Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2013 do 31.12.2013.


Obchodní zákoník

513/91 Sb.

Komparativní obsah obchodního zákoníku - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 90/2012 Sb. >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Základní ustanovení

DÍL I. Úvodní ustanovení
Rozsah působnosti §1
Podnikání §2 §3
Neoprávněné podnikání §3a §4
DÍL II. Podnik a obchodní jmění §5 §6
Organizační složka podniku §7
DÍL III. Obchodní firma §8 §9 §10 §11 §12
DÍL IV. Jednání podnikatele §13
Obchodní listiny §13a
Prokura §14 §15 §16
DÍL V. Obchodní tajemství §17 §18 §19 §20

HLAVA II. Podnikání zahraničních osob

DÍL I. Základní ustanovení §21 §22 §23
DÍL II. Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách §24
DÍL III. Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice §25
DÍL IV. Přemístění sídla §26

HLAVA III. Obchodní rejstřík §27 §27a §27b §27c §28 §28a §29 §30 §31 §31a §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §38a §38b §38c §38d §38e §38f §38g §38h §38i §38j §38k §38l

HLAVA IV. Účetnictví podnikatelů §39 §40

HLAVA V. Hospodářská soutěž

DÍL I. Účast na hospodářské soutěži §41 §42 §43
DÍL II. Nekalá soutěž
Základní ustanovení §44
Klamavá reklama §45
Klamavé označení zboží a služeb §46
Vyvolání nebezpečí záměny §47
Parazitování na pověsti §48
Podplácení §49
Zlehčování §50
Srovnávací reklama §50a
Porušení obchodního tajemství §51
Ohrožování zdraví a životního prostředí §52
DÍL III. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži §53 §54 §55
ČÁST II. Obchodní společnosti a družstvo

HLAVA I. Obchodní společnosti

DÍL I. Obecná ustanovení §56 §56a
Založení společnosti §57
Základní kapitál §58
Vklad společníka §59
Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu §59a §59b §59c
Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti §60
Podíl §61
Vznik společnosti §62 §63
Jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku §64
Zákaz konkurence §65 §65a §66
Podnikatelská seskupení §66a
Jednání ve shodě §66b §66c
Pověření obchodním vedením §66d
Rezervní fond §67 §67a
Zrušení a zánik společnosti §68
Neplatnost společnosti §68a §69 §69a §69b §69c §69d §69e §69f §69g §69h
Likvidace společnosti §70 §71 §72 §73 §74 §75 §75a §75aa §75b §75c
DÍL II. Veřejná obchodní společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §76 §77 §78
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §79 §79a §80 §81 §82 §82a §83
Zákaz konkurence §84
ODDÍL 3. Právní vztahy k třetím osobám §85
Ručení společníka §86 §87
ODDÍL 4. Zrušení a likvidace společnosti §88 §89 §90
Smrt společníka §91
Vypořádání společníků §92
ODDÍL 6. §92e
DÍL III. Komanditní společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §93 §94 §95 §96
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §97 §97a §98 §99 §100
ODDÍL 3. Právní vztahy k třetím osobám §101
ODDÍL 4. Zrušení a likvidace společnosti §102 §103 §104
ODDÍL 6. §104e
DÍL IV. Společnost s ručením omezeným
ODDÍL 1. Základní ustanovení §105 §106 §107 §108 §109 §110 §111 §112
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §113 §114 §115 §116 §117
Zastavení obchodního podílu §117a §118 §119 §120 §120a §120b §121 §122 §123 §124
ODDÍL 3. Orgány společnosti
Žaloba společníka §131a §132
Jednatelé §133 §134 §135
Zákaz konkurence §136
Dozorčí rada §137 §138 §139 §140
ODDÍL 4. Změna společenské smlouvy §141
Zvýšení a snížení základního kapitálu §142 §143 §144 §145 §146 §147
Záník účasti společníka ve společnosti
Zrušení účasti společníka soudem §148
Vyloučení společníka §149
Dohoda o ukončení účasti §149a
Vypořádání §150
ODDÍL 5. Zrušení a likvidace společnosti §151 §152 §153
DÍL V. Akciová společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §154 §155
Forma akcie §156
Samostatně převoditelná práva §156a
Rozhodný den §156b §157 §158 §159
Vyměnitelné a prioritní dluhopisy §160
Nabývání vlastních zatímních listů a akcií §161 §161a §161b §161c §161d §161e
Finanční asistence §161f §161g
ODDÍL 2. Založení a vznik společnosti §162
Zakladatelská smlouva §163
Emisní kurs akcie §163a
Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií §164 §165 §166 §167 §168
Ustavující valná hromada §169 §170 §171
Založení společnosti bez veřejné nabídky akcií §172
Stanovy §173 §174
Vznik společnosti §175
Zatímní list §176 §177 §177a
ODDÍL 3. Práva a povinnosti akcionářů
Podíly na zisku společnosti §178 §179 §180 §181 §182
Neplatnost usnesení valné hromady §183
Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů §183a §183b §183c §183d §183e §183f §183g §183h
Právo výkupu účastnických cenných papírů §183i §183j §183k §183l §183m
Zvláštnosti postupu při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu §183n
ODDÍL 4. Orgány společnosti
Dohody o výkonu hlasovacích práv §186d §187 §188 §189 §190
Smlouva o převodu zisku §190a
Ovládací smlouva §190b
Společná ustanovení o ovládací smlouvě a o smlouvě o převodu zisku §190c §190d §190e §190f §190g §190h §190i §190j
Představenstvo §191 §192 §193 §194 §195
Zákaz konkurence §196 §196a
Dozorčí rada §197 §198 §199 §200 §201
ODDÍL 5. Zvýšení základního kapitálu §202
Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií §203 §204 §204a
Poukázka na akcie §204b §205 §206
Podmíněné zvýšení základního kapitálu §207
Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti §208 §209
Kombinované zvýšení základního kapitálu §209a
Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva §210
ODDÍL 6. Snížení základního kapitálu §211 §212 §213
Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů §213a
Vzetí akcií z oběhu na základě losování §213b
Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu §213c
Upuštění od vydání akcií §213d §214 §215 §216 §216a §216b
Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu §216c
ODDÍL 7. Rezervní fond a opční listy §217
Opční listy §217a
ODDÍL 8. Zrušení a likvidace společnosti §218 §219 §220
ODDÍL 10. §220p
ODDÍL 12. §220zc

HLAVA II. Družstvo

DÍL I. Základní ustanovení §221 §222 §223
Založení družstva §224 §225 §226
DÍL II. Vznik a zánik členství §227 §228 §229 §230 §231 §232 §233 §234
Nedělitelný fond §235
Rozdělení zisku §236
DÍL III. Orgány družstva §237 §238
Členská schůze §239 §240 §241 §242
Představenstvo §243 §243a
Kontrolní komise §244 §244a
Orgány malého družstva §245
Společná ustanovení o členství v orgánech družstva §246 §247 §248
Zákaz konkurence §249
Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi §250 §251
DÍL IV. Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření §252 §253
DÍL V. Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva §254 §255 §256 §257 §258 §259
Použití předpisů o obchodních společnostech §260
ČÁST III. Obchodní závazkové vztahy

HLAVA I. Obecná ustanovení

DÍL I. Předmět právní úpravy a její povaha §261 §262 §263 §264 §265
DÍL II. Některá ustanovení o právních úkonech §266 §267 §268
DÍL III. Některá ustanovení o uzavírání smlouvy
ODDÍL 1. Jednání o uzavření smlouvy §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275
ODDÍL 2. Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky §276 §277 §278 §279 §280
ODDÍL 3. Obchodní veřejná soutěž §281 §282 §283 §284 §285 §286 §287 §288
DÍL IV. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Základní ustanovení §289 §290 §291 §292
DÍL V. Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech §293 §294 §295 §296
DÍL VI. Zajištění závazku
ODDÍL 1. §297 §298 §299
ODDÍL 2. Některá ustanovení o smluvní pokutě §300 §301 §302
ODDÍL 4. Bankovní záruka
ODDÍL 5. Uznání závazku §323
DÍL VII. Zánik závazku jeho splněním
ODDÍL 1. Způsob plnění §324 §325 §326 §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334
ODDÍL 2. Místo plnění §335 §336 §337 §338 §339
ODDÍL 3. Doba plnění §340 §340a §341 §342 §343 §343a §343b
DÍL VIII. Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku
ODDÍL 1. Odstoupení od smlouvy §344 §345 §346 §347 §348 §349 §350 §351
ODDÍL 2. Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění §352 §353 §354
ODDÍL 3. Odstupné §355
ODDÍL 4. Zmaření účelu smlouvy §356 §357
DÍL IX. Některá ustanovení o započtení pohledávek §358 §359 §360 §361 §362 §363 §364
DÍL X. Porušení smluvních povinností a jeho následky
ODDÍL 1. Prodlení dlužníka §365 §366 §367 §368 §369 §369a
ODDÍL 2. Prodlení věřitele §370 §371 §372
DÍL XI. Promlčení
ODDÍL 1. Předmět promlčení §387
ODDÍL 2. Účinky promlčení §388 §389 §390
ODDÍL 3. Počátek a trvání promlčecí doby §391 §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §401
ODDÍL 4. Stavení a přetržení promlčecí doby §402 §403 §404 §404a §405 §406 §407
ODDÍL 5. Obecné omezení promlčecí doby §408

HLAVA II. Zvláštní ustanovení o některých obch. závazkových vztazích

DÍL I. Kupní smlouva
ODDÍL 1. Vymezení kupní smlouvy
Základní ustanovení §409 §410
ODDÍL 2. Povinnosti prodávajícího §411
Dodání zboží §412 §413 §414 §415 §416
Doklady vztahující se ke zboží §417 §418 §419
Množství, jakost, provedení a obal zboží §420 §421
Záruka na jakost §429 §430 §431 §432
Právní vady zboží §433 §434 §435
Nároky z vad zboží §436 §437 §438 §439 §440 §441
Dodání většího množství zboží §442
ODDÍL 3. Nabytí vlastnického práva §443 §444 §445 §446
ODDÍL 4. Povinnosti kupujícího §447 §448 §449 §450 §451 §452 §453 §454
ODDÍL 5. Nebezpečí škody na zboží §455 §456 §457 §458 §459 §460 §461
ODDÍL 6. Uchování zboží §462 §463 §464 §465 §466 §467 §468
ODDÍL 7. Zvláštní ustanovení o náhradě škody §469 §470
DÍL II. Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
ODDÍL 1. Koupě na zkoušku §471 §472
ODDÍL 2. Cenová doložka §473 §474 §475
DÍL III. Smlouva o prodeji podniku §476 §477 §478 §479 §480 §481 §482 §483 §484 §485 §486 §487 §488 §488a
DÍL III. A Smlouva o nájmu podniku
DÍL IV. Smlouva o koupi najaté věci
Základní ustanovení §489 §490 §491 §492 §493 §494 §495 §496
DÍL V. Smlouva o úvěru
DÍL VI. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
Základní ustanovení §508 §509 §510 §511 §512 §513 §514 §515
DÍL VII. Smlouva o uložení věci
DÍL VIII.Smlouva o skladování
Základní ustanovení §527 §528 §529 §530 §531 §532 §533 §534 §535
DÍL IX. Smlouva o dílo
ODDÍL 1. Základní ustanovení §536
ODDÍL 2. Provedení díla §537 §538
ODDÍL 3. Věci určené k provedení díla §539 §540 §541
ODDÍL 4. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní §542 §543 §544 §545
ODDÍL 5. Cena za dílo §546
Cena podle rozpočtu §547 §548 §549
ODDÍL 6. Způsob provádění díla §550 §551 §552 §553
ODDÍL 7. Provedení díla §554 §555 §556 §557 §558 §559
ODDÍL 8. Vady díla §560 §561 §562 §563 §564 §565
DÍL X. Smlouva mandátní §566 §567 §568 §569 §570 §571 §572 §573 §574 §575 §576
DÍL XI. Smlouva komisionářská
DÍL XII. Smlouva o kontrolní činnosti
DÍL XIII.Smlouva zasílatelská
Základní ustanovení §601 §602 §603 §604 §605 §606 §607 §608 §609
DÍL XIV. Smlouva o přepravě věci
DÍL XV. Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Základní ustanovení §630 §631 §632 §633 §634 §635 §636 §637
DÍL XVI. Smlouva o provozu dopravního prostředku
Základní ustanovení §638 §639 §640 §641
DÍL XVII. Smlouva o zprostředkování
DÍL XVIII.Smlouva o obchodním zastoupení §652 §653 §654 §655 §655a §656 §657 §658 §659 §659a §659b §659c §660 §661 §662 §662a §663
Nevýhradní obchodní zastoupení §664
Výhradní obchodní zastoupení §665 §666
Zánik obchodního zastoupení §667 §668
Právo na odškodnění §669 §669a §670 §671 §672
Konkurenční doložky §672a
DÍL XIX. Smlouva o tichém společenství
DÍL XX. Smlouva o otevření akreditivu
Základní ustanovení §682 §683 §684
Vztah banky k oprávněnému §685 §686 §687 §688
Dokumentární akreditiv §689 §690
Jiné akreditivy §691
DÍL XXI. Smlouva o inkasu
Základní ustanovení §692 §693 §694 §695 §696
Bankovní dokumentární inkaso §697 §698 §699
DÍL XXII. Smlouva o bankovním uložení věci §700 §701 §702 §703 §704 §705 §706 §707
DÍL XXIII.Smlouva o běžném účtu
Základní ustanovení §708 §709 §710 §711 §712 §713 §714 §715 §715a
DÍL XXIV. Smlouva o vkladovém účtu
Základní ustanovení §716 §716a §717 §718 §719 §719a §719b
DÍL XXV. Cestovní šek
Základní ustanovení §720 §721 §722 §723 §724
DÍL XXVI. Slib odškodnění
Základní ustanovení §725 §726 §727 §728

HLAVA III. Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

DÍL I. Předmět úpravy §729
DÍL II. Obecná ustanovení
Zvyklosti §730
Úřední povolení §731
Měna peněžního závazku §732
Přepočet měn §733
Přepočet měn §734
Prodlení s plněním peněžitého závazku §735
Okolnosti vylučující odpovědnost §736 §737 §738
DÍL III. Zvláštní ujednání
ODDÍL 1. Zákaz dalšího vývozu §739 §740 §741
ODDÍL 2. Ujednání o omezení prodeje §742 §743
ODDÍL 3. Měnová doložka §744
ODDÍL 4. Smlouva o výhradním prodeji
Základní ustanovení §745 §746 §747 §748 §749
ODDÍL 5. Smlouvy o vázaných obchodech
Smlouvy závislé §750
Vícestranné výměnné obchody §751 §752 §753 §754 §755
ČÁST IV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §756 §757 §758 §759 §760 §761 §762 §763 §764 §765 §766 §767 §768 §769 §770 §771 §772 §773 §774 §775
č. 142/1996 Sb. - Čl. II
č. 30/2000 Sb. - Hlava III
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 370/2000 Sb. - Čl. VII
č. 370/2000 Sb. - Čl. VIII
č. 501/2001 Sb. - Čl. II
č. 88/2003 Sb. - Čl. II
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 344/2007 Sb. - Čl. II
č. 104/2008 Sb. - §66
č. 126/2008 Sb. - Čl. III
č. 215/2009 Sb. - Čl. II
č. 351/2011 Sb. - Čl. II
č. 396/2012 Sb. - Čl. VIII
č. 134/2013 Sb. - §9
č. 179/2013 Sb. - Čl. II
XXXX X.
XXXXXX USTANOVENÍ
XXXXX X.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxx I.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Tento xxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx, obchodní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx vztahy x podnikáním xxxxxxxxxxx, x zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 24).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx řešit xxxxx xxxxxx ustanovení, řeší xx xxxxx předpisů xxxxx xxxxxxxxxx. Nelze-li xx xxxxx ani xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx zvyklostí, x xxxx-xx jich, podle xxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx zákon.
§2
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxx.
(2) Podnikatelem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx:
a) xxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx,
x) osoba, xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx provozuje zemědělskou xxxxxx a xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvláštního předpisu.
(3) Místem podnikání xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx místo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinen xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx právní důvod xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Sídlem xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku (§7) xx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx.
§3x
Neoprávněné xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx platnost právního xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx §49a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx činnost, x xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jménem xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, odpovídají xx škodu xxx xxxxxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx jejich odpovědnost xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§4
Ustanoveními xxxxxx xxxxxx se xxxx x vztahy xxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon.
Xxx XX.
Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx
§5
(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i osobních x xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxx xxxx, práva x jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx patří xxxxxxxxxxx x slouží x provozování xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxx povaze mají xxxxxx xxxxx sloužit.
(2) Podnik xx xxx xxxxxxxx. Na xxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x věcech v xxxxxxx smyslu. Xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx., xxxxx xxxx xxxxxxxx podniku.
§6
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (věci, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jiné hodnoty), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx určen k xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikatele, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x souvislosti x podnikáním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Čistým xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx závazků vzniklých xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnikatele x v xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§7
Xxxxxxxxxxx složka xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx složka xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zapsána x obchodním xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se užívá xxxxxxxx firmy (§8) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxx.
(2) Obdobné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx organizační xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podnikatelská xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx provozovny xxxx xxxx rozlišující xxxxxxxx.

