Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2013 do 31.12.2013.


Obchodní zákoník

513/91 Sb.

Komparativní obsah obchodního zákoníku - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 90/2012 Sb. >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Základní ustanovení

DÍL I. Úvodní ustanovení
Rozsah působnosti §1
Podnikání §2 §3
Neoprávněné podnikání §3a §4
DÍL II. Podnik a obchodní jmění §5 §6
Organizační složka podniku §7
DÍL III. Obchodní firma §8 §9 §10 §11 §12
DÍL IV. Jednání podnikatele §13
Obchodní listiny §13a
Prokura §14 §15 §16
DÍL V. Obchodní tajemství §17 §18 §19 §20

HLAVA II. Podnikání zahraničních osob

DÍL I. Základní ustanovení §21 §22 §23
DÍL II. Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách §24
DÍL III. Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice §25
DÍL IV. Přemístění sídla §26

HLAVA III. Obchodní rejstřík §27 §27a §27b §27c §28 §28a §29 §30 §31 §31a §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §38a §38b §38c §38d §38e §38f §38g §38h §38i §38j §38k §38l

HLAVA IV. Účetnictví podnikatelů §39 §40

HLAVA V. Hospodářská soutěž

DÍL I. Účast na hospodářské soutěži §41 §42 §43
DÍL II. Nekalá soutěž
Základní ustanovení §44
Klamavá reklama §45
Klamavé označení zboží a služeb §46
Vyvolání nebezpečí záměny §47
Parazitování na pověsti §48
Podplácení §49
Zlehčování §50
Srovnávací reklama §50a
Porušení obchodního tajemství §51
Ohrožování zdraví a životního prostředí §52
DÍL III. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži §53 §54 §55
ČÁST II. Obchodní společnosti a družstvo

HLAVA I. Obchodní společnosti

DÍL I. Obecná ustanovení §56 §56a
Založení společnosti §57
Základní kapitál §58
Vklad společníka §59
Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu §59a §59b §59c
Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti §60
Podíl §61
Vznik společnosti §62 §63
Jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku §64
Zákaz konkurence §65 §65a §66
Podnikatelská seskupení §66a
Jednání ve shodě §66b §66c
Pověření obchodním vedením §66d
Rezervní fond §67 §67a
Zrušení a zánik společnosti §68
Neplatnost společnosti §68a §69 §69a §69b §69c §69d §69e §69f §69g §69h
Likvidace společnosti §70 §71 §72 §73 §74 §75 §75a §75aa §75b §75c
DÍL II. Veřejná obchodní společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §76 §77 §78
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §79 §79a §80 §81 §82 §82a §83
Zákaz konkurence §84
ODDÍL 3. Právní vztahy k třetím osobám §85
Ručení společníka §86 §87
ODDÍL 4. Zrušení a likvidace společnosti §88 §89 §90
Smrt společníka §91
Vypořádání společníků §92
ODDÍL 6. §92e
DÍL III. Komanditní společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §93 §94 §95 §96
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §97 §97a §98 §99 §100
ODDÍL 3. Právní vztahy k třetím osobám §101
ODDÍL 4. Zrušení a likvidace společnosti §102 §103 §104
ODDÍL 6. §104e
DÍL IV. Společnost s ručením omezeným
ODDÍL 1. Základní ustanovení §105 §106 §107 §108 §109 §110 §111 §112
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §113 §114 §115 §116 §117
Zastavení obchodního podílu §117a §118 §119 §120 §120a §120b §121 §122 §123 §124
ODDÍL 3. Orgány společnosti
Žaloba společníka §131a §132
Jednatelé §133 §134 §135
Zákaz konkurence §136
Dozorčí rada §137 §138 §139 §140
ODDÍL 4. Změna společenské smlouvy §141
Zvýšení a snížení základního kapitálu §142 §143 §144 §145 §146 §147
Záník účasti společníka ve společnosti
Zrušení účasti společníka soudem §148
Vyloučení společníka §149
Dohoda o ukončení účasti §149a
Vypořádání §150
ODDÍL 5. Zrušení a likvidace společnosti §151 §152 §153
DÍL V. Akciová společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §154 §155
Forma akcie §156
Samostatně převoditelná práva §156a
Rozhodný den §156b §157 §158 §159
Vyměnitelné a prioritní dluhopisy §160
Nabývání vlastních zatímních listů a akcií §161 §161a §161b §161c §161d §161e
Finanční asistence §161f §161g
ODDÍL 2. Založení a vznik společnosti §162
Zakladatelská smlouva §163
Emisní kurs akcie §163a
Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií §164 §165 §166 §167 §168
Ustavující valná hromada §169 §170 §171
Založení společnosti bez veřejné nabídky akcií §172
Stanovy §173 §174
Vznik společnosti §175
Zatímní list §176 §177 §177a
ODDÍL 3. Práva a povinnosti akcionářů
Podíly na zisku společnosti §178 §179 §180 §181 §182
Neplatnost usnesení valné hromady §183
Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů §183a §183b §183c §183d §183e §183f §183g §183h
Právo výkupu účastnických cenných papírů §183i §183j §183k §183l §183m
Zvláštnosti postupu při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu §183n
ODDÍL 4. Orgány společnosti
Dohody o výkonu hlasovacích práv §186d §187 §188 §189 §190
Smlouva o převodu zisku §190a
Ovládací smlouva §190b
Společná ustanovení o ovládací smlouvě a o smlouvě o převodu zisku §190c §190d §190e §190f §190g §190h §190i §190j
Představenstvo §191 §192 §193 §194 §195
Zákaz konkurence §196 §196a
Dozorčí rada §197 §198 §199 §200 §201
ODDÍL 5. Zvýšení základního kapitálu §202
Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií §203 §204 §204a
Poukázka na akcie §204b §205 §206
Podmíněné zvýšení základního kapitálu §207
Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti §208 §209
Kombinované zvýšení základního kapitálu §209a
Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva §210
ODDÍL 6. Snížení základního kapitálu §211 §212 §213
Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů §213a
Vzetí akcií z oběhu na základě losování §213b
Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu §213c
Upuštění od vydání akcií §213d §214 §215 §216 §216a §216b
Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu §216c
ODDÍL 7. Rezervní fond a opční listy §217
Opční listy §217a
ODDÍL 8. Zrušení a likvidace společnosti §218 §219 §220
ODDÍL 10. §220p
ODDÍL 12. §220zc

HLAVA II. Družstvo

DÍL I. Základní ustanovení §221 §222 §223
Založení družstva §224 §225 §226
DÍL II. Vznik a zánik členství §227 §228 §229 §230 §231 §232 §233 §234
Nedělitelný fond §235
Rozdělení zisku §236
DÍL III. Orgány družstva §237 §238
Členská schůze §239 §240 §241 §242
Představenstvo §243 §243a
Kontrolní komise §244 §244a
Orgány malého družstva §245
Společná ustanovení o členství v orgánech družstva §246 §247 §248
Zákaz konkurence §249
Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi §250 §251
DÍL IV. Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření §252 §253
DÍL V. Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva §254 §255 §256 §257 §258 §259
Použití předpisů o obchodních společnostech §260
ČÁST III. Obchodní závazkové vztahy

HLAVA I. Obecná ustanovení

DÍL I. Předmět právní úpravy a její povaha §261 §262 §263 §264 §265
DÍL II. Některá ustanovení o právních úkonech §266 §267 §268
DÍL III. Některá ustanovení o uzavírání smlouvy
ODDÍL 1. Jednání o uzavření smlouvy §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275
ODDÍL 2. Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky §276 §277 §278 §279 §280
ODDÍL 3. Obchodní veřejná soutěž §281 §282 §283 §284 §285 §286 §287 §288
DÍL IV. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Základní ustanovení §289 §290 §291 §292
DÍL V. Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech §293 §294 §295 §296
DÍL VI. Zajištění závazku
ODDÍL 1. §297 §298 §299
ODDÍL 2. Některá ustanovení o smluvní pokutě §300 §301 §302
ODDÍL 4. Bankovní záruka
ODDÍL 5. Uznání závazku §323
DÍL VII. Zánik závazku jeho splněním
ODDÍL 1. Způsob plnění §324 §325 §326 §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334
ODDÍL 2. Místo plnění §335 §336 §337 §338 §339
ODDÍL 3. Doba plnění §340 §340a §341 §342 §343 §343a §343b
DÍL VIII. Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku
ODDÍL 1. Odstoupení od smlouvy §344 §345 §346 §347 §348 §349 §350 §351
ODDÍL 2. Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění §352 §353 §354
ODDÍL 3. Odstupné §355
ODDÍL 4. Zmaření účelu smlouvy §356 §357
DÍL IX. Některá ustanovení o započtení pohledávek §358 §359 §360 §361 §362 §363 §364
DÍL X. Porušení smluvních povinností a jeho následky
ODDÍL 1. Prodlení dlužníka §365 §366 §367 §368 §369 §369a
ODDÍL 2. Prodlení věřitele §370 §371 §372
DÍL XI. Promlčení
ODDÍL 1. Předmět promlčení §387
ODDÍL 2. Účinky promlčení §388 §389 §390
ODDÍL 3. Počátek a trvání promlčecí doby §391 §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §401
ODDÍL 4. Stavení a přetržení promlčecí doby §402 §403 §404 §404a §405 §406 §407
ODDÍL 5. Obecné omezení promlčecí doby §408

HLAVA II. Zvláštní ustanovení o některých obch. závazkových vztazích

DÍL I. Kupní smlouva
ODDÍL 1. Vymezení kupní smlouvy
Základní ustanovení §409 §410
ODDÍL 2. Povinnosti prodávajícího §411
Dodání zboží §412 §413 §414 §415 §416
Doklady vztahující se ke zboží §417 §418 §419
Množství, jakost, provedení a obal zboží §420 §421
Záruka na jakost §429 §430 §431 §432
Právní vady zboží §433 §434 §435
Nároky z vad zboží §436 §437 §438 §439 §440 §441
Dodání většího množství zboží §442
ODDÍL 3. Nabytí vlastnického práva §443 §444 §445 §446
ODDÍL 4. Povinnosti kupujícího §447 §448 §449 §450 §451 §452 §453 §454
ODDÍL 5. Nebezpečí škody na zboží §455 §456 §457 §458 §459 §460 §461
ODDÍL 6. Uchování zboží §462 §463 §464 §465 §466 §467 §468
ODDÍL 7. Zvláštní ustanovení o náhradě škody §469 §470
DÍL II. Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
ODDÍL 1. Koupě na zkoušku §471 §472
ODDÍL 2. Cenová doložka §473 §474 §475
DÍL III. Smlouva o prodeji podniku §476 §477 §478 §479 §480 §481 §482 §483 §484 §485 §486 §487 §488 §488a
DÍL III. A Smlouva o nájmu podniku
DÍL IV. Smlouva o koupi najaté věci
Základní ustanovení §489 §490 §491 §492 §493 §494 §495 §496
DÍL V. Smlouva o úvěru
DÍL VI. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
Základní ustanovení §508 §509 §510 §511 §512 §513 §514 §515
DÍL VII. Smlouva o uložení věci
DÍL VIII.Smlouva o skladování
Základní ustanovení §527 §528 §529 §530 §531 §532 §533 §534 §535
DÍL IX. Smlouva o dílo
ODDÍL 1. Základní ustanovení §536
ODDÍL 2. Provedení díla §537 §538
ODDÍL 3. Věci určené k provedení díla §539 §540 §541
ODDÍL 4. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní §542 §543 §544 §545
ODDÍL 5. Cena za dílo §546
Cena podle rozpočtu §547 §548 §549
ODDÍL 6. Způsob provádění díla §550 §551 §552 §553
ODDÍL 7. Provedení díla §554 §555 §556 §557 §558 §559
ODDÍL 8. Vady díla §560 §561 §562 §563 §564 §565
DÍL X. Smlouva mandátní §566 §567 §568 §569 §570 §571 §572 §573 §574 §575 §576
DÍL XI. Smlouva komisionářská
DÍL XII. Smlouva o kontrolní činnosti
DÍL XIII.Smlouva zasílatelská
Základní ustanovení §601 §602 §603 §604 §605 §606 §607 §608 §609
DÍL XIV. Smlouva o přepravě věci
DÍL XV. Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Základní ustanovení §630 §631 §632 §633 §634 §635 §636 §637
DÍL XVI. Smlouva o provozu dopravního prostředku
Základní ustanovení §638 §639 §640 §641
DÍL XVII. Smlouva o zprostředkování
DÍL XVIII.Smlouva o obchodním zastoupení §652 §653 §654 §655 §655a §656 §657 §658 §659 §659a §659b §659c §660 §661 §662 §662a §663
Nevýhradní obchodní zastoupení §664
Výhradní obchodní zastoupení §665 §666
Zánik obchodního zastoupení §667 §668
Právo na odškodnění §669 §669a §670 §671 §672
Konkurenční doložky §672a
DÍL XIX. Smlouva o tichém společenství
DÍL XX. Smlouva o otevření akreditivu
Základní ustanovení §682 §683 §684
Vztah banky k oprávněnému §685 §686 §687 §688
Dokumentární akreditiv §689 §690
Jiné akreditivy §691
DÍL XXI. Smlouva o inkasu
Základní ustanovení §692 §693 §694 §695 §696
Bankovní dokumentární inkaso §697 §698 §699
DÍL XXII. Smlouva o bankovním uložení věci §700 §701 §702 §703 §704 §705 §706 §707
DÍL XXIII.Smlouva o běžném účtu
Základní ustanovení §708 §709 §710 §711 §712 §713 §714 §715 §715a
DÍL XXIV. Smlouva o vkladovém účtu
Základní ustanovení §716 §716a §717 §718 §719 §719a §719b
DÍL XXV. Cestovní šek
Základní ustanovení §720 §721 §722 §723 §724
DÍL XXVI. Slib odškodnění
Základní ustanovení §725 §726 §727 §728

