Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2013 do 31.12.2013.


Obchodní zákoník

513/91 Sb.

Komparativní obsah obchodního zákoníku - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 90/2012 Sb. >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Základní ustanovení

DÍL I. Úvodní ustanovení
Rozsah působnosti §1
Podnikání §2 §3
Neoprávněné podnikání §3a §4
DÍL II. Podnik a obchodní jmění §5 §6
Organizační složka podniku §7
DÍL III. Obchodní firma §8 §9 §10 §11 §12
DÍL IV. Jednání podnikatele §13
Obchodní listiny §13a
Prokura §14 §15 §16
DÍL V. Obchodní tajemství §17 §18 §19 §20

HLAVA II. Podnikání zahraničních osob

DÍL I. Základní ustanovení §21 §22 §23
DÍL II. Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách §24
DÍL III. Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice §25
DÍL IV. Přemístění sídla §26

HLAVA III. Obchodní rejstřík §27 §27a §27b §27c §28 §28a §29 §30 §31 §31a §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §38a §38b §38c §38d §38e §38f §38g §38h §38i §38j §38k §38l

HLAVA IV. Účetnictví podnikatelů §39 §40

HLAVA V. Hospodářská soutěž

DÍL I. Účast na hospodářské soutěži §41 §42 §43
DÍL II. Nekalá soutěž
Základní ustanovení §44
Klamavá reklama §45
Klamavé označení zboží a služeb §46
Vyvolání nebezpečí záměny §47
Parazitování na pověsti §48
Podplácení §49
Zlehčování §50
Srovnávací reklama §50a
Porušení obchodního tajemství §51
Ohrožování zdraví a životního prostředí §52
DÍL III. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži §53 §54 §55
ČÁST II. Obchodní společnosti a družstvo

HLAVA I. Obchodní společnosti

DÍL I. Obecná ustanovení §56 §56a
Založení společnosti §57
Základní kapitál §58
Vklad společníka §59
Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu §59a §59b §59c
Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti §60
Podíl §61
Vznik společnosti §62 §63
Jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku §64
Zákaz konkurence §65 §65a §66
Podnikatelská seskupení §66a
Jednání ve shodě §66b §66c
Pověření obchodním vedením §66d
Rezervní fond §67 §67a
Zrušení a zánik společnosti §68
Neplatnost společnosti §68a §69 §69a §69b §69c §69d §69e §69f §69g §69h
Likvidace společnosti §70 §71 §72 §73 §74 §75 §75a §75aa §75b §75c
DÍL II. Veřejná obchodní společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §76 §77 §78
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §79 §79a §80 §81 §82 §82a §83
Zákaz konkurence §84
ODDÍL 3. Právní vztahy k třetím osobám §85
Ručení společníka §86 §87
ODDÍL 4. Zrušení a likvidace společnosti §88 §89 §90
Smrt společníka §91
Vypořádání společníků §92
ODDÍL 6. §92e
DÍL III. Komanditní společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §93 §94 §95 §96
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §97 §97a §98 §99 §100
ODDÍL 3. Právní vztahy k třetím osobám §101
ODDÍL 4. Zrušení a likvidace společnosti §102 §103 §104
ODDÍL 6. §104e
DÍL IV. Společnost s ručením omezeným
ODDÍL 1. Základní ustanovení §105 §106 §107 §108 §109 §110 §111 §112
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §113 §114 §115 §116 §117
Zastavení obchodního podílu §117a §118 §119 §120 §120a §120b §121 §122 §123 §124
ODDÍL 3. Orgány společnosti
Žaloba společníka §131a §132
Jednatelé §133 §134 §135
Zákaz konkurence §136
Dozorčí rada §137 §138 §139 §140
ODDÍL 4. Změna společenské smlouvy §141
Zvýšení a snížení základního kapitálu §142 §143 §144 §145 §146 §147
Záník účasti společníka ve společnosti
Zrušení účasti společníka soudem §148
Vyloučení společníka §149
Dohoda o ukončení účasti §149a
Vypořádání §150
ODDÍL 5. Zrušení a likvidace společnosti §151 §152 §153
DÍL V. Akciová společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §154 §155
Forma akcie §156
Samostatně převoditelná práva §156a
Rozhodný den §156b §157 §158 §159
Vyměnitelné a prioritní dluhopisy §160
Nabývání vlastních zatímních listů a akcií §161 §161a §161b §161c §161d §161e
Finanční asistence §161f §161g
ODDÍL 2. Založení a vznik společnosti §162
Zakladatelská smlouva §163
Emisní kurs akcie §163a
Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií §164 §165 §166 §167 §168
Ustavující valná hromada §169 §170 §171
Založení společnosti bez veřejné nabídky akcií §172
Stanovy §173 §174
Vznik společnosti §175
Zatímní list §176 §177 §177a
ODDÍL 3. Práva a povinnosti akcionářů
Podíly na zisku společnosti §178 §179 §180 §181 §182
Neplatnost usnesení valné hromady §183
Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů §183a §183b §183c §183d §183e §183f §183g §183h
Právo výkupu účastnických cenných papírů §183i §183j §183k §183l §183m
Zvláštnosti postupu při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu §183n
ODDÍL 4. Orgány společnosti
Dohody o výkonu hlasovacích práv §186d §187 §188 §189 §190
Smlouva o převodu zisku §190a
Ovládací smlouva §190b
Společná ustanovení o ovládací smlouvě a o smlouvě o převodu zisku §190c §190d §190e §190f §190g §190h §190i §190j
Představenstvo §191 §192 §193 §194 §195
Zákaz konkurence §196 §196a
Dozorčí rada §197 §198 §199 §200 §201
ODDÍL 5. Zvýšení základního kapitálu §202
Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií §203 §204 §204a
Poukázka na akcie §204b §205 §206
Podmíněné zvýšení základního kapitálu §207
Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti §208 §209
Kombinované zvýšení základního kapitálu §209a
Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva §210
ODDÍL 6. Snížení základního kapitálu §211 §212 §213
Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů §213a
Vzetí akcií z oběhu na základě losování §213b
Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu §213c
Upuštění od vydání akcií §213d §214 §215 §216 §216a §216b
Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu §216c
ODDÍL 7. Rezervní fond a opční listy §217
Opční listy §217a
ODDÍL 8. Zrušení a likvidace společnosti §218 §219 §220
ODDÍL 10. §220p
ODDÍL 12. §220zc

HLAVA II. Družstvo

DÍL I. Základní ustanovení §221 §222 §223
Založení družstva §224 §225 §226
DÍL II. Vznik a zánik členství §227 §228 §229 §230 §231 §232 §233 §234
Nedělitelný fond §235
Rozdělení zisku §236
DÍL III. Orgány družstva §237 §238
Členská schůze §239 §240 §241 §242
Představenstvo §243 §243a
Kontrolní komise §244 §244a
Orgány malého družstva §245
Společná ustanovení o členství v orgánech družstva §246 §247 §248
Zákaz konkurence §249
Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi §250 §251
DÍL IV. Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření §252 §253
DÍL V. Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva §254 §255 §256 §257 §258 §259
Použití předpisů o obchodních společnostech §260
ČÁST III. Obchodní závazkové vztahy

HLAVA I. Obecná ustanovení

DÍL I. Předmět právní úpravy a její povaha §261 §262 §263 §264 §265
DÍL II. Některá ustanovení o právních úkonech §266 §267 §268
DÍL III. Některá ustanovení o uzavírání smlouvy
ODDÍL 1. Jednání o uzavření smlouvy §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275
ODDÍL 2. Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky §276 §277 §278 §279 §280
ODDÍL 3. Obchodní veřejná soutěž §281 §282 §283 §284 §285 §286 §287 §288
DÍL IV. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Základní ustanovení §289 §290 §291 §292
DÍL V. Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech §293 §294 §295 §296
DÍL VI. Zajištění závazku
ODDÍL 1. §297 §298 §299
ODDÍL 2. Některá ustanovení o smluvní pokutě §300 §301 §302
ODDÍL 4. Bankovní záruka
ODDÍL 5. Uznání závazku §323
DÍL VII. Zánik závazku jeho splněním
ODDÍL 1. Způsob plnění §324 §325 §326 §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334
ODDÍL 2. Místo plnění §335 §336 §337 §338 §339
ODDÍL 3. Doba plnění §340 §340a §341 §342 §343 §343a §343b
DÍL VIII. Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku
ODDÍL 1. Odstoupení od smlouvy §344 §345 §346 §347 §348 §349 §350 §351
ODDÍL 2. Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění §352 §353 §354
ODDÍL 3. Odstupné §355
ODDÍL 4. Zmaření účelu smlouvy §356 §357
DÍL IX. Některá ustanovení o započtení pohledávek §358 §359 §360 §361 §362 §363 §364
DÍL X. Porušení smluvních povinností a jeho následky
ODDÍL 1. Prodlení dlužníka §365 §366 §367 §368 §369 §369a
ODDÍL 2. Prodlení věřitele §370 §371 §372
DÍL XI. Promlčení
ODDÍL 1. Předmět promlčení §387
ODDÍL 2. Účinky promlčení §388 §389 §390
ODDÍL 3. Počátek a trvání promlčecí doby §391 §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §401
ODDÍL 4. Stavení a přetržení promlčecí doby §402 §403 §404 §404a §405 §406 §407
ODDÍL 5. Obecné omezení promlčecí doby §408

HLAVA II. Zvláštní ustanovení o některých obch. závazkových vztazích

DÍL I. Kupní smlouva
ODDÍL 1. Vymezení kupní smlouvy
Základní ustanovení §409 §410
ODDÍL 2. Povinnosti prodávajícího §411
Dodání zboží §412 §413 §414 §415 §416
Doklady vztahující se ke zboží §417 §418 §419
Množství, jakost, provedení a obal zboží §420 §421
Záruka na jakost §429 §430 §431 §432
Právní vady zboží §433 §434 §435
Nároky z vad zboží §436 §437 §438 §439 §440 §441
Dodání většího množství zboží §442
ODDÍL 3. Nabytí vlastnického práva §443 §444 §445 §446
ODDÍL 4. Povinnosti kupujícího §447 §448 §449 §450 §451 §452 §453 §454
ODDÍL 5. Nebezpečí škody na zboží §455 §456 §457 §458 §459 §460 §461
ODDÍL 6. Uchování zboží §462 §463 §464 §465 §466 §467 §468
ODDÍL 7. Zvláštní ustanovení o náhradě škody §469 §470
DÍL II. Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
ODDÍL 1. Koupě na zkoušku §471 §472
ODDÍL 2. Cenová doložka §473 §474 §475
DÍL III. Smlouva o prodeji podniku §476 §477 §478 §479 §480 §481 §482 §483 §484 §485 §486 §487 §488 §488a
DÍL III. A Smlouva o nájmu podniku
DÍL IV. Smlouva o koupi najaté věci
Základní ustanovení §489 §490 §491 §492 §493 §494 §495 §496
DÍL V. Smlouva o úvěru
DÍL VI. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
Základní ustanovení §508 §509 §510 §511 §512 §513 §514 §515
DÍL VII. Smlouva o uložení věci
DÍL VIII.Smlouva o skladování
Základní ustanovení §527 §528 §529 §530 §531 §532 §533 §534 §535
DÍL IX. Smlouva o dílo
ODDÍL 1. Základní ustanovení §536
ODDÍL 2. Provedení díla §537 §538
ODDÍL 3. Věci určené k provedení díla §539 §540 §541
ODDÍL 4. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní §542 §543 §544 §545
ODDÍL 5. Cena za dílo §546
Cena podle rozpočtu §547 §548 §549
ODDÍL 6. Způsob provádění díla §550 §551 §552 §553
ODDÍL 7. Provedení díla §554 §555 §556 §557 §558 §559
ODDÍL 8. Vady díla §560 §561 §562 §563 §564 §565
DÍL X. Smlouva mandátní §566 §567 §568 §569 §570 §571 §572 §573 §574 §575 §576
DÍL XI. Smlouva komisionářská
DÍL XII. Smlouva o kontrolní činnosti
DÍL XIII.Smlouva zasílatelská
Základní ustanovení §601 §602 §603 §604 §605 §606 §607 §608 §609
DÍL XIV. Smlouva o přepravě věci
DÍL XV. Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Základní ustanovení §630 §631 §632 §633 §634 §635 §636 §637
DÍL XVI. Smlouva o provozu dopravního prostředku
Základní ustanovení §638 §639 §640 §641
DÍL XVII. Smlouva o zprostředkování
DÍL XVIII.Smlouva o obchodním zastoupení §652 §653 §654 §655 §655a §656 §657 §658 §659 §659a §659b §659c §660 §661 §662 §662a §663
Nevýhradní obchodní zastoupení §664
Výhradní obchodní zastoupení §665 §666
Zánik obchodního zastoupení §667 §668
Právo na odškodnění §669 §669a §670 §671 §672
Konkurenční doložky §672a
DÍL XIX. Smlouva o tichém společenství
DÍL XX. Smlouva o otevření akreditivu
Základní ustanovení §682 §683 §684
Vztah banky k oprávněnému §685 §686 §687 §688
Dokumentární akreditiv §689 §690
Jiné akreditivy §691
DÍL XXI. Smlouva o inkasu
Základní ustanovení §692 §693 §694 §695 §696
Bankovní dokumentární inkaso §697 §698 §699
DÍL XXII. Smlouva o bankovním uložení věci §700 §701 §702 §703 §704 §705 §706 §707
DÍL XXIII.Smlouva o běžném účtu
Základní ustanovení §708 §709 §710 §711 §712 §713 §714 §715 §715a
DÍL XXIV. Smlouva o vkladovém účtu
Základní ustanovení §716 §716a §717 §718 §719 §719a §719b
DÍL XXV. Cestovní šek
Základní ustanovení §720 §721 §722 §723 §724
DÍL XXVI. Slib odškodnění
Základní ustanovení §725 §726 §727 §728