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§8
(1) Obchodní firma (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx, pod xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx činit xxxxxx xxxxx pod xxxx xxxxxx.
(2) Xx podnikatele xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx; xxxxxx úkony je xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxx osobou, pod xxxx názvem.
§9
(1) Xxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxx vždy xxxx jméno x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Xxxxx fyzické xxxxx může obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx zapsány v xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob je x dodatek označující xxxxxx xxxxxx formu.
§10
(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx osoba stejné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx odlišujícím xxxxxxxx xx xxxxxx §9 odst. 1.
(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxx společným xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxx xxxxx povinny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
§11
(1) Xxx xxxxx podnik xxxx xxx nabude xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx má-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nové xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx nástupnická xxxxxxxxx xxxxx jinou právní xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x její xxxxxx formou.
(4) Xxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Převod xxxxx je xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx zbývající xxxx xxxxxxxxxx xxx jinou xxxxxx xxxx tato xxxx zanikne likvidací.
(5) Xx-xx součástí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx přestal xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx jméno xxx x xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx člena xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dědice nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx koncernu (§66a xxxx. 7), mohou xxxxxxxxx xxxxxx prvky, xxxxxxxx-xx dodatek o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§12
(1) Xxx byl xxxxxx xx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx závadný xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx x přiměřené zadostiučinění, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx.
(2) Byla-li xxxxxxxxxxxx užíváním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Soud xxxx účastníku, jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účastníka, xxxxx ve sporu xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx určit x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx XX.
Xxxxxxx podnikatele
§13
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, jedná xxxxxx xxxx xx xx jedná zástupce. Xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgán, jehož xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku (§7 xxxx. 1 x 2), xxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právní xxxxx týkající se xxxx složky.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xx xxxxxx xxxx třetím osobám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx působnost, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zákon.
(5) Xxxxxxx jednatelského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, společenské xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, i když xxxx xxxxxxxxxx.
§13x
Obchodní xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dopisech, fakturách, xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxx xxxx x xxx xxxxx, jménu xxxx xxxxx, sídle xxxx xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxxx čísle xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"); xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodním rejstříku xxx údaj o xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx značky, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx o xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxx jsou xxxxxxx. Xxxx x xxxx základního kapitálu xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx stránkách uvádět, xxx jestliže xxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xx všech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, fakturách, xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx osoba povinna xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxx x údaj x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx §21 xxxx. 5, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxx odstavce 1.
(3) Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, fakturách, xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx podniku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx údaj x xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx evidence xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo x xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx toto xxxxx zápis xx xxxxxx xxxxxxxx neukládá xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prokuristu ke xxxx xxxxxxx xxxxxx, x nimž dochází xxx xxxxxxx podniku, x xxxx xx x xxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxx plná xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxx.
(2) V xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxx je, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx výslovně x xxxxxxx xxxxxxx uvedeno.
(3) Omezení xxxxxxx xxxxxxxxx pokyny xxxx xxxxxx následky xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx jsou k xxxxxxxxxxx a podepisování xxxxxxxxx každá samostatně, xxxx xxx, xx xx přitom xxxxx xxxxxxxxxxx projevu vůle xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx k firmě xxxxxxxxxxx, za kterého xxxxx, xxxxxxx dodatek xxxxxxxxxx prokuru x xxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx od xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxx-xx prokura xxxxxxx xxxx osobám, musí xxxxx obsahovat i xxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxx smrtí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx trvat xxxxx xx xxxx xxxxxx. Po xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxx omezení xxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 1). Xxxxx xxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prokurista xxxxx jen se xxxxxxxxx dědiců x xx xxxxxxxx soudu.
§15
(1) Xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pověřen xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx ke xxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx podnikatel vázán, xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx třetí osoba xxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx případu vědět xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx smrtí podnikatele, xxxxx podnikatel xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xx jeho xxxxxx. Zmocněnec však xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx soudu.
§16
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx jednající xxxxx x tomu xxxx xxxxxxxxx.
Díl V.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
§17
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx či technické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo alespoň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnotu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx podnikatele utajeny x xxxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxx utajení xxxxxxxxx.
§18
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx svolení x xxxx xxxxx x xxxxxxxx podmínky takového xxxxx.
§19
Právo x xxxxxxxxxx tajemství xxxx, xxxxx trvají xxxxxxxxxxx uvedené x §17.
§20
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxx nekalé xxxxxxx.
HLAVA II.
XXXXXXXXX ZAHRANIČNÍCH XXXX
Xxx I.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§21
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx stejném xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona podnikání xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.
(4) Oprávnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vzniká xx xxx xxxxxx této xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jejího podniku, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu, která xx
x) státním xxxxxxxxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx má x Xxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxx 25),
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetího xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx přiznáno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 26),
x) xxxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxxx písmene x), xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 26),
x) xxxxx osobou, xxx xxxx osoby xxxxxxx xxx xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§22
Právní xxxxxxxxxxx, kterou xx xxxx xxx fyzická xxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx rovněž x xxxxxxx českého právního xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxx vnitřní právní xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx společníků xx xxxx xxxxxxx.
§23
Xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx pokládají xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
Xxx XX.
Xxxxxxxxx účast zahraničních xxxx x českých xxxxxxxxxxx osobách
§24
(1) Zahraniční xxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx se účastnit xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxx xxxxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx. Xxxx také xxxx českou právnickou xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx jediného zakladatele xxxx jediného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx práva.
(3) Xx věcech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
Xxx III.
Xxxxxxx majetkových zájmů xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx
§25
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x majetek xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastí xxxxx §24 odst. 1 xxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vlastnické xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx veřejném xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx náhrada xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dotčeného těmito xxxxxxxxxx x xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničí x cizí xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx byly xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.
Xxx IV.
Xxxxxxxxxx xxxxx
§26
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxx podnikání, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx. Xx xxxxx x xxx přemístění xxxxx xxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx do České xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
HLAVA XXX.
XXXXXXXX REJSTŘÍK
§27
(1) Xxxxxxxx rejstřík xx veřejný xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx").
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx.
(4) Rejstříkový xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx či xxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx jinému. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňovému xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§27a
§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx.
§27x
§27b xxxxxx právním předpisem x. 216/2005 Xx.
§27x
§27c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Sb.
§28
(1) Xxxxxxxx rejstřík je xxxxxxx xxxxxxxxx. Každý xx něj může xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx z xxx xxxxx či xxxxxx.
(2) Xxxxx číslo xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx však xx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxx uvedeno x xxxxxxxxx zakládaných xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx rodného xxxxx.
(3) Na xxxxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxx listinný xxxxxx xxxxxxx částečný xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx v obchodním xxxxxxxxx není, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x opis úředně xxxxxxxxx.
(4) Nebude-li xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Úředně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx výslovnou žádost. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x listinách xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1997 vydá rejstříkový xxxx xxxx jen xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx i xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx shoda opisu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx sbírce xxxxxx.
(6) Rejstříkový soud xxxx požadovat xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a účelných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§28x
X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22).
§29
(1) Xxxxx tomu, xxx xxxxx v důvěře x xxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx týká, xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodního rejstříku xxxx účinné vůči xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx prokáže, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx zveřejnění xxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx namítat xxxx třetím osobám xx xx okamžiku xxxxxx zveřejnění, xxxxxx xx prokázala, xx xxxxx xxxxx byly xxxxx xxxxx. Těchto xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do šestnáctého xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxx nemohla vědět.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx dovolat xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx uložených xxxxxx xxxxx.
(5) Třetí xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx nezveřejněných xxxxx x obsahu xxxxxx, xxxxxxxx-xx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx obsah xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona a xxxxx xxxxxxxxx nápravy xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx nápravy. Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx x tato osoba xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nápravu, xxxx xxxx x xxx xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx listin xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx překladem těchto xxxxxx xx cizího xxxxxx xxxxx §38k xxxx. 4, nelze xx xxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx x cizím jazyce. Xxxxx osoba se xxxx xxxx dovolávat xxxxx zveřejněného xxxx xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx v xxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znala xxxxx obsahu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
§30
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx orgánem xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, se nikdo xxxxxx vůči třetím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, společenské xxxxxxx nebo xxxxxx xxx volbě nebo xxxxxxxxx uvedených xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx zapsaná xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx ustanovení §131, 183 a 242.
(2) Jestliže rejstříkový xxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo členem xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxx xxxx zveřejní. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx namítat xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx třetím xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, že x neplatnosti xxxx xxxxx věděly.
§31
(1) Xxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku (xxxx xxx "xxxxx na xxxxx") může xxxxx xxxxx osoba xxxxxxx x §34, případně xxxxx, o xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx podat xxxxx xx zápis xx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx návrh na xxxxx podat osoba, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x k návrhu xxxxxxx xxxxxxxxxx listiny (xxxxxxx).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 současně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx osoby xxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx obsažen x listině vyhotovené xx formě xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zápisu xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§31x
§31a xxxxxx právním předpisem x. 216/2005 Xx.
§32
(1) Xxxxx na xxxxx xx xxxxx lze xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx; xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxx do obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxx zapisovaných xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx návrhů xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxx), xxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx. Formuláře x seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx služba xxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx návrh xx zápis xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx provádí xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxx xx xxxxx xxx podat x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; to platí xxxxxxx pro dokládání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x listin zakládaných xx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě může xxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x listiny xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx listiny xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx do elektronické xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podoby, xxxxx x způsob xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx na xxxxx xx xxxxxx a xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxxxxx také v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx návrhu xxxxxx, xxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx znění zápisu xx cizího xxxxxx.
§34
(1) Xx obchodního rejstříku xx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 4,
x) xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice x xxxxx podle §21 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxxxx na území Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx výnosů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx z xxxxxxx hodnoty, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, dosáhla xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x průměru xxxxxx xxx xxxxxx milionů Xx.
(3) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx z obchodního xxxxxxxxx.
§35
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxx, x xxxxxxxxxxx osob xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) u xxxxxxx osoby datum xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxx-xx jí xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx 36),
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxx firma x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx členem, x xxxxxxxx způsobu, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x den xxxxxx a zániku xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jméno x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx, jakým xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xx bylo xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx stanoví právní xxxxxxx.
§36
Xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxx zapíší xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx:
a) x veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx firma (xxxxx) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx (název) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx, xxxxx ze společníků xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) u xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jméno xxxx xxxxx (název) x xxxxx jejích xxxxxxxxxx, xxxx základního kapitálu, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsah xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx právo k xxxxxxxxxx podílu, xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx, xxxx-xx xxxxxxx, a xxx xxxxxx a xxxxxx jejich funkce,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx akcií, xxxxxxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií, x nímž xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx a xxx xxxxxx, xxxxxxxxx zániku xxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se i xxxxx a xxxxxxxx xxxx firma x xxxxx tohoto xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
x) x státních podniků xxxxxxxxxx, xxxx kmenového xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jmění, xxxxxx xx státní xxxxxx xxxxxxx zachovávat, a xxxxxx xxxxxxx.
§37
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx zápisu vznikne xxxxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxx xxxxxxx podnikání (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z informačních xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx jejich xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, nebo pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx činnost xxxxxx xxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxx oprávněny xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxx první xx xxxxxxx x x xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxx x obchodním rejstříku. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx právní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dobu, xxx xxxx tyto xxxxxxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx postačí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nakládat, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx x podpisy xx xxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx navrhovatelem xxxxxxxxxx osoba, sdělí xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx s doručovací xxxxxxx x České xxxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Je-li xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doloží xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx návrhu xx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx přeměnu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 se xxxxxxxx x návrhu xx zápis.
§38
(1) Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxx xxxx") xx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxx zanikající xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx firmy, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x údaj x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxx:
x) xxx xxxxxxxx xxxx x tom, že xxxxx xx sloučení, xx xx xx xxxxxx jmění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx), xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx), x xxxxxxxx xxxxx xxxxx zapsaných xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx ni přešlo xxxxx zanikajících xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx.
§38a
(1) Xxx xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "zápis xxxxxxx xxxxx") xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x převodem xxxxx na společníka, x xxxxx, xxxxx xxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, na něhož xxxxxx xxxxx zanikající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxx, na xxx xxxxx zaniklé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přechází, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, firma, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2005
§38x
(1) Xxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxx") xx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx rozštěpením xxxx xx došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx právnických xxxx. Xxx xxxxxx přeshraničního xxxxxxxxx xx zapíše x údaj o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xx založením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx právnické xxxxx, údaj, xx xxxxxxx rozštěpením, že xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, firma, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx rozštěpením xxxxxxx; xx platí přiměřeně xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx společností,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo uvedeno x xxxxxxxx rozštěpení, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zanikající xxxxxxxxx xxxxx, a případné xxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx přiměřeně pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx.
§38x
Xxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx xxxxxx formy") xx xx obchodního xxxxxxxxx x právnické osoby, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx formu x uvedením xxxxxxx x nové xxxxxx xxxxx, x dále xxxxx zapisované xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx formu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§38c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2005
§38d
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx podávají všechny xxxxxxxxxx xxxx rozdělované x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx jmění xxxxxxxx xxxxxxxx zanikající právnická xxxxx a společník, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Návrh xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxxx xx xxxx.
§38e
(1) Xxxxxxxx xxxx zanikající, xxxxxxxxxxx x nástupnické xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx skutečností x xxxxx dni. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudy, x jejichž xxxxxxxx xxxx zúčastněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, provedou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o povolení xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxxxx jmění xxxx rozdělení povolí xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxxxxx společností xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx družstvem české xxxxxxxx, povolí rejstříkový xxxx pro všechny xxxxx x zahraniční xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx x témuž xxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx právnická xxxxx své sídlo xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
§38x
(1) Xx obchodního xxxxxxxxx xx ohledně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx závod xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxx xx podle xxxxx, xxxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Odštěpný xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku umístěná x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také x xxxxxx xxxxx.
§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2005
§38x
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx právní xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx a bydliště xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (likvidátorů), xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za právnickou xxxxx, xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí insolvenčního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x bydliště xxxx xxxxx x xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx některého xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podniku nebo xxxx xxxxx, xxxxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společníka xx společnosti, na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx exekuce xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ukončení likvidace x xxxxxx xxxxx xxxxxx podnikatele.
§38x
(1) Xx obchodního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx organizační složky xxxxxx xxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x identifikační xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx organizační složky,
x) xxxxx státu, xxxxxx xx zahraniční xxxxx řídí, a xxxxxxxxx-xx xxxx právo xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, do xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x číslo xxxxxx,
d) firma xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx x statutárního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) zapisované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku a xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx zahraniční xxxxx, jmenování, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby,
h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoby x
x) xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice.
(2) X podniku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx x některém x členských států Xxxxxxxx xxxx xxxx x jiném státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx:
x) xxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx, xxxx-xx xx xx názvu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x identifikační xxxxx,
x) xxxxxxx činnosti xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx složky,
c) xxxxxxxx, xx xxxxx xx zahraniční xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxx právní xxxxx,
x) zapisované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x statutárního xxxxxx xxxx xxxx člena,
x) zapisované údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx x místo xxxx xxxxxx,
g) xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oprávnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x
i) xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.
§38x
(1) Xxxxxx xxxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zakladatelskou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx schůze družstva, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx změně zakladatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxx znění,
x) xxxxxxxxxx o volbě xxxx jmenování, odvolání xxxx doklad x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx (§13 odst. 3) xxxx xxxxx xxxx zákonem xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx zavazovat xxxxxxxxxx xxxx xx zastupovat xxxx xxxxxx anebo xx takto xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, řádné, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vyžaduje-li xxxxxx xxxxxxxxxx tento zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, návrh rozdělení xxxxx x xxxx xxxxxxx podoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx o ověření xxxxxx xxxxxxx, zprávu x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx osobami xxxxx §66a xxxx. 9; xx listině xxxxxxxxxx xxxxxxx (bilanci) musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx ověřují,
x) x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, jímž xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx x přeměně xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxxxxxxxxx (§68a), xxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1, xxxxxx společníků xxxxx §75a xxxx. 1 xxxxx zprávu x xxxxxxxx s xxxxxxxx podle §75 xxxx. 6,
e) xxxxxxx přeměny; xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx až xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx do obchodního xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxxx, xxx-xx xx jeho xxxxxxxx zrušen xxxx xxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx znalce nebo xxxxxx na ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxx společnosti nebo xxx zvýšení xxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, posudek xxxxxx xx ocenění xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a na xxxxxxx majetku xxxxx §196a odst. 3,
x) xxxxxxxxxx soudu xxxxxx podle insolvenčního xxxxxx 23), a xx
1. usnesení x zahájení insolvenčního xxxxxx,
2. xxxxxxxx x předběžných xxxxxxxxxx,
3. rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o insolvenčním xxxxxx,
4. usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
5. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a jeho xxxx,
6. xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
j) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx xxxxx §488f xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
k) ovládací xxxxxxx (§190b) a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§190a), xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx listiny prokazující xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x souhlasu xxxxxxx manžela x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x smlouvě o xxxxx xxxxxxx společného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vzniku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jmění; x xxxxxxx rozvodu musí xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodního podílu, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
n) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §210,
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxxx, exekuční xxxxxx xx postižení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podniku nebo xxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx exekuce nebo xxxxxxx, že exekuce xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,
p) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx působit jako xxxxxxxx xxxxxx škola xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx xxx xxxxxxx právní xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx anebo na xxxxxxxxxx ztráty, není-li xxxxxxxx účetní závěrky 27), a zpráva x vztazích xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu, se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 27) xxxx výroční xxxxxxx.
§38x
(1) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx podniku x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uloží:
x) xxxxxx záznamy týkající xx xxxxxxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxx kontroly, xxxxxxxxxx x zveřejnění xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; jestliže xxxx xxxxxx záznamy xxxxxx vypracovány x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx způsobem x xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx splněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uloží se xx sbírky xxxxxx xxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §38i xxxx. 1 xxxx. x),
b) xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxxx x xxxxxxx listiny, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxx má zahraniční xxxxx xxxxx, xx xx v xxxx xxxxxxxx zapsána, jestliže xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxx xxxxxx x zatížení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx státě, xxxxx xx platnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zveřejnění.
(2) Xxxxxxxxx uložení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, neplatí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, x organizační xxxxxx xxxxxx podniku (xxxxxxx), x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podniku (pobočku). X xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (pobočky) xxxxx věty xxxxx xx do xxxxxx xxxxxx xxxxx jen xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) části věty xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).
(3) Působí-li xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx listin xxx jedné x xxxx, a to xxxxx volby zahraniční xxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx sbírky xxxxxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby uveden xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zvolené organizační xxxxxx, včetně čísla xxxxxx.
§38x
(1) Xxxxxxxxxx zapsaný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx listin.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx určitý xxxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxx zapisované xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx listin xxxxx §38i xxxx. 1 xxxx. x) až x) x q), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeměny x xxxxxxx xxxxx x §38j vyhotovené x xxxxx xxxxxx xx předkládají x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podnikateli, xx xxxxxxxx překlad nevyžaduje; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x budoucnu. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xx x xxxxxxx z xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx překlad xxxxxx xxxxxx.
(4) Listiny xxxxxxxx do sbírky xxxxxx xxxxx §38i xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x) x x), ledaže jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se vyhotovují x ukládají xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx listiny xx xxxxxxxxxxx cizího xxxxxx. Xxxxxxx-xx o překlad xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxx-xx projekt xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve více xxxxxxxxxx verzích x xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxx verze, xxxxx xx do xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do českého xxxxxx.
§38x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx kteroukoli xx srovnatelných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs. Xxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxxxxx návrh podaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zamítnut xxx xxxxxxxxxx majetku.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 působí vůči xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx statutárního nebo xxxxxx orgánu x xxxxxxxxx osobě alespoň xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx po dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxx proto, že xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) usnesení x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku.
(4) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepřihlíží,
x) xxxxx-xx se xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3,
x) xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx insolvenční xxxxx, xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxx 23),
x) xxxxxxxx xxx o xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx do xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
d) xxxxxxxx xxx o xxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx,
a) pokud xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx funkce xx souhlasem xxxx xxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxxx rady nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx překážky xxxxxxxxx.
(6) Nastane-li xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 x xxxx, kdy xxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxxxx xx o tom xxxxx, ji odvolá, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx jmenování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nebo dvou xxxxxx všech členů xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nedojde do xxx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
(7) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx, uzavřou-li o xxx společníci dohodu x písemné xxxxx x xxxxxx ověřenými xxxxxxx.
(8) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx x xxxxxxxxx právnických xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXXX IV.
XXXXXXXXXX PODNIKATELŮ
§39
(1) Obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx musí xxx účetní závěrku x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx x vysvětlení potřebná x ověřování xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx.
§40
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závěrky x výroční xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX X.
XXXXXXXXXXX XXXXXX
Xxx X.
Xxxxx xx xxxxxxxxxxx soutěži
§41
Xxxxxxx i právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx"), mají xxxxx xxxxxxxx rozvíjet xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx dosažení hospodářského xxxxxxxxx x sdružovat xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské soutěže x xxxxxxx účast x xxxxxxx xxxxxxxxx.
§42
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx jednání (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.
(2) Nedovolené omezování xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§43
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx osobám xxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, postaveny xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Ochranu xxxxx xxxxxx soutěži xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx orgán x tehdy, xxxxx xxxx mezi českou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohoda, xxxxx xxx xx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxx. Jinak se xxxxx zahraniční osoby xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx vyhlášeny ve Xxxxxx zákonů xxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxx, xx základě xxxxxxxxxxx.
Xxx II.
Xxxxxx xxxxxx
§44
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx újmu xxxxx xxxxxxxxxxxx, spotřebitelům xxxx dalším xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx označování xxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx pověsti podniku, xxxxxxx či xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) zlehčování,
x) xxxxxxxxxx reklama,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) ohrožování xxxxxx spotřebitelů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§45
Klamavá xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx cizím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vyvolat klamnou xxxxxxxxx x zjednat xxx vlastnímu xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx styku xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx soutěžitelů, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákazníků.
(2) Za xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx mluveným nebo xxxxxx xxxxxx, tiskem, xxxxxxxxxxx, fotografií, xxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx i xxxx xxx o xxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx x okolnostem x souvislostem, xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxx v xxxx.
§46
Klamavé xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx každé xxxxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxx či xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx je, xxx označení xxxx xxxxxxx bezprostředně xx xxxxx, obalech, obchodních xxxxxxxxxxxx xxxx. Rovněž xx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx označení xxxxx přímo xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx. Ustanovení §45 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxx "xxxx", "typ", "xxxxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x hospodářském xxxxx xxx xxxxxxxxx vžil xxxx údaj xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zboží, xxxxxx xx k xxxx xxx připojen xxxxxxx způsobilý xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx "xxxxx", "původní" xxxx.
(4) Tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, chráněných odrůd xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx styku, xxxxx nabízí registraci x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx telefonní x jiné seznamy, xxxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jednoznačně a xxxxxxxx vyjádřenou xxxxxxxxx, xx xxxx inzerce xx xxxxxxx nabídkou xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx registrace.
§47
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Vyvolání xxxxxxxxx xxxxxx xx:
x) xxxxx xxxxx xxxx názvu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx označení xx xxxxxx výrobků, xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx kruzích xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx (např. x označení obalů, xxxxxxxxx, katalogů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxx xxxxxx výrobků, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx xx xxx x napodobení x xxxxxxx, které jsou xxx z povahy xxxxxxx funkčně, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx učinil xxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, aby nebezpečí xxxxxx vyloučil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyvolat xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx představu o xxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výrobky xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxxxx.
§48
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xx využívání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x cílem xxxxxx xxx výsledky xxxxxxxxx xxxx cizího xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§49
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx, jímž:
x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx x xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxxx xxxxxx x jinému xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tím xxxxxx, xxx jejím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx úkor xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) přímo xx nepřímo xxxx, xx si xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§50
Zlehčování
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soutěžiteli xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, výrobcích xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přivodit xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx okolnostmi xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx).
§50x
Srovnávací xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výslovně xxxx i nepřímo xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxx.
(2) Srovnávací xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxx pokud
x) xxxx klamavá xxxx xxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,
b) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx uspokojující xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,
x) objektivně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx nimiž může xxx x xxxx,
x) nevede k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx trhu mezi xxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a soutěžitelem xxxx xxxx jejich xxxxxxx, zbožím xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx jednoho xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) nezlehčuje nepravdivými xxxxx podnik, zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxx příznačnými, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx jiné xxxxxxxxx, jež se xxx xxxxxx,
f) xx xxxxxxxx u xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx označením xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x ochrannou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx firmou xx jinými zvláštními xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx něj stala xxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxx xxxxxxx spjaté x označením xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx služby xxxx xxxxxxxxxx nebo reprodukci xxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxxxx ochrannou známkou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx odkazující xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx uvést xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nabízeného zboží xxxx služeb. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezačala xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxx, jímž začíná xxxxxx, x xxxx xx uplatní zvláštní xxxx nebo xxxx xxxxxxxx podmínky.
§51
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xx xxxxxxx, jímž xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx (§17), xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x soutěži x x xxxx xx xxxxxxx:
x) xxx, xx xx tajemství xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx stalo xxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxxxx předloh, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx) xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx vztahu k xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx vztahu x němu, popřípadě x xxxxx výkonu xxxxxx, x xxx xxx soudem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) vlastním xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxx xx xxxxxx.
§52
Xxxxxxxxxx xxxxxx x životního xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zkresluje podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx provozuje xxxxxx, xxxxx na xxx xxxxxxx xxxx provádí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na úkor xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Díl III.
Xxxxxx prostředky ochrany xxxxx nekalé xxxxxxx
§53
Osoby, xxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, mohou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx závadný xxxx. Xxxx xxxxx požadovat xxxxxxxxx zadostiučinění, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§54
(1) Xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §48 xx 51 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx nebo spotřebitelů.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx, aby se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx odstranil xxxxxxx xxxx v případech xxxxxxxxx x §44 xx 47 a §52 domáhá xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx jednání xxxxxx xxxxxxx nedopustil. Xx platí x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jednáním nekalé xxxxxxx, a pro xxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx neoprávněného majetkového xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx, závažnost a xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx.
§55
Xxxxxxx, xxxx část nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§44 xx 52), xx xx počátku xxxxxxxx.
ČÁST II.
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX
XXXXX X.
XXXXXXXX SPOLEČNOSTI
Xxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§56
(1) Obchodní xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxx xxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, komanditní xxxxxxxxxx, společnost x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x evropské xxxxxxxxxxx xxxxxxx sdružení. Evropské xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx upraveny též xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx založeny x xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xx na xxxxx podnikání osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Činnost xxxxxxxx x §37 xxxx. 1 větě druhé xxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Odpovědnost xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx být společníkem x neomezeným ručením xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxx (§303 a xxxx.), pokud x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nevyplývá něco xxxxxx. Xx-xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ručí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx společnosti xxx xx xxxx, x níž věřitelé, xxxxx včas přihlásili xxx xxxxxxxxxx, nebyli xxxxxxxxxx v konkursním xxxxxx.
(6) Po xxxxxx xxxxxxxxxxx ručí xxxxxxxxxx za závazky xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx společnost xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx závazky xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku (§61 xxxx. 4), xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxx xx ně ručili xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx sebou se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§56x
(1) Xxxxxxxx většiny xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.
§56x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 370/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
§57
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Nevyplývá-li x xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx společenskou smlouvou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx mít formu xxxxxxxxxx zápisu.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci, musí xxx na xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zakladatel, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zápisu. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx podstatné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx.
§58
Základní xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx vyjádření souhrnu xxxxxxxxxx x nepeněžitých xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx měny. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu.
(2) Základní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx výše xx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
§59
Vklad xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx souhrn xxxxxxxxx prostředků (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vložit xx společnosti za xxxxxx nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx hodnota je xxxxxxxxxxx x který xxxx xxxxxxxxxx hospodářsky xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx podnikání. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, je společník, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu x penězích x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nepeněžitý xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx podíl xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx závazku xxxxxxxx hodnotu nepeněžitého xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx 39) nebo xxxxxxxxxxx trhu obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx").
(3) Hodnota nepeněžitého xxxxxx musí xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakladatelské smlouvě xxxx zakladatelské listině, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx akciové xxxxxxxxxxx se stanoví xxxxx posudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx účelem soudem. Xxxxx xx jmenování xxxxxx xxxx znalců xxxxxx xxxxxxxxxx, budoucí xxxxxxxxxx xxxx společnost (xxxx xxx "navrhovatel"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx příslušným xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx návrhem xxxxx znalce. Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Odměnu xx xxxxxxxxxx posudku xxxxxx xxxxx společnost x xxxxxxx xx dohodou. Xxxxxxxxx-xx společnost, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zakladatelé. Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx odměny xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx kteréhokoliv xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Posudek xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) popis xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x údaj x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ocenění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kursu akcií, xxxxx mají xxx xxxxxx xxxx protiplnění xx xxxxx nepeněžitý xxxxx, xxxx částce, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx,
c) xxxxxx, xxxxxx xx nepeněžitý xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx vkládán xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx součástí xxxxxxx nemovitosti, musí xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx též prohlášení xxxxx §60 xxxx. 1.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx vklad nebo xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, použijí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Nedosáhne-li x xxxx vzniku společnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx založení, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx společník, který xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx nedosáhla xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxx určitou x toto xxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x penězích. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, ručí xx xxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx vkladem xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxx společnosti. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na splacení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx zákon.
§59x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investiční cenný xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x rozhodne-li xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx jeho xxxxxxx vážený xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx x xxxx 6 měsíců před xxxxxxxxxx vkladu.
(2) Xx-xx nepeněžitým vkladem xx xxxxxxxxxxx jiný xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, použije xx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uznávaných xxxxxxxxx x zásad xxxxxxxxx ne xxxx xxx 6 měsíců xxxx splacením vkladu.
(3) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vymezený v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se, xxxxxx-xx xx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 34) x xxxxxxx majetku x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vykázaná v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx xxxx valnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx auditorem bez xxxxxx.
(4) Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx výjimečnými xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ke dni xxxx splacení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3.
(5) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx změnit xxxx xxxxxxx určenou xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, zajistí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx jmenování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3.
§59b
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59a xxxx. 2 x 3 x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx ocenění xxxx xxx v xxxxxxx x §59a odst. 5 xxxxxxxxx, xxxxx x toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx vkladu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxx splacení
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx vklady x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx dosahovaly xxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx žádosti xxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx rozsahu xxxxx xxxx, nebo
b) xxxxxxxx nebo akcionáři, xxxxxxxx xxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx jejich xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podíly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stále mají.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znalce xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3 do 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx; xx xxxxxxxxx x odměňování znalce xx xxxxxxx použije §59 odst. 3.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxxxxx společníky nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 stejné xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, ačkoliv tvrdili, xx xx být xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx tito xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
§59x
(1) Xx-xx xxxxxxxx základní xxxxxxx nepeněžitým vkladem x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §59a xxxx. 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu přijato. Xx-xx xxxxxxx tato xxxxxxxxx, xxxxxxxx prohlášení xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto odstavce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §59a xxxx. 1 xx 3, xxxxx společnost xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x emisnímu xxxxx xxxxx, xxxxx za xx byly xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) sdělení, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§60
Xxxxxx x splácení xxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxxx
(1) Xxxx vznikem xxxxxxxxxxx spravuje splacené xxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zakladatelské smlouvě. Xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx není xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx splaceným před xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnost xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx k nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitost, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vklady (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx zápisem společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vklad xxxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §59 odst. 2. Xx-xx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx vkladu, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx. X ostatních xxxxxxxxxxxx vkladů je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxxxx. Tato smlouva xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx-xxx, xxxxxxxx se i xxxxxxx dokumentace, v xxx xx zachyceno. Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx dokumentace, x xxx je zachyceno xxxx-xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x osoba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx správce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x plody a xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zřízeném xxx tuto xxxxxxxxxx xxxx jejím vznikem. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx vkladu xxxxxxx xxxxxxxx vklady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit x x xxxxx x xxxxxx x xxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vkladu xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx na zápis xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxx vkladu, který xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx splacena, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx rozdílu, a xx po dobu xxxx let xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§61
Podíl
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a x xx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti. Xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxx podíl xx společnosti, ledaže xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxx účasti společníka xx xxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx jeho xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxx účasti xxxxxxxxxx xx společnosti za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx převodem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx vypořádacího xxxxxx xx stanoví ke xxx xxxxxx účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nebo mimořádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxx společenská xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xx xxxxxxx x xxxxxxx obchodního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx znalce ustanoveného xxxxxxx podle §59 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxxx xx vyplácí x xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx něco xxxxxx.
(3) Právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx schválení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx společníci xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx, je právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxx xxxxxx závěrka xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xx zrušením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, (xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx).
§62
Xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxx podán xx 90 xxx xx založení společnosti (§57) xxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nelze xxx xx xxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(2) Není-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, platí, xx byla založena xx xxxx xxxxxxxxx.
§63
Xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx, vzniku, xxxxx, xxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx podpisy; xxxxx stanoví, xxx xxxxx úkony xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro právní xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx společnost, xxxxxxxx xx forma xxxxxxxxxx xxxxxx i pro xxxxx xxxx obsahu.