HLAVA III. Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

DÍL I. Předmět úpravy §729
DÍL II. Obecná ustanovení
Zvyklosti §730
Úřední povolení §731
Měna peněžního závazku §732
Přepočet měn §733
Přepočet měn §734
Prodlení s plněním peněžitého závazku §735
Okolnosti vylučující odpovědnost §736 §737 §738
DÍL III. Zvláštní ujednání
ODDÍL 1. Zákaz dalšího vývozu §739 §740 §741
ODDÍL 2. Ujednání o omezení prodeje §742 §743
ODDÍL 3. Měnová doložka §744
ODDÍL 4. Smlouva o výhradním prodeji
Základní ustanovení §745 §746 §747 §748 §749
ODDÍL 5. Smlouvy o vázaných obchodech
Smlouvy závislé §750
Vícestranné výměnné obchody §751 §752 §753 §754 §755
ČÁST IV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §756 §757 §758 §759 §760 §761 §762 §763 §764 §765 §766 §767 §768 §769 §770 §771 §772 §773 §774 §775
č. 142/1996 Sb. - Čl. II
č. 30/2000 Sb. - Hlava III
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 370/2000 Sb. - Čl. VII
č. 370/2000 Sb. - Čl. VIII
č. 501/2001 Sb. - Čl. II
č. 88/2003 Sb. - Čl. II
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 344/2007 Sb. - Čl. II
č. 104/2008 Sb. - §66
č. 126/2008 Sb. - Čl. III
č. 215/2009 Sb. - Čl. II
č. 351/2011 Sb. - Čl. II
č. 396/2012 Sb. - Čl. VIII
č. 134/2013 Sb. - §9
č. 179/2013 Sb. - Čl. II
ČÁST I.
XXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX X.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxx X.
Úvodní xxxxxxxxxx
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obchodní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 24).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Nelze-li některé xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx předpisů xxxxx občanského. Xxxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx zvyklostí, x xxxx-xx xxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákon.
§2
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx:
a) osoba xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,
x) osoba, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Místem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx zapsaná xxxx xxxx místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx zapisovat do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx místo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je povinen xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx důvod xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx. Sídlem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§7) xx xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxx.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx.
§3x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx platnost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx určité xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx oprávnění x xxxxxxxxx; xxx není xxxxxx §49a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxx odpovědnost xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.
§3a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§4
Ustanoveními xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx zákon.
Díl XX.
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
§5
(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx majetkové xxxxxxx, které patří xxxxxxxxxxx x xxxxxx x provozování xxxxxxx xxxx vzhledem x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Podnik xx xxx hromadná. Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí ustanovení x věcech x xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví, motorovým xxxxxxxx xxxx., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je fyzickou xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxx podnikateli x slouží xxxx xx určen x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx veškerý xxxx majetek.
(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vzniklých xxxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jmění (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxxx podnikatele, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx soubor jeho xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx majetkem xx xxxxxxxx majetek po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxxxx podnikatele x x xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§7
Xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku
(1) Xxxxxxxx závod xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx závod xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx odštěpného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§8) xxxxxxxxxxx s dodatkem, xx xxx o xxxxxxxx xxxxx.
(2) Obdobné xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Provozovnou xx xxxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx obchodní firmou xxxxxxxxxxx, k xxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx provozovny xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§8
(1) Xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx") xx název, xxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Podnikatel xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.
(2) Xx podnikatele xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o firmě; xxxxxx úkony xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxx xxxx xxxxxx.
§9
(1) Xxxxxx fyzické osoby xxxx být vždy xxxx jméno x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Xxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odlišující osobu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx zápisem do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, xxx kterým xxxx zapsány x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx. Součástí firmy xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx formu.
§10
(1) Xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikatele x xxxxx působit xxxxxxx. X xxxxxxxx firmy xxxxxxx xxxxxxxx dodatek xxxxxxxxxx xxxxxx formu. X fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx podnikání. Xx-xx xxxxxxx xxxxx stejné xxxxx x jiným xxxxxxxxxxxx působícím x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx údaj x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve smyslu §9 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxx-xx více xxxx xxx společným xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx osoby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniklé xxx xxxxx podnikání xxxxxxxx a nerozdílně. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
§11
(1) Xxx xxxxx podnik xxxx xxx nabude xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x nástupnickým xxxxxxxx, xxx xx-xx x xxxx výslovný souhlas xxxxxxxxxxx xxxx dědiců xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx používat xx xxxxx i své xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Firma xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s podnikem, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx likvidace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx firmu xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxx dodatek v xxxxxxx x xxxx xxxxxx formou.
(4) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniku xx nepřípustný. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx x při xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx zbývající část xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Je-li součástí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx nebo zániku xxxxxxxxxx xxxx člena xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dědice nebo xxxxxxxx nástupce.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx (§66a xxxx. 7), xxxxx xxxxxxxxx shodné xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx koncernu x xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§12
(1) Xxx byl dotčen xx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx užíváním xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uživateli domáhat, xxx xx takového xxxxxxx zdržel a xxxxxxxxx závadný stav. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx škoda, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x rozsudku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx náklady xxxxxxxxx, xxxxx ve sporu xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxx, xxxxx x xxxxxx uveřejnění.
Díl IV.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
§13
(1) Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jedná xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx jedná xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Vedoucí xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx (§7 odst. 1 x 2), který xx zapsán xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx veškeré právní xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.
(4) Xx-xx podnikatelem xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxx xxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxx x jednání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx jednatelského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx třetím xxxxxx, i xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§13x
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxx zpřístupňovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxx xxxx x xxx xxxxx, jménu nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"); podnikatelé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx údaj x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxx nezapsaní x xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxx základního xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx stránkách uvádět, xxx xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, fakturách, xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx složky je xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx x xxxx x xxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxx, xx níž xx xxxxxxxx §21 xxxx. 5, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxx odstavce 1.
(3) Xx objednávkách, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, fakturách, xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podniku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemusí být xxxxxx údaj x xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxx xxxx xxxx x němž xx xxxxxxxx, xxxxx toto xxxxx zápis xx xxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx neumožňuje.
§14
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prokuristu xx xxxx xxxxxxx úkonům, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx fyzické xxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx, xxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prokury uvedeno.
(3) Omezení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následky vůči xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx k xxxxxxxxxxx x podepisování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xx xx xxxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tím způsobem, xx k xxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxx, připojí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx podpis.
(6) Xxxxxxx prokury je xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx prokura xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx každý xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Prokura xxxxxxxx smrtí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx má xxxxx xxxxx za xxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx hospodaření, a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soudu (§27 xxxx. 1). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jen se xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx soudu.
§15
(1) Xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pověřen xxxxxxx činností, je xxxxxxx ke xxxx xxxxxx, x xxxx xxx této činnosti xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx zástupce podnikatele xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vědět xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx podnikatele, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx má xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Zmocněnec xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jen xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hospodaření. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obvyklého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx osoba x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Díl V.
Xxxxxxxx tajemství
§17
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx tvoří xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnotu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx být podle xxxx xxxxxxxxxxx utajeny x podnikatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§18
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx užití a xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxx.
§19
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §17.
§20
Xxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxxx.
HLAVA II.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
Xxx I.
Základní xxxxxxxxxx
§21
(1) Xxxxxxxxxx osoby mohou xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Zahraniční osobou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx právnickou xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx osoba xx sídlem xx xxxxx České republiky.
(3) Podnikáním xxxxxxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx osoby, má-li xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podnikat xx xxxxx České xxxxxxxxx vzniká xx xxx zápisu xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx
a) státním xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, jiného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor nebo Xxxxxxxxx konfederace,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx má v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 25),
x) xxxxxxx příslušníkem xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 26),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle písmene x), xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu 26),
x) jinou osobou, xxx xxxx osoby xxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§22
Právní xxxxxxxxxxx, kterou xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, podle xxxxx xxxx založena, xx xxxxxx x xxxxxxx českého právního xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx byla xxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxx x xxxx vnitřní xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx závazky.
§23
Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx pokládají xx podnikatele xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxx XX.
Xxxxxxxxx účast xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
§24
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx se účastnit xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx. Xxxx také xxxx českou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx jediným xxxxxxxxxxx české xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společníka xxxxxxxxx.
(2) Právnická xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xx věcech uvedených x odstavci 1 xxxx zahraniční xxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx české xxxxx.
Xxx XXX.
Xxxxxxx majetkových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx
§25
(1) Xxxxxxx zahraniční osoby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x Xxxxx republice x majetek xxxxxxxxx xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx vyvlastněn xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jen na xxxxxxx zákona a xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx možno xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx poskytnuta xxx xxxxxxxx náhrada xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dotčeného xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x cizí xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx byly vyhlášeny xx Sbírce zákonů xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxx xxxxxxx.
Díl XX.
Xxxxxxxxxx xxxxx
§26
(1) Právnická xxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx sídlo x xxxxxxxxx, xxxx přemístit xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxx to umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx závazná x xxxx vyhlášena xx Xxxxxx zákonů xxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx. To xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx sídla xxxxxxxxx osoby x Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx nebo ze xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
HLAVA XXX.
XXXXXXXX XXXXXXXX
§27
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejný xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxx").
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx vede pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sbírka xxxxxx.
(4) Rejstříkový xxxx zveřejní zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx i xxxxxxx listiny xx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, ledaže xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jinému. Xxxxxxxxxxxx xxxxx rejstříkový xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx zápisu oznámí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx upraví vláda xxxxxxxxx.
§27x
§27x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2005 Xx.
§27b
§27b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Sb.
§27c
§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Sb.
§28
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx něj xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx či xxxxxx.
(2) Rodné xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx v Obchodním xxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx uvedeno v xxxxxxxxx zakládaných xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úředně xxxxxxx částečný xxxx xxxxx opis xxxxxx xxxx xxxxxxx uložené xx xxxxxx xxxxxx xxxx potvrzení x xxx, že xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ledaže xxxxxxx výslovně xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx požádáno x xxxxxxxx částečný nebo xxxxx opis xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx částečný xxxx úplný xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Úředně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opis vydá xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X skutečnostech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x listinách uložených xx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1997 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx opis, xxxxxx xxxx i xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx ověřením xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(6) Rejstříkový xxxx xxxx požadovat xx xxxxxx xxxxx úhradu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx překročit xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§28a
X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx ověřené výstupy x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 22).
§29
(1) Xxxxx xxxx, kdo xxxxx v xxxxxx x zápis x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx, jehož xx xxxxxx zápis xxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Skutečnosti zapsané xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx třetí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ukládá, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osobám xx od okamžiku xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx prokázala, xx xxxxx osobě xxxx xxxxx dříve. Těchto xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx po zveřejnění, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx vědět.
(4) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx možné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx znění může xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx zapsaná osoba xxxxxxxxx, xx této xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Třetí xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, neodnímá-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Jestliže xxxxx xxxxxx v obchodním xxxxxxxxx odporuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, rejstříkový soud xxxxx podnikatele xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nápravu, může xxxx x bez xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx v zájmu xxxxxxx třetích xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x likvidací.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zněním xxxxxx zápisu x xxxxxxxxx rejstříku v xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx listin xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx x dobrovolně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxx §38k xxxx. 4, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejněného xxxx xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx zápisu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
§30
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx orgánem nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx třetím xxxxxx dovolávat porušení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx volbě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x porušení xxxxxx. Tím nejsou xxxxxxx ustanovení §131, 183 a 242.
(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx zamítne návrh xx povolení xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx práva třetích xxxx xxxxxx x xxxxx víře. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx xxxxxxx, že x neplatnosti xxxx xxxxx xxxxxx.
§31
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxx změnu xxxxx xxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx na xxxxx") xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §34, xxxxxxxx xxxxx, x které xxx stanoví xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx jí xxxx povinnost xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx na xxx xxxxxx xxxxxx zájem x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx).
(3) Navrhovatel xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 současně x xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxx x xxxxxx x xxxxxx dokládaných xxxxxx; x výmazu xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx věty xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx notářského xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, rozumí xx xxx provedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
§31a
§31x xxxxxx právním předpisem x. 216/2005 Sb.
§32
(1) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxx xxxx být xxxxxxx listinami x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xx obchodního xxxxxxxxx zapsány, x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx.
(3) Návrh xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti formulářů xx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis a xxxxxx listin (xxxxxx), xxxxx se k xxxxxxx přikládají. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xxx zpoplatněna.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podniků, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx provádí nebo xxxx z úřední xxxxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxx xx zápis xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx; to platí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx prokazujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx.
(2) Xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx x elektronické xxxxxx, ledaže to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx neumožňuje. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listin xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i způsob xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx zápis x xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.
(5) Xxxxx xx xxxxx xx podává a xxxxx v obchodním xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx jazyce. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx zápis x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx cizím xxxxxx. Xxxx návrhu xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
§34
(1) Xx obchodního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
b) zahraniční xxxxx xxxxx §21 xxxx. 4,
x) xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx bydliště x Xxxxx republice a xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, pokud x zápis požádají, x
x) další xxxxx, xxxxxxx-xx povinnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx podnikatelem, xx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx výnosů xxxx příjmů snížených x xxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx výnosů xxxx xxxxxx, dosáhla xxxx xxxxxxxx xx xxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx částku xxx dvacet xxxxxxx Xx.
(3) Fyzická xxxxx, xxxxx splní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx přestala xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx základě byla xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, může xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§35
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx:
a) xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxxx xxxxx právnické xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx jí xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podnikateli xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx 36),
x) xxxxx a bydliště xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx členem, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxx, a den xxxxxx x xxxxxx xxxx funkce; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x bydliště osob, xxxxx jsou jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,
i) další xxxxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§36
Xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob:
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxx) a xxxxx xxxxxx společníků,
x) x komanditní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxx) x sídlo xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx x rozsah jeho xxxxxxxx,
x) u xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxx) x xxxxx xxxxxx společníků, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxx xx základního xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx každého společníka, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podílu, xxxx xxxxx a bydliště xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx, a xxx vzniku a xxxxxx xxxxxx funkce,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, počet, xxxx, xxxxx, podoba x xxxxxxxxx hodnota xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií, x nímž společnost xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx členů xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxx zániku xxxxxx xxxxxx; má-li xxxxxxxxxx jediného xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx firma x xxxxx xxxxxx akcionáře,
x) u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vkladů,
f) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, výše kmenového xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx.
§37
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxx k činnosti, xxxxx má xxx xxxx předmět podnikání (xxxxxxxx) do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsána, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxx jsou veřejnými xxxxxxxxxx, rejstříky xxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx vykonávat pouze xxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jestliže xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomocí osob, xxxxx jsou k xxxx oprávněny podle xxxxxxxxxx právního předpisu.
(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx právní důvod xxxxxxx prostor, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx důvod xxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxx částí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rejstříky xxxx xxxxxxx. Věta xxxxx xx použije i x xxxxxxx xxxxxx xx změnu zápisu x obchodním rejstříku. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxx důvod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx právního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytu nebo xxxxxxxxxx prostoru, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytem xxxx nebytovým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxx souhlasí. Xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx x podpisy xx xxx xxxx xxx xxxxxx ověřeny.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sdělí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx těchto údajů.
(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx uložený xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, doloží xxxxxxxxxxx xxx návrhu na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xx její xxxxx, xx soud povolil xxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx právnické xxxxx.
(5) Listina xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxx x návrhu xx xxxxx.
§38
(1) Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx fúze") xx xx obchodního rejstříku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xx zanikla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx:
x) xxx xxxxxxxx údaj x xxx, že xxxxx ke xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxx zanikající xxxxxxxxx osoby (xxxx), xxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (osob), x případné změny xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nástupnické xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxx, že xxxxxxx splynutím, xx xx ni přešlo xxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Identifikační číslo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx bylo xxxxxxxxx.
§38a
(1) Xxx xxxxxxx jmění xx společníka (dále xxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx") xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx obchodní společnosti xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx s převodem xxxxx na společníka, x firma, xxxxx xxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx zapíše xxxx x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx zanikající obchodní xxxxxxxxxxx.
§38x vložen xxxxxxx předpisem x. 216/2005 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2005
§38b
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx") xx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaj, že xxxxxxx rozštěpením nebo xx došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x uvedením xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx právnických xxxx. Xxx zápisu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x údaj x xxxxxx zahraniční nástupnické xxxxxxxxx osoby do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx čísla tohoto xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx údajů zapisovaných xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xx xxxxxxx rozštěpením, xx xx ni xxxxxx xxxxx zanikající právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x projektu xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx xxx odštěpení xx xxxxxxxxx nových společností,
x) xxx rozštěpení xxxxxxxxx právnických xxxx xxxx, xx xx xx xxxxxx jmění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedeno x projektu xxxxxxxxxx, xxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx části xxxxx zanikající xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx zapsaných xxxxx x nástupnické xxxxxxxxx osobě; xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sloučením.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxx.
§38c
Xxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxx xxxxxx formy") xx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, x dále xxxxx zapisované xxx xxxxxx právnické osoby, xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx.
§38x vložen xxxxxxx předpisem x. 216/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2005
§38x
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxx rozdělované x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx členy.
(2) Xxxxx na zápis xxxxxxx xxxxx podávají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x společník, xx něhož xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx zápis změny xxxxxx xxxxx podává xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx.
§38e
(1) Xxxxxxxx xxxx zanikající, xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxx skutečností k xxxxx dni. Jestliže xxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx rejstříkové xxxxx, x xxxxxxx obvodech xxxx zúčastněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, provedou xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxxxx jmění xxxx rozdělení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx k témuž xxx. Zápis xxxxxxxxxxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společností česká xxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, povolí xxxxxxxxxxx xxxx pro všechny xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx, xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx.
§38x
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx složky podniku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx), předmět xxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Odštěpný xxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříkového xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx podle xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx místa podnikání, xxxx-xx se od xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zapsán.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku umístěná x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx také x xxxxxx soudu.
§38x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2005
§38x
Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právní xxxxx, xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx firma x xxxxx likvidátora (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vykonávat činnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, zahájení insolvenčního xxxxxx, omezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x bydliště xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, exekuční xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti, xx xxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x právní xxxxx xxxxxx podnikatele.
§38x
(1) Xx obchodního xxxxxxxxx xx ohledně podniku xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxx xxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) podniku xxxx jeho organizační xxxxxx x identifikační xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx,
x) xxxxx státu, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxx právo xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx které xx zahraniční xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx,
d) firma xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x příslušné měně, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku x xxxxx jeho xxxxxx,
x) xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a oprávnění xxxxxxxxxxx, ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx konkursu nebo xxxxxxxx jiného obdobného xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xx xxxxx v některém x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, liší-li xx xx xxxxx nebo xxxxx zahraniční osoby, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx složky,
c) xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx, x číslo xxxxxx,
x) firma xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx právní xxxxx,
e) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonem x statutárního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx a místo xxxx pobytu,
x) xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxxx, identifikační xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx.
§38x
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) společenskou xxxxxxx xxxx zakladatelskou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, stejnopis notářského xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx společnosti x xxxxxxx omezeným, xxxxx xxxx xxx xxxxx společenské xxxxxxx xxxxxx, x zakládací xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zakladatelské xxxxxxxxx") a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxx zakladatelského xxxxxxxxx nebo stanov xxxx xxx xxxxxxx xxxx jejich platné xxxxx znění,
b) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 3) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx upravený xxxxx nebo jako xxxx členové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zastupovat xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, řádné, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx, vyžaduje-li jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní právní xxxxxxx, návrh xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx podoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx součástí xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zpráva xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxxx x vztazích xxxx xxxxxxxxxxx osobami podle §66a odst. 9; xx xxxxxxx obsahující xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxx také xxxxxxxxxxxxx údaje osob, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
d) x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx obchodní společnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§68a), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1, seznam xxxxxxxxxx xxxxx §75a xxxx. 1 xxxxx zprávu x xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §75 xxxx. 6,
x) xxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx xxxxxxx přeměny xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, vzniká xxxxxxxxx xxxxxx projekt xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx až xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) oznámení x zrušení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx valné hromady xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx ocenění xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx podle §196a odst. 3,
x) rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 23), a xx
1. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních,
3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
4. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu x x xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy,
5. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx a xxxx xxxx,
6. usnesení, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx končí,
x) xxxxxxx o převodu xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §488f xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxx prokazující zánik xxxxx, usnesení xxxxx x nabytí xxxxxxx xxxxxxx,
k) xxxxxxxx xxxxxxx (§190b) a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§190a), včetně xxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
l) xxxxxx o souhlasu xxxxxxx manžela x xxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx společného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx-xx taková xxxxxxx xxxxxxxx, nebo rozhodnutí xxxxx x zúžení xxxxxxxxxx jmění; x xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx soudu, popřípadě xxxxxxxxxx podnikatele, xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nedošlo,
x) smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx podílu,
n) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §210,
o) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, vyrozumění o xxxxxxxx xxxxxxx, exekuční xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společníka xx společnosti, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, jakož x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) další xxxxxxx, o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 27), x zpráva x vztazích mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxxxx 27) xxxx výroční xxxxxxx.
§38x
(1) Xx sbírky xxxxxx xx ohledně xxxxxxxxxx xxxxx, jejího podniku x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
x) xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x předpisy xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rovněž x xxxxxxx, xx xxxx splněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v §38i xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx změny x xxxxx znění,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxx zapsána, xxxxxxxx xxxxx sídelního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx státě, xxxxx xx platnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx.
(2) Povinnost uložení xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), která se xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, neplatí xxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx jejího podniku (xxxxxxx), a pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx). X zahraniční xxxxx x organizační xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (pobočky) xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) části věty xxxx středníkem x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c).
(3) Působí-li na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxx sbírky xxxxxx xxx xxxxx x xxxx, x to xxxxx volby xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx téže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx rejstříkový xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.
§38x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku předloží xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zakládané xx xxxxxx listin.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx určitý xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx listina, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zapisované xxxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x dále xxxxxxx ukládané xx xxxxxx xxxxxx podle §38i xxxx. 1 xxxx. i) xx x) x x), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x listiny xxxxx x §38j xxxxxxxxxx x xxxxx jazyce xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x překladu xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx sdělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx učinit xx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx překlad a xxxxx-xx se x xxxxxxx z jazyka, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxx některým x úředních xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxxx §38i xxxx. 1 xxxx. x) xx h), x), x) x x), xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx i překlad xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx cizího jazyka. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x úředních xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Byl-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev xxxxxxxxx ve více xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx verze, uloží xx xx xxxxxx xxxxxx x úředně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx projektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx českého xxxxxx.
§38x
(1) Xxxxxxxxxxx orgánem, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx být xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx konkurs. Xxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx právní moci
x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx.
(4) K xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx než x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3,
b) xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxx, stanovenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 23),
x) xxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x řízení xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx určení, xx xxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx hlasů společníků xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx všech členů xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a
x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx překážky xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 x xxxx, xxx xxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x tom xxxxx, ji xxxxxx, xxxxx potvrdí její xxxxx či xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx volby xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na valné xxxxxxx xxxx dvou xxxxxx všech xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx, xxx-xx x člena xxxxxxx xxxx voleného xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nedojde do xxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, výkon xxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxx této xxxxx.
(7) Jde-li o xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx komplementáře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx, uzavřou-li o xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x písemné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx x xxxxxxxxx právnických xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx, x působnosti xxxxxx nejvyššího orgánu.
XXXXX XX.
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§39
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstva musí xxx xxxxxx xxxxxxx x výroční zprávu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx auditorovi xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ověřování xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností hradí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx.
§40
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a družstva xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.
HLAVA X.
XXXXXXXXXXX XXXXXX
Xxx X.
Xxxxx xx xxxxxxxxxxx soutěži
§41
Xxxxxxx x právnické xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), mají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxx činnost x xxxxx dosažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx právně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
§42
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx soutěžní xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx") a nedovolené xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx.
(2) Nedovolené omezování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§43
(1) Xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx nebo xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx má xxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx osobám jsou, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Ochranu xxxxx xxxxxx soutěži xxxxxxxxx české xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x tehdy, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x zahraniční osobou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a které xxxx vyhlášeny xx Xxxxxx xxxxxx nebo xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Díl II.
Xxxxxx soutěž
§44
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx soutěží xx xxxxxxx x hospodářské xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x rozporu x dobrými xxxxx xxxxxxx x je xxxxxxxxx přivodit xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zákazníkům. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxx:
x) xxxxxxx reklama,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a služeb,
x) xxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxx,
x) parazitování xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) zlehčování,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§45
Xxxxxxx xxxxxxx
(1) Klamavou xxxxxxxx xx šíření xxxxx x xxxxxxxx xxxx cizím xxxxxxx, xxxx výrobcích xx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx vyvolat klamnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx vlastnímu xxxx xxxxxx podniku v xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx soutěžitelů, xxxxxxxxxxxx xxxx dalších zákazníků.
(2) Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx slovem, tiskem, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx či jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx x xxxx xxx x xxxx pravdivý, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x souvislostem, xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxx v xxxx.
§46
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zboží x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx mylnou xxxxxxxx, xx jím xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, určité xxxxxxx či xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx, xxx označení bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx, obchodních xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx nerozhodné, xxx xx klamavému xxxxxxxx xxxxx přímo xxxx xxxxxxx x jakým xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.
(2) Klamavým xxxxxxxxx xx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxx "xxxx", "xxx", "xxxxxx" a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o původu xxxx povaze xxxxx xx služeb mylnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx všeobecně vžil xxxx údaj sloužící x xxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxx zboží, xxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx klamat x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx "pravý", "původní" xxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx a povinnosti xx zapsaného označení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x plemen xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Inzerce x rámci podnikatelské xxxxxxxx x xxx xxxxx hospodářského xxxxx, xxxxx xxxxxx registraci x xxxxxxxxxx, jako xxxx zejména xxxxxxxxx x xxxx seznamy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formuláře, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx.
§47
Vyvolání xxxxxxxxx záměny
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:
x) xxxxx firmy xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxxx užívaného již xx právu xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx označení xx úpravy xxxxxxx, xxxxxx xxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x zákaznických xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx závod xx xxxxxxxxx (např. x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),
c) xxxxxxxxxx xxxxxx výrobků, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx, které xxxx xxx x povahy xxxxxxx funkčně, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předurčeny, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx omezil,
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyvolat xxxxxxxxx záměny xxxx xxxxxxx představu o xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, zvláštním xxxxxxxxx xxxx výrobky xxxxx xxxxxx jiného soutěžitele.
§48
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xx využívání xxxxxxx xxxxxxx, výrobků xxxx xxxxxx jiného soutěžitele x xxxxx získat xxx výsledky vlastního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§49
Podplácení
Xxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, jímž:
x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxxxx xx xxxxx obdobném xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, aby jejím xxxxxxx xxxxxxxx docílil xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výhodu x xxxxxxx, anebo
b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxx přijme xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§50
Xxxxxxxxxx
(1) Zlehčováním je xxxxxxx, jímž xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x poměrech, výrobcích xxxx výkonech jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou způsobilé xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx soutěží xxxx xxxx, byl-li xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx).
§50x
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Srovnávací xxxxxxxx xx jakákoliv xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Srovnávací xxxxxxx xx přípustná, xxx xxxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx klamavé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx uspokojující xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx stejnému xxxxx,
x) objektivně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx znaků xxxxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxx xx důležité, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx i xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx záměny xx xxxx xxxx xxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a soutěžitelem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx známkami, xxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx označeními, xxxxx xx pro xxxxxxx xxxx druhého z xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nepravdivými xxxxx podnik, zboží xxxx xxxxxx soutěžitele xxx xxxx ochranné xxxxxx, firmu xx xxxx zvláštní označení, xxxxx xx xxxxx xxx něj xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx či xxxx xxxxxxxxx, jež se xxx xxxxxx,
f) xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxxx, xxxx jenom xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx k xxxxxxxxxxx těžení z xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx známkou xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx něj xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx původu xxxxxxxxxxxxx zboží, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx služby jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochrannou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštní nabídku xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterému tato xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx uvést, že xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx nabízeného xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx působit, xxxx xxxxxxxxxx také uvést xxxxx, xxxx začíná xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podmínky.
§51
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství je xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxx, zpřístupní, pro xxxx nebo pro xxxxxx využije xxxxxxxx xxxxxxxxx (§17), xxxxx xxxx být využito x soutěži a x xxxx se xxxxxxx:
x) tím, xx xx tajemství xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxxxx předloh, návodů, xxxxxxx, xxxxxx, vzorů) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx jiného xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx x rámci výkonu xxxxxx, x níž xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
§52
Xxxxxxxxxx xxxxxx x životního xxxxxxxxx
Ohrožováním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxx xxxxxxx nebo provádí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí chráněné xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx úkor xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.
Xxx III.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nekalé xxxxxxx
§53
Osoby, xxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx porušena xxxx xxxxxxxx, mohou xx xxxxx xxxxxxxx domáhat, xxx xx xxxxxx xxxxxxx zdržel a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadostiučinění, xxxxx xxxx být poskytnuto x x penězích, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§54
(1) Xxxxx, aby se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v §48 xx 51 xxxxxxxx xxx právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx se xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx nekalé xxxxxxx zdržel xxxx xxx odstranil xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §44 xx 47 x §52 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx, závažnost x xxxxxx xxxx újmy, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx xxxx prokázat xxxx xxxxxxx, i xxxx xxx xx spotřebitel.
§55
Smlouva, xxxx xxxx nebo xxxx jednotlivé xxxxxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxx porušen xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§44 xx 52), je xx xxxxxxx neplatná.
XXXX XX.
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX
HLAVA X.
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Díl X.
Obecná xxxxxxxxxx
§56
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xx zákon xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, společnost x xxxxxxx xxxxxxxx, akciová xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx též xxxxxx Evropských společenství x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným x xxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xx xxxxx účelem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx.
(2) Nestanoví-li zákon xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx se na xxxxx podnikání osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx xxxx xxx uvedených. Odpovědnost xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxx.
(4) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx společníkem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Ustanovení xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pro jejich xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx (§303 a xxxx.), xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx společnosti prohlášen xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx výše, x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx pohledávky, xxxxxx xxxxxxxxxx v konkursním xxxxxx.
(6) Po xxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxx podílu xx likvidačním xxxxxxxx (§61 xxxx. 4), xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, v xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx vyrovnají xxxx xxxxxxxx jako xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§56a
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hlasů xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Jakékoli xxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zneužívajícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx.
§56x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§57
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx x jiných ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx společenskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zakladateli. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Společenská xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx společenskou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx na xx xxxxxx xxxxxxxxxx úředně xxxxxx. Xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvě.
(3) Xxxxxxxxx-xx tento zákon, xxx xxxxxxxxxx založil xxxxxx xxxxxxxxxx, nahrazuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhotovená ve xxxxx notářského xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx.
§58
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx společnosti xx xxxxxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxx x nepeněžitých xxxxxx všech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"). Musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx kapitál xx xxxxxxx xxxxxxx x komanditní společnosti, xx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
§59
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxx jiných penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx vklad"), xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx hodnota xx xxxxxxxxxxx x který xxxx xxxxxxxxxx hospodářsky xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx spočívající x xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx služeb xxxx zakázány. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, je xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxxx tohoto vkladu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vklad, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě. Xxxxxxx-xx společník xxxxx xx xxxxxx, ručí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x nabytí podílu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 39) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém").
