Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2013 do 31.12.2013.


Obchodní zákoník

513/91 Sb.

Komparativní obsah obchodního zákoníku - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 90/2012 Sb. >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Základní ustanovení

DÍL I. Úvodní ustanovení
Rozsah působnosti §1
Podnikání §2 §3
Neoprávněné podnikání §3a §4
DÍL II. Podnik a obchodní jmění §5 §6
Organizační složka podniku §7
DÍL III. Obchodní firma §8 §9 §10 §11 §12
DÍL IV. Jednání podnikatele §13
Obchodní listiny §13a
Prokura §14 §15 §16
DÍL V. Obchodní tajemství §17 §18 §19 §20

HLAVA II. Podnikání zahraničních osob

DÍL I. Základní ustanovení §21 §22 §23
DÍL II. Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách §24
DÍL III. Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice §25
DÍL IV. Přemístění sídla §26

HLAVA III. Obchodní rejstřík §27 §27a §27b §27c §28 §28a §29 §30 §31 §31a §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §38a §38b §38c §38d §38e §38f §38g §38h §38i §38j §38k §38l

HLAVA IV. Účetnictví podnikatelů §39 §40

HLAVA V. Hospodářská soutěž

DÍL I. Účast na hospodářské soutěži §41 §42 §43
DÍL II. Nekalá soutěž
Základní ustanovení §44
Klamavá reklama §45
Klamavé označení zboží a služeb §46
Vyvolání nebezpečí záměny §47
Parazitování na pověsti §48
Podplácení §49
Zlehčování §50
Srovnávací reklama §50a
Porušení obchodního tajemství §51
Ohrožování zdraví a životního prostředí §52
DÍL III. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži §53 §54 §55
ČÁST II. Obchodní společnosti a družstvo

HLAVA I. Obchodní společnosti

DÍL I. Obecná ustanovení §56 §56a
Založení společnosti §57
Základní kapitál §58
Vklad společníka §59
Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu §59a §59b §59c
Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti §60
Podíl §61
Vznik společnosti §62 §63
Jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku §64
Zákaz konkurence §65 §65a §66
Podnikatelská seskupení §66a
Jednání ve shodě §66b §66c
Pověření obchodním vedením §66d
Rezervní fond §67 §67a
Zrušení a zánik společnosti §68
Neplatnost společnosti §68a §69 §69a §69b §69c §69d §69e §69f §69g §69h
Likvidace společnosti §70 §71 §72 §73 §74 §75 §75a §75aa §75b §75c
DÍL II. Veřejná obchodní společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §76 §77 §78
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §79 §79a §80 §81 §82 §82a §83
Zákaz konkurence §84
ODDÍL 3. Právní vztahy k třetím osobám §85
Ručení společníka §86 §87
ODDÍL 4. Zrušení a likvidace společnosti §88 §89 §90
Smrt společníka §91
Vypořádání společníků §92
ODDÍL 6. §92e
DÍL III. Komanditní společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §93 §94 §95 §96
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §97 §97a §98 §99 §100
ODDÍL 3. Právní vztahy k třetím osobám §101
ODDÍL 4. Zrušení a likvidace společnosti §102 §103 §104
ODDÍL 6. §104e
DÍL IV. Společnost s ručením omezeným
ODDÍL 1. Základní ustanovení §105 §106 §107 §108 §109 §110 §111 §112
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §113 §114 §115 §116 §117
Zastavení obchodního podílu §117a §118 §119 §120 §120a §120b §121 §122 §123 §124
ODDÍL 3. Orgány společnosti
Žaloba společníka §131a §132
Jednatelé §133 §134 §135
Zákaz konkurence §136
Dozorčí rada §137 §138 §139 §140
ODDÍL 4. Změna společenské smlouvy §141
Zvýšení a snížení základního kapitálu §142 §143 §144 §145 §146 §147
Záník účasti společníka ve společnosti
Zrušení účasti společníka soudem §148
Vyloučení společníka §149
Dohoda o ukončení účasti §149a
Vypořádání §150
ODDÍL 5. Zrušení a likvidace společnosti §151 §152 §153
DÍL V. Akciová společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §154 §155
Forma akcie §156
Samostatně převoditelná práva §156a
Rozhodný den §156b §157 §158 §159
Vyměnitelné a prioritní dluhopisy §160
Nabývání vlastních zatímních listů a akcií §161 §161a §161b §161c §161d §161e
Finanční asistence §161f §161g
ODDÍL 2. Založení a vznik společnosti §162
Zakladatelská smlouva §163
Emisní kurs akcie §163a
Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií §164 §165 §166 §167 §168
Ustavující valná hromada §169 §170 §171
Založení společnosti bez veřejné nabídky akcií §172
Stanovy §173 §174
Vznik společnosti §175
Zatímní list §176 §177 §177a
ODDÍL 3. Práva a povinnosti akcionářů
Podíly na zisku společnosti §178 §179 §180 §181 §182
Neplatnost usnesení valné hromady §183
Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů §183a §183b §183c §183d §183e §183f §183g §183h
Právo výkupu účastnických cenných papírů §183i §183j §183k §183l §183m
Zvláštnosti postupu při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu §183n
ODDÍL 4. Orgány společnosti
Dohody o výkonu hlasovacích práv §186d §187 §188 §189 §190
Smlouva o převodu zisku §190a
Ovládací smlouva §190b
Společná ustanovení o ovládací smlouvě a o smlouvě o převodu zisku §190c §190d §190e §190f §190g §190h §190i §190j
Představenstvo §191 §192 §193 §194 §195
Zákaz konkurence §196 §196a
Dozorčí rada §197 §198 §199 §200 §201
ODDÍL 5. Zvýšení základního kapitálu §202
Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií §203 §204 §204a
Poukázka na akcie §204b §205 §206
Podmíněné zvýšení základního kapitálu §207
Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti §208 §209
Kombinované zvýšení základního kapitálu §209a
Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva §210
ODDÍL 6. Snížení základního kapitálu §211 §212 §213
Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů §213a
Vzetí akcií z oběhu na základě losování §213b
Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu §213c
Upuštění od vydání akcií §213d §214 §215 §216 §216a §216b
Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu §216c
ODDÍL 7. Rezervní fond a opční listy §217
Opční listy §217a
ODDÍL 8. Zrušení a likvidace společnosti §218 §219 §220
ODDÍL 10. §220p
ODDÍL 12. §220zc

HLAVA II. Družstvo

DÍL I. Základní ustanovení §221 §222 §223
Založení družstva §224 §225 §226
DÍL II. Vznik a zánik členství §227 §228 §229 §230 §231 §232 §233 §234
Nedělitelný fond §235
Rozdělení zisku §236
DÍL III. Orgány družstva §237 §238
Členská schůze §239 §240 §241 §242
Představenstvo §243 §243a
Kontrolní komise §244 §244a
Orgány malého družstva §245
Společná ustanovení o členství v orgánech družstva §246 §247 §248
Zákaz konkurence §249
Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi §250 §251
DÍL IV. Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření §252 §253
DÍL V. Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva §254 §255 §256 §257 §258 §259
Použití předpisů o obchodních společnostech §260
ČÁST III. Obchodní závazkové vztahy

HLAVA I. Obecná ustanovení

DÍL I. Předmět právní úpravy a její povaha §261 §262 §263 §264 §265
DÍL II. Některá ustanovení o právních úkonech §266 §267 §268
DÍL III. Některá ustanovení o uzavírání smlouvy
ODDÍL 1. Jednání o uzavření smlouvy §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275
ODDÍL 2. Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky §276 §277 §278 §279 §280
ODDÍL 3. Obchodní veřejná soutěž §281 §282 §283 §284 §285 §286 §287 §288
DÍL IV. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Základní ustanovení §289 §290 §291 §292
DÍL V. Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech §293 §294 §295 §296
DÍL VI. Zajištění závazku
ODDÍL 1. §297 §298 §299
ODDÍL 2. Některá ustanovení o smluvní pokutě §300 §301 §302
ODDÍL 4. Bankovní záruka
ODDÍL 5. Uznání závazku §323
DÍL VII. Zánik závazku jeho splněním
ODDÍL 1. Způsob plnění §324 §325 §326 §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334
ODDÍL 2. Místo plnění §335 §336 §337 §338 §339
ODDÍL 3. Doba plnění §340 §340a §341 §342 §343 §343a §343b
DÍL VIII. Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku
ODDÍL 1. Odstoupení od smlouvy §344 §345 §346 §347 §348 §349 §350 §351
ODDÍL 2. Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění §352 §353 §354
ODDÍL 3. Odstupné §355
ODDÍL 4. Zmaření účelu smlouvy §356 §357
DÍL IX. Některá ustanovení o započtení pohledávek §358 §359 §360 §361 §362 §363 §364
DÍL X. Porušení smluvních povinností a jeho následky
ODDÍL 1. Prodlení dlužníka §365 §366 §367 §368 §369 §369a
ODDÍL 2. Prodlení věřitele §370 §371 §372
DÍL XI. Promlčení
ODDÍL 1. Předmět promlčení §387
ODDÍL 2. Účinky promlčení §388 §389 §390
ODDÍL 3. Počátek a trvání promlčecí doby §391 §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §401
ODDÍL 4. Stavení a přetržení promlčecí doby §402 §403 §404 §404a §405 §406 §407
ODDÍL 5. Obecné omezení promlčecí doby §408

HLAVA II. Zvláštní ustanovení o některých obch. závazkových vztazích

DÍL I. Kupní smlouva
ODDÍL 1. Vymezení kupní smlouvy
Základní ustanovení §409 §410
ODDÍL 2. Povinnosti prodávajícího §411
Dodání zboží §412 §413 §414 §415 §416
Doklady vztahující se ke zboží §417 §418 §419
Množství, jakost, provedení a obal zboží §420 §421
Záruka na jakost §429 §430 §431 §432
Právní vady zboží §433 §434 §435
Nároky z vad zboží §436 §437 §438 §439 §440 §441
Dodání většího množství zboží §442
ODDÍL 3. Nabytí vlastnického práva §443 §444 §445 §446
ODDÍL 4. Povinnosti kupujícího §447 §448 §449 §450 §451 §452 §453 §454
ODDÍL 5. Nebezpečí škody na zboží §455 §456 §457 §458 §459 §460 §461
ODDÍL 6. Uchování zboží §462 §463 §464 §465 §466 §467 §468
ODDÍL 7. Zvláštní ustanovení o náhradě škody §469 §470
DÍL II. Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
ODDÍL 1. Koupě na zkoušku §471 §472
ODDÍL 2. Cenová doložka §473 §474 §475
DÍL III. Smlouva o prodeji podniku §476 §477 §478 §479 §480 §481 §482 §483 §484 §485 §486 §487 §488 §488a
DÍL III. A Smlouva o nájmu podniku
DÍL IV. Smlouva o koupi najaté věci
Základní ustanovení §489 §490 §491 §492 §493 §494 §495 §496
DÍL V. Smlouva o úvěru
DÍL VI. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
Základní ustanovení §508 §509 §510 §511 §512 §513 §514 §515
DÍL VII. Smlouva o uložení věci
DÍL VIII.Smlouva o skladování
Základní ustanovení §527 §528 §529 §530 §531 §532 §533 §534 §535
DÍL IX. Smlouva o dílo
ODDÍL 1. Základní ustanovení §536
ODDÍL 2. Provedení díla §537 §538
ODDÍL 3. Věci určené k provedení díla §539 §540 §541
ODDÍL 4. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní §542 §543 §544 §545
ODDÍL 5. Cena za dílo §546
Cena podle rozpočtu §547 §548 §549
ODDÍL 6. Způsob provádění díla §550 §551 §552 §553
ODDÍL 7. Provedení díla §554 §555 §556 §557 §558 §559
ODDÍL 8. Vady díla §560 §561 §562 §563 §564 §565
DÍL X. Smlouva mandátní §566 §567 §568 §569 §570 §571 §572 §573 §574 §575 §576
DÍL XI. Smlouva komisionářská
DÍL XII. Smlouva o kontrolní činnosti
DÍL XIII.Smlouva zasílatelská
Základní ustanovení §601 §602 §603 §604 §605 §606 §607 §608 §609
DÍL XIV. Smlouva o přepravě věci
DÍL XV. Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Základní ustanovení §630 §631 §632 §633 §634 §635 §636 §637
DÍL XVI. Smlouva o provozu dopravního prostředku
Základní ustanovení §638 §639 §640 §641
DÍL XVII. Smlouva o zprostředkování
DÍL XVIII.Smlouva o obchodním zastoupení §652 §653 §654 §655 §655a §656 §657 §658 §659 §659a §659b §659c §660 §661 §662 §662a §663
Nevýhradní obchodní zastoupení §664
Výhradní obchodní zastoupení §665 §666
Zánik obchodního zastoupení §667 §668
Právo na odškodnění §669 §669a §670 §671 §672
Konkurenční doložky §672a
DÍL XIX. Smlouva o tichém společenství
DÍL XX. Smlouva o otevření akreditivu
Základní ustanovení §682 §683 §684
Vztah banky k oprávněnému §685 §686 §687 §688
Dokumentární akreditiv §689 §690
Jiné akreditivy §691
DÍL XXI. Smlouva o inkasu
Základní ustanovení §692 §693 §694 §695 §696
Bankovní dokumentární inkaso §697 §698 §699
DÍL XXII. Smlouva o bankovním uložení věci §700 §701 §702 §703 §704 §705 §706 §707
DÍL XXIII.Smlouva o běžném účtu
Základní ustanovení §708 §709 §710 §711 §712 §713 §714 §715 §715a
DÍL XXIV. Smlouva o vkladovém účtu
Základní ustanovení §716 §716a §717 §718 §719 §719a §719b
DÍL XXV. Cestovní šek
Základní ustanovení §720 §721 §722 §723 §724
DÍL XXVI. Slib odškodnění
Základní ustanovení §725 §726 §727 §728

HLAVA III. Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

DÍL I. Předmět úpravy §729
DÍL II. Obecná ustanovení
Zvyklosti §730
Úřední povolení §731
Měna peněžního závazku §732
Přepočet měn §733
Přepočet měn §734
Prodlení s plněním peněžitého závazku §735
Okolnosti vylučující odpovědnost §736 §737 §738
DÍL III. Zvláštní ujednání
ODDÍL 1. Zákaz dalšího vývozu §739 §740 §741
ODDÍL 2. Ujednání o omezení prodeje §742 §743
ODDÍL 3. Měnová doložka §744
ODDÍL 4. Smlouva o výhradním prodeji
Základní ustanovení §745 §746 §747 §748 §749
ODDÍL 5. Smlouvy o vázaných obchodech
Smlouvy závislé §750
Vícestranné výměnné obchody §751 §752 §753 §754 §755
ČÁST IV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §756 §757 §758 §759 §760 §761 §762 §763 §764 §765 §766 §767 §768 §769 §770 §771 §772 §773 §774 §775
č. 142/1996 Sb. - Čl. II
č. 30/2000 Sb. - Hlava III
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 370/2000 Sb. - Čl. VII
č. 370/2000 Sb. - Čl. VIII
č. 501/2001 Sb. - Čl. II
č. 88/2003 Sb. - Čl. II
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 344/2007 Sb. - Čl. II
č. 104/2008 Sb. - §66
č. 126/2008 Sb. - Čl. III
č. 215/2009 Sb. - Čl. II
č. 351/2011 Sb. - Čl. II
č. 396/2012 Sb. - Čl. VIII
č. 134/2013 Sb. - §9
č. 179/2013 Sb. - Čl. II
XXXX X.
XXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX X.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxx X.
Úvodní xxxxxxxxxx
§1
Rozsah xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx jiné vztahy x podnikáním xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 24).
(2) Xxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxx ustanoveními tohoto xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx řešit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, řeší xx podle xxxxxxxx xxxxx občanského. Nelze-li xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákon.
§2
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxx dosažení xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx:
x) osoba xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx podniká xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx,
x) osoba, která xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx místo podnikání x obchodním xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx upravené evidenci. Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podnikání. Xxxxxxxxxx je povinen xxx x zapsaným xxxxxxxxx xxxxxx důvod xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, kdy xxxx tyto prostory xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podnikání. Sídlem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§7) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx.
§3a
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx právního xxxxx xxxx dotčena xxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx oprávnění k xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx §49a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx činnost, x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx anebo xx xxxx xxxx, odpovídají xx škodu xxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§3a vložen xxxxxxx předpisem č. 370/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§4
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx osob než xxxxxxxxxxx, stanoví-li to xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.
Xxx XX.
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
§5
(1) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx věci, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vzhledem x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx účelu xxxxxxx.
(2) Xxxxxx je xxx hromadná. Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx věcem, předmětům xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx., xxxxx xxxx součástí xxxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je fyzickou xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx majetek (věci, xxxxxxxxxx x jiná xxxxx a penězi xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx), xxxxx patří xxxxxxxxxxx x slouží xxxx xx určen x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx rozumí veškerý xxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxxx podnikateli, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x podnikáním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx soubor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Čistým xxxxxxxxx majetkem je xxxxxxxx majetek xx xxxxxxxx závazků vzniklých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx x x rozvaze xx vykazuje na xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§7
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx závod xx xxxxxxxxxxx složka podniku, xxxxx je jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku. Xxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§8) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxx závod.
(2) Obdobné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx uskutečňována xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x níž xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§8
(1) Xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podnikatel xx xxxxxxx xxxxx právní xxxxx xxx xxxx xxxxxx.
(2) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x firmě; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx.
§9
(1) Xxxxxx fyzické osoby xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Firma xxxxxxx xxxxx může obsahovat xxxxxxx odlišující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxx vztahující xx xxxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Firmou xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxx, xxx kterým xxxx zapsány x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxx xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x která xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx firmy xxxxxxxxxxx osob je x xxxxxxx označující xxxxxx právní xxxxx.
§10
(1) Xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx x firmou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx klamavě. X odlišení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodatek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x jiným xxxxxxxxxxxx působícím x xxxxx místě, xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §9 odst. 1.
(2) Podniká-li xxxx xxxx pod xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx osoby povinny xxxxxx xxxxxxx vzniklé xxx xxxxx podnikání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx není xxxxxx.
§11
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x nástupnickým dodatkem, xxx xx-xx k xxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx xxxx dědiců xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nové xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právnická xxxxx firmu převezme. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx firmy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniku xx nepřípustný. Převod xxxxx je možný x xxx xxxxxxx xxxxx podniku, bude-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx jinou xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx likvidací.
(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx společníkem xxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxx s jeho xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxx xxxx člena xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx (§66a xxxx. 7), xxxxx xxxxxxxxx shodné prvky, xxxxxxxx-xx dodatek o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozlišitelné.
§12
(1) Xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domáhat, xxx xx takového xxxxxxx zdržel x xxxxxxxxx závadný stav. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přiměřené zadostiučinění, xxxxx může xxx xxxxxxxxxx i v xxxxxxxx.
(2) Byla-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx její xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Soud xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozsudek xx xxxxxxx účastníka, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, a podle xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.
Díl XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
§13
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx obchodních společnostech x xxxxxxxx určují xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je jednáním xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§7 odst. 1 x 2), xxxxx xx zapsán xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxx xxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx třetím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podnikání, xxxxxx xxx o xxxxxxx, xxxxx překračuje působnost, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx vyplývající ze xxxxxx, xxxxxxxxxxx smlouvy xx jiného obdobného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx xxxx možno xxxxxxxxxx xxxx třetím xxxxxx, x xxxx xxxx zveřejněna.
§13a
Obchodní xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx objednávkách, xxxxxxxxxx dopisech, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxx informací zpřístupňovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxx xxxx x xxx xxxxx, jménu xxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx podnikání a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"); xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxx údaj x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx značky, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxx xxxx x zápisu xx xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx. Xxxx o xxxx základního xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvádět, xxx xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx.
(2) Xx všech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx i xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx spisové xxxxxx. Xxx-xx o xxxxx, na xxx xx vztahuje §21 xxxx. 5, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dopisech, fakturách, xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx podniku zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxxxxx podnikatelů xx xxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx řídí xxxx x němž xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zápis do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxxxx
(1) Prokurou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x nimž dochází xxx xxxxxxx podniku, x xxxx se x nim xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx fyzické xxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti x zatěžovat xx, xxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prokury uvedeno.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následky xxxx xxxxxx osobám.
(4) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx tak, xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx každá samostatně, xxxx xxx, že xx přitom xxxxx xxxxxxxxxxx projevu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx z xxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx způsobem, xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dodatek xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxx xx obchodního rejstříku. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, musí xxxxx obsahovat x xxxxxx, xxx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Prokura xxxxxxxx xxxxx podnikatele, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xx jeho xxxxxx. Po smrti xxxxxxxxxxx však může xxxxxxxxxx xxxxx jen xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx povinen podat xxxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxx omezení xxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 1). Úkony xxxxxxxxxxx xxxxx obvyklého xxxxxxxxxxx může prokurista xxxxx xxx se xxxxxxxxx dědiců x xx xxxxxxxx soudu.
§15
(1) Xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x nimž xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dochází.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx podnikatel vázán, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a s xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nestanovil, xx má xxxxx xxxxx za jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx však xxxx xx smrti xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Úkony xxxxxxxxxxx rámec obvyklého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx se souhlasem xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx.
§16
Podnikatele xxxxxxxx i jednání xxxx osoby v xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx vědět, xx jednající xxxxx x tomu není xxxxxxxxx.
Xxx V.
Xxxxxxxx tajemství
§17
Xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx je x xxxxxxxx tajemství. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnotu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx podle xxxx podnikatele xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich utajení xxxxxxxxx.
§18
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx svolení x xxxx užití a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxx x xxxxxxxxxx tajemství xxxx, pokud trvají xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §17.
§20
Xxxxx xxxxxxxx nebo ohrožení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přísluší podnikateli xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
HLAVA XX.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX OSOB
Xxx X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§21
(1) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx něco jiného.
(2) Zahraniční xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxx právnickou xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx zahraniční xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona podnikání xxxx xxxxx, má-li xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Oprávnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vzniká xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podniku, x rozsahu předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xx zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace,
x) xxxxxxxx příslušníkem osoby xxxxx xxxxxxx a), xxxxx má x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 25),
x) xxxxxxx příslušníkem xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx přiznáno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta 26),
x) xxxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxxx písmene x), kterému bylo x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 26),
x) xxxxx osobou, xxx xxxx osoby xxxxxxx xxx xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx.
§22
Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxx byla xxxxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx právního xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx založena, xx xxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
§23
Zahraniční xxxxx, které mají xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx podnikatele podle xxxxxx xxxxxx.
Xxx XX.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v českých xxxxxxxxxxx xxxxxxx
§24
(1) Zahraniční xxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem podnikání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx účastnit xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx osobě již xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx české právnické xxxxx, xxxxx tento xxxxx jediného xxxxxxxxxxx xxxx jediného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx práva.
(3) Xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx zahraniční osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
Xxx XXX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx
§25
(1) Xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x majetek xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastí xxxxx §24 odst. 1 xxxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vlastnické xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx zákona x xx veřejném zájmu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx prostředek x xxxxx.
(2) Xxx opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx náhrada xxxxxxxxxxxx xxxx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx, xxx byla uskutečněna, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx do zahraničí x xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Sbírce zákonů xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.
Díl XX.
Xxxxxxxxxx xxxxx
§26
(1) Právnická xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem, xxxxxxxx xx umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx závazná x xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x případech x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či zvláštním xxxxxxx.
XXXXX XXX.
XXXXXXXX XXXXXXXX
§27
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx x podnikatelích. Xxxxxxxx rejstřík je xxxxx v elektronické xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx vede k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soud (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx").
(3) Rejstříkový xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zahraniční osoby xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx stanoví xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(4) Rejstříkový xxxx zveřejní xxxxx xx obchodního rejstříku, xxxx xxxxx či xxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ukládá tuto xxxxxxxxx xxxxxx jinému. Xxxxxxxxxxxx údaje rejstříkový xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx oznámí xxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§27x
§27a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2005 Sb.
§27x
§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx.
§27c
§27x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2005 Xx.
§28
(1) Xxxxxxxx rejstřík je xxxxxxx přístupný. Xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx a pořizovat xx z xxx xxxxx xx xxxxxx.
(2) Rodné číslo xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neuvádí xx xxxx ve xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx rodného xxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx částečný xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx uložené xx xxxxxx listin xxxx potvrzení x xxx, xx určitý xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx částečný xxxx xxxxx opis xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x elektronické xxxxxx. Úředně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opis vydá xxxxxxxxxxx soud xxx xx xxxxxxxxx žádost. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 1997 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vždy xxx xxxxxxxx opis, ledaže xxxx x tyto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx ověřením xx xxxxxxxxx xxxxx opisu xx zápisem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(6) Rejstříkový soud xxxx požadovat xx xxxxxx opisu úhradu xxxxxxx, xxxxx výše xxxxx překročit výši xxxxxxxxxx x účelných xxxxxxxxxxxxxxxxx nákladů.
§28x
Z xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 22).
§29
(1) Xxxxx tomu, xxx xxxxx x důvěře x zápis x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx zápis týká, xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinné xxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba prokáže, xx třetí osobě xxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxx dříve.
(3) Xxxxx a obsah xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx okamžiku xxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xx prokázala, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Těchto xxxxx x obsahu xxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xx šestnáctého xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxx zapsanými a xxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxx uloženými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jen tehdy, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Jestliže xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dosáhnout nápravy xxxxx, rejstříkový xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x právnickou osobu x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nápravu, může xxxx x xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx v zájmu xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x likvidací.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zněním xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx listin xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §38k xxxx. 4, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx dovolávat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx listin x cizím jazyce. Xxxxx osoba xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znala xxxxx xxxxxx zápisu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jazyce.
§30
(1) Xx okamžiku zveřejnění xxxxxx xxxxx, xxxxx xx orgánem xxxx xxxxxx orgánu právnické xxxxx, xx xxxxx xxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx dovolávat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx ustanovení §131, 183 x 242.
(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrh xx povolení xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx počátku xx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx práva třetích xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx zveřejní. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jmenování xxxx třetím xxxxxx, xxxxxx prokáže, xx x xxxxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx.
§31
(1) Xxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xx xxxxx") xxxx podat xxxxx osoba xxxxxxx x §34, xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxx stanoví xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx podat xxxxx xx zápis do xxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxx povinnost xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x návrhu xxxxxxx předepsané listiny (xxxxxxx).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 současně x xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx souhlas plyne x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx listin; x výmazu xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx podnikatele se xxxxxxx nevyžaduje. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxx xxx xxxxxx ověřen, xxxxxx je xxxxxxx x listině xxxxxxxxxx xx formě notářského xxxxxx.
(4) Jestliže xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§31x
§31x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx.
§32
(1) Xxxxx xx xxxxx xx zápis lze xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx; xxxxxx musí xxx xxxxxx ověřen.
(2) Návrh xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx.
(3) Návrh xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxx (xxxxxx), xxxxx se k xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup; xxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podniků, právnických xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxx na xxxxx xxx podat x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; to platí xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx prokazujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx v návrhu x xxxxxx zakládaných xx xxxxxx xxxxxx.
(2) Návrhy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(3) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x listiny xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx elektronické xxxxxx.
(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převedení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x převedenými xxxxxxxxx. Rovněž může xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx pouze v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xx zápis xx podává x xxxxx v obchodním xxxxxxxxx xx provádí x xxxxxx jazyce. Xxxxxxxxxxx xxxx požádat, xxx zápis x xxxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxx také x xxxxxxxxxx xxxxx jazyce. Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ověřený xxxxxxx znění xxxxxx xx xxxxxx jazyka.
§34
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx:
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 4,
x) xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §21 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.
(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx výnosů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx hodnoty, je-li xxxxxxxx výnosů xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx sobě bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x průměru xxxxxx xxx xxxxxx milionů Xx.
(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Fyzická xxxxx, která přestala xxxxxxxx podmínky, na xxxxxxx základě xxxx xxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§35
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x fyzických xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,
b) předmět xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxxx forma právnické xxxxx,
d) x xxxxxxx osoby datum xxxxxxxx x rodné xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,
x) identifikační xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříkový soud; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx základního registru xxxx 36),
f) xxxxx x xxxxxxxx xxxx firma a xxxxx xxxxx, která xx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a den xxxxxx a zániku xxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx členem xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem,
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož i xxxxxx, xxxxx jedná,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx, o kterých xx stanoví xxxxxx xxxxxxx.
§36
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx zapíší xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx:
x) x veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx firma (xxxxx) x sídlo xxxxxx společníků,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxx) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x uvedením, xxxxx xx společníků xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx komanditista, xxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
c) x xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx (xxxxx) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx podílu, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx, x xxx xxxxxx x xxxxxx jejich funkce,
x) u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx, druh, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx hodnota xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sídlo x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx imobilizovaných xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx členů dozorčí xxxx x den xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx akcionáře,
x) x xxxxxxxx xxxx zapisovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx podniků xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, minimální xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx majetek.
§37
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx mu nejpozději xxxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxx k činnosti, xxxxx xx xxx xxxx předmět podnikání (xxxxxxxx) xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx částí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx xxxxx, se xxxx činnost xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx zápis xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostor, xx xxxxx xxxxxxx sídlo xxxx místo podnikání; xx neplatí, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxx částí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rejstříky xxxx xxxxxxx. Xxxx první xx xxxxxxx x x xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxx důvod xxxxxxx těchto xxxxxxx xx celou xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx sídlo xxxx xxxxx podnikání. K xxxxxxxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx prostory xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nebytovým prostorem xxxxx nakládat, že x umístěním xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxx úředně ověřeny.
(3) Je-li navrhovatelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx každou xxxxx těchto údajů.
(4) Je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx uložený xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx návrhu xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx návrhu xx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx takové xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Listina xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx x návrhu xx zápis.
§38
(1) Xxx fúzi xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxx") xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapíše xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxx osoby do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) U xxxxxxxxxxx právnické osoby xx zapíší:
x) xxx sloučení xxxx x tom, že xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxx), xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxx), x případné xxxxx xxxxx zapsaných xxxxx x nástupnické xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxx vzniku xxxxxxxxx osoby, údaj x xxx, xx xxxxxxx splynutím, že xx xx přešlo xxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v případě, xx xx bylo xxxxxxxxx.
§38a
(1) Xxx převodu jmění xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "zápis převodu xxxxx") xx xx xxxxxxxxxx rejstříku u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaj, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx společníka, x firma, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, na něhož xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxx, xx xxx xxxxx zaniklé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx údaj x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zanikající obchodní xxxxxxxxxxx.
§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2005
§38x
(1) Xxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxx") xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx rozštěpením xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxxx právnických xxxx. Xxx zápisu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zapíše x údaj x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx
x) při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx zapisovaných xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx ni xxxxxx xxxxx zanikající xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx x projektu xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx vznikla, x xxxxx, sídla a xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vznikly; xx platí xxxxxxxxx xxx odštěpení xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx, že xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx xxxx uvedeno x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxx ostatní části xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nástupnické xxxxxxxxx osobě; to xxxxx přiměřeně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zapisuje pouze x případě, že xx xxxx xxxxxxxxx.
§38c
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx") se xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, že xxxxxxx právní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx právní xxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx formu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2005
§38x
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nástupnické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx statutárními xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx jmění podávají xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnická xxxxx x xxxxxxxxx, xx něhož xx xxxxx převádí. Xxxxx xx zápis xxxxx xxxxxx formy podává xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx forma se xxxx.
§38e
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, podává xx xxxxx u kteréhokoliv x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx soud provede xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx usnesením, pak xxxxxxx rejstříkové xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx, provedou xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zápis xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x témuž xxx. Xxxxx přeshraniční xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxxx společností xxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxxxx družstvem české xxxxxxxx, povolí xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx k xxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxx nástupnická xxxxxxxxx xxxxx své sídlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§38x
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxxxxx její označení, xxxxx (umístění), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vedoucího.
(2) Odštěpný xxxxx xxxx jiná organizační xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Odštěpný závod xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxxxxx x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxx.
§38x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2005
§38x
Xx xxxxxxxxxx rejstříku se xxxxxx také zrušení xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx důvod, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x bydliště xxxx firma x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx právnickou xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx práva xxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxx podstatou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx insolvenčního správce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx postižení xxxxxx xxxxxxxxx společníka xx společnosti, na xxxxxx podniku nebo xxxx části, jakož x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx jinak než xxxxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x právní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§38x
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ohledně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zapíší:
x) xxxxxxxx x xxxxx (umístění) xxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) předmět xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx organizační složky,
x) xxxxx xxxxx, xxxxxx xx zahraniční xxxxx řídí, x xxxxxxxxx-xx xxxx právo xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, do xxxxx xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx, x číslo xxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx zahraniční xxxxx, její xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxxx měně, xx-xx vyžadován,
x) xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) zapisované xxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby,
x) xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) ukončení činnosti xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice.
(2) X podniku xxxxxxxxxx xxxxx x organizační xxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx, která xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
x) označení x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx, liší-li xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x identifikační číslo,
x) xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx složky,
x) xxxxxxxx, do xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx,
x) firma xxxx xxxxx zahraniční osoby x její xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx požadované xxxxxxx x statutárního xxxxxx xxxx jeho xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx x místo xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, identifikační údaje x xxxxxxxxx likvidátora, xxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx v České xxxxxxxxx.
§38x
(1) Xxxxxx listin xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxx zakladatelskou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx družstva, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxx zakladatelského xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxx uloženo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxx, odvolání xxxx doklad x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem, likvidátorem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx (§13 xxxx. 3) xxxx které xxxx zákonem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx společnost xxxx ji zastupovat xxxx soudem xxxxx xx takto xxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx zprávy, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, návrh rozdělení xxxxx a jeho xxxxxxx podoba nebo xxxxxxxxxx ztráty, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, zpráva xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66a odst. 9; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxx také xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx ji xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, jímž se xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§68a), xxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §75a odst. 1 anebo zprávu x naložení s xxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 6,
x) xxxxxxx přeměny; xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx,
f) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx projektu přeměny, xxx-xx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx,
x) rozhodnutí xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx projekt xxxxxxx schválen,
h) xxxxxxx znalce xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xxxxxx na ocenění xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §196a odst. 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 23), x xx
1. xxxxxxxx x xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx,
2. usnesení x xxxxxxxxxxx opatřeních,
3. xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
4. usnesení x prohlášení xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy,
5. xxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx,
6. xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx končí,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx, smlouvu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §488f xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zánik xxxxx, xxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) ovládací xxxxxxx (§190b) x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx (§190a), včetně xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxx smlouvy,
x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx jmění manželů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx notářského xxxxxx x smlouvě o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx výhradě xxxx vzniku podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx smlouva xxxxxxxx, nebo rozhodnutí xxxxx o zúžení xxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uložena xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že x dohodě ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx o xxxxxxxxx obchodního podílu, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podílu,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §210,
o) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx postižení xxxxxx xxxxxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx jinak než xxxxxxxxxx,
x) rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx škola xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
q) další xxxxxxx, x xxxxxxx xxx stanoví xxxxxx xxxxxxx.
(2) Návrh xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx konečná xxxxxx anebo na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 27), x xxxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx osobami, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu, xx xxxxxxxx do sbírky xxxxxx spolu s xxxxxx xxxxxxxx 27) xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§38j
(1) Xx xxxxxx listin xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx organizační xxxxxx uloží:
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx zahraniční xxxxx xxxx; jestliže xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vypracovány x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jde-li x xxxxxxxxxxx složky (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucí, rovněž x případě, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx sbírky xxxxxx xxxx xxxxxx záznamy, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxx organizační xxxxxx, xxxxxxx x §38i xxxx. 1 xxxx. c),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx listiny, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxx znění,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxx xx zahraniční xxxxx xxxxx, že xx x xxxx xxxxxxxx zapsána, jestliže xxxxx sídelního xxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxx xxxxxx x zatížení xxxxxxx zahraniční xxxxx x xxxxx státě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vázána xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), která se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx jejího podniku (xxxxxxx), x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x organizační složku xxxxxx podniku (xxxxxxx). X zahraniční xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (pobočky) xxxxx xxxx xxxxx xx xx sbírky xxxxxx uloží xxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) části xxxx xxxx středníkem a xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) a c).
(3) Xxxxxx-xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx 2 uloženy ve xxxxxx sbírky listin xxx xxxxx z xxxx, x xx xxxxx volby xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx sbírky xxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx téže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zvolené organizační xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxx.
§38x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zakládané do xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládají xx xxxxxx xxxxxx, založí xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx listina, xxxxxxxxx rejstříkový soud xxxx skutečnost xx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zapisované xxxxxxxxxxx x které xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle §38i odst. 1 xxxx. x) až x) x x), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x §38j vyhotovené x cizím xxxxxx xx předkládají x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x překladu xx xxxxxx českého, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx podnikateli, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo některým x úředních jazyků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx překlad xxxxxx xxxxxx.
(4) Listiny xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxx §38i xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x) x x), xxxxxx jde x projekt xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x ukládají xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx jazyce. Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x překlad xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jazyka. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx do některého x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být úředně xxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx více xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxx xxxxx, uloží xx xx sbírky xxxxxx i xxxxxx xxxxxxx překlad rozhodného xxxxx xxxxxxxx přeshraniční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
§38x
(1) Xxxxxxxxxxx orgánem, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxx xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx. Xxxxx platí, xxx-xx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxx takové právnické xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 působí xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx orgánu x xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx majetek, xxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx po xxxx 3 let xxx xxx právní moci
x) xxxxxxxx x xxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3,
x) xxxxxxxx jde x xxxxxxxxxxx, xxxxx splnil xxxxxxxxx podat insolvenční xxxxx, stanovenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 23),
c) xxxxxxxx xxx o xxxxx, která xxxx xxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxx
d) xxxxxxxx xxx o xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx straně se xxxxxxxxx, zvolena nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxx-xx x člena xxxxxxx xxxx voleného xxxxxxxxxxx, x
b) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx osoby xx funkce na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx, kdy xxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx orgán, jakmile xx o xxx xxxxx, ji xxxxxx, xxxxx xxxxxxx její xxxxx xx jmenování. X xxxxxxxxx volby xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx valné xxxxxxx nebo dvou xxxxxx všech xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxx této lhůty.
(7) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, překážka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xx funkci xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxx společníci xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x úředně xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx nejvyššího orgánu.
XXXXX XX.
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§39
(1) Obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x výroční zprávu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(2) Podnikatel xx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
§40
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstva xxxxxxxxxx účetní závěrky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
XXXXX V.
XXXXXXXXXXX XXXXXX
Xxx X.
Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx
§41
Xxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx nejsou xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"), mají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sdružovat xx x xxxxxx xxxx činnosti; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx právně závazných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zneužívat.
§42
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx soutěžní xxxxxxx (xxxx xxx "nekalá xxxxxx") x nedovolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.
§43
(1) Xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx x které byly xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx nebo xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx ustanovení xxxx xxxxx na jednání x rozsahu, x xxxxx xx účinky x zahraničí.
(2) Xxxxxx osobám xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx podnikají xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx nekalé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx český xxxxx x xxxxx, pokud xxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx měl xxxxxxxxxx cizozemský xxxx xxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx vyhlášeny ve Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx, a není-li xxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Díl II.
Xxxxxx xxxxxx
§44
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zákazníkům. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Nekalou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zejména:
x) xxxxxxx xxxxxxx,
x) klamavé označování xxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx soutěžitele,
e) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx reklama,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§45
Klamavá xxxxxxx
(1) Klamavou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx výrobcích xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vyvolat klamnou xxxxxxxxx a zjednat xxx vlastnímu xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soutěži xxxx x xxxxxxxxxxxx styku xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Za šíření xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx slovem, tiskem, xxxxxxxxxxx, fotografií, xxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx je x xxxx sám x xxxx pravdivý, jestliže xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx byl učiněn, xxxx xxxxx x xxxx.
§46
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx styku mylnou xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx zboží nebo xxxxxx pocházejí x xxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxx či xxxxx xxxx od určitého xxxxxxx, xxxxx že xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Nerozhodné xx, xxx označení bylo xxxxxxx bezprostředně na xxxxx, obalech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx klamavému xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx nesprávné xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxx původu, jako xxxxxx "druh", "xxx", "xxxxxx" a xxxxxxxx xx přesto xxxxxxxxx xxxxxxx o původu xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Klamavým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, který se x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx všeobecně xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x označování xxxxx xxxx jakosti xxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxx připojen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx "pravý", "xxxxxxx" xxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti xx zapsaného označení xxxxxx výrobků, ochranných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nabízí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx zejména xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyjádřenou xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx.
§47
Vyvolání xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx záměny xx:
x) užití firmy xxxx názvu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx jiným xxxxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x zákaznických kruzích xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx závod xx xxxxxxxxx (např. x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, katalogů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),
c) napodobení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx šlo x xxxxxxxxxx v xxxxxxx, které jsou xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předurčeny, x xxxxxxxxxxx učinil xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxx lze xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podstatně xxxxxx,
xxxxx xxxx tato xxxxxxx způsobilá vyvolat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výrobky anebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§48
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xx využívání pověsti xxxxxxx, výrobků xxxx xxxxxx xxxxxx soutěžitele x xxxxx xxxxxx xxx výsledky xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikání xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nedosáhl.
§49
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx:
x) xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxx soutěžitele xxxx xx v xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx docílil xx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx soutěžitele xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx
b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxx xx xxxxxxx žádá, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§50
Xxxxxxxxxx
(1) Zlehčováním xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x poměrech, výrobcích xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nepravdivé údaje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx způsobilé xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Nekalou xxxxxxx xxxx xxxx, byl-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx).
§50a
Srovnávací xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jakákoliv xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného soutěžitele xxxxx zboží xxxx xxxxxx nabízené xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx
x) xxxx klamavá nebo xxxxxxx klamavé xxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx jen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx stejnému xxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeden nebo xxxx xxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx jsou xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a charakteristické, xxxx xxxxx může xxx x cena,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx záměny xx xxxx xxxx xxx, xxxxx výrobky xxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxx, x soutěžitelem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, zbožím nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx označeními, která xx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx příznačnými,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx soutěžitele xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx či xxxx zvláštní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx něj příznačnými, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx se xxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx soutěžitel oprávnění xxxxxx xxxxxxxx označení xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx původu,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx firmou xx jinými zvláštními xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx něj xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxx xxxxxxx spjaté x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx odkazující xx zvláštní nabídku xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx datum, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxx uvést, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx nabízeného zboží xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx podmínky.
§51
Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zpřístupní, xxx xxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§17), xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x soutěži a x xxxx xx xxxxxxx:
x) xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, popřípadě x rámci xxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) vlastním xxxx xxxxx xxxxxxxx příčícím xx xxxxxx.
§52
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx nebo provádí xxxxxx xxxxxxxxxx zájmy xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx jiného xxxxxxxx xx úkor xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx XXX.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx soutěži
§53
Osoby, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx závadný xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x x penězích, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx bezdůvodného obohacení.
§54
(1) Xxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxx x xxx xxxxxxxxx závadný stav, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §48 xx 51 xxxxxxxx xxx právnická osoba xxxxxxxxx xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx nebo spotřebitelů.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx, aby se xxxxxxx jednání nekalé xxxxxxx zdržel nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §44 xx 47 x §52 domáhá xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxx soutěže nedopustil. Xx xxxxx i xxx povinnost x xxxxxxx škody, pokud xxx o xxxxxx, xxx škoda byla xxxxxxxxx xxxxxxxx nekalé xxxxxxx, x pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx způsobené xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx jiné xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení však xxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx, x xxxx xxx xx spotřebitel.
§55
Xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§44 xx 52), je xx xxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XX.
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXX
XXXXX X.
XXXXXXXX SPOLEČNOSTI
Díl X.
Obecná xxxxxxxxxx
§56
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podnikání, xxxxxxxxx-xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, komanditní xxxxxxxxxx, společnost s xxxxxxx omezeným, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Evropské xxxxxxxxxxx xxxxxxx sdružení x xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zvláštními právními xxxxxxxx. Společnost x xxxxxxx omezeným x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx zvláštní xxxxxx předpis xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x právnické.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. 1 větě druhé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx osob podle xxxxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxx.
(4) Fyzická xxxx právnická osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formy xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx ručí xxxxxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxx (§303 a xxxx.), pokud z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Je-li na xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášen xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, nebyli xxxxxxxxxx x konkursním xxxxxx.
(6) Xx xxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx s likvidací, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxx podílu xx likvidačním zůstatku (§61 xxxx. 4), xxxxxxx však v xxxxxxx, x němž xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vyrovnají xxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§56x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx stejně xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Jakékoli xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.
§56x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§57
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Nevyplývá-li x xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx něco xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx zakladatelů xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zápisu.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xx ní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx moc xx přiloží k xxxxxxxxxxx smlouvě.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx založil xxxxxx zakladatel, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx listina musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx.
§58
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx společnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx souhrnu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx všech společníků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx účastní na xxxxxxxxx xxxxxxxx vkladem. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx vytváří xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx x x akciové xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx.
§59
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx souhrn xxxxxxxxx prostředků (dále xxx "peněžitý vklad") xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xx určitá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx společnosti xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx hodnota xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx podnikání. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prací nebo x xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx-xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx nepeněžitý xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx vkladu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxx vklad, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, ručí xx xxxxxxx závazku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x penězích xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x nabytí podílu xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx 39) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx trhu xx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx").
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx xx společenské xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxx zakladatelské xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx. Hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x xx akciové xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx posudku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxx účelem soudem. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zakladatel, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "navrhovatel"). Xxxxxxxxx řízení jsou xxxxxxxxxxx x znalec x místně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxxxxxx do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se dohodou. Xxxxxxxxx-xx společnost, xxxxx xxxxxx společně a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ji xx xxxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Posudek xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxx x xxx, xxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx způsoby ocenění, xxxxxxxx xxxxxxx úhrnnému xxxxxxxx kursu xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx protiplnění xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xx má xxxxxxxxxxx xx vklad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx oceňuje.
(5) Xxxxxxxx je vkládán xxxxxx či xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xx smlouvě x vkladu xxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx vklad xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x postoupení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jejího xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx-xx v xxxx xxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxxxxx stanovené při xxxxx založení, xx xxxxxxxxx, který splatil xxxxx vklad, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx. Stejnou xxxxxxxxx xx společník, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu x xxxx xxxx xxxxxxxx nedosáhla xxxxxx, xx jakou xxx xxxx xxx xxx xxxxxx. Spočíval-li xxxxxxxxxx xxxxx ve zřízení xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx x toto xxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxx doby, je xxxxxxxxx povinen hradit xxxx tím xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx podíl na xxxxxx, ručí xx xxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x nabytí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxx společnosti. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx splacení xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxx pokud xx xxxxxxx xxxxx.
§59x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx oceňovat xxxxxxxxxx xxxxx znalcem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx vkladem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx orgán této xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx x době 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vkladu.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společnosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx-xx xxx statutární orgán xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pro určení xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborníkem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zásad xxxxxxxxx ne xxxx xxx 6 xxxxxx xxxx splacením xxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx majetek xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx, účtuje-li xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví 34) x xxxxxxx majetku x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx určení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vykázaná x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx účetní období xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx auditorem xxx xxxxxx.
(4) Je-li xxxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx výjimečnými xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx dni xxxx splacení významně xxxxxxx, zajistí společnost xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3.
(5) Nastaly-li xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xx xxx splacení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, zajistí xxxxxxxxxx xxxx ocenění; xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx použije §59 xxxx. 3.
§59b
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59a xxxx. 2 a 3 x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x §59a xxxx. 5 xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, kdy x xxxxx xxxxxxxxxxx vkladu xxxxxxxxxxx valná xxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx vklady x xxxx rozhodování xxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxx základního xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx žádosti tyto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxx nebo akcionáři, xxxxxxxx souhrnná jmenovitá xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx rozhodování xxxxx hromady x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx společnosti xxxxxxxxx znalce xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3 xx 14 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx navrhnout xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx; xx xxxxxxxxx x odměňování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxx znaleckého posudku xxxxxxxxxxx společníky nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tvrdili, xx má xxx xxxxx, může xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx tito xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx.
§59x
(1) Xx-xx zvyšován základní xxxxxxx xxxxxxxxxxx vkladem x jeho hodnota xxxx xxxxxx xxxxx §59a xxxx. 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijato. Xx-xx xxxxxxx tato xxxxxxxxx, xxxxxxxx prohlášení xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §59a odst. 1 xx 3, xxxxx společnost xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx listin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
a) xxxxx nepeněžitého xxxxxx,
x) hodnotu nepeněžitého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyjádření, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň počtu x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx byly vydány,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx okolnosti, xxxxx xx xxxxx původní xxxxxxx ovlivnit.
§60
Správa x splácení xxxxxx xxxx xxxxxxx společnosti
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pověřený xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvě. Xxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxx přecházejí xx xxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx. Vlastnické xxxxx x nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem. Jiné xxxxxxxxx hodnoty, xx xxxxxx xx příslušné xxxxx nabývá zápisem xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx až xxxxxxxxx xxxxxx zápisu.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitost, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx splacené xxxxxx (xxxx xxx "správce xxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx zápisem xxxxxxxxxxx xx obchodního rejstříku. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxxxx xx xxxxx splacen. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 2. Je-li předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx společenské xxxxxxx, zakladatelské smlouvě xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů xx xxxxx splacen uzavřením xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx-xxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx je zachyceno. Xxxxx xx nepeněžitým xxxxxxx podnik xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx správci vkladu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, v xxx je zachyceno xxxx-xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x osoba xxxxxxxxxx xxxxx zápis.
(3) Po vzniku xxxxxxxxxxx je správce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předat x x plody x xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstva xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx společnost, je xxxxxxx vkladu xxxxxxx xxxxxxxx vklady xxx xxxxxxxxxx odkladu vrátit x x xxxxx x užitky x xxxx. Xx splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx v prohlášení xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx do xxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxx xxxx let xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§61
Xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a x xx plynoucí xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx mít xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, ledaže xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podíl xxxxx účasti xxxxxxxxxx xx čistém obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxx účasti společníka xx xxxxxxxxxxx za xxxxxx společnosti xxxxx xxx převodem xxxxxx xxxx udělením xxxxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právo na xxxxxxxxxx (vypořádací podíl). Xxxx xxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx má xxxxxxx x čistého xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxxx xx vyplácí x xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanov něco xxxxxx.
(3) Právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxx účastníků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx společníci xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je právo xx xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx měsíců ode xxx, kdy xxxx xxx účetní závěrka xxxxxxxxx.
(4) Je-li xx xxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx právo xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyplynul x xxxxxxxxx, (xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
§62
Xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Společnost xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx obchodního rejstříku. Xxxxx xx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx 90 xxx xx založení společnosti (§57) nebo xx xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx návrh xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx již xx základě průkazu xxxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxx xx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeno, xx xx xxxxxxx xx xxxx určitou, platí, xx byla založena xx xxxx xxxxxxxxx.
§63
Xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx, xxxxxx, změny, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formu x xxxxxx ověřenými podpisy; xxxxx xxxxxxx, pro xxxxx úkony se xxxxxxxx forma xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx formu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx společnost, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxx xxxx xxxxxx.
§64
Jednání xxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxx společnosti xxxx jejím xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; jedná-li xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx společníci, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx x těchto jednání xxxx společnost zavázána xx počátku.
(2) Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx seznam jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxx xx schválení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx schválit xxx, aby mohla xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx, odpovídají společně x xxxxxxxxxx věřitelům xx xxxxx, která xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx orgán je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx učiněných před xxxxxxx společnosti xxxxxxx xx účastníkům xxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých z xxxxxx xxxxxxx.
§65
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx x x jakém xxxxxxx podléhají xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.
(2) Xxxxxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, vydala xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx porušila xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx práva xx společnost. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
(3) Práva společnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx.
§65x
(1) Xxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x aktivech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdaje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odepsán xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx majetek xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xxx jinak xxxxxxxx podíly xx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxx minulých xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zřizovacích xxxxxx.
§65a vložen xxxxxxx předpisem x. 370/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§66
(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx členem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Je však xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx ji xxxxxx xxxx jmenoval. Xxxxx xxxxxx xxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx měl projednat xxxxx, který xx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxx stanovy, že xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. X osoby xxxxxxx xx člena xxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxx končí xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx odstoupení na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxx, xxxxx odstupuje x xxxxxx, oznámí xxx xxxxxxxxxx na zasedání xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx funkce uplynutím xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, neschválí-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx její xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem xxxxx členem jiného xxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx funkce xxxx osoby uplynutím xxxxx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinému xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx anebo společníkem xxx zařizování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxx funkce, byla-li xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx. Závazek x xxxxxx funkce je xxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx formu x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadou xxxx xxxxxxx xxxxx společníky, xxxxx xxxx xx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx společnosti xx prospěch xxxxx, xxx xx orgánem xxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx předpisu, xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx ve smlouvě x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx neposkytne, xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hospodářským výsledkům xxxxxxxxxxx, anebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x výkonem xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx zákon, xxxxxxx xxxx společenská xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členů, x k usnesení xx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxxxxxxxx členů. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx rozhodující xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sdělovací xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 4 se nevztahují xx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx orgánů x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tomu, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxx, xxxxx xxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxx úkony, je xxxxxxxxxx xxx, že x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svůj podpis. Xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx jednající xxxxx xxxx nezpůsobuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx právnické osoby xxxxxxxx a senátoři, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx či xx návrh státu, xxxxx xxxxx, za xxxxxx tyto xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, stát.
(9) Stát xx právo, xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx škodu xxxxxxxxx xxxx zaviněním, xx xx nahradily, x xx nejvýše x xxxxxxx, xx xxxxxx tyto xxxxx xxxxx zákoníku xxxxx xxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(10) Jsou-li xxxxxxx xxxx členy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx takto vysláni xxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(11) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 uhradil xxxxx x které xxxx xxxxx způsobily xxxx xxxxxxxxx, mu xx xxxxxxxxx, a to xxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§66x
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx má většinu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xx většinovým společníkem x společnost, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx, xx společností x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx obchodní společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx jsou hlasy xxxxxxx s jeho xxxxxxx xx společnosti. X xxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx akcionáře ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx akciím x hlasovacími xxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx již xxxx tyto xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx akcie, xx xxxxxxx není xxxxxxx hlasovací xxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxx x x případech, xxx xxxxx xxxxxx hlasovací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx plynoucích x xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x vlastních podílů xxxx akcií x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx ovládané xxxxx xxx x podílů xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx osoba xxxx xxxxxx na xxxx společnosti nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Ovládající xxxxxx xx osoba, která xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx řízení xxxx xxxxxxxxxxx podniku jiné xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"). Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx společnost, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dceřinou. Nepřímým xxxxxx se xxxxxx xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx xxxxx xx xxxxxx osob.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx
x) xx většinovým xxxxxxxxxxx; to neplatí, xxxxxxxx xx ovládající xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písmene x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiným společníkem xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx prosadit xxxxxxxxx nebo volbu xxxx odvolání většiny xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, anebo xxxxxxx osob, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx disponují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx osobě, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xx jiná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx množstvím hlasovacích xxxx, xx xx xx to, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxxx práv xx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx osoby xxxxxxxxx xx shodě, xxxxx xxxxxxxxx alespoň 40 % xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodu xxxx vykonávána, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(7) Jestliže xxxx jedna xxxx xxxx xxxx podrobeny xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "řízená xxxxx") xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx osobou xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxx podniky včetně xxxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx prokázán xxxx, xx xx za xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jednotnému řízení xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "ovládací xxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jí xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxx xx řídící xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxx-xx uzavřena xxxxxxxx xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxxx xxxxx využít xxxxx xxxxx x xxxx, xxx prosadila přijetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx smlouvy, x xxxxx může ovládané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ledaže xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx vznikla, anebo xxxx v téže xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxx xxxxxxxxx lhůtě x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tato xxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ovládanou xxxxxx x x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xx-xx ovládané xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx známa xxxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx těchto xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla x xxxxx xxxx xx popud xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ovládanou xxxxxx. Xxxxx xxxx ovládanou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx ve xxxxxx xxxxx uvést, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x opatření xxxxxx xxxxxx x nevýhody, x xxx z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vznikla xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx újma x účetním xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxx xxxx xxxxxxxx smlouva x xxxx úhradě xxxxx xxxxxxxx 8. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, musí být xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx k výroční xxxxxx. Společníci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x za stejných xxxxxxxx xxxx x xxxxxx závěrkou.
(10) Xx-xx ovládaná osoba xxxxxxx xxxx či xxxx obdobný orgán, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 9 x o xxxxxxxxxxx zprávy informuje xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx shromáždění xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx.
(11) Xxxxx podléhá účetní xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.
(12) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ovládané xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx do xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxx zveřejněno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zprávy xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 odst. 3 x tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx soud, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx každého xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x to xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx skončeno jmenováním xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jmenování xxxxxx xxxxxxxxx.
(13) Xxxxx xxxxx odstavce 12 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx
x) xx zprávě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx uvedeny xxxxxxx xx zprávě xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 9,
b) stanovisko xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx výhrady xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 9, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx osobě x xxxxxxxx uzavření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 vznikla xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uhrazena xxx nebyla xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 8.
(14) Vyžaduje-li xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx osobě, x xxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, přijetí xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx ovládané xxxxx xxxx, a nebude-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, je xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx škodu, která x toho xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx opatření xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xx plnila xxx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(15) Xxxxx, které xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 14 xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x náhradě xxxxx xxx osoby, xxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, z nichž xxxxxxx společnosti xxxx, xxxxxx-xx tato xxxx xxxxxxxxx nebo nebyla-li xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jednaly xx xxxxxxx řádného xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10, 12 x 13 xx nepoužijí v xxxxxxx, kdy ovládající xxxxxx vůči společnosti xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jakož i x případě, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve shodě (§66b); x takovém xxxxxxx xx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14 x 15 rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx škody xxxxxxxxxxx xxxx členům xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx společníků nebo xxxxx xxxxxxxx osoby xxxxx žalobu x xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§66x
Jednání xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo postoupit xxxx vykonávat hlasovací xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx disponovat xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx společného xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniku této xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx chování xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxx opak, má xx za xx, xx osobami, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx člen, osoby x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxx orgánu, likvidátor, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx x jí xxxxxxxx osoby,
c) xxxxx xxxxxxxx stejnou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx opak, má xx za to, xx osobami, jež xxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx i
x) xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x její společníci xxxx xxxxx její xxxxxxxxxx,
x) komanditní xxxxxxxxxx a komplementáři xxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxxx,
x) osoby xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxx x xx obhospodařovaný xxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx vyplývající xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§66x
Každý, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx přiměje xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxxx dozorčího xxxxxx, prokuristou xxxx xxxxx zmocněncem xxxxxxxxxxx, xxxxxx ke škodě xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§66c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
§66d
Pověření xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx vykonávány x pracovněprávním vztahu xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 40) zaměstnancem xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx obchodním vedením xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxx hospodáře.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vykonávány v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxx právního předpisu 40) xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxx vedením, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx činnosti x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx statutárního orgánu.
§66x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 351/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
§67
Rezervní xxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, v němž xx vytvářen xxxxx xxxxxx zákona povinně, xxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx společnost s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxx") nebo x xxxxxx vlastních xxxxxx xxxx čistý xxxx, xxxxx to xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx při zvyšování xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxx xxxxxx nebo nad xxxxxx kurs xxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxx zisku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxxx.
§67a
Ke xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx zástavní xxxxx x podniku xxxx jeho xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx společníků xxxx xxxxx xxxxxxx.
§68
Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Společnost xxxxxx xx xxx xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zápisu přeshraniční xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxx zrušení x xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx, nevyplývá-li x xxxxxx xxxxxx, xx k zániku x zrušení společnosti xxxxxxx ke stejnému xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, zrušuje-li xx xxxxxxxxxx z xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx, pohledávkám xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx se x xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx zrušuje
a) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx založena,
x) dosažením xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přijato, xxxxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxxxxx x likvidací,
x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,
e) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx společníka nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx dlužníka xx zcela xxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) majetek, xxxxxxx xx její likvidace.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bylo-li xxxxxxx ní xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxx statutární orgán xxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx platí, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx podstatou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx povinnosti související x xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx orgán.
(6) Xxxx xxxx xx xxxxx státního xxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, rozhodnout o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx roce nebyly xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx všem xxxxxx xxxxxxxx funkční xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx společnost xx xxxx xxxxx než xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx pozbude oprávnění x xxxxxxxxxxxxx činnosti,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost vytvářet xxxxxxxx xxxx,
e) xxxxxxxxxx porušuje xxxxxxxxxx §56 odst. 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uloženou rozhodnutím Xxxxx pro ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(7) V xxxxxxxxx, xxx xxxxx zákon xxxxxxxx zrušení společnosti xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx k odstranění xxxxxx, xxx který xxxx zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx své rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx funkce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx předat všechny xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§71 xxxx. 3 xxxxxxxx věta, xxxx. 4 x 7), xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx rozhodnutí x zrušení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tím xxxxx k zásahu xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
(9) Jestliže bylo xxxxxxxxxx x vstupu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx projektu xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§68x
Xxxxxxxxxx společnosti
(1) Xx xxxxxx společnosti nelze xxxxxx rozhodnutí, jímž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx určení, xx společnost nevznikla.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx soud, x xx i xxx návrhu, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx nedovolený xxxx xxxxxxxx veřejnému xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakladatelské xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx základního xxxxxxxx, xxxxxxxx zákon xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
x) nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxxx o minimálním xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nižší xxx dva.
(3) Xx xxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx společnosti vstupuje xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx splatit nesplacené xxxxxx trvá, pokud xx vyžaduje xxxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxxxx společnosti.
§69
§69 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§69x
§69a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69b
§69b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§69x
§69c xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§69x
§69f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69g
§69x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Sb.
§69x
§69x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
Likvidace xxxxxxxxxxx
§70
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx zrušena x xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §68 odst. 3 xxxx. f) xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx, k xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx "x likvidaci".
(3) Xxxxxxxxxx likvidátora xx xxx přechází x xxxxx §72 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x jmenování xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxxx likvidátor.
§71
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx likvidátor xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx.
(2) Xxx likvidaci xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu jmenuje xxxxxxxxxxx soud, xxxxx x xxxxxxx společnosti xxxxxxx. Soud xxxxx xxxxxxxxx věty může xxxxxxxx likvidátorem x xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx likvidátorem xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx funkce. Může xxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx něm spravedlivě xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxx §38g xxxx. 1; xxxxxxx-xx xxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx likvidátora stane xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx členové.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx vzdá-li xx xxx xxxxxx xxxxx nemůže-li ji xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx jmenován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx likvidátora xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který je x xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.
(4) Bez ohledu xx xxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxx soud xx xxxxx osoby, xxx xx tom xxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x nahradit xx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx orgánem xxxxxxxxxxx (§66) x xx výkon své xxxxxxxxxx xxxxxxxx týmž xxxxxxxx xxxx členové xxxxxxxxxxxx orgánů.
(6) Xxxxxx likvidátora určuje xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx jmenoval. Byl-li xxxxxxxxxx jmenován xxxxxx, xxxxxx jeho odměnu xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxx zálohy. Xxx-xx x likvidátora xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §71 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx.
(7) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4, jmenuje likvidátora xxxx x osob xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 23) xxxx fyzickou xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudem xxxx xxxxx osoby xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxx odměny xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxx společnosti jmenovaného xxxxxx, x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx likvidátora xxxxx xxxx.
§72
Likvidátor xxxx xxxxxx společnosti xxx xxxxx xxxxxxxxx x likvidaci xxxxxxxxxxx. Xxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx plní xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přijímá xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, uzavírá xxxxx x dohody o xxxxx a xxxxxx xxxx x závazků x xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx. Nové smlouvy xxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů, xxxx xx-xx to xxxxxxxx x zachování xxxxxxx majetku společnosti xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podniku. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx společnosti též xx věcech xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
§73
Likvidátor xxxxxx xxxxx společnosti xx xxxxxxxxx všem xxxxxx věřitelům. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odstupem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s výzvou xxx věřitele, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx měsíce.
§74
(1) Xxxxxxxxxx sestaví xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx likvidace zahajovací xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x soupis xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx. Xxxxxxxxx-xx statutární xxxxx tuto účetní xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx likvidátora.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx společnosti, xxxxx x xx požádají.
(3) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx mzdové xxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxxx-xx xxxxxxx podat insolvenční xxxxx.
§75
(1) Xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxxx všech xxxxx nezbytných k xxxxxxxxx xxxxxxxxx sestaví xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx likvidace x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx zůstatek), xxxx společníky, a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx orgánu k xxxx příslušnému xx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxx rozdělení likvidačního xxxxxxxx"). Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx xxxxxxx výmazu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx domáhat, xxx xxxx xxxxxxxxxx výši xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který má xxxxx xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx právo xxxxxxxxx xx tří xxxxxx ode dne, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §75aa xxxx. 1, xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx co do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxx x důvodů xxxxxx práva xx xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx včas xxxxxxxxxx xxx pohledávky. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstatek, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jistota.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §68 odst. 3 xxxx. f) x xxxxxxxxxx xx xxxxx majetek, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx zpeněží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejprve xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx mzdové xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx možné xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxx x plné xxxx, xxxxxx se xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx x přiměřené xxxx majetek xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x úhradě dluhů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx převzít xxxxxxx x úhradě dluhu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx výmazu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stát.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxx zejména, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx majetku bylo xxxxxxxx, xxxx majetek xxxxx xxxxxxxx x xxx byl xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxx věřitelé x x xxxx xxxx xxxx uspokojeni a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jaký xxxxxxx přejde xx xxxx xxxxxxx společnosti x obchodního xxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx). Xxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxx xxxx orgánu k xxxx příslušnému xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výmazu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku.
§75x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx rozdělením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převzetím xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odmítnutím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §75 odst. 5. Xx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sestaví likvidátor xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx likvidátor návrh xx xxxxx xxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx. X xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx rejstříku, x xxxxxxxx xxxxxxxx družstva, xxxxxxx likvidátor potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§75aa
(1) Xxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx a její xxxxxxxxx rozhodl xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 7, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo orgánu x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x naložení s xxxxxxxx. Musí je xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx uložit do xxxxxx listin.
(2) Xxxx-xx likvidátorovi poskytnuta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx daňových povinností, xxxxxx tuto skutečnost xxxxx x správci xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx poskytne likvidátor xxxxxxx daně součinnost xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
§75aa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 351/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
§75b
(1) Xxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxx neznámý xxxxxxx nebo se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x likvidací, xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, společníka, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jmenuje xxxxxxxxxxx. Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zapíše xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx k obnovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx zjistí xxxxx xxxxxxx majetek xx výmazu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, věřitele nebo xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx x obnovení xxxxxxxxxxx, xx společnost je x xxxxxxxxx, x xxxxx likvidátora.
(3) Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 sestaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvahu. Xxxxxxxxxx §68 odst. 8 xx xxxxxxxxx.
§75x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
§75c
Ustanovení xxxxxx zákona upravující xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx 37) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx sjednáno x xxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx platí x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, avšak xx poté, xx xxxx skutečnost nastala, xxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx likvidace xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 38), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§75x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011
Xxx XX.
Xxxxxxx xxxxxxxx společnost
Xxxxx 1.
Základní xxxxxxxxxx
§76
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, ve xxxxx alespoň xxx xxxxx podnikají xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx jen xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx všeobecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx dána překážka xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx x účastí xx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx odstavce 2.
§77
Xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx "xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx", xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxx. xxxx. spol." nebo "x. o. x.". Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx "x xxxx.".
§78
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Návrh xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se k xxxx xxxxxxxxxxx smlouva.
Xxxxx 2.
Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§79
(1) Xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx smlouvou. X xxxx xxxxx je xxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak. Společenská xxxxxxx xxxx xxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Společenská xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxx xxxxx.
§79a
Xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§79x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 370/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§80
(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx své účasti xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx prodlení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx 20 % x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sčítají.
§81
(1) X obchodnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx společník x xxxxx xxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx společníci ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxxx zčásti xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx společníků, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxx xxxxxxxxx. Pověřený xxxxxxxxx je povinen xxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodl. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx řídit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx učiněným xxxxxxxx xxxxx. Nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx každý xxxxxxxxx xxxxx hlas.
(3) Nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxx xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx pověřený xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§345 odst. 2), xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx společníka, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx smlouvy neodvolatelné. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx novém xxxxxxxx.
(4) Společník xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x důležitých důvodů xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Výpověď xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávají xxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Společník xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx nahlížet do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tam xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx.
§82
(1) Xxxx xx dělí xxxx xxxxxxxxxx rovným xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx splatný xx xxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Ztrátu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx použijí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx.
§82a
Každý xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx škodu, a xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxx vkladu v xxxxxxxx, x v xxxxx řízení xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx statutární orgán xxxxxxxxxxx. Jiná osoba xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx.
§82a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§83
Xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy může xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx společník ze xxxxxxxxxxx vystoupit, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§84
Xxxxx xxxxxxxxxx
Bez svolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xx prospěch xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxx statutárním nebo xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx společnosti x obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Společenská xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
§85
(1) Xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx společník.
(2) Xx-xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx jednatelské xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx společenská xxxxxxx. Xxxxxx omezení xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx neúčinné.
(3) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx vykonat všechna xxxxxxxx, xxxxx nesnesou xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všem xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měsíce xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx statutárním orgánem xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx odstoupení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Ručení xxxxxxxxxx
§86
Veřejná obchodní xxxxxxxxxx odpovídá za xxx xxxxxxx celým xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.
§87
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxx přistoupením. Může xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx společnících, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx poskytnutí tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s tím xxxxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx jen za xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx zánikem xxxx xxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx x likvidace xxxxxxxxxxx
§88
(1) Xxxxx xxxxxxx uvedených x §68 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx neurčitou, xxxxxxxx společníka xxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx účetního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jinou,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §90 xxxx. 1,
x) xxxxx xxxxxxxxxx, ledaže společenská xxxxxxx připouští xxxxxx xxxxxx, podíl xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho dědic (xxxxxxxx), xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxx společníci,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx společenská xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx ke splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 41) x, xxx-xx x xxxx lhůtě xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxx moci xxxxxxxxxx x tomto návrhu,
x) zbavením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx společník přestane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §76 xxxx. 2,
x) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x), x), x), x), x) a i) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx se důvod xxxxxx xxxx. Není-li xxxxxx x změně xxxxxxxxxxx smlouvy uzavřena xx tří měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vstupuje xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodli xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než po xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zcela xxxxxxxxxxxxx 23), xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podíl, musí xxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti nahradit. Xx xxxxx xxxxxxx x x případě, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx xx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx společnosti xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx trvá.
§89
X xxxxxxxxx uvedených x §88 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx společníku xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nástupci xxxx xxxxxxxxxxx nárok xx vypořádací xxxxx. Xxxxx podíl xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§92).
§90
(1) Xxxxxxxxx může xxxxxxxxx, xxx xxxx společnost xxxxxx, jsou-li xxx xx důležité xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx jiný xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxx dosáhnout xxxxx, xxx který xxxx společnost xxxxxxxx.
(2) Společnost xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti, xxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxx vyzván x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X podáním xxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§91
Xxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vypovědět xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x když xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx určitou. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podílu xxxx 3 xxxxxx. Xxxxx, xxxxx podal xxxxxxx, není xxxxxxx xxxxxx xx podílet xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx takovou xxxxxxxxx xxxxxxx.
§92
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx splacených xxxxxx. Zbytek likvidačního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx společníky rovným xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx zůstatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxx.
(3) Společenská xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx likvidačního zůstatku xxxxx.
Oddíl 5.
§92x
§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§92x
§92x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§92x
§92x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§92d
§92d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
Xxxxx 6.
§92x
§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Díl XXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx 1.
Základní ustanovení
§93
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx za závazky xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxxxxxx může xxx xxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x x níž xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxx xx xxxxxxx podnikání xxxxxxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx statutární xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2.
(4) Pokud xxxx není xxxxxxxxx xxxxx, použijí se xx komanditní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§94
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) firmu x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x sídla právnické xxxxx nebo jména x bydliště xxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxx vkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§95
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx "xxxxxxxxxx společnost", xxxxxxx xxxx xxxxxxx "xxx. xxxx." xxxx "x. x.". Obsahuje-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ručí tento xxxxxxxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
§96
Návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podepisují xxxxxxx xxxxxxxxxx x přikládá xx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§97
(1) X xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komplementáři xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Při xxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech společníků, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx. Společenská smlouva xxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx souhlas většiny xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx rovněž stanovit, xx x xxxxxxx xxxxxx komanditisty xx xxxxx osobu xx xxxxxxxxxx souhlas ostatních xxxxxxxxxx. Ustanovení §115 xxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxx §67a xx xxxxxxxx xxxxxxx většiny xxxxxxxxxxxxx spolu se xxxxxxxxx většiny xxxxxxxxxxxx.
§97x
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vložit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklad xx xxxx určené společenskou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 5&xxxx;000 Xx. Xxxxx xx povinen xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvou, jinak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vzniku xxx účasti xx xxxxxxxxxxx.
§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§98
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x účetních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx obsažené xxxxx xxxx x tomu xxxxxxx auditora. Má xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závěrky x xxxxx požadovat xx xxxxxxxxxxxxx informace x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§99
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxxx.
§100
(1) Xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx určí xxxxxxx stanoveným xx xxxxxxxxxxx smlouvě, jinak xx zisk xxxx xx xxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx společnosti, xx po xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x poměru xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxxxxxxxx xxxx zisku xx xx připadající xxxxxx xxxxx a komanditisté xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vracet xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxx vztahy k xxxxxx xxxxxx
§101
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx komplementáři. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx samostatně.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx závazky xx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx, xx stejném xxxxxxx xxxx komplementář.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§102
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx společnosti vystoupit. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx právnické xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxx důvodem pro xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx ani xxx zrušení xxxxxxxxxxx.
(2) Prohlášením xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, doručením vyrozumění x neúspěšné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x exekuci xxxx, není-li podíl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pravomocným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komanditisty, xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, xxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx zastavení xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxx xxxxxx zaniká xxxx účast xx xxxxxxxxxxx. Nárok komanditisty xx vypořádací xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx nepostačující, jeho xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx obnovuje; xxxxxxxx xxx společnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povinen xxx xx 2 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx platí obdobně x x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx podíl na xxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vypořádací xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx byla doručena xxxxxxxx vyhláška podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx společníkovi, xxxxx x to xxxxxx, opis dražební xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a nebezpečí xx adresu uvedenou x xxxxxxx.
§103
§103 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§104
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací xxxx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx má nárok xx vrácení xxxxxx xx xxxx splaceného xxxxxx. Xxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zbytek xxxxxxxxxxxx zůstatku, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx rozdělí xxxx společníky xxxxx xxxxxxxx zásad xxxx xxxx.
(2) Nestačí-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xx vypočte xxxxxxx jako xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 5.
§104x
§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§104b
§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§104x
§104x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§104x
§104d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Oddíl 6.
§104x
§104x zrušen xxxxxxx předpisem č. 126/2008 Xx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§105
(1) Společností x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx společníci xxxx xx závazky společnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§106 xxxx. 2).
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx založena xxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společnosti. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §66x odst. 7. Xxxxx fyzická xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Společnost xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§106
(1) Xxxxxxxxxx odpovídá za xxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx ručí xxxxxxxx x nerozdílně xx závazky společnosti xx xxxx souhrnu xxxxxxxxxxxx xxxxx vkladů xxxxx společníků podle xxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx nesnižuje xxxx xxxxxx. Plnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx věřiteli xxxxxxx, x xxxx-xx xx možné, může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx společnosti. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxx požadovat náhradu xx společníka, jehož xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx účasti xx základním kapitálu xxxxxxxxxxx.
§107
Firma xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx "společnost x xxxxxxx omezeným", postačí xxxx xxxxxxx "xxxx. x x.x." xxxx "x.x.x.".
§108
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxx 200&xxxx;000 Xx.
(2) Nárok xxxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vůči společnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 xxxx xxxxxxxx nezapočitatelné, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx kapitálu.
§109
(1) Xxxx vkladu společníka xxxx činit alespoň 20000 Kč.
(2) Xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx účastnit xxxxx xxxxxx vkladem. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx jednotlivé xxxxxxxxxx stanovena rozdílně, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxx poskytnuty xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vkladu, musí xxx xx společenské xxxxxxx nebo v xxxxxxxx prohlášení x xxxxxxx vkladu nebo x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx (§143 xxxx. 6) xxxxxx xxxxxxx nepeněžitého vkladu x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §163a odst. 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§110
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx fyzické xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
x) výši xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx,
g) xxxxxx xxxxxxx vkladu,
x) xxxx údaje, které xxxxxxxx tento zákon.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx vydá stanovy, xxxxx upraví vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§111
(1) Xxxx podáním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodního rejstříku xxxx xxx splaceno xxxx emisní ážio x na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 %. Celková xxxx splacených xxxxxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžitých xxxxxx xxxx však xxxxx alespoň 100 000 Xx.
(2) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx jedním xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx x xxxx xxxx splacen xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§112
Návrh xx zápis xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všichni xxxxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§113
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx vkladu. Xxxx povinnosti nemůže xxx společník xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Jednatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx z prodlení xx xxxx 20 % z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx pohrůžkou xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx (§114) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx převést xx jiného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx x převodu xxxxxxxxxx podílu xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx x xxxxxx xxxxx obchodních xxxxxx xx úplatu xx xxxx vypořádacího xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx zrušit x xxxxxxx její xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx valné hromady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx společníky xxxxxxxx xx společníky xxxxxxxxx obchodní xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx hromadou.
§114
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx x x xxxx účasti xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kapitálu společnosti, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx účastní xxxxxx xxxxxxx, zvyšuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Jeden xxxxxxxx xxxxx xxxx náležet xxxx osobám. Xxx xxxxx x tohoto xxxxxxxxxx podílu mohou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxx xxxx zavázáni xxxxxxxx a nerozdílně. Xx vztahy mezi xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx podíl, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
§115
(1) Xx xxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx.
(2) Připouští-li to xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxx převést svůj xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx. Společenská xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílu xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx valné xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx podíl xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí mít xxxxxxxx formu a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx prohlásit, xx xxxxxxxxxx xx společenské xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovám. Xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx. Převodce xxxx xx závazky, xxxxx přešly převodem xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx převodu obchodního xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
§116
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxx právního xxxxxxxx. Společenská xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx podíl xx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx společníku. Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 10 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx zrušení xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxx 3 xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, jinak toto xxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx své xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinen xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ani xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx dědice xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nástupce, použije xx obdobně xxxxxxxxxx §113 xxxx. 5 x 6.
§117
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx právního xxxxxxxx společníka. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxx.
(2) Rozdělení xxxxxxxxxx podílu může xxxxxxxxxxx smlouva vyloučit.
(3) Jestliže xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samostatný xxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx x §109 odst. 1.
§117a
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nevznikne. Xxxxxxxxx xxxxxxxx podíl xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx podílu xxxxxx xxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxxxxx podílu xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxx na zápis xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx. X návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx listiny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx zajištěná xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx splněna, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jménem obchodní xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, umožňuje-li xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx věřitel vydá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajištěnou xxxxxxxxxx xx odečtení xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx x němu xxxxxx.
(6) Po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společník i xxxxxx xxxxx xxxxxxx x účastí xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx nárok xx základě účasti xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xx nepodaří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prodat xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 4, xx xxxxxxxx věřitel xxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx věřitel xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Zástavní xxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §115. Ve xxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx převádí na xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxx. Převodem obchodního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3. Xxxxxxxx věřitel xx xxxxxxx vyplatit bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx xxxxxx obecná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§118
Změna xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§119
Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx společníka, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Poruší-li xxxxxxxxx xxxx povinnost, xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§120
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx nabývat xxxxxxxxx obchodních podílů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podílu. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 5 x 6.
(2) Xxxxxx-xx společnost x xxxxxxx se zákonem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx společníka. Ustanovení §161d xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxxxx.
§120a
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx, xxxxxx, úvěr nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) jednatel vypracuje xxxxxxxx xxxxxx, xxx
1. xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx výhod x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx finanční asistence xxxxxxxxxx, a
3. xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zájmu společnosti.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) uloží společnost xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, co xx xxxxxxxxxxx, avšak xxxx xxxx xxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 35), xxxxx xx poskytována xx podmínek stanovených x §161f xxxx. 5.
§120x
(1) Xxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxx nabývat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx §120a, §161b xxxx. 1 xxxx. b), §161b xxxx. 3 x 4 a §161g xxxx. 2 až 5.
(2) Společnost xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §120a, §161a xxxx. 1 xxxx. a), §161a xxxx. 2, §161b x 161d.
§121
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxx základní kapitál (xxxx jen "příplatek") xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx vkladů. Xxxxxxx-xx xxxx příplatku hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx uložit. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §113 xxxx. 2 xx 6 xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx nestanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nemá xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Příplatky xxx xxxxxxxxxxx vrátit xxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společnosti.
§122
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx společnosti a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx hromadě x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do dokladů xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx údaje xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce.
§123
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zisku xxxxxxx xxxxxx hromadou x xxxxxxxxx xxxx společníky x poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxx nelze použít xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxxxxx §178 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxx. 2, xxxx. 3 x xxxx. 5 xx 7 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx žádat xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx zisku xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx.
§124
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§67) x xxxx a xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vytvořit xxx x xxxxxxx zisku xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, x němž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x to xx výši xxxxxxx 10 % x xxxxxxx zisku, xxxxx xx xxxx xxx 5 % z xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu. Xxxxx fond xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % x xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx rezervního xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx výše 10 % xxxxxxxxxx kapitálu.
(2) X použití xxxxxxxxxx xxxxx rozhodují xxxxxxxxx v xxxxxxx x §67, nejde-li x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx.
(3) Rezervní xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x úhradě ztráty xxxxxxxxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Valná xxxxxxx
§125
(1) Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
a) schválení xxxxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxx xxxxx §64,
x) schvalování řádné, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxxxxxxxx o rozdělení xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx ztrát,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx k xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečností (§141),
e) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xx x xxxxxxxx započtení xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx pohledávce xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) jmenování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) jmenování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §113 x 121,
x) jmenování, xxxxxxxx x odměňování likvidátora x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §67a,
x) xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy (§190b), xxxxxxx x převodu xxxxx (§190a) a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§66 xxxx. 2),
x) schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §120a,
o) xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx svěřuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, uděluje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jinak xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§126
Společník xx zúčastňuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x zastoupení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.
§127
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx společníci, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxx hlasů.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx hlas xx xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx hromada rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přítomných společníků, xxxxxxxxxx-xx zákon nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxx xxxxx §125 odst. 1 xxxx. x), x), x) x x) x o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech hlasů xxxxxxxxxx, nevyžaduje-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx; x těchto xxxxxxxxxxxx xxxx xxx pořízen xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx kapitál xxx, že se xxxxxxx xxxxxx společníků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxxxxxxx
x) valná xxxxxxx rozhoduje x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx osobě, x xxx xxxxx xx shodě, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxx xx xxx xxxxxxx x funkce xxxxxx xxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,
x) xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx v dalších xxxxxxxxx xxxxxxx zákon.
(6) Xxxxxxxxxx §186c xxxx. 1 a §186d se xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx nebyli xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x mimo valnou xxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, v xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx konat valná xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx zákon, xxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxx xxxxxxxx zápis, xxxx xxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxx notářského xxxxxx, x xxxx xx uvede x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx.
(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 14 xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx ve xxxxx (§66b).
§128
(1) Xxxxxxxxx-xx zákon, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednatelé xxxxxxx xxxxxx za xxx. Xxxxx hromada, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx nejpozději xx šesti xxxxxx xx posledního xxx xxxxxxxx období.
(2) Xxxxxxxxxx §193 xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§129
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx hromady xx oznámí xxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx projednat, xxx jsou-li přítomni xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx vzdát xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zápisu.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxxx, xxxxxxx vklady xxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx doručení jejich xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx. Nemá-li společnost xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx zvolí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx zvolení xxxxxxxx xxxx xxxxxx hromadu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx hlasů xxxxxxx předsedající.
(4) Jednatel xx povinen xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx jej na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxx společník, xxxxxxx tím xxxxx xxxxxxx pověří. Xxx xxxxx zápisu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §188 xxxx. 2 a 3.
§130
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx přijímat xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx hromadu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, předloží xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Nevyjádří-li xx společník xx xxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxx. Osoba, která xxxxxxxxxx xxxxx usnesení, xxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníkům. Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxx příslušejících všem xxxxxxxxxxx.
(2) Vyžaduje-li xxxxx xxxxxxxx notářského xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tehdy, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx s xxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxxx mít formu xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxxx.
§131
(1) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx 23) nebo xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, aby xxxx vyslovil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx měsíců ode xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx, xxx xx xxxx dovědět x xxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxx však do xxxxxxx xxxx xx xxxxxx valné xxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §127 odst. 7, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx společnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx, nejdéle však xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Jestliže xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx, xx tvrzené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx o xxx xxxxxxxxxxx, anebo xx, že obsah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxx měsíců xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx nebo tvrzeného xxxxxx valné hromady.
(3) Soud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxxxxx listiny xxxx xxxxxx, jehož důsledkem xx jen nepodstatné xxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxx následky,
x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx získaných x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx v xxxxxxx se zákonem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx, která takto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx jejím xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas.
(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx x rozporu x právními předpisy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovami, xxxx vůči společnosti xxxxx xx její xxxxxxx, dále xxxxx xx xxxxxxxxx zadostiučinění xx xxxxxxxx základních xxxx společníka, xxxxx xxxx xxx poskytnuto x x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxxx větě i x xxxxxxx, xx xxxx nevysloví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx moc rozhodnutí xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §127 xxxx. 8, §129 x §135 xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 4 společně x xxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednatelé; xxxx-xx xxxx účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určený xxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx jak jednatelé, xxx členové xxxxxxx xxxx, nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx zástupce společnosti xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xx xxx xxxxxx od doručení xxxxxx společnosti, ustanoví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx xxxxxxx pro každého.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx nebyl xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x rejstříkovém xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o povolení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xx xxxxxxx, jestliže xx přijetím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x donucujícím xxxxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.
(9) Xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx mezi skutečným xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxx zahájit, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx vysloví neplatnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx x nebudou-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxx, nejdéle xxxx xx xxx let xx zápisu skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(10) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 zastaveno proto, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zpět, nebo xxx jinou xxxxxxxx, xxxxxx xxx vstupem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxx soudu xxxxxxxx, v xxxx xxxxx
x) xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx,
x) x xxxxxx xxxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx překážku xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zastaveno, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx měsíců xx vyvěšení usnesení xxxxxxxxxxx xxxxx navrhovatel x xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.
(11) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x uvede, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x). Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(12) S xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx řízení x neplatnosti téhož xxxxxxxx.
§131x
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Každý xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx společnosti xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx jednateli, xxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxx, xxxxxx xx způsobil, a xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx proti společníkovi, xxxxx je x xxxxxxxx xx splacením xxxxxx. Xxxx osoba xxx společník, který xxxxxx podal, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx valná xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx.
§132
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nekoná se xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, kdy xx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §127 odst. 5 xx nepoužije.
(2) Xxxxxx společník xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 účastnil x jednatel x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zřízena. Xxxxxxx xxxxxxxxxx jediného xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx mezi společností x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxx, xxxxxx mít xxxxx xxxxxxxxxx zápisu xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx
§133
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx více, xx oprávněn jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovy xxxxx.
(2) Omezit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx omezení je xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx jmenuje xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx osob.
§134
Jednateli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. K xxxxxxxxxx x obchodním xxxxxx xxxxxxxxxxx, má-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx jinak.
§135
(1) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx seznam xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §194 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxx, odstavce 4 xx 7 a §196a se xxxxxxx xxxxxxx.
§136
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nesmí
x) podnikat x xxxxx stejném xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vstupovat xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx jiné xxxxx xxxxxxx společnosti,
x) xxxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání, x
x) vykonávat činnost xxxx statutární xxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže jde x koncern.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx důsledky stanovené x §65.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, v jakém xxxxxxx se vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx
§137
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku právo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxx xxxxx xx xxxxxx přeshraniční xxxx xx obchodního xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dozorčí xxxx. Počet xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx počet xxxxx dozorčí rady xxxxxxxx xxxxxx hromadou. Xxxxxxxxxx §200 xxxx. 5 xx 7 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jednoho xxxx více členů xxxxxxx rady xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, mají stejné xxxxx x xx xxxxxxxx podmínek i xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx nástupce xx xxxxxx vnitrostátní xxxx do obchodního xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxx druhé a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fúzí, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, zúčastní ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx právo na xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx volených xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx a společnost xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§138
(1) Xxxxxxx xxxx:
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) nahlíží xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx obsažené xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, mimořádnou x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závěrku x návrh xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx hromadě,
d) xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jednou xxxxx.
(2) Xxx členy xxxxxxx xxxx platí xxxxxxx ustanovení §194 xxxx. 2, 4 xx 7.
§139
(1) Xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx rady xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx členy.
(4) Xx členy xxxxxxx xxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx (§136).
§140
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xx valné xxxxxxx. Xxxx jim být xxxxxxx slovo, xxxxxxx x to požádají.
(2) Xxxxxxx rada xxxxx valnou hromadu, xxxxxxxx to vyžadují xxxxx společnosti. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §129 odst.1.

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§141
(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx. Xxxxxxxxxxx podle §125 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x §113, 115 x 117 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §173 xxxx. 2 x 3 platí xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx do xxxx xxxxx některých xxxxxxxxxx, je třeba x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx schválený text xxxxx xxxxxx společenské xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxx, co se x xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx úplné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříkového xxxxx.
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§142
Zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx tímto splacením.
§143
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx vklady, x xx xxxxxxxxx závazku xx xxxxxxx vkladu. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obchodních podílů, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx společníci xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx společenskou smlouvou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx měsíce xxx dne, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx valné hromady xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Prohlášení x xxxxxx se xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx má právní xxxxxx x vůči xxxxxxxx xxxxxxxx společníka. Xx souhlasem xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx až do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx společník.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
a) xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxx, xx xxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx započítává xx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu, která xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vkladu xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx návrh na xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu neúčinné. Xxxxxxxxxx §167 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x novému xxxxxx xx přebírá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x x), xxxxx xxx xxxxxxxx peněžitého, xxxxxxxxx nepeněžitého vkladu x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx, xxxx prohlásit, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §204 xxxx. 3 se xxxxxxx obdobně.
§144
Valná xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, mimořádné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrce xx vlastním kapitálu xxxxxxxxxxx, pokud nejsou xxxxx xxxxxx účelově xxxxxx. Tím xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §208 xxxx. 1 až 5 x odst. 6 xxxx. a) x x) se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxxxx i novou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu rozhodovat, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§145
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu podat xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx podáním xxxxxx xxxxxx musí xxx xx xxxxx peněžitý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxx xxxxxxxx dohoda o xxxxxxxxx. Xxxxxxx základního xxxxxxxx xx účinné xx dni xxxxxx xxxx xxxx výše xx obchodního rejstříku. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, platí xxxxxxxxxx §111 xxxx. 2 xxxxxxx.
§146
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx hromady x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx
x) xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jakým jiným xxxxxxxx bude x xxxxx xxxxxxx naloženo.
(2) Z důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaniknout xxxxx xxx xxxxx, který xxxxxxx xx obchodní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vklady lze xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx společníci xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kapitál x xxxx nesplaceného vkladu. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 a §109 xxxx. 1.
(3) Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx návrh xxxxx podle xxxxxxxx 1.
§147
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx xxxx xx 15 xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sobě x xxxxxxx xxxxxxxx 30 dnů. V xxxxxxxx xx vyzvou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 90 xxx po xxxxxxxxx oznámení, xxxxx-xx x xxxxxxx základního xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přihlásí své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx. Xx-xx věřitel za xx, xx se xxxxxxxx dobytnost xxxx xxxxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soud x xxxxxxx xx xxxx a výši xxxxxxxxxx.
(3) Snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je-li xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx pohledávky nebyly xxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxx xxxxxxxxx nevyžaduje. Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxx xx xxx zápisu xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx prominout povinnost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
§148
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudem
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx vystoupit, může xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx společníka, navrhnout, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, nelze-li xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §113 xxxx. 5 a 6 xxxxx obdobně.
(2) Xxxxxx účinky xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx
a) xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku,
x) doručení vyrozumění x neúspěšné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx
x) pravomocné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx uplynutí lhůty xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx vymáhané xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, xxx-xx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx zastavení xxxxxxx, xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné xxxxxxx, xx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx obchodního xxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, který x to požádá, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx x nebezpečí na xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx. Xxxxxxxx příklepu x řízení o xxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx společníka xx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxx společníkem xxxxxxx toho, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx, nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx majetek xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společníka stává xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx x práva xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 23) x tím, xx xxxxxxx plnění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxx konkurs xx xxxxxxx společníka, jehož xxxxx xx společnosti xxxxxxx xxxxx odstavce 2, zrušen x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxx dlužníka xx xxxxx nepostačující, x xxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 odst. 5 x 6, xxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti xx xxxxxxxx; jestliže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podíl, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx-xx xx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx vypořádací xxxxx. Xx platí xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zastavena xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.
§149
Vyloučení xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx vyzván x xx možnost xxxxxxxxx byl písemně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxx společníci, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxx polovinu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §113 xxxx. 4 xxx xxxx xxxxxxx. Ustanovení §113 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx.
§149x
Xxxxxx x xxxxxxxx účasti
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx formu x xxxxxxx musí xxx xxxxxx ověřeny. Xxxxxxxxxx §113 odst. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx.
§149x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/1996 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1996

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§150
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxx společníku, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zanikla, nebo xxxx právnímu xxxxxxxx xxxxx xx vypořádací xxxxx (§61 odst. 2).
(2) Osoba, které xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx podíl, xxxx xx splacení xxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu nabyvatelem xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx povinna vyplatit xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu poté, xx splnila povinnost xxxxx §113 xxxx. 5 xxxx 6, xxxxxxxx xxx vklad xxxxxxxxxx splacen. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §113 xxxx. 5 nebo 6 xxxxx společníka xxxxxxx, je společnost xxxxxxx xxxxxxxx vypořádací xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx vkladu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prodloužit.
Oddíl 5.
Xxxxxxx x likvidace xxxxxxxxxxx
§151
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) rozhodnutím xxxxx podle xxxxxxxxxx §152,
b) x xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§152
(1) Xxxxxxxxx-xx společenská smlouva xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx se mohou x xxxxx domáhat xxxxxxx společnosti x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§153
Při xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx podíl xx určuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva něco xxxxxx.
Xxxxx 6.
§153x
§153x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§153x
§153x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§153x
§153x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Sb.
§153x
§153x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§153x
§153e xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
Díl V.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx ustanovení
§154
(1) Akciovou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kapitál xx rozvržen xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxx. Akcionář xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx "xxx. xxxx." xxxx zkratku "x. x.".
§155
(1) Xxxxx je xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx se podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, jejím xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx společnosti. Osoba, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, i xxxx společnost xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy, a xx ode xxx xxxxxx základního xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx, xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx podílí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxx, x když xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx návrh xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zamítne xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x zvýšení základního xxxxxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx až xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx x listinné podobě (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "zaknihované akcie"). Xxxxxxxxxx xxxx vydat xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx xxx změnu formy xxxx podoby xxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx společnosti,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx formy xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx.
(4) Listinná xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx označení x xxxxxx člena nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx emise. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.
(6) Xx-xx xxxxxx více xxxxx akcií, xxxx xxxxx obsahovat označení xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x nimi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx (xxxxxxx akcie), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Akciová xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek xx všemi xxxxxxxxx xxxxxx. Jiné xxxxx xxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxx, nesmějí xxx vydávány.
§156
Xxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxx na xxxxx nebo xx xxxxxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxxxxx vydala akcie xx xxxxx, xxxx xxxxxx akcionářů, x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx druhu a xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx hodnota, xxxxx xxxx název x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx listinné xxxxx na jméno, xxxxxxxx xxxxxx akcionářů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 11. Společnost xx xxxxxxx xxxxxxx svému xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx za úhradu xxxxxxx vydat xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vlastníky xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx sedmi xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx také osobám xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx. Číslo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx akcionářů poskytne xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vedená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxx xx prokáže, xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Neodpovídá-li xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx akcie xx jméno. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx jméno způsobil, xx není xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx neplatné xxxxx, xx mu xxxxxxxxxx neumožnila xxxxx xx valné hromadě xxxx xxxxx hlasovacího xxxxx.
(4) Stanovy xxxxx omezit, xxxxxxx xxxx vyloučit, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx x převodu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx důvodu vznikla. Xx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx nabýt xxxxxxxxx dříve, než xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx podmíní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx a za xxxxxx podmínek xx xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx x převodu xxxxxxx, popřípadě x xxxxxx případech xx xxxxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže tento xxxxx odmítne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx jméno x xxxxxxxxx, kdy xxxxx stanov xxxxx xxxxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnotě. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nerozhodne xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx, platí, xx xxx souhlas xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx akcie xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx, x xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx při xxxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §186a xxxx. 6.
(5) Xx-xx xxxxxx akcií xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx orgánu též x zastavení těchto xxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxx souhlas x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx zastavených xxxxx xx jméno xxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxx se souhlas xxxxxxxxxxx xxxxxx společnosti xxxxxxxxxx.
(6) Listinná xxxxx xx xxxxx xx převoditelná xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxx se xxxxx xxxxx nebo název x sídlo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxx převádí, x xxx převodu xxxxx. Xx rubopis xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X účinnosti xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx akcionáře x xxxxxxx xxxxxxxxx. Společnost xxxxxxx zápis xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxx akcionáře xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xx xx xxxx xxxxxx změna prokázána.
(7) Akcie xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x listinnou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx, xxx prokáže písemným xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §184 xxxx. 2. V xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, pro který xx prohlášení vydává, x den jeho xxxxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxxxx, x xxxxx xx vystavila, xxxxx xxxxxxxxxxx (uložiteli) xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Práva spojená xx xxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxxxxx vykonává xxxxx vedená x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xx xxxxxxx akcií xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx dohodnout, xxx x nich xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxxx společného xxxxxxxxx. Na vzájemné xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o spoluvlastnictví.
(10) Zemře-li akcionář, xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx x akcií xxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Je-li více xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx s akcií xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx.
(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akcie xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankovní služby xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, který xx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx akcionářů k xxxxxxxxxx xxx.
§156a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ní xxxxxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx dividendy, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§160) x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x akcií (xxxx xxx "xxxxxxxxxx převoditelné xxxxx").
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxx x akcií se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx prokázat, že xx xxxx xxxxx xxxx postoupeno osobou, xxxxx byla v xxxx xxxx postoupení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx převoditelného xxxxx, xxxx osobou, xxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx podala xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx převoditelného práva xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx toto právo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxx zápisu samostatně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů.
(5) Xxxxx tak xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx právo xxxxxxx xxxxx s xxxxx xx xxxxx odděleno x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x této akcii.
(6) Xxxxx xxx xxxxx k xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxx xxxxx, nepřechází spolu x xxxxx xxxxx, xx které xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxx xxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx zaknihovaných cenných xxxxxx xxxxxxxx.
§156x
Rozhodný xxx
(1) X xxxxxxxxx určených zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pouze osoba, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxx toto xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákonem (dále xxx "rozhodný den"), x xx i x xxxxxxx, že xx rozhodném xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx papíru. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx práva k xxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxx nebo, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §156 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xx xx xx, xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x rozhodnému xxx.
§157
Stanovy xxxx určit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot těchto xxxxx xxxx odpovídat xxxx základního xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§158
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kurs xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxx, za něž xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pokryt x vlastních zdrojů xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kursu nebo xxxxxxx cen všech xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxx xx x xxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx práva podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xx důchodu.
§159
(1) Xxxxxxx mohou určit xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dividendy xxxx podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), jestliže souhrn xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Vydání xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx určitý xxxx xxxxxxxxx xx hospodářských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní předpis xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xx valné xxxxxxx, xxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx akcií. Jejich xxxxxxxxx xxxx všechna xxxxxxx xxxxx spojená x xxxxxxx. Xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx dni, v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx prioritní dividenda xxxxxx vyplacena, nebo xxx xxx xxxxxxxx x výplatou prioritní xxxxxxxxx nabývá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dividendy, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x výplatou prioritní xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx právo xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§160
Vyměnitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx tak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx usnesení valné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "prioritní xxxxxxxxx"), pokud současně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx základního kapitálu (§207).
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, a xxxx obsahovat
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x určení xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxx dluhopisů,
x) xxxxx x xxxxx xxx uplatnění xxxx x vyměnitelného xxxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx počátek xxxx xxxx xxxxx; lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx akcie (xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx dva xxxxx,
d) druh, xxxxx, podobu, jmenovitou xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx lze xx jeden xxxxxxxx xxxxxxx xxxx upsat; xxxxxxxxx hodnota xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx,
x) emisní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x prioritních dluhopisů xxxx xxxxxx, jak xxxx stanoven, anebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx stanovilo xxxx výši, xxxxxx xx vyloučeno nebo xxxxxxx přednostní xxxxx xxxxxxxxx na získání xxxxxx dluhopisů.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uvedena v xxxxxxxx zaknihovaných cenných xxxxxx x xxx, xxx toto xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxx).
(4) K tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx listu (§217a).
(5) Na xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx ustanovení §204a xxxx. 1 xx 5 obdobně. Na xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx podobě, xxxx xxxxxx podmínky vyměnitelných xxxxxxxxx x prioritních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx vyměnitelných x xxxxxxxxxxx dluhopisů. Na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení §204a obdobně.
(7) X dalším xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Nabývání vlastních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
§161
(1) Xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx akcie, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Upíše-li xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účet xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx akcie xx xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 x xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx závazku xx xxxxxxx, xxxxx prokáží, xx x xxxxxxx xxxxxx akcií xxxxxxxx xxx vědět xxxxxxx.
(4) Xxxxx, na xxxxx účet platí xxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x takto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§161x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednající xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nabývat xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx emisní kurs x xxx xxxxx
x) xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxxxxxxx nabytí xxxxx, xxxxxxx xxxx:
1. xxxxxxxx počet xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx delší xxx 5 xxx,
3. xxx nabytí xxxxx xx úplatu xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx společnost xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx akcií, včetně xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiná xxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxx xxxxxxxx kapitál xxxxxxx x částky xxxxxxx x §178 odst. 2 xxxx. a) x b),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervního xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §161d xxxx. 2 xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx stanovená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx povinno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důvody x účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxx x jmenovitou xxxxxxxx xxxxxxxx akcií, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x x xxxxx, xxxxx za ně xxxx xxxxxxxxx. Takto xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx zcizit xx 18 xxxxxx xx jejich xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx společnosti za xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §158. Xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxxxxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxxxx do 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xx splnění povinností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) a x) xxxxxxxx představenstvo.
§161x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v §161a, xxxxxx-xx je
a) xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné hromady x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložené jí xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxx rozdělení, xxxxx xxxxxx formy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) v xxxxxx xxxxxx při xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x důvodu výkonu xxxxx xx uspokojení x xxxxxxxxxx kolaterálu.
(2) X xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §161a xxxx xxxxxxxxxx nabýt vlastní xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x). Xx platí x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vkladu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodla x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §177 xxxx. 3 xx 7.
(3) Xxxxx a zatímní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx povinna zcizit xx 18 měsíců xx jejich nabytí x xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxx xxx xxx xxx jejich xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovených v xxxxxxxx 3 xxxx x §161a xxxxxxx, xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx jmenovitou hodnotu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx základní kapitál x tehdy, vykáže-li x xxxxxxx vlastní xxxxx a součet xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §178 xxxx. 2 xxxx. a) x b) přesáhne xxxxxxx vlastního xxxxxxxx, x xx nejméně x xxxxxx, která xx rovná tomuto xxxxxxx. Xxxxxxx-xx společnost xxxxxxxxx snížit xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx x bez xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx splatit emisní xxxx xxxxx, které xxxxxxx list nahrazuje, xxxxxx xxx x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxx rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§161c
(1) Xxxxxx xxxx učiněný x xxxxxxx x §161a x 161b xxxx neplatný, xxxxxx xxxxx strana xxxxxx x xxxxx víře.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx akcie xxxx zatímní listy xxxxxx v rozporu x ustanovením §161a x 161b xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx, jinak xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx, xxxx ji xxxx x bez xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§161x
(1) Xxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy, xxxxxx vykonávat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx valná xxxxxxx x xxxxxxxxx zisku xxxx akcionáře xxxxx §178, xxxxxxxxxxx nevznikne xxxxx xx xxxxxxxxx x valná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx listy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zatímní xxxxx x rozvaze, musí xxxxxxxx xxxxxxxx rezervní xxxx ve xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx způsobem tento xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 může xxxxxxxxxx xxxxxx nerozdělený xxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxx může společnost xxxxxx xxxxx svého xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxx dotčena povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx fond podle §217 xxxx. 2.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, obsahuje xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládaná xxxxx xxxxxxx podle §192 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxx xxxxxx akcií, x xxxxx xxxxx x průběhu účetního xxxxxx,
x) počet x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx akcií xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx akcie xxxx nabyty za xxxxxx,
x) počet x xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x majetku xxxxxxxxxxx, a jejich xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§161x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx zástavy vlastní xxxxx xxxx zatímní xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §161a xxxx. 1 xxxx. x) a §161a xxxx. 2, §161b, 161d x x §161f.
(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx banky x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx činnost xxxx 13), xxxxx xxx x obchody xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§161x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx akcií nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společnost poskytovat, xxx xxxx-xx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxx,
x) představenstvo xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx asistence xxxxxxxxxxx,
x) poskytnutí finanční xxxxxxxxx předem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); x xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hlasů xxxxxxxxxx akcionářů,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx výhod x xxxxx z xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx, xx jakých xxxx xxxxxxxx asistence xxxxxxxxxx, xxxxxx ceny, za xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),
4. xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx asistenci xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx akcie získány, xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx asistence xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx základní kapitál xxxxxxx x částky xxxxxxx x §178 xxxx. 2 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; §161d xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. d) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu poté, xx ji xxxxxxxxx, xxxxx vždy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx schvaluje, xx xxxxxx listin; zpráva xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, členu xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) na společnosti x těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dozorčí xxxxx. Xx xxx xxxxxxx zprávě tento xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy představenstva x výslovně se xxxxxxx k xxxx, xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx 2 xx použije obdobně.
(4) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) a x) a xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §158.
(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx asistence xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 35), xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu pod xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§161g
(1) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do zástavy xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx akcií xxxx zatímních listů xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §161, §161a xxxx. 1 xxxx. x) x x), §161a xxxx. 2, §161b odst. 1 písm. x) xx e), §161b xxxx. 2 xx 5, §161c x 161f.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx osoba xxxxx xxxx zatímní xxxxx xxxxxxxxxxx v zákonem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx zrušit x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §161d xx xxxxxxx přiměřeně.
(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 a 2 xx nepoužije, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxx xx účet xxxx osoby, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx ovládanou osobou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx podnikání xxxx obchodníka s xxxxxxx papíry, xxxx
x) získala postavení xxxxxxxx xxxxx až xx xxxxxx xxxxx xxxx zatímních xxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nabytými xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx vykonávat a xxxx akcie x xxxxxxx listy xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §161a odst. 1 xxxx. b).
(5) Ustanovení §161a xx 161d x §161f xx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx §161f xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx omezení xxxxx §158 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ovládané xxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
§162
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zakladatelem xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zakladatelskou xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společnost zakladatelskou xxxxxxxx.
(3) Základní xxxxxxx společnosti založené x xxxxxxxx nabídkou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 20 000 000 Xx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 20 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx zvýšit nejméně xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
§163
Zakladatelská xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zakladatelská xxxxxxx musí obsahovat
x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxx xxxxx x xxxxxx jmenovitou hodnotu, xxxxxx, v xxx xxxxx xxxxx vydány, xxxxx i xxxxxx, xxx xxxxx budou xxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx a kolik xx xxxxxxxx; mají-li xxx xxxxxx akcie xxxxxxx xxxxx, jejich xxxxx x popis xxxx x xxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx x omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na jméno,
x) xxxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxx upisuje, xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxx xxx splacení xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kurs xxxxxxx,
x) splácí-li xx xxxxxx xxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx předmětu nepeněžitého xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx hodnotu, podobu, xxxxx x xxxx xxxxx, jež xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx výši xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1,
x) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xx x),
x) xxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru Xxxxxx národní xxxxxx. Xxxxxxx nabídka akcií xxxx xxxxxxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx
x) místo x xxxx upisování xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx než dva xxxxx,
b) xxxxxx xxx upisování akcií, xxxxxxx zda účinnost xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx toho, xxx x upsání akcií xxxxx, popřípadě zda xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx upisovatelům, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx akcií xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx akcií,
x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx takovém xxxxxx,
x) určení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxx, xxxx, popřípadě účet x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro splacení xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxx upisovaných xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx způsob xxxx určení xxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx stejný, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Nikdo xxxxxx xxx zproštěn xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx snížení základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx s xxx xxxxxxxx valná xxxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx, xxx se xxxxxxx xx založení xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§163x
Xxxxxx xxxx xxxxx
(1) Xxxxxx kurs xxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx kurs xxxxx xxx nižší xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxx kurs xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx akcií, xxxxx rozdíl mezi xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií xxxxxx ážio. Xxxxx xxxxxx placená xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nižší než xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx nejprve xx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebude x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx mezi xxxxxxxx nepeněžitého vkladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za emisní xxxx, pokud xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx valné hromady xxxxxxxx, že tento xxxxxx nebo jeho xxxx je společnost xxxxxxx vyplatit xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x tvorbu xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x banky xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx, xxxxx xx xxx účelem zřídí xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vklady na xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx upisovatelům.
Xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx akcií
§164
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zabezpečují vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx místě.
§165
(1) X xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §164 xxxx. 1 xxxxxxx zápisem xx xxxxxxx upisovatelů. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx druh xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx kurs xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, firmu xxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx, xxxxx je xxxxxx neúčinné (§167 xxxx. 2). Xxxxxx xxxxxxxxxxx na listině xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx ověřen.
(2) Xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx akcie nepeněžitými xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx emisní xxxx x xxxxxxx 10 % xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zakladateli xx veřejné nabídce xxxxx. Nesplní-li xxxxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxxx xxxxxxxx (§167 xxxx. 2).
§166
(1) Xx xxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zakladatelská xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x přijetí nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx upisovateli xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx dni, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, x xxxx má xxx xxxxxxxxxx sídlo.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx další upisování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx navrhovaný xxxxxxxx kapitál.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§167
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxx upsaných akcií xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže akcie xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx dodatečně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx akcií xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx upisovatelům částku xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx výši xxxxx obvykle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx částku, x xxxxx, v němž xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxx.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§168
(1) Xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §164 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Upisovatelé, xxxxx xxxxxx akcie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx listině, xxxx xxxxxxx splácet xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx 30 % xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx upisovatelé xxxxxxx splatit xxxxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxx hromady.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx (§60) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxxx:
x) xxxx, formu, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx upsaných akcií,
b) xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx splacení xxxxxxxx xxxxx upsaných xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po zápisu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zatímní xxxx, xxxxx jde x upsané akcie, xxxxxxx xxxxxx kurs xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§169
(1) Xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §165 x 168, xxxx xxxxxxxxx účastnit xx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx. Zakladatelé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hromadu xxx, xxx xx xxxxxx do 60 xxx ode dne, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx lhůtu xxxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx se xxxxxxxxx akcií za xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx §167 xxxx. 2.
§170
(1) Xxxxxxxxxx valná xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxx byly xxxxxx xxxxxx xxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx ážio.
(2) Ustavující valná xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx účastní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§169 odst. 1) x xxxxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předsedá xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeden ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zúčastnit xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §171 xxxx. 2 poslední xxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx většinou může xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx všech přítomných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §186c xx použije xxxxxxxxx.
§171
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx hromada
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx stanovy společnosti,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx xxxxx stanov xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se nepoužije.
(2) Rozhodne-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejdříve xxxxxx xxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x splnili xxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 1. Jestliže xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx veřejná xxxxxxx xxxxx krácení počtu xxxxxxxx akcií, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jmenovitých xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx nestalo xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §167 xxxx. 2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx ustavující xxxxx xxxxxxx rozhodne o xxxx xxxx základního xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx kapitál xxxxxxxx xxx upsané akcie, x xx xx xxxxxxxx tohoto rozhodnutí.
(3) Xxxxxxxxxx valná xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx znalců xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, jmenovitou xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x druh xxxxx, xxxxx mají xxx xxxx protiplnění na xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx hromada xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx osvědčuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx seznam xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx hodnotu akcií xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, jakož x xxxx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx pořídí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§172
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx akcií
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx veřejná xxxxxxx akcií x xxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx obsaženo xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §170 xxxx. 1 xx nepoužije.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx veřejné nabídky xxxxx jedna xxxxxxxxx xxxxx.
§173
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) firmu x sídlo xxxxxxxxxxx,
x) předmět podnikání (xxxxxxxx),
x) výši xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx splácení xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x jmenovitou xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx majitele, xxxx kolik xxxxx xxx xx xxxxx x kolik xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, zda xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x způsob xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx společnost xxxxx x různé xxxxxxxxx hodnotě, xxxxx xxxxx vztahující xx x té které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§184a odst. 2), xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, délku funkčního xxxxxx člena orgánu, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxx působnosti a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx rezervního xxxxx a xxxx, xx které xx xxxxxxxxxx povinna xxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx,
i) xxxxxx xxxxxxxxx zisku a xxxxxx xxxxxx,
j) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včas xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x snižování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx kapitál xxxxxx akcií x xxxxx losováním,
x) xxxxxx při doplňování x xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o zvýšení xxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx akcií xx xxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxx či xxxx změně, nabývá xxxxx stanov xxxxxxxxx xx xxx zápisu xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ostatní xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nabývají účinnosti xxxxxxxxx, xxx o xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, neplyne-li z xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x změně xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx obsahu xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x změně stanov xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx o takové xxxxx doví, xxxxx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx druhem xxxx xxxxxx akcií xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx dojde x xxxxxx xxxxx. Pokud xx mění xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx prohlášením xxxxx xx xxxxxxxx.
§174
Stanovy xxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxx
x) vydávání xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx akcií xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx označení, xxxxx x práva x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160 a xxxxx x xxxx spojená,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxx §204b xxxx. 4 nebo 5, jestliže xxxxxxxxxx xxxx poukázky xx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx
§175
Xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§176
Xxxxxxx xxxx
(1) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx akcie"), xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nahrazující všechny xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx "zatímní xxxx",
x) xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti,
x) xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx listu,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upsaných xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) počet, xxxxxx x formu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx akcií x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx kursu,
x) datum emise xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx podpisy xxxxx představenstva, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx list xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x povinnost xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx listu převede xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kursu. Xxx-xx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxx několika osob, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emisního xxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxx nahrazuje, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxx xx použijí xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xx jméno. Xxxxx zatímní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcie xx jméno, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx podle xxxxxx společnosti xxxxxxx, xx xxxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx akcií akcionáře, xxx předložil xxxxxxx xxxx x výměně xx xxxxx, nebo xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx. Pokud xxxx splacen xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií, vymění xxxxxxxxxx zatímní list xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx kurs byl xxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxx list x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx součtem dosud xxxxxxxxxxxx akcií, xxxxx xxxx zatímní list xxxxxxxxx. Xxx postup xxx výměně xxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §213a xxxx. 2. Xxxxx xx být xxxxxxx zatímní list xx zaknihované xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx upsal, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx kurs xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx výši 20 % ročně.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kurs xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx splatil xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx lhůtě xx 60 xxx xx doručení xxxxx.
(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx společnosti a xxxxx xxx, xxx xxxxxx zatímní xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx opatření. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ručí xxxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zatímní xxxx nevrátí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem určeným xxxxxxx x stanovami xxx svolání xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x xxx zašle xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx představenstvo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx kurs těchto xxxxx.
(7) Xxxxxxx, xxxxx získá společnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx x vrácení xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyloučeným upisovatelem xx xxxxxxxx emisního xxxxx akcií upsaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.
§177a
(1) Xxxxxxxx-xx společnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx akcionář xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxx, do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx akciím xxxxxxxx x xxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Převodce xxxx za závazky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §115 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §156 xxxx. 2. Xxxxx seznam xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxx §156 xxxx. 11. Xxxxxxxxxx §156 odst. 11 x §178 xxxx. 8 xx xxxxxxx xxxxxxx.
§177x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.6.2013
Oddíl 3.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§178
Podíly xx xxxxx společnosti
(1) Akcionář má xxxxx xx xxxxx xx zisku xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx. Nevyplývá-li z xxxxxxxxxx stanov xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx akcií xxxxx xxxxxxxxx. Společnost xxxxx xxxxxxxx zálohy xx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx zdroje xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx zjištěný x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxx než základní xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu akcií, xxxxx byly xxxxxx xxxxx společnosti xx xxxxxxx základního kapitálu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxx řádné xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a
x) xx část xxxxxxxxxx fondu xxxx xx rezervní xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx použít x xxxxxx akcionářům.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx dozorčí xxxx xx xxxxx (xxxxxxxx) může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx společnosti ve xxxxx xx stanovami xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x úhradě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxx §158, xxxx xxxxxxx xxx akcií společnosti xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx tantiému x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 8 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx určená x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zisku xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, než xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §217 odst. 2 x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x nerozdělený xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dle xxxxx volného uvážení.
(7) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxx jiného, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx x rozdělení xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx připadající xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx §156 xxxx. 11. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaknihované xxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx usnesení xxxxx hromady xxxxx xxxxxx s akcionářem xxxxx, xxxxxxx dividendu xx adrese xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x rozhodnému xxx. Pokud společnost xxxxxx listinné xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx; nebylo-li místo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx x xxxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dividendu xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(9) Jsou-li xxxxx společnosti xxxxxx xx majitele x xxxxxx-xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx povinno xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx výplaty, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxx na xxxxx x stanovy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dividendy, xx představenstvo povinno xxxxxx akcionářům xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx o výplatě xxxxxxxxx xxxxxxxx, nezasílá-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.
(10) Rozhodným xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na dividendu xx den konání xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx, xx rozhodný xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx dividendu xx shodný s xxxxxxxxx dnem xxx xxxxx xx valné xxxxxxx, která rozhodne x xxxxxxx dividendy.
(11) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx valné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dividendy, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx splatnosti xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
(12) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §156a xxx dne, xxx xxxxx hromada xxxxxxxx o výplatě xxxxxxxxx. Xxxxxxxx však xxxx nebo mají xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx spojené s xxxxxxx převoditelné xxxxx xxxxx s xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx x před xxxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx období, x xxxxx se kupón xxxxxxxx.
§179
(1) Xxxxxxxxx přijatou x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx předpokládá. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dividendy xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §65a a 178, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromada. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx podílu xx zisku, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx, která tím xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Došlo-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx dividendy, x rozporu s xxxxxxxxxxxx §65a x 178, xx xxxxxxxx xxxxxxx vyplacený xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za splnění xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx jejího xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxx. Xx vrácení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
a) x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx,
x) při vrácení xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§177),
x) xxx xxxxxxxxxxx podílu xx likvidačním zůstatku.
(3) Xx zrušení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx akcionář xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx to xxxxx výslovně dovoluje.
§180
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx valné xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx, xx právo xxxxxxxxx a xxxxxx xx ní vysvětlení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, je-li takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxx určit počet xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx tak, xxx xx akcie xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx akcie s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx počet xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stejném xxxxxx, xxxx je poměr xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanovením xxxxxxxxxx xxxxx hlasů xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx rozsahu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxxx x jím xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx má xxxxx na vysvětlení xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx obsažená xx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx x musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obraz x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx by xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Odmítne-li xxxxxxxxxxxxxx x uvedených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx vyžadována, xxx xxxxx bude x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčí xxxx. Xxxxxxxx nesouhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxx rada, xxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů na xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na více xxxxxx obdobného xxxxxx. Xxxxx, xx vysvětlení xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bodům programu xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx společnosti nejpozději x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hromady x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zápis, xx povinen doručit xxxxxxx xxxxx svého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxxxxxxx xxx přede xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x návrhy xx xxxxx konkrétních xxxx xx orgánů xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx možné, nejméně xxx dny xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ještě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx valnou hromadu xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx, spolu x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx nebo x oznámením x xxxxx svolání. Na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxxxx 6. Xxxxxxx společnosti xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
§181
(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx mají xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dosahuje xxxxxxx 3 % základního xxxxxxxx, x dále xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx kapitál 100 000 000 Xx x xxxxx, xxxxx mají akcie, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dosahuje xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x svolání xxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxx x její xxxxxxx. Lhůta xxxxxxx x §184a xxxx. 2 xx zkracuje xx 15 xxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx byly xxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx první xxxx 50 xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx věty 21 xxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx měnit. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx navržený xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx na xxxxxx akcionáře nebo xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx mimořádnou xxxxxx hromadu x xx xxxx úkonům x xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx může soud xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Pozvánka xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 s xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, a dne, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněni xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx soud zmocní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx závazek xxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně. Xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx škody, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§182
(1) Xx xxxxxx akcionáře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §181 xxxx. 1
x) xxxxxxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x že xx mu doručen xxxxxxxxxx xx 20 xxx xxxx konáním xxxxx hromady xxxx xx-xx určen, před xxxxxxxxx xxxx, zařadí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jednání xxxxx xxxxxxx; pokud xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pozvánky na xxxxxx hromadu xxxx xx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx ve xxxxx xx deseti xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx případně, je-li xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx hromadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x stanovami xxx xxxxxxx xxxxx hromady; xxxxxxxx xxxxxx uveřejnění xxxx xxx možné, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pořad jednání xxxx valné xxxxxxx xxxxxxx xxx postupem xxxxx §185 xxxx. 4,
b) dozorčí xxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx představenstva v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxx škody, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx představenstva,
x) představenstvo xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx akcionářům, xxxxx xxxx v xxxxxxxx x jeho splacením, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §177.
(2) Xxxxx xxxxxxx rada xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu nesplní xxxxxx xxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxx x §181 odst. 1 xxxxxxxx právo na xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx žalobu podal, xxxx osoba xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx v §181 xxxx. 1 xxxxx požádat xxxx, xxx jmenoval znalce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vztazích xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami xxxxx §66a xxxx. 12, xxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §66a xxxx. 13.
§183
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §131 odst. 1 až 10 x 12.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxx §131 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx, že pozvánka xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §184a xxxx. 3 xxxx. c), xxxxxxxxx §202 xxxx. 2 xxxx. x), d).
(3) Xxxxxxxx xxxxx §131 odst. 10 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zkráceném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady x xxxxx, xxx xxxxx xxxxx podle §131 xxxx. 10 xxxx. x). Xxxxxx-xx lhůta xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§183x
(1) Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx takové xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení; xxx xxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx převzetí xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx podle xxxxxx zákona x xxxxxx společnosti, jejíž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx
x) jméno xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxxxxxxx,
b) podstatné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx účastnický cenný xxxxx, xxxxxxxxx dostatečně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx smlouvy činěn,
x) další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx veřejného návrhu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xx xxxxx společnosti, xxxxx účastnické xxxxx xxxxxx xxxxx nabýt (xxxx jen "cílová xxxxxxxxxx"), ve xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx společnost. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx navrhovateli xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xxx jehož xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx upravující obsah xxxxxxxxxx xxxxxx cílové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x veřejným xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 7. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxx tato xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx uzavřených na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx postupu xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx převzetí, xx použijí xxxxxxx.
(5) Činí-li xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx výše protiplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx protiplnění xxxxxxxx znalce. Xxx xxxxxxxxx, odměňování a xxxxx xxxxxxx znalce xxxxx obdobně §59 xxxx. 3 x 4. Xxxx závaznosti xxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 4 xxxxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxx-xx cenné papíry, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxx xxxx první, xxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx protiplnění xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx v xxxxx případě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřenost xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xx xxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení veřejného xxxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx národní bankou xx xxxxx navrhovatel. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx výše navrženého xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx veřejný xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vady, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx ve lhůtě 15 pracovních xxx xxx dne, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx výzvě xxxxx xxxx první. Veřejný xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, lze učinit xx poté, co xxxxx xxxxxx xxxxx xxx vydání rozhodnutí x xxxxxx učinit xxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx lhůtě 6 měsíců xxx xxx, xxx se xxxxxxx osoba xxxxxxx xx prodlení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škody. Xxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx účastnických cenných xxxxxx, které byly xxxxxxxxx veřejného návrhu xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx obdržet přiměřené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx podle xxxxxx odstavce se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nesplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a žalobu xx dorovnání.
(8) Xxxxxxxx odkoupení nebo xxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx širšímu xxxxxx xxxx jinak xxx xxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se zakazuje. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směnu účastnických xxxxxxx papírů méně xxx 100 osobám xxxx hodlá-li xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odkoupit nebo xxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 % xxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx směnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výlučně xx xxxxxxxxx regulovaném trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému trhu. Xxxxxxx společnosti mohou xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohromady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % základního xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx právní xxxxxxx.
§183x
§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
§183c
§183x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2008 Xx.
§183d
§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§183e
§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2008 Sb.
§183x
§183x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
§183x
§183x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2008 Sb.
§183x
§183x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 104/2008 Sb.
Xxxxx výkupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§183x
(1) Osoba, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účastnické cenné xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx jmenovitá hodnota xxxx xxxxxxx 90 % základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxx xxxx spojena xxxxxxxxx xxxxx, x
b) x nimiž xx xxxxxx alespoň 90% xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"),
xx oprávněna xxxxxxxxx, aby představenstvo xxxxxxx valnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx devíti xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vlastníci xxxxxxxxxxx akcií x xxxxxx akcionář xxxx xxxx xxxxx hlasovat. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx zápis, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x penězích xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxx protiplnění.
(3) Xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §183j xxxx. 6 x lhůtu xxx poskytnutí protiplnění.
(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdělí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(5) Xxxxxx xxxxxxxx xx povinen předat xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx konáním xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost. Xxxxxxx protiplnění provádí xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx družstvo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
§183x
(1) Xxxxxxxxxxxxxx svolá xxxxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti xxxxx §183i odst. 1 xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx valnou hromadu xxxx oznámení x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x určení xxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxx znaleckého posudku, xx-xx xxxxxxxxx, výzvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx sdělili xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx xxxxxxx společností, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx považuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx akcionáře, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6, rozhodnutí Xxxxx národní xxxxx xxxxx §183n odst. 1, vyžaduje-li xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx sídle k xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru; §184a odst. 6 xxxx druhá x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Společnost, jejíž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §183i xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.
(4) Návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx částku xxxxx, xxx kolik xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx, xxxx-xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastavení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxx konání.
(6) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §183i odst. 1 xxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx posudek, xxxxxxxx-xx xx, x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §183n odst. 1; hlavní xxxxxxxx xxxx náklady xx xxxxxxxx x doručení xxxxxx listin.
§183k
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx valnou hromadu, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jejího konání xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx protiplnění; xxxx-xx xxxx právo xxxxxxx do xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §183l xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx závazné xx xx základu xxxxxxxxxx xxxxx i xxxx xxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, x xx vůči xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx nepřiměřenosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §183i odst. 1.
(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx §131 nelze xxxxxxxx xx nepřiměřenosti xxxx protiplnění.
§183x
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x závěry xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx určeným pro xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx na xxxx skutečnost xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx xxxxxxxxxxx akcionářů xxxxxxxxxxx na hlavního xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zástavní xxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx účastnický cenný xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6.
(5) Xxxxxxxxx vlastníci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx společnosti xx 30 dnů xx přechodu vlastnického xxxxx; v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadovat xxxxxxxxxxx xxxxx §183m. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1.
(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx vlastníci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx papíry do xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx kratší xxx 14 xxx, postupuje xxxxxxxxxx xxxxx §214 xxxx. 1 xx 3.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné papíry xxxxx xxxxxxxxxx hlavnímu xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné xxxx xxxxxxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
§183x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 216/2005 Xx. s účinností xx 3.6.2005
§183x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x penězích, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx akcionář xxxxxx přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posudkem, xxxxxxxx-xx xx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx ke xxx doručení xxxxxxx xxxxx §183i odst. 1.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx papírů vzniká xxxxx na zaplacení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx majetkovém xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §183l xxxx. 5 a 6 x úroku ve xxxx obvyklých xxxxx xxxxx §502 xxx xxx, xxx došlo x přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx menšinových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx akcionáře.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx protiplnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, banka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx účastnických cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přechodu vlastnického xxxxx podle §183l xxxx. 3 (xxxx xxx "xxxxxxx vlastník"); xxxxxxxx je však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x těmto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx přechodem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §183l xxxx. 3 xxxxxxx.
§183x
Zvláštnosti xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx ostatních účastnických xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx, xxxxx účastnické xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx hlavního akcionáře xx vyžaduje předchozí xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx protiplnění. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 15 xxxxxxxxxx xxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodování xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx, xxxxxxxx posudek xxxxx §183m xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx.
(3) Nabyl-li xxxxxx xxxxxxxx účastnické xxxxx xxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1 v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx převzetí podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň 90 % xxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx vztahovala, platí, xx protiplnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx převzetí xx protiplněním xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1 musí xxx xxxxxxxxx do 3 xxxxxx od konce xxxx xxxxxxxxxx nabídky xxxxxxxx xxxxx první xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx neuplatní.
(4) Xx xxx xxxxxxxx vlastnického práva x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §183l xxxx. 3 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; §186a xxxx. 1 x 2 se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx informuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §183i x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx upravujícího podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx papíry podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx
§184
(1) Xxxxx hromada je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx (xxxx xxx "přítomný xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxx upravit, xx xxxxxx podmínek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přenos xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx komunikaci xxxx xxxxxx hromadou x xxxxxxxxxx. Stanovy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasů xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx bez xxxx, xxx akcionář xxxx jeho zástupce xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx své hlasy xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx hromady (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx umožňovaly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, x nimiž xx spojeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx akcionářů xxxxxxxxxx. Akcionáři, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx odstavce, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx valné xxxxxxx.
(3) Stanovy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konání xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx den, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx nemůže předcházet xxx xxxxxx valné xxxxxxx x více xxx 30 dnů. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx valné hromadě xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; věta xxxxx xx xxxxxxxxx. Neurčují-li xxxxxxx společnosti, která xxxxxx xxxxxxxxxxx akcie, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xxxx rozhodný xxx, xxxxx, xx rozhodným xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Společnost, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinna si xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx emise x xxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxx xxx pro xxxxxxxxxxx na valné xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x musí x ní vyplývat, xxx xxxx udělena xxx zastoupení xx xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xx xx xx xx, že osoba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, včetně hlasování xx xxxxx hromadě. Xxxx osoba se xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx x dostatečném xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxx xxxxxxx akcionáři xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uveřejní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x pozvánkou xx xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx x xxx jeho xxxxxxxxx.
§184x
(1) Xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx jednou xx rok xx xxxxx určené xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx stanoví povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx schopno xx usnášet, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x akciemi xx xxxxx uveřejňuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx odešle xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxx nejméně 30 xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx majitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx valné hromady x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vhodným xxxxxxxx určeným stanovami. Xxxxxxxx xxxxxxxx akcií xx xxxxxxxx xxxxx xx prospěch společnosti xxxxxxxx právo xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x konání valné xxxxxxx xx adresu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pozvánka na xxxxxx hromadu xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx x sídlo společnosti,
x) xxxxx, xxxxx x hodinu konání xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, mimořádná xxxx xxxxxxxx valná xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx valné hromady,
x) rozhodný xxx x xxxxxx xx xxxxx hromadě, xxxxx xxx xxxxx, x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx hromadě.
(4) Xxxxx, xxxxx a xxxxxx konání xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akcionářů xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx valné xxxxxxx, x xx nejpozději xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx původní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §181 xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx datum xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x to xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxx xxxx konání xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx §181 xxxx. 2.
(6) Xxxxxxxx xx xxx xx pořadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx konání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn a xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx akcionářům x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx stanovené xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx právo xxxxxxx si xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxx xx xxxx náklad x xxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxx xxx akcionáři xxxxxxxxxx x pozvánce xx xxxxxx hromadu xxxx x xxxxxxxx x xxxxx konání.
§184x vložen právním xxxxxxxxx č. 420/2009 Xx. x účinností xx 1.12.2009
§185
(1) Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx usnášet, xxxxx přítomní xxxxxxxxx xxxx akcie, xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota přesahuje 30 % základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nevyžadují-li xxxxxxx účast xxxxx.
(2) Přítomní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx přítomných, xxx xxxxxxxx firmu nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx akcií, xxx xx opravňují x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x hlasování. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §184 xxxx. 2, x xxx, xx se vždy xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určité xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx provést, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odmítnutí. Správnost xxxxxxx přítomných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxx hromada xxxxxxx xx usnášet, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx náhradní xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §184a xxxx. 2 x xxx, že lhůta xxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx 15 xxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx valná hromada. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx týdnů xxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx nezměněný xxxxx jednání x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pořadu jednání xxxxx hromady, xxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx všech akcionářů xxxxxxxxxxx.
§186
(1) Xxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx vyšší xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx §187 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x) x x zrušení xxxxxxxxxxx x likvidací x xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromada xxxxxxx xxxxx třetinami xxxxx xxxxxxxxxx akcionářů. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x souhlas xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx druhu xxxxx, xxxxx společnost xxxxxx xxxx xxxxx nichž xxxx vydány xxxxxxx xxxxx.
(3) K xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x změně práv xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx zahraničním trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx alespoň xxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx.
(4) O xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx vyměnitelných x prioritních xxxxxxxxx, x vyloučení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx akcií xxxxx §204a, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§190b), x xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx zisku (§190a) a xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vklady rozhoduje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čtvrtinami xxxxx xxxxxxxxxx akcionářů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx k rozhodnutí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx akcií.
(5) X rozhodnutí valné xxxxxxx x spojení xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx spojit.
(6) O xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx schválený xxxx xxxxx xxxxxx.
§186a
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x vyřazení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx hromady xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke dni xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx na jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx. Prohlášení x xxxxxx se xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx ověřeným podpisem xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx valné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxx xx xxxxx hromadě xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx právnímu xxxxxxxx akcionáře. X xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xx xxxxx, která veřejný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx společnosti x době xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx toho xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uvedla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxxx valné hromady xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, kteří xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému trhu.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit rozhodnutí xxxxx hromady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx Xxxxx národní xxxxx x organizátorovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxx xx x xxxx obchoduje, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x stanovami xxx xxxxxxx valné xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx akcií nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx učinit xx 30 xxx xxx xxx zápisu těchto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx. Xxxxxxx návrh xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx je nahrazujících xxxxxxxxx listů, kteří xxxx xx xxx xxxxxx valné hromady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx změnu xxxxx xxxxx nebo xxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vlastníky xxxx ke xxx xxxxxx valné xxxxxxx, x xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formu x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxx xxxx xxx xxxxxxx na valné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx se xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx práva xx xxxxxx účinky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx, xxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx přijala, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx toho xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx. X xxxxxxxxx zápisu x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxx akcionáři, xxxxx hlasovali xxx xxxxx xxxxx akcií xxxx xxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady den, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx druhu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií do xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx kupní cenu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx závaznosti xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxx §183a.
(5) Xxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx, xxxx povinni xxxxxx od společnosti xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxx, jež xxxxxxxxxx xx xx zaplatila, xx xxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx akcií xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěru x xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx výhodněji.
§186x
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x změně xxxxx xxxx formy xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx akcií o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spojení více xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx společnost xxxxx nové xxxxx x stanovit xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxx bude xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx druhu nebo xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx více xxxxx xx xxxxx xxxxx xx použije §214. Xxxxxxxxxx §213a odst. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§186x
(1) Xxx posuzování způsobilosti xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxxx xxxxx xxxxx hlasovací xxxxx, xxxxx xx x xxxx spojeno, xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xx splácením xxxxxxxx kursu nesplacených xxxxx nebo xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxx nebo xxxxx, x xxx xxxxx ve xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxx má xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx orgánu společnosti xxx xxxxxxxx povinností xxx xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.
(3) Xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx x) se xxxxxxxx x na xxxxxxxxx, xxxxx jednají x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle odstavců 2 a 3 xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx (§66b).
§186x
Xxxxxx x xxxxxx hlasovacích xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pokyny společnosti xxxx některého x xxxxxx orgánů x xxx, jak xx xxxxxxxx, xxxx
x) xx bude xxxxxxxx xxx xxxxxx předkládané xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xx jako xxxxxxxxxxx za výhody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx stanov, která xxxxxxxx akcionáře x xxxxxxx podle odstavce 1, xxxx xxxxxxxx.
§187
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx náleží
a) xxxxxxxxxxx o změně xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §210 xxxx o xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §210 xx x xxxxxxxx započtení peněžité xxxxxxxxxx xxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx kursu,
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx základního xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x odvoláváni xxxxxxx xxxxx (§194 xxxx. 1),
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady a xxxxxx xxxxxx určených xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §200,
x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx účetní závěrky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezitímní xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx vlastních xxxxxx xxxx x stanovení xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx,
x) rozhodování o xxxxxxxxxx xxxxx představenstva x dozorčí xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x jejich vyřazení x xxxxxxxxxxx,
i) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx určení xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx zůstatku,
x) xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx akcionáře nebo xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §67a,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64,
x) xxxxxxxxx ovládací smlouvy (§190b), xxxxxxx x xxxxxxx zisku (§190a) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx změn,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nesvěřuje zákon xxxx stanovy.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§188
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxx ověřovatele xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx doby zvolení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.
(2) Zápis x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
x) firmu x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x dobu konání xxxxx hromady,
c) xxxxx xxxxxxxx valné hromady, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zápisu x xxxx pověřených xxxxxxxx xxxxx,
x) popis xxxxxxxxxx jednotlivých bodů xxxxxxxx xxxxx hromady,
e) xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se rozhodnutí xxxxx hromady, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxx xx přiloží xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§189
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a předseda xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dva zvolení xxxxxxxxxxx.
(2) Každý xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx části za xxxxx xxxx existence xxxxxxxxxxx. Xxxxx stanovy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pořizuje se xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, který x její vydání xxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxx hromadě xxxxx s oznámením xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx akcionářů xx uchovávají x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úschovu xxxxxx xxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx x její xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, uschovávají xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§190
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx akcionáře, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx valné hromady xxxx xxx písemnou xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx akcionáře"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxxxx valné hromady xxxxxxxx xxxxxxxx zápis. Xxxxxxxxxx §186c xxxx. 2 x 3 xx nepoužijí.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 účastnilo xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx představenstvu x dozorčí xxxx.
(3) Smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx akcionářem xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx jedná xxxxxx xxxxxx společnosti, xxxx xxx xxxxx notářského xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§190a
Smlouva x převodu zisku
(1) Smlouvou x xxxxxxx zisku se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx provedení přídělu xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx rezervního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx část. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxx stojící xxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx společnost xxxx žádného takového xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx každoročně x xxxxxxx x xx xxxx, xxxxx xx podle dosavadních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucích xxxxxxxxxxxxx výsledků s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx mohla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx na akcie xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx na xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyrovnání xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx platná, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx vyrovnání xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 3 měsíců xxxx, xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx toto právo xxxxxx. Soudní xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxxx společníkovi, xx pro xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxx stojícím xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§190x
Xxxxxxxx smlouva
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy i xxxxxxx řízené xxxxx xxxxxxxx zisk nebo xxxx xxxx řídící xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §190x.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx je oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pokyny, x xx i xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxx řízenou xxxxx i nevýhodné, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx jednat x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxx řídící xxxxx xxxxxxx pokyny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx postupovat x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxx x toho xxxxxx xxxxx vznikne. Xx-xx sporné, zda xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx x náhrady xxxxx xxxx řídící xxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxx osobu xxxxxxxx x každý xxxx společník. Xxxxxxxxxx §182 se použije xxxxxxxxx.
(5) Vznikne-li v xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx osoby, odpovídají xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx s osobami xxxxxxxxx x odstavcích 3 x 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jednaly podle xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x smlouvě x xxxxxxx xxxxx
§190x
(1) Ovládací xxxxxxx xxxx xxxxxxx x převodu xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x musí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx smlouvu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podílů (xxxx xxx "xxxxxxx x úplatném převodu") xx xxxx přiměřenou xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), ledaže xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §186a xxxx. 6 se xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx odškodnění xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxxxx xxx xxx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx odškodnění xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx požadovat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx převodu může xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx v takovém xxxxxxx xxxxxx xxx 3 měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Pro xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xx neomezeně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx výše xxxxxxxxxx x ovládací xxxxxxx nebo ve xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stanovena v xxxxxxx s xxxxxxxxx 1, xx smlouva xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx společníci jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxx přiměřeného xxxxxxxxxx určil xxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí, xxxx xx určuje výše xxxxxxxxxxx odškodnění mimo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společníkům.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx může xxx zrušena jen x xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx účinnost se xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx písemnou xxxxx. Xxxxxxxx se xx smlouva xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx, je k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx společníků, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vyrovnání xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §190d xxxx. 1 xxxx poslední se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §190e, 190g x 190h xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx řízená xxxxx xx xxxxxxxxx odstoupit xx ovládací xxxxxxx xxxx xx smlouvy x xxxxxxx xxxxx x účinky xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx plnit xxxxxxx ze xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxx ovládací xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zisku a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx povinna xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemůže být xxxxxxxx z rezervního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxx xx první xxx xxxxxxxx xxxxxx, sestaví xxxxxx xxxxx ke xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účetní závěrku. Xxxxxxx-xx účinnost xxxxxxxx xxxxxxx nebo smlouvy x převodu xxxxx x xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxx účetního období, xxxxxxx řízená osoba xx dni zániku xxxxxxxxx xxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx.
§190x
(1) Xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx valnou hromadou, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx společníků, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxxxxx je xxxxxx řídící xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxx, jinak je xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jímž xx schvaluje ovládací xxxxxxx nebo smlouva x převodu zisku, xxxx xxx pořízen xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxxx ovládací xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost, vyžaduje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zveřejnění xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§190x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx uzavřela xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvu x xxxxxxx zisku (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx členy, x xxx vysvětlí důvody xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx některých smluvních xxxx mohou vyhotovit xxxxxxxxx zprávu.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mohlo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx osobě xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ji xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx anebo je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Zprávy se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx všichni společníci xxxx členové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx souhlas, xxxxx xxxx-xx všichni xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejím xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx. Prohlášení x udělení xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxx xxxx xxx učiněno xx xxxxx hromadě xxxx xxxxxxx schůzi. Xxxxxxxxxx x vzdání xx práva na xxxxx hromadě nebo xxxxxxx schůzi xx xxxxx x notářském xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx člena.
§190x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008
§190x
(1) Xxxxx ovládací smlouvy xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přezkoumá xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx soudem pro xxxxxxx zúčastněné smluvní xxxxx. Xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3 xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, odvolání x xxxxxxxxxx znalce obdobně.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx znalce podává xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxx podávají společně xxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání písemnou xxxxxx x přezkoumání xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx o převodu xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x smlouvě. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx je znaleckým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx vyžadovaných zvláštním xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přiměřené. Ve xxxxxxxx zprávě x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxx metod xxxx vyrovnání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
b) x jakých xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vhodné,
c) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx použito xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx byla přiznána xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx vyskytly xxx zjišťování xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xx xxxxx vyžadovat xx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxxxx x jimi xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx potřebné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx potřebná xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §190e xxxx. 2 xxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx znaleckou zprávu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x smlouvě xxxx xxx xxxxxxx všem xxxxxxxxxxx smluvních osob, xx-xx smluvní xxxxx xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx hromady nebo xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x převodu xxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx právní formu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx nebo družstva.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx, jestliže x xxx xxxxxxx společníci xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx souhlas, xxxxx jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx. Prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx jednání xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx. Prohlášení o xxxxxx xx práva xx jednání xxxxx xxxxxxx xxxx členské xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Vzdání xx xxxxx xx právní xxxxxx x vůči xxxxxxxx nástupci xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§190f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§190x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xx ode xxx, x němž xxxx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx valné xxxxxxx xxxx členské xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx nebo členskou xxxxxx, xxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x sídle xxxxxxx xxxxx
x) x ovládací xxxxxxxx xxxx smlouvou o xxxxxxx xxxxx,
x) xx zprávami statutárních xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávou o xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx zprávami a xxxxxxxx auditora, podléhá-li xxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxx xxxxxxx auditorem, xx xxxxxxxx 3 xxxxxx období, pokud xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, měla-li xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Smluvní xxxxx xxxx každému xxxxxxxxxxxx xxxx členovi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x to xxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výpis z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, jestliže xx xxxxxxxx.
§190g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§190x
(1) Xx valné xxxxxxx xxxx členské xxxxxx xxxx být společníkům xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §190g xxxx. 1, xxxxxxxx xx vyžadují. Xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx členské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ovládací xxxxxxx xxxx smlouvu o xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlasováním x schválení xxxxxxx xxxxxxx společníky xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x smlouvě.
(2) Každý společník xxxx člen, xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx hromadě xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx osob, xxxx-xx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Ustanovení §190e xxxx. 2 xxx platí xxxxxxx.
§190x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§190x
Xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx §190c xxxx. 3 xxxx xxxxx až xxxxxx x §190d xxxx. 1 věty xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §190e, 190g x 190h se xxxxxxx přiměřeně.
§190x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x účinností od 1.7.2008
§190j
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x převodu xxxxx xx zrušuje xx xxx xxxxxx xxxxxx osoby.
(2) Xxxxx-xx v důsledku xxxx, převodu xxxxx xx společníka xxxx xxxxxxxxx k zániku xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxx fúze xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x převodu xxxxx xxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §190i.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx přeměn nemají xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ovládací smlouvy xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
§190x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx. x účinností od 1.7.2008
Xxxxxxxxxxxxxx
§191
(1) Představenstvo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jenž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx. Představenstvo xxxxxxxxx x všech záležitostech xxxxxxxxxxx, pokud nejsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhrazeny do xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx dozorčí xxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx každý xxxx představenstva. Členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx třetím xxxxxx.
§192
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx, mimořádnou a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závěrku x návrh xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x ní s xxxxxxxx doby a xxxxx, x němž xx účetní xxxxxxx x nahlédnutí xxx xxxxxxxxx, se zasílají xxxxxxxxxx majícím akcie xx xxxxx nejméně 30 dnů xxxx xxxxxx hromadou. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx závěrky xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro svolání xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx a xxxxx, x xxxx xx účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejméně xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx hromadě zprávu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zpracovávané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§193
(1) Xxxxxxxxxxxxxx svolá xxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxx, co xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx společnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxx, xx při xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poloviny základního xxxxxxxx nebo xx xxx x xxxxxxx xx všechny okolnosti xxxxxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxxxx, xx jejímž základě xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx majetek, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zcizovaného xxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxxx období xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky, sestavuje-li xxxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx dozorčí xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx trhu, vyžaduje xx x souhlas xxxxx hromady. Xxxxxxxxxx §196a odst. 4 xxxxx xxxxxxx.
§194
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x odvolává xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v nich xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovy x xxxxx xxxxxxxxxx pět xxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx představenstva xxxxxxx xxxx, xxxxx osoby xxxxxxx za xxxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx před xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku. Na xxxxxx při volbě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Volí-li xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dozorčí xxxx, xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx x výkonu xxxxxx podle §66 xxxx. 2, odměnu xx xxxxx xxxxxx x plnění xxxxx §66 odst. 3 xxxxx xxxxx hromady.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jeho funkční xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxx měsíců zvolit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schopno xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx dobu, xxx xxxxx xxxxxxx noví xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx může xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §71 xxxx. 2 věty druhé, xxxxx, čtvrté x xxxx, xxxx. 6 x 7 platí xxxxxxx. Místně příslušným xxxxxx pro jmenování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, je-li xxx xxxxx, která xx oprávněna jejím xxxxxx xxxx za xx jednat, x xxxxx, xxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx člena xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx volbou xxxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období. Xxxxxxx mohou určit, xx představenstvo, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx polovinu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx příštího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.
(4) Představenstvo xx xxxx xxxxxxxx x pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx představenstvu xxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx společnosti způsobit xxxxx. Xx-xx sporné, xxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s péčí xxxxxxx xxxxxxxxx, nese xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že jednal x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tento xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx představenstva škodu, xxxxxxxxxx xx tuto xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Smlouva xxxx xxxxxxxxxxx a členem xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vylučující xxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovídají xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plněním xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx-xx xxxxx valné xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx škodu, xxxx xx závazky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx odpovědný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx neuhradil x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x důvodu, xx xxxxxxxxxx zastavila xxxxxx. Xxxxxx ručení xx xxxxxx rozsahem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx představenstva xxxxxx, xxxxxxx způsobenou škodu xxxxxx.
(7) Členem xxxxxxxxxxxxxx může xxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxxx xx xxxx způsobilá x právním xxxxxx, xxxxx xx bezúhonná xx smyslu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx překážkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nesplňuje nebo xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx člen xxxxxxxxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxx funkce xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxx nejsou dotčena xxxxx třetích osob xxxxxx x xxxxx xxxx.
§195
(1) X průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx uvedeni xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx hlasování. Pokud xxxx prokázáno xxxx xxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxx členové xxxxxxxxx xxx přijetí usnesení.
§196
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxx nebo x usnesení xxxxx xxxxxxx nevyplývají xxxxx xxxxxxx, člen představenstva xxxxx
a) podnikat x xxxxx stejném xxxx obdobném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx společností xx obchodních xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) účastnit xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako společník x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx důsledky xxxxxxx x §65.
(3) X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx vykonává xxx společnost práci xx základě xxxxxxxx xxxxxxx či jiné xxxxxxx tuto nahrazující, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
§196x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xx bezplatně xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku.
(2) Xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 oprávněny xxxxxx x jménem jiné xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x na xxxxxx tam uvedené xx prospěch xxxx xxxx xxxxx. Souhlasu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx společnost xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jednající x xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, se xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx desetiny xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxx xxxxxx xxxx na xx xxxxxxx převádí xxxxxxx xxxx hodnoty, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x odměňování xxxxxx platí ustanovení §59 xxxx. 3. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx hromada.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx nevztahuje xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx x xx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx na nabytí xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x českém xxxx xxxxxxxxxxx mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xx xxxxxxxxx valné xxxxxxx. Xxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ovládající osobou.
(6) Xxx-xx majetek xxxxxx v rozporu x odstavci 1 xx 3 dále xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §446 přiměřeně.
Xxxxxxx rada
§197
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx dozorčí xxxx xxxx oprávněni xxxxxxxx xx všech xxxxxxx x záznamů xxxxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxxx x kontrolují, xxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxx vedeny x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x souladu x právními předpisy, xxxxxxxxx a pokyny xxxxx xxxxxxx.
§198
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i mezitímní xxxxxx závěrku x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx úhradu xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx valné xxxxxxx.
§199
(1) Xxxxxxx rada svolává xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření. Pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §184190.
(2) Dozorčí xxxx určí xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx orgány xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§200
(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx jejích xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx třemi. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx společnost xxxx xxx 50 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x první xxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxx hromada, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Stanovy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxxx počet nesmí xxx větší, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dozorčí xxxx x xxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců společnosti.
(2) Členové dozorčí xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Funkční období xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přesáhnout 5 xxx. První xxxxxxx xxxxxx členů xxxxxxx xxxx činí 1 xxx xx vzniku xxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §194 xxxx. 2, 4 xx 7 x §196.
(4) Xxxx dozorčí rady xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx představenstva, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněnou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx ke společnosti x xxxxxxxxx poměru, x xx xxxxx xxxx, stanoví-li xx xxxxxxx řád, prostřednictvím xxxxxxxx. Zvolena může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x době xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx odvolání xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, aby hlasování xxxx tajné a xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx volitelů. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odevzdaných xxxxx, nestanoví-li xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx počet xxxxxx. Nedojde-li x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxx radě zaměstnanců xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxx, projedná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxx xxxxx xxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx. Návrh xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xx xxxxxxxxx podat xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rada zaměstnanců, xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo společně xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(6) Člen xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5.
(7) Xxxxxxx řád pro xxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx připraví a xxxxxxxxx představenstvo společnosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx, volební xxx xxxxxxxx x schválí xxxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx zaměstnanci, xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxx xxxxxxxx 1. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx volební řád xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxxx odvolání xxxxx dozorčí xxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx volitel bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx voličů.
§201
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Rozdílný xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zvolených zaměstnanci xxxxxxxxxxx xx sdělí xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Dozorčí rada xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx většiny hlasů xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxx §195 xxxx. 2 xxxxxxx. Xxxxx xxxx dozorčí xxxx má jeden xxxx. O zasedání xxxxxxx rady xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xx uvedou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tito x xx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx-xx dozorčí xxxx xxxxx práva xxxxxxx představenstvu určité xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a nerozdílně xx xxxxxxx dozorčí xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x jednáních xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx dá xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, za xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxx, zda xx xx xxxxxxx uskutečnit, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§202
(1) O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx valná xxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §210.
(2) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx uvedou xxxxx náležitostí xxxxx §184a xxxx. 3
x) důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základního kapitálu,
x) způsob x xxxxxx xxxxxx zvýšení,
x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxxx akcií,
x) xxxx-xx být xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Má-li být xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx i lhůta xxx jejich xxxxxx x navrhovaná výše xxxxxxxx kursu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx určen. Xxxxxxxx-xx xx vydání xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx i xxxxx x nimi xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx vydání na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vydanými.
(4) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §204a, uvede xx x xxxxxxxx xxxx oznámení xxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva,
x) xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x emisní xxxx xx splácí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxx znalce xxxx xxxxxx podle §59 odst. 4 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59a,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx v xxxxxxxx xxxx pohledávky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nových xxxxx
§203
(1) Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splatili xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx akcií x jejich xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Usnesení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu upisováním xxxxx obsahuje
x) xxxxxx, x níž xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx částku navrhovaného xxxxxxx základního xxxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx omezení,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx akcií,
x) xxxxx xxxxxxx x §204a xxxx. 2 xxxx, má-li upsat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §204a xxxx. 6, xxxxx a xxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx, za xxx je xxxxxxxxx xxxxx koupit, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx akcií; to xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxxx hlasováním x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx upisování akcií xxxx jestliže má xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §205,
x) xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle §205, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zájemci xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx zájemců anebo xxxxxxx jeho xxxx xxxxxx xxxxxx anebo xxx budou xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nabídky,
x) xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxxx oznámen xxxxxxx xxxx této xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx upisovaných akcií xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxx emisní xxxx, xx-xx být splacen x penězích, včetně xxxxxxxxx, x jaké xxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stejný, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx,
x) xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, v xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx splatit xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu,
x) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx akcií xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx spojených,
x) xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx nepeněžitými xxxxxx, předmět xxxxxx x xxxx jeho xxxxxxx určeného xxxxxxxx xxxxxx nebo znalců xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §59a x xxxxx, jmenovitou xxxxxxx, podobu, xxxxx x xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
i) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx navrhovaného xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodne o xxxxxxx xxxxxx zvýšení,
x) připouští-li se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pohledávce na xxxxxxxx xxxxxxxx kursu, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; má-li xxx xxxxxx kurs splacen xxxxxxxx započtením, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x),
x) xxxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx §204b, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx nové xxxxx.
(3) Pokud xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxx obsahovat xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxxx, xx tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na základě xxxxxxx nabídky.
(4) Xx 30 dnů xx usnesení valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxx dříve, než xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx zapsáno do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxx xxxxx xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx vázáno xx xxxxxxxxxxx podmínku, xxx xx právní xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§204
(1) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx akcií xx, xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §163 xxxx. 3 x 4, §163a, 164, §165 odst. 1 x 2, §166, 167, §168 xxxx. 2 a 3, §176 a 177. Xxxxxxx nabídka xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §163 xxxx. 2 xxxx. a) xx x).
(2) Xxxxxxx-xx xx akcie xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx upisovatel povinen xx xxxxx určené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou stanoví xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 30 %, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx upsání xxxxx xxxxxxxx (§167 odst. 2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx splaceny xx xxxxxxxx xxxx x banky nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx za xxx xxxxxx společnost xxxxxx na xxx xxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx x započtení xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo xxxxx xxxxxxx společnosti disponovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx zápisem xxxxxxx základního kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx možné, jen xx-xx xx v xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx základní xxxxxxx nepeněžitými xxxxxx, xxxx představenstvo xxxxxxxxx xxxxx hromadě xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxx xxxxxx upisování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kursu xx xxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxx akcie xxx xxxxx těmi xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx nepeněžitým xxxxxxx nemovitost, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §60 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vklad splacen. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 odst. 2 x 3.
(4) Xx xxxxxxx xxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právo na xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx dosaženého x xxxx, v xxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx neurčí xxxxx.
(5) Xxxxxx určený xxxxxxx xxxx jediný xxxxxxxx upisuje xxxxx xx smlouvě x xxxxxx akcií, kterou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx, podpisy xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Smlouva o xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §205 xxxx. 3. X xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx akcií.
(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je upisovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x kdyby xxxx upsání akcií xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxxx xxxx prohlásí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §183 xx neplatné.
(7) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx na zápis xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx obchodního rejstříku, xx upsání xxxxx xxxxxxxx.
§204x
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx upsat xxxx nových akcií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx základního kapitálu x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx určeným xxxxxxx a stanovami xxx svolání valné xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx x přednostním právu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) místo x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx týdny, x uvedením, jak xxxx xxxxxxxxxx oznámen xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx akcií, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx akcii xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx podíl na xxxxx xxxx akcii xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jmenovité xxxxxxx, x xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, druh, xxxxx, podobu x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx jej určilo; xxxxxx kurs xxxx xxxxxx xxxx určení xxxx xxx stejný xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx lze upsat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, může xx xxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxx akcií xxxxxxxxxxx jinak,
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx právo xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx bylo xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 4. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §203 xxxx. 4; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právo na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx hromady o xxxxxxx základního xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx stejné xxxxxxx x xxx xxxxxx přednostního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx dosavadní xxxxx nová xxxxx, xx přednostní xxxxx xx upisování xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaknihované akcie, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx být xxxx xxxxx xxxxxxxx poprvé.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx omezit xxxx xxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx základního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx omezit xxx x důležitém xxxxx společnosti. Omezit xxx přednostní xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx jen xxx všechny akcionáře. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx představenstvo xxxxxxxxx xxxxx hromadě xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxx důvody xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xx xxxxxxx xxxx vyloučení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx žádost xx stanovenou xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx obchodníkem s xxxxxxx xxxxxx akcionářům xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
(7) Xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx se xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx xx valné hromadě, xxx má rozhodnout x zvýšení základního xxxxxxxx. Prohlášení x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady. Xxxxxx se práva xx právní xxxxxx x vůči xxxxxxxx xxxxxxxx akcionáře.
§204b
Poukázka xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx při zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx upsáním xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx není omezena, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx akcie, xxxx společnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxx xxxxxxx. Poukázky na xxxxx xxx vydat x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx akciím, xxxxxxxx-xx tak valná xxxxxxx x xxxxxx-xx xx x rozporu x §155 xxxx. 7 větou druhou.
(2) Xxxxxxxx na xxxxx xx cenný xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx kterým jsou xxxxxxx veškerá xxxxx xxxxxxxxxxx. X jednou xxxxxxxxx na xxxxx xxxx spojena xxxxx xxxxxxxxxxx x upsání xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx hromada x xxxxxxxxxx poukázek na xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx být xxxxxxx práva xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx podobu xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx, nerozhodne-li valná xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx poukázek xx xxxxx x x xxxxxxx zaknihované xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx výměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx představenstvo přiměřeně xxxxx §209 xxxx. 6. Při výměně xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 4 xxxx xxxxx a §214. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx akcie xx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Mají-li xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxx xxxxx, x výměně xx xxxxx xx jméno xxxxxxxxx alespoň x xxxxxx xxxxxxxxxx distribuovaném xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, k xxxx xxxx xxxxxx poukázky xx akcie, xxxxxx xxxxx xxxxx §167 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx majitele xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §167 odst. 2 xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xx xxxxx x skutečnosti, x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx akcie, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx není xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §167 xxxx. 2 xxxxxxxxx uveřejněným xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx určeném xx stanovách.
(6) X xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx
x) označení, xx se xxxxx x poukázku xx xxxxx,
x) firma x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx splatil, x xxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx x listinné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x datum emise x podpis xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx.
(8) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx poukázek xx akcie xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §161a xx 161f.
(9) Xx xxxxxxxx na xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poukázky xx cenné papíry x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§205
(1) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §203 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx akcionářů podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx upisovatelů a xxxx xxx pořízena xx formě xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Dohoda xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xx vzdávají xxxxxxxxxxxx práva na xxxxxxxxx akcií, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, výši xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Je-li emisní xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nějž xxxx xxx splacen xxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, obsahuje xxxxxx x předmět nepeněžitého xxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§206
(1) Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx upsání xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxx a xx splacení xxxxxxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ažia, xxx-xx x peněžité xxxxxx, x xx xxxxxxxx všech nepeněžitých xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx základního kapitálu xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx notářský xxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx potvrzuje, xx xxxxxxx nové xxxxx byly upsány x souladu se xxxxxxx, stanovami a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx emisní kurs xxx xxxxx splacen xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zvýšení základního xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx, xx obsah xxxxxxxxxx zápisu neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxx tomu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení.
(3) Xxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx doručení xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
§207
Podmíněné xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vydání vyměnitelných xxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxxxxx usnesení x zvýšení základního xxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx mohou xxx uplatněna xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Částka xxxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx nesmí přesáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx xx xx xxx usnesení xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zapsáno x xxxxxxxxx rejstříku.
(3) Xxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) důvody zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx základního kapitálu xx určeno xxx xxxxxxxx výměnných xxxx xxxxxxxxxxxx práv z xxxxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx valná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přijala. Xxxxxxxx vyměnitelných x xxxxxxxxxxx dluhopisů nemůže xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doručením xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dluhopisů xx xxxxx společnosti. Doručení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxx akcií xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §204.
(6) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx práv x xxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přednostních xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §213a xxxx. 2 x 3 x §214.
Zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
§208
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx, mimořádné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx zisku xx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §217 nebo xxxx xxxxx anebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx vykázaného x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx použít xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xx základě mezitímní xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kapitál z xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx §178 xxxx. 2.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx vytvořeny x xxxxx účelům, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx účelově xxxxxx x jejichž xxxx xxxx společnost oprávněna xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx činí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(5) Předpokladem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 byla ověřena xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx sestavena x xxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx neuplynulo xxxx xxx šest xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z jakékoliv xxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxx snížení vlastních xxxxxx, nemůže použít xxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) částku, x xxx se xxxxxxxx kapitál zvyšuje,
x) xxxxxxxx vlastního xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, z nichž xx základní xxxxxxx xxxxxxx, x členění xxxxx struktury xxxxxxxxx xxxxxxxx v účetní xxxxxxx,
c) určení, xxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x uvedením xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x základní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx listinných xxxxx. Xxxxxxx běhu xxxxx xxx předložení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx základního xxxxxxxx se podílejí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, i xxxxx této xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xx ovládané xxxxx nebo osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx osobou.
§209
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jmenovitých xxxxxx jejich xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dosavadních xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx akciích s xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávněných xxxxxx jménem společnosti. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx svolání xxxxx hromady xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jejich jmenovité xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx až xx xxxxxx předložení vykonávat xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §214.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx jmenovité xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx příkazu společnosti. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx být xxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx akcie, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx akcionáře xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady, xxx xx dostavili k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c), xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xx plnění xxxxx §214 odst. 4. Výzva xxxxxxxxxx xxxx obsahovat alespoň
x) xxxxxx, x xxxx xxx základní xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx akcionáře,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nové xxxxx xxxxxx, nepřevezme-li xx akcionář xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx akcií.
(5) Xx xxxxxx uplynutí xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. c) xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxxx xxxxx §214 xxxx. 4.
(6) Pokud xxxx být xxxxxx xxxx akcie x xxxxxxxxxxx xxxxxx, podá xxxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx vede evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných papírů.
§209a
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx základního kapitálu
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x jejichž xxxx xx tomto trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady o xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx výše jmenovité xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx-xx xx základní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že část xxxxxxxx kursu xxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxx x vlastních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §158 xxxx. 2. Xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahuje:
x) xxxxxx, x niž xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x jmenovitou xxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx §204a xxxx. 2 xxxx, má-li upsat xxxxx obchodník s xxxxxxx papíry xxxxx 204a xxxx. 6, xxxxx x lhůtu, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonat xxxxx tam xxxxxxx, x xxxx, za xxx je oprávněna xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) určení, zda xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §205, xxx xxxxx nabídnuty xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo osob xxxxxxx anebo způsobu xxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxx zda xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx základě xxxxxxx výzvy x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x lhůtu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx; emisní kurs xxxx způsob xxxx xxxxxx musí xxx xxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx,
x) xxxx x banky xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx x lhůtu, x níž xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
g) xxxxxxxx xx schvaluje xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx akcií nad xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, určení xxxxxx společnosti, který xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zvýšení,
x) xxxx xxxx emisního xxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxxxxx upisovatelem,
j) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx společnost xxxx krýt xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Upisovatel je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 % části xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxx.
(4) Představenstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jestliže xxx splacen xxxxxx xxxx upsaných xxxxx xx xxxx xxxxxxx x odstavci 3.
(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §203 xxxx. 1, 3 x 4, §204 xxxx. 1, 4, 6 x 7, §204a xxxx. 1 xx 4 x xxxx. 6, §205, 206, §208 xxxx. 1 xx 5.
§210
Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx představenstvo, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu v xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pověřila (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxx představenstva x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pověření xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxx, formu x xxxxxx akcií, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Představenstvo xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tím, xx emisní kurs xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vklady, musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jmenovaného xxxxx §59 odst. 3 xxxx znalců.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx představenstva x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx jinak xxxxxxx obdobně ustanovení §203209.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx udělit na xxxx nejdéle pěti xxxx ode dne, xxx xx konala xxxxx hromada, xxxxx xx usnesla xx xxxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvýšením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxx, xxxxxxx může po xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zaměstnanců xx zisku xxxxxxxxxxx xxx použít xxx xx xxxxxxxx těchto xxxxx. Podrobnosti určí xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx 6.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§211
(1) X xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromada. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx uvede xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsob, jak xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx,
x) snižuje-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx základě xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx úplaty xx vylosované xxxxx xxxx způsob xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě návrhu xxxxxxxxxx, xxxx, zda xxx o xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx vzetí xxxxx x oběhu, x xxx xxxxxx xx xxxxxxx vzetí xxxxx x xxxxx x xxxx úplaty nebo xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,
x) mají-li xxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listinné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx.
(2) Základní xxxxxxx xxxxx snížit xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x §162 xxxx. 3.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zhoršit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx se zapíše xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxx hromady.
§212
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184a xxxx. 3 alespoň xxxxx xxxxx §211 xxxx. 1.
§213
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základní kapitál, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, má-li xx xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zatímní listy. Xxxxx postupem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx kapitál, xxx xxxxxxxx tento xxxxxx nepostačuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx by tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxx vlastních xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepoužije se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy xx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx xx zničí, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx příkaz xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Nemá-li xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx listy xxxx xxxxxxx vlastních akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, provede xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§213a), xxxx xxx, xx xx xxxxxx akcie x xxxxx xxxxx xx upustí od xxxxxx nesplacených xxxxx, xx něž společnost xxxxxx zatímní xxxxx (§213d).
(4) Akcie xx xxxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (§213b) nebo xx základě návrhu xxxxxxxxxx (§213c). Xxxxx xxx xxxx z xxxxx xx základě xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx tyto akcie xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu vzetím xxxxx x oběhu xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx akcií x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx hromada xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx základního kapitálu.
§213x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx poměrně u xxxxx xxxxx společnosti, xxxxxx xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kursu xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx listinných xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx provede xxxxxxx xxxxx nebo zatímních xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zatímním listu x podpisem xxxxx xxxx členů představenstva xxxxxxxxxxx jednat jménem xxxxxxxxxxx. Představenstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonem x stanovami xxx xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx za xxxxxx výměny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nepředloží, xxxx xxxxxxxx až xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxx spojená a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §214.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx změnou xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx být doložen xxxxxxx z obchodního xxxxxxxxx prokazujícím zápis xxxxxxx základního kapitálu.
§213x
Vzetí xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx losování
(1) Možnost losování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx připouštět xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x oběhu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být zveřejněno.
(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx akcie, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a současně xxxxxxx o xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x čísla xxxxx. Xx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx pozastavuje xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx, xxx byl xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx notářským xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výsledky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x stanovami společnosti xxx svolání xxxxx xxxxxxx. X oznámení xxxx xxx uvedena xxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, v xxx xxxx společnost xxxxxxxxxx xxxxx proplácet, xxxxx xxxxx předcházet dnu xxxxxx snížení základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nesmí xxx delší než xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxx úplaty xx xxxxxxxxxx akcie.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo zaknihované xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx i údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxxxx. Xxxxx společnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx předloženy xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud akcionář xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx oprávněn xx xx jejich xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx x nimi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §214.
(5) Xx vylosované akcie xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úplatu xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě akcií; xxxxxxxxxxx úplaty xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Pokud xxxxxxxxxx vydala xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x osobě, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x xxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxxx zápisem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx zápisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku podá xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx být doložen xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx prokazujícím zápis xxxx základního xxxxxxxx.
§213x
Xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
(1) Jestliže xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx kapitál
x) xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x oběhu, xxxx
b) xxxx xxxxxx x pevnou xxxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx.
(3) Pro xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §183a xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxx, odst. 2 xx 4 x xxxx. 7.
(4) Xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx zápisu výše xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx x xxxx xxxxxxx x představenstvo xxxxxxxxx xxxxx §214.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx podat příkaz x pozastavení xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx nichž xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx výše xxxxxxxxxx kapitálu do xxxxxxxxxx rejstříku podá xxxxxxxxxxxxxx této osobě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx příkaz musí xxx xxxxxxx výpisem x obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx základního xxxxxxxx x dokladem x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(6) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx rozhodnutí valné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx představenstvo podat xxxxx xx zápis xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu, v xxxxx xxxx akcionáři xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxx základní xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx postupu při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxx snížit. Valná xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dovoluje.
§213x
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
(1) Valná xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x prodlení xx xxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx akcií, pokud xxxxxxxxxx nepostupuje xxxxx §177 xxxx. 4 xx 7.
(2) Xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx se splacením xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx list xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zatímní xxxx xxxxxxxxx, x upisovateli xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx zápisu xxxxxxx základního xxxxxxxx xx obchodního rejstříku xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, není xxxxxxxx xx xx jeho xxxxxxxxxx vykonávat práva x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx postupuje xxxxx §214.
§214
(1) Xxxxx jsou akcionáři x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx za účelem xxxxxx výměny, vyznačení xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxx xxx změně xxxxxx x xxxxxx vrácením xxxx xxxxxxxxx, vyzve xx xxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy, xxxxxxx xxxx převzali listinné xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou xxx x tomu xxxx, s xxxxxxxxxxx, xx jinak xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx akcie xxxxxxxxxx xx neplatné xxxx xxxxxxxxxx listinné akcie xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx prohlásí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx přes xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx určené lhůtě xxxxxxxxxx.
(3) Prohlášení xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx určeným xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx hromady (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"). Prohlášení xxxxx xxxx xxxxxxxxx listů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxx nebo zatímní xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx nebyly při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ani v xxxxxxxxx přiměřené lhůtě, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxx jsou přijaté x obchodování xx xxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxx dražbě. Xxxxx, dobu x xxxxxxx xxxxxx představenstvo xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx před xxxxx xxxxxxx. Xx stejné xxxxx xxxxxx xxxxxx x veřejné xxxxxx xxxx x záměru xxxxxx akcie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx zatímních xxxxx po započtení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx akcií xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx dotčené xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx xxx vydány xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nové akcie xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dotčeno xxxxx dotčené xxxxx xx zaplacení xxxxxx xxxx xxxx vrácení xxxxxxxx kursu xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx však xxxx xxxxx pohledávce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx započítat xxxxxxxxxx, xxxxx jí vznikly xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx listů xx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx listů xx xxxxxxxx nebo xxx xxxxx do xxxxxx úschovy.
(6) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinna vrácené xxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx listy xxxxxx.
§215
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxx osobám oznámit xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, v němž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxx přihlásili xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx hromady x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxx x alespoň xxxxxxxxxxxxx odstupem x x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx přihlásili xxx pohledávky podle xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxxxxx společnosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxx oprávněni xxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx x době xxxxxx druhého xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se snížením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(4) Nedojde-li xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dohodě o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx má-li xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištění xxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
§216
(1) Xx uplynutí 90 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §215 xxxx. 1, popřípadě xx xxxxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rejstříkový xxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx valné hromady x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 1 x 2 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx uspokojení.
(2) Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx dodržet, pokud xx společnost xxxxxxx xx všemi xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxx uplynutím této xxxxx. Uzavření dohody xxxx společnost soudu xxx xxxxxx návrhu xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx zápisem snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx důvodu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx této povinnosti xxxxxxxxxxx nebo jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§216x
(1) Ustanovení §215 xxxx. 1, 3 x 4 x xxxxxxxxxx §216 odst. 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx základní xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx budoucí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx rezervního xxxxx nepřesáhne 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx ztráty nebo xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přesahuje xxxxxx, xx xxxxx xx vytvářen podle §217 xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §161d a 161x xx xxxxxxxxxx.
(4) X souvislosti se xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx odstavce 1 xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinni xx vrátit. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
§216b
(1) Xx xxxxx valné xxxxxxx lze přijmout xxxxxxxxxx x xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §213d xxxx §216a xxxx. 1.
(2) Xxx postupu podle xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxxx činit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxx, co xxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.
§216c
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx jsou splněny xxxxxxxx §216a a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty stávajících xxxxx přijatých k xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu obdobném xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceně xx tomto trhu x souvislosti se xxxxxxxx základního kapitálu xxxxxxx xxxxxx akcií xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx (xxxxxxxx snížení x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu). X xxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije xxxxxxxxxx §216b.
(2) X xxxxxxxx x souběžném xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx hromada xxxxx xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stanoven xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x stanovami xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) X zápisu xxxxxxxx valné xxxxxxx x souběžném snížení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx snížení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx snížen, x xxxx xxxxxx, o xxxxxx byl základní xxxxxxx zvýšen. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxx xxxxx §162 xxxx. 4.
Xxxxx 7.
Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx
§217
(1) Xxxxxxxxxx vytváří xxxxxxxx fond v xxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tímto zákonem.
(2) Společnost xx xxxxxxx xxxxxxxx rezervní xxxx x čistého xxxxx vykázaného v xxxxx účetní xxxxxxx xx rok, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx vytvoří, a xx xx xxxx xxxxxxx 20 % x xxxxxxx zisku, xxxxx xx více xxx 10 % x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxx xx xxxxx doplňuje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % x xxxxxxx zisku, až xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vytvořila příplatky xxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx stanovy xxxx xxxxx zákon xxxxx.
§217x
Xxxxx xxxxx
(1) Akciová xxxxxxxxxx xx oprávněna xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §160 xxxx. 1 x 6 x xxxxx §204a xxxxx xxxxxx označené xxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx listy xxxxx xxxxxxxx 6 (dále xxx "opční list") xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx papíry xx doručitele. Xxxxx xxxx může xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxx zaknihované xxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx:
x) xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx kolik xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxx podobě, xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,
x) xxxx x místo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, x nimž xxx xxxxxxxx přednostní xxxxx, xxxx způsob xxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx x datum emise, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx představenstva xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x nimž xxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx (§156b) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxx, kdy xxxxx xxx xxxx právo xxxxxxxx poprvé.
(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podobě, podá xxxxx, která vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx k xxxxxx cenných papírů, xxxx-xx xxxxxxxxxx právo xxxx uplatněno a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů, x xxxxxxxx podá xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva podá xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx opčních listů, x xxxxx nebylo xxxxxxxxxx právo uplatněno.
Xxxxx 8.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§218
Xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §68 xx 75c, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§219
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxx něco jiného, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §181 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx odvolal xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nahradil xx xxxxx osobou. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §71 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx soudem, xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxx.
§220
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x poměru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §159 odst. 1 tím xxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je samostatně xxxxxxxxxxxx ode dne, x němuž byl xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx část xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxx akcií.
(3) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx na likvidačním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předložených xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx listinné xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx nevrátí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx §214.
(4) Xxxxx společnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx vyplacení xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx xx xxx, xxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx-xx prokázáno, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.
Xxxxx 9.
§220x
§220a zrušen xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220g
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220h
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220k xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220n
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220o xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
Xxxxx 10.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 126/2008 Sb.
Oddíl 11.
§220x
§220x zrušen xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§220x
§220u xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220v
§220v xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220w xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§220y
§220y xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220xx
§220xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220xx
§220xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
Oddíl 12.
§220xx
§220xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
XXXXX II.
XXXXXXXX
Xxx X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§221
(1) Xxxxxxxx xx společenstvím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx založeným xx xxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxxxxx hospodářských, xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxx xxxxx členů.
(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxx členů, xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx družstva musí xxxxxxxxx označení "xxxxxxxx".
(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pět xxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx dvě právnické xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxx nemá xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zánik xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členů, splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
§222
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx majetkem.
(2) Členové neručí xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx členové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx xxxx družstvu xx xxxxxx výše xxxxxxxxxx povinnosti přesahující xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ztrát družstva. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxxx.
§223
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souhrn členských xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx zavázali xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx obchodního rejstříku (xxxxxxxxxx základní xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000 Xx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splacení členského xxxxxx určeného xxxxxxxxx (xxxxxxxx členský xxxxx) xxxxx xx stanovách xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx se mohou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x další xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Nepeněžité xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx založení družstva xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(6) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx členský xxxxx přesahující vstupní xxxxx xx xxx xxx, xxxxxx-xx stanovy xxxxx xxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jsou povinni, xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx vkladu xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§224
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx družstva xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx družstva:
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komisi.
(3) Xx ustavující xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, které xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx členská xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx zvolení xxxx xxxxxx svolavatel.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx většinou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vzít xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vede x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx družstva xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přílohou xx xxxxxx členů x výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xx xxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx text xxxxxx.
§225
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx tento xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.
(2) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx podepisují xxxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx.
(3) X návrhu xx zápis xx xxxxxxxx:
x) stejnopis xxxxxxxxxx zápisu o xxxxxxxxxx schůzi družstva x stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx x schválení stanov,
x) xxxxxxx družstva,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§226
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
a) firmu x xxxxx družstva,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
c) xxxxx x zánik xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x družstva x xxxxxx,
x) výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxx členských xxxxxx x vypořádání členského xxxxxx při zániku xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x počet xxxxxx členů, délku xxxxxx xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxxx, působnost x xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx, vyplývá-li xx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxx též pracovní xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, mohou stanovy xxxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) X změně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Představenstvo xxxxxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx stanov xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx soud. Ustanovení §173 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxx XX.
Xxxxx x zánik xxxxxxxx
§227
(1) Xxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Je-li xxxxx stanov xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovním xxxxxxx x xxxxxxxx, může xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx x dosáhla 15 xxx xxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxxxx podmínek vyplývajících xx xxxxxx a xxxxxx vzniká xxxxxxxx:
x) xxx založení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx x xxxxxxxx x nevyplývá-li xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx členství xxxx, xxxxx xxx sjednán xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x družstvu.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x zániku upravují xxxxxxx.
§228
Xxxxxxxx xxxx seznam všech xxxxx členů. Xx xxxxxxx xx zapisuje xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, x xxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx do seznamu xxxxxxx. Xxxx družstva xx xxxxx xx xxxxxxx nahlížet x xxxxx vydání xxxxxxxxx x svém členství x obsahu xxxx xxxxxx x seznamu.
§229
(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx mohou xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x členské xxxxxx. Xxxxxxxxxxx představenstva nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a povinností xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx člena.
(2) Stanovy xxxxx xxxxx případy, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odmítnout xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx představenstva.
§230
Xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx družstvu xx xxxxxxx dohody xxxxxxxxx souhlasu orgánů xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pozdějším xxxx uvedeným x xxxx smlouvě. Xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx x převodu xxxxxxxx nastávají, xxxxxxx xxxxxxxxx družstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dosavadního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a písemný xxxxxxx xxxxxxxxxx členství.
§231
(1) Xxxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx člena, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x povinností xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, xxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx zastavení xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx konkurs xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxx xxxxx, xx majetek xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx obnovuje; xxxxxxxx xxx družstvo vyplatilo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx 2 xxxxxx od xxxxxxx konkursu xxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, že byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxx x povinností xxxxx x xxxxxxxx xxxx pravomocně zastavena xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx členství x xxxx určené xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx měsíců xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx oznámil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx odsouzena xxx úmyslný trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx družstva. X xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx písemně xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx. Proti rozhodnutí x xxxxxxxxx má xxxxx podat člen xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxx xx odvolání xxxxxxxxx xx xxx měsíců xxx dne, kdy xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx.
(5) Xxxx xx xxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vyloučení xx xxxxxxxx, je-li x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx právo xx xxxxxx xxxxxx uplatněno xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx potvrdila, xxxx xxxxxxxx nebyla xxxxx xxxxxxx, xxx xxx, xxx xx člen xxxx dovědět o xxxxxx členské schůze, xxxxx vyloučení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx členská xxxxxx nepřijala proto, xx o xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxxx přijala, xxx xxxxx návrh xx 3 měsíců xxx dne, xxx xx člen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxx xxxx ode xxx konání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxxx x sídle xxxxxxxx x x xxxxxxx domě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxx, x xxxxx xx povinný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x nahlédnutí x sídle xxxxxxxx. Xxxxxxxx zašle xxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxx, opis xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx adresu xxxxxxxx x žádosti.
§232
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx smrtí. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx zůstavitele může xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Zákon xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx představenstvo nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx dědic nabyl xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx s členstvím x xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xx nestal xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Členství xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vstupem xx likvidace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zánikem. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vstupuje nástupce xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxx x xxxxxxxxxx.
§233
(1) Xxx xxxxxx členství xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx člen xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx počtem xxxxxxxxxx xxxx xxxx členství x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxx násobených ukončenými xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, v xxxx xxxxxxxx zaniklo. Při xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx vyplývá ze xxxxxx, x x xxxxxx zajišťovacích fondech. Xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x kratším xxx xxxxxx členstvím xxxxx xxxx, x xxxxx xx řádná účetní xxxxxxx sestavuje.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tří xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxx na xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Ustanovení xxxxxxxx 2 až 4 xx xxxxxxx, jen xxxxx stanovy xxxxxxxx xxxxx.
§234
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx určit, xx v xxxxxxxxx, xxx členský xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x převodu xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxx xxxx žádat xxxxxxxxxx vrácením xxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx družstva x xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xx xxxxxxxxxx člen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x penězích. Stanovy xxxxx xxxxx, že xxxxxxx se postupuje x x xxxxxxx, xxx spočíval členský xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění. Xxxxxxxx xxxxxxxx členovi, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx družstva xx xxxx i x xxxxxxx, xx tento xxxxx stanovy xxxxxxxx.
§235
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Družstvo xx xxxxxxx xxx xxxx vzniku xxxxxx xxxxxxxxxxx fond, xxxxxxx xx xxxx 10 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x 10 % xxxxxxx xxxxxxx zisku, x xx xx xx xxxx, než xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxx xx polovině xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx družstva. Xxxxxxx mohou určit, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fond xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xx nesmí xxxxxx za trvání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§236
Rozdělení xxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx projednání xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx stanov xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx člena xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx výše xxxx xxxxxxxxxx vkladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů; u xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx roce xxxxxx xxx část xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx krátí.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx to xxxxxxx, mohou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx mezi xxxxx.
Xxx XXX.
Xxxxxx xxxxxxxx
§237
Xxxxxx xxxxxxxx jsou:
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§238
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx členem může xxx xxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §244a x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x volbě xxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxxx tím nejsou xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x rozporu s xxx xx neplatná.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s jejím xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx; xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx formu. Xxxxxxxxx xxxx splňovat stejné xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx členem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx členství x xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx tímto xxxxxx třetí xxxxx.
(3) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx svolání, přítomnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx většiny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx určují, xxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxxx.
Xxxxxxx schůze
§239
(1) Nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "členská xxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx určených xxxxxxxxx, nejméně xxxxxx xx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx schůze xxxx xxx xxxxxx oznámeno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx žádost xxxxx xxxxxxx členů družstva xxxx xxxxxxxxx komise, xxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx záležitost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §182 xxxx. 1 xxxx. x) xx použije xxxxxxxxx.
(3) Členská xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xx písemně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx všech xxxxx družstva, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schůzi xxx, xxx se xxxxxx xx 40 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx osoba písemně xxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxx, který požadoval xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx členskou xxxxxx sama. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx společně x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxx xx její xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx:
x) xxxxx xxxxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komise,
c) xxxxxxxxxx řádnou účetní xxxxxxx,
x) rozhodovat x rozdělení x xxxxx zisku, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ztráty,
x) rozhodovat o xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx otázkách xxxxxxxx xxxxxxx družstva,
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §67a x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
i) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxx, nebo x xxxx; xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx družstvu xxxxxxx xxxxxxxxx převést byt xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví člena, xxxxx je xxxxxxxx.
(5) Členská schůze xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx tento zákon, xxxxxxx, xxxxxxxxx pokud xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxx formou xxxxxxx xxxxxx. Xxx rozhodování xx xxxxxxx hlasy xxxxxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxx rozhodovat o xxxxxx družstva, xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x x xxxxxxx případech, xxxxxx-xx tak xxxxxxx.
(7) Xxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Každý x xxxxxxxx se xxxx stejným xxxxxx xxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx vzhledem x organizačnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxxxx tak, aby xx xxxxxx do 3 xxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx původně xxxxxxx. Xxxxxxxx členská xxxxxx xxxx xxx svolána xxxxx pozvánkou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx, na který xxxx svolána původní xxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx 10 dnů xxxx konáním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx se usnášet xxx ohledu na xxxxxxxxxx §238 xxxx. 3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, byla-li členská xxxxxx konána xxxxxx xxxxxxx členských xxxxxx x schůzí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§240
(1) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx stanovy xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §239 xxxx. 4 xxxx. a), x) x h) xx xxxxx člen pouze xxxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx může xxxxxxx zmocnit jiného xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx osobu, aby xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§241
(1) X xxxxx xxxxxxx schůzi xx xxxxxxxx zápis, xxxxx xxxx obsahovat:
a) xxxxx x xxxxx konání xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx x podklady, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x projednávaným bodům.
(3) Xxxxx člen xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx a jeho xxxxxxx k xxxxxxxxxx.
§242
(1) Xx návrh xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx družstva. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, požádal-li o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxx schůze, x xxxxxx-xx svolána xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Návrh xxxxx xxx podat xxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx námitky, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx důvodem xxxxxx xxxxx odstavce 1, že xxxxxxx xxxxxxxxxx členská schůze xxxxxxxxx proto, xx x xxx nehlasovala, xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx žalobu xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx tvrzeného xxxxxx členské schůze. X xxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §131 xxxxxxx.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§243
Xxxxxxxxxxxxxx
(1) Představenstvo řídí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Představenstvo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx členské xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx činnost. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxxxxxx xxxxx navenek xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx však pro xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx podpisu xxxxxxx xxxx členů xxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx potřeby. Xxxx xx xxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx nedošlo x xxxxxxx nedostatků.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxx xxxxx předsedu xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), popřípadě xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že jsou xxxxxx členskou schůzí. Xxxxxxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx představenstva x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx představenstvem.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx organizuje x xxxx jednání xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x řídí x běžnou xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Stanovy xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx družstva xxxxxxxxxx x xxxx ředitel xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx §193 odst. 2, §194 odst. 2 xxxxx xx pátá xxxx x odstavce 4 až 7.
§243x
(1) Xxxxx člen je xxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxx žalobu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx řízení xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činit úkony xxxxxx družstva xx xx družstvo.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx škody xxxxxxxxxxxxxx.
§243x vložen právním xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§244
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx a projednává xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a je xxxxxxxxx na ostatních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k řádné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx rozdělení xxxxx xxxx úhrady xxxxxx družstva.
(3) Xx zjištěné nedostatky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx potřeby, xxxxxxx jednou za xxx měsíce.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx voleni xxxxxxxx schůzí.
(6) Xxxxxxxxx komise xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx jakékoliv xxxxxxxxx x hospodaření xxxxxxxx. Představenstvo xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx. Totéž xxxxx x xx vztahu x řediteli.
(7) X jednotlivým úkonům xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx xxxx členů, xxxxx x xxxx věci xxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §243 xxxx. 8.
§244x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přeshraniční xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx volit a xxxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx do obchodního xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §245 xx zde xxxxxxxxx. Počet členů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx členů kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §200 xxxx. 5 až 7 xx xxx xxxxxxx obdobně.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxx přeshraniční xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xx kterém xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, mají xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx družstva xxxx xxxx právního xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku; to xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nástupce, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx území Xxxxx republiky, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právo volit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §245, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.
§244x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§245
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
(1) X xxxxxxxx, jež xx méně xxx xxxxxxx členů, mohou xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxx schůze.
(2) Xxxxxxxxxxx orgánem je xxxxxxxx, popřípadě další xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx než xxx xxxxx, určí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx v xxxxxxxx družstva
§246
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx.
(2) Členové xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx voleni jen xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx.
(3) Xxxxxxxx-xx stanovy jinak, xxxxx xxx členové xxxxxx družstva voleni xxxxxxxx.
§247
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx kontrolní xxxxxx xxxx vzájemně xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx další xxxxxxx neslučitelnosti funkcí xxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx voleného xxxxxx xxxxxxxx.
§248
(1) Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx do své xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx to orgánu, xxxxx je xxxxxx. Xxxx xxxxxx končí xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx. Příslušný orgán xxxx projednat xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxxx poté, kdy xx o odstoupení xxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxx xxxxxx. Xx marném xxxxxxxx xxxx lhůty xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx, že xx xxxx náhradníci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx odstoupivšího xxxxx xxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx zastupujícího xxxxx až xx xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx řádná xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx a povinnosti xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3 xxxxx x x xxxxxxx, xx členství x xxxxxx zanikne xxxxx.
§249
Xxxxx xxxxxxxxxx
Členové představenstva x kontrolní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ani členy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§250
Hlasování x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx představenstva x xxxxxxxxx komise xxxxxxxx náleží xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx o určitých xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednající xxxxx.
(2) Připouští-li xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky, xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx tento xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx (§238 xxxx. 3).
§251
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx členům xxxxxxxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx určeného xxxxx.
Díl XX.
Xxxxx xxxxxx závěrka x xxxxxxx xxxxxx x hospodaření
§252
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx sestavit xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx x řádnou xxxxxx xxxxxxxx navrhne xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x užití xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx úhrady xxxxx.
(3) Členové xxxxxxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
§253
Určují-li xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis, 9) xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxx skutečnosti určené xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx schůzi.
Xxx X.
Xxxxxxx, likvidace a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
§254
(1) Xxxxxxxx zaniká xxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx zúčastněné xx xxxxxxxxxxxx fúzi xxxxxx xxxx zápisu přeshraniční xxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku.
(2) Družstvo se xxxxxxx:
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxx dlužníka xx xxxxx nepostačující,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxxxx doby, na xxxxxx bylo družstvo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx zřízeno.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxx zápis.
§255
§255 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§256
§256 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§257
(1) Xxxx může xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x zrušení družstva x jeho likvidaci, xxxxxxxx:
x) počet xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v §221 odst. 3,
x) xxxxxx členských xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §223 xxxx. 2,
x) uplynuly xxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx delší xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx,
x) xxxxxxxx porušilo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fond,
e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §56 odst. 3,
f) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím x zrušení družstva xxxxx x odstranění xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx navrženo, xxxxxxxx je jeho xxxxxxxxxx xxxxx.
§258
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx pokračovat x xx skončení xxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx učiněno dříve, xxx xxxx xxxxxxxx x rozdělením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§259
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Likvidátoři xxxx jmenováni xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Likvidátoři jsou xxxxxxx vypracovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx rozdělení xxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx každému členu xxxxxxxx.
(3) Likvidační xxxxxxxx xx rozdělí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, xxxxxxx xx členům xxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxx vkladu. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mezi xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx ke xxx zrušení družstva xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx rozsahu, x xxxxx se podílejí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §234 odst. 1.
(4) Každý xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx může xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx rozpor x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Vyhoví-li soud xxxxxx, rozhodne zároveň x rozdělení likvidačního xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx likvidační xxxxxxxx xxxxxxxx.
§260
Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx-xx se x xxxx hlavě xxxxx, xxxxxxx xx xx družstvo přiměřeně xxxxxxxxxx hlavy X xxx X (§56 xx 75c) xxxx xxxxx zákona.
ČÁST XXX.
XXXXXXXX XXXXXXXXX VZTAHY
XXXXX X.
XXXXXX XXXXXXXXXX
Díl X.
Xxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxx xxxxxx
§261
(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxx xxxxxx vzniku xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx okolnostem, xx se týkají xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx.
(2) Touto částí xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejných potřeb. X xxxxxx xxxxx xx za xxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx obsahem xx xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx.
(3) Touto xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx společníky xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jakož i xxxxxx ze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx členem x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x členského xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx o převodu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,
x) z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§642),
x) ze xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx (§476), xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (§488b), zástavní xxxxx x obchodnímu xxxxxx (§117a), xxxxxxx x xxxxx (§497), xxxxxxx x kontrolní xxxxxxxx (§591), xxxxxxx zasílatelské (§601), smlouvy o xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku (§638), smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§673), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§682), xxxxxxx x xxxxxx (§692), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx věcí (§700), xxxxxxx x běžném xxxx (§708) x xxxxxxx x vkladovém xxxx (§716),
x) x bankovní xxxxxx (§313), z xxxxxxxxxx xxxx (§720) a xxxxx odškodnění (§725),
x) mezi společností xxxx družstvem a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxx orgánem nebo xxxx xxxxxx,
x) xxxx zakladateli x xxxxxxxx xxxxxx,
x) x finančního xxxxxxxxx 37).
(4) Xxxxx xxxxx zákona se xxxx i xxxxxx xxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx touto xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx rozhodující xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx závazkového xxxxxx.
(6) Xxxxxxx mezi xxxxxxx uvedenými v xxxxxxxxxx 1 x 2, které nejsou xxxxxxxx x xxxxx XX xxxx xxxxx xxxxxx a jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx x občanském zákoníku x xxxxxxxxx zákoníkem. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx řídí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xx xx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§262
(1) Xxxxxx xx xxxxx dohodnout, xx xxxxxx závazkový xxxxx, xxxxx nespadá xxx xxxxxx xxxxxxx x §261, se xxxx xxxxx zákonem. Jestliže xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zhoršení právního xxxxxxxxx účastníka smlouvy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx neplatná. Xxxxxxx xxxxx vyloučit použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvách x xxxxxxxxxxxxxx klauzulích x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů směřujících x xxxxxxx spotřebitele.
(2) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx-xx jenom jedna xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §261 xxxx. 1 xxxx 3 podnikatelem, xxxxxxx xx ustanovení xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx xx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx.
§263
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx její jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §261 x 262, §263 xx 272, §273, §276 xx 288, §301, 303, 304, §306 xxxx. 2 x 3, §308, §311 xxxx. 1, §312, §321 xxxx. 4, §322, §323, 324, §340 odst. 4 až 6, §341, 343a, 343b, 344, 365, 370, 371, 376, 382, 384, §386 xx 408, §444, 458, 459, 477, 478, §479 xxxx. 2, §480, §483 odst. 3, §488, 488a, §488c xx 488e, §493 xxxx. 1 xxxx druhá, §499, §509 odst. 1, §528, 535, 592, 597, 608, §612 xx 614, §620, §622 xxxx. 4, §628, 629, 655, 655a, 658, 659a, 659b, 659c, §660 xxxx. 4 a 5, §662 odst. 2 x 3, §662a odst. 3, §668 odst. 2, 3, 4 x 6, §669 xxxx. 6, §669a xxxx. 2, §672a, §673 xxxx. 2, §678, §679 xxxx. 1, §680, 707, §709 xxxx. 3, §710 xxxx. 2 a 3, §713 xxxx. 2, §714 xxxx. 4, §715a, §718 xxxx. 1, §719a, §722724, §729, 743 a §745 xxxx. 2.
(2) Strany se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení v xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxx xxxxxxxx úkonu.
§264
(1) Xxx určení práv x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávaným xxxxxx x příslušném xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx zvyklosti, xx xxxxxx xx xx přihlížet xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx donucující xxxxxx.
§265
Výkon xxxxx, xxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxx II.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
§266
(1) Xxxxxx vůle xx vykládá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx úmysl xxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxx, znám xxxx xx musel být xxxx.
(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx nelze vyložit xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx projev xxxx podle xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x postavení xxxxx, xxxxx xxx projev xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxxx vůle, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, kterou xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x následného xxxxxxx stran, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je třeba x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tíži xxxxxx, xxxxx xxxx první x jednání xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podnikání, xxxxx závodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx oznámena xxxxx xxxxxx.
§267
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx. Xx neplatí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxxx §49 občanského xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx práva xxxx xxxxxx zákona (§262) xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami, xxxx xxxx dohody xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx na xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx.
§268
Xxx xxxxxxxx neplatnost xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx právní xxxx určen, ledaže xxxx osoba x xxxxxxxxxxx právního úkonu xxxxxx. Pro xxxxxxx xxxx škody xxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxx (§373 x xxxx.).
Díl III.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
Oddíl 1.
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
§269
(1) Xxxxxxxxxx upravující x hlavě XX xxxx části xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dohodnutý stranami xxxxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení pro xxxxxx x těchto xxxxx.
(2) Účastníci xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvu, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Jestliže xxxx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, smlouva xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx x určité xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx dohodou xxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxxx nezávisí jen xx vůli xxxxx xxxxxx. Xx-xx být xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, vyžaduje xx, aby xxxxxx xxxx písemnou xxxxx x platí xxxxxxx §291.
§270
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx určitá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dodatečně po xxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx, ledaže xxxxxx xxxx před xxxxx xxxxxxxxx nepochybně xxxxxx, xx xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemá xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy. X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odkládací xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx ustanovení §291. Xxxxxxxxx část smlouvy xxxxxxxx účinnosti, xxxxx xxxx dohodnut nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy (§292 xxxx. 4 a 5), xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.
§271
Jestliže xx strany xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx navzájem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nesmí strana, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ani je xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx to, xxx dojde k xxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §373 a xxxx.
§272
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jedna strana xxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy projeví xxxx, aby smlouva xxxx uzavřena x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, xx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx formě, xxxx xxx smlouva xxxxxx xxxx zrušena xxxxx xxxxxxx.
§273
(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx přiložené.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx mají přednost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.
(3) X uzavření xxxxxxx xxx xxxx smluvních xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.
§274
Xxxxxxx-xx xxxxxx xx smlouvě xxxxxxx x doložek xxxxxxxxxx x užívaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx za xx, xx xxxxxx zamýšlely xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxx xx xxxxxxx odvolaly, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§275
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx zahrnuto xx jedné listiny, xxxxxxxx se každá x těchto xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Jestliže xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vznik xxxxx x xxxxxx smluv xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluv. Zánik xxxxx x těchto xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx splněním nebo xxxxxxxx nahrazujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smluv, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx použije obdobně, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx pouze xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx závisí xx jedné xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) S přihlédnutím x obsahu xxxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zavedly, xxxx x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx zaplacením xxxxx xxxx) bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, kdy xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy a xxxx xxxxxx
§276
(1) Projev xxxx, xxxxxx xx navrhovatel xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx"xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx §269.
(2) Podnět k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xx považuje xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx návrhů na xxxxxxxx xxxxxxx.
§277
Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§278
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx uzavřena x xxxxxx, která x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx lhůtě x xxx stanovené, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx navrhovateli xxxxxx, že návrh xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx veřejný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterému příjemci xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx.
§279
(1) Xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrdit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxx xx došlo xxxxxxx návrhu podle §278.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdí příjemci xxxxxxxx smlouvy později, xxx xxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zprávu x xxx zašle xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxx mu došlo xxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatele x uzavření xxxxxxx.
§280
Stanoví-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx smlouva xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx přijaly xx xxxxx x xxx xxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§281
Kdo vyhlásí xxxxxxxxx osobám xxxxxx (xxxx xxx "vyhlašovatel") x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy (xxxxxxxx xxxxxxx soutěž), xxxx xxx xxxxx x podávání xxxxxx xx uzavření smlouvy (xxxx xxx "xxxxx").
§282
(1) X vyhlášení veřejné xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "soutěž") xx xxxxxxxx, aby byly xxxxxxx obecným xxxxxxxx xxxxxxxx předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zásady xxxxxxxxx obsahu zamýšlené xxxxxxx, na němž xxxxxxxxxxx trvá, xxxxx xxxxxx podávání návrhů, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx návrhy xxxxxxx, a lhůta xxx xxxxxxxx vybraného xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxx podmínek xxxxxxx xxxx xxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§283
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx uveřejněné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx zrušit, ledaže xx toto právo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§284
(1) Xxxxx lze xxxxxxxx xx soutěže, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkám xxxxxxx. Od xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxx odchýlit jen x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx připouštějí.
(2) Xx soutěže xxxxx zahrnout xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x podmínkách soutěže.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx soutěži, xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§285
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx po uplynutí xxxxx stanovené x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx návrhů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x po xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx jeho xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx x době, xxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx o opravu xxxx vzniklých při xxxxxxxxxxxx návrhu a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nevylučují. Xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx soutěže.
§286
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x předložených xxxxxx x oznámí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx , je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx návrh, který xx xxxxxxx xxxxxxxx.
§287
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxx vybrán xxxxxxxx xxxxxxxx x §286. Xxxxx-xx vyhlašovatel přijetí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dojití sdělení x přijetí návrhu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odmítnout xxxxxxx předložené xxxxxx, xxxxxxxx xx toto xxxxx vyhradil x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§288
Vyhlašovatel xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxx soutěže, kteří x soutěži xxxxxxxx, xx jejich návrhy xxxx xxxxxxxxx.
Xxx IV.
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
§289
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxx budoucí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je určen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§290
(1) Xxxxxxxx strana xx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx té, xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx oprávněná xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx osoba xxxxxx xx xxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závazku xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx škody vedle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněná xxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx neoprávněně odmítla xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
§291
Xxxxxxxxxx §290 x §292 xxxx. 1 a 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx otázek, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx být xxxxx xxxxxx nebo xxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx sjednání xxxxxxxx. Závazek xxxxxxx xxxxxxxxx obsah smlouvy xxxx xxxxxxx jedna xxxx xxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xx xx xx to, xx závazek vznikl xxxxx xxxxxxx.
§292
(1) Xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, přičemž xx přihlédne k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxxxx, jakož x x zásadě poctivého xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxxx xxxxxx budoucí smlouvy xxxxxx xxxx osobou xxxxxxx ve smlouvě x nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §290 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx uplynutím xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §290 xxxx. 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx být xxxxx než xxxxxxxxx xxxx vyplývající z §391 x xxxx. xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x době xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy.
(4) Xxxxxxx doplnit xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxx, jestliže oprávněná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx určené x xxxxxx x doplnění xxxxxx smlouvy (§291), xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx budoucí xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xx míry změnily, xx nelze na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx zavázaná xxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněné straně.
Díl V.
Xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
§293
Xx-xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx to, že xxxx zavázány společně x xxxxxxxxxx. Věřitel xxxx xxxxxxxxx plnění xx kterékoli z xxxx, xxxxx plnění xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx.
§294
Vyplývá-li xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxx xx závazku. X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zavázáni xxxxxx xxxxx.
§295
Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osob xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx spoludlužníci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx společně.
§296
Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx, nevyplývá-li xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxx XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx 1.
§297
§297 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/1995 Sb.
§298
§298 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1995 Sb.
§299
§299 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokutě
§300
Xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxx (§374) nemají xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§301
Nepřiměřeně xxxxxxx xxxxxxx pokutu xxxx xxxx snížit x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx x významu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xx xxxx škody xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx smluvní xxxxxx. K náhradě xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výše smluvní xxxxxx xxxxx §373 x xxxx.
§302
Odstoupení xx smlouvy se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx
§303
Xxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxx, xx xx uspokojí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§304
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníka xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x době xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jehož vznik xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
§305
Xxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxx xx požádání xxxx xxx zajištěné xxxxxxxxxx.
§306
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx dlužník nesplnil xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx, co xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uskutečnit xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx svůj xxxxxxx nesplní.
(2) Xxxxxxx může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x započtení pohledávky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx námitky, xxxxx xx sdělil xxxxxxx, xx dlužník xxxxxxx xxxxxxxx ručiteli xxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxx.
§307
(1) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxx, xxxx každý x xxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejná práva xxxx spoludlužník.
(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx část xxxxxxx, xxxxxxxxx xx rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x době, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx ručiteli xxxxxxxxxxxx xxxx prokázáno postupníkem.
§308
Xxxxxxx, xxxx xxxxx závazek, xx xxxxx ručí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx doklady x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, a xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§309
Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ručitele xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
§310
Xxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§311
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx plnění dlužníka x závazek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx právnické xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.
§312
Xxxxxxxxxx §305 xx 311 xxxxx xxxxxxxxx x xxx ručení, které xxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxxx xxxxxx
§313
Xxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxx xxxxxx vzniká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx věřitele xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx třetí xxxxx (xxxxxxx) nesplní xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x záruční xxxxxxx.
§314
Xx-xx xxxxxxxx zárukou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xx xx xx, xx xx výše xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx listině xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, že xx dlužník porušil xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx bankovní xxxxxxx.
§315
(1) Xxxxxxxx bankovní záruku xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x bankovní xxxxxx xxxx kterékoliv x těchto bank.
(2) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx plnění vůči xxxxx, která ji x potvrzení xxxxxxxx xxxxxx požádala.
(3) Xxxxxxxx banka oznámí, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx závazek xx záruky. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§316
(1) Xxxxx ručí za xxxxxxx xxxxxxxxxxx závazku xx xxxx částky x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx věřiteli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx záruku xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dlužníkem, jestliže xxxxxxxxx xxxxxx závazku xx xxxxxx nebo xxxxx, xxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xxx záruční listina.
§317
Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx, xxxx x xx xxxx požádána písemně xxxxxxxxx. Předchozí xxxxx, xxx xxxxxxx splnil xxxx závazek, xx xxxxxxxx, jen xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§318
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx listiny xx věřitel xxxxxxxx xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxx záruky, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx postoupit xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bankovní zárukou.
§319
Xxxxx xxxx svůj závazek x bankovní xxxxxx, xxx když x xxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx banky x xxxxxxxx xxxxxx podmíněno x záruční listině xxxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xx.
§320
Xx-xx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx listiny xxxxx xx xxxxxxxx oprávněného xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.
§321
(1) Xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx listině xxxxxxx, xxxxxxxx záruka xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písemně xxx xxxxxx z xxxxxxxx záruky během xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx to, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx povinnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v souladu xx smlouvou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxx uplatnit xxxxxxx, xxxxx xx mohl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx věřiteli.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxx, xx xxx neměl xxxx xxxxxxxxxx nárok, xxxxx dlužníkovi xxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx tím xxxxxxxxxx.
§322
(1) Xx bankovní záruku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx bankou x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxx mandátní.
Xxxxx 5.
Xxxxxx xxxxxxx
§323
(1) Uzná-li xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, má xx xx to, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx závazek xxxx x xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx nastávají x x případě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §407 xxxx. 2 x 3.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x vůči xxxxxxxx.
Xxxxx 6.
§323x
§323x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx.
§323x
§323b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Sb.
§323x
§323c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx.
§323d
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Sb.
§323x
§323e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx.
§323f
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx.
§323g
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2007 Xx.
§323x
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2007 Xx.
§323x
§323i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2007 Xx.
Xxx XXX.
Xxxxx závazku jeho xxxxxxx
Oddíl 1.
Xxxxxx xxxxxx
§324
(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a řádně.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx plněním xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx dlužník xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo tohoto xxxxx nevyužije, xxxx xx xxxxx závazku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x závazek zaniká xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxxxx nároků xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx pokutu.
§325
Mají-li xxxxxx vzájemné xxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxxx svůj xxxxxxx xxx splnila xxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx smlouvy, xx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx něco xxxxxx.
§326
(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx závazek před xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dostatečně zajištěno xxxxxx xxxxx strany, xxxxxxxx po uzavření xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx závazku.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x po uplynutí xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxx strana xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx strany xx xxxxxxxxx konkurs.
(3) Xxxxx z odstavců 1 a 2 xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxx xxxxx xx xxxxx oprávněna xxxxxxx xxxxxx xxxx odstoupit xx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx strany x xxxx smlouvy nebyl xxxxxx xxxxx nebo xxxx.
§327
(1) Xxx-xx závazek xxxxxx xxxxxxxx způsoby, má xxxxx určit xxxxxx xxxxxx dlužník, xxxxxxxx xx smlouvy nevyplývá, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx věřiteli. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx stanovené xxx xxxxxx, xxxx dlužník xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Jestliže xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx, zvolí xxxxxx plnění x xxxxx jej druhé xxxxxx, xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx strany xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§328
Xx-xx xxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxx xxxxxx podle xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx, xxx xxx xx xxx téhož xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§329
Věřitel xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud částečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx hospodářskému xxxxx sledovanému věřitelem xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx účel xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§330
(1) Xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazků a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Neurčí-li xxxxxxx, který xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx peněžitého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x potom xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx jinak.
(3) Xx-xx dlužník xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxx, placení se xxxx xxxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Placení xx xxxx náhrady xxxxx xxxxxx, když xxx xxxxxx xxxxxxxx závazek, x xxxxx porušení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§331
Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jiné osoby, xxxxxxxx tak, xxxx xx závazek xxxxx xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
§332
(1) Xxxxxxxx xxxxxx závazku xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nabídnuté třetí xxxxxx, xxxxxxxx s xxx dlužník xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dlužník xxxx závazek xxxxxxx.
(2) Nevyplývá-li z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a třetí xxxxxx xxxx jiného, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx a xx xx xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§333
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx přímo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx současně xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxx xxxxx, která předloží xxxxxxxxx věřitele x xxxxxxx xxxxxx, má xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§334
Otevření xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, prostřednictvím kterých xx být xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Věřitel xx xxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxx peněžitého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jen xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx z akreditivu, xxxxxx nebo xxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxx plnění
§335
X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx ve stanoveném xxxxx.
§336
Xxxx-xx xxxxx plnění určeno xx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx něco xxxxxx x xxxxxx závazku, xx dlužník xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bydliště. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazek x místě tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§337
(1) Xxxxxxxx závazek xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jinak.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxxx bydliště, xxxx xxxxxxx náklady x xxxxxxx nebezpečí xxxxxxx x placením peněžitého xxxxxxx, xxxxx tím xxxxxxxx vzniknou.
§338
Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je dlužník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x místě tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se má xxxxxxxxxx současně x xxxxxxx druhé strany x xxxxx tohoto xxxxxx xxxx této xxxxxxxxxx.
§339
Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx podmínkami sjednanými xxxx stranami.
Oddíl 3.
Xxxx xxxxxx
§340
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx závazek xxxxxx x xxxx stanovené xx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx doba xxxxxx xx smlouvě xxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxx byl věřitelem x plnění xxxxxxx.
(3) Cenu xx xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §261 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx zboží xxxx poskytnout xxxxxx xx xxxxxx dlužníkovi xx dlužník povinen xxxxxxxx xx 30 xxx
x) xxx xxx, kdy xx xxxx doručena xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx povahy,
x) x bez výzvy x xxxxxx
1. xxx xxx doručení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxx xxxxx den doručení xxxxxxx nebo xxxx xxxxx podobné xxxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx výzva xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxx,
2. xxx xxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx zboží nebo xxxxxx, xxxxxxxxx ověření, xxx byl závazek xxxxx splněn, x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx faktura xxxx xxxx xxxxx podobné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx služby.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx sjednat xxxx xxxxxxxxxx delší xxx 60 dnů xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx vůči věřiteli xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xx-xx ujednáno převzetí xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx splněno, xxxxx xxx sjednaná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 30 dnů. Xxxxxxx dobu převzetí xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx xxx jen xxxxx, xxxx-xx xx vůči xxxxxxxx hrubě xxxxxxxxxxxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx zadavatel, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxxxx xxxxxxx závazku x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 60 xxx, xxxxxxx den doručení xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx povahy xxxxx být předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx použije x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subdodavatele.
§340x
Xxxxxxxxxxx §340 není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx splátek.
§340x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2013
§341
Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxx-xx ji v xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx plnění xxxx xx návrh věřitele x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx i x xxxxxx, xxxx xxxx určení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§342
(1) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxx xxxx x ustanovení xxxxxx xxxxxx něco xxxxxx, je rozhodující xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx uzavření smlouvy xxxx xxxxxx plnění xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx ve prospěch xxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx.
(2) Xx-xx doba xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dlužníka, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dlužník xx xxxxxxxx xxxxx xxxx závazek.
(3) Xx-xx doba plnění xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx dlužník xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx věřitel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx plnit xxxx xxxxxxx.
§343
Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, není xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úrok xxxxxxxxxxxx xxxx, o kterou xxxxx xxxxx.
§343x
Xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx §340 xxxx. 4 xx 6 x xxxxxx x xxxx xxxxx z xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 42).
§343x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 179/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2013
§343x
(1) Xxxxx, xx dohoda xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx hrubě xxxxxxxxxxxxx.
(2) Má xx xx xx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§343b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 179/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2013
Xxx XXXX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx závazku
Xxxxx 1.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
§344
Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx nebo tento xxxxx.
§345
(1) Xxxxxxx-xx prodlení dlužníka (§365) xxxx xxxxxxxx (§370) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx xx o xxxxx xxxxxxxx dověděla.
(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx porušení xxxxxxx podstatné, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxxxxx, za xxxxx xxxx smlouva xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zájem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx takovém xxxxxxxx xxxxxxx. V pochybnostech xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Oznámí-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx na xxxxxxx xxxx povinnosti xxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx právo xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, vzniká xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
§346
(1) Xxxxxxx-xx prodlení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx strana xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx, nesplní xxxx xxxxxxxxx xxx x dodatečné přiměřené xxxxx, která xx x tomu byla xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx v xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx svůj xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odstoupit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx před jejím xxxxxxxxx.
§347
(1) Xxxx-xx xx prodlení xxxxxxxx xxxx věřitele xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je druhá xxxxxx oprávněna xxxxxxxxx xx smlouvy jen xxxxxxx plnění, které xx xxxx této xxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxx x xxxxxxxxx dílčím xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ohledně xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx má xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxx odstoupit xx smlouvy, jestliže xxxx část plnění xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx zřejmě xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx hospodářský význam xxx zbytku xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§348
(1) Xxxxxxx povinnosti, xxx xx xxx plněna x budoucnu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x jiných okolností xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx smluvní xxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx strana xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jistotu.
(2) Ohledně xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx od xxxxxxx x v xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx nesplní.
§349
(1) Xxxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxx xxxxxx, xxxx x souladu x xxxxx zákonem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx strany xxxxxxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxx druhé xxxxxx; xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxx nebo měnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(3) Vyplývá-li z xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zájem xx xxxxxxx závazku xx xxxx stanovené xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx účinky odstoupení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx neoznámí před xxxxx xxxxx, xx xxxx na plnění xxxxxxx.
§350
(1) Xx-xx xxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odstoupí xx xxxxxxx xx jejím xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx, nastávají účinky xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx poskytnuta x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxx prohlásit, že xxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxxxxx druhá xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x této xxxxx. X tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx uplynutím přiměřené xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§351
(1) Xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx všechna xxxxx x povinnosti xxxxx xx xxxxxxx. Odstoupení xx xxxxxxx xx xxxx nedotýká xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy, xxx smluvních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §262, xxxxxx sporů xxxx smluvními xxxxxxxx x jiných ustanovení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx stran xxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx bylo xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx tento xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §502. Xxxxx-xx plnění xxxxxx, xxxxx odstoupila xx smlouvy, xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemožnosti xxxxxx
§352
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx též x xxxxxxx, lze-li xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxx nesplnitelným xxxx v případě, xxx právní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xx xxxxxxx, xxxx vyžadují xxxxxx povolení, xxx xxxxxxxx xxxxxx uděleno, xxxxxxx x ně xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smlouvy ohledně xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x jejího obsahu xxxx xxx druhé xxxxxx znám x xxxx uzavření smlouvy, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx stalo nemožným. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§353
Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx nemožnost xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx způsobenou xxxxxxxx, xxxxxx nemožnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§374). Xxx náhradu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §373 x xxxx.
§354
Xxx xxxxxx závazku pro xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx části nastávají xxxxxxx xxxxxx uvedené x §351.
Oddíl 3.
Xxxxxxxx
§355
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxx kterákoli xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx částky xxxx xxxxxxxxxx, zrušuje se xxxxxxx xx doby xxxxx xxxxxxxx, když xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx straně, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §351 xxxx. 1 platí xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx smlouvy.
(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx strana, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx která xxxxxxx svůj xxxxxxx xxxx xxxx xxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx účelu xxxxxxx
§356
(1) Xxxxx-xx xx xx uzavření xxxxxxx její xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xx xxx výslovně xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx okolností, xx nichž xxxx xxxxxxx uzavřena, xxxx xxxxxx dotčená xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx okolností xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poměrů některé xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
§357
Xxxxxx, xxxxx odstoupila xx xxxxxxx podle §356, xx povinna nahradit xxxxx xxxxxx škodu, xxxxx xx vznikne xxxxxxxxxxx xx smlouvy. Xxx účinky odstoupení xx smlouvy xxxxx xxxxxxxxx §351.
Xxx IX.
Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx pohledávek
§358
X započtení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx. Započtení však xxxxxxx, xxxxxxxx pohledávka xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nastalo xxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx.
§359
Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx schopen xxxxx své peněžité xxxxxxx.
§360
Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxx závazku, xxxx se xxxxxx xxxx obsah.
§361
Strana, xxx vede na xxxxxxx smlouvy xxx xxxxxx xxxxxx běžný xxxx vkladový xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na těchto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx vzájemné xxxxxxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.
§362
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znějící xx xxxxx měny xxxx xxxxxxxxxxxxx, jen xxxx xxxx měny xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Rozhodný je xxxxxxxx xxxx platný x místě sídla xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§363
Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx dlužník použít x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x době převodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx vůči poslednímu xxxxxxxx.
§364
Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx započítat xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky.
Xxx X.
Xxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§365
Dlužník xx v prodlení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, a xx xx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx xx xxxx, xxx závazek xxxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxxxx xxxx není x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx svůj závazek x xxxxxxxx prodlení xxxxxxxx.
§366
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxxxx xxxx jiného, může xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx trvat na xxxxxx plnění xxxxxxx.
§367
Věřitel xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §373 x násl. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x případech, xxxxx xxxxxxx zákon xxxx smlouva.
§368
(1) Xx-xx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vrácením věci xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx x xxxx, kterou xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, přechází na xxxx po dobu, xx xxxxxx xx x prodlení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, jestliže toto xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx věci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx znehodnocení xxxx bez ohledu xx xx, x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx nahradí věřiteli xxxxx xx věci, xxxxxxxx x ní xxxxx x době, xxx xxxx nebezpečí xxxxx xx xxxx, xxxxxx tato xxxxx xxxx xxxxxxxxx věřitelem xxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xx x xx xxxxx x xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxx škody xx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx jiné xxxxx xxxxx §373 x xxxx. tím xxxx xxxxxx.
§369
(1) Xx-xx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části x xxxx xxxxxxxx sazba xxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx určené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx má xxxxx xxxxx z prodlení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxx xx splněním xxxxxxxxxx závazku, xxx xxxxx tato škoda xxxx kryta xxxxx x xxxxxxxx.
§369a
§369x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2013 Xx.
Oddíl 2.
Xxxxxxxx věřitele
§370
Xxxxxxx je x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx vyplývajícími ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spolupůsobení xxxxx k xxxx, xxx dlužník mohl xxxxxx svůj xxxxxxx.
§371
(1) Xx xxxxxxxx, který xx x xxxxxxxx, xxxx dlužník xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti, xxxxx xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx, náhradu škody xxxxx §373 x xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx může dlužník x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§372
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx (§368 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx dlužník.
(2) Xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx v xxxx, kdy ji xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx odstranění, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxxx xxxxx
§373
Xxx poruší xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, je povinen xxxxxxxx škodu xxx xxxxxxxxxx xxxxx straně, xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§374
(1) Xx okolnosti vylučující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx povinnosti, xxxxxxxx nelze rozumně xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xx xx v xxxx xxxxxx závazku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x době, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v prodlení x plněním xxx xxxxxxxxxx, xxxx vznikla x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx trvá xxxxxxxx, s níž xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§375
Bylo-li xxxxxxxx povinnosti ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xx x xx vyloučena xxxxxxxxxxx xxxxx §374 x xxxxx osoba xx xxxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oprávněné xxxxxx xxxx přímo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§376
Xxxxxxxxx xxxxxx nemá nárok xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany bylo xxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx strana xxxxxxx.
§377
(1) Xxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x přihlédnutím xx xxxx okolnostem xx xxxxx, že xxxxxx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxx. Zpráva xxxx být podána xxx zbytečného odkladu xxxx, xxx xx xxxxxxx strana x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx náležité péči xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx povinnost nesplní xxxx oprávněné straně xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx.
§378
Škoda xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxx však x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx-xx xx možné x xxxxxxx, nahrazuje xx škoda uvedením x xxxxxxxx stav.
§379
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx převyšuje xxxxx, xxxxxx v xxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxx povinná strana xxxx xxxxx důsledek xxxxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxx kterou xxxx xxxxx předvídat x přihlédnutím xx xxxxxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx znala nebo xxxx xxxx při xxxxxxx xxxx.
§380
Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§381
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx strana xxxxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxxxxx zpravidla x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxx porušené smlouvy x okruhu xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx.
§382
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx náhradu té xxxxx xxxxx, xxx xxxx způsobena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy vydanými xx účelem předcházení xxxxxx škody xxxx xxxxxxx xxxxxx rozsahu.
§383
Xx-xx x xxxxxxx škody xxxxxxxx několik xxxx, xxxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxx odpovědnosti.
§384
(1) Xxxxx, které xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx tím, xx poškozený xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxx vznikly druhé xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§385
Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx od xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikla tím, xx nevyužila včas xxxxxxxx xxxxxxx náhradní xxxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx strana xxxxxxxxxx.
§386
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxx dohodou xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx či toto xxxxx xxxxxx x xxxx porušením povinnosti, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxx xxxxx omezit.
(2) Náhradu xxxxx xxxxxx xxxx snížit.
Xxx XX.
Xxxxxxxxx
Oddíl 1.
Xxxxxxx promlčení
§387
(1) Právo xx xxxxxxx xxxxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Promlčení xxxxxxxxx xxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx vztahů s xxxxxxxx xxxxx vypovědět xxxxxxx uzavřenou na xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx z finančního xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx poslední x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxx xxxxxxxxx
§388
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxx strany xxxxxxxx, xxxxxx však xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) X xx uplynutí promlčecí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx strana uplatnit xxx právo xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, jestliže:
a) xxx práva se xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx smlouvám uzavřeným xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxx použito xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxx xxxxxx stranou.
§389
Xxxxxxxx xxxxxxx splnil svůj xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vrácení xxxx, xx plnil, x xxxx xxxxxxx x době xxxxxx, xx promlčecí xxxx xxx uplynula.
§390
Xxxxxxxx xx promlčí právo xxxxxxxxxx právní úkon, xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx, xxxxx namítne xxxxxxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx doby
§391
(1) X práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx běžet xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx právo xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx jiného.
(2) U xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx promlčecí doba xxx xxx, kdy xxxxxx úkon mohl xxx učiněn, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon něco xxxxxx.
§392
(1) X práva xx xxxxxx xxxxxxx běží xxxxxxxxx doba xxx xxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxx-xx obsah xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx této povinnosti.
(2) X xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx doba xxx každé dílčí xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxx nesplnění xxxxxxxxx dílčího závazku xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx promlčecí doba xx xxxx splatnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§393
(1) X práv xxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx povinnost porušena, xxxxxxxx není xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxx x vad xxxx xxxx promlčecí xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx promlčecí xxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx záruční xxxx x x xxxxxx x právních xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
§394
(1) X xxxx, xxx xxxxxxxx odstoupením od xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) X práva na xxxxxxx xxxxxx uskutečněného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxx xxx dne, xxx x plnění xxxxx.
(3) X xxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §268 xxxxxx promlčecí doba xxxxx xxx dne, xxx se xxxxxx xxxx xxxx neplatným.
§395
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo skladované xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x skladování xxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§396
X xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx těchto xxxx.
§397
Xxxxxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxx xxxx čtyři xxxx.
§398
U xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x x tom, xxx xx xxxxxxx x její náhradě; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx.
§399
Xxxxx xxxxxxx xx škody xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxx. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxxxxx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx práv ode xxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx vědomě způsobenou xxxxx obecná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §397.
§400
Xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemá xxxx na běh xxxxxxxxx xxxx.
§401
Xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx delší než 10 let xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx běžet. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx promlčecí doby.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
§402
Xxxxxxxxx doba xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx určení svého xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudní xxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx práva v xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§403
(1) Xxxxxxxxx xxxx přestává xxxxx, xxxxxxxx věřitel xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, jimiž se xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx rozhodčího xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x rozhodčím řízení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx jejího xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§404
(1) Xxxx-xx právo, jež xxxxxxx xxxxxxxxx, uplatněno x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx protinároku, přestává x xxxx xxxxx xxxxxxxxx doba dnem, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodčí xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nárok, tak x protinárok xxxxxxxx x xxxx smlouvě xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jednání xxxx několika souvisejících xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx, na xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 1, považuje xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x den, xxx xxx v soudním xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx návrh xx xxxx xxxxxxxxxx.
§404a
Promlčecí xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx zahájena xxxxxxx podle zákona x xxxxxxx.
§404x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 202/2012 Xx. x účinností xx 1.9.2012
§405
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx promlčením xxxxx §402 xx 404, xxxxx x xxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, platí, xx xxxxxxxxx doba nepřestala xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxx skončení xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx než xxx, xxxxxxxxxx xx promlčecí xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx, xxx skončilo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§406
(1) Xxxxxx nebo rozhodčí xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx spoludlužníku xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx běžet xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spoludlužníkem, jenž xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx promlčecí xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx nebo xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zahájena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx splnění xxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx promlčecí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxxxxx před uplynutím xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx osobou.
(3) Xxxxxxxx soudní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx mediace xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx dříve xxx xxxxx rok xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.
§407
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx promlčecí xxxx od tohoto xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, běží nová xxxxxxxxx xxxx ohledně xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částky, x xxx xx xxxxx platí.
(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek, má xxxx plnění xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx usuzovat, xx plněním dlužník xxxxxx i xxxxxx xxxxxxx.
(4) Účinky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nastávají i x případě, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx promlčeno.
Oddíl 5.
Xxxxxx omezení promlčecí xxxx
§408
(1) Xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx skončí xxxxxxxxx xxxx nejpozději po xxxxxxxx 10 xxx xxx dne, xxx xxxxxx poprvé xxxxx. Xx lhůty xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx doba, po xxxxxx se xxxx xxxxxxx podle xxxxxx x mediaci. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v soudním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x rozhodčím řízení xxxxxxx xxx tři xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx x jeho xxxxxx xxxx zahájeno xx xxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx.
HLAVA XX.
XXXXXXXX USTANOVENÍ O XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Díl X.
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§409
(1) Kupní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx (zboží) xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xx množství x druhu x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx věci x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cenu.
(2) Ve xxxxxxx xxxx xxx kupní xxxx dohodnuta xxxx xxxx v xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ji xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx ceny. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cenu xxxxxxxxxx xxxxx §448.
§410
(1) Xxxxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx teprve xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, které xx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx straně podstatnou xxxx věcí, jichž xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx.
(2) Xx kupní smlouvu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx závazku xxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§411
Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zboží, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx ke zboží xxxxxxxx, x umožnit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ke zboží x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Dodání zboží
§412
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dodat xxxxx x určitém xxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanovení x odeslání zboží xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xx smlouvě xxxxxxxxxx určeno xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxx xxxxxxxx a xxxxxx v xxxx xxxxxxxx smlouvy věděly, xxx xx nachází xxxx xxx xx xxx vyrobeno, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx kupujícímu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x tomto místě.
(3) V xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodat xxxxx xxx, xx xxxxxx kupujícímu nakládat xx xxxxxx v xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx své sídlo xxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku, jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§413
Uskutečňuje-li xx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx označeno xxxx xxxxxxx pro kupujícího, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kupujícímu xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx předáním zboží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§414
(1) Xxxxxxxxxxx je povinen xxxxx xxxxx:
x) xxx, xxxxx je xx xxxxxxx určen xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxx xxxx určena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvě, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxx, jenž byl xxxxxxxxxxxxx znám při xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx dodání x xxxxx xxxx xxxxx určuje xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, v xxx xx být xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zboží (xxxx. xxxxxxxxx nákresy xxxxxxxx x výrobě xxxxx, xxxxxxxx kupní xxxx xxxx xxxx část xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxx), xxxxxx tato xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx povinnosti.
(3) Xxxx-xx prodávající xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx kupující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx odmítnout.
§415
Pokud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x ustálené xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, rozumí se xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
x) "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx 10 xxx xxxxxx xxxxxx,
x) "x xxxxxxxx xxxxxx" xx 10. xx 20. dne xxxxxx,
c) "x xxxxxxxx čtvrtletí" xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
d) "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxx 10 xxx xxxxxx,
x) "xxxxx" x xxxxxxxx a surovin xx xxxx dnů, x xxxxxxxxxxxxxx výrobků 10 xxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx.
§416
Xxxx-xx xxxx xxxxxx zboží xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyzvání xxxxxxxxxx xxxxx zboží xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxx dodání.
Doklady xxxxxxxxxx xx xx xxxxx
§417
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxx x xxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvě.
§418
Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx §419, xx uskutečňuje x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx smlouvě, xxxxx při xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předal xxxxxxx xxxx stanovenou xxxxx, xxxx xx do xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dotčen.
§419
(1) Xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x volnému nakládání xx zbožím xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kupní ceny, xxxxxxxx x xxxxxxx xx dojít xxx xxxxx xxxxxxx, jinak x sídle xxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx kupujícímu včas xxx, xxx kupující xxxx se zbožím xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x době jeho xxxxxx xx místa xxxxxx a dovezené xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x obal xxxxx
§420
(1) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxx zboží x xxxxxxxx, jakosti x xxxxxxxxx, xxx určuje xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxx stanoveným xx xxxxxxx.
(2) Neurčuje-li xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodat xxxxx x xxxxxxx x provedení, xxx xx xxxx pro xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxx účel ve xxxxxxx stanoven, xxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx užívá.
(3) Xx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodat xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx rozpor, xx xxx zboží xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xxx xx xxx zboží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx přepravu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo opatřit xxx přepravu xxxxxxxx, xxxxx xx obvyklý xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxx určit, způsobem xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
§421
(1) Xxxxxxx-xx xx smlouvy, xx xxxxxxxx zboží xx xxxxxx xx xxxxxxx pouze xxxxxxxxx, xx prodávající xxxxxxxx xxxxx xxxxxx množství xxxxx, xxxxx xx xxx dodáno, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx nevyplývá xxxx jiného, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxx stanoveného xx smlouvě.
(2) Xxxxxxx-xx x povahy xxxxx, xx jeho xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx činit xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx skutečně xxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zvyklostí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) X případech, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, má xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ceny za xxxxx xxxxxxxx dodané.
Vady xxxxx
§422
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §420, xx xxxxx xxxx. Za xxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, než xxxxxx smlouva x xxxx x dokladech xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o předání xxxxx nebo x xxxxxxxxxx prodávajícího xxxxxxx, xx dodává xxxxx x xxxxxx množství xxxx xxx xxxx xxxxx, nevztahují xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
§423
Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx způsobeny použitím xxxxxx věcí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxx nevhodnost xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx kupujícího upozornil, xxxxx xxxxxxxx trval xx jejich xxxxxxx.
§424
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vady xxxxx, x kterých xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x okolnostem, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, musel xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zboží xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
§425
(1) Xxxxxxxxxxx odpovídá za xxxx, xxxxxx má xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx xx vada xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx době. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx záruky xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx odpovídá xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§426
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx až do xxxx xxxx dodat xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodaného xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx zboží xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřiměřené xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxx zachován xxxxx xx náhradu xxxxx.
§427
(1) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx přechodu nebezpečí xxxxx na xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x povaze xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, kdy xxxxx je dopraveno xx místa určení. Xxxxxxxx však xx xxxxx směrováno během xxxxxxxx xx jiného xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx znovu xxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxxx zboží xx xx xxxxxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx musel vědět x xxxxxxxx takové xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxxxxx opětného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx odložena až xx doby, kdy xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxx prohlédnuto x xxxx přechodu nebezpečí xxxxx xx xxxxx, xxxx uplatnit xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx prohlídce, xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx vady xxxx xxxxx již x době xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
§428
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zprávu xxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odborné xxxx měl xxxx xxxxxxx xxx prohlídce, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §427 xxxx. 1 x 2, xxxx
x) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx odborné xxxx, xxxxxxxxxx však do xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx do místa xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx namítne x xxxxxxx řízení, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vady zboží xxxx xxxxxxxxx skutečností, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx zboží.
Xxxxxx xx xxxxxx
§429
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx prodávající xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxx použití xx smluvenému, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx že si xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vlastnosti.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxx x xxxxxxxxxx prodávajícího, xxxxxxx xx formě xxxxxxxxx listu. Účinky xxxxxxxx xxxxxx závazku xx x vyznačení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx trvanlivosti xxxx použitelnosti dodaného xxxxx na xxxx xxxxx. Je-li ve xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doba xxxxxxx, xxxxx tato xxxx.
§430
Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx záručního prohlášení xxxx xxxxxx, začíná xxxxxxx xxxx běžet xxx xxx dodání xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odeslat xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxx dne dojití xxxxx do místa xxxxxx. Záruční xxxx xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zboží xxx jeho vady, xx xxxxx odpovídá xxxxxxxxxxx.
§431
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vnějšími xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx osoby, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plnil xxxx xxxxxxx.
§432
Xxx xxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, platí též xxxxxxxxxx §426 xx 428 a §436 xx 441.
Xxxxxx xxxx xxxxx
§433
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx třetí osoby, xxxxxx xxxxxxxx s xxxxx omezením xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx osoby, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx duševního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx vady,
a) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx prodávající xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xxxx
x) jestliže xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxx smlouvy věděl xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx právního xxxx státu, xxx xxxxx xxxx xxx xxxx prodáno xxxx xxx xxxx být xxxxxxx, a xxxxxxxxxxx x xxxxx prodeji xxxx místu xxxxxxx x době uzavření xxxxxxx xxxxx.
§434
Xxxxx x právních xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx kupující x xxxxx xxxxx xxxxx věděl v xxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxx kupující.
§435
(1) Xxxxxxxxx xxxxx uvedeného x §433 xxxxx xxxxxx s uvedením xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx x xxx xxxxxxx.
(2) Práva xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx nemohou xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 x prodávající x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx, xxx xx x xxx dověděl xxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx kupujícího x xxxxxxxx xxx zboží xxxxx ustanovení §436 xx 441.
Nároky x xxx zboží
§436
(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§345 xxxx. 2), xxxx xxxxxxxx:
x) požadovat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za zboží xxxxx, xxxxxx chybějícího xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
c) požadovat xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx ceny, xxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx včas xxxxxxxx oznámení vad xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tomto xxxxxxxx. Uplatněný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx však xxxxx, xx vady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx x xx prodávajícího xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x přiměřené xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx vady xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx volbu xxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxxx x vad zboží xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xx kupující xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx i xx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx.
§437
(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx smlouva xxxxxxxx nepodstatným způsobem, xxxx xxxxxxxx požadovat xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx slevu z xxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx podle xxxxxxxx 5, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vady xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx odstranit podle xxx volby opravou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží; xxxxxxxx xxxxxxxx odstranění xxx xxxx nesmí způsobit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřiměřených xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vad xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodatečné přiměřené xxxxx, kterou je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jiné xxxxxx x xxx zboží, xxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx pokutu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx nesplní xxx xxxxxxxxxx v xxxx lhůtě.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx neuplatní xxxxx xx xxxxx x xxxxx ceny, xxxx prodávající sdělit xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx x určité xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obdržení tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, má xxxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxxxxx-xx prodávající xxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx slevu x xxxxx ceny xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx upozorní xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxx stanovení lhůty xxxxx odstavce 3 xxxx v xxxxxxxxx xxxxx před odstoupením xx smlouvy. Zvolený xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§438
Xxx xxxxxx náhradního zboží xx xxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx, aby mu xx xxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx stavu, x jakém mu xxxx xxxxxx. Ustanovení §441 xxxxx xxxxxxx.
§439
(1) Xxxxx na xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxx bez xxx, a xxxxxxxx, xxxxxx xxxx zboží xxxxxx s vadami, xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, v níž xx mělo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx může x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prodávajícímu; xxxx-xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx sjednanými xx xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx podle §502.
(3) Jestliže xxxx nebyla xxxx xxxxxxxx (§428 xxxx.1 x §435 xxxx. 1), může xxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx vykonat xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx použít xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx s pohledávkou xxxxxxxxxxxxx. Xxxx omezení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vadách xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx; x právních xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §435 odst. 1.
(4) Xx doby xxxxxxxxxx xxx není xxxxxxxx povinen xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx, jestliže xx xxxx nebyly xxxxxxxxxx.
§440
(1) Xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx ceny, xxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxx xxxxx ušlého x xxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, kterého xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x vad xxxxx xxxxx §436 a 437, xxxxx dosáhnout xxxxxxxxxx nároku x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§441
(1) Xxxxxxxx xxxxxx odstoupit xx smlouvy, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaniknou, xxxxxxxx kupující xxxxxx xxxxxx zboží xx xxxxx, x jakém xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx neplatí,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zboží xxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxx vykonané xx účelem xxxxxxxx xxx zboží.
(4) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vad xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx zboží xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je pozměnil xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zboží neprodané xxxx nespotřebované nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prodávajícímu xxxxxxx xx xxxx, v xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx většího xxxxxxxx xxxxx
§442
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx může odmítnout xxxxxxx přebytečného xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx přijme dodávku xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx ně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
§443
(1) Kupující xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zboží, jakmile xx mu xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx.
§444
Strany xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kupující xxxxxx vlastnické právo xxxx xxxxx xxxxxxxx x §443, jestliže xxxxxxxxx koupě je xxxxx jednotlivě určené xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx druhu x x době přechodu xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§445
Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx nabude xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx stanoveno x §443. Xxxxxxxxx-xx z xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxxx xx nabýt xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
§446
Xxxxxxxx xxxxxx vlastnické xxxxx x x xxxxxxx, xxx prodávající není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právo xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxx x mohl, xx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx a že xxxx xxx oprávněn xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx prodeje.
Oddíl 4.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§447
Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx za zboží xxxxx xxxx x xxxxxxx dodané xxxxx x souladu xx xxxxxxxx.
§448
(1) Xxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Není-li xxxx xx smlouvě xxxxxxxxx x není-li xxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím k §409 xxxx. 2, xxxx prodávající požadovat xxxxxxxxx kupní xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobných xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx, je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx hmotnost.
§449
Xxxxxxxx xx být xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§450
(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx jiného, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, když xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx s xxxxxxx umožňujícími xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxx, které xxxxxxx rychlé xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx použitelnost nebo xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxx.
(2) Má-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, že zboží xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx, ledaže xxxx xxxxxxxx je x rozporu se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cenu, xxxxx nemá možnost xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx ceny xx s xxx xxxx x xxxxxxx.
§451
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx kupující xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ze xxxxxxx xxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§452
(1) Xxxxxxxx má kupující xxxxx xxxxxxx určit xxxxxxxxx formu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxxx tak xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, ve lhůtě xxxxxxxxx xx dojití xxxxxxx prodávajícího, xxxx xx prodávající xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx kupujícímu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x určené xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx prodávajícím závazné.
§453
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zaplatil xxxxx xxxx, xxxxxxx zboží x splnil xxxx xxx xxxxxxxxxx, dokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x porušení smlouvy, xxxxx xx neslučitelné x tímto požadavkem.
§454
Xxxx-xx xxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx době, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx kupující xxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx odepřít dodání xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nezajistí xxxxxxxxx kupní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx
§455
Xxxxxxxxx xxxxx xx zboží (§368 odst. 2) xxxxxxxx xx kupujícího x xxxx, xxx xxxxxxxx zboží od xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx včas, x xxxx, xxx xx prodávající xxxxxx xxxxxxxx xx zbožím x kupující xxxxxx xxxxxxx tím, že xxxxx xxxxxxxxxx.