§64
Jednání xxxxxx společnosti xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxxx, xx x tohoto xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxx jednání xxxxxxx do xxx xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxxx, platí, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zavázána xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx schválit xxx, aby mohla xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně xxxxxxxxx xx škodu, která xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx.
§65
Zákaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx osoby x x xxxxx xxxxxxx podléhají xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby osoba, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x obchodu, při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx odpovídající práva xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx.
(3) Práva xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx měsíců xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxxx o xxxx skutečnosti xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xx náhradu xxxxx.
§65x
(1) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdaje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx společnosti.
(2) Xxxxx xxxx majetek xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx jinak xxxxxxxx podíly xx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx minulých období xxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§65x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§66
(1) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem xxxxx xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx, může xx své funkce xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx oznámit to xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Výkon xxxxxx xxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx projednat xxxxx, xxxxx ji xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, projednal-li xx xxxx měl xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx. U osoby xxxxxxx za člena xxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx odstoupení xxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxx, xx se x xxxxxxxxxx z funkce xxxxxxx. Xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, končí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx její žádost xxxx okamžik xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxx zániku xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společníkovi.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jiného orgánu xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxx zařizování záležitostí xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx práv a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx formu x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx plnění společnosti xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, na které xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem valné xxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přispěl k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx, stanovy xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxx, x x xxxxxxxx xx zapotřebí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členů. Xxx xxxxxxxx hlasů xx rozhodující xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxxxxxx xx přítomné.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 4 se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o odpovědnosti x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxx ovlivňují podstatným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tomu, jaký xxxxx xx společnosti xxxx.
(7) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx tak, xx x xxxxx společnosti xxxxxxx xxxx podpis. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jednající xxxxx xxxx nezpůsobuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxx xx souhlasem xx xx xxxxx státu, xxxxx škodu, xx xxxxxx xxxx osoby xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx.
(9) Xxxx xx xxxxx, xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx škodu x xxxxx xxxx škodu xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx, xx xx nahradily, x xx nejvýše x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zaviněným porušením xxxxxxxxxx.
(10) Jsou-li orgánem xxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxx úředníci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zástupci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, jehož xxxx xxxxxxxxxxx, hradí xxxxx, za xxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx.
(11) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx xx právo, xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx odstavce 10 xxxxxxx škodu x xxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti.
§66a
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Společník, xxxxx xx většinu xxxxx plynoucích x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx většinovým společníkem x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxx x většinovým xxxxxxxxxxx. Xxxxx plynoucí x xxxxxx společníka xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx společnosti. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx počítají xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx ohledu xx xx, zda již xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xx kterými xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx práv i x případech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx celkového počtu xxxxx plynoucích z xxxxxx xx společnosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podílů xxxx xxxxx x xxxxxxx společnosti xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ovládané společností.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx osoba, která xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"). Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx společnost, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx dceřinou. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx osoba, xxxxx
x) xx většinovým xxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx prosadit xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby, xxxxxx xx společníkem.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx ovládajícími osobami.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx jiná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx množstvím hlasovacích xxxx, xx xx xx to, že xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx osobě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx ovládajícími xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx základě vlastního xxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx x xx základě xxxxxx právního důvodu xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení (dále xxx "xxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx osoba"), xxxxx tyto xxxxx x xxxxxx osobou xxxxxxx (holding) a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Osoba, xxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxx-xx uzavřena xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxx prosadila xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx ovládané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ledaže xxxxxxxx xxxx uhradí nejpozději xx konce xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx vznikla, anebo xxxx x téže xxxx uzavřena smlouva x tom, x xxxx xxxxxxxxx lhůtě x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxx-xx uzavřena ovládací xxxxxxx, xx statutární xxxxx ovládané xxxxx xxxxxxx xx lhůtě 3 měsíců xx xxxxxxxx účetního xxxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxxx x vztazích mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx ovládanými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "propojené xxxxx"), xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx známa xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx osoby. Xx xxxxxx xx xxxxx, xxxx smlouvy byly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx období mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx úkony, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx těchto xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla x xxxxx nebo xx popud těchto xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ovládanou xxxxxx. Xxxxx xxxx ovládanou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxx, x xxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxx x účetním období xxxxxxxx, anebo xxx xxxx uzavřena smlouva x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xxxxxxxx ovládaná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx propojenými xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Společníci xxxx xxxxxxx ovládané xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xx stejné xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xx-xx ovládaná xxxxx xxxxxxx radu xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx obdobné shromáždění xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx.
(11) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ovládané xxxxx xxxxxxx auditorem, xx xxxxxxx povinen xxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx zprávě xxxxx xxxxxxxx 9.
(12) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ovládané xxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, x xx do xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx a odměňování xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 odst. 3 s tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx společnosti. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jmenování xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podaný xxxxx, než je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxx xxx podání xxxxxx. Xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx skončeno jmenováním xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jmenování xxxxxx xxxxxxxxx.
(13) Právo xxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx
x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 9,
x) stanovisko xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxx
x) zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uzavření xxxxxxx nebo uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxx a xx xxxx újma nebyla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o jejím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.
(14) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx osobě, s xxx xxxx uzavřenou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx ovládané osobě xxxx, a nebude-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx vznikla xxxxxxxxxxx xxxx členům xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx povinnosti k xxxxxxx škody vůči xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx škody xxxx nevzniká, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřena xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx povinnosti x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(15) Xxxxx, které xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx osoby, xxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx ve zprávě xxxxx odstavce 9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxxxx společnosti xxxx, xxxxxx-xx xxxx újma xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8. To xxxx neplatí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx schůze xxxxx xxxxxxxx osoby.
(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10, 12 x 13 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx ovládající xxxxxx xxxx společnosti xx xxxx jediný xxxxxxxxx, xxxxx x x případě, xxx xxxxxxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxxxxxx xxxx všichni xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve shodě (§66b); x xxxxxxx xxxxxxx se z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14 x 15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx společníků xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxxxx osobě.
§66b
Jednání xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx více xxxx xxxxxxxxxxx xx vzájemném xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx v určité xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx podniku této xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určité xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xx za xx, xx osobami, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
a) xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx člen, xxxxx x jejich xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxx orgánu, likvidátor, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxx okruh xxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) osoby tvořící xxxxxxx.
(3) Není-li xxxxxxxx xxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxx, jež xxxxxxx xx shodě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx x
a) xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx společníci,
b) xxxxxxx xxxxxxxx společnost x její xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) komanditní xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
e) penzijní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx obhospodařované xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx plnit xxxxxxxxxx x xxxx vyplývající xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§66c
Xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx přiměje xxxxx, xxxxx xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx ke škodě xxxxxxxxxxx nebo společníků, xxxx xx splnění xxxxxxxxxx x náhradě xxxxx, jež xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx jednáním.
§66c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 370/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§66d
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx orgán společnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jiného. Xxxx činnosti xxxxx xxx xxx vykonávány x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 40) zaměstnancem xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx nedotčena xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx s péčí xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 40) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxx jeho členem, xxxx xx xxxxxx x dohody xxxxxxxx xxxx určuje ten xxxxx společnosti, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odměňování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx členů.
(4) Xxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodování x základním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx společnosti xxx xxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx společnosti, které xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§66x vložen právním xxxxxxxxx č. 351/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
§67
Rezervní xxxx
(1) Vyžaduje-li xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx použít v xxxxxxx, x němž xx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx společnosti, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxx") nebo x xxxxxx vlastních xxxxxx xxxx xxxxx zisk, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Rezervní xxxx xxx vytvořit i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx kurs xxxxx.
(3) Podíl xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx doplnění xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.
§67a
Xx xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx dochází x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, ke xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xx xxxxxxx zřizující zástavní xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx.
§68
Xxxxxxx x zánik xxxxxxxxxxx
(1) Společnost xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fúzi xxxxxx xxxx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx, xx k xxxxxx x xxxxxxx společnosti xxxxxxx xx stejnému xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, zrušuje-li xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x nemá-li xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, právům, pohledávkám xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx se x výmazu z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správce daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx byla xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx, xxxxx dnem, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
d) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,
e) dnem xxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxx, převodu jmění xx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) zrušením xxxxxxxx xx xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxx dlužníka xx xxxxx nepostačující.
(4) Xxxxx-xx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx, provede xx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx-xx společnost xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx ní xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, x jakém xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx správce. Obdobně xx xxxxx, rozhodl-li xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx x není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx povinnosti související x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx statutární orgán.
(6) Xxxx xxxx xx návrh státního xxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) x xxxxxxxxxx dvou xxxxxx xx xxxxxxxx valná xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx členům xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx rokem, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx neprovozuje xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx rozpory xxxx xxxxxxxxxx,
x) společnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx porušuje xxxxxxxxxx §56 xxxx. 3,
x) společnost xxxxxx xxxxxxxxx prodat xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uloženou xxxxxxxxxxx Xxxxx pro ochranu xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxxxx zrušení společnosti xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx navrženo, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx nebo příslušný xxxxx společnosti mohou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku. Dnem xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx funkce likvidátora x likvidátor xx xxxxxxx předat všechny xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxxx jmenoval xxxx (§71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx, xxxx. 4 a 7), xxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxx soud. Xxxx xxxxxxx rozhodnutí x zrušení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxx xxxxx x xxxxxx xx práv xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
(9) Jestliže xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, sestaví xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx společnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§68x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxx společnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx povoluje xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nelze xx xxxxxxx xxxxxx, xx společnost xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xx i xxx xxxxxx, jestliže
a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zakladatelská smlouva xxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx forma,
b) xxxxxxxx xxxxxxx podnikání (xxxxxxxx) xx nedovolený xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakladatelské xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o vkladech xxxxxxxxxx nebo o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zákon xxxxxx xxxx předepisuje, xxxx x předmětu xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxxx dodržena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vkladů,
e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx společníci jsou xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx xx zákonem je xxxxx xxxxxxxxxxx nižší xxx xxx.
(3) Ke xxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vstupuje xxxxxxxxxx xx likvidace.
(4) Xxxxxx xxxxxx, do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx neplatné xxxxxxxxxxx.
§69
§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69a
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§69b
§69x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§69c
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69d
§69d xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Sb.
§69x
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§69f
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§69x
§69x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§69h
§69h xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
Likvidace xxxxxxxxxxx
§70
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zbude-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §68 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejího jmění.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx, k xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx "x xxxxxxxxx".
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx §72 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxx likvidátorů x x jmenování xxxxxxxxx xxx jiného, xx xxxx působnost xxxxx likvidátor.
§71
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx společnosti, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovami xxxxxx xxxxx. Není-li likvidátor xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx likvidátorem soud, xx xxxxxx vzdát xxx funkce. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xx xxxxxxx určit fyzickou xxxxx, která bude xxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38g odst. 1; neučiní-li xxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stane xxxxxxxxxxxx, bude funkci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx členové.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx nebo xxxx-xx xx své funkce xxxxx nemůže-li xx xxxxxxxxx, jmenuje se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx likvidátora xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tak xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 oprávněn.
(4) Xxx ohledu xx způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxx xx návrh xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) x xx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx jmenoval. Xxx-xx xxxxxxxxxx jmenován xxxxxx, xxxxxx xxxx odměnu xxxx. Xxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zálohy. Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx.
(7) Xxxxx-xx xxxxxxxx likvidátora podle xxxxxxxx 1 xx 4, jmenuje xxxxxxxxxxx xxxx x osob xxxxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 23) xxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx splňuje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x se xxxx xxxxxxxxxxx souhlasí.
(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnout součinnost x rozsahu, x xxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x v xxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
§72
Likvidátor xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úkony xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x zániku xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx smlouvy xxxx uzavírat xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů, xxxx xx-xx xx xxxxxxxx x zachování xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x pokračování x xxxxxxx podniku. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx společnosti xxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx rejstříku.
§73
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xx povinen bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx časovým xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výzvou xxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxx xxx kratší xxx xxx měsíce.
§74
(1) Xxxxxxxxxx sestaví ke xxx xxxxxx společnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x soupis jmění. Xxxxxx xxxxxxx předcházející xxx vstupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Nesestaví-li statutární xxxxx tuto účetní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vstupu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx.
(3) V průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx mzdové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§75
(1) Xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezbytných k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zůstatku, xxxx vyplyne z xxxxxxxxx (likvidační zůstatek), xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx xxxx orgánu x xxxx příslušnému xx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výmazu xxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx, který x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx domáhat, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxxx. Xxxx-xx toto xxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxx dne, xxx byl xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §75aa xxxx. 1, xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx společníkům.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx formě xxxxxx, dříve, než xxxx uspokojeny nároky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří včas xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx uplynutím xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxx poskytnuto xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx likvidační xxxxxxxx, xxx byla-li věřiteli xxxxxxxxxx odpovídající jistota.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 3 xxxx. x) x společnost xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx závazků. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti x z výtěžku xxxxxxx xxxxxx nejprve xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx nároky xxxxxxxxxxx x poté xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x úhradě dluhů xxxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx převzít majetek x xxxxxx dluhu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.
(6) X způsobu xxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxx 5 sestaví xxxxxxxxxx zprávu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxx, xxxx majetek xxxxx zpeněžen a xxx byl xxxxxxx xxxxxxxx x úhradě xxxxx či nikoliv, xxxx xxxxxxxx x x xxxx výši xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx). Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Neschválení xxxxxx xxxxxxx výmazu společnosti x obchodního xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§75x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §75 xxxx. 5. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx společnosti x obchodního xxxxxxxxx. X návrhu na xxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dokumentů zanikající xxxxxxxxxxx.
§75aa
(1) Xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x likvidátor xxx xxxxxxxxx podle §71 xxxx. 7, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx schválení xxxxx xx rozdělení likvidačního xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx je xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx listin.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx dostatek xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. V takovém xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pomůcek.
§75xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 351/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012
§75x
(1) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x likvidací, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dlužníka x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jmenuje xxxxxxxxxxx. Xx právní xxxx rozhodnutí zapíše xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx se zjistí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o jejím xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx likvidátora. Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx zapíše xxxxxxxxxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx došlo x xxxxxxxx společnosti, xx společnost je x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 sestaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §68 xxxx. 8 se nepoužije.
§75x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§75x
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 37) xxxx srovnatelných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxx vzniklo x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx poté, xx xxxx skutečnost xxxxxxx, xxxxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx x xxxx. Ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx likvidace xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyrovnání xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx 38), xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxxxxxx.
§75x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Díl XX.
Xxxxxxx xxxxxxxx společnost
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§76
(1) Xxxxxxxx obchodní společností xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx firmou a xxxx xx závazky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx být jen xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x u xxx xxxx dána xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx společníkem xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx x účastí xx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zástupce, xxxxx splňuje podmínky xxxxx xxxxxxxx 2.
§77
Xxxxx xxxx obsahovat označení "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxx. xxxx. xxxx." nebo "x. x. s.". Xxxxxxxx-xx firma xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dodatek "x xxxx.".
§78
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx
a) xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx a sídla xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxx podnikání xxxxxxxxxxx.
(2) Návrh xx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§79
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx k xxxx xxxxx postačuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx hlasů.
§79a
Xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§79x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x účinností od 1.1.2001
§80
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx lhůtě stanovené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx své účasti xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xx společník xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx 20 % x xxxxxx částky, nestanoví-li xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§81
(1) X obchodnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx dohodnutých.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxxx zčásti xxxx zcela jednoho xxxx více xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx pozbývají. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxx, které x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasů. Nestanoví-li xxxxxxxxxxx smlouva něco xxxxxx, xx každý xxxxxxxxx xxxxx hlas.
(3) Nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx společník xxx povinnosti podstatným xxxxxxxx (§345 xxxx. 2), xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxxx odstavec 1, xxxxx xx společníci xxxxxxxxxx na novém xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Výpověď xxxx být doručena xxxxxxxxxxx x všem xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společníky o xxxxx xxxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx nahlížet do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx údaje xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo daňového xxxxxxx.
§82
(1) Xxxx se xxxx xxxx společníky xxxxxx xxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rovným dílem.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx použijí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx.
§82x
Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx společnosti xxxxxx x náhradu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx, xxxxx je se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, který xxxxx žalobu, xxxx xxxxx xxx zmocněná xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxx.
§82x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§83
Xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy může xx společnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zůstanou-li xx xxxxxxxxxxx alespoň xxx společníci.
§84
Xxxxx xxxxxxxxxx
Xxx svolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podnikat x xxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxx jiných xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx společnosti x obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxx xxxxxx k xxxxxx osobám
§85
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx všichni společníci. Xxxxxxxxxxx smlouva může xxxxxxxx, xx statutárním xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx společník.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx společníků, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxx orgánu může xxx společenská xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx je xxxx vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx, xx však xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nesnesou xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx doručeno xxxxxxxxxxx x všem společníkům. Xxxxxxxxxx xx účinné xxxxxxxxx jednoho xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx společnosti. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§86
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx celým xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.
§87
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx přistoupil, ručí x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklé xxxx xxxx přistoupením. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x nahradili xxxxxxx x xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx společníka xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx, které vznikly xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx a likvidace xxxxxxxxxxx
§88
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
a) xxxx-xx smlouva xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podanou xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx účetního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx soudu xxxxx §90 xxxx. 1,
x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxx), nedojde-li k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx společníci,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxx společenská xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx právního xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxx společníci,
e) xxxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zamítnutím xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxxxxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx exekučního xxxxxxx x xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx ke splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 41) x, xxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x tomto návrhu,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxxxxxxx xx společníků,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx přestane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §76 odst. 2,
x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx důvodech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), f), x), x) x x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohodnout, že xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx společníka, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx společnosti, xxxx právo zaniká x xxxxxxxxxx vstupuje xxxxx dnem xx xxxxxxxxx, jestliže se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vstupu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx byl xxxx, xx se zbývající xxxxxxxxxx dohodli na xxxxxx xxxxxx společnosti (xxxxxxxx 2), xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxx než xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 23), účast xxxxxxxxxx xx společnosti xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xx 2 xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x případě, xx xxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), dosud xxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx účast se xx společnosti xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§89
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §88 odst. 2 xxxxxx bývalému společníku xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnímu nástupci xxxx xxxxxxxxxxx nárok xx vypořádací xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx (§92).
§90
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxxxx důvody, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxx xxxx-xx možné dosáhnout xxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx společníka, xxxxx porušuje xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písemně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx poloviční xxxxx xx společnosti.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§91
Xxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxx založena xx xxxx určitou. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 3 měsíce. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§92
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx likvidačním zůstatku. Xxxxxxxxxx zůstatek xx xxxxxxx xxxx společníky xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx zůstatek xx xxxxxxx splacených xxxxxx, xxxxxxxx xx na xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může upravit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx 5.
§92x
§92a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§92x
§92b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§92x
§92c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§92d
§92d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
Xxxxx 6.
§92x
§92x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 126/2008 Xx.
Xxx XXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Oddíl 1.
Xxxxxxxx ustanovení
§93
(1) Komanditní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxx více společníků xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx nesplaceného xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx celým xxxx xxxxxxxx (komplementáři).
(2) Xxxxxxxxxxxxxx může xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x u xxx xxxx dána xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti stanovená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx podnikání xxxxxxxxxxx.
(3) Je-li komplementářem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2.
(4) Pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.
§94
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí obsahovat:
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx společníků uvedením xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jména x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) určení, xxxxx ze společníků xxxx komplementáři x xxxxx xxxxxxxxxxxx,
e) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§95
Firma xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxxxx však zkratka "xxx. xxxx." nebo "x. s.". Obsahuje-li xxxxx společnosti jméno xxxxxxxxxxxx, xxxx tento xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
§96
Návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všichni xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx smlouva.
Xxxxx 2.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§97
(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou oprávněni xxxxx komplementáři.
(2) X ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společně x komanditisty xxxxxxxx xxxxx, xxxxx společenská xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx společník xxxxx hlas, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxx xxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zapotřebí xxxxxxxx všech společníků, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx, xx x její změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx většiny xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx souhlas ostatních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxx §67a xx xxxxxxxx souhlas většiny xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx většiny komanditistů.
§97x
Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx však 5&xxxx;000 Xx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxx zbytečného xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxx xxx účasti na xxxxxxxxxxx.
§97x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 370/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§98
Komanditista xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx knih x xxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx a kontrolovat xxx obsažené xxxxx xxxx x tomu xxxxxxx auditora. Má xxxxx na vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx záležitostech xxxxxxxxxxx.
§99
Zákaz xxxxxxxxxx neplatí xxx xxxxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§100
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx připadající xxxxxxxxxxx x část xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zisk mezi xx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, část zisku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx po xxxxxxx xxxxxxx mezi komanditisty x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx vkladů.
(2) Xxxxxxxxx-xx ze společenské xxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxx si komplementáři xxxx xxxxx na xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Ztrátu xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx komplementáři xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zisku, xxxxx již byly xxxxxxxxxxx vyplaceny.
Oddíl 3.
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
§101
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx závazky ze xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx stejném xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§102
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx společnosti vystoupit. Xxxxxxxxxx se nezrušuje xxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komanditisty x xxxxxxx úkonům xxxx xxxxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx-xx podíl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, xxx-xx x xxxx lhůtě xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx návrhu xxxxxx xxxx účast xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx vypořádací xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyplatila xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx komanditista, xxxxx xxxxx xx ve xxxxxxxxxxx obnovila, xxxxxxx xxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti nahradit. Xx xxxxx obdobně x x xxxxxxx, xx xxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxx xx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx neruší x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx se dědí. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vyloučit; x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vypořádací xxxxx.
(5) Společnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxx a že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x sídle xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxx, opis dražební xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
§103
§103 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§104
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx na likvidačním xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx nárok xx vrácení částky xx xxxx splaceného xxxxxx. Pokud likvidační xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx právo na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx společníky podle xxxxxxxx zásad jako xxxx.
(2) Nestačí-li xxxxxxxxxx zůstatek na xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, rozdělí se xxxx společníky xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 5.
§104x
§104a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§104x
§104b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§104x
§104c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§104d
§104x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
Xxxxx 6.
§104x
§104x zrušen xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§105
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx tvořen xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx ručí xx závazky společnosti, xxxxx nebylo zapsáno xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 2).
(2) Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx společníkem xxxxxx být jediným xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §66a xxxx. 7. Jedna xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejvýše xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx nejvíce xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§106
(1) Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxx xxxx majetkem.
(2) Společníci xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaniká. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nezaniká xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx poskytnuté x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na splacení xxxxxx toho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a není-li xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxx xx společnosti. Nemůže-li xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx.
§107
Firma xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxx xxxx xxxxxxx "spol. x r.o." nebo "x.x.x.".
§108
(1) Xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 200&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nesplacené xxxxx vkladu společníka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx společnosti x xxxxxxxx nároku xxxxx §106 jsou xxxxxxxx nezapočitatelné, xxxxxx x takovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx valná xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.
§109
(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 20000 Xx.
(2) Xx základním kapitálu xxxxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxxxxx účastnit xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx může xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovena rozdílně, xxxx xxxx být xxxxxxxxx na celé xxxxxx. Celková výše xxxxxx musí souhlasit x výší xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx vkladu nebo x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx (§143 xxxx. 6) uveden xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x částka, xxxxxx xx započítává xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §163a xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§110
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxx názvu x xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
d) výši xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx včetně způsobu x lhůty xxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxx x bydliště xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jakým jednají xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx první dozorčí xxxx, pokud se xxxxxxx,
x) určení xxxxxxx vkladu,
x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx upraví vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§111
(1) Xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodního rejstříku xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xx každý xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx splaceno xxxxxxx 30 %. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx splacených nepeněžitých xxxxxx xxxx však xxxxx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxx založena jedním xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx, jen xxxx xx v plné xxxx splacen její xxxxxxxx xxxxxxx.
§112
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§113
(1) Xxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo od xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx vkladu nebo x xxxxxx vkladu. Xxxx povinnosti nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx společníka.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nesplatil xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžitého vkladu, xx povinen xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx 20 % z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxx ho xxxxxxxxxx xxx pohrůžkou xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx povinnost xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx tři xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx svou povinnost xxx v dodatečné xxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx podíl (§114) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přechází xx společnost, xxxxx xxx může převést xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobu. X xxxxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, rozhodne xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx ode xxx, kdy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx obchodních podílů xx úplatu ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§114
(1) Xxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxx xxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx x z xxxx účasti xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx výše xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx společníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx obchodní xxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zvyšuje se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxx x tohoto xxxxxxxxxx podílu mohou xxxx xxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxx zástupcem x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xx vztahy mezi xxxxxxx, jimž xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
§115
(1) Xx souhlasem valné xxxxxxx xxxx společník xxxxxxxx převést xxxx xxxxxxxx podíl na xxxxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx osobu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxx.
(3) Smlouva x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formu x xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx společenské xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx závazky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxx doručení xxxxxx xxxxxxx x převodu.
§116
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jejího právního xxxxxxxx. Společenská smlouva xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xx právního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx se xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 10 xx xxxxxxx přiměřeně. Xxxxx se xxxx xxxxxxx zrušení své xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx 3 měsíců xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx toto xxxxx zaniká. Dědic, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx své xxxxxx xx xxxxxxxxxxx soudem, xxxx povinen xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx společnosti, xxx xxxx společenská xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví. Xxxxx dědice xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §113 odst. 5 x 6.
§117
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyloučit.
(3) Jestliže xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzniknout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedená v §109 xxxx. 1.
§117x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx smlouva xxxx xxx písemnou xxxxx. Podpisy na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřeny.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx převádět xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxxx xx xxxxxxx valné xxxxxxx i x xxxxxxxxx obchodního xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nevznikne. Xxxxxxxxx xxxxxxxx podíl xxxxx xx xxxx xxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxx zastavit.
(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zástavního práva x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxx zástavní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx zajištěná xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx řádně x xxxx splněna, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx věřitel xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výtěžek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po odečtení xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů.
(5) Xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx právo x xxxx xxxxxx.
(6) Po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx spojená x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Plnění, na xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx příslušenství xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4, je xxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokusu x xxxxxx. Xxxxxxxx věřitel xx může se xxxxxxxxx dohodnout, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx smlouvou xxxxx §115. Ve smlouvě xxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx důvodu x xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx. Převodem obchodního xxxxxx xx zástavního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jmenovaným xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3. Xxxxxxxx věřitel je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zástavci xxxxxx, x niž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávku x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákoníku o xxxxxxxxx právu x xxxxxxx xxxxx.
§117x xxxxxx právním předpisem x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§118
Xxxxx xxxxx společníka xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zapsat xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx tato změna xxxxxxxxx.
§119
Xxxxx-xx xx všechny obchodní xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tří xxxxxx xx spojení xxxxxxxxxx xxxxxx splatit zcela xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx. Poruší-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§120
(1) Xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xx neplatná. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastních xxxxxxxxxx podílů, je xxxxxxx postupovat podle §113 xxxx. 5 x 6.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podíl, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx obchodního podílu, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněna xxxxxxxxx xxxxx společníka. Ustanovení §161d xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxxxx.
§120a
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohu, xxxxxx, úvěr xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zajištění xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úpadek xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx vypracuje xxxxxxxx zprávu, xxx
1. poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxx společnost xxxxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
3. xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx finanční asistence x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, co xx xxxxxxxxxxx, avšak xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx sbírky xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx jednání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank 35), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x §161f odst. 5.
§120b
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nabývat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ji xxxxxxxxxx. Xx nabývání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §120a, §161b xxxx. 1 xxxx. x), §161b xxxx. 3 x 4 a §161g xxxx. 2 až 5.
(2) Společnost xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podíl xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §120a, §161a xxxx. 1 xxxx. x), §161a xxxx. 2, §161b x 161d.
§121
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na vytvoření xxxxxxxxx xxxxxxxx příplatkem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vkladů. Xxxxxxx-xx xxxx příplatku xxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §113 xxxx. 2 xx 6 xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, i xxxx xxx nestanoví xxxxxxxxxxx smlouva.
(3) Xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 nemá xxxx xx xxxx xxxxxx společníka xxx xx xxxx základního xxxxxxxx.
(4) Příplatky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společnosti.
§122
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx společnosti a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx valné xxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx údaje xxxx k xxxx xxxxxxx auditora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§123
(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx určeném xxxxxx hromadou k xxxxxxxxx mezi společníky x poměru xxxxx xxxxxxxxxx podílů, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxx použít xxxxxxxxxx kapitálu, rezervního xxxxx xxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxx, společenské xxxxxxx xxxx stanov xxxx xxx použity x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Ustanovení §178 xxxx. 1 xxxx xxxxx, odst. 2, xxxx. 3 x xxxx. 5 xx 7 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádat xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx vkladu se xxxxxxxxxx xxxxxx společníkům xxxxxxxxxx xxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx ručí xxxxxxxx x nerozdílně xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx.
§124
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§67) v xxxx x ve xxxx určené ve xxxxxxxxxxx smlouvě. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx zisku xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxx, x xxxx xxxxxx xxxxx zisk xxxxxxx, a xx xx výši xxxxxxx 10 % x xxxxxxx zisku, xxxxx xx xxxx než 5 % x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx fond xx xxxxx doplňuje x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % x čistého xxxxx, xx xx dosažení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx společenské xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxxxxx kapitálu.
(2) X použití xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §67, nejde-li x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx valné hromadě.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx výše 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze x úhradě xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx společnosti
Xxxxx xxxxxxx
§125
(1) Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
a) schválení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxx podle §64,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx stanov x xxxxxx xxxx,
x) rozhodování x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx k xxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§141),
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx či x možnosti započtení xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x odměňování xxxxx xxxxxxx rady,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §113 x 121,
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodování o xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) schvalování smluv xxxxxxxxx x §67a,
x) rozhodování x xxxx, xxxxxxx xxxxx xx společníka, xxxxxxxxx x změně právní xxxxx,
x) schválení xxxxxxxx xxxxxxx (§190b), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§190a) x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx,
m) schválení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§66 odst. 2),
n) schválení xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §120a,
o) xxxxx otázky, xxxxx xx působnosti valné xxxxxxx svěřuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, uděluje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§126
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx plné xxxx.
§127
(1) Xxxxx hromada je xxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx společníci, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxx hlasů.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx 1 000 Xx xxxxx vkladu, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostou většinou xxxxx xxxxxxxxxx společníků, xxxxxxxxxx-xx zákon nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxx hlasů.
(4) X xxxxxxxxxxx xxxxx §125 odst. 1 xxxx. x), d), x) a x) x x zrušení xxxxxxxxxxx x likvidací xx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dvoutřetinové xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nevyžaduje-li zákon xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxx hlasů; x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx zápis. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx všech společníků.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
a) valná xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxx hromada xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx xxxxx, x xxx jedná xx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx člena xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,
x) je x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,
e) xxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx §186c xxxx. 1 x §186d xx xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přítomni xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hromady x mimo xxxxxx xxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxxx xxxx být společnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, v xxxx xx konala xxxx xxxx konat xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx notářský xxxxx, xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxx i xxxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx týká.
(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7, oznámí xxxxxxxxx xxxxxxx xx 14 xxx xxxx xxxxxxx xxxx společníkům.
(9) Xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx společníci společnosti xxxxxxx ve xxxxx (§66b).
§128
(1) Xxxxxxxxx-xx zákon, společenská xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx hromadu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx. Valná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx řádnou xxxxxx závěrku, xx xxxx konat nejpozději xx xxxxx xxxxxx xx posledního dne xxxxxxxx období.
(2) Xxxxxxxxxx §193 xxxxx xxxxxxx.