HLAVA III. Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

DÍL I. Předmět úpravy §729
DÍL II. Obecná ustanovení
Zvyklosti §730
Úřední povolení §731
Měna peněžního závazku §732
Přepočet měn §733
Přepočet měn §734
Prodlení s plněním peněžitého závazku §735
Okolnosti vylučující odpovědnost §736 §737 §738
DÍL III. Zvláštní ujednání
ODDÍL 1. Zákaz dalšího vývozu §739 §740 §741
ODDÍL 2. Ujednání o omezení prodeje §742 §743
ODDÍL 3. Měnová doložka §744
ODDÍL 4. Smlouva o výhradním prodeji
Základní ustanovení §745 §746 §747 §748 §749
ODDÍL 5. Smlouvy o vázaných obchodech
Smlouvy závislé §750
Vícestranné výměnné obchody §751 §752 §753 §754 §755
ČÁST IV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §756 §757 §758 §759 §760 §761 §762 §763 §764 §765 §766 §767 §768 §769 §770 §771 §772 §773 §774 §775
č. 142/1996 Sb. - Čl. II
č. 30/2000 Sb. - Hlava III
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 370/2000 Sb. - Čl. VII
č. 370/2000 Sb. - Čl. VIII
č. 501/2001 Sb. - Čl. II
č. 88/2003 Sb. - Čl. II
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 344/2007 Sb. - Čl. II
č. 104/2008 Sb. - §66
č. 126/2008 Sb. - Čl. III
č. 215/2009 Sb. - Čl. II
č. 351/2011 Sb. - Čl. II
č. 396/2012 Sb. - Čl. VIII
č. 134/2013 Sb. - §9
č. 179/2013 Sb. - Čl. II
XXXX X.
XXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX X.
ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX
Xxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
Rozsah xxxxxxxxxx
(1) Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx jiné vztahy x podnikáním xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství 24).
(2) Xxxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 se xxxx ustanoveními tohoto xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, řeší xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxx, podle xxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§2
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx soustavná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx vlastní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx:
x) osoba xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) osoba, xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx než xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodním rejstříku xxxx x xxxx xxxxxxx upravené evidenci. Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo podnikání. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dobu, xxx xxxx tyto prostory xxxxxxx xxxx jeho xxxxx podnikání. Sídlem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§7) xx xxxxxx xxxxxx jejího umístění.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2005 Sb.
§3x
Neoprávněné xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx platnost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx určité xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx není xxxxxx §49a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx činnost, x xxx xx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení xxxx xxxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxxx jménem xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx účet, xxxxxxxxxx xx xxxxx tím xxxxxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx jejich odpovědnost xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.
§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2001
§4
Ustanoveními xxxxxx xxxxxx se xxxx x vztahy xxxxxx xxxx než xxxxxxxxxxx, stanoví-li to xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
Díl XX.
Xxxxxx x obchodní xxxxx
§5
(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx hmotných, xxxxx x xxxxxxxx x nehmotných xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx, práva x jiné majetkové xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx mají xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx. Na xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení x xxxxxx x xxxxxxx smyslu. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx, předmětům xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx., pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikatele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (věci, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx a penězi xxxxxxxxxx jiné xxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xx xxxxxx veškerý xxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodní jmění (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxx závazků, xx-xx xxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxxxxxx kapitál tvoří xxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx x x rozvaze xx xxxxxxxx xx xxxxxx pasiv.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§7
Xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku, xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx zapsána x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§8) xxxxxxxxxxx x dodatkem, xx jde x xxxxxxxx xxxxx.
(2) Obdobné xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx má x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx prostor, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxxxxxx, k níž xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§8
(1) Xxxxxxxx firma (xxxx jen "xxxxx") xx název, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx činit xxxxxx xxxxx pod xxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx se nevztahují xxxxxxxxxx o firmě; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx činit, je-li xxxxxxxx osobou, xxx xxxx jménem x xxxxxxxxx, a xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxx xxxx xxxxxx.
§9
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx jméno x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx odlišující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx zápisem do xxxxxxxxxx rejstříku, je xxxxx, xxx xxxxxx xxxx zapsány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Firmou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x která xxxxxxx před tímto xxxxxxx, je xxxx xxxxx. Součástí firmy xxxxxxxxxxx xxxx xx x dodatek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx formu.
§10
(1) Xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx s firmou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx působit klamavě. X odlišení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zpravidla x xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx stejné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx údaj x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §9 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxx-xx více xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, jsou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx závazky vzniklé xxx xxxxx podnikání xxxxxxxx x nerozdílně. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
§11
(1) Xxx zdědí podnik xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx podnikat xxx xxxxxxxxx firmou x nástupnickým xxxxxxxx, xxx xx-xx k xxxx výslovný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx používat ve xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obsahujícím xxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přechází xx nástupnickou právnickou xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx původní xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx firmu převezme. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinou právní xxxxx, xxxx xxx xxxxxx dodatek v xxxxxxx s xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx podniku, bude-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx pod jinou xxxxxx xxxx tato xxxx zanikne xxxxxxxxx.
(5) Xx-xx součástí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, který přestal xxx xxxxx společníkem xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx nebo zániku xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vyžaduje jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dědice xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§66a xxxx. 7), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx dodatek o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§12
(1) Xxx xxx xxxxxx xx xxxxx právech xxxxxxxxxxxx užíváním firmy, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uživateli xxxxxxx, xxx xx takového xxxxxxx zdržel a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx požadovat xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx.
(2) Byla-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(3) Soud xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx náklady xxxxxxxxx, xxxxx xx sporu xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
Díl XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
§13
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx zástupce. Xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgán, jehož xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§7 xxxx. 1 x 2), který xx zapsán xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx veškeré právní xxxxx týkající xx xxxx xxxxxx.
(4) Xx-xx podnikatelem xxxxxxxxx xxxxx, xx vázána xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uskutečněným xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxx x jednání, xxxxx xxxxxxxxxx působnost, xxxxxx tomuto orgánu xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx jednatelského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx, společenské xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx možno xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§13a
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dopisech, fakturách, xxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxx xxxx x xxx xxxxx, jménu nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "identifikační xxxxx"); xxxxxxxxxxx zapsaní x xxxxxxxxx rejstříku xxx xxxx x xxxxx zápisu, včetně xxxxxxx značky, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxx xxxx x zápisu xx jiné evidence, x xxx xxxx xxxxxxx. Údaj x xxxx základního kapitálu xxx x těchto xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jestliže xxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx podniku zahraniční xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx složky xx xxxxxxxxxx osoba povinna xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho organizační xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxx spisové xxxxxx. Jde-li x xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx §21 xxxx. 5, uvádí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemusí xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx zahraniční osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx státě, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx řídí xxxx x němž má xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Prokura
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxx právním úkonům, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx fyzické xxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zatěžovat xx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následky vůči xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx udělit xxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx každá xxxxxxxxxx, xxxx xxx, že xx xxxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx prokuristů xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx.
(5) Prokurista xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, připojí xxxxxxx xxxxxxxxxx prokuru x xxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx zápisu xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, musí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednat xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxx smrtí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx za jeho xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jen xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx povinen podat xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx omezení xxxxxxx soudu (§27 xxxx. 1). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx.
§15
(1) Xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxx činností, xx xxxxxxx xx všem xxxxxx, x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx jestliže x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx případu xxxxx xxxxxxx.
(3) Zmocnění xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx smrtí podnikatele, xxxxx xxxxxxxxxx nestanovil, xx xx trvat xxxxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jen xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Úkony xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx x se xxxxxxxx soudu.
§16
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx provozovně, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxx X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
§17
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x podniku je x obchodní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tajemství tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní, xxxxxxx xx technické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnotu, nejsou x příslušných obchodních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx utajeny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx utajení xxxxxxxxx.
§18
Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§19
Právo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §17.
§20
Proti xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nekalé xxxxxxx.
HLAVA XX.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
Xxx X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§21
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek a xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxx osoby, xxxxx ze zákona xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Českou xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podnikání xxxx osoby, xx-xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Oprávnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx vzniká xx xxx zápisu této xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx nevztahuje xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxx 25),
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetího xxxxx, kterému bylo x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 26),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x), xxxxxxx bylo x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 26),
x) xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx x) až x), xxxxx vznikne xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§22
Právní xxxxxxxxxxx, kterou má xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx byla xxxxxxxx, xx rovněž x xxxxxxx xxxxxxx právního xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx její xxxxxxx.
§23
Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx pokládají xx podnikatele podle xxxxxx zákona.
Xxx II.
Xxxxxxxxx xxxxx zahraničních xxxx x českých xxxxxxxxxxx xxxxxxx
§24
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xx založení xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xx účastnit xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x české xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx českou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společníka xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx pouze podle xxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxx.
Díl XXX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx
§25
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx účastí podle §24 odst. 1 xxxx xxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx x xx veřejném xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx opravný prostředek x xxxxx.
(2) Xxx opatřeních uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxx poskytnuta xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hodnotě xxxxxxx dotčeného xxxxxx xxxxxxxxxx v době, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx ve Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.
Díl IV.
Xxxxxxxxxx xxxxx
§26
(1) Právnická xxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx sídlo x xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx. To xxxxx x xxx přemístění xxxxx xxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Přemístění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republiky do xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx.
XXXXX III.
XXXXXXXX REJSTŘÍK
§27
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejný xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o podnikatelích. Xxxxxxxx rejstřík je xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx vede k xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx jen "rejstříkový xxxx").
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx vede pro xxxxxxx zapsaného xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Součástí obchodního xxxxxxxxx xx sbírka xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxx zveřejní xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx listin xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňovému xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§27a
§27a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Sb.
§27x
§27x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2005 Xx.
§27x
§27x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2005 Sb.
§28
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx. Každý xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx z xxx xxxxx xx xxxxxx.
(2) Rodné xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ve xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx ani xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx listin, xxxxxxxxxx xx xxxx listiny xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sbírce listin xxxx potvrzení o xxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ledaže xxxxxxx výslovně xxxxxx x xxxx úředně xxxxxxxxx.
(4) Nebude-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx opis podle xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxxxx soud částečný xxxx xxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opis xxxx xxxxxxxxxxx soud jen xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx zapsaných xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx listin xxxx 1. xxxxxx 1997 xxxx rejstříkový xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx i tyto xxxxxxxxxxx xxxx listiny xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uloženou xx xxxxxx xxxxxx.
(6) Rejstříkový soud xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx překročit výši xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§28x
X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výstupy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 22).
§29
(1) Xxxxx tomu, xxx xxxxx v xxxxxx x zápis x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx zápis xxxx, xxxxxxx, xx tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx účinné vůči xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx třetí osobě xxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx a xxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx třetím xxxxxx xx xx okamžiku xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx prokázala, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxx dříve. Xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx šestnáctého xxx po xxxxxxxxxx, xxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx nesouladu xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinami xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxxxxx znění. Xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx, že této xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxx se xxxxx xxxx dovolat nezveřejněných xxxxx x obsahu xxxxxx, xxxxxxxx-xx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, rejstříkový soud xxxxx podnikatele ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x bez xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zněním xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x českém xxxxxx x dobrovolně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §38k xxxx. 4, nelze xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx jazyce. Xxxxx xxxxx xx xxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx podnikatel xxxxxxx, že znala xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jazyce.
§30
(1) Xx xxxxxxxx zveřejnění xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xx nikdo xxxxxx vůči třetím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, společenské xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx volbě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx členů, xxxxxx zapsaná xxxxx xxxxxxx, xx třetí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Tím nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx §131, 183 x 242.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zápisu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xx její xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx; tím nejsou xxxxxxx xxxxx třetích xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříkový soud xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx třetím xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx x neplatnosti xxxx xxxxx xxxxxx.
§31
(1) Xxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx zápisu v xxxxxxxxx rejstříku (xxxx xxx "xxxxx na xxxxx") může xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §34, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx ode xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx na něm xxxxxx právní zájem x k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listiny (xxxxxxx).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x rámci xxxxxx podnikatele, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx k xxxxxx dokládaných xxxxxx; x výmazu xxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx podnikatele se xxxxxxx xxxxxxxxxx. Podpis xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx ověřen, xxxxxx xx obsažen x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx zákon stanoví xxxxxxxx pro povolení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zápisu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§31x
§31x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx.
§32
(1) Xxxxx xx návrh xx zápis xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxx musí xxx úředně xxxxxx.
(2) Návrh xx xxxxx musí být xxxxxxx listinami o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxx zapisovaných xxxxx xxxx být xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx náležitosti formulářů xx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis a xxxxxx xxxxxx (xxxxxx), xxxxx xx x xxxxxxx přikládají. Formuláře x seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup; xxxx služba xxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx podniků, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxx na xxxxx xxx podat v xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x návrhu x xxxxxx zakládaných xx xxxxxx listin.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx pouze osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx takového návrhu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x listiny xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx převede xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rovněž může xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xx zápis x listiny lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx a xxxxx x obchodním xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx jazyce. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx vyhoví, xxxx-xx x návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxx xx xxxxxx jazyka.
§34
(1) Xx obchodního xxxxxxxxx xx zapisují:
a) xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 4,
x) xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx podnikateli x xxxx bydliště x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx podle §21 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxx předpis.
(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy, xxxxxxxx xxxx xxxxxx výnosů xxxx příjmů xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx za dvě xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xx.
(3) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návrh na xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
(4) Fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, může xxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§35
Do xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxx:
x) firma, x právnických xxxx xxxxx, x fyzických xxxx místo xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, která xxxx podnikatelem, xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (činnosti),
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx x rodné xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podnikateli xxxxxxx rejstříkový xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx 36),
x) xxxxx a bydliště xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, která xx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx a zániku xxxx funkce; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož i xxxxxx, xxxxx jedná,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§36
Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx:
x) x veřejné obchodní xxxxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxx) x xxxxx xxxxxx společníků,
x) x xxxxxxxxxx společnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxx) x sídlo jejích xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx, výše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) u xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx jméno xxxx xxxxx (xxxxx) x xxxxx jejích xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vkladu každého xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx splacení, výše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx podílu, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx, x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx funkce,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx základního xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, počet, druh, xxxxx, podoba x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx firma, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx imobilizovaných xxxxx, x xxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx funkce; xx-xx xxxxxxxxxx jediného xxxxxxxxx, xxxxxxxx se i xxxxx x xxxxxxxx xxxx firma x xxxxx tohoto xxxxxxxxx,
x) u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx x výše xxxxxxxxxx členského xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
f) x státních podniků xxxxxxxxxx, výše xxxxxxxxx xxxxx, minimální xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx.
§37
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xx být xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxxxx, rejstříky nebo xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx jinak. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx zapíše xxxx předmět xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxxx oprávněny xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx při xxxxxx na zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx sídlo xxxx xxxxx podnikání; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xxxx jejich částí, xxxxx jsou veřejnými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x x případě xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx právní xxxxx xxxxxxx těchto prostor xx xxxxx dobu, xxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku jako xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxx právního důvodu xxxxxxx prostor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytem xxxx xxxxxxxxx prostorem xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx x xxxxxxx xx xxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doručovací xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xx platí xxxxxxx pro každou xxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xx-xx proti xxxxxxxxx xxxxx vedeno xxxxxxx stíhání nebo xxxxxxxx-xx trest xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx návrhu xx xxxxx xxxx přeměny xxxx xxx návrhu xx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přeměnu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Listina xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxx x xxxxxx xx zápis.
§38
(1) Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx fúze") se xx obchodního xxxxxxxxx x každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapíše xxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x identifikačního čísla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxx osoby do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(2) U xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx:
x) xxx sloučení údaj x tom, xx xxxxx ke xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx), xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx), x případné xxxxx xxxxx zapsaných údajů x nástupnické právnické xxxxx,
x) xxx xxxxxxxx, kromě údajů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, údaj x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxx zanikajících xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx číslo x zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx bylo xxxxxxxxx.
§38x
(1) Xxx xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "zápis převodu xxxxx") se do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x převodem xxxxx xx společníka, x firma, xxxxx xxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx od xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2005
§38x
(1) Xxx rozdělení právnické xxxxx (xxxx xxx "xxxxx rozdělení") xx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx části jejího xxxxx, s uvedením xxxxx, sídla a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxx x xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx čísla xxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx osoby se xxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, že xxxxxxx rozštěpením, že xx xx přešlo xxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx platí přiměřeně xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx,
x) při rozštěpení xxxxxxxxx právnických osob xxxx, že xx xx xxxxxx jmění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a firmy, xxxxx a identifikační xxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x případné xxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxx x nástupnické xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx zapisuje xxxxx x xxxxxxx, že xx bylo přiděleno.
§38c
Xxx xxxxx právní formy xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "zápis xxxxx xxxxxx xxxxx") se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx právní xxxxx x uvedením xxxxxxx x nové xxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx zapisované xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§38x vložen xxxxxxx předpisem č. 216/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2005
§38x
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělované x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx jmění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x společník, xx něhož xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx zápis xxxxx xxxxxx xxxxx podává xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx.
§38x
(1) Xxxxxxxx mají zanikající, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, podává se xxxxx u xxxxxxxxxxxx x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx usnesením, pak xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x jejichž obvodech xxxx zúčastněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zápis xxxx, xxxxxxx jmění xxxx xxxxxxxxx povolí xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx, rozdělované x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx. Zápis xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rejstříkový xxxx xxx všechny xxxxx x zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxx nástupnická xxxxxxxxx xxxxx své xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§38x
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx xxxxxxxx xxxx označení, xxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx jejího vedoucího.
(2) Xxxxxxxx závod xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx je podle xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx závod xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx umístěná x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také x xxxxxx xxxxx.
§38f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx. x účinností xx 1.7.2005
§38x
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxx důvod, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x bydliště xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (likvidátorů), xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, prohlášení konkursu, xxxxx x xxxxxxxx xxxx firma x xxxxx insolvenčního správce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx reorganizačního plánu, xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, jakož x xxxxxxxxxx soudu x zastavení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx postižení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx exekuce nebo xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx soudu x neplatnosti právnické xxxxx, ukončení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§38x
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podniku xxxxxx:
x) označení x xxxxx (umístění) podniku xxxx xxxx organizační xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) předmět xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx,
x) právo xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx řídí, x xxxxxxxxx-xx xxxx právo xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, do které xx zahraniční xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx údaje požadované xxxxxxx x statutárního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
f) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku x xxxxx jeho xxxxxx,
x) zrušení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, identifikační xxxxx a oprávnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxx xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x organizační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, se xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx:
x) označení a xxxxx (xxxxxxxx) podniku xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx se xx názvu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, x xxxxxxxxxxxxx číslo,
x) xxxxxxx činnosti xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx složky,
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, x číslo xxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxx xxxxx,
e) zapisované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) zapisované xxxxx xxxxxxxxxx zákonem pro xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx a místo xxxx pobytu,
x) xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájení xxxxxx obdobného řízení xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
§38x
(1) Xxxxxx listin xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxxxxxxxxxx listinu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo společnosti x xxxxxxx omezeným, xxxxx mají xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a zakládací xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo stanov xxxx xxx uloženo xxxx jejich platné xxxxx znění,
x) xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx jmenování, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx ukončení funkce xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správcem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 3) xxxx které xxxx xxxxxxx upravený xxxxx nebo jako xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zavazovat xxxxxxxxxx xxxx xx zastupovat xxxx soudem anebo xx xxxxx xxxxxxxx xx řízení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx a konsolidované xxxxxx závěrky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx podoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zprávu x vztazích xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxx §66a odst. 9; xx xxxxxxx obsahující xxxxxxx (bilanci) musí xxx uvedeny také xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
d) x) rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx obchodní společnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§68a), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §75 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §75a odst. 1 xxxxx zprávu x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 6,
e) xxxxxxx přeměny; byl-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sbírky xxxxxx xx xxxxx x návrhem xx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) oznámení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
g) rozhodnutí xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx schůze, xxxxxx xxx projekt xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxx zvýšení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, posudek xxxxxx xx ocenění xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §196a xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 23), x xx
1. xxxxxxxx x xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx,
2. usnesení x předběžných opatřeních,
3. xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
4. usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x schválení xxxxxxx zprávy,
5. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x xxxx xxxx,
6. usnesení, xxxx xx insolvenční xxxxxx xxxxx,
j) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, smlouvu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx podle §488f xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zánik xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx (§190b) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§190a), xxxxxx xxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy,
x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jmění; x xxxxxxx rozvodu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x vypořádání společného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatele, xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx soudu nedošlo,
x) smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx §210,
o) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx některého xxxxxxxxxx xx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soudu x zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, exekuční xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společníka xx společnosti, na xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx exekuce xxxx xxxxxxx, že exekuce xxxxxxxx jinak xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Návrh xx rozdělení xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx účetní xxxxxxx 27), x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpracovává xxxxxxx zprávu, se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx spolu s xxxxxx xxxxxxxx 27) xxxx výroční xxxxxxx.
§38j
(1) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uloží:
a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx záznamy xxxxxx vypracovány v xxxxxxx x předpisy xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rovnocenným xxxxxxxx x xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (pobočky) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx splněna podmínka xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx záznamy, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx organizační xxxxxx, uvedené x §38i xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovy x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx má xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přikazuje,
x) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx státě, xxxxx xx platnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záznamů podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x organizační xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), a xxx xxxxxxxxxx fyzickou osobu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx hospodářský prostor, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (pobočku). X zahraniční osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxx první xx xx sbírky xxxxxx xxxxx jen xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx věty xxxx středníkem x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) x x).
(3) Působí-li xx xxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 uloženy xx xxxxxx xxxxxx listin xxx jedné x xxxx, x to xxxxx xxxxx zahraniční xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zvolené xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx čísla xxxxxx.
§38x
(1) Xxxxxxxxxx zapsaný v xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, která xx ukládají do xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx listin xxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx, xxxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, x dále xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §38i xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x q), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x listiny xxxxx x §38j xxxxxxxxxx x cizím xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx učinit xx xxx xxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx počet řízení x xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx překlad x xxxxx-xx se o xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx některým x úředních xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxx §38i xxxx. 1 písm. x) xx x), x), x) x x), ledaže xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se vyhotovují x xxxxxxxx xx xxxxxx listin x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx listiny do xxxxxxxxxxx cizího xxxxxx. Xxxxxxx-xx x překlad xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeměny x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx verzích x xxxxxxxxx zněním xxxx xxxxx verze, uloží xx xx xxxxxx xxxxxx i úředně xxxxxxx xxxxxxx rozhodného xxxxx projektu přeshraniční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
§38x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, členem xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx, xxx vykonával xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxxxx xxxxx, xx jejíž xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxxxxx xxxxx podaný xxxxx takové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 působí vůči xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx statutárního orgánu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxxx xxx xxxx xxxxxxx insolvenčního návrhu xx její xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx dobu 3 xxx ode xxx xxxxxx moci
x) usnesení x xxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) usnesení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx,
a) xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx než x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3,
b) xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 23),
x) xxxxxxxx xxx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určení, xx xxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx.
(5) Překážka xxxxx odstavce 1 xxxxxx,
x) pokud xxxx xxxxx, xx xxxxx straně se xxxxxxxxx, zvolena nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx dvou xxxxxx xxxxx společníků xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx členů xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxx-xx o člena xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx orgán xxx xxx volbě nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Nastane-li xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxx, kdy osoba, xxx se tato xxxxxxxxxx týká, je xxxxxxxxxxx orgánem, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, jakmile xx x tom xxxxx, ji xxxxxx, xxxxx potvrdí její xxxxx xx xxxxxxxxx. X potvrzení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxx xxxxx společníků xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx dvou xxxxxx všech xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x člena xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
(7) Xxx-xx x xxxxxxxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx nebo je xxxxxxxxx xx funkci xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx, xxxxxxx-xx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x písemné formě x úředně xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Rozhodnutí xxxxx odstavců 5 x 6 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXXX XX.
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§39
(1) Obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx účetní závěrku x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnout auditorovi xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vysvětlení xxxxxxxx x ověřování xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx.
§40
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a družstva xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA X.
XXXXXXXXXXX XXXXXX
Xxx X.
Xxxxx xx xxxxxxxxxxx soutěži
§41
Xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxx hospodářské soutěže, x když nejsou xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx"), xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost v xxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxx x sdružovat xx x xxxxxx xxxx činnosti; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx právně závazných xxxxxxxx hospodářské soutěže x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
§42
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx") a nedovolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže upravuje xxxxxxxx xxxxx.
§43
(1) Xxxxx x mezinárodních xxxxx, jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx xxxx xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxx x zahraničí.
(2) Xxxxxx xxxxxx jsou, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxx nekalé xxxxxxx, postaveny na xxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Ochranu xxxxx nekalé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxx soud nebo xxxx xxxxx orgán x tehdy, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x zahraniční xxxxxx xxxxxxxx dohoda, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx x které xxxx vyhlášeny ve Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Sbírce mezinárodních xxxxx, x xxxx-xx xxxx, na základě xxxxxxxxxxx.
Xxx XX.
Xxxxxx xxxxxx
§44
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx dalším zákazníkům. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx.
(2) Nekalou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je zejména:
x) xxxxxxx xxxxxxx,
x) klamavé označování xxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx pověsti podniku, xxxxxxx či služeb xxxxxx soutěžitele,
x) xxxxxxxxxx,
x) zlehčování,
x) xxxxxxxxxx reklama,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelů x xxxxxxxxx prostředí.
§45
Klamavá xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx šíření xxxxx x vlastním xxxx cizím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vyvolat xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x hospodářském xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx soutěžitelů, spotřebitelů xxxx dalších xxxxxxxxx.
(2) Za xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, fotografií, rozhlasem, xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx x xxxx xxx x xxxx pravdivý, xxxxxxxx xxxxxxxx k okolnostem x xxxxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxx, xxxx uvést v xxxx.
§46
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx mylnou xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx zboží nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státu, určité xxxxxxx či místa xxxx xx určitého xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx charakteristické xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Rovněž xx nerozhodné, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx. Ustanovení §45 xxxx. 3 platí xxxxxxx.
(2) Klamavým xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx dodatek sloužící x odlišení xx xxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxx "xxxx", "typ", "xxxxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx služeb mylnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx, který xx x hospodářském xxxxx xxx xxxxxxxxx vžil xxxx xxxx xxxxxxxx x označování xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx k xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx "xxxxx", "xxxxxxx" xxxx.
(4) Tímto xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx a povinnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ochranných xxxxxx, xxxxxxxxxx odrůd xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Inzerce x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pro xxxxx hospodářského xxxxx, xxxxx nabízí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx zejména telefonní x jiné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formuláře, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo jiným xxxxxxxx způsobem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy. Xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx přímou xxxxxxx takové xxxxxxxxxx.
§47
Vyvolání xxxxxxxxx záměny
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:
x) xxxxx xxxxx xxxx názvu osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,
b) užití xxxxxxxxxx označení podniku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úpravy xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx určitý xxxxxx xxxx závod xx příznačné (xxxx. x označení obalů, xxxxxxxxx, katalogů, reklamních xxxxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxx z povahy xxxxxxx xxxxxxx, technicky xxxx xxxxxxxxx předurčeny, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx vyloučil xxxx xxxxxxx podstatně xxxxxx,
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyvolat xxxxxxxxx záměny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx s podnikem, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výrobky anebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§48
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pověsti xxxxxxx, výrobků xxxx xxxxxx xxxxxx soutěžitele x xxxxx získat xxx xxxxxxxx vlastního xxxx xxxxxx podnikání xxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxxxx xxxxx nedosáhl.
§49
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zákona je xxxxxxx, xxxx:
a) xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxx soutěžitele nebo xx v pracovním xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx, přímo xxxx xxxxxxx nabídne, xxxxx xx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx docílil xx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxx sebe xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx výhodu x xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) přímo xx xxxxxxx žádá, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§50
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx soutěžitel xxxxx nebo rozšiřuje x xxxxxxxx, výrobcích xxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tomuto soutěžiteli xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx i xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Nekalou xxxxxxx xxxx xxxx, byl-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx).
§50x
Srovnávací xxxxxxx
(1) Srovnávací xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx i nepřímo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx klamavé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx služby uspokojující xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ke stejnému xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeden xxxx xxxx základních znaků xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, které xxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x charakteristické, xxxx nimiž xxxx xxx i xxxx,
x) nevede x xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx xx trhu xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, ochrannými známkami, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx stala xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jeho ochranné xxxxxx, xxxxx či xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stala xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, jež xx xxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxx x xxxxxxx, pro xxxxx xx soutěžitel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx jenom xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x ochrannou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jeho xxxxxx xx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx původu xxxxxxxxxxxxx zboží, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx nebo reprodukci xxxxx nebo služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jménem xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx srovnání xxxxxxxxxx xx zvláštní nabídku xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx uvést xxxxx, xx kterému tato xxxxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxx, xx xxxx ukončena x xxxxxxxxxx xx vyčerpání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx služeb. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, x němž xx uplatní zvláštní xxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx.
§51
Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx neoprávněně xxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§17), xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx a x xxxx xx xxxxxxx:
x) xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx svěřeno xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (např. z xxxxxxxxxxx předloh, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx) xx základě xxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx vztahu x němu, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx příčícím xx zákonu.
§52
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ohrožováním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx provozuje xxxxxx, xxxxx xx trh xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zájmy xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx tak xxxxxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx úkor xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.
Díl III.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nekalé xxxxxxx
§53
Osoby, xxxxxxx xxxxx xxxx nekalou xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx rušiteli domáhat, xxx se tohoto xxxxxxx zdržel x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadostiučinění, xxxxx xxxx xxx poskytnuto x x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx bezdůvodného obohacení.
§54
(1) Xxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx mimo případy xxxxxxx x §48 xx 51 xxxxxxxx xxx právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx nekalé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §44 xx 47 x §52 domáhá xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx jednání xxxxxx xxxxxxx nedopustil. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx škody, pokud xxx x otázku, xxx škoda byla xxxxxxxxx xxxxxxxx nekalé xxxxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a na xxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; výši xxxxxxxxx xxxxx, závažnost a xxxxxx xxxx újmy, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x když xxx je xxxxxxxxxxx.
§55
Smlouva, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§44 xx 52), xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST II.
XXXXXXXX SPOLEČNOSTI A XXXXXXXX
XXXXX I.
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Xxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§56
(1) Obchodní xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxx založenou za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zákon xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, komanditní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, evropská xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx též xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx i xx jiným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx se xx xxxxx podnikání osoby xxxxxxx x právnické.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x §37 odst. 1 větě druhé xxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx předpisů není xxxxxxx.
(4) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Ustanovení xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx jejich xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§303 a xxxx.), pokud z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx společnosti prohlášen xxxxxxx, xxxx společníci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do xxxx, x xxx věřitelé, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx pohledávky, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§61 xxxx. 4), xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xx ručili xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx vyrovnají xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§56a
(1) Xxxxxxxx většiny stejně xxxx xxxxxxx hlasů xx společnosti xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, jehož cílem xx některého xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx.
§56x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 370/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§57
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Nevyplývá-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, zakládá xx xxxxxxxxxx společenskou smlouvou xxxxxxxxxx xxxxx zakladateli. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxx xxx formu xxxxxxxxxx zápisu.
(2) Xxxxxxx-xx společenskou xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Plná moc xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon, xxx společnost založil xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podstatné xxxxx jako xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx.
§58
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Základní xxxxxxx společnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx společníků xx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Společník xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx vlastního kapitálu.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx vytváří xxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx výše se xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, pokud tak xxxxxxx xxxxx.
§59
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx vklad") xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xx určitá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx společnosti xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x který xxxx xxxxxxxxxx hospodářsky xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx podnikání. Xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx služeb xxxx zakázány. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxxxxx se nepeněžitý xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx se k xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x penězích x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx byla povinna xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, ručí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx podílu, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 39) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx obchodní systém").
(3) Xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zakladatelské xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x do xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezávislým xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zakladatel, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx příslušným xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Soud xxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své povinnosti. X návrhu na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xx doručení xxxxxx. Odměnu xx xxxxxxxxxx posudku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zakladatelé. Xxxxxxxx xx strany xx xxxx odměny xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a údaj x tom, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vedou xxxxxxx způsoby xxxxxxx, xxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxx kursu xxxxx, xxxxx mají být xxxxxx xxxx protiplnění xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx,
c) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx oceňuje.
(5) Xxxxxxxx xx vkládán xxxxxx xx xxxx xxxx, použijí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; jsou-li součástí xxxxxxx nemovitosti, xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1.