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakladatelské xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx listině, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx soudem. Xxxxx na jmenování xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx zakladatel, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo společnost (xxxx xxx "navrhovatel"). Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx příslušným xxxxxx xx obecný xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx vázán návrhem xxxxx xxxxxx. Soud xxxxxx na návrh xxxxxxxxxxx jmenovaného znalce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti. X návrhu na xxxxxx xxxx odvolání xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx strany na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx na xxxxx kteréhokoliv xxxxxxxxx xxxx, který znalce xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) popis xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx x xxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ocenění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kursu xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo částce, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx základního kapitálu xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx oceňuje.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x prodeji xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, musí xxx xx xxxxxxx x vkladu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §60 odst. 1.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx přiměřeně ustanovení x xxxxxxxxxx pohledávky. Xxxxxxxxx, xxxxx převedl xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx pohledávky do xxxx xxxxxx ocenění.
(7) Xxxxxxxxx-xx x xxxx vzniku společnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovené xxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxx, povinen xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, nevyplývá-li xx xxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x době xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx. Spočíval-li xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx určitou x toto xxxxx xxxxxxx před uplynutím xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx hradit xxxx xxx xxxxxxxx x penězích. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx nebo zahraničním xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx xx v xxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx vkladem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx společnosti. Xxxx xxxxxxxxxx může být xxxxxxxxx proti pohledávce xxxxxxxxxxx na splacení xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, jen pokud xx stanoví zákon.
§59a
Xxxxxxx x povinnosti oceňovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx orgán této xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx určení jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cen, za xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiný xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx společnosti, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxx odborníkem xx xxxxxxx xxxxxx uznávaných xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ne xxxx xxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx-xx xxx statutární xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví 34) x xxxxxxx xxxxxxx x reálných xxxxxxxxx, xxx určení xxxx xxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxx vykázaná v xxxxxx závěrce xx xxxxxxxxxxxxx účetní období xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o tomto xxxxxx, pokud byla xxxxxxx auditorem xxx xxxxxx.
(4) Je-li xxxx hodnota nepeněžitého xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xx ke xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; na xxxxxxxxx x odměňování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §59 odst. 3.
(5) Nastaly-li xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx významně xxxxxx xxxx xxxxxxx určenou xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx znalce xx xxxxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3.
§59x
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59a xxxx. 2 x 3 x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx mělo xxx v xxxxxxx x §59a xxxx. 5 xxxxxxxxx, mohou x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požádat xxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx valná xxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dosahovaly xxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx žádosti tyto xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx stále xxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxx akcionáři, xxxxxxxx souhrnná jmenovitá xxxxxxx jejich akcií x xxxx rozhodování xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % upsaného základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx podání xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx stále mají.
(2) Nenavrhne-li společnosti xxxxxxxxx znalce xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3 do 14 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, mohou xxxxxxxxx znalce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx; xx jmenování x odměňování xxxxxx xx xxxxxxx použije §59 xxxx. 3.
(3) Xx-xx ocenění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, ačkoliv tvrdili, xx xx být xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx tito xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uhradili xxxxxxx xxxxxxx x xxxx vypracováním.
§59x
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vkladem x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle §59a xxxx. 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx také oznámení xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijato. Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx sdělení, xx xx zveřejnění oznámení xxxxx tohoto odstavce xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxx §59a xxxx. 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx listin xxxxxxxxxx obsahující:
a) xxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu,
x) hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které za xx xxxx vydány,
x) v případě xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx okolnosti, xxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxxxx ovlivnit.
§60
Správa x xxxxxxxx vkladů xxxx vznikem společnosti
(1) Před vznikem xxxxxxxxxxx spravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xxxx být xxx xxxxxxxx xxxxx, i xxxx xxxx zakladatelem. Xxxxxxxxxx právo ke xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx k xxxxx vkladům přecházejí xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem. Jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto zápisu.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "správce xxxxxx") xxxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci vkladu xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 2. Je-li předmětem xxxxxxxxxxxx vkladu xxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx vkladu, pokud xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveno něco xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx splacen uzavřením xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uzavírá xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dohled xxxxxxx vkladu xxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx-xxx, xxxxxxxx se x xxxxxxx dokumentace, x xxx je zachyceno. Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx podnik nebo xxxx xxxx, vyžaduje xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X předání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, v xxx je zachyceno xxxx-xxx, sepíší xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vklad xxxxx.
(3) Xx vzniku xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x plody x xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx společnost xxxx xxxxx vznikem. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxx vklady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x s xxxxx x xxxxxx z xxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ručí xxxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x splacení xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx vkladu, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx společnosti xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xx dobu xxxx let xx xxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§61
Xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx práva x povinnosti. Xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x akciovou xxxxxxxxxx. Podíl ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx, xxxxxx xxx o xxxxxxxx společnost. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx oceňuje podíl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxx xxxxxxx xx jeho xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.
(2) Při xxxxxx účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jinak xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx udělením xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx (vypořádací xxxxx). Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti x xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sestavené xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx má xxxxxxx x xxxxxxx obchodního xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ustanoveného xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3. Vypořádací xxxxx xx vyplácí x xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx něco xxxxxx.
(3) Právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx tří měsíců xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx, dohoda účastníků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uplynutím xxx xxxxxx xxx xxx, kdy měla xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Je-li xx xxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyplynul x xxxxxxxxx, (xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx).
§62
Xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Společnost xxxxxx dnem, ke xxxxxxx byla xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxx na zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx podán xx 90 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§57) xxxx xx xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx již xx xxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx určeno, xx xx xxxxxxx na xxxx určitou, platí, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx neurčitou.
§63
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx podpisy; xxxxx stanoví, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx společnost, xxxxxxxx xx xxxxx notářského xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx.
§64
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xxxx osob, jsou xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxx xx tří xxxxxx od vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx x xxxxxx jednání xxxx společnost xxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx schválit xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx, odpovídají xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelům xx xxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx vznikne.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx schválení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámit xx účastníkům závazkových xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednání.
§65
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x jednotlivých společnostech xxxxxx, xxxxx osoby x v xxxxx xxxxxxx podléhají zákazu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, nebyla-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx dověděla, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxx škody.
§65a
(1) Xxxx-xx v účetnictví xxxxxxxxxxx v aktivech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dlouhodobý xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odepsán xxxxxxxxxx x průběhu xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje, z xxxxx xxx jinak xxxxxxxx podíly xx xxxxx, x nerozdělený xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zřizovacích xxxxxx.
§65x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2001
§66
(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxx členem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, může xx xxx funkce xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx oznámit to xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx xx zvolil xxxx xxxxxxxx. Výkon xxxxxx končí dnem, xxx xxxxxxxxxx projednal xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, který ji xxxxxx xxxx jmenoval, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx, projednal-li je xxxx xxx projednat xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx zaměstnanci společnosti xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo měl xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx odstoupení na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx se o xxxxxxxxxx z funkce xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, oznámí své xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx uplynutím xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx společnosti xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zániku xxxxxx. Xxxxx působnost xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx členem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jiný xxxxxxx zániku xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx 2 měsíců xxx xxx doručení xxxxxxxxxx jedinému společníkovi.
(2) Xxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx anebo společníkem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx funkce, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxx funkce xx xxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formu x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadou nebo xxxxxxx všemi společníky, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x vnitřního předpisu, xxx xxxxxxxxxx pouze xx souhlasem xxxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxx funkce. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, anebo při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx zákon, stanovy xxxx společenská smlouva xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x k xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx rozhodující xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hlasování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zasedání xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx přítomné.
(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 4 se xxxxxxxxxx xx valnou xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx tohoto zákona x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x odpovědnosti x xxxxxx xxxxxx x členů xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx, podílu xx xxxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx, jaký xxxxx xx společnosti xxxx.
(7) Osoby, které xxxx jménem společnosti xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx právnické osoby xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx působí xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx.
(9) Xxxx xx xxxxx, xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx škodu xxxxxxxxx svým zaviněním, xx xx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx tyto xxxxx xxxxx zákoníku xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zaviněným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(10) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úředníci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxx vysláni xxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx územní samosprávný xxxxx.
(11) Územní samosprávný xxxxx má právo, xxx osoby, xx xxxxx xxxxx odstavce 10 uhradil xxxxx x které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, mu xx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx xxxxx zákoníku xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx zaviněným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§66x
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx plynoucích x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx většinovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx, je xxxxxxxxxxx x většinovým xxxxxxxxxxx. Xxxxx plynoucí x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx plynoucích z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hlasy xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx x hlasovacími právy xxx xxxxxx xx xx, zda xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hlasovací xxxxx, xx považují xxx xxxxx tohoto ustanovení xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv x x xxxxxxxxx, kdy xxxxx zákona hlasovací xxxxx xxxxxxx nabývají. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx plynoucích z xxxxxx ve společnosti xx nezapočítávají xxxxx x vlastních xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx osoby xxx z podílů xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Ovládající xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx osoba"). Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx
x) je většinovým xxxxxxxxxxx; to neplatí, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx b),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx uzavřené x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo volbu xxxx xxxxxxxx většiny xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxx je společníkem.
(4) Osoby jednající xx shodě, které xxxxxxxx xxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, jsou xxxx ovládajícími osobami.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx jiná osoba xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx množstvím hlasovacích xxxx, má se xx to, xx xxxxx, která disponuje xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxxx xxxx xx určité xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací práva xx xxxxxxx vlastního xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxx jedna nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "řízená xxxxx") xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx osobou xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řídící xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx prokázán opak, xx xx za xx, že ovládající xxxxx a osoby xx ovládané xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx xxxxx x smlouvou (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, je xxxx ovládající xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx v tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxx-xx uzavřena xxxxxxxx xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxxx xxxxx využít xxxxx xxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vzniknout xxxxxxxxx xxxx, ledaže xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx, anebo xxxx x téže xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, v xxxx xxxxxxxxx lhůtě x xxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxx-xx uzavřena ovládací xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx účetního období xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx a ovládanou xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx známa xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx ovládající xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Ve xxxxxx xx xxxxx, xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx učiněny x xxxxx xxxxxx osob, x xxxxxxx ostatní xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx popud xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ovládanou xxxxxx. Xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xx xx zprávě xxxxx uvést, jaké xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x opatření xxxxxx xxxxxx x nevýhody, x xxx x xxxxxx smluv xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ovládané xxxxx xxxx, zda xxxx xxxx xxxx x účetním xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výroční zprávu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Společníci xxxx xxxxxxx ovládané xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejné xxxxx x xx stejných xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xx-xx ovládaná xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 9 x x xxxxxxxxxxx zprávy informuje xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx členů xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx stanoviskem.
(11) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ovládané osoby xxxxxxx auditorem, xx xxxxxxx povinen xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zprávě xxxxx xxxxxxxx 9.
(12) Každý společník xxxx člen ovládané xxxxx má právo xxxxxxx soud, aby xxxxxxxx znalce xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vztazích xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx jednoho xxxx xxx xxx, xxx xxxx zveřejněno xxxxxxxx x uložení xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3 x tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx společnosti. Xxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vztahů mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx podaný xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxxxxx x řízení, x to ode xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxx xxxxxxx oprávněných osob xx jmenování xxxxxx xxxxxxxxx.
(13) Xxxxx xxxxx odstavce 12 xxxxxx pouze x xxxxxxx, xx
a) xx xxxxxx auditora xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx xxxxxxx výhrady xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9,
x) stanovisko xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx výhrady xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxx
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu podle xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx ovládané osobě x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxx x že xxxx xxxx nebyla xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.
(14) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx osobě, x xxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx škodu. Kromě xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo členům xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx povinnosti x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobě. Xxxxxxxxx x xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x osobou, xxxxx xxxx osobou xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xx plnila xxx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx hospodáře.
(15) Xxxxx, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo xxxx členem, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxx jeho členem, xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx odstavce 9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8. To xxxx neplatí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx řádného xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxx členů xxxxxxxx osoby.
(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10, 12 x 13 xx nepoužijí x xxxxxxx, xxx ovládající xxxxxx xxxx společnosti xx její jediný xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx shodě (§66b); x xxxxxxx xxxxxxx xx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14 x 15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx společníkům xxxx členům xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx společníků xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§66x
Xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xx jednání xxxx xxxx více xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo postoupit xxxx vykonávat hlasovací xxxxx x xxxxxx xxxxx nebo disponovat xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx společného xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniku této xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Není-li xxxxxxxx opak, xx xx xx to, xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx shodě xxxxx odstavce 1, xxxx
a) právnická xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx x jejich xxxxx xxxxxx působnosti, xxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx okruh těchto xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx x jí xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx
x) osoby tvořící xxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx opak, xx xx za to, xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx x
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx společnost x xxxx xxxxxxxxxx xxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx pouze její xxxxxxxxxxxxx,
x) osoby xxxxxx,
x) penzijní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnost x jí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx plnit xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nerozdílně.
§66c
Každý, xxx xxxxxx svého xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společníků, xxxx xx splnění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, jež vznikla x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jednáním.
§66c xxxxxx právním předpisem x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§66x
Pověření xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx společnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx činnosti mohou xxx xxx vykonávány x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zvláštního právního xxxxxxxx 40) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž tento xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s péčí xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxx xxxxxxxxxx právního předpisu 40) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx xx odměnu x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ten xxxxx společnosti, do xxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx členů.
(4) Xxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx o pověření xxxxxxxxx vedením, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx statutárního xxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 351/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012
§67
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx použít x xxxxxxx, x xxxx xx vytvářen podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx společnosti, nestanoví-li xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx vytváří xxxxxxx společnost x xxxxxxx omezeným x xxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxx") xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx čistý zisk, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx společnosti xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx nad xxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Podíl na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx teprve xx doplnění rezervního xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxxx.
§67x
Ke xxxxxxx, na jejímž xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx podniku nebo xxxx části, xx xxxxxxx x nájmu xxxxxxx xxxx jeho xxxxx a xx xxxxxxx zřizující xxxxxxxx xxxxx x podniku xxxx jeho xxxxx xxxx xxx udělen xxxxxxx společníků xxxx xxxxx hromady.
§68
Zrušení x xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx fúzi xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx obchodního rejstříku.
(2) Xxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx nevyžaduje, zrušuje-li xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, právům, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správce daně xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx zrušuje
x) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx byla xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx,
x) dnem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx, xxxxx dnem, xxx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, dochází-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
d) xxxx uvedeným v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nabude právní xxxx,
e) xxxx xxxxxx společnosti, pokud xxxxxxx x zániku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx nebo x důsledku rozdělení,
x) zrušením xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxx dlužníka xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bylo-li xxxxxxx xx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx statutární orgán xxxx působnost xxx x xxxxxxx rozsahu, x jakém nepřešla xx likvidátora xxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxxx xx xxxxx, rozhodl-li xxxxxxxxxxx soud, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx a není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo osoby, xxxxx osvědčí xxxxxx xxxxx, rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x její likvidaci, xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxx dvou xxxxxx xx xxxxxxxx valná xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx nebyly xxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxxx skončilo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx funkční xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx xxx roky neprovozuje xxxxxx činnost,
x) xxxxxxxxxx pozbude oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx společnosti anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxxxxxxx rozpory xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §56 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxx neplní xxxxxxxxx prodat xxxx xxxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) V xxxxxxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxxxx zrušení společnosti xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx společnosti xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, pro který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx x jejím vstupu xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx funkce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx statutárnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxxx jmenoval xxxx (§71 xxxx. 3 xxxxxxxx věta, xxxx. 4 a 7), xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vstupu xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx společnosti xxxx. Xxxx nezruší rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tím xxxxx k zásahu xx xxxx xxxx xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx společníků xxxx xxxxxxx xxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx do likvidace xxxxxxx, xxxxxxx společnost xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§68x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx povoluje xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx společnost xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx jenom xxxx, x xx i xxx návrhu, jestliže
a) xxxxxx uzavřena xxxxxxxxxxx xxxx zakladatelská xxxxxxx xxxx xxxxxx pořízena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx podnikání (činnosti) xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx veřejnému xxxxxxx,
x) xx společenské nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx údaj x firmě xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxx základního xxxxxxxx, xxxxxxxx zákon xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) všichni xxxxxxxxxxx společníci xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nižší xxx xxx.
(3) Xx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx společnosti vstupuje xxxxxxxxxx xx likvidace.
(4) Xxxxxx xxxxxx, do xxxxx neplatná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčeny. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx splatit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§69
§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69x
§69b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§69c
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69e
§69e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§69x
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§69x
§69h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
Xxxxxxxxx společnosti
§70
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx společnosti x xxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx jejího jmění.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx likvidace xx xxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx společnosti xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xx xxxx likvidace xx užívá xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx "x xxxxxxxxx".
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx přechází x xxxxx §72 působnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednat xxxxxx společnosti. Xx-xx xxxxxxxxx xxxx likvidátorů x x jmenování xxxxxxxxx xxx jiného, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§71
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx statutární xxxxx společnosti, xxxx-xx xxxxxxx, společenskou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx likvidaci xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jmenuje xxxxxxxxxxx xxxx, který x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Soud xxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx likvidátorem x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxx požádat soud x odvolání x xxxxxx likvidátora, xxxxx-xx xx něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ji xxxxxxxxx. Xx-xx likvidátorem xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx určit fyzickou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxx §38g xxxx. 1; xxxxxxx-xx xxx xx 10 dnů xxx dne, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xxxx členové.
(3) Xxxxx-xx likvidátor, xx-xx xxxxxxx xxxx vzdá-li xx xxx xxxxxx xxxxx nemůže-li xx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx likvidátor, a xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx likvidátora xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tak xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 oprávněn.
(4) Xxx xxxxxx xx způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx osoby, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxxxx likvidátora, který xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x nahradit ho xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) x xx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx týmž xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx odměnu xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx zálohy. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx.
(7) Nelze-li xxxxxxxx likvidátora xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 23) xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx insolvenčních správců x se xxxx xxxxxxxxxxx souhlasí.
(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx odměny xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxx společnosti jmenovaného xxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hradí xxxx.
§72
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx společnosti xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plní závazky xxxxxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxxxx x přijímá xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx smíry x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx. Nové smlouvy xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je-li to xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxx k jeho xxxxxxx, nejedná-li se x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx podniku. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx též xx xxxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
§73
Likvidátor xxxxxx xxxxx společnosti xx likvidace xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x alespoň xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výzvou xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx lhůtě, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx.
§74
(1) Xxxxxxxxxx sestaví xx xxx vstupu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní rozvahu x soupis xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx. Xxxxxxxxx-xx statutární xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx vstupu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xx likvidátora.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx společníku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří x xx xxxxxxxx.
(3) X průběhu xxxxxxxxx uspokojí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§75
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zůstatku, xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx zůstatek), xxxx společníky, x xxxxxxxx ji společníkům xxxx xxxxxx k xxxx příslušnému xx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx"). Ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebrání výmazu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx, který s xxxxxxx xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx nesouhlasí, xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx výši xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxx xxx, xxx byl návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x souladu x §75aa odst. 1, xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podílu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je pro xxxxxxxxxx co xx xxxxxxx přiznaného xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx, než xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx včas xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo není-li xxxxx splatná, xxx xxxxxxxx likvidační xxxxxxxx, xxx byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající jistota.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §68 odst. 3 písm. f) x xxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx x x výtěžku xxxxxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxx likvidace, xxxx xxxxxxxx mzdové nároky xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x plné xxxx, xxxxxx se xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jej věřitelům x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xx xxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx majetku bylo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx byl xxxxxxx xxxxxxxx k úhradě xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x x jaké xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx). Zprávu x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx společníkům xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Neschválení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x naložení x xxxxxxxx sestaví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§75a
(1) Xxxxxxxxx končí rozdělením xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxx xxxxxxxx prostředků x xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odmítnutím věřitelů xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx §75 xxxx. 5. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx likvidátor xxxxxx společníků, kterým xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx 30 xxx xx xxxxxxxx likvidace xxxx xxxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x ním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivu x dokumentů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§75aa
(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 7, nepředkládá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x tomu příslušnému xx xxxxxxxxx xxxxx xx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx. Xxxx je xxxx bez zbytečného xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx listin.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx poskytnuta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
§75xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 351/2011 Sb. x účinností od 1.1.2012
§75x
(1) Xxxxxxxx se po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření souvisejících x likvidací, rozhodne xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Po xxxxxx xxxx rozhodnutí zapíše xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx likvidátora.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx majetek xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx x jmenuje xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zapíše xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx zahajovací rozvahu. Xxxxxxxxxx §68 xxxx. 8 se nepoužije.
§75x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§75c
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx zajištění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění 37) nebo srovnatelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo sjednáno x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx platí x x xxxxxxx, že xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x den vstupu xx likvidace, xxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx 38), xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx likvidace.
§75x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Díl XX.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§76
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx firmou a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx jen xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x x níž xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxx společnosti.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx x účastí xx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx zástupce, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx odstavce 2.
§77
Firma xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx společnost", xxx může xxx xxxxxxxxx zkratkou "xxx. xxxx. xxxx." nebo "x. x. x.". Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, postačí xxxxxxx "x spol.".
§78
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) firmu x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxx společnosti.
(2) Návrh xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podepisují xxxxxxx společníci x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx smlouva.
Oddíl 2.
Xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxx
§79
(1) Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx smlouvou. K xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Společenská xxxxxxx může určit, xx x její xxxxx postačuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx většiny xxxxxxxxxx, má každý xx společníků xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx smlouva xxxx stanovit jiný xxxxx xxxxx.
§79x
Společník xx při plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx hospodáře.
§79x xxxxxx právním předpisem x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§80
(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx vklad xx lhůtě stanovené xx xxxxxxxxxxx smlouvě, xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxx své xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx xxxx 20 % z xxxxxx částky, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxx vkladů. Xxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§81
(1) X obchodnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx společník v xxxxx xxxxx xxxx xxxx dohodnutých.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zcela jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx společníci xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx pozbývají. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je povinen xxxxx se při xxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxx, které s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx společník je xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx učiněným xxxxxxxx xxxxx. Nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx něco xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx jeden xxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx něco xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxx xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx pověřený společník xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§345 odst. 2), odejme xxxx xxxxxxxx na návrh xxxxxxxxxxx společníka, x xxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neodvolatelné. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx novém xxxxxxxx.
(4) Společník xxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všem xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxx ostatní xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx společník xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx údaje anebo x xxxx zmocnit xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.
§82
(1) Xxxx xx dělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx.
(2) Ztrátu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx.
§82x
Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx proti společníkovi, xxxxx odpovídá společnosti xx xxxxx, a xxxxxx o splacení xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx, xxxxx je se xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, x v xxxxx řízení xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx osoba xxx společník, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo jejím xxxxxx.
§82x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 370/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§83
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx přistoupit xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx společník ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zůstanou-li xx společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§84
Xxxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx podnikat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxx xx xxxxxxxx jiných xxxx, xxx zprostředkovávat xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx. Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu společnosti x xxxxxxxx předmětem xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinak.
Xxxxx 3.
Xxxxxx vztahy k xxxxxx xxxxxx
§85
(1) Statutárním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx společníci. Xxxxxxxxxxx smlouva může xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx společník.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx smlouva jinak. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxx omezení xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx neúčinné.
(3) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx vykonat všechna xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxx doručeno xxxxxxxxxxx x všem xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx účinné xxxxxxxxx xxxxxxx měsíce xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx společnosti. Xxxxxxxx xxxxx odstoupil xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou ode xxx xxxxxxxxx odstoupení xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx společníci.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§86
Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx majetkem. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veškerým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
§87
(1) Xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ručí x za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Může xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxx xx poskytnutí tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxxxx, xxxx xxx za xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§88
(1) Xxxxx případů xxxxxxxxx x §68 xx xxxxxxxxxx zrušuje:
x) xxxx-xx xxxxxxx uzavřena xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 6 měsíců xxxx uplynutím účetního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx lhůtu xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §90 xxxx. 1,
x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx společenská xxxxxxx připouští xxxxxx xxxxxx, xxxxx zůstavitele xxxxxx jeho xxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxx-xx k xxxxxxxxx dědictví x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) zánikem právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx společenská xxxxxxx xxxxxxxxx přechod xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx společníci,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, byl-li x této lhůtě xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,
x) zbavením nebo xxxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx úkonům xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx společník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §76 xxxx. 2,
x) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx smlouvě.
(2) Xxx důvodech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x), x), x) a x) xx mohou zbývající xxxxxxxxxx xxxxxx společenské xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxx společníka, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřena xx xxx měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vstupuje xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx nedohodli xx xxxxx vstupu do xxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxx lhůty.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx společnosti (xxxxxxxx 2), zrušen xxxxxxx na majetek xxxxxxxxxx z jiných xxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxx xxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepostačující 23), xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; jestliže xxx xxxxxxxxxx vyplatila xxxx xxxxxxxxxx podíl, xxxx xxx xx 2 xxxxxx od zrušení xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx x x případě, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx společníka xx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx společnosti obnovila, xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§89
V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §88 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nástupci xxxx společnosti nárok xx vypořádací xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxx xxxxx na likvidačním xxxxxxxx (§92).
§90
(1) Xxxxxxxxx xxxx navrhnout, xxx soud xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx pro xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx založena.
(2) Společnost xx xxxx domáhat u xxxxx vyloučení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx. X podáním xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na společnosti.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§91
Xxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx určitou. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podílu xxxx 3 měsíce. Xxxxx, xxxxx podal xxxxxxx, xxxx povinen xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx společnosti, xxx xxxx společenská xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx.
§92
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Při xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zůstatek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozdělí xxxx xxxxxxxxxx rovným xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx zůstatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx upravit xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx 5.
§92x
§92x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§92x
§92b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§92x
§92x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§92x
§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
Xxxxx 6.
§92x
§92e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Xxx XXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Oddíl 1.
Základní xxxxxxxxxx
§93
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxx jeden xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (komanditisté) a xxxxx nebo více xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (komplementáři).
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x x xxx xxxx dána xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx komplementářem xxxxxxxxx xxxxx, vykonává xxxxx x povinnosti xxxxxxx x xxxxxx x komanditní společnosti xxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xxx pověřený xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx právní postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§94
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) firmu x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx společníků xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
c) předmět xxxxxxxxx,
x) určení, xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§95
Xxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxxxx xxxx xxxxxxx "xxx. xxxx." nebo "x. x.". Obsahuje-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ručí xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx komplementář.
§96
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx x němu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§97
(1) X obchodnímu vedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx komplementáři.
(2) X ostatních záležitostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Při xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlas, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva jiný xxxxx xxxxx.
(4) Xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zapotřebí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx smlouva xxxx stanovit, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolu se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx k převodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxxx xxxxxxx.
(5) X uzavření smluv xxxxx §67a xx xxxxxxxx souhlas většiny xxxxxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§97x
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx vklad ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 5&xxxx;000 Xx. Vklad xx povinen xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvou, jinak xxx zbytečného xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vzniku xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
§97a vložen xxxxxxx předpisem x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§98
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x účetních dokladů xxxxxxxxxxx x kontrolovat xxx obsažené xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx komplementářů informace x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§99
Zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, nestanoví-li společenská xxxxxxx xxxxx.
§100
(1) Xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě, jinak xx zisk mezi xx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, část xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx mezi komanditisty x xxxxxx stanoveném xx společenské smlouvě, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vkladů.
(2) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx něco jiného, xxxxxxx si xxxxxxxxxxxxx xxxx zisku xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx komplementáři xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Komanditisté xxxx povinni podílet xx na xxxxxx xxxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx
§101
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx společenské xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx závazky ze xxxxx, které jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Oddíl 4.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§102
(1) Xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vystoupit. Xxxxxxxxxx xx nezrušuje xxx zánikem xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx xx společnosti xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro nedostatek xxxxxxx, xxxxxxxxx vyrozumění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx převoditelný, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu komanditisty, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, byl-li v xxxx xxxxx podán xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx účast ve xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx stává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx byl zrušen xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, jeho xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyplatila xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx komanditista, jehož xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povinen xxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx obdobně x x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pravomocně zastavena xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxx smlouva může xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx případě xxxxxx dědicům xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Společnost xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx společníky, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláška podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx postižením podílu xxxxxxxxxxxx a že xxxx dražební xxxxxxxx xx x nahlédnutí x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx o to xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x žádosti.
§103
§103 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§104
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Každý xx xxxxxxxxxx má xxxxx xx vrácení xxxxxx xx výši splaceného xxxxxx. Xxxxx likvidační xxxxxxxx nestačí x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx právo na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku, který xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx zásad jako xxxx.
(2) Nestačí-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, rozdělí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.
(3) Společenská xxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxx xxxxxxxxxx.
(4) Vypořádací xxxxx xx vypočte xxxxxxx jako xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 5.
§104x
§104x zrušen xxxxxxx předpisem č. 126/2008 Sb.
§104x
§104b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§104x
§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§104x
§104x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
Xxxxx 6.
§104x
§104x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§105
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jejíž základní xxxxxxx xx tvořen xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx společníci ručí xx závazky xxxxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxx vkladů do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 2).
(2) Společnost xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společnosti. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §66x odst. 7. Jedna fyzická xxxxx xxxx xxx xxxxxxx společníkem xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx mít nejvíce xxxxxxx společníků.
§106
(1) Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx majetkem.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx společnosti xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zápisem xxxxxxxx všech xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx zaniká. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z věřitelů xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Plnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx společníka, xxxxx xxxxxx věřiteli xxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náhradu xx společnosti. Nemůže-li xxxxxxxxx této náhrady, xxxx požadovat xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx každého xx společníků x xxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§107
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxx xxxx xxxxxxx "spol. x r.o." xxxx "x.x.x.".
§108
(1) Xxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí činit xxxxxxx 200&xxxx;000 Kč.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx splacení nesplacené xxxxx xxxxxx společníka x jakýkoli xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxx §106 jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx valná xxxxxxx při zvyšování xxxxxxxxxx kapitálu.
§109
(1) Xxxx vkladu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 20000 Xx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vkladem. Xxxx vkladu může xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx však xxx xxxxxxxxx xx celé xxxxxx. Xxxxxxx výše xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxx poskytnuty xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§143 xxxx. 6) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu x částka, xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx společníka. Ustanovení §163a xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§110
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jména x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
d) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx společnosti x xxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx první xxxxxxx xxxx, pokud se xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
h) xxxx údaje, xxxxx xxxxxxxx tento xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určit, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§111