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§129
(1) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx určené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx lze xxxxxxxxx, xxx jsou-li xxxxxxxx xx valné hromadě xxxxxxx společníci. Xxxxxxxxx xx xxxx vzdát xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na její xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, prohlášením, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx formu xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Požádat x xxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx vklady xxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx hromadu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je oprávněn xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xx zvolení předsedy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx předsedající.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže jednatel xxxxx xx valné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxx, xxxxxxx tím xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §188 xxxx. 2 x 3.
§130
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx přijímat xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx hromadu. V xxxxxxx případě xxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti společníkům x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx lhůty, ve xxxxx mají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx společník xx xxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx všem xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hromadu xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxx společníka, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se uvede x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§131
(1) Xxxxx společník, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, insolvenční xxxxxxx 23) xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx valné hromady, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Není-li toto xxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxx svolána, xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx §127 odst. 7, xxx xxxx xxxxx uplatnit xx xxx měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společníkovi přijetí xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 to, xx tvrzené xxxxxxxx xxxxx hromada xxxxxxxxx xxxxx, že o xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx valná xxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxx xxxxx do xxx měsíců xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x tvrzeném xxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx do jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx nebo tvrzeného xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, společenské xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx jen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx postupem podle xxxxxxxx 1 xxxxx x podstatnému xxxxxx xx práv xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx osobami, xxxx
x) xx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxx, domáhá xxx xxxxx, xxxxx takto xxxxxx xxxxxxx svolala xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx hromadě, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx přítomni xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx utrpěly xxxxx x xxxxxxxx xxxx, že rozhodnutí xxxxx hromady xxxx xxxxxx v rozporu x xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx společnosti xxxxx xx xxxx xxxxxxx, dále xxxxx xx xxxxxxxxx zadostiučinění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x v penězích. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx, xx xxxx nevysloví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důvodů uvedených x odstavci 3. Xxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3, jinak xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §127 xxxx. 8, §129 a §135 xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(6) V xxxxxx jednají za xxxxxxxxxx jednatelé; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednatelé, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx člen (xxxxxxx) xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx, xxx členové xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxx rada xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxx. Neučiní-li xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx xxxxxxx xxx každého.
(8) Jestliže xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x rejstříkovém xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o povolení xxxxxx skutečnosti založené xxxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx přijetím xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostal xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a x případech xxxxx xxxxxxxx 9.
(9) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx a zápisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zahájit, xxxxx xxxxxxx, kdy xxxx vysloví neplatnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xxxxxxxx xx xx zahájení xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xx xxx podstatně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob xxxxxx v xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx tří let xx zápisu xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx má xxx xxxxxx x xxxxxx podaném xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx proto, xx navrhovatel xxxx xxxxx xxxx, nebo xxx xxxxx překážku, xxxxxx lze vstupem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jeho xxxxxxxx odstranit, x xx-xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx soud vydá x vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx
a) jaké xxxx xx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx,
x) z xxxxxx xxxxxx má být xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zastavení xxxxxx.
(11) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx, kdy xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 10 xxxx. x). Xxxxxx-xx lhůta xxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx.
(12) S xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx další xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§131a
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Každý xxxxxxxxx je oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx jednateli, xxxxx odpovídá společnosti xx škodu, kterou xx xxxxxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx proti společníkovi, xxxxx je x xxxxxxxx xx splacením xxxxxx. Jiná xxxxx xxx společník, xxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxx jím xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx jednatel nebo xxxxxxxx xxxxx hromada xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx x prodlení.
§132
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx jediného xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxxxx. Xxxxxx vůle xxxxxxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Rozhodnutí společníka xxxx xxx formu xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx xxxxx x xxxx případech, kdy xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zápis. Xxxxxxxxxx §127 xxxx. 5 xx nepoužije.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx vyžadovat, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, pokud xxxx zřízena. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx bylo xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx společností x xxxxxxx společníkem xxxx společnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx formu a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx
§133
(1) Statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxx jednatelů. Xx-xx xxxxxxxxx xxxx, xx oprávněn jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jinak.
(2) Omezit jednatelská xxxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovy xxxx valná xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z řad xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§134
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, má-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li společenská xxxxxxx xxxxx.
§135
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §194 xxxx. 2 xxxxx až xxxx xxxx, odstavce 4 xx 7 a §196a se použijí xxxxxxx.
§136
Zákaz xxxxxxxxxx
(1) Nevyplývají-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nesmí
x) podnikat x xxxxx stejném nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani vstupovat xx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx vztahů,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx společnosti,
x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx jiné společnosti xxxx společník x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx právnické osoby xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxx x koncern.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx důsledky xxxxxxxxx x §65.
(3) Xxxxxxxxxxx smlouva může xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx konkurence x xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx
§137
(1) Dozorčí xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx společenská xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx rejstříku právo xxxxx x odvolávat xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxx po xxxxxx přeshraniční fúze xx obchodního xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí být xxxxx než xxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxx valnou xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §200 xxxx. 5 až 7 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Jestliže xx společnost, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jednoho xxxx více xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného. Xxxxxxxxxx xxxx první xx xxxxxxx i na xxxxxxx druhé a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxx, xxxxx mají xx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx své sídlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx x přeměnách obchodních xxxxxxxxxxx x družstev.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek x způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jedné nebo xxxx xxxx volených xxxxxxxxxxx x dozorčí xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§138
(1) Xxxxxxx rada:
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
b) nahlíží xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx obsažené xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, mimořádnou a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx hromadě,
x) xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx společenskou smlouvou, xxxxx jednou xxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxxxxx ustanovení §194 xxxx. 2, 4 xx 7.
§139
(1) Xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxx valnou xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Dozorčí xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx.
(4) Xx členy xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§136).
§140
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx jim xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx vyžadují xxxxx společnosti. Xxx xxxxxx svolávání valné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §129 xxxx.1.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§141
(1) Xx změně xxxxxx společenské xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx §125 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x §113, 115 x 117 se xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §173 odst. 2 x 3 platí xxxxxxxxx.
(2) Jestliže se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxxx xx tím xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je třeba x souhlasu xxxxxx xxxxxxxxxx. Zasahuje-li xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx souhlasu všech xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx schválený text xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx jmenovitě xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx došlo xx xxxxx společenské xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx x xxx dověděl, xxxxxxxxx xxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxx prokazujícími xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Zvýšení x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu
§142
Zvýšení základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vklady xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§143
(1) Xxxxxxxxxx mají přednostní xxxxx x xxxxxx xx zvýšení základního xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx vklady, a xx xxxxxxxxx závazku xx zvýšení xxxxxx. Xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx výše xxxxxx obchodních xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x účasti xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyloučit.
(2) Xxxxxxxxx-xx společníci xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx společenskou smlouvou xxxx stanovami, jinak xx jednoho měsíce xxx xxx, xxx xx dověděli x xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxx jestliže xx přednostního xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx práva xxxx xxx písemnou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx učiněno na xxxxx hromadě. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx souhlasem xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu též xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx určit
x) xxxxxx, x xxxxxx xx zvyšuje xxxxxxxx xxxxxxx,
x) lhůtu, xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx vkladu xxxx x převzetí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx
x) předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxx x částku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx závazky xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §167 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx zvýšení vkladu xxxx x novému xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx obsahovat náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. a) x x), lhůtu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; podpis xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §204 xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxx.
§144
Valná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, mimořádné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §208 xxxx. 1 xx 5 x xxxx. 6 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu.
§145
Jednatelé xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx xx každý peněžitý xxxxx xxxxxxxx nejméně 30 % nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Zvýšení základního xxxxxxxx je účinné xx xxx xxxxxx xxxx xxxx výše xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx jediného xxxxxxxxxx, platí xxxxxxxxxx §111 xxxx. 2 xxxxxxx.
§146
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) částku, o xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxx vkladů xxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jakým xxxxx xxxxxxxx bude s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Z důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxx xxxxxxxx všichni xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kapitál o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti a xxxx vkladu každého xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v §108 xxxx. 1 a §109 odst. 1.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu, jež xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§147
(1) Xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx xxxx xx 15 dnů xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx po sobě x xxxxxxx xxxxxxxx 30 dnů. X xxxxxxxx xx vyzvou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx své pohledávky xx xxxxx xx 90 xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x snížení základního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ztráty nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Společnost xx xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se snížením xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobytnost xxxxxxxxxx za společností. Xx-xx věřitel za xx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištění xxxx x ohledem xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapíše xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu bylo xxxxxxxx způsobem uvedeným x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx jeho xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx prominout xxxxxxxxx xxxxxxx vklad xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Záník xxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti
§148
Zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 5 a 6 platí xxxxxxx.
(2) Stejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ve společnosti xxxxxx xx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx,
x) xxxxxxxx vyrozumění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxx, xxxx
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního podílu, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, xxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx doručena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx obchodního xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Společnost xxxxx xxxxxxxxxxxx, který x to xxxxxx, xxxx xxxxxxxx vyhlášky xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx. Udělením xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx společníkem xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Jde-li x společnost x xxxxxx xxxxxxxxxxx, nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx majetek účinky xxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxx společníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce 23) s xxx, xx přijatá xxxxxx xxxxxx xx majetkové xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxx xx společnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx x xxxxxx důvodů než xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podílem podle §113 xxxx. 5 x 6, xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xx obnovuje; jestliže xxx společnost vyplatila xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, nahradí-li xx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podíl. Xx platí xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§149
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx vyloučení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxx povinnosti, xxxxxxx k jejich xxxxxx xxx vyzván x na možnost xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx společníci, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx. Ustanovení §113 xxxx. 4 xxx xxxx dotčeno. Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 5 x 6 platí xxxxxxx.
§149x
Dohoda x xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx skončit x dohodou xxxxx xxxxxxxxxx. Dohoda musí xxx písemnou formu x xxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §113 odst. 5 a 6 xxxxx xxxxxxx.
§149a xxxxxx právním předpisem x. 142/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§150
Xxxxxxxxxx
(1) Jestliže xxxxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx účast xx xxxxxxxxxxx zanikla, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (§61 xxxx. 2).
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx právo na xxxxxxxxxx podíl, ručí xx splacení dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxx nabyvatelem xxxxxxxxxx podílu.
(3) Společnost xx xxxxxxx vyplatit xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §113 odst. 5 xxxx 6, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §113 xxxx. 5 nebo 6 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx společnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxx xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxxx x likvidace xxxxxxxxxxx
§151
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §68 se společnost xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §152,
b) x xxxxxx xxxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxx smlouvě.
§152
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx působnosti xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dohodou xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zápisu.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§153
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx. Tento podíl xx určuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxx 6.
§153x
§153x zrušen xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§153b
§153b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§153c
§153x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§153x
§153x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§153x
§153x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Sb.
Xxx X.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§154
(1) Akciovou xxxxxxxxxxx xx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Společnost xxxxxxxx xx porušení xxxxx xxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxx. Akcionář xxxxxx xx závazky společnosti.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx společnost" nebo xxxxxxx "akc. spol." xxxx xxxxxxx "x. x.".
§155
(1) Xxxxx je cenným xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx. Osoba, xxxxx se podílí xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx listy, x xx ode xxx xxxxxx základního xxxxxxxx, xx němž xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Osoba, xxxxx xx podílí na xxxxxxxxx kapitálu, xx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxx akcií xx xxxxxxxx, kdy xxxx účinně upsány, x xxxx xxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapsáno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zamítne nebo xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx být xxxxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx") xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxxxx může vydat xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako imobilizovaný xxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx hodnotu,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx jméno xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,
d) výši xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxx akcií x xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat i xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxx představenstva, kteří xxxx oprávněni jménem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx musí obsahovat xxxxxxx označení x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx zákon.
(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.
(6) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx označení xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat x určení xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odkazem na xxxxxxx. Xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx (xxxxxxx akcie), nemusí xxxxxxxx xxxxx obsahovat.
(7) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, musí xxx x akciemi xxxxx druhu xxxxxxx xxxxxx práva. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stejných podmínek xx všemi akcionáři xxxxxx. Jiné xxxxx xxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vydávány.
§156
Forma xxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxx xx jméno, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx název x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx jméno a xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxx a změny xxxxxx údajů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle odstavce 11. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx žádost a xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx opis xxxxxxx xxxxx akcionářů, xxxxx xxxx vlastníky xxxxx na xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Údaje ze xxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxx evidenci investičních xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxx v zákoně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx. Vydala-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.
(3) Práva xxxxxxx x xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykonávat osoba xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, ledaže xx xxxxxxx, xx xxxxx v seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxx vlastník akcie xx jméno. Xxxxxxxx xxxx vlastník akcie xx xxxxx xxxxxxxx, xx není xxxxxx x xxxxxxx akcionářů, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx hromadě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Stanovy xxxxx omezit, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx. Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx převod akcií xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx neplatná, ledaže xxxxxxxxx akcií jednal x xxxxx víře. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx akcie xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, která z xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx akcií xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu společnosti, xxxxxxx o převodu xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xxxxx orgán xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx smlouva xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx účinnosti do xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx podmíní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx některého xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx též xxxxx, x jakých xxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x převodu xxxxx na xxxxx x případech, xxx xxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je společnost xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxxx příslušný orgán xxxxxxxxxxx nerozhodne xx xxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx. Právo xx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne, x němž xxxx xxxxxxxxx doručeno xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zaniká. Xxx postup při xxxxxxxxx smlouvy x xxxxx akcií xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §186a xxxx. 6.
(5) Xx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nutný souhlas xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx těchto xxxxx. Smlouva o xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxx orgán společnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xx jméno xx xxxxxxxxxxxx rubopisem x xxxxxxxx. X xxxxxxxx se uvede xxxxx nebo název x xxxxx právnické xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx. Xx rubopis xx xxxxx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxx. K účinnosti xxxxxxx xxxxx na xxxxx vůči společnosti xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx změny x xxxxx akcionáře bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx jí xxxx xxxxxx změna xxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vykonává xxx, xxx ji xxxxxxxx, xxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, že xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx identifikací xxxxx xxxxx §184 xxxx. 2. V xxxxxxxxxx xxxx xxx uveden xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxxx, vydat xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxx, x xxxxx uplatnění xxxxxxxxxx vystavila, nebo xx uplatnění xxxxxx xxxxx. Xxxxx spojená xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedená v xxxxxxxx zaknihovaných cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xx xxxxxxx xxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxx. Xxxxxxxxxxxxx akcie xx xxxx xxxxxxxxx, kdo x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená x akcií, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
(10) Zemře-li xxxxxxxx, xx xxxxxxxx vykonávat xxxxx x xxxxx xxxxxxx dědic, nestanoví-li xxxxx xxxxx něco xxxxxx. Xx-xx více xxxxxx, xxxxx ustanovení xxxxxxxx 9 obdobně. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx s akcií xx doby xxxxxxxx xxxxxx x dědictví xxxx.
(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx prospěch majitele xxxxxxxx akcie na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx účet xxxxxx x xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx.
§156x
Samostatně xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxx převádět xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx akcií x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§160) x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx").
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x akcií xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx právo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx oprávněna x xxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx podala xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xx zaknihovanou xxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxx xx toto xxxxx xxxxxxx převodu x xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona upravující xxxxxxxx a převody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx papírem xxxxxxx x této xxxxx.
(6) Pokud xxx xxxxx k akcii xxxxx papír xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nepřechází xxxxx x xxxxx právo, xx které byl xxxxx cenný xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx na xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx.
§156x
Xxxxxxxx xxx
(1) X xxxxxxxxx určených zákonem xxxx samostatně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné právo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatňovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx toto xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"), x xx x x případě, že xx rozhodném xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papíru. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jméno x xxxxx spojená x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, která měla xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx seznam evidence xxxxx §156 xxxx. 2, osoba zapsaná x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xx xx xx, xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toto xxxxx x rozhodnému xxx.
§157
Xxxxxxx xxxx určit jmenovitou xxxxxxx xxxxx druhů xxxxx, které xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§158
(1) Xxxxxxx mohou xxxxx, že zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx celý xxxxxx xxxx akcií xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo xxxxx xxxx, xx xxx xx společnost pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Souhrn částí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, kdy xx x upsání akcií xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
§159
(1) Xxxxxxx xxxxx určit xxxxxx xxxxx xxxxx, x nimiž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (prioritní xxxxx), xxxxxxxx souhrn xxxxxx jmenovitých hodnot xxxxxxxxxx polovinu základního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx, x nimiž xx xxxxxxx právo xx určitý xxxx xxxxxxxxx xx hospodářských xxxxxxxxxx společnosti, není xxxxxxxx.
(3) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx vydání prioritních xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx valné xxxxxxx, ledaže zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx dni, v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxx prodlení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x pokud byla xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx prioritní xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxxxxxxx nabyli hlasovací xxxxx, xxxx právo xxxxxxxx ještě na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxx dividendy v xxxxxxx celého xxxxxx xxxxxxxx.
§160
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx tak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx dluhopisy") xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o podmíněném xxxxxxx základního xxxxxxxx (§207).
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx přijato xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxx dluhopisů,
x) xxxxx a lhůtu xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx práv x xxxxxxxxxxx dluhopisu x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx počátek běhu xxxx xxxxx; lhůta xxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxx dluhopisů xx xxxxx (výměnné xxxxx) xxxx přednostního xxxxx na upisování xxxxx nesmí být xxxxxx než dva xxxxx,
d) xxxx, xxxxx, xxxxxx, jmenovitou xxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxx hodnota xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx jmenovitých xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx kurs xxxxx upisovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx způsob, jak xxxx stanoven, xxxxx xxxxxxxx xxx představenstvo xxxxxxxxxxx, xxx stanovilo xxxx xxxx, ledaže xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dluhopisů.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxxxxxxxx xxxx prioritní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, může výměnné xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx x den, xxx toto právo xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx (rozhodný xxx).
(4) K xxxx, xxx xxxx přednostní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§217a).
(5) Xx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §204a xxxx. 1 až 5 xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahovat datum xxxxxxxxxx dne xxx xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx vyměnitelných a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §204a xxxxxxx.
(7) X dalším xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx listů a xxxxx
§161
(1) Xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx nabývat xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, jen xxxxx to xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na účet xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, platí, xx xxxx xxxxx xxxxxx akcie na xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx členové představenstva xxxx povinni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x rozporu x odstavcem 1 x xxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx, na xxxxx účet xxxxx xxxxx za upsané xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xxxxx, jež xx vlastníkem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx akciemi xxxxxxx.
§161x
(1) Xxxxxxxxxx může xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx jednající xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx nabývat xxx xxxxxxx akcie, xxx xxx-xx zcela xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x jen xxxxx
x) xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx upraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx akcií, xxxxxxx xxxx:
1. xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu,
2. xxxx, xx xxxxxx xxxx společnost xxxxx xxxxxxx, ne xxxxx xxx 5 xxx,
3. při nabytí xxxxx xx úplatu xxxxxx nejvyšší x xxxxxxxx xxxx, za xxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dříve x které xxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednající xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx snížení xxxxxxxxx kapitálu xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedené x §178 odst. 2 xxxx. a) x b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervního xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx vytvoření xxxxxx xxxxx xxxxx §161d xxxx. 2 xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) nemusí xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx vlastních xxxxx xxxxx x odvrácení xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx společnosti. Xxxxxxxxxxxxxx xx povinno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu společnosti x x cenou, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx povinna xxxxxx xx 18 měsíců xx jejich nabytí.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jménem xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §158. Xxxxx nabyté xxxxx xx společnost povinna xxxxxx xxxxxxxxxx do 12 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx povinností xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§161x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx akcie i xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §161a, xxxxxx-xx xx
x) xx xxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) jako xxxxxx nástupce xxxxxxxxxx xx všech xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jí xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx formy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx z obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxx dražbě xxx xxxxxx rozhodnutí na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vlastníku xxxxxxxxxx xxxxx,
x) jako xxxxxxxx kolaterál xxxx x důvodu výkonu xxxxx xx uspokojení x finančního xxxxxxxxxx.
(2) I xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §161a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vlastní xxxxx bezúplatně. Xxx xxxxxxxx vlastních zatímních xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x). To xxxxx x pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx postupu xxxxx §177 xxxx. 3 xx 7.
(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx povinna zcizit xx 18 měsíců xx jejich xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxx nabyté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx let xxx xxx xxxxxx nabytí.
(4) Xxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx x §161a xxxxxxx, xx povinna xxx xxxxxxxxxx odkladu o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základní kapitál. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxx vlastní xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x částek xxxxxxxxx x §178 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxx, která xx rovná xxxxxx xxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxx, xxxx xx xxxx x bez xxxxxx zrušit x xxxxxxx xxxx likvidaci.
(5) Nabytím zatímního xxxxx xxxxxxxxxxx nezaniká xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nahrazuje, xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx rozhodla x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§161c
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x rozporu x §161a a 161b xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x dobré xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx §161a x 161b do xxxxxxx roku xxx xxx, kdy xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§161x
(1) Xxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxx akcie xxxx zatímní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x nimi xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §178, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x valná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx, připadající xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozdělen xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx let.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx listy x rozvaze, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu. Xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx.
(3) Na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rezervního xxxxx pro xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle svého xxxxxxx.
(4) Ustanovením xxxxxxxx 2 a 3 xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x doplňovat xxxxxxxx xxxx xxxxx §217 odst. 2.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, obsahuje zpráva x stavu majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §192 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxx nabytí xxxxx, x xxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotu akcií xxxxxxxx x zcizených x xxxxxxx účetního xxxxxx,
x) xxxxxx kupních xxx nakoupených a xxxxxxxxx akcií xx xxxxxx období s xxxxxxxx nejnižší a xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x majetku xxxxxxxxxxx, x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§161e
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §161a xxxx. 1 xxxx. a) x §161a xxxx. 2, §161b, 161d x x §161f.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx banky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 13), pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x obvyklých xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§161x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Finanční xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx určí-li xxx xxxxxxx a xxx xx splnění alespoň xxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx předem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x); k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxxxxxx vypracuje xxxxxxxx xxxxxx, xxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx výhod a xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx plynoucích,
2. xxxxx xxxxxxxx, xx jakých xxxx xxxxxxxx asistence poskytnuta, xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx akcie xxxxxxxxx finanční asistence xxxxxxx,
3. uvede xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx písmene x),
4. zdůvodní, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxx-xx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx, xx kterou xxxxx xxxx xxxxx získány, xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxx základní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §178 xxxx. 2 písm. x) x b),
x) xxxxxxxxxx vytvoří xx xxxx poskytnuté xxxxxxxx asistence xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; §161d xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti bezprostředně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx představenstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx ji xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxxx xxxxxx; zpráva xxxx být akcionářům xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx volně xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxx xxxxxxxx asistence xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x výše uvedených xxxx xx shodě, xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uznávaný nezávislý xxxxxxxx, určený dozorčí xxxxx. Ve xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx není x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x x) x odstavce 2 se xxxxxxxxx xx jednání společnosti x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akcií nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §158.
(5) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx asistence xx odstavce 1 xx 4 xxxxxxxxxx xx banky x xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 35), pokud je xxxxxxxxxxx v obvyklých xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§161x
(1) Xx xxxxxxxxx, nabývání x xxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zástavy xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx získání akcií xxxx zatímních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jí xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx ustanovení §161, §161a odst. 1 xxxx. x) x x), §161a xxxx. 2, §161b odst. 1 písm. b) xx x), §161b xxxx. 2 xx 5, §161c a 161f.
(2) Nezcizí-li xxxxxxxx osoba akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zákonem xxxxxxxxx xxxxx, může xx soud zrušit x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §161d xx xxxxxxx přiměřeně.
(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxx xx účet xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ovládanou xxxxxx xxxx společností ovládané,
x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) získala postavení xxxxxxxx xxxxx xx xx nabytí xxxxx xxxx xxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx spojená x xxxxxxx nebo zatímními xxxxx xxxxxxxxxxx, nabytými xxxxx odstavce 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §161a xxxx. 1 xxxx. x).
(5) Xxxxxxxxxx §161a xx 161d x §161f xx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx společnosti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxx společnosti nebo xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx §161f xxxx. 4 se xxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxx x vznik xxxxxxxxxxx
§162
(1) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx jedním xxxxxxxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxx více xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zakladatelskou xxxxxxx. Xxxxxx zakladatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx společnosti založené x veřejnou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyšší částku. Xxxxxxxx kapitál společnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx akcií musí xxxxx alespoň 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx společnost, jejíž xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než 20 000 000 Xx, základní kapitál xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx 20 000 000 Xx.
§163
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí obsahovat
x) xxxxx, sídlo x předmět podnikání (xxxxxxxx),
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxx akcií x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, x xxx xxxxx akcie xxxxxx, xxxxx i určení, xxx xxxxx budou xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx kolik akcií xxxx xxxx xx xxxxx x kolik xx xxxxxxxx; mají-li xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx druhů, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, popřípadě údaj x xxxxxxx převoditelnosti xxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxx upisuje, xx jaký xxxxxx xxxx, způsob a xxxxx pro splacení xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kurs xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxx, jež xx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx přibližnou výši xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xx založením xxxxxxxxxxx vzniknou,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1,
x) má-li xxx xxxxxxx část xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nabídky xxxxx, x údaje xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. a) xx x),
i) xxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx akcií, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nabídka xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxx akcií, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx dva xxxxx,
b) xxxxxx xxx xxxxxxxxx akcií, xxxxxxx xxx účinnost xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kdy x upsání xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zda xxxx xxxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxx akcie xx xxxxxx době, xxxxx xxxxxxxx akcií podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx upsaných xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál, xxxxxx při xxxxxxx xxxxxx,
x) určení, xx zájemci mohou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) místo, xxxx, xxxxxxxxx účet x banky xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx kursu,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx určení; xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx musí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx jinak,
x) xxxxxx svolání xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,
i) xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx splatit xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx dochází xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx společnosti na xxxxxxxx xxxxxxxx kursu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx, kdo xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění k xxxx činnosti, nelze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§163x
Emisní xxxx akcie
(1) Xxxxxx xxxx akcie xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Emisní kurs xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pokud xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxxxx hodnota akcií, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotou xxxxx xxxxxx ážio. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xx xxxxx xxx xxxxxx kurs, započte xx xxxxxx nejprve xx xxxxxx ážio. Xxxxx částka xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx se stanovami xxxxxxxxx xxxx jiného.
(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které mají xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxxxxxxx listina xxxxx xxxxxxxx valné hromady xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nebo jeho xxxx je společnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx rezervního xxxxx.
(4) Peněžité xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, který za xxx xxxxxx zřídí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx společnosti. Xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx účtu xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže je xxxxxxxxx, xx xxx x úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxx upisovatelům.
Založení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx
§164
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxxx x každém xxxxxxxxxx xxxxx.
§165
(1) X xxxxxx akcie xx základě xxxxxxx xxxxxxx akcií xxxxx §164 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zápis xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, podobu, xxxxxxxxx xxxx upisovaných xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, lhůty xxx splácení xxxxxxxx xxxxx, firmu xxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx (§167 xxxx. 2). Podpis xxxxxxxxxxx xx listině xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx ověřen.
(2) Xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nepeněžitými xxxxxx.
(3) Upisovatel xx xxxxxxx splatit xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 10 % jmenovité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nabídce xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxx neúčinné (§167 xxxx. 2).
§166
(1) Xx upsání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu mohou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odmítnout, xxxxxxxxx-xx zakladatelská xxxxxxx xxxx zakladatelská xxxxxxx xxxx xxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x přijetí xxxx xxxxxxxxx upsání xxxxx, x xxxxx xxxxx xx dosažení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx valná hromada. Xx odmítnutí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx spolu x úrokem xx xxxx úroku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx, xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, v xxxx xx mít xxxxxxxxxx sídlo.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx zakladatel xxxx xxxxx upisování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zakladatelská xxxxxxx xxxxxxxxxxx upsání xxxxx xxxxxxxxxxx navrhovaný xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§167
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxx xx výzvě x upisování xxxxx xxxxxxxxx jmenovitá hodnota xxxxxx upsaných akcií xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zakladateli xxxx xxxxxxxxx x xxxx.
(2) Xx-xx upisování xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zanikají práva x povinnosti upisovatelů x xxxxxx akcií x zakladatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxx xxx upsání xxxxx xxxxx s xxxxxx xx výši xxxxx obvykle poskytované xxxxxxx podle smlouvy x xxxxxx xxxx xx dni, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx částku, x xxxxx, x xxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxx.

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§168
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §164 xxxx. 1, xxxx povinni xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx upsali akcie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zakladatelské xxxxxxx, xxxx xxxxxxx splácet xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 30 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které mají xxx splaceny xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vkladu (§60) xxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxx, xx kterém uvede:
a) xxxx, xxxxx, podobu, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcií,
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx upsaných xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zatímní xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx rozsahu, x xx xxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§169
(1) Xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §165 x 168, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ustavující xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upsání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx §167 xxxx. 2.
§170
(1) Xxxxxxxxxx valná hromada xx xxxx xxxxx, xxx když xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx splaceno xxxxxxx 30 % jmenovité xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ážio.
(2) Xxxxxxxxxx valná xxxxxxx je xxxxxxxxx xx usnášet, xxxxxxxx xx xx účastní xxxxxxxxxxx xxxxxxx poloviny xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§169 xxxx. 1) a xxxxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předsedá xxx xxxxxxxx zakladatel xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jeho zástupce, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxx ustavující xxxxx xxxxxxx.
(3) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx upisovatelů, xxxxx xxxx právo xxxxxxxxx xx ustavující xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §171 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx schválené xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Ustanovení §186c xx xxxxxxx přiměřeně.
§171
(1) Xxxxxxxxxx valná hromada
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx orgány xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx ustavující xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx upsání akcií xxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxx x jeho xxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx akcií upisovateli, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxx osob xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poměrně. Xxxxxxxxxx-xx veřejná xxxxxxx xxxxx krácení počtu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx poměrně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx základního xxxxxxxx. Xxxxx se upsání xxxxx xxxxxxx účinným, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §167 odst. 2. Xxxxxxxxxx akcií xxx xxxxxxx navrženou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlasovacího práva, xxxxxxxx ustavující valná xxxxxxx rozhodne o xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje xxx upsané xxxxx, x xx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.
(3) Ustavující valná xxxxxxx schvaluje v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, podobu, xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx protiplnění xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Průběh xxxxxxxxxx valné hromady xx xxxxxxxxx notářským xxxxxxx, xxxxx přílohou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx každým z xxxx, xxxxx x xxxx splacené části xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zvolených xxxxx xxxxxx společnosti. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxx xx pořídí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§172
Xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx se zakladatelé x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx celý xxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx se veřejná xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, mají xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx obsaženo xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §170 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 platí xxxxxxx, zakládá-li xxxxxxxxxx xxx veřejné nabídky xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§173
Xxxxxxx
(1) Stanovy xxxx xxxxxxxxx
x) firmu x sídlo xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx podnikání (xxxxxxxx),
x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxx splácení emisního xxxxx xxxxx,
d) xxxxx a jmenovitou xxxxxxx akcií, podobu xxxxx, jakož i xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x kolik na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx akcie xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s jednou xxxxx a způsob xxxxxxxxx na valné xxxxxxx; xxxxxx-xx společnost xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx vztahující se x té xxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx valné xxxxxxx (§184a xxxx. 2), xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx rozhodování,
x) xxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx jiných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx zřizují,
x) xxxxxx tvorby xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx povinna xxx xxxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx včas upsané xxxxx,
x) pravidla xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxx akcií z xxxxx losováním,
x) xxxxxx xxx doplňování x xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxx.
(2) Rozhoduje-li xxxxxxxxxx x zvýšení xxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx spojení xxxx akcií do xxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, nabývá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx stanov, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nabývají xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx o xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady x změně xxxxxx xxxx ze zákona, xx nabývají xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Přijme-li xxxxx hromada rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxx. Jestliže z xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx, zda, xxxxxxxxx xxxxx způsobem xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx základě jakékoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinno xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xx xxxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx x takové xxxxx doví, xxxxx xxxxx stanov.
(5) Xxxxxxxx xx xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx, mění xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx dojde k xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx mění xxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx akcionáře xx xxxxxxx xxxxx xxxx prohlášením xxxxx xx xxxxxxxx.
§174
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx vydání takového xxxxx akcií xxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx spojená,
x) pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160 a xxxxx x xxxx spojená,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §204b xxxx. 4 nebo 5, jestliže xxxxxxxxxx xxxx poukázky na xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx na jméno.
Vznik xxxxxxxxxxx
§175
Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x podepisují xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§176
Xxxxxxx xxxx
(1) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx zápisem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nahrazující všechny xxx upsané x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Zatímní xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx "xxxxxxx xxxx",
x) xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zatímního xxxxx,
x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx součtem jmenovitých xxxxxx upsaných xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) počet, xxxxxx a formu xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x určení xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx pro xxxxxxxx emisního kursu,
x) datum emise xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx papírem xx xxx, se kterým xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx. Jestliže vlastník xxxxxxxxx xxxxx převede xxxxxxx list xx xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx emisního kursu xxxxxxxxxxxx xxxxx, ručí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kursu. Xxx-xx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kursu xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx list xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Na xxxxxxx xxxx se použijí xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx zatímní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jméno, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx společnosti omezena, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx akcionáře, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xx akcie, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx vymění. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxxx zatímní xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x xx xxxx zatímní list x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §213a xxxx. 2. Xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx emisní xxxx xxxxx, které xxxxx, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx jednoho xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kurs xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxx zaplatí xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxx 20 % ročně.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx emisní xxxx xxxxxxxx akcií xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx splatil xx xxxxx, kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Po marném xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx upisovatele xx společnosti x xxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxx x přiměřené xxxxx, xxxxxx xx určí, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Vyloučený xxxxxxxxxx xxxx společnosti xx xxxxxxxx emisního xxxxx jím xxxxxxxx xxxxx.
(5) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxx xx neplatný. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeným xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx oznámení x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x současně xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prohlásí xxxxxxx list za xxxxxxxx, xxxx místo xxxx nový xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splatí xxxxxx kurs těchto xxxxx.
(7) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo vydáním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.
§177a
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx akcionáři xxxxx xxxx zatímní xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xx xxxx se xxxxxx, xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx akciím xxxxxxxx x xxxxxxx podílu xx společnosti.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Ustanovení §115 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §156 xxxx. 2. Tento xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu podle §156 xxxx. 11. Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 11 a §178 xxxx. 8 xx xxxxxxx xxxxxxx.
§177x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 134/2013 Xx. x účinností od 30.6.2013
Xxxxx 3.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§178
Podíly xx xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx xx zisku xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxx, určuje xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zálohy xx podíly xx xxxxx.
(2) Společnost xxxx oprávněna xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx zjištěný x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxxx x
x) upsanou xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx, xxxxx xxxx upsány xxxxx společnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx základní xxxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx mimořádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, a
x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxx zákona x stanov xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx akcionářům.
(3) Xxxxx členů představenstva x xxxxx xxxxxxx xxxx na zisku (xxxxxxxx) xxxx stanovit xxxxx xxxxxxx xx xxxxx schváleného x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx stanovami xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxx xx zisku xxx xxxxxx xxxxx x úhradě části xxxxxxxx kursu xxxxx, xxx xxxxxxx splacení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §158, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx určení podílu xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 8 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Částka xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx na zisku xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx snížený x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §217 odst. 2 a x xxxxxxxxxx ztráty xxxxxxxx xxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx použít xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx-xx stanovy xxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozdělení xxxxx.
(8) Společnost xxxxxxx dividendu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx bankovní xxxx xxxxx §156 xxxx. 11. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxx nebo usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, vyplatí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Pokud společnost xxxxxx listinné akcie xx majitele, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx dohodnuto xxxx xxxxxx; nebylo-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx sídla xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx stanovy xxxx usnesení valné xxxxxxx xxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dividendu na xxx náklady a xxxxxxxxx.
(9) Jsou-li xxxxx společnosti xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx výplaty xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx den způsobem xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxx na jméno x xxxxxxx neurčují xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámení x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(10) Rozhodným xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx hromady, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx uplatnění xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(11) Valná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx předcházet xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
(12) Právo na xxxxxxx dividendy je xxxxxxxxxx převoditelné podle §156a xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx vydány xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxx vydat x xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx období, k xxxxx xx kupón xxxxxxxx.
§179
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx povinen vrátit. X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx nesmí rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiných xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §65a x 178, xxx xxxx výplatu xxxxxxxxx valná xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx podílu xx xxxxx, nemohou xx xxxxxxx představenstva xxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx, která tím xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §65a x 178, xx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zisku xxxxxx x xxxxxxx představenstva xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx jejího zrušení xxxx akcionář xxxxxxxx xxxxxxxxx vrácení svých xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky,
x) xxx vrácení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx prohlášení xx xxxxxxxx (§177),
x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx zrušení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx podíl na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, xxx to xxxxx xxxxxxxx dovoluje.
§180
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx valné xxxxxxx, xxxxxxxx na xx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx ní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, hlasuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx tak, xxx xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou, xxxx být xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx akciemi určen xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx mohou xxxxxx xxxxx hlasovacího xxxxx stanovením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx, a to xx stejném xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxxxx a jím xxxxxxxx osoby.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx na vysvětlení xxxxx xxxxxxxx 1 x ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx dostatečný xxxxx x xxxxxxxxxxx. Informace xxxx být zcela xxxx zčásti xxxxxxxxx, xxxxxxxx x pečlivého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx by xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přivodit xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx, rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx informace xxxxxxxxxx, xxx xxxxx bude x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčí xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxxx poskytnout, xxxx xx základě žaloby xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx informací.
(5) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, že xxxxxxxxxx xx akcionáři xxxxxxx x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx vysvětlení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxxxxxxx xxxxxx valné xxxxxxx x je k xxxxxxxxx akcionářům x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Jestliže xxxxxxxx hodlá xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k návrhům, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x pozvánce xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx konání, xxxx x xxxxxxx, xx x rozhodnutí valné xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zápis, xx xxxxxxx doručit xxxxxxx znění xxxxx xxxxxx xxxx protinávrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx konání xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x návrhy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do orgánů xxxxxxxxxxx. Představenstvo xx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxx, nejméně xxx dny před xxxxxxxxx datem xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx má právo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx jednání valné xxxxxxx, xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx uveřejní xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxxx uveřejněním pozvánky xx xxxxxx hromadu xxxx oznámení x xxxxx svolání, xxxxx x pozvánkou xx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx doručené xx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx odstavec 6. Stanovy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé zkrátit.
§181
(1) Xxxxxxxx xxxx akcionáři xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx mají akcie, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dosahuje alespoň 3 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx akcionáři xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 100 000 000 Xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromady x projednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx předpokladu, že xx xxxxx x xxxx návrhu doplněn xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx do 40 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx o její xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x §184a xxxx. 2 xx xxxxxxxx xx 15 dnů. Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx akcie byly xxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném regulovanému xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx věty 50 xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 21 xxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxx na xxxxxx akcionáře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 o xxx, xx je xxxxxxxx xxxxxx mimořádnou xxxxxx xxxxxxx a xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx i bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x jejím xxxxxx xxxx obsahovat výrok xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x uvedením xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dne, xxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionáři xxxxxxxxx xxxxxxx si výpis x evidence zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xx svolání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx valné hromady xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxx, která xx vznikla xxxxxxx xxxxxxx soudního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§182
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedených x §181 xxxx. 1
x) představenstvo xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx z xxxx xxxxxx doplněn xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a že xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxx xxxx xxxxxxx xxxxx hromady xxxx xx-xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx určenou záležitost xx pořad jednání xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxx konání, xxxxxxxx představenstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx xx lhůtě xx xxxxxx dnů xxxx konáním valné xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x účasti xx valné xxxxxxx xxxxxxxx určeným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx uveřejnění xxxx xxx xxxxx, xxx určenou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx postupem xxxxx §185 xxxx. 4,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx představenstva x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx uplatní xxxxx xx xxxxxxx škody, xxxxx má společnost xxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx podá xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §177.
(2) Xxxxx dozorčí rada xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxx xxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxx x §181 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxxx sami. Xxxx xxxxx xxx akcionář, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx jím xxxxxxxx nemůže x xxxxxx xxxxx úkony xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx v §181 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx soud, xxx xxxxxxxx znalce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66a odst. 12, xxxx-xx xxx to xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §66a xxxx. 13.
§183
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
(1) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §131 xxxx. 1 až 10 x 12.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osob xx xxxxxx §131 odst. 3 písm. x) xx považuje xxxxxxx xx, že xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184a xxxx. 3 xxxx. c), xxxxxxxxx §202 odst. 2 xxxx. x), x).
(3) Usnesení xxxxx §131 odst. 10 xxxx na náklady xxxxxxxxxxxx ve zkráceném xxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx §131 xxxx. 10 xxxx. x). Xxxxxx-xx lhůta xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx návrh xx koupi xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§183x
(1) Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx směnu xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx spojeno xxxxx takové xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx dotčena pravidla xxx nabídky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx převzetí x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
x) jméno xxxx firmu a xxxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kupní xxxx xxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,
x) dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx podmínky xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxx uzavření xxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xx sídla společnosti, xxxxx účastnické xxxxx xxxxxx xxxxx nabýt (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), xx xxxxx 10 pracovních dnů xxxx jeho uveřejněním; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx cílová xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovisko x xxxxxx, pro xxxxx xxxxx platí obdobně xxxxxxxxxx upravující xxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx převzetí; xxxxxxxxxxx stanovisko uveřejní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxx předchozí věty, xxxx společně a xxxxxxxxxx za všechny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7. Xxxxxx-xx navrhovatel xxxxxxxxx xxxxx první x xxxxx xxxx, xxxx xxxx skutečnost xxxx xx platnost xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x nabídkách xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx uzavřené xxxxxxx, xxxxxx postupu xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx použijí xxxxxxx.
(5) Činí-li se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx tak xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě účastnických xxxxxxx papírů; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx protiplnění xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx znalce xxxxx obdobně §59 xxxx. 3 x 4. Doba závaznosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první nesmí xxx xxxxxx xxx 4 týdny xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx přiměřenost xxxx xxxxxxxxxxx nabízeného xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx případě nevyžaduje, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřenost xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xx xxxxx 15 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx xxxx vyzvat xxxxxxxxxxxx x odstranění xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxx dostatečnou xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx navrženého xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 15 pracovních xxx xxx dne, který xxxxxxxxx xx posledním xxx lhůty určené xx xxxxx xxxxx xxxx první. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, lze xxxxxx xx poté, co xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx odstavce.
(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx právo xx odkoupení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx lhůtě 6 xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx této xxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx veřejného návrhu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdržet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, xxxxx se xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnal. Xx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxx xxx nesplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a žalobu xx dorovnání.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx okruhu xxxx xxxxx xxx xxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx odkoupení xxxx xxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 100 xxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx souhrnná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 % xxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x nabídku xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxx xxxxxx xxxxx, xx se na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce 1 xx 4 xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx v xxxxxxx xx sobě jdoucích 12 měsíců učiněna xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastnické xxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx učinit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§183x
§183b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
§183x
§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2008 Sb.
§183x
§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§183e
§183x xxxxxx právním předpisem x. 104/2008 Xx.
§183x
§183x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2008 Xx.
§183x
§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
§183h
§183x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§183x
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx spojena xxxxxxxxx xxxxx, a
b) x xxxxx je xxxxxx xxxxxxx 90% xxxxx xx hlasovacích xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "hlavní xxxxxxxx"),
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hromadu, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlasů všech xxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx, přičemž vlastníci xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. X rozhodnutí valné xxxxxxx xx pořizuje xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx protiplnění.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §183j odst. 6 a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(5) Hlavní akcionář xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, bance xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx hromady peněžní xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
§183x
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx valnou xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx podle §183i xxxx. 1 xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx konání xxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx posudku, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxx existenci xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxx cenným papírům xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx, zda xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx určenou xxxxx odstavce 6 xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §183n xxxx. 1, vyžaduje-li xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx sídle x xxxxxxxxxx každému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenného papíru; §184a odst. 6 xxxx xxxxx a xxxxx xx použije xxxxxxx. Společnost, jejíž xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx informace o xxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(4) Návrh usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, než xxxxx xxxxxx xxxxxxxx posudek xxxx zdůvodnění xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx podle xxxxxx xxxxxxxx posudek xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx xxxxxxxxx x svolání valné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx zástavního xxxxxxxx; xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x oznámení o xxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx se žádostí xxxxx §183i odst. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx posudek, xxxxxxxx-xx xx, x rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §183n xxxx. 1; xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x doručení xxxxxx xxxxxx.
§183k
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxx; xxxx-xx toto právo xxxxxxx do měsíce xxx xxx zveřejnění xxxxxx usnesení valné xxxxxxx xxxxx §183l xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx.
(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx nepřiměřenosti protiplnění xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxx xx jinou výši xxxxxxxxxxx, xx pro xxxxxxxx akcionáře x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxx §183i xxxx. 1.
(5) Návrh xx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx §131 xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§183l
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx vyžaduje, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxxxx x uloží xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxx xx obchodního rejstříku xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x účastnickým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx akcionářů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxx účastnické xxxxx xxxxxx zástavou, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přechodu xxxxxx. Xx zástavního xxxxxxxx, který drží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx přiměřeně xxxxxxx odstavce 5 x 6.
(5) Xxxxxxxxx vlastníci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů xx xxxxxxxx společnosti xx 30 dnů xx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §183m. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x zápisu změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxxx účtech osobě xxxxxxxxx vést xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx, xx podkladem xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxx §183i odst. 1.
(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxx papíry xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 14 xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §214 xxxx. 1 xx 3.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu hlavnímu xxxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx hodnoty.
§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx. x účinností xx 3.6.2005
§183x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x penězích, jehož xxxx určí xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx akcionář xxxxxx přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje-li xx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1.
(2) Dosavadním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx předáním xxxxxxxxxxx xxxxx §183l xxxx. 5 a 6 x úroku xx xxxx xxxxxxxxx úroků xxxxx §502 xxx xxx, kdy došlo x přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx poskytne oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, banka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx protiplnění xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx podle §183l xxxx. 3 (xxxx xxx "původní xxxxxxxx"); xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx vlastník, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §183l xxxx. 3 xxxxxxx.
§183n
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, zda navrhovatel xxxxx zdůvodnil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx žádosti, tuto xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxxxx však o 15 xxxxxxxxxx dnů.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx společnosti xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském regulovaném xxxx nebo zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx posudek xxxxx §183m xxxx. 1 xx nevyžaduje.
(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1 x xxxxxxxx povinné nabídky xxxxxxxx nebo dobrovolné xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx protiplnění podle xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabídky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1 xxxx být xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx od konce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, jinak xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x účastnickým cenným xxxxxxx xxxxx §183l xxxx. 3 xxxxxxx x vyřazení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; §186a xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §183i x xxxxxxx s požadavky xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx se srovnatelnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxxx trhu obdobného xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byly účastnické xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxx společnosti
Xxxxx xxxxxxx
§184
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x zastoupení (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx komunikaci xxxx xxxxxx hromadou x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx dále xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx akcionář xxxx xxxx zástupce xxxxxx xxx osobně xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx hromady, xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx před konáním xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Podmínky xxxx xxx stanoveny tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlasovací xxxxx x určit xxxxx, x nimiž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx takovým postupem xxx x účasti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx práva xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx valné hromadě.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hromady xxxxx xxxxx den, který xx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx. Rozhodný xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx valné xxxxxxx x více xxx 30 xxx. Xxxx-xx xxxxx společnosti xxxxxxx x obchodování xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx, je rozhodným xxxx k účasti xx xxxxx hromadě xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; věta první xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx akcie, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxx rozhodný den, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx den xxxxxxxxxxxxx xxxxxx valné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dni.
(4) Xxxx moc pro xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx a xxxx x ní xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx hromadách x určitém xxxxxx. Xx se xx xx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů nebo x xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx oprávněna xxxxxxxxxx akcionáře xxx xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, včetně hlasování xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx výpisem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx; toho není xxxxx, xx-xx společnost xxxxxxxxx sama si xxxxxxx xxx účely xxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výpis x evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx v dostatečném xxxxxxxxx před konáním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx, zda x xxxxx případě xxxxx střet jeho xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uveřejní informace xxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx x xxxxx svolání.
(6) Xxxxxxxx nemusí xxxxxxx hlasovací xxxxx xxxxxxx se všemi xxxx akciemi xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx x xxx jeho xxxxxxxxx.
§184x
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx nejméně jednou xx xxx ve xxxxx xxxxxx stanovami, xxxxxxxxxx xxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne účetního xxxxxx. Svolá ji xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxx, pokud se xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. U xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx uveřejňuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo bydliště xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 30 xxx před xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x akciemi xx majitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx valné xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určeným xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxx alespoň x jedné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jistotu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámení x konání xxxxx xxxxxxx x požádá x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx adresu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx povinna xx na xxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx hromady obsahuje xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, datum x xxxxxx konání xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx, zda xx xxxxxxx řádná, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) pořad xxxxxxx valné xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxx, x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx x xxxxxx konání xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xx nejméně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastnit xx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx konání xxxx xxx oznámeny xxxxxxxx stanoveným zákonem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to nejpozději xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx datem xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §181 lze xxxxxxx xxxx změnit xxxxx xxxxxx konání xx xxxxxxxx dobu, xxx xxxxx x to xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx určení xxxxxx xxxx konání xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx lhůta xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx §181 xxxx. 2.
(6) Xxxxxxxx xx být xx pořadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxx xxx akcionářům x xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxx xxxxxxx valné hromady. Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx xx xxxx náklad x své xxxxxxxxx. Xx tato práva xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx konání.
§184x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 420/2009 Xx. s účinností xx 1.12.2009
§185
(1) Xxxxx hromada je xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie, jejichž xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx přítomných, jež xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx akcií x xxxxxxxxxx xxxxxxx akcií, xxx xx opravňují x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x hlasování. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zúčastnili xxxxx xxxxxxx postupem xxxxx §184 odst. 2, s xxx, xx se xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a identita xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx do listiny xxxxxxxxxx provést, xxxxx xxxx skutečnost xx xxxxxxx přítomných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Správnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předseda xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pozvánkou xx xxxxx oznámením způsobem xxxxxxxx x §184a xxxx. 2 s xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx 15 xxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx hromada. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxx xxxx svolána xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx valná hromada xxxx mít nezměněný xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ohledu na xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zařazeny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx hromady, xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx a xx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§186
(1) Xxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx hlasů přítomných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Stanovy mohou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx potřebných x xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxxx podle §187 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x) x o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací x xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx hromada o xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxx xx x souhlas xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přítomných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxx xxxxx xxxxx xxxx vydány zatímní xxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x změně xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x obchodování na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx vyžaduje x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx přítomných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dluhopisů, x vyloučení xxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx akcií xxxxx §204a, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§190b), x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zisku (§190a) a xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromada xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx alespoň xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u každého xxxxx xxxxx.
(5) X rozhodnutí valné xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x souhlas všech xxxxxxxxx, xxxxxxx akcie xx xxxx xxxxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 musí xxx xxxxxxx notářský xxxxx. Xxxxxxxx zápis x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
§186x
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu obdobném xxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx dne tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxx nezúčastnily, x xx ohledně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxx valné hromady, x xxxxxxxx xx xxxxx na jejich xxxxxx společnosti. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx musí mít xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ověřeným podpisem xxxx musí xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Prohlášení x xxxxxx se práva xx valné xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx práva xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx má xx to, xx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx vlastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx x době konání xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx uvedla x přijetí veřejného xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx zápisu o xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro vyřazení x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Představenstvo xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x obchodování xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx České xxxxxxx xxxxx x organizátorovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx zahraničního trhu xxxxxxxxx regulovanému trhu, xx němž se x xxxx xxxxxxxxx, x uveřejnit xx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné hromady.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x změně xxxxx akcií xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x jejím xxxxxxxxx, xx společnost xxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx zápisu xxxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx. Veřejný návrh xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx formy xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx nahrazujících xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx pro změnu xxxxx xxxxx xxxx xxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno xxxxx xx valné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx ohledně xxxx xxxxx xxxx zatímních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxx valné xxxxxxx, x xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Prohlášení x xxxxxx xx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx valné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx práva xx xxxxx hromadě xx uvede x xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxxx valné hromady. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx právnímu xxxxxxxx akcionáře. V xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v době xxxxxx valné hromady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx vlastníkem xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy. X notářském zápisu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxx uvedeni akcionáři, xxxxx hlasovali pro xxxxx xxxxx akcií xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx druhu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx kupní cenu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §183a.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xx xxx měsíců xxx dne, xxx xx xxxxxxxxxx koupila, x to xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, kdy společnost xxxxxxx návrh smlouvy xxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§186b
(1) Xxxxx xxxxxxxx valná xxxxxxx o změně xxxxx nebo formy xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spojení xxxx xxxxx do jedné xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie x xxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxx bude xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxx výměně xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx štěpení nebo xxxxxxx xxxx akcií xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx §214. Xxxxxxxxxx §213a xxxx. 2 a 3 xx použijí xxxxxxxxx.
§186x
(1) Xxx xxxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a při xxxxxxxxx na valné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx hlasovací xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx.
(2) Akcionář xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxx-xx xxxxx hromada x xxxx nepeněžitém xxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxx nebo xxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxx xx xxx prominuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x funkce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,
x) x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Zákaz výkonu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxx x na akcionáře, xxxxx jednají x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlasovací právo, xx xxxxx.
(4) Xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx x xxxxxxx, xxx všichni akcionáři xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§66b).
§186x
Xxxxxx x xxxxxx hlasovacích xxxx
(1) Neplatné xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) dodržovat xxx xxxxxxxxx pokyny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxx, jak xx xxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxx hlasovat xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) že xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx určitým xxxxxxxx xxxx že xxxxxx hlasovat.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx neplatná.
§187
(1) Xx působnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx x změně xxxxxx, nejde-li o xxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §210 xxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x zvýšení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx představenstva podle §210 či x xxxxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxxxxxx vůči společnosti xxxxx pohledávce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx podle §160,
x) volba a xxxxxxxx xxxxx představenstva, xxxxx stanovy neurčují, xx jsou voleni x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§194 xxxx. 1),
e) volba x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §200,
x) xxxxxxxxx řádné nebo xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx stanovených případech x mezitímní účetní xxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o stanovení xxxxxxx x xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx,
x) rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dozorčí rady,
x) xxxxxxxxxx o xxxxxx žádosti x xxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxx vyřazení x obchodování,
i) xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx x likvidací, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx akcionáře xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) schvalování smluv xxxxxxxxx v §67a,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64,
x) xxxxxxxxx ovládací xxxxxxx (§190b), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§190a) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nesvěřuje zákon xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§188
(1) Xxxxx hromada xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dva xxxxxxxxxxx xxxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx představenstvo xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) jméno xxxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zápisu x xxxx pověřených xxxxxxxx hlasů,
d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxxxxxxx se rozhodnutí xxxxx hromady, jestliže x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X zápisu xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, předložená xx xxxxx hromadě x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.
§189
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx podepisuje xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx valné hromady x xxx zvolení xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx může požádat xxxxxxxxxxxxxx x vydání xxxxx zápisu nebo xxxx xxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx zápisu nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, který x xxxx xxxxxx xxxx.
(3) Zápisy x valné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx společnosti xx xxxxx xxxx jejího xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zápisů xxxxx xx xxxx deseti xxxx po zániku xxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nástupce xxxxxx xxxx zápisy xxxxxx xxxxxxxx.
§190
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx akcionáře, nekoná xx xxxxx xxxxxxx x působnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx akcionáře"). Rozhodnutí xxxxxxxxxx musí mít xxxxx xxxxxxxxxx zápisu x právním xxxxx x xxxx případech, xxx se o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx notářský zápis. Xxxxxxxxxx §186c odst. 2 a 3 xx nepoužijí.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dozorčí xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx akcionáře musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dozorčí xxxx.
(3) Xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxx jedná rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx orgánem pověřeným xxxxxxxxxx.
§190x
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
(1) Smlouvou o xxxxxxx zisku xx xxxxxxxx xxxxxx osoba xx provedení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx tvorbu rezervního xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zisk xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx účastníky xxxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx společnost xxxx žádného xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Přiměřené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledků x xxxxxxxxxxxx x přiměřeným xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxx na podíl xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx část xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se, aby xxxx přiměřeného xxxxxxxxx xxxxx soud. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 3 měsíců xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x převodu xxxxx xx sbírky xxxxxx, xxxxx xxxx právo xxxxxx. Soudní rozhodnutí, xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xx do xxxxxxx přiznaného xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx mimo stojícím xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§190x
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx (xxxxxx xxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě (řídící xxxxx). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §190a.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x to x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx jsou x xxxxx řídící osoby xxxx xxxx osoby, xx kterou xxxxx xxxxxxx. Tím není xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx statutární orgán xxxxxx osoby nebo xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx statutárnímu xxxxxx řízené osoby, xxxx povinny postupovat x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxx poruší, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx z toho xxxxxx osobě xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, xxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx x náhrady xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Právo xx xxxxxxx škody xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §182 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx i věřitelům xxxxxx xxxxx, odpovídají xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, společně x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx věřitele xxxxxx xxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx škody.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxx nepostupovaly x xxxx řádného xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, které byly xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě x o smlouvě x převodu zisku
§190x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouva x xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x závazek xxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x úplatném xxxxxxx") xx xxxx přiměřenou xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), ledaže společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §186a xxxx. 6 se xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx odškodnění xxxxx být xxxxx xxx 1 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx způsob xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx x převodu xxxxx. Xxxxx požadovat xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx uplatnění xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 3 měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x obchodní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx neomezeně xxxxxxxxxxxx.
(2) Není-li xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Mimo xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxx xx 3 xxxxxx poté, xx xxxx xxxxxxxxxx uložení xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxx, popřípadě od xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx převodu, xxxxx xxxx xxxxx zaniká. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odškodnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx řídící xxxxx xx do základu xxxxxxxxxx xxxxx závazné x vůči ostatním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Ovládací xxxxxxx xxxx smlouva x xxxxxxx zisku xxxx xxx zrušena xxx x xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx období. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx úkon, xxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx mít xxxxxxxx xxxxx. Jestliže se xx xxxxxxx zrušit xx základě xxxxxxxx xxxxx, je k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouva x xxxxxxx zisku xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §190d xxxx. 1 xxxx poslední xx xxxxxxx obdobně. Ustanovení §190e, 190g x 190h xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Řídící xxxx řízená xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zisku x účinky xx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně xxx x xxxxxxx xxxxxx, zejména jestliže xxxxx smluvní strana xxxx xxxxxxx plnit xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo stojícím xxxxxxxxxxx x ovládací xxxxxxx nebo ve xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx ve xxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx řízené xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ztrátu xxxxxxx, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx řízené xxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx účinnosti x xxxxxx dni, xxx xx první xxx xxxxxxxx období, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrku. Xxxxxxx-xx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx nebo smlouvy x xxxxxxx zisku x xxxxxx xxx, xxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§190d
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x převodu xxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouva x xxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zisku veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyžaduje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx neomezeně xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Ovládací xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uložení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.
§190x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo smlouvu x xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx vysvětlí xxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a odškodnění. Xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ji xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx informací podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx. Zpráva xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx, proč xx xxxxxxxxx xxxxx neuvádějí.
(3) Xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxx všichni společníci xxxx xxxxxxx smluvní xxxxx projevili souhlas, xxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členové xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx xx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx o vzdání xx xxxxx xx xxxxx hromadě xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx v notářském xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxx schůze. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx účinky i xxxx právnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§190x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§190x
(1) Xxxxx ovládací xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx přezkoumá xx xxxxxx ze xxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3 xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, odvolání a xxxxxxxxxx znalce xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx znalce xxxxxx xxxxxxx osoba. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Znalec xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx o převodu xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx"). Xxxxxxxx byli xxxxxxxxx společní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x smlouvě. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx obsahovat kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přiměřené. Xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxx metod xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeno,
x) x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývá z xxxxxxxxxxxx metod, pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, jaká xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x nich xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx zjišťování výše xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.
(5) Znalec má xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx zpracování znalecké xxxxxx, a má xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §190e xxxx. 2 xxx xxxxx obdobně.
(6) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx společnosti, nebo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nahlížení xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(7) Znalecké zprávy x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxx všichni společníci xxxx členové smluvní xxxxx projevili xxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Prohlášení x xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx nástupci xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§190x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb. x účinností xx 1.7.2008
§190g
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xx xxx xxx, x němž xxxx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odeslána xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx členskou xxxxxx, nebo alespoň 15 xxx xxxx xxxxxxxx smlouvy, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x sídle xxxxxxx xxxxx
x) x xxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zisku,
b) xx zprávami statutárních xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx zprávami o xxxxxxx xxxx společnou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx poslední 3 xxxxxx období, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx tato xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx vydá každému xxxxxxxxxxxx xxxx členovi xxxxxxxxxx smluvní xxxxx, xxxxx x to xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
§190x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§190x
(1) Xx xxxxx hromadě xxxx členské xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx volně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §190g xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxx na začátku xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společníkům xxxx xxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Statutární xxxxx před hlasováním x schválení smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Každý xxxxxxxxx xxxx člen, xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxx, jež xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §190e xxxx. 2 xxx xxxxx xxxxxxx.
§190x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§190i
Xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §190c xxxx. 3 xxxx xxxxx až xxxxxx x §190d xxxx. 1 xxxx poslední. Xxxxxxxxxx §190e, 190g x 190h xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§190i xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§190j
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x převodu xxxxx xx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx v xxxxxxxx xxxx, převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstoupit. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §190i.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx přeměn xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
§190x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008
Představenstvo
§191
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jenž xxxx činnost společnosti x xxxxx jejím xxxxxx. Představenstvo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxx rady. Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxx xxxx jiného, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx společnosti xxxxx xxxx představenstva. Členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxxx tak xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxx xxxx třetím xxxxxx.
§192
(1) Xxxxxxxxxxxxxx zabezpečuje obchodní xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx účetnictví xxxxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx stanovami xxxxxxxxxxx. Xxxx závěrka xxxx xxxxxxx xxxxx x xx s xxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx zasílají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nejméně 30 dnů xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx závěrky xx v xxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, v xxxx xx účetní závěrka x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx lhůtách xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejméně xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx hromadě zprávu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx majetku. Xxxx zpráva je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§193
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xxxxxx, že celková xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx při xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ztráta xxxxxxx poloviny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx jiného.
(2) X xxxxxxxx smlouvy, xx xxxxxx základě xx společnost xxxxx xxxx zcizit xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx hodnota xxxxxxxxxx xxxx zcizovaného xxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z konsolidované xxxxxx závěrky, sestavuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §196a xxxx. 4 xxxxx obdobně.
§194
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x odvolává xxxxx xxxxxxx. Stanovy mohou xxxxx, xx členy xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dozorčí rada xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Funkční xxxxxx xxxxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx přesáhnout xxx xxx. Neurčí-li stanovy xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx. Jestliže volí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zvolí xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx rady první xxxxx představenstva před xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx xxx volbě xxxxx představenstva se xxxxxxx obdobně ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxx rady. Volí-li xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dozorčí xxxx, schvaluje xxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 2, xxxxxx xx výkon funkce x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 3 xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x funkce, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx společnosti xx xxx měsíců xxxxxx xxxxxx člena představenstva. Xxxxxx-xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schopno xxxxx své funkce, xxxxxxx chybějící členy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx, než xxxxx xxxxxxx noví xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx orgánem společnosti, xxxxx xxxx soud x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §71 xxxx. 2 věty xxxxx, xxxxx, čtvrté a xxxx, xxxx. 6 x 7 platí xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx představenstva xx xxxxxx soud společnosti; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, je-li xxx xxxxx, která xx oprávněna xxxxx xxxxxx xxxx xx xx jednat, x xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx představenstva. Xxxxxx xxxxx představenstva xxxxxx xxxxxx nového xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx uplynutím tří xxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx mohou určit, xx xxxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx polovinu, může xxxxxxxx náhradní členy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx má xxxxxxx xxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx předsedu. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx schválenými xxxxxx hromadou, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x stanovami. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx vliv xx xxxxxx jednání xxxxx představenstva xxxx xxxxxx osobám. Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx společnosti.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx vykonávat svou xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxxxx informacích a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx hospodáře, nese xxxxxxx xxxxxxx o xxx, že jednal x péčí řádného xxxxxxxxx, tento člen xxxxxxxxxxxxxx. Xx členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx škodu, xxxxxxxxxx xx tuto xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxxx neplatné. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hromady, xxx xx-xx pokyn xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx představenstva, xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx, xxxx xx závazky společnosti xxxxxxxx x nerozdílně, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx neuhradil x věřitelé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x důvodu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platby. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozsahem povinnosti xxxxx představenstva x xxxxxxx škody. Ručení xxxxx představenstva xxxxxx, xxxxxxx způsobenou xxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx může být xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx dosáhla xxxx 18 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je bezúhonná xx xxxxxx xxxxxx x živnostenském xxxxxxxxx x u níž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx podle zákona x živnostenském xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx straně xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx představenstva nestane, x když x xxx xxxxxxx příslušný xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxx funkce xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x dobré xxxx.
§195
(1) X xxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx rozhodnutích xx xxxxxxxx zápisy xxxxxxxxx xxxxxxxxx představenstva x xxxxxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx hlasování. Xxxxx xxxx prokázáno něco xxxxxx, platí, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§196
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nevyplývají xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx x oboru stejném xxxx obdobném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx se společností xx obchodních xxxxxx,
x) zprostředkovávat nebo xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx obchody xxxxxxxxxxx,
x) účastnit xx xx podnikání xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ručením xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) vykonávat činnost xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx právnické osoby xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx ustanovení xx důsledky uvedené x §65.
(3) X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx společnost xxxxx xx základě pracovní xxxxxxx či xxxx xxxxxxx xxxx nahrazující, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx obchodní.
§196x
(1) Xxxxxxxxxx může uzavřít xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, prokuristou xxxx xxxxx osobou, xxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx ně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromady x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku.
(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, použije xx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx i na xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx osoby. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobě.
(3) Xxxxxxxx společnost xxxx xx xxxxxxxx osoba xxxxxx majetek xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jednající x xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xx osoby xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, se xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx desetiny xxxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx převádí xxxxxxx xxxx hodnoty, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx posudku xxxxxx xxxxxxxxxxx soudem. Xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §59 odst. 3. Xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx do 3 xxx od vzniku xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx hromada.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxx dozorem xxxx xxxxxxxx státního orgánu xxxx na xxxxxx xxxx zcizení na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx valné hromady xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Souhlas xxxxx xxxxxxx není zapotřebí, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazků xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxx-xx majetek xxxxxx v rozporu x xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx, použije xx xxxxxxxxxx §446 xxxxxxxxx.
Dozorčí rada
§197
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xx xxxxx dokladů x záznamů týkajících xx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxx vedeny x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§198
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx na rozdělení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x předkládá xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§199
(1) Xxxxxxx rada svolává xxxxxx xxxxxxx, jestliže xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §184 xx 190.
(2) Dozorčí xxxx xxxx svého xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy x xxxxxx orgány xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§200
(1) Xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx tři xxxxx, xxxxx jejích xxxxx musí xxx xxxxxxxxx třemi. Dvě xxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxx valná xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx 50 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx období, v xxxx se koná xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Stanovy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, avšak xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, než xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hromadou; xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dozorčí xxxx x xxx menším xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx dozorčí xxxx jsou voleni xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx období xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxx 1 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Pro xxxxx dozorčí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §194 xxxx. 2, 4 xx 7 x §196.
(4) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx zároveň xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxxxx společnosti.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxx xx společnosti x pracovním xxxxxx, x xx xxxxx xxxx, stanoví-li xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx volby x xxxxxxxxx xxxxxx xx společnosti nebo xx zástupcem nebo xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxx se voleb xxxxxxxxxx xxxxxxx polovina xxxxxxxxxxx voličů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odevzdaných xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxx zvolení xxxxxxx jinou. Xxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx po projednání x odborovou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx radou zaměstnanců xxx, xxx se xxxx mohl xxxxxxxx xx xxxxxxxx počet xxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxxxxxx do dvou xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx odborové organizaci, xxxxxxxxx radě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Při xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Návrh na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx xx oprávněno xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, odborová xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx společnosti xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(6) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx zaměstnance x xxxxxxx rady xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5.
(7) Xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxxxxx připraví a xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců. Není-li xxxx, xxxxxxx řád xxxxxxxx x schválí xxxxxxxxxxxxxx xx projednání xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx volební obvody xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§201
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx své kontrolní xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx hromadě spolu xx závěry ostatních xxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx většiny xxxxx xxxxx členů, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §195 xxxx. 2 xxxxxxx. Xxxxx xxxx dozorčí xxxx má jeden xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zápis xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx x xx požádají, x xxxx se xxxxx xxxxxxxx názor xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx souhlas x xxxxxxxx xxxxxxx nedá xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx svého xxxxx xxxxxxx představenstvu určité xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx z xxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o jednáních xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxx řádného hospodáře. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, za xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx odpovídají xxxxxxxx x nerozdílně xxxxxxx představenstva x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§202
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx valná xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §210.
(2) X pozvánce nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx svolání xxxxx xxxxxxx, se uvedou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184a xxxx. 3
x) důvody navrhovaného xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx,
x) navrhovaný druh, xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxxx akcie společnosti,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií nebo xxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx kterým upisovaným xxxxxx budou xxxxxx.
(3) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uvede xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx upsání x navrhovaná výše xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx jeho xxxxxx x odůvodněním anebo xxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x jaké xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx druhu xxxxx, xxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx spojená x xxxxxxx dříve xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §204a, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx oznámení xxxxx, xxxx má dojít x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx kurs xx splácí nepeněžitými xxxxxx, xxxxx xx x pozvánce nebo xxxxxxxx xxxx předmět x ocenění xxxxxxx x xxxxxxx znalce xxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 4 xxxx jeho hodnota xxxxxx xxxxx §59a,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, uvedou xx x xxxxxxxx xxxx pohledávky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx nových xxxxx
§203
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxxxxx xxxxxx xxxx dříve xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx zvyšuje základní xxxxxxx upisováním xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx splácí xxxxx nepeněžitými xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje
x) xxxxxx, o xxx xx být základní xxxxxxx zvýšen, x xxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxx xxxx x určením xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxxxx hodnotu, druh, xxxxx x podobu xxxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxx xxxxxxx x §204a odst. 2 xxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx §204a xxxx. 6, xxxxx a lhůtu, x xxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx, xx xxx xx oprávněna xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx akcií; to xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx základního kapitálu xxxxxx přednostního xxxxx xx upisování xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx kapitál xxxxxx xxxxx §205,
x) xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx část upsány xxxxxxxxx xx základě xxxxxx podle §205, xxx budou nabídnuty xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s uvedením xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx anebo xxx xxxxx nabídnuty x upsání na xxxxxxx veřejné xxxxxxx,
x) místo x xxxxx xxx upisování xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva s xxxxxxxx, jak bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx počátek xxxx této xxxxx, x emisní xxxx xxxxx upisovaných xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx xxx představenstvo, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx být xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx představenstvem xxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx určení xxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx,
x) účet x xxxxx nebo spořitelního x úvěrního xxxxxxxx x xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx splatit xxxx xxxxxxxx xxxxx upsaných xxxxx, popřípadě místo x xxxxx pro xxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x nimi spojených,
x) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §59a x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, podobu, xxxxx x xxxx xxxxx, xxx se vydají xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
i) připouští-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx započtení xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx; má-li xxx xxxxxx xxxx splacen xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxxxxx x),
x) schvaluje-li xx xxxxxx poukázek xx xxxxx xxxxx §204b, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx nové xxxxx.
(3) Pokud xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxx obsahovat údaje xxxxx odstavce 2 xxxx. x), platí, xx xxxx akcie xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx základě xxxxxxx nabídky.
(4) Xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx podán xxxxx xx zápis tohoto xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx je vázáno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx právní xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§204
(1) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §163 xxxx. 3 x 4, §163a, 164, §165 xxxx. 1 a 2, §166, 167, §168 xxxx. 2 a 3, §176 a 177. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §163 xxxx. 2 xxxx. x) xx x).
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžitými xxxxxx, xx upisovatel xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx hromadou splatit xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 30 %, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§167 xxxx. 2). Peněžité xxxxxx xxxx být splaceny xx zvláštní účet x banky nebo xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, který za xxx xxxxxx společnost xxxxxx xx xxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx uzavřena xxxxxx o započtení. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxxx disponovat xx splacenými vklady xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Upsat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx možné, jen xx-xx to v xxxxxxxxx xxxxx společnosti. Xxxxxxx-xx xx základní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx představenstvo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx upisování xxxxx nepeněžitými xxxxxx x xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx emisního kursu xx způsobu xxxx xxxxxx. Upsat xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx valná xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Je-li nepeněžitým xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx společnosti xxxxxxx prohlášení xxxxx §60 odst. 1 xxxx zápisem zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxx x předáním nemovitosti xx vklad xxxxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 odst. 2 x 3.
(4) Xx základě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zvýšením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právo na xxxxxxxxx x čistého xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo jediný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx být úředně xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §205 xxxx. 3. X xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx uzavření xxxxxxx x upsání xxxxx.
(6) Xxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx emisní xxxx jím xxxxxxxx xxxxx, i xxxxx xxxx upsání xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxxx xxxx prohlásí xxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §183 xx xxxxxxxx.
(7) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního rejstříku, xx upsání xxxxx xxxxxxxx.
§204x
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x rozsahu jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Představenstvo xx xxxxxxx zveřejnit x způsobem xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx a xxxxx pro vykonání xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx, x uvedením, xxx xxxx xxxxxxxxxx oznámen xxxxxxx běhu této xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx akcii xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx podíl na xxxxx nové akcii xxxxxxx xx jednu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x tím, že xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie,
x) xxxxxxxxxx hodnotu, xxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxx akcií xxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx; xxxxxx kurs xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx stejný xxx všechny akcie, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, může se xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jinak,
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx přednostního práva, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx právo spojené x akciemi xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 4. Xx xxxxxxx, jsou-li akcie xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 4; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, platí xxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 zaniká xxxxxxxxx lhůty stanovené xxx xxxx vykonání.
(4) Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx zaknihované akcie, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, kdy xxxxx xxx xxxx xxxxx vykonáno xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nelze xx xxxxxxxxx omezit xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přednostní xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx právo xxx xx stejném xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx všechny xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx, xxxx představenstvo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxx, xx xxxxx xxxxx důvody xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xx pověření představenstva xxxxx xxxxxx kurs xxxxx.
(6) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx valné hromady xxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx tato smlouva xxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osobám, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x ve stanovené xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxxx xxx prodeji xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
(7) Xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx upisování akcií x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Prohlášení o xxxxxx xx práva xxxx xxx písemnou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Prohlášení x xxxxxx se xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx. Xxxxxx xx práva xx xxxxxx xxxxxx x vůči právnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§204x
Poukázka xx akcie
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxx omezena, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx kurs akcie, xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx-xx x tom xxxxx xxxxxxx. Poukázky na xxxxx xxx xxxxx x xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx akciím, xxxxxxxx-xx tak valná xxxxxxx x xxxxxx-xx xx x xxxxxxx x §155 odst. 7 xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx veškerá práva xxxxxxxxxxx. S jednou xxxxxxxxx na akcie xxxx spojena xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx hromada x xxxxxxxxxx poukázek xx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxx mají xxxxxxx podobu xxxx xxxxx, které xx xx mají xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podoby xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx výměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 6. Xxx výměně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §209 xxxx. 4 xxxx xxxxx x §214. Xxx výměně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxx xxx změně xxxxxx listinného xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xx akcie xxxxxxxx xx akcie xx jméno, vyzve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poukázek xx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxxx za xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx celostátně distribuovaném xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxx k neplatnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, k xxxx xxxx vydány poukázky xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx §167 xxxx. 2 vlastníku xxxxxxxx xx akcie. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx majitele xxxxxx poukázek xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §167 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné hromady, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxx neplatnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx akcií xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx jméno, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mu není xxxxx, x uplatnění xxxxxx práva xxxxx §167 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň x xxxxxx celostátně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanovách.
(6) X xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx
a) xxxxxxxx, xx xx xxxxx x poukázku xx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x počet xxxxx, xxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
(8) Pro xxxxxx vlastních xxxxxxxx xx akcie xxxxxxxxxxx xxxxxx x tím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §161a xx 161f.
(9) Xx xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poukázky xx xxxxx xxxxxx x občanském xxxxxxxx.
§205
(1) Xx základě rozhodnutí xxxxx xxxxxxx podle §203 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx dohodnout všichni xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx základního kapitálu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadou.
(2) Xxxxxx akcionářů podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx pořízena xx xxxxx notářského xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx prohlášení x xxx, xx xxxxxxxxx xx vzdávají xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx jej vzdali xxx dříve xxxx xx vykonali xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx pro jeho xxxxxxxx. Xx-xx emisní xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x číslo účtu x banky nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx emisní xxxx xxxxx splácen xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§206
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po upsání xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, x po xxxxxxxx xxxxx nepeněžitých xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx obchodního rejstříku xxxxxxxxx notářský xxxxx x rozhodnutí představenstva, xxxx xxxxxxxxxxxxxx potvrzuje, xx všechny xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, stanovami a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxx soud o xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xx obsah xxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx o návrhu xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
§207
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výměnná xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přednostní xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx zvýšení základního xxxxxxxx").
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxx je ke xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zapsáno x xxxxxxxxx rejstříku.
(3) Xxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx určeno xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx práv z xxxxxxxxx,
x) rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx, druh, xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx hromada xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx dluhopisů nemůže xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx společnosti. Doručení xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upsání x xxxxxxxx akcií. Xxxxxxxxxx právo se xxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx ustanovení §204.
(6) Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx postup xxx výměně dluhopisů xx xxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §213a xxxx. 2 x 3 a §214.
Xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx společnosti
§208
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx, mimořádné xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu podle §217 xxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykázaného x účetní xxxxxxx xx vlastním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Čistého xxxxx xxxxx použít xxx xxxxxxxxx základního kapitálu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx zdrojů, není-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §178 xxxx. 2.
(3) Xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx účelům, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx účelově xxxxxx x xxxxxxx účel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu nemůže xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx výší xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.
(5) Předpokladem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni, xx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxx xxx šest xxxxxx. Jestliže však xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxx musí xxxxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx, x xxx se xxxxxxxx xxxxxxx zvyšuje,
x) označení xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v účetní xxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akcií, x xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, xxxx zda xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x uvedením počtu x xxxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxx společnosti,
x) jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx listinných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, i xxxxx xxxx společnosti, xxx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§209
(1) Xxxxxxx základního kapitálu xx provede buď xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx bezplatným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxx, xxxx zvýšením jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxx listinných xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx výměnou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx představenstva oprávněných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx vyzve způsobem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají listinné xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo vyznačení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nepředloží, xxxx xxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §214.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx společnosti. Xxxxx příkaz xxxx xxx doložen výpisem x obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zápis výše xxxxxxxxxx kapitálu.
(4) Xxxx-xx xxx vydány xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx představenstvo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx akcií xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx akcionář xxxxxxxxxx xxxx akcie xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx se promlčuje. Xxx xxxx dotčeno xxxxx na xxxxxx xxxxx §214 odst. 4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx, x xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, v xxxxx xx rozdělují xxxxx xxxx akcionáře,
c) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nové xxxxx prodat, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx výzvy x xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xx marném xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §214 xxxx. 4.
(6) Pokud xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§209x
Kombinované xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu
(1) Xxxxxxx-xx základní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx x jejichž xxxx xx tomto xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx upisováním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx hromada v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx závěrce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §158 xxxx. 2. Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyloučení anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx x podobu xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) údaje xxxxxxx x ustanovení §204a odst. 2 xxxx, xx-xx upsat xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxx 204a xxxx. 6, xxxxx x lhůtu, x xxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx, xx xxx je oprávněna xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, zda xxxxx, xxxxx nebudou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx akcionářů xxxxx §205, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zájemcům x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx způsobu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx anebo zda xxxxx nabídnuty x xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxx x xxxxx xxx upisování akcií xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxx takto xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zmocnění xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx způsob xxxx xxxxxx musí xxx xxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx,
f) xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx x lhůtu, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx akcií,
x) xxxxxxxx xx schvaluje xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx akcií nad xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, určení xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx akcie nepodléhá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx krýt část xxxxxxxx kursu, xxxxx xxxxxxxxx splacení upisovatelem.
(3) Upisovatel xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zápisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx splatit upisovatel, xxxxxxxx stanovy xxxx xxxxxxxx valné hromady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx splacen emisní xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(5) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §203 xxxx. 1, 3 x 4, §204 xxxx. 1, 4, 6 x 7, §204a xxxx. 1 xx 4 a xxxx. 6, §205, 206, §208 odst. 1 xx 5.
§210
Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Usnesením xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodlo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisku, nejvýše xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx základní kapitál"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu nahrazuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zvýšení základního xxxxxxxx. Pověření musí xxxxx jmenovitou xxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx může x rámci xxxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx částka zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx x tím, xx xxxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vklady, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xx základě xxxxxxx xxxxxx jmenovaného xxxxx §59 xxxx. 3 xxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §203 xx 209.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx udělit xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xx xx stanov, xxxx valná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upisováním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx zisku xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx společnosti xxx xxxxxx xxx xx splacení xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Ustanovení odstavců 1 až 3 xxxxx xxxxxxx.
Oddíl 6.
Xxxxxxx základního xxxxxxxx
§211
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx valná xxxxxxx. X usnesení valné xxxxxxx se uvede xxxxxxx
a) důvod xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, jak xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) způsob, xxx xx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx-xx xx základní xxxxxxx xxxxxx akcií x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, pravidla losování x výši xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jejího xxxxxx,
e) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxx o návrh xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx akcií x xxxxx x xxxx úplaty xxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxx,
x) mají-li xxx x xxxxxxxx xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zatímní xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx snížit pod xxxx výši xxxxxxxxxx x §162 xxxx. 3.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů.
(4) Xxxxxxxx valné xxxxxxx x snížení základního xxxxxxxx xx xxxxxx xx obchodního rejstříku. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx valné xxxxxxx.
§212
V xxxxxxxx xxxx oznámení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx, xx xxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx §184a xxxx. 3 xxxxxxx xxxxx podle §211 xxxx. 1.
§213
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kapitál, xxxxxxx ke snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo zatímní xxxxx, xx-xx xx xx svém xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zatímní xxxxx. Xxxxx postupem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx kapitál, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kapitál xxxxx x xxxxxxxx vlastních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v majetku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx byly xxxxxx x zaknihované xxxxxx.
(3) Nemá-li xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx listy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zatímních listů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx ke snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, provede xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx snížením xxxxxxxxx xxxxxxx akcií, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§213a), xxxx xxx, xx xx xxxxxx akcie x oběhu xxxxx xx xxxxxx od xxxxxx nesplacených xxxxx, xx něž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx listy (§213d).
(4) Xxxxx xx vezmou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (§213b) nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§213c). Akcie xxx xxxx x xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxx akcie xxxxxxxxx, umožňovaly snížení xxxxxxxxxx kapitálu vzetím xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx akcií x xxxxx určí xxxxxxx x valná xxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxx základního xxxxxxxx.
§213x
Snížení xxxxxxxxx xxxxxxx akcií x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Pokud se xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxx společnosti, xxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxx xxxxx společnosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nesplacenou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx výměnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxx zatímní xxxxx x nižší jmenovitou xxxxxxxx nebo vyznačením xxxxx jmenovité xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x podpisem xxxxx xxxx xxxxx představenstva xxxxxxxxxxx jednat jménem xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx vyzve xxxxxxxx určeným zákonem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy, aby xx xxxxxxxxxx xx xxxxx určené rozhodnutím xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §214.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zápisu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prokazujícím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§213x
Xxxxx xxxxx x xxxxx xx základě losování
(1) Možnost xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xx základě losování xxxx být xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx společnost xxxxxx zaknihované akcie, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx příkaz x očíslování xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx o výpis x xxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xx dobu, kdy xxxx akcie xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx ode xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Průběh x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určeným xxxxxxx x xxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx být uvedena xxxxxxx:
x) čísla xxxxxxxxxxxx akcií,
x) xxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx snížení základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nesmí xxx delší xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x akcionářem xxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx akcie.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx zaknihované xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx akcionáře, xxxxxxx xxxxx byly vylosovány. Xxxxx společnost vydala xxxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx i xxxxx, x xxx xxxx xxx vylosované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx povinni x této lhůtě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx x nimi xxxxxxx x představenstvo xxxxxxxxx xxxxx §214.
(5) Xx xxxxxxxxxx akcie xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úplatu ve xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx úplaty xxxx xxx doložena xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx vydala zaknihované xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx notářským xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podá xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prokazujícím xxxxx xxxx základního xxxxxxxx.
§213x
Vzetí xxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx
(1) Jestliže xx xxxxx xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxx, xxxxx budou xxxxx z oběhu, xxxx
x) xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxx x xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx veřejného návrhu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §183a xxxx. 1 xxxx první x xxxxx, xxxx. 2 xx 4 x xxxx. 7.
(4) Xxxxx cena musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ceny x xxxxx xxx xxxxxxxxxx listinných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x představenstvo postupuje xxxxx §214.
(5) Xxxxxxxx společnost vydala xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x akciemi, xxxxxxx xxxxx byl xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx. Xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(6) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx akcionáři xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxx braných x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxx základní kapitál xxxxxx, x valná xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx snížit. Valná xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem, který xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§213x
Upuštění xx vydání akcií
(1) Xxxxx hromada xxxx rozhodnout o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nepostupuje podle §177 xxxx. 4 xx 7.
(2) Xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx akcionáře, xxxxx xx x xxxxxxxx se splacením xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx zatímní list xx xxxxx určené xxxxxx hromadou s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zatímní xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splacený xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxx xxxxxxx x představenstvo postupuje xxxxx §214.
§214
(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx listinných xxxxx xxxx xxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx společností x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyznačení xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxx xxx změně xxxxxx x xxxxxx vrácením xxxx převzetím, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx svolání xxxxx hromady, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, vrátili xxxx převzali listinné xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxx xxx k tomu xxxx, s xxxxxxxxxxx, xx xxxxx budou xxxxxxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxx xxxxx prohlášeny xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx listinné akcie xxxxxxx, x toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zatímní xxxxx, xxxxx přes xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy byly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "dotčené xxxxx"). Xxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx neplatné xxxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Nové xxxxx nebo zatímní xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo zatímních xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx podoby akcionáři xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx představenstvo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx na xxxx xxxxxxx osoby na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx trhu, xxxx xx xxxxxxx dražbě. Xxxxx, xxxx x xxxxxxx dražby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xx stejné xxxxx xxxxxx zprávu x veřejné xxxxxx xxxx x záměru xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společnosti xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx zatímních xxxxx po započtení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxx jejích xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vyplatí xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx dotčené xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx xxx vydány za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stahované x xxxxx nové xxxxx xxxx zatímní xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dotčené xxxxx xx zaplacení jejich xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx však xxxx xxxxx xxxxxxxxxx akcionáře xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zatímních listů xx neplatné xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx úschovy.
(6) Xx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§215
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx povinno xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxx věřitelům, xxxxxx vznikly pohledávky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x němž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx účinným vůči xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx pohledávky xxxxx xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx hromady x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx představenstvo xxxxxxx xxxxxxx za xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx přihlásili xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx oprávněni xxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxx xx 90 xxx ode dne xxxxxxx zveřejnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx splnění jejich xxxxxxxxxxxx pohledávek, jež xxxxxx splatné x xxxx, xxx jim xxxx xxxxx doručena, xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx zveřejnění, xxxx dostatečným xxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(4) Nedojde-li mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxx xx-xx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxxx dobytnost xxxx pohledávek, xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištění xxxx x xxxxxxx xx druh x xxxx pohledávky.
§216
(1) Xx uplynutí 90 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx podle §215 xxxx. 1, popřípadě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §215 xxxx. 2 může xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxx, xx-xx prokázáno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §215 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx uspokojení.
(2) Xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 není xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jejich pohledávek xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxx soudu xxx podání návrhu xxxxxxxx.
(3) Ke xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku x xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxx §215 odst. 2, xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx odpovídají xxxxxxxx x nerozdílně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zprostit.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§216x
(1) Xxxxxxxxxx §215 xxxx. 1, 3 x 4 x xxxxxxxxxx §216 odst. 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx rezervního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do rezervního xxxxx xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx kapitálu.
(2) Xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx společnost soudu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx fond v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §217 xxxxxxx. K xxxxxxxxxx fondu vytvářenému xxxxx §161d x 161x xx xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění ve xxxxxxxx akcionářů. Jestliže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xx vrátit. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx představenstva xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§216b
(1) Xx jedné valné xxxxxxx xxx přijmout xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx stanovených x §213d nebo §216a xxxx. 1.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, co xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx snížení xxxxxxxxxx kapitálu.
§216x
Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx §216a x xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx xx xxxxx trhu x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx nových akcií xx základě xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x snížení x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu (xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního kapitálu). X takovém xxxxxxx xx nepoužije xxxxxxxxxx §216b.
(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx nových akcií, xxxxx xxxx stanoven xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným zákonem x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx snížení x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx snížení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxxx, přičemž obsahem xxxxxx xxxx nejprve xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx snížen, x xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Rejstříkový xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §162 xxxx. 4.
Oddíl 7.
Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx
§217
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx a xx xxxx určené xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vytvořit rezervní xxxx z čistého xxxxx vykázaného x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rok, x xxxx poprvé xxxxx xxxx xxxxxxx, x xx ve xxxx xxxxxxx 20 % x čistého zisku, xxxxx xx více xxx 10 % x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx ročně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nejméně xxxx 5 % z xxxxxxx xxxxx, až xx dosažení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, nejméně xxxx xx xxxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx x xxxxxx ztráty.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx představenstvo, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
§217x
Xxxxx xxxxx
(1) Akciová xxxxxxxxxx xx oprávněna xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §160 odst. 1 x 6 x xxxxx §204a cenné xxxxxx označené xxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 (xxxx xxx "xxxxx xxxx") xxx xxxxxxx xxxxx xxxx cenné papíry xx doručitele. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxx xxx uvedeno:
x) xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxx podobě, xxxxx x v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,
x) xxxx x místo pro xxxxxxxxx přednostního práva,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxx, že xxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat x xxxxx emise, xxxxxx xxxx podpisy xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x nimž byl xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx rozhodným xxxx (§156b) pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxx toto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, příkaz x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx přednostní právo xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx přednostní xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podá xxxxxxxxxx příkaz xx xxxxxxx xxxxxxx listů, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 8.
Xxxxxxx x likvidace xxxxxxxxxxx
§218
Xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §68 xx 75c, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§219
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx hromada, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §181 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx odvolal xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx valnou xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §71 odst. 4.
(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx soudem, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxx.
§220
(1) Xxxxxxxxxx zůstatek se xxxx xxxx xxxxxxxxx x poměru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §159 xxxx. 1 xxx xxxx xxxxxxx. Právo na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ode xxx, x xxxxx byl xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku se xxxx xxxx akcionáře x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akcionáři xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx likvidátora. Xxxxxxx xxxxx likvidátor xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx §214.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, vzniká xxxxx xx vyplacení xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, jen xxxx-xx prokázáno, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zničeny, prohlášeny xx neplatné xxxx xxxxxxx.
Xxxxx 9.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2008 Xx.
§220x
§220b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§220c
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220d
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220f
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§220x
§220h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§220x
§220k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220m xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
Xxxxx 10.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Xxxxx 11.
§220x
§220x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2008 Xx.
§220s
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220t
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220u
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220za
§220xx xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§220zb
§220xx xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
Oddíl 12.
§220xx
§220xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 126/2008 Xx.
XXXXX XX.
XXXXXXXX
Xxx X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§221
(1) Xxxxxxxx xx společenstvím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx založeným xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hospodářských, xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx xxxxx členů.
(2) Družstvo, které xxxxxxxxx bytové xxxxxxx xxxxx členů, xx xxxxxxxxx bytovým.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx".
(4) Xxxxxxxx xxxx xxx nejméně xxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx jeho xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxx nemá vliv xxxxxxxxxxx xxxxxxx členů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx předcházející xxxx.
§222
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx porušení xxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxx xxxx majetkem.
(2) Xxxxxxx neručí xx závazky družstva. Xxxxxxx mohou xxxxx, xx xxxxxxx družstva xxxx někteří x xxxx mají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přesáhnout xxxxxxxxxxx členského xxxxxx.
§223
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx družstva xxxxx xxxxxx členských xxxxxx, k jejichž xxxxxxxx xx zavázali xxxxxxx družstva.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál). Xxxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000 Xx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx členství xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovami (xxxxxxxx členský vklad) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu (vstupní xxxxx).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx mohou xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx připouštějí, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x další xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx vklady xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovami nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(6) Xxxx je xxxxxxx splatit členský xxxxx přesahující vstupní xxxxx xx xxx xxx, neurčí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx povinni, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesplacenou xxxx xxxxxxxxx vkladu ještě xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§224
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx družstva xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx stanovy,
c) xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx. Xxxx rozhodováním x věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx. Xx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Uchazeč x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x stanovách, xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vede x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx uchazeči x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vkladům dosahujícím xxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxx xx 15 xxx xx konání xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx představenstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů, x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zavázali. X rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx o schválení xxxxxx se pořídí xxxxxxxx zápis, xxxxx xxxx obsahovat xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§225
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxx podáním xxxxxx na tento xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx představenstvo. Xxxxx xx zápis xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx:
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxxx schůzi družstva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx družstva x xxxxxxxxx stanov,
x) xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§226
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx:
a) firmu x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx podnikání (xxxxxxxx),
x) xxxxx x zánik členství, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x družstva x xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, působnost x způsob jejich xxxxxxxxx a xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx a úhrady xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx, vyplývá-li xx z xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx úprava xxxxx xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxx člena xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx stanovách, xxxxx pracovněprávní předpisy.
(3) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx družstva xx povinno xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx. Ustanovení §173 xxxx. 4 xx xxxxxxx obdobně.
Xxx XX.
Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx
§227
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x družstvu, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx x dosáhla 15 let svého xxxx.
(2) Po xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx členství:
x) xxx založení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxx přijetím xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx stanov xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx ze xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx sjednán xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vstupního vkladu.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§228
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx členů. Xx xxxxxxx xx zapisuje xxxxx firmy nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výše, x xxx byl xxxxxxx. Xx seznamu xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxx skutečností. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx právní xxxxx, xxx do seznamu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx právo xx xxxxxxx nahlížet x xxxxx vydání potvrzení x svém xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x seznamu.
§229
(1) Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx jiného xxxxx družstva, xxxxx xx stanovy xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vylučují. Xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx se xxxxx nabyvatel xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx družstva x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx převádějícího xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx případy, xxx xxxxxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx x převodem xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§230
Xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x bytovém xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x družstvu xxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxx pozdějším xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nastávají, jakmile xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a písemný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§231
(1) Xxxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxx, vystoupením, vyloučením, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx člena, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx, xxxxxxxxx vyrozumění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x povinností po xxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 41) x, xxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx právní xxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx zrušen xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x jiných důvodů xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xx majetek xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx členství xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx družstvo xxxxxxxxx xxxx vypořádací xxxxx, xxxx xxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxx konkursu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx i x xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxx x povinností xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zastavena xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx určené xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx písemně oznámil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx družstva.
(4) Xxxx může xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stanovách. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, který spáchala xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx členu xxxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje, pokud xxxxxxx neurčují xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx měsíců xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx.
(5) Xxxx na návrh xxxxx, jehož xx xxxxxxxxxx týká, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, ode xxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx potvrdila, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx roku od xxxxxx xxxxxx, xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx členská xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx schůze přijala, xxx xxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx o xxxxxxxx rozhodnutí dozvěděl, xxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx členské xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx družstva, x xxxx xx xxxxxxx xxx, x xxxxx xx povinný xxxxxxx xxxxx související s xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx dražební vyhláška xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx vyhláška xx x nahlédnutí x xxxxx družstva. Xxxxxxxx xxxxx členovi, xxxxx x xx xxxxxx, opis xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x nebezpečí xx xxxxxx xxxxxxxx x žádosti.
§232
(1) Xxxxxxxx fyzické osoby xxxxxx smrtí. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx družstvo x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Souhlas xxxxxxxxxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x členstvím x bytovém xxxxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xx nestal členem, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx likvidace xxxx xxxxxxxxxxx konkursu, xxxxxxxxx xxxxx zánikem. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxx x xxxxxxxxxx.
§233
(1) Xxx xxxxxx členství xx xxxxxx družstva xx dosavadní xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ukončenými xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stav vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx za xxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jenž xx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xx vyplývá xx xxxxxx, i v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondech. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx členů x xxxxxxx než xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xx řádná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx vypořádací xxxxx je splatný xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nárok na xxxxx xx zisku xxxxxx xxx za xxxxxx trvání xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 2 xx 4 xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§234
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx mohou určit, xx v případech, xxx členský xxxxx xxxxxxxx zcela nebo xxxxxx x převodu xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xx družstvo, xxxx xxxx žádat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx. Xx-xx výše xxxxxxxxxxxx podílu xxxxx, xxx xxxx hodnota xxxxxxx nemovitosti, je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx družstvu xxxxxx x xxxxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se postupuje x x xxxxxxx, xxx spočíval členský xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx věcného plnění. Xxxxxxxx odpovídá členovi, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxx xx xxxx xxxxxxx znemožňoval.
(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 na vrácení xxxxxxxxxx půdy xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx neurčují.
§235
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx vzniku xxxxxx xxxxxxxxxxx fond, xxxxxxx xx xxxx 10 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx doplňuje, xxxxxxx x 10 % xxxxxxx čistého xxxxx, x xx xx xx xxxx, xxx xxxx nedělitelného fondu xxxxxxx částky xxxxxxxxx xx polovině zapisovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fond xxxx další zajišťovací xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx členy.
§236
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx má xxxxxxxx xxxx členy, se xxxxxx členská xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx podíl člena xx zisku určeném x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx výše xxxx xxxxxxxxxx vkladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxx, jejichž xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx část xxxx, se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx družstva xxxx usnesení členské xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, mohou xxxxx xxxx xxxxxx vymezení xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx mezi xxxxx.
Xxx III.
Xxxxxx družstva
§237
Xxxxxx xxxxxxxx jsou:
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§238
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx; ustanovení §244a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Volba xxxxxxx x xxxxxxx s xxx je xxxxxxxx.
(2) Je-li členem xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx; plná xxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx další plnou xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx tento xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxx se pro xxxxxxxx usnesení členské xxxxxx, představenstva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx svolání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx většiny xxxxx přítomných členů. Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx určují, xxx xxxxx usnesení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx
§239
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "členská xxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejméně xxxxxx xx rok. Svolání xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx oznámeno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx žádost jedné xxxxxxx xxxxx družstva xxxx kontrolní komise, xxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jednání členské xxxxxx. Xxxxxxxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxx, xxxxxx-xx o xx xxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x dalších případech, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx představenstvo nesvolá xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxx xx 40 dnů xx doručení xxxxxxx, xx osoba xxxxxxx xxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxx, xxxxx požadoval xxxxxxx xxxxxxx schůze, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Členové xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx její xxxxxx xxxxxx členů, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx působnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx:
x) xxxxx xxxxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx,
d) rozhodovat x rozdělení x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx úhrady ztráty,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základního kapitálu,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx otázkách xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx x likvidací xxxx x přeměně xxxxxxxx,
x) rozhodovat x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §67a x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx jiných majetkových xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx, nebo x xxxx; xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členů bytového xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx byt xxxx nebytový xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, popřípadě pokud xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určit, že xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxx členských schůzích. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx tak stanovy.
(7) Xxxx-xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx členskou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx určit, xx v rozsahu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členské schůze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x delegátů se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x organizačnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx schopna xx usnášet, svolá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členskou xxxxxx xxx, xxx xx konala do 3 xxxxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx původně xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxx xxx xxxxxxx xxxxx pozvánkou s xxxxxxxxxx xxxxxxx jednání. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů ode xxx, na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx schůze, nejpozději xxxx 10 xxx xxxx konáním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx schůze xx xxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §238 odst. 3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxx konána xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x schůzí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§240
(1) Xxx xxxxxxxxx má xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx uvedených x §239 odst. 4 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx člen xxxxx xxxxx hlas.
(2) Xxxx xxxxxxxx může xxxxxxx zmocnit xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx na xxxxxxx xxxxxx zastupovala.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§241
(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx hlasování,
d) nepřijaté xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pozvánka na xx a podklady, xxxxx byly xxxxxxxxxx x projednávaným bodům.
(3) Xxxxx xxxx xx xxxxx vyžádat si xxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§242
(1) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schůze, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx schůzi, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do jednoho xxxxxx xx konání xxxx schůze, a xxxxxx-xx xxxxxxx řádně xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx o xxxxx xxxxxx dověděl, nejdéle xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx schůze. Xxxxx xxxxx xxx podat xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx oznámení xxxxxxx představenstvu.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že x něm nehlasovala, xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které členská xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx žalobu xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxx o tvrzeném xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X ostatním se xxxxxxx ustanovení §131 xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§243
Xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx tímto zákonem xxxx stanovami vyhrazeny xxxxxx orgánu.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jí xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx stanov xxxx jiného, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxx podpisu alespoň xxxx členů xxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx potřeby. Musí xx xxxxx do 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), popřípadě xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx členskou xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx. Zastupováním xxxxx xxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx organizuje x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx stanovy, xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx ředitel xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §193 odst. 2, §194 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxx x odstavce 4 xx 7.
§243x
(1) Xxxxx člen je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx žalobu xxxxx xxxxxxx představenstva xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podílejícího xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx. Jiná osoba xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nemůže x xxxxxx xxxxx úkony xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, vymáhá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§243x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§244
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Kontrolní xxxxxx je oprávněna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx x projednává xxxxxxxxx xxxx členů. Xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx komise se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx závěrce x xxxxxx xx rozdělení xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx družstva.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx komise xx xxxxxx xxxxx potřeby, xxxxxxx jednou xx xxx měsíce.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx volí xx svých členů xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx, xxxxx stanovy xxxxxxxx, xx jsou voleni xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vyžadovat xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx důsledky v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxx. Xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx x této věci xxxx xxxxxxxxx žádat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx komise.
(8) Xxx členy xxxxxxxxx komise xxxxx §243 xxxx. 8.
§244x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx fúze xx obchodního rejstříku xxxxx volit x xxxxxxxxx jednoho nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx své xxxxx xx zápisu přeshraniční xxxx do obchodního xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx povinno zřídit xxxxxxxxx xxxxxx; ustanovení §245 se zde xxxxxxxxx. Xxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nikdy xxxxx xxx vyšší xxx xxxxx členů kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §200 xxxx. 5 až 7 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx družstvo, xxxxx má po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx kontrolní xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev xxxxxxxxxxxx xxxx, mají stejné xxxxx a xx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx družstva xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po zápisu xxxxxxxxxxxx fúze do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx použije x xx případy druhé x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, kterých xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku své xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx mají xxxxxxxxxxx právo volit x odvolávat jednoho xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zúčastní xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zanikne za xxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxx xxxx více osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx komisi x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §245, xxxxxxx-xx xxxxxxxx tam xxxxxxx.
§244x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§245
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
(1) X xxxxxxxx, jež xx méně xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx určit, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxx schůze.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxx než xxx členů, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx
§246
(1) Funkční xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nesmí xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx.
(2) Členové xxxxxxx orgánů xx xxxxxxxx družstva xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§247
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x člena kontrolní xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx voleného orgánu xxxxxxxx.
§248
(1) Xxxx družstva, který xx do xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx povinen xxxxxxx to xxxxxx, xxxxx xx členem. Xxxx funkce končí xxxx, kdy odstoupení xxxxxxxxx xxxxx oprávněný x xxxx podle xxxxxx. Neurčují-li xxxxxxx xxxxx, projedná odstoupení xxxxx, který xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx projednat xxxxxxxxxx xx xxxx nejbližším xxxxxxxx poté, xxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx měsíců. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůty xx xxxxxxxxxx pokládá xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Není-li xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx až xx xxxx, kdy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nového člena. Xxxxxxxxxxx člen xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx smrtí.
§249
Xxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx členy xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§250
Xxxxxxxxx x představenstvu a xxxxxxxxx komisi
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komise xxxxxxxx náleží xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx hlasuje xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x jednotlivých případech xxxxxx jednající xxxxx.
(2) Připouští-li xxx xxxxxxx, lze usnesení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky, xxxxxxxx s tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx všichni členové xxxxxx. Xxx tento xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx (§238 odst. 3).
§251
Xxxxxx xxxxxxxx x odpovědnosti xxxxx orgánů xxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
Xxx IV.
Xxxxx xxxxxx závěrka x výroční xxxxxx x hospodaření
§252
(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx sestavit xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x způsob rozdělení x užití xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx řádnou xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx rozdělení xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
§253
Xxxxxx-xx xxx stanovy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 9) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hospodaření družstva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx roce x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx skutečnosti xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spolu x řádnou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxx V.
Xxxxxxx, likvidace x xxxxx právní xxxxx xxxxxxxx
§254
(1) Xxxxxxxx xxxxxx výmazem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx.
(2) Družstvo xx xxxxxxx:
x) usnesením xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zrušením xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxx, k němuž xxxx družstvo xxxxxxx.
(3) X rozhodnutí xxxxxxx schůze x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§255
§255 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§256
§256 xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§257
(1) Xxxx xxxx xx xxxxx státního xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, rozhodnout x zrušení družstva x xxxx likvidaci, xxxxxxxx:
x) počet členů xxxxxxxx xxxxx pod xxxxx xxxxxxxxx x §221 xxxx. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §223 xxxx. 2,
c) xxxxxxxx xxx roky xxx xxx, xxx skončilo xxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx porušena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx družstvo xx dobu xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fond,
e) xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §56 odst. 3,
x) xxxxxxxxx, splynutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zákon.
(2) Soud xxxxxxx před rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx.
§258
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx družstvo xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pokračovat x xx skončení xxxx xxxx.
(2) Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx učiněno dříve, xxx xxxx započato x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§259
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx zrušené družstvo xx xxxxxxxxx. Likvidátoři xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve stanovách xxxxxxxx, jinak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Likvidátoři jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx projednává xxxxxxx schůze. Xxxxx xx xxxxxxxxx musí xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx každému xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx vkladu. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx družstva xxxxxx xxxxxxx jeden xxx. Neurčují-li xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxx xxxx členy xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Na vracení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §234 xxxx. 1.
(4) Xxxxx člen xxxxxxxx nebo jiná xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx tří xxxxxx xxx dne konání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neplatné xxx rozpor x xxxxxxxx předpisy nebo xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx likvidační xxxxxxxx xxxxxxxx.
§260
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Nestanoví-li xx x této hlavě xxxxx, použijí se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavy I xxx X (§56 xx 75c) xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXX III.
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX X.
OBECNÁ XXXXXXXXXX
Díl X.
Xxxxxxx právní xxxxxx x xxxx xxxxxx
§261
(1) Xxxx xxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx vzniku je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx státem nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, jež nejsou xxxxxxxxxxx, při uzavírání xxxxx, z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx se xxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx závazkové xxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx společníkem x xxxxxxxx společností, xxxxx x xxxx společníky xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx ze smluv, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx zakladateli xxxxxxxx x mezi členem x družstvem, jakož x mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x členského xxxxxx x družstvu, xxxxx i ze xxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx,
c) z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx (§642),
d) xx xxxxxxx x prodeji xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (§476), xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (§488b), zástavní právo x xxxxxxxxxx xxxxxx (§117a), xxxxxxx x xxxxx (§497), smlouvy x xxxxxxxxx činnosti (§591), smlouvy zasílatelské (§601), xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§638), xxxxxxx o xxxxxx společenství (§673), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§682), xxxxxxx x inkasu (§692), xxxxxxx o bankovním xxxxxxx věcí (§700), xxxxxxx x xxxxxx xxxx (§708) x xxxxxxx x vkladovém xxxx (§716),
x) x xxxxxxxx xxxxxx (§313), x cestovního xxxx (§720) x xxxxx xxxxxxxxxx (§725),
x) mezi xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx členem,
x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
h) x finančního xxxxxxxxx 37).
(4) Xxxxx xxxxx zákona xx xxxx i vztahy xxxxxxx xxx zajištění xxxxxx závazků x xxxxxxxxxxx vztazích, jež xx řídí xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx odstavců.
(5) Xxx xxxxxxx této xxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx rozhodující xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx závazkového vztahu.
(6) Xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxxx nejsou xxxxxxxx x hlavě XX této části xxxxxx x jsou xxxxxxxx jako smluvní xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx smluvním xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikáním stran xx xxxx řídí xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xx xx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx závazku xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxx se řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§262
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx vztah, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v §261, se řídí xxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zhoršení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx adhezních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů směřujících x ochraně spotřebitele.
(2) Xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného a xx-xx xxxxx jedna xx xxxxx právního xxxxxx podle §261 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx této xxxxx xx obě xxxxxx; xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvách xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx zákonů směřujících x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxx podnikatelem.
§263
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx části xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyloučit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §261 x 262, §263 xx 272, §273, §276 xx 288, §301, 303, 304, §306 xxxx. 2 x 3, §308, §311 xxxx. 1, §312, §321 odst. 4, §322, §323, 324, §340 odst. 4 xx 6, §341, 343a, 343b, 344, 365, 370, 371, 376, 382, 384, §386408, §444, 458, 459, 477, 478, §479 odst. 2, §480, §483 xxxx. 3, §488, 488a, §488c xx 488e, §493 odst. 1 xxxx xxxxx, §499, §509 xxxx. 1, §528, 535, 592, 597, 608, §612 xx 614, §620, §622 xxxx. 4, §628, 629, 655, 655a, 658, 659a, 659b, 659c, §660 xxxx. 4 x 5, §662 xxxx. 2 a 3, §662a xxxx. 3, §668 xxxx. 2, 3, 4 a 6, §669 xxxx. 6, §669a xxxx. 2, §672a, §673 xxxx. 2, §678, §679 xxxx. 1, §680, 707, §709 xxxx. 3, §710 xxxx. 2 x 3, §713 xxxx. 2, §714 odst. 4, §715a, §718 xxxx. 1, §719a, §722 xx 724, §729, 743 x §745 odst. 2.
(2) Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx části x xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§264
(1) Xxx xxxxxx xxxx x povinností ze xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x x xxxxxxxxx zvyklostem zachovávaným xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx x rozporu x obsahem xxxxxxx xxxx se xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx použijí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, jež xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§265
Xxxxx xxxxx, xxxxx xx x rozporu xx xxxxxxxx poctivého xxxxxxxxxx xxxxx, nepožívá xxxxxx xxxxxxx.
Díl XX.
Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx
§266
(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx straně, xxxxx xx projev xxxx xxxxx, xxxx xxxx xx musel xxx xxxx.
(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx významu, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx projev xxxx xxxxx. Výrazy xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx jim xxxxxxxxx x xxxxx styku xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx vůle xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vůle, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy x xxxxx, kterou strany xxxx sebou xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx připouštějící různý xxxxxx, xx třeba x pochybnostech vykládat x xxxx strany, xxxxx xxxx xxxxx x jednání xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podnikání, xxxxx závodu nebo xxxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx místo, které xx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§267
(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxx zákona.
(2) Xx vztazích upravených xxxxx xxxxxxx neplatí xxxxxxxxxx §49 občanského xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx jinak neplatné xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (§262) xxxx dohoda o xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xx xx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx neplatnosti smlouvy, xxxxx xxxx součásti.
§268
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx právní xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxx. Xxx náhradu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti (§373 a xxxx.).
Xxx XXX.
Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx smlouvy
Xxxxx 1.
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
§269
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx II xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx typy smluv xx použijí jen xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x těchto xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx uzavřít x xxxxxxx smlouvu, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxx smlouvy. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, smlouva xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx x určité části xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx dohodou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určení obsahu xxxxxxx, jestliže tento xxxxxx xxxxxxxx xxx xx vůli jedné xxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx část smlouvy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, vyžaduje xx, xxx dohoda xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx obdobně §291.
§270
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx dodatečně xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx podmínku xxxxxxxxx dohodnuté části xxxxxxx, xxxxxx strany xxxx před xxxxx xxxxxxxxx nepochybně najevo, xx nedosažení dodatečné xxxxxx x doplnění xxxxxx smlouvy nemá xxx xxxx xx xxxxxxxx uzavřené xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Dohodnou-li se xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo osobou xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §291. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účinnosti, xxxxx xxxx dohodnut xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x její xxxxxxxx xxxxxx zánikem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§292 xxxx. 4 a 5), xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx smlouvy xx zůstat x xxxxxxxxx.
§271
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x uzavření xxxxxxx navzájem xxxxxxxxx xxxxxxxxx označené xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx osobě x ani xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx potřeby, x xx bez xxxxxx na to, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, obdobně podle xxxxxxxxxx §373 x xxxx.
§272
(1) Xxxxxxx vyžaduje k xxxxxxxxx xxxxxxxx formu xxxxx v případech xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, aby smlouva xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx uzavřená xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxx zrušena xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, může xxx smlouva měněna xxxx zrušena pouze xxxxxxx.
§273
(1) Xxxx xxxxxx smlouvy xxx xxxxx xxxx xxxxxxx na všeobecné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné obchodní xxxxxxxx, jež jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx přiložené.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(3) X xxxxxxxx smlouvy xxx užít smluvních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
§274
Xxxxxxx-xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x užívaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx za xx, xx strany zamýšlely xxxxxxxxx touto doložkou xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx pravidly, xx xxx xx xxxxxx xx smlouvě xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x povaze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§275
(1) Xx-xx xxxxxxxx více xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zahrnuto xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xx sobě vzájemně xxxxxxx, xxxxx každé x xxxxxx smluv xx podmínkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x těchto xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxx smluv, x xx x obdobnými xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx použije xxxxxxx, xxxxxxxx x povahy xxxx účelu smluv xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx jedné nebo xxxx xxxxxxxxx jiných.
(4) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x důsledku xxxxx, kterou strany xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodným xxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxx, které xx xxxxx určen, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx provedením xxxxxxxx xxxxx (xxxx. odesláním xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx) bez xxxxxxxxxx navrhovatele. V xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx k xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodné pro xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxx návrh na xxxxxxxx smlouvy x xxxx účinky
§276
(1) Xxxxxx vůle, xxxxxx se navrhovatel xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx"xxxxxxx xxxxx"), jestliže xxxxx xxxxxxxx §269.
(2) Podnět x xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxx náležitosti xxxxxxx x odstavci 1, xx považuje xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
§277
Veřejný xxxxx lze odvolat, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvolání xxxxxx xxxx přijetím xxxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zveřejněn.
§278
Na xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx uzavřena x osobou, xxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu x xx xxxxx x xxx stanovené, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx navrhovateli xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx uzavření smlouvy xxxxxxx. Přijme-li veřejný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§279
(1) Xxxxxxxx smlouvy je xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xx, xxx xx xxxxx xxxxxxx návrhu xxxxx §278.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx odstavec 1, xxxxxxx nevznikne, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx té, xxx mu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy.
§280
Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx všemi xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx v něm xxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§281
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "vyhlašovatel") x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxx tím výzvu x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "návrh").
§282
(1) X xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx soutěže (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadovaného xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx obsahu zamýšlené xxxxxxx, na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, určen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxx návrhy xxxxxxx, x xxxxx xxx oznámení vybraného xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vhodným xxxxxxxx uveřejněn.
§283
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx toto xxxxx x xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§284
(1) Xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxx, jen xxxx xxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxx odchýlit jen x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxx na xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soutěže.
§285
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxx soutěže xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx lze xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x době, xxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxxxx, ledaže xxx xxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx měnit nebo xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§286
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhů x oznámí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxx soutěže.
(2) Xxxx-xx v xxxxxxxxxx soutěže stanoven xxxxxx výběru nejvhodnějšího xxxxxx , xx xxxxxxxxxxxx oprávněn vybrat xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
§287
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §286. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vybraný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxx sdělení x xxxxxxx návrhu, xx xxxxxx smlouvu xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhy, xxxxxxxx si xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§288
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří x soutěži neuspěli, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Díl XX.
Xxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxxxx
§289
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jedna xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx plnění, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Smlouva vyžaduje xxxxxxxx formu.
§290
(1) Xxxxxxxx strana xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxx x tomu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stranou x xxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx osoba určená xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx. Nárok na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx obsahu xxxxxxx xxxx oprávněná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
§291
Xxxxxxxxxx §290 x §292 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxx dohodu xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx určitých xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxx má xxxxx xxxx dohody být xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obě strany; x pochybnostech xx xx xx to, xx závazek vznikl xxxxx stranám.
§292
(1) Xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x zásadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku.
(2) Xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx smlouvě x xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxx §290 odst. 2 xx xxxxxxxxx uplynutím xxxxxxx roku ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx vyzvala xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §290 xxxx. 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lhůtu xxxxx. Xxxxxxxx lhůta xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x §391 a xxxx. xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x době xxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Závazek xxxxxxx xxxxxxxxx obsah smlouvy xxxxxx, xxxxxxxx oprávněná xxxxxx xxxxxxx zavázanou xxxxxx k splnění xxxxxx xxxxxxx x xxxx určené v xxxxxx x doplnění xxxxxx smlouvy (§291), xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx dohody.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxx zaniká, jestliže xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxx xxxxxx vycházely xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx do xx míry xxxxxxx, xx nelze xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx dochází, jen xxxx xxxxxxxx strana xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx oprávněné xxxxxx.
Díl X.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx závazcích x xxxxxxxxxx xxxxxxx
§293
Xx-xx xxxxxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxx osob, xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx.
§294
Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx závazku, xx dlužníci nejsou x témuž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, je každý xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx svého xxxxxx xx závazku. X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§295
Převezme-li xxxxxxx xxxx závazek, x jehož xxxxxx xxxxxxx, xx jej xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx závazek xxxxxxxx.
§296
Xx-xx xxxxxxx zavázán xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x věřitelů, nevyplývá-li xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jiného.
Xxx VI.
Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx 1.
§297
§297 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1995 Xx.
§298
§298 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1995 Xx.
§299
§299 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
Xxxxx 2.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
§300
Xxxxxxxxx vylučující odpovědnost (§374) xxxxxx xxxx xx povinnost platit xxxxxxx xxxxxx.
§301
Nepřiměřeně xxxxxxx xxxxxxx pokutu xxxx xxxx snížit x přihlédnutím k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx až xx xxxx škody vzniklé xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněn xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §373 x násl.
§302
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxxxxx pokuty.
Xxxxx 3.
Xxxxxx
§303
Xxx xxxxxxxx písemně prohlásí, xx ho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nesplní xxxxxx xxxxxxx, stává xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§304
(1) Xxxxxxx xxx zajistit xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx nebrání, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jen pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníka xxxx xx xxxx xxxxxxx, x němž xxxxxxx v xxxx xxxxx prohlášení x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx závislý xx xxxxxxx xxxxxxxx.
§305
Xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§306
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxxxx na xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx době xxxx, co xxx x xxxx věřitelem xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx uskutečnit nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx dlužník xxxx xxxxxxx nesplní.
(2) Xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxx uplatnit všechny xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx je oprávněn xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx.
(3) Jestliže ručitel xxxxxxx xxxx věřiteli xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dlužník, xx dlužník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu tím xxxxxxx.
§307
(1) Xxxxxx-xx se za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx každý x xxxx za xxxx závazek. Ručitel xx vůči ostatním xxxxxxxxx stejná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx ručením zajištěna xxxxx část závazku, xxxxxxxxx se rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x jaké je xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxx na xxxxxxxxxx v době, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§308
Xxxxxxx, xxxx splní závazek, xx xxxxx xxxx, xxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx oprávněn požadovat xxxxxxx doklady x xxxxxxx, které xx xxxxxxx, x jež xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§309
Xxxxxxxx-xx xxxxxxx věřitele xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx uplatnit vůči xxxxxxxx xxxxxxx námitky, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx vymáhal. Xxxxxxx však xxxxxx xxxx ručiteli uplatnit xxxxxxx, na které xxxxxxx ručitele xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zprávy, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
§310
Xxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xx nepromlčí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§311
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx nezaniká, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx právnické xxxxx, xxx je xxxxxxxxx.
§312
Xxxxxxxxxx §305 xx 311 xxxxx přiměřeně i xxx ručení, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
Oddíl 4.
Xxxxxxxx xxxxxx
§313
Xxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx věřitele xx xxxx určité xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx listiny, jestliže xxxxxx xxxxx osoba (xxxxxxx) xxxxxxx určitý xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jiné podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
§314
Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx za xx, xx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x případě, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§315
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx věřitel xxxxxxxx xxxxxx x bankovní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx nárok na xxxx xxxxxx vůči xxxxx, xxxxx xx x potvrzení bankovní xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx banka xxxxxxxx záruku, nevzniká xxxxxxxxxx bance xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svého oznámení.
§316
(1) Xxxxx ručí za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx věřiteli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx záruční xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx záruku xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazku xx xxxxxx nebo xxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
§317
Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dlužník, x xxxxx xx povinna xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx o xx xxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxx dlužník splnil xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§318