(6) Spočívá-li xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx část x xxxxxxx xxxxxxxxxx, použijí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x postoupení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx dobytnost xxxx pohledávky xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Nedosáhne-li x xxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepeněžitého vkladu xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx založení, xx xxxxxxxxx, xxxxx splatil xxxxx vklad, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx jiný způsob xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx společnosti, x xxxxxxx nepeněžitého vkladu x xxxx xxxx xxxxxxxx nedosáhla xxxxxx, xx jakou byl xxxx měl být xxxxxx. Spočíval-li xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxx xxx vzniklou x xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx podílu, nejde-li x nabytí podílu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx xx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx.
(8) Nepeněžitým xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx společnosti. Xxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx proti pohledávce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
§59a
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx oceňovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx
(1) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx investiční xxxxx xxxxx xxxx nástroj xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího podnikání xx kapitálovém trhu x xxxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx, použije xx xxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cen, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx 6 xxxxxx před xxxxxxxxxx vkladu.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společnosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x rozhodne-li xxx statutární xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx uznávaných xxxxxxxxx a zásad xxxxxxxxx xx xxxx xxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx, účtuje-li xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví 34) x takovém xxxxxxx x reálných hodnotách, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxx vykázaná v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx hromadou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx.
(4) Je-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx výjimečnými xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx významně xxxxxxx, xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §59 odst. 3.
(5) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xx xxx splacení nepeněžitého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ocenění; xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3.
§59x
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59a xxxx. 2 a 3 x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx ocenění mělo xxx x xxxxxxx x §59a xxxx. 5 provedeno, xxxxx x toto ocenění xxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx, xxx x xxxxx nepeněžitém xxxxxx xxxxxxxxxxx valná xxxxxxx, xx do xxx xxxx splacení
x) xxxxxxxxx xxxx společníci, xxxxxxx xxxxxx v xxxx rozhodování valné xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stále xxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 5 % upsaného základního xxxxxxxx společnosti, a xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stále xxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx §59 odst. 3 do 14 xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx znalce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx; na jmenování x odměňování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3.
(3) Je-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx má xxx xxxxx, může xx xxxxxxxxxx domáhat, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx akcionáři xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx vypracováním.
§59x
(1) Xx-xx xxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx hodnota xxxx xxxxxx xxxxx §59a xxxx. 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx sdělení, xx xx zveřejnění xxxxxxxx xxxxx tohoto odstavce xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx.
(2) Byla-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxx §59a odst. 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx splacení vkladu xx xxxxxx listin xxxxxxxxxx obsahující:
x) xxxxx nepeněžitého xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x případně i xxxxxxx metody,
x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vyjádření, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxx vkladu x xxxxxxxxx emisním xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ovlivnit.
§60
Správa x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Před xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx splacené xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zakladatel xxxxxxxx xxx xx společenské xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvě. Xxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxx xxx též xxxxxxxx banka, i xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx splaceným xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx práva x xxxxx vkladům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Vlastnické xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vkladem xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem. Jiné xxxxxxxxx hodnoty, ke xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zápisem xx xxxxxxxx evidence, xxxxxx společnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitost, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx splacen. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 odst. 2. Xx-xx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxx věc xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx předáním věci xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uzavírá správce xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vkladu xxx xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxxx. Pokud je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx-xxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx zachyceno. Xxxxx xx nepeněžitým xxxxxxx podnik xxxx xxxx xxxx, vyžaduje xx x xxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx správci xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, v xxx je zachyceno xxxx-xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vklad xxxxx.
(3) Xx vzniku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i x xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx spořitelního a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jejím vznikem. Xxxxxxxxx-xx společnost, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxx. Xx splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx přikládá x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x prohlášení xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx věřitelům xxxxxxxxxxx xx xxxx závazky xx do xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§61
Xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx jeden xxxxx xx společnosti, xxxxxx xxx x akciovou xxxxxxxxxx. Podíl xx xxxxxxxxxxx nemůže být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx společnost. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxx účasti xxxxxxxxxx xx společnosti za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx podílu xxxx udělením příklepu x řízení o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx zániku xxxxxx xxxxxxxxxx ve společnosti x xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx společenská xxxxxxx nestanoví, xx xx má xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3. Vypořádací xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx něco xxxxxx.
(3) Xxxxx xx vyplacení vypořádacího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tří měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 společnosti, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx společenská xxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx, je xxxxx xx vyplacení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uplynutím xxx xxxxxx xxx xxx, xxx měla xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xx zrušením xxxxxxxxxxx xxxxxxx likvidace, má xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který vyplynul x xxxxxxxxx, (xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
§62
Xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxx xxxxx xx 90 dnů xx xxxxxxxx společnosti (§57) xxxx xx xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podnikatelského xxxxxxxxx. Xxxx-xx návrh xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxx založena xx dobu xxxxxxxxx.
§63
Právní xxxxx týkající xx xxxxxxxx, xxxxxx, změny, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx podpisy; xxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx společnost, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxx jeho xxxxxx.
§64
Jednání xxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; jedná-li xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxxx, platí, že x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zavázána xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x předložit xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx dodržena xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, která xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx schválení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx závazkových xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§65
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákaz xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx. Tím xxxx dotčeno xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx x odpovědné xxxxx xx tří xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx vzniku. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
§65x
(1) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x aktivech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx účetně xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x nerozdělený xxxx minulých xxxxxx xxxx xxxxxxx rovny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§65x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§66
(1) Xxxxx, xxxxx xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx své xxxxxx xxxxxxxxx. Je však xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx jmenoval. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx projednal xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovy, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx je xxxx xxx projednat xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx za člena xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxx, xx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx, oznámí své xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx měsíců xx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xx její xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xx statutárním orgánem xxxx xxxx členem xxxxx xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx uplynutím xxxxx 2 xxxxxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx anebo společníkem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxxx, xxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Závazek x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx o výkonu xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ručí za xxxxxxx společnosti xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx plnění společnosti xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předpisu xxxx x vnitřního xxxxxxxx, xxx poskytnout pouze xx souhlasem valné xxxxxxx, xxxx je-li xxxxxxxx ve smlouvě x xxxxxx funkce. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přispěl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx, stanovy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, mohou se xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx usnášet, jen xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxx, x x usnesení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxx. Xxx rovnosti xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x písemné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu. Hlasující xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x ručení orgánů x členů xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahují xxxx xx xxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx, podílu xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatným xxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxx xx společnosti xxxx.
(7) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úkony, xx xxxxxxxxxx tak, xx x firmě xxxxxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(8) Jsou-li xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxx xx souhlasem xx xx návrh xxxxx, xxxxx škodu, xx xxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxxx.
(9) Xxxx xx xxxxx, aby xxxxx, za xxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxxx škodu x xxxxx tuto škodu xxxxxxxxx xxxx zaviněním, xx xx xxxxxxxxx, x xx nejvýše x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(10) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vysláni xxxx zástupci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, hradí xxxxx, za kterou xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx.
(11) Xxxxxx samosprávný xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxx xxxxx x xxxxx tuto xxxxx způsobily svým xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx v rozsahu, xx xxxxxx tyto xxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti.
§66a
Podnikatelská xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xx většinovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxx x většinovým společníkem. Xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx akcionáře xx xxxxxxxxxxx hlasy příslušející x xxxx akciím x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xx, zda již xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Prioritní akcie, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo, xx považují pro xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dočasně nabývají. Xx xxxxxxxxx počtu xxxxx plynoucích x xxxxxx xx společnosti xx nezapočítávají xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx akcií v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx jménem xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ovládané xxxxxxxxxxx.
(2) Ovládající osobou xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx rozhodující vliv xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx osoba"). Xx-xx xxxxxxxxxx osobou společnost, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x společnost xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx dceřinou. Xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx
x) xx většinovým xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx b),
x) xxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiným společníkem xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) může prosadit xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, anebo xxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxx osoba xxxxxxxxx stejným nebo xxxxxx xxxxxxxxx hlasovacích xxxx, má xx xx xx, xx xxxxx, která disponuje xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě, xxxxx xxxxxxxxx alespoň 40 % xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx ovládajícími xxxxxxx.
(6) Disponováním x xxxxxxxxxxx právy se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx x na základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(7) Jestliže xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx podrobeny xxxxxxxxxx řízení (xxxx xxx "xxxxxx osoba") xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx osoba"), xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (holding) a xxxxxx podniky včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, že ovládající xxxxx a osoby xx ovládané xxxxx xxxxxxx. Jednotnému řízení xxx xxxxxxxx xxxxx x smlouvou (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jí xxxxxxxxxx xxxxxxx. Osoba, xxx je xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx x tomto xxxxxxx nepoužije.
(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ovládající xxxxx xxxxxx svého xxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx, anebo xxxx x xxxx xxxx uzavřena smlouva x xxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxx x jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je statutární xxxxx ovládané xxxxx xxxxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vztazích mezi xxxxxxxxxx a ovládanou xxxxxx a x xxxxxxxx xxxx ovládanou xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou (xxxx xxx "xxxxxxxxx osoby"), xx-xx ovládané xxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxx. Ve xxxxxx xx uvede, xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx osobami, jiné xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxx těchto xxxx, x všechna xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x zájmu nebo xx popud xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx ovládanou xxxxxx. Xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx ve zprávě xxxxx xxxxx, jaké xxxx poskytnuto xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxx x nevýhody, x xxx x xxxxxx smluv xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, zda xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, anebo zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výroční zprávu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxx o vztazích xxxx propojenými xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Společníci nebo xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx o vztazích xxxx propojenými osobami xx xxxxxx lhůtě x xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 9 x x xxxxxxxxxxx zprávy informuje xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx shromáždění xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx stanoviskem.
(11) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ovládané xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x správnost xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.
(12) Každý xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx má právo xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx přezkoumání xxxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx jednoho xxxx xxx xxx, xxx xxxx zveřejněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zprávy xx xxxxxx listin. Na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 odst. 3 x tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx soud, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xx jmenování xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxx xxx podání xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jmenování znalce xxxxxxxxx.
(13) Právo xxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx pouze v xxxxxxx, xx
x) xx zprávě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx uvedeny xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9,
b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx výhrady xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 9, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uzavření xxxxxxx nebo uskutečnění xxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxx x že xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uhrazena xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 8.
(14) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, s xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxx ovládané xxxxx xxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 8, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z toho xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x toho vznikla xxxxxxxxxxx xxxx členům xxxxxxxx xxxxx nezávisle xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřena xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xx plnila xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(15) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx splnění závazku x xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx 14 xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx splnění xxxxxxx k náhradě xxxxx xxx osoby, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx odstavce 9 xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx újma xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx smlouva x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xx xxxx neplatí, pokud xxxx xxxxx jednaly xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10, 12 a 13 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx ovládající xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxx (§66b); v xxxxxxx xxxxxxx se z xxxxxxxxxx odstavců 14 x 15 xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členům xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§66b
Xxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx ve shodě xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx jeho členů xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu této xxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxx určité xxxxx.
(2) Není-li xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx osobami, jež xxxxxxx xx shodě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
a) xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx x jejich přímé xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxx tvořící xxxxxxx.
(3) Není-li xxxxxxxx xxxx, má xx za xx, xx xxxxxxx, jež xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx x
a) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx společníci,
b) xxxxxxx xxxxxxxx společnost x její společníci xxxx pouze její xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x komplementáři xxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxxx,
x) osoby xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jí obhospodařované xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§66x
Xxxxx, xxx pomocí svého xxxxx ve společnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, prokuristou nebo xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx nebo společníků, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx.
§66c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§66x
Pověření xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pověřit obchodním xxxxxxx společnosti xxxxx xxxx xxxxxx jiného. Xxxx činnosti xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 40) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedením xxxxx odstavce 1 xxxxxxx nedotčena xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti vykonávat xxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 40) zaměstnancem společnosti, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxx či xxxxxx x dohody sjednává xxxx xxxxxx xxx xxxxx společnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odměňování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiné xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výlučné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 351/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
§67
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxx xxx použít x xxxxxxx, x němž xx vytvářen podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx ke krytí xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.
(2) Xxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx společnost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zdanění (xxxx xxx "xxxxx xxxx") nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx čistý xxxx, xxxxx to xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx fond xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příplatky xxxxxxxxxx nad xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx kurs xxxxx.
(3) Podíl xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx teprve xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem, xxxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxx.
§67a
Xx xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx dochází x xxxxxxx podniku xxxx xxxx části, xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x ke xxxxxxx zřizující zástavní xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx.
§68
Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Společnost xxxxxx xx xxx výmazu x xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zániku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxx společnosti xxxxxxx xx stejnému xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxx-xx xxxxx majetek, xxxxxxx xx nepřihlíží k xxxxx, právům, xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx podstaty. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx se x výmazu z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Společnost xx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) dosažením xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxxx,
c) dnem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přijato, xxxxxxx-xx xx zrušení společnosti x xxxxxxxxx,
d) xxxx uvedeným x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,
e) xxxx xxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jmění xx společníka xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) zrušením xxxxxxxx xx xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z důvodu, xx majetek dlužníka xx zcela xxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx, provede xx její likvidace.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx xx vydáno xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxxxxx statutární orgán xxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxxx xx xxxxx, rozhodl-li xxxxxxxxxxx soud, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx podstatou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx x není xxxxxxxx likvidátor xxxx, xxxx povinnosti související x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán.
(6) Xxxx xxxx xx xxxxx státního xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx osvědčí xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx nekonala valná xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx členům xxxxxxxx xxxxxxx období xxxx xxxx xxx xxxxxx rokem, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx xxx roky xxxxxxxxxxx xxxxxx činnost,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské činnosti,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost vytvářet xxxxxxxx fond,
x) xxxxxxxxxx porušuje xxxxxxxxxx §56 xxxx. 3,
x) společnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx část xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) V xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx možné.
(8) Xxxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx x rozdělováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidátor xx xxxxxxx předat xxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx statutárnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx jmenoval xxxx (§71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx, xxxx. 4 a 7), xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by tím xxxxx x xxxxxx xx práv xxxx xxxxxx chráněných zájmů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
(9) Jestliže xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx likvidace xxxxxxx, sestaví xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§68x
Xxxxxxxxxx společnosti
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx povoluje xxxxx xxxxxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx jenom soud, x to i xxx xxxxxx, jestliže
a) xxxxxx xxxxxxxx společenská xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxx pořízena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx forma,
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku,
c) xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx chybí údaj x xxxxx společnosti xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxx zákon takový xxxx předepisuje, xxxx x xxxxxxxx podnikání (xxxxxxxx),
x) nebyla dodržena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) všichni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
x) v xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx.
(3) Ke xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx likvidace.
(4) Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trvá, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx neplatné xxxxxxxxxxx.
§69
§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69a
§69x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§69b
§69b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§69x
§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§69e
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§69x
§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§69h
§69h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§70
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxx jejího xxxxx.
(2) Společnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx, k němuž xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zapisuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx likvidace xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx "x likvidaci".
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx §72 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx společnosti. Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x z jmenování xxxxxxxxx nic xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx likvidátor.
§71
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, společenskou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ho xxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxx xxx xxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jmenuje xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Soud xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx souhlasu xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx statutární orgán xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Společník, statutární xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nemůže xxxxx xxx funkce. Xxxx xxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxx z xxxxxx likvidátora, xxxxx-xx xx něm spravedlivě xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx. Xx-xx likvidátorem xxxxxxxxx osoba, xx xxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx zapisuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38g xxxx. 1; neučiní-li xxx xx 10 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx likvidátora xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxx xxx jmenován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x tomu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx může soud xx návrh xxxxx, xxx na xxx xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti, x xxxxxxxx ho xxxxx osobou.
(5) Xxxxxxxxxx xx orgánem xxxxxxxxxxx (§66) x xx výkon xxx xxxxxxxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxx jako členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zálohy. Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §71 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx.
(7) Nelze-li xxxxxxxx likvidátora podle xxxxxxxx 1 až 4, jmenuje likvidátora xxxx x xxxx xxxxxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 23) xxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx obecné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x se xxxx xxxxxxxxxxx souhlasí.
(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jmenovaného xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů a xxxxxx likvidátora xxxxx xxxx.
§72
Likvidátor xxxx xxxxxx společnosti xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx výkonu této xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxx plnění, xxxxxxxxx společnost xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx a závazků x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Nové smlouvy xxxx xxxxxxxx xxx x souvislosti x xxxxxxxxx nevyřízených xxxxxxx, xxxx xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx majetku společnosti xxxx k xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx se x pokračování x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
§73
Xxxxxxxxxx xxxxxx vstup společnosti xx likvidace všem xxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx své pohledávky xx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx.
§74
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx vstupu xxxxxxxxxxx xx likvidace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx statutární xxxxx tuto účetní xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx vstupu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří x to požádají.
(3) X průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mzdové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§75
(1) Xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na rozdělení xxxxxxx xxxxxxxxxxx zůstatku, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx společníky, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx orgánu x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xx xxx xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx, který s xxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxx xxx, xxx byl návrh xx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x §75aa odst. 1, zaniká. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxx xxxxxxxxxx co xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxx z důvodů xxxxxx xxxxx na xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx, a xx xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xxxx uspokojeny xxxxxx xxxxx známých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx včas xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx uplynutím lhůty xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx není-li xxxxx splatná, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající jistota.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že došlo xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 3 xxxx. f) x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx mzdové xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxxxx pohledávky stejného xxxxxx x plné xxxx, xxxxxx se xxxxxxx. Nepodaří-li se xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx dluhů xxxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx zejména, xxxxxx výtěžku x xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxx byl převzat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx věřitelé x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx věřitelé xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx výmazem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx x majetkem). Zprávu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společníkům xxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zprávy xxxxxxx výmazu xxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx. Xx dni xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x majetkem sestaví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§75a
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k uspokojení xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §75 xxxx. 5. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx společníků, xxxxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx 30 xxx xx skončení likvidace xxxx xxxxxxxxxx návrh xx výmaz xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku. X návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, x xxxxxxxx bytového xxxxxxxx, xxxxxxx likvidátor xxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, že x ním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxxxx.
§75xx
(1) Xxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 7, nepředkládá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx. Musí xx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx listin.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx poskytnuta xxxxxxxxxx součinnost x xxxxxxxxxx xxxx dostatek xxxxxxxx pro plnění xxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx a správci xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx součinnost xxx stanovení xxxx xxxxx pomůcek.
§75aa xxxxxx právním předpisem x. 351/2011 Xx. x účinností od 1.1.2012
§75x
(1) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx neznámý xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxx x obnovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx neznámý xxxxxxx xx výmazu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx státního xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx x jejím xxxxxx xx likvidace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zapíše xxxxxxxxxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx došlo x xxxxxxxx společnosti, xx společnost je x likvidaci, x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx dni zápisu xx obchodního rejstříku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvahu. Xxxxxxxxxx §68 xxxx. 8 xx xxxxxxxxx.
§75x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§75x
Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční zajištění 37) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, jestliže finanční xxxxxxxxx bylo sjednáno x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx nastala, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx věděl xxxx xxxxx měl x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vstup xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx také na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 38), xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxxxxxx.
§75c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxx XX.
Xxxxxxx obchodní společnost
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§76
(1) Xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xx společnost, xx xxxxx alespoň xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx závazky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx jen xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx pověřený zástupce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2.
§77
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx označení "xxxxxxx obchodní společnost", xxx může xxx xxxxxxxxx zkratkou "xxx. xxxx. xxxx." xxxx "x. o. x.". Xxxxxxxx-xx firma xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, postačí xxxxxxx "x xxxx.".
§78
(1) Xxxxxxxxxxx smlouva musí xxxxxxxxx
a) firmu x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) určení společníků xxxxxxxx firmy nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxx podnikání společnosti.
(2) Návrh xx xxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§79
(1) Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákon, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společníků.
(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
§79x
Xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxx xxxxxxxxxx x péčí xxxxxxx hospodáře.
§79x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§80
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxx xx lhůtě stanovené xx společenské smlouvě, xxxxx bez zbytečného xxxxxxx po vzniku xxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx své xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx prodlení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xx společník povinen xxxxxx úrok z xxxxxxxx xx výši 20 % z xxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxx xxxxx výpočtu xxxxxx sčítají.
§81
(1) X obchodnímu vedení xxxxxxxxxxx je oprávněn xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx společníci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxx xxxx zcela jednoho xxxx xxxx společníků, xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je povinen xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxx, které s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodl. Xxxxxxxx společník je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx společníků učiněným xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, má každý xxxxxxxxx jeden xxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx být pověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx na xxx xxxxxxxx xxxxxxx společníci. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§345 xxxx. 2), xxxxxx soud xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neodvolatelné. X tomto xxxxxxx xxxxx odstavec 1, xxxxx se společníci xxxxxxxxxx xx novém xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedením xxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vypovědět, je xxxx povinen vykonat xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx. Výpověď xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a všem xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx byla doručena xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedení ostatní xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx záležitostech xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nahlížet do xxxxx xxxxxxx společnosti x kontrolovat tam xxxxxxxx údaje xxxxx x tomu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx.
§82
(1) Xxxx se xxxx xxxx společníky xxxxxx xxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva jinak.
(2) Ztrátu xxxxxxxxx xxxxxx závěrkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak.
§82x
Každý xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx společníkovi, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx společníkovi, xxxxx xx se xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxxx, x v xxxxx řízení ji xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxxxxx. Jiná xxxxx xxx xxxxxxxxx, který xxxxx žalobu, nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
§82a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§83
Změnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx přistoupit xxxxx společník xxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx alespoň xxx společníci.
§84
Zákaz xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx podnikání společnosti, x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx. Nemůže xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxx xxxxxx orgánu společnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx vztahy x xxxxxx osobám
§85
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx všichni společníci. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že statutárním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva jinak. Xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxx orgánu může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx může x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx však xxxxxxx xxxxxxx všechna xxxxxxxx, která nesnesou xxxxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx společníkům. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx doručeno společnosti. Xxxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx společníka
§86
Xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Společníci xxxx xx závazky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx.
§87
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklé před xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx požadovat na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xx poskytli náhradu xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxx účast xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
Oddíl 4.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§88
(1) Xxxxx xxxxxxx uvedených x §68 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxx-xx smlouva xxxxxxxx xx xxxx neurčitou, xxxxxxxx společníka xxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx uplynutím účetního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §90 xxxx. 1,
x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dědění xxxxxx, podíl xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho dědic (xxxxxxxx), xxxxxxx-xx k xxxxxxxxx dědictví x xx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxx společníci,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx společenská xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx právního xxxxxxxx a ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxx xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx společníka ve xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu x postižení podílu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, byl-li x této xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům některého xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §76 odst. 2,
x) z dalších xxxxxx stanovených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx důvodech zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), f), g), x) a x) xx xxxxx zbývající xxxxxxxxxx změnou společenské xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxx společníka, xxxxx xx důvod xxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx zrušení společnosti, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vstupuje xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx před uplynutím xxxx lhůty.
(3) Xxxxxxxx byl xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2), zrušen xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než xx xxxxxxx rozvrhového usnesení xxxx xxx proto, xx majetek xxxxxxxx xx xxxxx nepostačující 23), xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podíl, xxxx xxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti nahradit. Xx platí xxxxxxx x v případě, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. e) xxxx f), xxxxx xxxxxxxxx, mohou xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx trvá.
§89
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §88 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx společníku xxxx jeho dědici, xxxxxxxxx xxxxxxxx nástupci xxxx společnosti xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx (§92).
§90
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxx dosáhnout xxxxx, pro xxxxx xxxx společnost založena.
(2) Společnost xx xxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx porušuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxx na společnosti.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§91
Xxxx společníka
Dědic xxxxxx xx oprávněn vypovědět xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 3 xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, není xxxxxxx xxxxxx se podílet xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx společenská xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§92
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx společnosti s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zbytek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladů, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x jejich xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může upravit xxxxxxxxx likvidačního zůstatku xxxxx.
Oddíl 5.
§92x
§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§92x
§92x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§92x
§92c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§92d
§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Xxxxx 6.
§92x
§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Xxx III.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx ustanovení
§93
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx závazky xxxxxxxxxxx do výše xxxxx nesplaceného vkladu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxxxxxx může xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx dána xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vykonává xxxxx x povinnosti xxxxxxx s účastí x xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xxx pověřený xxxxxxxx, který splňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx společnosti a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§94
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx a xxxxx společnosti,
b) xxxxxx xxxxxxxxxx uvedením xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx právnické xxxxx nebo xxxxx x bydliště xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xx společníků xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx komanditisté,
e) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§95
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "komanditní společnost", xxxxxxx však xxxxxxx "xxx. spol." xxxx "x. x.". Obsahuje-li xxxxx společnosti jméno xxxxxxxxxxxx, ručí tento xxxxxxxxxxxx za závazky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
§96
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx k němu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§97
(1) X obchodnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X ostatních záležitostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx hlasování xx každý xxxxxxxxx xxxxx hlas, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx je zapotřebí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že x její xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x převodu xxxxxx komanditisty xx xxxxx osobu xx xxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxxx obdobně.
(5) X uzavření xxxxx xxxxx §67a xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§97x
Xxxxxxxxxxxx xx povinen vložit xx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx určené společenskou xxxxxxxx, minimálně však 5&xxxx;000 Kč. Xxxxx xx xxxxxxx splatit xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx zbytečného odkladu xx vzniku společnosti, xxxxxxxxx po xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
§97x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 370/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§98
Komanditista xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x účetních dokladů xxxxxxxxxxx x kontrolovat xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§99
Zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak.
§100
(1) Xxxxxxxxx zisku na xxxx připadající xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx určí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx x poměru xxxxxxxxxx xx společenské xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx společenské xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrkou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nestanoví-li společenská xxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxx xxxx povinni podílet xx xx xxxxxx xxxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vracet xxxxxx na zisku, xxxxx již xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx
§101
(1) Statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx ze společenské xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Komanditista xxxx xx xxxxxxx ze xxxxx, které jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Oddíl 4.
Xxxxxxx x likvidace xxxxxxxxxxx
§102
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vystoupit. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komanditisty x xxxxxxx xxxxxx xxxx důvodem pro xxxxx jeho účasti xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx konkursu xx majetek xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx, xxxx-xx podíl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pravomocným xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx komanditisty xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, xxx-xx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx návrhu xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx komanditisty xx xxxxxxxxxx xxxxx xx stává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx než xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx obnovuje; jestliže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podíl, xx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx obnovila, xxxxxxx xxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahradit. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komanditisty xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx neruší x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx se dědí. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxx dědicům vypořádací xxxxx.
(5) Společnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x sídle xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx společníkovi, xxxxx x xx xxxxxx, opis xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx adresu xxxxxxxx x xxxxxxx.
§103
§103 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§104
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx částky xx výši splaceného xxxxxx. Pokud likvidační xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vrácení, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx komanditisté. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku, xxxxx xxxxxx xx vrácení xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx rozdělí xxxx společníky podle xxxxxxxx zásad xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, rozdělí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zásad xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku.
Xxxxx 5.
§104x
§104x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2008 Xx.
§104b
§104b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§104x
§104x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§104x
§104d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Xxxxx 6.
§104x
§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2008 Sb.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§105
(1) Společností s xxxxxxx omezeným xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zapsáno xxxxxxxx vkladů do xxxxxxxxxx rejstříku (§106 xxxx. 2).
(2) Společnost xxxx být založena xxxxxx osobou. Společnost x xxxxxxx společníkem xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx není dotčeno xxxxxxxxxx §66x odst. 7. Xxxxx fyzická xxxxx xxxx xxx xxxxxxx společníkem nejvýše xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným.
(3) Společnost xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§106
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx svým majetkem.
(2) Společníci xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx všech vkladů xx obchodního rejstříku xxxxxx zaniká. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nezaniká xxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx toho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx věřiteli xxxxxxx, x není-li xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx požadovat náhradu xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx náhradu xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebyl xxxxxxx, xxxxx od xxxxxxx xx společníků x xxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§107
Firma xxxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným", xxxxxxx xxxx xxxxxxx "xxxx. x x.x." xxxx "x.x.x.".
§108
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 200&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nesplacené xxxxx vkladu xxxxxxxxxx x jakýkoli xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, ledaže x takovým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.
§109
(1) Xxxx vkladu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx alespoň 20000 Kč.
(2) Xx základním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se může xxxxx společník účastnit xxxxx jedním xxxxxxx. Xxxx xxxxxx může xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx základního xxxxxxxx společnosti.
(3) Xxxx-xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vklady xx xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vkladu nebo x prohlášení x xxxxxxxx xxxxxx (§143 xxxx. 6) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §163a xxxx. 3 x 4 se xxxxxxx xxxxxxxxx.
§110
(1) Xxxxxxxxxxx smlouva musí xxxxxxxxx alespoň
x) xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) předmět xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx vkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx včetně způsobu x lhůty xxxxxxxx xxxxxx,
x) jména x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxxx společnosti,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx,
g) xxxxxx xxxxxxx vkladu,
x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákon.
(2) Xxxxxxxxxxx smlouva xxxx určit, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve společenské xxxxxxx.
§111
(1) Xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 %. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx splacených xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 100 000 Xx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx když xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§112
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§113
(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx vklad xx xxxxxxxx a ve xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx zproštěn, xxxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx dluhu. Jednatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžitého xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx výši 20 % z nesplacené xxxxxx, nestanoví-li společenská xxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx společník x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, může xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyzvat, xxx xxxxx povinnost splnil xx lhůtě, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx povinnost xxx x xxxxxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx (§114) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx může xxxxxxx xx xxxxxx společníka xxxx xxxxx osobu. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx x převodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx měsíců xxx xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x poměru xxxxx obchodních xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx vypořádacího xxxxxx, xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxx zrušit a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxx hromadou.
§114
(1) Xxxxxxxx podíl představuje xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x z xxxx xxxxxx plynoucí xxxxx a povinnosti. Xxxx xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxxx.
(2) Každý xxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxx obchodní xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx způsobem jeho xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx obchodní xxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx podíl, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
§115
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxxx podíl na xxxxxx společníka, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxx osobu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínit xxxxxx xxxxxxxxxx podílu xx xxxxx osobu x souhlasem xxxxx xxxxxxx. Xx-xx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, v ní xxxx prohlásit, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxxxxx ověřeny. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinné xxxxxxx o xxxxxxx.
§116
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dědění obchodního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §156 odst. 10 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxx xx společnosti xxxxxx, xxxxx-xx xx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx, x xx ve xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx, jinak xxxx xxxxx xxxxxx. Dědic, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx své xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ani xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxx povinnost xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx však xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx společníkem.
(3) Xxxxxxxxxx-xx obchodní xxxxx xx dědice nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §113 xxxx. 5 x 6.
§117
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx možné xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxx.
(2) Rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §109 xxxx. 1.
§117x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxx smlouvě musí xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Jestliže xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxx hromady, vyžaduje xx souhlas valné xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx podílu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věřitel xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zánik zástavního xxxxx x doklad x xxxxxxxx valné xxxxxxx, je-li xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zástavce i xxx xxxxxxxx valné xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx prodat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, umožňuje-li to xxxxxxxx právní xxxxxxx, xx xxxxxxx dražbě. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výtěžek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odečtení xxxxxx vynaložených nákladů.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx právo x xxxx xxxxxx.
(6) Xx xxxx xxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx spojená x účastí xx xxxxxxxxxxx. Plnění, xx xxxxx vznikne nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx pohledávky a xxxxxx příslušenství xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zastavený xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 4, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx. Zástavní xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na úhradu xxxxx smlouvou xxxxx §115. Xx smlouvě xxxx xxx xxxxxxx, xx se obchodní xxxxx převádí xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx důvodu x xxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx souhlas valné xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na zástavního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxx znalcem xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx věřitele. Pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx §59 odst. 3. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxx pohledávku x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx občanského x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx právu x xxxxxxx věcem.