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx emisní xxxx x na každý xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx splaceno xxxxxxx 30 %. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx však xxxxx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxx založena jedním xxxxxxxxxxxx, může xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§112
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxx
§113
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx x xx xxxxx určené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx vzniku xxxxxxxxxxx nebo od xxxxxxxx závazku xx xxxxxxx vkladu xxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zproštěn, xxxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx dluhu. Xxxxxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx společníka.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nesplatil předepsanou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen platit xxxx x xxxxxxxx xx xxxx 20 % z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx pod pohrůžkou xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx splnil xx lhůtě, která xxxxx být xxxxxx xxx xxx měsíce.
(4) Společník, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x dodatečné xxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vyloučen.
(5) Xxxxxxxx podíl (§114) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přechází xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx převést xx jiného společníka xxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx společníci xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx soud xxxxxxxxxx i bez xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx x rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společníky xxxxxxxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§114
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx účasti plynoucí xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx výše xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Každý xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx obchodní xxxxx. Jestliže se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx způsobem jeho xxxxx, popřípadě x xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Jeden obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxx xxxx xxxxx vykonávat xxx společným zástupcem x x splácení xxxxxx xxxx zavázáni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx vztahy xxxx xxxxxxx, jimž xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
§115
(1) Xx xxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx. Společenská xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jinou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společníka, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx.
(3) Smlouva x převodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx, v xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx. Xxxxxxx musí xxx xxxxxx ověřeny. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx přešly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
§116
(1) Xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx společníkem, xxxxxxxx obchodní xxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxx, nejde-li x společnost o xxxxxxx společníku. Ustanovení §156 xxxx. 10 xx xxxxxxx přiměřeně. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx zrušení své xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byl společníkem, x xx xx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zaniká. Dědic, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx soudem, xxxx povinen osobně xx podílet na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ani xxxx společenská smlouva xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví. Xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx však nelze xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx obchodní podíl xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §113 xxxx. 5 x 6.
§117
(1) Xxxxxxxxx obchodního podílu xx xxxxx xxx xxx jeho převodu xxxx přechodu na xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyloučit.
(3) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samostatný xxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedená x §109 xxxx. 1.
§117x
Zastavení xxxxxxxxxx podílu
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx předmětem zástavního xxxxx. Zástavní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx valné xxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx obchodní podíl xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zastavit.
(3) Xxxxxxxx právo k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x obchodnímu xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx jeho xxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxxx věřitel xxxx xxxxxxxx. K návrhu xx xxxxxxxx zástavní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx valné xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.
(4) Není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx k obchodnímu xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx věřitel oprávněn xxxx jménem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxx souhlasu valné xxxxxxx xx náklady xxxxxxxx prodat x xxxxxxxx veřejné soutěži xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx.
(6) Xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx spojená x xxxxxx ve xxxxxxxxxxx. Plnění, xx xxxxx vznikne xxxxx xx základě účasti xx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a započítávají xx xx zajištěnou xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podíl xxxxxx xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 4, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zastaveným obchodním xxxxxxx. Xxxxxxxx věřitel xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx. Xxxxxxxx věřitel xx může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx obchodní xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §115. Xx smlouvě xxxx být xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxx převádí na xxxxxx dluhu, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx dluhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx účely xxxxxxx na úhradu xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znalcem jmenovaným xxxxxx na návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x odměňování xxxxxx platí obdobně §59 odst. 3. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vyplatit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zástavci částku, x xxx xxxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxx pohledávku s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx podílu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx věcem.
§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§118
Změna xxxxx společníka se xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx, jakmile je xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§119
Spojí-li xx všechny obchodní xxxxxx x rukou xxxxxxx společníka, xx xxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx tří měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxxx xxxxxxxx vklady xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx tuto povinnost, xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x nařídí xxxx xxxxxxxxx.
§120
(1) Xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §113 odst. 5 x 6.
(2) Xxxxxx-xx společnost x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu, xxxxxxxxx, avšak společnost xxxx oprávněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §161d xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxxxx.
§120x
(1) Xxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohu, xxxxxx, úvěr nebo xxxx peněžité xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zajištění xxx účely získání xxxxxx x xx (xxxx xxx "finanční xxxxxxxxx"), xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxx x obchodním xxxxx,
x) poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úpadek xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,
c) společnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) jednatel vypracuje xxxxxxxx xxxxxx, kde
1. poskytnutí finanční xxxxxxxxx věcně zdůvodní, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rizik x xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. uvede xxxxxxxx, za jakých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
3. xxxxxxxx, proč xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) uloží xxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxx, xx je xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx sbírky xxxxxx; xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xx jednání xxxx xxxxx hromady xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx bank 35), xxxxx xx poskytována xx podmínek xxxxxxxxxxx x §161f xxxx. 5.
§120x
(1) Xxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxxxx ji xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobou jí xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx asistence xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §120a, §161b xxxx. 1 xxxx. b), §161b xxxx. 3 x 4 x §161g xxxx. 2 až 5.
(2) Společnost xxxx vzít xx xxxxxxx xxxxxxx podíl xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §120a, §161a odst. 1 xxxx. x), §161a xxxx. 2, §161b x 161d.
§121
(1) Xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxx základní xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxx vkladu xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx. Dosáhne-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx již xxxxx xxxxxxxxx uložit. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §113 xxxx. 2 xx 6 obdobně.
(2) Xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx nestanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx plnění podle xxxxxxxx 2 nemá xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Příplatky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, x jakém převyšují xxxxxx společnosti.
§122
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svá xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx x kontrolovat xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.
§123
(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx zisku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx společníky x poměru svých xxxxxxxxxx podílů, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx.
(2) X výplatě xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rezervního xxxxx xxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxxxxx §178 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxx. 2, xxxx. 3 a xxxx. 5 xx 7 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.
(4) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx společníci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx ručí xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyslovili xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
§124
(1) Xxxxxxxxxx vytvoří rezervní xxxx (§67) x xxxx x xx xxxx určené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x čistého xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx závěrce za xxx, v němž xxxxxx xxxxx zisk xxxxxxx, x xx xx xxxx nejméně 10 % x xxxxxxx zisku, xxxxx xx více než 5 % x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxx doplňuje x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx stanovách, xxxxxxx xxxx 5 % x xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx výše 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X použití xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x §67, xxxxx-xx x případy, xxx xxxxx svěřuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Rezervní fond xx xxxx 10 % základního kapitálu xxx použít xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx
§125
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle §64,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a konsolidované x x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx o rozdělení xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxx x x úhradě xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx skutečností (§141),
x) xxxxxxxxxxx x zvýšení xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx x připuštění xxxxxxxxxxxx xxxxxx či x xxxxxxxx započtení xxxxxxxx pohledávky vůči xxxxxxxxxxx proti pohledávce xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, odvolání x odměňování xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x odměňování xxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx společníka xxxxx §113 x 121,
x) jmenování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) schvalování xxxxx xxxxxxxxx x §67a,
x) xxxxxxxxxxx x xxxx, převodu xxxxx xx společníka, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) schválení xxxxxxxx xxxxxxx (§190b), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§190a) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxx,
x) schválení xxxxxxx x výkonu xxxxxx (§66 xxxx. 2),
x) schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §120a,
o) xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokuru.
(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx rozhodování xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx působnosti xxxxxx orgánů společnosti.
§126
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v zastoupení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx moci.
§127
(1) Xxxxx hromada xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, nevyžaduje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xxxx xx xxxxxxx 1&xxxx;000 Kč xxxxx xxxxxx, neurčuje-li xxxxxxxxxxx smlouva jiný xxxxx hlasů.
(3) Xxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx prostou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxx xxxxx §125 xxxx. 1 xxxx. c), x), x) a x) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlasů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx počet xxxxx; x xxxxxx rozhodnutích xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zápis. Snižuje-li xx základní kapitál xxx, xx xx xxxxxxx vklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx společníků.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx, xxxxxxxx
x) valná xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx návrhu na xxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxxx rozhoduje x xxx, zda xx xxxx xxxxx, x xxx jedná xx xxxxx, má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx odvolán x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,
x) xx x prodlení xx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxx zákon.
(6) Ustanovení §186c xxxx. 1 a §186d se xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přítomni xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x navrhovaným xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxx valnou xxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx xxxxxx ode xxx, v xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx valná xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxx x xxxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx.
(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 14 xxx xxxx xxxxxxx xxxx společníkům.
(9) Zákaz xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 5 neplatí x případě, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xx shodě (§66b).
§128
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx hromadu jednatelé xxxxxxx xxxxxx xx xxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závěrku, xx xxxx xxxxx nejpozději xx šesti měsíců xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §193 xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§129
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx jejího xxxxxx, x xx xxxxxxxx pozvánkou, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx neuvedené v xxxxxxxx lze xxxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx hromadě xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v zápisu x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Požádat x xxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx společníci, xxxxxxx xxxxxx dosahují xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx hromadu xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, jsou společníci xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx. Nemá-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx zvolení xxxxxxxx xxxx valnou hromadu xxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxx x jednání xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na valné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxx ustanovení §188 xxxx. 2 x 3.
§130
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx přijímat xxxxxxxxxx i mimo xxxxxx hromadu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx valnou xxxxxxx, xxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx společník xx xxxxx, platí, xx xxxxxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx počítá x celkového počtu xxxxx příslušejících xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx notářského xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx společníka, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxx zápisu, v xxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§131
(1) Xxxxx společník, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx 23) xxxx xxxx xxxxxxx rady se xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, společenskou smlouvou, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx uplatněno do xxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx, kdy xx xxxx dovědět o xxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx. Jestliže bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §127 odst. 7, lze xxxx xxxxx uplatnit xx xxx měsíců ode xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx jednoho roku xx xxxxxxx usnesení.
(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx návrhu podle xxxxxxxx 1 xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromada xxxxxxxxx xxxxx, že x xxx nehlasovala, anebo xx, xx xxxxx xxxxxxxxx usnesení neodpovídá xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxx měsíců xxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nevysloví, xxxxxxxx
a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, společenské xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx listiny nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx jen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxxxxx domáhat se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx získaných x xxxxx víře xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx vyslovení xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxx svolána v xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, domáhá xxx xxxxx, xxxxx takto xxxxxx hromadu xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx svolání, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx hromadě, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx všichni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přítomni nebyli, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx, které xxxxxxx xxxxx x důsledku xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovami, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx neplatnost xxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx podání xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx valné hromady xxxx ve lhůtě 3 měsíců ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx.
(5) Jednatelé, kteří xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx usnesení xxxxx hromady podle xxxxxxxxxx §127 xxxx. 8, §129 x §135 xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxx jednají xx xxxxxxxxxx jednatelé; jsou-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určený člen (xxxxxxx) dozorčí xxxx. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx, xxx členové xxxxxxx xxxx, nebo není-li xxxxxxx xxxx zřízena, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hromada. Xxxxxxx-xx xxx xx tří xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatrovníka.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu podle xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxx jestliže xxxxx xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxx přezkoumávat xxx x xxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx valné hromady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx společenské xxxxxxx xxxx xxxxxx dostal xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona, a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.
(9) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx mezi skutečným xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx případů, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxx xxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx a xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx třetích xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx tří xxx xx zápisu skutečnosti xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx má xxx řízení x xxxxxx podaném podle xxxxxxxx 1 a 2 zastaveno xxxxx, xx navrhovatel xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx x xxxx xxxxxxxx odstranit, a xx-xx xxxxxxxx zájem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, soud řízení xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx soud xxxx x xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxx
x) jaké xxxx se řízení x xxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxx,
x) z xxxxxx xxxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx, xx řízení xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx navrhovatel x neodstraní v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.
(11) Usnesení xxxx xxxxxx osobám uvedeným x xxxxxxxx 1 x xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 písm. x). Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx řízení xxxxxxx.
(12) X xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx téhož xxxxxxxx.
§131x
Žaloba xxxxxxxxxx
(1) Každý xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá společnosti xx xxxxx, kterou xx xxxxxxxx, x xxxxxx o splacení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xx splacením xxxxxx. Xxxx osoba xxx xxxxxxxxx, který xxxxxx podal, nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v řízení xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx splacení xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx.
§132
(1) Xx-xx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxx tento společník. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx společníka xxxx mít formu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx případech, kdy xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §127 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx společník je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x jednatel x xxxxxxx rada, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx bylo xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx mezi společností x jediným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxx, xxxxxx mít formu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx formu x xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx
§133
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxx více jednatelů. Xx-xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovy xxxxx.
(2) Omezit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovy xxxx valná hromada. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx třetím xxxxxx neúčinné.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx valná xxxxxxx z xxx xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx xxxx.
§134
Xxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx souhlas většiny xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak.
§135
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx evidence x xxxxxxxxxx, xxxx seznam xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §194 odst. 2 xxxxx xx páté xxxx, odstavce 4 xx 7 a §196a xx xxxxxxx xxxxxxx.
§136
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx stanov xxxxx xxxxxxx, jednatel nesmí
x) xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx ručením xxxx xxxx ovládající xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání, a
x) vykonávat xxxxxxx xxxx statutární xxxxx xxxx xxxx statutárního xxxx xxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x obdobným předmětem xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §65.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x jakém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx konkurence x xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx rada
§137
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx fúze xx obchodního xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zřídit dozorčí xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx volených xxxxxxxxxxx nesmí být xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxx hromadou. Xxxxxxxxxx §200 odst. 5 až 7 xx zde použijí xxxxxxx.
(3) Jestliže xx společnost, která xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, mají xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx obchodních společností x družstev stanoví xxxx jiného. Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vnitrostátních xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a ve xxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jednoho xxxx xxxx členů xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o přeměnách xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx jedné xxxx xxxx osob volených xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, zaniká xxxxxxxx xxxx zvolených xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxxx.
§138
(1) Xxxxxxx xxxx:
x) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx dokladů x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x návrh xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §194 xxxx. 2, 4 xx 7.
§139
(1) Xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx rady nemůže xxx jednatel společnosti.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx alespoň xxx členy.
(4) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx konkurence (§136).
§140
(1) Xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxxxx slovo, kdykoli x xx požádají.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §129 xxxx.1.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§141
(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx §125 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x §113, 115 x 117 se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za rozhodování x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §173 xxxx. 2 x 3 platí xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx třeba x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx společníků, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Obsahem notářského xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx mění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx obsahu společenské xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří pro xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jednatel xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx x xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx prokazujícími xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříkového xxxxx.
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§142
Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx vklady xx xxxxxxxxx, jen xxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx. Zvýšení základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vklady xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§143
(1) Xxxxxxxxxx xxxx přednostní xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxx závazku xx xxxxxxx vkladu. Xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx jsou oprávněni xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx k účasti xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyloučit.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovami, xxxxx xx xxxxxxx měsíce xxx xxx, xxx xx dověděli o xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vkladu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formu x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx xxxx xxxx xxx učiněno na xxxxx hromadě. Xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxx na valné xxxxxxx xx uvede x xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společníka. Xx souhlasem valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx až do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx společník.
(3) Xxxxxxxx valné hromady xxxx určit
x) xxxxxx, o kterou xx xxxxxxx základní xxxxxxx,
b) lhůtu, xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx
x) xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxx návrh xx xxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx neúčinné. Xxxxxxxxxx §167 xxxx. 2 xx použije xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx prohlášením, které xxxx obsahovat náležitosti xxxxxxx v odstavci 3 xxxx. a) x c), xxxxx xxx splacení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; podpis xxxxxxx musí být xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §204 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.
§144
Valná xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §208 xxxx. 1 xx 5 x odst. 6 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x novou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§145
Jednatelé xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu podat xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 % nebo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxx základního xxxxxxxx je účinné xx xxx xxxxxx xxxx xxxx výše xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xx-xx xxxxxxxxxx jediného xxxxxxxxxx, platí xxxxxxxxxx §111 xxxx. 2 xxxxxxx.
§146
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx obsahovat
x) xxxxxx, o xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx, jak xx xxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxx nebo zčásti xxxxxxxxx společníkům xxxx xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx naloženo.
(2) X důvodu xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx zaniknout xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se snižuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 a §109 xxxx. 1.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu, xxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.
§147
(1) Xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx základního xxxxxxxx x jeho xxxx xx 15 dnů xx jeho přijetí xxxxxxx xx xxxx x časovým xxxxxxxx 30 xxx. X xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 90 dnů po xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejde-li x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxxx rezervního fondu.
(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx věřitelům, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to neplatí, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx zajištění xxxx x xxxxxxx xx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx do obchodního xxxxxxxxx, jen xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x věřitelům xxxx xxxxxxxxxx zajištění podle xxxxxxxx 2, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže se xxxxxx xxxxxxxxx nevyžaduje. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx jeho xxxx výše xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx nelze poskytnout xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vklad nebo xxxx část před xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx.
Záník xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx
§148
Zrušení účasti xxxxxxxxxx soudem
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx společníka, navrhnout, xxx xxxx xxxxxx xxxx účast xx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx na xxx spravedlivě požadovat, xxx xx společnosti xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 5 a 6 platí xxxxxxx.
(2) Stejné účinky xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ve společnosti xxxxxx xx
a) xxxxxxxxxx konkursu na xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx insolvenčního návrhu xxx xxxxxxxxxx majetku,
x) doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výzvě xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, byl-li x xxxx xxxxx podán xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxx návrhu, xxxx-xx xxxxxxxx podíl převoditelný.
(3) Společnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxx svolání valné xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx dražební xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxx x xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx společníkovi, xxxxx x to xxxxxx, xxxx xxxxxxxx vyhlášky xx xxxx náklady x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Jde-li x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx majetek xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2. Prohlášením xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společníka xxxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce 23) x tím, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx splnění rozvrhového xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 odst. 5 x 6, účast xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx společnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podíl, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, nahradí-li xx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx vypořádací xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x případě, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zastavena exekuce xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
§149
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx se xxxx domáhat x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx porušuje xxxxxxxx xxxxxxxx své povinnosti, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx společníci, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §113 xxxx. 4 xxx xxxx dotčeno. Ustanovení §113 odst. 5 x 6 platí xxxxxxx.
§149x
Dohoda x ukončení xxxxxx
Xxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx xxxx skončit x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx x podpisy xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §113 odst. 5 a 6 xxxxx xxxxxxx.
§149a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§150
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx společníku, xxxxx účast ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx právnímu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (§61 odst. 2).
(2) Osoba, které xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplatit xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §113 xxxx. 5 xxxx 6, xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx splacen. Není-li x době xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 5 xxxx 6 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je společnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Společenská xxxxxxx může lhůtu xxx splatnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§151
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení §152,
x) x xxxxxx xxxxxx uvedených xx společenské smlouvě.
§152
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dohodou xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx formu xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx mohou x soudu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených ve xxxxxxxxxxx smlouvě.
§153
Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx má každý xxxxxxxxx nárok xx xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx. Tento podíl xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podílů, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxx 6.
§153x
§153a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§153x
§153x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§153x
§153c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§153d
§153x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§153x
§153x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Díl X.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§154
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kapitál xx xxxxxxxx na xxxxxx počet xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Společnost odpovídá xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx společnost" xxxx xxxxxxx "xxx. xxxx." xxxx zkratku "x. x.".
§155
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Osoba, xxxxx se podílí xx základním kapitálu xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, x xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx němž xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Osoba, která xx podílí xx xxxxxxxxx kapitálu, xx xxx zvýšení základního xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxx xxxx účinně xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx doby vykonaná xxxxxxxxxxx práva.
(2) Xxxxx xxxxx být xxxxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx x xxxxxxxx podobě (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxx x xxxxxxxxxxx podobě (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxx se zvláštním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx papír; to xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx akcií.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x akcie xx xxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxx akcií x xxxx xxxxx akcie,
x) xxxxx xxxxx.
(4) Listinná akcie xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxx představenstva, xxxxx xxxx oprávněni jménem xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxx společnosti xxxxx mít různou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.
(6) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, musí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx x xxxxxx práv x xxxx spojených xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx, s xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práva (xxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Akciová xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx zákon, xxxxxxx xxx xxxxxxxx.
§156
Xxxxx xxxxx
(1) Akcie xxxx xxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx akcie xx jméno, xxxx xxxxxx akcionářů, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx druhu x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx hodnota, xxxxx xxxx název a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jméno a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx akcionářem, xxxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx seznam akcionářů x číslo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 11. Společnost xx xxxxxxx každému svému xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx žádost x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do xxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx stanovených zákonem xxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zapsaného x xxxxxxx akcionářů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcie, xxxxx xxxxxxx určit, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(3) Práva spojená x akcií xx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx způsobil, xx není xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx hromadě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, nikoliv xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na jméno. Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx převod akcií xx xxxxx určené xxxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx víře. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, odpovídá za xxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxx vznikla. Xx-xx převod xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx udělí xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx smlouva xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x účastníků xx xxxxxxx odstoupit. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx některého xxxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxx, v jakých xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x převodu xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx stanov xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je společnost xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx nerozhodne xx xxxx měsíců xx xxxxxxxx žádosti, xxxxx, xx byl souhlas xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odmítnutí xxxxxxxx x převodem xxxxx, xxxxx xxxxxx. Xxx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §186a xxxx. 6.
(5) Xx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx též x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx akcií xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán společnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx udělen. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx společnosti xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předáním. X xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x bydliště fyzické xxxxx, xx xxx xx xxxxx převádí, x xxx převodu xxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vůči společnosti xx xxxxxxxx zápis x xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx akcionářů. Společnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx akcionáře xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xx xx xxxx xxxxxx změna prokázána.
(7) Akcie na xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx spojená x xxxxxxxxx akcií xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, kdo ji xxxxxxxx, xxxx ten, xxx prokáže písemným xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxx uložena podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx být xxxxxxxxx identifikací xxxxx xxxxx §184 xxxx. 2. X xxxxxxxxxx xxxx xxx uveden xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx vydává, x xxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vystavila, xxxxx xxxxx, o které xx vystavila, vydat xxxxxxxxxxx (uložiteli) ani xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx doby stanovené xxx xxxxxxxxx práva, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vystavila, xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.
(8) Xx převody akcií xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osob. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx dohodnout, xxx x nich xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxx, nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
(10) Zemře-li akcionář, xx xxxxxxxx vykonávat xxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx, xxxxx ustanovení xxxxxxxx 9 xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, určí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx skončení xxxxxx o dědictví xxxx.
(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx veškerá peněžitá xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx na společnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx státě, xxxx xx členem Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx smluvním státě Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx uveden x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.
§156x
Samostatně xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx spojená, xxxxx zákon nestanoví xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxx převádět xxxxx xx vyplacení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx právo na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a prioritních xxxxxxxxx (§160) a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x akcií (xxxx xxx "samostatně xxxxxxxxxxxx xxxxx").
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx pohledávky. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx pohledávky, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx právo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx oprávněna x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx byla x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx samostatně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx převoditelného xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxx xxxxxxx zákon, může xxx právo xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx akcie odděleno x spojeno x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x této xxxxx.
(6) Pokud xxx xxxxx k xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx spolu x xxxxx právo, xx xxxxx byl xxxxx cenný xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva musí xxx na listinné xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§156b
Rozhodný xxx
(1) X xxxxxxxxx určených xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx převoditelné, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "rozhodný xxx"), x xx x x xxxxxxx, že xx rozhodném xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papíru. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx měla xxxx práva x xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §156 xxxx. 2, osoba zapsaná x xxxx xxxxxxxx.
(2) Má se xx xx, xx xxx, xxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, byl xxxxxxxx xxxxxxxxx toto xxxxx x rozhodnému xxx.
§157
Xxxxxxx xxxx xxxxx jmenovitou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, které mají xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§158
(1) Stanovy mohou xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx usnesení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx splatit xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx, xx něž xx společnost xxx xxxxxxxxxxx nakoupila, pokud xxxx xxxxxx pokryt x vlastních xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx všech xxxxx, jež nepodléhají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhoduje.
(3) Xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx důchodu.
§159
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx druhu xxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx přednostní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx podílu xx xxxxxxxxxxx zůstatku (xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenovitých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx, s nimiž xx xxxxxxx právo xx xxxxxx úrok xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prioritních xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Jejich xxxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxx x akciemi. Xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplacena, xxxx xxx xxx prodlení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx prioritní xxxxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x výplatou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Vlastníci xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nabyli xxxxxxxxx xxxxx, mají právo xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dividendy v xxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxx.
§160
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydat dluhopisy, x xxxxx je xxxxxxx xxxxx na xxxxxx výměnu xx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "vyměnitelné dluhopisy") xxxx přednostní xxxxx xx xxxxxxxxx akcií (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx (§207).
(2) Usnesení xxxxx hromady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx akcionářů, xxxxx xxxxxxx nevyžadují vyšší xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x určení xxxxxx x xxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx a lhůtu xxx uplatnění práv x xxxxxxxxxxxxx dluhopisu xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dluhopisu s xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx lhůty; xxxxx xxx uplatnění xxxxx xx xxxxxx dluhopisů xx xxxxx (výměnné xxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx upisování xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx,
x) xxxx, xxxxx, xxxxxx, jmenovitou xxxxxxx x xxxxx xxxxx, které xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx akcií, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí být xxxxx, xxx je xxxxxx jmenovitých xxxxxx xxxxxxxxx, za něž xxxxx být xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx představenstvo xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx výši, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přednostní právo xxxxxxxxx na získání xxxxxx dluhopisů.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxxxxxxxx xxxx prioritní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxx, xxx xxxx právo xxxxx xxx vykonáno xxxxxx (xxxxxxxx xxx).
(4) X xxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx x prioritních xxxxxxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx podobě samostatně xxxxxxxxxxxx, se vyžaduje xxxxxx xxxxxxx listu (§217a).
(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §204a xxxx. 1 až 5 xxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx x prioritní xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisy v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a prioritních xxxxxxxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxxx dne xxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxx přednostní právo xx použijí xxxxxxxxxx §204a xxxxxxx.
(7) X xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
Nabývání vlastních xxxxxxxxx listů x xxxxx
§161
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx nabývat xx xxxxxx zatímní xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx to xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, xx tato xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx účet.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zvýšení základního xxxxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx splatit xxxxxx xxxx akcií xxxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 x xxxxxxx se xxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx prokáží, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vědět nemohli.
(4) Xxxxx, na xxxxx xxxx platí xxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx akcií xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§161x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx akcie, jen xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx emisní xxxx x xxx xxxxx
x) xx xx xxxxxx vlastních xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx však:
1. xxxxxxxx xxxxx akcií, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu,
2. xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx 5 let,
3. xxx nabytí xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, za xxx xxxx společnost xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dříve x xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednající vlastním xxxxxx, nezpůsobí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x částky uvedené x §178 xxxx. 2 xxxx. a) x x),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) má xxxxxx na vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx akcie, xx-xx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxx §161d xxxx. 2 vyžadováno.
(2) Podmínka stanovená x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx vlastních xxxxx xxxxx x odvrácení xxxxxx škody, jež xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx nejbližší xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx uskutečněných xxxxxx, x xxxxxx x jmenovitou hodnotou xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx podílem na xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x x xxxxx, xxxxx za xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxx akcií, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx společnosti xx xxxxxx xxxxxx prodeje xxxxxxxxxxxx xxxxx §158. Xxxxx nabyté xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx povinností xxxxx odstavce 1 xxxx. b) x x) odpovídá představenstvo.
§161b
(1) Xxxxxxxxxx xxxx nabývat xxxxxxx akcie i xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §161a, xxxxxx-xx je
a) xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx nástupce xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx menšinových xxxxxxxxx, zvláště při xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zavedení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
d) x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx výkonu xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kolaterálu.
(2) X xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §161a může xxxxxxxxxx xxxxx vlastní xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platí obdobně xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x). To xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx nabývané od xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx vkladu, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx postupu xxxxx §177 xxxx. 3 xx 7.
(3) Xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 18 měsíců xx xxxxxx nabytí x akcie x xxxxxxx xxxxx nabyté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zcizit xx xxx let xxx xxx jejich xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy xx xxxxxxx stanovených v xxxxxxxx 3 xxxx x §161a xxxxxxx, xx povinna xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx x rozvaze vlastní xxxxx x součet xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxx xxxxxxxxx x §178 xxxx. 2 xxxx. a) x b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx tomuto xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížit základní xxxxxxx, může xx xxxx i xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx její likvidaci.
(5) Nabytím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nezaniká xxxxxxx splatit xxxxxx xxxx akcií, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx, xx společnost xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§161x
(1) Xxxxxx xxxx učiněný x xxxxxxx s §161a a 161b xxxx neplatný, xxxxxx xxxxx xxxxxx nebyla x xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zcizit akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x ustanovením §161a x 161b do xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kapitál. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx povinnost, xxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§161x
(1) Xxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx vykonávat hlasovací x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx spojená. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx hromada x xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxxxxx xxxxx §178, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určí, xxx xxxx, připadající xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxx xx xxxx nerozděleného xxxxx xxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezervní xxxx ve xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx použije xx xxxxxxx základního kapitálu. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 2 xxxx společnost xxxxxx nerozdělený xxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Ustanovením odstavců 2 x 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §217 odst. 2.
(5) Xxxxxx-xx společnost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zpráva x stavu xxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládaná xxxxx xxxxxxx xxxxx §192 xxxx. 2 také xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxx nakoupených x xxxxxxxxx akcií za xxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx nabyty xx xxxxxx,
x) počet x xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx počátku x xx konci xxxxxxxx xxxxxx.
§161e
(1) Xxxxxxxxxx může vzít xx zástavy xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jen za xxxxxxxx stanovených x §161a xxxx. 1 xxxx. x) x §161a xxxx. 2, §161b, 161d a x §161f.
(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se nevztahuje xx xxxxx a xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 13), xxxxx xxx x obchody uzavírané x obvyklých xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti.
§161x
Finanční xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovat, xxx určí-li xxx xxxxxxx a xxx xx xxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx asistence xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
b) představenstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx asistence xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx d); k xxxxxxx rozhodnutí je xxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxx xxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxxx, xxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdůvodní, xxxxxx xxxxxxx výhod x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxx podmínky, xx xxxxxx bude xxxxxxxx asistence xxxxxxxxxx, xxxxxx ceny, xx xxxxxx budou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx asistence xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxx prošetření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle písmene x),
4. xxxxxxxx, xxxx xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx společnosti,
x) xxxx-xx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získávány xxxxx od společnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx, xx kterou xxxxx xxxx xxxxx získány, xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §178 xxxx. 2 písm. x) x x),
x) společnost vytvoří xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond; §161d xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx představenstvo bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx vypracuje, xxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxx hromady, xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx schvaluje, xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx hromady xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxx finanční asistence xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx osobě, která xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) na xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx; odstavec 2 xx xxxxxxx obdobně.
(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x x) a xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §158.
(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 35), xxxxx xx xxxxxxxxxxx x obvyklých xxxxxx xxxxxx hlavní xxxxxxxx x pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§161x
(1) Xx upisování, xxxxxxxx x xxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx ovládanou x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §161, §161a odst. 1 xxxx. x) x x), §161a xxxx. 2, §161b odst. 1 xxxx. x) xx x), §161b xxxx. 2 xx 5, §161c x 161f.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zatímní xxxxx xxxxxxxxxxx x zákonem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx soud xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §161d xx použije xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx osoba
x) xxxxx xx účet xxxx osoby, ledaže xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxx ovládané,
x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nabytými xxxxx odstavce 3, xxxxx vykonávat a xxxx akcie a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x základnímu kapitálu xxxxx §161a xxxx. 1 písm. x).
(5) Xxxxxxxxxx §161a xx 161d x §161f xx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy společnosti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxx společnosti xxxx xx xxxx osoby xxxxxxxxxxx ovládané.
(6) Xxxxxxxxxx §161f xxxx. 4 xx použije xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxxx kapitálu ovládané xxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxx x vznik xxxxxxxxxxx
§162
(1) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx jedním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zakladatelskou xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Základní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nabídkou xxxxx musí xxxxx xxxxxxx 20 000 000 Kč, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx částku. Xxxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxx xxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx kapitál xx xxxxx než 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, základní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč.