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx věřitel xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx záruky pouze x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bankovní xxxxxxx.
§319
Xxxxx xxxx xxxx závazek x xxxxxxxx záruky, xxx xxxx k xxxx byla písemně xxxxxxx věřitelem. Je-li xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx záruky podmíněno x záruční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxx výzvě xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xx.
§320
Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxx plnit na xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.
§321
(1) Xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx záruka xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx platnosti.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx to, xx banka xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx záruční listiny xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx uzavřenou x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx věřiteli, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a dlužníkem xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx uplatnění těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nahradí xx škodu xxx xxxxxxxxxx.
§322
(1) Xx bankovní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx bankou x xxxxxxxxx xx řídí xxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxx.
Oddíl 5.
Xxxxxx xxxxxxx
§323
(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx určitý xxxxxxx, xx xx xx xx, že x uznaném xxxxxxx xxxxx závazek trvá x xxxx uznání. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x případě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx uvedené v §407 xxxx. 2 x 3.
(3) Xxxxxx závazku má xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Oddíl 6.
§323x
§323a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Sb.
§323x
§323b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 409/2010 Sb.
§323c
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Sb.
§323d
§323x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 409/2010 Sb.
§323e
§323e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 409/2010 Xx.
§323x
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Sb.
§323x
§323g xxxxxx právním předpisem x. 344/2007 Sb.
§323x
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2007 Sb.
§323x
§323x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2007 Xx.
Xxx VII.
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxx xxxxxx
§324
(1) Xxxxxxx zanikne, xx-xx věřiteli xxxxxx xxxx x řádně.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx plněním xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx.
(3) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, mění xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věřitele vzniklým x xxxxxxx plnění, x závazek xxxxxx xxxxxx uspokojením.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx škody x xx xxxxxxx pokutu.
§325
Mají-li xxxxxx xxxxxxxx závazky, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx druhou stranou xxxxxxx xxx xx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx již xxxxxxx xxxx xx připravena x schopna xxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx z xxxxxx některého xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného.
§326
(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx závazek xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, může své xxxxxx odepřít až xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištěno xxxxxx druhé xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx stane xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nesplní xxxx xxxxxxx vzhledem k xxxxxxxxxx své způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x svému xxxxxxx xxx přípravě xxxxxx xxxxxxx.
(2) X případech uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx oprávněná xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx může xx xxxxxxx odstoupit. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx odstoupit, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx strany je xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx žádná xx xxxxx xxxxxxxxx odepřít xxxxxx xxxx odstoupit xx smlouvy x xxxxxx, xx závazek xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx.
§327
(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsoby, xx xxxxx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx toto právo xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx neurčí xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx do xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxx dlužník xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx na xxxxxxx svého práva xxxxxxx xxxx věřitel, xxxxx xx k xxxx oprávněn, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx jej xxxxx xxxxxx, nemůže bez xxxxxxxx xxxxx strany xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§328
Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx závazku xxx určena xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, jež xx xxxx xxx účely, xxx xxx xx xxx xxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobných xxxxx.
§329
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx částečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx hospodářskému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx xxxxx xxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§330
(1) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazků a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx určený xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxx, xx splněn xxxxxxx nejdříve xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx nejprve xx xxxxx a potom xx jistinu, xxxxxx-xx xxxxxxx jinak.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx závazek xxxx, xxxxxxx se xxxx nejdříve závazku, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx zajištěno, jinak xxxxxxx xxxxxxxx splatného.
(4) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx škody xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx závazek, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx škody, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§331
Xxxx-xx xxxxxxx xxxx závazek xxxxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx xxx, jako xx xxxxxxx xxxxx xxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.
§332
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetí xxxxxx, xxxxxxxx s xxx dlužník xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx jiným způsobem xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx porušil.
(2) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx x třetí xxxxxx xxxx jiného, xxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx věřitele, xxxxx xx xxxxxxx xx vydat x xx xx xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§333
(1) Xxxxxxx-xx plnění xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx požadovat na xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a odepřít xx, dokud xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxx, která předloží xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§334
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx směnky nebo xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterých xx xxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vliv xx xxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžitého xxxxxxx xx dlužníku podle xxxxxxx, xxx když xxxxxx dosáhnout jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxx xxxxxx
§335
X řádnému xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§336
Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxx-xx xxxx jiného x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx, xxx xxx x době uzavření xxxxxxx xxx sídlo xxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx závazek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§337
(1) Xxxxxxxx závazek xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx podnikání, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx věřitel xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx náklady x xxxxxxx nebezpečí spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které tím xxxxxxxx xxxxxxxx.
§338
Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx splnit x xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x místě tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§339
Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxx poštovním poukazem, xxxxxxxx xx není x xxxxxxx s xxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxx plnění
§340
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx závazek splnit x době xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění závazku xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx požádán.
(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxx §261 xxxx. 1 nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx poskytnout xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dlužník xxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx
x) ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxx povahy,
x) x xxx xxxxx x xxxxxx
1. xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx bude-li xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx podobné xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx služba,
2. xxx dne xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě ověření, xxx xxx xxxxxxx xxxxx splněn, x xxxxxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ověřením xxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx strany si xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 60 xxx xxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xx-xx ujednáno převzetí xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx takového xxxxxxxx xxxx ověření xxxxx xxx 30 dnů. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx delší xxx 30 xxx xxx jen tehdy, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nespravedlivé.
(6) Xx-xx dlužníkem xxxxxxx xxxxxxxxx, dobu xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 dní xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx je to xxxxxxxxxx xxxxxxx závazku x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 60 xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxx obdobné xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx věřitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subdodavatele.
§340x
Xxxxxxxxxxx §340 xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx formě xxxxxxx.
§340x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 179/2013 Xx. x účinností xx 1.7.2013
§341
Xx-xx xxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx ji v xxxxxxxxx xxxx, určí xxxx xxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx x x důvodu, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§342
(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx x ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx uzavření smlouvy xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx stran, xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x nich.
(2) Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, je před xxxxx xxxxx věřitel xxxxxxxx požadovat plnění, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx svůj xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx věřitel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
§343
Splní-li xxxxxxx xxxxxxxx závazek xxxx xxxxxxxxxx dobou xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dlužné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxx xxxxx.
§343a
Dohoda x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx od §340 odst. 4 xx 6 x xxxxxx o xxxx xxxxx x prodlení, xx-xx vůči xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Dovolat se xxxx xxxxxxxxxxx může x právnická xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx podnikatelů 42).
§343x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 179/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2013
§343b
(1) Xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx hrubě xxxxxxxxxxxxx.
(2) Má xx xx xx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx hrubě xxxxxxxxxxxxx.
§343x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2013
Díl XXXX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx nesplněného xxxxxxx
Xxxxx 1.
Odstoupení xx xxxxxxx
§344
Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxx tento xxxxx.
§345
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§365) xxxx xxxxxxxx (§370) xxxxxxxxx porušení xxxx smluvní povinnosti, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvu xxxxxx v xxxx xxxxxxxx smlouvy nebo x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x jejího xxxxxx nebo x xxxxxxxxx, za xxxxx xxxx smlouva uzavřena, xx druhá strana xxxxxx xxx zájem xx plnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx má za xx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Oznámí-li strana xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx této povinnosti xxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx právo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, vzniká xx právo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
§346
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx strana xxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx, která je x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x tomu xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, jež xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, že svůj xxxxxxx xxxxxxx, může xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxx jejím xxxxxxxxx.
§347
(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx druhá xxxxxx oprávněna odstoupit xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxx x xxxxxxxxx dílčím plněním xxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x prodlení.
(3) Xxxxxxx části xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx bylo přijato xxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, lze xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx část xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx zřejmě xxxxxxxx xx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx význam xxx xxxxxx plnění, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§348
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x chování xxxxxxx strany, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ještě xxxx dobou stanovenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx porušena xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyzvání oprávněné xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dostatečnou jistotu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx má být xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxx, xxx povinná xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx povinnost xxxxxxx.
§349
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, když x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněné xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx této xxxx xxxxx účinky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx souhlasu xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx splněna xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx důvodem x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(3) Vyplývá-li z xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nemá zájem xx splnění závazku xx xxxx stanovené xxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx neoznámí xxxx xxxxx dobou, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§350
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxxx x oprávněná xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx oprávněná xxxxxx odstoupí xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty pro xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxx lhůty, jež xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx strana druhé xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx smlouvy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinnost x xxxx lhůtě. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účinky odstoupení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebyla přiměřená.
§351
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx práva x povinnosti xxxxx xx smlouvy. Xxxxxxxxxx xx smlouvy se xxxx nedotýká nároku xx náhradu škody xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx smluvních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se volby xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle §262, xxxxxx sporů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxx mají xxxxx x xx ukončení xxxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx před xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx druhou xxxxxxx, toto xxxxxx xxxxx, u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx ve xxxx xxxxxxxx ve smlouvě xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §502. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx odstoupila xx xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx nemožnosti xxxxxx
§352
(1) Xxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxx pomocí jiné xxxxx.
(2) Závazek xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xx uzavření xxxxxxx x jejichž účinnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zakazují xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx, xxxx vyžadují xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xx xxxxx usiloval.
(3) Xxxxxxx xxxx odstoupit xx smlouvy ohledně xxxxx xxxxxx, xxxxx xx nestalo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx část xxxxxx pro věřitele xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx druhé xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§353
Xxxxxxx, xxxxx závazek xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže nemožnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§374). Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §373 x násl.
§354
Xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §351.
Xxxxx 3.
Xxxxxxxx
§355
(1) Xxxxxxx-xx strany xx xxxxxxx ujednání, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zrušuje xx xxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx, když xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx využívá x stanovené odstupné xxxxxxx. Ustanovení §351 xxxx. 1 platí xxxxxxxxx xxx účinky xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxx, xxxxx xxx přijala xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx xxxx xxxx xxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§356
(1) Xxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xx byl xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx okolností, xx nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx odstoupit.
(2) Xx změnu okolností xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
§357
Strana, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §356, xx xxxxxxx nahradit xxxxx straně škodu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvy platí xxxxxxxxx §351.
Díl IX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§358
X započtení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže pohledávka xx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxx nastalo teprve xx xxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§359
Xxxxx xxxxxxxxxx splatné xxxxx xxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx peněžité xxxxxxx.
§360
Započíst xxx x xxxxxxxxxx, xxx není splatná xxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx odložil dobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx změnil xxxx xxxxx.
§361
Xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx smlouvy xxx xxxxxx xxxxxx běžný xxxx vkladový účet, xxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx majiteli účtu xxxxx smlouvy o xxxxxx těchto účtů.
§362
Peněžité xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx když xxxx xxxx xxxx xxxxx směnitelné. Pro xxxxxxxxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxxxx xx rozhodující xxxxxxx xxxxxxxx kurs xxxxxx x xxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Rozhodný xx xxxxxxxx kurs platný x xxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§363
Byla-li xxxxxxxxxx postupně xxxxxxxxx xx několik xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x době xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§364
Xx xxxxxxx xxxxxx stran xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky.
Xxx X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx
Xxxxx 1.
Prodlení xxxxxxxx
§365
Dlužník xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx nesplní řádně x včas xxxx xxxxxxx, x to xx do doby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx závazek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§366
Pokud xxxxx nestanoví pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx závazku.
§367
Věřitel xx oprávněn při xxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx xx něho xxxxxxx xxxxx xxxxx §373 x xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x případech, xxxxx xxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx.
§368
(1) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vrácením věci xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx x věcí, xxxxxx xx předat nebo xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze závazkového xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx dobu, xx kterou xx x prodlení nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxxxx nenesl xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxx xx to, x xxxxxx xxxxxx x xxx došlo.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na věci, xxxxxxxx x xx xxxxx x době, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx věci, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx způsobena xxxxxxxxx xxxx vlastníkem věci xxxx by k xx došlo x xxx splnění povinnosti xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xx rozhodující snížení xxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxx škody xx xxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §373 x xxxx. xxx xxxx xxxxxx.
§369
(1) Xx-xx dlužník x xxxxxxxx se splněním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části a xxxx smluvena xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx dlužník xxxxxxx xxxxxx x nezaplacené xxxxxx úroky z xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, jinak xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených nařízením xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx nárok na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx splněním xxxxxxxxxx závazku, xxx xxxxx xxxx škoda xxxx xxxxx úroky x xxxxxxxx.
§369x
§369x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 179/2013 Xx.
Oddíl 2.
Xxxxxxxx věřitele
§370
Xxxxxxx xx x xxxxxxxx, jestliže v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx dlužník xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§371
(1) Xx věřitele, xxxxx xx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §373 x xxxx. Odstoupit xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.
§372
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx věřitele xx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx škody xx věci (§368 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxxxx toto nebezpečí xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxx věřitel, xxxx xxxxxxx povinen x xxxx náhradě nebo x jejímu odstranění, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxxx xxxxx
§373
Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, je povinen xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx straně, xxxxxx prokáže, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§374
(1) Xx okolnosti vylučující xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxxx na vůli xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx rozumně xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x dále, xx by x xxxx vzniku závazku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vznikla xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx vznikla x jejich hospodářských xxxxxx.
(3) Účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx pouze xx xxxx, xxxxx trvá xxxxxxxx, s xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§375
Xxxx-xx xxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxx vztahu způsobeno xxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx u xxxxxxx xxxxxx vyloučena odpovědnost xxx v xxxxxxx, xxx je x xx vyloučena odpovědnost xxxxx §374 x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx povinné xxxxxx.
§376
Poškozená xxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx škody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poškozené xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§377
(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost xxxx xxxxx x přihlédnutím xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, že xxxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx být podána xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx péči xxxxx dovědět.
(2) Xxxxxxxx povinná xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx poškozená xxxxxx xxxxx na xxxxxxx škody, xxxxx xx xxx xxxxxxx.
§378
Škoda xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx; jestliže xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx požádá a xx-xx to xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stav.
§379
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx, jež převyšuje xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxxx xxxx xxxxx důsledek xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx době xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx.
§380
Za xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§381
Xxxxx xxxxxxxx ušlého xxxxx xxxx xxxxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxx zisku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodním styku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x okruhu podnikání, x xxxx xxxxxxx.
§382
Poškozená xxxxxx nemá nárok xx náhradu té xxxxx xxxxx, xxx xxxx způsobena nesplněním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx škody xxxx xxxxxxx jejího xxxxxxx.
§383
Xx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx několik xxxx, xxxx tyto xxxxx xxxxxxx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
§384
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx případu učinit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx škody xxxx x jejímu xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx nahradit xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
§385
Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx od xxxxxxx, nemá xxxxx xx náhradu xxxxx, xxxxx vznikla xxx, xx nevyužila xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxx strana xxxxxxxxxx.
§386
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na náhradu xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx i xxxx porušením povinnosti, x něhož xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx povinnosti, x xxxxx xxxx škoda xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxx právo omezit.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx soud xxxxxx.
Díl XI.
Xxxxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxx promlčení
§387
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx neurčitou.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x něm xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx poslední x pohledávek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxx promlčení
§388
(1) Xxxxxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx strany xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx promlčení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) X xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může však xxxxxxxxx strana xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx:
x) xxx práva xx xxxxxxxx x téže xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) právo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx nároku uplatněnému xxxxxx stranou.
§389
Xxxxxxxx xxxxxxx splnil xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xxxxx, x když xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx doba xxx xxxxxxxx.
§390
Xxxxxxxx xx xxxxxxx právo xxxxxxxxxx právní xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx doby
§391
(1) X xxxx xxxxxxxxxxxxx u soudu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx něco xxxxxx.
(2) X práv xxxxxxxxxx xxxxxx úkon xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
§392
(1) X xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxx xxx závazek xxxxxx xxxx mělo xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnost, xxxxxx xx určité xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx promlčecí xxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) X práva xx dílčí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx pro nesplnění xxxxxxxxx xxxxxxx závazku xxxxxxx závazek xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§393
(1) X xxxx vzniklých x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxx z xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx oprávněnému xxxx osobě xxx xxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vždy xxx xxx včasného xxxxxxxx xxxx během záruční xxxx x x xxxxxx z xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxxx.
§394
(1) X xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx ode dne, xxx oprávněný od xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) X práva xx xxxxxxx plnění uskutečněného xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxx xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxx.
(3) X xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §268 xxxxxx promlčecí doba xxxxx ode xxx, xxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
§395
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxx počíná xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx jiných xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx požadovat vydání xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§396
U xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo vkladovém xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxx xxxx.
§397
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx doba xxxxx xxxx.
§398
U xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx promlčecí xxxx xxx xxx, xxx xx poškozený xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x o xxx, xxx xx xxxxxxx x její xxxxxxx; xxxxx však nejpozději xxxxxxxxx 10 xxx xxx dne, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§399
Xxxxx xxxxxxx ze xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x opožděného xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx promlčují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx vzniklých x xxxxxxxxx zničení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx promlčecí xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx příjemci, u xxxxxxxxx práv xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxx doručena. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx promlčecí xxxx xxxxxxxxx x §397.
§400
Změna x osobě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxx xxxxxxxxx doby.
§401
Xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx promlčuje, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx promlčecí xxxx, a to x xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxx 10 let xx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx lze xxxxxx x před xxxxxxxx xxxx promlčecí xxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx x přetržení xxxxxxxxx xxxx
§402
Xxxxxxxxx doba přestává xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jakýkoli xxxxxx xxxx, který xx považuje xxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx řízení.
§403
(1) Xxxxxxxxx xxxx přestává xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxx.
(2) Nelze-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxx bylo rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx jejího xxxxx xxxx místa xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§404
(1) Xxxx-xx právo, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, uplatněno x soudním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx protinároku, přestává x xxxx běžet xxxxxxxxx doba xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodčí xxxxxx ohledně xxxxx, xxxxx němuž xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x téže xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) V xxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
§404a
Xxxxxxxxx xxxx přestává xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx.
§404a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 202/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012
§405
(1) Xxxxxxxx právo bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §402 xx 404, avšak v xxxxx řízení nebylo xxxxxxxxxx xx věci xxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx.
§406
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zahájené proti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx přestala xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spoludlužníkem, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím promlčecí xxxx.
(2) Je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx nebo je-li xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx zahájena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx věřitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx promlčecí doba xxxxxxx xxxxx věřitele, xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx doby, že xxxx proti xxxx xxxxxxxx uvedené řízení xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx osobou.
(3) Jestliže xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx mediace uvedená x xxxxxxxxxx 1 x 2 skončí, xxxxx, xx promlčecí xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx mediace.
§407
(1) Xxxx-xx xxxxxxx písemně xxxx závazek, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od tohoto xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ohledně xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxx platí.
(3) Xxxx-xx dlužník částečně xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx dlužník xxxxxx i zbytek xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxx závazku způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxx x xxxx xxxxxx již xxxxxxxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxx
§408
(1) Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skončí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx lhůty xxxxx xxxx první se xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, xxx bylo xxxxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx x xxxx výkonu xxxx xxxxxxxx xx xxx měsíců ode xxx, kdy mohlo xxx xxxxxxxx.
HLAVA XX.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX OBCHODNÍCH XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx X.
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Základní xxxxxxxxxx
§409
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx prodávající xxxxxxxx dodat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx se zavazuje xxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxx xxx kupní xxxx dohodnuta nebo xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže x xxxxxxx x uzavření xxxxxxx vyplývá vůle xxxxx ji uzavřít x bez určení xxxxx ceny. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxx xxxx stanovenou xxxxx §448.
§410
(1) Xxxxxxx o xxxxxx xxxxx, které xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxx dodáno, xx xxxxxxxx předat xxxxx straně xxxxxxxxxx xxxx xxxx, jichž xx zapotřebí k xxxxxx xxxxx.
(2) Xx kupní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zboží xxxxx, spočívá ve xxxxxxxx činnosti nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxxxxxx prodávajícího
§411
Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx dodat xxxxx, xxxxxx doklady, které xx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx nabýt xxxxxxxxxxxx xxxxx ke zboží x xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx.
Dodání zboží
§412
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx místě, xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx kupující xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odeslání xxxxx xxxxxxxxxxxx x zboží xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx věděly, xxx se xxxxxxx xxxx kde má xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, když xx kupujícímu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x tomto místě.
(3) V xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tím, xx xxxxxx kupujícímu xxxxxxxx xx zbožím v xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bydliště xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx kupujícímu xxxxxx.
§413
Uskutečňuje-li xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx předávané xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx pro kupujícího, xxxxxxxx účinky dodání, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx kupujícímu xxxxxxxx xxxxx x odeslané xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx neučiní, xxxxxxxxxxx xx dodání xx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxx kupujícímu.
§414
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx:
x) xxx, který xx xx smlouvě xxxxx xxxx určen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) kdykoli během xxxxx, která xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx ze smlouvy xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x rámci této xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lhůta, v xxx xx být xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx nákresy potřebné x výrobě xxxxx, xxxxxxxx kupní xxxx xxxx xxxx část xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxx xxxxx běžet xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx kupující xxxxxxxx xxxxx převzít nebo xx odmítnout.
§415
Pokud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z ustálené xxxxxxxxx praxe xxxx xxxxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx určení doby xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
x) "začátkem xxxxxx" xxxxxxx 10 xxx tohoto xxxxxx,
x) "x polovině xxxxxx" od 10. xx 20. xxx xxxxxx,
x) "x xxxxxxxx xxxxxxxxx" druhý xxxxx xxxxxxxxx,
x) "xxxxxx xxxxxx" posledních 10 xxx xxxxxx,
x) "ihned" u xxxxxxxx x xxxxxxx xx dvou xxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx, x xxxxxxxxx xxxxx pět xxx.
§416
Není-li xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyzvání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx přiměřené x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zboží x x xxxxx dodání.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxx
§417
Prodávající xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jež jsou xxxxx k xxxxxxxx x x užívání xxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx stanovené xx smlouvě.
§418
Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx nevztahuje §419, xx uskutečňuje v xxxx x místě xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx až do xxxx doby odstranit xxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.
§419
(1) Xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x volnému xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx dovozu x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x sídle xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx kupujícímu xxxx xxx, xxx kupující xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x době xxxx xxxxxx xx místa xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx
§420
(1) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, jakosti x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro přepravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Neurčuje-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxx v jakosti x provedení, jež xx xxxx pro xxxx stanovený xx xxxxxxx, xxxx není-li xxxxx xxxx xx xxxxxxx stanoven, xxx xxxx, k němuž xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx být zboží xxxxxx xxxxx vzorku xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx kupujícímu. Xx-xx rozpor mezi xxxxxxx jakosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vzorku xxxx xxxxxxxx a určením xxxxx popsaným xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Není-li x xxxxxx určeních xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx smlouva, jak xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen zboží xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx obvyklý xxx takové zboží x xxxxxxxxx styku, xxxx xxxxx-xx tento xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x ochraně xxxxx.
§421
(1) Xxxxxxx-xx ze xxxxxxx, xx xxxxxxxx zboží xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přibližně, xx xxxxxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přiznává xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přesáhnout 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvě.
(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, může činit xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx určeným xx xxxxxxx x množstvím xxxxx skutečně dodaným xxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud ze xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx praxe xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyplývá xxxx jiného.
(3) X xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahují xxxxxxxx 1 x 2, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Vady xxxxx
§422
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx povinnosti stanovené x §420, xx xxxxx xxxx. Za xxxx xxxxx xx xxxxxxxx i dodání xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k užívání xxxxx.
(2) Jestliže x xxxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prodávajícího xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jen xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se xx chybějící xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
§423
Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx výrobě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prodávající xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx upozornil, xxxxx kupující trval xx xxxxxx xxxxxxx.
§424
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx x okolnostem, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, musel vědět, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
§425
(1) Xxxxxxxxxxx odpovídá za xxxx, kterou xx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxx na xxxxx xx kupujícího, i xxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx prodávajícího xxxxxxxxxxx xx záruky za xxxxxx xxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jakoukoli xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxxx.
§426
Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx zboží xx xxxxxxxxx kupujícího xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx až do xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zboží za xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kupujícímu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody.
§427
(1) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx přihlédne x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx místa určení. Xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx znovu odesláno, xxxx xx měl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx prohlédnout, x x xxxx uzavření xxxxxxx prodávající xxxxx xxxx musel xxxxx x možnosti takové xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx takového opětného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx odložena xx xx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx místa xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zboží, xxxx xxxxxxxx nároky x vad xxxxxxxxxxxxx xxx této xxxxxxxxx, xxx když xxxxxxx, xx tyto vady xxxx zboží xxx x době přechodu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
§428
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxx přiznáno x xxxxxxx řízení, jestliže xxxxxxxx nepodá xxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx měl xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §427 xxxx. 1 x 2, xxxx
x) xxxx mohly xxx xxxxxxxx později při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxx xxx od xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx dojití xxxxx do xxxxx xxxxxx stanoveného xx xxxxxxx. X vad, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx lhůty záruční xxxx.
(2) K xxxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxx jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx
§429
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx přejímá prodávající xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx zboží xxxx xx určitou xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jinak x obvyklému účelu xxxx xx xx xxxxxxx smluvené, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx závazku xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x prohlášení xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Účinky xxxxxxxx xxxxxx závazku xx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx doby xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doba xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx.
§430
Nevyplývá-li x xxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxx xxxxxxx xxxx běžet xxx dne xxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxx dne dojití xxxxx do místa xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx kupující xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§431
Odpovědnost xxxxxxxxxxxxx za xxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx, nevzniká, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx škody xx xxxxx vnějšími událostmi x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, x jejichž pomocí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
§432
Xxx xxxx xxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx §426 xx 428 a §436 xx 441.
Xxxxxx vady xxxxx
§433
(1) Xxxxx xx právní xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx osoby, xxxx je xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má zboží xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxx právo xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx jehož xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě bydliště, xxxx
x) jestliže xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx věděl xxxx xxxxx xxxxx, xx toto xxxxx xxxxxx právní xxxxxxx xxxxx právního xxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx mělo xxx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxx být xxxxxxx, x prodávající x tomto prodeji xxxx místu užívání x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§434
Nárok x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx uzavření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx postupovat xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx kupující.
§435
(1) Xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx x §433 třetí xxxxxx s xxxxxxxx xxxx povahy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx x xxx xxxxxxx.
(2) Práva xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx nemohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení, jestliže xxxxxxxx nesplní povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxxx věděl v xxxx, xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Pro xxxxxx kupujícího x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx ustanovení §436 xx 441.
Nároky x xxx xxxxx
§436
(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podstatným xxxxxxxx (§345 xxxx. 2), xxxx kupující:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dodáním náhradního xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxxx chybějícího xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxx,
x) požadovat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zboží, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, nebo
x) odstoupit xx xxxxxxx.
(2) Volba xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx včas xxxxxxxx oznámení xxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx xxxxx, že vady xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx že x xxxxxx xxxxxxx by xxxx spojeny nepřiměřené xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodání xxxxxxxxxx xxxxx, požádá-li o xx prodávajícího xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx vady xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxx xxxxxxxxx přiměřenou xxxxx x kupní xxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v odstavci 2, má xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx pokutu, je-li xxxxxxxx.
§437
(1) Xx-xx dodáním xxxxx x vadami xxxxxxx xxxxxxxx nepodstatným xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx chybějícího xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vad zboží, xxxx xxxxx z xxxxx ceny.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x kupní xxxx xxxx neodstoupí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodat chybějící xxxxx a odstranit xxxxxx vady zboží. Xxxxxxx vady je xxxxxxx odstranit xxxxx xxx volby opravou xxxxx xxxx dodáním xxxxxxxxxx zboží; zvoleným xxxxxxxx odstranění xxx xxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx odstranění xxx xxxxx, nemůže xxxx xxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx poskytnout k xxxxxx účelu prodávajícímu, xxxxxxxx jiné xxxxxx x xxx zboží, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx smluvní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx nesplní xxx povinnosti v xxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo xxxxxxxxx xxxxx xx slevu x kupní xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx prodávajícímu xxxx nesouhlas, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxxxxx-xx prodávající xxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxxx x odstavce 3 xxxx 4, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx ceny xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx upozorní xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxx stanovení lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx x přiměřené xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Zvolený xxxxx xxxxxx kupující xxx souhlasu prodávajícího xxxxx.
§438
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby mu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vrátil xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §441 xxxxx obdobně.
§439
(1) Xxxxx na xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx bez xxx, x hodnotou, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx pro určení xxxxxx xx rozhodující xxxx, x níž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxx snížit xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx cena xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxx xx xxxx xxxxx spolu x xxxxx sjednanými xx xxxxxxx, jinak x xxxxxxxx obdobně xxxxx §502.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx včas xxxxxxxx (§428 xxxx.1 x §435 xxxx. 1), xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vykonat xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x pohledávkou xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §435 xxxx. 1.
(4) Xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx kupní ceny, xxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§440
(1) Xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx na xxxxxxx pokutu. Kupující, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxx ceny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, kterého xxx dosáhnout uplatněním xxxxxxxxx x xxxxxx x vad xxxxx xxxxx §436 x 437, nelze dosáhnout xxxxxxxxxx nároku z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§441
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaniknou, xxxxxxxx kupující nemůže xxxxxx zboží xx xxxxx, v jakém xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx neplatí,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxx uvedeném xxxx xxxxxxxxx jednáním nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxxx xx xxxxx stavu xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonané xx účelem zjištění xxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx část xxxxxx xxxx xxxxx zcela xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. V tomto xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, x xxx měl z xxxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zboží
§442
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dodávku xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přebytečného xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx přijme xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx zboží, xx xxxxxxx xx ně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxx vlastnického práva
§443
(1) Xxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xx dodané xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx předáním nabývá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx.
§444
Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxx dobou xxxxxxxx x §443, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx přechodu xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx sjednaným mezi xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sděleným xxxxxxxxxx.
§445
Xxxxxx xx xxxxx smluvit, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx později, než xx xxxxxxxxx v §443. Nevyplývá-li z xxxxxx xxxx výhrady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, má se xx xx, že xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kupní xxxx.
§446
Xxxxxxxx xxxxxx vlastnické právo x x případě, xxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx, xxx kupující měl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx a xx xxxx ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jeho prodeje.
Xxxxx 4.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§447
Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx cenu a xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
§448
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kupní xxxx.
(2) Xxxx-xx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx a není-li xxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx-xx smlouva xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x §409 odst. 2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxx xxxxxxxxxxx zboží x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobných xxxxxx xxxx smlouvy.
(3) Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx hmotnost.
§449
Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§450
(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx zákonem umožní xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kupujícímu xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxx dokladů xx xxxxxxxxx kupní xxxx. X zboží, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zkáze xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem stanovenou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx zaplatit kupní xxxx xx 30 xxx.
(2) Má-li xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx zboží, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx doklady umožňující xxxxxxxxx se zbožím xxxxx kupujícímu xxxxxxx xxx při xxxxxxxxx xxxxx ceny, ledaže xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxx cenu, xxxxx nemá možnost xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxx xxxxx ceny xx x tím xxxx x xxxxxxx.
§451
Xxxxxxxx xx povinen učinit xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx smlouvy x tohoto xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx mohl dodat xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§452
(1) Xxxxxxxx xx kupující xxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxx formu, xxxxxxxx xxxx vlastnosti xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nároky xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určení xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x níž může xxxxxxxx sdělit prodávajícímu xxxxxxxx určení. Xxxxxxxx xxxxxxxx tak xxxxxxx xx dojití takového xxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx prodávajícím závazné.
§453
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, převzal zboží x xxxxxx jiné xxx povinnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
§454
Xxxx-xx xxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx včas xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokazující, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zajištěno x xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx povinnost, může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx doby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx kupující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x dodatečně přiměřené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxxxxx škody xx xxxxx
§455
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§368 odst. 2) xxxxxxxx xx kupujícího x xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx neučiní xxxx, x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxx xx xxxxxx x kupující xxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxx nepřevezme.
§456
Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby, xxx xx prodávající, xxxxxxxx nebezpečí xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx v době xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, jestliže v xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx