Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2013 do 31.12.2013.


Obchodní zákoník

513/91 Sb.

Komparativní obsah obchodního zákoníku - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 90/2012 Sb. >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Základní ustanovení

DÍL I. Úvodní ustanovení
Rozsah působnosti §1
Podnikání §2 §3
Neoprávněné podnikání §3a §4
DÍL II. Podnik a obchodní jmění §5 §6
Organizační složka podniku §7
DÍL III. Obchodní firma §8 §9 §10 §11 §12
DÍL IV. Jednání podnikatele §13
Obchodní listiny §13a
Prokura §14 §15 §16
DÍL V. Obchodní tajemství §17 §18 §19 §20

HLAVA II. Podnikání zahraničních osob

DÍL I. Základní ustanovení §21 §22 §23
DÍL II. Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách §24
DÍL III. Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice §25
DÍL IV. Přemístění sídla §26

HLAVA III. Obchodní rejstřík §27 §27a §27b §27c §28 §28a §29 §30 §31 §31a §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §38a §38b §38c §38d §38e §38f §38g §38h §38i §38j §38k §38l

HLAVA IV. Účetnictví podnikatelů §39 §40

HLAVA V. Hospodářská soutěž

DÍL I. Účast na hospodářské soutěži §41 §42 §43
DÍL II. Nekalá soutěž
Základní ustanovení §44
Klamavá reklama §45
Klamavé označení zboží a služeb §46
Vyvolání nebezpečí záměny §47
Parazitování na pověsti §48
Podplácení §49
Zlehčování §50
Srovnávací reklama §50a
Porušení obchodního tajemství §51
Ohrožování zdraví a životního prostředí §52
DÍL III. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži §53 §54 §55
ČÁST II. Obchodní společnosti a družstvo

HLAVA I. Obchodní společnosti

DÍL I. Obecná ustanovení §56 §56a
Založení společnosti §57
Základní kapitál §58
Vklad společníka §59
Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu §59a §59b §59c
Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti §60
Podíl §61
Vznik společnosti §62 §63
Jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku §64
Zákaz konkurence §65 §65a §66
Podnikatelská seskupení §66a
Jednání ve shodě §66b §66c
Pověření obchodním vedením §66d
Rezervní fond §67 §67a
Zrušení a zánik společnosti §68
Neplatnost společnosti §68a §69 §69a §69b §69c §69d §69e §69f §69g §69h
Likvidace společnosti §70 §71 §72 §73 §74 §75 §75a §75aa §75b §75c
DÍL II. Veřejná obchodní společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §76 §77 §78
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §79 §79a §80 §81 §82 §82a §83
Zákaz konkurence §84
ODDÍL 3. Právní vztahy k třetím osobám §85
Ručení společníka §86 §87
ODDÍL 4. Zrušení a likvidace společnosti §88 §89 §90
Smrt společníka §91
Vypořádání společníků §92
ODDÍL 6. §92e
DÍL III. Komanditní společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §93 §94 §95 §96
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §97 §97a §98 §99 §100
ODDÍL 3. Právní vztahy k třetím osobám §101
ODDÍL 4. Zrušení a likvidace společnosti §102 §103 §104
ODDÍL 6. §104e
DÍL IV. Společnost s ručením omezeným
ODDÍL 1. Základní ustanovení §105 §106 §107 §108 §109 §110 §111 §112
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §113 §114 §115 §116 §117
Zastavení obchodního podílu §117a §118 §119 §120 §120a §120b §121 §122 §123 §124
ODDÍL 3. Orgány společnosti
Žaloba společníka §131a §132
Jednatelé §133 §134 §135
Zákaz konkurence §136
Dozorčí rada §137 §138 §139 §140
ODDÍL 4. Změna společenské smlouvy §141
Zvýšení a snížení základního kapitálu §142 §143 §144 §145 §146 §147
Záník účasti společníka ve společnosti
Zrušení účasti společníka soudem §148
Vyloučení společníka §149
Dohoda o ukončení účasti §149a
Vypořádání §150
ODDÍL 5. Zrušení a likvidace společnosti §151 §152 §153
DÍL V. Akciová společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §154 §155
Forma akcie §156
Samostatně převoditelná práva §156a
Rozhodný den §156b §157 §158 §159
Vyměnitelné a prioritní dluhopisy §160
Nabývání vlastních zatímních listů a akcií §161 §161a §161b §161c §161d §161e
Finanční asistence §161f §161g
ODDÍL 2. Založení a vznik společnosti §162
Zakladatelská smlouva §163
Emisní kurs akcie §163a
Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií §164 §165 §166 §167 §168
Ustavující valná hromada §169 §170 §171
Založení společnosti bez veřejné nabídky akcií §172
Stanovy §173 §174
Vznik společnosti §175
Zatímní list §176 §177 §177a
ODDÍL 3. Práva a povinnosti akcionářů
Podíly na zisku společnosti §178 §179 §180 §181 §182
Neplatnost usnesení valné hromady §183
Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů §183a §183b §183c §183d §183e §183f §183g §183h
Právo výkupu účastnických cenných papírů §183i §183j §183k §183l §183m
Zvláštnosti postupu při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu §183n
ODDÍL 4. Orgány společnosti
Dohody o výkonu hlasovacích práv §186d §187 §188 §189 §190
Smlouva o převodu zisku §190a
Ovládací smlouva §190b
Společná ustanovení o ovládací smlouvě a o smlouvě o převodu zisku §190c §190d §190e §190f §190g §190h §190i §190j
Představenstvo §191 §192 §193 §194 §195
Zákaz konkurence §196 §196a
Dozorčí rada §197 §198 §199 §200 §201
ODDÍL 5. Zvýšení základního kapitálu §202
Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií §203 §204 §204a
Poukázka na akcie §204b §205 §206
Podmíněné zvýšení základního kapitálu §207
Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti §208 §209
Kombinované zvýšení základního kapitálu §209a
Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva §210
ODDÍL 6. Snížení základního kapitálu §211 §212 §213
Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů §213a
Vzetí akcií z oběhu na základě losování §213b
Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu §213c
Upuštění od vydání akcií §213d §214 §215 §216 §216a §216b
Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu §216c
ODDÍL 7. Rezervní fond a opční listy §217
Opční listy §217a
ODDÍL 8. Zrušení a likvidace společnosti §218 §219 §220
ODDÍL 10. §220p
ODDÍL 12. §220zc

HLAVA II. Družstvo

DÍL I. Základní ustanovení §221 §222 §223
Založení družstva §224 §225 §226
DÍL II. Vznik a zánik členství §227 §228 §229 §230 §231 §232 §233 §234
Nedělitelný fond §235
Rozdělení zisku §236
DÍL III. Orgány družstva §237 §238
Členská schůze §239 §240 §241 §242
Představenstvo §243 §243a
Kontrolní komise §244 §244a
Orgány malého družstva §245
Společná ustanovení o členství v orgánech družstva §246 §247 §248
Zákaz konkurence §249
Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi §250 §251
DÍL IV. Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření §252 §253
DÍL V. Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva §254 §255 §256 §257 §258 §259
Použití předpisů o obchodních společnostech §260
ČÁST III. Obchodní závazkové vztahy

HLAVA I. Obecná ustanovení

DÍL I. Předmět právní úpravy a její povaha §261 §262 §263 §264 §265
DÍL II. Některá ustanovení o právních úkonech §266 §267 §268
DÍL III. Některá ustanovení o uzavírání smlouvy
ODDÍL 1. Jednání o uzavření smlouvy §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275
ODDÍL 2. Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky §276 §277 §278 §279 §280
ODDÍL 3. Obchodní veřejná soutěž §281 §282 §283 §284 §285 §286 §287 §288
DÍL IV. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Základní ustanovení §289 §290 §291 §292
DÍL V. Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech §293 §294 §295 §296
DÍL VI. Zajištění závazku
ODDÍL 1. §297 §298 §299
ODDÍL 2. Některá ustanovení o smluvní pokutě §300 §301 §302
ODDÍL 4. Bankovní záruka
ODDÍL 5. Uznání závazku §323
DÍL VII. Zánik závazku jeho splněním
ODDÍL 1. Způsob plnění §324 §325 §326 §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334
ODDÍL 2. Místo plnění §335 §336 §337 §338 §339
ODDÍL 3. Doba plnění §340 §340a §341 §342 §343 §343a §343b
DÍL VIII. Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku
ODDÍL 1. Odstoupení od smlouvy §344 §345 §346 §347 §348 §349 §350 §351
ODDÍL 2. Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění §352 §353 §354
ODDÍL 3. Odstupné §355
ODDÍL 4. Zmaření účelu smlouvy §356 §357
DÍL IX. Některá ustanovení o započtení pohledávek §358 §359 §360 §361 §362 §363 §364
DÍL X. Porušení smluvních povinností a jeho následky
ODDÍL 1. Prodlení dlužníka §365 §366 §367 §368 §369 §369a
ODDÍL 2. Prodlení věřitele §370 §371 §372
DÍL XI. Promlčení
ODDÍL 1. Předmět promlčení §387
ODDÍL 2. Účinky promlčení §388 §389 §390
ODDÍL 3. Počátek a trvání promlčecí doby §391 §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §401
ODDÍL 4. Stavení a přetržení promlčecí doby §402 §403 §404 §404a §405 §406 §407
ODDÍL 5. Obecné omezení promlčecí doby §408

HLAVA II. Zvláštní ustanovení o některých obch. závazkových vztazích

DÍL I. Kupní smlouva
ODDÍL 1. Vymezení kupní smlouvy
Základní ustanovení §409 §410
ODDÍL 2. Povinnosti prodávajícího §411
Dodání zboží §412 §413 §414 §415 §416
Doklady vztahující se ke zboží §417 §418 §419
Množství, jakost, provedení a obal zboží §420 §421
Záruka na jakost §429 §430 §431 §432
Právní vady zboží §433 §434 §435
Nároky z vad zboží §436 §437 §438 §439 §440 §441
Dodání většího množství zboží §442
ODDÍL 3. Nabytí vlastnického práva §443 §444 §445 §446
ODDÍL 4. Povinnosti kupujícího §447 §448 §449 §450 §451 §452 §453 §454
ODDÍL 5. Nebezpečí škody na zboží §455 §456 §457 §458 §459 §460 §461
ODDÍL 6. Uchování zboží §462 §463 §464 §465 §466 §467 §468
ODDÍL 7. Zvláštní ustanovení o náhradě škody §469 §470
DÍL II. Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
ODDÍL 1. Koupě na zkoušku §471 §472
ODDÍL 2. Cenová doložka §473 §474 §475
DÍL III. Smlouva o prodeji podniku §476 §477 §478 §479 §480 §481 §482 §483 §484 §485 §486 §487 §488 §488a
DÍL III. A Smlouva o nájmu podniku
DÍL IV. Smlouva o koupi najaté věci
Základní ustanovení §489 §490 §491 §492 §493 §494 §495 §496
DÍL V. Smlouva o úvěru
DÍL VI. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
Základní ustanovení §508 §509 §510 §511 §512 §513 §514 §515
DÍL VII. Smlouva o uložení věci
DÍL VIII.Smlouva o skladování
Základní ustanovení §527 §528 §529 §530 §531 §532 §533 §534 §535
DÍL IX. Smlouva o dílo
ODDÍL 1. Základní ustanovení §536
ODDÍL 2. Provedení díla §537 §538
ODDÍL 3. Věci určené k provedení díla §539 §540 §541
ODDÍL 4. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní §542 §543 §544 §545
ODDÍL 5. Cena za dílo §546
Cena podle rozpočtu §547 §548 §549
ODDÍL 6. Způsob provádění díla §550 §551 §552 §553
ODDÍL 7. Provedení díla §554 §555 §556 §557 §558 §559
ODDÍL 8. Vady díla §560 §561 §562 §563 §564 §565
DÍL X. Smlouva mandátní §566 §567 §568 §569 §570 §571 §572 §573 §574 §575 §576
DÍL XI. Smlouva komisionářská
DÍL XII. Smlouva o kontrolní činnosti
DÍL XIII.Smlouva zasílatelská
Základní ustanovení §601 §602 §603 §604 §605 §606 §607 §608 §609
DÍL XIV. Smlouva o přepravě věci
DÍL XV. Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Základní ustanovení §630 §631 §632 §633 §634 §635 §636 §637
DÍL XVI. Smlouva o provozu dopravního prostředku
Základní ustanovení §638 §639 §640 §641
DÍL XVII. Smlouva o zprostředkování
DÍL XVIII.Smlouva o obchodním zastoupení §652 §653 §654 §655 §655a §656 §657 §658 §659 §659a §659b §659c §660 §661 §662 §662a §663
Nevýhradní obchodní zastoupení §664
Výhradní obchodní zastoupení §665 §666
Zánik obchodního zastoupení §667 §668
Právo na odškodnění §669 §669a §670 §671 §672
Konkurenční doložky §672a
DÍL XIX. Smlouva o tichém společenství
DÍL XX. Smlouva o otevření akreditivu
Základní ustanovení §682 §683 §684
Vztah banky k oprávněnému §685 §686 §687 §688
Dokumentární akreditiv §689 §690
Jiné akreditivy §691
DÍL XXI. Smlouva o inkasu
Základní ustanovení §692 §693 §694 §695 §696
Bankovní dokumentární inkaso §697 §698 §699
DÍL XXII. Smlouva o bankovním uložení věci §700 §701 §702 §703 §704 §705 §706 §707
DÍL XXIII.Smlouva o běžném účtu
Základní ustanovení §708 §709 §710 §711 §712 §713 §714 §715 §715a
DÍL XXIV. Smlouva o vkladovém účtu
Základní ustanovení §716 §716a §717 §718 §719 §719a §719b
DÍL XXV. Cestovní šek
Základní ustanovení §720 §721 §722 §723 §724
DÍL XXVI. Slib odškodnění
Základní ustanovení §725 §726 §727 §728

HLAVA III. Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

DÍL I. Předmět úpravy §729
DÍL II. Obecná ustanovení
Zvyklosti §730
Úřední povolení §731
Měna peněžního závazku §732
Přepočet měn §733
Přepočet měn §734
Prodlení s plněním peněžitého závazku §735
Okolnosti vylučující odpovědnost §736 §737 §738
DÍL III. Zvláštní ujednání
ODDÍL 1. Zákaz dalšího vývozu §739 §740 §741
ODDÍL 2. Ujednání o omezení prodeje §742 §743
ODDÍL 3. Měnová doložka §744
ODDÍL 4. Smlouva o výhradním prodeji
Základní ustanovení §745 §746 §747 §748 §749
ODDÍL 5. Smlouvy o vázaných obchodech
Smlouvy závislé §750
Vícestranné výměnné obchody §751 §752 §753 §754 §755
ČÁST IV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §756 §757 §758 §759 §760 §761 §762 §763 §764 §765 §766 §767 §768 §769 §770 §771 §772 §773 §774 §775
č. 142/1996 Sb. - Čl. II
č. 30/2000 Sb. - Hlava III
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 370/2000 Sb. - Čl. VII
č. 370/2000 Sb. - Čl. VIII
č. 501/2001 Sb. - Čl. II
č. 88/2003 Sb. - Čl. II
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 344/2007 Sb. - Čl. II
č. 104/2008 Sb. - §66
č. 126/2008 Sb. - Čl. III
č. 215/2009 Sb. - Čl. II
č. 351/2011 Sb. - Čl. II
č. 396/2012 Sb. - Čl. VIII
č. 134/2013 Sb. - §9
č. 179/2013 Sb. - Čl. II
ČÁST X.
XXXXXX XXXXXXXXXX
HLAVA X.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Xxx I.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx upravuje postavení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxx jiné vztahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství 24).
(2) Právní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxx. Nelze-li některé xxxxxx řešit podle xxxxxx ustanovení, řeší xx xxxxx předpisů xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx předpisů, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákon.
§2
Podnikání
(1) Podnikáním xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatelem xxxxxxxx xxxxxx x xx vlastní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx:
a) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx podniká xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx než xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx,
d) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx do evidence xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.
(3) Místem xxxxxxxxx xxxxxxx osoby je xxxxxx zapsaná jako xxxx xxxxx podnikání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiné xxxxxxx upravené xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou, je xxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je povinen xxx x zapsaným xxxxxxxxx právní důvod xxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx, kdy xxxx xxxx prostory xxxxxxx xxxx jeho xxxxx podnikání. Sídlem xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku (§7) xx rozumí xxxxxx jejího xxxxxxxx.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2005 Sb.
§3x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dotčena xxx, že xxxxxx xxxxx je zakázáno xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx §49a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx vyžaduje ohlášení xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, a osoby, xxxxx takovou činnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx účet, odpovídají xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§3x vložen xxxxxxx předpisem č. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§4
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, stanoví-li xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon.
Xxx XX.
Xxxxxx a obchodní xxxxx
§5
(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx soubor hmotných, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxxx x xxx povaze mají xxxxxx účelu sloužit.
(2) Xxxxxx xx xxx hromadná. Xx xxxx xxxxxx poměry xx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx smyslu. Tím xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx věcem, předmětům xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx., xxxxx xxxx xxxxxxxx podniku.
§6
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikatele, xxxxx je fyzickou xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x penězi xxxxxxxxxx jiné xxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx určen k xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikatele, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxxx podnikateli, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x souvislosti x xxxxxxxxxx označuje xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx majetek xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx pasiv.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§7
Xxxxxxxxxxx složka xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx složka xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku. Xxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§8) xxxxxxxxxxx x dodatkem, xx xxx x xxxxxxxx závod.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx i xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, v xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx firmou xxxxxxxxxxx, k xxx xxxx xxx připojen xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§8
(1) Xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "firma") xx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podnikatel je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.
(2) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx; xxxxxx úkony xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx jménem x xxxxxxxxx, a xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxx xxxx xxxxxx.
§9
(1) Xxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxx fyzické xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx odlišující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vztahující se xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, které xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, pod xxxxxx xxxx zapsány v xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx firmy xxxxxxxxxxx xxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxx.
§10
(1) Xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikatele x xxxxx působit klamavě. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podnikání. Má-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx působícím x xxxxx místě, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx údaj x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §9 odst. 1.
(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxx společným xxxxxx bez založení xxxxxxxxx osoby, jsou xxxx xxxxx povinny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx tomto xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx jméno není xxxxxx.
§11
(1) Xxx zdědí xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx dosavadní firmou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx-xx k xxxx výslovný souhlas xxxxxxxxxxx xxxx dědiců xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx používat xx xxxxx i xxx xxxxxxxx jméno s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nové xxxxx.
(3) Firma xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx původní xxxxxxxxx xxxxx bez likvidace x nástupnická xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, musí být xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx x při xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bude-li xxxxxxxxxx zbývající část xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx tato xxxx zanikne xxxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx společníka xxxx xxxxx, který xxxxxxx xxx jejím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vyžaduje xxxx xxxxxxxxx souhlas anebo xxxxxxx dědice nebo xxxxxxxx nástupce.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx příslušejí x xxxxx xxxxxxxx (§66a xxxx. 7), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx dodatek x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozlišitelné.
§12
(1) Xxx xxx xxxxxx xx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx proti xxxxxxxxxxxxx uživateli xxxxxxx, xxx xx takového xxxxxxx zdržel a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx x přiměřené zadostiučinění, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxx účastníku, xxxxx xxxxxx xxxx vyhověno, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx náklady xxxxxxxxx, xxxxx ve sporu xxxxxxx, x podle xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
§13
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jedná xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoba jedná xxxxxxxxxxx orgánem nebo xx ni xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx (§7 xxxx. 1 x 2), xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx za podnikatele xxxxx xxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxx xx xxxx složky.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx vázána xxxx třetím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x když xxxxxxxxx rozsah jejího xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx překračuje xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zákon.
(5) Xxxxxxx jednatelského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxx, společenské smlouvy xx xxxxxx obdobného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxx zveřejněna.
§13x
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Každý xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dopisech, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a v xxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx stránky") xxxxxx xxxx o xxx xxxxx, jménu xxxx xxxxx, sídle xxxx xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"); xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx údaj x xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx značky, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxx základního kapitálu xxx v xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jestliže xxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx zahraniční xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx i údaj x xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Jde-li o xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx §21 xxxx. 5, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nezapsaná x obchodním xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, fakturách, xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxx údaj o xxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx má xxxxxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxxx do xxxxxx evidence neukládá xxxx neumožňuje.
§14
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prokuristu xx xxxx xxxxxxx úkonům, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x když xx x nim xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zcizovat xxxxxxxxxxx x zatěžovat xx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx uvedeno.
(3) Omezení xxxxxxx xxxxxxxxx pokyny xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx jsou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx samostatně, xxxx xxx, xx xx xxxxxx třeba xxxxxxxxxxx projevu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tím způsobem, xx x firmě xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxx xx obchodního rejstříku. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx obsahovat i xxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podnikatele, xxxxx xxxxxxxxxx nestanovil, xx má xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx povinen podat xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx omezení xxxxxxx soudu (§27 xxxx. 1). Xxxxx xxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx soudu.
§15
(1) Xxx xxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činností, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxxx xxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx podnikatel xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Zmocnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx trvat xxxxx za xxxx xxxxxx. Zmocněnec však xxxx po xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx rámec obvyklého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx.
§16
Podnikatele xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxx, nemohla-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx není xxxxxxxxx.
Xxx X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
§17
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx běžně dostupné, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx.
§18
Podnikatel xxxxxxxxxxx podnik, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx svolení x xxxx užití a xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxx.
§19
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud trvají xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §17.
§20
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx obchodní xxxxxxxxx přísluší podnikateli xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx soutěži.
XXXXX XX.
XXXXXXXXX ZAHRANIČNÍCH XXXX
Xxx I.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§21
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky za xxxxxxxx podmínek x xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.
(2) Xxxxxxxxxx osobou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx se sídlem xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx. Českou právnickou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx právnická osoba xx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx zahraniční xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xx-xx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx složku xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxx zápisu xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx zápis podává xxxxxxxxxx osoba.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx nevztahuje na xxxxxxxx osobu, xxxxx xx
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xx x Xxxxx republice právo xxxxxx 25),
x) xxxxxxx příslušníkem xxxxxxx xxxxx, kterému xxxx x členském státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta 26),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu 26),
x) jinou osobou, xxx xxxx osoby xxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx.
§22
Právní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxx, podle xxxxx xxxx založena, xx rovněž v xxxxxxx xxxxxxx právního xxxx. Právním xxxxx, xxxxx něhož xxxx xxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxx i xxxx vnitřní právní xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
§23
Xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx podnikatele xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Díl XX.
Xxxxxxxxx xxxxx zahraničních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
§24
(1) Xxxxxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x české xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Může také xxxx xxxxxx právnickou xxxxx založit nebo xx xxxx jediným xxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jediného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jako české xxxxx.
Díl III.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx
§25
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s podnikáním x České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx xxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx zákona x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxx prostředek x xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxx poskytnuta xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx do zahraničí x xxxx xxxx.
(3) Mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.
Díl XX.
Xxxxxxxxxx xxxxx
§26
(1) Právnická osoba xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxx xx umožňuje xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx nebo xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxx české xxxxxxxxx xxxxx xx zahraničí.
(2) Přemístění sídla xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx x případech x xx podmínek xxxxxxxxxxx právem Evropských xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx.
HLAVA XXX.
XXXXXXXX XXXXXXXX
§27
(1) Obchodní xxxxxxxx xx veřejný xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zákonem stanovené xxxxx o xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx rejstřík je xxxxx x elektronické xxxxxx.
(2) Obchodní xxxxxxxx vede k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx určený soud (xxxx xxx "rejstříkový xxxx").
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele, xxxxxxxxxxx složku xxxxxxx, xxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx jeho organizační xxxxxx zvláštní xxxxxx, xxxxxx zákon stanoví xxxxx. Xxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxx zveřejní xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx listiny xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx někomu xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oprávnění.
(5) Xxxxxx a způsob xxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxx.
§27x
§27x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2005 Sb.
§27x
§27x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2005 Sb.
§27x
§27c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Sb.
§28
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx něj xxxx xxxxxxxx a pořizovat xx z xxx xxxxx xx výpisy.
(2) Xxxxx číslo xx zapisuje xx xxxxxxxxxx rejstříku, neuvádí xx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Na xxxxxx xxxx rejstříkový xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx částečný xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx listiny uložené xx xxxxxx xxxxxx xxxx potvrzení x xxx, xx určitý xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx není, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požádá x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx požádáno x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx opis xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxxxx soud částečný xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Úředně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx zapsaných xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx uložených xx xxxxxx listin xxxx 1. xxxxxx 1997 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vždy xxx xxxxxxxx opis, ledaže xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§28x
X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22).
§29
(1) Xxxxx tomu, xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx, jehož xx xxxxxx xxxxx týká, xxxxxxx, xx tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx účinné vůči xxxxxxx ode xxx xxxxxx zveřejnění, xxxxxx xxxxxxx xxxxx prokáže, xx třetí osobě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx zveřejnění xxxxx ukládá, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xx prokázala, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxx dříve. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxx nemohla xxxxx.
(4) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx dovolat xxxx xxxxxx osobám xxxxxxxxxxxx znění. Třetí xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx zapsaná xxxxx xxxxxxxxx, že této xxxxx osobě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx listin xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx nezveřejněných xxxxx a obsahu xxxxxx, neodnímá-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost.
(6) Jestliže xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odporuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, rejstříkový xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxx xxxxxx, je-li takový xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x cizím xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x českém xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx překladem těchto xxxxxx do cizího xxxxxx xxxxx §38k xxxx. 4, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx osoba xx xxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jazyce.
§30
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo stanov xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx třetí xxxxx o porušení xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §131, 183 a 242.
(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx zamítne návrh xx povolení xxxxxx xxxxx, která je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo jmenování xx xxxxxxx za xxxxxxxxx; tím nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx namítat neplatnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx třetím xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx x neplatnosti xxxx xxxxx xxxxxx.
§31
(1) Xxxxx na xxxxx xxxx změnu anebo xxxxx zápisu x xxxxxxxxx rejstříku (dále xxx "návrh na xxxxx") xxxx podat xxxxx osoba xxxxxxx x §34, případně xxxxx, o xxxxx xxx stanoví xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx osoba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxx povinnost xxxxxxx, xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx osoba, xxxxx na xxx xxxxxx xxxxxx zájem x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listiny (xxxxxxx).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxx x návrhem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx k xxxxxx dokládaných listin; x výmazu xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx podnikatele xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty musí xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx obsažen x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx zákon stanoví xxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, rozumí se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
§31x
§31x xxxxxx právním předpisem x. 216/2005 Xx.
§32
(1) Xxxxx xx návrh xx xxxxx lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; podpis xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, které se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti formulářů xx podávání xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx listin (xxxxxx), xxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx. Formuláře x seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xxx zpoplatněna.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, právnických xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx provádí xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxx na zápis xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro dokládání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x návrhu x listin xxxxxxxxxxx xx xxxxxx listin.
(2) Návrhy x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx takového xxxxxx xxxx listiny xxxxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxx převedení listin xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.
(5) Xxxxx xx zápis xx xxxxxx a xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x českém xxxxxx. Xxxxxxxxxxx může xxxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jazyce. Xxxx návrhu xxxxxx, xxxx-xx k návrhu xxxxxxxx xxxxxx ověřený xxxxxxx znění xxxxxx xx xxxxxx jazyka.
§34
(1) Xx obchodního rejstříku xx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 4,
c) xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx podnikateli x xxxx bydliště x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5, které xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxx, stanoví-li xxxxxxxxx xxxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jejích výnosů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx z xxxxxxx hodnoty, xx-xx xxxxxxxx výnosů xxxx xxxxxx, dosáhla xxxx xxxxxxxx xx dvě xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx částku xxx dvacet xxxxxxx Xx.
(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxx zbytečného xxxxxxx návrh xx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
(4) Fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku podle xxxxxxxx 3, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§35
Do xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxx:
x) xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx místo xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxxx forma xxxxxxxxx xxxxx,
d) x xxxxxxx xxxxx datum xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,
e) identifikační xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud; xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 36),
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx členem, x xxxxxxxx způsobu, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x bydliště osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx x bydliště xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx, xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xx bylo xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx právní xxxxxxx.
§36
Do xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxx zapíší tyto xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxx:
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx xxxx firma (xxxxx) x sídlo xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx a bydliště xxxx firma (xxxxx) x sídlo xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx společníků xx komplementář a xxxxx xxxxxxxxxxxx, výše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozsah xxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jméno xxxx xxxxx (název) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx základního xxxxxxxx, xxxx vkladu každého xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx splacení, xxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx, xxxx-xx xxxxxxx, x xxx xxxxxx a xxxxxx jejich xxxxxx,
x) x akciové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozsah xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx hodnota akcií, xxxxxxxx xxxxx, sídlo x identifikační číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií, x xxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx členů xxxxxxx xxxx x den xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx x bydliště xxxx firma x xxxxx tohoto xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx, xxxxxxxx vkladů,
x) x státních xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, minimální xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx podnik xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx.
§37
(1) Xxxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doloží, xx xx nejpozději xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx být xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx obchodního xxxxxxxxx zapsána, xxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx, které podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomocí xxxx, xxxxx jsou x xxxx oprávněny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(2) Navrhovatel xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxx xxxxxxx prostor, do xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx právní xxxxx xxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx první xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx změnu xxxxxx x obchodním rejstříku. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx důvod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostor postačí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx prostory xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nakládat, že x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx x xxxxxxx xx xxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx navrhovatelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx; xx platí xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Je-li proti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx trest xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxx výmaz, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přeměnu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění povinností xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.
§38
(1) Xxx xxxx právnických xxxx (xxxx jen "xxxxx fúze") se xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx sloučením xxxx splynutím s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx právnických xxxx. Xxx xxxxxx přeshraniční xxxx xx zapíše x xxxx o xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zapíší:
x) xxx xxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx jmění zanikající xxxxxxxxx osoby (osob), xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zanikající xxxxxxxxx xxxxx (xxxx), x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx při vzniku xxxxxxxxx xxxxx, údaj x tom, xx xxxxxxx splynutím, xx xx ni přešlo xxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se zapisuje xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx.
§38x
(1) Xxx xxxxxxx jmění xx společníka (xxxx xxx "xxxxx převodu xxxxx") xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x převodem xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx bydliště x xxxxx podnikání, xxxx-xx xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx něhož xxxxxx jmění xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti.
(2) X xxxxx, na xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti přechází, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zanikající obchodní xxxxxxxxxxx.
§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2005
§38x
(1) Xxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx") se xx obchodního rejstříku x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnické osoby xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx došlo x xxxxxxxxx části xxxxxx xxxxx, s uvedením xxxxx, sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx zápisu přeshraničního xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx, xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, že xxxxxxx rozštěpením, xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x projektu xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, sídla x xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nových společností,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických osob xxxx, xx xx xx přešlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx bylo xxxxxxx x projektu rozštěpení, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, na které xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a případné xxxxx dosud zapsaných xxxxx x nástupnické xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx přiměřeně pro xxxxxxxxx sloučením.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx.
§38x
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx") xx xx xxxxxxxxxx rejstříku x právnické xxxxx, xxxxx xxxx právní xxxxx, xxxxxxxx, že xxxxxxx právní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx zapisované xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§38c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2005
§38x
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx osoby, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx převádí. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx podává xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx.
§38x
(1) Xxxxxxxx mají zanikající, xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx rejstříkových xxxxx, podává xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x nich.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxx skutečností x xxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudy, x xxxxxxx obvodech xxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx sídla, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx.
(3) Zápis xxxx, převodu xxxxx xxxx rozdělení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, rozdělované x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx x xxxxx xxx. Zápis přeshraniční xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxxxx družstvem české xxxxxxxx, povolí xxxxxxxxxxx xxxx xxx všechny xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxx xxx, xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx sídlo xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
§38x
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odštěpného xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx (umístění), předmět xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx závod xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x rejstříkového xxxxx, x xxxxx xxxxxx je podle xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx místa xxxxxxxxx, xxxx-xx xx od xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx závod xxxx jiná xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxxxxx x xxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxx soudu.
§38f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2005
§38x
Xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx osoby x xxxx právní xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (likvidátorů), xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx právnickou xxxxx, zahájení insolvenčního xxxxxx, omezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx konkursu, xxxxx x bydliště xxxx firma a xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxx reorganizace x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu některého xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části, xxxxx x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx, exekuční xxxxxx xx postižení xxxxxx některého společníka xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxxxxxxx xxxxx, ukončení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx podnikatele.
§38x
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ohledně podniku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zapíší:
x) označení x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx organizační složky,
x) právo státu, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx-xx toto xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné měně, xx-xx vyžadován,
x) xxxxxxxxxx údaje požadované xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx jeho pobytu,
x) zrušení zahraniční xxxxx, jmenování, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiného obdobného xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a
x) ukončení činnosti xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx složky x Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxx státě xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx:
x) xxxxxxxx a xxxxx (umístění) xxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxx xxxx xxxxx zahraniční osoby, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky,
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx, x číslo zápisu,
x) firma xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonem x statutárního xxxxxx xxxx jeho člena,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oprávnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
§38x
(1) Xxxxxx listin xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zakladatelskou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") a jejich xxxxxxxx změny; xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx být uloženo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx znění,
b) xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx jmenování, odvolání xxxx xxxxxx x xxxxx ukončení xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, likvidátorem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 3) nebo které xxxx zákonem upravený xxxxx xxxx xxxx xxxx členové jsou xxxxxxxxx zavazovat xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx soudem xxxxx xx xxxxx podílejí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x konsolidované xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vyžaduje-li jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní právní xxxxxxx, návrh xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx součástí řádné xxxxxx závěrky, xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx závěrky, zprávu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66a xxxx. 9; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxx také xxxxxxxxxxxxx údaje osob, xxxxx ji xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) x) rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, jímž xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx x neplatnosti xxxxxxxxxxx (§68a), zprávu x xxxxxxx likvidace xxxxx §75 xxxx. 1, seznam xxxxxxxxxx xxxxx §75a xxxx. 1 anebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §75 xxxx. 6,
x) xxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, xxxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxxxx xxxxxxx xx sbírky xxxxxx až xxxxx x xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx projektu přeměny, xxx-xx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
g) rozhodnutí xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx schválen,
h) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx ocenění xxxxxxxxxxxx vkladu při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na ocenění xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a na xxxxxxx majetku xxxxx §196a odst. 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx 23), x xx
1. xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. usnesení x xxxxxxxxxxx opatřeních,
3. rozhodnutí o xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
4. usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x schválení xxxxxxx xxxxxx,
5. xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx,
6. xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx končí,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §488f xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, usnesení xxxxx x nabytí xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx (§190b) a xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx (§190a), včetně xxxxxx změn, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx manžela s xxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxx xxxxx manželů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx-xx taková xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jmění; v xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele, xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
n) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §210,
o) xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx některého xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxxx, exekuční xxxxxx xx postižení xxxxxx xxxxxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx působit jako xxxxxxxx xxxxxx škola xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) další xxxxxxx, o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx rozdělení zisku x xxxx konečná xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ztráty, není-li xxxxxxxx účetní xxxxxxx 27), a zpráva x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu, xx xxxxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 27) xxxx výroční xxxxxxx.
§38x
(1) Xx xxxxxx listin xx ohledně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uloží:
x) xxxxxx záznamy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx právního řádu, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; jestliže xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x předpisy xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx rovnocenným xxxxxxxx x xxx-xx o xxxxxxxxxxx složky (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x případě, xx xxxx splněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx sbírky xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, uvedené x §38i xxxx. 1 xxxx. c),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x obdobné xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx založena, x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxx má zahraniční xxxxx xxxxx, xx xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx x jiném xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředku vázána xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx uložení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, neplatí xxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a organizační xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), x xxx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x organizační xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (pobočku). X xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx složky xxxxxx xxxxxxx (pobočky) xxxxx věty xxxxx xx do xxxxxx xxxxxx xxxxx jen xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x x).
(3) Xxxxxx-xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx organizačních složek xxxxxxx jedné zahraniční xxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx z xxxx, a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx složce xxxxxx xxxxxx ostatních organizačních xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx zvolené organizační xxxxxx, xxxxxx čísla xxxxxx.
§38k
(1) Xxxxxxxxxx zapsaný v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, založí xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx údaj xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx skutečnost do xxxxxx listin x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx předložil.
(3) Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §38i xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x listiny xxxxx x §38j xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx českého, xxxxxx rejstříkový xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx xxx úřední xxxxx x pro xxxxxxxx počet xxxxxx x budoucnu. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx úředním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx úředně xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx podle §38i xxxx. 1 xxxx. x) až x), x), o) x x), xxxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx i překlad xxxxxx listiny xx xxxxxxxxxxx cizího xxxxxx. Xxxxxxx-xx x překlad xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeměny x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev xxxxxxxxx xx více xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, uloží xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx překlad xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
§38x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, členem xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxx být ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx platí, byl-li xxxxxxxxxxx návrh podaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxx, xxx vykonával xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxxx xxx xxxx xxxxxxx insolvenčního návrhu xx xxxx majetek, xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx po xxxx 3 xxx xxx xxx právní xxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx než x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3,
b) xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 23),
x) xxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxx
d) xxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, zvolena nebo xxxxxxxxx xx funkce xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx společníků xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců společnosti, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a
b) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx osoby xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx, xxx osoba, xxx se tato xxxxxxxxxx týká, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxxxx xx x xxx xxxxx, xx xxxxxx, xxxxx potvrdí její xxxxx či jmenování. X potvrzení volby xxxx jmenování xx xxxxxxxx souhlas dvou xxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx, xxx-xx o člena xxxxxxx rady voleného xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nedojde xx xxx xxxxxx xxx xxx, kdy nastala xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx této xxxxx.
(7) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx komplementáře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, překážka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx, uzavřou-li x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 je x xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x působnosti xxxxxx nejvyššího xxxxxx.
HLAVA IV.
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§39
(1) Xxxxxxxx společnosti x družstva xxxx xxx xxxxxx závěrku x výroční zprávu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx připravit x poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznamy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jehož účetní xxxxxxx se xxxxxxx.
§40
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstva xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
HLAVA X.
XXXXXXXXXXX SOUTĚŽ
Xxx X.
Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx
§41
Xxxxxxx i právnické xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx nejsou xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), mají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx povinny xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské soutěže x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zneužívat.
§42
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jednání (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx") a nedovolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.
(2) Xxxxxxxxxx omezování xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§43
(1) Xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx byly xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx nebo xx Xxxxxx mezinárodních smluv, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx účinky x zahraničí.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, postaveny xx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, pokud xxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohoda, podle xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx cizozemský xxxxx. Xxxxx se xxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx x které xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxx, na základě xxxxxxxxxxx.
Díl XX.
Xxxxxx soutěž
§44
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx soutěží je xxxxxxx v hospodářské xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx x xxxxxxx x xxxxxxx mravy xxxxxxx x xx xxxxxxxxx přivodit újmu xxxxx soutěžitelům, spotřebitelům xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx soutěž xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx označování xxxxx a služeb,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx,
f) zlehčování,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) porušování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) ohrožování xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx prostředí.
§45
Xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx šíření xxxxx x vlastním xxxx cizím podniku, xxxx výrobcích xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx soutěži nebo x xxxxxxxxxxxx styku xxxxxxxx na úkor xxxxxx xxxxxxxxxxx, spotřebitelů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, fotografií, xxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx x xxxx xxx x xxxx pravdivý, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, za xxxxx byl učiněn, xxxx uvést v xxxx.
§46
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx vyvolat v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx zboží nebo xxxxxx pocházejí x xxxxxxxx státu, určité xxxxxxx či xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zvláštní xxxxxx. Nerozhodné xx, xxx označení bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx nerozhodné, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxx xxxxxxx a jakým xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx. Ustanovení §45 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx "druh", "xxx", "xxxxxx" x označení xx xxxxxx způsobilé xxxxxxx o xxxxxx xxxx povaze xxxxx xx služeb xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedení xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxxxx styku xxx xxxxxxxxx vžil xxxx xxxx sloužící x xxxxxxxxxx druhu xxxx jakosti xxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilý xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx "pravý", "xxxxxxx" xxxx.
(4) Tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, stanovená zvláštními xxxxxx.
(5) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx hospodářského styku, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx telefonní x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, faktury, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci, xx tato xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy. Xx platí xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx.
§47
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:
x) xxxxx xxxxx xxxx názvu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívaného již xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) užití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštních xxxxxxxx xx xxxxxx výrobků, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx příznačné (xxxx. x označení xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxx xxxxxx výrobků, xxxxxx xxxxx nebo výkonů, xxxxxx by xxx x napodobení v xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx omezil,
xxxxx jsou xxxx xxxxxxx způsobilá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx označením xxxx výrobky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§48
Parazitování xx pověsti
Parazitováním xx xxxxxxxxx pověsti xxxxxxx, výrobků nebo xxxxxx jiného xxxxxxxxxxx x cílem xxxxxx xxx výsledky xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikání xxxxxxxx, jehož by xxxxxxxxxx xxxxx nedosáhl.
§49
Podplácení
Xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, jímž:
x) xxxxxxxxxx xxxxx, která xx členem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx soutěžitele xxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx obdobném xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, přímo xxxx xxxxxxx nabídne, xxxxx xx poskytne jakýkoliv xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxx xx xxxxxxx žádá, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jakýkoliv xxxxxxxx.
§50
Xxxxxxxxxx
(1) Zlehčováním xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozšiřuje x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nepravdivé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx újmu.
(2) Xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxx, výrobcích xx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx soutěžiteli xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx).
§50x
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx pokud
x) xxxx klamavá xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx jen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx stejnému xxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, které jsou xxx ně důležité, xxxxxxxxxx a charakteristické, xxxx nimiž může xxx x xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx trhu xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx služby reklama xxxxxxxxx, x soutěžitelem xxxx xxxx jejich xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx jednoho xxxx xxxxxxx z xxxx stala xxxxxxxxxxx,
x) nezlehčuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx ochranné xxxxxx, firmu či xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx xxx příznačnými, xxx xxxx činnost, xxxxxx xx jiné xxxxxxxxx, xxx se xxx xxxxxx,
f) xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx soutěžitel oprávnění xxxxxx chráněné označení xxxxxx, xxxx jenom xx výrobky xx xxxxxxx označením xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx spjaté x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jeho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která se xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, a
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jménem xxxx firmou.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nabídku xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx datum, xx kterému xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vyčerpání xxxxx xxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxx uvést xxxxx, xxxx začíná xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxx nebo jiné xxxxxxxx podmínky.
§51
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx jednající xxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§17), které xxxx být využito x xxxxxxx a x xxxx xx xxxxxxx:
a) tím, xx mu tajemství xxxx svěřeno xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (např. x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, x níž xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
§52
Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx x životního prostředí xx jednání, jímž xxxxxxxxxx zkresluje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx výrobu, xxxxx xx trh xxxxxxx nebo provádí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx soutěžitelů xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx III.
Xxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx soutěži
§53
Xxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx domáhat, xxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stav. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§54
(1) Xxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx závadný xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v §48 xx 51 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Jestliže xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx nekalé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxx x §44 xx 47 x §52 xxxxxx spotřebitel, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx jednání xxxxxx soutěže xxxxxxxxxx. Xx xxxxx i xxx povinnost x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxxxx jednáním nekalé xxxxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; výši způsobené xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx, x když xxx xx spotřebitel.
§55
Smlouva, xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx uzavření xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§44 xx 52), je xx počátku xxxxxxxx.
XXXX XX.
XXXXXXXX SPOLEČNOSTI X XXXXXXXX
HLAVA X.
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Xxx X.
Xxxxxx ustanovení
§56
(1) Obchodní xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxx založenou xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sdružení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sdružení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Společnost s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx společnost xxxxx xxx založeny x xx xxxxx xxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x právnické.
(3) Xxxxxxx uvedenou x §37 xxxx. 1 xxxx druhé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxx.
(4) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být společníkem x xxxxxxxxxx ručením xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx ručí xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx (§303 x xxxx.), xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášen xxxxxxx, xxxx společníci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, x xxx xxxxxxxx, xxxxx včas xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, nebyli xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Po xxxxxx společnosti ručí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stejně xxxx xx jejího trvání. Xxxxx xx společnost xxxxxxx x likvidací, xxxx xxxxxxxxxx za xxxx závazky xx xxxx xxxxx xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx (§61 xxxx. 4), xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxx xx ně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§56x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx stejně xxxx menšiny xxxxx xx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zneužívajícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.
§56x vložen právním xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§57
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx ustanovení xxxxxx zákona xxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x zakladatelská xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci, musí xxx xx ní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon, xxx společnost založil xxxxxx zakladatel, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zápisu. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podstatné xxxxx jako xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx.
§58
Základní xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx souhrnu xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx společníků xx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx měny. Společník xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx kapitál xx xxxxxxxx vlastního kapitálu.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x x akciové společnosti. Xxxx výše se xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx.
§59
Vklad xxxxxxxxxx
(1) Vkladem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxx majetek, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hospodářsky xxxxxx xx vztahu x předmětu xxxxxxxxx. Xxxxxx spočívající v xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx zápisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx-xx xx společnost xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxxxxx se nepeněžitý xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, povinen zaplatit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx nepeněžitý xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx byla xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx podíl xx xxxxxx, xxxx xx splnění závazku xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x nabytí podílu xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx 39) nebo xxxxxxxxxxx trhu obdobném xxxxxxxxxxxx trhu xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém").
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx listině, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společnosti x ručením xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, jmenovaným xx xxx účelem soudem. Xxxxx xx jmenování xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zakladatel, budoucí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "navrhovatel"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x znalec x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X návrhu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx posudku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx společně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx nedohodnou, xxxx ji xx xxxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xxxx, xxxxx znalce xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu,
x) xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx a xxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx úhrnnému xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx xx má xxxxxxxxxxx na vklad xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx oceňuje.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx či xxxx xxxx, použijí xx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, musí xxx ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prohlášení xxxxx §60 xxxx. 1.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky. Xxxxxxxxx, který převedl xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vklad xxxxxxxxxx, xxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx založení, je xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, povinen xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx povinnost xx společník, xxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x době xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx byl xxxx xxx být xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxx doby, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Převede-li xxxxxxxxx podíl xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x nabytí xxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx zahraničním xxxx obdobném regulovanému xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx být pohledávka xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx pokud xx xxxxxxx xxxxx.
§59x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodne-li xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx průměr x xxx, xx xxxxx xxxx uskutečněny xxxxxxx xxxxx cenným xxxxxxx xxxx nástrojem xx evropském regulovaném xxxx x době 6 měsíců před xxxxxxxxxx vkladu.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiný xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx společnosti, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ne xxxx xxx 6 xxxxxx xxxx splacením xxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx do společnosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vymezený v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx-xx xxx statutární xxxxx xxxx společnosti, xxxxxxx se, xxxxxx-xx xx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 34) x xxxxxxx xxxxxxx x reálných xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx hromadou xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx.
(4) Je-li xxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 ovlivněna výjimečnými xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx dni xxxx splacení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx; na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx obdobně xxxxxxx §59 odst. 3.
(5) Nastaly-li xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx významně xxxxxx xxxx xxxxxxx určenou xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, zajistí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3.
§59b
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů xxxxx §59a xxxx. 2 x 3 x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx mělo xxx x xxxxxxx x §59a xxxx. 5 xxxxxxxxx, xxxxx x toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxx společníci, xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxx nejméně xx xxxxxxx rozsahu stále xxxx, xxxx
x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx jejich xxxxx x xxxx rozhodování xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3 do 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx znalce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo akcionáři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx; na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx použije §59 odst. 3.
(3) Xx-xx ocenění xxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 stejné nebo xxxxx než xxxxxxx xxxxxxx, ačkoliv xxxxxxx, xx xx být xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxx společníci xxxx akcionáři uhradili xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
§59c
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vkladem x xxxx hodnota xxxx xxxxxx xxxxx §59a xxxx. 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx o zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx. Xx-xx splněna xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxxxx xxxx okolnosti.
(2) Byla-li hodnota xxxxxxxxxxxx vkladu určena xxxxx §59a xxxx. 1 až 3, xxxxx společnost xx 1 xxxxxx xxx xxx splacení vkladu xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
x) xxxxx nepeněžitého xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, způsob ocenění x xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx,
x) x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyjádření, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kursu xxxxx, xxxxx xx xx xxxx vydány,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx vyjádření, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxxxxxxx alespoň výši xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx emisním xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, které xx mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§60
Xxxxxx x splácení xxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zakladatel pověřený xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvě. Xxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx přecházejí xx xxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x nemovitosti xxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx hodnoty, ke xxxxxx xx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx společnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx nepeněžitým xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx předat xxxxx xxxxxxxxxx splacené vklady (xxxx xxx "správce xxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx splacen. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §59 odst. 2. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, je vklad xxxxxxx předáním xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ve společenské xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx splacen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do vzniku xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx vkladem know-how, xxxxxxxx xx i xxxxxxx dokumentace, x xxx je xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X předání xxxxxxx xxxx jeho části xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxx-xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zápis.
(3) Po xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx splacené xxxxxx xxxxxx i x plody a xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxx x xxxxx xxxx spořitelního a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vkladu povinen xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x s plody x xxxxxx x xxxx. Za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ručí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx je povinen xxxxx xxxxxxx prohlášení x xxxxxxxx vkladu xxxx jeho částí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx přikládá k xxxxxx na zápis xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx splacena, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx závazky xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxx let xx xxxxxx společnosti do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§61
Xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx společnosti, xxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx nemůže být xxxxxxxxxxxx cenným papírem, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podíl xxxxx účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx za xxxxxx společnosti xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx udělením xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx (vypořádací xxxxx). Xxxx vypořádacího xxxxxx xx stanoví xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x vlastního kapitálu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dni zániku xxxxxx společníka ve xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx nestanoví, xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x penězích, xxxxxxx-xx xx společenské smlouvy xxxx xxxxxx něco xxxxxx.
(3) Právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je splatné xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxx příslušný orgán xxxxxxxxxxx účetní závěrku xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxx xxxxxxx uplynutím xxx měsíců ode xxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx právo na xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyplynul x xxxxxxxxx, (xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx).
§62
Xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx dnem, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx 90 dnů xx založení xxxxxxxxxxx (§57) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx ve stanovené xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Není-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, platí, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§63
Xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx, xxxxxx, změny, xxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podpisy; xxxxx xxxxxxx, pro xxxxx úkony xx xxxxxxxx xxxxx notářského xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx formu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx právní xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx notářského xxxxxx x xxx xxxxx xxxx obsahu.
§64
Jednání xxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxx společnosti xxxx xxxxx vznikem, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx společníci, xxxxxxxxx příslušný orgán xxxxxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxx xx tří xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, že x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxx ke schválení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je schválit xxx, aby mohla xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxx-xx zakladatelé xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně xxxxxxxxx xx xxxxx, která xxx v důsledku xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx orgán je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx společnosti oznámit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých z xxxxxx xxxxxxx.
§65
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x v jakém xxxxxxx xxxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx prospěch x obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, anebo převedla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, nebyla-li xxxxxxxxx x odpovědné xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
§65x
(1) Xxxx-xx x účetnictví xxxxxxxxxxx x aktivech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx majetek xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx účetně xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje, z xxxxx lze jinak xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x nerozdělený xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§65a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 370/2000 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2001
§66
(1) Xxxxx, xxxxx xx statutárním orgánem xxxx xxxx xxxxxx xxxxx členem jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx xx zvolil xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx končí dnem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx měl projednat xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, projednal-li je xxxx měl projednat xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx za člena xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poté, xx se x xxxxxxxxxx z funkce xxxxxxx. Xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx funkce uplynutím xxxx xxxxxx po xxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx společnosti xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zániku xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx společník x xxx neschválí xx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem xxxxx xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx funkce, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx uplynutím xxxxx 2 měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxx funkce, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxxxxx o výkonu xxxxxx musí xxx xxxxxxxx formu x xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx hromadou xxxx xxxxxxx xxxxx společníky, xxxxx ručí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, na které xxxxxxx právo z xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx výkon funkce xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx hospodářským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x výkonem funkce.
(4) Xxxxxxxx-xx zákon, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, jen xx-xx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxxxxxxxx členů. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx hlas xxxxxxxxxxxxxx. Stanovy či xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxx souhlasí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak považují xx přítomné.
(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 4 xx nevztahují xx xxxxxx hromadu.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x ručení orgánů x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxxx, jaký xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úkony, xx xxxxxxxxxx xxx, že x firmě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jednající osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx členy xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx působí xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx státu, xxxxx xxxxx, za xxxxxx tyto osoby xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, stát.
(9) Stát xx právo, xxx xxxxx, xx které xxxxx odstavce 8 xxxxxxx škodu x xxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx zákoníku xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zaviněným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(10) Jsou-li xxxxxxx xxxx členy orgánu xxxxxxxxxxx úředníci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxx vysláni xxxx zástupci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxxx zaměstnanci, xxxxx xxxxx, xx kterou xxxx osoby podle xxxxxx xxxxxx odpovídají, xxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx.
(11) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx osoby, za xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 uhradil xxxxx x které xxxx xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx, mu ji xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§66x
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xx většinovým xxxxxxxxxxx x společnost, xx xxxxx xxxx většinu xx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obchodní společnosti, xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlasy xxxxxxx s xxxx xxxxxxx ve společnosti. X xxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx akcionáře xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x hlasovacími xxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx akcie xxx xxxxxxxxxxx xxxx x x případech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx celkového počtu xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx hlasy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx ovládané xxxxx xxx x podílů xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx osoba xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Ovládající osobou xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo právně xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx"). Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nepřímým xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx osoba, která
x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx uzavřené x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo volbu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxx xx společníkem.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx shodě, xxxxx xxxxxxxx disponují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Není-li xxxxxxxxx, xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, má xx xx to, xx xxxxx, xxxxx disponuje xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxxx práv xx xxxxxx osobě, xx xxxxxxxxxx osobou, a xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 % hlasovacích xxxx xx určité xxxxx, xxxx ovládajícími xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodu xxxx vykonávána, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx osob podrobeny xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx osoba") xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx koncernovými podniky. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xx za xx, xx ovládající xxxxx a xxxxx xx ovládané tvoří xxxxxxx. Jednotnému řízení xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx smlouva"). Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x ve xxxxxxxx mezi ovládající xxxxxx x jí xxxxxxxxxx osobami. Osoba, xxx xx řídící xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx odstavce 3 xx x xxxxx xxxxxxx nepoužije.
(8) Xxxxxx-xx uzavřena xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ovládající xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx k tomu, xxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxx uzavření xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx může xxxxxxxx xxxxx vzniknout xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx uhradí xxxxxxxxxx xx xxxxx účetního xxxxxx, x xxxx xxxx vznikla, anebo xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx smlouva x tom, x xxxx přiměřené xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxx-xx uzavřena xxxxxxxx xxxxxxx, je statutární xxxxx ovládané osoby xxxxxxx xx lhůtě 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ovládanými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "propojené xxxxx"), xx-xx ovládané osobě xxxxxxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ovládající xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx se xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x posledním xxxxxxx období mezi xxxxxxxxxxx osobami, xxxx xxxxxx úkony, které xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx osob, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla x xxxxx xxxx xx popud těchto xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou. Xxxxx bylo ovládanou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx zprávě xxxxx xxxxx, xxxx xxxx poskytnuto xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxx x nevýhody, x xxx z xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx vznikla xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx tato újma x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 8. Xxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, musí být xxxxxx x xxxxxxxx xxxx propojenými osobami xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xx stejné lhůtě x xx stejných xxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 9 x o xxxxxxxxxxx zprávy xxxxxxxxx xxxxxx hromadu, xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby a xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx.
(11) Xxxxx podléhá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x správnost údajů xxxxxxxxx xx zprávě xxxxx xxxxxxxx 9.
(12) Každý společník xxxx člen ovládané xxxxx xx xxxxx xxxxxxx soud, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uložení xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3 x xxx, xx místně xxxxxxxxxx xxxxxx xx soud, x xxxxx xxxxxx xx sídlo xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podaný xxxxx, než je xxxxxx pravomocně skončeno, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení, x to xxx xxx podání návrhu. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jmenováním xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx znalce xxxxxxxxx.
(13) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že
x) xx zprávě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx podle xxxxxxxx 9,
b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx 9, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu podle xxxxxxxx 9 obsahuje xxxxxxxxx o xxx, xx ovládané xxxxx x důsledku uzavření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxx a že xxxx újma xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uhrazena xxx nebyla uzavřena xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.
(14) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx osobě, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx škodu. Kromě xxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členům xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx povinnosti x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobě. Xxxxxxxxx x xxxxxxx škody xxxx nevzniká, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx osobou xxxxxxxxx, za předpokladu, xx by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx.
(15) Osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx též xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx zprávě xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx újma, xxxxxx-xx tato újma xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xx xxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby.
(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10, 12 x 13 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx ovládající xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xx xxxx jediný xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jsou všichni xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx shodě (§66b); v xxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14 x 15 xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx škody xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§66x
Xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx osob xxxxxxxxxxx ve vzájemném xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx disponovat xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxx xxxxx volby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určité xxxxx.
(2) Není-li xxxxxxxx xxxx, xx xx za xx, xx xxxxxxx, jež xxxxxxx xx shodě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
a) právnická xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx stejnou xxxxxxxxxx osobou, xxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Není-li xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx osobami, xxx xxxxxxx xx shodě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx x
a) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx společnost x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx její xxxxxxxxxx,
x) komanditní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnost x jí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx obhospodařované xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx plnit xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§66x
Xxxxx, xxx pomocí xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx přiměje xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, prokuristou nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx vznikla x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§66x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx vedením
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x pracovněprávním vztahu xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 40) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedením xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem, stanovená xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod obchodní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 40) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx jeho členem, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx vedením, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení společnosti xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx zákon xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do výlučné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 351/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012
§67
Rezervní xxxx
(1) Vyžaduje-li xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, lze xxx xxxxxx v xxxxxxx, v němž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx vytváří xxxxxxx společnost x xxxxxxx omezeným x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx po zdanění (xxxx jen "čistý xxxx") xxxx x xxxxxx vlastních zdrojů xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Rezervní xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příplatky xxxxxxxxxx xxx výši xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Podíl xx xxxxxx zisku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx teprve xx xxxxxxxx rezervního xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§67a
Xx xxxxxxx, na jejímž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xx xxxxxxx zřizující xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx udělen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
§68
Xxxxxxx x zánik společnosti
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx výmazu x xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxx zúčastněná xx xxxxxxxxxxxx fúzi xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do obchodního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx její zrušení x xxxxxxxxx nebo xxx likvidace, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx zákona, xx x zániku x zrušení společnosti xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Likvidace se xxxxxx xxxxxxxxxx, zrušuje-li xx společnost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, přičemž xx nepřihlíží x xxxxx, xxxxxx, pohledávkám xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx podstaty. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx zrušuje
a) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxxxxx nebo orgánu xxxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx, jinak xxxx, xxx toto rozhodnutí xxxx přijato, dochází-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
d) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k zániku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xxxx x důsledku rozdělení,
x) zrušením konkursu xx xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxx zrušením xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zcela xxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx po xxxxxxx společnosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx likvidace.
(5) Xxxx-xx společnost xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx rozsahu, x jakém xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobně xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxx podstatou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxxxxx jmenován, xxxx xxxxxxxx skončila xxxx xxxxxx x není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxx xxxx xx xxxxx státního xxxxxx nebo osoby, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx, rozhodnout o xxxxxxx společnosti a x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx valná xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx skončilo nebo xxxxxxx všem xxxxxx xxxxxxxx funkční xxxxxx xxxx xxxx než xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx delší než xxx xxxx neprovozuje xxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx pozbude xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxxxxxx rozpory xxxx xxxxxxxxxx,
x) společnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx porušuje ustanovení §56 xxxx. 3,
x) společnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uloženou rozhodnutím Xxxxx pro ochranu xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) X případech, xxx xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx společnosti xxxxx xxxxxx své rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxxx xxxxxx likvidátora x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§71 odst. 3 xxxxxxxx věta, xxxx. 4 a 7), rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx společnosti a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud. Xxxx nezruší xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by tím xxxxx k zásahu xx xxxx xxxx xxxxxx chráněných zájmů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob.
(9) Jestliže bylo xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx společnost xx xxx účinnosti xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx závěrku; xx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx schválením xxxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§68x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xx povoluje xxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx určení, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xx x xxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zakladatelská xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx podnikání (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakladatelské xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx x firmě společnosti xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx základního kapitálu, xxxxxxxx zákon xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx podnikání (xxxxxxxx),
x) xxxxxx dodržena xxxxxxxxxx o minimálním xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx zakladatelů xxxxx xxx xxx.
(3) Xx xxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx společnosti vstupuje xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx vztahy, do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou neplatností xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx splatit nesplacené xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§69
§69 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69c
§69x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69e
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69h
§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
Likvidace xxxxxxxxxxx
§70
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx zrušena x xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx společnosti x xxxxxx uvedených x §68 odst. 3 xxxx. f) xxxxxxx, provede xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx vstupuje xx xxxxxxxxx xx xxx, k xxxxx xx zrušena, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx obchodního rejstříku. Xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx "x xxxxxxxxx".
(3) Xxxxxxxxxx likvidátora xx xxx xxxxxxxx x xxxxx §72 působnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiného, xx xxxx působnost xxxxx xxxxxxxxxx.
§71
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx statutární xxxxx společnosti, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx smlouvou xxxx stanovami xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx předpis jinak.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Soud xxxxx xxxxxxxxx věty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx vzdát xxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x odvolání x xxxxxx xxxxxxxxxxx, nelze-li xx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxx ji xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx určit fyzickou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxx §38g xxxx. 1; xxxxxxx-xx xxx xx 10 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx funkci xxxxxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxxxx orgán, popřípadě xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx vzdá-li xx své funkce xxxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxx xxx jmenován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Soud xxxxxxx nového xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.
(4) Xxx ohledu xx xxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxx soud xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti, x xxxxxxxx ho xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) a xx výkon xxx xxxxxxxxxx odpovídá týmž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem, xxxxxx xxxx odměnu xxxx. Likvidátorovi lze xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx jmenovaného xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx.
(7) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxxxx likvidátora xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 23) xxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x kvalifikační předpoklady xxx zápis do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx souhlasí.
(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xx poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx likvidátora xxxxx xxxx.
§72
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx společnosti xxx úkony xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx plní závazky xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx plnění, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů, xxxx xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx k jeho xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. Likvidátor xx oprávněn xxxxxx xxxxxx společnosti xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§73
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx všem xxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odstupem xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx měsíce.
§74
(1) Xxxxxxxxxx sestaví xx xxx vstupu xxxxxxxxxxx xx likvidace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxx jmění. Xxxxxx xxxxxxx předcházející xxx vstupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx tato povinnost xx likvidátora.
(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxx podat insolvenční xxxxx.
§75
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx provedení všech xxxxx nezbytných k xxxxxxxxx xxxxxxxxx sestaví xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx likvidace s xxxxxxx xx rozdělení xxxxxxx xxxxxxxxxxx zůstatku, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (likvidační xxxxxxxx), xxxx společníky, a xxxxxxxx ji společníkům xxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xx dni xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Každý xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx, aby xxxx přezkoumal xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx zůstatku obdržet. Xxxx-xx toto xxxxx xxxxxxxxx xx tří xxxxxx ode xxx, xxx xxx návrh xx rozdělení likvidačního xxxxxxxx projednán nebo xxxxxxxxx x souladu x §75aa xxxx. 1, xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xx do xxxxxxx přiznaného práva xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx společníkům.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx ve formě xxxxxx, dříve, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx známých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx včas xxxxxxxxxx své pohledávky. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx plnění z xxxxxx xxxxxxxxxxx podílu xx likvidačním zůstatku.
(4) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx nebo není-li xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx likvidační zůstatek, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx nepoužije x xxxxxxx, xx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 3 xxxx. f) x společnost xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx mzdové xxxxxx xxxxxxxxxxx a poté xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Není-li možné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, uhradí xx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxxxxxxx x úhradě dluhů xxxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úhradě dluhu, xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxx xxxxxx společnosti x obchodního xxxxxxxxx xx stát.
(6) X xxxxxxx naložení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, ve xxxxx uvede xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx majetku bylo xxxxxxxx, jaký xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx převzat xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx věřitelé x x xxxx xxxx xxxx uspokojeni x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx přejde na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku (xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx). Xxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx příslušnému ke xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o naložení x xxxxxxxx sestaví xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku.
§75a
(1) Xxxxxxxxx končí rozdělením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x uspokojení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věřiteli x xxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetek x xxxxxx xxxxx xxxxx §75 odst. 5. Xx xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx xxxxxxx likvidátor xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podíl na xxxxxxxxxxx zůstatku.
(2) Xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx společnosti x obchodního xxxxxxxxx. X návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, x xxxxxxxx bytového xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, xx x ním bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§75xx
(1) Xxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx byl xxxxxxxxx podle §71 xxxx. 7, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx příslušnému xx schválení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx-xx likvidátorovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx součinnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxx a xxxxxxx xxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx xxxxxxx.
§75xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 351/2011 Xx. x účinností od 1.1.2012
§75x
(1) Xxxxxxxx se xx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx rozhodnutí zapíše xxxxxxxxxxx soud do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx likvidátora.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodního rejstříku, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x jmenuje xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rejstříkový xxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxx x obnovení xxxxxxxxxxx, xx společnost xx x xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx dni zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 sestaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §68 xxxx. 8 se xxxxxxxxx.
§75x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§75x
Ustanovení xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx xx likvidace xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx povinností vyplývajících x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 37) xxxx srovnatelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx sjednáno x vzniklo xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxx vzniklo x den xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx poté, xx xxxx skutečnost xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx. Ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nemají xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx 38), xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx xxxx vstupem xx likvidace.
§75x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 409/2010 Sb. x účinností xx 1.1.2011
Xxx XX.
Xxxxxxx xxxxxxxx společnost
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§76
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx alespoň xxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxx.
(2) Společníkem xxxxxxx obchodní společnosti xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x u xxx xxxx dána xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx společnosti.
(3) Xx-xx společníkem xxxxxxxxx osoba, vykonává xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x účastí xx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
§77
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx označení "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxx "veř. xxxx. spol." nebo "x. o. x.". Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx "x xxxx.".
§78
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxx podnikání xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podepisují xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx společenská xxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§79
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx x její xxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxx společníků.
(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxx zákon, xx xxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx hlasů.
§79x
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx hospodáře.
§79a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 370/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
§80
(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx vklad xx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx své xxxxxx xx společnosti.
(2) Xxx prodlení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úrok z xxxxxxxx ve xxxx 20 % x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak.
(3) Společník xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxx vkladů. Xxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sčítají.
§81
(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx více společníků, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pověřený xxxxxxxxx xx povinen xxxxx se xxx xxxxxx obchodního vedení xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx společníky xxxxxx. Xxxxxxxx společník xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx společníků učiněným xxxxxxxx hlasů. Nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvoláno, xxxxxxxx xx xx tom xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§345 odst. 2), xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neodvolatelné. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx své xxxxxxxx x důležitých xxxxxx xxxxxxx vypovědět, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Výpověď xxxx být doručena xxxxxxxxxxx x všem xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxx uplynutím xxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxx doručena xxxxxxxxxxx. Ode dne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedením xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společníky x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx anebo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo daňového xxxxxxx.
§82
(1) Xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx rovným xxxxx. Xxxxx xx xxxxx stanovený xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx splatný xx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rovným xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx použijí, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§82x
Každý xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx společnosti xxxxxx x náhradu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxx x splacení xxxxxx xxxxx společníkovi, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x x xxxxx řízení xx xxxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx statutární orgán xxxxxxxxxxx. Xxxx osoba xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxx jím zmocněná xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx.
§82x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§83
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xx společnosti přistoupit xxxxx společník xxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx společnosti xxxxxxx xxx společníci.
§84
Zákaz xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti, x xx ani xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Společenská xxxxxxx xxxx upravit zákaz xxxxxxxxxx jinak.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx
§85
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx společníci nebo xxxxx společník.
(2) Xx-xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx všechna xxxxxxxx, která nesnesou xxxxxxx. Odstoupení musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx společníkům. Xxxxxxxxxx je účinné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx odstoupil xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx odstoupení xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§86
Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx závazky celým xxxx majetkem. Společníci xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§87
(1) Xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklé před xxxx přistoupením. Může xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xx poskytli náhradu xx poskytnutí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxx účast xxxxxxxxxx xx xxxxxx společnosti, xxxx xxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx zánikem xxxx xxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§88
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xx xxxxxxxxxx zrušuje:
x) xxxx-xx smlouva uzavřena xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx společníka podanou xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx účetního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §90 xxxx. 1,
c) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx připouští xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dědic (xxxxxxxx), xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx dědictví x xx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxx dva společníci,
x) xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxx společenská xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxx společníci,
e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx zamítnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, byl-li x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx některého xx společníků,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpoklady podle §76 odst. 2,
x) z xxxxxxx xxxxxx stanovených ve xxxxxxxxxxx smlouvě.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), x) x x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx trvá x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx se důvod xxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxx x změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx společnosti, xxxx xxxxx zaniká x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx lhůty.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxx, xx se zbývající xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxx xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 23), xxxxx společníka xx společnosti xx xxxxxxxx; jestliže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zastavena exekuce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx f), xxxxx xxxxxxxxx, mohou se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx, včetně společníka, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx trvá.
§89
V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §88 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxx xxxx společnosti nárok xx vypořádací xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx (§92).
§90
(1) Xxxxxxxxx xxxx navrhnout, xxx soud společnost xxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Společnost xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx porušuje závažným xxxxxxxx své povinnosti, xxxxxxx byl x xxxxxx xxxxxx vyzván x xx xxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx. X podáním xxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§91
Xxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Výpovědní xxxxx dědice podílu xxxx 3 xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx činnosti společnosti, xxx když společenská xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx.
§92
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx společnosti s xxxxxxxxx xxxx společníci xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx společníky xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx zůstatek na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx společníci x xxxxxx k jejich xxxx.
(3) Společenská xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx 5.
§92x
§92a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2008 Sb.
§92b
§92x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§92c
§92x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§92x
§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
Xxxxx 6.
§92x
§92x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
Xxx XXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Oddíl 1.
Základní xxxxxxxxxx
§93
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, x xxx jeden xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxx nesplaceného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx všeobecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x u níž xxxx dána xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx ohledu na xxxxxxx xxxxxxxxx společnosti.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x komanditní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx pověřený xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, použijí xx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§94
Společenská xxxxxxx musí xxxxxxxxx:
x) xxxxx x xxxxx společnosti,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x sídla právnické xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx komplementáři a xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx.
§95
Firma xxxxxxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxx "komanditní společnost", xxxxxxx xxxx xxxxxxx "xxx. xxxx." nebo "x. x.". Xxxxxxxx-xx xxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx.
§96
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§97
(1) X obchodnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx záležitostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společně x komanditisty xxxxxxxx xxxxx, xxxxx společenská xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx hlasů.
(4) Xx xxxxx společenské xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx všech společníků, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx. Společenská xxxxxxx xxxx stanovit, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx většiny xxxxxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxxx většiny xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx k převodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §115 xxxxx xxxxxxx.
(5) X uzavření xxxxx xxxxx §67a xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxxx většiny xxxxxxxxxxxx.
§97a
Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, minimálně xxxx 5&xxxx;000 Xx. Vklad xx povinen xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxx zbytečného odkladu xx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vzniku xxx účasti xx xxxxxxxxxxx.
§97a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2001
§98
Komanditista xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účetních xxxx x účetních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx obsažené xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx požadovat xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§99
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak.
§100
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti x část připadající xxxxxxxxxxxxxx xx určí xxxxxxx stanoveným xx xxxxxxxxxxx smlouvě, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx. Nevyplývá-li ze xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx společnosti, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vkladů.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx společenské xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxxxxxxxx xxxx zisku xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx výše splacených xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx komplementáři xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx jinak. Komanditisté xxxx povinni podílet xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinni xxxxxx xxxxxx xx zisku, xxxxx xxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx vztahy x xxxxxx osobám
§101
(1) Statutárním orgánem xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx společenské xxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Komanditista ručí xx xxxxxxx ze xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§102
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx jeho účasti xx xxxxxxxxxxx ani xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řízení x výkon xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komanditisty, xxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 41) x, byl-li v xxxx xxxxx podán xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, po právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx vypořádací podíl xx stává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx zrušen xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx obnovuje; jestliže xxx společnost xxxxxxxxx xxxx vypořádací podíl, xx komanditista, xxxxx xxxxx se ve xxxxxxxxxxx obnovila, xxxxxxx xxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx platí obdobně x v xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx zastavena xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx podíl na xxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vypořádací xxxxx.
(5) Společnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společníky, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx společníkovi, xxxxx o to xxxxxx, opis xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x nebezpečí xx adresu xxxxxxxx x xxxxxxx.
§103
§103 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§104
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací xxxx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx má xxxxx xx vrácení xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vrácení, xxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku, xxxxx xxxxxx xx vrácení xxxxxx xx xxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zásad jako xxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxx xx xxxx společníky podle xxxxxxxx zásad xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx způsob rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xx vypočte xxxxxxx jako podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 5.
§104x
§104a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§104b
§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§104c
§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§104x
§104d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
Xxxxx 6.
§104x
§104x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§105
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx společníků a xxxxx xxxxxxxxxx ručí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku (§106 xxxx. 2).
(2) Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společnosti. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §66x odst. 7. Jedna xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx společníkem xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§106
(1) Xxxxxxxxxx odpovídá za xxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx společnosti xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx společníků xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx obchodního rejstříku xxxxxx xxxxxx. Zaplacením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nezaniká ani xx nesnižuje jeho xxxxxx. Plnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ručení xx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxx xxxx společníka, xxxxx plnění věřiteli xxxxxxx, a xxxx-xx xx možné, může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx společnosti. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxx požadovat xxxxxxx xx společníka, xxxxx xxxxx nebyl splacen, xxxxx xx každého xx společníků v xxxxxxx xxxx xxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§107
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxx xxxx xxxxxxx "xxxx. x r.o." nebo "x.x.x.".
§108
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxx 200&xxxx;000 Kč.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jakýkoli xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nároku xxxxx §106 xxxx xxxxxxxx nezapočitatelné, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.
§109
(1) Xxxx vkladu xxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxx 20000 Kč.
(2) Xx základním kapitálu xxxxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx vkladu xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílně, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx x výší xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxx poskytnuty xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vkladu nebo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vkladu (§143 xxxx. 6) uveden xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §163a odst. 3 x 4 xx xxxxxxx přiměřeně.
§110
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx alespoň
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx fyzické xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
d) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vkladu každého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x lhůty xxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxx x bydliště xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, jakým jednají xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x bydliště xxxxx první dozorčí xxxx, xxxxx se xxxxxxx,
g) určení xxxxxxx xxxxxx,
h) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx tento xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxx, xxxxx upraví xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§111
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx zápis xxxxxxxxxxx xx obchodního rejstříku xxxx být xxxxxxxx xxxx emisní ážio x xx xxxxx xxxxxxxx vklad xxxx xxx splaceno nejméně 30 %. Xxxxxxx xxxx splacených xxxxxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžitých xxxxxx xxxx však xxxxx alespoň 100 000 Xx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxx založena xxxxxx xxxxxxxxxxxx, může být xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx když xx x xxxx xxxx splacen xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§112
Xxxxx xx xxxxx společnosti xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednatelé.
Xxxxx 2.
Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx
§113
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx závazku xx xxxxxxx vkladu xxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx nemůže xxx společník xxxxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Jednatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxx z prodlení xx xxxx 20 % x nesplacené xxxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx jinak.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vkladu x xxxxxxxx, může xx xxxxxxxxxx xxx pohrůžkou xxxxxxxxx vyzvat, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx tři xxxxxx.
(4) Společník, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx podíl (§114) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přechází xx společnost, xxxxx xxx může převést xx jiného společníka xxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5, rozhodne xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxx xxxxxxxxxxx společníka, xxxx o xxx, xx xxxxxxx společníci xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx x xxxxxx xxxxx obchodních xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx vypořádacího podílu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxx zrušit x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx společníky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx.
§114
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx x z xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kapitálu společnosti, xxxxxxxxx-xx společenská smlouva xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx mít xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxxx i xxxx obchodní xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxx x tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx společným zástupcem x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zavázáni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx vztahy mezi xxxxxxx, jimž náleží xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxxxxxxxxxx.
§115
(1) Xx souhlasem valné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx společníka, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxxx smlouva, může xxxxxxxxx převést xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx osobu. Společenská xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx.
(3) Smlouva x převodu obchodního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx převodem xxxxxxxxxx podílu.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinné xxxxxxx x xxxxxxx.
§116
(1) Xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx společníkem, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jejího právního xxxxxxxx. Společenská xxxxxxx xxxx přechod xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx podíl xx xxxx. Společenská smlouva xxxx dědění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx společníku. Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 10 xx xxxxxxx přiměřeně. Xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx společníkem, x xx xx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx se domáhá xxxxxxx své xxxxxx xx společnosti xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ani xxxx společenská smlouva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx podíl xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nástupce, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §113 xxxx. 5 x 6.
§117
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx možné xxx xxx jeho xxxxxxx xxxx přechodu xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samostatný xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx zachována výše xxxxxx xxxxxxx x §109 xxxx. 1.
§117x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx obchodního xxxxxx. Xxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vzniká xxxxxxx zástavního práva x xxxxxxxxxx podílu xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx podílu do xxxxxxxxxx rejstříku x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxxx věřitel xxxx xxxxxxxx. X návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zástavního xxxxx a xxxxxx x souhlasu xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.
(4) Není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obchodnímu xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jménem xxxxxxxx xxxxx zástavce x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx prodat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xx xxxxxxx dražbě. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx.
(5) Převodem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx právo x němu zaniká.
(6) Po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxx spojená x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xx xxxxx vznikne nárok xx xxxxxxx účasti xx společnosti xx xxxxxxxxxx zajištěné pohledávky, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pohledávky a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená xx zastaveným xxxxxxxxx xxxxxxx. Zástavní xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx úhradu xxxxx xxxxxxxx xxxxx §115. Xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx převádí xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx. X převodu xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx. Převodem xxxxxxxxxx xxxxxx xx zástavního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx podílu xxxxxxxxx znalcem xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně §59 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx xxxxxxxx částku, x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávku s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx pro xxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx podílu xxxxxx xxxxxxxxxx občanského x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx věcem.
§117a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 370/2000 Sb. x účinností od 1.1.2001
§118
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Společnost xx xxxxxxx zapsat xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx, xxxxxxx je xx xxxx změna xxxxxxxxx.
§119
Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xx xxx měsíců xx spojení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx převést část xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Poruší-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§120
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podílu. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákazem xx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx vlastních xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx postupovat xxxxx §113 xxxx. 5 x 6.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se zákonem xxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx společníka. Xxxxxxxxxx §161d odst. 2 x 3 xxxxx xxxxxxxxx.
§120x
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxx účely získání xxxxxx v xx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), jestliže
x) xxxxxxxx asistence je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřivodí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úpadek xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ztráty,
x) xxxxxxxx vypracuje xxxxxxxx zprávu, xxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věcně xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. uvede xxxxxxxx, za jakých xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
3. xxxxxxxx, proč xx xxxxxxxxxx finanční asistence x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx, avšak xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx valné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxx bank 35), xxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x §161f xxxx. 5.
§120b
(1) Xxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx nabývat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §120a, §161b xxxx. 1 xxxx. x), §161b xxxx. 3 x 4 a §161g xxxx. 2 xx 5.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx do xxxxxxx vlastní xxxxx xxx za podmínek xxxxxxxxxxx x §120a, §161a xxxx. 1 xxxx. a), §161a xxxx. 2, §161b x 161d.
§121
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx společníkům xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §113 xxxx. 2 až 6 xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx může poskytnout xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva.
(3) Xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx na výši xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§122
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svá xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxx xx valné xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx obsažené údaje xxxx x tomu xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.
§123
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, rezervního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxx, společenské xxxxxxx nebo stanov xxxx xxx použity x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Ustanovení §178 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxx. 2, xxxx. 3 a xxxx. 5 až 7 se xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společníci žádat xxxxxxx vkladu. Za xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx společníkům xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.
(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxx vrácení xxxx xxxxxxxx a nerozdílně xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
§124
(1) Xxxxxxxxxx vytvoří xxxxxxxx xxxx (§67) x xxxx a xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě. Není-li xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořit xxx x xxxxxxx zisku xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxx, x němž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx výši xxxxxxx 10 % x xxxxxxx xxxxx, avšak xx xxxx xxx 5 % z xxxxxxx základního kapitálu. Xxxxx fond xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % x čistého xxxxx, xx xx dosažení xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, nejméně xxxx xx xxxx 10 % základního xxxxxxxx.
(2) O xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §67, nejde-li x případy, kdy xxxxx svěřuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx výše 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Valná xxxxxxx
§125
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §64,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x rozdělení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x úhradě xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx stanov x xxxxxx změn,
x) rozhodování x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nedochází-li x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§141),
e) xxxxxxxxxxx x zvýšení či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x připuštění xxxxxxxxxxxx xxxxxx či x xxxxxxxx započtení xxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxxx proti pohledávce xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) jmenování, xxxxxxxx x odměňování xxxxxxxxx,
x) jmenování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady,
h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §113 a 121,
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx likvidátora x rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxx x §67a,
x) rozhodování x xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, rozdělení x xxxxx xxxxxx xxxxx,
l) xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy (§190b), xxxxxxx x převodu xxxxx (§190a) x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx (§66 xxxx. 2),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §120a,
x) xxxxx xxxxxx, které xx působnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx valná xxxxxxx prokuru.
(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx vyhradit rozhodování xxxx, xxxxx jinak xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx.
§126
Společník xx xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx plné moci.
§127
(1) Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx polovinu xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxx hlasů.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx má xxxxx hlas xx xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx xxxxx vkladu, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx hlasů.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxx xxxxx §125 odst. 1 xxxx. x), x), x) x x) x o xxxxxxx xxxxxxxxxxx s likvidací xx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxx, nevyžaduje-li zákon xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxx rozhodnutích xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zápis. Snižuje-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx vklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlasovací právo, xxxxxxxx
a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) valná hromada xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx nebo o xxxxxx xxxxxx xx xxxx vyloučení,
x) xxxxx hromada rozhoduje x tom, zda xx xxxx xxxxx, x xxx xxxxx xx shodě, má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx být xxxxxxx x funkce xxxxxx xxxx člena xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,
x) xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,
e) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx §186c xxxx. 1 x §186d xx použijí xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx nebyli přítomni xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hromady x mimo xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx xxxxxx ode xxx, x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx konat valná xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx mít souhlas xxxxxxxxxx formu xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx uvede x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx týká.
(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 14 xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 neplatí x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xx shodě (§66b).
§128
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx, společenská xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovy xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx. Valná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx řádnou xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §193 xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§129
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx pozvánkou, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx neuvedené v xxxxxxxx lze xxxxxxxxx, xxx xxxx-xx přítomni xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx společníci. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx včasné xxxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxxxx na její xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva, prohlášením, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x valné xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jinak xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Požádat x xxxxxxx valné xxxxxxx mohou xxxxxxxxxx, xxxxxxx vklady dosahují xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nesvolají-li xxxxxxxxx xxxxxx hromadu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxx společníci xxxxxxxxx xxxxxx ji xxxx. Nemá-li společnost xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx společník.
(3) Xxxxx xxxxxxx zvolí svého xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx zvolení předsedy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxx xxx xx xxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx jednatel xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z jednání xxxxx xxxxxxx společník, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx zápisu platí xxxxxxxxx ustanovení §188 xxxx. 2 a 3.
§130
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x mimo xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx případě osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx valnou xxxxxxx, xxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůty, xx xxxxx xxxx učinit xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, platí, xx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx návrh usnesení, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx počítá x celkového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hromadu přijato xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx společníka, xxxx xxxxxxx s xxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxxx xxx formu xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx x obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§131
(1) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, insolvenční správce 23) xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx vyslovil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, společenskou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Není-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx valné xxxxxxx, xxxxxx. Jestliže bylo xxxxxxxx přijato postupem xxxxx §127 xxxx. 7, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx usnesení.
(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 to, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromada nepřijala xxxxx, xx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx, xx obsah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxx xxxxx xx xxx měsíců xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx jednoho xxxx ode xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Soud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx listiny nebo xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx jen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práv osob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx jiných xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx práv xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx proto, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, domáhá jen xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx hromadu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx jejím xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx hromadě, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx přítomni xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx společníci, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx projevili x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx její xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx být xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx. Xxxx xxxxx mají xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, jinak xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §127 xxxx. 8, §129 x §135 xxxx. 2, xxxx za závazky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 společně a xxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zastupuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxx) xxxxxxx rady. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx, xxx členové xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx zástupce společnosti xxxxx hromada. Xxxxxxx-xx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Výrok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 je xxxxxxx xxx xxxxxxx.
(8) Jestliže xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx jestliže nebyl xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx řízení, xx kterém soud xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti založené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxxx xx přijetím xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx společenské xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.
(9) Xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx a zápisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení veřejný xxxxx x nebudou-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx třetích xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx však xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 zastaveno proto, xx navrhovatel xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx odstranit, x xx-xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx soud xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx
x) xxxx xxxx xx xxxxxx x neplatnost xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx,
x) x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx zastaveno x xxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx, x
c) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud x podanému návrhu xx tří měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx další navrhovatel x neodstraní v xxxx xxxxx překážku xxxxxxxxxxxx zastavení xxxxxx.
(11) Usnesení soud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x uvede, xxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 10 xxxx. x). Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(12) X xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx další řízení x neplatnosti xxxxx xxxxxxxx.
§131a
Žaloba xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx společnosti xxxxxx o xxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, kterou xx xxxxxxxx, x xxxxxx x splacení xxxxxx proti společníkovi, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Jiná osoba xxx xxxxxxxxx, který xxxxxx podal, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxxx-xx splacení xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx.
§132
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formu (xxxx xxx "rozhodnutí xxxxxxxxxx"). Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxx případech, kdy xx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zápis. Xxxxxxxxxx §127 odst. 5 xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx. Písemné xxxxxxxxxx jediného společníka xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x jediným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx společník xxxxx xxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx legalizací.
Jednatelé
§133
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeden xxxx více jednatelů. Xx-xx xxxxxxxxx více, xx oprávněn jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nich samostatně, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxx xxxxxxx jinak.
(2) Omezit jednatelská xxxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxxx xxxx valná hromada. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx jmenuje xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§134
Jednateli xxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxxxxxx. K xxxxxxxxxx x obchodním xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx společnost xxxx jednatelů, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§135
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx seznam xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §194 odst. 2 xxxxx xx xxxx xxxx, odstavce 4 xx 7 x §196a se xxxxxxx xxxxxxx.
§136
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanov další xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx
x) podnikat x xxxxx stejném xxxx xxxxxxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx společností xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx obstarávat xxx xxxx osoby xxxxxxx společnosti,
x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ovládající osoba xxxx osoby se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx statutární orgán xxxx xxxx statutárního xxxx jiného orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §65.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x jakém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx konkurence x xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx
§137
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx společenská xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx a za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxx a odvolávat xxxxxxx nebo xxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Počet členů xxxxxxx xxxx volených xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx počet xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx valnou xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §200 odst. 5 až 7 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Jestliže xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx které xxxx xxxxxxxxxxx právo xxxxx x odvolávat xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rady společnosti, xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx a za xxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx právního nástupce xx xxxxxx vnitrostátní xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného. Xxxxxxxxxx xxxx první xx xxxxxxx x xx xxxxxxx druhé x xxxxxxx vnitrostátních xxxx, xxxxxxx xx společnost xxxx její právní xxxxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do obchodního xxxxxxxxx své xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xx podmínek x xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jedné nebo xxxx xxxx volených xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§138
(1) Xxxxxxx xxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) nahlíží xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx knih x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závěrku x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx své vyjádření xxxxx hromadě,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jednou ročně.
(2) Xxx členy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §194 xxxx. 2, 4 xx 7.
§139
(1) Xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx rady xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxx mít alespoň xxx xxxxx.
(4) Xx členy dozorčí xxxx xx xxxxxxxx xxxxx konkurence (§136).
§140
(1) Xxxxxxx dozorčí rady xxxx xxxxxxxxx účastnit xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx jim být xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xx požádají.
(2) Xxxxxxx rada xxxxx valnou xxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxx společnosti. Pro xxxxxx xxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §129 xxxx.1.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§141
(1) Ke změně xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx valné hromady, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx xxxxx §125 xxxx. 1 písm. x) xx i) x §113, 115 x 117 se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xx rozhodování x xxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §173 xxxx. 2 x 3 platí xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx společenské xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zasahuje xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx x souhlasu xxxxxx xxxxxxxxxx. Zasahuje-li xx xxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xx xxx xxxxxxxxx text xxxxx obsahu společenské xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx jmenovitě xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx x tom xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Zvýšení a xxxxxxx základního xxxxxxxx
§142
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, jen xxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepeněžitými xxxxxx xx přípustné již xxxx xxxxx splacením.
§143
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x účasti xx xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx podle výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx společenská xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx společníci přednostního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx společenskou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jednoho měsíce xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx, nebo jestliže xx přednostního práva xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vkladu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx musí xxx písemnou xxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx učiněno na xxxxx hromadě. Xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxx xx valné xxxxxxx se uvede x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx právní xxxxxx x vůči xxxxxxxx xxxxxxxx společníka. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xx xxx xxxx xxx závazky xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x převzetí nového xxxxxx převzaty, xxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x částku, xxxxxx xx započítává xx vklad xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxx-xx převzaty xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §167 xxxx. 2 xx použije xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx zvýšení vkladu xxxx x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx prohlášením, xxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x odstavci 3 písm. x) x x), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx x ve kterém xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx, xxxx prohlásit, xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx; podpis xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Prohlášení xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §204 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.
§144
Xxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx x zvýšení základního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vlastním kapitálu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §208 xxxx. 1 xx 5 x odst. 6 xxxx. x) x b) se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i novou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat, xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§145
Xxxxxxxxx xxxx povinni xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx být xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxx xx dni zápisu xxxx nové výše xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx jediného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §111 xxxx. 2 xxxxxxx.
§146
(1) Xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxx, xxx xx xxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx společníkům nebo xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Z důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vklad, který xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vklady xxx xxxxxx nerovnoměrně, jen xxxx x tím xxxxxxxx všichni xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kapitál x xxxx xxxxxxxxxxxx vkladu. Xxxxxx xx nesmí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 a §109 xxxx. 1.
(3) Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxx obsahovat xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.
§147
(1) Xxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxx xxxx xx 15 dnů xx xxxx přijetí xxxxxxx po sobě x časovým xxxxxxxx 30 xxx. X xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 90 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu dobytnost xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx. Xx-xx věřitel xx xx, xx xx xxxxxxxx dobytnost xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxx 2, pokud xxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx zápisu xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vklad xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
§148
Zrušení účasti xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx nemůže ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 5 x 6 xxxxx obdobně.
(2) Xxxxxx účinky xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx má
a) xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx společníka,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x neúspěšné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x výkon rozhodnutí xxxx x xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního podílu, xxxx xxxxxx moc xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, xxx-xx x xxxx lhůtě xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxx převoditelný.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx doručena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx náklady x xxxxxxxxx xx xxxxxx uvedenou v xxxxxxx. Udělením xxxxxxxx x řízení x xxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx postižením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Jde-li x společnost s xxxxxx xxxxxxxxxxx, nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 2. Xxxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společníka stává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx společníka xx xxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 23) s tím, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx majetkové xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx společnosti xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proto, xx majetek xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 5 x 6, účast xxxxxxxxxx xx společnosti xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx společnost xxxxxxxxx xxxx vypořádací xxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx jen, xxxxxxx-xx xx 2 měsíců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podíl. Xx platí xxxxxxx x x případě, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exekuce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§149
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Společnost xx xxxx domáhat x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx porušuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx byl vyzván x xx xxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx. S xxxxxxx xxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx představují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 4 tím xxxx dotčeno. Ustanovení §113 xxxx. 5 x 6 platí xxxxxxx.
§149x
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx skončit x dohodou všech xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x podpisy musí xxx xxxxxx ověřeny. Xxxxxxxxxx §113 odst. 5 a 6 xxxxx xxxxxxx.
§149a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/1996 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.1996

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§150
Xxxxxxxxxx
(1) Jestliže přešel xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx nástupci xxxxx xx vypořádací xxxxx (§61 xxxx. 2).
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxx nabyvatelem xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Společnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §113 odst. 5 nebo 6, xxxxxxxx byl vklad xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 5 xxxx 6 xxxxx společníka xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplatit vypořádací xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po splacení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxx splatnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx prodloužit.
Xxxxx 5.
Xxxxxxx a likvidace xxxxxxxxxxx
§151
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §68 se xxxxxxxxxx xxxxxxx:
a) xxxxxxxxxxx xxxxx podle ustanovení §152,
x) x xxxxxx xxxxxx uvedených xx společenské xxxxxxx.
§152
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx společníků, jež xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx mohou x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti z xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§153
Xxx xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx podíl xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podílů, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx něco xxxxxx.
Xxxxx 6.
§153x
§153x zrušen xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§153b
§153x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§153x
§153x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§153d
§153x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§153x
§153x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Xxx X.
Xxxxxxx společnost
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx ustanovení
§154
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx akcií x určité jmenovité xxxxxxx. Společnost odpovídá xx porušení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx společnosti.
(2) Xxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx společnost" xxxx xxxxxxx "xxx. spol." xxxx xxxxxxx "x. x.".
§155
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x nímž xxxx spojena xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx řízení, xxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx podílí xx základním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx společníka, i xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy, a xx xxx xxx xxxxxx základního xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, která xx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu, xx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx oprávněna vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx upsaných xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx účinně xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx návrh na xxxxx do obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xx xx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx mohou xxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx zaknihovanou xxxxx xxxx v xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxx papír; xx xxxxx obdobně též xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx akcií.
(3) Xxxxx musí xxxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx hodnotu,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x akcie xx jméno firmu, xxxxx nebo jméno xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx.
(4) Listinná akcie xxxx obsahovat i xxxxxxx označení x xxxxxx člena nebo xxxxx představenstva, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx označení x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx téže společnosti xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(6) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, musí xxxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x nimi spojených xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx, s xxxxx xxxxxx spojena xxxxx zvláštní xxxxx (xxxxxxx xxxxx), nemusí xxxxxxxx xxxxx obsahovat.
(7) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx xxx x akciemi xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Akciová xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx druhy xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nesmějí xxx xxxxxxxx.
§156
Forma xxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx zapisuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxx akcie, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx název x xxxxx právnické osoby xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx akcionářem, xxxxxxxxx číselné označení xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydala listinné xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 11. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx žádost x xxx xx xxxxxx xxxxxxx vydat xxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx sedmi xxx xx doručení xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx akcionářů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zákoně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx údajů osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zapsaného x xxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx pouze osobám xxxxxxxx x zákoně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Vydala-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx nahrazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vedená podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx spojená x xxxxx na xxxxx xx oprávněna xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Neodpovídá-li xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx akcie xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účast xx valné xxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Stanovy xxxxx omezit, nikoliv xxxx xxxxxxxx, převoditelnost xxxxx na xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx určené xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x převodu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dobré xxxx. Xxxxx, která takto xxxxxxxx akcie na xxxxx, xxxxxxxx za xxxxx, která x xxxx důvodu xxxxxxx. Xx-xx převod akcií xx jméno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxx měsíců od xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx podmíní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na jméno xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx povinen xxxxxx k převodu xxxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx udělit xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxx x případech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx, je společnost xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx cenu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců od xxxxxxxx žádosti, platí, xx xxx souhlas xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne, x xxxx bylo xxxxxxxxx doručeno xxxxxxxxx xxxxxxxx x převodem xxxxx, xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §186a xxxx. 6.
(5) Xx-xx převod xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nutný xxxxxxx xxxxxx orgánu xxx x xxxxxxxxx těchto xxxxx. Smlouva x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxx orgán společnosti x souhlasu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno xxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxx se souhlas xxxxxxxxxxx xxxxxx společnosti xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx převoditelná xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxx se uvede xxxxx nebo název x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxx převádí, x xxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx společnosti xx xxxxxxxx xxxxx x změně v xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx jí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Akcie xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vykonává xxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx, xxx prokáže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx úschovu nebo xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, že xxxxx xx xxx xxxx uložena xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx identifikací akcie xxxxx §184 odst. 2. V xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxxxx vystavila, xxxxx xxxxx, x které xx xxxxxxxxx, vydat xxxxxxxxxxx (uložiteli) ani xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x jehož uplatnění xxxxxxxxxx vystavila, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx zaknihovanou akcií xx xxxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(8) Xx xxxxxxx akcií xx xxxxx použijí xxxxxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená x xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxx mezi spolumajiteli xxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x spoluvlastnictví.
(10) Xxxxx-xx akcionář, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx dědic, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx něco xxxxxx. Xx-xx více xxxxxx, xxxxx ustanovení xxxxxxxx 9 obdobně. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx společnosti osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s akcií xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x dědictví xxxx.
(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx majitele xxxxxxxx akcie xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx státě, xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx smluvním státě Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, který xx xxxx xxx xxxxxxxxx uveden x xxxxxxx akcionářů x xxxxxxxxxx xxx.
§156a
Samostatně xxxxxxxxxxxx práva
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxx převádět právo xx xxxxxxxxx dividendy, xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§160) a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx spojené jinak x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx").
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spojené x akcií se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxx právo na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx prokázat, že xx xxxx xxxxx xxxx postoupeno osobou, xxxxx byla v xxxx jeho postoupení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx oprávněna x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx toto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(5) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx právo spojené xxxxx s xxxxx xx akcie xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vydaným x xxxx akcii.
(6) Xxxxx byl xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převoditelné xxxxx, xxxxxxxxxx spolu x xxxxx právo, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx které xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx zaknihovaných cenných xxxxxx xxxxxxxx.
§156b
Xxxxxxxx xxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx právo xxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx toto právo x určitému dni xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"), x to x x případě, xx xx rozhodném xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dni, je xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx nebo, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx evidence xxxxx §156 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xx xx to, xx xxx, kdo xxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toto xxxxx k xxxxxxxxxx xxx.
§157
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx. Součet xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxx xxxxx xxxx odpovídat xxxx základního xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§158
(1) Stanovy xxxxx xxxxx, xx zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx podmínek.
(2) Stanovy xxxx usnesení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kurs xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo celou xxxx, xx xxx xx společnost xxx xxxxxxxxxxx nakoupila, pokud xxxx xxxxxx pokryt x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Souhrn xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx pouze zaměstnanci xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří odešli xx xxxxxxx.
§159
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx přednostní práva xxxxxxxx se dividendy xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx, s xxxxx xx xxxxxxx právo xx xxxxxx úrok xxxxxxxxx xx hospodářských xxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxxx.
(3) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx stanovy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nimiž xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, ledaže zákon xxxxxxxx hlasování xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxx práva spojená x akciemi. Ode xxx, xxxxx následuje xx xxx, x xxxx valná xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx dne prodlení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx valná xxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx prioritní xxxxxxxxx, x pokud byla xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcií, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlasovací xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx ještě xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§160
Vyměnitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx tak xxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxx společnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx právo xx xxxxxx výměnu xx xxxxx společnosti (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "prioritní xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§207).
(2) Usnesení xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx akcionářů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x dluhopisu,
b) xxxxx dluhopisů,
x) xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx běhu xxxx lhůty; xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx upisování xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx,
d) xxxx, xxxxx, xxxxxx, jmenovitou xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx lze xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx být xxxxxxxx,
x) emisní kurs xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx přednostního xxxxx x prioritních xxxxxxxxx xxxx způsob, jak xxxx stanoven, xxxxx xxxxxxxx pro představenstvo xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx dluhopisů.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx výměnné xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx x den, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx vykonáno xxxxxx (xxxxxxxx den).
(4) X xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se vyžaduje xxxxxx opčního xxxxx (§217a).
(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §204a xxxx. 1 xx 5 obdobně. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví něco xxxxxx. Pokud společnost xxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx podobě, xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dne xxx xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx vyměnitelných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení §204a xxxxxxx.
(7) X xxxxxx xxxxx xxx dluhopisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx
§161
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Společnost xxxx xxxxxxx jí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, jen xxxxx xx zákon xxxxxxxx.
(2) Upíše-li xxxxx xxxxx, která xxxxx vlastním xxxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx akcie xx xxxxxxx, xxxxx, xx tato osoba xxxxxx akcie na xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx anebo x xxxxxxx zvýšení základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splatit xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 x stávají se xxx jejich vlastníky. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx nevěděli xxx vědět nemohli.
(4) Osoba, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx za upsané xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xxxxx, xxx xx vlastníkem xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxx akciemi xxxxxxx.
§161a
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxx na účet xxxxxxxxxxx nabývat své xxxxxxx akcie, xxx xxx-xx zcela xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx
x) xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx upraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nabytí akcií, xxxxxxx xxxx:
1. xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu,
2. xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx akcie xxxxxxx, xx xxxxx xxx 5 xxx,
3. xxx xxxxxx xxxxx xx úplatu xxxxxx nejvyšší x xxxxxxxx xxxx, za xxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
b) xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxx x xxxxx stále xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu pod xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x částky xxxxxxx x §178 xxxx. 2 xxxx. x) x x),
c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervního fondu xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx tohoto xxxxx podle §161d xxxx. 2 vyžadováno.
(2) Podmínka xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxx splněna, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx akcií xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx společnosti. Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx nejbližší valnou xxxxxxx x důvody x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akcií, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x cenou, xxxxx za xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx povinna zcizit xx 18 měsíců xx jejich xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jménem xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §158. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx představenstvo.
§161b
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx splnění podmínek xxxxxxxxx x §161a, xxxxxx-xx je
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x snížení základního xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx vstupující xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x důvodu plnění xxxxxxxxxx uložené jí xxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx menšinových xxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx právní xxxxx xxxx xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
d) v xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx splacených xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kolaterálu.
(2) X xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §161a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx bezúplatně. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxx zatímních xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x). Xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §177 xxxx. 3 xx 7.
(3) Xxxxx x zatímní xxxxx nabyté xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zcizit xx 18 xxxxxx xx xxxxxx nabytí x akcie x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx jejich nabytí.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 nebo x §161a xxxxxxx, xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu o xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxx základní kapitál. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kapitál x tehdy, xxxxxx-xx x rozvaze vlastní xxxxx x součet xxxx základního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §178 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu, x xx xxxxxxx x částku, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ji xxxx i xxx xxxxxx zrušit x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx společností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx emisní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxx x xxxxxx, xx společnost rozhodla x xxxxxxx základního xxxxxxxx.
§161c
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §161a x 161b xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx strana nebyla x dobré xxxx.
(2) Společnost xx xxxxxxx zcizit xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §161a x 161b xx xxxxxxx roku ode xxx, kdy xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx tuto povinnost, xxxx ji xxxx x xxx návrhu xxxxxx x nařídit xxxx likvidaci.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§161x
(1) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx akcie xxxx zatímní xxxxx, xxxxxx vykonávat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx spojená. Xxxxxxxx-xx x takovém xxxxxxx valná xxxxxxx x xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxxxxx podle §178, xxxxxxxxxxx nevznikne xxxxx xx xxxxxxxxx x valná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zda xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx listy xxxx xxxxxxx rozdělen xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxx zůstane xx xxxx nerozděleného xxxxx xxxxxxxx let.
(2) Vykáže-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx. Tento zvláštní xxxxxxxx fond zruší xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx použije na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Na vytvoření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx společnost xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx odstavců 2 a 3 xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §217 odst. 2.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zpráva x xxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §192 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxx xxxxxx akcií, x němuž xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a zcizených x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxx nakoupených a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx období s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx akcie xxxx xxxxxx xx xxxxxx,
x) počet x xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx a xx konci xxxxxxxx xxxxxx.
§161e
(1) Xxxxxxxxxx xxxx vzít xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jen za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §161a xxxx. 1 xxxx. x) a §161a xxxx. 2, §161b, 161d a x §161f.
(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank 13), pokud xxx x xxxxxxx uzavírané x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hlavní činnosti.
§161x
Finanční xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx-xx tak xxxxxxx x xxx xx splnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx asistence je xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxx,
b) představenstvo xxxxxxxxxx finanční způsobilost xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx předem schválí xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x); x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx vypracuje písemnou xxxxxx, xxx
1. xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x toho xxx společnost xxxxxxxxxx,
2. xxxxx podmínky, xx xxxxxx bude xxxxxxxx asistence xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxx budou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),
4. xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávány xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx cena, xx kterou budou xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezpůsobí xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxx základní kapitál xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §178 xxxx. 2 xxxx. x) x b),
x) xxxxxxxxxx vytvoří xx výši poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxx; §161d xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxxx představenstvo xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xx ji xxxxxxxxx, xxxxx vždy xxxx xxxxxxx xxxxx hromady, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx akcionářům xx xxxxxxx xxxx xxxxx hromady volně xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, členu xxxxxx statutárního orgánu xxxx osobě, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx shodě, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx společnosti x těchto osobách xxxxxx xxxxxxxx nezávislý xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Ve své xxxxxxx zprávě tento xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x výslovně xx xxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x x) x odstavce 2 xx nepoužijí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx listů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §158.
(5) Xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 35), xxxxx xx xxxxxxxxxxx x obvyklých xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pokud xxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxx o fondy, xxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§161x
(1) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx asistence xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx ustanovení §161, §161a xxxx. 1 xxxx. a) x x), §161a xxxx. 2, §161b xxxx. 1 xxxx. b) xx x), §161b xxxx. 2 xx 5, §161c x 161f.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zatímní xxxxx xxxxxxxxxxx x zákonem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx soud zrušit x nařídit xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §161d xx použije přiměřeně.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
a) xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ovládanou xxxxxx xxxx společností xxxxxxxx,
x) xx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx postavení xxxxxxxx osoby xx xx nabytí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Hlasovací xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx zatímními xxxxx společnosti, nabytými xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx akcie x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §161a xxxx. 1 písm. b).
(5) Xxxxxxxxxx §161a xx 161d a §161f xx xxxxxxx x na xxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxx listy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jménem xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx §161f xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx omezení xxxxx §158 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
§162
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zakladateli.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx nebo více xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zakladatelskou xxxxxxx. Jediný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxx x veřejnou nabídkou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 20 000 000 Xx, xxxxxxxxx-xx zvláštní právní xxxxxxx xxxxx částku. Xxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxx veřejné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(4) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kapitál je xxxxx než 20 000 000 Xx, xxxxxxxx kapitál xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx zvýšit xxxxxxx xx 20 000 000 Kč.
§163
Zakladatelská xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxx x předmět podnikání (xxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxx akcií x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, x xxx xxxxx akcie xxxxxx, xxxxx i xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx na xxxxx x xxxxx xx majitele; xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jejich xxxxx x xxxxx xxxx x nimi xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx převoditelnosti xxxxx na xxxxx,
x) xxxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx, způsob x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx kursu a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx se xxxxxx xxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, podobu, xxxxx x druh xxxxx, jež se xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx výši xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx správce xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1,
h) má-li xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx, i údaje xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x),
x) xxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxx nabídky xxxxx, xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou. Xxxxxxx xxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxx
x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx akcií xxx xxxxxxxx nebo překročení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zda xxxx xxxxx krátit xxxxxxxxxxx upisovatelům, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx jmenovitých xxxxxx xxxx upsaných akcií,
x) xxxxxxxxxxx-xx zakladatelé xxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní kapitál, xxxxxx při takovém xxxxxx,
x) určení, xx xxxxxxx mohou xxxxxxx emisní xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx kurs xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx určení musí xxx pro všechny xxxxxxxxxxx stejný, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx svolání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx jejího xxxxxx,
x) způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxx xxxxxx hlasovacího xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx splatit xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xx snížení základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx započtení, xxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx, kdo xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx vedoucích x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§163x
Emisní xxxx akcie
(1) Xxxxxx xxxx akcie xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx vydává xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx její jmenovitá xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx akcií, xxxxx rozdíl mezi xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ážio. Pokud xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžitého vkladu xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx emisní ážio. Xxxxx částka xxxxxxx xx xxxxxxxx emisního xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžitého vkladu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx stanovami xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotou xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za emisní xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx je společnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx rezervního xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx splaceny xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx účtu xxxxx, xxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx, xx jde x úhradu zřizovacích xxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx společnosti xx základě veřejné xxxxxxx xxxxx
§164
(1) Zakladatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu jimi xxxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxxx akcií.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx nelze měnit.
(3) Návrh xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx místě.
§165
(1) X xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx akcií podle §164 xxxx. 1 xxxxxxx zápisem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx počet, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx druh upisovaných xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx akcií, xxxxx xxx xxxxxxxx upsaných xxxxx, xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (§167 xxxx. 2). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Upisovatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx emisní xxxx x xxxxxxx 10 % jmenovité hodnoty xxxxxxxx akcií v xxxx a xx xxxx x xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx určeny xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nabídce xxxxx. Xxxxxxx-xx upisovatel xxxx povinnost, xx xxxxxx xxxxxxxx (§167 xxxx. 2).
§166
(1) Xx upsání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odmítnout, xxxxxxxxx-xx zakladatelská xxxxxxx xxxx zakladatelská xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx neučiní, xxxxxxxx x přijetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xx dosažení xxxxxx xxxxxxxxxxxx základního kapitálu, xxxxxxxxxx valná xxxxxxx. Xx odmítnutí xxxxxx xxxxx jsou zakladatelé xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx upisovateli xxxxxx zaplacenou xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x běžném xxxx ke dni, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaplacenou xxxxxx, x xxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zakladatelská xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§167
(1) Upisování akcií xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x upisování xxxxx xxxxxxxxx jmenovitá hodnota xxxxxx xxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxxxxxxx xx xxxx xxxx jsou xx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx akcií xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, zanikají práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcií x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx x nerozdílně xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxx xx výši xxxxx obvykle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx účtu xx xxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, x xxxx xxxx mít společnost xxxxx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§168
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx akcie na xxxxxxx xxxxx xxxxx §164 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcie xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Upisovatelé, xxxxx xxxxxx akcie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zakladatelské listině, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxx. Případné xxxxxx xxxx x xxxxxxx 30 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx vkladu xxxx xxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§60) xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení, xx kterém xxxxx:
x) xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx splacení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx vymění xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po zápisu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zatímní xxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx kurs xxxxx xxxxxxx v xxxxx rozsahu, x xx xxxxx, xxx-xx xxxxxx emisní xxxx xxxxx xxxxxxx.
Ustavující xxxxx xxxxxxx
§169
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x §165 x 168, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ustavující valné xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hromadu xxx, aby xx xxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xxxx dosaženo xxxxxxxx upsání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx akcií za xxxxxxxx a nastanou xxxxxx §167 odst. 2.
§170
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx hromada xx xxxx xxxxx, xxx když xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx alespoň 30 % xxxxxxxxx xxxxxxx akcií x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx valná xxxxxxx xx způsobilá xx xxxxxxx, jestliže xx jí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx právo se xxxxxxxxx ustavující xxxxx xxxxxxx (§169 xxxx. 1) x xxxxxxxx xx ní. Ustavující xxxxx hromadě xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeden xx xxxxxxxxxxx zmocněný x xxxx xxxxxxxxx zakladateli xxxxx xxxx zástupce, xxxxx xxxx zvolen xxxxxxxx ustavující xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx většiny hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ustavující valné xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §171 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx. Rozhodnutí schválené xxxxx většinou xxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §186c xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§171
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx hromada
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx orgány xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x volbě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne x jeho xxxx xxxx. V tomto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx upisovateli, xxxxx nejdříve upsali xxxxx do xxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxx osob xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx, krátí se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx nabídka xxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx akcií do xxxx základního xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx xxxxx nestalo xxxxxxx, xxxxxxx xx obdobně xxxxxxxxxx §167 odst. 2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ustavující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx výši základního xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx upsané xxxxx, x to od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx valná xxxxxxx schvaluje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, podobu, xxxxx x xxxx akcií, xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxx na xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromada xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx přítomných xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx upisovatelů, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxx každým x xxxx, jakož x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kursu jím xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x schválení xxxxxx xx pořídí xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxx stanov.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§172
Xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx akcií
(1) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx poměru upisují xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Právní postavení, xxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejné nabídky xxxxx xxxxxxxxxx valná xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxx xxx x zakladatelské smlouvě. Xxxxxxxxxx §170 xxxx. 1 se nepoužije.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 platí xxxxxxx, xxxxxxx-xx společnost xxx veřejné xxxxxxx xxxxx jedna xxxxxxxxx xxxxx.
§173
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx společnosti,
x) xxxxxxx podnikání (xxxxxxxx),
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxx xxxxx akcií xxx xx xxxxx x kolik na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a způsob xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx; vydala-li společnost xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx hodnotě, xxxxx xxxxx vztahující xx x té xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§184a odst. 2), xxxx působnost a xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx,
x) určitý xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx xxxx jiných xxxxxx, xxxxx funkčního xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zřizují,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výši, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx,
i) způsob xxxxxxxxx zisku x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx včas xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx,
l) xxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxxx tak stanoví xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx snížení základního xxxxxxxx, x štěpení xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx akcií anebo xxxxxxx převoditelnosti akcií xx xxxxx xx xxxx xxxxx, nabývá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx zápisu xxxxxx skutečností do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, o xxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx o xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx z xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxx, xx nabývají xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx mění, rozhodne x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxx xx změně x xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx kterýkoliv xxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxx, úplné xxxxx stanov.
(5) Xxxxxxxx xx xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx akcií xxxxxxxxx xxxxx stanov xxx xxxxxx na to, xxx dojde x xxxxxx akcií. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, mění xx xxxxxx xxxxxxxxx akcionáře xx xxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx neplatné.
§174
Xxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) pravidla pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160 x xxxxx x nimi xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nabývání xxxxx xxxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §204b xxxx. 4 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poukázky xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx.
Vznik společnosti
§175
Xxxxx na xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx představenstvo x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx.
§176
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx všechny xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx "xxxxxxx xxxx",
x) xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zatímního xxxxx,
x) jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upsaných xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) počet, xxxxxx a formu xxxxx, xxxxx zatímní xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x určení xxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxxxx x nesplacenou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) datum emise xxxxxxxxx listu a xxxxxx xxxx podpisy xxxxx představenstva, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxx z akcií, xxxxx xxxxxxx list xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisní xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx převede xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kursu xxxxxxxxxxxx xxxxx, ručí xx splacení zbytku xxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx rubopis xx xxxxx xxxxxxxx osob, xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emisního xxxxx xxxxx, které tento xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a nerozdílně.
(4) Na zatímní xxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx list xxxxxxxxx nesplacené akcie xx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx je podle xxxxxx společnosti xxxxxxx, xx stejným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listu.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx emisního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx předložil zatímní xxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx splacen emisní xxxx jen některých xxxxxxxxxxxx xxxxx, vymění xxxxxxxxxx zatímní xxxx xx xxxxx, jejichž xxxxxx xxxx byl xxxxxxx, x za xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx akcií, které xxxx xxxxxxx list xxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx za xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx přiměřeně ustanovení §213a xxxx. 2. Xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxx list xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx společnost při xxxxxx zaknihovaných akcií xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx kurs xxxxx, které xxxxx, x xxxx určené xx stanovách, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx splatit xxxxxx xxxx upsaných xxxxx xxxx xxxx xxxx zaplatí xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx 20 % xxxxx.
(3) Xxxxxxxx upisovatel xxxxxxxx xxxxxx kurs xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ve lhůtě xx 60 xxx xx doručení xxxxx.
(4) Xx marném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx představenstvo upisovatele xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx list x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ručí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, prohlásí xxxxxxxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxx xx neplatný. Xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x xxx zašle xxxxxxxxxxx x současně xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx představenstvo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx akcie xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splatí xxxxxx kurs xxxxxx xxxxx.
(7) Majetek, xxxxx xxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxx zatímního xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listu xxxxx akcií xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upisovatelem xx xxxxxxxx emisního xxxxx akcií xxxxxxxx xxxxxxxxxx upisovatelem x xx xxxxxxxxx nároků xxxxxxxxx společnosti z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§177x
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo zatímní xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx, do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx o převodu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx za xxxxxxx, xxxxx přešly xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 4 xx použije xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, vede xxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §156 odst. 2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxx §156 xxxx. 11. Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 11 x §178 xxxx. 8 xx xxxxxxx obdobně.
§177x xxxxxx právním předpisem x. 134/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 30.6.2013
Oddíl 3.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§178
Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Akcionář má xxxxx xx xxxxx xx xxxxx společnosti (xxxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx z xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx prioritních xxxxx xxxx xxxxxx, určuje xx tento podíl xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx akcií x xxxxxxxxx hodnotě xxxxx xxxxx akcionářů. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zálohy xx xxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx oprávněna rozdělit xxxx nebo xxxx xxxxxxx zdroje mezi xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx zjištěný x xxxxx xxxx mimořádné xxxxxx xxxxxxx nebo xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx zisku xxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxx společnosti, zvýšený x
x) upsanou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zvýšený základní xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx mimořádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx akcionářům.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx zisku (xxxxxxxx) může xxxxxxxx xxxxx hromada xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na rozdělení xxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx použít xxxxx x úhradě xxxxx xxxxxxxx kursu xxxxx, xxx xxxxxxx splacení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §158, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x xx rozdělení xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx podílu xxxxxxxxxxx na zisku. Xxxxxxxxxx odstavce 8 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Částka určená x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zisku xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx závěrce snížený x povinný xxxxxx xx rezervního fondu xxxxx §217 xxxx. 2 x x xxxxxxxxxx ztráty minulých xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx a xxxxx vytvořené xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dle xxxxx xxxxxxx uvážení.
(7) Nestanoví-li stanovy xxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx jiného, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx splatná do xxx měsíců xxx xxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx o rozdělení xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx dividendu připadající xx xxxxxxxx akcie xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx bankovní xxxx xxxxx §156 xxxx. 11. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x neurčí-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vedené x xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx akcie xx xxxxxxxx, určí xxxxx xxxxxxx dividendy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; nebylo-li xxxxx xxxxxxx určeno, xxxxxxx xxxxxxxxxx dividendu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx stanovy xxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x akcionářem jinak, xx společnost povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx majitele x xxxxxx-xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx výplaty, xxxxxxxxx xxxxxxxx den způsobem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jméno x xxxxxxx xxxxxxxx xxx splatnosti dividendy, xx xxxxxxxxxxxxxx povinno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx splatnosti xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx valné xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nezasílá-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx den konání xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx mohou xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx dividendu xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(11) Valná xxxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx dividendy. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
(12) Právo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §156a xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxx spojené s xxxxxxx převoditelné xxxxx xxxxx s xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxx rozhodnutím xxxxx hromady x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx se kupón xxxxxxxx.
§179
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx víře xxxx xxxxxxxx povinen xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx se xxxxx víra předpokládá. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnout x výplatě xxxxxxxxx xxx jiných xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §65a x 178, xxx když xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx došlo x xxxxxx xxxxxxx podílu xx xxxxx, xxxxxxx xx členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Došlo-li x xxxxxxx jiných xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §65a x 178, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podíl xx zisku xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ani x xxxxxxx jejího xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
a) x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxx odkoupení xxxxx xxxxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx listu nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§177),
d) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx.
(3) Po xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx výslovně xxxxxxxx.
§180
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xx, xx právo xxxxxxxxx x dostat xx xx vysvětlení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx předmětu jednání xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx je spojeno x xxxxx. Xxxxxxx xxxx určit počet xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx tak, aby xx akcie xx xxxxxxx jmenovitou xxxxxxxx xxxxxxxx stejný xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou, xxxx xxx xxxxx xxxxx spojených x xxxxxx akciemi xxxxx xx stejném xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxx xxxxx. Stanovy mohou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejvyššího xxxxx hlasů jednoho xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx rozsahu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx na vysvětlení xxxxx xxxxxxxx 1 x ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx dostatečný xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx z pečlivého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx mohlo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx představenstvo x uvedených xxxxxx xxxxxxxxx sdělit, může xxx informace vyžadována, xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rada. Xxxxxxxx nesouhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, rozhodne x tom, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xx xxxxxxx žaloby xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů na xxxxxxx informací.
(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vysvětlení x bodům xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hromady x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx valné xxxxxxx.
(6) Jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx valné hromadě xxxxxxxxxxx k návrhům, xxxxxxx xxxxx je xxxxxx x pozvánce xx valnou hromadu xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, že x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx znění xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx přede xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx o xxxxxx xx xxxxx konkrétních xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveřejnit xxxx xxxxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx hromady.
(7) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednání xxxxx xxxxxxx, xxxxx před xxxxxxxxxxx pozvánky na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 7 dnů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, spolu x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx x xxxxx svolání. Na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx lhůtě se xxxxxxx xxxxxxx odstavec 6. Xxxxxxx společnosti xxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé zkrátit.
§181
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je vyšší xxx 100 000 000 Xx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx alespoň 3 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 100 000 000 Xx x nižší, xxxxx xxxx akcie, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 % základního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx valné hromady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx předpokladu, že xx xxxxx x xxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx o její xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x §184a xxxx. 2 se xxxxxxxx xx 15 dnů. Xxx-xx x společnost, xxxxx xxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském regulovaném xxxx nebo zahraničním xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 50 dnů x xxxxx uvedená xxxxx xxxxx xxxx 21 xxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se souhlasem xxxx, které xxxxxxxx x svolání mimořádné xxxxx hromady xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx akcionáře nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxx, xx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx může soud xxxxx x bez xxxxxx předsedu valné xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx oznámení x xxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vykonatelným. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx akcionáři oprávněni xxxxxxx xx výpis x xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vznikla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx členům představenstva.
§182
(1) Xx žádost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §181 xxxx. 1
x) xxxxxxxxxxxxxx xx předpokladu, že xx každý x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 20 xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx určenou xxxxxxxxxx xx pořad xxxxxxx xxxxx hromady; pokud xxxxxx došla xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxx konání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx deseti dnů xxxx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx valné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x stanovami pro xxxxxxx valné xxxxxxx; xxxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxx xxx možné, xxx xxxxxxx záležitost xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx postupem xxxxx §185 xxxx. 4,
b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx určených x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx uplatní xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společnost xxxx xxxxxxx představenstva,
x) představenstvo xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §177.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxx x §181 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx akcií xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx osoba xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx úkony xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jménem.
(3) Xxxxxxxxx uvedení v §181 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jmenoval xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx osobou x xxxxxxxxxxx osobami podle §66a odst. 12, xxxx-xx xxx xx xxxxxxx důvody, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §66a xxxx. 13.
§183
Neplatnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
(1) X vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §131 xxxx. 1 až 10 x 12.
(2) Xx nepodstatné porušení xxxx osob xx xxxxxx §131 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xx pozvánka xx valnou xxxxxxx xxxx oznámení x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184a xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxxxxx §202 xxxx. 2 xxxx. x), d).
(3) Xxxxxxxx xxxxx §131 odst. 10 xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro svolání xxxxx hromady x xxxxx, kdy xxxxx xxxxx podle §131 xxxx. 10 xxxx. x). Uplyne-li lhůta xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx účastnických cenných xxxxxx
§183x
(1) Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx společností, x xxxxx xx spojeno xxxxx xxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "účastnické cenné xxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení; tím xxxxxx dotčena xxxxxxxx xxx xxxxxxx převzetí xxxxx zákona o xxxxxxxxx převzetí a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx návrh smlouvy xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx
x) xxxxx xxxx firmu x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx nabízeného xx xxxxx účastnický xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx,
x) důvody, xxxx je xxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxx,
x) další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nabýt (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), ve xxxxx 10 pracovních dnů xxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx společnosti xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovisko k xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx platí obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx stanovisko uveřejní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy. Xxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx společně a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7. Xxxxxx-xx navrhovatel xxxxxxxxx xxxxx první x druhé věty, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx uzavřených na xxxxxxx veřejného návrhu xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx uzavřené xxxxxxx, xxxxxx postupu xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Činí-li se xxxxxxx návrh smlouvy xxxxx, xx tak xxxxxx xxxxx, musí xxx xxxx protiplnění xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxxxx protiplnění xxxxxxxx znalce. Pro xxxxxxxxx, odměňování x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3 x 4. Doba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu podle xxxx první xxxxx xxx xxxxxx xxx 4 xxxxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxx-xx cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu smlouvy xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx přiměřenost xxxx protiplnění nabízeného xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx nevyžaduje, xxxxx xxxxxxxxxxx jinak xxxxx odůvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx lhůtě 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx veřejného xxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxx; x tomu xxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůtu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx nepředloží xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výše navrženého xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xx xxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxx xxxxx určené xx výzvě xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, xxx učinit xx xxxx, co xxxxx xxxxxx xxxxx xxx vydání rozhodnutí x zákazu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Neučiní-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx, oprávněny xx ve xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxx xxxxx dostala xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škody. Xxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx obdržet přiměřené xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx řízení podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o nabídkách xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nabídkové xxxxxxxxxx a xxxxxx xx dorovnání.
(8) Xxxxxxxx odkoupení xxxx xxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx širšímu xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se zakazuje. Xx xxxxxxx, hodlá-li xxxxx xxxxxxxxx odkoupení xxxx xxxxx účastnických xxxxxxx papírů xxxx xxx 100 xxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx účastnické xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx 1 % xxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x nabídku na xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx společnosti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx, xxxxx xx nabídka xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx sobě jdoucích 12 měsíců xxxxxxx xxx vůči akcionářům xxxxxxxxxx dohromady účastnické xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx; to neplatí xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§183b
§183b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
§183x
§183x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
§183x
§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§183x
§183x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2008 Xx.
§183x
§183x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
§183x
§183g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2008 Sb.
§183h
§183x xxxxxx právním předpisem x. 104/2008 Xx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů
§183x
(1) Osoba, xxxxx vlastní xx xxxxxxxxxxx účastnické xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxx xxxxxxx 90 % základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
x) x xxxxx xx xxxxxx alespoň 90% xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "hlavní xxxxxxxx"),
je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx představenstvo xxxxxxx valnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx její xxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxx hlasů všech xxxxxxxxx účastnických cenných xxxxxx, xxxxxxx vlastníci xxxxxxxxxxx akcií x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx pořizuje xxxxxxxx zápis, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x výši xxxxxxxxxxx v penězích xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx protiplnění.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx akcionáře x xxxx protiplnění určenou xxxxx §183j xxxx. 6 x xxxxx xxx xxxxxxxxxx protiplnění.
(4) Pro xxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v majetku xxxxxxxxxxx rozdělí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů.
(5) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
§183x
(1) Xxxxxxxxxxxxxx svolá xxxxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx žádosti podle §183i xxxx. 1 xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx konání xxxx xxxxxxxxx také rozhodné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx protiplnění, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx posudku, xx-xx xxxxxxxxx, výzvu xxxxxxxxx věřitelům, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx cenným papírům xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx představenstva x xxxx, xxx považuje xxxx xxxxxxxxxxx určenou xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx posudek xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §183n xxxx. 1, xxxxxxxx-xx se, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx každému vlastníkovi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; §184a xxxx. 6 xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx cenné papíry xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx podle §183i xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(4) Návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx určovat částku xxxxx, než xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdůvodnění xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx se xxxxxxxxx x svolání xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastavení a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x oznámení x xxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti zdůvodnění xxxxxx výše protiplnění, xxxxxxxx posudek, xxxxxxxx-xx xx, x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §183n xxxx. 1; xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a doručení xxxxxx xxxxxx.
§183x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx mohou xx xxxxxxxx obdržení pozvánky xx xxxxxx hromadu, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx přiměřenosti protiplnění; xxxx-xx toto xxxxx xxxxxxx xx měsíce xxx xxx zveřejnění xxxxxx usnesení valné xxxxxxx xxxxx §183l xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx.
(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xx nepřiměřenosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx právo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů. Xxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1.
(5) Xxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx valné hromady xxxxx §131 nelze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§183l
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zápis x xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx; upozornění xx xxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvede.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx vlastnické xxxxx x účastnickým xxxxxx xxxxxxx menšinových akcionářů xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přechodu xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx účastnický cenný xxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §183m. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x zápisu změny xxxxxxxxx zaknihovaných účastnických xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x tím, xx podkladem xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx §183i odst. 1.
(6) Nepředloží-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxx papíry xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx určené xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 14 xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §214 xxxx. 1 xx 3.
(7) Vrácené xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prohlášené xx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastnické xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x jmenovité xxxxxxx.
§183x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.6.2005
§183m
(1) Xxxxxxxxx osoby mají xxxxx xx protiplnění x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; hlavní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje-li xx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 3 xxxxxx ke xxx doručení žádosti xxxxx §183i odst. 1.
(2) Dosavadním xxxxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na majetkovém xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných papírů x vlastníkům listinných xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx předáním společnosti xxxxx §183l odst. 5 a 6 x úroku xx xxxx obvyklých úroků xxxxx §502 xxx xxx, kdy došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx akcionáře.
(3) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxx, kdo byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxx §183l xxxx. 3 (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"); xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx zástavnímu xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx ještě xxxx přechodem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §183l xxxx. 3 xxxxxxx.
§183x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx obdobném regulovanému xxxx
(1) K xxxxxxx usnesení valné xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účastnických xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx papíry xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx se zdůvodněním xxxx xxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxx banka posuzuje xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx žádosti, xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 15 xxxxxxxxxx dnů.
(2) Jsou-li účastnické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodování xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §183m odst. 1 se xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx hlavní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nabyl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx vztahovala, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabídky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přiměřeným. Xxxxx xxxxxxxx akcionáře xxxxx §183i odst. 1 xxxx xxx xxxxxxxxx do 3 xxxxxx od konce xxxx xxxxxxxxxx nabídky xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, jinak xx xxxxx xxxx neuplatní.
(4) Xx xxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §183l xxxx. 3 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu; §186a xxxx. 1 x 2 se nepoužijí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §183i x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu xxxx se srovnatelnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx účastnické xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxx společnosti
Xxxxx xxxxxxx
§184
(1) Xxxxx hromada xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "přítomný xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx podmínek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přenos xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx dále xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odevzdání hlasů xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx zástupce xxxxxx xxx osobně xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx hromady, xxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxx hlasy xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Podmínky musí xxx stanoveny xxx, xxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxx totožnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, x nimiž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx takovým xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za přítomné xx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx mohou xxxxx xxx, který xx rozhodný x xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x více xxx 30 xxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, je rozhodným xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx konání xxxxx xxxxxxx; věta xxxxx xx nepoužije. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx společnosti, která xxxxxx xxxxxxxxxxx akcie, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném trhu, xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx sedmý den xxxxxxxxxxxxx xxxxxx valné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinna xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dni.
(4) Xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x musí x xx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx hromadách x xxxxxxx xxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů jako xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx xx valné xxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxxxx výpisem z xxxxxxxx investičních nástrojů xxxx výpisem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx není xxxxx, xx-xx společnost xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pro účely xxxxxx xxxx spojených x akciemi xxxxx x evidence investičních xxxxxxxx xxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx střet xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pouze xxxxx uveřejní informace xxxxx xxxxx věty xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x oznámením x jejím xxxxxxx.
(6) Akcionář nemusí xxxxxxx hlasovací xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx stejným xxxxxxxx; to xxxxx x xxx jeho xxxxxxxxx.
§184x
(1) Xxxxx hromada se xxxx nejméně xxxxxx xx rok xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx ji xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx na jejím xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadu xxxxxx xxxxx pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx schopno xx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx uveřejnit pozvánku xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxx tak, že xx odešle xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxx nejméně 30 xxx před xxxxxxx xxxxx hromady. U xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx hromady x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určeným xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámení x konání xxxxx xxxxxxx a xxxxxx x zasílání xxxxxxxx x konání xxxxx xxxxxxx xx adresu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx společnost povinna xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx o konání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) firmu x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, datum x xxxxxx xxxxxx xxxxx hromady,
x) xxxxxxxx, zda se xxxxxxx řádná, xxxxxxxxx xxxx náhradní valná xxxxxxx,
x) pořad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pokud xxx určen, a xxxxxxxxxx xxxx významu xxx xxxxxxxxx xx xxxxx hromadě.
(4) Xxxxx, xxxxx x xxxxxx konání xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akcionářů účastnit xx valné hromady.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jejího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxx xxxx změna xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x stanovami pro xxxxxxx valné hromady, x xx nejpozději xxxxx týden xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejího xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx původní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Mimořádnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §181 xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, jen xxxxx x xx xxxxxxxx tam xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx data konání xxxxx hromady musí xxx dodržena xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx podle §181 xxxx. 2.
(6) Xxxxxxxx xx xxx xx pořadu jednání xxxxx hromady xxxxx xxxxxx společnosti, musí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn x xxxxx xxxx stanov xxxx být xxxxxxxxxx x nahlédnutí v xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx stanovené xxx xxxxxxx valné hromady. Xxxxxxxx xx právo xxxxxxx si xxxxxxx xxxxx xxxxxx stanov xx svůj xxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Xx tato práva xxxx xxx akcionáři xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu xxxx v xxxxxxxx x xxxxx konání.
§184x vložen právním xxxxxxxxx x. 420/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2009
§185
(1) Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx usnášet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota přesahuje 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx vyšší.
(2) Přítomní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxx firmu nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a bydliště xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx, xxx ji opravňují x hlasování, xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zúčastnili xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §184 xxxx. 2, x tím, xx xx vždy xxxxx, jakým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx společnost xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx listiny xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx přítomných xxxxxx xxxxxx odmítnutí. Správnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předseda xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx usnášet, svolá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svolává xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §184a xxxx. 2 x xxx, že lhůta xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na 15 xxx. Pozvánka musí xxx zaslána a xxxxxxxx x konání xxxxx hromady xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xx xxxxx byla svolána xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx musí xxxxx xx šesti týdnů xxx xxx, na xxxxx xxxx svolána xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx schopna xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 1.
(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pořadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx jen xx xxxxxx a se xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§186
(1) Xxxxx hromada rozhoduje xxxxxxxx xxxxx přítomných xxxxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx usnesení.
(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx §187 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) a x) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx třetinami xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxx xx x souhlas xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přítomných xxxxxxxxx xxxxxxx druhu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxx místo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx formy xxxxx, x změně xxxx xxxxxxxxx x určitým xxxxxx xxxxx, o xxxxxxx převoditelnosti xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x obchodování na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xx vyžaduje x xxxxxxx alespoň xxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majících xxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vyměnitelných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na upisování xxxxxx xxxxx podle §204a, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§190b), x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§190a) x xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromada xxxxxxx xxxxx čtvrtinami hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxx xxxxx xxxxx, vyžaduje xx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx alespoň tří xxxxxxx xxxxx přítomných xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
(5) X rozhodnutí valné xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx vyžaduje x souhlas xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx akcie xx xxxx xxxxxx.
(6) O xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 musí xxx pořízen xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx zápis x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
§186a
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx povinna xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxx xxx xxxxx osobám, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxx nebo se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vlastníky xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx na jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx. Prohlášení x vzdání xx xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx na valné xxxxxxx. Prohlášení o xxxxxx se xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx uvede x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx účinky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xx xx to, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společnosti x době xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro vyřazení x obchodování na xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x organizátorovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx, x uveřejnit je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx akcií nebo x omezení převoditelnosti xxxxx xx jméno xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx učinit do 30 dnů ode xxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx veřejný návrh xxxxxxx. Xxxxxxx návrh xxxxxxx xx týká xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx vlastníkům xxxxx xxxx xx nahrazujících xxxxxxxxx listů, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx xxx změnu xxxxx xxxxx xxxx xxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx nezúčastnili, a xx ohledně xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke dni xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx společnosti. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xx valné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx se práva xx valné xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx valné xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx právní účinky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx platí, že xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x době xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x přijetí xxxxxxxxx návrhu smlouvy. X notářském xxxxxx x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hlasovali xxx xxxxx druhu akcií xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií na xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady xxx, x němuž byla xxxxxxx změna druhu xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx kupní xxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu smlouvy xxxxx §183a.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx pro změnu xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií, její xxxxxxxxx nebo pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x obchodování xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx, jsou povinni xxxxxx xx společnosti xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nabyla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxx, jež xxxxxxxxxx xx ně xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxxxx koupila, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx vyžadovaného xxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návrh smlouvy xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxx akcie výhodněji.
§186x
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x změně xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxx spojení více xxxxx xx jedné xxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxx nové akcie x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx listinných xxxxx x xxxxxx xx poté, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx jedné xxxxx xx xxxxxxx §214. Xxxxxxxxxx §213a xxxx. 2 a 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§186x
(1) Xxx posuzování způsobilosti xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a při xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxx xxxx xxxxxxxx listům, s xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx právo, nebo xxxxx nelze hlasovací xxxxx, xxxxx xx x xxxx spojeno, xxxxxxxxx.
(2) Akcionář xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nesplacených xxxxx xxxx jeho xxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xxxxx hromada x xxxx xxxxxxxxxxx vkladu,
x) rozhoduje-li xxxxx xxxxxxx x tom, xxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxxx xx shodě xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxx stanovených zákonem.
(3) Xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx x) xx vztahuje x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx shodě.
(4) Xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 2 a 3 xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx (§66b).
§186x
Xxxxxx x xxxxxx hlasovacích xxxx
(1) Neplatné xxxx xxxxxx, kterými xx akcionář xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx orgánů x xxx, jak má xxxxxxxx, nebo
b) xx bude xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxx
x) že xxxx xxxxxxxxxxx xx výhody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uplatní xxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx stanov, která xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx neplatná.
§187
(1) Xx působnosti xxxxx xxxxxxx náleží
x) xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxxxxxxxx podle §210 xxxx x xxxxx, xx které xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečností,
b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §210 či o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči společnosti xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kursu,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o vydání xxxxxxxxx xxxxx §160,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx představenstva, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx voleni x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§194 xxxx. 1),
e) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx určených xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §200,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x x xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx členů představenstva x dozorčí rady,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx žádosti x xxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx společnosti k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx vyřazení x obchodování,
i) xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx určení xxxx jeho odměny, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x fúzi, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx akcionáře xxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §67a,
x) schválení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společnosti xx xxxxxx vzniku xxxxx §64,
x) xxxxxxxxx ovládací xxxxxxx (§190b), smlouvy x xxxxxxx zisku (§190a) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,
n) xxxxxxxxxx o dalších xxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxx stanovy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx hromada xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx záležitosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx stanovy.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§188
(1) Valná xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dva ověřovatele xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx sčítáním xxxxx. Xx doby xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx tím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxx hromadě xxxxxxxx:
x) firmu x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, ověřovatelů zápisu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxx valné hromady,
e) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X zápisu xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, předložená xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx hromadě.
§189
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx podepisuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dva xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Každý xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x vydání xxxxx zápisu nebo xxxx části za xxxxx dobu existence xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx něco xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx akcionáře, xxxxx x xxxx vydání xxxx.
(3) Zápisy x valné hromadě xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uchovávají x xxxxxxx společnosti po xxxxx xxxx jejího xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úschovu xxxxxx xxxxxx ještě xx xxxx xxxxxx xxxx po zániku xxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x její xxxxx přechází na xxxxxxxx nástupce, uschovávají xx zápisy x xxxxxxx xxxxxxxx nástupce xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nástupce.
§190
(1) Xx-xx společnost jen xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx akcionáře"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí mít xxxxx notářského xxxxxx x právním xxxxx x těch xxxxxxxxx, xxx xx o xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §186c xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dozorčí xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx doručeno xxxxxxxxxxxxxx x dozorčí radě.
(3) Xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx formu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxx.
§190a
Xxxxxxx x xxxxxxx zisku
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízená osoba xx provedení xxxxxxx xx rezervního xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx rezervního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, převést xx prospěch xxxxxx xxxxx xxxxx zisk xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx závazek xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxx xxxxxxx společníci"), xxxxxxxxxx xxx přiměřené xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x alespoň x xx výši, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledků společnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x opravným xxxxxxxx mohla být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xx zisku xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx smlouva x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx část xxxxx, krátí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyrovnání xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Žaloba xxxx xxx podána xx 3 měsíců xxxx, co bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zisku xx sbírky listin, xxxxx xxxx právo xxxxxx. Soudní rozhodnutí, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společníkovi, xx xxx řídící xxxxx co do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§190x
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Ovládací xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx (xxxxxx osoba) xxxxxxxx xx jednotnému xxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx). Xx-xx součástí xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx zisk nebo xxxx část xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §190x.
(2) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x to x xxxxxx, které xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx jsou v xxxxx řídící osoby xxxx xxxx osoby, xx kterou tvoří xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx povinnost osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxx řídící xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx postupovat x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx nahradit škodu, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, zda xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx splnění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ručí řídící xxxxx.
(4) Xxxxx na xxxxxxx škody může xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §182 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, které tuto xxxxxxxxx porušily, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nárok věřitele xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx škodu x xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, pokud nepostupovaly x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x ustanovením xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx ustanovení x ovládací xxxxxxx x o xxxxxxx x převodu xxxxx
§190x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx být uzavřena xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx mimo stojícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx žádost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, zatímních xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "smlouva x xxxxxxxx xxxxxxx") xx cenu přiměřenou xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), xxxxxx společnost xxxx žádného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §186a xxxx. 6 xx xxxxxxx přiměřeně. Xxxxx xxx zaplacení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx odškodnění xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx o převodu xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nemůže xxx x xxxxxxx xxxxxxx kratší xxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx zisku. Pro xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx akcie, xxxxxxx xxxxx x obchodní xxxxxx považují xxxx xx xxxxxxxxx převoditelné.
(2) Xxxx-xx výše xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stanovena x xxxxxxx s odstavcem 1, je smlouva xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx výši přiměřeného xxxxxxxxxx určil xxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx převodu, jinak xxxx právo zaniká. Xxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společníkovi, je xxx řídící xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx závazné x xxxx ostatním xxxx xxxxxxxx společníkům.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx jen x účinností xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Jestliže xx xx xxxxxxx xxxxxx xx základě právního xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxx třeba souhlasu xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx ovládací smlouva xxxx xxxxxxx o xxxxxxx zisku xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §190d xxxx. 1 xxxx poslední xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §190e, 190g x 190h xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx xxxxxx osoba xx xxxxxxxxx odstoupit xx ovládací smlouvy xxxx od smlouvy x převodu xxxxx x xxxxxx xx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní strana xxxx xxxxxxx plnit xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx je podle xxxxxxxxxx soudu odškodnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ovládací xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx nepřiměřené, x xx xx xxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxx ovládací xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxx ztrátou, je xxxxxx osoba povinna xxxx xxxxxx uhradit, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx řízené xxxxx.
(6) Nabude-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, sestaví xxxxxx osoba ke xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxxxx-xx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx nebo smlouvy x xxxxxxx xxxxx x jinému xxx, xxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx období, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrku.
§190d
(1) Xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společnost x ručením omezeným, x xx xxxxxxx xxxxx čtvrtinami xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx společnost xx xxxxxx řídící nebo xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší počet xxxxx, jinak xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx ovládací xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx zisku, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx ovládací xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zisku veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zisku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem zveřejnění xxxxxxxx x uložení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§190x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx uzavřela xxxxxxxx xxxxxxx nebo smlouvu x xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx společníky xxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx důvody xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx některých smluvních xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx újmu smluvní xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ji xxxxxxxxxx xxxx jí ovládané xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx. Zpráva xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx údaje neuvádějí.
(3) Zprávy xx xxxxxxxxxx, jestliže x xxx xxxxxxx společníci xxxx xxxxxxx smluvní xxxxx xxxxxxxxx souhlas, xxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem. Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx valné hromadě xxxx xxxxxxx schůzi. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx hromadě nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxx hromady nebo xxxxxxx schůze. Vzdání xx práva má xxxxxx xxxxxx x xxxx právnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§190x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§190x
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přezkoumá xx xxxxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3 xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx obdobně.
(2) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx podává xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Znalec xxxx xxxxxx zpracují o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x převodu xxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
(4) Znalecká xxxxxx x smlouvě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přiměřené. Ve xxxxxxxx zprávě x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
a) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x jakých důvodů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx použito více xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx uvedeno, xxxx xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §190e xxxx. 2 xxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxxx zprávy x smlouvě musí xxx zaslány xxxx xxxxxxxxxxx smluvních xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti, nebo xxxx xxx umožněno xxxxx nahlížení do xxxx společníkům xxxx xxxxxx smluvní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx schvalovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.
(7) Znalecké zprávy x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členové smluvní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít písemnou xxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx být učiněno xx xxxxxxx valné xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx uvede x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xxxxx má právní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx nástupci společníka xxxx xxxxx.
§190f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008
§190g
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xx ode xxx, x xxxx xxxx uveřejněno oznámení x xxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx nebo členskou xxxxxx, xxxx xxxxxxx 15 dnů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x sídle xxxxxxx xxxxx
a) x ovládací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx zisku,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávou x xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxx zprávami a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx poslední 3 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx x takovými xxxxxxxx závěrkami x xxxxxxxx auditora xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxx, xxxxx o xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bezplatně xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, jestliže xx xxxxxxxx.
§190x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§190x
(1) Xx valné xxxxxxx xxxx členské xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxx členům xxxxx xxxxxxxxx x nahlédnutí xxxxxxx uvedené x §190g xxxx. 1, xxxxxxxx se xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společníkům nebo xxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zisku. Xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx se znaleckou xxxxxxx o xxxxxxx.
(2) Xxxxx společník xxxx člen, který x to xxxxxx xx valné xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, má xxxxx xx informace, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx ovládací xxxxxxx xxxx smlouvy o xxxxxxx zisku. Xxxxxxxxxx §190e xxxx. 2 xxx platí xxxxxxx.
§190x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008
§190x
Xx xxxxxx x změně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x převodu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §190c xxxx. 3 xxxx xxxxx xx čtvrté x §190d xxxx. 1 xxxx poslední. Xxxxxxxxxx §190e, 190g x 190h se xxxxxxx xxxxxxxxx.
§190x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008
§190j
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x převodu xxxxx xx zrušuje xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx v xxxxxxxx xxxx, převodu jmění xx společníka xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xx jednoho měsíce xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstoupit. Tím xxxx xxxxxxx ustanovení §190i.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx trvání xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících x ovládací xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx zisku.
§190x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
Xxxxxxxxxxxxxx
§191
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jenž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jejím xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záležitostech xxxxxxxxxxx, pokud nejsou xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx vyhrazeny xx xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx dozorčí rady. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxxxxxx xxxxx navenek xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx představenstva. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x způsob, xxxxxx tak činí, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx mohou omezit xxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx třetím xxxxxx.
§192
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxx řádného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, mimořádnou x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x návrh na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato závěrka xxxx xxxxxxx xxxxx x ní x xxxxxxxx doby x xxxxx, v xxxx xx xxxxxx závěrka x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx majícím xxxxx xx xxxxx xxxxxxx 30 xxx před xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx údaje xxxx účetní xxxxxxx xx x téže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonem a xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxx xx účetní závěrka x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, předkládá xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx jejího xxxxxxx. Xxxx zpráva je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§193
(1) Xxxxxxxxxxxxxx svolá xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, co xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx dosáhla takové xxxx, xx xxx xxxxx uhrazení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ztráta xxxxxxx poloviny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x ohledem xx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx hromadě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přijetí xxxxxx opatření, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx základě xx společnost xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx hodnota xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x průběhu jednoho xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky, sestavuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx vyžaduje xxxxxxx dozorčí xxxx. Xxxxxx-xx společnost xxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx přijaty k xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §196a odst. 4 xxxxx obdobně.
§194
(1) Xxxxx představenstva volí x odvolává valná xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx volí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Funkční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx přesáhnout xxx xxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx období člena xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx pět xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dozorčí xxxx, xxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx volbě xxxxx představenstva xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Volí-li xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dozorčí xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 2, odměnu xx xxxxx funkce x xxxxxx podle §66 xxxx. 3 xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, odstoupí x xxxxxx, je xxxxxxx nebo jinak xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx společnosti xx xxx xxxxxx zvolit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx představenstvo schopno xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx členy xxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxx, jež xx xxx osvědčí xxxxxx xxxxx, a xx xx dobu, než xxxxx xxxxxxx noví xxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx, xxxxx může soud x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx likvidaci. Xxxxxxxxxx §71 odst. 2 xxxx druhé, xxxxx, xxxxxx x xxxx, xxxx. 6 x 7 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx jmenování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx společnosti; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, společnost, xx-xx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx za xx xxxxxx, a xxxxx, jež xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx volbou nového xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tří xxxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx x jediným xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx předsedu. Xxxxxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxx svých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx. Každý člen xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx vliv xx xxxxxx jednání xxxxx představenstva xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx představenstva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informacích a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobám by xxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxx, xxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nese xxxxxxx břemeno o xxx, xx jednal x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Ti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx představenstva xxxxx, xxxxxxxxxx za xxxx xxxxx společně x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx za škodu xxxx neplatné. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jen xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, ručí xx xxxxxxx společnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx škodu neuhradil x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uspokojení xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx ručení xx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx škody. Ručení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx způsobenou škodu xxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx dosáhla xxxx 18 let, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx smyslu zákona x živnostenském xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx skutečnost, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx uvedené xxxxxxxx nesplňuje nebo xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce, se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx člen xxxxxxxxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxx zákonem xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob xxxxxx x dobré xxxx.
§195
(1) X průběhu zasedání xxxxxxxxxxxxxx x o xxxx rozhodnutích se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§196
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx stanov nebo x xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
a) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx obchody xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxx společník x neomezeným xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx statutárního xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stejným xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže jde x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxxxxx x §65.
(3) X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxxxxx tuto nahrazující, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
§196x
(1) Xxxxxxxxxx může uzavřít xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo osobami xxx xxxxxxxx, nebo xx xx bezplatně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromady x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx jednat x xxxxxx jiné xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx x na xxxxxx tam xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx osoby. Souhlasu xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx ovládaná osoba xxxxxx majetek od xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo xx xxxxx xx xxxxxxxx anebo xx xxxxx, se xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx jedné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxx na xx xxxxxxx xxxxxxx majetek xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxx x odměňování xxxxxx xxxxx ustanovení §59 xxxx. 3. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxx dozorem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném trhu xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx regulovanému trhu xx v českém xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx valné hromady xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx bezúplatný xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 pouze xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx není zapotřebí, xxx-xx x poskytnutí xxxxxxxxx závazků xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou.
(6) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx 3 dále xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §446 xxxxxxxxx.
Dozorčí xxxx
§197
(1) Xxxxxxx xxxx dohlíží xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xx všech xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx zápisy jsou xxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx hromady.
§198
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§199
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx hromadu, jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §184 xx 190.
(2) Dozorčí xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx zastupuje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy x xxxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§200
(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx nejméně xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Dvě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx volí xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zaměstnanci společnosti, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx 50 zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx polovinu týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x první xxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxx členy xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx mohou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxxx xxxxx nesmí xxx větší, než xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hromadou; mohou xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dozorčí xxxx x xxx menším xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Členové xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx. První funkční xxxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxx 1 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §194 odst. 2, 4 xx 7 x §196.
(4) Xxxx dozorčí rady xxxxx být xxxxxxx xxxxxx představenstva, prokuristou xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx zápisu v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx to xxxxxxx xxx, prostřednictvím xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxx xxxxx, která xx x xxxx xxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X platnosti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, aby hlasování xxxx xxxxx x xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx polovina xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx volitelů. Zvolen xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odevzdaných xxxxx, xxxxxxxxx-xx volební xxx xxx zvolení xxxxxxx xxxxx. Volby xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci organizuje xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x odborovou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx počet xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, co xxxxxxxxxxxxxx odborové organizaci, xxxxxxxxx radě zaměstnanců xxxxxxxx návrh organizace xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx volbě xxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx xx xxxxxxxxx podat xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rada xxxxxxxxxxx, xxxxx xx společnosti xxxxxx, xxxx společně xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(6) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx odvolán. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5.
(7) Xxxxxxx řád pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx společnosti xx projednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců. Není-li xxxx, xxxxxxx řád xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zaměstnanci, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x nepřímou xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§201
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účastní valné xxxxxxx společnosti x xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx spolu xx xxxxxx ostatních xxxxx dozorčí xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx použije §195 xxxx. 2 obdobně. Xxxxx člen xxxxxxx xxxx má xxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx rady xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x to xxxxxxxx, x vždy se xxxxx odchylný názor xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx představenstva xxxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nedá xxxx využije-li dozorčí xxxx xxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jménem společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx jí x xxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx škodu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx členové xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeným x xxxxx xxxx, xx xxxxx vzniklou x xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx představenstva i xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx, zda xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx funkci x xxxx řádného hospodáře.
Xxxxx 5.
Xxxxxxx základního xxxxxxxx
§202
(1) X xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §210.
(2) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, se uvedou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184a xxxx. 3
x) důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) způsob x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx druh, xxxxxx, forma x xxxxx akcií, xxxxx xxxx být vydány xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jmenovité xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx na akcie, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upisováním xxxxxx xxxxx, uvede xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x lhůta xxx xxxxxx xxxxxx x navrhovaná výše xxxxxxxx kursu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x odůvodněním xxxxx xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x jaké xxxx xxx emisní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx určen. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx spojená x xxxxxxx xxxxx vydanými.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxx hromadě xxxxxxxx
x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx přednostního xxxxx xxxxx §204a, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx má xxxxx x omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x emisní xxxx xx splácí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, uvede xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx předmět x ocenění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 4 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §59a,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, uvedou xx v xxxxxxxx xxxx pohledávky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Účinky xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx výše xx obchodního xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§203
(1) Xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxx xxxxxx akcií xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx splatili xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx akcií. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx, o xxx xx xxx základní xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, druh, xxxxx x podobu xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx x §204a odst. 2 xxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §204a odst. 6, xxxxx a xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx tam uvedené, x xxxx, xx xxx xx oprávněna xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx údaj x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx akcií; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlasováním x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přednostního práva xx xxxxxxxxx akcií xxxx jestliže xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §205,
x) xxxxxx, xxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxx, budou xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx §205, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zájemci nebo xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zájemců xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx anebo xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx,
x) místo x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx této xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx akcií xxxx způsob jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx představenstvo, aby xxxxxx emisní kurs, xx-xx xxx splacen x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx výši xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx,
x) xxxx x xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx splatit xxxx xxxxxxxx xxxxx upsaných xxxxx, popřípadě xxxxx x lhůtu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx nového xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx,
x) schvaluje-li xx xxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vkladu x výši jeho xxxxxxx určeného posudkem xxxxxx nebo xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx podle §59a x xxxxx, jmenovitou xxxxxxx, podobu, xxxxx x xxxx xxxxx, xxx xx vydají xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) připouští-li xx upisování xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pohledávce xx xxxxxxxx xxxxxxxx kursu, xxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; xx-xx být xxxxxx kurs xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx uvádět xxxxx xxx xxxxxxxx x),
x) schvaluje-li xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §204b, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vydání a xxxxxx za nové xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d), platí, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx základě xxxxxxx nabídky.
(4) Xx 30 xxx xx usnesení xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinno xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dříve, xxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, ledaže xxx podán návrh xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xx rozvazovací xxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§204
(1) Xx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akcií se, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §163 xxxx. 3 x 4, §163a, 164, §165 xxxx. 1 x 2, §166, 167, §168 xxxx. 2 x 3, §176 x 177. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x §163 xxxx. 2 xxxx. a) xx f).
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx vklady, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx určené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanoví xxxxx hromada, xxxxxxx xxxx 30 %, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§167 xxxx. 2). Peněžité xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx za xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx. Xx neplatí, xxxxxxxx xxxx uzavřena xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx družstvo xxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vklady xxxxxxxxx na xxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxx základního kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxx společnosti. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxx, xx xxxxx xxxxx důvody upisování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx emisního xxxxx xx způsobu jeho xxxxxx. Xxxxx akcie xxx xxxxx těmi xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §60 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx splacen. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 odst. 2 x 3.
(4) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu společnosti xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, x němž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx neurčí xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x upsání xxxxx xxxx mít xxxxxxxx formu, xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx akcií musí xxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §205 xxxx. 3. X xxxxxx akcií xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(6) Jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx emisní xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x kdyby xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx prohlásí xxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §183 za neplatné.
(7) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx upsání xxxxx xxxxxxxx.
§204x
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nových akcií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx základního kapitálu x xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Představenstvo xx povinno zveřejnit x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx svolání valné xxxxxxx xxxxxxx informaci x přednostním právu, xxxxx xxxxxxxx alespoň
x) xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx týdny, x uvedením, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx této xxxxx,
b) xxxxx xxxxxx akcií, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx dosavadní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx podíl xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx jednu xxxxxxxxx akcii x xxxxxx xxxxxxxxx hodnotě, x xxx, že xxx xxxxxxxx pouze xxxx akcie,
c) xxxxxxxxxx hodnotu, xxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxxx kurs akcií xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx představenstva, xxx xxx xxxxxx; xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx všechny akcie, xxxxx lze xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx společnost vydala xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx právo xxxxxxx x akciemi xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ode xxx, kdy xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 4. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx s rozvazovací xxxxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 4; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx převoditelnost xxxxx xxxxxxx, platí stejné xxxxxxx x xxx xxxxxx přednostního práva. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx akcii dosavadní xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx volně xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx vydala xxxxxxxxxx zaknihované akcie, xx rozhodným xxxx xxx xxxxxxxxx přednostního xxxxx xxx, xxx xxxxx být toto xxxxx vykonáno poprvé.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx omezit xxxx xxxxxxxx; x usnesení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx v důležitém xxxxx společnosti. Omezit xxx xxxxxxxxxx právo xxx xx stejném xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právo xxx xxx všechny xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx, xxxx představenstvo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přednostního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx určení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xx xxxxxxx nebo vyloučení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o obstarání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osobám, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx akcií, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x ve xxxxxxxxx xxxxx upsané akcie x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Na xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx odstavců 2 xx 4.
(7) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx akcií x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxx xx valné xxxxxxx xx uvede x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxx xx právní účinky x vůči xxxxxxxx xxxxxxxx akcionáře.
§204x
Xxxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu upsáním xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx splatil xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx akcie, rozhodla-li x tom xxxxx xxxxxxx. Poukázky na xxxxx xxx vydat x pouze k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx tak valná xxxxxxx x xxxxxx-xx xx x rozporu x §155 xxxx. 7 xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx je cenný xxxxx xx doručitele, xx kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X jednou xxxxxxxxx xx akcie xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x upsání více xxxxx.
(3) Poukázky xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx být xxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx i x xxxxxxx zaknihované podoby xxxxxxxxxxx akcií.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx představenstvo přiměřeně xxxxx §209 xxxx. 6. Při výměně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 4 xxxx xxxxx x §214. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx akcie xx zaknihované akcie xx postupuje obdobně xxxx xxx změně xxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Mají-li xxx xxxxxxxx na akcie xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxx na jméno xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx celostátně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx určeném xx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx neúčinnému upsání xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx akcie, náleží xxxxx xxxxx §167 xxxx. 2 vlastníku xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx vyzve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §167 xxxx. 2 xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx x stanovami xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx poukázky na xxxxx xxxxxxxx za xxxxx na xxxxx, xxxxx představenstvo vlastníky xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx totožnost xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx práva podle §167 odst. 2 xxxxxxxxx uveřejněným xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx deníku xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxxx xx xxxxx musí xxx xxxxxxx
x) označení, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx, jmenovitá xxxxxxx, forma, xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx lze na xxxxx xxxxxxx nabýt,
x) xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx splatil, a xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx.
(7) Poukázka xxxxxx x listinné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x datum xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednat jménem xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx poukázky xx xxxxx.
(8) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx akcie společností xxxxxx s xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §161a xx 161f.
(9) Xx poukázku na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poukázky xx cenné papíry x xxxxxxxxx zákoníku.
§205
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §203 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx základního kapitálu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx upisovatelů x xxxx xxx pořízena xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xx vzdávají xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx jej vzdali xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx nemají, určení xxxxx, xxxxx, formy, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx upisovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx emisní xxxx splácen x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx splacen xxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nepeněžitým xxxxxxx, xxxxxxxx dohoda x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx.
§206
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xx splacení alespoň 30 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx emisního ažia, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zápis xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx notářský xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx představenstvo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nové xxxxx xxxx upsány x xxxxxxx se xxxxxxx, stanovami a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx emisní xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx notářského xxxxxx, ledaže xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx postupu řízení.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
§207
Podmíněné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxxx xxxx prioritních dluhopisů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx výměnná xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prioritních xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Částka xxxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx valné hromady x xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, podobu, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydány.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxx xxxxx návrh xx zápis xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přijala. Xxxxxxxx vyměnitelných a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dříve, než xxxx usnesení valné xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxx.
(5) Výměnné xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dluhopisů za xxxxx společnosti. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upsání x xxxxxxxx akcií. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení §204.
(6) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přednostních xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxx dluhopisů xx akcie xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §213a odst. 2 x 3 x §214.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z vlastních xxxxxx společnosti
§208
(1) Po xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx valná hromada xxxxxxxxxx, že použije xxxxxxx zisku xx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx fondu xxxxx §217 xxxx xxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx zdroje vykázaného x účetní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zvýšení základního xxxxxxxx. Čistého xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §178 xxxx. 2.
(3) Xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondů, které xxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx zdrojů, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účel xxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxx xxx xxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxx xxxx výší xxxxxxxxx xxxxxxxx x součtem xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(5) Předpokladem xxxxxxx základního xxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 byla ověřena xxxxxxxxx xxx výhrad x xxxx sestavena x xxxxx zjištěných xxxxxxxxxx ke xxx, xx něhož x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxx xxx šest xxxxxx. Xxxxxxxx však xxxxxxxxxx z jakékoliv xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx mimořádné xxxxxx xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky.
(6) Usnesení valné xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx, x niž xx xxxxxxxx kapitál zvyšuje,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx základní xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) určení, xxx xx zvýší xxxxxxxxx xxxxxxx akcií, x xxxxxxxx, o xxxxx xx zvýší, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x uvedením xxxxx x jmenovité hodnoty xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx listinné akcie x základní xxxxxxx xx xxxxxxx zvýšením xxxxxxxxx hodnoty xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx listinných akcií. Xxxxxxx běhu xxxxx xxx předložení xxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v poměru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx zvyšuje, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxx ovládanou xxxxxx.
§209
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx poměru jmenovitých xxxxxx jejich xxxxx, xxxx xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx jejich výměnou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro svolání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx rozhodnutím valné xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx akcionář xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, není xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx x xxxx xxxxxxx x představenstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxx postup xxxxx §214.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxxxx xxxxxx zápisu x výši jmenovité xxxxxxx v zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zápis výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinné xxxxx, xxxxx představenstvo akcionáře xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx akcií xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx akcionář xxxxxxxxxx nové akcie xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c), xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xx plnění xxxxx §214 xxxx. 4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň
x) xxxxxx, x xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx zvýšen,
x) xxxxx, x xxxxx xx rozdělují akcie xxxx akcionáře,
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx akcionář xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 písm. c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §214 odst. 4.
(6) Xxxxx xxxx xxx vydány xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního rejstříku xxxxxx x xxxxxx xxxxxx akcií xxxxx, xxxxx vede evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
§209x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému trhu x xxxxxxx xxxx xx xxxxx trhu x době rozhodnutí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kryta x xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §158 odst. 2. Zvýšení základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyloučení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxx případě nepřípustné.
(2) Xxxxxxxx valné xxxxxxx obsahuje:
x) xxxxxx, x niž xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §204a xxxx. 2 xxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx podle 204a odst. 6, xxxxx x xxxxx, x níž může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x cenu, xx xxx je oprávněna xxxxx koupit, xxxx xxxxxx jejího určení,
x) xxxxxx, xxx xxxxx, které nebudou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx část xxxxxx x xxxxxx akcionářů xxxxx §205, zda xxxxx xxxxxxxxx určitému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osoby xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zda xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx na základě xxxxxxx výzvy x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxx upisování akcií xxx xxxxxxx přednostního xxxxx x xxxxxxxx, xxx bude upisovatelům xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx; xxxxxx kurs xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxx je xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx emisního xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, určení xxxx x xxxx spojených,
x) připouští-li xx xxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, určení xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x konečné xxxxxx zvýšení,
x) xxxx část xxxxxxxx xxxxx xxxxx nepodléhá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx vlastních xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaných ve xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx upisovatelem.
(3) Upisovatel xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxx xxxxx upsaných xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx upisovatel, xxxxxxxx stanovy nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splacení xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx návrh na xxxxx výše základního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxx x odstavci 3.
(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx jinak použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx §203 xxxx. 1, 3 x 4, §204 xxxx. 1, 4, 6 x 7, §204a xxxx. 1 xx 4 a xxxx. 6, §205, 206, §208 xxxx. 1 xx 5.
§210
Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu rozhodnutím xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx představenstvo, aby xx podmínek určených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodlo x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx dosavadní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu pověřila (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kapitál"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné hromady x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, formu x xxxxxx akcií, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pověřeno xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx kurs xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě posudku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3 xxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §203 xx 209.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx udělit xx xxxx nejdéle pěti xxxx ode xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx hromada, xxxxx xx usnesla xx xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Vyplývá-li xx xx xxxxxx, xxxx valná xxxxxxx xxxxxxx představenstvo zvýšením xxxxxxxxxx xxxxxxxx upisováním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxxxxxx určí xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx 6.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§211
(1) O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx valná hromada. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx snížení základního xxxxxxxx,
c) způsob, xxx má xxx xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxx,
d) snižuje-li xx základní xxxxxxx xxxxxx akcií z xxxxx na základě xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) snižuje-li xx xxxxxxxx kapitál xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx akcií x xxxxx i xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,
x) xxxx-xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zatímní xxxxx, x xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx kapitál xxxxx snížit pod xxxx xxxx xxxxxxxxxx x §162 odst. 3.
(3) Snížením xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx valné xxxxxxx.
§212
V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §184a xxxx. 3 alespoň xxxxx xxxxx §211 xxxx. 1.
§213
(1) Xx-xx společnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kapitál, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu vlastní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx je xx svém xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy. Xxxxx postupem lze xxxxxxxx základní xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx tento xxxxxx snížení základního xxxxxxxx nesplnil účel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x odděleném xxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx zatímní xxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx tak, xx xx zničí, jestliže xxxx vydány x xxxxxxxx podobě, nebo xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx akcií, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Nemá-li xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx listy nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx akcií, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx vydala xxxxxxx xxxxx (§213a), xxxx tím, xx xx vezmou xxxxx x xxxxx xxxxx xx upustí od xxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xx něž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx listy (§213d).
(4) Akcie xx vezmou x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx (§213b) xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§213c). Xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx společnosti x xxxx, xxx xxxx xxxx akcie xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx losování. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx xxxx xxxxxxx x valná hromada xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§213x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx byly xxxxxx xxxxxxx listy, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx zatímní xxxxx x nižší xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dosavadní akcii xxxx zatímním xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx představenstva xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x stanovami xxx xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hromady za xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva s xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx uplatní postup xxxxx §214.
(3) Xxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx změnou zápisu x výši xxxxxxxxx xxxxxxx akcií v xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento příkaz xxxx být xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zápis xxxxxxx základního kapitálu.
§213x
Xxxxx xxxxx x xxxxx xx základě xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Rozhodnutí valné xxxxxxx o xxxxx xxxxx x oběhu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx akcie, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx x výpis x této xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx x xxxxx akcií. Xx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s očíslovanými xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Losování xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nejpozději do xxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx.
(3) Průběh x výsledky xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx notářským xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxxxx losování xxxxxxxx xxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx:
a) čísla xxxxxxxxxxxx akcií,
x) xxxxx, x níž xxxx společnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx předcházet xxx xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx x nesmí xxx delší xxx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxx základního xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jiného,
x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx akcie.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx akcie xx xxxxx nebo zaknihované xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxxxx i xxxxx, v xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx povinni x této xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx společnosti xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxx akcie xxxxxxxxxx, není oprávněn xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxx xxxxxxx x představenstvo xxxxxxxxx xxxxx §214.
(5) Xx vylosované xxxxx xx společnost povinna xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě akcií; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx doložena xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx zaknihované xxxxx, podá představenstvo x výsledcích xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x xxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vylosovaných xxxxx xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx příkaz xxxx být doložen xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx základního kapitálu.
§213c
Xxxxx xxxxx x oběhu xx základě xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx z xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu smlouvy, xxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx.
(3) Pro xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx přiměřeně ustanovení §183a odst. 1 xxxx xxxxx x xxxxx, odst. 2 xx 4 x xxxx. 7.
(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx splatná nejpozději xx tří xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx listinných akcií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx akcie xxxxxxxxxxx, není xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nimi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §214.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zápis xxxx xxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(6) Xxxxxxx-xx xx základní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx obsahovat xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx veřejný návrh xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x niž xx xxx základní xxxxxxx xxxxxx, a valná xxxxxxx nerozhodla o xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), nelze xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxx snížit. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se x xxxxx případě xxxxx základní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dovoluje.
§213x
Upuštění xx xxxxxx akcií
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vydání xxxxx x rozsahu, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §177 odst. 4 xx 7.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx akcionáře, xxxxx xx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx společnost xxxxxx akcie, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního rejstříku xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx akcií po xxxxxxxxx nároků společnosti xxxx upisovateli. Xxxxx xxxxxxxx ve stanovené xxxxx zatímní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §214.
§214
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x prodlení s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společností z xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady, xxx xxxxxxxxxx akcie nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx listinné xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxx xxx k xxxx xxxx, s upozorněním, xx xxxxx budou xxxxxxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxx akcie prohlášeny xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx akcie xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx současně xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx listinné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx určené lhůtě xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxxxxx určeným xxxxxxx x stanovami pro xxxxxxx valné xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx"). Prohlášení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx neplatné xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Nové xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxx listinné xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx akcionáři xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx přiměřené xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxx trhu, nebo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, dobu x xxxxxxx dražby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx jejím xxxxxxx. Xx stejné xxxxx odešle zprávu x xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxx známa. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx xx xxxxxx úschovy.
(5) Pokud xxxxxx xxx vydány xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxx nové xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zatímních xxxxx xx neplatné xxxxxxx xxxxx dotčené xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části. Xxxxxxxxxx xx však xxxx xxxxx pohledávce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx jí vznikly xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx listů za xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx neplatné xxxx xxx uloží xx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§215
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám oznámit xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx známým xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx účinným vůči xxxxxx osobám, x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx pohledávky xxxxx xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dvakrát za xxxxx x alespoň xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výzvou pro xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx pohledávky xxxxx xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx oprávněni požadovat xx 90 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx výzvy xxxxx odstavce 2, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, kdy xxx xxxx xxxxx doručena, xxxx x xxxx xxxxxx druhého zveřejnění, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobytnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxx má-li xxxxxxx xx xx, xx xx zhoršila xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xx xxxxx věřitele x xxxxxxxxxxx zajištění xxxx s ohledem xx druh x xxxx xxxxxxxxxx.
§216
(1) Xx uplynutí 90 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 1, popřípadě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §215 xxxx. 2 může xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxxx xxxx provede zápis, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x snížení základního xxxxxxxx podle §215 xxxx. 1 x 2 a zajištění xxxxxxxxxx věřitelů xxxx xxxxxx uspokojení.
(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 není xxxxx dodržet, xxxxx xx společnost xxxxxxx xx všemi xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxx. Xxxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxx soudu xxx podání xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx zápisem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §215 odst. 2, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxx jejich akcií. Xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx. Této xxxxxxxxxxxx xx nemohou xxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§216x
(1) Xxxxxxxxxx §215 xxxx. 1, 3 x 4 x xxxxxxxxxx §216 odst. 1 a 2 xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx základní xxxxxxx xx účelem xxxxxx ztráty, xxxx
x) xxxxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx budoucí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 % základního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x odstavci 1 xxxx společnost xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vytvořeném podle xxxxxxxx 1 písm. x) může xxx xxxxxx xxx x xxxxxx ztráty xxxx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx vytvářen xxxxx §217 povinně. X xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx §161x x 161x xx nepřihlíží.
(4) X souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx být poskytnuto xxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxx akcionářů. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xx vrátit. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§216b
(1) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xx základní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §213d xxxx §216a xxxx. 1.
(2) Xxx postupu podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§216x
Souběžné xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxx §216a x xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nových xxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxx valná xxxxxxx současně rozhodnout x snížení x xxxxxxx základního xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení §216b.
(2) V xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nových xxxxx, xxxxx bude stanoven xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) O xxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady x souběžném xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx částky, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx nepovolí xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po souběžném xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §162 xxxx. 4.
Xxxxx 7.
Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx
§217
(1) Společnost xxxxxxx xxxxxxxx fond x xxxx x xx xxxx určené stanovami x xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rok, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx výši xxxxxxx 20 % x xxxxxxx zisku, xxxxx xx xxxx xxx 10 % x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx ročně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nejméně xxxx 5 % x xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx rezervní xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxx fond xx xxxx 20 % xxxxxxxxxx kapitálu xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jinak.
§217x
Opční xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §160 xxxx. 1 x 6 x xxxxx §204a cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 (xxxx xxx "opční list") xxx xxxxxxx pouze xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx buď x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) V xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx:
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, formy a xxxxxx xxxxx kolik xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti, x xxxx podobě, xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx,
c) doba x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx kurs xxxxx nebo dluhopisů, x nimž lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx právo, xxxx xxxxxx jeho xxxxxx,
x) xxxx x xxx, xx xxx na xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx list xxxxxx x listinné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx emise, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opční xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx (§156b) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx vydala společnost xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx podobě, podá xxxxx, která vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx k xxxxxx cenných papírů, xxxx-xx přednostní xxxxx xxxx uplatněno x xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání těchto xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx opčních xxxxx, z nichž xxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx. Xx uplynutí xxxxx pro vykonání xxxxxxxxxxxx xxxxx podá xxxxxxxxxx příkaz xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 8.
Xxxxxxx a likvidace xxxxxxxxxxx
§218
Xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §6875c, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.
§219
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx valná xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxx něco xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §181 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx valnou hromadou x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §71 xxxx. 4.
(3) Likvidátor, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx valnou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jiným likvidátorem.
§220
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx akcionáře x poměru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx akcií. Xxxxxxxxxx §159 odst. 1 tím xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx, x němuž byl xxxxxxxx návrh rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx likvidační zůstatek xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx se likvidační xxxxxxxx xx část xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x ostatních xxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx likvidátora. Xxxxxxx xxxxx likvidátor zničí. Xxxxx akcionář xxxxxxxx xxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxx nevrátí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §214.
(4) Xxxxx společnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, vzniká xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx ke dni, xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxx společnosti x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(5) Xxxxxxxxxxx soud provede xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, prohlášeny xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.
Oddíl 9.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220f
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220i
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220j xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220k
§220k xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220m
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220o xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Xxxxx 10.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Oddíl 11.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220u
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220w xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220z
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220xx
§220xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220xx
§220zb xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
Xxxxx 12.
§220xx
§220xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
XXXXX XX.
XXXXXXXX
Díl X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§221
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx označení "xxxxxxxx".
(4) Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx jeho xxxxx xxxxxxx dvě právnické xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx nemá xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx členů xxxx xxxxx členství xxxxxxxxxxx členů, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
§222
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx porušení xxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx mohou xxxxx, xx xxxxxxx družstva xxxx někteří z xxxx mají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx členské xxxxxx xxxx družstvu xx určité xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx ztrát xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxx však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§223
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx členských xxxxxx, k jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx družstva, xxxxx xx zapisuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx xxxxx nejméně 50&xxxx;000 Kč.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx členství xx xxxxxxxx členského xxxxxx určeného xxxxxxxxx (xxxxxxxx členský xxxxx) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
(4) Členové xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx připouštějí, x xxxxxxx členskému vkladu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovami.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx ocení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx založení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(6) Xxxx xx xxxxxxx splatit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do tří xxx, neurčí-li xxxxxxx xxxxx kratší. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesplacenou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dobou xxxx xxxxxxxxxx.
§224
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx družstva xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx družstva.
(2) Xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx:
x) xxxxxx zapisovaný xxxxxxxx kapitál,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx ustavující schůzi xxxxxxxx jsou oprávněny xxxxxxxx osoby, které xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx členská xxxxxx xxxxx předsedajícího. Xx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxx svolavatel.
(4) Ustavující xxxxxx xxxxxxxx volí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx hlasování x stanovách, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx družstva xxxx x xxxx založení, xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zavázali x xxxxxxxx vkladům dosahujícím xxxxxxxxx xxxxxx zapisovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx osvědčuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přílohou xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů, x xxxx se xx xxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§225
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx zápis xxxxxxxxxx xxxxxxx členové představenstva.
(3) K návrhu xx zápis se xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx schůzi družstva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx základního kapitálu.
§226
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx:
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
c) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x družstvu x družstva k xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu, xxxxxxxxx i výši xxxxxxxxx vkladu, xxxxxx xxxxxxxx členských vkladů x xxxxxxxxxx členského xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxx x počet xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx funkčního xxxxxx, xxxxxx ustavování, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jednání,
x) způsob použití xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxx ustanovení, vyplývá-li xx z xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx stanov xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx, xxxxx stanovy xxxxxxxxx úpravu tohoto xxxxxx. Xxxx úprava xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) O změně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Představenstvo xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §173 xxxx. 4 xx xxxxxxx obdobně.
Díl XX.
Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx
§227
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx osoby fyzické x xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxx členství xxxxxxxxx pracovním xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx členem xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dosáhla 15 xxx svého xxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
x) při založení xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxx,
b) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx člena na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxx pracovní vztah xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx dnem, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx den xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vstupního xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxx, jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§228
Xxxxxxxx xxxx seznam xxxxx xxxxx xxxxx. Do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx a sídla xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx x bydliště xxxxxxx xxxxx jako xxxxx x xxxx xxxxxx členského xxxxxx x xxxx, x xxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx každému, kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx do seznamu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx nahlížet x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx členství x obsahu xxxx xxxxxx v xxxxxxx.
§229
(1) Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx člen xxxxxxx xx jiného xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanovy nevylučují. Xxxxxx x převodu xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x členské xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx člena.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s převodem xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo se xxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxxxx.
§230
Převod xxxx x povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x bytovém družstvu xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Členská xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným x xxxx smlouvě. Tytéž xxxxxx xxxx předložení xxxxxxx x převodu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členství.
§231
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu pro xxxxxxxxxx majetku xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx nebo, xxxxxx-xx členská xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nařízením výkonu xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx členských práv x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, xxx-xx x xxxx xxxxx podán návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx právní moci xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx zrušen konkurs xx majetek člena x jiných důvodů xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx obnovuje; xxxxxxxx xxx družstvo vyplatilo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx družstvu xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že byl xxxxxxxxxx zastaven xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v družstvu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx, nejdéle xxxx xxxxxxxxx xxxxx měsíců xxx dne, xxx xxxx písemně oznámil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx družstva.
(4) Člen xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx důležitých xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx vyloučena také, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx družstva. X xxxxxxxxx, xxxxx musí xxx členu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx člen xxxxxxxx x členské xxxxxx. Není-li xxxxx xx odvolání uplatněno xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx mohl xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, zaniká.
(5) Xxxx na návrh xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx týká, prohlásí xxxxxxxxxx xxxxxxx schůze x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx na xxxxxx návrhu xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx konání xxxxxxx schůze, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxx, ode xxx, xxx xx člen xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyloučení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx konání, xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx proto, xx x xxx xxxxxxxxxxx, anebo xx xxxxx tvrzeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx schůze xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx člen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx domě ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx se nachází xxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xx xx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx vyhláška xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx členovi, xxxxx x xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x žádosti.
§232
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Dědic xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Zákon xxxx xxxxxxx mohou xxxxx, xxx představenstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx představenstva x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Souhlas xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dědic xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x členstvím x bytovém xxxxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xx nestal xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx členství xxxxxxx.
(4) Členství xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx zánikem. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nástupce xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxx x povinností.
§233
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Vypořádací xxxxx xx určí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dosavadního člena xxxxxxxxxx počtem xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxx splacených xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxx násobených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx členství.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx za xxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxx vypořádacího xxxxxx xx nepřihlíží xx kapitálu, jenž xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx vyplývá ze xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondech. Xxxxxx se nepřihlíží x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx členstvím přede xxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx na vypořádací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tří xxxxxx xx schválení xxxxxx xxxxxxx xx xxx, x xxxx členství xxxxxxx. Xxxxx na xxxxx xx zisku xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx členství.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xx použijí, jen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§234
(1) Xxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx x penězích. Xxxxxxx mohou xxxxx, xx x případech, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx žádat xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx, a xx x hodnotě, xxxxx xx evidována x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxx, xxx činí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozdíl x xxxxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xx postupuje x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx členský xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx věcného xxxxxx. Xxxxxxxx odpovídá členovi, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx vrácení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx i x xxxxxxx, že tento xxxxx stanovy xxxxxxxx.
§235
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Družstvo xx xxxxxxx při xxxx vzniku zřídit xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx 10 % zapisovaného základního xxxxxxxx. Tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx xx xxxx, než xxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx polovině xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu družstva. Xxxxxxx mohou určit, xx se vytváří xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx další xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx trvání xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx členy.
§236
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx členská schůze xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, určí xx xxxxx člena xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x splaceným xxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodném xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx, se tento xxxxx xxxxxxx krátí.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx členské xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, mohou určit xxxx způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx mezi xxxxx.
Díl XXX.
Xxxxxx xxxxxxxx
§237
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx:
x) xxxxxxx schůze,
x) xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§238
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx členem může xxx xxx člen xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §244a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x volbě xxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx kdyby xxx členem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, představenstva a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx svolání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx členů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx určují, xxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx
§239
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx").
(2) Členská xxxxxx se xxxxxx xx lhůtách xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx členům xxxxxxxx xxxxxxxx určeným xxxxxxxxx. Xx žádost xxxxx xxxxxxx členů družstva xxxx kontrolní xxxxxx, xxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jimi xxxxxxx záležitost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x) xx použije xxxxxxxxx.
(3) Členská xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xx písemně xxxxxxx xxxxx třetina všech xxxxx družstva, kontrolní xxxxxx, jakož x x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx se xxxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členské schůze, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou společně x xxxxxxxxxx povinni xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx členů, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx:
x) xxxxx stanovy,
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komise,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) rozhodovat x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx otázkách koncepce xxxxxxx družstva,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §67a a x xxxxxx významných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx majetkových xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxx, xxxx x xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členská xxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bytového xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx družstvu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nebytový xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, xxxxx je nájemcem.
(5) Členská xxxxxx xxxxxxxxx o dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, popřípadě pokud xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určit, že xxxxxxx schůze xxxxx xxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxx. Xxx rozhodování xx xxxxxxx hlasy xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx členských xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx družstva, přeměně xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx a x dalších xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx.
(7) Není-li x xxxxxxx xx rozsah xxxxxxxx xxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx stanovy xxxxx, xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx delegátů. Každý x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nutné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx.
(8) Není-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx konala xx 3 xxxxx ode xxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svolaná. Xxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxx xxx xxxxxxx xxxxx pozvánkou x xxxxxxxxxx xxxxxxx jednání. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx nejpozději do 15 xxx xxx xxx, na xxxxx xxxx svolána původní xxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx 10 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx schůze je xxxxxxx se xxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx §238 xxxx. 3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx členských xxxxxx x xxxxxx shromáždění xxxxxxxx.
§240
(1) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx člen jeden xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx v §239 xxxx. 4 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx družstva nebo xxxxx osobu, xxx xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§241
(1) X každé xxxxxxx schůzi se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) datum x místo konání xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx hlasování,
d) xxxxxxxxx xxxxxxx členů, kteří xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxxxxx xx xx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx člen xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§242
(1) Xx xxxxx člena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schůze, xxxxx xxxxxxxx xx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx družstva. Xxxxx xxxxx může člen xxxxx, požádal-li x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámil xxxxxxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx konání xxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx měsíce xxx dne, kdy xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx jednoho xxxx od xxxxxx xxxxxxx schůze. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx jednoho xxxxxx xxx xxx, xxx člen xxxxxxx x zaprotokolování xxxxxxx, xxxx od oznámení xxxxxxx představenstvu.
(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, že xxxxxxx xxxxxxxxxx členská schůze xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxx měsíce xxx xxx, kdy se xxxx x tvrzeném xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §131 xxxxxxx.

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§243
Xxxxxxxxxxxxxx
(1) Představenstvo xxxx xxxxxxx družstva a xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánu.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Představenstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odpovídá xx xx svou xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx členů xxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx se schází xxxxx potřeby. Xxxx xx sejít xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx stanovy xxxxxxxx, xx jsou xxxxxx členskou xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxxxxx. Zastupováním mohou xxx pověřeni x xxxxx xxxxxxx představenstva x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx organizuje a xxxx jednání xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že běžnou xxxxxxx xxxxxxxx organizuje x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxx obdobně §193 odst. 2, §194 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxx x odstavce 4 xx 7.
§243x
(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxx žalobu proti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x náhradu xxxxx, xxxxxx družstvu xxxxxxxx. Xxxx osoba xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podal, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx škody xxxxxxxxxxxxxx.
§243x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§244
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x projednává xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx pouze členské xxxxxx a xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx členy.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x řádné xxxxxx závěrce x xxxxxx xx rozdělení xxxxx xxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podle xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx za xxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx volí xx svých xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx neurčují, xx xxxx voleni xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x představenstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hospodaření xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx. Totéž xxxxx x xx vztahu x řediteli.
(7) X jednotlivým xxxxxx xxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, kteří x xxxx xxxx xxxx oprávnění žádat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxx členy xxxxxxxxx komise xxxxx §243 xxxx. 8.
§244a
(1) Xxxxxxxx způsobem a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx družstva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §245 se xxx xxxxxxxxx. Xxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nikdy nesmí xxx xxxxx xxx xxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx volených xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §200 xxxx. 5 xx 7 xx xxx xxxxxxx obdobně.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxx přeshraniční fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x odvolávat xxxxxxx xxxx více xxxxx kontrolní xxxxxx, xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx rejstříku; xx xxxxxxx, xxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx věty první xx použije x xx případy xxxxx x dalších vnitrostátních xxxx, kterých xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, a xx xxxxxxx mají xxxxxxxxxxx právo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx komise, zúčastní xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zanikne za xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev xxxxx xx členství xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci v xxxxxxxxx komisi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komisi x xxxxxxxx může postupovat xxxxx §245, xxxxxxx-xx xxxxxxxx tam xxxxxxx.
§244x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§245
Xxxxxx xxxxxx družstva
(1) X xxxxxxxx, jež xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx, popřípadě další xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) V xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx než xxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x členství x xxxxxxxx družstva
§246
(1) Xxxxxxx období xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx orgánů po xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxx jen xx xxxxxx nejvýše xxx let.
(3) Xxxxxxxx-xx stanovy jinak, xxxxx být xxxxxxx xxxxxx družstva xxxxxx xxxxxxxx.
§247
(1) Xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx určit další xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx.
§248
(1) Xxxx xxxxxxxx, který xx xx své xxxxxx xxxxxx, může x xxxxxx xxxxxxxxx, xx však povinen xxxxxxx xx orgánu, xxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx stanovy xxxxx, projedná xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nejbližším xxxxxxxx poté, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxx měsíců. Xx marném xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pokládá xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx družstva, xxxxxxxxx xxxxxxx odstoupivšího člena xxxx xxxxxxxxx odstoupení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Není-li xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx povolat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxx provedena řádná xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3 xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx smrtí.
§249
Zákaz xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx členy xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx předmětem xxxxxxxx. Stanovy mohou xxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxxxx jinak.
§250
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx představenstva x kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednající orgán.
(2) Xxxxxxxxx-xx tak xxxxxxx, xxx usnesení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx projeví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx tento xxxxxx xx hlasující xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§238 odst. 3).
§251
Xxxxxx xxxxxxxx x odpovědnosti xxxxx xxxxxx družstva xx xxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxxxxxx jí xxxxxxxx xxxxx.
Xxx IV.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxxx
§252
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx sestavit xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x užití xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx úhrady xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx rozdělení xxxxx x úhrady xxxxx x xxxxxxxxxx.
§253
Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 9) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x hospodaření xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx skutečnosti xxxxxx xxxxxxxxx. Výroční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Díl X.
Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx xxxxxxxx
§254
(1) Xxxxxxxx zaniká xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx zaniká xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx:
a) usnesením xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx rozvrhového usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepostačující,
x) xxxxxxxxxxx soudu,
x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx,
x) dosažením xxxxx, k xxxxx xxxx družstvo xxxxxxx.
(3) X rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§255
§255 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§256
§256 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§257
(1) Xxxx xxxx xx návrh státního xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx klesl xxx xxxxx xxxxxxxxx v §221 xxxx. 3,
x) xxxxxx členských xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v §223 xxxx. 2,
x) xxxxxxxx xxx xxxx ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxx x nebyly xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx byla porušena xxxxxxxxx xxxxxx členskou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx delší xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx porušilo povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fond,
e) xxxxxxxx porušuje xxxxxxxxxx §56 xxxx. 3,
f) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Soud xxxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxx družstva xxxxx k odstranění xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxx navrženo, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx možné.
§258
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xx skončení této xxxx.
(2) Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx učiněno xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§259
(1) Xxxxxxxxx-xx zákon jinak, xxxxxxxx zrušené xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx jmenováni xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovách xxxxxxxx, jinak xx xxxxxxx členská xxxxxx.
(2) Likvidátoři jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxxx členu xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx členy xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx členům xxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zbytek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx členy, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx alespoň jeden xxx. Xxxxxxxx-xx stanovy xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx likvidačního zůstatku xxxx xxxx členy xxxxx rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §234 odst. 1.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo jiná xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx dne konání xxxxxxx schůze navrhnout, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx členské schůze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx rozpor x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx tří měsíců xxxxx do pravomocného xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxx xxxxxxxxxx zůstatek xxxxxxxx.
§260
Použití xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Nestanoví-li xx x xxxx xxxxx xxxxx, použijí se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X xxx X (§56 xx 75c) xxxx xxxxx xxxxxx.
ČÁST III.
XXXXXXXX XXXXXXXXX VZTAHY
XXXXX I.
XXXXXX XXXXXXXXXX
Xxx I.
Xxxxxxx právní xxxxxx x její xxxxxx
§261
(1) Tato xxxx zákona upravuje xxxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx vzniku xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Touto částí xxxxxx se řídí xxxxxx xxxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx územní jednotkou x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxxx veřejných potřeb. X xxxxxx xxxxx xx xx stát xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb.
(3) Touto částí xxxxxx se xxxx xxx ohledu na xxxxxx účastníků xxxxxxxxx xxxxxx
a) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx společníky xxxxxxxx, pokud jde x vztahy týkající xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx smluv, xxxxx xx převádí xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx družstva x mezi xxxxxx x družstvem, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx navzájem, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x družstvu, xxxxx i xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx,
x) z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zprostředkování (§642),
x) ze xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx (§476), xxxxxxx x nájmu podniku (§488b), zástavní právo x obchodnímu xxxxxx (§117a), xxxxxxx x xxxxx (§497), smlouvy x xxxxxxxxx činnosti (§591), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§601), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku (§638), xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§673), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§682), xxxxxxx x inkasu (§692), xxxxxxx o bankovním xxxxxxx xxxx (§700), xxxxxxx x běžném xxxx (§708) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (§716),
x) x xxxxxxxx xxxxxx (§313), z xxxxxxxxxx xxxx (§720) x xxxxx xxxxxxxxxx (§725),
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx,
g) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx zajištění 37).
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx se xxxx i xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx řídí xxxxx xxxxx zákona podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxx použití xxxx xxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxxxxxx xxxxxx účastníků xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vztahu.
(6) Xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2, které nejsou xxxxxxxx v hlavě XX xxxx části xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x občanském xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx typu x občanském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx řídí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx má xxxxx xx xxxxx postavení xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx postavení xxxxxxxxxx.
(7) Pojistná xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§262
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nespadá xxx xxxxxx uvedené x §261, xx řídí xxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx vyloučit použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx x tohoto xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx-xx xxxxx jedna xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §261 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxxxxx, použijí xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na obě xxxxxx; xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvách xxxx adhezních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů směřujících x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxx xxxx, xx-xx xx xx prospěch xxxxxxx xxxxxx, která xxxx podnikatelem.
§263
(1) Xxxxxx se mohou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §261 x 262, §263 xx 272, §273, §276 xx 288, §301, 303, 304, §306 odst. 2 x 3, §308, §311 odst. 1, §312, §321 odst. 4, §322, §323, 324, §340 odst. 4 xx 6, §341, 343a, 343b, 344, 365, 370, 371, 376, 382, 384, §386408, §444, 458, 459, 477, 478, §479 odst. 2, §480, §483 xxxx. 3, §488, 488a, §488c488e, §493 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §499, §509 xxxx. 1, §528, 535, 592, 597, 608, §612 xx 614, §620, §622 xxxx. 4, §628, 629, 655, 655a, 658, 659a, 659b, 659c, §660 xxxx. 4 x 5, §662 xxxx. 2 x 3, §662a odst. 3, §668 xxxx. 2, 3, 4 x 6, §669 xxxx. 6, §669a xxxx. 2, §672a, §673 xxxx. 2, §678, §679 xxxx. 1, §680, 707, §709 xxxx. 3, §710 xxxx. 2 a 3, §713 odst. 2, §714 xxxx. 4, §715a, §718 xxxx. 1, §719a, §722 xx 724, §729, 743 a §745 xxxx. 2.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxx odchýlit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§264
(1) Xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávaným xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v rozporu x obsahem xxxxxxx xxxx xx zákonem.
(2) Xxxxxxxx zvyklosti, xx kterým xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, se použijí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§265
Xxxxx xxxxx, xxxxx je x rozporu xx xxxxxxxx poctivého xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Díl II.
Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx
§266
(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jednající osoby, xxxxxxxx tento úmysl xxx straně, xxxxx xx xxxxxx vůle xxxxx, znám xxxx xx xxxxx xxx xxxx.
(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx projev xxxx podle xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx přikládala osoba x postavení xxxxx, xxxxx xxx projev xxxx určen. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx významu, který xx jim zpravidla x tomto styku xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se vezme xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx okolnostem souvisejícím x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx připouští xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx připouštějící xxxxx xxxxxx, xx xxxxx x pochybnostech xxxxxxxx x xxxx strany, xxxxx jako xxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxx této xxxxx xxxxxx rozhodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx smlouvy, xx xxxxxxxx místo, xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx, dokud změna xxxx xxxxxxxx druhé xxxxxx.
§267
(1) Xxxxxxxx xx neplatnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx vztazích xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §49 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx neplatné xxxxxxx dohoda x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (§262) xxxx dohoda x xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xx xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxxx. Neplatnost xxxxxx xxxxx xx naopak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§268
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx škodu osobě, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, ledaže xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxx. Pro náhradu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§373 a xxxx.).
Díl III.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx smlouvy
Xxxxx 1.
Xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy
§269
(1) Ustanovení xxxxxxxxxx x hlavě XX xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Účastníci xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvu, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předmět xxxxx xxxxxxx, smlouva xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx stran x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nezávisí jen xx xxxx jedné xxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx soudem nebo xxxxxxx xxxxxx, vyžaduje xx, xxx dohoda xxxx xxxxxxxx formu x xxxxx xxxxxxx §291.
§270
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx mezi stranami xxxxxxxx dodatečně po xxxxx uzavření, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohodnuté xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxx xxxxxxxxx nepochybně xxxxxx, xx nedosažení xxxxxxxxx xxxxxx x doplnění xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odkládací xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx písemně v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §291. Xxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dohodnut xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dohodnout xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§292 xxxx. 4 a 5), xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zůstat x xxxxxxxxx.
§271
Xxxxxxxx xx strany při xxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nesmí xxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ani je xxxxxx x rozporu x jejich xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx to, xxx xxxxx k xxxxxxxx smlouvy, či xxxxxx. Kdo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §373 a xxxx.
§272
(1) Xxxxxxx vyžaduje x xxxxxxxxx xxxxxxxx formu xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo když xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxx smlouvy projeví xxxx, xxx smlouva xxxx uzavřena x xxxxxxx formě.
(2) Xxxxxxxx-xx písemně uzavřená xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§273
(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx určit xxxx xxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zájmovými xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx jiné obchodní xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uzavírajícím xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx přiložené.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx přednost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxx užít xxxxxxxxx xxxxxxxxx užívaných v xxxxxxxxx styku.
§274
Xxxxxxx-xx xxxxxx xx smlouvě xxxxxxx x doložek xxxxxxxxxx x užívaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxx zamýšlely xxxxxxxxx xxxxx doložkou xxxxxxxx účinků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykládacími xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx smlouvy xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§275
(1) Xx-xx xxxxxxxx více xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx smluv xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx x povahy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyplývá, že xxxx xxxxxxx xxxx xx sobě vzájemně xxxxxxx, vznik xxxxx x těchto xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluv. Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x obdobnými xxxxxxxx účinky.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx použije obdobně, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx účelu smluv xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx více xxxxxx smluv xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx smlouvách jiných.
(4) S přihlédnutím x xxxxxx xxxxxx xx uzavření smlouvy xxxx x důsledku xxxxx, xxxxxx strany xxxx sebou xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. odesláním xxxxx xxxx zaplacením xxxxx ceny) bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx případě xx xxxxxxx návrhu xxxxxx x okamžiku, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxx uplynutím xxxxx rozhodné xxx xxxxxxx návrhu.
Xxxxx 2.
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy a xxxx xxxxxx
§276
(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxx xx navrhovatel xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx"xxxxxxx návrh"), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx §269.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1, xx považuje pouze xx výzvu x xxxxxxxx návrhů xx xxxxxxxx xxxxxxx.
§277
Veřejný xxxxx lze xxxxxxx, xxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxx před přijetím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§278
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uzavřena x xxxxxx, která x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx, nejdříve xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, může navrhovatel xxxxxx, kterému xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy potvrdí.
§279
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx povinen potvrdit xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xx, xxx mu xxxxx xxxxxxx návrhu podle §278.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx později, xxx stanoví odstavec 1, smlouva xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zprávu x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx té, xxx xx xxxxx xxxxxxxx potvrzení navrhovatele x xxxxxxxx xxxxxxx.
§280
Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx x xxx xxxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxxxx veřejná soutěž
§281
Xxx vyhlásí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "vyhlašovatel") x nejvhodnější návrh xx xxxxxxxx smlouvy (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx návrhů xx xxxxxxxx smlouvy (xxxx xxx "návrh").
§282
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") se xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadovaného xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zamýšlené xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx trvá, určen xxxxxx podávání návrhů, xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx soutěže").
(2) Xxxxx xxxxxxxx soutěže xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§283
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx uveřejněné xxxxxxxx xxxxxxx měnit xxxx xxxxxx zrušit, xxxxxx xx xxxx xxxxx x uveřejněných podmínkách xxxxxxx vyhradil x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soutěže.
§284
(1) Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, jen xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxx odchýlit xxx x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl předložen xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Navrhovatelé xxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx soutěži, xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soutěže.
§285
(1) Xxxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soutěže pro xxxxxxxxxxx návrhů, xxxxxx xxxxxxxx soutěže přiznávají xxxxxxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxx i po xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx soutěže xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx jeho předložení.
(2) Xxxxx lze xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx v xxxx, xxx podle xxxxxxxx 1 lze návrh xxxxxxx, xxxxxx jde xxxxx x opravu xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx soutěže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx měnit xxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§286
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x předložených návrhů x oznámí xxxx xxxxxxx způsobem x xx lhůtě, xxx xxxxxxx xxxxxxxx soutěže.
(2) Xxxx-xx v xxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxx xxxxxx výběru nejvhodnějšího xxxxxx , xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx.
§287
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx v §286. Xxxxx-xx vyhlašovatel xxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxx, smlouva xxxxxxxxx, xxxxxxxx vybraný účastník xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dojití sdělení x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx si xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§288
Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxx soutěže, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx odmítnuty.
Xxx XX.
Xxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxxxx
§289
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx jedna xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxx, xxxx je určen xxxxxxx xxxxxxx způsobem.
(2) Smlouva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§290
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvu xxx zbytečného xxxxxxx xx xx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stranou x xxxxxxx xx xxxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx zavázaná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx oprávněná xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx určil soud xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx požadovat náhradu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závazku xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.
§291
Xxxxxxxxxx §290 a §292 xxxx. 1 x 2 xx použijí xxxxxxxxx x na xxxxxxxx dohodu stran x xxx, že xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx ještě o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx chybějící xxxxx xxxxxxx xx podle xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx se xx xx xx, xx xxxxxxx vznikl xxxxx stranám.
§292
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx podle účelu xxxxxx sledovaného uzavřením xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, za xxxxx xxxx sjednána xxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxxxx, jakož x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x nárok xx xxxxxxx xxxxx podle §290 xxxx. 2 xx promlčují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx vyzvala xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §290 xxxx. 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vyplývající x §391 a xxxx. xxxxxx zákona.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x splnění xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§291), xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsah smlouvy xxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx do xx xxxx změnily, xx nelze xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx smlouvu xxxxxxxx. K zániku xxxx dochází, jen xxxx zavázaná xxxxxx xxxx xxxxx okolností xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Díl X.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právech
§293
Xx-xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx společně xxxxxxx xxxx, xx xx v xxxxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx plnění xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx.
§294
Xxxxxxx-xx xx smlouvy xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx dlužníci xxxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§295
Převezme-li xxxxxxx osob xxxxxxx, x jehož povahy xxxxxxx, xx xxx xxx splnit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx společně.
§296
Xx-xx xxxxxxx zavázán současně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, nevyplývá-li xx zákona nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxx VI.
Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx 1.
§297
§297 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1995 Xx.
§298
§298 xxxxxxxx právním předpisem x. 84/1995 Sb.
§299
§299 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokutě
§300
Xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxx (§374) xxxxxx vliv xx povinnost platit xxxxxxx xxxxxx.
§301
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx soud snížit x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx do xxxx xxxxx vzniklé xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx smluvní xxxxxx. K xxxxxxx xxxxx xxxxxxx později xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §373 x násl.
§302
Odstoupení xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx
§303
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlásí, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx dlužník xxxx xxxx nesplní určitý xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§304
(1) Xxxxxxx xxx zajistit xxx xxxxxx závazek xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxx ručení xxxx nebrání, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníka xxxx xx sebe xxxxxxx, o xxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
§305
Věřitel xx povinen bez xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§306
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx splatný xxxxxxx x přiměřené době xxxx, xx xxx x xxxx věřitelem xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx třeba, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je nepochybné, xx dlužník svůj xxxxxxx nesplní.
(2) Xxxxxxx může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, k jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxx xxxxxxx, kdyby věřitel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Ručitel xxxx použít x xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Jestliže xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx sdělil xxxxxxx, xx dlužník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx.
§307
(1) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx za xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx ostatním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx spoludlužník.
(2) Xx-xx xxxxxxx zajištěna xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx, x jaké je xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupitelem xxxx prokázáno xxxxxxxxxxx.
§308
Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xx který xxxx, xxxxxx xxxx dlužníku xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x jež xxxx potřebné k xxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxx.
§309
Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx všechny námitky, xxxxx byl oprávněn xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxx vymáhal. Xxxxxxx však xxxxxx xxxx ručiteli xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx ručitele neupozornil xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx doručení zprávy, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ručení.
§310
Právo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx práva vůči xxxxxxxxxx.
§311
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ručitelem xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.
§312
Xxxxxxxxxx §305311 xxxxx xxxxxxxxx i xxx ručení, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxxx záruka
§313
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx vzniká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx banky x xxxxxxx listině, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoba (xxxxxxx) xxxxxxx určitý xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x záruční xxxxxxx.
§314
Je-li xxxxxxxx xxxxxxx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xx výše xxxxxx stanovené v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx peněžitý nárok, xxxxx by měl xxxxxxx xxxx dlužníkovi, x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx porušil xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§315
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx banka, xxxx xxxxxxx uplatnit xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx x xxxxxx bank.
(2) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx potvrdila bankovní xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx základě plnění, xx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požádala.
(3) Xxxxxxxx banka xxxxxx, xx xxxx banka xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx závazek xx xxxxxx. Oznamující xxxxx však xxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§316
(1) Xxxxx ručí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x záruční xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx záruku nemá xxxxxx částečné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stejný xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
§317
Xxxxxxxxx-xx xx záruční xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx námitky, xxxxx by byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx o xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Předchozí xxxxx, xxx dlužník xxxxxx xxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx, xxx když xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§318
Jestliže xxxxx záruční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx svůj závazek, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zárukou.
§319
Xxxxx xxxx svůj xxxxxxx x bankovní xxxxxx, xxx když x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxx banky z xxxxxxxx záruky xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxxxxx předloženy xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xx.
§320
Xx-xx xxxxx povinna xxxxx xxxxxxx listiny xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx u xxxx xxxxx.
§321
(1) Xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bance xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx platnosti.
(2) Xxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxxxx listiny xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dlužníkem.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by mohl xxxxxxxx xxxx věřiteli, xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxx a dlužníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx něž xxxxx xxxx dlužníkovi xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxxx.
§322
(1) Xx xxxxxxxx záruku xx použijí jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.
Oddíl 5.
Xxxxxx závazku
§323
(1) Xxxx-xx někdo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, má se xx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx závazek xxxx x xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx nastávají x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx již promlčena.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx uvedené x §407 xxxx. 2 x 3.
(3) Xxxxxx xxxxxxx má xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 6.
§323x
§323a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx.
§323a
§323x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx.
§323x
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx.
§323x
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Sb.
§323e
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Sb.
§323x
§323x xxxxxx právním předpisem x. 409/2010 Xx.
§323g
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2007 Sb.
§323x
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2007 Xx.
§323i
§323i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2007 Xx.
Xxx XXX.
Xxxxx závazku xxxx xxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxx xxxxxx
§324
(1) Závazek xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a řádně.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx plněním xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vadné xxxxxx x xxxxxxx nemá xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx obsah závazku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x závazek zaniká xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody a xx smluvní xxxxxx.
§325
Xxxx-xx xxxxxx vzájemné xxxxxxx, xxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxxx svůj xxxxxxx již xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x schopna xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stranou, xxxxxx xx smlouvy, ze xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx závazku xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§326
(1) Xx-xx strana xxxxxxx xxxxx závazek před xxxxxxx xxxxxxx druhé xxxxxx, může xxx xxxxxx odepřít xx xx doby, xxx xx xxxx poskytnuto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx uzavření xxxxxxx xx stane xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx oprávněná xxxxxx xxxxxxxx xxxxx straně xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx poskytnutí xxxx xxxxx xxxx strana xx smlouvy xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx strany xx xxxxxxxxx konkurs.
(3) Xxxxx z xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx něco jiného, xxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx odepřít xxxxxx nebo odstoupit xx xxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx strany x xxxx smlouvy xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx.
§327
(1) Xxx-xx xxxxxxx splnit xxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx, xx xxxx právo xxxxxxxx věřiteli. Xxxxxxxx xxxx věřitel xxxxxx xxxxx způsob v xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx způsob plnění.
(2) Xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx práva xxxxxxx xxxx věřitel, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxx druhé xxxxxx xxxxx xxxxxx změnit.
§328
Xx-xx xxxxxxxxx plnění závazku xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli xxx, xxx se xxxx pro xxxxx, xxx xxx xx xxx xxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§329
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud částečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx sledovanému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tento účel xx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx uzavření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§330
(1) Xx-xx být věřiteli xxxxxxx týmž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx nestačí xx splnění xxxxx xxxxxxx, je splněn xxxxxxx určený xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx závazek xxxx, je splněn xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx peněžitého xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx jistinu, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx několik xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx nebo je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx se xxxx xxxxxxx škody xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx závazek, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx neurčí xxxx xxxxxxx.
§331
Plní-li xxxxxxx xxxx závazek xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx, xxxx xx závazek plnil xxx, nestanoví-li tento xxxxx xxxxx.
§332
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx nabídnuté xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx dlužníka není xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx x dlužník xxxx xxxxxxx porušil.
(2) Nevyplývá-li x xxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx práv věřitele, xxxxx je povinen xx vydat x xx xx převést xxxxxxx své důkazní xxxxxxxxxx.
§333
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x odepřít xx, xxxxx xx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxx poskytne xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§334
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx podle xxxxxxx xxxxxx peněžitý xxxxxxx, nemají vliv xx trvání xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závazku xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jen xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx šeku.
Xxxxx 2.
Xxxxx xxxxxx
§335
X řádnému xxxxxxx xxxxxxx xx vyžaduje, xxx závazek xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§336
Není-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx x povahy xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx měl x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx splnit xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo této xxxxxxxxxx.
§337
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x sídle nebo xxxxx podnikání, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx věřitel po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bydliště, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžitého xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§338
Vznikl-li xxxxxxxx závazek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx peněžitého xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x místě tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§339
Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx účet xxxxxxxx, vedený u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxx plnění
§340
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x době stanovené xx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xx smlouvě xxxxxx, xx věřitel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx závazek xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Cenu xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxx §261 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx dodat zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dlužník povinen xxxxxxxx xx 30 xxx
x) xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx výzva xxxxxxx xxxxxx,
b) x xxx výzvy x xxxxxx
1. xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx povahy, xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx výzva xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx služba,
2. ode xxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ověření, xxx byl závazek xxxxx splněn, a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx převzetím xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx služby.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx sjednat xxxx xxxxxxxxxx delší xxx 60 dnů xxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxx věřiteli xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxx převzetí xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxx ověření, zda xxxx řádně xxxxxxx, xxxxx xxx sjednaná xxxx xxxxxxxx převzetí xxxx xxxxxxx delší xxx 30 xxx. Xxxxxxx dobu převzetí xxxx ověření xxxxx xxx 30 xxx xxx jen xxxxx, xxxx-xx to vůči xxxxxxxx xxxxx nespravedlivé.
(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, dobu xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxxx povahou xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 60 xxx, xxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxxxxx ujednání; ustanovení xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, plní-li věřitel xxxxxxx veřejnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subdodavatele.
§340x
Ustanovením §340 xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx si xxxxxx xx formě xxxxxxx.
§340x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2013
§341
Je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx době, xxxx xxxx plnění xxxx xx xxxxx věřitele x přihlédnutím k xxxxxx x xxxxx xxxxxx, jakož x x xxxxxx, proč xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx přenecháno xxxxxxxxxx.
§342
(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zákona něco xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx projevený xxx xxxxxxxx smlouvy xxxx povaha xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx.
(2) Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dlužník xx xxxxxxxx xxxxx xxxx závazek.
(3) Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxx plnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obou xxxxx, není xxxx xxxxx xxxxx věřitel xxxxxxxx požadovat xxxxxx x xxxxxxx plnit xxxx xxxxxxx.
§343
Xxxxx-xx xxxxxxx peněžitý xxxxxxx xxxx stanovenou xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dlužné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxx xxxxx.
§343x
Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xx §340 xxxx. 4 xx 6 x xxxxxx o xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx-xx vůči xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx 42).
§343a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 179/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2013
§343b
(1) Xxxxx, xx dohoda xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Má xx xx to, xx dohoda, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uplatněním xxxxxxxxxx, je hrubě xxxxxxxxxxxxx.
§343x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 179/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2013
Xxx XXXX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
§344
Xx xxxxxxx lze xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tento xxxxx.
§345
(1) Xxxxxxx-xx prodlení xxxxxxxx (§365) xxxx xxxxxxxx (§370) xxxxxxxxx porušení xxxx smluvní povinnosti, xx xxxxx strana xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podstatné, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvu xxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx době xxxx rozumné předvídat x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx uzavřena, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx povinností xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X pochybnostech xx xx za xx, xx porušení xxxxxxx xxxx podstatné.
(3) Oznámí-li xxxxxx xxxxxxxxx požadovat plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že na xxxxxxx xxxx povinnosti xxxx, xxxx nevyužije-li xxxx právo xxxxxxxxx xx smlouvy podle xxxxxxxx 1, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jen způsobem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvní povinnosti; xxxxxxx-xx xxx dodatečné xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx právo odstoupit xx smlouvy xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
§346
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxxx přiměřené xxxxx, která xx x xxxx byla xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx x prodlení, xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x plnění xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§347
(1) Xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, xx druhá xxxxxx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx plnění, xxxxx xx týká xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) X smluv x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx plnění, xxxxx xxx xxxx přijato xxxx xx xx xxxxxxxxxx teprve v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx smlouvy, jestliže xxxx část xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zbytku plnění, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo neplnění xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§348
(1) Xxxxxxx povinnosti, xxx xx xxx plněna x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ještě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění smluvní xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jistotu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx má být xxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx prohlásí, xx xxxx xxxxxxxxx nesplní.
§349
(1) Xxxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxx xxxxxx, xxxx x souladu s xxxxx zákonem projev xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xx doručen druhé xxxxxx; po této xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx nebo měnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Oprávněná xxxxxx xxxxxx odstoupit xx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx zpráva, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx důvodem x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx době xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx dobou, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§350
(1) Xx-xx dodatečná xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x oprávněná xxxxxx odstoupí xx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx bez poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prohlásit, xx xxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxxxxx druhá xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x této xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxx uplynutím přiměřené xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§351
(1) Xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §262, řešení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ustanovení, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxx trvat x xx ukončení xxxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx bylo před xxxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxx, xxxx plnění xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxx xx výši xxxxxxxx xx smlouvě xxx tento xxxxxx, xxxxx stanovené xxxxx §502. Xxxxx-xx plnění xxxxxx, xxxxx odstoupila xx smlouvy, xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx nemožnosti plnění
§352
(1) Závazek xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx též x xxxxxxx, lze-li xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx stává xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly vydané xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx časově xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx může xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx nestalo xxxxxxxx, xxxxxxxx tato xxxx xxxxxx xxx věřitele xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jejího xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx znám v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§353
Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zanikl xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx uhradit xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx způsobena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§374). Pro xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §373 x xxxx.
§354
Xxx xxxxxx závazku xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §351.
Xxxxx 3.
Xxxxxxxx
§355
(1) Xxxxxxx-xx strany xx xxxxxxx ujednání, že xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx oprávněna xxxxxxx xxxxxx zaplacením xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, když xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx využívá x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §351 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx smlouvy.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx, xxxxx xxx přijala xxxxxx xxxxxxx druhé xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx účelu xxxxxxx
§356
(1) Xxxxx-xx xx xx uzavření xxxxxxx její xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xx xxx výslovně xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxx uzavřena, xxxx xxxxxx dotčená xxxxxxxx xxxxx smlouvy xx xx xxxxxxxxx.
(2) Xx změnu xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx některé xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
§357
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx podle §356, xx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxx xxxxxxxxx §351.
Díl IX.
Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx pohledávek
§358
X xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx uplatnit u xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nastalo xxxxxx xx xxxx, xxx xx pohledávky xxxxx xxxxxxxxxxx x započtení.
§359
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§360
Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxx není xxxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.
§361
Strana, xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx běžný xxxx xxxxxxxx účet, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx těchto účtů.
§362
Peněžité xxxxxxxxxx znějící xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, jen xxxx xxxx měny xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx devizový kurs xxxxxx v den, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx platný x xxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§363
Xxxx-xx xxxxxxxxxx postupně xxxxxxxxx xx několik xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxx x xxxx převodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx poslednímu xxxxxxxx.
§364
Xx xxxxxxx dohody stran xxx započítat jakékoli xxxxxxxx pohledávky.
Xxx X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
Xxxxx 1.
Prodlení xxxxxxxx
§365
Xxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx nesplní xxxxx x včas xxxx xxxxxxx, a to xx do doby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§366
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx prodlení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§367
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dlužníka požadovat xx něho xxxxxxx xxxxx xxxxx §373 x xxxx. Odstoupit xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx.
§368
(1) Xx-xx dlužník v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx x věcí, xxxxxx xx předat xxxx xxxxxx věřiteli, x xxxxxxx x povinnostmi xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, přechází na xxxx xx dobu, xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ztráta, zničení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ohledu xx xx, z xxxxxx příčin x xxx došlo.
(3) Xxxxxxx nahradí xxxxxxxx xxxxx na věci, xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx, xxx nesl xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx způsobena xxxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxx xxxx by x xx xxxxx x xxx splnění povinnosti xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k cenovým xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §373 x xxxx. xxx xxxx xxxxxx.
§369
(1) Xx-xx dlužník x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazku xxxx xxxx části x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx dlužník povinen xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx úroky x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výše nákladů xxxxxxxxx s uplatněním xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se splněním xxxxxxxxxx závazku, xxx xxxxx xxxx škoda xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx.
§369x
§369x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 179/2013 Xx.
Oddíl 2.
Xxxxxxxx věřitele
§370
Xxxxxxx xx x xxxxxxxx, jestliže v xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx vyplývajícími ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxx neposkytne spolupůsobení xxxxx k tomu, xxx dlužník xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§371
(1) Xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx požadovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zákon nestanoví xxxx jiného.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §373 a xxxx. Odstoupit xx xxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.
§372
(1) Xx-xx xxxxxxxxx plnění xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx svými povinnostmi, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxx xx xxxx (§368 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx na xxxx vznikla x xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx škoda byla xxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxxx xxxxx
§373
Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxx škodu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx prokáže, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx okolnostmi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§374
(1) Xx xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jež nastala xxxxxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx povinnosti, xxxxxxxx xxxxx rozumně xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x dále, xx by x xxxx vzniku xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předvídala.
(2) Odpovědnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx v době, xxx xxxxxxx strana xxxx x xxxxxxxx x plněním své xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx na xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxx účinky xxxxxxx.
§375
Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx své povinnosti, xx x povinné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x případě, xxx xx x xx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxx §374 x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovědnou, xxxxx xxxxxxxxx straně xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx povinné xxxxxx.
§376
Poškozená xxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx strany bylo xxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx strana xxxxxxx.
§377
(1) Xxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x přihlédnutím xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx svou xxxxxxxxx xx závazkového vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, a o xxxxxx důsledcích. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx náležité xxxx xxxxx dovědět.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx strana xxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx vznikla.
§378
Škoda xx nahrazuje x xxxxxxxx; jestliže xxxx x to xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx-xx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
§379
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xx skutečná xxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx, jež převyšuje xxxxx, xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx předvídat x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jež x xxxxxxx době xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx znát xxx xxxxxxx péči.
§380
Za xxxxx xx považuje xxx újma, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§381
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poškozená xxxxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obdobných xxxxxxxxx porušené smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx.
§382
Poškozená xxxxxx xxxx nárok xx náhradu té xxxxx škody, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxx předcházení xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§383
Je-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx tyto osoby xxxxxxx škodu nahradit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x mezi xxxxx xx vypořádají xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
§384
(1) Xxxxx, které xxxxx xxxxx, je povinna x přihlédnutím k xxxxxxxxxx xxxxxxx učinit xxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx škody nebo x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx poškozený xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§385
Odstoupila-li xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx strany od xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx škody, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx x účelu, x xxxxx xxxx xxxxxxx smlouva, od xxxxx poškozená xxxxxx xxxxxxxxxx.
§386
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx či xxxx xxxxx omezit x xxxx porušením povinnosti, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx škoda xxxxxxxxx, se však xxxxx xxxxx xxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx snížit.
Xxx XX.
Xxxxxxxxx
Oddíl 1.
Xxxxxxx promlčení
§387
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Promlčení podléhají xxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx neurčitou.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ujednání x xxx xx xxxxxxxxx dříve, xxx xx promlčí xxxxxxxx x pohledávek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxx xxxxxxxxx
§388
(1) Promlčením xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx strany xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx uznáno xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) X xx uplynutí promlčecí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplatnit xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx, jestliže:
x) xxx práva xx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxx xxxxxxxx uzavřeným xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx kdykoli xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§389
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co plnil, x když xxxxxxx x xxxx plnění, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.
§390
Xxxxxxxx xx promlčí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx, xxxxx namítne xxxxxxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§391
(1) U práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx běžet promlčecí xxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx něco xxxxxx.
(2) X práv xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxx úkon xxxx xxx učiněn, nestanoví-li xxxxx xxxxx něco xxxxxx.
§392
(1) X práva xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxxxxxx splněn xxxx mělo xxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxx-xx obsah xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxxx promlčecí xxxx xxxxx xx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(2) U práva xx dílčí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx dílčí xxxxxx samostatně. Stane-li xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazku xxxxxxx závazek xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§393
(1) X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx promlčecí doba xxxxx dnem, xxx xxxx povinnost xxxxxxxx, xxxxxxxx není pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx.
(2) X xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxx xxxxxx xxxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx. U xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx běží promlčecí xxxx vždy xxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxx záruční xxxx x x xxxxxx x právních xxx xx uplatnění xxxxx xxxxx osobou.
§394
(1) X práv, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx promlčecí xxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxx xx xxxxxxx plnění uskutečněného xxxxx neplatné xxxxxxx xxxxxx promlčecí xxxx xxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxx.
(3) X xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §268 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
§395
X xxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx zániku smlouvy x xxxxxxx věci, xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxx požadovat vydání xxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§396
X xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo vkladovém xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxx xxxx.
§397
Nestanoví-li xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
§398
X xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xx poškozený xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x škodě x x xxx, xxx je xxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 let xxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§399
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx se promlčují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxxx x celkového xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obecná xxxxxxxxx xxxx stanovená v §397.
§400
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx věřitele xxxx xxxx na xxx xxxxxxxxx xxxx.
§401
Strana, xxxx xxx se xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhé xxxxxx xxxxxxxxxx promlčecí xxxx, x to x opakovaně; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx než 10 xxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx x před počátkem xxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§402
Xxxxxxxxx doba přestává xxxxx, xxxx xxxxxxx xx účelem uspokojení xxxx určení xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxx xxxxxxxxx řízení.
§403
(1) Xxxxxxxxx doba xxxxxxxx xxxxx, jestliže věřitel xxxxxx xx základě xxxxxx rozhodčí xxxxxxx xxxxxxxx řízení způsobem xxxxxxxxxx v rozhodčí xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx určit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx rozhodčí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x rozhodčím xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx.
§404
(1) Xxxx-xx právo, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, uplatněno x soudním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxx, xxxxx němuž xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nárok, xxx x protinárok xxxxxxxx x xxxx smlouvě xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednoho jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) V xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.
§404x
Promlčecí xxxx xxxxxxxx běžet, xxxxxxxx je zahájena xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx.
§404a xxxxxx právním předpisem x. 202/2012 Xx. x účinností od 1.9.2012
§405
(1) Xxxxxxxx právo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §402 xx 404, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, platí, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxx skončení xxxxxxxx nebo rozhodčího xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 promlčecí xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx než xxxxx rok ode xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§406
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zahájené proti xxxxxxx spoludlužníku xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx spoludlužníku nebo xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx s ním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nároku xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mediaci xxxx uplynutím promlčecí xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx proti xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, soudní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx věřitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx němu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 skončí, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx ohledně práva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§407
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx závazek, xxxx xxxx čtyřletá promlčecí xxxx xx tohoto xxxxxx. Xxxx-xx se xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx, xxxx nová xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx úroků se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částky, x níž se xxxxx xxxxx.
(3) Xxxx-xx dlužník částečně xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zbytku xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx plněním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(4) Účinky xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xxx xxxx odpovídající právo xxxx x době xxxxxx již xxxxxxxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§408
(1) Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx promlčecí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 10 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx běžet. Xx lhůty xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x mediaci. Xxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Bylo-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx než xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx uplynutí, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx řízení x jeho xxxxxx xxxx zahájeno do xxx xxxxxx xxx xxx, xxx mohlo xxx xxxxxxxx.
XXXXX XX.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXXX OBCHODNÍCH XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx I.
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx ustanovení
§409
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodat xxxxxxxxxx xxxxxxx věc (zboží) xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx do množství x xxxxx x xxxxxxx na něho xxxxxxxxxx právo x xxxx věci x xxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Ve smlouvě xxxx být xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x ní xxx alespoň stanoven xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyplývá vůle xxxxx xx uzavřít x xxx určení xxxxx xxxx. X xxxxx případě xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §448.
§410
(1) Xxxxxxx x dodání xxxxx, které xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, které xx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx předat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, jichž xx zapotřebí x xxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxx xx nepovažuje smlouva, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx závazku xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx, spočívá ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx montáž xxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxxxx prodávajícího
§411
Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zboží, xxxxxx xxxxxxx, které xx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vlastnického xxxxx xx zboží x xxxxxxx se xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx
§412
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x určitém xxxxx, xxxxxxxxxxx xx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravci x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě přepravní xxxxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx x určitých xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx smlouvy věděly, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx má xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx.
(3) X případech, xx které se xxxxxxxxxx odstavce 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx nakládat xx zbožím x xxxxx, xxx má xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bydliště xxxx xxxxxxxxxxx složku, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx kupujícímu xxxxxx.
§413
Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxx předávané xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx označeno xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dodání, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x odeslané xxxxx x oznámení xxxxx určí. Jestliže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§414
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx:
a) xxx, který je xx xxxxxxx určen xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx smlouvě xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx smlouvy xxxx x účelu xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx dodání x rámci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Nevyplývá-li xx xxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxx xxxxx, v xxx xx xxx xxxxx xxxxxx, běžet xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx však xxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zboží (xxxx. xxxxxxxxx nákresy potřebné x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx její část xxxx zajistit xxxx xxxxxxxxx), začíná xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx splnění xxxx povinnosti.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxx dobou, xx kupující xxxxxxxx xxxxx převzít nebo xx xxxxxxxxx.
§415
Xxxxx x obchodních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxx doby xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx:
x) "začátkem xxxxxx" xxxxxxx 10 xxx xxxxxx xxxxxx,
x) "v polovině xxxxxx" xx 10. xx 20. dne xxxxxx,
x) "v xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) "xxxxxx období" posledních 10 xxx xxxxxx,
x) "xxxxx" x xxxxxxxx x surovin xx dvou xxx, x xxxxxxxxxxxxxx výrobků 10 xxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx.
§416
Není-li xxxx dodání xxxxx xxxxxxxx, je prodávající xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx přiměřené x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxx dodání.
Doklady xxxxxxxxxx xx xx zboží
§417
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx předat xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx doklady stanovené xx xxxxxxx.
§418
Xxxxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxxxx §419, xx uskutečňuje x xxxx x xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx při dodání xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx až xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx nezpůsobí kupujícímu xxxxxxxxxxx obtíže nebo xxxxxx. Nárok xx xxxxxxx škody tím xxxx xxxxxx.
§419
(1) Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x volnému xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx povinen předat xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kupní ceny, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x době xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a dovezené xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proclít.
Xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxx
§420
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx jakost xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x jakosti x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx pro xxxx stanovený xx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxx ve xxxxxxx stanoven, xxx xxxx, k němuž xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx kupujícímu. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jakosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxx popsané xx xxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx mít xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, jak xx být xxxxx xxxxxxxx nebo opatřeno xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx obvyklý xxx takové zboží x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx nelze-li tento xxxxxx určit, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x ochraně xxxxx.
§421
(1) Xxxxxxx-xx ze smlouvy, xx xxxxxxxx zboží xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxx přibližně, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které má xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přiznává xxxx xxxxx kupujícímu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, nesmí xxxxxxxx přesáhnout 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvě.
(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx, že jeho xxxxxxxx určené xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx činit xxxxxx xxxx množstvím xxxxx určeným ve xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx skutečně dodaným xxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx nebo z xxxxxxxxxx zvyklostí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx, na xxx xx vztahují xxxxxxxx 1 x 2, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zaplacení xxxxx xxxx xx xxxxx skutečně xxxxxx.
Xxxx xxxxx
§422
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §420, má xxxxx vady. Xx xxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x dokladech xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Jestliže x přepravního dokladu, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prodávajícího xxxxxxx, xx xxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jen část xxxxx, nevztahují se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o vadách xxxxx.
§423
Byly-li xxxxxxx xxxxx smlouvy xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx způsobeny xxxxxxxx xxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx péče nemohl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro výrobu xxxxx nebo xx xx xxxxxxxxxx upozornil, xxxxx kupující xxxxx xx jejich xxxxxxx.
§424
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vady xxxxx, x kterých xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x přihlédnutím x okolnostem, za xxxxx xxxx smlouva xxxxxxxx, xxxxx vědět, xxxxxx xx vady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx podle xxxxxxx.
§425
(1) Xxxxxxxxxxx odpovídá za xxxx, xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zboží xx kupujícího, x xxxx xx vada xxxxx xxxxxxx xx xx této době. Xxxxxxxxxx prodávajícího vyplývající xx xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dotčeny.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jakoukoli vadu, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx způsobena porušením xxxx xxxxxxxxxx.
§426
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx stanovenou xxx xxxx dodání, xxxx xx xx xxxx doby xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx dodaného xxxxx xxxx dodat xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx zboží xxxx vady xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Kupujícímu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody.
§427
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zboží, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x povaze xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx odložena xx xx doby, xxx xxxxx xx dopraveno xx xxxxx určení. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx směrováno xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx určení xxxx xxxxxxxxx znovu odesláno, xxxx by xxx xxxxxxxx možnost přiměřenou xxxxxx xxxxx si xx xxxxxxxxxxx, x x xxxx uzavření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx takové xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx nového místa xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x vad xxxxxxxxxxxxx xxx této prohlídce, xxx xxxx prokáže, xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x době xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
§428
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx zboží xxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx
x) kupující xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx měl xxxx xxxxxxx při prohlídce, xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx §427 xxxx. 1 x 2, xxxx
x) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxxxx však do xxxx let od xxxx dodání zboží, xxxxxxxxx xx dojití xxxxx do xxxxx xxxxxx stanoveného ve xxxxxxx. X xxx, xx xxx se xxxxxxxx záruka xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx namítne x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx nesplnil xxxx xxxx xxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 nenastávají, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx důsledkem skutečností, x kterých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx musel xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx na xxxxxx
§429
(1) Xxxxxxx za jakost xxxxx přejímá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx smluvené, jinak xxxxxxx vlastnosti.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx vyplynout xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prodávajícího, xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Účinky xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx i vyznačení xxxxx záruční xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx. Je-li xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodávajícího xxxxxxx záruční xxxx xxxxxxx, platí xxxx xxxx.
§430
Nevyplývá-li x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx dodání xxxxx. Xx-xx prodávající xxxxxxx xxxxxxx zboží, xxxx záruční xxxx xxx xxx dojití xxxxx xx místa xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx po dobu, xx kterou kupující xxxxxx xxxxxx zboží xxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§431
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vady, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vnějšími xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
§432
Xxx xxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx §426 xx 428 x §436 xx 441.
Xxxxxx xxxx xxxxx
§433
(1) Xxxxx xx právní xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx třetí osoby, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx třetí xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má zboží xxxxxx xxxx,
a) xxxxxxxx toto xxxxx xxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx prodávající xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě bydliště, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxx xxxxx vědět, xx toto xxxxx xxxxxx právní ochrany xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx jehož xxxxx má kupující xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx státu, xxx xxxxx xxxx xxx xxxx prodáno xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx místu xxxxxxx x době uzavření xxxxxxx xxxxx.
§434
Xxxxx x právních xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx kupující x xxxxx xxxxx xxxxx věděl v xxxx uzavření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx byl povinen xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx postupovat podle xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§435
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §433 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx x něm xxxxxxx.
(2) Práva xxxxxxxxxx x právních xxx xxxxx xxxxxxx xxx přiznána x xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 x prodávající x soudním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx kupujícím.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx prodávající o xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxx věděl v xxxx, xxx xx x něm xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vad xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §436 xx 441.
Xxxxxx x xxx xxxxx
§436
(1) Je-li xxxxxxx xxxxx x vadami xxxxxxxx xxxxxxx podstatným xxxxxxxx (§345 xxxx. 2), xxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx chybějícího xxxxx x požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx vad,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zboží, xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxx
x) odstoupit xx xxxxxxx.
(2) Volba xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx náleží, jen xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx oznámení xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx nárok xxxxxx xxxxxxxx měnit xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx že s xxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx o xx prodávajícího xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx prodávající xxxx xxxxx x přiměřené xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx vady xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxx x kupní xxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx volbu xxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxx v odstavci 2, má xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx nároků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx kupující xxxxx xx náhradu škody, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx.
§437
(1) Xx-xx dodáním xxxxx x xxxxxx smlouva xxxxxxxx nepodstatným způsobem, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dodání chybějícího xxxxx x odstranění xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx neuplatní xxxxx xx slevu x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodat chybějící xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx odstranit xxxxx xxx volby opravou xxxxx nebo dodáním xxxxxxxxxx zboží; xxxxxxxx xxxxxxxx odstranění vad xxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxx vynaložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vad xxxxx, nemůže před xxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx nároku na xxxxxxx xxxxx x xx smluvní pokutu, xxxxxx prodávající xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.
(4) Xxxxx kupující nestanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxx, xx vady xxxxxxxx v určité xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx neoznámí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, má xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxxxxx-xx prodávající vady xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx z odstavce 3 nebo 4, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx slevu x xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx x xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§438
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx prodávající xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vrátil xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxx dodáno. Xxxxxxxxxx §441 xxxxx xxxxxxx.
§439
(1) Xxxxx xx slevu x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxx zboží xxx xxx, x hodnotou, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx určení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x níž xx xxxx uskutečnit xxxxx plnění.
(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx kupní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx kupní cena xxx zaplacena, může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §502.
(3) Xxxxxxxx xxxx nebyla xxxx xxxxxxxx (§428 xxxx.1 x §435 odst. 1), může xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vykonat xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx použít xxxxx xx slevu x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže prodávající x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx; u xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §435 odst. 1.
(4) Xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx povinen xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§440
(1) Xxxxxx x xxx xxxxx xx nedotýkají xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx slevu x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xx xxxxx vztahuje.
(2) Uspokojení, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx uplatněním xxxxxxxxx x xxxxxx x vad zboží xxxxx §436 x 437, nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx důvodu.
§441
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx kupující xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx neplatí, xxxxxxxx xxxx objevením xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx náhradu xx výše, x xxx měl z xxxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxx.
Dodání xxxxxxx xxxxxxxx zboží
§442
(1) Dodá-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dodávku xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx dodávku xxxxx xxxx části xxxxxxxxxxxx zboží, xx xxxxxxx xx ně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ceně xxxxxxxxx ve xxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva
§443
(1) Kupující xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zboží, xxxxxxx xx xx dodané xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§444
Strany xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x §443, jestliže xxxxxxxxx koupě xx xxxxx xxxxxxxxxx určené xxxx zboží určené xxxxx xxxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx od xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jinak xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§445
Xxxxxx xx xxxxx smluvit, xx kupující xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx později, než xx stanoveno x §443. Xxxxxxxxx-xx z xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xx nabýt xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zaplacením xxxxx xxxx.
§446
Xxxxxxxx xxxxxx vlastnické xxxxx x x xxxxxxx, xxx prodávající není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží, xxxxxx x době, xxx kupující xxx xxxxxxxxxx právo nabýt, xxxxx xxxx xxxxx xxx a xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nakládat xx xxxxxx jeho prodeje.
Xxxxx 4.
Xxxxxxxxxx kupujícího
§447
Xxxxxxxx je povinen xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
§448
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dohodnutou xxxxx xxxx.
(2) Není-li xxxx xx smlouvě xxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x §409 odst. 2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx srovnatelné xxxxx x xxxx uzavření xxxxxxx xx smluvních xxxxxxxx obdobných xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx kupní xxxx xxxxxxxxx podle hmotnosti xxxxx, je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx.
§449
Xxxxxxxx xx být xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x místě xxxxxx xxxxxxx.
§450
(1) Xxxxxxxxx-xx ze smlouvy xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx umožní xxxxxxxxxx nakládat se xxxxxx nebo s xxxxxxx umožňujícími xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxx dokladů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X zboží, xxxxx xxxxxxx rychlé zkáze xxxx má zvláštním xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvanlivosti, anebo xxxxx použitelnost xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxx xxxx do 30 xxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx zboží xxxx xxxxxxx umožňující xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx placení xxxxx ceny.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cenu, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx prohlédnout, xxxxxx dohodnutý xxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxx xxxxx ceny xx s xxx xxxx x rozporu.
§451
Kupující xx xxxxxxx učinit xxxxx, xxxxxxx je xxxxx podle xxxxxxx x tohoto zákona x xxxx, aby xxxxxxxxxxx mohl xxxxx xxxxx. Dodané zboží xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ze xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx odmítnout.
§452
(1) Xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxx smlouvy určit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neučiní xxx xx smluvené lhůtě x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx prodávající xxx xxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxx určení xxx, xxxx oznámit xxxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přiměřenou xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx tak xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x určené xxxxx, xx určení xxxxxxxx prodávajícím xxxxxxx.
§453
Xxxxxxxxxxx xxxx požadovat, xxx xxxxxxxx zaplatil xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x splnil jiné xxx xxxxxxxxxx, dokud xxxxxxxxxxx neuplatnil právo x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
§454
Xxxx-xx xxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cenu, xx kupující xxxxxxx xx smluvené době, xxxxx xxxx xxxx xxxxx sjednanou pro xxxxxx zboží, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx, xx zaplacení xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx kupující xxxx povinnost, může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx dokladů. Xxxxxxxx kupující nezajistí xxxxxxxxx xxxxx ceny x dodatečně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prodávajícím, xxxx prodávající od xxxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 5.
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
§455
Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx (§368 xxxx. 2) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxx neučiní včas, x xxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x kupující xxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxxx.