Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2013 do 31.12.2013.


Obchodní zákoník

513/91 Sb.

Komparativní obsah obchodního zákoníku - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 90/2012 Sb. >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Základní ustanovení

DÍL I. Úvodní ustanovení
Rozsah působnosti §1
Podnikání §2 §3
Neoprávněné podnikání §3a §4
DÍL II. Podnik a obchodní jmění §5 §6
Organizační složka podniku §7
DÍL III. Obchodní firma §8 §9 §10 §11 §12
DÍL IV. Jednání podnikatele §13
Obchodní listiny §13a
Prokura §14 §15 §16
DÍL V. Obchodní tajemství §17 §18 §19 §20

HLAVA II. Podnikání zahraničních osob

DÍL I. Základní ustanovení §21 §22 §23
DÍL II. Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách §24
DÍL III. Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice §25
DÍL IV. Přemístění sídla §26

HLAVA III. Obchodní rejstřík §27 §27a §27b §27c §28 §28a §29 §30 §31 §31a §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §38a §38b §38c §38d §38e §38f §38g §38h §38i §38j §38k §38l

HLAVA IV. Účetnictví podnikatelů §39 §40

HLAVA V. Hospodářská soutěž

DÍL I. Účast na hospodářské soutěži §41 §42 §43
DÍL II. Nekalá soutěž
Základní ustanovení §44
Klamavá reklama §45
Klamavé označení zboží a služeb §46
Vyvolání nebezpečí záměny §47
Parazitování na pověsti §48
Podplácení §49
Zlehčování §50
Srovnávací reklama §50a
Porušení obchodního tajemství §51
Ohrožování zdraví a životního prostředí §52
DÍL III. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži §53 §54 §55
ČÁST II. Obchodní společnosti a družstvo

HLAVA I. Obchodní společnosti

DÍL I. Obecná ustanovení §56 §56a
Založení společnosti §57
Základní kapitál §58
Vklad společníka §59
Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu §59a §59b §59c
Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti §60
Podíl §61
Vznik společnosti §62 §63
Jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku §64
Zákaz konkurence §65 §65a §66
Podnikatelská seskupení §66a
Jednání ve shodě §66b §66c
Pověření obchodním vedením §66d
Rezervní fond §67 §67a
Zrušení a zánik společnosti §68
Neplatnost společnosti §68a §69 §69a §69b §69c §69d §69e §69f §69g §69h
Likvidace společnosti §70 §71 §72 §73 §74 §75 §75a §75aa §75b §75c
DÍL II. Veřejná obchodní společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §76 §77 §78
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §79 §79a §80 §81 §82 §82a §83
Zákaz konkurence §84
ODDÍL 3. Právní vztahy k třetím osobám §85
Ručení společníka §86 §87
ODDÍL 4. Zrušení a likvidace společnosti §88 §89 §90
Smrt společníka §91
Vypořádání společníků §92
ODDÍL 6. §92e
DÍL III. Komanditní společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §93 §94 §95 §96
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §97 §97a §98 §99 §100
ODDÍL 3. Právní vztahy k třetím osobám §101
ODDÍL 4. Zrušení a likvidace společnosti §102 §103 §104
ODDÍL 6. §104e
DÍL IV. Společnost s ručením omezeným
ODDÍL 1. Základní ustanovení §105 §106 §107 §108 §109 §110 §111 §112
ODDÍL 2. Práva a povinnosti společníků §113 §114 §115 §116 §117
Zastavení obchodního podílu §117a §118 §119 §120 §120a §120b §121 §122 §123 §124
ODDÍL 3. Orgány společnosti
Žaloba společníka §131a §132
Jednatelé §133 §134 §135
Zákaz konkurence §136
Dozorčí rada §137 §138 §139 §140
ODDÍL 4. Změna společenské smlouvy §141
Zvýšení a snížení základního kapitálu §142 §143 §144 §145 §146 §147
Záník účasti společníka ve společnosti
Zrušení účasti společníka soudem §148
Vyloučení společníka §149
Dohoda o ukončení účasti §149a
Vypořádání §150
ODDÍL 5. Zrušení a likvidace společnosti §151 §152 §153
DÍL V. Akciová společnost
ODDÍL 1. Základní ustanovení §154 §155
Forma akcie §156
Samostatně převoditelná práva §156a
Rozhodný den §156b §157 §158 §159
Vyměnitelné a prioritní dluhopisy §160
Nabývání vlastních zatímních listů a akcií §161 §161a §161b §161c §161d §161e
Finanční asistence §161f §161g
ODDÍL 2. Založení a vznik společnosti §162
Zakladatelská smlouva §163
Emisní kurs akcie §163a
Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií §164 §165 §166 §167 §168
Ustavující valná hromada §169 §170 §171
Založení společnosti bez veřejné nabídky akcií §172
Stanovy §173 §174
Vznik společnosti §175
Zatímní list §176 §177 §177a
ODDÍL 3. Práva a povinnosti akcionářů
Podíly na zisku společnosti §178 §179 §180 §181 §182
Neplatnost usnesení valné hromady §183
Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů §183a §183b §183c §183d §183e §183f §183g §183h
Právo výkupu účastnických cenných papírů §183i §183j §183k §183l §183m
Zvláštnosti postupu při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu §183n
ODDÍL 4. Orgány společnosti
Dohody o výkonu hlasovacích práv §186d §187 §188 §189 §190
Smlouva o převodu zisku §190a
Ovládací smlouva §190b
Společná ustanovení o ovládací smlouvě a o smlouvě o převodu zisku §190c §190d §190e §190f §190g §190h §190i §190j
Představenstvo §191 §192 §193 §194 §195
Zákaz konkurence §196 §196a
Dozorčí rada §197 §198 §199 §200 §201
ODDÍL 5. Zvýšení základního kapitálu §202
Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií §203 §204 §204a
Poukázka na akcie §204b §205 §206
Podmíněné zvýšení základního kapitálu §207
Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti §208 §209
Kombinované zvýšení základního kapitálu §209a
Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva §210
ODDÍL 6. Snížení základního kapitálu §211 §212 §213
Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů §213a
Vzetí akcií z oběhu na základě losování §213b
Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu §213c
Upuštění od vydání akcií §213d §214 §215 §216 §216a §216b
Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu §216c
ODDÍL 7. Rezervní fond a opční listy §217
Opční listy §217a
ODDÍL 8. Zrušení a likvidace společnosti §218 §219 §220
ODDÍL 10. §220p
ODDÍL 12. §220zc

HLAVA II. Družstvo

DÍL I. Základní ustanovení §221 §222 §223
Založení družstva §224 §225 §226
DÍL II. Vznik a zánik členství §227 §228 §229 §230 §231 §232 §233 §234
Nedělitelný fond §235
Rozdělení zisku §236
DÍL III. Orgány družstva §237 §238
Členská schůze §239 §240 §241 §242
Představenstvo §243 §243a
Kontrolní komise §244 §244a
Orgány malého družstva §245
Společná ustanovení o členství v orgánech družstva §246 §247 §248
Zákaz konkurence §249
Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi §250 §251
DÍL IV. Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření §252 §253
DÍL V. Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva §254 §255 §256 §257 §258 §259
Použití předpisů o obchodních společnostech §260
ČÁST III. Obchodní závazkové vztahy

HLAVA I. Obecná ustanovení

DÍL I. Předmět právní úpravy a její povaha §261 §262 §263 §264 §265
DÍL II. Některá ustanovení o právních úkonech §266 §267 §268
DÍL III. Některá ustanovení o uzavírání smlouvy
ODDÍL 1. Jednání o uzavření smlouvy §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275
ODDÍL 2. Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky §276 §277 §278 §279 §280
ODDÍL 3. Obchodní veřejná soutěž §281 §282 §283 §284 §285 §286 §287 §288
DÍL IV. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Základní ustanovení §289 §290 §291 §292
DÍL V. Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech §293 §294 §295 §296
DÍL VI. Zajištění závazku
ODDÍL 1. §297 §298 §299
ODDÍL 2. Některá ustanovení o smluvní pokutě §300 §301 §302
ODDÍL 4. Bankovní záruka
ODDÍL 5. Uznání závazku §323
DÍL VII. Zánik závazku jeho splněním
ODDÍL 1. Způsob plnění §324 §325 §326 §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334
ODDÍL 2. Místo plnění §335 §336 §337 §338 §339
ODDÍL 3. Doba plnění §340 §340a §341 §342 §343 §343a §343b
DÍL VIII. Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku
ODDÍL 1. Odstoupení od smlouvy §344 §345 §346 §347 §348 §349 §350 §351
ODDÍL 2. Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění §352 §353 §354
ODDÍL 3. Odstupné §355
ODDÍL 4. Zmaření účelu smlouvy §356 §357
DÍL IX. Některá ustanovení o započtení pohledávek §358 §359 §360 §361 §362 §363 §364
DÍL X. Porušení smluvních povinností a jeho následky
ODDÍL 1. Prodlení dlužníka §365 §366 §367 §368 §369 §369a
ODDÍL 2. Prodlení věřitele §370 §371 §372
DÍL XI. Promlčení
ODDÍL 1. Předmět promlčení §387
ODDÍL 2. Účinky promlčení §388 §389 §390
ODDÍL 3. Počátek a trvání promlčecí doby §391 §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §401
ODDÍL 4. Stavení a přetržení promlčecí doby §402 §403 §404 §404a §405 §406 §407
ODDÍL 5. Obecné omezení promlčecí doby §408

HLAVA II. Zvláštní ustanovení o některých obch. závazkových vztazích

DÍL I. Kupní smlouva
ODDÍL 1. Vymezení kupní smlouvy
Základní ustanovení §409 §410
ODDÍL 2. Povinnosti prodávajícího §411
Dodání zboží §412 §413 §414 §415 §416
Doklady vztahující se ke zboží §417 §418 §419
Množství, jakost, provedení a obal zboží §420 §421
Záruka na jakost §429 §430 §431 §432
Právní vady zboží §433 §434 §435
Nároky z vad zboží §436 §437 §438 §439 §440 §441
Dodání většího množství zboží §442
ODDÍL 3. Nabytí vlastnického práva §443 §444 §445 §446
ODDÍL 4. Povinnosti kupujícího §447 §448 §449 §450 §451 §452 §453 §454
ODDÍL 5. Nebezpečí škody na zboží §455 §456 §457 §458 §459 §460 §461
ODDÍL 6. Uchování zboží §462 §463 §464 §465 §466 §467 §468
ODDÍL 7. Zvláštní ustanovení o náhradě škody §469 §470
DÍL II. Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
ODDÍL 1. Koupě na zkoušku §471 §472
ODDÍL 2. Cenová doložka §473 §474 §475
DÍL III. Smlouva o prodeji podniku §476 §477 §478 §479 §480 §481 §482 §483 §484 §485 §486 §487 §488 §488a
DÍL III. A Smlouva o nájmu podniku
DÍL IV. Smlouva o koupi najaté věci
Základní ustanovení §489 §490 §491 §492 §493 §494 §495 §496
DÍL V. Smlouva o úvěru
DÍL VI. Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
Základní ustanovení §508 §509 §510 §511 §512 §513 §514 §515
DÍL VII. Smlouva o uložení věci
DÍL VIII.Smlouva o skladování
Základní ustanovení §527 §528 §529 §530 §531 §532 §533 §534 §535
DÍL IX. Smlouva o dílo
ODDÍL 1. Základní ustanovení §536
ODDÍL 2. Provedení díla §537 §538
ODDÍL 3. Věci určené k provedení díla §539 §540 §541
ODDÍL 4. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní §542 §543 §544 §545
ODDÍL 5. Cena za dílo §546
Cena podle rozpočtu §547 §548 §549
ODDÍL 6. Způsob provádění díla §550 §551 §552 §553
ODDÍL 7. Provedení díla §554 §555 §556 §557 §558 §559
ODDÍL 8. Vady díla §560 §561 §562 §563 §564 §565
DÍL X. Smlouva mandátní §566 §567 §568 §569 §570 §571 §572 §573 §574 §575 §576
DÍL XI. Smlouva komisionářská
DÍL XII. Smlouva o kontrolní činnosti
DÍL XIII.Smlouva zasílatelská
Základní ustanovení §601 §602 §603 §604 §605 §606 §607 §608 §609
DÍL XIV. Smlouva o přepravě věci
DÍL XV. Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Základní ustanovení §630 §631 §632 §633 §634 §635 §636 §637
DÍL XVI. Smlouva o provozu dopravního prostředku
Základní ustanovení §638 §639 §640 §641
DÍL XVII. Smlouva o zprostředkování
DÍL XVIII.Smlouva o obchodním zastoupení §652 §653 §654 §655 §655a §656 §657 §658 §659 §659a §659b §659c §660 §661 §662 §662a §663
Nevýhradní obchodní zastoupení §664
Výhradní obchodní zastoupení §665 §666
Zánik obchodního zastoupení §667 §668
Právo na odškodnění §669 §669a §670 §671 §672
Konkurenční doložky §672a
DÍL XIX. Smlouva o tichém společenství
DÍL XX. Smlouva o otevření akreditivu
Základní ustanovení §682 §683 §684
Vztah banky k oprávněnému §685 §686 §687 §688
Dokumentární akreditiv §689 §690
Jiné akreditivy §691
DÍL XXI. Smlouva o inkasu
Základní ustanovení §692 §693 §694 §695 §696
Bankovní dokumentární inkaso §697 §698 §699
DÍL XXII. Smlouva o bankovním uložení věci §700 §701 §702 §703 §704 §705 §706 §707
DÍL XXIII.Smlouva o běžném účtu
Základní ustanovení §708 §709 §710 §711 §712 §713 §714 §715 §715a
DÍL XXIV. Smlouva o vkladovém účtu
Základní ustanovení §716 §716a §717 §718 §719 §719a §719b
DÍL XXV. Cestovní šek
Základní ustanovení §720 §721 §722 §723 §724
DÍL XXVI. Slib odškodnění
Základní ustanovení §725 §726 §727 §728

HLAVA III. Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

DÍL I. Předmět úpravy §729
DÍL II. Obecná ustanovení
Zvyklosti §730
Úřední povolení §731
Měna peněžního závazku §732
Přepočet měn §733
Přepočet měn §734
Prodlení s plněním peněžitého závazku §735
Okolnosti vylučující odpovědnost §736 §737 §738
DÍL III. Zvláštní ujednání
ODDÍL 1. Zákaz dalšího vývozu §739 §740 §741
ODDÍL 2. Ujednání o omezení prodeje §742 §743
ODDÍL 3. Měnová doložka §744
ODDÍL 4. Smlouva o výhradním prodeji
Základní ustanovení §745 §746 §747 §748 §749
ODDÍL 5. Smlouvy o vázaných obchodech
Smlouvy závislé §750
Vícestranné výměnné obchody §751 §752 §753 §754 §755
ČÁST IV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §756 §757 §758 §759 §760 §761 §762 §763 §764 §765 §766 §767 §768 §769 §770 §771 §772 §773 §774 §775
č. 142/1996 Sb. - Čl. II
č. 30/2000 Sb. - Hlava III
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 370/2000 Sb. - Čl. VII
č. 370/2000 Sb. - Čl. VIII
č. 501/2001 Sb. - Čl. II
č. 88/2003 Sb. - Čl. II
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 344/2007 Sb. - Čl. II
č. 104/2008 Sb. - §66
č. 126/2008 Sb. - Čl. III
č. 215/2009 Sb. - Čl. II
č. 351/2011 Sb. - Čl. II
č. 396/2012 Sb. - Čl. VIII
č. 134/2013 Sb. - §9
č. 179/2013 Sb. - Čl. II
XXXX X.
XXXXXX XXXXXXXXXX
HLAVA X.
XXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxx X.
Úvodní xxxxxxxxxx
§1
Rozsah xxxxxxxxxx
(1) Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obchodní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 24).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx některé xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx podle xxxxxxxx xxxxx občanského. Xxxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx, podle xxxxx, na kterých xxxxxxx xxxxx zákon.
§2
Xxxxxxxxx
(1) Podnikáním xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikatelem xxxxxxxx jménem a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem dosažení xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx:
a) osoba xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) osoba, xxxxx xxxxxxx na základě xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx,
d) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxx jako xxxx místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx v jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx právní důvod xxxxxx užívání xx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§7) xx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2005 Xx.
§3x
Neoprávněné xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx že xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx není xxxxxx §49a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx takovou činnost xxxxxxxxxxx jménem jiné xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§3x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001
§4
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx to xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx zákon.
Díl XX.
Xxxxxx a obchodní xxxxx
§5
(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x osobních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X podniku xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx x slouží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx povaze mají xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Podnik je xxx hromadná. Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx smyslu. Xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx, předmětům xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxx majetkem podnikatele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx majetek (věci, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x penězi xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx), xxxxx patří xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xx určen k xxxx podnikání. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx majetek.
(2) Xxx účely tohoto xxxxxx se soubor xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx podnikateli, xxxxx je fyzickou xxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x podnikáním, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx kapitál tvoří xxxxxxx zdroje financování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x v rozvaze xx xxxxxxxx na xxxxxx pasiv.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§7
Xxxxxxxxxxx složka podniku
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx odštěpného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx firmy (§8) xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx organizační xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, v xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx provozovny xxxx xxxx rozlišující xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§8
(1) Obchodní xxxxx (xxxx xxx "firma") xx xxxxx, xxx xxxxxx je podnikatel xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podnikatel xx xxxxxxx činit právní xxxxx xxx xxxx xxxxxx.
(2) Xx podnikatele xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx; xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, pod xxxx jménem x xxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxx xxxx xxxxxx.
§9
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx jméno x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"). Xxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odlišující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxx vztahující xx xxxxxxxxx k xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Firmou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx zápisem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx zapsány x xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxx xxxxxxxxx osoby, která xx zapisuje do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxx xxxxx. Xxxxxxxx firmy xxxxxxxxxxx xxxx je x xxxxxxx označující xxxxxx právní xxxxx.
§10
(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx s firmou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx klamavě. X odlišení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx. X fyzické osoby xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx osoba stejné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx doplnit ve xxxxx xxxx x xxxxx dostatečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve smyslu §9 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx pod xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx závazky vzniklé xxx tomto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx jméno xxxx xxxxxx.
§11
(1) Xxx zdědí podnik xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo dědiců xxxx xxxxxxxx předchůdce.
(2) Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx jméno, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx jméno s xxxxxxxx obsahujícím nové xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přechází xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx původní xxxxxxxxx xxxxx xxx likvidace x nástupnická xxxxxxxxx xxxxx firmu xxxxxxxx. Xx-xx nástupnická xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nepřípustný. Xxxxxx xxxxx xx možný x xxx převodu xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx zanikne likvidací.
(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx přestal xxx jejím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jeho jméno xxx s xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx vyžaduje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nástupce.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§66a xxxx. 7), xxxxx xxxxxxxxx shodné xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§12
(1) Xxx xxx xxxxxx xx xxxxx právech xxxxxxxxxxxx užíváním firmy, xxxx se proti xxxxxxxxxxxxx uživateli xxxxxxx, xxx xx takového xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx závadný xxxx. Xxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx užíváním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, lze xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Soud xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozsudek xx náklady účastníka, xxxxx ve sporu xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
Díl XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
§13
(1) Je-li podnikatelem xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxx za xx xxxxx zástupce. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxxxx x družstvu určují xxxxxxxxxx orgán, jehož xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku (§7 xxxx. 1 x 2), xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxx xxxxx týkající se xxxx xxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxx právnická xxxxx, je xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x jednání, xxxxx xxxxxxxxxx působnost, xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx dovoluje xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jiného obdobného xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vůči třetím xxxxxx, x když xxxx xxxxxxxxxx.
§13a
Obchodní xxxxxxx
(1) Každý xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx objednávkách, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, fakturách, xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zpřístupňovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx stránky") uvádět xxxx x své xxxxx, xxxxx nebo xxxxx, xxxxx nebo xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"); xxxxxxxxxxx zapsaní x obchodním rejstříku xxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx. Údaj o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x těchto xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx, xxx jestliže xxx xxxxx splacen.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dopisech, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx x údaj x xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx §21 xxxx. 5, uvádí xxxxxx údaje jako xxxxx osoba nezapsaná x obchodním xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dopisech, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemusí xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx zahraniční osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx státě, xxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxx xxxx xxxx x xxxx má xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx úkonům, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxx. Xxxxxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uvedeno.
(3) Omezení prokury xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx lze xxxxxxx udělit xxx, xx jsou x xxxxxxxxxxx x podepisování xxxxxxxxx xxxxx samostatně, xxxx tak, xx xx xxxxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx prokuristů xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx.
(5) Prokurista xxxxxxxxxx tím xxxxxxxx, xx k xxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx udělena xxxx osobám, musí xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx, xxx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě kolik xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nestanovil, xx xx xxxxx xxxxx za xxxx xxxxxx. Xx smrti xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 1). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xx svolením xxxxx.
§15
(1) Xxx xxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx pověřen xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ke xxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxx činnosti xxxxxxx dochází.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vázán, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx třetí osoba xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx případu xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podnikatel xxxxxxxxxx, xx xx trvat xxxxx za xxxx xxxxxx. Zmocněnec xxxx xxxx po smrti xxxxxxxxxxx činit jen xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obvyklého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx soudu.
§16
Podnikatele xxxxxxxx x jednání xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx jednající xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Díl X.
Xxxxxxxx tajemství
§17
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dostupné, xxxx být podle xxxx podnikatele xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx utajení xxxxxxxxx.
§18
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahuje, xx xxxxxxx xxxxx tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§19
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx trvají xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §17.
§20
Proti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrana xxxx xxx nekalé soutěži.
XXXXX II.
XXXXXXXXX ZAHRANIČNÍCH XXXX
Xxx X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§21
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx.
(2) Zahraniční osobou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx právnickou xxxxxx pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, má-li xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Oprávnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx zápisu této xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx
x) státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxx písmene x), xxxxx má v Xxxxx republice právo xxxxxx 25),
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetího xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 26),
x) xxxxxxxx příslušníkem xxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 26),
x) jinou xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx x) xx x), xxxxx vznikne xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§22
Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx než fyzická xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxx xxxx založena, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx právního xxxx. Xxxxxxx řádem, xxxxx něhož xxxx xxxx xxxxx založena, xx řídí x xxxx xxxxxxx právní xxxxxx a ručení xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
§23
Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxx II.
Xxxxxxxxx xxxxx zahraničních xxxx x českých xxxxxxxxxxx osobách
§24
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx právnické osoby xxxx xx účastnit xxxx společník xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx českou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx stát jediným xxxxxxxxxxx české právnické xxxxx, xxxxx tento xxxxx jediného zakladatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xx věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx české xxxxx.
Xxx III.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx
§25
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x majetek xxxxxxxxx xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx účastí xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx být v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vlastnické xxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx x soudu.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxx x době, xxx xxxx uskutečněna, xxxxx xx volně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx byly xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.
Díl IV.
Xxxxxxxxxx xxxxx
§26
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx sídlo v xxxxxxxxx, xxxx přemístit xxx sídlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx umožňuje xxxxxxxxxxx smlouva, která xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vyhlášena xx Xxxxxx xxxxxx nebo xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. To xxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxx české xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či zvláštním xxxxxxx.
XXXXX III.
XXXXXXXX REJSTŘÍK
§27
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x elektronické xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx vede x xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "rejstříkový xxxx").
(3) Rejstříkový xxxx xxxx xxx xxxxxxx zapsaného xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxx vložku, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx.
(4) Rejstříkový xxxx xxxxxxxx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx či xxxxx, xxxxx i xxxxxxx listiny do xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx, ledaže xxxxxx xxxxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx někomu jinému. Xxxxxxxxxxxx údaje rejstříkový xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxx.
§27x
§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx.
§27x
§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Sb.
§27x
§27c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2005 Xx.
§28
(1) Xxxxxxxx rejstřík je xxxxxxx přístupný. Xxxxx xx něj může xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xx výpisy.
(2) Xxxxx číslo xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx však xx xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx ani se xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li rodné xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx tyto listiny xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Na xxxxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx částečný xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sbírce xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx určitý xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx není, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požádá x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Nebude-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx částečný xxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3, vydá xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxx úplný xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Úředně ověřený xxxxxxxxxxxx opis xxxx xxxxxxxxxxx soud xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx uložených xx sbírky xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1997 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, ledaže xxxx x tyto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx opisu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx sbírce xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx úhradu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx překročit xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§28x
X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 22).
§29
(1) Xxxxx tomu, kdo xxxxx v xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xxx, jehož xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti.
(2) Skutečnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vůči xxxxxxx ode dne xxxxxx zveřejnění, ledaže xxxxxxx osoba xxxxxxx, xx xxxxx osobě xxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x obsah xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ukládá, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx třetím osobám xx xx okamžiku xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx x obsahu xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx šestnáctého xxx po xxxxxxxxxx, xxxxxxxx třetí osoba xxxxxxx, že o xxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxx zapsanými x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx možné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxx zapsaná osoba xxxxxxxxx, xx této xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx údaje nebo xxxxx xxxxxxxxx listin xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxx xx mohou xxxx xxxxxxx nezveřejněných xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx odporuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nápravy xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podnikatele xx xxxxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx nápravu, xxxx xxxx x xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx x zájmu xxxxxxx třetích xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x likvidací.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zápisu v xxxxxxxxx rejstříku v xxxxxx x cizím xxxxxx nebo listin xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x českém xxxxxx x dobrovolně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §38k xxxx. 4, xxxxx xx xxxx třetím xxxxxx dovolávat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uloženého xx sbírky xxxxxx x xxxxx jazyce. Xxxxx osoba se xxxx xxxx dovolávat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x cizím xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jazyce.
§30
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx třetím xxxxxx dovolávat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, společenské xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx členů, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx o porušení xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §131, 183 a 242.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zápisu xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx jmenování xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nabytá x xxxxx víře. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Do xxxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx namítat neplatnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx třetím xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
§31
(1) Xxxxx na zápis xxxx xxxxx xxxxx xxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxx") může xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §34, xxxxxxxx xxxxx, o které xxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxx povinnost xxxxxxx, xxxx návrh na xxxxx xxxxx osoba, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxx x návrhem xxxxxx xxxxxxx souhlas xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxx x jiných x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x výmazu osoby xxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nevyžaduje. Podpis xx souhlasu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx úředně xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Jestliže xxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx pro povolení xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, rozumí xx xxx provedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
§31a
§31a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx.
§32
(1) Xxxxx na xxxxx xx zápis xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxx listinami x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(3) Návrh xx zápis zapisovaných xxxxx musí xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxx skutečnosti.
(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti formulářů xx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis a xxxxxx listin (xxxxxx), xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Formuláře x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup; xxxx služba nesmí xxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápis xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 neplatí xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podniků, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx a v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxx na xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx listin.
(2) Xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx a listiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx neumožňuje. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx převede xxxxxxxxxxx xxxx bez zbytečného xxxxxxx xx elektronické xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podoby, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x převedenými xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx zápis x xxxxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx podobě.
(5) Xxxxx xx zápis xx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x českém jazyce. Xxxxxxxxxxx může požádat, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx cizím xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ověřený xxxxxxx znění xxxxxx xx xxxxxx jazyka.
§34
(1) Xx xxxxxxxxxx rejstříku xx zapisují:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 4,
c) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice x xxxxx podle §21 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x
d) další xxxxx, xxxxxxx-xx povinnost xxxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx do obchodního xxxxxxxxx vždy, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx příjmů xxxxxxxxx x xxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxx xx sobě bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxx xxxxxx xxx dvacet xxxxxxx Xx.
(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x podmínek xxxxx odstavce 2, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Fyzická xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x obchodního xxxxxxxxx.
§35
Do xxxxxxxxxx rejstříku se xxxxxx:
x) xxxxx, x právnických xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx (činnosti),
c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) u xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x rodné xxxxx, xxxx-xx jí xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podnikateli xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 36),
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx statutárním orgánem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx členem, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x bydliště xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem,
x) xxxxx x bydliště xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, jakým jedná,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx, x kterých xx stanoví xxxxxx xxxxxxx.
§36
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob:
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxx) a sídlo xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x komanditní společnosti xxxxx a bydliště xxxx xxxxx (xxxxx) x sídlo xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx komplementář a xxxxx komanditista, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxx) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxx xx základního xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx, výše xxxxxx xxxxxxx společníka, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx, xxxx-xx xxxxxxx, a xxx vzniku x xxxxxx jejich xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozsah xxxx xxxxxxxx, xxxxx, druh, xxxxx, podoba x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akcií, x xxxx společnost xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxx, jméno a xxxxxxxx členů xxxxxxx xxxx a den xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx funkce; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxx a xxxxxxxx xxxx firma a xxxxx tohoto xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx podniků xxxxxxxxxx, výše xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jmění, kterou xx xxxxxx podnik xxxxxxx zachovávat, x xxxxxx xxxxxxx.
§37
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxx předmět xxxxxxxxx (xxxxxxxx) do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx činnost xxxxxx xxxx předmět xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx x xxxx oprávněny podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(2) Xxxxxxxxxxx při xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx důvod xxxxxxx xxxxxxx, do xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx důvod xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxx jejich částí, xxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Věta xxxxx xx xxxxxxx i x případě návrhu xx xxxxx zápisu x obchodním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx celou xxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxx zapsané x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx právního důvodu xxxxxxx xxxxxxx postačí xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx prostory xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemovitostí, bytem xxxx nebytovým prostorem xxxxx nakládat, že x xxxxxxxxx souhlasí. Xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx než 3 xxxxxx a podpisy xx xxx musí xxx xxxxxx ověřeny.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx doručovací xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx údajů.
(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxx stíhání nebo xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx návrhu na xxxxx její xxxxxxx xxxx při návrhu xx xxxx výmaz, xx xxxx povolil xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Listina xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxx k návrhu xx xxxxx.
§38
(1) Xxx xxxx právnických xxxx (xxxx xxx "xxxxx fúze") xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x tom, xx xxxxxxx sloučením xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x údaj o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx zapíší:
x) xxx xxxxxxxx údaj x tom, xx xxxxx xx sloučení, xx xx xx xxxxxx jmění zanikající xxxxxxxxx xxxxx (xxxx), xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (osob), x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nástupnické xxxxxxxxx xxxxx,
b) při xxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, údaj x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx přešlo xxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx.
(3) Identifikační xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx x případě, xx jí xxxx xxxxxxxxx.
§38x
(1) Xxx převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "zápis xxxxxxx xxxxx") se xx xxxxxxxxxx rejstříku u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaj, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na společníka, x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, liší-li xx xx bydliště, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti.
(2) X xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx zapíše údaj x přechodu, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2005 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2005
§38b
(1) Xxx rozdělení právnické xxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx") se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxxx právnických xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x údaj o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx čísla xxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx právnických osob, xxxxx xxxxx zapisovaných xxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx ni xxxxxx xxxxx zanikající právnické xxxxx, které bylo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx xxx odštěpení se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, že xx xx xxxxxx jmění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x projektu rozštěpení, xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx, která rozštěpením xxxxxxx, a xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zanikající xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx číslo u xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx zapisuje xxxxx x xxxxxxx, že xx bylo přiděleno.
§38x
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx změny xxxxxx xxxxx") xx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mění xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx právní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx právní xxxxx, x xxxx xxxxx zapisované xxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§38x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2005 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2005
§38x
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právnické xxxxx společně, xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx.
(2) Xxxxx na zápis xxxxxxx jmění podávají xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnická xxxxx x společník, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Návrh xx xxxxx změny xxxxxx formy podává xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx forma xx xxxx.
§38x
(1) Xxxxxxxx xxxx zanikající, xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx různých xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx. Jestliže xxxx rozhodl x xxxxxx usnesením, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxx xxxx zúčastněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o povolení xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, převodu xxxxx xxxx rozdělení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxxxx družstvem xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rejstříkový xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x témuž xxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.
§38f
(1) Xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx její označení, xxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx závod xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Odštěpný xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx umístěná x obvodu jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxx.
§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx. x účinností xx 1.7.2005
§38g
Xx xxxxxxxxxx rejstříku se xxxxxx také zrušení xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx důvod, xxxxx xx likvidace, xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, omezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxx reorganizace x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx některého xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxx rozhodnutí, exekuční xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx jinak než xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx likvidace x právní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§38x
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) předmět xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx organizační xxxxxx,
x) právo xxxxx, xxxxxx xx zahraniční xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx, pak xxxx xxxxxxxx, do xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxx název zahraniční xxxxx, její xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx u statutárního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
f) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx x xxxxx jeho pobytu,
x) zrušení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, identifikační xxxxx x oprávnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky x Xxxxx republice.
(2) X xxxxxxx zahraniční xxxxx x organizační xxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxxx, která má xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapíší:
x) xxxxxxxx a xxxxx (xxxxxxxx) podniku xxxx xxxx organizační xxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxx xxxx xxxxx zahraniční xxxxx, x identifikační xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, x xxxxx zápisu,
x) xxxxx nebo xxxxx zahraniční osoby x její xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxx člena,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx x xxxxx xxxx pobytu,
g) xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx, identifikační xxxxx x oprávnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
§38i
(1) Xxxxxx xxxxxx obsahuje
x) společenskou xxxxxxx xxxx zakladatelskou xxxxxxx xxxxx zakladatelskou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx společenské smlouvy xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx změně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx být uloženo xxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx jmenování, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, likvidátorem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 3) nebo xxxxx xxxx zákonem xxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx anebo xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxx zprávy, řádné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, návrh xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx podoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx součástí xxxxx xxxxxx závěrky, zpráva xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx závěrky, zprávu x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx osobami xxxxx §66a xxxx. 9; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) musí xxx xxxxxxx také xxxxxxxxxxxxx údaje osob, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
d) x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx, xxxx se xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx družstva, rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§68a), xxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1, seznam xxxxxxxxxx xxxxx §75a xxxx. 1 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 6,
x) xxxxxxx přeměny; xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx projekt xxxxxxx xx sbírky xxxxxx až xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) oznámení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx členské xxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx znalce xxxx xxxxxx na ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, posudek xxxxxx na ocenění xxxxx xxx přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §196a odst. 3,
x) rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx 23), x xx
1. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx x předběžných xxxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
4. xxxxxxxx x prohlášení konkursu x x schválení xxxxxxx xxxxxx,
5. xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx,
6. xxxxxxxx, xxxx se insolvenční xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx podle §488f xxxx. 1, případné xxxxxxx prokazující zánik xxxxx, usnesení soudu x nabytí xxxxxxx xxxxxxx,
k) xxxxxxxx xxxxxxx (§190b) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§190a), včetně xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx manžela x xxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx výhradě xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx-xx xxxxxx smlouva xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxx o zúžení xxxxxxxxxx jmění; x xxxxxxx rozvodu musí xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podílu,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §210,
o) xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx exekuce, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx některého xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx jinak xxx xxxxxxxxxx,
p) rozhodnutí xxxxxxxxxxx státního xxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx škola xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) další xxxxxxx, o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx účetní xxxxxxx 27), x zpráva x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx 27) xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§38x
(1) Xx sbírky xxxxxx xx ohledně zahraniční xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
a) xxxxxx záznamy xxxxxxxx xx zahraniční xxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxx kontroly, xxxxxxxxxx a zveřejnění xxxxx právního řádu, xxxx xx zahraniční xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rovněž x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx organizační xxxxxx, uvedené x §38i xxxx. 1 xxxx. x),
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x obdobné listiny, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx x xxxx xxxxxxxx zapsána, jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidenci přikazuje,
x) údaj xxxx xxxxxx x zatížení xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jiného státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podniku (xxxxxxx), x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (pobočku). X xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (pobočky) xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxx středníkem x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).
(3) Xxxxxx-xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx listin xxx xxxxx z xxxx, x xx xxxxx volby zahraniční xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx téže xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx xx rejstříkový xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx čísla xxxxxx.
§38x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx listin x xxxxx podnikatele, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x dále xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §38i xxxx. 1 xxxx. i) xx x) a q), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x §38j xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x překladu xx jazyka xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xx o xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x úředních xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx xxx xxxxxxx úředně xxxxxx.
(4) Listiny xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxx §38i xxxx. 1 písm. x) xx h), x), x) x x), xxxxxx xxx x projekt xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx vyhotovují x ukládají xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx jazyce. Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx jazyka. Xxxxxxx-xx o překlad xxxxxxx xx některého x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zněním není xxxxx verze, xxxxx xx do sbírky xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx projektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
§38l
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx srovnatelných xxxxxx x právnické osobě, xx jejíž xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx. Xxxxx platí, xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 působí xxxx xxxx, xxx vykonával xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx insolvenční xxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxx 3 let xxx xxx xxxxxx moci
x) xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku.
(4) K xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nepřihlíží,
a) xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3,
x) xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx splnil xxxxxxxxx xxxxx insolvenční xxxxx, stanovenou insolvenčním xxxxxxx 23),
x) xxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx určení, že xxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx straně xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx souhlasem xxxx xxxxxx hlasů společníků xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx členů xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx volbě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx funkce xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Nastane-li xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 x xxxx, xxx osoba, xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x xxx xxxxx, ji odvolá, xxxxx potvrdí xxxx xxxxx či jmenování. X potvrzení xxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti, xxx-xx o člena xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže x xxxxxxxxx volby xxxx xxxxxxxxx nedojde xx xxx měsíců xxx xxx, kdy nastala xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
(7) Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo komplementáře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx, uzavřou-li x xxx xxxxxxxxxx dohodu x písemné xxxxx x xxxxxx ověřenými xxxxxxx.
(8) Rozhodnutí xxxxx odstavců 5 x 6 je x ostatních právnických xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXXX IV.
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§39
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstva xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx auditorovi xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vysvětlení potřebná x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hradí xxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
§40
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a družstva xxxxxxxxxx xxxxxx závěrky x výroční zprávy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
HLAVA V.
XXXXXXXXXXX SOUTĚŽ
Xxx X.
Účast xx xxxxxxxxxxx soutěži
§41
Xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"), xxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dosažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx; jsou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx x nesmějí účast x xxxxxxx xxxxxxxxx.
§42
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx soutěži xx xxxxxx soutěžní jednání (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxx.
§43
(1) Xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx byly xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx ve Xxxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx této xxxxx xx jednání x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxx x zahraničí.
(2) Xxxxxx xxxxxx jsou, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx nekalé xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx české xxxxx xxxxx soud nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, pokud xxxx mezi xxxxxx x zahraniční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Jinak se xxxxx zahraniční osoby xxxxxxx ochrany podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx x které xxxx vyhlášeny ve Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Sbírce mezinárodních xxxxx, a xxxx-xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxx XX.
Xxxxxx xxxxxx
§44
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx soutěží xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx styku, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx přivodit xxxx xxxxx soutěžitelům, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxx:
x) klamavá xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxxxxxxx xx pověsti xxxxxxx, xxxxxxx či xxxxxx xxxxxx soutěžitele,
x) xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxx,
x) srovnávací reklama,
x) xxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelů a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§45
Xxxxxxx xxxxxxx
(1) Klamavou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx cizím podniku, xxxx výrobcích či xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx klamnou xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx vlastnímu xxxx xxxxxx podniku x xxxxxxxxxxx soutěži xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úkor xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx slovem, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, fotografií, rozhlasem, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx prostředkem.
(3) Xxxxxxxx je x xxxx xxx o xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x okolnostem x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx učiněn, xxxx uvést x xxxx.
§46
Xxxxxxx xxxxxxxx zboží a xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx vyvolat x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že jím xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx či xxxxx xxxx xx určitého xxxxxxx, xxxxx že xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx, obalech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx apod. Rovněž xx nerozhodné, xxx xx klamavému xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx nesprávné xxxxxxxx xxxxx nebo služeb, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odlišení xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx "xxxx", "xxx", "xxxxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxx způsobilé xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxx zboží xx služeb xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Klamavým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, který xx x hospodářském xxxxx xxx xxxxxxxxx vžil xxxx údaj xxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxx zboží, xxxxxx by k xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilý xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx "pravý", "původní" xxxx.
(4) Tímto xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ochranných xxxxxx, xxxxxxxxxx odrůd xxxxxxx x plemen xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx registraci x xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx seznamy, xxxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, nabídky xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nabídkou xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx platí přiměřeně x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx registrace.
§47
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Vyvolání xxxxxxxxx záměny xx:
x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx zvláštního označení xxxxxxx xxxxxxxxx již xx xxxxx jiným xxxxxxxxxxxx,
x) užití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštních označení xx úpravy výrobků, xxxxxx xxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx (např. x xxxxxxxx obalů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, reklamních xxxxxxxxxx),
x) napodobení xxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx by xxx x napodobení x xxxxxxx, které xxxx xxx z povahy xxxxxxx xxxxxxx, technicky xxxx xxxxxxxxx předurčeny, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx způsobilá vyvolat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x podnikem, xxxxxx, zvláštním xxxxxxxxx xxxx výrobky xxxxx xxxxxx jiného soutěžitele.
§48
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
Parazitováním xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx získat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§49
Podplácení
Xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx, jímž:
a) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx x xxxxxxxxx xx jiném xxxxxxxx xxxxxx x jinému xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx docílil xx úkor xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx výhodu v xxxxxxx, anebo
x) xxxxx uvedená v xxxxxxx x) xxxxx xx nepřímo žádá, xx si xxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jakýkoliv xxxxxxxx.
§50
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, výrobcích xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx je i xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jiného soutěžitele, xxxxx xxxx způsobilé xxxxxx xxxxxxxxxxx přivodit xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx není, xxx-xx xxxxxxxxxx x takovému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx).
§50a
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jakákoliv xxxxxxx, která výslovně xxxx x nepřímo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zboží xxxx xxxxxx nabízené xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx
x) xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx jen xxxxx xxxx služby uspokojující xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx znaků xxxxxx zboží xxxx xxxxxx, které xxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx může xxx x xxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx stala xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nepravdivými xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, firmu xx xxxx xxxxxxxx označení, xxxxx se xxxxx xxx něj xxxxxxxxxxx, xxx jeho činnost, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, jež se xxx xxxxxx,
x) xx vztahuje u xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx jenom xx výrobky se xxxxxxx xxxxxxxxx původu,
x) nevede x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, anebo x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x označením xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, x
x) xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx srovnání odkazující xx xxxxxxxx nabídku xxxx jasně x xxxxxxxxxxx xxxxx datum, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx končí, xxxx xxxx xxxxx, že xxxx ukončena x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nabídka xxxxxxxx xxxxx působit, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§51
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xx xxxxxxx, xxxx jednající xxxx xxxxx neoprávněně xxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx využije obchodní xxxxxxxxx (§17), xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x soutěži x x xxxx se xxxxxxx:
x) xxx, xx xx tajemství xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx) xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahu x němu, xxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxx, x xxx xxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
§52
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ohrožováním zdraví x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx trh xxxxxxx xxxx provádí xxxxxx ohrožující zájmy xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněné xxxxxxx, aby tak xxxxxx xxx sebe xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx XXX.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
§53
Xxxxx, xxxxxxx xxxxx byla nekalou xxxxxxx porušena nebo xxxxxxxx, mohou se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se tohoto xxxxxxx zdržel x xxxxxxxxx xxxxxxx stav. Xxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxx být poskytnuto x x penězích, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§54
(1) Xxxxx, aby se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxx x xxx xxxxxxxxx závadný stav, xxxx mimo xxxxxxx xxxxxxx x §48 xx 51 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hájit zájmy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Jestliže se xxxxx, xxx xx xxxxxxx jednání nekalé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx odstranil xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §44 xx 47 a §52 domáhá xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x otázku, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx, závažnost a xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx a rozsah xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, i když xxx xx spotřebitel.
§55
Xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxx jejímž xxxxxxxx xxx porušen xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§44 xx 52), xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX II.
XXXXXXXX SPOLEČNOSTI A XXXXXXXX
XXXXX I.
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Xxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§56
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxx založenou xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx zákon xxxxx. Xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, společnost x xxxxxxx xxxxxxxx, akciová xxxxxxxxxx, evropská xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x evropská xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx též xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Společnost x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx společnost mohou xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx, xxxxx to zvláštní xxxxxx xxxxxxx nezakazuje.
(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xxxxx podnikání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx uvedenou x §37 xxxx. 1 větě xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Odpovědnost xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx společníkem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formy xxxxxxxxxxx stanoví, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§303 x xxxx.), xxxxx x xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx nevyplývá něco xxxxxx. Xx-xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášen xxxxxxx, xxxx společníci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, x xxx xxxxxxxx, xxxxx včas přihlásili xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x konkursním xxxxxx.
(6) Po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xx jejího trvání. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx společníci xx xxxx závazky xx xxxx svého podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§61 xxxx. 4), xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x němž xx ně xxxxxx xx trvání společnosti. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxx za trvání xxxxxxxxxxx.
§56x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx některého xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.
§56x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§57
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, zakládá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zakladateli. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x zakladatelská xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx formu xxxxxxxxxx zápisu.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, musí xxx na xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xx přiloží x xxxxxxxxxxx smlouvě.
(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zakladatel, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx zápisu. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako společenská (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx.
§58
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Základní xxxxxxx společnosti je xxxxxxx xxxxxxxxx souhrnu xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Xxxx xxx xxxxxxxx x jednotkách xxxxx měny. Společník xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu.
(2) Základní kapitál xx xxxxxxx xxxxxxx x komanditní xxxxxxxxxxx, xx společnosti s xxxxxxx omezeným x x xxxxxxx společnosti. Xxxx výše xx xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx zákon.
§59
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx souhrn xxxxxxxxx prostředků (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xx určitá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx společnosti za xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může být xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx podnikání. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx prací xxxx x poskytnutí služeb xxxx xxxxxxxx. Nepeněžitý xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, povinen zaplatit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx je povinna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx převzala, xxxxxx xxx byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xx splnění závazku xxxxxxxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx x penězích xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx 39) nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx mnohostranném obchodním xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx").
(3) Hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xx akciové xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezávislým xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxx účelem xxxxxx. Xxxxx xx jmenování xxxxxx xxxx znalců xxxxxx zakladatel, budoucí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "navrhovatel"). Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x místně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx navrhovatele. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx znalce. Xxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx jmenovaného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx závažným xxxxxxxx své xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx společnost a xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx společně x xxxxxxxxxx zakladatelé. Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ji xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který znalce xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) popis xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a údaj x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx akcií, xxxxx mají být xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx tento nepeněžitý xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx se má xxxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x prodeji xxxxxxx; xxxx-xx součástí xxxxxxx nemovitosti, xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §60 odst. 1.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx dobytnost xxxx pohledávky xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx-xx v xxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx založení, xx xxxxxxxxx, xxxxx splatil xxxxx vklad, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx způsob xxxxxxx. Xxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx byl xxxx xxx xxx xxxxxx. Spočíval-li xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx požívání xx dobu xxxxxxx x toto xxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Převede-li xxxxxxxxx podíl xx xxxxxx, xxxx za xxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x nabytí xxxxxx xx evropském regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx být pohledávka xxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, jen pokud xx xxxxxxx xxxxx.
§59x
Výjimky x xxxxxxxxxx oceňovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx vkladem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nástroj xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx x rozhodne-li xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx, použije xx xxx určení xxxx xxxxxxx vážený průměr x cen, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tímto cenným xxxxxxx xxxx nástrojem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx než majetek xxxxxxxx v odstavci 1 a rozhodne-li xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, použije xx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx ne xxxx xxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx-xx nepeněžitým xxxxxxx xx společnosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vymezený x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx, účtuje-li xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 34) x xxxxxxx xxxxxxx x reálných hodnotách, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx období xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.
(4) Je-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ke dni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zajistí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §59 odst. 3.
(5) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ke xxx splacení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx změnit xxxx hodnotu určenou xxxxx odstavců 2 x 3, xxxxxxx xxxxxxxxxx nové ocenění; xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3.
§59b
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů xxxxx §59a xxxx. 2 x 3 x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx mělo xxx x souladu x §59a xxxx. 5 provedeno, mohou x xxxx ocenění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hromada, xx do xxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xx xxx xxxxxx žádosti xxxx xxxxxx nejméně ve xxxxxxx rozsahu stále xxxx, nebo
x) xxxxxxxx nebo akcionáři, xxxxxxxx souhrnná xxxxxxxxx xxxxxxx jejich akcií x době xxxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 5 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stále xxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx společnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3 do 14 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, mohou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx; xx jmenování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx obdobně xxxxxxx §59 xxxx. 3.
(3) Je-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společníky xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 stejné nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, ačkoliv xxxxxxx, xx xx být xxxxx, může se xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxx společníci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx.
§59x
(1) Xx-xx zvyšován xxxxxxxx xxxxxxx nepeněžitým xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx určena xxxxx §59a odst. 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijato. Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, obsahuje prohlášení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §59a odst. 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx splacení vkladu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu,
x) hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, způsob ocenění x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
c) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počtu x xxxxxxxx kursu xxxxx, xxxxx xx xx byly xxxxxx,
x) x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx okolnosti, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§60
Správa x splácení vkladů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Před xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx společenské xxxx zakladatelské smlouvě. Xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xxxx být xxx xxxxxxxx banka, i xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx práva x xxxxx vkladům přecházejí xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzniku. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s úředně xxxxxxxx podpisem. Jiné xxxxxxxxx hodnoty, ke xxxxxx xx příslušné xxxxx xxxxxx zápisem xx zvláštní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx nepeněžitým xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vklady (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx zápisem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx splacen. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §59 xxxx. 2. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx předáním xxxx xxxxxxx vkladu, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakladatelské xxxxxxx xxxx x zakladatelské xxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx. X ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx splacen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uzavírá xxxxxxx xxxxxx. Tato smlouva xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxx vkladem xxxx-xxx, xxxxxxxx se i xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx x předání xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxxxxx vkladu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx dokumentace, x xxx je zachyceno xxxx-xxx, xxxxxx správce xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, jež jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vznikem. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxx vklady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x plody x xxxxxx x xxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx částku, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx výše xxxxxx xxxxxxx, x xx po xxxx xxxx let xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§61
Xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx plynoucí xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx, xxxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxx účasti společníka xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx na xxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.
(2) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx udělením xxxxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxxxxx právo na xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, pokud společenská xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xx zjistit x xxxxxxx obchodního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ustanoveného xxxxxxx podle §59 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx něco xxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatné xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 společnosti, nestanoví-li xxxxx, dohoda účastníků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxx účetní závěrka xxxxxxxxx.
(4) Je-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx právo na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který vyplynul x xxxxxxxxx, (xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx).
§62
Xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx 90 xxx xx založení společnosti (§57) nebo od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oprávnění podat xxxxx xx zápis xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxx určitou, platí, xx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.
§63
Právní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, vzniku, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx notářského xxxxxx. Xxxxx stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro právní xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyžaduje xx xxxxx notářského xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx.
§64
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxx, xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx společníci, xxxxxxxxx příslušný orgán xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx x těchto jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x předložit xxx xx schválení xxxxxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx schválit xxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxx lhůta xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx-xx zakladatelé xxxx xxxxxxxxx, odpovídají xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx škodu, xxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx vznikne.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx učiněných xxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých x xxxxxx jednání.
§65
Zákaz xxxxxxxxxx
(1) Ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, vydala prospěch x xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, nebyla-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx tří xxxxxx xxx dne, xxx xx společnost x xxxx skutečnosti dověděla, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxx vzniku. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
§65x
(1) Xxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dlouhodobý majetek, xxxx být tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx let od xxxxxx společnosti.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 zcela xxxxxx xxxxxxx, xx jakékoliv xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zakázáno, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx lze jinak xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx minulých období xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§65x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 370/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§66
(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho členem xxxxx xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx to xxxxxx, xxxxx je xxxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx xx zvolil xxxx jmenoval. Xxxxx xxxxxx končí dnem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxx xxxxx, který ji xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx, projednal-li xx xxxx xxx projednat xxxxx, xxxxx je xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zaměstnanci společnosti xxxxx funkce xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zasedání xxxx, xx se x xxxxxxxxxx x funkce xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx, oznámí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx uplynutím xxxx xxxxxx xx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán společnosti xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx působnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx společník x xxx neschválí xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zániku xxxxxx, xxxxx xxxxx funkce xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx 2 měsíců xxx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx nevyplývá jiné xxxxxx práv x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxxxxx o výkonu xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx společníky, xxxxx ručí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby, xxx xx orgánem xxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx právo z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx poskytnout xxxxx xx souhlasem valné xxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxx xx smlouvě x výkonu xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx neposkytne, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, anebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x výkonem funkce.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, mohou xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx usnášet, xxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členů. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx rozhodující hlas xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo hlasování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx, pokud s xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Hlasující xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x členů xxxxxx xxxxxxxxxxx se vztahují xxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx chování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxx, xxxxx xxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxx úkony, je xxxxxxxxxx xxx, xx x firmě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nezpůsobuje neplatnost xxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x senátoři, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, za xxxxxx tyto xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, stát.
(9) Stát xx xxxxx, xxx xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx škodu a xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, x xx nejvýše x xxxxxxx, ve xxxxxx tyto osoby xxxxx zákoníku práce xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(10) Jsou-li xxxxxxx xxxx členy orgánu xxxxxxxxxxx úředníci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vysláni xxxx xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku, jehož xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona odpovídají, xxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx.
(11) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx má xxxxx, xxx xxxxx, xx xxxxx podle odstavce 10 xxxxxxx škodu x xxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§66x
Podnikatelská xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve společnosti, xx většinovým společníkem x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx většinu xx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obchodní společnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlasy xxxxxxx s xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx. X akciové společnosti xx počítají xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx akcionáře xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx x hlasovacími xxxxx xxx ohledu na xx, zda xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx celkového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xx nezapočítávají hlasy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx společnosti xxxx xx xxxxxxxx osoby xxx z podílů xxxx xxxxx, které xxxx určitá osoba xxxx xxxxxx na xxxx společnosti xxxx xxxxx ovládané xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx osoba, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx rozhodující vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx"). Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nepřímým xxxxxx se rozumí xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx osoby či xxxxxx osob.
(3) Xxxxxxxxxx osobou je xxxx xxxxx, xxxxx
x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xx ovládající xxxxx určena xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx b),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx prosadit xxxxxxxxx xxxx volbu xxxx xxxxxxxx většiny xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx členy dozorčího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx jednající xx xxxxx, které xxxxxxxx disponují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Není-li xxxxxxxxx, xx jiná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx se xx xx, xx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxxx práv xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě, xxxxx xxxxxxxxx alespoň 40 % xxxxxxxxxxx xxxx xx určité osobě, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, zda x xx xxxxxxx xxxxxx právního důvodu xxxx vykonávána, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(7) Jestliže xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení (xxxx xxx "řízená xxxxx") xxxxx osobou (xxxx xxx "řídící osoba"), xxxxx xxxx osoby x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (holding) a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podniky. Xxxx-xx xxxxxxxx opak, xx se xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx ovládané tvoří xxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo uzavření xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx majetková xxxx, xxxxxx vzniklou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx vznikla, xxxxx xxxx x xxxx xxxx uzavřena xxxxxxx x tom, v xxxx xxxxxxxxx lhůtě x jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxx 3 měsíců od xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxx xxxx ovládanou xxxxxx a ostatními xxxxxxx ovládanými stejnou xxxxxxxxxx osobou (xxxx xxx "xxxxxxxxx osoby"), xx-xx ovládané xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoby. Xx xxxxxx xx xxxxx, xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jiné xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx těchto xxxx, x všechna ostatní xxxxxxxx, xxxxx xxxx x zájmu nebo xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx ovládanou xxxxxx. Xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xx ve xxxxxx xxxxx uvést, jaké xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x opatření jejich xxxxxx a nevýhody, x xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vznikla xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx tato xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx smlouva x xxxx úhradě xxxxx xxxxxxxx 8. Xxxxxxxx ovládaná osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výroční xxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejné xxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxx závěrkou.
(10) Xx-xx ovládaná osoba xxxxxxx radu či xxxx obdobný xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxx xxxxx odstavce 9 a x xxxxxxxxxxx zprávy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx shromáždění xx schůzi členů xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx se xxxx stanoviskem.
(11) Xxxxx podléhá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx odstavce 9.
(12) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx přezkoumání zprávy x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx do xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uložení xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 odst. 3 x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx společnosti. Xxxxx každého xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jmenování xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podaný xxxxx, xxx xx xxxxxx pravomocně skončeno, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x to xxx xxx podání návrhu. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx jmenování xxxxxx xxxxxxxxx.
(13) Právo xxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx
x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx xxxxxxx výhrady xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 9,
b) stanovisko xxxxx odstavce 10 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx statutárního orgánu xxxxx odstavce 9, xxxx
c) zpráva xxxxxxxxxxxx orgánu podle xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xx ovládané xxxxx x důsledku uzavření xxxxxxx xxxx uskutečnění xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 8 vznikla xxxx x že xxxx újma nebyla xxxxxxxxxx xxxxxx uhrazena xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 8.
(14) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx uzavřenou xxxxxxxx smlouvu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 8, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x toho xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxx x toho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx taková smlouva xxxx uzavřena nebo xxxxxx opatření xxxx xxxxxxx x osobou, xxxxx xxxx osobou xxxxxxxxx, za předpokladu, xx by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(15) Xxxxx, které xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx členem, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 14 xxxxxxxx a nerozdílně. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx též xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx ve zprávě xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx újma, xxxxxx-xx tato xxxx xxxxxxxxx xxxx nebyla-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. To xxxx neplatí, pokud xxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(16) Xxxxxxxxxx odstavců 10, 12 a 13 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx společnosti xx xxxx jediný xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xx shodě (§66b); x xxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxxx odstavců 14 x 15 xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx škody xxxxxxxxxxx xxxx členům ovládané xxxxx a o xxxxx společníků xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx žalobu o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobě.
§66x
Xxxxxxx xx shodě
(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx osob xxxxxxxxxxx ve vzájemném xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx postoupit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx většiny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx chování xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx ve shodě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
x) právnická xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx přímé xxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx okruh xxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxx x jí xxxxxxxx osoby,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx
x) osoby xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Není-li xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx x
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx,
x) komanditní xxxxxxxxxx a komplementáři xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx fond nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx shodě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
§66x
Každý, xxx pomocí svého xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, prokuristou nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx ke škodě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§66x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx vykonávány x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 40) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, stanovená xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obchodní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxx právního předpisu 40) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx či xxxxxx x dohody xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx x odměňování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vedením, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiné xxxxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 351/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
§67
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona povinně, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx vytváří xxxxxxx společnost x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxx") nebo x xxxxxx xxxxxxxxx zdrojů xxxx čistý zisk, xxxxx to zákon xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx fond xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx kapitálu příplatky xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx kurs akcií.
(3) Xxxxx na xxxxxx zisku xxxxxxxxxxx xxx určit teprve xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§67x
Xx xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxx, ke xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx jeho části xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx hromady.
§68
Zrušení x xxxxx společnosti
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx výmazu x obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zúčastněná na xxxxxxxxxxxx fúzi xxxxxx xxxx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx.
(2) Zániku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x likvidací xxxx xxx likvidace, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx, xx k xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx společnost x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, přičemž xx nepřihlíží k xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx zrušuje
x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx založena,
x) dosažením účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
c) dnem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx,
e) xxxx xxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxx x zániku xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo x důsledku rozdělení,
x) zrušením xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(4) Zbude-li xx xxxxxxx společnosti x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Byla-li společnost xxxxxxx nebo bylo-li xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx statutární xxxxx xxxx působnost xxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx likvidátora nebo xxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxxx xx platí, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx skončila xxxx xxxxxx x není xxxxxxxx xxxxxxxxxx nový, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací xxxxxxxxxxx xxxx statutární xxxxx.
(6) Xxxx xxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx osvědčí právní xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x její xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxx roce nebyly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx více než xxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx společnost xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činnost,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxxxx činnost pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §56 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxx neplní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(7) X případech, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx možné.
(8) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidátora x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx jmenoval xxxx (§71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx, xxxx. 4 x 7), rozhoduje o xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx x zásahu xx práv xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx xx společníků xxxx xxxxxxx xxxx.
(9) Jestliže xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§68x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx povoluje xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nelze xx xxxxxxx xxxxxx, xx společnost nevznikla.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx jenom xxxx, x xx x xxx návrhu, jestliže
a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxx pořízena xxxxxxxxxxxxx listina nebo xxxxxx dodržena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx nedovolený nebo xxxxxxxx veřejnému xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vkladech xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxx xxxxx takový xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) všichni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxx xx zákonem je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx.
(3) Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vstupuje xxxxxxxxxx do likvidace.
(4) Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§69
§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69a
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69d
§69x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§69e
§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69x
§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§69x
§69h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
Likvidace společnosti
§70
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx zrušena s xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx společnosti x xxxxxx uvedených x §68 xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxx jejího xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx likvidace xx xxx, x xxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxx společnosti xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx "x xxxxxxxxx".
(3) Xxxxxxxxxx likvidátora xx xxx xxxxxxxx x xxxxx §72 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx více likvidátorů x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nic xxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§71
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx statutární xxxxx společnosti, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Není-li likvidátor xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jmenuje xx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx jen fyzická xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx jinak.
(2) Xxx likvidaci xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud, který x xxxxxxx společnosti xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx společníků xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx vzdát xxx xxxxxx. Může xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx z xxxxxx likvidátora, xxxxx-xx xx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38g xxxx. 1; xxxxxxx-xx xxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxx likvidátora xxxxx xxxxxxxxxxxx, bude xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx členové.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx své xxxxxx xxxxx nemůže-li ji xxxxxxxxx, jmenuje se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tak xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 oprávněn.
(4) Xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxx xx návrh osoby, xxx xx tom xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx likvidátora, který xxxxxxxx xxx povinnosti, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§66) x xx výkon xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx týmž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx jmenoval. Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x likvidátora xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx.
(7) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 23) xxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxx obecné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxx insolvenčních správců x se xxxx xxxxxxxxxxx souhlasí.
(8) Xxxxxxxxxxxxx jmenovanému soudem xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx výše odměny xxxxxxxxxxx nebo člena xxxxxx společnosti jmenovaného xxxxxx, x v xxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxx likvidátora xxxxx xxxx.
§72
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx směřující x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plní xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx společnost xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxx a závazků x xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx. Nové smlouvy xxxx xxxxxxxx xxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je-li xx xxxxxxxx x zachování xxxxxxx majetku společnosti xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podniku. Likvidátor xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§73
Likvidátor xxxxxx xxxxx společnosti xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejnit xxxxxxx xxxxxxx za xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx pohledávky xx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx tři xxxxxx.
§74
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx vstupu xxxxxxxxxxx xx likvidace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozvahu x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx xx likvidace, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx soupis jmění xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti, xxxxx x xx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mzdové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxx xxxxx insolvenční xxxxx.
§75
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx provedení všech xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx likvidace sestaví xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vyplyne x xxxxxxxxx (likvidační zůstatek), xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx orgánu k xxxx příslušnému ke xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx"). Xx dni xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Neschválení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z obchodního xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxx rozdělení likvidačního xxxxxxxx nesouhlasí, se xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx právo xxxxxxxxx do xxx xxxxxx ode xxx, xxx xxx návrh xx xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §75aa xxxx. 1, xxxxxx. Soudní xxxxxxxxxx, kterým soud xxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx co do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx práva xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx ve xxxxx xxxxxx, dříve, xxx xxxx uspokojeny nároky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx včas xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx rozdělování xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx splatná, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstatek, xxx xxxx-xx věřiteli xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx závazků. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxx xxxxxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx nároky xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx. Nepodaří-li xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zpeněžit, xxxxxxx jej xxxxxxxxx x xxxxxx dluhů xxxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx věřitelé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxx, xxxxxxxx xxxxx majetek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodního rejstříku xx xxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxx x majetkem podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu, xx xxxxx uvede xxxxxxx, xxxxxx výtěžku x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx byl xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx věřitelé a x xxxx výši xxxx uspokojeni a xxxxx věřitelé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx x naložení x xxxxxxxx). Xxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx orgánu x xxxx příslušnému ke xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx dni zpracování xxxxxx x naložení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účetní závěrku.
§75x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx rozdělením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředků z xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k uspokojení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxx odmítnutím věřitelů xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx §75 xxxx. 5. Xx rozdělení likvidačního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx zůstatku.
(2) Xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx likvidátor xxxxx xx výmaz společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx družstva, xxxxxxx likvidátor potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§75aa
(1) Xxxxx o zrušení xxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 7, nepředkládá xxxxxxxxxxx xxxx orgánu x xxxx příslušnému xx xxxxxxxxx xxxxx xx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zprávu x xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx je xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx listin.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx poskytnuta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx dostatek xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx pomůcek.
§75xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 351/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012
§75b
(1) Xxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx potřeba xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x obnovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx právní xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx x obnovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, věřitele xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx likvidace společnosti xxxx x jejím xxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx x likvidaci, x xxxxx likvidátora.
(3) Xx xxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvahu. Xxxxxxxxxx §68 xxxx. 8 se xxxxxxxxx.
§75x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§75c
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx o xxxxxxxxx zajištění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 37) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vzniklo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx platí x x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vzniklo x xxx vstupu xx xxxxxxxxx, avšak xx xxxx, co xxxx skutečnost xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o takové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx a xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upravující xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyrovnání xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx 38), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§75c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 409/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Díl XX.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx 1.
Základní xxxxxxxxxx
§76
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, ve xxxxx alespoň xxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx závazky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx celým svým xxxxxxxx.
(2) Společníkem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxx podnikání xxxxxxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, vykonává xxxxx x povinnosti xxxxxxx x xxxxxx xx společnosti její xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2.
§77
Xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx "xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx", xxx xxxx xxx xxxxxxxxx zkratkou "xxx. xxxx. xxxx." nebo "x. o. x.". Xxxxxxxx-xx firma xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx, postačí dodatek "x xxxx.".
§78
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx
x) firmu x xxxxx společnosti,
x) určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx x bydliště xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podepisují xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxx společenská xxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§79
(1) Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxx xx xxxxx souhlasu všech xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určit, xx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společníků.
(2) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákon, xx postačí souhlas xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
§79x
Společník xx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§79x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§80
(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx svůj xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě, xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx své xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úrok x xxxxxxxx xx výši 20 % x xxxxxx částky, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx společnosti x xxxx xxxxxx. Xxxx vklady se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§81
(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je oprávněn xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx společníci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxx xxxx xxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx společníky dohodl. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx učiněným xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva něco xxxxxx, xx každý xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(3) Nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx něco jiného, xxxx xxx pověření xxxxxxxxxx odvoláno, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx společník xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§345 odst. 2), xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxxx odstavec 1, xxxxx se společníci xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxx xxx pověření x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx vykonat xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Výpověď xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx výpovědi vykonávají xxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedením xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx.
§82
(1) Xxxx xx xxxx xxxx společníky rovným xxxxx. Podíl na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx splatný do xxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nesou xxxxxxxxxx rovným xxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak.
§82a
Xxxxx xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x náhradu xxxxx xxxxx společníkovi, xxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx společníkovi, xxxxx je xx xxxxxxxxx vkladu v xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx ji xxxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxxx xxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx osoba xxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx jím zmocněná xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
§82x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§83
Xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy může xx společnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zůstanou-li xx společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§84
Xxxxx xxxxxxxxxx
Bez svolení xxxxxxxxx společníků xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podnikání společnosti, x xx xxx xx xxxxxxxx jiných xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Nemůže xxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx orgánem nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
§85
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx, xx statutárním xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx společník.
(2) Xx-xx statutárním orgánem xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx samostatně, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx jednatelské oprávnění xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx společníkům. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx statutárním orgánem xxxxxxxxxxx, jsou ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx společníci.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§86
Xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx odpovídá za xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veškerým xxxx xxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx.
§87
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklé před xxxx xxxxxxxxxxxx. Může xxxx požadovat xx xxxxxxxxx společnících, aby xx poskytli náhradu xx poskytnutí xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxxxx, xxxx jen xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx x likvidace xxxxxxxxxxx
§88
(1) Xxxxx případů xxxxxxxxx x §68 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu neurčitou, xxxxxxxx společníka podanou xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx uplynutím účetního xxxxxx, nestanoví-li společenská xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) rozhodnutím xxxxx xxxxx §90 xxxx. 1,
x) xxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx připouští xxxxxx xxxxxx, xxxxx zůstavitele xxxxxx jeho dědic (xxxxxxxx), xxxxxxx-xx k xxxxxxxxx dědictví a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx společníci,
x) xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx společenská xxxxxxx připouští přechod xxxxxx na právního xxxxxxxx x ve xxxxxxxxxxx zůstávají xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx některého ze xxxxxxxxxx xxxx zamítnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx společníka ve xxxxxxxxxxx, xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 41) x, byl-li x této xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2,
x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), d), x), f), x), x) x i) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx společníka, xxxxx xx důvod xxxxxx týká. Není-li xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx právo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem do xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nedohodli xx xxxxx vstupu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty.
(3) Xxxxxxxx byl poté, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodli na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxx pro xxxxx, xx xxxxxxx dlužníka xx zcela xxxxxxxxxxxxx 23), xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx; jestliže již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx obdobně x x případě, xx xxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx xx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exekuce xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx f), xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx společnosti obnovila, xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§89
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §88 odst. 2 xxxxxx bývalému xxxxxxxxxx xxxx xxxx dědici, xxxxxxxxx právnímu nástupci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vypořádací xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx likvidačním xxxxxxxx (§92).
§90
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx společnost xxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx porušuje-li jiný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx společnost založena.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx domáhat u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx plnění xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písemně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§91
Xxxx společníka
Dědic xxxxxx xx xxxxxxxx vypovědět xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx založena xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 3 xxxxxx. Xxxxx, který xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx se podílet xx činnosti xxxxxxxxxxx, xxx když xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx.
§92
Vypořádání xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxx na podíl xx xxxxxxxxxxx zůstatku. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx likvidačního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx společníky xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx splacených xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx.
(3) Společenská xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxx.
Oddíl 5.
§92x
§92x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 126/2008 Xx.
§92x
§92x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§92c
§92x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§92d
§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Xxxxx 6.
§92x
§92x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
Díl XXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Oddíl 1.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§93
(1) Komanditní xxxxxxxxxx xx společnost, x xxx jeden xxxx více xxxxxxxxxx xxxx xx závazky xxxxxxxxxxx xx výše xxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (komanditisté) a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx celým xxxx xxxxxxxx (komplementáři).
(2) Xxxxxxxxxxxxxx může xxx xxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x níž xxxx dána xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Je-li komplementářem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x komanditní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Pokud xxxx není xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx.
§94
Společenská xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx x xxxxx společnosti,
b) xxxxxx společníků uvedením xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jména x bydliště xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) určení, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§95
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "komanditní xxxxxxxxxx", xxxxxxx xxxx xxxxxxx "xxx. spol." xxxx "x. x.". Xxxxxxxx-xx xxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx komplementář.
§96
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x němu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§97
(1) X obchodnímu vedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X ostatních záležitostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx, xxxxx společenská xxxxxxx nestanoví jinak.
(3) Při hlasování xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva jiný xxxxx hlasů.
(4) Xx xxxxx společenské xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovit, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx většiny xxxxxxxxxxxxx spolu se xxxxxxxxx xxxxxxx komanditistů. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §115 xxxxx obdobně.
(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxx §67a xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§97a
Komanditista xx povinen vložit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklad xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, minimálně však 5&xxxx;000 Xx. Xxxxx xx povinen xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx účasti na xxxxxxxxxxx.
§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§98
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx údaje xxxx x xxxx xxxxxxx auditora. Xx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx závěrky x xxxxx požadovat xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§99
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§100
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx připadající xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx dělí xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx něco xxxxxx, část xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx stanoveném xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx společenské xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx si komplementáři xxxx zisku xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x komanditisté xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx účetní závěrkou xxxxx komplementáři xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podílet xx xx úhradě xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
§101
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je každý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx samostatně.
(2) Xxxxxxxxxxxx ručí xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřel xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx x likvidace xxxxxxxxxxx
§102
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx společnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Ztráta xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komanditisty x právním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx společnosti xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx komanditisty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro nedostatek xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opakované xxxxxx v řízení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxxxxx převoditelný, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podílu komanditisty xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, xxx-xx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx zastavení xxxxxxx, xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx účast ve xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx byl zrušen xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx po xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx společnost xxxxxxxxx xxxx vypořádací podíl, xx komanditista, jehož xxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahradit. Xx xxxxx xxxxxxx x x případě, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxx xx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x sídle xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx společníkovi, xxxxx x xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
§103
§103 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§104
(1) Xxx zrušení xxxxxxxxxxx x likvidací mají xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Každý ze xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vrácení, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku, xxxxx xxxxxx xx vrácení xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx rozdělí xxxx společníky xxxxx xxxxxxxx zásad xxxx xxxx.
(2) Nestačí-li xxxxxxxxxx zůstatek na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 5.
§104x
§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§104x
§104b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§104c
§104c xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§104x
§104x xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
Oddíl 6.
§104x
§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§105
(1) Společností x xxxxxxx omezeným xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx společníků x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx společnosti, xxxxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku (§106 xxxx. 2).
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §66x odst. 7. Jedna fyzická xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejvýše xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx společníků.
§106
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Společníci xxxx xxxxxxxx x nerozdílně xx závazky xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku. Zápisem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxx. Plnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a není-li xx xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Nemůže-li xxxxxxxxx xxxx náhrady, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebyl splacen, xxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx základním kapitálu xxxxxxxxxxx.
§107
Xxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx", postačí xxxx zkratka "xxxx. x x.x." nebo "x.x.x.".
§108
(1) Xxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx činit xxxxxxx 200&xxxx;000 Xx.
(2) Nárok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vkladu xxxxxxxxxx x jakýkoli xxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §106 jsou xxxxxxxx nezapočitatelné, ledaže x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx souhlas valná xxxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§109
(1) Xxxx xxxxxx společníka xxxx činit xxxxxxx 20000 Xx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx účastnit xxxxx xxxxxx vkladem. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx jednotlivé xxxxxxxxxx stanovena rozdílně, xxxx však xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Celková xxxx xxxxxx xxxx souhlasit x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti.
(3) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vkladu, musí xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vkladu (§143 xxxx. 6) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx společníka. Xxxxxxxxxx §163a xxxx. 3 x 4 se xxxxxxx přiměřeně.
§110
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx alespoň
x) xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx fyzické xxxxx,
x) předmět podnikání (xxxxxxxx),
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
e) jména x bydliště xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx vkladu,
h) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určit, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§111
(1) Xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx být splaceno xxxx emisní xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 %. Celková xxxx splacených xxxxxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžitých xxxxxx xxxx však xxxxx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jedním xxxxxxxxxxxx, může být xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxx xx x plné xxxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx.
§112
Xxxxx xx xxxxx společnosti xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§113
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx závazku ke xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx povinnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celého xxxxxx xxxxxxx společníka.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžitého vkladu, xx povinen xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx 20 % x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx jinak.
(3) Xx-xx společník x xxxxxxxx vkladu x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyzvat, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě, která xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx měsíce.
(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vyloučen.
(5) Xxxxxxxx xxxxx (§114) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, která xxx může převést xx jiného xxxxxxxxxx xxxx třetí osobu. X převodu rozhoduje xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, rozhodne xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, xx xxxxxxx společníci xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx x poměru xxxxx obchodních xxxxxx xx úplatu xx xxxx vypořádacího podílu, xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx likvidaci. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx společníky xxxxxxxx xx společníky xxxxxxxxx obchodní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hromadou.
§114
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společníka na xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti. Xxxx xxxx se xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxx účastní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Jeden xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxx osobám. Svá xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx společným xxxxxxxxx x x splácení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx vztahy xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx podíl, xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku o xxxxxxxxxxxxxxxx.
§115
(1) Xx souhlasem xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxx společníka, nestanoví-li xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx. Společenská xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx obchodního podílu xx xxxxx osobu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Má-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx podíl xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(3) Smlouva x xxxxxxx obchodního xxxxxx musí xxx xxxxxxxx formu x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, v ní xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx za závazky, xxxxx přešly převodem xxxxxxxxxx podílu.
(4) Xxxxxx převodu obchodního xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
§116
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je společníkem, xxxxxxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx vyloučit.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §156 xxxx. 10 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nelze-li na xxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx, x to ve xxxxx 3 xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx společnosti soudem, xxxx xxxxxxx osobně xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §113 xxxx. 5 x 6.
§117
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx možné xxx xxx xxxx převodu xxxx přechodu na xxxxxx xxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxx vzniknout samostatný xxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx výše xxxxxx uvedená x §109 xxxx. 1.
§117x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxx. Zástavní xxxxxxx xxxx mít písemnou xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx souhlas valné xxxxxxx i k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vzniká xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x obchodnímu xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx xx zápis xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx. X návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx listiny xxxxxxxxxxx xxxxx zástavního xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, umožňuje-li xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xx xxxxxxx dražbě. Xxxxxxxx věřitel xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx.
(5) Převodem obchodního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx x xxxx zaniká.
(6) Xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společník x xxxxxx xxxxx spojená x xxxxxx ve xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x započítávají xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Jestliže xx nepodaří xxxxxxxxx xxxxxxxx podíl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xx xxxxxxxx věřitel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx věřitel xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokusu x xxxxxx. Zástavní xxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §115. Xx smlouvě xxxx xxx uvedeno, xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dluhu, xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Převodem obchodního xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxx xxxx xxxx xxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jmenovaným xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx věřitele. Pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx částku, x xxx xxxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxx-xx stanoveno jinak, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx xxxxxx obecná xxxxxxxxxx občanského x xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx právu x xxxxxxx xxxxx.
§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x účinností od 1.1.2001
§118
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Společnost xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx, xxxxxxx je xx tato změna xxxxxxxxx.
§119
Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx měsíců xx spojení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vklady xxxx převést xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxx návrhu zruší x nařídí xxxx xxxxxxxxx.
§120
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastních xxxxxxxxxx podílů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §113 odst. 5 x 6.
(2) Xxxxxx-xx společnost x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxx xxxxxxxx podíl, xxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx, jež jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §161d xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxxxx.
§120x
(1) Xxxxxx-xx společenská smlouva xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxxxxx plnění xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx x xx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxxx
x) xxxxxxxx asistence je xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx asistence nepřivodí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úpadek xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
c) společnost xxxxxxxxxx neuhrazené xxxxxx,
x) jednatel vypracuje xxxxxxxx zprávu, xxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věcně zdůvodní, xxxxxx xxxxxxx výhod x xxxxx x xxxx pro společnost xxxxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
3. xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx asistence x zájmu xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) uloží společnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx valné xxxxxxx, která poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank 35), xxxxx je xxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §161f xxxx. 5.
§120x
(1) Xxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxx nabývat xxxxxxxx xxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §120a, §161b xxxx. 1 xxxx. x), §161b xxxx. 3 a 4 a §161g xxxx. 2 xx 5.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx vzít do xxxxxxx xxxxxxx podíl xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §120a, §161a xxxx. 1 xxxx. a), §161a xxxx. 2, §161b x 161d.
§121
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příplatkem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx plněním xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vkladů. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §113 xxxx. 2 xx 6 xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx hromady, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx plnění podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx společníka ani xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vrátit xxx x xxxxxxx, x jakém převyšují xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§122
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx společnosti x xxxxxxxx její činnosti xx xxxxx hromadě x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx smlouvě, xxxxxxxxx xx stanovách.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx požadovat od xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx obsažené xxxxx xxxx x tomu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce.
§123
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxxxxx podílů, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx.
(2) K výplatě xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, rezervního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx být použity x xxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxxxxx §178 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxx. 2, xxxx. 3 x xxxx. 5 až 7 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vkladu. Za xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx společníkům xxxxxxxxxx při snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx ustanoveními xxxx xxxxxxxxxx povinni xxxxxxxxxxx vrátit. Xx xxxx xxxxxxx ručí xxxxxxxx a nerozdílně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
§124
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§67) v xxxx x ve xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx smlouvě. Není-li xxxxxxxx xxxx vytvořen xxx xxx vzniku xxxxxxxxxxx, xx společnost xxxxxxx xxxxxxxx xxx x čistého xxxxx xxxxxxxxxx x řádné xxxxxx xxxxxxx xx xxx, v němž xxxxxx čistý xxxx xxxxxxx, a xx xx výši xxxxxxx 10 % z xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxx 5 % x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu. Xxxxx fond se xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovách, xxxxxxx xxxx 5 % x xxxxxxx zisku, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10 % základního kapitálu.
(2) X použití xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §67, nejde-li x případy, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromadě.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxxxxx kapitálu xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Valná xxxxxxx
§125
(1) Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x) schválení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxx podle §64,
x) xxxxxxxxxxx řádné, xxxxxxxxx x konsolidované x x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§141),
x) xxxxxxxxxxx x zvýšení xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, odvolání x xxxxxxxxxx jednatelů,
x) xxxxxxxxx, odvolání x odměňování xxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §113 x 121,
x) xxxxxxxxx, odvolání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx společnosti s xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §67a,
x) xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx jmění xx společníka, xxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy (§190b), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§190a) a xxxxxxx x tichém xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,
m) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§66 xxxx. 2),
n) schválení xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §120a,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx společenská smlouva.
(2) Xxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxxx, uděluje x odvolává valná xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx společnosti.
§126
Společník xx zúčastňuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxx xxxx.
§127
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx usnášení, jsou-li xxxxxxxx společníci, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx má xxxxx hlas xx xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx xxxxx vkladu, neurčuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx hromada xxxxxxxxx xxxxxxx prostou většinou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(4) X rozhodnutím xxxxx §125 xxxx. 1 xxxx. c), x), x) x j) x o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlasů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zápis. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyžaduje se xxxxxxx všech xxxxxxxxxx.
(5) Společník xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx nepeněžitém xxxxxx,
x) valná xxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx nebo o xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, zda xx xxxx xxxxx, x xxx jedná xx shodě, má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxx xx xxx xxxxxxx x funkce xxxxxx xxxx člena orgánu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,
x) je x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vkladu,
x) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx §186c xxxx. 1 x §186d xx xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přítomni xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx x mimo xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce ode xxx, x xxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx valná xxxxxxx. Vyžaduje-li xxxxx, xxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zápis, xxxx mít souhlas xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jehož xx souhlas týká.
(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 14 dnů xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(9) Zákaz výkonu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§66b).
§128
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx, společenská xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, svolávají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou za xxx. Xxxxx hromada, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závěrku, se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx posledního xxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §193 platí xxxxxxx.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§129
(1) Termín a xxxxxxx xxxxx hromady xx xxxxxx společníkům xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxx dnem jejího xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx. Xxxxxxxxxxx neuvedené v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx-xx přítomni xx valné hromadě xxxxxxx xxxxxxxxxx. Společník xx xxxx xxxxx xxxxx xx včasné xxxxxxx valné hromady, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx hromady, jinak xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Požádat x xxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx společníci, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx hromadu xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, jsou společníci xxxxxxxxx xxxxxx ji xxxx. Nemá-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx společník.
(3) Valná xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx zvolení předsedy xxxx xxxxxx hromadu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx hlasů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jednatel xx povinen xxxxxxxxx xxxxx x jednání xxxxx xxxxxxx x xxxxxx jej na xxxxxxx společnosti bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na valné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §188 xxxx. 2 a 3.
§130
(1) Xxxxxxxxxx mohou přijímat xxxxxxxxxx x mimo xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je jinak xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, předloží návrh xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx mají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Nevyjádří-li xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxx. Osoba, která xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx, xxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx příslušejících xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přijato xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxx xxxx společníka, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxxx.
§131
(1) Xxxxx xxxxxxxxx, jednatel, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx 23) xxxx člen xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx neplatnost xxxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx uplatněno xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx, xxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však do xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx hromady, xxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxx přijato postupem xxxxx §127 xxxx. 7, xxx toto xxxxx uplatnit do xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společníkovi xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 to, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromada nepřijala xxxxx, že o xxx nehlasovala, xxxxx xx, xx obsah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx návrh xx xxx xxxxxx ode xxx, xxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx valné xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxx x xxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxxxxx listiny xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práv osob xxxxxxxxxxx domáhat se xxxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo xxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx osobami, nebo
x) xx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx proto, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, domáhá jen xxxxx, která xxxxx xxxxxx hromadu svolala xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx svolána x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo společníci, xxxxx xx valné xxxxxxx přítomni nebyli, xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx souhlas.
(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x důsledku xxxx, že rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx, dále xxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společníka, xxxxx xxxx xxx poskytnuto x v xxxxxxxx. Xxxx xxxxx mají xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx větě i x xxxxxxx, xx xxxx nevysloví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xxxxx na přiměřené xxxxxxxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ve lhůtě 3 xxxxxx xxx xxx, kdy nabylo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 3, xxxxx zaniká.
(5) Jednatelé, xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxx xxxxxxxxxx §127 xxxx. 8, §129 a §135 xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxx jednají xx xxxxxxxxxx jednatelé; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednatelé, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx není-li xxxxxxx rada xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xx tří xxxxxx xx doručení xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx xxxxxxx xxx každého.
(8) Jestliže xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxxx nebyl xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx přezkoumávat xxx x rejstříkovém řízení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxxx xx přijetím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx společenské xxxxxxx xxxx xxxxxx dostal xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx společenské xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.
(9) Xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxx hromady v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soud zahájit, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx x návrhu podle xxxxxxxx 1 nebo 2, jen xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx třetích osob xxxxxx v dobré xxxx, nejdéle však xx xxx let xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(10) Jestliže má xxx xxxxxx x xxxxxx podaném xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zpět, xxxx xxx jinou překážku, xxxxxx xxx vstupem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx odstranit, a xx-xx zvláštní zájem xxxxxxxxxx, xxxxx návrh xxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xxxx vydá x xxxxxx xx xxxxxx desce soudu xxxxxxxx, x němž xxxxx
x) xxxx xxxx xx xxxxxx x neplatnost xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx,
x) z jakého xxxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxx x xxx lze překážku xxxxxxxxx, x
c) xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x podanému návrhu xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxxxx soud xxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x). Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx řízení xxxxxxx.
(12) X xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§131a
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Každý xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx jednateli, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx způsobil, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxx společník, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo jejím xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx splacení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx x prodlení.
§132
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx formu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pořizuje xxxxxxxx zápis. Xxxxxxxxxx §127 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx společník xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, pokud xxxx zřízena. Xxxxxxx xxxxxxxxxx jediného společníka xxxx xxx doručeno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx společností x jediným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zápisu xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx
§133
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx jednatelů. Xx-xx xxxxxxxxx více, xx xxxxxxxx jednat xxxxxx společnosti xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxx stanovy xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovy xxxx xxxxx hromada. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx třetím xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řad xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxx.
§134
Jednateli xxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxx, má-li xxxxxxxxxx xxxx jednatelů, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§135
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedení xxxxxxxxxx evidence x xxxxxxxxxx, vést xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §194 xxxx. 2 xxxxx až xxxx xxxx, odstavce 4 xx 7 x §196a se xxxxxxx xxxxxxx.
§136
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx další xxxxxxx, jednatel xxxxx
x) xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxxxxx nebo obstarávat xxx jiné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a
x) xxxxxxxxx činnost xxxx statutární orgán xxxx xxxx statutárního xxxx xxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby xx stejným xxxx x obdobným předmětem xxxxxxxxx, xxxxxx jde x koncern.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx stanovené x §65.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x jakém xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx společníky.
Dozorčí rada
§137
(1) Dozorčí xxxx se zřizuje, xxxxxxx-xx xxx společenská xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev xxxxxxx zaměstnancům nástupnické xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx sídlo xx xxxxxx přeshraniční xxxx xx obchodního xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zřídit dozorčí xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx rady volených xxxxxxxxxxx nesmí být xxxxx než xxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx valnou hromadou. Xxxxxxxxxx §200 xxxx. 5 xx 7 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx po zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxx xx obchodního xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx první xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fúzí, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx volit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, zúčastní xx xxxxx stanovené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx osob volených xxxxxxxxxxx x dozorčí xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, zaniká xxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x společnost xxxx dozorčí xxxx xxxxxx.
§138
(1) Xxxxxxx rada:
x) xxxxxxx xx činnost xxxxxxxxx,
x) nahlíží xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx vyjádření xxxxx hromadě,
x) xxxxxx xxxxxx valné xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxx členy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §194 xxxx. 2, 4 xx 7.
§139
(1) Xxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxx valnou xxxxxxxx.
(2) Členem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx jednatel společnosti.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxx mít xxxxxxx xxx členy.
(4) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx konkurence (§136).
§140
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx být xxxxxxx xxxxx, kdykoli x xx xxxxxxxx.
(2) Dozorčí rada xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx společnosti. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §129 xxxx.1.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§141
(1) Xx xxxxx xxxxxx společenské xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx společníků xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx §125 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x §113, 115 x 117 xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §173 xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx některých xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx práv xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx souhlasu všech xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx uvedeni xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jednatel xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x tom dověděl, xxxxxxxxx úplné xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy a xxxxxx je xxxxx x listinami prokazujícími xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx a xxxxxxx základního kapitálu
§142
Zvýšení základního xxxxxxxx peněžitými xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepeněžitými xxxxxx xx přípustné již xxxx xxxxx splacením.
§143
(1) Xxxxxxxxxx xxxx přednostní xxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zvyšuje-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx převzetím závazku xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společníci v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx zvýšení základního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx společníci xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxx valné hromady x xxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx přednostního xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx závazek x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx práva xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x úředně ověřeným xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxx hromadě. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxx nástupci xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu xxx xxxxxxxxxx společník.
(3) Xxxxxxxx valné hromady xxxx určit
x) xxxxxx, o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx nebo x převzetí nového xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vklad xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx, xxxx obsahovat návrh xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxx-xx převzaty xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxx návrh xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §167 xxxx. 2 se použije xxxxxxxxx.
(6) Závazek xx xxxxxxx vkladu xxxx k xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx prohlášením, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) x c), lhůtu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nepeněžitého vkladu x xx xxxxxx xxxxxxx, který není xxxxxxxxxxx, musí prohlásit, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvě; xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx ověřen. Prohlášení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení §204 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.
§144
Xxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, mimořádné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrce xx vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxx účelově xxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx společníka x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §208 xxxx. 1 až 5 a xxxx. 6 xxxx. x) x x) se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x novou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pozvánka xx xxxxxx hromadu, která xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu.
§145
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu podat xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx každý peněžitý xxxxx xxxxxxxx nejméně 30 % xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Zvýšení základního xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx společnost jediného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §111 xxxx. 2 xxxxxxx.
§146
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) částku, x xxxxxx xx základní xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxx vkladů xxxxxxxxxx,
c) xxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx splatit vklad xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxxx pouze xxx vklad, který xxxxxxx xx obchodní xxxxx v majetku xxxxxxxxxxx. Vklady lze xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx snižuje xxxxxxxx kapitál o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 a §109 odst. 1.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.
§147
(1) Xxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx základního kapitálu x xxxx výši xx 15 xxx xx xxxx přijetí xxxxxxx xx xxxx x časovým odstupem 30 xxx. X xxxxxxxx xx vyzvou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 90 xxx xx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Společnost xx xxxxxxx věřitelům, xxxxx xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx snížením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx za xx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxx a výši xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xx-xx xxxxxxxxx, xx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 x věřitelům xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxx 2, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx nebyly xxxxxxxxxx, ledaže se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx účinné xx xxx xxxxxx jeho xxxx výše do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx základního kapitálu xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
§148
Zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxx, nejde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxx zrušil xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 5 x 6 platí obdobně.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xx společnosti xxxxxx má
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx obchodního podílu xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) x, byl-li v xxxx xxxxx podán xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx návrhu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx doručena dražební xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxx x xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx v xxxxx společnosti. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x to požádá, xxxx xxxxxxxx vyhlášky xx xxxx xxxxxxx x nebezpečí xx xxxxxx uvedenou x xxxxxxx. Udělením xxxxxxxx x řízení o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx postižením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx toho, jehož xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx.
(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx společníka stává xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vykonávat xxxxx insolvenční xxxxxxx 23) s xxx, xx xxxxxxx plnění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx společníka, jehož xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx z xxxxxx xxxxxx než xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zcela nepostačující, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s uvolněným xxxxxxxxx xxxxxxx podle §113 xxxx. 5 x 6, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podíl, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jen, nahradí-li xx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podíl. Xx xxxxx obdobně x v případě, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx xx společnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§149
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xx xxxx domáhat x xxxxx vyloučení společníka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x jejich xxxxxx xxx vyzván x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. S xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx představují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 4 tím xxxx dotčeno. Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx.
§149x
Xxxxxx x xxxxxxxx účasti
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx x podpisy xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §113 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx.
§149x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 142/1996 Xx. x účinností xx 1.7.1996

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§150
Xxxxxxxxxx
(1) Jestliže xxxxxx xxxxxxxx podíl na xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx účast xx xxxxxxxxxxx zanikla, nebo xxxx právnímu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (§61 odst. 2).
(2) Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, ručí xx xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu.
(3) Společnost xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx podíl xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §113 xxxx. 5 xxxx 6, xxxxxxxx xxx vklad xxxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li x xxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 5 nebo 6 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vypořádací xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxx xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxx xxxxxxxxxx.
Oddíl 5.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§151
Kromě xxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §152,
b) z xxxxxx xxxxxx uvedených xx společenské smlouvě.
§152
(1) Xxxxxxxxx-xx společenská smlouva xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx společníků, xxx xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxx zápisu.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx domáhat xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§153
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx podíl xx xxxxxx poměrem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxx 6.
§153x
§153x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§153b
§153x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§153x
§153x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§153x
§153x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§153e
§153x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Díl V.
Xxxxxxx společnost
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx ustanovení
§154
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx počet xxxxx x určité xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx společnosti.
(2) Xxxxx společnosti xxxx obsahovat označení "xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx "xxx. xxxx." xxxx zkratku "a. x.".
§155
(1) Xxxxx xx cenným xxxxxxx, x nímž xxxx spojena xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx řízení, xxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx. Osoba, xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx společnost dosud xxxxxxxx akcie nebo xxxxxxx xxxxx, x xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx, do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx podílí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva v xxxxxxx xxxxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx upsány, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx návrh na xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx základního xxxxxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xx do xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx mohou být xxxxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx akcie"). Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; to xxxxx xxxxxxx též xxx změnu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) firmu x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx hodnotu,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x akcie xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxx xxxxx k xxxx emise xxxxx,
x) datum emise.
(4) Xxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx člena xxxx xxxxx představenstva, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mít různou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(6) Xx-xx xxxxxx více xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx obsahovat označení xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x nimi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx, s xxxxx xxxxxx spojena xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx akcie), nemusí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx spojena xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zacházet xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx, než které xxxxxxxx xxxxx, nesmějí xxx vydávány.
§156
Forma xxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxx na xxxxx nebo xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, vede xxxxxx akcionářů, x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx hodnota, firma xxxx xxxxx x xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jméno, xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx x xxxxx bankovního xxxx xxxxx xxxxxxxx 11. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx žádost a xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx opis xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou vlastníky xxxxx na xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx sedmi xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zákoně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxx xxxxxxxxxxx údajů osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx nahrazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx vykonávat akcionářská xxxxx vlastník akcie xx jméno. Jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx není xxxxxx x xxxxxxx akcionářů, xxxxxx xx domáhat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx neplatné xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx vyloučit, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxx-xx splněny podmínky xxx xxxxxx xxxxx xx jméno určené xxxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx akcií xxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, která z xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxx xx jméno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x převodu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx účinnosti xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, může kterýkoliv x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx podmíní převoditelnost xxxxx xx jméno xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, v jakých xxxxxxxxx x xx xxxxxx podmínek je xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx odmítne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx, je společnost xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcii xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnotě. Xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx, platí, xx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jinak xxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx akcií xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §186a xxxx. 6.
(5) Xx-xx xxxxxx xxxxx xx jméno xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu společnosti, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Smlouva o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx nabýt xxxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxxxx xxxxx společnosti xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nerozhodne xx xxxx měsíců xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx udělen. X prodeji xxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno xxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. V xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo název x sídlo právnické xxxxx nebo jméno x xxxxxxxx fyzické xxxxx, xx xxx xx akcie xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X účinnosti xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx společnosti xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx akcionářů. Společnost xxxxxxx zápis xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx akcionáře xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx bude xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Akcie xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx, xxx prokáže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx úschovu xxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx identifikací xxxxx xxxxx §184 odst. 2. X xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx, pro který xx xxxxxxxxxx vydává, x xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxx xx vystavila, xxxxx xxxxxxxxxxx (uložiteli) xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vystavila, nebo xx xxxxxxxxx tohoto xxxxx. Práva spojená xx zaknihovanou xxxxx xx majitele vykonává xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(8) Xx xxxxxxx xxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxx xxx společným xxxxxxxx xxxx osob. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx, kdo x xxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x akcií, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x spoluvlastnictví.
(10) Xxxxx-xx akcionář, xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon xxxx xxxxxx. Xx-xx více xxxxxx, platí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx doby skončení xxxxxx o xxxxxxxx xxxx.
(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx výhradně bezhotovostním xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx bankovní xxxxxx xx xxxxx, jenž xx členem Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou spolupráci x xxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx smluvním xxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx uveden x xxxxxxx akcionářů k xxxxxxxxxx xxx.
§156x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva
(1) Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx práva x xx xxxxxxx, xxxxx zákon nestanoví xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§160) x xxxxx na vyplacení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jinak x akcií (dále xxx "xxxxxxxxxx převoditelné xxxxx").
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x akcií xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky. Xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx toto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla x xxxx jeho postoupení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx podala xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xx zaknihovanou xxxxx osobě, která xxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů, xxxxxxx xx toto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx obdobně ustanovení xxxxxxxxxx zákona upravující xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Pokud xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx právo xxxxxxx xxxxx s xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x spojeno x xxxxxx xxxxxxx vydaným x xxxx akcii.
(6) Pokud byl xxxxx k xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx v evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převoditelné xxxxx, nepřechází xxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vyznačen.
§156x
Rozhodný xxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx převoditelné, xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx uplatňovat vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x určitému xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxx"), x xx x x případě, že xx xxxxxxxxx dnu xxxxx x převodu xxxxxxx papíru. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx akcie xx xxxxx x xxxxx spojená x xxxxx xx jméno xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, která xxxx xxxx práva k xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xx vykonat xxxxx, xxxxx byla x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v seznamu xxxxxxxxx xxxx, nahrazuje-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §156 odst. 2, xxxxx zapsaná x této xxxxxxxx.
(2) Xx se xx xx, xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, byl xxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxx x rozhodnému xxx.
§157
Xxxxxxx xxxx určit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§158
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx společnosti za xxxxxxxxxxxx podmínek.
(2) Stanovy xxxx usnesení valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx splatit xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxx, za xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxx x vlastních zdrojů xxxxxxxxxxx. Xxxxxx částí xxxxxxxx kursu nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx práva podle xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx důchodu.
§159
(1) Xxxxxxx mohou xxxxx xxxxxx druhu akcií, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xx dividendy xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku (prioritní xxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenovitých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx, x nimiž xx spojeno xxxxx xx xxxxxx úrok xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není xxxxxxxx.
(3) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxx zákon xxxxxxxx hlasování xxxxx xxxxx akcií. Jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxx, který xxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxxx hromada xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx dividenda xxxxxx vyplacena, xxxx xxx dne xxxxxxxx x xxxxxxxx prioritní xxxxxxxxx nabývá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxx, xxx valná xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcií, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlasovací xxxxx, mají xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxx.
§160
Xxxxxxxxxxx x prioritní dluhopisy
(1) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx za xxxxx společnosti (dále xxx "vyměnitelné xxxxxxxxx") xxxx přednostní právo xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "prioritní xxxxxxxxx"), pokud současně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§207).
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, a xxxx obsahovat
x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx x xxxxxx výnosu x xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx a lhůtu xxx uplatnění xxxx x xxxxxxxxxxxxx dluhopisu xxxx práv x xxxxxxxxxxx dluhopisu s xxxxxxxx, jak bude xxxxxxx xxxxxxx běhu xxxx xxxxx; xxxxx xxx uplatnění xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx akcie (výměnné xxxxx) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx xxx xxxxx,
d) xxxx, xxxxx, podobu, jmenovitou xxxxxxx x počet xxxxx, které lze xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx jmenovitých xxxxxx xxxxxxxxx, za něž xxxxx xxx vyměněny,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx přednostního xxxxx x xxxxxxxxxxx dluhopisů xxxx způsob, xxx xxxx stanoven, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx výši, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dluhopisů.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx vykonáno xxxxxx (xxxxxxxx den).
(4) X tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx vyžaduje xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§217a).
(5) Na xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §204a xxxx. 1 xx 5 xxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx a prioritní xxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahovat datum xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §204a xxxxxxx.
(7) X xxxxxx xxxxx xxx dluhopisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů.
Xxxxxxxx vlastních xxxxxxxxx listů x xxxxx
§161
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx listy xxxx xxxxx, jen xxxxx to zákon xxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx akcie xx xxxxxxx, xxxxx, xx tato xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx účet.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splatit xxxxxx kurs xxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 x xxxxxxx xx xxx jejich vlastníky. Xxxxxx závazku xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx nevěděli xxx vědět xxxxxxx.
(4) Xxxxx, xx xxxxx xxxx platí xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xxxxx, jež xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx x xxxxx xxxxxxxx akciemi xxxxxxx.
§161x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx akcie, xxx xxx-xx xxxxx splacen xxxxxx xxxxxx xxxx x jen xxxxx
x) se xx xxxxxx xxxxxxxxx akcií xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx upraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx akcií, xxxxxxx xxxx:
1. xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx může společnost xxxxx, x jejich xxxxxxxxxx hodnotu,
2. xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ne xxxxx xxx 5 xxx,
3. xxx nabytí xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx společnost xxxxx nabýt,
x) xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, které společnost xxxxxx již xxxxx x které stále xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx nabyla xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx snížení xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §178 xxxx. 2 písm. x) x x),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) má xxxxxx xx vytvoření xxxxxxxxxx rezervního xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §161d xxxx. 2 vyžadováno.
(2) Podmínka stanovená x odstavci 1 xxxx. a) nemusí xxx xxxxxxx, je-li xxxxxx vlastních xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx valnou xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx x s cenou, xxxxx xx xx xxxx zaplacena. Xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zcizit xx 18 xxxxxx xx jejich xxxxxx.
(3) Ustanovení odstavce 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxxx na xxxxxx akcií, xxx xxxxxx společnost xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jménem na xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §158. Xxxxx nabyté xxxxx xx společnost povinna xxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx od xxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx povinností xxxxx odstavce 1 xxxx. b) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§161x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §161a, xxxxxx-xx je
x) xx xxxxxx provedení xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx práv xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
c) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložené xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx anebo vyřazení xxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxx dražbě při xxxxxx rozhodnutí na xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx výkonu xxxxx xx uspokojení x xxxxxxxxxx kolaterálu.
(2) I xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §161a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxx zatímních xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x). Xx platí x xxx xxxxxxx xxxxx nabývané od xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §177 xxxx. 3 xx 7.
(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zcizit xx 18 xxxxxx xx xxxxxx nabytí x akcie x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xx společnost xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 nebo x §161a xxxxxxx, xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxx x xxxxx, vykáže-li x rozvaze vlastní xxxxx x xxxxxx xxxx základního kapitálu x částek xxxxxxxxx x §178 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, x xx nejméně x xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx i xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nezaniká xxxxxxx xxxxxxx emisní xxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx nahrazuje, xxxxxx xxx o xxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§161c
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x rozporu s §161a a 161b xxxx neplatný, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx víře.
(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x ustanovením §161a x 161b xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xx xxxxxx, jinak xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx tuto povinnost, xxxx xx xxxx x xxx návrhu xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§161x
(1) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx hlasovací x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozdělení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §178, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx hromada xxxxxxxx určí, zda xxxx, připadající xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozdělen xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx nerozděleného xxxxx xxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezervní xxxx xx stejné xxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy zcela xxxx zčásti zcizí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Na xxxxxxxxx xxxx doplnění xxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx x xxxxxxxx 2 může společnost xxxxxx nerozdělený zisk xxxx xxxx fondy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Ustanovením odstavců 2 x 3 xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxx §217 odst. 2.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zpráva x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §192 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx tyto údaje:
a) xxxxxx nabytí xxxxx, x němuž xxxxx x průběhu účetního xxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx nejnižší a xxxxxxxx ceny x xxxxxxx, xx akcie xxxx nabyty xx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x majetku xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx počátku x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§161x
(1) Xxxxxxxxxx může xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §161a xxxx. 1 xxxx. x) x §161a xxxx. 2, §161b, 161d x x §161f.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank 13), xxxxx xxx x xxxxxxx uzavírané x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hlavní činnosti.
§161f
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovat, xxx xxxx-xx tak xxxxxxx x xxx xx splnění alespoň xxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) představenstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předem schválí xxxxx xxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x toho xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. uvede xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, za xxxxxx xxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x),
4. xxxxxxxx, xxxx xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx-xx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx společnosti xxxxxxxx asistenci xxxxxxxxxxx, xxxx xxx cena, xx xxxxxx budou xxxx akcie získány, xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x částky xxxxxxx x §178 xxxx. 2 písm. x) x x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; §161d xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. d) xxxxx představenstvo bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx ji xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxxx listin; xxxxxx xxxx xxx akcionářům xx jednání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx společnosti, osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, členu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxx xx společností xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx uvedených xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx společnosti x těchto xxxxxxx xxxxxx uznávaný xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxxx zprávě xxxxx xxxxxxxx zhodnotí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představenstva x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx; odstavec 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ustanovení odstavce 1 písm. a) xx x) x x) x odstavce 2 se nepoužijí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx listů pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §158.
(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxx xx banky a xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost bank 35), xxxxx xx xxxxxxxxxxx v obvyklých xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x fondy, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx akcionáře.
§161x
(1) Xx upisování, xxxxxxxx x xxxxxxxxx akcií xxxx zatímních listů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx ovládanou x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx asistence xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jí xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx §161, §161a xxxx. 1 xxxx. x) x x), §161a xxxx. 2, §161b odst. 1 xxxx. x) xx x), §161b xxxx. 2 xx 5, §161c x 161f.
(2) Nezcizí-li xxxxxxxx osoba xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zákonem xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xx xxxx zrušit x nařídit xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §161d xx použije xxxxxxxxx.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx osoba
a) xxxxx xx účet xxxx osoby, xxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ovládanou osobou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxx xx xx nabytí xxxxx xxxx zatímních listů xxxxxxxxxxx.
(4) Hlasovací xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx zatímními xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxx vykonávat x xxxx akcie x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §161a odst. 1 xxxx. x).
(5) Ustanovení §161a xx 161d x §161f xx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx společnosti xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx §161f xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx omezení xxxxx §158 odst. 2 xxxx druhé xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxx a vznik xxxxxxxxxxx
§162
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zakladatelem xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxx více xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zakladatelskou xxxxxxx. Jediný zakladatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx nabídkou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx kapitál společnosti xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 2 000 000 Xx.
(4) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kapitál je xxxxx než 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, základní kapitál xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč.
§163
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat
x) xxxxx, sídlo x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál,
c) xxxxx xxxxx x xxxxxx jmenovitou xxxxxxx, xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx akcií xxxx znít na xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx; mají-li xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx druhů, xxxxxx xxxxx x popis xxxx s xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx údaj x omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno,
x) xxxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx, způsob x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kurs xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, počet, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x druh xxxxx, jež se xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniknou,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1,
x) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. a) xx x),
x) xxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx akcií, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru Xxxxxx národní xxxxxx. Xxxxxxx nabídka xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx
x) xxxxx a xxxx upisování xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx xxx xxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude posuzována xxxxx toho, kdy x xxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx upisovatelům, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx jmenovitých xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx-xx zakladatelé xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xx zájemci xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pouze peněžitými xxxxxx,
x) místo, xxxx, xxxxxxxxx účet x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxx upisovaných xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; emisní xxxx xxxx způsob xxxx určení xxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx,
g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx jejího konání,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
i) xxxxxxxx xxxxxx hlasovacího xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx emisní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy dochází xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kursu xxxx přípustné započtení, xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx hromada xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti.
(4) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxx.
§163x
Xxxxxx xxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pokud xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx emisního xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx než xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx emisní ážio. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx upsaných xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých akcií, xxxxx nebude x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.
(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které mají xxx vydány xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx stanovy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx listina xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Peněžité xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx účelem zřídí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx společnosti. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účtu xxxxx, xxx xxxx společnost xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxx zřizovacích xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx upisovatelům.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx akcií
§164
(1) Zakladatel nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx nabídka akcií xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx měnit.
(3) Xxxxx stanov xxxx xxx k xxxxxxxxxx x každém xxxxxxxxxx místě.
§165
(1) X xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx akcií xxxxx §164 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, formu, xxxxxx, xxxxxxxxx druh xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx splácení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx x bydliště xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (§167 xxxx. 2). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx akcií nelze xxxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx povinen splatit xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 10 % xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx určeny zakladateli xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Nesplní-li upisovatel xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx (§167 xxxx. 2).
§166
(1) Xx upsání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zakladatelská listina xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upsání xxxxx, x xxxxx xxxxx xx dosažení upsání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hromada. Xx xxxxxxxxx upsání xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx akcií spolu x xxxxxx xx xxxx xxxxx obvykle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx, xxx vznikla povinnost xxxxxx zaplacenou částku, x xxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx další upisování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zakladatelská xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx navrhovaný xxxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§167
(1) Xxxxxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxx xx výzvě x xxxxxxxxx akcií xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxx dodatečně xxxxxx zakladateli xxxx xxxxxxxxx x nich.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx spolu x xxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx poskytované xxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx, v xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§168
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx akcie na xxxxxxx xxxxx xxxxx §164 odst. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxx stanovených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Upisovatelé, xxxxx xxxxxx xxxxx x zakladatelské xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx listině, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 30 % xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahájení ustavující xxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§60) xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení, xx xxxxxx xxxxx:
x) xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx emisního xxxxx upsaných akcií,
c) xxxxxx splacení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx toto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx emisní xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxx kurs xxxxx splacen.
Ustavující xxxxx xxxxxxx
§169
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §165 x 168, xxxx oprávněni xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx se xxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx akcií za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx §167 odst. 2.
§170
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx konat, xxx když xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx splaceno alespoň 30 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx emisní xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx valná xxxxxxx je způsobilá xx xxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§169 xxxx. 1) x hlasovat xx xx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předsedá xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeden xx xxxxxxxxxxx zmocněný x xxxx ostatními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx se vyžaduje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §171 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx většinou může xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vyžaduje xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §186c xx použije přiměřeně.
§171
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx hromada
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx stanovy společnosti,
x) volí xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hromada. Xxxxxxxxxx x volbě xxxxx dozorčí rady xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx upsání xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxx x jeho nové xxxx. X tomto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx upisovateli, xxxxx xxxxxxxx upsali xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx upisovatelům xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx nabídka xxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxx, provede xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jmenovitých xxxxxx xxxxx xx xxxx základního xxxxxxxx. Xxxxx se upsání xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §167 xxxx. 2. Upisovatel akcií xxx původně navrženou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx ustavující xxxxx xxxxxxx rozhodne o xxxx xxxx základního xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx kapitál xxxxxxxx xxx upsané xxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx valná xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx znalců xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, podobu, xxxxx x xxxx akcií, xxxxx mají být xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx osvědčuje xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx seznam upisovatelů, xxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxx, jakož x xxxx splacené xxxxx xxxxxxxx kursu jím xxxxxxxx akcií x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx společnosti. O xxxxxxxxxx ustavující xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx pořídí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx text xxxxxx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§172
Xxxxxxxx společnosti bez xxxxxxx xxxxxxx akcií
(1) Xxxxxxxx xx zakladatelé x xxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxx upisují xxxxx xx xxxx xxxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx akcií x xxxxxx ustavující valné xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nabídky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, mají xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx obsaženo xxx x zakladatelské xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §170 xxxx. 1 se xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx společnost xxx xxxxxxx nabídky xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§173
Xxxxxxx
(1) Stanovy xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx společnosti,
x) předmět xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
c) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx splácení xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxx akcie xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx akcií xxx xx xxxxx x kolik xx xxxxxxxx, případně, xxx xxxx akcie imobilizovány,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, počet xxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§184a xxxx. 2), xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxx představenstva, dozorčí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, délku funkčního xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zřizují,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výši, xx které xx xxxxxxxxxx povinna xxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx zisku x xxxxxx ztráty,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včas xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx stanov,
x) další xxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx.
(2) Rozhoduje-li xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx akcie, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx akcií xxxxx xxxxxxx převoditelnosti xxxxx xx xxxxx xx xxxx změně, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx stanov, o xxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxx, nabývají xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx o xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxx hromada xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx stanov, xxxx rozhodnutí nahrazuje xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Jestliže x xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mění, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v souladu x rozhodnutím xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xx změně x obsahu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx forma xxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx dojde x xxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
§174
Stanovy xxxxx potřeby rovněž xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx takového xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx označení, xxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx dluhopisů xxxxx §160 a xxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §204b xxxx. 4 nebo 5, xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx.
Xxxxx společnosti
§175
Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx představenstvo x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx představenstva.
§176
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celý xxxxxx kurs xxxxxx xxxxx xxxx zápisem xxxxxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx po tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nahrazující xxxxxxx xxx upsané x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Zatímní xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx "xxxxxxx xxxx",
x) firmu, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti,
x) xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zatímního xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx součtem xxxxxxxxxxx xxxxxx upsaných nesplacených xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxx x formu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nahrazuje, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx akcií x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx kursu,
x) xxxxx emise xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo podpisy xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx list je xxxxxx xxxxxxx xx xxx, se xxxxxx xxxx spojena práva xxxxxxxxxxx x akcií, xxxxx zatímní list xxxxxxxxx, a povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx listu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxxx list nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx tyto osoby xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kursu xxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xx jméno. Xxxxx zatímní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jméno, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx společnosti xxxxxxx, xx stejným způsobem xxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listu.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx vyzve xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx emisního kursu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx list xx akcie, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxx list x jmenovité xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx postup xxx výměně xxxxxxxxx xxxxx xx akcie xxxx za xxxx xxxxxxx list xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §213a xxxx. 2. Xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zaknihované akcie, xxxxxxxxx společnost xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vrácení xxxxxxxxx xxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kurs xxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx jednoho xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx splatit xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxx upisovatel xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxx xx výši 20 % xxxxx.
(3) Xxxxxxxx upisovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx představenstvo, xxx xx splatil xx xxxxx, kterou xxxx stanovy společnosti, xxxxx ve xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx výzvy.
(4) Xx marném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx představenstvo xxxxxxxxxxx xx společnosti x xxxxx jej, xxx xxxxxx zatímní xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx určí, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x stanovami xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxx xxxxxxx, prohlásí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx svolání xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x tom xxxxx xxxxxxxxxxx x současně xxxxxxxxxx zveřejní.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx list xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx kurs xxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vráceného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, použije x vrácení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx započtení xxxxxx xxxxxxxxx společnosti z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§177a
(1) Xxxxxxxx-xx společnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx němž se xxxxxx, do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxx formu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxx ověřeny. Xxxxxxxx xxxx xx závazky, xxxxx přešly xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Ustanovení §115 xxxx. 4 xx xxxxxxx obdobně.
(3) Xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy, xxxx xxxxxx akcionářů obdobně xxxxx §156 xxxx. 2. Tento xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §156 xxxx. 11. Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 11 a §178 xxxx. 8 xx xxxxxxx xxxxxxx.
§177x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 134/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 30.6.2013
Oddíl 3.
Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx
§178
Xxxxxx xx zisku xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), který xxxxx xxxxxxx xxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx. Nevyplývá-li z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx prioritních xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx hodnotě xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Společnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx oprávněna rozdělit xxxx nebo jiné xxxxxxx zdroje xxxx xxxxxxxxx, xx-xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx zisku byl xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxx společnosti, zvýšený x
x) upsanou xxxxxxxxxx xxxxxxx akcií, xxxxx xxxx upsány xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zvýšený základní xxxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxx řádné xxxx mimořádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a
x) tu xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x členů xxxxxxx xxxx na zisku (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx schváleného x xxxxxxxxx.
(4) Nestanoví-li xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx, mohou se xxxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx mohou xxxxx, xx xxxxx xxxxx ze zisku xxx použít xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx podléhá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §158, nebo kupních xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx započtení.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 8 xx použije xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, než je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §217 xxxx. 2 x x xxxxxxxxxx ztráty minulých xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx volného xxxxxxx.
(7) Nestanoví-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx splatná xx xxx měsíců ode xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx o rozdělení xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx dividendu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pouze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §156 xxxx. 11. Xxxxx xxxxxxxxxx vydala zaknihované xxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, vyplatí xxxxxxxxx xx adrese xxxxxx x xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx. Pokud společnost xxxxxx xxxxxxxx akcie xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx dividendy xxxxxxx nebo rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx dividendu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(9) Jsou-li xxxxx společnosti vydány xx xxxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx svolání xxxxx hromady, xxxxxx-xx xxxxxxx něco xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx neurčují xxx xxxxxxxxxx dividendy, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodla, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx náklady x xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx shodný s xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(11) Valná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx je jiný xxxxxx xxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx dividendy, x xxxxx následovat xx xxx splatnosti dividendy. Xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx za rozhodnutí x změně stanov.
(12) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §156a xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxx vydat x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hromady o xxxxxxxxx zisku xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
§179
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X pochybnostech xx xxxxx víra předpokládá. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §65a a 178, xxx xxxx výplatu xxxxxxxxx xxxxx hromada. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx výplatě xxxxxx xx xxxxx, nemohou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zisku, xxx xxxx xxxxxxxxx, x rozporu x xxxxxxxxxxxx §65a x 178, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx společně a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx závazku.
(2) Xx dobu trvání xxxxxxxxxxx ani x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx akcionář xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx vrácení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxx stanovené xxxxxxxx,
x) xxx vrácení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx prohlášení za xxxxxxxx (§177),
d) xxx rozdělování podílu xx xxxxxxxxxxx zůstatku.
(3) Po zrušení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx právo xx podíl xx xxxxxxxxxxx zůstatku.
(4) Xxxxxxxxxx xxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, kdy to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§180
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx vysvětlení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx návrhy x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx o protinávrhu xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx spojeno x xxxxx. Stanovy xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx tak, xxx xx xxxxx xx xxxxxxx jmenovitou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx počet xxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxx xxxxx spojených s xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx je poměr xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx mohou xxxxxx xxxxx hlasovacího xxxxx stanovením nejvyššího xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx rozsahu xxx xxxxxxx akcionáře xxxx x xxx xxxxxxxxx x jím xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx přítomný xx xxxxx xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osob xxxxxxxxxx společností.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x skutečnosti. Informace xxxx xxx zcela xxxx zčásti xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvážení xxxxxxx, xx by xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx újmu xxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx x uvedených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx bude x jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxx rada, rozhodne x tom, xxx xx společnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xx xxxxxxx žaloby xxxxxxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx. Xxxxx, že vysvětlení xx xxxxxxxxx xxxxxxx x tehdy, pokud xxxx doplňující xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx valné xxxxxxx x xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Jestliže xxxxxxxx hodlá xxxxxxxx xx valné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx oznámení x xxxxx xxxxxx, nebo x případě, xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxxxxxxxxx dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do orgánů xxxxxxxxxxx. Představenstvo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, nejméně xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx konání xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx má právo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednání xxxxx xxxxxxx, ještě před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx o jejím xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxxx uveřejněním pozvánky xx xxxxxx hromadu xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx, spolu x pozvánkou xx xxxxxx hromadu xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx doručené xx xxxx xxxxx se xxxxxxx použije xxxxxxxx 6. Xxxxxxx společnosti xxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxx.
§181
(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž základní xxxxxxx xx vyšší xxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxx xxxx akcie, xxxxxxx xxxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxx alespoň 3 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a dále xxxxxxxx xxxx akcionáři xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx 100 000 000 Xx x nižší, xxxxx mají akcie, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dosahuje xxxxxxx 5 % základního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx valné xxxxxxx x projednání navržených xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxx návrhu doplněn xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx se konala xxxxxxxxxx xx 40 xxx ode xxx, xxx mu xxxxx xxxxxx o její xxxxxxx. Lhůta xxxxxxx x §184a odst. 2 se xxxxxxxx xx 15 xxx. Xxx-xx o společnost, xxxxx xxxxx byly xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx, činí lhůta xxxxx xxxxx xxxx 50 xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 21 xxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx navržený xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mimořádné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 o xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xx všem úkonům x xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx i xxx xxxxxx předsedu xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jejím konání xxxx xxxxxxxxx výrok xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxx zajištění xxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxxx akcionáři xxxxxxxxx xxxxxxx xx výpis x evidence zaknihovaných xxxxxxx papírů.
(5) Xxxxxxxx xxxx zmocní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxx hromady xxxx xxxxxxx představenstva společně x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soudního xxxxxx xxxx xxxxxx představenstva.
§182
(1) Xx žádost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedených x §181 odst. 1
a) xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx z xxxx xxxxxx doplněn xxxxxxxxxxx xxxx návrhem xxxxxxxx a xx xx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxx před xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx záležitost xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; pokud xxxxxx došla xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu nebo xx xxxxxxxxxx oznámení x jejím xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednání valné xxxxxxx xx lhůtě xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x účasti xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné hromady; xxxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx záležitost xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx hromady xxxxxxx xxx postupem xxxxx §185 xxxx. 4,
b) xxxxxxx xxxx přezkoumá výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx určených v xxxxxxx,
x) dozorčí xxxx uplatní xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společnost xxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x prodlení x xxxx splacením, xxxx xxxxxxx postup xxxxx §177.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxx akcionáře, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §181 odst. 1 xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx splacení emisního xxxxx akcií xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx než akcionář, xxxxx žalobu podal, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx úkony xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jménem.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §181 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx soud, xxx xxxxxxxx znalce xxx přezkoumání zprávy x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66a xxxx. 12, xxxx-xx pro xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §66a xxxx. 13.
§183
Neplatnost xxxxxxxx valné hromady
(1) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §131 xxxx. 1 xx 10 x 12.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osob ve xxxxxx §131 odst. 3 xxxx. a) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xx pozvánka xx xxxxxx hromadu xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §184a xxxx. 3 xxxx. x), popřípadě §202 xxxx. 2 xxxx. a), d).
(3) Xxxxxxxx podle §131 odst. 10 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem a xxxxxxxxx xxx svolání xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx §131 xxxx. 10 xxxx. x). Xxxxxx-xx lhůta xxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx návrh xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§183x
(1) Xxx činí xxxxxxx xxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx cenné xxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx převzetí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx převzetí x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx uveřejní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nabýt, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
x) xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) podstatné xxxxxxxxxxx kupní nebo xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx x výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx účastnický xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
d) důvody, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx veřejného návrhu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, okamžiku xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xx xxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "cílová xxxxxxxxxx"), xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx navrhovateli xxxxxxxx stanovisko k xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cílové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s veřejným xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxx cílové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx vůči navrhovateli xxxxxxx podle xxxxxxxx 7. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x druhé věty, xxxx tato xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejích xxxx x odstoupení xx xxxxx uzavřené xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx návrh smlouvy xxxxx, že xxx xxxxxx xxxxx, musí xxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znalce. Pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §59 xxxx. 3 x 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první nesmí xxx xxxxxx xxx 4 xxxxx ode xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxx k obchodování xx regulovaném xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy Xxxxx národní bance x doloží přiměřenost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx účastnický xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se x xxxxx případě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřenost xxxxxxxxxxx.
(6) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xx lhůtě 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx národní bankou xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxx vady, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx učinit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx lhůty určené xx výzvě xxxxx xxxx první. Xxxxxxx xxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxxx xxxx účastnické xxxxx papíry, které xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, lze xxxxxx xx poté, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, jsou osoby, xxxxxx vzniklo právo xx xxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx, oprávněny xx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx dostala xx xxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx náhradu xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdržet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, mohou xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx protiplnění dorovnal. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobu xxx xxxxxxxxx nabídkové xxxxxxxxxx x žalobu xx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jinak než xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx-xx xxxxx nabídnout odkoupení xxxx xxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 100 xxxxxx xxxx hodlá-li někdo xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 % objemu xxxxx, nebo xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému trhu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx předem xxxxx, xx xx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepřesahuje 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí xxx případy, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§183x
§183b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
§183x
§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
§183x
§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§183x
§183x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
§183x
§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2008 Xx.
§183x
§183g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2008 Sb.
§183x
§183h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 104/2008 Sb.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§183x
(1) Xxxxx, xxxxx vlastní ve xxxxxxxxxxx účastnické xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
x) x nimiž xx xxxxxx alespoň 90% xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společnosti (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"),
je oprávněna xxxxxxxxx, xxx představenstvo xxxxxxx xxxxxx hromadu, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.
(2) K xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcií x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se pořizuje xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx určení xxxxxxxx akcionáře x xxxx xxxxxxxxxxx určenou xxxxx §183j xxxx. 6 a xxxxx xxx poskytnutí protiplnění.
(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x poměru xxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(5) Xxxxxx akcionář xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, bance xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.
§183x
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx valnou xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1 xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx rozhodné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx věřitelům, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společností, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxx, zda xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx hlavního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §183n xxxx. 1, vyžaduje-li xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; §184a xxxx. 6 xxxx xxxxx x xxxxx xx použije xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částku xxxxx, než xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, není-li podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Vlastníci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx dozvěděli x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx věřitele; xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx se xxxxx x pozvánce na xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxx konání.
(6) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1 xxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx posudek, xxxxxxxx-xx xx, x rozhodnutí Xxxxx národní xxxxx xxxxx §183n odst. 1; xxxxxx xxxxxxxx xxxx náklady xx xxxxxxxx x doručení xxxxxx listin.
§183x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obdržení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx právo xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxx §183l xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, nemůže xx nepřiměřenosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx přiznáno xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx závazné xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx ostatním vlastníkům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxx oprávněným xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx nepřiměřenosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx valné hromady xxxxx §183i xxxx. 1.
(5) Návrh xx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxx §131 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§183l
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx na xxxxx usnesení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx x závěry xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx zápis x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx na xxxx skutečnost se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvede.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Byly-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zástavou, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx odstavce 5 x 6.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §183m. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx účtech osobě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx x xxx, xx podkladem xxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §183i odst. 1.
(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx vlastníci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxx papíry do xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxx kratší xxx 14 xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §214 xxxx. 1 xx 3.
(7) Vrácené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxx xx neplatné xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, druhu x xxxxxxxxx xxxxxxx.
§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.6.2005
§183x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na protiplnění x xxxxxxxx, xxxxx xxxx určí xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx akcionář xxxxxx přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxx xxxxxxxx žádosti xxxxx §183i odst. 1.
(2) Dosavadním xxxxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx na zaplacení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x příslušné xxxxxxxx cenných xxxxxx x vlastníkům listinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx předáním xxxxxxxxxxx xxxxx §183l xxxx. 5 x 6 x úroku xx xxxx xxxxxxxxx úroků xxxxx §502 ode xxx, kdy xxxxx x přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo byl xxxxxxxxxx účastnických cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §183l xxxx. 3 (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"); xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zástavního xxxxx x těmto xxxxxx papírům, xxxxxxxx xx zástavnímu xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx právo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §183l xxxx. 3 xxxxxxx.
§183n
Zvláštnosti xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničním xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přechodu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx hlavního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx zdůvodněním xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx může Xxxxx xxxxxxx banka prodloužit, xxxxxxx xxxx x 15 xxxxxxxxxx dnů.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx, znalecký posudek xxxxx §183m odst. 1 se xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx §183i xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dobrovolné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nabídkách xxxxxxxx, na jejímž xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 90 % všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společnosti, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx protiplněním xxxxxxxxxx. Xxxxx hlavního akcionáře xxxxx §183i odst. 1 musí být xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabídky xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx dni xxxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §183l xxxx. 3 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu obdobném xxxxxxxxxxxx trhu; §186a xxxx. 1 a 2 xx nepoužijí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx valné hromady xxxxx §183i v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx kapitálovém trhu xxxx se srovnatelnými xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx papíry podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x obchodování.
Xxxxx 4.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Valná xxxxxxx
§184
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, za xxxxxx podmínek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx valné xxxxxxx obrazem x xxxxxx xxxx přímou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Stanovy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx konáním valné xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v místě xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx před konáním xxxxx hromady (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx umožňovaly společnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonat hlasovací xxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx takovým xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx odstavce, se xxxxxxxx xx přítomné xx xxxxx xxxxxxx.
(3) Stanovy xxxx xxxxxxxxxx předcházející xxxxxx xxxxx hromady xxxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Rozhodný xxx xxxxxx předcházet xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 30 xxx. Xxxx-xx xxxxx společnosti xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx rozhodným xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx sedmý den xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Neurčují-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xxxx rozhodný xxx, xxxxx, xx rozhodným xxxx x xxxxxx xx xxxxx hromadě xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dni.
(4) Xxxx moc pro xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x musí x xx xxxxxxxx, xxx xxxx udělena xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx hromadách x xxxxxxx období. Xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx oprávněná vykonávat xxxxx spojená x xxxxx, xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx; xxxx není xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pro účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výpis x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx nebo xxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx případě xxxxx xxxxx jeho xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Členové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přijmout xxxxxxxx akcionářem, pouze xxxxx xxxxxxxx informace xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s pozvánkou xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx stejným xxxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx.
§184a
(1) Xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx ve xxxxx určené xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neusneslo x xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx hromadu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxx xx usnášet, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveřejnit xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx oznámení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. U xxxxxxxxxxx x akciemi xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx všem xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx nebo bydliště xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 30 xxx před xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. U xxxxxxxxxxx x akciemi xx majitele uveřejňuje xxxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx oznámení x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovami. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx majitele zřídí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx x xxxxx akcii xxxxxxxxxxx jako jistotu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x konání xxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx povinna xx na uvedenou xxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x konání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx společnosti,
x) místo, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx hromady,
x) xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx řádná, xxxxxxxxx xxxx náhradní valná xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx,
x) rozhodný den x xxxxxx xx xxxxx hromadě, pokud xxx xxxxx, x xxxxxxxxxx jeho významu xxx hlasování xx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx tak, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastnit xx xxxxx xxxxxxx.
(5) Valnou hromadu xxx odvolat nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pozdější xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x stanovami xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx. Mimořádnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §181 xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x to xxxxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxx data xxxxxx xxxxx xxxxxxx musí xxx dodržena xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx podle §181 xxxx. 2.
(6) Xxxxxxxx xx xxx xx pořadu xxxxxxx xxxxx hromady xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx xxxx oznámení x jejím konání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx stanovené xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx právo xxxxxxx si xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx náklad x xxx nebezpečí. Xx tato xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
§184x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2009 Xx. x účinností xx 1.12.2009
§185
(1) Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx se usnášet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 30 % základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nevyžadují-li xxxxxxx účast xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxx přítomných, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx a bydliště xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx akcií a xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx, xxx ji xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x tom, xx xxxxx neopravňuje x xxxxxxxxx. X xxxxxxx přítomných xx xxxxxx xxxxxxx akcionáři, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxx xxxxx §184 odst. 2, x xxx, xx xx vždy xxxxx, jakým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a identita xxxxx. Pokud společnost xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx listiny xxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xxxx skutečnost xx xxxxxxx přítomných včetně xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx přítomných potvrzují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxx hromada schopna xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Náhradní xxxxxx xxxxxxx svolává xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §184a xxxx. 2 s xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx 15 xxx. Pozvánka xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx valná hromada xx musí konat xx šesti xxxxx xxx dne, na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx valná xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx hromada xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx schopna xxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.
(4) Xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§186
(1) Xxxxx hromada xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx většinu xxxxx. Xxxxxxx mohou xxxxx vyšší počet xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx usnesení.
(2) X záležitostech xxxxx §187 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x k) x o zrušení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx akcionářů xxxxxxx druhu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zatímní xxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxx hromady x změně xxxxx xxxx formy akcií, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x určitým xxxxxx akcií, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a x vyřazení xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majících xxxx xxxxx.
(4) O xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx vyměnitelných x prioritních dluhopisů, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx přednostního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §204a, x xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy (§190b), x xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx (§190a) x jejich xxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx čtvrtinami xxxxx xxxxxxxxxx akcionářů. Jestliže xxxxxxxxxx vydala více xxxxx akcií, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx přítomných xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
(5) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx vyžaduje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx akcie xx mají spojit.
(6) X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx schválený xxxx xxxxx xxxxxx.
§186x
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účastnických xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx dne tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Veřejný xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx valné hromady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx hromady xxxxxxxxxxxx, x xx ohledně xxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nevzdaly se xxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx valné xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx právní účinky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx se má xx xx, xx xxxxx, xxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx přijala, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společnosti x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uvedla x přijetí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx jmenovitě xxxxxxx xxxxxxxxx účastnických xxxxxxx papírů, kteří xxxxxxxxx xxx vyřazení x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx hromady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x organizátorovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx valná xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno xxxx o xxxxx xxxxxxxxx, xx společnost xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný návrh xxxxxxx. Xxxxxxx návrh xxxxxxx se xxxx xxxxxx druhu xxxx xxxx formy akcií x xxxx xxx xxxxx vlastníkům akcií xxxx je nahrazujících xxxxxxxxx listů, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxx omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx valné xxxxxxx nezúčastnili, x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zatímních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nevzdali xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Prohlášení x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx valné xxxxxxx. Xxxxxx xx práva xx xxxxxx xxxxxx x vůči právnímu xxxxxxxx akcionáře. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přijala, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxx xxxxxxxxxx toho xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx x přijetí xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx. X notářském zápisu x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx svolání xxxxx xxxxxxx xxx, x němuž xxxx xxxxxxx změna druhu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx cenu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxx §183a.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx akcií, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx obdobném regulovanému xxxx, xxxx povinni xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení, xx xxxx, jež společnost xx xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvýšenou x xxxx xx xxxx xxxxx vyžadovaného xxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxxxxxx úvěru x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§186x
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x změně xxxxx xxxx formy xxxxx xxxxx o xxxxxxx akcií xx xxxx akcií x xxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxx xxxxx, xxxx společnost xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x předložení xxxxxxxxxx xxxxx x výměně xx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Pro xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx akcií xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx více xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx §214. Xxxxxxxxxx §213a xxxx. 2 x 3 xx použijí xxxxxxxxx.
§186x
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx listům, s xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x nimi xxxxxxx, xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx vykonávat hlasovací xxxxx
x) spojené xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je v xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx o xxxx nepeněžitém vkladu,
x) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxx, xxx jemu xxxx xxxxx, x xxx xxxxx ve xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxx xx být xxxxxxx x xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxx porušení povinností xxx xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) se xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx jednají x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx shodě.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle odstavců 2 x 3 xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednají ve xxxxx (§66b).
§186x
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx zavazuje:
x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx orgánů o xxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxx hlasovat xxx návrhy předkládané xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xx jako xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo určitým xxxxxxxx xxxx že xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx.
§187
(1) Xx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §210 xxxx x xxxxx, xx xxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §210 xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx podle §160,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x odvoláváni xxxxxxx xxxxx (§194 xxxx. 1),
x) volba x odvolání xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §200,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx x mezitímní účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rady,
x) rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
i) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a odvolání xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx zůstatku,
x) xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxx formy,
x) schvalování smluv xxxxxxxxx x §67a,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společnosti xx xxxxxx vzniku xxxxx §64,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§190b), smlouvy x xxxxxxx zisku (§190a) x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,
n) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx záležitosti, xxxxx xx nesvěřuje zákon xxxx stanovy.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§188
(1) Xxxxx hromada xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx doby zvolení xxxxxxxx xxxx valnou xxxxxxx xxxx představenstva, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
x) firmu x xxxxx společnosti,
b) xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx hromady,
c) xxxxx xxxxxxxx valné hromady, xxxxxxxxxxxx, ověřovatelů zápisu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxx se rozhodnutí xxxxx hromady, jestliže x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X zápisu xx xxxxxxx xxxxxx x prohlášení, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxx přítomných na xxxxx xxxxxxx.
§189
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x valné xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Každý xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x vydání xxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx neurčí xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx zápisu nebo xxxx části xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx x valné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx hromadu x xxxxxxx xxxxxxxxxx akcionářů xx uchovávají x xxxxxxx společnosti xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo úschovu xxxxxx xxxxxx ještě xx dobu xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx přechází xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§190
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx valná xxxxxxx x působnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx vůle xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx valné hromady xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx xxxxx x xxxx případech, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx notářský xxxxx. Xxxxxxxxxx §186c odst. 2 a 3 xx nepoužijí.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dozorčí xxxx. Xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx akcionáře xxxx xxx doručeno xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx uzavřené xxxx společností x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a listina xxxx být podepsána xxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§190a
Smlouva x xxxxxxx zisku
(1) Smlouvou x xxxxxxx zisku se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx-xx tvorbu xxxxxxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zbylý xxxx xxxx xxxx část. Xxxxxxx x převodu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx závazek řídící xxxxx vůči společníkům, xxxxx xxxxxx účastníky xxxxxxx (dále xxx "xxxx stojící xxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žádného xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Přiměřené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx mohla xxx xxxxxxxxxxxxx rozdělena jako xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx na akcie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx společníka. Xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx zisku xxxxxxxx xxx na xxxx xxxxx, krátí se xxxxxx přiměřeného vyrovnání xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxxxx. Mimo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se, aby xxxx xxxxxxxxxxx vyrovnání xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 3 měsíců xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy x převodu xxxxx xx xxxxxx listin, xxxxx toto xxxxx xxxxxx. Soudní xxxxxxxxxx, xxxx se určuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxx mimo stojícím xxxxxxxxxxx.

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§190x
Xxxxxxxx smlouva
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx osoba) podrobit xx jednotnému xxxxxx xxxx xxxxx (řídící xxxxx). Xx-xx součástí xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx část řídící xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §190x.
(2) Xxxxxxxxxx orgán řídící xxxxx je oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pokyny, x xx i xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx statutární xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx jednat x xxxx řádného xxxxxxxxx.
(3) Osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx pokyny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx povinny postupovat x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxx poruší, jsou xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx důkazní xxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx osobu xxxxxxxx x každý xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §182 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx porušení povinností xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx porušily, xxxxxxxx x nerozdílně xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx, xxxxx xxxxx věřitele xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxx xx škodu neodpovídají, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x ustanovením xxxxxxxx 2.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x převodu xxxxx
§190x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zisku xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x závazek xxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx převodu xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x úplatném převodu") xx cenu xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxxx listů xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), ledaže xxxxxxxxxx xxxx žádného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §186a xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx zaplacení odškodnění xxxxx být delší xxx 1 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Právo požadovat xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx časově omezeno. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx práva nemůže xxx x takovém xxxxxxx xxxxxx než 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxx, zatímní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x převodu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Mimo xxxxxxx společníci jsou xxxxxxxxx domáhat se, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx soud. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 3 xxxxxx poté, xx xxxx zveřejněno xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx o převodu xxxxx do sbírky xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zaniká. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx stojícím xxxxxxxxxxx.
(3) Ovládací smlouva xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx účinnost se xxxxxxxxxxx. Xxxxxx úkon, xxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxx mít písemnou xxxxx. Xxxxxxxx se xx smlouva xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx společníků, xxxxxxxx-xx ovládací xxxxxxx xxxx smlouva x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x odškodnění. Xxxxxxxxxx §190d xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §190e, 190g x 190h xx použijí xxxxxxxxx.
(4) Řídící xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ovládací xxxxxxx xxxx xx smlouvy x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, zejména jestliže xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx schopna xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx lhůtě 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zisku x xxxxxxxxxxx řízené osoby xxxxxx ztrátou, je xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ztrátu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx z rezervního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx řízené xxxxx.
(6) Nabude-li xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx účinnosti x xxxxxx dni, xxx xx xxxxx den xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx ovládací xxxxxxx nebo xxxxxxx x převodu xxxxx x jinému dni, xxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízená osoba xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrku.
§190x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx hromadou, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx společnost je xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxx, jinak xx xxxxxxxx. O rozhodnutí xxxxx hromady, xxxx xx xxxxxxxxx ovládací xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ručícími xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx zisku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.
§190x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx uzavřela ovládací xxxxxxx xxxx smlouvu x xxxxxxx zisku (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx"), vyhotoví xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx orgány všech xxxx některých xxxxxxxxx xxxx mohou vyhotovit xxxxxxxxx zprávu.
(2) Xxxxx by uvedení xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx újmu xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ji xxxxxxxxxx xxxx jí ovládané xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxxx. Zpráva xxxx musí obsahovat xxxxxxx, proč xx xxxxxxxxx xxxxx neuvádějí.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže x xxx xxxxxxx společníci xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx projevili souhlas, xxxxx jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členové xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem. Prohlášení x udělení xxxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx s úředně xxxxxxxx podpisem xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx schůzi xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hromady nebo xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§190x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008
§190f
(1) Xxxxx ovládací xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx zisku xxxxxxxxx xx každou xx xxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §59 xxxx. 3 xxxxx xx postup xxx xxxxxxxxx, odvolání x xxxxxxxxxx znalce obdobně.
(2) Xxxxx na xxxxxxxxx znalce podává xxxxxxx xxxxx. Návrh xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Znalec nebo xxxxxx zpracují x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx"). Jestliže byli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x smlouvě. Xxxxxxxx zpráva x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx x smlouvě xxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx vyžadovaných zvláštním xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx vyrovnání x xxxxxxxx odškodnění xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx musí xxx xxxxxx uvedeno
x) xxxxx xxxxxx metod xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x jakých xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx metod, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; současně musí xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx přiznána xxxxxxxxxxx metodám a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx má xxxxx vyžadovat xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx jsou potřebné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx provádět x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §190e xxxx. 2 xxx xxxxx obdobně.
(6) Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx znaleckou zprávu x smlouvě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxx znalecké xxxxxx x xxxxxxx musí xxx zaslány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxx umožněno xxxxx nahlížení xx xxxx společníkům xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxx schůze, která xx schvalovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o převodu xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx formu xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(7) Znalecké xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx všichni xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx-xx všichni xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxx xxx písemnou xxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx učiněno xx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx uvede x notářském xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx členské xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx právní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx nástupci xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§190x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x účinností od 1.7.2008
§190x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mají právo xxxxxxxx xx ode xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x svolání xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx členskou xxxxxx, nebo xxxxxxx 15 xxx před xxxxxxxx smlouvy, xxx-xx x veřejnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v sídle xxxxxxx osoby
x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxx statutárních xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx zprávami x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávou x xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx zprávami x xxxxxxxx auditora, podléhá-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx 3 xxxxxx období, xxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx dobu trvá, xxxxxxxxx x takovými xxxxxxxx závěrkami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, měla-li xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx vydá každému xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx bezplatně opis xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx vyžadují.
§190x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§190x
(1) Xx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §190g xxxx. 1, xxxxxxxx xx vyžadují. Xxxxxxxxxx orgán smluvní xxxxx xx začátku xxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společníkům xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Statutární xxxxx před xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx znaleckou xxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, který x xx xxxxxx xx valné xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx, má právo xx informace, xxx xx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx. Ustanovení §190e odst. 2 xxx xxxxx xxxxxxx.
§190x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§190i
Na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §190c xxxx. 3 věty xxxxx až xxxxxx x §190d odst. 1 věty poslední. Xxxxxxxxxx §190e, 190g x 190h se xxxxxxx xxxxxxxxx.
§190i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x účinností od 1.7.2008
§190x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x převodu xxxxx se xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx osoby.
(2) Xxxxx-xx x důsledku xxxx, převodu xxxxx xx společníka xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxx xxxx xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstoupit. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §190i.
(3) Ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxxx společností vyplývajících x ovládací smlouvy xxxx xxxxxxx o xxxxxxx zisku.
§190j xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
Xxxxxxxxxxxxxx
§191
(1) Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx rozhoduje x xxxxx záležitostech xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rady. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx navenek xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Členové xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a způsob, xxxxxx tak xxxx, xx zapisují xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx představenstva jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx třetím xxxxxx.
§192
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx řádného xxxxxx účetnictví xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě i xxxxxxxxx xxxxxx závěrku x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx stanovami xxxxxxxxxxx. Xxxx závěrka xxxx vybrané xxxxx x ní x xxxxxxxx xxxx a xxxxx, v xxxx xx účetní závěrka x nahlédnutí xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx akcie xx xxxxx xxxxxxx 30 dnů před xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx údaje xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxx, x němž xx účetní závěrka x nahlédnutí xxx xxxxxxxxx společnosti.
(2) Xx xxxxxxx určených xxxxxxxxx, nejméně však xxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx představenstvo xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx majetku. Xxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
§193
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx valnou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poloviny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx s ohledem xx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx, xx se xxxxxxxxxx dostala xx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní předpis xxxx jiného.
(2) X xxxxxxxx xxxxxxx, xx jejímž základě xx xxxxxxxxxx nabýt xxxx xxxxxx majetek, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z konsolidované xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx dozorčí xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Ustanovení §196a xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.
§194
(1) Xxxxx představenstva volí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx mohou xxxxx, že členy xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Funkční xxxxxx xxxxxxxxxxxx členů představenstva xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx. Xxxxxx-xx stanovy xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxxx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx představenstva xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx členy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxx xxxxxxx rady. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 2, xxxxxx xx výkon xxxxxx x plnění xxxxx §66 odst. 3 xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx funkční xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx společnosti xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx své funkce, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx představenstva xxxx na xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx, než xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx může soud x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §71 odst. 2 xxxx xxxxx, xxxxx, čtvrté x xxxx, xxxx. 6 x 7 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx příslušným xxxxxx pro jmenování xxxxx představenstva je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, společnost, je-li xxx xxxxx, která xx oprávněna xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, a xxxxx, jež xx xxx soudem xxxxxxxxx xx xxxxx představenstva. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxxxxx xxxx uplynutím tří xxxxxx xx uplynutí xxxx funkčního období. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx zvolených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx polovinu, může xxxxxxxx náhradní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx představenstva xxxx xxxxx předsedu. Xxxxxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxx svých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx jeden xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x stanovami. Jejich xxxxxxxx xxxx xxxx xx účinky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vůči xxxxxx osobám. Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pokyny xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx společnosti.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxxx s péčí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx sporné, xxx xxxx představenstva xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že jednal x xxxx řádného xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří způsobili xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx za xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plněním pokynu xxxxx hromady, xxx xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx.
(6) Členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx odpovídají společnosti xx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx škodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx pro její xxxxxxxx neschopnost nebo x xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx škody. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx věku 18 xxx, xxxxx xx plně xxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podnikání x x níž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jejíž straně xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx představenstva nestane, x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx. Xxx nejsou dotčena xxxxx třetích xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.
§195
(1) X průběhu zasedání xxxxxxxxxxxxxx a x xxxx rozhodnutích xx xxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx hlasování. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx hlasovali xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§196
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Pokud xx xxxxxx xxxx x usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxx, člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
a) podnikat x xxxxx stejném xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx obchody společnosti,
x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x neomezeným ručením xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) vykonávat činnost xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx statutárního xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx právnické osoby xx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx předmětem xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx těchto ustanovení xx xxxxxxxx xxxxxxx x §65.
(3) X xxxxxxx, xx xxxx představenstva vykonává xxx společnost xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx takový xxxxx xx obchodní.
§196x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx uzavřít xxxxxxx x xxxxx xxxx půjčce x xxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx osobami xxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jen za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxx x jménem jiné xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ovládající xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx jiné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx anebo xx xxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx jedné xxxxxxxx xxxxxxxx základního kapitálu xx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx majetek xxxx hodnoty, musí xxx hodnota tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soudem. Xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §59 odst. 3. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx běžného xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x podnětu xxxx xxx dozorem xxxx xxxxxxxx státního xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx zcizení xx xxxxxxxxx regulovaném trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx bezúplatný xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(5) Společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 pouze xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx-xx o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx ovládané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Byl-li majetek xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx 3 dále xxxxxx, použije xx xxxxxxxxxx §446 xxxxxxxxx.
Dozorčí xxxx
§197
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dokladů x xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zda xxxxxx zápisy xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx skutečností x xxx podnikatelská xxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxx x souladu x právními xxxxxxxx, xxxxxxxxx a pokyny xxxxx hromady.
§198
Xxxxxxx xxxx přezkoumává xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závěrku a xxxxx na rozdělení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x předkládá xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§199
(1) Xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx hromadu, jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §184190.
(2) Dozorčí xxxx určí xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§200
(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx nejméně xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx třemi. Dvě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx volí xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx 50 zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx polovinu týdenní xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx den xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxx členy dozorčí xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, než xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx menším xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Členové xxxxxxx xxxx xxxx voleni xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx. První xxxxxxx xxxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxx 1 xxx xx vzniku xxxxxxxxxxx.
(3) Pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §194 xxxx. 2, 4 až 7 x §196.
(4) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zápisu v xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxxxx společnosti.
(5) Xxxxx xxxxx členy xxxxxxx rady xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x to přímo xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx řád, prostřednictvím xxxxxxxx. Zvolena může xxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. K platnosti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxxx, xxx hlasování xxxx xxxxx x xxx se voleb xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odevzdaných xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxx zvolení xxxxxxx xxxxx. Volby xxxxx dozorčí rady xxxxxxxx zaměstnanci organizuje xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx radou zaměstnanců xxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx nejvyšší počet xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Při xxxxx xxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx. Xxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, odborová organizace xxxx rada xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1.
(6) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx rady se xxxxxxx obdobně ustanovení xxxxxxxx 5.
(7) Xxxxxxx řád pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx připraví x xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zaměstnanci, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx-xx xxxxxxxxxx více xxx xxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady, xxxxx-xx volební obvody xxxxxxxxx tak, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx voličů.
§201
(1) Xxxxxxx dozorčí xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxx xx sdělí xxxxx xxxxxxx spolu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx rada xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx většiny xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx vyšší xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §195 xxxx. 2 xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předsedou. X xxxxxx xx xxxxxx x stanoviska menšiny xxxxx, jestliže tito x to požádají, x vždy xx xxxxx xxxxxxxx názor xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx souhlas k xxxxxxxx jednání nedá xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx představenstvu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx členové představenstva xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx z xxxxxx splnění takového xxxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx vzniklou odpovídají xxxxxxxx x nerozdílně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx při xxxxxxxxxxx x jednáních xxxxxxxxx x první xxxx, xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx hospodáře. Xxxxxxxx dá xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx větě, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rady, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx, zda xx xx jednání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu
§202
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §210.
(2) X xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, se uvedou xxxxx xxxxxxxxxxx podle §184a odst. 3
x) důvody navrhovaného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) navrhovaný druh, xxxxxx, forma x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx upisovaným xxxxxx budou xxxxxx.
(3) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x pozvánce xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x navrhovaná xxxx xxxxxxxx kursu nebo xxxxxx xxxx určení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx o tom, xx xxxx určením xxxx xxxxxxxx představenstvo, xxxxxx xxxxxxxx minimální xxxx, v xxxx xxxx být emisní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx akcií, xxxxxx se i xxxxx x nimi xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx navrhuje
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §204a, xxxxx xx x pozvánce xxxx xxxxxxxx důvod, xxxx má xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx přednostního xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akcií x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx x ocenění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §59 odst. 4 xxxx xxxx hodnota xxxxxx podle §59a,
x) xxxxxxxxx souhlasu xx započtením, xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx započteny, x důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Účinky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx jeho výše xx obchodního xxxxxxxxx.
Zvýšení základního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§203
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dříve xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx neplatí, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx emisní xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Usnesení valné xxxxxxx o zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje
x) xxxxxx, o xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx upisování xxxxx xxx xxxxxx navrhovaného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx xxx xxxxxxx xxxx x určením xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotu, xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx x §204a xxxx. 2 xxxx, xx-xx upsat xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx podle §204a xxxx. 6, xxxxx x lhůtu, x níž může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x cenu, xx xxx xx oprávněna xxxxx koupit, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx akcií; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx akcionáři nejpozději xxxx hlasováním o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jestliže má xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §205,
x) určení, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx s využitím xxxxxxxxxxxx xxxxx, budou xxxxxxx nebo jejich xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §205, xxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zájemců xxxxx xxxxxxx jeho xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nabídky,
x) xxxxx a xxxxx xxx upisování xxxxx xxx využití xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx počátek xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx kurs xxxxx upisovaných xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxx emisní kurs, xx-xx xxx splacen x penězích, xxxxxx xxxxxxxxx, v jaké xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx určen; xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx,
x) xxxx u xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxx xx upisovatel xxxxxxx splatit část xxxxxxxx kursu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) schvaluje-li se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x nimi xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vkladu x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §59a x xxxxx, jmenovitou xxxxxxx, podobu, xxxxx x druh xxxxx, xxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
i) připouští-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základního kapitálu, xxxxxx xxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx částce zvýšení,
x) připouští-li se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společnosti xxxxx pohledávce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx; xx-xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, není xxxxx xxxxxx xxxxx xxx písmenem x),
x) schvaluje-li xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §204b, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx za nové xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx, xx tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nabídky.
(4) Xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx podán xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx je vázáno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx právní xxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx rozhodnutí valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§204
(1) Xx xxxxxx při xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §163 xxxx. 3 x 4, §163a, 164, §165 xxxx. 1 a 2, §166, 167, §168 xxxx. 2 x 3, §176 x 177. Xxxxxxx nabídka xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx údaje uvedené x §163 xxxx. 2 xxxx. x) xx x).
(2) Xxxxxxx-xx xx akcie xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vklady, xx xxxxxxxxxx povinen xx lhůtě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jmenovité xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx hromada, xxxxxxx xxxx 30 %, x případné xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx akcií xxxxxxxx (§167 xxxx. 2). Xxxxxxxx vklady xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x banky nebo xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx uzavřena xxxxxx x započtení. Xxxxxx x započtení xxxx být xxxxxxxx xxxx podáním návrhu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx disponovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx zápisem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního rejstříku.
(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepeněžitými xxxxxx xx xxxxx, jen xx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx základní xxxxxxx nepeněžitými vklady, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromadě xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx důvody xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x odůvodnění výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx pouze xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx splaceny xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitost, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §60 odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předáním xxxxxx xxxxxxxxxx spolu x předáním nemovitosti xx vklad xxxxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx §59 xxxx. 2 x 3.
(4) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zvýšením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Předem xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx upisuje xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §205 xxxx. 3. K xxxxxx xxxxx xxxx xxx poskytnuta xxxxx xxxxxxx čtrnáct xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x kdyby xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo neúčinné. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §183 xx xxxxxxxx.
(7) Xxxx-xx zamítnut xxxxx xx zápis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx upsání xxxxx xxxxxxxx.
§204a
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx a xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx, x xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
b) počet xxxxxx akcií, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx dosavadní xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx hodnotě, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx nové xxxxx xxxxxxx na jednu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, že xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxxx hodnotu, xxxx, xxxxx, podobu x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx určení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx jej určilo; xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxx být xxxxxx xxx všechny akcie, xxxxx xxx xxxxx x využitím přednostního xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jinak,
x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx bylo xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 4. To xxxxxxx, xxxx-xx akcie xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 4; x xxxxxxx případě xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx akcií samostatně xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx přednostního xxxxx. Xxxxxxxx nepřipadá xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nová xxxxx, xx přednostní xxxxx xx xxxxxxxxx akcií xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené xxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcie, xx rozhodným xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, kdy xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx omezit xxxx xxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx základního kapitálu xxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxx společnosti. Omezit xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx má valná xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva akcionářů, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxx, ve xxxxx xxxxx důvody xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx emisní xxxx, xxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obstarání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx závazek obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přednostní xxxxx xx xxxxxxxxx akcií, xx jejich žádost xx stanovenou cenu x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx akcie x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
(7) Xxxxxxxx se může xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx upisování xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx se práva xxxx mít xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem nebo xxxx být xxxxxxx xx xxxxx hromadě, xxx xx rozhodnout x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx práva xx xxxxx hromadě xx xxxxx x xxxxxxxxx zápisu o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§204x
Poukázka xx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upsáním xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx společnost xxxx xxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx akciím, xxxxxxxx-xx tak valná xxxxxxx a nebude-li xx x xxxxxxx x §155 xxxx. 7 xxxxx druhou.
(2) Poukázka xx xxxxx je xxxxx xxxxx xx doručitele, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. S jednou xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxx z upsání xxxxx akcie, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xx s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx mohou xxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxx x upsání xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx podobu xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx i v xxxxxxx xxxxxxxxxxx podoby xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx výměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §209 odst. 6. Xxx výměně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxxx xxxxx §209 xxxx. 4 xxxx xxxxx x §214. Xxx výměně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx akcie xx zaknihované xxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na zaknihovaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Mají-li xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx jméno, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxx xxxxx, x výměně xx xxxxx xx jméno xxxxxxxxx alespoň v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx určeném ve xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx upsání xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, náleží xxxxx podle §167 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx majitele xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §167 xxxx. 2 xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx xx dozví x xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jestliže měly xxx poukázky xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §167 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx určeném xx xxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxxx xx xxxxx musí xxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx, jmenovitá xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x počet xxxxx, xxxxx xxx na xxxxx základě nabýt,
x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx, xxx bylo xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x datum emise x podpis xxxx xxxxxxx xxxxx představenstva xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tím xxxxxxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §161a xx 161f.
(9) Xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zákoníku.
§205
(1) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxx §203 xxxx. 2 xxxx. d) se xxxxx dohodnout xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxx určené xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx akcionářů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx upisovatelů a xxxx xxx xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Dohoda xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat xxxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx akcií, xxxxxx xx jej xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx vykonali xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, druhu, xxxxx, xxxxxx a jmenovité xxxxxxx xxxxx upisovaných xxxxxx upisovatelem, výši xxxxxxxx kursu a xxxxx xxx jeho xxxxxxxx. Xx-xx emisní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x číslo xxxx x banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nepeněžitým xxxxxxx, obsahuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§206
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xx upsání xxxxx odpovídajících xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx alespoň 30 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx obchodního rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí představenstva, xxxx xxxxxxxxxxxxxx potvrzuje, xx všechny xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx xxx zcela splacen xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx tohoto notářského xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx, že obsah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tomu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx doručení xxxx xxxxxxxxxx xxx podání.
§207
Podmíněné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxx hromada xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx současně usnesení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výměnná xxxxx x vyměnitelných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx z prioritních xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Částka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxx xx xx xxx usnesení xxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx valné hromady x xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
x) důvody xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,
x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určeno xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx,
x) rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady o xxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx valná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dříve, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxx.
(5) Výměnné xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx. Doručení xxxxxxx x výměnu xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upsání x splacení akcií. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx při xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení §204.
(6) Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx výše xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a přednostních xxxx xx po xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxx xxxxxx dluhopisů xx akcie se xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §213a xxxx. 2 x 3 x §214.
Zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
§208
(1) Po schválení xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx valná xxxxxxx xxxxxxxxxx, že použije xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §217 xxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykázaného x účetní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Čistého zisku xxxxx použít xxx xxxxxxxxx základního kapitálu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §178 xxxx. 2.
(3) Xx zvýšení základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx účelům, ani xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x jejichž xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxx xxx xxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx vlastního xxxxxxxx a součtem xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2.
(5) Předpokladem xxxxxxx základního xxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xx něhož v xxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx neuplynulo xxxx xxx šest xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxx snížení xxxxxxxxx xxxxxx, nemůže použít xxxxx z řádné xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx zdrojů společnosti xxxxxxxx
x) částku, x xxx xx xxxxxxxx kapitál zvyšuje,
x) označení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií společnosti,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx akcie x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zvýšením xxxxxxxxx xxxxxxx akcií, x xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předcházet xxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podílejí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot jejich xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x vlastní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx základní xxxxxxx zvyšuje, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§209
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx nových xxxxx x xxxxxx bezplatným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dosavadních xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx člena xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx vyzve způsobem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxx rozhodnutím valné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx s xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx postup xxxxx §214.
(3) Xxxxxxx jmenovité hodnoty xxxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxxxx xxxxxx zápisu x výši xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx příkaz xxxx xxx doložen xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zápis xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx být xxxxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx akcie, xxxxx představenstvo xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx akcionář xxxxxxxxxx nové xxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxx x), jeho xxxxx xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xx xxxxxx xxxxx §214 odst. 4. Výzva akcionářům xxxx xxxxxxxxx alespoň
x) xxxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zvýšen,
x) xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx akcie xxxx akcionáře,
x) xxxxxxxxxx, že společnost xx oprávněna nové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx do xxxxxxx roku od xxxxxxxxxx výzvy x xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §214 xxxx. 4.
(6) Xxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, podá xxxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx x xxxxxx xxxxxx akcií xxxxx, xxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
§209a
Kombinované xxxxxxx základního kapitálu
(1) Xxxxxxx-xx základní xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxx jsou přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx regulovaném trhu xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx tomto xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výše jmenovité xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx hromada v xxxxxxx xx stanovami xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx kursu xxxxxxxxxxx xxxxx bude kryta x vlastních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §158 odst. 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyloučení anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
a) xxxxxx, o xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x jmenovitou xxxxxxx, xxxx, formu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §204a xxxx. 2 xxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx 204a xxxx. 6, xxxxx a lhůtu, x xxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x cenu, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx jejího xxxxxx,
x) určení, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, budou xxxxxxx nebo jejich xxxxxx část xxxxxx x dohodě akcionářů xxxxx §205, xxx xxxxx nabídnuty xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx nabídnuty x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výzvy k xxxxxxxxx akcií,
x) xxxxx x lhůtu xxx xxxxxxxxx akcií xxx využití přednostního xxxxx x uvedením, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx běhu xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx takto xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx musí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx,
x) xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a úvěrního xxxxxxxx a xxxxx, x xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx akcií,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, určení práv x nimi xxxxxxxxx,
x) připouští-li xx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxx navrhovaného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x konečné xxxxxx zvýšení,
x) xxxx část emisního xxxxx xxxxx nepodléhá xxxxxxxx upisovatelem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx společnost xxxx krýt xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx zápisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku nejméně 50 % xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx upisovatel, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx valné hromady xxxxxxxxxx splacení částky xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti může xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxxxxx xxx splacen emisní xxxx upsaných xxxxx xx výši uvedené x odstavci 3.
(5) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §203 xxxx. 1, 3 x 4, §204 xxxx. 1, 4, 6 x 7, §204a odst. 1 xx 4 x xxxx. 6, §205, 206, §208 odst. 1 xx 5.
§210
Zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
(1) Usnesením xxxxx hromady lze xxxxxxx představenstvo, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodlo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x vlastních zdrojů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisku, xxxxxxx xxxx x jednu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvýšením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu nahrazuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pověření xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, formu x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx vydány xx xxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx částka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxxxxxxx pověřeno xxxxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx x tím, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx jmenovaného podle §59 odst. 3 xxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx představenstva xxxx xxx pořízen xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxx xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se jinak xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §203 xx 209.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kapitál je xxxxx udělit xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx ode dne, xxx xx konala xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xx ze stanov, xxxx valná hromada xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu upisováním xxxxx zaměstnanci společnosti, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zisku xxxxxxxxxxx xxx použít jen xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx.
Oddíl 6.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§211
(1) X xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hromada. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx uvede xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx naloženo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx kapitálu,
b) xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x výši úplaty xx vylosované xxxxx xxxx způsob xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx, údaj, zda xxx x xxxxx xx úplatné xxxx xxxxxxxxx xxxxx akcií x oběhu, x xxx xxxxxx xx xxxxxxx vzetí xxxxx x oběhu i xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro její xxxxxx,
x) xxxx-xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx snížit xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x §162 xxxx. 3.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů.
(4) Xxxxxxxx xxxxx hromady x snížení základního xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx na xxxxx xxxxxx představenstvo xx 30 xxx xx xxxxxxxx valné xxxxxxx.
§212
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx, xx uvedou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §184a xxxx. 3 xxxxxxx xxxxx xxxxx §211 xxxx. 1.
§213
(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxx xxxx zatímní xxxxx, xx-xx xx xx xxxx xxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx základního kapitálu xxxxxxx společnost xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxx xxxx xxxxxxx listy. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx základní xxxxxxx, xxx jestliže tento xxxxxx nepostačuje xx xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxx určeném xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx by tento xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx kapitál pouze x xxxxxxxx vlastních xxxxx xxxx zatímních xxxxx x majetku xxxxxxxxxxx, nepoužije xx xxxxxxxxxx o odděleném xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Společnost xxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx příkaz xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x zaknihované podobě.
(3) Xxxx-xx společnost xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx akcie nebo xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx vlastních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx snížením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxx společnost vydala xxxxxxx xxxxx (§213a), xxxx xxx, xx xx vezmou xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zatímní xxxxx (§213d).
(4) Xxxxx xx vezmou x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx (§213b) nebo xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx (§213c). Xxxxx xxx xxxx z xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu vzetím xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pravidla xxx xxxxx xxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§213a
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx listů
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx poměrně x xxxxx akcií společnosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Snížení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx akcií xxxx nesplacených xxxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx zatímní xxxxx x xxxxx jmenovitou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xx dosavadní akcii xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určeným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx listy, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx oprávněn až xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxx spojená x xxxxxxxxxxxxxx uplatní xxxxxx xxxxx §214.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcií xx xxxxxxx xxxxxx zápisu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příkazu xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx z obchodního xxxxxxxxx prokazujícím zápis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§213x
Xxxxx xxxxx x oběhu xx xxxxxxx losování
(1) Možnost xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxxxx stanovy xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinna před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx zaknihovaných cenných xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx evidence, xxxxx musí obsahovat x čísla akcií. Xx dobu, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx pozastavuje xxxxx xxxxxxxx s očíslovanými xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. Losování xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nejpozději do xxxxxx xxx ode xxx, kdy byl xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Průběh x xxxxxxxx losování x xxxxxxxx čísel xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx notářským xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxxxx losování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx svolání xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx uvedena xxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx vylosované xxxxx proplácet, která xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nesmí xxx delší xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx zaknihované xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxx, v xxx xxxx xxx vylosované xxxxx předloženy společnosti; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxx společnosti xxxxxxxxx. Xxxxx akcionář xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listinné xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx oprávněn xx xx jejich xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §214.
(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx posudkem xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaknihované xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx losování xxxxxx i osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x příkazem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx zápisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podá xxxxxxxxxx příkaz xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zápis xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§213c
Xxxxx xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx návrhu
(1) Jestliže xx xxxxx akcie x xxxxx xx základě xxxxxxxxx návrhu smlouvy, xxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxx snížen v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu smlouvy xxxx veřejného návrhu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx.
(3) Pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx přiměřeně ustanovení §183a odst. 1 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx. 2 xx 4 a xxxx. 7.
(4) Xxxxx cena xxxx xxx xxxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx xxxxxxxxxx kupní ceny x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předcházet xxx zápisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nepředloží-li xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx do jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nimi spojená x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §214.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x akciemi, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podá xxxxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx ke zrušení xxxxx, xxx koupila xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx výpisem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zápis xxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x dokladem x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(6) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx rozhodnutí valné xxxxxxx xxxxxxxxx pověření xxx xxxxxxxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx xxxx základního kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx částky, x xxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), nelze xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxx případě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dovoluje.
§213x
Xxxxxxxx xx vydání akcií
(1) Xxxxx hromada xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx splacením xxxxxxxxx xxxxxxx akcií, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §177 xxxx. 4 xx 7.
(2) Xxxxxxxx od vydání xxxxxxxxxxxx akcií se xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx akcie, které xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x upisovateli xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx akcií po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx postupuje xxxxx §214.
§214
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x prodlení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcií xxxx zatímních listů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx změně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx, vrátili xxxx převzali xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx k tomu xxxx, s xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx prohlásí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx nebyly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx neplatné xxxxxx představenstvo xxxxxxxxxx, xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx listy byly xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx určeným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx valné hromady (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zatímních xxxxx xx neplatné xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Nové xxxxx nebo zatímní xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx místo xxxxx xxxx zatímních xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx nebyly xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ani x xxxxxxxxx přiměřené xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx na xxxx xxxxxxx osoby na xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx trhu, nebo xx veřejné xxxxxx. Xxxxx, dobu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dva xxxxx před jejím xxxxxxx. Xx stejné xxxxx odešle xxxxxx x veřejné dražbě xxxx o xxxxxx xxxxxx akcie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx regulovanému trhu xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vzniklých x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx akcií xx xxxxxxxx a xxxxxxxx akcií vyplatí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx uloží xx úřední xxxxxxx.
(5) Xxxxx nemají xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx zatímní xxxxx stahované x xxxxx nové xxxxx xxxx zatímní xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zatímních xxxxx xx neplatné dotčeno xxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx však xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaplacení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx akcionáři x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx akcií nebo xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, a rozdíl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§215
(1) Xxxxxxxxxxxxxx je povinno xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx o snížení xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxx osobám oznámit xxxxxx snížení základního xxxxxxxx známým xxxxxxxxx, xxxxxx vznikly xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxxxxxxx valné hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx pohledávky xxxxx xxxxxxxx 3.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx oprávněni požadovat xx 90 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxx xx 90 xxx ode dne xxxxxxx zveřejnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek, jež xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx jim xxxx výzva xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx druhého xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se snížením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.
(4) Nedojde-li mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx zajištění pohledávky xxxx xx-xx xxxxxxx xx xx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávek, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x dostatečném xxxxxxxxx xxxx x ohledem xx druh x xxxx xxxxxxxxxx.
§216
(1) Xx xxxxxxxx 90 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 1, popřípadě xx posledního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 2 může xxxxxxxxxxxxxx podat návrh xx zápis xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx prokázáno xxxxxxxx xxxxxxxxxx valné hromady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx uspokojení.
(2) Xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx věřiteli xx zajištění nebo xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxx. Uzavření xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx návrhu xxxxxxxx.
(3) Ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx zápisu do xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §215 xxxx. 2, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx podle §215 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxx jejich akcií. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx odpovídají společně x nerozdílně členové xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zprostit.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§216x
(1) Ustanovení §215 xxxx. 1, 3 x 4 x xxxxxxxxxx §216 xxxx. 1 a 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx kapitál xx účelem xxxxxxx xx rezervního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a částka xxxxxxxxx xx rezervního xxxxx xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx podmínek stanovených x xxxxxxxx 1 xxxx společnost soudu xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) může xxx xxxxxx jen x xxxxxx xxxxxx nebo xx zvýšení základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx §217 xxxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §161x a 161x xx nepřihlíží.
(4) X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx poskytnuto xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx akcionářů. Xxxxxxxx xxxx akcionářům plnění xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§216x
(1) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx lze přijmout xxxxxxxxxx x snížení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx základní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanovených x §213d xxxx §216a xxxx. 1.
(2) Xxx postupu podle xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxxx činit xxxxxx xxxxx směřující ke xxxxxxx základního kapitálu xx poté, xx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsáno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§216x
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxx §216a a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stávajících xxxxx přijatých k xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x souvislosti se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x snížení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxx xx nepoužije xxxxxxxxxx §216b.
(2) V xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxx hromada xxxxx xxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx snížení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a pověřit xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hromady.
(3) O xxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady x xxxxxxxxx xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx jedním xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx x zvýšení základního xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxx xxxx nejprve xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxx částky, o xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zvýšen. Rejstříkový xxxx xxxxxxxx snížení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §162 odst. 4.
Oddíl 7.
Xxxxxxxx fond a xxxxx listy
§217
(1) Společnost xxxxxxx xxxxxxxx fond v xxxx a xx xxxx určené stanovami x xxxxx zákonem.
(2) Společnost je xxxxxxx vytvořit rezervní xxxx x čistého xxxxx vykázaného v xxxxx účetní závěrce xx xxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, a xx xx výši xxxxxxx 20 % x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx více xxx 10 % x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx ročně xxxxxxxx x xxxxxx určenou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % x xxxxxxx xxxxx, až xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx výše 20 % základního xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx rezervní fond xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx emisní kurs xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fond do xxxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(3) X použití xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx zákon xxxxx.
§217x
Opční xxxxx
(1) Akciová xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx pro uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 x 6 x xxxxx §204a cenné xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx listy podle xxxxxxxx 6 (xxxx xxx "xxxxx xxxx") xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxx xxxx xxx uvedeno:
x) xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, formy a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti, x xxxx podobě, formě x v jaké xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,
c) doba x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx přednostní právo, xxxx xxxxxx jeho xxxxxx,
x) xxxx x tom, xx xxx na doručitele.
(4) Opční xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x číselné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx (§156b) xxx xxxxxxxxx přednostního xxxxx xxx, xxx mohlo xxx xxxx právo xxxxxxxx poprvé.
(6) Xxxxx xxxxxx společnost xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, příkaz k xxxxxx cenných xxxxxx, xxxx-xx přednostní xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx. Po uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkaz ke xxxxxxx opčních xxxxx, x xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 8.
Xxxxxxx x likvidace xxxxxxxxxxx
§218
Xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §68 xx 75c, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.
§219
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx ze xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx uvedení x §181 xxxx. 1 xxxxxxx s xxxxxxxx důvodů xxxx, xxx xxxxxxx likvidátora xxxxxxxxxxx valnou hromadou x nahradil xx xxxxx osobou. Xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §71 xxxx. 4.
(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx jiným likvidátorem.
§220
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x poměru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §159 xxxx. 1 tím xxxx xxxxxxx. Právo na xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku.
(2) Xxxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxxxx k úhradě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx vlastníkům prioritních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx. Části xxxxxxxxxxxx zůstatku se xxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx xxxxxx akcionáři xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx likvidátor xxxxx. Xxxxx akcionář listinné xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx §214.
(4) Xxxxx společnost vydala xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx na likvidačním xxxxxxxx ke dni, xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx-xx prokázáno, xx xxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxx zničeny, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.
Oddíl 9.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220c
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§220d
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220e
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§220f
§220f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220h
§220h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220k
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220m
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220n
§220n xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Sb.
§220o
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
Xxxxx 10.
§220x
§220x zrušen xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
Oddíl 11.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
§220s
§220s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220u
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220v
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Sb.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Xx.
§220y
§220y xxxxxx právním předpisem x. 126/2008 Xx.
§220x
§220x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220za
§220za xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§220zb
§220xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2008 Sb.
Xxxxx 12.
§220xx
§220xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2008 Xx.
HLAVA II.
XXXXXXXX
Xxx X.
Xxxxxxxx ustanovení
§221
(1) Družstvo xx společenstvím neuzavřeného xxxxx osob založeným xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Družstvo, xxxxx xxxxxxxxx bytové potřeby xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx družstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx".
(4) Družstvo xxxx xxx nejméně pět xxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx právnické xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxx nemá xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členů, splňuje-li xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxx.
§222
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx majetkem.
(2) Členové xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí členské xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx určité výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ztrát xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského vkladu.
§223
(1) Xxxxxxxx kapitál družstva xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x jejichž xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx určují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx družstva, xxxxx se zapisuje xx xxxxxxxxxx rejstříku (xxxxxxxxxx základní xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx činit xxxxxxx 50&xxxx;000 Kč.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx členského xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx členský xxxxx) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx části základního xxxxxxxxx vkladu (vstupní xxxxx).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx členskému xxxxxx x k další xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx stanovami.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx ocení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx družstva xxxxxxxxxx všemi xxxxx.
(6) Člen xx xxxxxxx splatit členský xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx, neurčí-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dobou xxxx xxxxxxxxxx.
§224
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx konání ustavující xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komisi.
(3) Xx xxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx členská xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx schůzi xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx usnesení většinou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx vzít xxxx přihlášku zpět xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Ustavující xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx vkladům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zapisovaného xxxxxxxxxx kapitálu. Základní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xx konání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx osvědčuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx jednotlivých xxxxxxxxx vkladů, x xxxx se na xxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x schválení xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxx xxxxxxxxx text xxxxxx.
§225
(1) Xxxxxxxx vzniká xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx polovina xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Návrh xx xxxxx xx povinno xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx.
(3) K xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx družstva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx x schválení stanov,
x) xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx.
§226
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx:
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),
c) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx, xxxxxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxx členských xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxx x počet xxxxxx členů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x způsob jejich xxxxxxxxx x jednání,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxx a použití xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx, vyplývá-li xx z xxxxxx xxxxxx.
(2) Je-li xxxxx xxxxxx podmínkou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx člena k xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Není-li zvláštní xxxxxx xx stanovách, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) O xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Představenstvo xxxxxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §173 xxxx. 4 xx xxxxxxx obdobně.
Díl II.
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
§227
(1) Xxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx členem xxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxxxx podmínek vyplývajících xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxx,
b) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx x družstvu x xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx jiného, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, x xxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxx vztahu xxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx nevzniká xxxx xxxxxxxxxx vstupního vkladu.
(5) Xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxx, jeho vzniku x zániku xxxxxxxx xxxxxxx.
§228
Družstvo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx firmy nebo xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxx x bydliště xxxxxxx osoby jako xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výše, x xxx xxx splacen. Xx seznamu xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Představenstvo xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx seznamu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vydání potvrzení x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x seznamu.
§229
(1) Xxxxxxx práva a xxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx na jinou xxxxx podléhá souhlasu xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx člen xxxxxxx x členské schůzi. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx družstva v xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx převádějícího xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x převodem xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§230
Převod xxxx x povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx x členstvím přecházejí xx nabyvatele xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx členství příslušnému xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx uvedeným x xxxx smlouvě. Tytéž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakmile xxxxxxxxx xxxxxxxx obdrží xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členství.
§231
(1) Xxxxxxxx xxxxxx písemnou xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxx, zamítnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vyrozumění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí nebo x xxxxxxx nebo, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx převoditelné, xxxxxxxxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxx a povinností, xxxx právní mocí xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx členských xxxx x xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx vymáhané povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 41) a, xxx-xx x této xxxxx podán návrh xx zastavení exekuce, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx majetek xxxxx x xxxxxx důvodů xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxx xxxxx, xx majetek xxxxxxxx xx zcela xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx; jestliže xxx xxxxxxxx vyplatilo xxxx vypořádací xxxxx, xxxx xxx xx 2 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx členství x xxxx určené xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx představenstvu xxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxx vyloučen, jestliže xxxxxxxx x přes xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, který xxxxxxxx xxxxx družstvu nebo xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx písemně xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx neurčují xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k členské xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xx odvolání uplatněno xx xxx xxxxxx xxx dne, xxx xx člen dověděl xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx.
(5) Xxxx na návrh xxxxx, jehož se xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx členské xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxxx, je-li x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx na xxxxxx xxxxxx uplatněno xx 3 měsíců xxx xxx konání xxxxxxx schůze, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, ode dne, xxx xx člen xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx konání, xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx proto, xx x něm xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx tvrzeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx, xxx xx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxx roku xxx xxx konání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxx, k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx související x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx byla xxxxxxxx dražební vyhláška xxxxx zákona upravujícího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx o to xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a nebezpečí xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
§232
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx. Zákon nebo xxxxxxx xxxxx určit, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx členství xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Souhlas xxxxxxxxxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx x členstvím x xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx člena, xxxxx členství xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx právnické xxxxx x družstvu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx konkursu, popřípadě xxxxx zánikem. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx.
§233
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx družstva xx dosavadní xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Vypořádací xxxxx se určí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxx xxxxxx ukončených xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx splacených xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx družstva podle xxxxxx závěrky za xxx, v němž xxxxxxxx zaniklo. Xxx xxxxxxxx xxxx vypořádacího xxxxxx xx nepřihlíží xx kapitálu, xxxx xx x nedělitelném xxxxx, x jestliže xx xxxxxxx xx xxxxxx, x v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondech. Xxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxx členů x xxxxxxx xxx xxxxxx členstvím xxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx sestavuje.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx splatný xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, x xxxx členství xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx na zisku xxxxxx jen xx xxxxxx xxxxxx členství.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§234
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a to x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx družstvu xxxxxx x xxxxxxxx. Stanovy xxxxx určit, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x případě, xxx spočíval xxxxxxx xxxxx v poskytnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx odpovídá xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vrácení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x v xxxxxxx, že tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§235
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Družstvo xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nejméně xx výši 10 % xxxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x 10 % xxxxxxx čistého zisku, x xx xx xx doby, než xxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zapisovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx družstva. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx nedělitelný fond xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Nedělitelný xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§236
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Na xxxxxx xxxxx, který xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx členská schůze xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx jiného, určí xx podíl člena xx xxxxx xxxxxxx x rozdělení xxxx xxxxx poměrem xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x splaceným xxxxxxx xxxxx xxxxx; u xxxxx, xxxxxxx členství x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx, xx tento xxxxx poměrně xxxxx.
(3) Xxxxxxx družstva xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, mohou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx, který xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
Díl III.
Xxxxxx družstva
§237
Xxxxxx družstva xxxx:
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx družstva xxxxx stanov.
§238
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx může xxx jen xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §244a x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x volbě xxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxx zmocněna; xxxx xxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stejné xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx členem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobně, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx další xxxxx xxx za xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komise xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxxx.
Xxxxxxx schůze
§239
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx družstva xx xxxxxx členů družstva (xxxx xxx "členská xxxxxx").
(2) Členská xxxxxx se schází xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx oznámeno xxxxxxxx určeným xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx 3 delegátů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §182 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xx písemně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx družstva, kontrolní xxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx případech, xxxxxx-xx xxx stanovy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx se xxxxxx xx 40 dnů xx doručení žádosti, xx osoba písemně xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx požadoval xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx společně x nerozdílně xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx družstva.
(4) Xx působnosti xxxxxxx xxxxxx patří:
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) rozhodovat x rozdělení x xxxxx zisku, popřípadě xxxxxxx xxxxxx ztráty,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx o přeměně xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §67a a x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx o prodeji xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx x xxxx; xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx převést byt xxxx nebytový xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, xxxxx je nájemcem.
(5) Členská xxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx zákon, xxxxxxx, xxxxxxxxx pokud xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určit, xx xxxxxxx schůze xxxxx xxxxxx formou xxxxxxx xxxxxx. Xxx rozhodování xx sčítají xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx družstva, xxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx a x dalších xxxxxxxxx, xxxxxx-xx tak xxxxxxx.
(7) Není-li x xxxxxxx na rozsah xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx v xxxxxxx xxxx stanoveném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Každý x delegátů se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Stanovy xxxxx xxxxx odchylky, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx x organizačnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx schopna xx xxxxxxx, svolá xxxxxxxxxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx konala xx 3 xxxxx ode xxx, kdy xx xxxx xxxxx členská xxxxxx xxxxxxx svolaná. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jednání. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx 10 xxx xxxx xxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxxx. Náhradní xxxxxxx schůze xx xxxxxxx xx usnášet xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx §238 xxxx. 3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx členská xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x schůzí shromáždění xxxxxxxx.
§240
(1) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jinak. X xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x §239 odst. 4 xxxx. x), g) x x) má xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§241
(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx zápis, xxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx usnesení,
c) xxxxxxxx hlasování,
d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx zápisu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxx má xxxxx vyžádat xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§242
(1) Xx návrh člena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxx družstva. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, požádal-li o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx měsíce xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx od konání xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx požádal x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že x něm xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx o tvrzeném xxxxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxx xxxx do jednoho xxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx členské xxxxxx. X ostatním xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §131 xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
§243
Xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánu.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odpovídá jí xx svou xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx navenek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx pro xxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx podpisu alespoň xxxx členů xxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Musí xx xxxxx do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx výzvu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (představenstva), popřípadě xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx schůzí. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x době jeho xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx tak stanovy, xxxxxxxxxx x xxxx x běžnou xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx běžnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxx odpovědnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx obdobně §193 xxxx. 2, §194 odst. 2 xxxxx až xxxx xxxx a odstavce 4 až 7.
§243a
(1) Xxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx žalobu proti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podílejícího xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x náhradu xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx. Jiná xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx družstvo.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx škody xxxxxxxxxxxxxx.
§243x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§244
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx družstva. Xxxxxxxxx xxxxxx má nejméně xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k řádné xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx rozdělení xxxxx xxxx úhrady xxxxxx družstva.
(3) Xx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxx kontrolní komise xxxxxxxxxxxxxx x vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx komise xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jednou xx xxx měsíce.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx stanovy xxxxxxxx, xx jsou voleni xxxxxxxx schůzí.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx si x představenstva jakékoliv xxxxxxxxx x hospodaření xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit kontrolní xxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx mít xxxxxxx důsledky x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx.
(7) X jednotlivým úkonům xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x této xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx platí §243 xxxx. 8.
§244x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxx volit x xxxxxxxxx jednoho nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxx sídlo xx xxxxxx přeshraniční xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komisi; ustanovení §245 xx zde xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx volených xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx vyšší xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §200 xxxx. 5 xx 7 se xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx se družstvo, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx obchodního rejstříku xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxx zaměstnanci právo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného. Xxxxxxxxxx věty první xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x dalších vnitrostátních xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právo volit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx členství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx postupovat xxxxx §245, splňuje-li xxxxxxxx xxx xxxxxxx.
§244x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
§245
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
(1) X xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx určit, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx schůze.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx pověřený členskou xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx s členstvím xxxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxx xxx xxx členů, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx družstva
§246
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pět xxx.
(2) Členové xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx let.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx členové xxxxxx družstva xxxxxx xxxxxxxx.
§247
(1) Xxxxxx xxxxx představenstva x xxxxx kontrolní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Stanovy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx družstva xxxxxx xxx členem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§248
(1) Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx své xxxxxx zvolen, xxxx x xxxxxx odstoupit, xx však povinen xxxxxxx xx orgánu, xxxxx je xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx odstoupení xxxxxxxxx xxxxx oprávněný x xxxx xxxxx xxxxxx. Neurčují-li xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který ho xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx projednat odstoupení xx svém nejbližším xxxxxxxx xxxx, kdy xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx. Xx marném xxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx.
(2) Určují-li xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nastupuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Není-li xxxxxxxxx zvolen, může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx, kdy xxxx xxx xxxxxxxxx řádná xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx má xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx x x případě, xx xxxxxxxx v xxxxxx zanikne xxxxx.
§249
Zákaz xxxxxxxxxx
Členové představenstva x xxxxxxxxx komise xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxx členy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§250
Xxxxxxxxx x představenstvu x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxx jeden xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxx usnesení xxxxxxxx hlasováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x tímto xxxxxxxx hlasování xxxxxxx xxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx se hlasující xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§238 xxxx. 3).
§251
Nároky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
Xxx XX.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxxx
§252
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx rok účetní xxxxxxx.
(2) Spolu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx představenstvo x xxxxxx rozdělení x xxxxx zisku, xxxxxxxxx xxxxxx úhrady xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx mohou xxxxxxx řádnou xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
§253
Určují-li xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 9) xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx roce a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spolu x řádnou účetní xxxxxxxx x projednání xxxxxxx schůzi.
Xxx X.
Xxxxxxx, likvidace x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
§254
(1) Xxxxxxxx zaniká xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zúčastněné na xxxxxxxxxxxx xxxx zaniká xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx se xxxxxxx:
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx konkursu x xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx družstvo xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx musí xxx xxxxxxx notářský xxxxx.
§255
§255 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.
§256
§256 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx.

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§257
(1) Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, která osvědčí xxxxxx zájem, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx likvidaci, xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx stanovený v §221 xxxx. 3,
b) xxxxxx členských xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v §223 xxxx. 2,
c) uplynuly xxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx období xxxxxx xxxxxxxx x nebyly xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx porušena xxxxxxxxx xxxxxx členskou xxxxxx, anebo xxxxxxxx xx xxxx delší xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činnost,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §56 odst. 3,
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Soud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx družstva xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx navrženo, xxxxxxxx je jeho xxxxxxxxxx xxxxx.
§258
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx bude v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx skončení xxxx xxxx.
(2) Toto xxxxxxxxxx musí však xxx učiněno xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§259
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx jmenováni xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx schůze.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vypracovat xxxx xxxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Návrh xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mezi xxxxx, xxxxxxx členství xx xxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx alespoň jeden xxx. Xxxxxxxx-xx stanovy xxxxx, rozdělí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xx základním kapitálu xxxxxxxx. Xx vracení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §234 xxxx. 1.
(4) Každý xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xx tří xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx navrhnout, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx soud xxxxxx, xxxxxxxx zároveň x xxxxxxxxx likvidačního xxxxxxxx. Do uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§260
Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Nestanoví-li xx x xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X xxx X (§56 xx 75c) xxxx xxxxx xxxxxx.
ČÁST XXX.
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX I.
XXXXXX XXXXXXXXXX
Xxx X.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
§261
(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx okolnostem, xx xx týkají xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx se řídí xxxxxx závazkové xxxxxx xxxx státem nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikateli xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xx za xxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
a) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx společníkem x xxxxxxxx společností, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x vztahy xxxxxxxx xx účasti na xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx ze xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx zakladateli xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x družstvem, xxxxx x mezi členy xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§642),
x) ze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (§476), xxxxxxx x nájmu xxxxxxx (§488b), zástavní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (§117a), xxxxxxx x xxxxx (§497), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§591), xxxxxxx zasílatelské (§601), smlouvy x xxxxxxx dopravního prostředku (§638), xxxxxxx x xxxxxx společenství (§673), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§682), xxxxxxx x xxxxxx (§692), xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx věcí (§700), xxxxxxx x xxxxxx xxxx (§708) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (§716),
x) x xxxxxxxx záruky (§313), x xxxxxxxxxx xxxx (§720) x xxxxx odškodnění (§725),
x) xxxx společností xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem,
x) xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vkladu,
x) x xxxxxxxxxx zajištění 37).
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx se xxxx i vztahy xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vztazích, xxx xx xxxx touto xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxx XX této části xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stran xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se na xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx; při xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxx postavení xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxxxxx zákoníkem x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
§262
(1) Strany xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nespadá pod xxxxxx xxxxxxx x §261, se xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx směřuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Dohodou xxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvách xxxx xxxxxxxxx smlouvách x xxxxxxxxxxxxxx klauzulích x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřujících x xxxxxxx spotřebitele.
(2) Xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx-xx jenom xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §261 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx ustanovení této xxxxx na xxx xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, spotřebitelských xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxx x ochraně spotřebitele xxxx je třeba xxxxxx xxxx, xx-xx xx xx prospěch xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx.
§263
(1) Xxxxxx xx mohou xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx části zákona xxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx vyloučit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §261 x 262, §263 xx 272, §273, §276 xx 288, §301, 303, 304, §306 xxxx. 2 x 3, §308, §311 odst. 1, §312, §321 odst. 4, §322, §323, 324, §340 xxxx. 4 až 6, §341, 343a, 343b, 344, 365, 370, 371, 376, 382, 384, §386 xx 408, §444, 458, 459, 477, 478, §479 xxxx. 2, §480, §483 odst. 3, §488, 488a, §488c488e, §493 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §499, §509 xxxx. 1, §528, 535, 592, 597, 608, §612 xx 614, §620, §622 xxxx. 4, §628, 629, 655, 655a, 658, 659a, 659b, 659c, §660 xxxx. 4 a 5, §662 xxxx. 2 a 3, §662a xxxx. 3, §668 xxxx. 2, 3, 4 x 6, §669 xxxx. 6, §669a xxxx. 2, §672a, §673 xxxx. 2, §678, §679 xxxx. 1, §680, 707, §709 xxxx. 3, §710 xxxx. 2 a 3, §713 odst. 2, §714 xxxx. 4, §715a, §718 xxxx. 1, §719a, §722 xx 724, §729, 743 a §745 xxxx. 2.
(2) Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§264
(1) Xxx určení xxxx x povinností ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx zvyklostem zachovávaným xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx x xxxxxxx x obsahem xxxxxxx xxxx se xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx použijí xxxx těmi ustanoveními xxxxxx zákona, jež xxxxxx donucující xxxxxx.
§265
Xxxxx xxxxx, který xx x rozporu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxx, nepožívá právní xxxxxxx.
Xxx II.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úkonech
§266
(1) Projev xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx straně, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx nebo xx xxxxx xxx xxxx.
(2) X xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx by mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx určen. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx jim zpravidla x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 se vezme xxxxxxxx xxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxxx vůle, xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx strany xxxx xxxxx zavedly, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxx připouštějící různý xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx první x jednání xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxx této xxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podnikání, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx smlouvy, xx xxxxxxxx místo, xxxxx xx xx smlouvě xxxxxxx, xxxxx změna xxxx xxxxxxxx druhé xxxxxx.
§267
(1) Xxxxxxxx je neplatnost xxxxxxxx úkonu stanovena xxxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xx této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx xxx xxxxxxx uzavřené xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxxx §49 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxx dohoda x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (§262) xxxx xxxxxx o xxxxxx sporu mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxx xxxxxx neplatné xxxxx v xxxxxxx, xx xx xx xx vztahuje důvod xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx neplatnosti xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§268
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxx, xxxxx xxx právní xxxx xxxxx, ledaže xxxx osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxx (§373 x násl.).
Xxx III.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxx o xxxxxxxx smlouvy
§269
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx II xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx smluv xx použijí xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x těchto xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxx smlouvy. Jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx uzavřena xxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nezávisí xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx, aby dohoda xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx §291.
§270
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxx mezi stranami xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx, xxxxxx strany xxxx před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemá xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy. X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odkládací účinky.
(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §291. Xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxx účinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§292 xxxx. 4 x 5), xxxxxx strany xx dohodly, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx.
§271
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx navzájem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx strana, xxxxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx je xxxxxx x rozporu x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxxx. Kdo xxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §373 x xxxx.
§272
(1) Xxxxxxx vyžaduje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx strana xxx xxxxxxx o xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx uzavřena v xxxxxxx formě.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx uzavřená xxxxxxx ustanovení, že xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx formě, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx.
§273
(1) Xxxx xxxxxx smlouvy xxx určit xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx přiložené.
(2) Xxxxxxxx ujednání xx xxxxxxx xxxx přednost xxxx zněním obchodních xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1.
(3) X uzavření smlouvy xxx užít xxxxxxxxx xxxxxxxxx užívaných x xxxxxxxxx xxxxx.
§274
Použijí-li xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx v užívaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx to, xx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxx účinků stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykládacími xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx používají.
§275
(1) Xx-xx uzavřeno xxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedné xxxxxxx, xxxxxxxx se každá x xxxxxx smluv xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx stranám známého xxxxx xxxxx uvedených x odstavci 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxx smlouvy xxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxxx, vznik xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zánik xxxxx x xxxxxx xxxxx jiným způsobem xxx splněním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x povahy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx nebo více xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx smlouvách xxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx strany xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx, xxxxx xx návrh určen, xxxxxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx určitého xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxx případě xx xxxxxxx návrhu účinné x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx návrhu.
Xxxxx 2.
Xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx
§276
(1) Projev xxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx návrhem na xxxxxxxx smlouvy (xxxx xxx"xxxxxxx xxxxx"), jestliže xxxxx xxxxxxxx §269.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xx považuje xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy.
§277
Xxxxxxx xxxxx xxx odvolat, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu způsobem, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§278
Na xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx smlouva uzavřena x osobou, která x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu x xx xxxxx x něm xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx, x navrhovatel xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx současně xxxxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterému příjemci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§279
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx té, xxx xx došlo xxxxxxx xxxxxx podle §278.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx, xxx stanoví xxxxxxxx 1, smlouva xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx uzavření xxxxxxx a xxxxxx x tom zašle xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatele x xxxxxxxx xxxxxxx.
§280
Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je smlouva xxxxxxxx xx všemi xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxx xxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxxxx veřejná soutěž
§281
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobám xxxxxx (xxxx xxx "vyhlašovatel") x xxxxxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx smlouvy (xxxxxxxx xxxxxxx soutěž), xxxx tím xxxxx x podávání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx").
§282
(1) X xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předmět požadovaného xxxxxxx a zásady xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxxxx, na němž xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx vybraného xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxx podmínek xxxxxxx xxxx xxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§283
Vyhlašovatel xxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zrušit, ledaže xx xxxx právo x xxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx vyhradil a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx soutěže.
§284
(1) Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, jen xxxx xxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx se návrh xxxx odchýlit jen x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xx lhůtě stanovené x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxx přiznávají xxxxxxxx xxxxxxx.
§285
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx soutěže přiznávají xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx této lhůty. Xxxxxxxx soutěže xxxxx xxxxxxxx, xx návrh xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxxx xxxx doplňovat xxx x xxxx, xxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxx xxxxxxx, ledaže xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx nevylučují. Xxxxx xxx měnit nebo xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx stanovených v xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§286
(1) Xxxxxxxxxxxx vybere nejvhodnější x předložených xxxxxx x oznámí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx soutěže stanoven xxxxxx výběru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx , je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx návrh, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
§287
(1) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx návrh, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §286. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx účastník xxxxxxx sdělí vyhlašovateli xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dojití sdělení x xxxxxxx xxxxxx, xx odmítá xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx toto xxxxx vyhradil x xxxxxxxxxx soutěže.
§288
Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx návrhy xxxx xxxxxxxxx.
Xxx IV.
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
§289
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem.
(2) Smlouva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§290
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxx x xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx strana xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx oprávněná strana xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx soud xxxx osoba určená xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobené xx xxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněná strana xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxx o uzavření xxxxxxx.
§291
Ustanovení §290 a §292 xxxx. 1 x 2 xx použijí xxxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxx stran x tom, že xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx ještě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx chybějící xxxxx xxxxxxx xx podle xxxx xxxxxx xxx xxxxx soudem nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v případě, xxx xx nedošlo x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx jedna xxxx xxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§292
(1) Xxxxx smlouvy se xxxx xxxxx účelu xxxxxx sledovaného xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxx, za nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jakož x x zásadě poctivého xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx osobou xxxxxxx xx smlouvě x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §290 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy oprávněná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §290 xxxx. 1, nestanoví-li xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx být xxxxx než xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z §391 a xxxx. xxxxxx zákona.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx strana nevyzve xxxxxxxxx stranu ke xxxxxxx tohoto závazku x xxxx xxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Závazek doplnit xxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxx, xxxxxxxx oprávněná xxxxxx xxxxxxx zavázanou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx závazku x xxxx xxxxxx x xxxxxx o doplnění xxxxxx xxxxxxx (§291), xxxxx xx jednoho xxxx od uzavření xxxx dohody.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxx straně xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx strana xxxx xxxxx okolností xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxxx.
Xxx X.
Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
§293
Xx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx společně xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xx, že xxxx zavázány společně x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx požadovat xxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
§294
Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx nebo x xxxxxx závazku, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x rozsahu svého xxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx zavázáni rovným xxxxx.
§295
Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx závazek, x jehož xxxxxx xxxxxxx, že xxx xxx splnit pouze xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§296
Xx-xx xxxxxxx zavázán xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx nebo xxxxxxx něco xxxxxx.
Xxx VI.
Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx 1.
§297
§297 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1995 Xx.
§298
§298 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 84/1995 Xx.
§299
§299 xxxxxx xxxxxxx předpsiem x. 367/2000 Sb.
Xxxxx 2.
Xxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxx
§300
Xxxxxxxxx vylučující odpovědnost (§374) nemají vliv xx xxxxxxxxx platit xxxxxxx pokutu.
§301
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx smluvní xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx později xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §373 x násl.
§302
Odstoupení xx smlouvy se xxxxxxxx nároku na xxxxxxxxx smluvní pokuty.
Xxxxx 3.
Xxxxxx
§303
Kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx uspokojí, xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, stává xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§304
(1) Xxxxxxx xxx zajistit xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dlužníka je xxxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníka xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx lze zajistit x xxxxxxx, který xxxxxxx x budoucnu xxxx jehož xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.
§305
Xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na požádání xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§306
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x případě, xx dlužník nesplnil xxxx splatný závazek x přiměřené xxxx xxxx, xx xxx x tomu xxxxxxxxx xxxxxxx vyzván. Tohoto xxxxxxx není xxxxx, xxxxxxxx je věřitel xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx dlužník xxxx xxxxxxx nesplní.
(2) Xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx, a použít x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx oprávněn xxxxxxx, xxxxx věřitel xxxxxxx svou pohledávku xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Jestliže xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx ručiteli náklady, xxxxx mu xxx xxxxxxx.
§307
(1) Xxxxxx-xx se xx xxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxx, xxxx xxxxx x nich za xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejná xxxxx xxxx spoludlužník.
(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx částečným xxxxxxx xxxxxxx, zůstává-li xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ručení na xxxxxxxxxx v xxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupitelem xxxx prokázáno postupníkem.
§308
Xxxxxxx, xxxx xxxxx závazek, xx xxxxx ručí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, a jež xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§309
Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx uplatnit vůči xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx věřiteli, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ručiteli uplatnit xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z ručení.
§310
Právo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§311
(1) Xxxxxx zaniká zánikem xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Ručení xxxx nezaniká, xxxxxxxx xxxxxxx zanikl xxx xxxxxxxxx xxxxxx dlužníka x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.
§312
Xxxxxxxxxx §305311 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxx.
Oddíl 4.
Xxxxxxxx záruka
§313
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx určité xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
§314
Je-li xxxxxxxx zárukou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx to, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nárok, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx porušil xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx zajištěno bankovní xxxxxxx.
§315
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vůči kterékoliv x xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx banka, xxxxx potvrdila bankovní xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx plnění, xx xxxxx xx xxxx plnění xxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx bankovní xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx banka oznámí, xx xxxx banka xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx odpovídá xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§316
(1) Xxxxx ručí za xxxxxxx xxxxxxxxxxx závazku xx xxxx částky x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx záruční listina xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dlužníkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazku xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
§317
Xxxxxxxxx-xx xx záruční listiny xxxx jiného, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx námitky, xxxxx xx byl xxxxxxxx vůči věřiteli xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx, xxxx o xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx splnil xxxx závazek, xx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§318
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svá xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx když xxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx, xxxx věřitel postoupit xxx práva x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bankovní xxxxxxx.
§319
Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x bankovní xxxxxx, xxx xxxx x xxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx listině xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx předloženy xxx xxxx výzvě xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx ní.
§320
Je-li xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oprávněného xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx banky.
§321
(1) Xx-xx doba platnosti x záruční xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx nároky z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx to, xx banka xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx námitky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxxxx xxxx věřiteli.
(4) Věřitel, který xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxx, xx něž neměl xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxxx.
§322
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.
(2) Vztah xxxx bankou a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx ustanovení o xxxxxxx mandátní.
Xxxxx 5.
Xxxxxx závazku
§323
(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx se xx xx, xx x uznaném rozsahu xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx uznání. Xxxx xxxxxx nastávají x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx uvedené x §407 odst. 2 x 3.
(3) Xxxxxx xxxxxxx má xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 6.
§323x
§323x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 409/2010 Xx.
§323a
§323x xxxxxx právním předpisem x. 409/2010 Xx.
§323x
§323c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 409/2010 Sb.
§323d
§323x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx.
§323e
§323x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2010 Sb.
§323x
§323x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 409/2010 Xx.
§323g
§323x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2007 Sb.
§323x
§323h xxxxxx právním předpisem x. 344/2007 Sb.
§323x
§323x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2007 Xx.
Díl XXX.
Xxxxx závazku jeho xxxxxxx
Oddíl 1.
Xxxxxx xxxxxx
§324
(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx splněn xxxx x řádně.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx plněním xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zanikl odstoupením xxxxxxxx od smlouvy.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plnění x xxxxxxx xxxx xxxxx odstoupit xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx závazku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věřitele xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x závazek xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx smluvní xxxxxx.
§325
Mají-li xxxxxx xxxxxxxx závazky, xxxx se splnění xxxxxxx xxxxxx stranou xxxxxxx xxx ta xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx je připravena x schopna xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx smlouvy, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx některého xxxxxxx xxxxxxx něco xxxxxx.
§326
(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxx odepřít až xx doby, kdy xx bude xxxxxxxxxx xxxx dostatečně zajištěno xxxxxx xxxxx strany, xxxxxxxx xx uzavření xxxxxxx xx stane xxxxxxx, xx druhá xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx způsobilosti xxxxxxxxxx plnění nebo xxxxxxxx x svému xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) X případech uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx oprávněná xxxxxx xxxxxxxx xxxxx straně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx může xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx konkurs.
(3) Xxxxx x odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx něco xxxxxx, xxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx odepřít xxxxxx xxxx odstoupit xx smlouvy x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx.
§327
(1) Xxx-xx xxxxxxx splnit xxxxxxxx způsoby, má xxxxx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx smlouvy nevyplývá, xx xxxx právo xxxxxxxx věřiteli. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx neurčí xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xx xxxx stanovené xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx práva xxxxxxx xxxx věřitel, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx plnění x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx druhé xxxxxx xxxxx způsob změnit.
§328
Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx podle xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx poskytnout věřiteli xxx, xxx se xxxx pro účely, xxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§329
Xxxxxxx xx xxxxxxx přijmout x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud částečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uzavření smlouvy, xxxxxxxx xxxxx účel xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§330
(1) Xx-xx xxx věřiteli xxxxxxx týmž dlužníkem xxxxxxx závazků x xxxxxxxxxx xxxxxx nestačí xx xxxxxxx všech xxxxxxx, xx splněn xxxxxxx určený xxx xxxxxx dlužníkem. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xx splněn xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx příslušenství.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx jinak.
(3) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx několik xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx nejdříve závazku, xxxxx splnění xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Placení xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, když xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx porušení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx neurčí xxxx xxxxxxx.
§331
Plní-li xxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxx jiné osoby, xxxxxxxx tak, xxxx xx xxxxxxx plnil xxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.
§332
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nabídnuté xxxxx xxxxxx, jestliže x xxx dlužník souhlasí. Xxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx za závazek xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx a dlužník xxxx xxxxxxx porušil.
(2) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx třetí osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx povinen xx vydat x xx ni xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§333
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx požadovat xx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x odepřít xx, xxxxx xx xxxxxxxxx není současně xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxx xxxxx, xxxxx předloží xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, jako xxxxx xxxxxxx plnil xxxxxxxx.
§334
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx být xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx trvání xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dlužníku podle xxxxxxx, xxx když xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxx plnění
§335
X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx ve stanoveném xxxxx.
§336
Není-li xxxxx plnění xxxxxx xx smlouvě a xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx místo podnikání, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dlužník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§337
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx x náklady x sídle nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx nebo tento xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx věřitel po xxxxxxxx smlouvy sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x placením xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§338
Vznikl-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx současně x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x místě xxxxxx xxxxxx xxxx této xxxxxxxxxx.
§339
Peněžitý xxxxxxx lze xxx xxxxx na účet xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx poukazem, xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stranami.
Xxxxx 3.
Xxxx xxxxxx
§340
(1) Dlužník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x době stanovené xx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx věřitel xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx té, xxx xxx xxxxxxxxx x plnění požádán.
(3) Cenu xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §261 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx poskytnout službu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx do 30 xxx
x) xxx xxx, xxx xx xxxx doručena xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
b) x xxx xxxxx x plnění
1. xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxxx-xx možné xxxxx den doručení xxxxxxx xxxx jiné xxxxx podobné xxxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dříve, než xxxxx nebo služba,
2. xxx dne xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx sjednat dobu xxxxxxxxxx delší než 60 xxx jen xxxxx, pokud to xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xx-xx ujednáno xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx řádně splněno, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx delší xxx 30 dnů. Xxxxxxx xxxx převzetí xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx xxx xxx xxxxx, xxxx-xx xx vůči xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(6) Xx-xx dlužníkem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx delší xxx 30 dní xxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x doba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 60 dnů, xxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§340x
Xxxxxxxxxxx §340 není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx splátek.
§340x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2013 Xx. s účinností xx 1.7.2013
§341
Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx plnění, x xxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx době, určí xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx věřitele x přihlédnutím x xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx x x důvodu, proč xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx přenecháno xxxxxxxxxx.
§342
(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx uzavření xxxxxxx xxxx povaha xxxxxx xxx určení, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxx z xxxx.
(2) Je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, před xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxx, avšak dlužník xx xxxxxxxx plnit xxxx závazek.
(3) Xx-xx xxxx plnění xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxx xxxxx věřitel xxxxxxxx požadovat xxxxxx, xxx dlužník xxxx xxxxxxxx plnit xxxx xxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxx plnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx před xxxxx xxxxx věřitel xxxxxxxx požadovat xxxxxx x xxxxxxx plnit xxxx xxxxxxx.
§343
Xxxxx-xx xxxxxxx peněžitý xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dobou xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx věřitele xxxxxxx od xxxxxx xxxxxx úrok xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx dříve.
§343x
Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx §340 odst. 4 xx 6 x xxxxxx x xxxx xxxxx z prodlení, xx-xx xxxx věřiteli xxxxx nespravedlivá, xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx neplatnosti může x právnická xxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx 42).
§343a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2013
§343x
(1) Xxxxx, že dohoda xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx hrubě xxxxxxxxxxxxx.
(2) Má xx xx xx, xx dohoda, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx hrubě xxxxxxxxxxxxx.
§343b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 179/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2013
Díl VIII.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx závazku
Xxxxx 1.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
§344
Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pouze v xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxx tento xxxxx.
§345
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx dlužníka (§365) xxxx xxxxxxxx (§370) podstatné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx straně x xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx účely tohoto xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx podstatné, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x této xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx smlouva xxxxxxxx, xx xxxxx strana xxxxxx mít xxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx má xx xx, xx porušení xxxxxxx xxxx podstatné.
(3) Xxxxxx-xx strana xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx odstoupit od xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx lhůtu, vzniká xx xxxxx odstoupit xx smlouvy po xxxxxxxx xxxx xxxxx.
§346
(1) Xxxxxxx-xx prodlení dlužníka xxxx věřitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx druhá xxxxxx xxxxxxxxx od smlouvy x xxxxxxx, xx xxxxxx, která je x prodlení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx přiměřené xxxxx, která jí x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx v prodlení, xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx, může xxxxx strana od xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxx x plnění xxxx xxxx jejím xxxxxxxxx.
§347
(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx věřitele xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odstoupit xx smlouvy jen xxxxxxx plnění, které xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) X smluv x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx x prodlení.
(3) Xxxxxxx xxxxx plnění, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx bylo xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, lze xxxxxxxxx xx smlouvy, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxx xxxx zřejmě xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx hospodářský xxxxxx xxx xxxxxx plnění, x něhož nastalo xxxxxxxx, nebo neplnění xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§348
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx být plněna x budoucnu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývá ještě xxxx xxxxx stanovenou xxx plnění smluvní xxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxxx bude porušena xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx dostatečnou jistotu.
(2) Xxxxxxx povinnosti, xxx xx xxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxx odstoupit xx xxxxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx povinnost xxxxxxx.
§349
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, když x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xx xxxxxxx druhé xxxxxx; xx xxxx xxxx xxxxx účinky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo měnit xxx xxxxxxxx druhé xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xx byla xxxxxxxx zpráva, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxx.
(3) Vyplývá-li x xxxxxx smlouvy, že xxxxxxx xxxx xxxxx xx splnění závazku xx době xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx neoznámí xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§350
(1) Xx-xx xxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx být poskytnuta x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prohlásit, xx xxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxxxxx druhá xxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx x xxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uplynutím této xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiměřená.
§351
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx všechna xxxxx x povinnosti stran xx smlouvy. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy, xxx smluvních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volby xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §262, řešení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx stran xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x po ukončení xxxxxxx.
(2) Strana, xxxxx xxxx před xxxxxxxxxxx od smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, toto xxxxxx xxxxx, x peněžního xxxxxxx xxxxx s xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx smlouvě xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §502. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, má xxxxx na úhradu xxxxxxx s xxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemožnosti xxxxxx
§352
(1) Xxxxxxx xx považuje za xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxx nesplnitelným xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx uzavření smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ohraničená, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx uděleno, xxxxxxx o xx xxxxx usiloval.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx část xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývá x jejího xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx znám v xxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx ohledně xxxxxxx plnění.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx dlužník.
§353
Dlužník, xxxxx xxxxxxx zanikl xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx uhradit xxxxx xxx způsobenou xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§374). Xxx náhradu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §373 x xxxx.
§354
Xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx plnění nebo xxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x §351.
Xxxxx 3.
Xxxxxxxx
§355
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaplacením xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx straně, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x stanovené odstupné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §351 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxx pro účinky xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx závazku xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx část.
Oddíl 4.
Xxxxxxx xxxxx smlouvy
§356
(1) Xxxxx-xx xx po uzavření xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx v xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x důsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx uzavřena, může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xx xxxxxxxxx.
(2) Xx změnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx poměrů xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
§357
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §356, xx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx účinky xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxx xxxxxxxxx §351.
Díl XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§358
X započtení xxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxx xxxxxxxx u xxxxx. Xxxxxxxxx však xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nastalo xxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx.
§359
Xxxxx xxxxxxxxxx splatné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§360
Započíst xxx x xxxxxxxxxx, xxx není xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx obsah.
§361
Xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vkladový xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pouze k xxxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx má xxxx xxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.
§362
Peněžité xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx měny jsou xxxxxxxxxxxxx, xxx když xxxx xxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx devizový xxxx xxxxxx x den, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx způsobilými k xxxxxxxxx. Rozhodný je xxxxxxxx kurs xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x místě xxxxxxxxx, popřípadě bydliště xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxx.
§363
Byla-li xxxxxxxxxx postupně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx prvnímu xxxxxxxx, x pohledávku, kterou xx xxxx poslednímu xxxxxxxx.
§364
Xx xxxxxxx dohody stran xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky.
Xxx X.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx
Xxxxx 1.
Prodlení xxxxxxxx
§365
Xxxxxxx xx v xxxxxxxx, xxxxxxxx nesplní xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, x to xx do xxxx xxxxxxxxxx řádného plnění xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx zanikne xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx, pokud nemůže xxxxx xxxx závazek x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx.
§366
Pokud xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx trvat na xxxxxx xxxxxx závazku.
§367
Věřitel xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xx něho xxxxxxx xxxxx xxxxx §373 x xxxx. Odstoupit xx xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx smlouva.
§368
(1) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vrácením xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx x věcí, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nenesl xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx věci ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ztráta, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxx xx to, z xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx nahradí xxxxxxxx xxxxx na xxxx, xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx, xxx nesl xxxxxxxxx xxxxx na xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastníkem věci xxxx xx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx rozhodující xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx škody xx xxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx škody xxxxx §373 a xxxx. xxx xxxx xxxxxx.
§369
(1) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx sazba xxxxx x xxxxxxxx, xx dlužník xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, jinak xxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanského. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx na úhradu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx kryta úroky x prodlení.
§369x
§369a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2013 Xx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxx věřitele
§370
Xxxxxxx je x xxxxxxxx, jestliže v xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx vztahu nepřevezme xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spolupůsobení xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx mohl xxxxxx svůj xxxxxxx.
§371
(1) Xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx, xxxx dlužník xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zákon nestanoví xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx, náhradu xxxxx xxxxx §373 x xxxx. Xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§372
(1) Xx-xx předmětem xxxxxx xxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx svými povinnostmi, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx škody xx xxxx (§368 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx dlužník.
(2) Xxxxxxxx škoda xx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxx věřitel, xxxx xxxxxxx povinen x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxxx xxxxx
§373
Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx straně, xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vylučujícími xxxxxxxxxxx.
§374
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jež nastala xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx strany x xxxxx jí ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx rozumně xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx strana tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx odvrátila nebo xxxxxxxxx, a xxxx, xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxx strana xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx vznikla x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnost jsou xxxxxxx pouze na xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§375
Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeno xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx vyloučena odpovědnost xxx x xxxxxxx, xxx xx x xx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxx §374 a xxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přímo zavázána xxxxx povinné xxxxxx.
§376
Poškozená xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ke které xxxx xxxxxxxxx strana xxxxxxx.
§377
(1) Xxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x přihlédnutím xx všem xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx povinnost xx xxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxx povahu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxx důsledcích. Xxxxxx xxxx xxx podána xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dovědět.
(2) Xxxxxxxx povinná xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesplní xxxx oprávněné straně xxxx zpráva včas xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx.
§378
Škoda xx nahrazuje v xxxxxxxx; xxxxxxxx však x to xxxxxxxxx xxxxxx požádá x xx-xx xx možné x xxxxxxx, nahrazuje xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
§379
Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxx kterou xxxx možno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx.
§380
Za xxxxx xx považuje xxx újma, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, že musela xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§381
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zisku xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zpravidla x xxxxxxxx xxxxxxxxx styku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x němž xxxxxxx.
§382
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx té xxxxx xxxxx, jež xxxx způsobena nesplněním xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx předcházení xxxxxx škody xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§383
Xx-xx x xxxxxxx škody xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně x mezi xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
§384
(1) Xxxxx, xxxxx hrozí xxxxx, xx xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxx vznikla tím, xx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx strana xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle odstavce 1.
§385
Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx strana při xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx od xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uzavřít náhradní xxxxxxx k účelu, x xxxxx měla xxxxxxx xxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§386
(1) Xx vztazích xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx či xxxx xxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx povinnosti, x něhož xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx může xxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx vzdát práva xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úmyslně xxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx škody xxxxxx xxxx xxxxxx.
Díl XI.
Xxxxxxxxx
Oddíl 1.
Xxxxxxx xxxxxxxxx
§387
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx dříve, xxx xx xxxxxxx poslední x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxx promlčení
§388
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nezaniká, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže povinná xxxxx namítne xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) I xx xxxxxxxx promlčecí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplatnit xxx xxxxx při xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx:
x) xxx práva xx xxxxxxxx k téže xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uplatněnému xxxxxx stranou.
§389
Xxxxxxxx xxxxxxx splnil xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co plnil, x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx promlčecí xxxx xxx uplynula.
§390
Xxxxxxxx xx promlčí xxxxx xxxxxxxxxx právní úkon, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nenastanou xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx doby
§391
(1) X práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx promlčecí xxxx ode dne, xxx xxxxx xxxxx xxx uplatněno x xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) X xxxx xxxxxxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxx doba xxx xxx, xxx xxxxxx úkon mohl xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon něco xxxxxx.
§392
(1) X práva na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doba ode xxx, kdy xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx s xxxx xxxxxxx (doba splatnosti). Xxxxxxx-xx obsah závazku x xxxxxxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xxxxxxx činnost, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx něco xxxxxx, xxxxxx promlčecí xxxx běžet od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) X práva xx xxxxx plnění xxxx xxxxxxxxx doba xxx xxxxx dílčí xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx pro nesplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx promlčecí xxxx xx doby splatnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§393
(1) X xxxx xxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jím xxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx. X nároků xx záruky xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx během záruční xxxx a u xxxxxx x právních xxx xx uplatnění xxxxx třetí osobou.
§394
(1) X xxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx od xxxxxxx odstoupil.
(2) X xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx neplatné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxx.
(3) X xxxxx xx náhradu xxxxx podle §268 xxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxx ode xxx, xxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
§395
X xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxx nebo skladované xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxx počíná xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx zániku smlouvy x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiných hodnot. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§396
X xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx vkladovém xxxx běží xxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx.
§397
Nestanoví-li xxxxx pro jednotlivá xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx čtyři xxxx.
§398
X xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx promlčecí xxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx x o xxx, xxx xx povinen x xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxx dne, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§399
Xxxxx xxxxxxx xx škody xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásilky vůči xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx vzniklých x xxxxxxxxx zničení xxxx ztráty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx měla být xxxxxxxx příjemci, u xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx promlčecí xxxx xxxxxxxxx v §397.
§400
Xxxxx x xxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxx nemá xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx.
§401
Strana, xxxx xxx se xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a to x xxxxxxxxx; celková xxxxxxxxx xxxx nesmí xxx delší xxx 10 xxx xx xxxx, xxx počala xxxxxx běžet. Toto xxxxxxxxxx lze xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx promlčecí xxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxx x přetržení xxxxxxxxx xxxx
§402
Xxxxxxxxx xxxx přestává xxxxx, když xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx určení svého xxxxx učiní jakýkoli xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx práva v xxx zahájeném řízení.
§403
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x rozhodčí xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx, jimiž se xxxxxxxx řízení řídí.
(2) Xxxxx-xx určit xxxxxxx rozhodčího xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx x rozhodčím xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§404
(1) Xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, uplatněno x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx běžet xxxxxxxxx doba dnem, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práva, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nárok, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x téže xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx jednoho jednání xxxx několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx, na xxxxx xx nevztahuje odstavec 1, považuje xx xxxxxxxxxx xx uplatněný x xxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxx rozhodčím xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
§404x
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x mediaci.
§404x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 202/2012 Sb. x účinností xx 1.9.2012
§405
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx promlčením xxxxx §402404, xxxxx x xxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xx věci xxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Jestliže x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo rozhodčího xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxx uplynula xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx než xxx, xxxxxxxxxx xx promlčecí xxxx xxx, že xxxxxxxx dříve xxx xxxxx rok ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§406
(1) Xxxxxx nebo rozhodčí xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx spoludlužníku xxxxxxxxx, xx přestala xxxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zahájená x xxxxxx spoludlužníkem, xxxx xx x ním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společně a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxx vyrozumí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx právo xx xxxxxxxxx, soudní xxxx xxxxxxxx řízení třetí xxxxxx xxxx je-li xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přestane xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxx xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx třetí xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx mediace.
§407
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, běží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxx. Týká-li xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx nová xxxxxxxxx doba ohledně xxxx části.
(2) Xxxxxxx úroků xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částky, x níž xx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx usuzovat, xx plněním xxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxx odpovídající právo xxxx v xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 5.
Xxxxxx omezení promlčecí xxxx
§408
(1) Xxx ohledu xx xxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx skončí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx 10 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx poprvé xxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx rozhodčím xxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx pravomocně xxxxxxxx x soudním xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx tři xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx.
XXXXX XX.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXXX OBCHODNÍCH XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Díl X.
Xxxxx xxxxxxx
Oddíl 1.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx ustanovení
§409
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věc (zboží) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx do xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx na něho xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cenu.
(2) Xx smlouvě xxxx xxx kupní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxx alespoň xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže x xxxxxxx x uzavření xxxxxxx vyplývá xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx stanovenou xxxxx §448.
§410
(1) Xxxxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx považuje xx xxxxx smlouvu, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx zboží xxxxxx, xx zavázala předat xxxxx straně podstatnou xxxx věcí, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx zboží.
(2) Xx xxxxx smlouvu xx nepovažuje smlouva, xxxxx xxx převážná xxxx závazku xxxxxx, xxxxx xx zboží xxxxx, spočívá ve xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zboží.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§411
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zboží, xxxxxx xxxxxxx, které xx xx zboží xxxxxxxx, a umožnit xxxxxxxxxx nabýt xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zboží x xxxxxxx se xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx
§412
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx smlouva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx kupujícímu xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přepravní xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ustanovení x odeslání xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxx xxx má xxx xxxxxxxx, uskutečňuje xx xxxxxx, když xx kupujícímu xxxxxxxx xxxxxxxx xx zbožím x tomto xxxxx.
(3) V xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodat xxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxx má xxxxxxxxxxx své xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bydliště xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx její místo xxxx kupujícímu xxxxxx.
§413
Uskutečňuje-li xx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dodání, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kupujícímu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx. Jestliže xxx prodávající xxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§414
(1) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxx:
x) xxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx určen xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,
x) kdykoli xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx smlouvě xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvě, xxxxxx ze xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx, xx dobu xxxxxx x rámci xxxx xxxxx určuje xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx jiného, xxxxxx xxxxx, x xxx má xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx uzavření xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zboží (např. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zboží, xxxxxxxx kupní xxxx xxxx její xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx splnění xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx zboží xxxx určenou dobou, xx kupující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.
§415
Xxxxx x obchodních xxxxxxxxx xxxx z ustálené xxxxxxxxx praxe mezi xxxxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx, rozumí se xxx určení xxxx xxxxxx xx smlouvě xxxxxxx:
a) "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx 10 xxx xxxxxx období,
x) "x polovině xxxxxx" xx 10. xx 20. xxx xxxxxx,
c) "x xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) "xxxxxx xxxxxx" posledních 10 dnů xxxxxx,
x) "xxxxx" x xxxxxxxx x xxxxxxx xx dvou dnů, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 dnů, u xxxxxxxxx xxxxx pět xxx.
§416
Xxxx-xx xxxx xxxxxx zboží xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodat xxxxx xx lhůtě přiměřené x přihlédnutím x xxxxxx zboží x x místu xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx
§417
Prodávající xx xxxxxxx předat xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxx x převzetí x k xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvě.
§418
Xxxxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxxxx §419, xx xxxxxxxxxxx v xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx při xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx doklady xxxx stanovenou xxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxx odstranit xxxx dokladů, jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dotčen.
§419
(1) Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxxxxxx zboží nebo x xxxxxxx nakládání xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, jinak x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx se zbožím xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx, jakost, xxxxxxxxx x obal xxxxx
§420
(1) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxx, a musí xx zabalit xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx x provedení, xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx, x němuž xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx předlohy, je xxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo předlohy, xxx předložil xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vzorku xxxx xxxxxxxx x určením xxxxx popsaným xx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxx popsané ve xxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx mít xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx opatřeno xxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx opatřit xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx, způsobem xxxxxxxxx k xxxxxxxx x ochraně zboží.
§421
(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xx množství xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx oprávněn xxxxx přesné množství xxxxx, xxxxx xx xxx dodáno, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 % množství stanoveného xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx činit xxxxxx mezi množstvím xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x množstvím xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx praxe xxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ceny za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx zboží
§422
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §420, má xxxxx vady. Xx xxxx zboží xx xxxxxxxx x dodání xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx smlouva x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dodává xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx část xxxxx, nevztahují xx xx chybějící xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
§423
Byly-li xxxxxxx podle xxxxxxx xxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx xxx výrobu xxxxx nebo xx xx kupujícího xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx trval xx jejich xxxxxxx.
§424
Prodávající xxxxxxxxxx xx vady xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx x okolnostem, xx xxxxx xxxx smlouva xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xx vady xxxxxx vlastností xxxxx, xxxxx zboží xxxx xxx podle xxxxxxx.
§425
(1) Xxxxxxxxxxx odpovídá xx xxxx, xxxxxx xx xxxxx v okamžiku, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx kupujícího, x xxxx xx xxxx xxxxx zjevnou až xx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyplývající xx záruky xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx odpovídá xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušením xxxx povinností.
§426
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx až do xxxx xxxx dodat xxxxxxxxx část nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo dodat xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx dodaného xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nepřiměřené xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx zachován xxxxx xx náhradu xxxxx.
§427
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx co xxxxxxxx xx přechodu xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx zboží.
(2) Jestliže smlouva xxxxxxx odeslání xxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxx, kdy xxxxx je dopraveno xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx však xx xxxxx směrováno xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx určení xxxx xxxxxxxxx znovu xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, x x xxxx uzavření xxxxxxx prodávající xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx takové xxxxx xxxxx určení xxxx takového xxxxxxxx xxxxxxxx, prohlídka může xxx xxxxxxxx xx xx doby, xxx xxxxx xx dopraveno xx nového xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxx xxxx nezařídí, aby xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxx xxxxxxxx nároky x xxx zjistitelných xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx prokáže, xx tyto xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx škody xx xxxxx.
§428
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx z xxx zboží xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx
x) kupující vady xxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vady xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxx §427 xxxx. 1 a 2, xxxx
x) xxxx xxxxx být xxxxxxxx později při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx však do xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx od dojití xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X vad, xx xxx se xxxxxxxx záruka xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx záruční xxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx nesplnil xxxx xxxx xxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vady xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx musel xxxxx x xxxx xxxxxx zboží.
Xxxxxx xx xxxxxx
§429
(1) Xxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx zboží xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x obvyklému xxxxx xxxx xx si xxxxxxx smluvené, xxxxx xxxxxxx vlastnosti.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prodávajícího, xxxxxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x vyznačení xxxxx xxxxxxx doby xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dodaného xxxxx xx xxxx xxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doba xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx.
§430
Xxxxxxxxx-xx x obsahu xxxxxxx xxxx záručního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx doba xxxxx xxx xxx dodání xxxxx. Xx-xx prodávající xxxxxxx odeslat xxxxx, xxxx záruční xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§431
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx, nevzniká, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx přechodu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx událostmi x nezpůsobil xx xxxxxxxxxxx nebo osoby, x jejichž pomocí xxxxxxxxxxx xxxxx svůj xxxxxxx.
§432
Xxx xxxx xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx §426 xx 428 x §436 xx 441.
Právní xxxx xxxxx
§433
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx s xxxxx omezením xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx třetí xxxxx, xxxx je xxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) jestliže xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx právní ochrany xxxxx právního xxxx xxxxx, na jehož xxxxx má kupující xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx mělo xxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxx x tomto prodeji xxxx místu xxxxxxx x xxxx uzavření xxxxxxx xxxxx.
§434
Nárok x právních vad xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxx kupující.
§435
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §433 xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xx x něm xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx nemohou xxx přiznána x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x prodávající x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kupujícím.
(3) Xxxx xxxxxx nenastávají, xxxxxxxx prodávající x xxxxxxxxx práva třetí xxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Pro xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx ustanovení §436 xx 441.
Xxxxxx z xxx zboží
§436
(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx s vadami xxxxxxxx xxxxxxx podstatným xxxxxxxx (§345 xxxx. 2), může xxxxxxxx:
x) požadovat odstranění xxx dodáním xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx chybějícího xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vad,
x) požadovat odstranění xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx,
x) požadovat xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx od xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxxxxx xx oznámí xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vad xxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Uplatněný nárok xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, že xxxx xxxxx xxxx neopravitelné xxxx xx s xxxxxx opravou xx xxxx spojeny nepřiměřené xxxxxxx, xxxx kupující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx mu prodávající xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx vady xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxx-xx před jejím xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.
(3) Neoznámí-li xxxxxxxx volbu xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v odstavci 2, xx nároky x xxx zboží xxxx xxx nepodstatném xxxxxxxx smlouvy.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx kupující nárok xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x na xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx.
§437
(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kupující xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx slevu z xxxxx ceny.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x kupní xxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, je prodávající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vady xxxxx. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx odstranění xxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxxx, kterou je xxxxxxx poskytnout k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx zboží, xxxxx nároku xx xxxxxxx škody x xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx slevu x xxxxx ceny, xxxx prodávající xxxxxx xxxxxxxxxx, že vady xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx kupující xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neoznámí prodávajícímu xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxx kupující xxxxxxxx xxxxx xx slevu x xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx v přiměřené xxxxx xxxx odstoupením xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodávajícího xxxxx.
§438
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx stavu, x xxxxx xx xxxx xxxxxx. Ustanovení §441 xxxxx obdobně.
§439
(1) Xxxxx xx xxxxx x xxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxx xxxxx bez xxx, a xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx je rozhodující xxxx, v xxx xx mělo xxxxxxxxxx xxxxx plnění.
(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx placenou xxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx kupní xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx sjednanými xx xxxxxxx, jinak x xxxxxxxx obdobně podle §502.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx včas xxxxxxxx (§428 odst.1 x §435 odst. 1), xxxx xxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx vykonat xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx právo xx xxxxx x xxxxxxxxx s pohledávkou xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx prodávající x xxxxxx věděl x době xxxxxx xxxxx; u xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §435 xxxx. 1.
(4) Do xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx by odpovídala xxxx nároku na xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx nebyly xxxxxxxxxx.
§440
(1) Xxxxxx x vad xxxxx xx nedotýkají xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxx z xxxxx ceny, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nedostatku vlastnosti xxxxx, xx xxx xx sleva xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nároků x xxx xxxxx xxxxx §436 a 437, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx právního xxxxxx.
§441
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, jestliže xxxx včas neoznámil xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx kupující nemůže xxxxxx xxxxx ve xxxxx, x jakém xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx nemožnost xxxxxxx xxxxx xx stavu xxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
x) jestliže xx xxxxx stavu zboží xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx objevením xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx prodal xxxx zboží zcela xxxx xxxxxx spotřeboval xxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pozměněné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, v xxx měl x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Dodání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§442
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx přijmout xxxx může odmítnout xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx dodávku xxxxx nebo části xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kupní xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
§443
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxx, jakmile xx xx dodané xxxxx předáno.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxx nakládat.
§444
Strany xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxx xxxxxxxx x §443, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x době xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx označeno k xxxxxxxx od xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx sjednaným xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sděleným xxxxxxxxxx.
§445
Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx kupující xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx v §443. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva nic xxxxxx, má se xx to, xx xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
§446
Kupující xxxxxx xxxxxxxxxx právo x v případě, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x době, xxx kupující xxx xxxxxxxxxx právo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx x mohl, xx prodávající xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nakládat za xxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§447
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zboží xxxxx cenu x xxxxxxx xxxxxx zboží x souladu xx xxxxxxxx.
§448
(1) Xxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxx-xx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x §409 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kupní xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxx xxxxxxxxxxx zboží x xxxx uzavření xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobných xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx hmotnosti xxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx.
§449
Xxxxxxxx xx být xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx kupní cenu xxxxxxxx x místě xxxxxx xxxxxxx.
§450
(1) Xxxxxxxxx-xx ze smlouvy xxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cenu, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx smlouvou a xxxxx xxxxxxx umožní xxxxxxxxxx nakládat se xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předání xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X zboží, xxxxx xxxxxxx rychlé xxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx omezenou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx zboží xxxx doklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxx cenu, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kupní ceny xx x xxx xxxx x xxxxxxx.
§451
Kupující xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxxxx mohl xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx zákona nevyplývá, xx jeho xxxxxxxx xxxx odmítnout.
§452
(1) Xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx formu, velikost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neučiní xxx xx smluvené xxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxxxx sám xxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxx kupujícího, xxxxx xx jsou xxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx xxxx nároky xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedl xxxxxx xxx, musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přiměřenou lhůtu, x xxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, je určení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§453
Prodávající xxxx požadovat, aby xxxxxxxx zaplatil kupní xxxx, převzal xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x porušení xxxxxxx, xxxxx xx neslučitelné x tímto xxxxxxxxxx.
§454
Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx smluvené době, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bylo zajištěno x xxxxxxx xx xxxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxxx xxxx povinnost, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nezajistí xxxxxxxxx xxxxx ceny x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odstoupit.
Oddíl 5.
Xxxxxxxxx škody xx xxxxx
§455
Xxxxxxxxx xxxxx xx zboží (§368 xxxx. 2) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, nebo jestliže xxx neučiní včas, x době, xxx xx prodávající xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x kupující xxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxxx.
§456
Xx-xx xxxxxxxx převzít xxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx prodávající, xxxxxxxx nebezpečí škody xx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx umožněno nakládat xx zbožím x x xxxx možnosti xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládat xx xxxxxx nebo xxxxx-xx se x xxxx možnosti xxxxxx xxxxxxx, přechází xxxxxxxxx x době, kdy xx tuto možnost x x