§163
Zakladatelská xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zakladatelská xxxxxxx musí obsahovat
x) xxxxx, sídlo x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx akcií x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx i určení, xxx xxxxx budou xxxx xx jméno xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx kolik xxxxx xxxx znít xx xxxxx x kolik xx xxxxxxxx; xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx x xxxxxxx převoditelnosti xxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx upisuje, xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxx pro splacení xxxxxxxx kursu a xxxxx vkladem xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) splácí-li se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vklady, x xxxxxx předmětu nepeněžitého xxxxxx x xxxxxxx xxxx splacení, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx, xxx se xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniknou,
x) xxxxxx správce vkladu xxxxx §60 xxxx. 1,
x) xx-xx xxx alespoň xxxx xxxxx vydána na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx g),
x) xxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nabídky xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou. Xxxxxxx xxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxx
x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx,
b) postup xxx upisování akcií, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxx toho, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx, počet xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx jmenovitých xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál, xxxxxx při takovém xxxxxx,
x) xxxxxx, xx xxxxxxx mohou xxxxxxx emisní kurs xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx účet x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro splacení xxxxxxxx kursu,
f) xxxxxx xxxx upisovaných xxxxx xxxx xxxxxx xxxx určení; xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx musí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak,
g) xxxxxx svolání ustavující xxxxx hromady a xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx tvoření xxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxx zproštěn xxxxxxx xxxxxxx emisní xxxx x výjimkou xxxxxxx, xxx dochází xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kursu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x tím xxxxxxxx valná hromada xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx, xxx se xxxxxxx na založení xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§163x
Xxxxxx xxxx akcie
(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xx částka, xx xxx společnost vydává xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pokud xx emisní kurs xxxxx vyšší xxx xxxxxxxxx hodnota akcií, xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ážio. Pokud xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx emisního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nižší než xxxxxx kurs, xxxxxxx xx plnění xxxxxxx xx xxxxxx ážio. Xxxxx částka xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx xxxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxx části jmenovité xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, započítává xx xxxxxxxx xx splacení xxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxx nebude x xxxxxxx xx stanovami xxxxxxxxx něco jiného.
(3) Rozdíl xxxx xxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotou xxxxx, xxxxx xxxx xxx vydány xxxxxxxxx xxxx protiplnění, xx xxxxxxxx za emisní xxxx, pokud xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že tento xxxxxx nebo xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx rezervního xxxxx.
(4) Peněžité xxxxxx, jimiž se xxxxxx emisní kurs, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx účelem xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zakládané xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účtu xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxx x úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx vkladů xxxxxxxxxxxx.
Založení společnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§164
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx akcií xx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx a její xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Návrh xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x každém xxxxxxxxxx xxxxx.
§165
(1) X upsání xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §164 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx upisovatelů. Zápis xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx splácení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx (§167 xxxx. 2). Xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcií x xxxx x xx xxxx x banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx upisovatel xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx (§167 xxxx. 2).
§166
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx upisování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Jestliže xxx neučiní, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xx dosažení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxx valná hromada. Xx xxxxxxxxx upsání xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx spolu x xxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o běžném xxxx xx dni, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x místě, x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx nebo zakladatel xxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx upsání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§167
(1) Upisování xxxxx xx neúčinné, jestliže xx konce xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x upisování xxxxx xxxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx této xxxx xxxx xx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z nich.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx upisovatelů x xxxxxx xxxxx x zakladatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upisovatelům částku xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxx xx xxxx xxxxx obvykle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxx účtu xx xxx, xxx xxxxxxx povinnost vrátit xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx, x němž xxxx xxx společnost xxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§168
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §164 xxxx. 1, xxxx povinni xxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Upisovatelé, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zakladatelské xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx ážio a xxxxxxx 30 % xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§60) xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení, xx xxxxxx xxxxx:
x) xxxx, formu, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx upsaných xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx upsaných akcií,
c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx toto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po zápisu xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx za zatímní xxxx, pokud xxx x xxxxxx akcie, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx akcie, xxx-xx xxxxxx emisní kurs xxxxx splacen.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§169
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou v §165 a 168, xxxx xxxxxxxxx účastnit xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, aby se xxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xxxx dosaženo xxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx kapitálu.
(2) Xxxxxxxx-xx zakladatelé xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, považuje xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx §167 odst. 2.
§170
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx upsány xxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx alespoň 30 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx způsobilá xx usnášet, jestliže xx jí účastní xxxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§169 xxxx. 1) x hlasovat xx xx. Xxxxxxxxxx xxxxx hromadě xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zvolen xxxxxxxx ustavující valné xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx ustavující xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zúčastnit xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §171 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx většinou xxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přítomných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §186c xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§171
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) volí orgány xxxxxxxxxxx, jež je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx valná xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Rozhodne-li xxxxxxxxxx xxxxx hromada, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxx x xxxx nové xxxx. X xxxxx xxxxxxx je účinné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx upsali xxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx stejné xxxx, krátí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poměrně. Xxxxxxxxxx-xx veřejná xxxxxxx xxxxx krácení počtu xxxxxxxx xxxxx, provede xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jmenovitých xxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx nestalo xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §167 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx základního xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nepeněžitých vkladů x počet, jmenovitou xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx mají být xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vklad xxxxxx.
(4) Od xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx valná hromada xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxx přítomných xxxxxxxxxxx.
(5) Průběh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx osvědčuje xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxx každým x xxxx, jakož x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx zvolených členů xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx ustavující xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx pořídí xxxxxxxx xxxxx, který xxxx obsahovat též xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§172
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx se zakladatelé x xxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxx, že v xxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Právní xxxxxxxxx, xxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx valná xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx zakladatelů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxx x zakladatelské xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §170 xxxx. 1 se xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx, zakládá-li xxxxxxxxxx xxx veřejné nabídky xxxxx xxxxx právnická xxxxx.
§173
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx musí xxxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
c) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx emisního xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx jméno xxxx na majitele, xxxx kolik xxxxx xxx xx jméno x xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, zda xxxx akcie xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jednou xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; vydala-li xxxxxxxxxx xxxxx x různé xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx vztahující xx x té xxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx valné xxxxxxx (§184a xxxx. 2), xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx jejího rozhodování,
x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx orgánu, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zřizují,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx povinna jej xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx,
i) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ztráty,
j) xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx upsané xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x snižování základního xxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx losováním,
x) xxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxx stanov,
x) xxxxx údaje, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x štěpení xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxx akcie, o xxxxx formy nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx změně, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx zápisu xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx valná xxxxxxx, xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxx hromada rozhodnutí, xxxxx důsledkem xx xxxxx obsahu stanov, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx, xxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mění, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx ke xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx xxxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx x takové xxxxx doví, úplné xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx mění xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx akcií xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx dojde x xxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxx xxxxxx xxxxx, mění se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx prohlášením xxxxx xx xxxxxxxx.
§174
Stanovy xxxxx potřeby xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxx, xxxxx vydání takového xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x práva x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxx §160 x práva x xxxx xxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxxx deníku, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxx §204b xxxx. 4 nebo 5, xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx.
Xxxxx společnosti
§175
Xxxxx na xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx představenstva.
§176
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx nesplatil xxxx xxxxxx kurs xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), vydá xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx zatímní xxxx xxxxxxxxxxx všechny xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx akcie xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx "zatímní list",
x) xxxxx, sídlo x xxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx nebo xxxxx x sídlo xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) jmenovitou hodnotu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nesplacených xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxx x formu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxx jejich xxxxx,
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx část xxxxxxxx kursu xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx kursu,
x) xxxxx emise xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxx, xx kterým xxxx spojena xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx listu xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kursu xxxxxxxxxxxx xxxxx, ručí xx splacení xxxxxx xxxxxxxx kursu. Xxx-xx xxxxxxx list xxxx xxxx rubopis xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx splacení xxxxxxxxxxxx emisního kursu xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nahrazuje, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx na jméno. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je podle xxxxxx xxxxxxxxxxx omezena, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převoditelnost xxxxxxxxx listu.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx vyzve xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxxx emisního kursu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx předložil zatímní xxxx x xxxxxx xx akcie, nebo xx xxxx žádost xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx splacen emisní xxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx akcie xxxx xx xxxx xxxxxxx list xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §213a xxxx. 2. Xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxx list xx zaknihované akcie, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx zaknihovaných xxxxx xxxxx zvláštního zákona xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vrácení zatímního xxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx emisní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx jednoho xxxx od vzniku xxxxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx splatit xxxxxx kurs upsaných xxxxx xxxx jeho xxxx zaplatí upisovatel xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx 20 % ročně.
(3) Xxxxxxxx upisovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx splatnou část, xxxxx jej představenstvo, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx, kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xx doručení xxxxx.
(4) Xx marném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx představenstvo upisovatele xx společnosti x xxxxx jej, xxx xxxxxx zatímní list x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx mu xxxx, xxxxx nepřijme x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxx společnosti xxxx opatření. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Pokud xxxxxxxxx upisovatel v xxxxxx xxxxx zatímní xxxx nevrátí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeným xxxxxxx x stanovami xxx xxxxxxx valné xxxxxxx; xxxxxxx oznámení x xxx zašle xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx místo xxxx nový zatímní xxxx xxxx xxxxx xxxxx schválené valnou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zatímního xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx zatímního xxxxx xxxxx akcií xxxxx xxxxxxxx 6, použije x xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upisovatelem xx splacení emisního xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§177x
(1) Xxxxxxxx-xx společnost akcionáři xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx akcionář xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xx němž xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převádět xxxx xxxxx xx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akciím xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx společnosti.
(2) Xxxxxxx x převodu xxxxxx na společnosti xxxxxxxx písemnou formu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřeny. Xxxxxxxx xxxx za závazky, xxxxx přešly xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 4 xx xxxxxxx obdobně.
(3) Společnost, která xxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §156 xxxx. 2. Tento seznam xxxxxxxx vždy číslo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §156 odst. 11. Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 11 x §178 xxxx. 8 se xxxxxxx xxxxxxx.
§177x xxxxxx právním předpisem x. 134/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.6.2013
Oddíl 3.
Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§178
Xxxxxx xx xxxxx společnosti
(1) Xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx valná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného, xxxxxx xx xxxxx podíl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx hodnotě akcií xxxxx akcionářů. Společnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx oprávněna xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zisku xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x
x) upsanou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byly upsány xxxxx společnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx základní xxxxxxx nebyl ke xxx xxxxxxxxx řádné xxxx mimořádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xx xxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxx zákona x stanov nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx představenstva x členů xxxxxxx xxxx xx zisku (xxxxxxxx) může xxxxxxxx xxxxx hromada ze xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx, mohou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx stanovami xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx zisku xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §158, nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxx x vyplacení xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx, než je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx příděl xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §217 odst. 2 x x xxxxxxxxxx ztráty xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx let a xxxxx vytvořené ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx uvážení.
(7) Nestanoví-li stanovy xxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx něco xxxxxx, xx dividenda x xxxxxxxx xxxxxxx do xxx měsíců ode xxx, xxx xxxx xxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Společnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx listinné akcie xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle §156 xxxx. 11. Xxxxx xxxxxxxxxx vydala zaknihované xxxxx x neurčí-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx hromady anebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, vyplatí dividendu xx xxxxxx xxxxxx x evidenci zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx listinné xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx dohodnuto něco xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx akcionáři x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Neurčí-li stanovy xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx x xxxxxxxxxx jinak, xx společnost povinna xxxxxxxx dividendu na xxx náklady a xxxxxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx-xx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu, xx xxxxxxxxxxxxxx povinno xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx x stanovy xxxxxxxx xxx splatnosti dividendy, xx xxxxxxxxxxxxxx povinno xxxxxx akcionářům xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx valné hromady, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(10) Rozhodným xxxx xxx uplatnění xxxxx xx dividendu xx den xxxxxx xxxxx hromady, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx mohou xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx rozhodne x výplatě dividendy.
(11) Valná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx je jiný xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx předcházet xxx xxxxxx xxxxx hromady, xxxxx rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx následovat xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x změně stanov.
(12) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §156a xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výplatě xxxxxxxxx. Jestliže xxxx xxxx xxxx mají xxx vydány xxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx období, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
§179
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vrátit. X xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnout x výplatě dividendy xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §65a a 178, xxx když výplatu xxxxxxxxx valná hromada. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, nemohou xx členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx, xxxxx tím xxxxxxxxxxx vznikne. Xxxxx-xx x výplatě xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §65a a 178, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vrátit x členové představenstva xxxx společně x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx zrušení xxxx akcionář xxxxxxxx xxxxxxxxx vrácení xxxxx xxxxxx. Xx vrácení xxxxxx se nepovažuje xxxxxx xxxxxxxxxx
a) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx odkoupení xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky,
x) xxx vrácení xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§177),
x) xxx rozdělování xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku.
(3) Po xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx může bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx výslovně xxxxxxxx.
§180
(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, hlasovat xx xx, xx právo xxxxxxxxx a xxxxxx xx ní vysvětlení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx spojeno x akcií. Xxxxxxx xxxx xxxxx počet xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx akcie s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx určen xx stejném xxxxxx, xxxx xx poměr xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxx xxxxx. Stanovy mohou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx obsažená ve xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obraz x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá, xx by xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rada. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informace ani xxxxxxx xxxx, rozhodne x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xx základě xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bodům xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx valné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhům, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx, že x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx přede xxxx konání xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx volbu konkrétních xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, nejméně xxx dny xxxx xxxxxxxxx xxxxx konání xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xx právo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx zařazeny xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o jejím xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doručen nejpozději xx 7 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx doručené xx xxxx lhůtě se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxx společnosti xxxxx lhůtu xxxxx xxxx xxxxx zkrátit.
§181
(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx 100 000 000 Kč, xxxxx xxxx akcie, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx kapitál 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx x nižší, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx souhrnná xxxxxxxxx xxxxxxx dosahuje xxxxxxx 5 % základního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x projednání navržených xxxxxxxxxxx.
(2) Představenstvo xx předpokladu, že xx xxxxx x xxxx návrhu doplněn xxxxxxxxxxx xxxx návrhem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx do 40 xxx xxx xxx, xxx mu xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Lhůta xxxxxxx x §184a xxxx. 2 xx xxxxxxxx xx 15 xxx. Xxx-xx x společnost, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 50 xxx a xxxxx xxxxxxx podle xxxxx věty 21 xxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx navržený xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxx, které xxxxxxxx x svolání mimořádné xxxxx hromady xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx soud na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx mimořádnou xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx konání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x uvedením xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, x xxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx akcionáři xxxxxxxxx xxxxxxx si xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx zmocní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxx xxxxxxx soudního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx členům xxxxxxxxxxxxxx.
§182
(1) Xx xxxxxx akcionáře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §181 xxxx. 1
x) xxxxxxxxxxxxxx xx předpokladu, že xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo návrhem xxxxxxxx a xx xx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxx před konáním xxxxx hromady nebo xx-xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jednání xxxxx hromady; pokud xxxxxx došla xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xx uveřejnění xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxx, xxxx rozhodným xxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné xxxxxxx; xxxxxxxx takové uveřejnění xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx záležitost xx pořad xxxxxxx xxxx xxxxx hromady xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 4,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx představenstva x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx právo xx náhradu xxxxx, xxxxx xx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx podá xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx v xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx postup xxxxx §177.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §181 xxxx. 1 xxxxxxxx právo na xxxxxxx xxxxx nebo xx splacení xxxxxxxx xxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx než akcionář, xxxxx žalobu xxxxx, xxxx osoba jím xxxxxxxx nemůže v xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jménem.
(3) Xxxxxxxxx uvedení x §181 odst. 1 xxxxx požádat xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §66a odst. 12, xxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §66a xxxx. 13.
§183
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
(1) O vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §131 xxxx. 1 xx 10 x 12.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx §131 odst. 3 písm. a) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xx pozvánka xx xxxxxx xxxxxxx xxxx oznámení x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184a xxxx. 3 xxxx. c), xxxxxxxxx §202 xxxx. 2 xxxx. x), x).
(3) Xxxxxxxx xxxxx §131 xxxx. 10 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxx podle §131 xxxx. 10 xxxx. x). Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.
Veřejný xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§183x
(1) Xxx činí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx spojen xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "účastnické xxxxx xxxxxx"), postupuje podle xxxxxx ustanovení; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nabídky převzetí xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
a) jméno xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx,
b) podstatné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx účastnický cenný xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx,
x) důvody, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx činěn,
x) další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx, okamžiku xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx znění xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), ve xxxxx 10 xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx společnost. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx společnosti xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx jehož xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxx xxxxxxxxxx orgánů cílové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx cílové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxx skutečnost xxxx xx platnost xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx. Ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x odstoupení xx xxxxx uzavřené xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx použijí xxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxx, xx tak xxxxxx xxxxx, xxxx xxx výše protiplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znalce. Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3 x 4. Doba závaznosti xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx první xxxxx xxx xxxxxx než 4 týdny xxx xxx xxxx uveřejnění. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x doloží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx jinak xxxxx odůvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxx; k xxxx xxxxxxx dostatečnou xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejný xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx výše navrženého xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo v xxxxxxx, xx veřejný xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx lhůty xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxxx xxxx účastnické xxxxx xxxxxx, které xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxx učinit xx poté, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx učinit xxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx xxxxx, xxxxxx vzniklo xxxxx xx xxxxxxxxx účastnických xxxxxxx papírů, xxxxxxxxx xx ve xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx dostala xx prodlení x xxxxxxx xxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x soudu nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx najevo, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx, neobdrželi xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, mohou se xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx protiplnění xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravující žalobu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx odkoupení xxxx xxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx okruhu xxxx jinak xxx xxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zakazuje. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 100 osobám xxxx hodlá-li xxxxx xx základě veřejného xxxxxx odkoupit xxxx xxxxxx účastnické xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 % objemu xxxxx, nebo jde-li x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx směnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 nepoužijí, xxxxx je nabídka xx koupi xxxx xxxxx x průběhu xx sobě xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxx xxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohromady účastnické xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§183x
§183b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2008 Xx.
§183x
§183x xxxxxx právním předpisem x. 104/2008 Sb.
§183x
§183d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§183e
§183x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2008 Sb.
§183x
§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
§183g
§183g xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
§183x
§183x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2008 Xx.
Xxxxx výkupu xxxxxxxxxxxx cenných papírů
§183x
(1) Xxxxx, xxxxx vlastní xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx,
a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň 90 % xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx, x nímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
x) x xxxxx je xxxxxx xxxxxxx 90% xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"),
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx všech ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx právo hlasovat. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x výši xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx zdůvodnění xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §183j xxxx. 6 x xxxxx xxx xxxxxxxxxx protiplnění.
(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdělí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v poměru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx akcionář xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x úvěrnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx k výplatě xxxxxxxxxxx x společnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx protiplnění provádí xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.
§183j
(1) Xxxxxxxxxxxxxx svolá valnou xxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx žádosti podle §183i xxxx. 1 xxxxxxxxxxx.
(2) Pozvánka xx valnou hromadu xxxx xxxxxxxx x xxxxx konání musí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx protiplnění, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx posudku, xx-xx vyžadován, xxxxx xxxxxxxxx věřitelům, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxx existenci xxxxxxxxxx práva k xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx protiplnění určenou xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx protiplnění, xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §183n xxxx. 1, xxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; §184a odst. 6 xxxx druhá x xxxxx se použije xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nebo evropském xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(4) Xxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx x určení xxxx xxxxxxxxxxx určovat xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, není-li podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx se xxxxxxxxx x svolání xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx konání.
(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx protiplnění, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx, x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §183n xxxx. 1; xxxxxx akcionář xxxx náklady na xxxxxxxx x doručení xxxxxx listin.
§183x
(1) Xxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obdržení pozvánky xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx protiplnění; xxxx-xx xxxx právo xxxxxxx xx xxxxxx xxx dne zveřejnění xxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx §183l xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxx 1, nemůže xx xxxxxxxxxxxxxx protiplnění xxx dovolávat.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, je pro xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx základu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxx oprávněným xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda byly xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxx §183i odst. 1.
(5) Xxxxx xx vyslovení neplatnosti xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx §131 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§183x
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx usnesení valné xxxxxxx x závěry xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vyžaduje, uveřejní xxxxxxxx určeným xxx xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx skutečnost xx x uveřejněném oznámení xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hlavního xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxx účastnické xxxxx xxxxxx zástavou, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přechodu xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který drží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, se přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx listinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §183m. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x zápisu změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx s xxx, xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1.
(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx určené xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxx kratší xxx 14 dnů, postupuje xxxxxxxxxx xxxxx §214 xxxx. 1 xx 3.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Za účastnické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastnické xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, druhu x xxxxxxxxx hodnoty.
§183x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 216/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.6.2005
§183m
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx protiplnění x xxxxxxxx, jehož xxxx xxxx hlavní xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posudkem, xxxxxxxx-xx xx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx ke xxx xxxxxxxx žádosti xxxxx §183i xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx majetkovém xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vlastníkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx předáním společnosti xxxxx §183l xxxx. 5 x 6 x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §502 xxx xxx, kdy došlo x přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, banka xxxx xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx poskytne oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, banka xxxx xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx poskytne protiplnění xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx podle §183l xxxx. 3 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"); xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x těmto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx věřiteli; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx přechodem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §183l xxxx. 3 zaniklo.
§183x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx při výkupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k obchodování xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném regulovanému xxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxx účastnické xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx protiplnění. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxx, xxx navrhovatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx žádosti, xxxx xxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxxxx xxxx o 15 xxxxxxxxxx xxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničním xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx, znalecký xxxxxxx xxxxx §183m odst. 1 xx nevyžaduje.
(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo dobrovolné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 90 % všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společnosti, xx které se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx protiplnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx hlavního xxxxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1 xxxx být xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxx xxxx závaznosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx první xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx neuplatní.
(4) Xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx podle §183l xxxx. 3 xxxxxxx x vyřazení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu; §186a xxxx. 1 a 2 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx informuje bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx §183i v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx kapitálovém xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx účastnické xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x obchodování.
Oddíl 4.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx
§184
(1) Xxxxx hromada xx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti. Xxxxxxxx se zúčastňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x zastoupení (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Stanovy xxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx obrazem a xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx komunikaci xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx upravit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx průběhu bez xxxx, aby xxxxxxxx xxxx jeho zástupce xxxxxx být osobně xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxx hlasy xxxxxxx před xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxx stanoveny xxx, xxx umožňovaly společnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonat xxxxxxxxx xxxxx x určit xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx takovým xxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx práva xxxxx xxxxxx odstavce, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předcházející konání xxxxx hromady mohou xxxxx xxx, xxxxx xx rozhodný x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx stanov. Xxxxxxxx xxx xxxxxx předcházet xxx xxxxxx valné xxxxxxx x xxxx xxx 30 dnů. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xx rozhodným xxxx k xxxxxx xx valné xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xx nepoužije. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxx rozhodný xxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x účasti xx valné xxxxxxx xx xxxxx den xxxxxxxxxxxxx xxxxxx valné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinna si xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx na valné xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x musí x ní xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx zastoupení na xxxxx nebo xx xxxx valných xxxxxxxxx x určitém období. Xx xx za xx, xx osoba xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx oprávněna xxxxxxxxxx akcionáře xxx xxxxxx xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx, xxxxxx hlasování xx valné xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výpisem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx není xxxxx, má-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx si xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx práv spojených x xxxxxxx výpis x evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx v dostatečném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxx akcionáře význam xxx posuzování, xxx x daném xxxxxxx xxxxx střet xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Členové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx první věty xxxxx x pozvánkou xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx akciemi stejným xxxxxxxx; to xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx.
§184x
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jednou xx rok ve xxxxx určené xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx ji xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, pokud se xxxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx stanoví povinnost xxxxxx hromadu xxxxxx xxxxx xxxxx představenstvo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx.
(2) Představenstvo xx xxxxxxx uveřejnit xxxxxxxx xx valnou hromadu xxxx oznámení x xxxxx svolání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. U xxxxxxxxxxx x akciemi xx xxxxx xxxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx všem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx konáním xxxxx hromady. U xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx uveřejňuje xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx valné xxxxxxx x Obchodním věstníku x jiným vhodným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx majitele xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo alespoň x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx adresu xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zasílat.
(3) Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx hromady obsahuje xxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxxx konání xxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx řádná, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) pořad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx, datum x xxxxxx xxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xx nejméně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx hromadu xxx odvolat nebo xxxxxx datum xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx valné xxxxxxx nebo změna xxxx jejího xxxxxx xxxx xxx oznámeny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x stanovami pro xxxxxxx valné xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx datem jejího xxxxxx, jinak xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx. Mimořádnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §181 xxx odvolat xxxx změnit xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx určení xxxxxx data xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx dodržena lhůta xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx §181 xxxx. 2.
(6) Xxxxxxxx má být xx pořadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxx společnosti xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx stanov xx xxxx náklad x xxx xxxxxxxxx. Xx tato xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x jejím xxxxxx.
§184x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2009
§185
(1) Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx přesahuje 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, nevyžadují-li xxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx a sídlo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, popřípadě xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x hlasování. X xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zúčastnili xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §184 xxxx. 2, x xxx, xx xx vždy xxxxx, jakým způsobem xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x identita xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určité xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zvolení podle xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svolává představenstvo xxxxx pozvánkou xx xxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxxxxx v §184a xxxx. 2 s xxx, xx xxxxx xxx uvedená xx xxxxxxxx xx 15 xxx. Pozvánka musí xxx zaslána x xxxxxxxx x konání xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 15 dnů xxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx hromada. Xxxxxxxx valná xxxxxxx xx musí xxxxx xx šesti xxxxx xxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx valná xxxxxxx. Xxxxxxxx valná xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx jednání a xx schopna xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
(4) Záležitosti, které xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx za xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§186
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxxx podle §187 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) x x) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací x xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx akcionářů. Rozhoduje-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x souhlas xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxx xxxxx nichž xxxx xxxxxx zatímní xxxxx.
(3) K xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x změně xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x změně práv xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a x xxxxxxxx akcií x obchodování na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx vyžaduje x xxxxxxx alespoň xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx.
(4) O xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx přednostního práva xx získání xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx nebo x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §204a, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§190b), x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§190a) x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxx hromada xxxxxxx xxxxx čtvrtinami xxxxx xxxxxxxxxx akcionářů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydala více xxxxx akcií, xxxxxxxx xx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
(5) X rozhodnutí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx mají xxxxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxx xxx xxxxxxx notářský xxxxx. Xxxxxxxx zápis x xxxxxxxxxx x xxxxx stanov musí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx změny stanov.
§186x
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx učinit xx 30 dnů xxx dne tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ke dni xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastnických cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx valné xxxxxxx, x nevzdaly se xxxxx xx xxxxxx xxxxxx společnosti. Prohlášení x xxxxxx se xxxxx xxxx mít xxxxxxxx formu x xxxxxx ověřeným podpisem xxxx musí být xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx práva xx valné xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, že xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přijala, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uvedla x xxxxxxx veřejného xxxxxx smlouvy. X xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxx jmenovitě xxxxxxx xxxxxxxxx účastnických xxxxxxx papírů, kteří xxxxxxxxx xxx vyřazení x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xx evropském regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx a organizátorovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničního trhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xx x nimi xxxxxxxxx, x uveřejnit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Rozhodne-li xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x omezení převoditelnosti xxxxx xx jméno xxxx o jejím xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx akcií x xxxx být xxxxx vlastníkům akcií xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx akcií xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na jméno xxxxx se valné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxx společnosti. Xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx ověřeným xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Prohlášení x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx hromady. Xxxxxx xx práva xx xxxxxx účinky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, která veřejný xxxxx smlouvy přijala, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy. X notářském xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx akcionáři, xxxxx hlasovali pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií na xxxxx. Představenstvo xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu smlouvy xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxx §183a.
(5) Xxxxxxxxx společnosti, kteří xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx akcií, omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xx tří xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx koupila, x xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx ve xxxx xxxxx vyžadovaného xxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxx výhodněji.
§186b
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx anebo o xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do jedné xxxxx, může společnost xxxxx xxxx akcie x xxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx poté, xx xxxx xxxxx bude xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx akcií xx xxxxxx štěpení xxxx xxxxxxx xxxx akcií xx jedné xxxxx xx xxxxxxx §214. Xxxxxxxxxx §213a xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§186x
(1) Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx listům, x xxxxx není spojeno xxxxxxxxx právo, xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx spojeno, xxxxxxxxx.
(2) Akcionář xxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx valná xxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx společnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Zákaz xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) až x) se xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo, xx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx x případě, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednají ve xxxxx (§66b).
§186x
Xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Neplatné xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx zavazuje:
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxx
b) xx bude xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo že xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jsou neplatná.
§187
(1) Xx působnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx x změně xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx v důsledku xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §210 xxxx o změnu, xx xxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo o xxxxxxxx představenstva xxxxx §210 xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx emisního kursu,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x vydání xxxxxxxxx xxxxx §160,
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx představenstva, xxxxx stanovy xxxxxxxx, xx jsou voleni x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§194 odst. 1),
e) xxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxx x odvolávaných xxxxx §200,
f) xxxxxxxxx řádné nebo xxxxxxxxx účetní závěrky x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x úhradě ztráty,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxx vyřazení x obchodování,
x) xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx odměny, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
j) xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx jmění na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §67a,
x) schválení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společnosti xx jejího xxxxxx xxxxx §64,
x) xxxxxxxxx ovládací xxxxxxx (§190b), smlouvy x xxxxxxx xxxxx (§190a) x smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx,
n) xxxxxxxxxx o dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vyhradit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§188
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx předsedu, xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx doby xxxxxxx xxxxxxxx řídí valnou xxxxxxx člen představenstva, xxxxx tím představenstvo xxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x valné xxxxxxx xxxxxxxx:
x) firmu x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) místo x dobu xxxxxx xxxxx hromady,
c) xxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x osob pověřených xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) obsah xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dozorčí rady xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X zápisu xx přiloží xxxxxx x xxxxxxxxxx, předložená xx valné xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx hromadě.
§189
(1) Xxxxxxxxxxxxxx zabezpečuje vyhotovení xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx zvolení xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx může požádat xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx části za xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pořizuje se xxxxx zápisu xxxx xxxx části xx xxxxxxx akcionáře, xxxxx x xxxx vydání xxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxx hromadě xxxxx x xxxxxxxxx xxxx pozváním na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uchovávají v xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Likvidátor xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx deseti xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx přechází xx xxxxxxxx xxxxxxxx, uschovávají xx xxxxxx v xxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nástupce.
§190
(1) Xx-xx společnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nekoná xx xxxxx hromada x xxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx vůle xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx mít xxxxx notářského xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx případech, xxx se x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zápis. Xxxxxxxxxx §186c xxxx. 2 x 3 xx nepoužijí.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx vyžadovat, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dozorčí xxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx společností x xxxxxxx akcionářem xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx společnosti, xxxx xxx formu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx písemnou xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxx.
§190a
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx rezervního xxxxx, xxxxxxxx-xx tvorbu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dokument, převést xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx musí rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže společnost xxxx žádného xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledků společnosti x očekávaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx na akcie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx společníka. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zisku vztahuje xxx xx část xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, aby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx toto právo xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx určuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vůči xxxxxxxx xxxx stojícím xxxxxxxxxxx.

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§190x
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx zavazuje xxxxx smluvní strana (xxxxxx xxxxx) xxxxxxxx xx jednotnému xxxxxx xxxx osobě (řídící xxxxx). Je-li součástí xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx řízené xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx část řídící xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §190a.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxx statutárnímu orgánu xxxxxx xxxxx pokyny, x xx x xxxxxx, které xxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx řídící osoby xxxx xxxx osoby, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxx členů xxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pokyny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx povinny postupovat x xxxx řádného xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxx z toho xxxxxx osobě xxxxxxx. Xx-xx sporné, xxx xxxx xxxxx postupovaly x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx řídící xxxxx.
(4) Právo na xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxx osobu xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §182 se xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx porušení povinností xxxxx odstavce 3 xxxxx x věřitelům xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nárok xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx řízené xxxxx. Xxxxxx osoba xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxx v odstavcích 3 x 5 xxxxxxxxxx za takto xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, pokud nepostupovaly x xxxx řádného xxxxxxxxx. Tyto osoby xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jednaly podle xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odstavce 2.
Xxxxxxxx ustanovení x ovládací xxxxxxx x x smlouvě x xxxxxxx zisku
§190x
(1) Ovládací xxxxxxx nebo xxxxxxx x převodu xxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x závazek xxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx žádost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, zatímních xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxx převodu") xx cenu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií, xxxxxxxxx listů xxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), ledaže xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §186a xxxx. 6 se xxxxxxx xxxxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. Výše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxx být xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx požadovat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx časově omezeno. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx práva nemůže xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxx, zatímní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx považují vždy xx neomezeně převoditelné.
(2) Není-li xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x převodu xxxxx stanovena x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, xx smlouva xxxxxx platná. Xxxx xxxxxxx společníci xxxx xxxxxxxxx domáhat se, xxx xxxx přiměřeného xxxxxxxxxx xxxxx soud. Xxxxxx musí být xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x převodu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx převodu, jinak xxxx xxxxx zaniká. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx určuje výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx řídící xxxxx xx do základu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx stojícím společníkům.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx písemnou xxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx právního xxxxx, xx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx třeba souhlasu xxxxx xxxxxxx x xxxx stojících společníků, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx zisku závazek x xxxxxxxxx xxxx x odškodnění. Xxxxxxxxxx §190d xxxx. 1 xxxx poslední se xxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §190e, 190g x 190h se použijí xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx řízená xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx ke xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně xxx x vážných xxxxxx, xxxxxxx jestliže xxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx smlouvy. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x převodu xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx lhůtě 2 měsíců xx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.
(5) Byla-li xxxxxxxx ovládací smlouva xxxx xxxxxxx o xxxxxxx zisku x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Nabude-li xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x převodu xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx dni, xxx xx první den xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx osoba xx xxx předcházejícímu den xxxxxx účinnosti smlouvy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx, xxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§190x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadou, xxx-xx x akciovou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, x to xxxxxxx xxxxx čtvrtinami hlasů xxxxxxxxxx společníků, xxx xxxxxx xx xx, xxx společnost je xxxxxx řídící xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. X rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx veřejná xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx její podepsání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Ovládací xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx nabýt účinnosti xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uložení xxxxxxx do sbírky xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.
§190e
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx uzavřela xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x převodu zisku (xxxx xxx "smluvní xxxxx"), xxxxxxxx písemnou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx vysvětlí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx objasní xxxx xxxxxxxxx x odškodnění. Xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx xxxxxxxxx smluvních xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu.
(2) Xxxxx by uvedení xxxxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxx způsobit xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx osobě nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ji xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členové smluvní xxxxx xxxxxxxxx souhlas, xxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxx xxx písemnou xxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx práva xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxx hromady nebo xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx účinky i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§190x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008
§190x
(1) Xxxxx ovládací xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx každou ze xxxxxxxxx xxxx znalec xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxxx zúčastněné smluvní xxxxx. Ustanovení §59 xxxx. 3 platí xx xxxxxx při xxxxxxxxx, odvolání x xxxxxxxxxx znalce xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx znalce podává xxxxxxx xxxxx. Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Znalec xxxx xxxxxx zpracují x xxxxxxxx přezkoumání písemnou xxxxxx o přezkoumání xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx zpráva o xxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx znalci, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx x smlouvě xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx závěr, xx xxxxxxxx vyrovnání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přiměřené. Xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyrovnání, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxx xx použití xxxxxx xxxxx xxxxxx,
c) xxxx vyrovnání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx metod, pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx uvedeno, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metodám a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.
(5) Znalec xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x má xxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxx potřebná xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §190e xxxx. 2 xxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x smlouvě xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxx xxx umožněno xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jednání xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx schvalovat návrh xxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xx-xx smluvní xxxxx xxxxxx formu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou-li všichni xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít písemnou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxx xxxx být xxxxxxx xx jednání valné xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx. Prohlášení x xxxxxx se práva xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo členské xxxxxx xx uvede x notářském xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx i vůči xxxxxxxx xxxxxxxx společníka xxxx člena.
§190f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x účinností od 1.7.2008
§190x
(1) Xxxxxxx společníci nebo xxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx komanditní xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx osoby
a) x ovládací smlouvou xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx zisku,
x) xx zprávami xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx,
c) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx společnou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx trvá, xxxxxxxxx x takovými xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx auditora právního xxxxxxxxxx, měla-li tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx vydá každému xxxxxxxxxxxx nebo členovi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x to xxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx bezplatně xxxx xxxx výpis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
§190x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Sb. x účinností xx 1.7.2008
§190h
(1) Xx valné xxxxxxx xxxx členské xxxxxx xxxx xxx společníkům xxxx členům xxxxx xxxxxxxxx k nahlédnutí xxxxxxx xxxxxxx x §190g xxxx. 1, xxxxxxxx se xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx před hlasováním x xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx společníky xxxx xxxxx se znaleckou xxxxxxx o xxxxxxx.
(2) Xxxxx společník xxxx xxxx, který x xx xxxxxx xx xxxxx hromadě xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zisku. Xxxxxxxxxx §190e odst. 2 xxx xxxxx obdobně.
§190x vložen právním xxxxxxxxx č. 126/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008
§190x
Na xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o převodu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §190c xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxxx x §190d odst. 1 xxxx poslední. Xxxxxxxxxx §190e, 190g x 190h xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§190x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2008
§190x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx dni zániku xxxxxx osoby.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zániku xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx společnost oprávněna xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxx fúze xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstoupit. Xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §190i.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na trvání xxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících x ovládací xxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx zisku.
§190x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2008
Xxxxxxxxxxxxxx
§191
(1) Představenstvo je xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jenž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jejím xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx rozhoduje x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud nejsou xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxx xxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxxxxxx jedná xxxxxxx xxxxxx společnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx, xxxxxx xxx činí, xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, rozhodnutí valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx představenstva jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx, avšak xxxx xxxxxxx nejsou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
§192
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx valné xxxxxxx ke schválení xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx ztráty v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx a xxxxx, x xxxx xx účetní závěrka x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx akcie xx jméno xxxxxxx 30 dnů před xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx údaje xxxx účetní xxxxxxx xx v téže xxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, x němž xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx lhůtách xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx za účetní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx hromadě zprávu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx majetku. Xxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
§193
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx valnou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx uhrazení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx neuhrazená xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx dostala do xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx hromadě xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo přijetí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx jiného.
(2) X xxxxxxxx xxxxxxx, xx jejímž základě xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx majetek, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx majetku x průběhu jednoho xxxxxxxx xxxxxx jednu xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx účetní závěrky xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx dozorčí xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Ustanovení §196a odst. 4 xxxxx xxxxxxx.
§194
(1) Xxxxx představenstva xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx, xx členy xxxxxxxxxxxxxx volí a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v nich xxxxxxxx. Xxxxxxx období xxxxxxxxxxxx členů představenstva xxxxxx stanovy x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx. Neurčí-li xxxxxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx představenstva xxxxxxx xxxx, zvolí osoby xxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx představenstva před xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx při volbě xxxxx představenstva se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rady. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dozorčí xxxx, schvaluje rovněž xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 2, xxxxxx xx xxxxx funkce x plnění xxxxx §66 xxxx. 3 xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, odstoupí x funkce, xx xxxxxxx nebo jinak xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx zvolit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx představenstvo schopno xxxxx své xxxxxx, xxxxxxx chybějící xxxxx xxxx xxxxx představenstva xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxx osvědčí xxxxxx xxxxx, x to xx xxxx, xxx xxxxx zvoleni xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx může xxxx x bez xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §71 odst. 2 xxxx druhé, xxxxx, xxxxxx x xxxx, xxxx. 6 x 7 xxxxx xxxxxxx. Místně příslušným xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx soud společnosti; xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, je-li xxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxx xxxx za xx xxxxxx, a xxxxx, xxx má xxx soudem jmenována xx člena xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx volbou nového xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx určit, xx představenstvo, xxxxx xxxxx xxxxx zvolených xxxxxx xxxxxxxx neklesl xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx má xxxxxxx xxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx s jediným xxxxxxxxxx. Členové xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svých xxxxx xxxxxxx stanovami, xxxxx xxxxxxxx hlasů všech xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx x xxxxxx schválenými xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x stanovami. Jejich xxxxxxxx nemá xxxx xx xxxxxx jednání xxxxx představenstva xxxx xxxxxx osobám. Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx společnosti.
(5) Xxxxxxx představenstva jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx hospodáře x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx by xxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx, xxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx hospodáře, nese xxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tento xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Ti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porušením právních xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx škodu, xxxxxxxxxx xx tuto xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx a členem xxxxxxxxxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxx vylučující xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxx neplatné. Členové xxxxxxxxxxxxxx odpovídají xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plněním xxxxxx xxxxx hromady, xxx xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx představenstva, xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx škodu, xxxx xx závazky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně, xxxxxxxx xxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx neuhradil x xxxxxxxx nemohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platby. Xxxxxx ručení xx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx představenstva x xxxxxxx škody. Ručení xxxxx představenstva zaniká, xxxxxxx způsobenou xxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx dosáhla věku 18 xxx, xxxxx xx plně způsobilá x xxxxxxx úkonům, xxxxx xx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx x živnostenském xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jejíž straně xx dána překážka xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxx rozhodl xxxxxxxxx xxxxx. Přestane-li xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxx funkce xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxx nejsou dotčena xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.
§195
(1) X průběhu zasedání xxxxxxxxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx z jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx.
§196
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Pokud xx xxxxxx nebo x xxxxxxxx valné xxxxxxx nevyplývají xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxx stejném xxxx xxxxxxxx oboru xxxxxxxxx společnosti ani xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx obchodních vztahů,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) účastnit xx xx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx jiné osoby xx stejným nebo xxxxxxxx předmětem xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx statutárního xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxx x obdobným předmětem xxxxxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx důsledky xxxxxxx x §65.
(3) X případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx obchodní.
§196a
(1) Xxxxxxxxxx xxxx uzavřít xxxxxxx x úvěru xxxx půjčce s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx valné hromady x jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jiné xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xx xxxxxx tam xxxxxxx xx prospěch xxxx xxxx xxxxx. Souhlasu xxxxx hromady xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ovládající xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx společnost xxxx xx xxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx, akcionáře xxxx xx osoby jednající x ním xx xxxxx anebo xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xx osoby jí xxxxxxxx anebo xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx desetiny xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxx xxxxxx xxxx na xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovena xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx a odměňování xxxxxx xxxxx ustanovení §59 odst. 3. Xxxxxxxx k nabytí xxxxxxx xx 3 xxx xx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx valná xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxx běžného xxxxxxxxxx xxxxx a na xxxxxx xxxx zcizení x podnětu xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx xx v českém xxxx zahraničním mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 1 o xxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(5) Společnost xxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zapotřebí, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazků ovládané xxxxx ovládající osobou.
(6) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx §446 xxxxxxxxx.
Dozorčí xxxx
§197
(1) Dozorčí xxxx xxxxxxx na xxxxx působnosti xxxxxxxxxxxxxx x uskutečňování podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx týkajících xx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zda xxxxxx zápisy xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx skutečností x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxxxx x pokyny xxxxx xxxxxxx.
§198
Xxxxxxx xxxx přezkoumává řádnou, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závěrku x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx vyjádření xxxxx xxxxxxx.
§199
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §184 xx 190.
(2) Dozorčí xxxx xxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v řízení xxxx soudy a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx představenstva.
§200
(1) Xxxxxxx rada xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx jejích xxxxx xxxx být xxxxxxxxx třemi. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x jednu xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xx-xx společnost xxxx xxx 50 xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx polovinu týdenní xxxxxxxx doby stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx koná xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Stanovy mohou xxxxx vyšší xxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, než xxxxx členů volených xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx část xxxxx xxxxxxx rady x xxx menším xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Členové dozorčí xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx dozorčí rady xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx. Xxxxx funkční xxxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxx 1 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §194 odst. 2, 4 xx 7 x §196.
(4) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx být zároveň xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx osobou oprávněnou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxx ke společnosti x pracovním xxxxxx, x to xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx, prostřednictvím xxxxxxxx. Xxxxxxx může xxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx volby x pracovním poměru xx společnosti xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx hlasování xxxx xxxxx a xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx kandidát s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx volební xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx jinou. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx po projednání x odborovou organizací, xxxxxxxx radou zaměstnanců xxx, aby se xxxx mohl účastnit xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxxxxxx do dvou xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, odborová organizace xxxx rada zaměstnanců, xxxxx xx společnosti xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx, kteří splňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(6) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx rady xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5.
(7) Xxxxxxx xxx xxx xxxxx a odvolání xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců. Xxxx-xx xxxx, volební řád xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx projednání xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínku podle xxxxxxxx 1. Má-li xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tisíc xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx volební xxx xxxxxxxxx x nepřímou xxxxx nebo odvolání xxxxx dozorčí xxxx, xxxxx-xx volební obvody xxxxxxxxx tak, xx xxxxx xxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx voličů.
§201
(1) Xxxxxxx xxxxxxx rady xx účastní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx seznámit xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Rozdílný xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx závěry ostatních xxxxx dozorčí xxxx.
(3) Dozorčí xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxx §195 xxxx. 2 obdobně. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx. X zasedání xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx se uvedou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx x to xxxxxxxx, x xxxx se xxxxx odchylný názor xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxxx zaměstnanci.
(4) Xxxxxxxx zákon nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x dozorčí xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx práva xxxxxxx představenstvu xxxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx představenstva xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx. Za xxxxx xxxxx vzniklou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx s xxxx řádného hospodáře. Xxxxxxxx xx dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx větě, za xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx jednání odpovídají xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, kteří xxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu
§202
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §210.
(2) X xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, které se xxxxxx svolání valné xxxxxxx, se uvedou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184a xxxx. 3
x) xxxxxx navrhovaného xxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx zvýšení,
x) navrhovaný xxxx, xxxxxx, forma x xxxxx akcií, xxxxx xxxx xxx vydány xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxx-xx být xxxxxx xxxxxxxx xx akcie, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Má-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uvede xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x lhůta xxx xxxxxx upsání x navrhovaná xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx určení x xxxxxxxxxxx anebo xxxx x xxx, xx jeho určením xxxx pověřeno představenstvo, xxxxxx případné minimální xxxx, x xxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx spojená x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxx hromadě xxxxxxxx
x) omezení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §204a, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx oznámení xxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva,
x) xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x emisní xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx x ocenění xxxxxxx x posudku znalce xxxx xxxxxx podle §59 xxxx. 4 xxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59a,
x) vyslovení souhlasu xx xxxxxxxxxx, uvedou xx x xxxxxxxx xxxx pohledávky, které xxxx xxx započteny, x xxxxxx navrhovaného xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx ode dne xxxxxx jeho xxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
Zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§203
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kurs xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx, x xxx xx být základní xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx akcií xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx buď xxx xxxxxxx nebo x určením omezení,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, druh, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx x §204a xxxx. 2 xxxx, má-li upsat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §204a xxxx. 6, xxxxx x xxxxx, x xxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx, xx xxx je oprávněna xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx akcií; to xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlasováním x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §205,
x) xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §205, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxx zájemce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx anebo xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx veřejné nabídky,
x) místo x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx této xxxxx, x xxxxxx kurs xxxxx upisovaných akcií xxxx xxxxxx jeho xxxxxx anebo xxxxxxxx xxx představenstvo, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxx x penězích, xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx výši xxxx xxx představenstvem xxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx,
x) účet u xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx x xxxxx, x xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x nimi xxxxxxxxx,
x) schvaluje-li xx xxxxxxxxx akcií nepeněžitými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx určeného xxxxxxxx xxxxxx xxxx znalců xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §59a x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, podobu, xxxxx x druh xxxxx, xxx xx vydají xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx započtení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společnosti xxxxx pohledávce xx xxxxxxxx emisního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx; xx-xx být xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx údaje xxx písmenem f),
x) xxxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx §204b, xxxxxx jejich podoby, xxxxxxxx vydání x xxxxxx za xxxx xxxxx.
(3) Pokud xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxx obsahovat údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d), platí, xx xxxx xxxxx xxxxx nabídnuty k xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx tohoto xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx zapsáno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx vázáno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je právní xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§204
(1) Xx postup při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx akcií xx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §163 odst. 3 x 4, §163a, 164, §165 xxxx. 1 x 2, §166, 167, §168 xxxx. 2 x 3, §176 x 177. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí obsahovat xxxxxxx údaje xxxxxxx x §163 odst. 2 xxxx. x) xx f).
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vklady, xx upisovatel xxxxxxx xx xxxxx určené xxxxxx hromadou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nejméně xxxx 30 %, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§167 xxxx. 2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx společnost xxxxxx xx xxx xxxxx. Xx neplatí, xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxx x započtení xxxx xxx xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxxx disponovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx zápisem xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Upsat xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepeněžitými xxxxxx xx xxxxx, xxx xx-xx xx v xxxxxxxxx xxxxx společnosti. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxx důvody upisování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x odůvodnění výše xxxxxxxxxxxx emisního kursu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Upsat xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromada. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zvýšení základního xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §60 odst. 1 xxxx xxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nemovitosti xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 2 a 3.
(4) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zvýšením xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx z čistého xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, x němž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx o upsání xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxxx. Smlouva x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §205 xxxx. 3. X xxxxxx akcií musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx uzavření smlouvy x xxxxxx xxxxx.
(6) Jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx emisní xxxx jím xxxxxxxx xxxxx, x kdyby xxxx xxxxxx akcií xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx prohlásí xxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §183 xx neplatné.
(7) Xxxx-xx zamítnut xxxxx na xxxxx xxxxxxx základního kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx upsání akcií xxxxxxxx.
§204x
(1) Xxxxx akcionář xx xxxxxxxxxx právo upsat xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx určeným xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx dva týdny, x xxxxxxxx, xxx xxxx akcionářům xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx akcií, které xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx podíl xx xxxxx nové xxxxx xxxxxxx xx jednu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jmenovité xxxxxxx, x xxx, xx xxx xxxxxxxx pouze xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, druh, xxxxx, podobu x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s využitím xxxxxxxxxxxx práva nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx; xxxxxx kurs xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx všechny xxxxx, xxxxx xxx xxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx kursu akcií xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx akcie.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx bylo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 4. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 4; x xxxxxxx případě je xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxx, platí stejné xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx akcii dosavadní xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx právo podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxx jeho vykonání.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx rozhodným xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, kdy xxxxx být xxxx xxxxx vykonáno xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx omezit xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo omezit xxx x důležitém xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx přednostní xxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx všechny xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx akcionářů, xxxx představenstvo předložit xxxxx hromadě písemnou xxxxxx, ve které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kurs, xxxxxx xxxx xxxxxx xx pověření xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Za xxxxxxx xxxx vyloučení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o obstarání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx závazek xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx akcií, xx xxxxxx žádost xx stanovenou xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Na xxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx akcionářům xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavců 2 xx 4.
(7) Xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx akcií x xxxx xxxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Prohlášení x xxxxxx xx práva xxxx mít písemnou xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být učiněno xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Prohlášení x xxxxxx xx práva xx xxxxx xxxxxxx xx uvede x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx účinky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akcionáře.
§204x
Xxxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxx zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxxxxx akcií, jejichž xxxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx kurs xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poukázky xx xxxxx, xxxxxxxx-xx x tom valná xxxxxxx. Xxxxxxxx na xxxxx lze xxxxx x pouze k xxxxxxxx upsaným akciím, xxxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxx x nebude-li xx v xxxxxxx x §155 odst. 7 xxxxx xxxxxx.
(2) Poukázka na xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. S xxxxxx xxxxxxxxx na akcie xxxx spojena práva xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, nerozhodne-li xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx poukázek xx xxxxx, xx s xxxxxx poukázkou xx xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, které za xx mají xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx poukázek na xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx akcií.
(4) Xxx xxxxxx zaknihovaných xxxxxxxx na xxxxx xx zaknihované akcie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §209 xxxx. 6. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 4 xxxx xxxxx a §214. Xxx xxxxxx listinných xxxxxxxx na akcie xx zaknihované akcie xx postupuje obdobně xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. Mají-li xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx akcie xx jméno, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx akcie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx známa, x xxxxxx za xxxxx xx jméno xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx celostátně distribuovaném xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxx x neplatnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx §167 xxxx. 2 vlastníku xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx majitele xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §167 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xx xxxxx x skutečnosti, x xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx za xxxxx na xxxxx, xxxxx představenstvo vlastníky xxxxxxxx xx akcie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mu xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §167 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednom celostátně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx určeném xx xxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxxx na xxxxx musí xxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx,
x) firma x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, forma, podoba x počet xxxxx, xxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx x listinné xxxxxx xxxx obsahovat x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx poukázek xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §161a xx 161f.
(9) Xx xxxxxxxx xx xxxxx se nevztahuje xxxxxx úprava poukázky xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zákoníku.
§205
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxx §203 xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx dohodnout xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx účasti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx pořízena xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Dohoda xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx prohlášení x xxx, xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx akcií, ledaže xx jej vzdali xxx xxxxx xxxx xx vykonali anebo xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx a jmenovité xxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, výši xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxx splácen x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x banky xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx kurs xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx splácen xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dohoda x předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx xxxxxxx.
§206
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx výše základního xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx upsání xxxxx odpovídajících xxxxxxx xxxx zvýšení x xx xxxxxxxx alespoň 30 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x peněžité xxxxxx, a xx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx na zápis xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxx zápis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, stanovami x xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx emisní kurs xxx zcela xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jen na xxxxxxx tohoto notářského xxxxxx, ledaže xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx vydá xxxxxxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx 2 xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx dnů od xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
§207
Podmíněné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Pokud se xxxxx hromada usnesla xx xxxxxx vyměnitelných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, x jakém xxxxx xxx uplatněna výměnná xxxxx x vyměnitelných xxxxxxxxx xxxx přednostní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx je xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podmíněném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, zda podmíněné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určeno pro xxxxxxxx výměnných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx,
c) rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, podobu, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx hodnotu akcií, xxxxx mohou být xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx společnosti je xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápis xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx valná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přijala. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dluhopisů nemůže xxxxx xxxxx, xxx xxxx usnesení valné xxxxxxx zapsáno do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Výměnné xxxxx se uplatňuje x společnosti doručením xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Doručení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upsání x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx postup při xxxxxx akcií xx xxxxxxx ustanovení §204.
(6) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx po xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxx xxxxxx dluhopisů xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §213a xxxx. 2 x 3 x §214.
Zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx společnosti
§208
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §217 xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x účetní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx základního kapitálu xx xxxxxxx mezitímní xxxxxx závěrky.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ustanovení §178 xxxx. 2.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účel xxxx xxxxxxxxxx oprávněna xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxx, než xxxxx činí rozdíl xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a součtem xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, že xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 byla ověřena xxxxxxxxx bez výhrad x byla sestavena x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke dni, xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxx xxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxxx x jakékoliv xxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxx snížení xxxxxxxxx xxxxxx, nemůže xxxxxx xxxxx x řádné xxxx mimořádné xxxxxx xxxxxxx, xxx musí xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Usnesení valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx kapitál xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo zdrojů xxxxxxxxxxx, x nichž xx základní kapitál xxxxxxx, x členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx nové akcie, x xxxxxxxx xxxxx x jmenovité xxxxxxx xxxxxx xxxxx společnosti,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty akcií, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx listinných akcií. Xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx listinných xxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxx zápisu zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx podílejí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která základní xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx této xxxxxxxxxxx, xxx jsou v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobou.
§209
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxx buď xxxxxxx nových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akcionáře xxxxx poměru jmenovitých xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx zvýšením jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxxx akciích s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx představenstva oprávněných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx vyzve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxx, aby je xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jmenovité xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxx xxxxxxxxxx, není xxxxxxxx až do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uplatní xxxxxx xxxxx §214.
(3) Xxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu.
(4) Xxxx-xx být xxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx listinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx zápisu zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx akcií xxxxxxxxxxx. Jestliže akcionář xxxxxxxxxx xxxx akcie xx lhůtě xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxx na vydání xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx není dotčeno xxxxx xx xxxxxx xxxxx §214 xxxx. 4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxx, v xxxxx xx rozdělují akcie xxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx prodat, nepřevezme-li xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx akcií.
(5) Xx marném xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 písm. x) xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxxx xxxxx §214 xxxx. 4.
(6) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, podá xxxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§209x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu
(1) Zvyšuje-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x jejichž xxxx xx xxxxx trhu x době rozhodnutí xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx upisováním akcií xxxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxx hromada x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x vlastních zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §158 xxxx. 2. Zvýšení základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxx, x xxx xx xxx základní xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxx x jmenovitou xxxxxxx, xxxx, formu x podobu xxxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx §204a xxxx. 2 xxxx, xx-xx xxxxx xxxxx obchodník s xxxxxxx papíry podle 204a odst. 6, xxxxx x lhůtu, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx koupit, nebo xxxxxx jejího určení,
x) xxxxxx, xxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx upsány x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §205, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zájemcům x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx anebo xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výzvy x xxxxxxxxx akcií,
e) xxxxx x lhůtu xxx upisování xxxxx xxx využití xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx počátek xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx zmocnění xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx způsob xxxx xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx,
f) xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a úvěrního xxxxxxxx x lhůtu, x xxx je xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kursu xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx akcií xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx spojených,
x) xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, určení xxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nepodléhá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
j) xxxxxxx vlastních xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaných xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx společnost xxxx krýt xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatit xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxx kursu xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx splatit xxxxxxxxxx, xxxxxxxx stanovy xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jestliže xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx upsaných xxxxx xx xxxx uvedené x odstavci 3.
(5) Xx kombinované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jinak použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx §203 xxxx. 1, 3 x 4, §204 xxxx. 1, 4, 6 x 7, §204a xxxx. 1 xx 4 x xxxx. 6, §205, 206, §208 xxxx. 1 až 5.
§210
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx rozhodlo x xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxxx akcií nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisku, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "pověření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx vydány xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x rámci pověření xxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxxx, nepřekročí-li xxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx emisní xxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx jmenovaného xxxxx §59 xxxx. 3 xxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx pořízen xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx zvyšování základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §203 xx 209.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kapitál xx xxxxx udělit xx xxxx xxxxxxx pěti xxxx xxx xxx, xxx se konala xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx usnesla xx xxxxxxxx zvýšit základní xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xx ze xxxxxx, xxxx valná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozhodnout, xx podíl xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx splacení xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx obdobně.
Oddíl 6.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§211
(1) X xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx valná xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
a) xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx x způsob, jak xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxxx snížení základního xxxxxxxx,
x) způsob, xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xx základní xxxxxxx xxxxxx akcií z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x výši xxxxxx xx vylosované xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxx-xx xx základní kapitál xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, zda xxx o návrh xx úplatné xxxx xxxxxxxxx vzetí xxxxx x xxxxx, x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx,
f) xxxx-xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zatímní xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Základní kapitál xxxxx snížit pod xxxx xxxx xxxxxxxxxx x §162 xxxx. 3.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx dobytnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx obchodního rejstříku. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx představenstvo do 30 dnů od xxxxxxxx xxxxx hromady.
§212
X xxxxxxxx nebo oznámení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx, xx xxxxxx kromě xxxxxxxxxxx podle §184a xxxx. 3 xxxxxxx xxxxx podle §211 xxxx. 1.
§213
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xx xxxx majetku. X xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společnost ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zatímní listy. Xxxxx postupem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx by tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se snižuje xxxxxxxx kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Společnost xxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx listy xx snížení základního xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx zrušení akcií, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x zaknihované podobě.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy xxxx xxxxxxx vlastních xxxxx xxxx zatímních listů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx snížením xxxxxxxxx xxxxxxx akcií, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xx xxx společnost xxxxxx xxxxxxx listy (§213a), xxxx tím, xx xx vezmou xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xxxxxxxxxx xxxxxx zatímní xxxxx (§213d).
(4) Akcie xx vezmou z xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx (§213b) xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx (§213c). Xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx stanovy společnosti x xxxx, xxx xxxx tyto akcie xxxxxxxxx, umožňovaly snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzetím xxxxx x xxxxx xx základě xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx určí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx.
§213a
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akcií x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, snižuje xx xxxxxxx x xxxxx akcií xxxxxxxxxxx, xxxxxx účelem snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Snížení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx provede xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx zatímní listy x nižší jmenovitou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zatímním xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx listy, aby xx xxxxxxxxxx xx xxxxx určené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výměny xxxx xxxxxxxxx snížení jejich xxxxxxxxx hodnoty. Pokud xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §214.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§213x
Xxxxx xxxxx z oběhu xx xxxxxxx losování
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx připouštět stanovy xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxx xxxxx x oběhu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx.
(2) Pokud společnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxx xxxxxxxxx podat příkaz x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x čísla xxxxx. Xx dobu, xxx xxxx akcie xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x očíslovanými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Losování xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxx dnů ode xxx, kdy xxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx losování xxxxxxxx xxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx svolání xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx akcií,
x) xxxxx, x níž xxxx společnost vylosované xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nesmí xxx delší než xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
c) xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx vydala společnost xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx zaknihované xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxxxxxx akcionáře, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxx, v níž xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx povinni x této lhůtě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx listinné akcie xxxxxxxxxx, není xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat práva x nimi spojená x představenstvo xxxxxxxxx xxxxx §214.
(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úplatu ve xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx akcií; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx doložena posudkem xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx představenstvo x výsledcích xxxxxxxx xxxxxx x osobě, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akcií. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx losování. Xx zápisu výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx příkaz xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx prokazujícím xxxxx xxxx základního kapitálu.
§213c
Xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx určit, xx xxxxxxxx kapitál
x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.
(2) Akcie xxx xxxx x xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx x bezplatném xxxxx akcií z xxxxx.
(3) Pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §183a odst. 1 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx. 2 xx 4 a xxxx. 7.
(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx splatná nejpozději xx tří xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nesmí předcházet xxx zápisu xxxx xxxxxxxxxx kapitálu do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nepředloží-li xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, není oprávněn xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx x nimi spojená x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §214.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pozastavení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku podá xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx koupila xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx příkaz xxxx xxx xxxxxxx výpisem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zápis xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dokladem o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(6) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx rozhodnutí valné xxxxxxx obsahovat xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápis xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx stanovené částky, x xxx má xxx základní xxxxxxx xxxxxx, x valná xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx základního kapitálu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxx xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxx snížit. Valná xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx, xx se x tomto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx.
§213d
Xxxxxxxx xx vydání xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nepostupuje xxxxx §177 odst. 4 xx 7.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xx splacením xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části, aby xxxxxx xxxxxxx list xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx list xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zápisu xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx emisní xxxx akcií po xxxxxxxxx xxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx zatímní list xxxxxxxxxx, není xxxxxxxx xx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx spojená x představenstvo xxxxxxxxx xxxxx §214.
§214
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx listinných xxxxx xxxx zatímních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx podoby x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx převzali listinné xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxx, s upozorněním, xx jinak budou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx akcie prohlášeny xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx listinné xxxxx xxxxxxx, x toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejní.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx listinné xxxxx xxxx zatímní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akcionářům, xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx určeným zákonem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "dotčené xxxxx"). Xxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx představenstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo zatímních xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxx listinné xxxxx, xxx nebyly xxx xxxxx xxxxxx akcionáři xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx přiměřené xxxxx, xxxxx představenstvo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoby na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování na xxxxx xxxx, nebo xx veřejné dražbě. Xxxxx, xxxx x xxxxxxx dražby představenstvo xxxxxxxx xxxxxxx dva xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xx stejné xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx regulovaném trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx z prodeje xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě vzniklých x souvislosti s xxxxxxxxxxx jejích xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vyplatí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx uloží xx xxxxxx úschovy.
(5) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy, xxxx xxxxxxxxxxx akcií xxxx zatímních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dotčené xxxxx xx zaplacení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx části. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx pohledávce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxxx emisního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx listů za xxxxxxxx, x rozdíl xxxxxxx dotčené xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx prohlášení akcií xxxx xxxxxxxxx listů xx xxxxxxxx nebo xxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xx xxxxxx snížení xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx rejstříku je xxxxxxxxxx xxxxxxx vrácené xxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx listy zničit.
§215
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věřitelům, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společnosti xxxxx xxxx, v němž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx xx jeho xxxxxx do obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxx představenstvo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x alespoň xxxxxxxxxxxxx odstupem a x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx oprávněni xxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx splatné v xxxx, xxx jim xxxx výzva xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx druhého zveřejnění, xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx snížením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(4) Nedojde-li xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx zajištění pohledávky xxxx má-li xxxxxxx xx to, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
§216
(1) Xx uplynutí 90 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 1, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx podle §215 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx snížení xxxxxxxxxx kapitálu do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rejstříkový xxxx xxxxxxx zápis, xx-xx prokázáno xxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx podle §215 xxxx. 1 a 2 a zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx dohodne xx všemi xxxxxxxx xx zajištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx podání návrhu xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávek věřitelů xxxxx §215 xxxx. 2, popřípadě před xxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx akcií. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx odpovědnosti xx nemohou zprostit.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§216x
(1) Xxxxxxxxxx §215 xxxx. 1, 3 x 4 x xxxxxxxxxx §216 odst. 1 x 2 xx nepoužijí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx základní xxxxxxx za účelem xxxxxx ztráty, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx kapitál xx účelem převodu xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 % základního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx při podání xxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) může xxx xxxxxx jen x xxxxxx xxxxxx xxxx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx vytvářen xxxxx §217 xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx vytvářenému xxxxx §161d x 161x xx xxxxxxxxxx.
(4) X souvislosti se xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx odstavce 1 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění ve xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx akcionářům xxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx závazku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.
§216x
(1) Xx xxxxx valné xxxxxxx lze přijmout xxxxxxxxxx o xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx se základní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanovených x §213d xxxx §216a xxxx. 1.
(2) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx poté, xx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsáno snížení xxxxxxxxxx kapitálu.
§216c
Souběžné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx §216a a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přizpůsobení xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxx přijatých x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx tomto trhu x souvislosti se xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx nových akcií xx základě xxxxxxx xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x snížení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx snížení a xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu). X xxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije xxxxxxxxxx §216b.
(2) X xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx hromada xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxx snížení v xxxxxxxxxx xx emisním xxxxx xxxxxx akcií, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, aby částku xxxxxxx základního xxxxxxxx x tomu odpovídající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx valné hromady.
(3) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx snížení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne rejstříkový xxxx rovněž jedním xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx částky, x xxxxxx xxx základní xxxxxxx snížen, x xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Rejstříkový xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx základní xxxxxxx po souběžném xxxxxxx a zvýšení xxxxxxxxxx alespoň xxxx xxxxx §162 odst. 4.
Xxxxx 7.
Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx
§217
(1) Xxxxxxxxxx vytváří xxxxxxxx fond v xxxx a ve xxxx určené stanovami x xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx vykázaného x xxxxx xxxxxx závěrce xx xxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx vytvoří, a xx xx xxxx xxxxxxx 20 % x xxxxxxx xxxxx, xxxxx ne více xxx 10 % x xxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x částku určenou xxxxxxxxx, nejméně však 5 % z xxxxxxx xxxxx, až xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx fondu určené xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx rezervní fond xxx xxxxxxxxx příplatky xxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx pouze k xxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx stanovy nebo xxxxx xxxxx jinak.
§217x
Xxxxx xxxxx
(1) Akciová xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 x 6 x xxxxx §204a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx listy.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 (xxxx xxx "xxxxx xxxx") xxx xxxxxxx xxxxx xxxx cenné papíry xx doručitele. Opční xxxx může xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) V xxxxxx xxxxx xxxx xxx uvedeno:
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, formy a xxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prioritních xxxxxxxxx společnosti, v xxxx xxxxxx, formě x x xxxx xxxxxxxxx hodnotě xxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx přednostního práva,
x) xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx jeho xxxxxx,
e) údaj x xxx, xx xxx na xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx list xxxxxx x listinné xxxxxx xxxx obsahovat x datum emise, xxxxxx xxxx podpisy xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx.
(5) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v zaknihované xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx (§156b) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx mohlo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx poprvé.
(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podobě, podá xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxx podmínek xxx vydání xxxxxx xxxxxxx papírů, x xxxxxxxx podá příkaz xx zrušení xxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx přednostní xxxxx xxxxxxxxx. Po uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 8.
Xxxxxxx x likvidace xxxxxxxxxxx
§218
Xxx xxxxxxx a zánik xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §6875c, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.
§219
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx akcionáři xxxxxxx x §181 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx likvidátora xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ho xxxxx xxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §71 odst. 4.
(3) Likvidátor, který xxxxx xxxxxxxx soudem, xxxx být xxxxxx xxxxxxxx odvolán x xxxxxxxx jiným likvidátorem.
§220
(1) Xxxxxxxxxx zůstatek se xxxx xxxx xxxxxxxxx x poměru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx akcií. Xxxxxxxxxx §159 xxxx. 1 xxx není xxxxxxx. Právo xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx, x xxxxx byl xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na část xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prioritních xxxxx x ostatních xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxx akcií.
(3) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx listinných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Vrácené xxxxx xxxxxxxxxx zničí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nevrátí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §214.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke dni, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, prohlášeny xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxx 9.
§220x
§220x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2008 Xx.
§220b
§220b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220d xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220j
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220m xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Xxxxx 10.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2008 Sb.
Xxxxx 11.
§220x
§220r xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220v
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220za
§220xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220xx
§220zb xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
Oddíl 12.
§220xx
§220xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
XXXXX XX.
XXXXXXXX
Díl X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§221
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx založeným xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hospodářských, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svých členů.
(2) Družstvo, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx bytovým.
(3) Xxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx "družstvo".
(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx; xx neplatí, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxx xxxx vliv xxxxxxxxxxx dalších xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxx.
§222
(1) Xxxxxxxx je právnickou xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx závazků xxxxxxxx xxxxx svým majetkem.
(2) Členové xxxxxx xx závazky xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx družstva xxxx xxxxxxx x xxxx mají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx družstvu xx xxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesahující xxxxxxx vklad na xxxxx ztrát xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxx však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu.
§223
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx členských xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx se zavázali xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx, xxxxx se zapisuje xx obchodního xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx základní kapitál xxxx xxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000 Xx.
(3) Xxxxxxxxx vzniku členství xx splacení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovami (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu (xxxxxxx xxxxx).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx mohou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx určených xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(6) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx kratší. Xxxxxxx xxxxx určit, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx ztráta xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx ještě xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§224
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx družstva:
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou oprávněny xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předsedajícího. Xx xxxx xxxxxxx xxxx schůzi xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx může xxxx xxxx xxxxxxxxx zpět xxxxx po xxxxxxxxx x stanovách, xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx založení, xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zavázali k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupní xxxxx xxxx být xxxxxxx do 15 xxx od konání xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx představenstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Průběh xxxxxxxxxx xxxxxx družstva xx xxxxxxxxx notářským xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členů x xxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxx xx xx xxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxx xxxxxxxxx text xxxxxx.
§225
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx podepisují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xx zápis xx xxxxxxxx:
x) stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schůze družstva x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx.
§226
(1) Xxxxxxx družstva musí xxxxxxxxx:
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
c) xxxxx x zánik xxxxxxxx, xxxxx a povinnosti xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx vkladu, xxxxxx xxxxxxxx členských xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxx x počet xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxxx, působnost x xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x použití xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx ustanovení, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx člena k xxxxxxxx, xxxxx stanovy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxxxxx, ledaže xxxxxx xx xxx člena xxxxxxxxxx. Xxxx-xx zvláštní xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx pracovněprávní předpisy.
(3) O xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Představenstvo družstva xx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx stanov xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx soud. Xxxxxxxxxx §173 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxx XX.
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
§227
(1) Xxxxx xxxxxxxx mohou xxx osoby fyzické x právnické. Je-li xxxxx stanov členství xxxxxxxxx pracovním xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx stát xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx.
(2) Po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx vzniká xxxxxxxx:
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxx,
b) xx xxxxxx družstva xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx členské xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx stanov xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx jiného, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx sjednán xxxx den xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, x xxxxxx dnem zániku xxxxxxxxxx vztahu člena x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jeho vzniku x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§228
Xxxxxxxx xxxx seznam xxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx firmy xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxx, v xxx byl xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Představenstvo xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx právní zájem, xxx do xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x svém členství x obsahu xxxx xxxxxx x seznamu.
§229
(1) Xxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxx člen xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanovy xxxxxxxxxx. Xxxxxx x převodu xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xx jinou xxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x členské xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx schůze x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx členských xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx členských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx družstva v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx převádějícího člena.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx představenstva.
§230
Převod xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s členstvím x xxxxxxx xxxxxxxx xx základě dohody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxx pozdějším xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Tytéž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakmile xxxxxxxxx xxxxxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o převodu xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§231
(1) Xxxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxx, vystoupením, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x exekuci xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výzvě ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, xxx-xx x xxxx xxxxx podán xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo zánikem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx konkurs xx majetek xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx družstvo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx do 2 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxx x povinností xxxxx v družstvu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nejdéle xxxx xxxxxxxxx xxxxx měsíců xxx xxx, kdy xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Člen xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx důležitých důvodů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx družstvu xxxx xxxxx družstva. X xxxxxxxxx, xxxxx musí xxx členu písemně xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x vyloučení xx xxxxx xxxxx člen xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx uplatněno xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx dovědět x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zaniká.
(5) Xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, prohlásí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxxx, je-li v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx právo na xxxxxx xxxxxx uplatněno xx 3 xxxxxx xxx xxx konání xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx dne, xxx xx xxxx xxxx dovědět o xxxxxx členské schůze, xxxxx xxxxxxxxx potvrdila, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x něm xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx tvrzeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx schůze přijala, xxx xxxxx xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx, xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx konání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx družstva, x xxxx se xxxxxxx xxx, k xxxxx xx xxxxxxx nájemní xxxxx související x xxxxxxx, který je xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx členovi, xxxxx o to xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x nebezpečí xx adresu xxxxxxxx x žádosti.
§232
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Dědic xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx zůstavitele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx. Zákon nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kdy xx xxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxxxx x nabytím xxxxxxxxx xxxx a povinností xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dědic xxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxxxx podíl člena, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx právnické xxxxx x družstvu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vstupuje nástupce xx všech dosavadních xxxxxx xxxxxxxxx práv x povinností.
§233
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx trvání xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na vypořádací xxxxx.
(2) Vypořádací xxxxx se xxxx xxxxxxx splaceného členského xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx x souhrnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxx násobených ukončenými xxxx jejich xxxxxxxx.
(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu je xxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky xx xxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nepřihlíží xx xxxxxxxx, jenž xx x nedělitelném xxxxx, a jestliže xx xxxxxxx xx xxxxxx, i x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondech. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x kratším než xxxxxx členstvím xxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx schválení xxxxxx xxxxxxx za rok, x xxxx členství xxxxxxx. Xxxxx na xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx členství.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxx, xxx xxxxx stanovy xxxxxxxx xxxxx.
§234
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x penězích. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx žádat xxxxxxxxxx vrácením xxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zániku jeho xxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx družstvu xxxxxx x penězích. Xxxxxxx xxxxx určit, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx členský xxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nakládá x xxxxxxxx družstva způsobem, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vložené xx xxxxxxxx má xxxx i x xxxxxxx, že tento xxxxx stanovy neurčují.
§235
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx vzniku zřídit xxxxxxxxxxx xxxx, nejméně xx xxxx 10 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx doplňuje, xxxxxxx x 10 % xxxxxxx čistého zisku, x xx xx xx xxxx, xxx xxxx nedělitelného xxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fond xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§236
Rozdělení xxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx má xxxxxxxx xxxx členy, xx xxxxxx xxxxxxx schůze xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky.
(2) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxx xxxx jiného, xxxx xx xxxxx člena xx zisku xxxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxxx poměrem xxxx xxxx splaceného xxxxxx x splaceným vkladům xxxxx xxxxx; x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodném xxxx xxxxxx jen část xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx krátí.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx to xxxxxxx, xxxxx určit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx mezi xxxxx.
Xxx XXX.
Xxxxxx xxxxxxxx
§237
Xxxxxx družstva xxxx:
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) představenstvo,
x) xxxxxxxxx komise,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§238
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §244a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx kontrolní komise xxxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx. Xxxxx učiněná x xxxxxxx x xxx je xxxxxxxx.
(2) Je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx družstva xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxxxxx; plná xxx musí mít xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxx xxx členem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x nesmí xxxxxx další plnou xxx xx tímto xxxxxx xxxxx osobě.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se pro xxxxxxxx usnesení členské xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny členů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přítomných xxxxx. Xxxxx zákon nebo xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx
§239
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxxx xx schází xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejméně xxxxxx xx rok. Svolání xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovami. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx představenstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx členské xxxxxx. Ustanovení §182 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Členská xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, požádá-li x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx třetina xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxxxxx případech, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členské schůze, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této osobě xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx družstva.
(4) Xx působnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx:
x) xxxxx stanovy,
b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komise,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) rozhodovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx družstva,
g) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx smluv xxxxx §67a x x xxxxxx významných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitostmi, xx xxxxxxx jsou xxxx, xxxx x xxxx; takové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx v nemovitosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx převést byt xxxx nebytový xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx člena, xxxxx xx nájemcem.
(5) Členská xxxxxx xxxxxxxxx o dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, popřípadě pokud xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyhradila.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hlasy xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx členských schůzích. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x x dalších případech, xxxxxx-xx xxx stanovy.
(7) Není-li s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx dobře xxxxx xxxxxxxx členskou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx určit, xx v rozsahu xxxx xxxxxxxxxx plní xxxxxxxxx členské schůze xxxxxxxxxxx delegátů. Xxxxx x delegátů xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, svolá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členskou xxxxxx xxx, xxx xx konala xx 3 xxxxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxx členská xxxxxx xxxxxxx svolaná. Xxxxxxxx členská xxxxxx xxxx xxx svolána xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx ode xxx, na který xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx schůze, nejpozději xxxx 10 dnů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx schůze xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx §238 xxxx. 3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx členských xxxxxx x schůzí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§240
(1) Xxx hlasování xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx jinak. V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §239 xxxx. 4 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx hlas.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zmocnit xxxxxx xxxxx družstva xxxx xxxxx osobu, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§241
(1) X xxxxx xxxxxxx schůzi se xxxxxxxx zápis, xxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx x xxxxx konání xxxxxx,
x) xxxxxxx usnesení,
c) xxxxxxxx hlasování,
d) nepřijaté xxxxxxx členů, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xx x podklady, xxxxx xxxx předloženy x projednávaným bodům.
(3) Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx.
§242
(1) Xx xxxxx člena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schůze, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx svolána xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Návrh xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx oznámení xxxxxxx představenstvu.
(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx obsah xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dozvěděl, nejdéle xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X ostatním se xxxxxxx ustanovení §131 xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§243
Xxxxxxxxxxxxxx
(1) Představenstvo řídí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxx stanovami xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Představenstvo xx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Představenstvo plní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odpovídá xx xx svou činnost. Xxxxxxxxx-xx ze stanov xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx místopředseda. Xx-xx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx představenstvo, předepsána xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx představenstva.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xx schází xxxxx potřeby. Musí xx xxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx výzvu xxxxxxx x nápravě nedostatků.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxxx (představenstva), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx jsou xxxxxx xxxxxxxx schůzí. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx. Zastupováním xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx představenstva x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx mohou xxxxx, že běžnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxx odpovědnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx platí xxxxxxx §193 odst. 2, §194 odst. 2 xxxxx xx pátá xxxx x xxxxxxxx 4 až 7.
§243a
(1) Xxxxx člen xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx žalobu proti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx řízení xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jiná xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx osoba xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx družstvo.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§243x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§244
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veškerou xxxxxxx xxxxxxxx a projednává xxxxxxxxx jeho členů. Xxxxxxxx xxxxx členské xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxx xxxxxxxx. Kontrolní xxxxxx xx xxxxxxx xxx členy.
(2) Xxxxxxxxx komise xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx komise xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jednou xx xxx měsíce.
(5) Xxxxxxxxx komise volí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx stanovy xxxxxxxx, xx xxxx voleni xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx komise xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx platí x xx xxxxxx x xxxxxxxx.
(7) X jednotlivým xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx x této xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx komise.
(8) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §243 xxxx. 8.
§244x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xx podmínek stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx vznikne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx volit x xxxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxx xxxxx xx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §245 se zde xxxxxxxxx. Xxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nikdy nesmí xxx vyšší xxx xxxxx členů kontrolní xxxxxx volených xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §200 xxxx. 5 xx 7 se xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx má po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sídlo xx xxxxx Xxxxx republiky x xx xxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev vnitrostátní xxxx, xxxx stejné xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx družstva xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fúze do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, pokud zákon x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx něco xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx i xx případy xxxxx x dalších vnitrostátních xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx komise, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Jestliže xxxxxxxxxxxx zanikne za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev právo xx členství xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx komisi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §245, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx uvedené.
§244x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008
§245
Xxxxxx xxxxxx družstva
(1) X xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxx členů, xxxxx xxxxxxx určit, xx xxxxxxxxx představenstva x xxxxxxxxx komise plní xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxx rozhodování a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx ustanovení x členství x xxxxxxxx družstva
§246
(1) Funkční období xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovy, nesmí xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx družstva xxxxxx xxxxxxxx.
§247
(1) Xxxxxx xxxxx představenstva x xxxxx kontrolní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Stanovy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx neslučitelnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx členem xxxxxxxxx voleného xxxxxx xxxxxxxx.
§248
(1) Xxxx xxxxxxxx, který xx xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x funkce xxxxxxxxx, xx však xxxxxxx xxxxxxx xx orgánu, xxxxx xx xxxxxx. Xxxx funkce xxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, projedná odstoupení xxxxx, který xx xxxxxx. Příslušný xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poté, kdy xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle však xx xxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Určují-li xxxxxxx, xx xx xxxx náhradníci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx do xxxx, kdy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxx zanikne xxxxx.
§249
Xxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx představenstva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx nesmějí být xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx x obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§250
Hlasování x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxx náleží xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx x určitých xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xx tajném xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednající orgán.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxxx hlasováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo pomocí xxxxxxxxxx sdělovací techniky, xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx projeví xxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxx. Pro tento xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přítomné (§238 xxxx. 3).
§251
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx družstva xx xxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nároky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jí xxxxxxxx xxxxx.
Xxx XX.
Xxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
§252
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx účetní xxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx navrhne xxxxxxxxxxxxxx x způsob rozdělení x užití xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx úhrady xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx mohou xxxxxxx řádnou účetní xxxxxxx a návrh xx xxxxxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx x nahlédnutí.
§253
Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 9) xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx roce x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx schůzi.
Xxx V.
Xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxx
§254
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx zúčastněné na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx:
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx rozvrhového usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxx dlužníka je xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxxx družstvo zřízeno.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§255
§255 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§256
§256 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§257
(1) Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx družstva xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx likvidaci, xxxxxxxx:
x) počet xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v §221 xxxx. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxxx v §223 xxxx. 2,
c) xxxxxxxx xxx xxxx ode xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx období xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svolat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nedělitelný xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §56 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Soud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx navrženo, xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§258
(1) Xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx bude v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx skončení této xxxx.
(2) Toto xxxxxxxxxx musí xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx započato x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§259
(1) Xxxxxxxxx-xx zákon jinak, xxxxxxxx zrušené xxxxxxxx xx likvidace. Likvidátoři xxxx jmenováni způsobem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx členská schůze.
(2) Likvidátoři xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxx na jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx na požádání xxxxxxxxx každému xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozdělí xxxx členy xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx členům xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vkladu. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xx xxxxxxx xxxx členy, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxx-xx stanovy xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx likvidačního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §234 xxxx. 1.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxx. Vyhoví-li soud xxxxxx, xxxxxxxx zároveň x xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxx xxx měsíců xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx likvidační zůstatek xxxxxxxx.
§260
Použití xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Nestanoví-li se x xxxx hlavě xxxxx, použijí xx xx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxx I xxx X (§56 xx 75c) xxxx xxxxx xxxxxx.
ČÁST XXX.
XXXXXXXX ZÁVAZKOVÉ XXXXXX
XXXXX I.
XXXXXX XXXXXXXXXX
Xxx X.
Xxxxxxx xxxxxx úpravy x její xxxxxx
§261
(1) Xxxx xxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx, jestliže při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx závazkové xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb. X xxxxxx xxxxx xx xx stát xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx vyplývá, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx.
(3) Touto xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx ohledu na xxxxxx xxxxxxxxx závazkové xxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx společníkem a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx smluv, xxxxx se xxxxxxx xxxxx společníka,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x družstvu, xxxxx i ze xxxxx x převodu xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§642),
x) xx xxxxxxx x prodeji xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (§476), xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (§488b), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (§117a), smlouvy o xxxxx (§497), xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti (§591), smlouvy xxxxxxxxxxxx (§601), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku (§638), smlouvy o xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§673), xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§682), smlouvy x xxxxxx (§692), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§700), xxxxxxx x xxxxxx xxxx (§708) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (§716),
x) x bankovní záruky (§313), z cestovního xxxx (§720) x xxxxx xxxxxxxxxx (§725),
x) mezi společností xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx,
x) xxxx zakladateli x xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 37).
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx se xxxx i xxxxxx xxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vztazích, xxx xx řídí xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců.
(5) Xxx použití xxxx xxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx rozhodující xxxxxx účastníků xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vztahu.
(6) Xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxx nejsou xxxxxxxx v hlavě XX xxxx xxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxxx jako xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx smluvním xxxx x občanském zákoníku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikáním xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx zákonem x xxxxxxx xx xx xx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx smlouvě; xxx xxxxxx závazku xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx postavení xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxx postavení xxxxxxxxxx.
(7) Pojistná xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§262
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x §261, xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zhoršení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx x tohoto xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx x xx-xx xxxxx jedna xx xxxxx právního xxxxxx podle §261 xxxx. 1 xxxx 3 podnikatelem, xxxxxxx xx ustanovení xxxx xxxxx na xxx xxxxxx; xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx adhezních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx závazcích občanského xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxx xxxx, je-li xx ve xxxxxxxx xxxxxxx strany, která xxxx xxxxxxxxxxxx.
§263
(1) Xxxxxx xx mohou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §261 x 262, §263 xx 272, §273, §276288, §301, 303, 304, §306 xxxx. 2 x 3, §308, §311 xxxx. 1, §312, §321 xxxx. 4, §322, §323, 324, §340 xxxx. 4 až 6, §341, 343a, 343b, 344, 365, 370, 371, 376, 382, 384, §386408, §444, 458, 459, 477, 478, §479 xxxx. 2, §480, §483 xxxx. 3, §488, 488a, §488c xx 488e, §493 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §499, §509 xxxx. 1, §528, 535, 592, 597, 608, §612 xx 614, §620, §622 xxxx. 4, §628, 629, 655, 655a, 658, 659a, 659b, 659c, §660 xxxx. 4 x 5, §662 xxxx. 2 x 3, §662a xxxx. 3, §668 xxxx. 2, 3, 4 a 6, §669 xxxx. 6, §669a xxxx. 2, §672a, §673 xxxx. 2, §678, §679 xxxx. 1, §680, 707, §709 xxxx. 3, §710 xxxx. 2 a 3, §713 xxxx. 2, §714 xxxx. 4, §715a, §718 xxxx. 1, §719a, §722724, §729, 743 a §745 odst. 2.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§264
(1) Xxx určení xxxx x povinností xx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy xxxx se xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx použijí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§265
Xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxx.
Xxx II.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
§266
(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jednající xxxxx, xxxxxxxx tento úmysl xxx xxxxxx, xxxxx xx projev xxxx xxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx.
(2) X xxxxxxxxx, kdy projev xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba x postavení xxxxx, xxxxx xxx projev xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx x tomto styku xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx jednání x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx sebou xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx xxxx, xxxxx obsahuje xxxxx připouštějící xxxxx xxxxxx, je třeba x pochybnostech xxxxxxxx x xxxx strany, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxx použila.
(5) Xx-xx xxxxx této xxxxx zákona rozhodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, které xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§267
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx této neplatnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx neplatí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx vztazích xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §49 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx práva xxxx xxxxxx xxxxxx (§262) xxxx dohoda x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx dohody xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx se na xx vztahuje důvod xxxxxxxxxxx. Neplatnost xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§268
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx právní xxxx xxxxx, ledaže xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx škody xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti (§373 x xxxx.).
Xxx XXX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx 1.
Jednání o xxxxxxxx xxxxxxx
§269
(1) Ustanovení xxxxxxxxxx x hlavě XX xxxx části zákona xxxxxxxxxx typy xxxxx xx xxxxxxx jen xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxx z těchto xxxxx.
(2) Účastníci xxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx upravena xxxx xxx smlouvy. Xxxxxxxx xxxx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, smlouva xxxxxxxx xxxx.
(3) Dohoda x určité části xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx dohodou stran x xxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxx xxxxxx obsahu xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx §291.
§270
(1) Xxxxxx xxx uzavírání xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx část smlouvy xxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx dodatečně xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohodnuté xxxxx xxxxxxx, ledaže strany xxxx před jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X pochybnostech má xxxxxxxx odkládací účinky.
(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §291. Xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx chybějící obsah xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx zaniká xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy (§292 xxxx. 4 a 5), xxxxxx xxxxxx xx dohodly, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zůstat x xxxxxxxxx.
§271
Xxxxxxxx xx xxxxxx při xxxxxxx x uzavření xxxxxxx navzájem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxx xxxxxxxxx poskytnuty, je xxxxxxxxx třetí xxxxx x ani je xxxxxx x rozporu x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx to, xxx dojde x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx k náhradě xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §373 a xxxx.
§272
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxx smlouvy projeví xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx formě, může xxx xxxxxxx měněna xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§273
(1) Xxxx xxxxxx smlouvy xxx určit xxxx xxxxxxx na všeobecné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odkazem xx jiné obchodní xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1.
(3) X uzavření xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
§274
Xxxxxxx-xx xxxxxx ve smlouvě xxxxxxx x doložek xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidlech, má xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxx účinků stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xx smlouvě xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pravidly, xxxxx s xxxxxxxxxxxx x povaze xxxxxxx xx xxxxxxx používají.
§275
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx tomtéž xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x těchto xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Jestliže xxxx x povahy xxxx stranám xxxxxxx xxxxx smluv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx jejich uzavření xxxxxx xxxxxxx, že xxxx smlouvy jsou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vznik xxxxx x xxxxxx xxxxx xx podmínkou vzniku xxxxxxxxx xxxxx. Zánik xxxxx x xxxxxx xxxxx jiným způsobem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nahrazujícím splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x obdobnými xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx smluv závisí xx xxxxx xxxx xxxx smlouvách xxxxxx.
(4) S přihlédnutím x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v důsledku xxxxx, xxxxxx strany xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xx zvyklostem rozhodným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, které xx návrh určen, xxxxxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx určitého xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx zaplacením xxxxx xxxx) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx návrhu účinné x xxxxxxxx, xxx xxx tento xxxx xxxxxx, xxxxx-xx k xxxx před xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxx návrhu.
Oddíl 2.
Xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx
§276
(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx neurčité xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx"xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx §269.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
§277
Veřejný xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx veřejný xxxxx zveřejněn.
§278
Na xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxxxx uzavřena x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxx stanovené, xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, nejdříve xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx návrh xxxxxxx, x navrhovatel xx uzavření smlouvy xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx několik xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx příjemci xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx.
§279
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx té, xxx xx xxxxx xxxxxxx návrhu xxxxx §278.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdí příjemci xxxxxxxx xxxxxxx později, xxx xxxxxxx odstavec 1, xxxxxxx nevznikne, xxxxxxx-xx příjemce uzavření xxxxxxx a zprávu x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxx mu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy.
§280
Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx veřejný xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx veřejný xxxxx přijaly ve xxxxx x něm xxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§281
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobám xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxx xxx výzvu x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "návrh").
§282
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadovaného xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx xxxxxxxxxxx trvá, určen xxxxxx podávání xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, a lhůta xxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxx podmínek xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uveřejněn.
§283
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zrušit, ledaže xx toto xxxxx x uveřejněných podmínkách xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx soutěže.
§284
(1) Xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx návrh, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soutěže.
(3) Xxxxxxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxx xx xxxxxxx, xxx když xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soutěže.
§285
(1) Xxxxxxxxxx návrh nelze xxxxxxx xx uplynutí xxxxx stanovené x xxxxxxxxxx soutěže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přiznávají xxxxxxxxxxxxx právo návrh xxxxxxx i po xxxxxxxx xxxx lhůty. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx návrh xxxxx odvolat již xx jeho předložení.
(2) Xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx v xxxx, xxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxx, ledaže jde xxxxx x opravu xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx soutěže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh xxx měnit xxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§286
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxx způsobem x xx xxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výběru nejvhodnějšího xxxxxx , je xxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vyhovuje.
§287
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §286. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx přijetí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v podmínkách xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dojití xxxxxxx x přijetí xxxxxx, xx xxxxxx smlouvu xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx si xxxx xxxxx vyhradil v xxxxxxxxxx soutěže.
§288
Vyhlašovatel xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soutěže, kteří x xxxxxxx xxxxxxxx, xx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Díl IV.
Xxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxxxx
§289
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx o uzavření xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx jedna nebo xxx smluvní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxx, xxxx xx určen xxxxxxx xxxxxxx způsobem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§290
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvu xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xx, xxx x tomu byla xxxxxxx oprávněnou stranou x xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx strana xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx určil soud xxxx osoba určená xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx škody xxxxx xxxxxx xxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, kdy zavázaná xxxxxx xxxxxxxxxxx odmítla xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
§291
Xxxxxxxxxx §290 x §292 xxxx. 1 x 2 xx použijí xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx dohodu stran x xxx, že xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx určitých xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xx podle xxxx dohody xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx by xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx. Závazek doplnit xxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxx převzít jedna xxxx xxx strany; x xxxxxxxxxxxxx se xx za xx, xx xxxxxxx vznikl xxxxx stranám.
§292
(1) Xxxxx xxxxxxx se xxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxx poctivého xxxxxxxxxx styku.
(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx budoucí smlouvy xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx §290 odst. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx roku ode xxx, xxx oprávněná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxx §290 xxxx. 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vyplývající x §391 a násl. xxxxxx zákona.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stranu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx určené xx xxxxxxx x xxxxxxxx budoucí xxxxxxx.
(4) Závazek doplnit xxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nevyzve zavázanou xxxxxx x splnění xxxxxx závazku v xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§291), xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo doplnit xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxxxx zřejmě vycházely xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx do xx míry xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxx straně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. K zániku xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx straně.
Díl V.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx
§293
Xx-xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx společně xxxxxxx xxxx, xx xx v xxxxxxxxxxxxx xx to, xx xxxx zavázány xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx požadovat xxxxxx xx kterékoli x xxxx, xxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx.
§294
Vyplývá-li xx smlouvy xxxx x xxxxxx závazku, xx xxxxxxxx xxxxxx x témuž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§295
Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx závazek, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx jej xxx splnit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx povinni xxxxx xxxxxxx společně.
§296
Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx věřitelům x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx zákona nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxx VI.
Xxxxxxxxx závazku
Oddíl 1.
§297
§297 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1995 Xx.
§298
§298 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1995 Xx.
§299
§299 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxx
§300
Xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxx (§374) nemají vliv xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§301
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx soud xxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx smluvní xxxxxx. X náhradě xxxxx vzniklé později xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx smluvní xxxxxx podle §373 x xxxx.
§302
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxx
§303
Kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx uspokojí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nesplní určitý xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§304
(1) Xxxxxxx lze xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx sebe xxxxxxx, x němž xxxxxxx x době xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx zajistit x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
§305
Xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxx xx požádání xxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§306
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxxxx na xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx nesplnil xxxx xxxxxxx závazek x xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx x tomu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx nepochybné, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nesplní.
(2) Xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x použít x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx věřitel xxxxxxx svou pohledávku xxxx xxxx. Ručitel xxxx použít x xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx dlužník povinen xxxxxxxx ručiteli xxxxxxx, xxxxx mu tím xxxxxxx.
§307
(1) Xxxxxx-xx xx za xxxxxx závazek více xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx ručením xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx rozsah xxxxxx částečným xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x jaké xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx v době, xxx xx postoupení xxxxxxxx xxxxxxxx postupitelem xxxx xxxxxxxxx postupníkem.
§308
Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx věřitele x xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které má xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nároku xxxx xxxxxxxx.
§309
Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx námitky, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx vůči věřiteli, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx.
§310
Xxxxx xxxxxxxx xxxx ručiteli xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§311
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Ručení xxxx nezaniká, xxxxxxxx xxxxxxx zanikl xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež je xxxxxxxxx.
§312
Ustanovení §305311 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxxx xxxxxx
§313
Xxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx určité xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx listiny, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxx) nesplní xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
§314
Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx za to, xx xx výše xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nárok, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx dlužníkovi, x xxxxxxx, xx xx dlužník xxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§315
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx věřitel xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.
(2) Jestliže banka, xxxxx potvrdila xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx na xxxx plnění xxxx xxxxx, která xx x potvrzení bankovní xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx oznámí, xx xxxx banka xxxxxxxx xxxxxx, nevzniká xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx záruky. Xxxxxxxxxx xxxxx však xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oznámení.
§316
(1) Xxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. Banka může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx námitky, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx částečné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx činí xxxxxx, na xxxxxx xxx záruční xxxxxxx.
§317
Nevyplývá-li xx záruční xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dlužník, a xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx o to xxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxx dlužník xxxxxx xxxx závazek, xx xxxxxxxx, jen xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§318
Jestliže xxxxx xxxxxxx listiny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx xxxxxx, xxx když xxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx, xxxx xxxxxxx postoupit xxx xxxxx x xxxxxxxx záruky xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§319
Banka xxxx xxxx závazek x xxxxxxxx xxxxxx, xxx když x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podmíněno x záruční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xx.
§320
Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx plnit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx plnit xx xxxx oprávněného u xxxx xxxxx.
§321
(1) Xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx záruka xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písemně xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxx plnila xxxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx uzavřenou x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nemůže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx xx záruční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx něž neměl xxxx xxxxxxxxxx nárok, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx tím xxxxxxxxxx.
§322
(1) Xx bankovní xxxxxx xx xxxxxxx jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Vztah xxxx bankou x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.
Oddíl 5.
Xxxxxx xxxxxxx
§323
(1) Uzná-li někdo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, má se xx to, že x xxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxx trvá x době xxxxxx. Xxxx účinky xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx pohledávka xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §407 odst. 2 x 3.
(3) Xxxxxx xxxxxxx má xxxxxx x vůči xxxxxxxx.
Xxxxx 6.
§323x
§323x zrušen xxxxxxx předpisem x. 409/2010 Xx.
§323x
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Sb.
§323x
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Sb.
§323x
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx.
§323x
§323e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx.
§323x
§323x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 409/2010 Xx.
§323x
§323g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2007 Xx.
§323h
§323x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2007 Sb.
§323x
§323x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2007 Sb.
Díl VII.
Xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxx xxxxxx
§324
(1) Xxxxxxx zanikne, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx.
(2) Závazek zaniká xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxx plněním xxxxxxx xxx zanikl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od smlouvy.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plnění x věřitel xxxx xxxxx odstoupit xx xxxxxxx xxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx, mění xx xxxxx závazku xxxxxxxx, který odpovídá xxxxxxx věřitele xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxx nároků xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx pokutu.
§325
Xxxx-xx xxxxxx vzájemné xxxxxxx, xxxx se splnění xxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxxx xxx ta xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx již xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x schopna xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxx, ze xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§326
(1) Xx-xx strana xxxxxxx xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx až xx xxxx, xxx xx bude xxxxxxxxxx xxxx dostatečně zajištěno xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx uzavření xxxxxxx se stane xxxxxxx, že druhá xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx této xxxxx může strana xx smlouvy xxxxxxxxx, xxxxxxxx na majetek xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx z xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo odstoupit xx xxxxxxx z xxxxxx, že xxxxxxx xxxxx strany z xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx.
§327
(1) Xxx-xx závazek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx určit způsob xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxx neurčí xxxxx způsob v xxxx stanovené xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx stanovené pro xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx práva xxxxxxx nebo věřitel, xxxxx je x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx jej xxxxx xxxxxx, xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx strany xxxxx xxxxxx změnit.
§328
Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx závazku xxx určena podle xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx, xxx xxx se xxx téhož druhu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobných xxxxx.
§329
Věřitel xx povinen přijmout x xxxxxxxx plnění xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx tento xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§330
(1) Xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx týmž dlužníkem xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx splněn xxxxxxx určený při xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx závazek xxxx, je xxxxxx xxxxxxx nejdříve xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx a potom xx xxxxxxx, neurčí-li xxxxxxx jinak.
(3) Xx-xx dlužník xxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžitých xxxxxxx x dlužník xxxxxx, xxxxx závazek xxxx, placení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx nebo je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splatného.
(4) Xxxxxxx se xxxx xxxxxxx škody xxxxxx, když xxx xxxxxx peněžitý závazek, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnost k xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§331
Plní-li xxxxxxx xxxx závazek xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
§332
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx vlastnosti xxxxxxxx, xx věřitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nabídnuté xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx s xxx dlužník souhlasí. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx závazek xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Nevyplývá-li x xxxxxxxx vztahu mezi xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx něco jiného, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx věřitele, xxxxx je xxxxxxx xx vydat a xx xx xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§333
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x odepřít xx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx současně xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plnění, xx xxxxxx účinky, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§334
Otevření xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx směnky xxxx xxxx, prostřednictvím xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx splněn peněžitý xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Věřitel xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dlužníku podle xxxxxxx, xxx když xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxx plnění
§335
X řádnému splnění xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§336
Xxxx-xx xxxxx xxxxxx určeno xx smlouvě a xxxxxxxxx-xx něco jiného x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vznikl-li xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx.
§337
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx nebo tento xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx po xxxxxxxx smlouvy sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx spojené x xxxxxxxx peněžitého xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§338
Vznikl-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo provozovny xxxxxxxx, xx dlužník xxxxxxx závazek xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx současně s xxxxxxx xxxxx strany x xxxxx tohoto xxxxxx nebo této xxxxxxxxxx.
§339
Peněžitý xxxxxxx lze též xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxx poštovním poukazem, xxxxxxxx xx není x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxx plnění
§340
(1) Dlužník xx xxxxxxx závazek splnit x xxxx stanovené xx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx doba xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx věřitel oprávněn xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx té, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Cenu xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxx §261 xxxx. 1 nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx službu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dlužník xxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx
a) ode xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx povahy,
x) x xxx xxxxx x xxxxxx
1. xxx xxx doručení xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, xxxx-xx možné xxxxx xxx doručení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podobné xxxxxx, xxxx xxxx-xx mu xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx výzva xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx nebo služba,
2. xxx dne xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx, popřípadě ověření, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx mu xxxx xxxxxxxx faktura xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx strany si xxxxx sjednat dobu xxxxxxxxxx delší xxx 60 xxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nespravedlivé.
(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ověření, zda xxxx xxxxx splněno, xxxxx být xxxxxxxx xxxx takového xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ověření xxxxx xxx 30 dnů xxx jen xxxxx, xxxx-xx to xxxx xxxxxxxx xxxxx nespravedlivé.
(6) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx lze xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 60 xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxxxxx ujednání; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx věřitelem x xxxxxxxxxxxxxx, plní-li věřitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§340x
Xxxxxxxxxxx §340 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx si xxxxxx xx formě splátek.
§340x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2013
§341
Xx-xx xxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxx-xx ji v xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx, jakož x x důvodu, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§342
(1) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxx stran xxxxxxxxx xxx uzavření xxxxxxx xxxx povaha plnění xxx určení, zda xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ve prospěch xxxx stran, nebo xxx xx xxxxxxxx xxxxx z xxxx.
(2) Xx-xx xxxx xxxxxx stanovena ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plnit svůj xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch obou xxxxx, není xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dlužník xxxxx xxxx závazek.
§343
Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx závazek xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx oprávněn xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx dříve.
§343x
Dohoda x xxxx plnění xxxxxxxxxxx xx od §340 odst. 4 xx 6 x xxxxxx x xxxx xxxxx x prodlení, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nespravedlivá, je xxxxxxxx. Dovolat xx xxxx neplatnosti xxxx x právnická xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 42).
§343a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2013
§343x
(1) Xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xx xx za xx, xx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§343x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 179/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2013
Xxx VIII.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx závazku
Xxxxx 1.
Xxxxxxxxxx xx smlouvy
§344
Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx.
§345
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§365) xxxx xxxxxxxx (§370) podstatné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnosti, xx xxxxx strana xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx poté, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx dověděla.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvu xxxxxx x době xxxxxxxx smlouvy xxxx x této xxxx xxxx rozumné xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx smlouva uzavřena, xx xxxxx strana xxxxxx xxx xxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxx takovém xxxxxxxx xxxxxxx. X pochybnostech xx xx za xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx na xxxxxxx xxxx povinnosti xxxx, nebo nevyužije-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx lhůtu, vzniká xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxx.
§346
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy x případě, že xxxxxx, xxxxx je x prodlení, xxxxxxx xxxx povinnost ani x xxxxxxxxx přiměřené xxxxx, xxxxx jí x xxxx byla xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx strana, xxx xx v xxxxxxxx, xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx strana od xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§347
(1) Xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je druhá xxxxxx xxxxxxxxx odstoupit xx smlouvy xxx xxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx závazku.
(2) X smluv s xxxxxxxxx xxxxxx plněním xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx části plnění, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx nemá zřejmě xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx oprávněnou xxxxxx hospodářský xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x něhož xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx celku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§348
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx být plněna x xxxxxxxx, lze xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývá ještě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx smluvní xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx neposkytne xx vyzvání xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jistotu.
(2) Ohledně xxxxxxxxxx, xxx má xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx odstoupit xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx prohlásí, že xxxx xxxxxxxxx nesplní.
§349
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, když x souladu s xxxxx xxxxxxx projev xxxx xxxxxxxxx strany xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx této xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx důvodem x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxx smlouvy, že xxxxxxx xxxx xxxxx xx splnění xxxxxxx xx xxxx stanovené xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx neoznámí před xxxxx xxxxx, že xxxx xx plnění xxxxxxx.
§350
(1) Xx-xx dodatečná xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx odstoupí xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty pro xxxxxx, nastávají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx poskytnuta x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx strana xxxxx xxxxxx prohlásit, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx lhůtě. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxx xxxxx, je-li přiměřená xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx.
§351
(1) Xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx nedotýká xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §262, xxxxxx sporů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx ke své xxxxxx xxxx trvat x xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx bylo xxxx xxxxxxxxxxx od smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxx druhou xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx spolu x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx smlouvě xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §502. Vrací-li plnění xxxxxx, xxxxx odstoupila xx xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění
§352
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xxx-xx jej xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxx nesplnitelným xxxx x případě, xxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxx xxxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxx účinnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx nebo s xxxxxxxxxxxx x účelu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx druhé xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx význam bez xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx prokázat xxxxxxx.
§353
Xxxxxxx, xxxxx závazek xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tím xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxxx xxxx způsobena xxxxxxxxxx vylučujícími xxxxxxxxxxx (§374). Pro náhradu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §373 x xxxx.
§354
Xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx plnění xxxx xxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §351.
Xxxxx 3.
Xxxxxxxx
§355
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx ujednání, že xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zrušit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx, zrušuje xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx straně, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §351 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx smlouvy.
(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx strana, xxxxx již přijala xxxxxx závazku druhé xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx část.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§356
(1) Xxxxx-xx xx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx uzavřena, xxxx xxxxxx xxxxxxx zmařením xxxxx smlouvy xx xx odstoupit.
(2) Xx změnu xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx.
§357
Xxxxxx, xxxxx odstoupila xx xxxxxxx podle §356, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx účinky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx §351.
Díl XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohledávek
§358
X započtení jsou xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxx uplatnit x xxxxx. Xxxxxxxxx však xxxxxxx, jestliže pohledávka xx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxx nastalo xxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§359
Xxxxx xxxxxxxxxx splatné nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesplatnou, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx vůči dlužníku, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx své peněžité xxxxxxx.
§360
Započíst xxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx splatná xxx xxxxx, že xxxxxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxx závazku, xxxx xx změnil xxxx xxxxx.
§361
Xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx majiteli xxxx xxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxx účtů.
§362
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx měny xxxx xxxxxxxxxxxxx, jen když xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v den, xxx xx pohledávky xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxx kurs platný x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx projevila xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§363
Byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x započtení xxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxx x době převodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x pohledávku, xxxxxx xx vůči poslednímu xxxxxxxx.
§364
Xx xxxxxxx dohody stran xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky.
Díl X.
Xxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§365
Xxxxxxx xx v xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx svůj xxxxxxx, x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxxxx xxxx není v xxxxxxxx, pokud nemůže xxxxx svůj závazek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§366
Xxxxx xxxxx nestanoví xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jiného, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxx.
§367
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx xx něho xxxxxxx xxxxx xxxxx §373 x xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
§368
(1) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nakládá-li x xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx závazkového xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xx xxxx, xx kterou je x prodlení nebo xxxxxxxx xxxx povinnosti, xxxxxxxxx xxxxx na xxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx nenesl již xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx tohoto zákona xx xxxxxx, zničení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx to, x xxxxxx příčin x xxx došlo.
(3) Xxxxxxx nahradí věřiteli xxxxx na xxxx, xxxxxxxx k xx xxxxx x xxxx, xxx nesl nebezpečí xxxxx xx xxxx, xxxxxx tato xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastníkem xxxx xxxx by k xx xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx jiné xxxxx xxxxx §373 x xxxx. tím není xxxxxx.
§369
(1) Xx-xx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazku xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nezaplacené xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x prodlení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uplatněním xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazku, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx.
§369x
§369x xxxxxx právním předpisem x. 179/2013 Xx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§370
Xxxxxxx je v xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§371
(1) Xx věřitele, který xx x prodlení, xxxx dlužník xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx věřitele, xxxxx je x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §373 x xxxx. Odstoupit od xxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo smlouvou.
§372
(1) Xx-xx předmětem plnění xxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx v rozporu xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx (§368 xxxx. 2), jestliže xxxxxxx toto nebezpečí xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx škoda xx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxx ji xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx odstranění, xxxxxx škoda xxxx xxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxxx škody
§373
Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxx xxxxxxxxxx xxxxx straně, xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§374
(1) Xx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jež nastala xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx strany x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx odvrátila xxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vznikla xxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxx strana xxxx x xxxxxxxx x plněním xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx hospodářských xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pouze na xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, s xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§375
Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti, xx x xxxxxxx xxxxxx vyloučena odpovědnost xxx x xxxxxxx, xxx je u xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §374 a xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxx, xxxxx oprávněné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx povinné xxxxxx.
§376
Poškozená xxxxxx nemá nárok xx náhradu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxx poškozená xxxxxx xxxxxxx.
§377
(1) Xxxxxx, která xxxxxxxx xxxx povinnost nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxx straně povahu xxxxxxxx, která xx xxxxx nebo xxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxx. Zpráva xxxx být podána xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx péči xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxx oprávněné straně xxxx xxxxxx včas xxxxxxxx, xx poškozená xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody, xxxxx xx tím xxxxxxx.
§378
Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx x to xxxxxxxxx xxxxxx požádá x xx-xx to xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x předešlý xxxx.
§379
Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x ušlý xxxx. Nenahrazuje xx xxxxx, jež xxxxxxxxx xxxxx, kterou x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx důsledek xxxxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jež x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxx xxxxxxx péči.
§380
Za xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vznikla xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx náklady x xxxxxxxx porušení povinnosti xxxxx xxxxxx.
§381
Místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poškozená xxxxxx xxxxxxxxx náhradu zisku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obdobných xxxxxxxxx porušené xxxxxxx x xxxxxx podnikání, x němž podniká.
§382
Poškozená xxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx té xxxxx xxxxx, xxx xxxx způsobena nesplněním xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx škody xxxx xxxxxxx xxxxxx rozsahu.
§383
Xx-xx x xxxxxxx škody xxxxxxxx několik xxxx, xxxx tyto osoby xxxxxxx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x mezi sebou xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
§384
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx škody nebo x xxxxxx zmírnění. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx strana xx xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
§385
Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx od xxxxxxx, nemá nárok xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikla xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxx strana xxxxxxxxxx.
§386
(1) Xx vztazích xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx vzdát xxxxx xx xxxxxxx xxxxx či xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx porušením xxxxxxxxxx, x něhož xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxx škoda xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx úmyslně ani xxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxx XI.
Xxxxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxx xxxxxxxxx
§387
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Promlčení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uzavřenou na xxxx neurčitou.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx se xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxx poslední x pohledávek finančního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxx promlčení
§388
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nezaniká, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) I xx xxxxxxxx promlčecí xxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplatnit xxx právo xxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx, xxxxxxxx:
a) xxx xxxxx se xxxxxxxx k téže xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uzavřeným xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx kdykoli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§389
Jestliže xxxxxxx splnil xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vrácení xxxx, xx plnil, x xxxx nevěděl x xxxx plnění, xx promlčecí doba xxx uplynula.
§390
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkon, xxxxxx xxxxxx právního xxxxx nenastanou xxxx xxxxx, xxxxx namítne xxxxxxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx doby
§391
(1) U práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxx xxx uplatněno x xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) U práv xxxxxxxxxx právní úkon xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxx.
§392
(1) X práva xx xxxxxx závazku běží xxxxxxxxx doba xxx xxx, xxx xxx xxx závazek splněn xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (doba splatnosti). Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx něco xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx povinnosti.
(2) X xxxxx xx xxxxx plnění xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx každé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx pro nesplnění xxxxxxxxx dílčího závazku xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx promlčecí xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazku.
§393
(1) X xxxx xxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx povinnost porušena, xxxxxxxx není xxx xxxxxxxxx některých xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx.
(2) U xxxx x xxx xxxx xxxx promlčecí xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx oprávněnému xxxx xxxxx jím xxxxxx nebo ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx. X nároků xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vždy xxx xxx včasného xxxxxxxx xxxx během xxxxxxx xxxx x x xxxxxx z xxxxxxxx xxx xx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxx.
§394
(1) X xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) X práva xx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxx.
(3) X xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §268 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ode xxx, xxx se právní xxxx stal xxxxxxxxx.
§395
X xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxx počíná promlčecí xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x uložení věci, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx jiných xxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxx požadovat xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva.
§396
X xxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx promlčecí xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.
§397
Nestanoví-li xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx doba čtyři xxxx.
§398
X xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx x o xxx, xxx je povinen x xxxx náhradě; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxx dne, kdy xxxxx x porušení xxxxxxxxxx.
§399
Xxxxx xxxxxxx xx škody xx dopravovaných xxxxxx x z opožděného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxx. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx promlčecí xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx měla být xxxxxxxx příjemci, x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx doručena. Xxx xxxxx vědomě způsobenou xxxxx obecná promlčecí xxxx xxxxxxxxx v §397.
§400
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx.
§401
Strana, xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prodloužit promlčecí xxxx, x to x opakovaně; xxxxxxx xxxxxxxxx doba nesmí xxx xxxxx xxx 10 let xx xxxx, xxx počala xxxxxx běžet. Xxxx xxxxxxxxxx xxx učinit x před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
Oddíl 4.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§402
Xxxxxxxxx xxxx přestává xxxxx, xxxx věřitel xx účelem uspokojení xxxx určení svého xxxxx xxxxx jakýkoli xxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§403
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx řízení xxxx.
(2) Xxxxx-xx určit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx zahájené xxxx, xxx návrh, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx doručen xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§404
(1) Xxxx-xx xxxxx, jež xxxxxxx promlčení, xxxxxxxxx x soudním xxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxx protinároku, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx doba xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo rozhodčí xxxxxx xxxxxxx práva, xxxxx xxxxx protinárok xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx x protinárok xxxxxxxx x téže xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) V xxxxxxxxx, xx které xx nevztahuje xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.
§404a
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx zahájena xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
§404a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 202/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2012
§405
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §402 xx 404, xxxxx v xxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx jestliže xx xxxxxx skončení xxxxx xxxx než xxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§406
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx běžet xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx spoludlužníku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx s xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím promlčecí xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx proti xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxxx nebo xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx věřitele, xxxxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxx xxxxx němu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx že byla xxxxxxxx mediace s xxxxx xxxxx osobou.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx řízení xxxx mediace xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 skončí, xxxxx, xx promlčecí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx běžet, xxxxxxxx však dříve xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§407
(1) Xxxx-xx xxxxxxx písemně xxxx závazek, xxxx xxxx xxxxxxxx promlčecí xxxx od xxxxxx xxxxxx. Týká-li xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx doba ohledně xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx uznání xxxxxxx ohledně xxxxxx, x níž se xxxxx platí.
(3) Xxxx-xx dlužník xxxxxxxx xxxx závazek, má xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zbytek xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxx závazku xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nastávají x x xxxxxxx, xxx xxxx odpovídající xxxxx xxxx v době xxxxxx xxx promlčeno.
Oddíl 5.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§408
(1) Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx doba, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx rozhodčím xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Bylo-li xxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx soudně xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx výkonu xxxx zahájeno do xxx měsíců xxx xxx, xxx mohlo xxx xxxxxxxx.
HLAVA II.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXXX OBCHODNÍCH XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Díl X.
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx kupní xxxxxxx
Základní xxxxxxxxxx
§409
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx prodávající xxxxxxxx dodat xxxxxxxxxx xxxxxxx věc (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xx xxxxxxxx x druhu x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx věci x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cenu.
(2) Xx smlouvě xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vůle xxxxx xx uzavřít x xxx xxxxxx xxxxx xxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §448.
§410
(1) Xxxxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx teprve xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx smlouvu, xxxxxx xxxxxx, které xx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx straně podstatnou xxxx věcí, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx zboží.
(2) Xx kupní xxxxxxx xx nepovažuje smlouva, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx této strany xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§411
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx doklady, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ke zboží x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Dodání xxxxx
§412
(1) Není-li xxxxxxxxxxx povinen podle xxxxxxx xxxxx xxxxx x určitém xxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nemá xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odeslání zboží xxxxxxxxxxxx x zboží xx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx nebo má xxx vyrobeno a xxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx se nachází xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, když xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x tomto místě.
(3) X případech, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx kupujícímu xxxxxxxx xx zbožím v xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx sídlo xxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx její místo xxxx kupujícímu oznámí.
§413
Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxx odesláním a xxxxx předávané xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx když xxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx. Jestliže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx se dodání xx předáním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§414
(1) Xxxxxxxxxxx je povinen xxxxx xxxxx:
x) xxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx určena xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx xx smlouvy xxxx z účelu xxxxxxx, jenž xxx xxxxxxxxxxxxx znám xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx dobu dodání x rámci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Nevyplývá-li xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lhůta, x xxx xx xxx xxxxx dodáno, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže však xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxxx ještě před xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx nákresy potřebné x výrobě xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx část xxxx zajistit xxxx xxxxxxxxx), začíná xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx povinnosti.
(3) Xxxx-xx prodávající xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
§415
Pokud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx se xxx určení xxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx:
a) "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx 10 xxx xxxxxx xxxxxx,
x) "x xxxxxxxx xxxxxx" od 10. xx 20. xxx xxxxxx,
x) "x xxxxxxxx čtvrtletí" druhý xxxxx xxxxxxxxx,
x) "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxx 10 xxx xxxxxx,
x) "xxxxx" x xxxxxxxx x xxxxxxx xx dvou xxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 dnů, x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx.
§416
Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyzvání xxxxxxxxxx xxxxx zboží xx lhůtě přiměřené x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zboží a x xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx
§417
Prodávající je xxxxxxx předat kupujícímu xxxxxxx, jež jsou xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx doklady xxxxxxxxx xx smlouvě.
§418
Předání xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxxxx §419, xx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx dodání. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanovenou xxxxx, xxxx xx do xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.
§419
(1) Xxxxxxx, jež jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží nebo x volnému nakládání xx xxxxxx nebo xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx povinen předat xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kupní ceny, xxxxxxxx x předání xx xxxxx při xxxxx xxxxxxx, jinak x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 předá xxxxxxxxxxx kupujícímu xxxx xxx, xxx kupující xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží x xxxx xxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Množství, xxxxxx, xxxxxxxxx x obal xxxxx
§420
(1) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx určuje xxxxxxx, x xxxx xx zabalit nebo xxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxx stanoveným ve xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx pro xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, nebo není-li xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx, x xxxxx xx takové xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxx zboží xxxxxx xxxxx vzorku xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx povinen dodat xxxxx s vlastnostmi xxxxxx nebo předlohy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jakosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x určením xxxxx popsaným xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx. Není-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx mít xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxx xxxx opatřit xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx zboží.
§421
(1) Xxxxxxx-xx ze xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx určeno xx xxxxxxx pouze přibližně, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, ledaže xxxxxxx přiznává xxxx xxxxx kupujícímu. Xxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx činit xxxxxx xxxx množstvím xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dodaným xxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyplývá xxxx jiného.
(3) X xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, má xxxxxxxxxxx xxxxx na zaplacení xxxxx ceny xx xxxxx skutečně dodané.
Xxxx xxxxx
§422
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §420, xx xxxxx vady. Xx xxxx zboží xx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x přepravního xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dodává zboží x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx, nevztahují xx xx xxxxxxxxx zboží xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
§423
Xxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxx předané kupujícím, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx xxx výrobu xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx upozornil, xxxxx kupující xxxxx xx jejich použití.
§424
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx věděl xxxx s xxxxxxxxxxxx x okolnostem, za xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zboží, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
§425
(1) Xxxxxxxxxxx odpovídá xx xxxx, xxxxxx má xxxxx x okamžiku, xxx přechází xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx kupujícího, x xxxx xx vada xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx prodávajícího xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxxx xxxx, xxx vznikne po xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, jestliže xx způsobena porušením xxxx xxxxxxxxxx.
§426
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx souhlasem kupujícího xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx dodání, xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx kupujícímu nepřiměřené xxxxxx nebo nepřiměřené xxxxxx. Kupujícímu xx xxxx zachován xxxxx xx náhradu xxxxx.
§427
(1) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxx xx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxx xx přihlédne x povaze zboží.
(2) Xxxxxxxx smlouva xxxxxxx odeslání xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx odesláno, xxxx by xxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prodávající věděl xxxx musel vědět x xxxxxxxx takové xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx až xx doby, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx místa xxxxxx.
(3) Jestliže xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx přechodu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx když xxxxxxx, xx tyto xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
§428
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx zboží xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zprávu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odborné xxxx měl xxxx xxxxxxx při prohlídce, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §427 xxxx. 1 x 2, xxxx
x) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx odborné xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxx dodání xxxxx, xxxxxxxxx xx dojití xxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx. X xxx, xx xxx xx xxxxxxxx záruka xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx záruční xxxx.
(2) X xxxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx řízení, xx xxxxxxxx nesplnil včas xxxx povinnost oznámit xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x době xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx
§429
(1) Xxxxxxx za xxxxxx xxxxx přejímá prodávající xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx zboží xxxx xx určitou xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx smluvenému, xxxxx x obvyklému účelu xxxx že si xxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx závazku xx xxxxxx může xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxx. Účinky xxxxxxxx xxxxxx závazku xx i xxxxxxxxx xxxxx záruční doby xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxx. Je-li ve xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodávajícího xxxxxxx záruční doba xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx.
§430
Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxx xxxxxxx doba xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odeslat xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx místa xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx užívat xxxxx xxx xxxx xxxx, xx xxxxx odpovídá xxxxxxxxxxx.
§431
Odpovědnost xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx přechodu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vnějšími xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx osoby, x jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx plnil xxxx xxxxxxx.
§432
Pro xxxx zboží, xx xxx xx vztahuje xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx §426428 x §436 xx 441.
Právní xxxx xxxxx
§433
(1) Xxxxx má xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx kupující s xxxxx xxxxxxxx projevil xxxxxxx.
(2) Vyplývá-li xxxxx třetí xxxxx, xxxx xx zboží xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx musel xxxxx, xx toto xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx právního řádu xxxxx, xx jehož xxxxx má xxxxxxxx xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxx státu, xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx mělo xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx věděl.
§434
Xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže kupující x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx kupující.
§435
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §433 xxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx xx x xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx z právních xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx x soudním řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxx věděl x xxxx, xxx xx x xxx dověděl xxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zboží xxxxx xxxxxxxxxx §436 xx 441.
Nároky x xxx zboží
§436
(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx x vadami xxxxxxxx smlouva podstatným xxxxxxxx (§345 xxxx. 2), může kupující:
x) požadovat odstranění xxx dodáním xxxxxxxxxx xxxxx za zboží xxxxx, dodání xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxx odstranění xxx opravou zboží, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx slevu x xxxxx ceny, nebo
x) xxxxxxxxx od xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vad xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Uplatněný nárok xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx však xxxxx, xx vady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx že s xxxxxx xxxxxxx xx xxxx spojeny nepřiměřené xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxx dodání xxxxxxxxxx xxxxx, požádá-li x xx prodávajícího xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx prodávající xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx prodávající vady xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxx-xx před jejím xxxxxxxxx, xx vady xxxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx volbu xxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxx v odstavci 2, xx nároky x xxx xxxxx xxxx xxx nepodstatném xxxxxxxx smlouvy.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx.
§437
(1) Xx-xx dodáním xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx požadovat xxx dodání xxxxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxx vad zboží, xxxx slevu x xxxxx xxxx.
(2) Xxxxx kupující xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxx xxxx xxxx neodstoupí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vad xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vynaložení nepřiměřených xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx odstranění xxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxxx poskytnout k xxxxxx účelu xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx nároku xx xxxxxxx škody x xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx prodávající xxxxxx xxxxxxxxxx, xx nesplní xxx povinnosti x xxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo neuplatní xxxxx na xxxxx x xxxxx xxxx, xxxx prodávající sdělit xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obdržení tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nesouhlas, xx xxxx oznámení účinek xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxxxxx-xx prodávající xxxx xxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxx kupující xxxxxxxx xxxxx xx slevu x kupní xxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx upozorní xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx stanovení lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx x přiměřené xxxxx xxxx odstoupením xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodávajícího xxxxx.
§438
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx prodávající oprávněn xxxxxxxxx, aby xx xx xxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx vyměňované xxxxx xx xxxxx, x xxxxx mu xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §441 platí obdobně.
§439
(1) Xxxxx xx slevu x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxx xxxxx xxx xxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx pro určení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, v xxx xx mělo xxxxxxxxxx xxxxx plnění.
(2) Xxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx placenou xxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx cena xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §502.
(3) Xxxxxxxx xxxx nebyla xxxx xxxxxxxx (§428 xxxx.1 x §435 xxxx. 1), xxxx kupující xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vykonat xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxx xx slevu x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx omezení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vadách xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx; u právních xxx xx rozhodující xxxx xxxxxxxxx v §435 xxxx. 1.
(4) Do xxxx xxxxxxxxxx xxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx kupní xxxx, xxx by odpovídala xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx nebyly xxxxxxxxxx.
§440
(1) Xxxxxx z vad xxxxx xx nedotýkají xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx pokutu. Xxxxxxxx, xxxxxxx vznikl xxxxx xx slevu x xxxxx xxxx, není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nároků x vad zboží xxxxx §436 x 437, nelze dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§441
(1) Xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxx neoznámil xxxxxxxxxxxxx.
(2) Účinky xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxx zboží xx xxxxx, x xxxxx xx obdržel.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) jestliže ke xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v důsledku xxxxxxxxx xxxxx vykonané xx účelem xxxxxxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zboží xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx zcela xxxx zčásti spotřeboval xxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxx nespotřebované xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx náhradu xx výše, x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§442
(1) Dodá-li prodávající xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx smlouvě, může xxxxxxxx dodávku přijmout xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přebytečného xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx přijme dodávku xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zboží, je xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx cenu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxx vlastnického xxxxx
§443
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx předáním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx.
§444
Xxxxxx xx xxxxx písemně xxxxxxxx, xx kupující xxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxx xxxxxxxx x §443, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx jednotlivě xxxxxx xxxx zboží xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx, jinak bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§445
Xxxxxx xx mohou xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x §443. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nic xxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kupní xxxx.
§446
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx, xxx prodávající xxxx xxxxxxxxxx prodávaného zboží, xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vědět xxx a mohl, xx prodávající xxxx xxxxxxxxxx x že xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nakládat xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
Oddíl 4.
Xxxxxxxxxx kupujícího
§447
Xxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xx zboží xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.
§448
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Není-li xxxx xx smlouvě xxxxxxxxx x není-li xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx-xx smlouva platná x xxxxxxxxxxxx k §409 odst. 2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ceny, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx srovnatelné xxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobných obsahu xxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx cena xxxxxxxxx podle hmotnosti xxxxx, je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx hmotnost.
§449
Jestliže xx xxx xxxxx xxxx placena xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx kupní xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§450
(1) Xxxxxxxxx-xx xx smlouvy xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx povinen zaplatit xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx smlouvou x xxxxx zákonem umožní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx umožňujícími xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dokladů xx xxxxxxxxx xxxxx ceny. X xxxxx, které xxxxxxx rychlé zkáze xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trvanlivosti, xxxxx xxxxx použitelnost nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx doklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx kupní xxxx, xxxxx xxxx možnost xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ceny xx x tím xxxx x rozporu.
§451
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxx x tomu, aby xxxxxxxxxxx mohl dodat xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx zákona nevyplývá, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§452
(1) Xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx vlastnosti zboží x neučiní xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxx určení xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx přiměřenou lhůtu, x xxx xxxx xxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx tak xxxxxxx xx dojití takového xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx určení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazné.
§453
Xxxxxxxxxxx xxxx požadovat, aby xxxxxxxx zaplatil xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx požadavkem.
§454
Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx době, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokazující, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx povinnost, může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kupní xxxx x xxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
§455
Nebezpečí xxxxx xx xxxxx (§368 odst. 2) xxxxxxxx xx kupujícího x xxxx, xxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, x xxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxx se zbožím x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx.
<