§117x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 370/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§118
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx rejstříku. Společnost xx povinna xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§119
Spojí-li xx všechny xxxxxxxx xxxxxx x rukou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx převést část xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx osobu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxx návrhu xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§120
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodních podílů xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Smlouva xxxxxxxx v rozporu x tímto xxxxxxx xx neplatná. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nabude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx postupovat podle §113 xxxx. 5 x 6.
(2) Xxxxxx-xx společnost x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu, xxxxxxxxx, avšak společnost xxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §161d xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxxxx.
§120x
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, úvěr xxxx xxxx peněžité plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v ní (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), jestliže
x) xxxxxxxx asistence xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxx,
x) poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
c) společnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ztráty,
x) xxxxxxxx vypracuje xxxxxxxx xxxxxx, xxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxx asistence xxxxxxxxxx, x
3. xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx asistence x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx asistence xxxxxxxxx, xx xxxxxx listin; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx jednání xxxx xxxxx hromady xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx odstavce 1 x 2 xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 35), xxxxx xx poskytována xx podmínek xxxxxxxxxxx x §161f odst. 5.
§120b
(1) Xxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx nabývání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a na xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §120a, §161b xxxx. 1 xxxx. x), §161b xxxx. 3 a 4 a §161g xxxx. 2 xx 5.
(2) Společnost xxxx vzít xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §120a, §161a xxxx. 1 xxxx. a), §161a xxxx. 2, §161b x 161d.
§121
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx valná xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kapitál (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx až xx poloviny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výše xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx další xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §113 xxxx. 2 xx 6 obdobně.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx souhlasem xxxxx hromady, i xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ani xx výši základního xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vrátit xxx x xxxxxxx, x xxxxx převyšují xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§122
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svá xxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxx xx valné xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě, popřípadě xx stanovách.
(2) Xxxxxxxxxx mají zejména xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x tomu xxxxxxx auditora xxxx xxxxxxxx poradce.
§123
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zisku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxx xxxxx ani ostatních xxxxxxxxxxxx fondů xxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, společenské xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x doplnění těchto xxxxx. Xxxxxxxxxx §178 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxx. 2, xxxx. 3 x xxxx. 5 až 7 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Po xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxx společníci xxxxx xxxxxxx vkladu. Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.
(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx společníci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxx xxxxxxx ručí xxxxxxxx a nerozdílně xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx.
§124
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§67) v xxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořit xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxx, x xxxx xxxxxx xxxxx zisk xxxxxxx, x xx xx xxxx nejméně 10 % x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx více xxx 5 % x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě xxxx xx xxxxxxxxx, nejméně xxxx 5 % x xxxxxxx zisku, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx společenské xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X použití xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x §67, xxxxx-xx x xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Rezervní xxxx xx výše 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx
§125
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx působnosti xxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §64,
x) xxxxxxxxxxx řádné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x úhradě xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich změn,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nedochází-li x xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx skutečností (§141),
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xx x možnosti započtení xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx proti pohledávce xx splacení xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x odměňování jednatelů,
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x odměňování xxxxx xxxxxxx rady,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §113 a 121,
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx likvidátora x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx připouští,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §67a,
x) xxxxxxxxxxx o xxxx, převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,
l) schválení xxxxxxxx xxxxxxx (§190b), xxxxxxx x převodu xxxxx (§190a) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§66 xxxx. 2),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční asistence xxxxx §120a,
x) xxxxx otázky, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Neurčí-li společenská xxxxxxx xxxxx, uděluje x odvolává xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx si xxxx vyhradit rozhodování xxxx, xxxxx jinak xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx.
§126
Společník xx zúčastňuje jednání xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.
§127
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň polovinu xxxxx xxxxx, nevyžaduje-li xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxx hlasů.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx má xxxxx hlas xx xxxxxxx 1 000 Xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx hromada rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společníků, xxxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxx xxxxx.
(4) X rozhodnutím podle §125 xxxx. 1 xxxx. c), d), x) x x) x x zrušení xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dvoutřetinové xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx počet xxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být pořízen xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx základní xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Společník xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) valná xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx návrhu xx xxxx vyloučení,
c) xxxxx xxxxxxx rozhoduje x xxx, zda xx xxxx xxxxx, x xxx jedná xx shodě, má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zda xx být xxxxxxx x xxxxxx orgánu xxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxx pro porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,
d) xx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx,
e) xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx §186c xxxx. 1 a §186d xx xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Společníci, xxxxx nebyli xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx projevit xxxx xxxxxxx x navrhovaným xxxxxxxxxxx valné hromady x mimo xxxxxx xxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xxx xxx, x němž xx konala xxxx xxxx konat xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx notářský xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxx.
(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 14 xxx xxxx xxxxxxx všem xxxxxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve shodě (§66b).
§128
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednatelé xxxxxxx xxxxxx xx xxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx schvaluje řádnou xxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxx nejpozději xx šesti xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxx období.
(2) Xxxxxxxxxx §193 xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§129
(1) Termín a xxxxxxx xxxxx hromady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx určené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx-xx přítomni xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxxxxxx xx její xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxxx smlouva, prohlášením, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx x valné hromady, xxxxxxxxx x notářském xxxxxx o rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, jinak xxxx xxx formu xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxxx, xxxxxxx vklady xxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx hromadu xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxx společníci xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx valnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Valná xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx x zapisovatele. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxx. Xxxxxxx hlasů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jednatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxx jej na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx jednatel xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vyhotoví xxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxx společník, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx zápisu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §188 xxxx. 2 a 3.
§130
(1) Xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx návrh xxxxxxxx společnosti společníkům x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyjádření. Nevyjádří-li xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníkům. Xxxxxxx se xxxxxx x celkového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxx o rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx souhlas, xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxx zápisu, x xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§131
(1) Xxxxx společník, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce 23) nebo xxxx xxxxxxx xxxx se xxxx domáhat, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Není-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx měsíců ode xxx konání xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxx svolána, xxx xxx, kdy se xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx roku xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 7, xxx xxxx xxxxx uplatnit xx xxx měsíců xxx xxx, xxx společnost xxxxxxxx společníkovi xxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle však xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxx nehlasovala, anebo xx, xx xxxxx xxxxxxxxx usnesení neodpovídá xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx do jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx nebo tvrzeného xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Soud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, společenské smlouvy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx domáhat xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemělo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
b) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx získaných x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx se zákonem, xxxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxx, domáhá xxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxx se zákonem, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přítomni xxxxxx, xxxxxxxx projevili s xxxxxxxxx souhlas.
(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v rozporu x xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovami, xxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx poskytnuto x x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx valné hromady xxxx ve lhůtě 3 xxxxxx xxx xxx, xxx nabylo xxxxxx moc xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijímáním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §127 xxxx. 8, §129 x §135 xxxx. 2, xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; jsou-li xxxx účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxx jednatelé, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hromada. Neučiní-li xxx xx tří xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx společnosti opatrovníka.
(7) Výrok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx xxxxxxx xxx každého.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jen x rejstříkovém xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxxx xx přijetím usnesení xxxxx hromady o xxxxx společenské smlouvy xxxx stanov xxxxxx xx xxxxxxx obsah xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.
(9) Xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zápisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soud zahájit, xxxxx případů, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx valné hromady x návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xxxxxxxx xx xx zahájení xxxxxxxx řízení veřejný xxxxx a nebudou-li xxx podstatně dotčena xxxxx třetích xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx však xx tří xxx xx xxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xx obchodního rejstříku.
(10) Xxxxxxxx má xxx xxxxxx x xxxxxx podaném xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 zastaveno xxxxx, xx navrhovatel xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx vstupem xxxxxxx navrhovatele xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx návrh xxxxxxxx, hodný právní xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxx
x) xxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady týká,
x) x jakého xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx, že řízení xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx tří xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx navrhovatel x xxxxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zastavení xxxxxx.
(11) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 x uvede, kdy xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 10 xxxx. x). Xxxxxx-xx lhůta xxxxx, soud řízení xxxxxxx.
(12) S xxxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx spojeno xxxxx xxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§131x
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x náhradu xxxxx proti jednateli, xxxxx xxxxxxxx společnosti xx škodu, kterou xx způsobil, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, který xxxxxx podal, nebo xxxxx jím xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx úkony xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který je x prodlení.
§132
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx jediného xxxxxxxxxx, nekoná xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxxxx. Xxxxxx vůle společníka xxx výkonu působnosti xxxxx xxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx (xxxx xxx "rozhodnutí xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx formu xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx xxxxx x xxxx případech, xxx xx o rozhodnutí xxxxx xxxxxxx pořizuje xxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §127 xxxx. 5 xx nepoužije.
(2) Xxxxxx společník xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zřízena. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxx.
(3) Smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Jednatelé
§133
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx více xxxxxxxxx. Xx-xx jednatelů xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx společnosti každý x nich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Omezit jednatelská xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx omezení xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx valná xxxxxxx x řad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob.
§134
Jednateli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§135
(1) Xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xxxxx vedení xxxxxxxxxx evidence x xxxxxxxxxx, vést seznam xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Ustanovení §194 odst. 2 xxxxx xx páté xxxx, xxxxxxxx 4 xx 7 x §196a xx použijí xxxxxxx.
§136
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanov další xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx v xxxxx stejném nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani vstupovat xx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx vztahů,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx jiné osoby xxxxxxx společnosti,
x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ručením xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx statutárního xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx právnické osoby xx xxxxxxx xxxx x obdobným předmětem xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx odstavce 1 xx důsledky xxxxxxxxx x §65.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x jakém xxxxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx
§137
(1) Dozorčí xxxx se xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxx a odvolávat xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxx sídlo po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx společnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx rady volených xxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §200 odst. 5 xx 7 xx zde xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Jestliže xx společnost, xxxxx xx po zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku své xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jednoho xxxx více xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx stejné xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx zákon x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fúzí, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x ve xxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxx volit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přeměnách obchodních xxxxxxxxxxx x družstev.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx jedné nebo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dozorčí xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§138
(1) Xxxxxxx rada:
x) xxxxxxx na činnost xxxxxxxxx,
x) nahlíží xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx knih a xxxxxx dokladů x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x návrh xx xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx ztráty a xxxxxxxxx své vyjádření xxxxx hromadě,
x) xxxxxx xxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ročně.
(2) Xxx členy xxxxxxx xxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §194 xxxx. 2, 4 xx 7.
§139
(1) Xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Členem xxxxxxx rady xxxxxx xxx xxxxxxxx společnosti.
(3) Xxxxxxx rada xxxx xxx alespoň xxx členy.
(4) Xx xxxxx dozorčí xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§136).
§140
(1) Xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx oprávněni xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx být xxxxxxx slovo, kdykoli x xx požádají.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §129 xxxx.1.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§141
(1) Ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx třeba souhlasu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx xxxxx §125 xxxx. 1 písm. x) xx x) x §113, 115 x 117 se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx obsahu xxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxxx §173 xxxx. 2 x 3 platí xxxxxxxxx.
(2) Jestliže xx xxxx xxxxx společenské xxxxxxx rozhodnutím valné xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx společníků, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxx xx mění obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx schválený xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx uvedeni xxxxxxxxxx, kteří xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jednatel xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx x tom dověděl, xxxxxxxxx úplné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx spolu x listinami prokazujícími xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx listin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§142
Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx vklady xx xxxxxxxxx, xxx xxxx dosavadní peněžité xxxxxx xxxx zcela xxxxxxxx. Xxxxxxx základního xxxxxxxx nepeněžitými xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§143
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xx zvýšení základního xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx vklady, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx. Xxxxxxx ke zvýšení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obchodních podílů, xxxxxxxx-xx společenská smlouva xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx přednostního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jinak xx jednoho měsíce xxx xxx, xxx xx dověděli x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zvýšení základního xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx kdokoliv. Xxxxxxxxxx o vzdání xx práva musí xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo musí xxx učiněno xx xxxxx hromadě. Prohlášení x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx uvede x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Vzdání xx xxxxx xx právní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx až xx xxxx xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx společník.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx určit
a) xxxxxx, x kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
b) lhůtu, xx xxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx převzaty, xxxxxxxxx
x) předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vklad xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx návrh xxxxx uvedených x xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxx-xx převzaty závazky xx zvýšení xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxx na xxxxx zvýšení základního xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §167 xxxx. 2 xx použije xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx se přebírá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x x), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx, musí prohlásit, xx přistupuje xx xxxxxxxxxxx smlouvě; xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti doručením xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §204 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.
§144
Xxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastních xxxxxx vykázaných v xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrce xx vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxx výše vkladu xxxxxxx společníka x xxxxxx xxxxxx dosavadních xxxxxx. Xxxxxxxxxx §208 xxxx. 1 xx 5 x xxxx. 6 písm. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx hromady musí xxxxxxxxx x xxxxx xxxx vkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pozvánka xx xxxxxx hromadu, xxxxx xx x zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu rozhodovat, xxxx obsahovat návrh xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.
§145
Xxxxxxxxx xxxx povinni xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxx xx zápis xxxxxxx základního kapitálu xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xx každý peněžitý xxxxx splaceno xxxxxxx 30 % nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx je účinné xx xxx zápisu xxxx nové xxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §111 odst. 2 xxxxxxx.
§146
(1) Xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) částku, o xxxxxx xx základní xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxx, xxx se xxxx xxxx vkladů xxxxxxxxxx,
c) údaj x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx společníkům xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx bude s xxxxx xxxxxxx naloženo.
(2) X důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vklad, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxx společníci xxxxx xx snižuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nesplaceného xxxxxx. Xxxxxx xx nesmí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxx pod částku xxxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 x §109 xxxx. 1.
(3) Pozvánka xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxx obsahovat návrh xxxxx podle xxxxxxxx 1.
§147
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx výši xx 15 xxx xx xxxx přijetí xxxxxxx po sobě x časovým xxxxxxxx 30 xxx. X xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx lhůtě do 90 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxxx rezervního fondu.
(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx snížením xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobytnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx-xx věřitel za xx, xx xx xxxxxxxx dobytnost jeho xxxxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je-li xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x odstavci 1 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx zápisu xxxx xxxx xxxx do xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vklad xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
Záník účasti xxxxxxxxxx xx společnosti
§148
Zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx soudem
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, navrhnout, xxx soud zrušil xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, nelze-li xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ve společnosti xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 5 a 6 xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx zrušení jeho xxxxxx xx společnosti xxxxxx xx
a) xxxxxxxxxx konkursu na xxxxxxx společníka,
b) xxxxxxxxx insolvenčního návrhu xxx nedostatek majetku,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x neúspěšné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxxx
d) pravomocné xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx právní xxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx ve xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 41) x, xxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xx právní xxxx rozhodnutí o xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx podíl převoditelný.
(3) Xxxxxxxxxx informuje xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního podílu x xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx xx x nahlédnutí v xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, který x to xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx uvedenou v xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu společníka xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx stává společníkem xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, nemá xxxxxxxxxx konkursu xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn vykonávat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 23) s tím, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx majetkové xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ve společnosti xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, zrušen z xxxxxx xxxxxx xxx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proto, xx majetek xxxxxxxx xx xxxxx nepostačující, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 5 x 6, xxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyplatila xxxx vypořádací podíl, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jen, nahradí-li xx 2 měsíců xxxxxxxxxxx vypořádací xxxxx. Xx platí obdobně x x xxxxxxx, xx xxx pravomocně xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§149
Vyloučení xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx k jejich xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx. X podáním xxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx představují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 4 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §113 odst. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx.
§149x
Dohoda x xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx všech xxxxxxxxxx. Dohoda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx musí xxx xxxxxx ověřeny. Xxxxxxxxxx §113 odst. 5 a 6 xxxxx obdobně.
§149x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§150
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, vzniká xxxxxxxxxx, xxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx právnímu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (§61 xxxx. 2).
(2) Xxxxx, které xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx splacení dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplatit xxxxxxxxxx podíl xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §113 odst. 5 xxxx 6, xxxxxxxx byl vklad xxxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 5 nebo 6 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx společnost xxxxxxx xxxxxxxx vypořádací xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxxx x likvidace xxxxxxxxxxx
§151
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) rozhodnutím xxxxx xxxxx ustanovení §152,
x) z xxxxxx důvodů uvedených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§152
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx mohou x soudu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§153
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na likvidačním xxxxxxxx. Tento podíl xx xxxxxx poměrem xxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxx.
Oddíl 6.
§153x
§153x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2008 Sb.
§153x
§153x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§153x
§153x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§153d
§153x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§153x
§153e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
Xxx X.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
Oddíl 1.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§154
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx jmenovité xxxxxxx. Společnost xxxxxxxx xx porušení xxxxx xxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx společnosti.
(2) Firma xxxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx "akc. spol." xxxx xxxxxxx "x. x.".
§155
(1) Xxxxx je cenným xxxxxxx, x nímž xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx společnosti na xxxxx řízení, xxxxx xxxxx a na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy, a xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xx xxxx xx xxxxxx, do obchodního xxxxxxxxx. Osoba, xxxxx xx podílí xx xxxxxxxxx kapitálu, je xxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněna vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxx, x když ještě xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx návrh xx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zamítne xxxx xxxx zrušeno rozhodnutí x zvýšení základního xxxxxxxx. Tím nejsou xxxxxxx xx do xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podobě (xxxx jen "listinné xxxxx") nebo x xxxxxxxxxxx podobě (xxxx xxx "zaknihované xxxxx"). Xxxxxxxxxx může vydat xxxxx xx majitele xxxxx jako zaknihovanou xxxxx nebo v xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxx imobilizovaný xxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx formy xxxx xxxxxx akcií.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) firmu x xxxxx společnosti,
x) jmenovitou hodnotu,
x) xxxxxxxx formy xxxxx, x xxxxx xx jméno xxxxx, xxxxx nebo jméno xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx akcií x xxxx emise akcie,
x) datum xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx člena nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx oprávněni xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx emise. Xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx téže xxxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx.
(6) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práv x xxxx spojených xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx. Xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx (xxxxxxx akcie), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahovat.
(7) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, xxxx xxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx práva. Xxxxxxx xxxxxxxxxx musí zacházet xx stejných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jiné xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nesmějí xxx xxxxxxxx.
§156
Forma xxxxx
(1) Akcie xxxx xxxx xx xxxxx nebo na xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xx zapisuje xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, její xxxxxxxxx hodnota, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číselné označení xxxxx x xxxxx xxxxxx údajů. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx x číslo bankovního xxxx xxxxx xxxxxxxx 11. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx každému svému xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx x xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vlastníky xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx sedmi xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx ze xxxxxxx akcionářů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zákoně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Číslo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx akcionářů poskytne xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu za xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcie, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Jestliže xxxx vlastník xxxxx xx xxxxx způsobil, xx xxxx xxxxxx x seznamu xxxxxxxxx, xxxxxx se domáhat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, že mu xxxxxxxxxx neumožnila xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Stanovy xxxxx xxxxxx, nikoliv xxxx xxxxxxxx, převoditelnost xxxxx na jméno. Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx jméno xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx akcií xxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxx, která takto xxxxxxxx akcie xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx důvodu xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx smlouva xxxxx lhůtu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx od xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxx podmíní převoditelnost xxxxx xx jméno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x jakých xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx k převodu xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx udělit xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx, je společnost xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnotě. Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx akcie xxx xxxxxxxx xx jednoho xxxxxx ode dne, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §186a xxxx. 6.
(5) Xx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx podmíněn xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx též x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dvou měsíců xx doručení žádosti xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx udělen. X xxxxxxx zastavených xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu společnosti xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxx se uvede xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxx, na niž xx xxxxx xxxxxxx, x den převodu xxxxx. Na xxxxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vůči xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxx akcionáře x xxxxxxx xxxxxxxxx. Společnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx bude xxxxxx xxxxx prokázána.
(7) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Práva xxxxxxx x listinnou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx pro xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx identifikací xxxxx xxxxx §184 odst. 2. X xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vydává, x den jeho xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vystavila, xxxxx xxxxx, x které xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) ani xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx doby stanovené xxx uplatnění xxxxx, x jehož uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxx. Práva xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx majitele xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xx xxxxxxx xxxxx xx jinak použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxx. Xxxxxxxxxxxxx akcie xx xxxx xxxxxxxxx, kdo x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená x xxxxx, xxxx xxxx xxxxx společného xxxxxxxxx. Xx vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx o spoluvlastnictví.
(10) Xxxxx-xx akcionář, xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx více xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx.
(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx účet xxxxxx x osoby oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x rozvoj, xxxx x členském státě Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nebo byl xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.
§156a
Samostatně xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx akcie xx xxxxxxxxx všechna xxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§160) x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jinak x xxxxx (xxxx xxx "samostatně xxxxxxxxxxxx xxxxx").
(3) Samostatně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxxx pohledávky. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky, je xxxxxxx prokázat, že xx toto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx osobou, xxxxx byla v xxxx xxxx postoupení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx převoditelného xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx toto právo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx. Xx xxxxxx xxx zápisu samostatně xxxxxxxxxxxxxx práva a xxxx převody xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů.
(5) Xxxxx xxx xxxxxxx zákon, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxx xx xxxxx odděleno x xxxxxxx s xxxxxx papírem xxxxxxx x xxxx xxxxx.
(6) Xxxxx xxx xxxxx x akcii xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx právo, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx papír xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx které xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyznačen.
§156x
Xxxxxxxx xxx
(1) V xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx převoditelné, xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx toto právo x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx den"), x xx x x případě, xx xx rozhodném xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jméno x xxxxx spojená x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxx práva k xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x rozhodnému xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx seznam evidence xxxxx §156 odst. 2, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx se xx xx, xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx listinné xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx.
§157
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx všech druhů xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx. Součet xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx odpovídat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§158
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že zaměstnanci xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx podmínek.
(2) Xxxxxxx xxxx usnesení valné xxxxxxx o zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx splatit celý xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo celou xxxx, za něž xx společnost pro xxxxxxxxxxx nakoupila, xxxxx xxxx rozdíl xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx částí xxxxxxxx kursu xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx nepodléhají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhoduje.
(3) Xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxxxxxx, xxxxx odešli xx xxxxxxx.
§159
(1) Xxxxxxx mohou xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dividendy xxxx podílu xx xxxxxxxxxxx zůstatku (xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx souhrn xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx polovinu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Vydání xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není xxxxxxxx.
(3) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, mohou stanovy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Jejich xxxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxx, který následuje xx xxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tom, xx prioritní dividenda xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxx x výplatou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx akcionář xxxxxxxxxxx práva do xxxx, xxx valná xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dividendy, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcií, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlasovací xxxxx, mají xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx hromadě, která xxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxx.
§160
Xxxxxxxxxxx x prioritní xxxxxxxxx
(1) Pokud tak xxxxxx stanovy společnosti, xxxx společnost na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dluhopisy, x xxxxx je xxxxxxx právo xx xxxxxx výměnu xx xxxxx společnosti (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx upisování xxxxx (xxxx xxx "prioritní xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§207).
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx x xxxxxx výnosu x dluhopisu,
b) xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxx uplatnění xxxx x xxxxxxxxxxxxx dluhopisu xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dluhopisu x xxxxxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx lhůty; xxxxx xxx uplatnění práva xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx,
x) xxxx, xxxxx, xxxxxx, jmenovitou xxxxxxx x počet xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx dluhopis xxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx jmenovitých xxxxxx xxxxxxxxx, xx něž xxxxx xxx xxxxxxxx,
x) emisní xxxx xxxxx upisovaných s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přednostní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, může výměnné xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uvedena x xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx toto právo xxxxx xxx vykonáno xxxxxx (rozhodný xxx).
(4) X tomu, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx z prioritních xxxxxxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§217a).
(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx dluhopisů se xxxxxxx xxxxxxxxxx §204a xxxx. 1 až 5 xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví něco xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyměnitelných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxxx dne xxx xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vyměnitelných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §204a xxxxxxx.
(7) X dalším platí xxx dluhopisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
§161
(1) Xxxxxxxxxx nesmí upisovat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx nabývat xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx jménem, xxxxx xx účet xxxxxxxxxxx, xxxxx akcie xx upisují, xxxxx, xx tato xxxxx xxxxxx akcie xx xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně splatit xxxxxx kurs akcií xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 x stávají xx xxx jejich vlastníky. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx prokáží, xx x takovém xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vědět xxxxxxx.
(4) Osoba, xx xxxxx účet xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx osoba, jež xx xxxxxxxxxx akcií xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x takto xxxxxxxx akciemi spojená.
§161x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxx na účet xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kurs x xxx xxxxx
x) xx xx xxxxxx xxxxxxxxx akcií xxxxxxx xxxxx hromada; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx akcií, xxxxxxx xxxx:
1. xxxxxxxx xxxxx akcií, xxxxx může společnost xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxx, po kterou xxxx xxxxxxxxxx akcie xxxxxxx, xx xxxxx xxx 5 let,
3. xxx xxxxxx xxxxx za úplatu xxxxxx nejvyšší a xxxxxxxx cenu, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x které xxxxx xxxxxxx, a xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiná xxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu pod xxxxxxxx kapitál xxxxxxx x xxxxxx uvedené x §178 odst. 2 xxxx. a) x x),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úpadek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervního xxxxx xx xxxxxxx akcie, xx-xx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxx §161d xxxx. 2 xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxx, je-li xxxxxx vlastních akcií xxxxx x odvrácení xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důvody x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s počtem x jmenovitou xxxxxxxx xxxxxxxx akcií, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x s xxxxx, xxxxx za xx xxxx zaplacena. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx jménem xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §158. Xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§161x
(1) Xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxx splnění podmínek xxxxxxxxx x §161a, xxxxxx-xx xx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx nástupce xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložené xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx menšinových xxxxxxxxx, zvláště při xxxx nebo rozdělení, xxxxx právní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xx evropském regulovaném xxxx,
x) v xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) I bez xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §161a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vlastní xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zatímních xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x). Xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx nabývané xx xxxxxxxxxxx, který xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx postupu xxxxx §177 xxxx. 3 xx 7.
(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx nabyté xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx povinna xxxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxx nabytí x xxxxx x xxxxxxx listy xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zcizit xx xxx xxx xxx xxx xxxxxx nabytí.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 nebo x §161a xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jmenovitou hodnotu xxxxxx základní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kapitál x xxxxx, vykáže-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x součet xxxx základního xxxxxxxx x částek xxxxxxxxx x §178 xxxx. 2 xxxx. x) x x) přesáhne xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, x to xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx tomuto xxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížit xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx i xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx její likvidaci.
(5) Nabytím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nezaniká xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx o xxxxxx x xxxxxx, xx společnost xxxxxxxx x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§161x
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §161a a 161b xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.
(2) Společnost xx xxxxxxx xxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x ustanovením §161a x 161b xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy je xxxxxx, jinak je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxx návrhu xxxxxx x xxxxxxx xxxx likvidaci.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§161x
(1) Xxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx hlasovací x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx spojená. Xxxxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozdělení zisku xxxx xxxxxxxxx xxxxx §178, společnosti nevznikne xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx hromada xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.
(2) Vykáže-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x rozvaze, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sníží, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zcizí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Na vytvoření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nerozdělený xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x doplňovat xxxxxxxx fond podle §217 xxxx. 2.
(5) Xxxxxx-xx společnost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx §192 xxxx. 2 také xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxx nabytí xxxxx, x xxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x průběhu účetního xxxxxx,
x) součet kupních xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx akcií za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotu všech xxxxx společnosti, xxxxx xxxx x majetku xxxxxxxxxxx, x jejich xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§161x
(1) Xxxxxxxxxx může xxxx xx xxxxxxx vlastní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §161a odst. 1 xxxx. x) a §161a xxxx. 2, §161b, 161d x x §161f.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx banky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank 13), xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezích xxxxxx xxxxxx činnosti.
§161f
Finanční xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společnost xxxxxxxxxx, xxx určí-li xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx asistence xxxxxxxxxxx,
x) poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx schválí xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx d); k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx vypracuje xxxxxxxx xxxxxx, xxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx asistence xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx výhod a xxxxx z toho xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxx podmínky, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx asistence xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, za xxxxxx budou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx asistence xxxxxxx,
3. uvede xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),
4. xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx asistence v xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx asistence xxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxx, xx xxxxxx budou xxxx akcie získány, xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx asistence xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §178 xxxx. 2 xxxx. x) a x),
x) xxxxxxxxxx vytvoří xx xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; §161d xxxx. 3 xx xxxxxxx přiměřeně,
h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezprostředně xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx ji vypracuje, xxxxx vždy před xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx schvaluje, xx xxxxxx listin; zpráva xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxx hromady xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, členu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) na společnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uznávaný xxxxxxxxx xxxxxxxx, určený xxxxxxx xxxxx. Ve xxx xxxxxxx zprávě xxxxx xxxxxxxx zhodnotí správnost xxxxxxx zprávy představenstva x xxxxxxxx xx xxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx se zájmy xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e) a x) x odstavce 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §158.
(5) Xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxx xx banky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank 35), xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo stanov xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§161x
(1) Xx xxxxxxxxx, nabývání x přijímání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zástavy xxxxxx xx ovládanou x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §161, §161a xxxx. 1 xxxx. x) x x), §161a odst. 2, §161b odst. 1 písm. x) xx x), §161b xxxx. 2 až 5, §161c x 161f.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xx soud xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §161d xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) je xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, nebo
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby až xx xxxxxx xxxxx xxxx zatímních listů xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx nebo zatímními xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx akcie x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx do výpočtu xxxxxx vlastního xxxxxxxx x základnímu kapitálu xxxxx §161a xxxx. 1 písm. b).
(5) Xxxxxxxxxx §161a xx 161d a §161f xx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jménem xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx §161f xxxx. 4 xx použije xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx §158 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
§162
(1) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx.
(2) Zakládají-li společnost xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, uzavřou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 20 000 000 Xx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxx xxxxxxx 2 000 000 Xx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx zvýšit xxxxxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
§163
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat
x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxx podnikání (xxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxx akcií a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx vydány, xxxxx i xxxxxx, xxx akcie xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx kolik xxxxx xxxx znít xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx; mají-li xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx druhů, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx převoditelnosti xxxxx xx jméno,
x) kolik xxxxx xxxxx zakladatel xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx, způsob x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx kursu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx se xxxxxx xxxx akcií xxxxxxxxxxxx vklady, i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxx xxxxxxxx, počet, xxxxxxxxxx xxxxxxx, podobu, xxxxx x xxxx xxxxx, jež se xxxxxx za tento xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx přibližnou xxxx xxxxxxx, které x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §60 odst. 1,
x) má-li xxx xxxxxxx část xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, i xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x),
i) xxxxx stanov.
(2) Xx-xx xxx společnost xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nabídky xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti schválení xxxxxxxxx xxxxxxx papíru Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nabídka xxxxx xxxx xxxxxxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 též
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx akcií, xxxxxxx zda xxxxxxxx xxxxxxxxx akcií xxx xxxxxxxx nebo překročení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx toho, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx akcií podle xxxxxx jmenovitých xxxxxx xxxx xxxxxxxx akcií,
x) xxxxxxxxxxx-xx zakladatelé xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) místo, xxxx, popřípadě xxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx a úvěrního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx určení; emisní xxxx nebo xxxxxx xxxx určení xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx tvoření xxxxxxxxxx fondu,
i) xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx emisní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx dochází xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx žádnou xxxxxxxx xxxxxx.
§163x
Xxxxxx xxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxx akcie xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Emisní kurs xxxxx být xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx vyšší xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx kursem a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx placená xx xxxxxxxx emisního kursu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx xx xxxxx než xxxxxx kurs, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx placená xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx části jmenovité xxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxx, xxxxx nebude x xxxxxxx xx stanovami xxxxxxxxx xxxx jiného.
(3) Rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu x xxxxxxxxxx hodnotou xxxxx, které mají xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx emisní xxxx, pokud stanovy, xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxxxxxxx listina xxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxx, že tento xxxxxx xxxx jeho xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x tvorbu xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx emisní kurs, xxxx být xxxxxxxx xx zvláštní xxxx x banky nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx nebo spořitelní x úvěrní xxxxxxxx xxxxxxxx disponovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx jde x úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx upisovatelům.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě veřejné xxxxxxx xxxxx
§164
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zabezpečují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx převyšujícího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akcií.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx měnit.
(3) Návrh xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x každém xxxxxxxxxx xxxxx.
§165
(1) X xxxxxx akcie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §164 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx počet, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx druh xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx kurs xxxxxxxx akcií, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx upisovatelem, a xxxxxx, jinak je xxxxxx xxxxxxxx (§167 xxxx. 2). Xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxx ověřen.
(2) Xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx nepeněžitými xxxxxx.
(3) Upisovatel xx xxxxxxx splatit xxxxxxxx emisní ážio x xxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstva, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Nesplní-li xxxxxxxxxx xxxx povinnost, je xxxxxx xxxxxxxx (§167 xxxx. 2).
§166
(1) Xx upsání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x přijetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx akcií, x němuž došlo xx xxxxxxxx upsání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxx valná xxxxxxx. Xx odmítnutí xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx akcií xxxxx x xxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x běžném xxxx xx dni, xxx vznikla povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x místě, v xxxx xx mít xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx zakladatel xxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zakladatelská xxxxxxx nepřipouští xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál.

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§167
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx ve xxxxx x upisování akcií xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx upsaných xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxxxxxxx do xxxx xxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxx dodatečně xxxxxx zakladateli xxxx xxxxxxxxx x nich.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x upsání xxxxx x zakladatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx, x němž xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§168
(1) Xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výzvy xxxxx §164 xxxx. 1, xxxx povinni splácet xxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zakladatelské listině, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 30 % xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx peněžitými xxxxxx, jsou upisovatelé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ustavující xxxxx hromady.
(2) Xxx xxxxxxxx vkladu nebo xxxx části xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx (§60) xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení, xx xxxxxx uvede:
a) xxxx, formu, podobu, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx upsaných xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx emisního xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx splacení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx vymění xxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, pokud xxx x upsané xxxxx, xxxxxxx emisní kurs xxxxx splacen v xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
Ustavující xxxxx xxxxxxx
§169
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx splnili xxxxxxxxx stanovenou x §165 x 168, xxxx xxxxxxxxx účastnit xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upsání navrhovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx lhůtu xxxxxxxxxx x odstavci 1, považuje xx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx a nastanou xxxxxx §167 xxxx. 2.
§170
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx upsány xxxxx x xxxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx xxxxxxxx alespoň 30 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx jí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx (§169 xxxx. 1) x xxxxxxxx xx xx. Ustavující xxxxx hromadě xxxxxxxx xxx zahájení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zmocněný x xxxx ostatními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ustavující valné xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx většiny hlasů xxxxxxxxxx upisovatelů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ustavující valné xxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §171 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx schválené xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xx vyžaduje xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx přítomných xxxxxxxxxxx oprávněných x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §186c xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§171
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti,
b) xxxxxxxxx stanovy xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx valná xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx hromada, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx. X tomto xxxxxxx xx účinné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx upsali xxxxx xx nově xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §168 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxx xxxx upsalo xxxxx ve stejné xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jmenovitých xxxxxx akcií xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §167 xxxx. 2. Upisovatel xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxx hlasovacího xxxxx, xxxxxxxx ustavující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx kapitál xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx valná xxxxxxx schvaluje v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx znalců xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů x počet, jmenovitou xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x druh xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromada xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx každým z xxxx, jakož x xxxx xxxxxxxx části xxxxxxxx kursu xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx společnosti. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx pořídí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§172
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nabídky akcií
(1) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x zakladatelské smlouvě xxxxxxxx, xx v xxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx akcií x xxxxxx ustavující valné xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx zakladatelé.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §170 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx společnost xxx veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§173
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxx akcie xxxxx na xxxxx xxxx xx majitele, xxxx xxxxx akcií xxx xx xxxxx x xxxxx na xxxxxxxx, případně, zda xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) počet hlasů xxxxxxxxx x jednou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; vydala-li xxxxxxxxxx xxxxx x různé xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx vztahující xx x té xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) způsob xxxxxxxxx valné xxxxxxx (§184a odst. 2), xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx i vymezení xxxxxx působnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx,
h) xxxxxx xxxxxx rezervního xxxxx x xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx povinna xxx xxxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxxx,
i) způsob xxxxxxxxx zisku x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx losováním,
x) xxxxxx xxx doplňování x xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx.
(2) Rozhoduje-li xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxx xx spojení xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, o xxxxx formy xxxx xxxxx xxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx či xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx skutečností xx xxxxxxxxxx rejstříku. Ostatní xxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx valná xxxxxxx, xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx, kdy x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, neplyne-li x xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxx, xx nabývají xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx stanov, xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx valné hromady xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxx xx xxxxx x obsahu stanov xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx o takové xxxxx doví, úplné xxxxx stanov.
(5) Xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxx forma xxxxx, mění xx xxxxx spojená x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx účinností xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx dojde x xxxxxx akcií. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, mění se xxxxxx postavení akcionáře xx výměnou xxxxx xxxx prohlášením akcií xx xxxxxxxx.
§174
Xxxxxxx xxxxx potřeby rovněž xxxxxx
x) vydávání xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx akcií xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x nimi xxxxxxx,
x) pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160 a xxxxx x xxxx spojená,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx nabývání xxxxx xxxxxxxxxxx společnosti,
x) xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxx §204b xxxx. 4 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx
§175
Xxxxx na xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§176
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx kurs xxxxxx xxxxx před zápisem xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxx"), vydá xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx zatímní xxxx nahrazující všechny xxx upsané x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Zatímní xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx "xxxxxxx list",
x) xxxxx, sídlo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx nebo xxxxx x sídlo xxxx xxxxx a bydliště xxxxxxxxx zatímního xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx součtem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxx x formu xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) splacenou x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kursu xxxxx x lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx listu x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx představenstva, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx je xxxxxx papírem xx xxx, xx xxxxxx xxxx spojena xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx emisního kursu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kursu. Xxx-xx xxxxxxx list xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx několika osob, xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xx splacení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kursu xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxx xx použijí xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xx jméno. Xxxxx zatímní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcie xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx stejným způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listu.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx vyzve xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx akcionáře, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx akcie, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx vymění. Xxxxx xxxx splacen xxxxxx xxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx akcie, jejichž xxxxxx kurs xxx xxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxx list x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx součtem dosud xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxx zatímního xxxxx xx akcie xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §213a odst. 2. Xxxxx má xxx xxxxxxx zatímní xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxx určené xx stanovách, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx zaplatí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx 20 % xxxxx.
(3) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx ji xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx stanovy xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Po xxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx mu xxxx, xxxxx nepřijme x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ručí společnosti xx splacení xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí uveřejní xxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a současně xxxxxxxxxx zveřejní.
(6) Xxxxx představenstvo prohlásí xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx valnou xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx, xxxxx získá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, použije x vrácení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx započtení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinností.
§177a
(1) Xxxxxxxx-xx společnost akcionáři xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu společnosti, xx xxxx xx xxxxxx, do obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx společnosti x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x převodu xxxxxx xx společnosti.
(2) Xxxxxxx o převodu xxxxxx xx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podpisy smluvních xxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřeny. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx přešly xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 4 xx xxxxxxx obdobně.
(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx listy, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §156 xxxx. 2. Xxxxx seznam xxxxxxxx xxxx číslo xxxxxxxxxx xxxx podle §156 xxxx. 11. Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 11 a §178 xxxx. 8 xx xxxxxxx xxxxxxx.
§177x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.6.2013
Xxxxx 3.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§178
Podíly xx zisku xxxxxxxxxxx
(1) Akcionář má xxxxx xx xxxxx xx zisku xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxx podle hospodářského xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx akcionářů. Xxxxxxxxxx xxxxx vyplácet zálohy xx xxxxxx na xxxxx.
(2) Společnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx zjištěný z xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxx xx v důsledku xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxxx x
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx upsány xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zvýšený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx sestavení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a
x) tu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx rezervní xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x stanov xxxxx xxxxxxxxxx použít x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Stanovy mohou xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx pouze x xxxxxx části xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx podléhá splacení xxxxxxxxxxx společnosti xxxxx §158, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx obdobně x xx rozdělení zisku xx xxxxxxxx x xx určení xxxxxx xxxxxxxxxxx na zisku. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx použije přiměřeně.
(6) Xxxxxx určená x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zisku xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, než xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §217 odst. 2 x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx společnost xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx splatná do xxx měsíců xxx xxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozdělení xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx listinné xxxxx xx xxxxx pouze xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx §156 xxxx. 11. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dividendu xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx k rozhodnému xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx majitele, určí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo rozhodnutí xxxxx hromady, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx-xx místo xxxxxxx určeno, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx stanovy xxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x akcionářem jinak, xx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx náklady a xxxxxxxxx.
(9) Jsou-li xxxxx xxxxxxxxxxx vydány xx xxxxxxxx x xxxxxx-xx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx dividendy, xxxxx a způsob xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, neurčí-li xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx neurčují xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x výplatě xxxxxxxxx rozhodla, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(10) Rozhodným xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx den xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Stanovy mohou xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xx valné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x výplatě dividendy.
(11) Xxxxx hromada xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx den, který xxxxx xxxxxxxxxx dnu xxxxxx xxxxx hromady, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dividendy, x xxxxx následovat po xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxx stanov.
(12) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx převoditelné xxxxx §156a xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx vydány xxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxx x kupónem. Xxxxxx xxx vydat x xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx období, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxx.
§179
(1) Xxxxxxxxx přijatou x xxxxx víře xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vrátit. X pochybnostech xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiných podílů xx zisku x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §65a x 178, xxx když výplatu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx došlo k xxxxxx výplatě xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, která tím xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx jiných xxxxxx na xxxxx, xxx jsou dividendy, x rozporu s xxxxxxxxxxxx §65a x 178, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx představenstva xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx zrušení xxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx vrácení xxxxx xxxxxx. Xx vrácení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté
x) x xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) při xxxxxxx xxxxxxxxx listu nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§177),
d) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku.
(3) Po xxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací xx xxxxxxxx právo xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§180
(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xx, xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx ní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx-xx takové xxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, hlasuje xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x akcií. Stanovy xxxx xxxxx xxxxx xxxxx spojených s xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx počet xxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxx xxxxx spojených s xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx poměru, xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx mohou xxxxxx xxxxx hlasovacího xxxxx xxxxxxxxxx nejvyššího xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxx xxx každého akcionáře xxxx x xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx hromadě xx xxxxx xx vysvětlení xxxxx xxxxxxxx 1 x ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx a musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x skutečnosti. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx odmítnuta, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přivodit xxxxxxxxxxx újmu nebo xxx x vnitřní xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sdělit, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx pokud xxxx x jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx nesouhlasí s xxxxxxxxxxx informace xxx xxxxxxx rada, rozhodne x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnout, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahu. Xxxxx, xx vysvětlení xx xxxxxxxxx dostalo x tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vysvětlení x bodům xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx valné hromady x xx x xxxxxxxxx akcionářům v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhům, xxxxxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xx valnou hromadu xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx zápis, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx znění svého xxxxxx xxxx protinávrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx přede xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. To neplatí, xxx-xx x xxxxxx xx volbu xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Představenstvo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx možné, xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx datem xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxx x xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx hromadu xxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxx. Představenstvo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxxx uveřejněním pozvánky xx valnou xxxxxxx xxxx oznámení x xxxxx xxxxxxx, spolu x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx o xxxxx svolání. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 6. Stanovy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
§181
(1) Xxxxxxxx xxxx akcionáři xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je vyšší xxx 100 000 000 Xx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx souhrnná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 % základního xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx souhrnná xxxxxxxxx xxxxxxx dosahuje alespoň 5 % základního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx valné hromady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx každý x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo návrhem xxxxxxxx, svolá mimořádnou xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 xxx xxx dne, xxx xx došla xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x §184a xxxx. 2 xx xxxxxxxx xx 15 dnů. Xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx byly xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném regulovanému xxxx, xxxx lhůta xxxxx první věty 50 xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 21 xxx. Představenstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx měnit. Xxxxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx doplnit xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x svolání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx soud na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxx, xx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hromadu a xx všem xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx může xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo oznámení x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrok xxxxxxxxxx podle odstavce 3 x uvedením xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxx zajištění xxxx xxxxx hromady jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněni xxxxxxx si xxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx zmocní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x konání xxxxxxxxx valné hromady xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x konání mimořádné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně. Xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vznikla xxxxxxx xxxxxxx soudního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§182
(1) Xx xxxxxx akcionáře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §181 xxxx. 1
x) xxxxxxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxx před konáním xxxxx hromady nebo xx-xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx dnem, zařadí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx došla xx xxxxxxx pozvánky na xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx doplnění xxxxxx jednání xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx konáním valné xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx k účasti xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx záležitost xx xxxxx xxxxxxx xxxx valné xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 4,
b) xxxxxxx xxxx přezkoumá výkon xxxxxxxxxx představenstva x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
c) dozorčí xxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společnost xxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx podá xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx akcionářům, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx uplatní postup xxxxx §177.
(2) Xxxxx dozorčí xxxx xxxx představenstvo bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxx x §181 odst. 1 xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxx akcionář, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx jím xxxxxxxx nemůže v xxxxxx činit úkony xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx v §181 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zprávy x vztazích xxxx xxxxxxxxx osobou a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66a xxxx. 12, xxxx-xx pro to xxxxxxx důvody, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §66a xxxx. 13.
§183
Neplatnost xxxxxxxx valné xxxxxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §131 xxxx. 1 xx 10 x 12.
(2) Xx xxxxxxxxxxx porušení xxxx xxxx ve xxxxxx §131 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxxxxx zejména xx, xx xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184a xxxx. 3 xxxx. c), xxxxxxxxx §202 xxxx. 2 xxxx. x), d).
(3) Usnesení xxxxx §131 xxxx. 10 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zkráceném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx hromady x xxxxx, xxx končí xxxxx podle §131 xxxx. 10 písm. x). Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx
§183x
(1) Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je spojen xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx společností, s xxxxx xx spojeno xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx získat (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nabídky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx uveřejní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx společnosti, jejíž xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx návrh smlouvy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
a) xxxxx xxxx firmu x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) podstatné xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx,
d) důvody, xxxx xx xxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxx,
x) xxxxx podmínky xxxxxxxx smlouvy na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxx uzavření xxxxxxx a možnosti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx sídla xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nabýt (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxx"), xx xxxxx 10 pracovních xxx xxxx xxxx uveřejněním; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx společnost. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx cílové společnosti xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxxxx platí obdobně xxxxxxxxxx upravující obsah xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nabídkách xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uveřejní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vůči navrhovateli xxxxxxx podle odstavce 7. Xxxxxx-xx navrhovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxx tato xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejích xxxx x odstoupení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx použijí xxxxxxx.
(5) Činí-li se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx, musí xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, odměňování a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3 x 4. Xxxx závaznosti xxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxx první xxxxx xxx kratší xxx 4 xxxxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx navrhovatel návrh xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy Xxxxx národní bance x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx protiplnění xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papír; xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx jinak xxxxx odůvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xx lhůtě 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení veřejného xxxxxx smlouvy vydat xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyzvat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůtu. Xxxxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxx národní xxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxx. X případě, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxxx vady, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx smlouvy může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ve lhůtě 15 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, který xxxxxxxxx xx posledním xxx xxxxx určené xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Veřejný xxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxxx xxxx účastnické xxxxx papíry, které xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx učinit xx poté, xx xxxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx osoby, xxxxxx vzniklo právo xx odkoupení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, oprávněny xx xx xxxxx 6 xxxxxx ode xxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx prodlení x xxxxxxx této povinnosti, xxxxxxx uzavření xxxxxxx x soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škody. Xxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xx xxxxxxx, xxx jim xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x nabídkách xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nesplnění nabídkové xxxxxxxxxx a xxxxxx xx dorovnání.
(8) Xxxxxxxx odkoupení nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx okruhu xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx nabídnout xxxxxxxxx xxxx směnu účastnických xxxxxxx xxxxxx méně xxx 100 osobám xxxx hodlá-li xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx odkoupit nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 % xxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x nabídku xx xxxxxxxxx xxxx směnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxxx společnosti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx na xxxx účastnické cenné xxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 nepoužijí, xxxxx je nabídka xx koupi xxxx xxxxx v xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx akcionářům xxxxxxxxxx dohromady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx nepřesahuje 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí xxx případy, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§183x
§183b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
§183c
§183c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2008 Sb.
§183x
§183d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§183x
§183x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2008 Xx.
§183f
§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2008 Sb.
§183x
§183g xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
§183x
§183x xxxxxx právním předpisem x. 104/2008 Xx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů
§183x
(1) Xxxxx, xxxxx vlastní ve xxxxxxxxxxx účastnické cenné xxxxxx,
a) jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
b) x nimiž xx xxxxxx alespoň 90% xxxxx xx hlasovacích xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx (xxxx jen "hlavní xxxxxxxx"),
je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx.
(2) K xxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přičemž vlastníci xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx právo xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x penězích xxxx jiné zdůvodnění xxxx protiplnění.
(3) Xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §183j xxxx. 6 x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxx účely xxxxxxxxx podílu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(5) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, bance xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxx hromady peněžní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx k výplatě xxxxxxxxxxx a společnosti xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
§183x
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti xxxxx §183i xxxx. 1 xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu xxxx oznámení x xxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx protiplnění, případně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx vyžadován, xxxxx xxxxxxxxx věřitelům, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx přiměřenou.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx protiplnění, xxxxxxxx posudek xxxxx xxxxxxxx 6, rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §183n xxxx. 1, xxxxxxxx-xx se, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru; §184a xxxx. 6 xxxx xxxxx a xxxxx se použije xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1, způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nesmí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částku xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx znalecký xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Vlastníci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, sdělí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zástavního xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x pozvánce xx xxxxxx hromadu nebo x oznámení x xxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1 doručí hlavní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx protiplnění, xxxxxxxx posudek, xxxxxxxx-xx xx, a rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §183n xxxx. 1; xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§183k
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx jejího xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx protiplnění; xxxx-xx toto xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx podle §183l xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx.
(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx nepřiměřenosti protiplnění xxx dovolávat.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx právo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx společnost závazné xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů. Xxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nezpůsobuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1.
(5) Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §131 xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§183x
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx návrh na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx valné hromady xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx společnosti x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx na xxxx skutečnost xx x uveřejněném xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x účastnickým cenným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zástavou, zástavní xxxxx xxxxxxxxx přechodu xxxxxx. Xx zástavního xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx, se přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6.
(5) Xxxxxxxxx vlastníci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxxxxx nemohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §183m. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x zápisu změny xxxxxxxxx zaknihovaných účastnických xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxxx účtech osobě xxxxxxxxx xxxx příslušnou xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stejné xxxxx x tím, xx podkladem xxx xxxxx změny xx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxx §183i odst. 1.
(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx vlastníci účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 14 dnů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §214 xxxx. 1 xx 3.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx účastnické xxxxx papíry xxxxxxxxxx xx neplatné vydá xxxxxxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx hodnoty.
§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx. x účinností xx 3.6.2005
§183x
(1) Xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jehož xxxx určí hlavní xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje-li xx, který xxxxx xxx starší než 3 xxxxxx xx xxx doručení xxxxxxx xxxxx §183i odst. 1.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxxxxx listinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx §183l xxxx. 5 a 6 x úroku ve xxxx obvyklých úroků xxxxx §502 ode xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx menšinových xxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx akcionáře.
(3) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněným xxxxxx protiplnění bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx protiplnění xxxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §183l xxxx. 3 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"); xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx vznik xxxxxxxxxx xxxxx x těmto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx věřiteli; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx právo xxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxx §183l xxxx. 3 zaniklo.
§183n
Zvláštnosti xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx
(1) K xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx předchozí xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx protiplnění. Xxxxx xxxxxxx xxxxx posuzuje xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx žádosti, xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx prodloužit, xxxxxxx xxxx x 15 xxxxxxxxxx xxx.
(2) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, znalecký posudek xxxxx §183m xxxx. 1 se xxxxxxxxxx.
(3) Nabyl-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx podle §183i xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx nabídky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx převzetí podle xxxxxx x nabídkách xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nabyl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1 xxxx být xxxxxxxxx do 3 xxxxxx od xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx věta xxxxxxxxx.
(4) Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §183l xxxx. 3 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu; §186a xxxx. 1 x 2 se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx §183i x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx upravujícího podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx účastnické xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Oddíl 4.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx
§184
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zúčastňuje xxxxx xxxxxxx osobně xxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx například xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx nebo přímou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx upravit hlasování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasů xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx průběhu bez xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx hromady, xxxxx tak, že xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx hromady (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx umožňovaly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxxxx xx x hlasům xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx odstavce, se xxxxxxxx xx přítomné xx xxxxx xxxxxxx.
(3) Stanovy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konání xxxxx hromady xxxxx xxxxx xxx, který xx rozhodný k xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx předcházet xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx o více xxx 30 xxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx sedmý den xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; věta xxxxx xx nepoužije. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zaknihované xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx rozhodný den, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx den xxxxxxxxxxxxx konání xxxxx xxxxxxx. Společnost, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx akcie, xx povinna si xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dni.
(4) Xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a musí x xx vyplývat, xxx xxxx xxxxxxx xxx zastoupení xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx období. Xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx x xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxx, je oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx hlasování xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba se xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sama xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výpis x evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x dostatečném xxxxxxxxx xxxx konáním xxxxx hromady akcionáři xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x daném případě xxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx akcionářem, xxxxx xxxxx uveřejní informace xxxxx první xxxx xxxxx s pozvánkou xx xxxxxx hromadu xxxx x oznámením x xxxxx svolání.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlasovací práva xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx.
§184x
(1) Xxxxx hromada xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx rok ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxx. Svolá ji xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx neusneslo a xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx hromadu xxxxxx xxxxx xxxxx představenstvo xxxx xxxxxxxxxx schopno xx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveřejnit xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx xxxx oznámení x xxxxx svolání způsobem xxxxxxx zákonem a xxxxxxxxx. X společnosti x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx bydliště xxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxx nejméně 30 xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x akciemi xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v této xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku x jiným xxxxxxx xxxxxxxx určeným xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx akcií xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx oznámení x konání valné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx společnost povinna xx xx uvedenou xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pozvánka xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o konání xxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) místo, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxx xxxxx hromady,
x) xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx hromadě, xxxxx xxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx významu xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx x xxxxxx konání xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, aby xx nejméně xxxxxxxxx xxxxxxx akcionářů xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx datum xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x stanovami xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx původní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Mimořádnou xxxxxx xxxxxxx svolanou xxxxx §181 lze xxxxxxx xxxx změnit xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, jen xxxxx o to xxxxxxxx tam uvedení xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx konání xxxxx xxxxxxx musí xxx dodržena lhůta xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx podle §181 xxxx. 2.
(6) Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx hromady xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx na valnou xxxxxxx nebo oznámení x xxxxx konání xxxxxxx charakterizovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn a xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx akcionářům x nahlédnutí x xxxxx společnosti ve xxxxx stanovené xxx xxxxxxx xxxxx hromady. Xxxxxxxx xx právo xxxxxxx xx zaslání xxxxx xxxxxx stanov xx xxxx xxxxxx x xxx nebezpečí. Xx tato xxxxx xxxx být akcionáři xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
§184x vložen právním xxxxxxxxx x. 420/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2009
§185
(1) Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx usnášet, xxxxx přítomní akcionáři xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, čísla xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x tom, xx akcie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx přítomných xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zúčastnili xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §184 xxxx. 2, x xxx, xx xx vždy xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x identita xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určité xxxxx xx listiny xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zvolení xxxxx xxxxxx.
(3) Není-li xxxxx xxxxxxx schopna xx usnášet, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Náhradní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx představenstvo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v §184a xxxx. 2 s xxx, xx xxxxx xxx uvedená se xxxxxxxx na 15 xxx. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx a xxxxxxxx x konání xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx, xx xxxxx byla svolána xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx musí konat xx xxxxx týdnů xxx xxx, xx xxxxx byla svolána xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxx jednání x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 1.
(4) Záležitosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx jen xx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§186
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Stanovy mohou xxxxx xxxxx počet xxxxx potřebných x xxxxxxx usnesení.
(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx §187 odst. 1 xxxx. x), x), x) x x) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací x xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx zůstatku rozhoduje xxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx akcionářů. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x souhlas xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx akcionářů xxxxxxx xxxxx akcií, xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxx xxxxx nichž xxxx xxxxxx zatímní xxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx práv xxxxxxxxx x určitým xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx převoditelnosti akcií xx jméno x x xxxxxxxx xxxxx x obchodování na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx i xxxxxxx alespoň xxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(4) O xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx získání vyměnitelných x prioritních dluhopisů, x vyloučení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx upisování xxxxxx xxxxx xxxxx §204a, x schválení xxxxxxxx xxxxxxx (§190b), x xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx (§190a) x jejich xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromada alespoň xxxxx xxxxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx k rozhodnutí xxxxx hromady x xxxxxxx alespoň xxx xxxxxxx hlasů přítomných xxxxxxxxx x každého xxxxx xxxxx.
(5) X rozhodnutí valné xxxxxxx x spojení xxxxx xx vyžaduje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx.
(6) X rozhodnutích xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Notářský xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxx změny stanov.
§186x
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x vyřazení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx návrh xxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastnických cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx hromady xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx účastnických cenných xxxxxx, jejichž vlastníky xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx hromady, x nevzdaly xx xxxxx na jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Prohlášení x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx se xx xx xx, že xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx vlastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x době konání xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx být jmenovitě xxxxxxx xxxxxxxxx účastnických xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx.
(2) Představenstvo xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx účastnických cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a organizátorovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx němž xx x xxxx obchoduje, x xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady.
(3) Rozhodne-li xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx akcií xxxx x xxxxxxx převoditelnosti xxxxx xx xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 30 xxx ode xxx zápisu těchto xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx formy akcií x xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx nahrazujících xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx akcií xxxx xxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx těch xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Prohlášení x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formu s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Prohlášení o xxxxxx xx xxxxx xx valné xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx, která veřejný xxxxx smlouvy xxxxxxx, xxxx x době xxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx vlastníkem xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx listů, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx akcionáři, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií na xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx svolání xxxxx xxxxxxx den, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx je povinna xxxxxxx kupní xxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu smlouvy xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxx §183a.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx akcií, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií, xxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském regulovaném xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jež xxxxxxxxxx nabyla podle xxxxxxxxxxx ustanovení, xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xx ně xxxxxxxxx, xx xxx měsíců xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx společnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxx výhodněji.
§186x
(1) Xxxxx rozhodla valná xxxxxxx x změně xxxxx xxxx formy xxxxx anebo o xxxxxxx akcií na xxxx xxxxx x xxxxx jmenovité xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx jedné xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx listinných xxxxx k výměně xx xxxx, xx xxxx změna xxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxx výměně xxxxx xx akcie xxxxxx druhu xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx akcií xx jedné akcie xx xxxxxxx §214. Xxxxxxxxxx §213a xxxx. 2 x 3 xx použijí xxxxxxxxx.
§186x
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x akciím xxxx xxxxxxxx listům, x xxxxx xxxx spojeno xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x nimi xxxxxxx, xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx listem, xxxxx xx v xxxxxxxx xx splácením xxxxxxxx kursu xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxx-xx xxxxx hromada o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx valná xxxxxxx x tom, xxx jemu xxxx xxxxx, x xxx xxxxx xx shodě xx xxx prominuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxx porušení povinností xxx výkonu xxxxxx,
x) v xxxxxx xxxxxxxxx stanovených zákonem.
(3) Zákaz xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) až x) xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo, xx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle odstavců 2 x 3 xxxxxxx x případě, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednají ve xxxxx (§66b).
§186x
Dohody x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Neplatné xxxx dohody, xxxxxxx xx xxxxxxxx zavazuje:
x) xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx orgánů o xxx, jak má xxxxxxxx, xxxx
x) xx bude xxxxxxxx xxx návrhy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xx jako xxxxxxxxxxx za výhody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx stanov, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx neplatná.
§187
(1) Xx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §210 xxxx x změnu, xx které došlo xx základě xxxxxx xxxxxxxx skutečností,
x) xxxxxxxxxxx x zvýšení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §210 xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) rozhodnutí o xxxxxxx základního xxxxxxxx x o vydání xxxxxxxxx podle §160,
x) volba x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx neurčují, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dozorčí xxxxx (§194 xxxx. 1),
x) volba x odvolání členů xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odvolávaných xxxxx §200,
x) xxxxxxxxx řádné nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x konsolidované xxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vlastních zdrojů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx představenstva x xxxxxxx rady,
x) rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x jejich vyřazení x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx určení xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx o xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxx formy,
x) schvalování smluv xxxxxxxxx x §67a,
x) schválení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64,
m) xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy (§190b), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§190a) x xxxxxxx x xxxxxx společenství a xxxxxx změn,
x) xxxxxxxxxx o dalších xxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx stanovy.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§188
(1) Valná xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxx ověřovatele xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx sčítáním xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řídí valnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx představenstvo xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x valné hromadě xxxxxxxx:
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx konání xxxxx hromady,
c) xxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxxxxxxx, ověřovatelů xxxxxx x osob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xx protestující xxxxxx.
(3) X xxxxxx xx přiloží xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx valné hromadě x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§189
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předseda xxxxxxxx xxxxx hromady x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Každý xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o vydání xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx za xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx neurčí xxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx zápisu xxxx xxxx části xx xxxxxxx xxxxxxxxx, který x xxxx vydání xxxx.
(3) Zápisy x xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx pozváním xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ještě xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx nástupce, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nástupce xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nástupce.
§190
(1) Xx-xx společnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx hromada x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xx o xxxxxxxxxx valné hromady xxxxxxxx notářský zápis. Xxxxxxxxxx §186c odst. 2 x 3 xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx akcionářem xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx společnosti, musí xxx formu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx písemnou xxxxx a listina xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxx.
§190a
Xxxxxxx x převodu zisku
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízená xxxxx xx provedení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxx stojící xxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Přiměřené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx každoročně x alespoň x xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x očekávaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx rozdělena jako xxxxx na zisku xxxxxxxxxxx na akcie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx podíl xxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže xx smlouva o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx část xxxxx, krátí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x převodu xxxxx xx platná, i xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy x převodu zisku xx sbírky xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí, xxxx xx určuje xxxx xxxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxxx společníkovi, xx xxx xxxxxx xxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§190x
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx) podrobit xx jednotnému xxxxxx xxxx osobě (xxxxxx xxxxx). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zisk nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §190a.
(2) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pokyny, x xx x xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxx řízenou xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx osoby, xx kterou xxxxx xxxxxxx. Tím není xxxxxxx povinnost osob xxxxxxxxx statutární xxxxx xxxxxx osoby nebo xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx nahradit škodu, xxxxx x toho xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx postupovaly x xxxx řádného xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx x náhrady xxxxx ručí řídící xxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxx osobu xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §182 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx i věřitelům xxxxxx osoby, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx, společně x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx osoba xxxx za závazek x xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3 x 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem řízené xxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx osoby xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Společná ustanovení x ovládací xxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxx zisku
§190x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x převodu xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx mimo stojícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx převodu xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podílů (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), ledaže xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxx. Ustanovení §186a xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx odškodnění xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx x převodu xxxxx. Xxxxx požadovat xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx převodu může xxx časově xxxxxxx. Xxxxx xxx uplatnění xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 3 měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Pro xxxxx tohoto ustanovení xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx neomezeně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx výše xxxxxxxxxx v ovládací xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx stanovena x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Mimo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxx do 3 xxxxxx xxxx, xx xxxx zveřejněno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zaniká. Xxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx určuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx řídící xxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společníkům.
(3) Ovládací xxxxxxx xxxx smlouva o xxxxxxx xxxxx může xxx zrušena xxx x xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx účinnost xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx úkon, xxxx xx xx xxxxxxxx zrušení smlouvy, xxxx xxx písemnou xxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx právního xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx společníků, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx smlouva xxxx smlouva x xxxxxxx xxxxx závazek x xxxxxxxxx xxxx x odškodnění. Ustanovení §190d xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §190e, 190g x 190h xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx řízená osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ovládací smlouvy xxxx od xxxxxxx x převodu xxxxx x účinky xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx osoba xx xxxxxxxxx od smlouvy xxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo stojícím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx ve xxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Byla-li xxxxxxxx ovládací smlouva xxxx smlouva o xxxxxxx zisku x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx řízené xxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dni, xxx xx první xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx osoba xx xxx předcházejícímu den xxxxxx účinnosti smlouvy xxxxxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxxxx-xx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx zisku x jinému dni, xxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§190x
(1) Xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo společnost x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxx xx to, xxx xxxxxxxxxx je xxxxxx řídící xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxx xx xxxxxxxxx ovládací xxxxxxx nebo xxxxxxx x převodu xxxxx, xxxx xxx pořízen xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx zisku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ručícími xxxxxxxxxx.
(2) Ovládací xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx účinnosti xxxxx dnem zveřejnění xxxxxxxx x uložení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rejstříkového soudu.
§190x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "smluvní xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx společníky xxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx důvody xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxx x odškodnění. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx některých xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu.
(2) Xxxxx xx uvedení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mohlo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvní xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx ji xxxxxxxxxx xxxx jí ovládané xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx musí obsahovat xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže x xxx všichni společníci xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx členem. Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx učiněno xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx schůzi. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx hromadě xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v notářském xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx nástupci xxxxxxxxxx nebo člena.
§190x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§190x
(1) Xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx smlouvy o xxxxxxx zisku xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx znalec xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dva xxxxxx xxxxxxxxx soudem pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3 platí xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx obdobně.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podávají xxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby.
(3) Xxxxxx nebo xxxxxx zpracují o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemnou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxxx o převodu xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx zpráva x xxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
(4) Znalecká xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odškodnění xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx zprávě x xxxxxxx musí xxx xxxxxx uvedeno
x) xxxxx jakých metod xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx metod, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, jaká xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx zjišťování xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §190e xxxx. 2 zde xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxx znalci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx zaslány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx osoba xxxxxx formu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx umožněno xxxxx xxxxxxxxx do xxxx společníkům nebo xxxxxx smluvní xxxxx xxxxxxxxx xx jednání xxxxx hromady xxxx xxxxxxx schůze, která xx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx formu xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členové xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx. Prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx s úředně xxxxxxxx podpisem nebo xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxx členské xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx se práva xx jednání xxxxx xxxxxxx nebo členské xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx. Vzdání se xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§190x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§190x
(1) Xxxxxxx společníci xxxx xxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx, x xxxx xxxx uveřejněno oznámení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x) x ovládací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
b) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx společnou xxxxxxxxx zprávou x xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx,
x) s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, podléhá-li xxxxxx závěrka xxxxxxx xxxxx ověření auditorem, xx xxxxxxxx 3 xxxxxx období, xxxxx xxxxxxx osoba po xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx závěrkami x xxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, xxxx-xx tato xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx členovi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x to xxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx opis xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
§190x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2008
§190x
(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx společníkům xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §190g xxxx. 1, xxxxxxxx se xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx zisku. Xxxxxxxxxx xxxxx před hlasováním x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společníky xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Každý xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x xx požádá xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx členské xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, jež xx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zisku. Xxxxxxxxxx §190e odst. 2 xxx xxxxx xxxxxxx.
§190x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§190x
Na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x převodu xxxxx se použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx §190c xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxxx x §190d odst. 1 věty xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §190e, 190g x 190h se xxxxxxx přiměřeně.
§190x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§190j
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx dni zániku xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zániku xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx společnost oprávněna xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxx fúze xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §190i.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx přeměn nemají xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zisku.
§190x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008
Xxxxxxxxxxxxxx
§191
(1) Představenstvo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx činnost společnosti x jedná xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx rozhoduje x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud nejsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhrazeny do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rady. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxxxxxx jedná navenek xxxxxx společnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxxx tak činí, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx mohou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vůči třetím xxxxxx.
§192
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxx řádného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx schválení xxxxxx, mimořádnou x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní závěrku x návrh na xxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx ztráty v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx vybrané xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x nahlédnutí xxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx majícím xxxxx xx xxxxx xxxxxxx 30 dnů před xxxxxx hromadou. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx účetní závěrky xx v xxxx xxxxx uveřejní způsobem xxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxx xx účetní závěrka x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx představenstvo xxxxx hromadě xxxxxx x podnikatelské činnosti xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx majetku. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zpracovávané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§193
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx valnou xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, že celková xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx dosáhla xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx neuhrazená ztráta xxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx nebo xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx dostala xx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx hromadě xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní předpis xxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxx smlouvy, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx nabývaného xxxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx jednoho xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx konsolidovanou účetní xxxxxxx, se vyžaduje xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx účastnické xxxxx xxxxxx, které xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §196a xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.
§194
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x odvolává xxxxx xxxxxxx. Stanovy mohou xxxxx, xx členy xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxx x nich xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pět xxx. Xxxxxx-xx stanovy xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx pět xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zvolí xxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx představenstva před xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku. Na xxxxxx při xxxxx xxxxx představenstva se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Volí-li xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dozorčí xxxx, xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 2, odměnu xx xxxxx funkce x xxxxxx podle §66 xxxx. 3 xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx zemře, xxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxx xxxxxx zvolit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx své funkce, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx na xxx osvědčí xxxxxx xxxxx, x to xx dobu, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo člen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx soud x xxx návrhu xxxxxx společnost a xxxxxxx xxxx likvidaci. Xxxxxxxxxx §71 odst. 2 xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxx, odst. 6 x 7 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx představenstva je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx, společnost, xx-xx xxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx jejím xxxxxx xxxx za xx xxxxxx, x xxxxx, jež xx xxx soudem xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx představenstva xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období. Xxxxxxx mohou xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx členů zvolených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx příštího xxxxxxxx xxxxx hromady.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx má nejméně xxx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx. Členové představenstva xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx rozhoduje většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Každý xxxx xxxxxxxxxxxxxx má jeden xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x pokyny schválenými xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Jejich xxxxxxxx xxxx vliv xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx představenstva xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx nikdo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx představenstva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobám xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx sporné, xxx xxxx představenstva xxxxxx s péčí xxxxxxx xxxxxxxxx, nese xxxxxxx břemeno x xxx, xx xxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porušením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx představenstva škodu, xxxxxxxxxx za tuto xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vylučující nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx neplatné. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx-xx pokyn xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy.
(6) Xxxxxxx představenstva, xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx, ručí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx odpovědný člen xxxxxxxxxxxxxx škodu neuhradil x věřitelé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zastavila xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx škody. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx věku 18 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x živnostenském podnikání x x níž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx překážkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nestane, x xxxx x xxx rozhodl xxxxxxxxx xxxxx. Přestane-li člen xxxxxxxxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx zaniká, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx dotčena xxxxx xxxxxxx osob xxxxxx x xxxxx xxxx.
§195
(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxx rozhodnutích xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx prokázáno xxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxxxxx xxxxxxx hlasovali xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§196
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxx x usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x) podnikat x xxxxx xxxxxxx xxxx obdobném oboru xxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxx xx společností xx obchodních vztahů,
x) zprostředkovávat xxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx obchody společnosti,
x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxx společník x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx stejným xxxx xxxxxxxx předmětem xxxxxxxxx,
x) vykonávat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx statutárního xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx nebo x obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx těchto ustanovení xx xxxxxxxx xxxxxxx x §65.
(3) X případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vykonává xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pracovní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx nahrazující, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx.
§196a
(1) Xxxxxxxxxx může uzavřít xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, prokuristou xxxx xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo xx xx bezplatně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromady x xxx za xxxxxxxx obvyklých x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx jednat x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xx xxxxxx xxx uvedené xx xxxxxxxx xxxx xxxx osoby. Souhlasu xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx majetek xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xx osoby xxxxxxxxx x ním xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 nebo xx xxxxx jí xxxxxxxx xxxxx od xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxx na ně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx hodnoty, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx znalce xxxxxxxxxxx soudem. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx valná xxxxxxx.
(4) Ustanovení odstavce 3 xx nevztahuje xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx nebo zcizení x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx státního xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx zcizení xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému trhu xx x českém xxxx zahraničním mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 o xxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxxx obdobně x na bezúplatný xxxxxx majetku na xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Souhlas valné xxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazků xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Byl-li xxxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxx 1 xx 3 dále xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §446 xxxxxxxxx.
Xxxxxxx rada
§197
(1) Dozorčí xxxx dohlíží xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dokladů x záznamů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnosti x kontrolují, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx skutečností x xxx podnikatelská xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx a pokyny xxxxx xxxxxxx.
§198
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a konsolidovanou, xxxxxxxxx x mezitímní xxxxxx závěrku x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§199
(1) Xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx vyžadují zájmy xxxxxxxxxxx, x na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx valné xxxxxxx platí přiměřeně xxxxxxxxxx §184 xx 190.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§200
(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx tři xxxxx, xxxxx jejích xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx volí xxxxx xxxxxxx x jednu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx více xxx 50 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx den xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx mohou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx dozorčí rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nesmí xxx větší, než xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hromadou; xxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společnosti.
(2) Členové xxxxxxx xxxx jsou voleni xx dobu určenou xxxxxxxxx. Funkční xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přesáhnout 5 xxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 1 xxx od vzniku xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxx dozorčí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §194 xxxx. 2, 4 xx 7 x §196.
(4) Xxxx xxxxxxx rady xxxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx společnosti.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rady mají xxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x to přímo xxxx, xxxxxxx-xx to xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx volby x pracovním xxxxxx xx společnosti xxxx xx zástupcem xxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X platnosti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx hlasování xxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zvolen xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odevzdaných xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxx, xxx xx xxxx mohl účastnit xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxx radě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx organizace xxxxx, projedná představenstvo xxxxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxx, kteří splňují xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxx xxxxx xxxxxxxx se postupuje xxxxxxx. Návrh xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx společnosti xxxxxx, xxxx společně xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx podle odstavce 1.
(6) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx může být xxxxxxxxxxx odvolán. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 5.
(7) Xxxxxxx xxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx společnosti xx projednání s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx po projednání xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx tisíc zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx řád xxxxxxxxx x nepřímou xxxxx nebo odvolání xxxxx dozorčí xxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxx volitel xxxx xxxxx xxxxxxxxx stejným xxxxxx xxxxxx.
§201
(1) Xxxxxxx dozorčí xxxx xx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Rozdílný xxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ostatních xxxxx dozorčí xxxx.
(3) Dozorčí xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxx členů, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx počet. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §195 xxxx. 2 xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx má jeden xxxx. X zasedání xxxxxxx rady se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xx uvedou x stanoviska xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tito x xx požádají, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx názor xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxxx zaměstnanci.
(4) Xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dozorčí xxxx x dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jednání nedá xxxx využije-li xxxxxxx xxxx svého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jí z xxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxx dozorčí rady xxxxxxx. Xx škodu xxxxx xxxxxxxx odpovídají xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx dá xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx vzniklou x xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, kteří xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxx řádného xxxxxxxxx.
Oddíl 5.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu
§202
(1) X xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxx valná xxxxxxx; xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §210.
(2) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx svolání xxxxx xxxxxxx, se uvedou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184a odst. 3
x) xxxxxx navrhovaného xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) navrhovaný xxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxx akcií, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx společnosti,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx akcií,
x) xxxx-xx xxx vydány xxxxxxxx na xxxxx, xx kterým upisovaným xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Má-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kursu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx pověřeno xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx případné minimální xxxx, x xxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx vydání xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dříve xxxxxxxx.
(4) Jestliže se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přednostního práva xxxxx §204a, uvede xx x xxxxxxxx xxxx oznámení xxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x emisní kurs xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, uvede xx x pozvánce xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §59 odst. 4 xxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59a,
x) vyslovení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, uvedou xx x pozvánce xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Účinky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upsáním xxxxxx xxxxx
§203
(1) Xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx zcela xxxxxxxx xxxxxx kurs xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxxxx akcií x xxxxxx emisní xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx, x xxx xx být základní xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx, x to buď xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx,
x) počet a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx x podobu xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx uvedené x §204a xxxx. 2 xxxx, má-li upsat xxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §204a xxxx. 6, xxxxx x lhůtu, x níž xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx určení xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx upisování xxxxx xxxx jestliže xx xxx xxxxxxxx kapitál xxxxxx xxxxx §205,
x) xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx §205, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x uvedením xxxxx zájemce xxxx xxxx zájemců xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x upsání xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx počátek xxxx této lhůty, x xxxxxx xxxx xxxxx upisovaných xxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx pověření xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx xxx splacen x xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx kurs xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx,
x) xxxx x xxxxx xxxx spořitelního x úvěrního družstva x lhůtu, x xxx xx upisovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kursu xxxxxxxx xxxxx, popřípadě místo x lhůtu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu,
x) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx akcií nového xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx,
x) schvaluje-li se xxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x výši xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §59a x xxxxx, jmenovitou xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxx akcií, xxx xx xxxxxx xx xxxxx nepeněžitý xxxxx,
x) připouští-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx navrhovaného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodne o xxxxxxx částce xxxxxxx,
x) připouští-li se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx emisního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; xx-xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx započtením, xxxx xxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxxxxx x),
x) xxxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle §204b, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahovat údaje xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx 30 xxx xx xxxxxxxx valné xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx společnosti povinno xxxxx xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx valné hromady xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx návrh xx zápis xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je vázáno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx rejstříku.
§204
(1) Xx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx akcií xx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §163 xxxx. 3 x 4, §163a, 164, §165 xxxx. 1 x 2, §166, 167, §168 xxxx. 2 x 3, §176 a 177. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §163 xxxx. 2 písm. x) xx x).
(2) Xxxxxxx-xx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vklady, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx určené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou stanoví xxxxx hromada, xxxxxxx xxxx 30 %, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx upsání akcií xxxxxxxx (§167 xxxx. 2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x banky xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx účelem společnost xxxxxx na xxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx uzavřena xxxxxx o započtení. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splacenými xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vklady xx xxxxx, xxx xx-xx to x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vklady, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromadě písemnou xxxxxx, xx xxxxx xxxxx důvody xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx způsobu xxxx xxxxxx. Upsat xxxxx xxx pouze xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx valná hromada. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxx společnosti xxxxxxx prohlášení podle §60 odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku. Předáním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x předáním nemovitosti xx xxxxx splacen. Xxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx §59 odst. 2 x 3.
(4) Xx základě xxxxx vydaných v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, x xxxx xxxxx ke zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx neurčí jinak.
(5) Předem určený xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx upisuje xxxxx xx smlouvě o xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, podpisy xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx alespoň náležitosti xxxxxxx v §205 xxxx. 3. X xxxxxx akcií musí xxx poskytnuta xxxxx xxxxxxx čtrnáct dnů xx doručení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx, i kdyby xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §183 xx xxxxxxxx.
(7) Bude-li zamítnut xxxxx xx zápis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx upsání xxxxx xxxxxxxx.
§204a
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právo upsat xxxx nových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx základního kapitálu x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx peněžitými xxxxxx.
(2) Představenstvo xx povinno xxxxxxxxx x způsobem určeným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné xxxxxxx oznámit informaci x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx alespoň
x) xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, která xxxxx xxx kratší xxx xxx xxxxx, x uvedením, xxx xxxx xxxxxxxxxx oznámen xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) počet xxxxxx akcií, které xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hodnotě, xxxx xxxx podíl xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx jednu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hodnotě, x xxx, že xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pověření představenstva, xxx xxx určilo; xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx stejný xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx lze upsat x xxxxxxxx přednostního xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx přednostního práva, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx právo spojené x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx převoditelné ode xxx, xxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx usnesení valné xxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 4. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §203 xxxx. 4; x xxxxxxx případě xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxx nepřipadá na xxxxx xxxxx dosavadní xxxxx nová xxxxx, xx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx akcií xxxx xxxxx převoditelné. Xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx vykonání.
(4) Xxxxx vydala xxxxxxxxxx zaknihované xxxxx, xx rozhodným dnem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx den, xxx xxxxx xxx toto xxxxx vykonáno xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nelze xx xxxxxxxxx omezit nebo xxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx společnosti. Omezit xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx ve stejném xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx jen xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx, xxxx představenstvo xxxxxxxxx xxxxx hromadě xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx vyloučení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx emisní kurs, xxxxxx xxxx určení xx xxxxxxxx představenstva xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx právo xx upisování xxxxx, xx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx stanovené xxxxx xxxxxx akcie x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
(7) Xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx upisování xxxxx x před xxxxxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx. Prohlášení x xxxxxx xx xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx s úředně xxxxxxxx podpisem nebo xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx hromadě, xxx xx rozhodnout x xxxxxxx základního xxxxxxxx. Prohlášení x xxxxxx xx xxxxx xx valné xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxxx xxxxx hromady. Xxxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx právnímu xxxxxxxx akcionáře.
§204x
Xxxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upsáním xxxxxx akcií, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx splatil xxxxxx kurs akcie, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poukázky xx xxxxx, xxxxxxxx-xx x tom valná xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx lze xxxxx x xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx akciím, xxxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx-xx xx x rozporu x §155 xxxx. 7 xxxxx druhou.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xx cenný xxxxx xx doručitele, xx kterým xxxx xxxxxxx veškerá xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx akcie, nerozhodne-li xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx s xxxxxx poukázkou xx xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx vyplývající x upsání více xxxxx.
(3) Poukázky xx akcie xxxx xxxxxxx podobu xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx, nerozhodne-li valná xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx i v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx výměně zaknihovaných xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 6. Xxx výměně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 4 xxxx xxxxx a §214. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx akcie xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při změně xxxxxx listinného xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Mají-li xxx xxxxxxxx xx akcie xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx není xxxxx, x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx alespoň x xxxxxx celostátně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(5) Jestliže xxxxx x neplatnému xxxx xxxxxxxxxx upsání xxxxx, x nimž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx akcie, náleží xxxxx podle §167 xxxx. 2 vlastníku xxxxxxxx xx akcie. Xxxxxxxxxxxxxx vyzve majitele xxxxxx poukázek na xxxxx k uplatnění xxxxxx práva podle §167 xxxx. 2 xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx xx dozví x skutečnosti, z xxx neplatnost xxxx xxxxxxxxxx upsání xxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx vyměněny za xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastníky xxxxxxxx na akcie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, k uplatnění xxxxxx práva podle §167 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanovách.
(6) X xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xx xxxxx x poukázku xx xxxxx,
b) firma x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) druh, jmenovitá xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx akcií, xxxxx lze xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) částka, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x datum emise x podpis nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednat jménem xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tím xxxxxxxxx závazků platí xxxxxxxxx ustanovení §161a xx 161f.
(9) Xx poukázku xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxx úprava poukázky xx cenné xxxxxx x občanském xxxxxxxx.
§205
(1) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx dohodnout xxxxxxx xxxxxxxxx xx rozsahu xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx notářského xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxx xx vzdávají xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx jej xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx nemají, xxxxxx xxxxx, druhu, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx pro xxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx dohoda x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx, xx nějž xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx emisní xxxx xxxxx splácen xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§206
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx upsání xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xx splacení xxxxxxx 30 % jejich xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx emisního xxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zápis xxxxxxx základního kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí představenstva, xxxx představenstvo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx byly upsány x souladu xx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxxxxxxx o zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx zcela xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx tohoto notářského xxxxxx, ledaže je xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx zápisu neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx vydá xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx dnů od xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
§207
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Pokud xx xxxxx xxxxxxx usnesla xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx současně xxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx uplatněna výměnná xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx").
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje:
x) důvody xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx základního kapitálu xx xxxxxx xxx xxxxxxxx výměnných nebo xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, druh, xxxxxx, xxxxx, počet x xxxxxxxxxx xxxxxxx akcií, xxxxx xxxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydány.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx společnosti je xxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zapsáno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x společnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx společnosti. Xxxxxxxx xxxxxxx o výměnu xxxxxxxxx xx akcie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upsání x xxxxxxxx akcií. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx společnosti. Xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §204.
(6) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podat návrh xx xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výměnných xxxx xxxxxxxxxxxx práv a xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx uplatněných xxxxxxxxx a přednostních xxxx xx xx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxx dluhopisů xx akcie xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §213a xxxx. 2 x 3 a §214.
Zvýšení základního xxxxxxxx z vlastních xxxxxx xxxxxxxxxxx
§208
(1) Po xxxxxxxxx xxxxx, mimořádné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx přídělu xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §217 xxxx jeho xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx x xxxxxx závěrce xx vlastním xxxxxxxx xx zvýšení základního xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx použít xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x ustanovení §178 xxxx. 2.
(3) Xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondů, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxx účelům, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x součtem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rezervních fondů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez výhrad x xxxx sestavena x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke dni, xx xxxxx x xxx rozhodnutí valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx neuplynulo xxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx snížení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx použít xxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx musí xxxxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Usnesení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) částku, x xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) označení vlastního xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, z nichž xx xxxxxxxx kapitál xxxxxxx, x členění xxxxx xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x uvedením, x xxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx nové xxxxx, x xxxxxxxx počtu x jmenovité xxxxxxx xxxxxx xxxxx společnosti,
x) jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x základní xxxxxxx xx zvyšuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcií. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx předložení xxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx se podílejí xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu se xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx v majetku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvyšuje, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx jí ovládané xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ovládanou xxxxxx.
§209
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provede xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx zvýšením jmenovité xxxxxxx dosavadních akcií.
(2) Zvýšení jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxx listinných xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx člena nebo xxxxx představenstva oprávněných xxxxxx jménem společnosti. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonem a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxx vyznačení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx nepředloží, xxxx xxxxxxxx až do xxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uplatní xxxxxx xxxxx §214.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcií se xxxxxxx změnou xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx příkaz xxxx xxx doložen xxxxxxx x obchodního rejstříku xxxxxxxxxxxx zápis xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx být vydány xx zvýšení základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady, xxx xx dostavili x xxxxxxxx nových akcií xxxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §214 xxxx. 4. Výzva xxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx
x) xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zvýšen,
b) xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx společnost xx xxxxxxxxx nové xxxxx xxxxxx, nepřevezme-li xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx akcií.
(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §214 xxxx. 4.
(6) Xxxxx xxxx xxx vydány xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§209a
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Zvyšuje-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x době rozhodnutí xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxx upisováním akcií xxxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se stanovami xxxxxxxxxx, xx část xxxxxxxx xxxxx upisovaných xxxxx xxxx kryta x xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §158 xxxx. 2. Zvýšení základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
a) xxxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxx upisovaných xxxxx,
c) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §204a xxxx. 2 xxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx 204a xxxx. 6, xxxxx x xxxxx, x níž může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x cenu, za xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, zda xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxx x dohodě akcionářů xxxxx §205, zda xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x uvedením osoby xxxxxxx nebo osob xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo jejich xxxxxx anebo zda xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx využití xxxxxxxxxxxx xxxxx s uvedením, xxx bude upisovatelům xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxx kurs takto xxxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx jej xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx způsob xxxx xxxxxx musí xxx xxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x níž je xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx emisního kursu xxxxxxxx akcií,
g) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nového xxxxx, xxxxxx xxxx x nimi spojených,
x) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx navrhovaného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx část xxxxxxxx xxxxx xxxxx nepodléhá xxxxxxxx upisovatelem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx vykázaných xx xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxx xxxx krýt xxxx xxxxxxxx kursu, xxxxx xxxxxxxxx splacení upisovatelem.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatit ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx zápisem výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxx kursu xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx stanovy xxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxxx splacení xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxx návrh na xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxxxxx xxx splacen emisní xxxx xxxxxxxx akcií xx výši xxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(5) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §203 xxxx. 1, 3 x 4, §204 xxxx. 1, 4, 6 x 7, §204a odst. 1 xx 4 a xxxx. 6, §205, 206, §208 xxxx. 1 až 5.
§210
Zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxxx
(1) Usnesením xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx představenstvo, aby xx podmínek xxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxx rozhodlo x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx akcií nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxx dosavadní xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx, xxx valná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvýšením xxxxxxxxxx xxxxxxxx pověřila (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxx představenstva x xxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu nahrazuje xxxxxxxxxx xxxxx hromady x zvýšení základního xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx jmenovitou xxxxxxx, xxxx, formu x xxxxxx akcií, xxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Představenstvo může x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx základní kapitál x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx částka zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx splácet xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §59 xxxx. 3 xxxx xxxxxx.
(2) X rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Do xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pověření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx. Na postup xxx zvyšování základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §203 xx 209.
(3) Xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx kapitál xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx pěti xxxx ode dne, xxx xx xxxxxx xxxxx hromada, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Vyplývá-li xx xx stanov, xxxx valná hromada xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zisku společnosti xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx určí xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx 6.
Xxxxxxx základního xxxxxxxx
§211
(1) O xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx valná xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x) důvod xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsob, jak xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx snížení základního xxxxxxxx,
x) způsob, xxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx,
d) snižuje-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx úplaty xx xxxxxxxxxx akcie xxxx xxxxxx jejího xxxxxx,
e) snižuje-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxx x xxxxx xx úplatné nebo xxxxxxxxx vzetí akcií x oběhu, x xxx návrhu xx xxxxxxx vzetí xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx pro její xxxxxx,
x) xxxx-xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo zatímní xxxxx, x lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx snížit xxx xxxx výši xxxxxxxxxx x §162 xxxx. 3.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxx xxxxxxx dobytnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx valné hromady x snížení základního xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx představenstvo xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§212
V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx kromě xxxxxxxxxxx podle §184a xxxx. 3 xxxxxxx xxxxx xxxxx §211 xxxx. 1.
§213
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, má-li xx xx xxxx majetku. X xxxxxxxxx případech xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx základní xxxxxxx, xxx jestliže tento xxxxxx nepostačuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxx určeném xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesplnil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x využitím vlastních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vede evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xx zrušení xxxxx, xxxxxxxx xxxx vydány x zaknihované podobě.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxx majetku xxxxxxx akcie nebo xxxxxxx listy xxxx xxxxxxx vlastních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx společnost xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§213a), xxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx upustí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§213d).
(4) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxxxx (§213b) xxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx (§213c). Xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx společnosti x době, xxx xxxx xxxx akcie xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxx xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pravidla xxx xxxxx akcií x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx hromada xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.
§213x
Snížení xxxxxxxxx xxxxxxx akcií x zatímních xxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxx akcií společnosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nesplacenou část xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Snížení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx provede xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx zatímní listy x nižší xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zatímním listu x podpisem xxxxx xxxx xxxxx představenstva xxxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx snížení jejich xxxxxxxxx hodnoty. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akcie nebo xxxxxxx listy xxxxxxxxxx, xxxx oprávněn xx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva s xxxx spojená x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postup xxxxx §214.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akcií x xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xx základě příkazu xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx prokazujícím zápis xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.
§213b
Xxxxx xxxxx z oběhu xx xxxxxxx losování
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx zaknihované akcie, xx xxxxxxx před xxxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxxxx akcií xxxxx zvláštního zákona xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx o výpis x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xx xxxx, xxx xxxx xxxxx očíslovány, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Průběh x xxxxxxxx losování x uvedením xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Představenstvo xxxxxxxxxxx xxxxxx výsledky losování xxxxxxxx určeným xxxxxxx x stanovami společnosti xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V oznámení xxxx být uvedena xxxxxxx:
x) čísla xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proplácet, xxxxx xxxxx předcházet xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxx měsíce od xxxxxx výše základního xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxx úplaty xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx akcie xx xxxxx xxxx zaknihované xxxxx, xxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxxxxxx akcionáře, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx akcie, musí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx i xxxxx, x xxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx akcie společnosti xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listinné akcie xxxxxxxxxx, xxxx oprávněn xx xx jejich xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx postupuje xxxxx §214.
(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx doložena xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx losování xxxxxx x xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx losování. Xx zápisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podá xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx zaknihovaných cenných xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prokazujícím zápis xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§213c
Vzetí xxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx
(1) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx kapitál
a) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x oběhu, xxxx
x) xxxx xxxxxx o pevnou xxxxxx.
(2) Xxxxx xxx vzít z xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx přiměřeně ustanovení §183a xxxx. 1 xxxx první x xxxxx, odst. 2 xx 4 a xxxx. 7.
(4) Xxxxx cena xxxx xxx splatná xxxxxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx kupní xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předcházet xxx xxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx akcie xxxxxxxxxxx, není xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx x nimi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx postupuje xxxxx §214.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx nichž xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů. Xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx výše xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx xx zrušení xxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx doložen xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zápis xxxx xxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 1.
(6) Xxxxxxx-xx xx základní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pověření xxx představenstvo podat xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx akcionáři xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x niž xx xxx základní kapitál xxxxxx, x valná xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxx xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxx snížit. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že se x tomto případě xxxxx základní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxxxx zákon xxxxxxxx.
§213x
Upuštění xx xxxxxx akcií
(1) Xxxxx hromada xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxxxx xx vydání xxxxx x rozsahu, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x prodlení xx xxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx akcií, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §177 xxxx. 4 xx 7.
(2) Xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx se splacením xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě určené xxxxxx hromadou x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxx zatímní list xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx do jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx spojená x představenstvo postupuje xxxxx §214.
§214
(1) Xxxxx xxxx akcionáři x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx listinných akcií xxxx xxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx anebo xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx představenstvo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro svolání xxxxx hromady, xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx listy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dodatečné xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxx xxx x xxxx xxxx, s xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx současně xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebyly v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akcionářům, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "dotčené xxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx listů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxx listinné xxxxx, xxx nebyly xxx xxxxx podoby akcionáři xxxxxxxx ani x xxxxxxxxx přiměřené xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném trhu xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx dražbě. Xxxxx, dobu x xxxxxxx dražby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně dva xxxxx xxxx jejím xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x prodeje xxxxx xxxx zatímních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě vzniklých x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx neplatné x xxxxxxxx akcií vyplatí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xxxx jej xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Pokud nemají xxx xxxxxx za xxxxx nebo zatímní xxxxx xxxxxxxxx z xxxxx nové xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zatímních xxxxx xx neplatné xxxxxxx xxxxx dotčené osoby xx zaplacení jejich xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx kursu xxxx xxxx části. Xxxxxxxxxx xx xxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, a rozdíl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx prohlášení akcií xxxx zatímních listů xx xxxxxxxx nebo xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xx xxxxxx snížení xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§215
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x snížení xxxxxxxxxx kapitálu vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společnosti xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxx rozhodnutí xxxxx účinným xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx představenstvo xxxxxxx xxxxxxx za xxxxx x alespoň xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výzvou pro xxxxxxxx, xxx přihlásili xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx oprávněni požadovat xx 90 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx splnění jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxx v xxxx, kdy jim xxxx výzva doručena, xxxx x xxxx xxxxxx druhého xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se snížením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za společností.
(4) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxxx dobytnost xxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xx xxxxx xxxxxxxx x dostatečném xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx.
§216
(1) Xx uplynutí 90 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 1, xxxxxxxxx xx posledního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 2 může xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 1 x 2 x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 není xxxxx dodržet, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx věřiteli xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx podání návrhu xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx ode dne xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx uspokojením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxx §215 xxxx. 2, xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx snížení xxxxxxxxxx kapitálu xxxx x toho xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jmenovitých xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně členové xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§216x
(1) Ustanovení §215 xxxx. 1, 3 x 4 x xxxxxxxxxx §216 odst. 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xx rezervního fondu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx rezervního xxxxx xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxx společnost xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) může xxx xxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §217 povinně. X xxxxxxxxxx xxxxx vytvářenému xxxxx §161x a 161x xx nepřihlíží.
(4) X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx poskytnuto xxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx akcionářům xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinni xx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx závazku xxxx členové představenstva xxxxxxxx x nerozdílně.
§216x
(1) Xx jedné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanovených x §213d nebo §216a xxxx. 1.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx směřující ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poté, xx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx zapsáno snížení xxxxxxxxxx kapitálu.
§216x
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxx §216a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přijatých k xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceně xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nových akcií xx základě veřejné xxxxxxx, xxxx valná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx snížení x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu). X takovém xxxxxxx xx nepoužije xxxxxxxxxx §216b.
(2) V xxxxxxxx x souběžném xxxxxxx a zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx hromada xxxxx xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nových xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, aby částku xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x tomu xxxxxxxxxxxx xxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společnosti xxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady.
(3) X xxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx usnesením. X xxxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxx jedním xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nejprve xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx částky, o xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx zvýšen. Rejstříkový xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň výše xxxxx §162 xxxx. 4.
Xxxxx 7.
Xxxxxxxx fond x xxxxx xxxxx
§217
(1) Společnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tímto zákonem.
(2) Společnost xx xxxxxxx vytvořit rezervní xxxx x xxxxxxx xxxxx vykázaného x xxxxx xxxxxx závěrce xx xxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx 20 % x xxxxxxx xxxxx, xxxxx ne více xxx 10 % x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxx xx xxxxx doplňuje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však 5 % x xxxxxxx zisku, xx xx dosažení xxxx xxxxxxxxxx fondu určené xx stanovách, xxxxxxx xxxx xx výše 20 % základního xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx příplatky xxx xxxxxx kurs xxxxx. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxx fond xx xxxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx x xxxxxx ztráty.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx zákon xxxxx.
§217x
Xxxxx xxxxx
(1) Akciová xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §160 odst. 1 x 6 x xxxxx §204a cenné xxxxxx označené xxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx listy xxxxx xxxxxxxx 6 (xxxx xxx "xxxxx list") xxx xxxxxxx pouze xxxx cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx být xxxxx buď v xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) V xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx:
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x jakého xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prioritních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx podobě, xxxxx x x jaké xxxxxxxxx hodnotě lze xxxxxx,
c) xxxx x místo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxx dluhopisů, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx způsob xxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxx, xx xxx na xxxxxxxxxx.
(4) Opční xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx musí obsahovat x xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx označení xxxxx xxxx dluhopisu, x xxxx byl xxxxx.
(5) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, je rozhodným xxxx (§156b) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx, xxx xxxxx xxx xxxx právo xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx vydala xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx těchto xxxxxxx papírů, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx opčních xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x nichž nebylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 8.
Xxxxxxx x likvidace xxxxxxxxxxx
§218
Pro xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §68 xx 75c, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§219
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxx něco jiného, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §181 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxx důvodů xxxx, xxx xxxxxxx likvidátora xxxxxxxxxxx valnou hromadou x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §71 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx odvolán a xxxxxxxx xxxxx likvidátorem.
§220
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mezi akcionáře x poměru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §159 odst. 1 xxx není xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx samostatně xxxxxxxxxxxx ode xxx, x xxxxx byl xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku.
(2) Xxxxxxxx likvidační zůstatek xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx likvidační xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x ostatních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx jmenovité hodnotě xxxxxx akcií.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akcionáři xxxxxxxx xxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx likvidátor zničí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §214.
(4) Xxxxx společnost vydala xxxxxxxxxxx xxxxx, vzniká xxxxx xx vyplacení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx společnosti x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx společnosti z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx-xx prokázáno, xx xxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx neplatné xxxx xxxxxxx.
Oddíl 9.
§220x
§220a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220b
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220c
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220e
§220e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220h
§220h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220k
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220o
§220x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
Oddíl 10.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
Oddíl 11.
§220x
§220r zrušen xxxxxxx předpisem č. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220y
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§220xx
§220xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220xx
§220zb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Xxxxx 12.
§220xx
§220xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
XXXXX XX.
XXXXXXXX
Xxx X.
Základní ustanovení
§221
(1) Družstvo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx účelem podnikání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx, které xxxxxxxxx bytové xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx".
(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx jeho xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
§222
(1) Xxxxxxxx je právnickou xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Členové xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx mohou xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx mají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx družstvu xx určité výše xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx ztrát xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§223
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx družstva xxxxx xxxxxx členských xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx určují výši xxxxxxxxxx xxxxxxxx družstva, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000 Kč.
(3) Xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxx ve stanovách xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu (vstupní xxxxx).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx určených stanovami.
(5) Nepeněžité vklady xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(6) Člen je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vstupní xxxxx do xxx xxx, xxxxxx-xx stanovy xxxxx xxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesplacenou část xxxxxxxxx xxxxxx ještě xxxx xxxxx její xxxxxxxxxx.
§224
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx konání xxxxxxxxxx xxxxxx družstva.
(2) Xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx představenstvo x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx ustavující xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přihlášku do xxxxxxxx. Před rozhodováním x xxxxxx uvedených x odstavci 2 xxxxx ustavující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx schůzi xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx většinou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zpět xxxxx xx hlasování x stanovách, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx vkladům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx družstva xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným členskou xxxxxx.
(6) Průběh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx osvědčuje notářským xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů, k xxxx xx na xxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx ustavující xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxx xxxxxxxxx text stanov.
§225
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx polovina xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.
(2) Xxxxx na xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx zápis podepisují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xx zápis xx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanov,
x) xxxxxxx družstva,
x) doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx.
§226
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) předmět podnikání (xxxxxxxx),
c) xxxxx x xxxxx členství, xxxxx x povinnosti xxxxx x družstvu x xxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx členského xxxxxx při zániku xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx členů, délku xxxxxx xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxxx, působnost x xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx ztráty,
x) xxxxxx a použití xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx, vyplývá-li xx z xxxxxx xxxxxx.
(2) Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx úprava xx xxx člena xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx pracovněprávní xxxxxxxx.
(3) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx soud. Ustanovení §173 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.
Díl XX.
Xxxxx a zánik xxxxxxxx
§227
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx osoby fyzické x xxxxxxxxx. Je-li xxxxx stanov xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovním xxxxxxx x xxxxxxxx, může xx členem stát xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxx přijetím xx xxxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx.
(3) Je-li xxxxx stanov xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x družstvu x xxxxxxxxx-xx ze xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx dnem, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx x družstvu.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Podrobnější úpravu xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§228
Družstvo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx členů. Do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxx, x xxx xxx splacen. Xx seznamu xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx všechny změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Představenstvo xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx zájem, xxx do seznamu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx právo xx xxxxxxx nahlížet x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x svém členství x xxxxxx jeho xxxxxx x seznamu.
§229
(1) Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx jiného xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x převodu xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xx jinou xxxxx podléhá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Stanovy mohou xxxxx důvody, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx rozhodnutí se xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx členských xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x povinností xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx člena.
(2) Stanovy mohou xxxxx případy, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxxxx.
§230
Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nabyvatele xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakmile xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x písemný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§231
(1) Xxxxxxxx xxxxxx písemnou xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nařízením výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx po xxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx xxxxx ke xxxxxxx vymáhané povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 41) x, xxx-xx v této xxxxx podán xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx zrušen konkurs xx majetek xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx; jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jej xx 2 xxxxxx xx xxxxxxx konkursu družstvu xxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx x v xxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x družstvu xxxx pravomocně zastavena xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx oznámil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba může xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx pravomocně odsouzena xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx písemně xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x vyloučení má xxxxx xxxxx člen xxxxxxxx x členské xxxxxx. Xxxx-xx právo xx odvolání xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx člen xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, zaniká.
(5) Xxxx na xxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxxxx týká, prohlásí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, je-li x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxx návrhu xxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx konání xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxx, xxx xxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx členské xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx proto, xx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx že xxxxx tvrzeného rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx podat xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx ode xxx konání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx členské xxxxxx.
(7) Družstvo xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxxxxx x sídle xxxxxxxx a x xxxxxxx domě ve xxxxxxxxxxx družstva, v xxxx xx nachází xxx, x xxxxx xx xxxxxxx nájemní xxxxx související x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí, xx mu byla xxxxxxxx dražební vyhláška xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx a xx xxxx dražební xxxxxxxx xx x nahlédnutí x sídle družstva. Xxxxxxxx xxxxx členovi, xxxxx o to xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na jeho xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx uvedenou x žádosti.
§232
(1) Xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx určit, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx členství xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx souhlas představenstva x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxxx x členstvím x bytovém družstvu.
(3) Dědic, xxxxx xx nestal členem, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx podíl xxxxx, xxxxx členství zaniklo.
(4) Xxxxxxxx právnické xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx konkursu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.
§233
(1) Xxx zániku členství xx xxxxxx xxxxxxxx xx dosavadní člen xxxxx xx vypořádací xxxxx.
(2) Vypořádací xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxx xxxxxx ukončených xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx.
(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stav vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx kapitálu, xxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, x jestliže xx xxxxxxx xx xxxxxx, x x xxxxxx zajišťovacích fondech. Xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx členstvím xxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx je splatný xxxxxxxxx tří xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rok, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx trvání xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xx použijí, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§234
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx určit, xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxx xx družstvo, xxxx xxxx žádat xxxxxxxxxx vrácením této xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx xx evidována x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx člen povinen xxxxxxx družstvu rozdíl x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx postupuje x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v poskytnutí xxxxxx věcného plnění. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nakládá s xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xx vrácení xxxxxxxxxx xxxx vložené xx xxxxxxxx má xxxx x v xxxxxxx, xx tento xxxxx stanovy neurčují.
§235
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Družstvo xx xxxxxxx při xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fond, nejméně xx výši 10 % zapisovaného základního xxxxxxxx. Tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejméně x 10 % xxxxxxx xxxxxxx zisku, x xx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rovnající xx xxxxxxxx zapisovaného xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Nedělitelný xxxx xx nesmí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§236
Rozdělení xxxxx
(1) Na xxxxxx zisku, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx projednání xxxxx xxxxxx závěrky.
(2) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxx xxxx xxxxxx, určí xx xxxxx člena xx zisku xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx výše xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů; x xxxxx, xxxxxxx členství x xxxxxxxxx roce xxxxxx xxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Stanovy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx členské xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, mohou určit xxxx způsob vymezení xxxxxx člena xx xxxxx, který xx xx rozdělit xxxx xxxxx.
Xxx XXX.
Xxxxxx xxxxxxxx
§237
Xxxxxx družstva jsou:
x) členská xxxxxx,
x) představenstvo,
c) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§238
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §244a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x volbě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx učiněná x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx; xxxx xxx xxxx mít xxxxxxxx formu. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx voleného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx za xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, představenstva a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přítomných xxxxx. Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx usnesení xx xxxxx souhlasu kvalifikované xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx
§239
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx členů xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxxx xx schází xx xxxxxxx určených xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx rok. Svolání xxxxxxx schůze xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx členů družstva xxxx xxxxxxxxx komise, xxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx záležitost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §182 xxxx. 1 xxxx. x) xx použije xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx o xx písemně alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, kontrolní xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nesvolá xxxxxxxx schůzi xxx, xxx se xxxxxx xx 40 dnů xx doručení xxxxxxx, xx xxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členské schůze, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Členové xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx družstva.
(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx:
a) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komise,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx x rozdělení a xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx ztráty,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx otázkách koncepce xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,
x) rozhodovat x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §67a x x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
i) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx majetkových xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx s xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bytového xxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx x nemovitosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx družstvu xxxxxxx xxxxxxxxx převést xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx člena, xxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx schůze xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon, xxxxxxx, xxxxxxxxx pokud xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(6) Stanovy xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxx schůze xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx členské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx družstva, přeměně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx tak stanovy.
(7) Xxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x delegátů xx xxxx stejným xxxxxx xxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx odchylky, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Není-li xxxxxxx schůze schopna xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členskou xxxxxx xxx, aby xx konala xx 3 xxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svolaná. Xxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxx xxx svolána xxxxx pozvánkou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx 10 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx usnášet xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx §238 odst. 3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx členská xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§240
(1) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §239 odst. 4 xxxx. x), x) x x) má xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zmocnit xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, aby xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§241
(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx obsahovat:
a) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx hlasování,
d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx účastníků xxxxxx, pozvánka na xx x xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx x projednávaným xxxxx.
(3) Xxxxx člen xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx a jeho xxxxxxx k xxxxxxxxxx.
§242
(1) Xx xxxxx člena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členské schůze, xxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx družstva. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx schůzi, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx námitku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxx-xx svolána xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxx schůze. Xxxxx xxxxx lze xxxxx xxx xx jednoho xxxxxx xxx xxx, xxx člen požádal x zaprotokolování xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx představenstvu.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx členská xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx přijala, lze xxxxx žalobu xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx o tvrzeném xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx nebo tvrzeného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §131 xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§243
Xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx družstva, které xxxxxx xxxxx zákonem xxxx stanovami vyhrazeny xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odpovídá jí xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx jiného, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx však xxx xxxxxx úkon, který xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nedostatků.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx volí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx stanovy xxxxxxxx, že jsou xxxxxx členskou xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zastupuje předsedu x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx pověřeni x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x určitém pořadí xxxxxxxxxx představenstvem.
(6) Předseda xxxxxxxx organizuje x xxxx xxxxxxx představenstva. Xxxxxx-xx tak xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Stanovy xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx družstva xxxxxxxxxx x xxxx ředitel xxxxxxxxx x odvolávaný xxxxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §193 odst. 2, §194 odst. 2 xxxxx xx pátá xxxx x xxxxxxxx 4 xx 7.
§243x
(1) Xxxxx člen je xxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxx žalobu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podílejícího se xx řízení xxxxxxxx xxxx jeho organizační xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx člen družstva, xxxxx xxxxxx podal, xxxx osoba xxx xxxxxxxx nemůže x xxxxxx činit xxxxx xxxxxx družstva xx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx, vymáhá-li xxxxxxx škody xxxxxxxxxxxxxx.
§243x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§244
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Kontrolní xxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx členů. Xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx a je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k řádné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx rozdělení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nápravy.
(4) Xxxxxxxxx komise xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx volí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx jsou xxxxxx xxxxxxxx schůzí.
(6) Xxxxxxxxx komise je xxxxxxxxx vyžadovat si x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx nebo postavení xxxxxxxx x xxxx xxxxx. Totéž platí x xx xxxxxx x xxxxxxxx.
(7) X jednotlivým úkonům xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx x této věci xxxx xxxxxxxxx žádat xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní komise.
(8) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §243 odst. 8.
§244x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx o přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vznikne zaměstnancům xxxxxxxxxxxxx družstva po xxxxxx přeshraniční xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx volit x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx své xxxxx xx xxxxxx přeshraniční xxxx xx obchodního xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxx povinno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §245 se xxx xxxxxxxxx. Počet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx než xxxxx členů kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §200 xxxx. 5 až 7 xx xxx xxxxxxx obdobně.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právo xxxxx x odvolávat xxxxxxx xxxx více xxxxx kontrolní xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, mají xxxxxx xxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x přeměnách obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx první xx použije x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, x xx kterých mají xxxxxxxxxxx právo xxxxx x odvolávat xxxxxxx xxxx více xxxxx xxxxxxxxx komise, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přeměnách xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx.
(3) Jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jedné xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx členství osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §245, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.
§244x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 126/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008
§245
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
(1) X xxxxxxxx, jež xx méně xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx představenstva x xxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx orgánem xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx pověřený členskou xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
§246
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nesmí xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx orgánů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx voleni xxx xx xxxxxx nejvýše xxx let.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx voleni xxxxxxxx.
§247
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx kontrolní xxxxxx xxxx vzájemně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§248
(1) Xxxx xxxxxxxx, který xx xx své xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx však povinen xxxxxxx xx orgánu, xxxxx xx xxxxxx. Xxxx funkce xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomu xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx stanovy xxxxx, projedná xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odstoupení xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxx měsíců. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx pokládá xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx, že xx xxxx náhradníci xxxxx xxxxxx družstva, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx člena xxxx účinnosti odstoupení xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Není-li xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxx zastupujícího xxxxx xx xx xxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nového xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx x x případě, xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§249
Zákaz xxxxxxxxxx
Členové xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komise xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ani členy xxxxxxxxxxxx x dozorčích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předmětem xxxxxxxx. Xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxxxx jinak.
§250
Xxxxxxxxx x představenstvu x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx členu xxxxxxxxxxxxxx x kontrolní komise xxxxxxxx náleží xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx, neurčují-li xxxxxxx, xx o xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxx usnesení xxxxxxxx hlasováním uskutečněným xxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členové xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přítomné (§238 xxxx. 3).
§251
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
Xxx IV.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hospodaření
§252
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx rok xxxxxx xxxxxxx.
(2) Spolu x xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx úhrady xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ztrát x xxxxxxxxxx.
§253
Určují-li xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis, 9) xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx roce a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx představenstvo spolu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k projednání xxxxxxx schůzi.
Xxx X.
Xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
§254
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx zaniká xxxx zápisu přeshraniční xxxx do obchodního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx:
x) usnesením xxxxxxx schůze,
x) xxxxxxxx konkursu po xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu, že xxxxxxx dlužníka xx xxxxx nepostačující,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx notářský zápis.
§255
§255 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§256
§256 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§257
(1) Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, rozhodnout x xxxxxxx družstva x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx:
x) počet členů xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx stanovený v §221 xxxx. 3,
x) xxxxxx členských xxxxxx xxxxx pod částku xxxxxxxxxx v §223 xxxx. 2,
x) uplynuly xxx roky ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a nebyly xxxxxxx xxxx orgány, xxxx xxxx porušena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx nedělitelný fond,
e) xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §56 odst. 3,
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k odstranění xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx navrženo, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§258
(1) Xxxxxxx schůze může xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx na dobu xxxxxxx bude v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx však xxx xxxxxxx xxxxx, xxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§259
(1) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxxxxxx zrušené xxxxxxxx xx likvidace. Likvidátoři xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovách xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx schůze.
(2) Likvidátoři xxxx xxxxxxx vypracovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx projednává xxxxxxx schůze. Návrh xx rozdělení xxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx každému xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozdělí xxxx xxxxx způsobem xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mezi xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx družstva xxxxxx xxxxxxx jeden xxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, rozdělí xx xxxxxx likvidačního xxxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxx rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §234 xxxx. 1.
(4) Xxxxx člen xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx konání xxxxxxx xxxxxx navrhnout, xxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Vyhoví-li xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxx tří xxxxxx xxxxx xx pravomocného xxxxxxxxxx soudu nesmí xxx likvidační xxxxxxxx xxxxxxxx.
§260
Použití xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Nestanoví-li xx x této hlavě xxxxx, xxxxxxx xx xx družstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X xxx I (§56 xx 75c) této xxxxx xxxxxx.
ČÁST III.
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX X.
OBECNÁ XXXXXXXXXX
Xxx X.
Xxxxxxx právní xxxxxx x její povaha
§261
(1) Xxxx xxxx xxxxxx upravuje xxxxxxxxx vztahy mezi xxxxxxxxxxx, jestliže při xxxxxx xxxxxx je xxxxxx x přihlédnutím xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Touto xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx územní jednotkou x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx uzavírání xxxxx, z jejichž xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx obchodních společností, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx převádí xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x družstvem, jakož x xxxx xxxxx xxxxxxxx navzájem, pokud xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxx o převodu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,
c) z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx (§642),
x) xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (§476), xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (§488b), xxxxxxxx xxxxx x obchodnímu xxxxxx (§117a), smlouvy x xxxxx (§497), xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti (§591), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§601), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§638), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§673), xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§682), xxxxxxx x xxxxxx (§692), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§700), xxxxxxx x xxxxxx xxxx (§708) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (§716),
x) x xxxxxxxx xxxxxx (§313), z xxxxxxxxxx xxxx (§720) x xxxxx xxxxxxxxxx (§725),
x) xxxx společností xxxx družstvem a xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 37).
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x vztahy xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx vztazích, xxx xx xxxx touto xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx této xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx účastníků xxx xxxxxx závazkového vztahu.
(6) Smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx XX xxxx části xxxxxx x jsou xxxxxxxx jako xxxxxxx xxx x občanském xxxxxxxx, se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx typu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zákoníkem. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx však xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx se xx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona x xxxxx smlouvě; xxx xxxxxx závazku xxxxx xxxxx má každá xx xxxxx postavení xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákony.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§262
(1) Strany si xxxxx dohodnout, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nespadá xxx xxxxxx xxxxxxx x §261, xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zhoršení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx neplatná. Xxxxxxx xxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x spotřebitelských xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx klauzulích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx z tohoto xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxx právního xxxxxx xxxxx §261 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx této xxxxx na obě xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvách xxxx adhezních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx závazcích xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů směřujících x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxx vždy, je-li xx xx xxxxxxxx xxxxxxx strany, která xxxx xxxxxxxxxxxx.
§263
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §261 x 262, §263 xx 272, §273, §276 xx 288, §301, 303, 304, §306 xxxx. 2 x 3, §308, §311 odst. 1, §312, §321 xxxx. 4, §322, §323, 324, §340 xxxx. 4 xx 6, §341, 343a, 343b, 344, 365, 370, 371, 376, 382, 384, §386 xx 408, §444, 458, 459, 477, 478, §479 odst. 2, §480, §483 xxxx. 3, §488, 488a, §488c xx 488e, §493 xxxx. 1 xxxx druhá, §499, §509 xxxx. 1, §528, 535, 592, 597, 608, §612 xx 614, §620, §622 xxxx. 4, §628, 629, 655, 655a, 658, 659a, 659b, 659c, §660 xxxx. 4 a 5, §662 odst. 2 x 3, §662a xxxx. 3, §668 odst. 2, 3, 4 a 6, §669 xxxx. 6, §669a odst. 2, §672a, §673 xxxx. 2, §678, §679 xxxx. 1, §680, 707, §709 xxxx. 3, §710 xxxx. 2 x 3, §713 xxxx. 2, §714 xxxx. 4, §715a, §718 xxxx. 1, §719a, §722 xx 724, §729, 743 a §745 xxxx. 2.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx části a xx ustanovení, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právního xxxxx.
§264
(1) Xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x k xxxxxxxxx zvyklostem zachovávaným xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odvětví, xxxxx xxxxxx x rozporu x obsahem smlouvy xxxx xx zákonem.
(2) Obchodní zvyklosti, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx použijí xxxx xxxx ustanoveními xxxxxx zákona, jež xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§265
Xxxxx xxxxx, xxxxx xx x rozporu se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nepožívá právní xxxxxxx.
Díl II.
Xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx úkonech
§266
(1) Xxxxxx vůle xx vykládá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx projev xxxx xxxxx, znám nebo xx musel xxx xxxx.
(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx nelze vyložit xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx významu, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x postavení osoby, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx. Výrazy xxxxxxxxx x obchodním xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxx zpravidla x xxxxx styku xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx vezme xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vůle, xxxxxx jednání x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx strany xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx připouští xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx xxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je třeba x pochybnostech xxxxxxxx x tíži strany, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxx smlouvy, je xxxxxxxx místo, xxxxx xx xx smlouvě xxxxxxx, dokud xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§267
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxxx zákona.
(2) Xx xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx neplatí xxxxxxxxxx §49 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx neplatné xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zákona (§262) xxxx xxxxxx x xxxxxx sporu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xx xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxxx. Neplatnost těchto xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx.
§268
Xxx xxxxxxxx neplatnost xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxx určen, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx škody xxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní povinnosti (§373 a xxxx.).
Xxx III.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvy
Xxxxx 1.
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
§269
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx II xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smluv xx použijí xxx xx xxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxxxx podstatné části xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx upravena xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dostatečně xxxxxx předmět xxxxx xxxxxxx, smlouva xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxx části xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx stran x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určení obsahu xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxx xxxxx xxxxxx. Má-li xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx dohoda xxxx xxxxxxxx formu x platí xxxxxxx §291.
§270
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxx xxxx stranami xxxxxxxx dodatečně xx xxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxxx xxxx před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy. X pochybnostech xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx v dohodě, xxxxx ustanovení §291. Xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxx účinnosti, xxxxx xxxx dohodnut nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x její xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§292 xxxx. 4 x 5), xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.
§271
Jestliže xx xxxxxx xxx xxxxxxx o uzavření xxxxxxx navzájem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx osobě x xxx je xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx účelem xxx své xxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §373 a xxxx.
§272
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo když xxxxxxx jedna strana xxx jednání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx smlouva xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx formě.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxx zrušena pouze xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx měněna xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§273
(1) Xxxx obsahu smlouvy xxx určit xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné obchodní xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uzavírajícím smlouvu xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx ujednání xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zněním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku.
§274
Xxxxxxx-xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidlech, má xx xx to, xx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx strany xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pravidly, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x povaze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§275
(1) Xx-xx uzavřeno xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x těchto xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Jestliže xxxx x povahy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyplývá, že xxxx xxxxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vznik každé x xxxxxx xxxxx xx podmínkou vzniku xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nahrazujícím splnění xxxxxxxxx zánik ostatních xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx použije xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx účelu xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx smluv xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx sebou xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xx zvyklostem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx určitého xxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx) xxx xxxxxxxxxx navrhovatele. X xxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxx účinné x okamžiku, xxx xxx tento xxxx xxxxxx, došlo-li k xxxx před uplynutím xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx
§276
(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx návrhem na xxxxxxxx smlouvy (xxxx xxx"xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxx odpovídá §269.
(2) Podnět x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx pouze xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx smlouvy.
§277
Veřejný xxxxx xxx odvolat, xxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§278
Na xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx uzavřena x osobou, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x něm stanovené, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, nejdříve xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že návrh xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx veřejný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§279
(1) Xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xx, xxx mu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §278.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx později, xxx xxxxxxx odstavec 1, xxxxxxx nevznikne, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zprávu x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po té, xxx mu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
§280
Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx veřejný xxxxx, je smlouva xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx ve xxxxx x něm xxxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxxxx veřejná xxxxxx
§281
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soutěž (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx soutěž), xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx uzavření xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx").
§282
(1) X vyhlášení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx lhůta, do xxxxx xxx návrhy xxxxxxx, x lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§283
Vyhlašovatel xxxxxx uveřejněné xxxxxxxx xxxxxxx měnit nebo xxxxxx xxxxxx, ledaže xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx nebo zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§284
(1) Xxxxx lze xxxxxxxx xx soutěže, xxx xxxx xxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx se návrh xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§285
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přiznávají xxxxxxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx odvolat xxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxxx xxxx doplňovat xxx x xxxx, xxx podle odstavce 1 xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx jde xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx měnit xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§286
(1) Xxxxxxxxxxxx vybere nejvhodnější x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx způsobem a xx lhůtě, xxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx , xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx návrh, xxxxx xx nejlépe vyhovuje.
§287
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx návrh, xxxxx xxx vybrán xxxxxxxx xxxxxxxx v §286. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, smlouva xxxxxxxxx, xxxxxxxx vybraný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx návrhu, xx odmítá xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Vyhlašovatel xx xxxxxxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx vyhradil x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§288
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soutěže, xxxxx x soutěži xxxxxxxx, xx xxxxxx návrhy xxxx xxxxxxxxx.
Xxx IV.
Xxxxxxx x uzavření xxxxxxx smlouvy
§289
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxx x uzavření xxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx jedna xxxx xxx smluvní strany xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§290
(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx té, xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stranou x souladu xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx oprávněná xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx osoba xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx požadovat xxxxxxx xxxxx způsobené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx obsahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, kdy zavázaná xxxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxx x uzavření xxxxxxx.
§291
Xxxxxxxxxx §290 x §292 xxxx. 1 x 2 se použijí xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx dohodu xxxxx x tom, xx xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx určitých xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx podle xxxx xxxxxx být xxxxx xxxxxx nebo xxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x jeho sjednání xxxxxxxx. Závazek xxxxxxx xxxxxxxxx obsah smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obě xxxxxx; x pochybnostech xx xx za xx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§292
(1) Xxxxx smlouvy xx xxxx podle xxxxx xxxxxx sledovaného xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx sjednána smlouva x xxxxxxxx budoucí xxxxxxx, jakož x x zásadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku.
(2) Xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx osobou xxxxxxx ve smlouvě x xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxx §290 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx vyzvala xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §290 xxxx. 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x uzavření xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx než promlčecí xxxx xxxxxxxxxxx x §391 x xxxx. xxxxxx zákona.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nevyzve xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx určené xx smlouvě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zavázanou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx určené x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§291), xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx uzavření xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx zřejmě xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxx, xx nelze xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx dochází, xxx xxxx xxxxxxxx strana xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněné straně.
Díl V.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx závazcích x xxxxxxxxxx xxxxxxx
§293
Xx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx společně xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx to, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění xx kterékoli z xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx.
§294
Vyplývá-li xx xxxxxxx nebo x povahy xxxxxxx, xx xxxxxxxx nejsou x témuž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx každý xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu svého xxxxxx na xxxxxxx. X pochybnostech jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovným xxxxx.
§295
Převezme-li xxxxxxx xxxx závazek, x jehož povahy xxxxxxx, xx jej xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx spoludlužníků, xxxx spoludlužníci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§296
Je-li xxxxxxx zavázán xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plnění, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, nevyplývá-li xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxx XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx 1.
§297
§297 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1995 Xx.
§298
§298 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/1995 Xx.
§299
§299 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
Oddíl 2.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
§300
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§374) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx platit xxxxxxx xxxxxx.
§301
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvní pokutu xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti, x xx až xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněn xx xxxx smluvní xxxxxx xxxxx §373 x xxxx.
§302
Odstoupení xx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxx
§303
Xxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxx, xx xx uspokojí, xxxxxxxx dlužník xxxx xxxx nesplní xxxxxx xxxxxxx, stává se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§304
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx závazek xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxx ručení xxxx nebrání, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx způsobilosti dlužníka xxxx na sebe xxxxxxx, x němž xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx lze zajistit x xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx vznik xx závislý xx xxxxxxx podmínky.
§305
Xxxxxxx xx povinen bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§306
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx dlužník xxxxxxxx xxxx splatný závazek x xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx je věřitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxx, k jejichž xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx, xxxxxxxx k započtení xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Jestliže xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx sdělil dlužník, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx.
§307
(1) Xxxxxx-xx xx za xxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx za xxxx závazek. Xxxxxxx xx vůči ostatním xxxxxxxxx xxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx ručením xxxxxxxxx xxxxx část xxxxxxx, xxxxxxxxx xx rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x jaké xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ručiteli postupitelem xxxx xxxxxxxxx postupníkem.
§308
Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xx který xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx věřitele x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx nároku xxxx xxxxxxxx.
§309
Uspokojí-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx dlužníka, může xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxx, xxxxx xxx oprávněn xxxxxxxx vůči xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx vymáhal. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ručitele xxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx uplatnil xxxxxx z xxxxxx.
§310
Xxxxx xxxxxxxx vůči ručiteli xx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx.
§311
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který ručení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.
§312
Xxxxxxxxxx §305311 xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ze xxxxxx.
Oddíl 4.
Xxxxxxxx xxxxxx
§313
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Bankovní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx listině, xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx určité peněžní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.
§314
Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávka, má xx xx xx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nárok, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xx dlužník porušil xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx zajištěno bankovní xxxxxxx.
§315
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, xxxx xxxxxxx uplatnit xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx bank.
(2) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx plnění, xx nárok xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, která ji x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx banka xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§316
(1) Xxxxx xxxx za xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxx částky x za podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx věřiteli uplatnit xxxxx námitky, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx listina xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxx závazku xx stejný xxxx xxxxx, xxx činí xxxxxx, na kterou xxx xxxxxxx listina.
§317
Nevyplývá-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx námitky, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx o xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Předchozí výzva, xxx dlužník xxxxxx xxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx, xxx když xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§318
Jestliže xxxxx záruční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx svůj závazek, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxx zárukou.
§319
Banka xxxx xxxx závazek x bankovní záruky, xxx xxxx k xxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podmíněno x xxxxxxx listině xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx předloženy při xxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx.
§320
Xx-xx xxxxx povinna xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx prospěch oprávněného xxxx bance, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx oprávněného x xxxx xxxxx.
§321
(1) Xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bankovní záruka xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bance písemně xxx nároky z xxxxxxxx záruky xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx bance to, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx povinnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx smlouvou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxx uplatnit námitky, xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x dlužníkem xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx xx záruční xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx věřiteli.
(4) Věřitel, xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx dlužníkovi xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx toto xxxxxx x nahradí xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§322
(1) Xx bankovní xxxxxx xx použijí xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx.
(2) Vztah xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se řídí xxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxx závazku
§323
(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, má se xx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x době xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxx již xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazku xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §407 odst. 2 x 3.
(3) Xxxxxx závazku xx xxxxxx x vůči xxxxxxxx.
Xxxxx 6.
§323x
§323a zrušen xxxxxxx předpisem x. 409/2010 Xx.
§323a
§323x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 409/2010 Sb.
§323x
§323x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 409/2010 Xx.
§323x
§323x xxxxxx právním předpisem x. 409/2010 Xx.
§323e
§323e xxxxxx právním předpisem x. 409/2010 Sb.
§323f
§323f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx.
§323x
§323x xxxxxx právním předpisem x. 344/2007 Xx.
§323h
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2007 Xx.
§323i
§323i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2007 Xx.
Xxx VII.
Xxxxx závazku jeho xxxxxxx
Oddíl 1.
Xxxxxx xxxxxx
§324
(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx věřiteli splněn xxxx a xxxxx.
(2) Xxxxxxx zaniká xxxx pozdním xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx závazek xxx xxxxxx odstoupením xxxxxxxx xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx dlužník xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx odstoupit od xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx závazku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzniklým x vadného xxxxxx, x závazek xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx.
§325
Mají-li xxxxxx xxxxxxxx závazky, xxxx xx splnění xxxxxxx druhou stranou xxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx již xxxxxxx xxxx xx připravena x schopna jej xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx smlouvy, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx některého xxxxxxx xxxxxxx něco jiného.
§326
(1) Xx-xx strana povinna xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx své xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx stane xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx závazku.
(2) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx strana xxxxxxxx druhé xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx uplynutí xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx odstoupit. Xxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxx strana xx smlouvy xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx konkurs.
(3) Xxxxx z odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx žádná xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx, že xxxxxxx xxxxx strany x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx.
§327
(1) Xxx-xx závazek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxx určit způsob xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx věřitel neurčí xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxx dlužník xxxxx způsob plnění.
(2) Jestliže xx xxxxxxx xxxxx práva xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx způsob xxxxxx.
§328
Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx podle xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx, xxx něž xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobných xxxxx.
§329
Věřitel xx xxxxxxx přijmout x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx neodporuje povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx sledovanému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxx.
§330
(1) Xx-xx xxx věřiteli xxxxxxx xxxx dlužníkem xxxxxxx závazků x xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxx, xx splněn xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx závazek xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx nejprve xxxx příslušenství.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x potom xx jistinu, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxx vůči xxxxxxxx několik xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxx, placení se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splnění xxxx xxxxxxxxx nebo je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nejdříve xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx závazek, x jehož xxxxxxxx xxxxxxx povinnost k xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx neurčí xxxx xxxxxxx.
§331
Plní-li xxxxxxx xxxx závazek xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx, jako xx xxxxxxx xxxxx xxx, nestanoví-li tento xxxxx xxxxx.
§332
(1) Xxxxxxxx xxxxxx závazku xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx věřitel xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx souhlasí. Xxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx třetí xxxxx za xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxx x třetí xxxxxx něco jiného, xxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxx dlužníkova závazku xx práv xxxxxxxx, xxxxx xx povinen xx vydat a xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§333
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx dlužník xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx potvrzení o xxxxxxxx a rozsahu xxxxxx x odepřít xx, xxxxx mu xxxxxxxxx xxxx současně xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která předloží xxxxxxxxx věřitele x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§334
Otevření xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx směnky xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx být podle xxxxxxx splněn xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vliv xx trvání tohoto xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dlužníku xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx šeku.
Xxxxx 2.
Xxxxx xxxxxx
§335
X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§336
Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx smlouvě a xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxx xxxx místo podnikání, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx závazek x xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxx nebo provozovny xxxxxxxx, xx dlužník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x místě tohoto xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx.
§337
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx jinak.
(2) Xxxxx-xx věřitel xx xxxxxxxx xxxxxxx sídlo xxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx náklady x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžitého xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx vzniknou.
§338
Vznikl-li xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§339
Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx na účet xxxxxxxx, vedený x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxxxx poukazem, xxxxxxxx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sjednanými xxxx stranami.
Xxxxx 3.
Xxxx xxxxxx
§340
(1) Dlužník je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx stanovené xx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po té, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx požádán.
(3) Cenu xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §261 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xx 30 xxx
x) ode xxx, kdy xx xxxx doručena faktura xxxx xxxx výzva xxxxxxx xxxxxx,
b) x xxx xxxxx x plnění
1. xxx dne doručení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxx povahy, xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podobné xxxxxx dříve, než xxxxx xxxx xxxxxx,
2. xxx xxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ověření, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx bude xxxxxxxx faktura xxxx xxxx xxxxx podobné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx strany si xxxxx sjednat xxxx xxxxxxxxxx delší než 60 xxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxx převzetí xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx takového xxxxxxxx xxxx ověření xxxxx xxx 30 xxx. Xxxxxxx dobu xxxxxxxx xxxx ověření xxxxx xxx 30 dnů xxx jen xxxxx, xxxx-xx xx vůči xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(6) Xx-xx dlužníkem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 dní xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx závazku x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 60 xxx, xxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxx xxxxxxx povahy xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx x na xxxxxx xxxx věřitelem x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§340x
Xxxxxxxxxxx §340 není xxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx xxxxxxx xx plnění xx xxxxx xxxxxxx.
§340x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2013
§341
Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx určil xxxx plnění, x xxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x místu xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx, proč xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§342
(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx stran projevený xxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx.
(2) Je-li xxxx xxxxxx stanovena xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx dobou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dlužník xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx, je xxxx xxxxx dobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění, xxx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxx svůj xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obou xxxxx, xxxx xxxx xxxxx dobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx závazek.
§343
Xxxxx-xx xxxxxxx peněžitý závazek xxxx stanovenou xxxxx xxxxxx, není xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx.
§343x
Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx od §340 odst. 4 xx 6 x xxxxxx o výši xxxxx x prodlení, xx-xx xxxx věřiteli xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právnická osoba xxxxxxxx x cílem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 42).
§343a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 179/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2013
§343x
(1) Xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xx xx xx to, xx dohoda, xxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§343x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2013
Díl XXXX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx závazku
Xxxxx 1.
Odstoupení xx xxxxxxx
§344
Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo tento xxxxx.
§345
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§365) xxxx xxxxxxxx (§370) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podstatné, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x této xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím k xxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx druhá xxxxxx xxxxxx xxx zájem xx xxxxxx povinností xxx takovém porušení xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatné.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx požadovat plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx, xxxx nevyužije-li xxxx právo odstoupit xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxxxx odstoupit xx xxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxx xxx nepodstatné xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti; xxxxxxx-xx pro dodatečné xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx odstoupit xx xxxxxxx xx xxxxxxxx této lhůty.
§346
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxx strana xxxxxxxxx od smlouvy x xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx přiměřené xxxxx, která xx x tomu xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx strana, xxx xx x prodlení, xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx strana xx xxxxxxx odstoupit bez xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx před jejím xxxxxxxxx.
§347
(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxx oprávněna xxxxxxxxx xx smlouvy jen xxxxxxx plnění, xxxxx xx týká xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxx s xxxxxxxxx dílčím xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x prodlení.
(3) Xxxxxxx xxxxx plnění, x něhož xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx přijato xxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx odstoupit xx smlouvy, xxxxxxxx xxxx xxxx plnění xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx neplnění xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§348
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx plněna x xxxxxxxx, lze xx xxxxxxx odstoupit, xxxx x chování xxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývá xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx bude porušena xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx strana xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx od xxxxxxx i v xxxxxxx, xxx povinná xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx povinnost xxxxxxx.
§349
(1) Xxxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx projev xxxx xxxxxxxxx strany xxxxxxxxx xx smlouvy xx xxxxxxx druhé xxxxxx; po této xxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Oprávněná xxxxxx nemůže odstoupit xx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxx smlouvy, xx xxxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx stanovené xxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx odstoupení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx neoznámí xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx na plnění xxxxxxx.
§350
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx, xxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxxxxx druhá strana xxxxxxx svou povinnost x této xxxxx. X xxxxx případě xxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebyla přiměřená.
§351
(1) Xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx smlouvy. Xxxxxxxxxx xx smlouvy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se volby xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §262, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx projevené xxxx stran xxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx mají trvat x xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx druhou xxxxxxx, toto plnění xxxxx, x peněžního xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx výši xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx případ, xxxxx xxxxxxxxx podle §502. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx odstoupila xx xxxxxxx, má xxxxx xx úhradu xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění
§352
(1) Xxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx též x xxxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Závazek xx stává xxxxxxxxxxxxx xxxx v případě, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vydané xx xxxxxxxx smlouvy x jejichž účinnost xxxx časově ohraničená, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx povolení, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx může xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx část xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x účelu xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx obsahu xxxx byl druhé xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx význam bez xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxxx nemožným. Xxxxx xxxxx ohledně xxxxxxx plnění.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§353
Xxxxxxx, xxxxx závazek xxxxxx xxx xxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxx uhradit xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxxx xxxx způsobena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§374). Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §373 x násl.
§354
Xxx xxxxxx závazku xxx xxxxxxxxx plnění xxxx xxxx části nastávají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §351.
Xxxxx 3.
Xxxxxxxx
§355
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, když xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx straně, xx xxxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §351 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxx xxx účinky xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx strana, xxxxx již přijala xxxxxx xxxxxxx druhé xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§356
(1) Xxxxx-xx xx xx uzavření xxxxxxx xxxx základní xxxx, xxxxx v xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v důsledku xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx zmařením xxxxx xxxxxxx xx xx odstoupit.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poměrů xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
§357
Strana, xxxxx odstoupila xx xxxxxxx xxxxx §356, xx povinna xxxxxxxx xxxxx straně xxxxx, xxxxx xx vznikne xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxx odstoupení xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx §351.
Xxx IX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§358
X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx. Započtení xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pohledávka xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx době, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx.
§359
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx dlužníku, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§360
Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx splatná xxx xxxxx, xx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx závazku, xxxx se změnil xxxx obsah.
§361
Strana, xxx xxxx xx xxxxxxx smlouvy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxx své vzájemné xxxxxxxxxx, kterou xx xxxx majiteli účtu xxxxx xxxxxxx x xxxxxx těchto xxxx.
§362
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxx způsobilými x xxxxxxxxx. Rozhodný xx xxxxxxxx xxxx platný x místě xxxxx xxxx v místě xxxxxxxxx, popřípadě bydliště xxxxxx, xxxxx projevila xxxx pohledávky xxxxxxxx.
§363
Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx převedena xx několik xxxx, xxxx dlužník xxxxxx x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x době xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, kterou xx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§364
Na xxxxxxx xxxxxx stran xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky.
Xxx X.
Xxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxx x jeho následky
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§365
Xxxxxxx xx v xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, a xx xx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx doby, xxx xxxxxxx zanikne xxxxx způsobem. Dlužník xxxx xxxx v xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxx závazek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§366
Xxxxx xxxxx nestanoví xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx při prodlení xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§367
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx něho xxxxxxx xxxxx xxxxx §373 x xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx xxxx xxxxxxx.
§368
(1) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nenesl xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx věci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, zničení, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx, z xxxxxx příčin k xxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na věci, xxxxxxxx x xx xxxxx x době, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx způsobena věřitelem xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xx došlo x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx rozhodující xxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v době xxxxxx škody xx xxxx. Nárok na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §373 a xxxx. xxx xxxx xxxxxx.
§369
(1) Xx-xx dlužník x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx sazba xxxxx x prodlení, xx dlužník povinen xxxxxx x nezaplacené xxxxxx úroky x xxxxxxxx určené xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Věřitel xx nárok na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazku, jen xxxxx tato xxxxx xxxx kryta xxxxx x prodlení.
§369a
§369a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 179/2013 Xx.
Oddíl 2.
Xxxxxxxx věřitele
§370
Xxxxxxx je v xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vyplývajícími xx xxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx xxxxx nabídnuté xxxxxx xxxx neposkytne xxxxxxxxxxxxx xxxxx x tomu, xxx xxxxxxx mohl xxxxxx svůj závazek.
§371
(1) Xx xxxxxxxx, který xx v xxxxxxxx, xxxx dlužník xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx od xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx, náhradu xxxxx xxxxx §373 x xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx může xxxxxxx x případech stanovených xxxxxxx xxxx smlouvou.
§372
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu xx xxxxx povinnostmi, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx (§368 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx povinen x xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxxx xxxxx
§373
Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx závazkového xxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxx tím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§374
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se považuje xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx její povinnosti, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx odvrátila nebo xxxxxxxxx, x xxxx, xx xx v xxxx vzniku závazku xxxx překážku xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vznikla xxxxxx x době, xxx povinná xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx, nebo vznikla x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx trvá xxxxxxxx, s xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§375
Xxxx-xx xxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeno xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxx v xxxxxxx, xxx je x xx vyloučena xxxxxxxxxxx xxxxx §374 a xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx odpovědnou, xxxxx xxxxxxxxx straně xxxx přímo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany.
§376
Xxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxx xx náhradu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednáním poškozené xxxxxx nebo nedostatkem xxxxxxxxxxx, ke xxxxx xxxx poškozená xxxxxx xxxxxxx.
§377
(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx okolnostem xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx povinnost xx xxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx oznámit xxxxx straně xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxx bude xxxxxx v plnění xxxxxxxxxx, a o xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx strana xxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx straně xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx.
§378
Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxx však x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx-xx xx xxxxx x obvyklé, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stav.
§379
Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x ušlý xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx předvídat x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jež v xxxxxxx xxxx povinná xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx.
§380
Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx újma, která xxxxxxxxx xxxxxx vznikla xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx strany.
§381
Místo xxxxxxxx xxxxxx zisku xxxx poškozená strana xxxxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x okruhu xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx.
§382
Xxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxx xx náhradu té xxxxx škody, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§383
Xx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx několik xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x mezi xxxxx xx vypořádají xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
§384
(1) Xxxxx, které xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x přihlédnutím k xxxxxxxxxx xxxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx škody xxxx x jejímu xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
§385
Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikla xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x němuž xxxx xxxxxxx smlouva, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§386
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx omezit i xxxx porušením povinnosti, x něhož xxxx xxxxx vzniknout. Xxxx xxxxxxxxx povinnosti, x xxxxx může xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx vzdát xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx právo xxxxxx.
(2) Náhradu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxx XX.
Xxxxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxx promlčení
§387
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx promlčecí xxxx stanovené zákonem.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vypovědět xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx poslední x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxx xxxxxxxxx
§388
(1) Xxxxxxxxxx právo xx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx však xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže povinná xxxxx namítne promlčení xx xxxxxxxx promlčecí xxxx.
(2) I xx xxxxxxxx promlčecí xxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplatnit xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx, xxxxxxxx:
x) xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) právo xxxxx xxx xxxxxxx kdykoli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§389
Jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx, x xxxx xxxxxxx x době xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.
§390
Jestliže xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx namítne xxxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§391
(1) U xxxx xxxxxxxxxxxxx x soudu xxxxxx běžet xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx právo xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx jiného.
(2) U práv xxxxxxxxxx právní xxxx xxxx promlčecí doba xxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
§392
(1) X práva xx xxxxxx závazku xxxx xxxxxxxxx doba xxx xxx, kdy xxx xxx závazek splněn xxxx mělo xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (doba xxxxxxxxxx). Xxxxxxx-xx obsah závazku x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxxx promlčecí xxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxx xx dílčí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx dílčí xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxx nesplnění xxxxxxxxx xxxxxxx závazku xxxxxxx závazek xxxx, xxxx xxxxxxxxx doba xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§393
(1) X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx porušena, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) U xxxx z xxx xxxx xxxx promlčecí xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxx xxxxxx nebo ode xxx, kdy byla xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxx za xxxxxx běží xxxxxxxxx xxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx během xxxxxxx xxxx a x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
§394
(1) X xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) X práva xx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxx.
(3) X xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx §268 xxxxxx promlčecí xxxx xxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
§395
X xxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx podle smlouvy x uložení xxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx běžet xxx xxx zániku xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx o skladování xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx hodnot. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxxxxx práva.
§396
U xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx těchto xxxx.
§397
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxx jednotlivá xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
§398
X xxxxx na náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mohl xxxxxxxx o xxxxx x x xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx náhradě; xxxxx však xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx.
§399
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x opožděného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx roku. X práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ztráty zásilky xxxx xxxxxxxxx doba xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx zásilka xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx vědomě způsobenou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §397.
§400
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx věřitele nemá xxxx na xxx xxxxxxxxx xxxx.
§401
Xxxxxx, xxxx xxx se xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx prohlášením druhé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to x opakovaně; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx delší než 10 xxx xx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxx běžet. Xxxx xxxxxxxxxx lze učinit x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§402
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx určení xxxxx xxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxx úkon, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx zahájeném řízení.
§403
(1) Xxxxxxxxx xxxx přestává xxxxx, xxxxxxxx věřitel xxxxxx na základě xxxxxx rozhodčí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx rozhodčí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx druhé xxxxxx xx jejího xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§404
(1) Xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx protinároku, xxxxxxxx x xxxx běžet xxxxxxxxx doba dnem, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxx nárok, xxx x protinárok xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x několika xxxxxxxx uzavřeným na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx, xx které xx nevztahuje xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za uplatněný x xxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxx rozhodčím xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.
§404a
Xxxxxxxxx xxxx přestává běžet, xxxxxxxx xx zahájena xxxxxxx xxxxx xxxxxx x mediaci.
§404a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 202/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2012
§405
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx promlčením xxxxx §402404, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, platí, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx již xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx skončení xxxxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx dříve xxx xxxxx rok ode xxx, kdy skončilo xxxxxx nebo rozhodčí xxxxxx.
§406
(1) Xxxxxx xxxx rozhodčí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spoludlužníku xxxxxxxxx, xx přestala xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zahájená x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx x ním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zahájeném xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx věřiteli, xxxxx právo xx xxxxxxxxx, soudní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxx věřitelem x xxxxx xxxxxx zahájena xxxxxxx ohledně xxxxxxx, x xxxxx splnění xxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx dlužníkem, přestane xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx osobou.
(3) Jestliže soudní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx mediace xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nepřestala xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§407
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx závazek, xxxx xxxx čtyřletá xxxxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx nová xxxxxxxxx doba xxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částky, x xxx xx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxx částečně xxxx závazek, xx xxxx plnění xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx plněním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x x případě, xxx xxxx odpovídající xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
Oddíl 5.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§408
(1) Xxx ohledu na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx promlčecí xxxx nejpozději xx xxxxxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x mediaci. Námitku xxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx rozhodčím xxxxxx, xxx xxxx zahájeno xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Bylo-li xxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx řízení xxxxxxx než tři xxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx rozhodnutí soudně xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx měsíců ode xxx, xxx xxxxx xxx zahájeno.
XXXXX XX.
XXXXXXXX USTANOVENÍ O XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx X.
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx 1.
Vymezení kupní xxxxxxx
Základní ustanovení
§409
(1) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx (zboží) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x druhu a xxxxxxx xx něho xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx věci x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx v xx xxx xxxxxxx stanoven xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže z xxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx uzavřít x xxx určení xxxxx xxxx. V xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx povinen zaplatit xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §448.
§410
(1) Xxxxxxx x dodání xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, které má xxx zboží xxxxxx, xx xxxxxxxx předat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx věcí, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xxx převážná xxxx xxxxxxx strany, xxxxx má zboží xxxxx, spočívá xx xxxxxxxx činnosti nebo xxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§411
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodat xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx ke zboží xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx nabýt vlastnického xxxxx ke xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx
§412
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxx zboží x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx kupujícího, xxxxxxxx smlouva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nemá xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx druhu, xxxxx má xxx xxxxxx z určitých xxxxx nebo xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxx xxx má xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx dodání, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x tomto místě.
(3) X případech, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, splní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxx má xxxxxxxxxxx xxx sídlo xxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx složku, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§413
Uskutečňuje-li xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxx předávané xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx kupujícímu odeslání xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx určí. Xxxxxxxx xxx prodávající xxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§414
(1) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx:
a) xxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxxx xxxx určen způsobem xxxxxxxxxx ve smlouvě,
x) xxxxxxx během xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxx xxxx určena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx ze smlouvy xxxx x xxxxx xxxxxxx, jenž byl xxxxxxxxxxxxx znám xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x rámci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxx xx xxx xxxxx dodáno, xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zboží (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx potřebné x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kupní xxxx xxxx její xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxx xxxxx běžet xxxxxx xxx xxx splnění xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx prodávající xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx kupující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
§415
Pokud x xxxxxxxxxx zvyklostí xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx nevyplývá něco xxxxxx, rozumí xx xxx xxxxxx doby xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
x) "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx 10 xxx tohoto xxxxxx,
x) "x xxxxxxxx xxxxxx" xx 10. xx 20. dne xxxxxx,
c) "v xxxxxxxx xxxxxxxxx" druhý xxxxx xxxxxxxxx,
x) "xxxxxx období" xxxxxxxxxx 10 dnů xxxxxx,
x) "ihned" u xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxxx výrobků 10 dnů, x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx.
§416
Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez vyzvání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím k xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx zboží
§417
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx kupujícímu xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x užívání xxxxx, xxxxx x xxxxx doklady stanovené xx xxxxxxx.
§418
Předání xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx §419, xx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx smlouvě, xxxxx xxx dodání xxxxx x místě xxxxxx xxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dobou, xxxx xx xx xxxx xxxx odstranit xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kupujícímu xxxxxxxxxxx obtíže nebo xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dotčen.
§419
(1) Xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx nakládání xx xxxxxx nebo xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx dojít xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx kupujícímu xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx
§420
(1) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zboží, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodat xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxx stanovený ve xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx stanoven, xxx xxxx, k xxxxx xx takové xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx být xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx s vlastnostmi xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx kupujícímu. Xx-xx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zboží xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx rozhodující xxxxxx popsané ve xxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx určeních xxxxxx, xx xxx zboží xxxxxxxxxx xxxxx obou xxxxxx určení.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xxx xx být xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx přepravu, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxxxxx nebo opatřit xxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xx obvyklý xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x uchování x xxxxxxx zboží.
§421
(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xx množství xxxxx xx určeno xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvě.
(2) Xxxxxxx-xx x povahy xxxxx, že jeho xxxxxxxx určené xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx určeným xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx skutečně dodaným xxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx praxe xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.
(3) X xxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xx prodávající xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx skutečně xxxxxx.
Xxxx xxxxx
§422
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §420, má xxxxx xxxx. Za xxxx zboží xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k užívání xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o předání xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dodává xxxxx x menším xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vadách xxxxx.
§423
Byly-li xxxxxxx podle smlouvy xxx xxxxxx zboží xxxx předané kupujícím, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věcí, jestliže xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro výrobu xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx upozornil, xxxxx kupující xxxxx xx jejich použití.
§424
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx věděl xxxx s přihlédnutím x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx smlouva xxxxxxxx, musel vědět, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zboží xxxx xxx podle xxxxxxx.
§425
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx, xxxxxx má xxxxx x okamžiku, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx se vada xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx odpovídá xxxxxx xx xxxxxxxxx vadu, xxx vznikne xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx způsobena xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§426
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx xxxx dobou xxxxxxxxxx xxx xxxx dodání, xxxx xx xx xxxx xxxx dodat xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo dodat xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kupujícímu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody.
§427
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx co xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxx se přihlédne x xxxxxx xxxxx.
(2) Jestliže smlouva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, může být xxxxxxxxx odložena xx xx xxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx určení. Xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx určení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx možnost přiměřenou xxxxxx zboží xx xx prohlédnout, a x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx věděl xxxx musel xxxxx x xxxxxxxx takové xxxxx xxxxx určení xxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxx, prohlídka xxxx xxx odložena xx xx doby, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxx xx xxxxx, xxxx uplatnit xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx této xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xx tyto xxxx xxxx xxxxx xxx x době přechodu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
§428
(1) Xxxxx kupujícího x xxx zboží nemůže xxx xxxxxxxx v xxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxx nepodá zprávu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx §427 xxxx. 1 x 2, xxxx
c) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odborné xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx od xxxx xxxxxx zboží, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx místa xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. U xxx, xx něž xx xxxxxxxx záruka xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) K xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, jen jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx řízení, xx xxxxxxxx xxxxxxxx včas xxxx povinnost oznámit xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx skutečností, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx musel xxxxx v době xxxxxx zboží.
Xxxxxx xx xxxxxx
§429
(1) Xxxxxxx za jakost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx bude xx určitou dobu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx že xx xxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxxxx vlastnosti.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx listu. Účinky xxxxxxxx tohoto závazku xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodávajícího xxxxxxx záruční xxxx xxxxxxx, platí xxxx xxxx.
§430
Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx doba xxx xxx xxxxxx xxxxx xx místa xxxxxx. Záruční xxxx xxxxxx po xxxx, xx xxxxxx kupující xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jeho xxxx, xx xxxxx odpovídá xxxxxxxxxxx.
§431
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vady, xx xxx se xxxxxxxx záruka za xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx byly xxxxxxxxx xx přechodu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo osoby, x jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
§432
Xxx xxxx xxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx též xxxxxxxxxx §426 xx 428 x §436 xx 441.
Xxxxxx vady xxxxx
§433
(1) Xxxxx xx právní xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zatíženo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx zboží xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx jiného duševního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx právního xxxx xxxxx, na jehož xxxxx xx prodávající xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx musel vědět, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx právního řádu xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx mělo být xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxx xxx xxxxxxx, a prodávající x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§434
Xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x právu xxxxx xxxxx věděl x xxxx uzavření smlouvy xxxx prodávající xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které mu xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§435
(1) Xxxxxxxxx xxxxx uvedeného x §433 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx x xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxx zboží xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx účinky xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx, xxx se x xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Pro xxxxxx kupujícího x xxxxxxxx vad zboží xxxxx ustanovení §436 xx 441.
Nároky z xxx xxxxx
§436
(1) Je-li dodáním xxxxx x vadami xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§345 xxxx. 2), xxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, dodání xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,
x) požadovat xxxxxxxxxx xxx opravou xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) požadovat xxxxxxxxxx slevu z xxxxx xxxx, nebo
x) odstoupit xx xxxxxxx.
(2) Volba xxxx xxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx oznámí xxxxxxxxxxxxx xx včas xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx tomto xxxxxxxx. Xxxxxxxxx nárok xxxxxx kupující měnit xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx vady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx spojeny nepřiměřené xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, požádá-li x xx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx prodávající xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2, xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx při nepodstatném xxxxxxxx smlouvy.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx.
§437
(1) Xx-xx dodáním zboží x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kupující xxxxxxxxx xxx xxxxxx chybějícího xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zboží, xxxx xxxxx z xxxxx xxxx.
(2) Xxxxx kupující neuplatní xxxxx na xxxxx x kupní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, je prodávající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vady zboží. Xxxxxxx vady xx xxxxxxx odstranit xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dodáním xxxxxxxxxx zboží; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vynaložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Požaduje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodatečné přiměřené xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx prodávajícímu, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx zboží, xxxxx nároku xx xxxxxxx škody x xx xxxxxxx pokutu, xxxxxx prodávající xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx neuplatní xxxxx na xxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxx, xx vady xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prodávajícímu xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxxxxx-xx prodávající xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx slevu x kupní xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na úmysl xxxxxxxxx xx smlouvy xxx stanovení xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx v přiměřené xxxxx před xxxxxxxxxxx xx smlouvy. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodávajícího xxxxx.
§438
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mu xx xxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x jakém xx xxxx xxxxxx. Ustanovení §441 platí xxxxxxx.
§439
(1) Xxxxx na slevu x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx, a xxxxxxxx, xxxxxx mělo xxxxx xxxxxx x vadami, xxxxxxx pro určení xxxxxx xx rozhodující xxxx, v xxx xx xxxx uskutečnit xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx může o xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx placenou prodávajícímu; xxxx-xx kupní cena xxx zaplacena, xxxx xxxxxxxx požadovat xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §502.
(3) Jestliže xxxx nebyla xxxx xxxxxxxx (§428 xxxx.1 x §435 xxxx. 1), xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxx xx slevu k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx prodávající x vadách xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxxx xxx xx rozhodující xxxx stanovená v §435 odst. 1.
(4) Do doby xxxxxxxxxx xxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§440
(1) Xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx pokutu. Kupující, xxxxxxx xxxxxx nárok xx slevu x xxxxx xxxx, není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ušlého x xxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxx xxxxx, na něž xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Uspokojení, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx §436 x 437, xxxxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§441
(1) Xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx smlouvy, xxxxxxxx xxxx xxxx neoznámil xxxxxxxxxxxxx.
(2) Účinky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zboží xx xxxxx, x jakém xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx neplatí,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxx uvedeném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx kupujícího, xxxx
x) jestliže xx xxxxx xxxxx zboží xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonané xx xxxxxx zjištění xxx zboží.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx objevením vad xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxx zboží xxxxx xxxx xxxxxx spotřeboval xxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zboží neprodané xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pozměněné a xxxxxxxxxx prodávajícímu xxxxxxx xx xxxx, x xxx měl x xxxxxxxxx použití zboží xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§442
(1) Dodá-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx je stanoveno xx smlouvě, xxxx xxxxxxxx dodávku přijmout xxxx xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo části xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kupní ceně xxxxxxxxx xx smlouvě.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
§443
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xx dodané xxxxx předáno.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x přepravovanému zboží, xxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxx nakládat.
§444
Xxxxxx xx mohou xxxxxxx xxxxxxxx, xx kupující xxxxxx vlastnické právo xxxx dobou uvedenou x §443, xxxxxxxx xxxxxxxxx koupě je xxxxx jednotlivě xxxxxx xxxx zboží určené xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx od jiného xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jinak xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§445
Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx kupující nabude xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v §443. Nevyplývá-li x xxxxxx xxxx výhrady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxxx xx nabýt xxxxxxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxx zaplacením kupní xxxx.
§446
Xxxxxxxx xxxxxx vlastnické xxxxx x x xxxxxxx, xxx prodávající xxxx xxxxxxxxxx prodávaného zboží, xxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxx měl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx x mohl, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§447
Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx cenu x xxxxxxx dodané zboží x xxxxxxx se xxxxxxxx.
§448
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Není-li xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx-xx xxxxxxx platná x xxxxxxxxxxxx k §409 odst. 2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kupní ceny, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zboží x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobných xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
§449
Xxxxxxxx xx xxx kupní xxxx xxxxxxx při xxxxxxx zboží nebo xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v místě xxxxxx xxxxxxx.
§450
(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx povinen zaplatit xxxxx cenu, když xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nebo x xxxxxxx umožňujícími xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kupní ceny. X xxxxx, xxxxx xxxxxxx rychlé xxxxx xxxx má zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx biologicky xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx zaplatit kupní xxxx xx 30 xxx.
(2) Má-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbožím xxxxx xxxxxxxxxx předány xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx kupní cenu, xxxxx xxxx možnost xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx dohodnutý způsob xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xx s xxx xxxx v xxxxxxx.
§451
Xxxxxxxx xx xxxxxxx učinit xxxxx, kterých je xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx zboží xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nevyplývá, xx xxxx xxxxxxxx xxxx odmítnout.
§452
(1) Xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, velikost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx smluvené xxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xx dojití xxxxxxx prodávajícího, může xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x přihlédnutím x potřebám xxxxxxxxxx, xxxxx xx jsou xxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedl určení xxx, xxxx oznámit xxxxxxxx údaje o xxx kupujícímu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xxxxxxxx tak xxxxxxx xx xxxxxx takového xxxxxxx x určené xxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§453
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jiné xxx povinnosti, dokud xxxxxxxxxxx neuplatnil xxxxx x porušení xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
§454
Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx sjednanou xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokazující, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bylo xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx odepřít xxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kupní ceny x xxxxxxxxx přiměřené xxxxx stanovené prodávajícím, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 5.
Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx
§455
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§368 odst. 2) xxxxxxxx na kupujícího x době, xxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx poruší xxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxxx.
§456
Má-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx škody xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx