Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2025.


Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
119/2002 Sb.

ČÁST PRVNÍ - ZBRANĚ, STŘELIVO A MUNICE

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vztah k právním předpisům upravujícím nakládání s výbušninami §1a

Vymezení některých pojmů §2

HLAVA II - KATEGORIE ZBRANÍ A STŘELIVA

Díl 1 - Kategorie zbraní a střeliva

Rozdělení zbraní a střeliva §3

Zbraně kategorie A §4

Zbraně kategorie A-I §4a

Zbraně kategorie B §5

Zbraně kategorie C §6

Zbraně kategorie C-I §6a

Zbraně kategorie D §7

Díl 2 - Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva §8 §9 §10 §11 §11a §11b §11c §12 §13 §13a §14 §14a §15

Díl 3 - Zbrojní průkaz

Zbrojní průkazy a jejich skupiny §16

Vydání zbrojního průkazu §17 §18

Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu §19

Zdravotní způsobilost §20 §20a

Odborná způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupiny A až E §21

Podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatelem, který není držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu §21a

Bezúhonnost fyzické osoby §22

Spolehlivost fyzické osoby §23

Vydání nového zbrojního průkazu §24 §24a

Rozšíření skupin zbrojního průkazu §25

Zánik platnosti zbrojního průkazu §26

Vzdání se zbrojního průkazu §26a

Odnětí zbrojního průkazu §27 §27a

Oprávnění držitelů zbrojních průkazů §28

Povinnosti držitele zbrojního průkazu §29 §29a

Zkušební komisař §30

Zánik platnosti průkazu zkušebního komisaře §30a

Díl 4 - Zbrojní licence

Zbrojní licence a jejich skupiny §31

Náležitosti žádosti o vydání zbrojní licence §32

Vydání zbrojní licence §33

Prověření trvání podmínek pro vydání zbrojní licence §34

Rozšíření skupin zbrojní licence §35

Odnětí zbrojní licence §36

Zánik platnosti zbrojní licence §37

Oprávnění držitele zbrojní licence §38

Povinnosti držitele zbrojní licence §39

Způsob vedení a obsah evidencí některých zbraní a střeliva, evidence vydaných a přijatých zbraní a střeliva a evidence o provedených střelbách §39a

Povinnosti zbrojíře §40

Díl 5 - Registrace a průkaz zbraně §41 §42 §42a §43

Díl 6 - Vývoz, dovoz a tranzit zbraní a střeliva

Trvalý vývoz zbraní a střeliva §44

Trvalý dovoz zbraní a střeliva §45

Tranzit zbraní a střeliva §46

Zánik platnosti zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva §47

Odnětí zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva §48

Evropský zbrojní pas §49

Přeprava zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva §50

Hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva §50a

Zabezpečení zbraní a střeliva v průběhu přepravy §50b

Zákaz, pozastavení a jiné změny přepravy zbraně nebo střeliva §50c

Ustanovení společná pro trvalý vývoz, trvalý dovoz a tranzit zbraní a střeliva §51

Díl 7 - Střelnice

Provozování střelnic §52

Pozastavení provozování střelnice §53

Povinnosti provozovatele střelnice §54

Správce střelnice §55

Díl 8 - Zvláštní ustanovení o nakládání se zbraněmi a střelivem

Zadržení zbraně, střeliva nebo dokladu §56

Zajištění zbraně, střeliva nebo dokladu §57

Odstranění střeliva §57a

Zabezpečení zbraní a střeliva §58

Svěření zbraně §59

Držení a nošení zbraní při zvláštních příležitostech §60

Veřejné vystavování zbraní a střeliva §61 §62

Znehodnocování zbraní a střeliva a výroba řezů zbraní a střeliva §63

Úřední zničení zbraně a střeliva §63a

Postup držitele zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva po zániku jejich platnosti §64

Úmrtí držitele zbraně nebo střeliva §65

Dědění zbraně nebo střeliva §66

Úmrtí provozovatele střelnice §66a

Oznámení o propadnutí nebo zabrání zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva §67

Nálezy dokladů nebo zbraní §68

Nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a přebíjení nábojů §69

HLAVA III - MUNICE A PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM

Díl 1 - Obecná ustanovení o munici §70 §70a

Díl 2 - Muniční průkaz §70b

Řízení ve věcech muničního průkazu §70c

Vydání muničního průkazu §70d §70e

Odborná způsobilost žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §70f

Další požadavky na bezúhonnost a spolehlivost žadatele o muniční průkaz §70g

Povinnosti držitele muničního průkazu §70h

Díl 3 - Muniční licence §70i

Vydání muniční licence §70j

Prověřování bezúhonnosti a spolehlivosti §70k

Řízení ve věcech muniční licence §70l

Povinnosti držitele muniční licence §70m

Díl 4 - Některá ustanovení o nakládání s municí

Přeprava munice §70n

Odpalování, střelba a ničení munice §70o

Zadržení a zajištění munice nebo dokladu §70p

Odstranění munice §70q

Muniční skladiště §70r

Díl 5 - Pyrotechnický průzkum §70s

Díl 6 - Nález dokladu, munice, střeliva nebo výbušniny §70t

HLAVA IV - INFORMAČNÍ SYSTÉMY A STÁTNÍ SPRÁVA

Díl 1 - Vedení a využívání informačních systémů

Informační systémy o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích §71

Uchovávání údajů a dokumentace §72

Poskytování údajů §73

Centrální registr zbraní §73a §73b

Číselník zbraní §73c

Díl 2 - Výkon státní správy §74

Kontrola vykonávaná policií §75 §75a

Opatření k nápravě §75b

Oprávnění příslušníka policie §75c

HLAVA V - PŘESTUPKY

Díl 1 - Přestupky na úseku zbraní a střeliva

Přestupky fyzických osob §76 §76a §76b

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §76c §76d

Díl 2 - Přestupky na úseku munice

Přestupky fyzických osob §76e

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §76f

Díl 3 - Společná ustanovení k přestupkům

Příslušnost k projednání přestupků §77

Příkaz na místě §77a

Evidence přestupků §77b §77c §77d §77e

HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ §78

Zmocňovací ustanovení §79

HLAVA VII - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ §80 §81 §82

Zrušovací ustanovení §83

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 156/2000 Sb. §84

ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona §85

Přechodná ustanovení §86

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §87

Příloha č. 1 - Vymezení zbraní a střeliva

Příloha č. 2 - Druhy a skupiny munice

Příloha č. 3 - Technicko-organizační požadavky na střelnice

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 274/2008 Sb. - Čl. XV

č. 484/2008 Sb. - Čl. II

č. 420/2011 Sb. - Čl. XXX

č. 170/2013 Sb. - Čl. II

č. 281/2013 Sb. - Čl. V

č. 204/2015 Sb. - Čl. XVIII

č. 229/2016 Sb. - Čl. II

č. 13/2021 Sb. - Čl. II

č. 261/2021 Sb. - Čl. CIII

119
XXXXX
xx xxx 8. xxxxxx 2002
x střelných xxxxxxxx x střelivu (xxxxx o xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX, STŘELIVO X MUNICE

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx zbraň xx xxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx32) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x střelivem, xxxxxxxx xxx provozování střelnic, xxxxxxxxx x municí x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx

x) xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx výzbroji xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1), Xxxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx1a), Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx1b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiných xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx x munici xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx sbírkovým, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxxx obrany, ozbrojenými xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1), Xxxxxxxxx policií33), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx1a), Vojenským zpravodajstvím1b) xxxx ozbrojenými xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx při jejich xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x průjezdu xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx přeletu xxx územím České xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) zbraně, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxx Xxxxxx úřadem xxx zkoušení xxxxxx x střeliva3),

d) zbraně, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx kulturními xxxxxxxxx, součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za kulturní xxxxxxx nebo sbírkovými xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx vlastnictví xxxxx, xxxxx nebo obcí,

e) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Českým xxxxxx xxx zkoušení xxxxxx x střeliva, ministerstvem, Xxxxxxxxxxxxx obrany, xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1), Xxxxxxxxx policií33), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx1a), Xxxxxxxxx zpravodajstvím1b) xxxx ozbrojenými xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu2) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx ozbrojenými xxxxxx Xxxxx republiky1), Xxxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx1a), Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx1b) nebo xxxxxxxxxxx silami nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxx jejich pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx součástí právního xxxx.

(4) Umožní-li xxxx, xxxx, obec, Xxxxx xxxx pro zkoušení xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxx, xxxxxxxxx síly Xxxxx xxxxxxxxx1), Xxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxxx1a), Vojenské xxxxxxxxxxxxx1b), ozbrojené síly xxxx sbory xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, překračování xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xx ně tento xxxxx, komukoliv jinému, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx držet podle xxxxxx zákona, vztahuje xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx tento zákon.

(5) Xx zbraně, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) až d) xx přiměřeně vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis3b) xxxxxxxxx xxxxx.

§1x

Xxxxx x právním xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxx x výbušninami

(1) Tento xxxxx se nevztahuje, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx29) (xxxx xxx "výbušnina").

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x ničení střeliva xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx munice, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2017

§2

Vymezení xxxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx střelná xxxxx xxxxxxx x kategoriích xxxxxx. Druhy xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto zákonu.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se rozumí

a) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx

1. xxxxx xxxx střelivo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxx nenabitou xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, nábojové xxxxxx xxxxxx nebo nábojových xxxxxxxx válce xxxxxxxxx x uloženou x xxxxxxxxx obalu xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva mít xxxxx xxxx xxxxxxxx x sebe, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x xxxxxxx a),

c) xxxxxx xxxxxx adresa xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx,4) xxxxx xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx6),

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxx zbraní x střeliva xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7)

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, opravuje, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxx střelivo xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, nakupuje, prodává xxxx x tomu xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nabytí xxxx prodej xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) členským xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, smluvní xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zapsaná v xxxxxxx xxxxxxx prokazujícím xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX A XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxx x střeliva

§3

Rozdělení zbraní x xxxxxxxx

(1) Zbraně x xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx zbraně kategorie X a xxxxxx xxxxxxxxx X-X,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zbraně xxxxxxxxx X,

x) zbraně podléhající xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx C x xxxxxx kategorie X-X,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, a

e) xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx").

&xxxx;(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X xx D se xxxxxx též xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx tyto hlavní xxxxx jsou xxxx xxxx xxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zbraně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx typu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §4 xx 7 xxxxxxxxx Xxxxx úřad pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Postup Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zbraní x střeliva xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx C-I xxxx X, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxx byla upravena; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx řez xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zhotovena xxxxxxx xx zbraně xxxxxxxxx X, je zbraní xxxxxxxxx X-X.

(5) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vložen xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxx, oprávněn xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx X-X xxxxx výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx schránky xxxxxx pro palnou xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zápalem x kapacitou přesahující 20 nábojů x xxxxxxx krátké palné xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx X jsou

a) xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxx jejich xxxx, xxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podoba xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx použitím xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx (xxxxxxx zbraně),

4. xxxxx nevyrobené x xxxx, pokud nejsou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

5. střelná xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) střelivo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo zápalnou xxxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxx aktivní xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx nebo střelivo xxxxxxxxxx pyrotechnický xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§4a

Zbraně xxxxxxxxx X-X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx A-I jsou

a) xxxxxx

1. xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zápalem, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, vybavené xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opěrou, xxxxxxx xx jejím sklopení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx délka xxxxxx xxxxx xxx 600 xx a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx provedení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx střelou xxxxxxx xx xxxxxxx ranivého xxxxxx.

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 13/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.1.2021

§5

Zbraně xxxxxxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx X jsou

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x okrajovým xxxxxxx, xxxxxxx celková xxxxx xx menší xxx 280 xx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nábojová xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx více xxx 3 xxxxxx,

x) dlouhé xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nemohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 3 náboje x x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx u nichž xxxx zaručeno, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 3 náboje,

f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx hlavně je xxxxx xxxx xx xxxxx 600 xx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx pro použití xxxxxxxxxx nábojů xxxx xxxxx xxx 16 xx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx střelivo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx délka xx xxxxx nebo xx xxxxx než 280 xx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx víceranové, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zápalem xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx typu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. d) xx x),

x) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx perkusních xxxxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx určená xxx použití s xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výstřelu xxx ostré xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx hluku xxxxxxxx xx směru xxxxxxx.

§6a

Zbraně xxxxxxxxx X-X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx X-X jsou

a) xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx X, A-I, X xxxx X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx40),

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx určené xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx určené xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx, náboje xxxx 4 xx M20 xxxx xxxxxxx kinetickou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určené xxx xxxxxx xx střelbě,

e) xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx 6,35 mm, nejde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 20 X,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 16 xx,

x) elektrický xxxxxxxxxxxxxx prostředek xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx).

§6x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 13/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 30.1.2021

§7

Xxxxxx xxxxxxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx D jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) paintballové xxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx zbraně konstruované xxx vystřelování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ráže 6,35 xx,

x) expanzní xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx upevňovacích zařízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určených xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) znehodnocené xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx40) x na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxx, xxxxx odkrývají xxxxxxx částečně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx zbraní, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se staly xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx střelbě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) neaktivní xxxxxxxx a xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx X, X-X, X, C x X-X.

Xxx 2

Nabývání vlastnictví, xxxxxx x nošení xxxxxx x střeliva

§8

Nabývat xx vlastnictví, x xxxxxxxx xxxxxx (§66), x xxxxx nebo xxxxx zbraň xxxx xxxxxxxx xxxx pouze xxx, kdo xx xxxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx jinak.

§9

(1) Xxxxx kategorie X x X-X xx zakázáno nabývat xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nosit, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zákaz xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vývoz xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.9)

(2) Policie Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx kategorie A, xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, X, X, X, X xxxx X, xxxxx provádí

a) xxxxxxxxxxxx xxxx muzejní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, střežení xxxxxxxxx nebezpečných xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx objektů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potřebuje xxxxx xxxxxxxxx A,

d) xxxxx a výcvik xx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx X, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx výjimku xxxxx odstavce 2, xxxxx xx neodporuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b) xx x). Xx xxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx neodporuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx požádat xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx osoba žádosti xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Policie je xxxxxxxxx xxxxxxx si xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Jde-li x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. x) bodě 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx závazků vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx, musí xxxxxx vyslovit xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x xxxxx §11a xxxx. 1 písm. x) se rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a konzervaci xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx pro historické, xxxxxxxx, vědecké, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§10

(1) X udělení xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx A xxxxx X xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, X, X, X, X xxxx X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x případě xxxxxxx xxxxx náležitosti xxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx25), xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xx k právnické xxxxx25) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxx zbraně, xxxxxx xxxxxxx zbraně, xxxx (xxxxx), xxxx x výrobní číslo xxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "údaje x xxxxxx"),

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ráži střeliva x xxxx xxxxx, xxx-xx o žádost x xxxxxxx výjimky x xxxxxx vlastnictví x držení xxxx xxxxxx zakázaného xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zbrojní licence x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx vztahu x prováděné xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx podává x krajského ředitelství xxxxxxx, příslušného podle xxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx policie").

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, xxxxx má xxxxx pobytu x xxxxx členském xxxxx, xx xxxxxxx též xxxxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx předchozí xxxxxxx není xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxx českého, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx znalců a xxxxxxxxxx.

§11

(1) Platnost xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 zaniká, xxxxxxxx

x) uplynula xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx výjimka xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxx X xxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxx X, X, G, X, X xxxx X.

(2) Xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx xxxxxx, pominul-li důvod, xxx xxxxx byla xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx odejmutí xxxxx xxxxxxxx 2, xx vlastník xxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx tuto zbraň xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§64).

§11x

(1) Xxxxxxx udělí xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx kategorie X-X, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X nebo xxxxxxxx xxxxxxx licence skupiny X nebo X xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx E xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny F, X, X xxxx X z xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxx, xxxxxxx nedotknutelnost xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cíle, xxxx

2. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx mimořádné xxxxxxx xxxx mimořádně xxxxxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx skupiny X, H, I xxxx X pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X nebo X xxxx xxxxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxx X, X, H, X xxxx X x xxxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx. 5, xxx-xx o xxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx 13. xxxxxx 2017.

&xxxx;(2) X žádosti x udělení xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x nošení xxxxxx xxxxxxxxx X-X xxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx uvede

a) xxxxxxxx xxxxx pro její xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

b) xxx xx být výjimka xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v §4a xxxx. a), x xxxxxxx xxxxxxx žadatel xxxxx údaje o xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxx v §4a písm. b).

 (3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx v §4a xxxx. a) nebo x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X, X xxxx X, který předloží xxxxxxxxx vydané držitelem xxxxxxx xxxxxxx, který xx x rámci xxx xxxxxxxx zabývá xxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, že

a) xxxxx držitel xxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx soutěží xx střelbě a

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx disciplínu.

 (4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neodporuje xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx podmínku bezúhonnosti xxxxx §22 a xxxxxxxxxxxxx podle §23.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx kategorie X-X.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. x účinností xx 30.1.2021

§11b

Nabývat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x samonabíjecí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx středovým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx evidenční xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11a xxxx xx základě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zásobníky, xxxxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §11a.

§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. x účinností xx 30.1.2021

§11c

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §11a xxxx 11b xxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxxx xxxx výjimka xxxxxxx, xxxxxxx xxx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx licence příslušné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11a xxxx 11b příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pominul-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výjimky xxxx jejího odejmutí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A-I povinen xxxxxxxx tuto zbraň xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 30.1.2021

§12

(1) Zbraň xxxxxxxxx X xxx nabývat xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx do zbraně xxxxxxxxx B xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zbrojní xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 žádá držitel xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Obsahem xxxxxxx xxxx být

a) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxx,

x) číslo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxx žádosti.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x jiném členském xxxxx, je povinen xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s udělením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx tlumočníkem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x tlumočníků.

(5) Xxxxxxxxx útvar policie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx držet zbraň xxxxxxxxx B, xxxxx xx k tomu xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo sběratelské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx zájmové činnosti xxxx příprava na xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a střeliva,

d) xxxxxxxxxxx ostrahy majetku x osob,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,10) nebo

f) xxxxxxx života, xxxxxx xxxx majetku.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx policie vydá xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 písm. x), x), x), e) xxxx f).

(7) Na xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx povolení xxx xxxxxx vydat současně x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx licence.

§13

(1) Platnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxx, jestliže ten, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přestal xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx licence. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx X xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vydané xxxxx §12 odejme xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxx; xx neplatí, xxxx-xx xxxxxxxx vydáno xxxxx §12 odst. 5 xxxx. x).

(3) X případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx B xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§64).

§13x

(1) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxx xxxxx §12 xxx xxxxxx vlastnictví, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X xxx střelivo xx xxxxxxxxx zápalem, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx neoprávněně x xxxxxx xxxxxxxxx nadlimitní xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx xxxxxx kategorie X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zbraň xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxx xxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. x účinností xx 30.1.2021

§14

Xxxxx kategorie X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx může xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x držet pouze xxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxx xxxx zbraně ohlásit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx zbraň xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx průkazů xx xx její registraci (§41).

§14a

(1) Xxxxx xxxxxxxxx X-X xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx

x) xx xxxxxx 18 xxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxx pobytu na xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxxxxx x §57 xxxxx kategorie C-I, xxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx v §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x); xx xxxxxx ověření xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyžadovat xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů, xxxx

x) xx u xxxxxx xxxxxxxx prokáže xxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxx představovat x xxxxxxxxxxx s nakládáním xx xxxxxx této xxxxxxxxx přímé xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kategorie X-X xx xxxxxxxxx použije §20a xxxx. 3.

&xxxx;(3) Xxxxxx xxxxxxxxx X-X xxxx nabývat xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx právnická xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx závodem na xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx zbraně xxxxxxxxx X-X xxxxx

x) zbraň xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx přístupném, xxxxx se xxxxxxxx xx akci, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nakládání xx xxxxxx x xxx které lze xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx místní xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx; na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X-X xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx §29 odst. 4 xxxxxxx,

x) xxxxx nosit xxxx s ní xx veřejnosti xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx manipulovat, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx požitím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, návykových xxxxx, xxxx xxxx x důsledku nemoci,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X-X xxxx střelivo do xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x), x

x) xxxxxxx xx zbraně xxxxxxxxx X-X

1. xxxxxxx x §6a xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x) xxx, xxx xxx byl xxxxxxx xxxxx, zdraví, xxxxxxx xxxx veřejný pořádek,

2. xxxxxxx v §6a xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx je x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

&xxxx;(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X-X xx xxxxxxx způsobem x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx X-X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kategorie X-X, x níž xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xx 10 pracovních xxx ode xxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx C-I, které xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx zbraní a xxxxxxxx; evidenci xxxxxx xxxxxxxxx X-X vede xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

&xxxx;(6) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxx ohlášení xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x), xxxxxx x xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zbrani xxxxxxxxx X-X xxxx xxx vedení xxxxxxxx x xxxxxxxx kategorie X-X xxxxxxx centrální xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zaručené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.1.2021

§15

(1) Xxxxx kategorie X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a držet xxxx nosit fyzická xxxxx xxxxxx 18 xxx způsobilá k xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx kategorie X nebo xxxxxxxx xx xxxx zbraně xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x držet xxx držitel zbrojního xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx zbraně xxxxxxx x §7 xxxx. a) xxxx x) xxx střílet xxx xx xxxxxxxxx, x výjimkou divadelních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx značkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(3) Xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. x) xx x) xx zakázána xx xxxxx, kde xx xxxxxxxx mohl xxx xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx majetku, není-li xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx odpovědné xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx střelba x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vhodnými ochrannými xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx zbraně xxxxxxxxx X xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zacházení xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx a dodržovat xxxxxxxx řád xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx zneužití, xxxxxx xxxx odcizení.

(5) Držitel xxxxxx xxxxxxxxx X xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx veřejnosti xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx lze takový xxxxxx xxxxxx zbraně xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx podmínky xx obvyklý a xxxxxxxxx xxxxxx dané xxxx; na xxxxxxxx xxxxxx kategorie X xx takové místo xx xxxxxxx §29 xxxx. 4 xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx nebo x ní xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx veřejnosti přístupném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx látek,11) xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx vlastnictví ke xxxxxx kategorie D xxxx xxxxxxxx xx xx na xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx oprávněna, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx D xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx přenechat xxx osobě, která xxxxxxx xxxx 15 xxx; s xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraně xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník xxxx xxxxxxxx.

(6) Na xxxxx, xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, xxxxx je xxxxxx zbraní, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx nebo přepravu xxxxxx xxxxxxxxx C-I; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, xxxxx je xxxxxx zbraní, xx xxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx považuje xx xxxxxx xxxxx takové xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx průkaz

§16

Zbrojní xxxxxxx x jejich xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx veřejná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x držení xxxxxx xxxx střeliva xx těchto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 let. Xxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxx posudku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 10 xxx.

(2) Xxxxxxx průkaz xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva a xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) X - xx sběratelským xxxxxx,

x) B - xx sportovním xxxxxx,

x) X - x xxxxxxxx xxxxxx,

x) X - x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) X - x ochraně života, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Vydání zbrojního xxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise, xxxxx vzor stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxx být

a) osobní xxxxx x
x) údaj, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), xxxxx-xx x podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx činností (xxxx xxx "odborná xxxxxxxxxxx"), x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx").

(3) Pokud xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx průkazu v xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxx 6 xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx též doklad xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxx obdobný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, x překladem xx xxxxxx xxxxxxx, vyhotoveným xxxxxxxxxxx zapsaným v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, protože xx xx xxxxx xxxx xxxxxx, předloží xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx v xxxxxx xxxxx uznán xxxxxx pro xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx považován xx xxxxxxxxxxx (§22), xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (§23).

(4) Xxxxxxx o xxxxxx zbrojního xxxxxxx, xxxxx xx místo xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx státu x xxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxx jeho prohlášení x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x překladem xx jazyka xxxxxxx, xxxxxxxxxxx tlumočníkem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nesmí xxx starší xxx 3 měsíce, xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xxxxx xxx starší xxx 1 rok x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx být xxxxxx xxx 6 měsíců xx dni podání xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxx řízení x vydání zbrojního xxxxxxx v případě, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx čin xxxxxxx x §22.

§18

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zbrojní xxxxxx fyzické osobě, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xx místo xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§19),
x) xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx způsobilá (§20 x 20a),
x) xx xxxxxxx způsobilá (§21),
x) xx xxxxxxxxx (§22) x
x) je xxxxxxxxxx (§23).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx6), xxxxx xxxx

x) xxxxxxx členského xxxxx,
x) xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x)11a), xxxxxxx xxxx xxxxxx pobytová xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx, průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen trvalý xxxxx a přiznáno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx11b), xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx takové právní xxxxxxxxx přiznáno xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx11c),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx
x) osobou, které xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x xxxx splní xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx odvolat.

§19

Xxxxxx hranice xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X, X nebo X lze vydat xxx xxxxx xxxxxx 21 xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx průkaz xxxxxxx B xxxx X xxx vydat xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Zbrojní průkaz xxxxxxx X xxx xxxxx xxxxx xxxxxx 15 let, která xx členem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodních xxxxxxxx x xxxx x součástí xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx splněny ostatní xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx středního xxxxxxxxx učiliště xxxxxxxx 16 xxx, pokud x osnovách školy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výuka xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx skupiny X xxx vydat žáku xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx oboru nebo xxxxxxxx.

(6) V případech xxxxxxxxx x odstavcích 3 a 4 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Osoba xxxxxx 18 xxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx sportovní xxxx lovecké xxxxx xxxxxxx xx vlastnictví, x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx pouze xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx střelivo smí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx osoby starší 21 let, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx X xxxxxxx 3 roky a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx střelivem.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§20

(1) Zdravotní xxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posuzuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxx-xx x žadatele x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x dorost xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxx-xx x xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X xxxx C, který xx mladší xxx 19 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx x xxxxxx lékařského xxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, x xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx zbrojního xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx registrován x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x kterého xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20a odst. 3 nebo 4 xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterého příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx o xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx výsledku xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zbrojního xxxxxxx nebo držitele xxxxxxxxx xxxxxxx; přitom xx xxxxxxxxx také x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx průkazu, pro xxxxx xx xxx xxxxxxx vydán, x x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonávat.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nemoci, xxxx x xxxxx, xxx xxxxx vydat xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jej xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x jejich obsah x

x) xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx.

§20x

(1) Xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podezření, že xxxxxxx xxxx nemocí, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx sdělí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx, xx taková xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, lékař podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb příslušnému x xxxxxx posudku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx mu xxxx.

(2) V xxxxxxx, xx lékař xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zdravotního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx přímé ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx. Příslušný xxxxx policie xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx postupuje xxxxx odstavce 3.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx u držitele xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxx zdravotního xxxxx, která by xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilosti, xxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxx držitele zbrojního xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx ke svému xxxxxxxxxxxx lékaři x xxxxxxxx xx lékařské xxxxxxxxx. X výzvě xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posuzujícího lékaře x xxxxx xx xxxxxx důvodného podezření. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx věty první xxxxxxxx xxxxxxxx prohlídce x posuzujícího xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nový xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lékař x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyšetření xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx zbrojního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lékaři xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx držitel zbrojního xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X je poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxx informovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx X. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx lékař xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx příslušný útvar xxxxxxx a xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s nakládáním xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x účinností xx 6.8.2016

§21

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx průkaz xxxxxxx X až X

(1) Žadatel x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx A xx X prokazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X xx X se xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx části. Xxxxxxxx xxxxx praktické xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx skupin xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X až E (§16 xxxx. 2).

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných k xxxx provedení,

b) zvláštních xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxx použití xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx manipulace xx zbraněmi a xxxxxxxxx a

b) střelby xx pevný xxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx A xx E xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. 1 x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxxx xxxxxx přihlášky xxxxxxx x seznamu xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxx doručení x nejpozději do 2 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx žadateli xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx stanovených xx xxxx třetí žadateli xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se žadatel xxx xx xxxxxxxx xxxxxx termínu xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx na zkoušku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx přihlášku xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(7) Pokud xxxxxxx xxx zkoušce xxxxxxx způsobilosti xxxxxxx, xxxx xx znovu xxxxxxxxx ke zkoušce xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx x provedením zkoušky xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx X xx X, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx; xxxx xx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx licence.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx provedení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx průkazu skupiny X xx E x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komisaře stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§21a

Podání xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zkoušce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx posudek x xxxxxxxxx způsobilosti.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx zbrojního průkazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx policie xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti připuštěn.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx dni podání xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xx-xx žádost x xxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx připojit xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xx bezúhonného xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx uznán xxxxxx xxxxxxxx činem

a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx útoku, xxxxxx na teroristické xxxxxxx, financování terorismu, xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zrady, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, získání xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, civilním xxxxxxxxx x pevnou xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx plavidla, zavlečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx trest xxxx xxxxx xxxxxx svobody xx xxxx xxx 12 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 až 10 xxx,

x) xxxxxxxx x písmenu x), xx xxxxx xxx xxxxxx trest odnětí xxxxxxx xx 5 xx 12 xxx, xxxx xxxxxxxx trestným xxxxx proti životu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx osobnosti, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, proti xxxxxx xxxxxxxxxxx v sexuální xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxx xx zbraní, xx který byl xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx b) xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxx uložen,

1. xxxxxxxxxx alespoň 10 xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 xxxx,

2. neuplynulo alespoň 5 xxx, jestliže xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxx trest než xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx alespoň 3 roky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx potrestání x xxxxxxxx, upuštěno xx xxxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx trest x trestním xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx11e), xxxx nebylo xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx11f), nebo

d) xxxxxxxxx x nedbalosti xx porušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 3 xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx také nepovažuje xxx, xxx xxx x cizině xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx jako v xxxxxxxx 1.

(3) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx12). Xxxxxx x xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají v xxxxxxxxxxxx podobě, a xx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se nepřihlíží x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13) xxx k xxxxx případům, v xxxxx xxxxxxx účinek, xx se na xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx nebyl odsouzen13a).

§23

Xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx

(1) Xx spolehlivého xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx zkušební xxxx xxxx xxxxx, x xxx má xxx xxxxxxxxxx, zda xx osvědčil,

b) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxx xxxxxxxxxxxx požívá návykové xxxxx11), xxxx

x) xxx xxx xxxxxxx pořádek x xxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx které xxx x xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx25)

1. xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx,

2. na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx před škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích,

4. na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

5. proti xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxx, xxxx

8. xx xxxxx xxxxxxxxxxx, myslivosti x xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výkonu práva xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx úmyslně xxxxx xxxx xxxx chytal xxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx si xx xxxxxx posouzení spolehlivosti xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise podle §17 odst. 1, 2 xxxx. a), x) x xxxx. 4.

(2) Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x době xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů a xxxxxx xxxxxxx opisu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx znalců x xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx předložit, protože xx xx xxxxx xxxx nevydá, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx uvede, že x xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx nemůže být xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx být považován xx spolehlivého podle §23.

(3) Xxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx nejméně 2 xxxxxx x xxxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxx §22 x 23.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx výměnou xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx platnosti uvedenou x §16 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx průkazu.

§24x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxx xx 5 xxx, xx xxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §18 xxxx. 1 písm. a), x), x) x x).

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.1.2021

§25

Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx žádosti xx předepsaném tiskopise, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 odst. 1.

(2) X xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx zbrojního xxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx skupinu, xxxxx nesmí xxx xxxxxx 1 roku,

b) xxxxxxx o zdravotní xxxxxxxxxxxx, který nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx průkazu, vydá xxxx zbrojní průkaz xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zbrojního xxxxxxx zamítne, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx žádost xxxx.

§26

Zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxx doba xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx zbrojního xxxxxxx (§27),

x) jeho xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxx

x) xxxx držitel xx vzdal xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu.

(2) O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx, xxxx

x) xxxx držitel xxxxxxx xxxxx xx xxxxx České republiky.

Uzná-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, provede se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx platnost zbrojního xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx nový zbrojní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx původního xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx zbrojní xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx z xxx být xxxxxx, xx xx xxxxx x duplikát.

§26x

Xxxxxx se zbrojního xxxxxxx

(1) Xxxxxxx zbrojního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxx.

(2) Vzdání se xxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx držitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X oznámení xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx o xxxxxx se zbrojního xxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx policie xxxx xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx, xxxxx se vzdal xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, po předložení xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx zbrojní xxxxxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 170/2013 Xx. s účinností xx 1.7.2014

§27

Odnětí xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx průkazu, jestliže xxxxxxx zbrojního xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx xxxxxxxxxxxxx podle §23, xxxx

x) xxxxxxx B xxxx C mladší 18 let nebo xxxxxxx D xxxxxx 21 let přestal xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zbrojního průkazu xxxxxxx x §19 xxxx. 3, 4, 5 xxxx 6; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxxx 18 xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X xxxxxx 21 let úspěšně xxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx B xxxxxxx mladšímu 18 xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx mladší 18 xxx. Xxxxxxx škola xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx zahrnuta xxxxx myslivosti, neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxx 18 let. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx puškařského xxxxx xxxx střeliva, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X xxxxxxxx 21 let. Xxxxxxxxx podle věty xxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx školy x střední odborná xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušný vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zbrojního xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx odkladný xxxxxx.

§27x

§27x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 229/2016 Sb.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zbrojních xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X xx oprávněn pro xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx A-I, xx xxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx X, xx kterou xx xxxx vydáno xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx X, nebo

b) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X, xxxxxxx však 3 xxxx xxxxx druhu, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx 1 nejmenší spotřebitelské xxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx B xxxx C xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx nosit xxxxx xxxxxxxxx A-I, na xxxxxx xx byla xxxxxxx xxxxxxx, zbraň xxxxxxxxx X, na xxxxxx xx xxxx xxxxxx povolení, nebo xxxxx xxxxxxxxx X; xxxx xxxxx, případně xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx nosit xxxxx xx střelnici nebo x místech, xxx xx k xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx kategorie X-X, X xxxx C; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx viditelně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx oprávněn xxx xxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx

x) nosit xxxx držet xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X, xx kterou xx xxxx zaměstnavatel xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx instalovaným tlumičem xxxxx výstřelu xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, kde xx x tomu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; k této xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, a

b) xxxxx nejvíce 2 xxxxxx uvedené v xxxxxxx x) x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx x střelivo do xxxx zbraně xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx obecní xxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxxx xxxxxxx xxxx banky xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx pracovních xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X je xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zbraň xxxxxxxxx A-I, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx X, na xxxxxx mu bylo xxxxxx povolení, xxxx xxxxx xxxxxxxxx X,

x) xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx pouze do xxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx je oprávněn xxxx držet nebo xxxxx x

x) nosit xxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smí xx zbraně, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx x xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,14) xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx zbraň x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx účelem vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Střelbu, xxx které xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx použití xxxxxxxxxx xxxxxx je držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxx, xxx je xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx život, zdraví, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X xx X xx xxxxxxx

x) dbát xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zacházení xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx prachem x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx střelnice,

b) xxxxxxxxxx zbraň xxxxxxxxx X, A-I, X xxxx C x xxxxxxxx (§58),

x) zabezpečit xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx zbraně xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předložit na xxxxx příslušného útvaru xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X, xxxxxxxx do xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxx dohodnout xxxxx pro jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxxx podezření xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx kontrole Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 20 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, a po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opětovně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x střeliva,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X nebo X, xxxxxxxx do xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X xxxxxxxx xxx průkaz xxxxxx,

x) xxxxxxx u xxxxxxxxxxx útvaru policie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx odevzdat původní xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx změně xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) mít x xxxx zbrojní průkaz x xxxxxx xxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxx kategorie X, X-X, X anebo X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx zbraně xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx střelivo x xxxxx je xxxxxxxx nabývat xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx střelivo xx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxx xxxxx průkaz xxxxxx,

x) xxxxxxxx příslušnému útvaru xxxxxxx zbrojní průkaz, xxxxxx zbraně, zbraň x xxxxxxxx

1. xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zbrojního xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxx průkaz xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxx xxxx zbraně, xxxxxx nebo úpravu xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx; x xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxx xxxxxx xx následek vznik xxxxxx xxxxxxxxx X, xxx tuto úpravu xxxxxxx xx xx xxxxxxx uděleného povolení x xxxxxx zbraně xxxxxxxxx B x x xxxxxxx, xx xxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxx zbraně xxxxxxxxx A xxxx X-X, xxx takovou xxxxxx xxxxxxx xx xx základě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X xxxx X-X.

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxxx orientační xxxxxxx, xxxxxxxxx odbornému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx vlivem alkoholu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,11)

x) neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a

n) xxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxx xxxxxxxxx X.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx xxxxxxx xxxxxxxx xx lékařské xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 2 měsíců přede xxxx uplynutí 60 xxxxxx xxx xxx xxxxxx zbrojního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie tento xxxxxxx o zdravotní xxxxxxxxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxxxx 60 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx 60 xxxxxx xxx dne xxxxxx zbrojního xxxxxxx xx vyznačuje ve xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx E xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zbrani xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx k jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxx na místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud je xxxx schopnost x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných návykových xxxxx,11) xxxx xxxx x xxxxxxxx nemoci,

c) xxxxx zbraň xxxxxxxxx X, A-I, X xxxx X, xx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx3), xxxx používat xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobnímu provedení,

e) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx tlumičem hluku xxxxxxxx3), xxxxx xxxxxx xxxxxx hluku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) x xxxx opatřen xxxxxxxxxx platnou xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, X xxxx C xx xxxxxxx zbraň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx jinak xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxx xxxxxx x xxxxxx souvislosti x konáním xxxx xxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx nichž xx xxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nosit xxxxxxxxx,

x) xx-xx xx přípustné x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hromadné xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obalu,

c) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx považovat za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x

x) xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek.

Ustanovení x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx použijí obdobně.

§29a

Pokud xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zbraní xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krátké xxxxxx x souladu se xxxxxxx.

§29x vložen právním xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. x účinností xx 30.1.2021

§30

Zkušební xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx jmenuje na xxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx na xxxx 5 let ministerstvo. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxxxxx věku 30 xxx,

x) má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx X, X, X, D xxxx X.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxxxx xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx eviduje x xxxxxxx žadatelů o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oznámí xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Oznámení x xxxxxx zkoušky xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Termín xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx od zaevidování xxxxxxx žadatele.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx

x) osobní xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) K xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx jmenování zkušebním xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) a 2 xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře xx skládá x xxxxxxxxxx x praktické xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx testu x xxxxxxx pohovoru. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx znalost

a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících

1. xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxx, pyrotechnických xxxxxxxx x

2. oprávněné xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx x

x) zdravotnického xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zbraněmi x xxxxxxxxx a

b) xx zjištění znalostí xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. c), xxxx xxxxx xxxxxxx x toto jmenování xxxxxxxx xx uplynutí 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx jeho žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Ministerstvo xxxxxx zkušebního komisaře xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x); tuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx o odvolání.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x), xxxx požádat x jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 let xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odvolání.

(12) Ministerstvo xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, na kterou xxx jmenován, xxxxxxxx

x) xx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§57); xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx komisař povinen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkušebního xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx komisaře x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11d).

§30x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx zkušebního xxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) uplyne xxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odcizení,

c) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§27),

d) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§30 xxxx. 10), xxxx

x) xxxx držitel xxxxxx xxxx xxx prohlášen xx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxxx tak, xx xxxxxx x xxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx je porušena xxxx xxxxxxxxxx,

x) obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) obsahuje xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx-xx držitel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se pouze xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx komisaře neplatný xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxx držitel xxxxxxx odevzdat xxxxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx platnost průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) anebo c), xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 2 fotografií xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 484/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2009

Xxx 4

Zbrojní xxxxxxx

§31

Xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxx jednotlivé skupiny xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx rozlišují xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xx xxxxxx

x) X - vývoj, xxxxxx xxxxxx nebo střeliva,

b) X - xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) X - nákup, xxxxxx xxxx přeprava xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) X - xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva,

e) X - zhotovování xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo ničení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) X - xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) G - xxxxxxxxxxx ostrahy majetku x xxxx,

x) X - xxxxxxxxxxxxx sportovní, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) X - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) X - zabezpečování xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10).

§32

Náležitosti žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxxxxx útvar policie xx xxxxxxx žádosti xxxxxx fyzickou osobou xxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxx žádosti xxxx xxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

b) xxxxx, xxx xxxxx fyzická xxxxx xxxx právnická xxxxx xxxx x xxxxxx zbrojní licence,

c) xxxxxx xxxxx provozovny xxxx xxxxx, xxx xx žadatel oprávněn xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), právní xxxxx užívání xxxxxxxxxx, x xxxxxx zabezpečení xxxxxx x střeliva x provozovně,

d) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečuje xxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skupiny (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx osobní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx, a

f) xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žádá.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx zbrojní licence xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zbraní xxxx střeliva budou xxxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X žádosti x xxxxxx zbrojní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) a

b) xxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, je-li důvodem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx taková činnost.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx účelem xxxxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33

Vydání xxxxxxx licence

(1) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, jež má xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x

x) xx držitelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oboru xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny X, B, C, X, X xxxx X,

x) prokáže, že xx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx licence, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx G, X, X xxxx X, x x xxxx činnosti potřebuje xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx se x sportovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádá-li o xxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxx X, X xxxx X.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin, pokud xx xx ni xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce, xx-xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §23, nebo

d) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce, xx-xx ustanoven, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x §36 xxxx. 2, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx muniční xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx požádá za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) o vydání xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx12). Žádost x vydání xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx a výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx útvar policie xx oprávněn xxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) opis z xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx policie přeruší xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

§34

Xxxxxxxxx xxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx útvar policie xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 5 xxx xx vydání xxxxxxx xxxxxxx x následně xxxx nejpozději každých 5 let xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §33 xxxx. 2; stejně xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§35

Rozšíření xxxxxx zbrojní xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx policie žádosti x xxxxxxxxx skupin xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx zbrojní licenci.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zbrojní licence xxxxxxx, jestliže žadatel xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx.

§36

Xxxxxx xxxxxxx licence

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx vylučující xxxxxx xxxxxxx licence xxxxx §33 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx může xxxxxxxxxx x odnětí zbrojní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx licenci neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx, xxxx xxxx xxxxxxx licence xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxxx xx uplynutí 5 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zbrojní licence.

§37

Zánik xxxxxxxxx zbrojní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxx xxxxxxx (§36),

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx poškozena tak, xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx platnost xxxxxxx zaniká.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx x) je povinen xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxx držitel, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) ten, kdo x xx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo xxxxx odstavce 2, xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx zbrojní licenci x dobou platnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx zbrojní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xx xxx patrno, xx xx xxxxx o xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx držitele zbrojní xxxxxxx

(1) Držitel zbrojní xxxxxxx xxxxxxx X, X xxxx X xx xxxxxxxx

x) nabývat xx vlastnictví x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx licenci, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx D, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměru.

(2) Držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X je xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx zbraň xxxx střelivo xxxxxxxxx X,

x) přenechávat xxxxx xxxx střelivo, xxxxx xx oprávněn xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, držiteli xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X, xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxx licence x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zbraň kategorie X osobám, které xxxx x xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) přijímat xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X je xxxxxxxx nabývat do xxxxxxxxxxx a držet xxxxx nebo střelivo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve zbrojní xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxx X xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx střelivo, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx F xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx A-I, xx kterou mu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx B, xx xxxxxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx zbraň kategorie X, nebo xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx držet k xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xx zbrojní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx D, který xx k držiteli xxxxxxx licence x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx účelem xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zbraň nebo xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx držet; xxxxx xxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxx do této xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny X xx xxxxxxxx

x) nabývat xx xxxxxxxxxxx a xxxxx zbraň xxxxxxxxx X xxxx X-X, xx xxxxxx mu xxxx udělena xxxxxxx, xxxxx kategorie B, xx kterou xx xxxx xxxxxx povolení, xxxx xxxxx xxxxxxxxx X, xxxx xxxxxxxx xx zbraní, které xx oprávněn xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, držiteli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx D, xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx H je xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a držet xxxxx xxxxxxxxx A xxxx X-X, na xxxxxx mu xxxx xxxxxxx výjimka, zbraň xxxxxxxxx X, xx xxxxxx mu bylo xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx kategorie C, xxxx střelivo do xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx držet,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, držiteli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, X xxxx X, který xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) svěřovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sportovní, xxxxxxxx nebo zájmové xxxxxxxx.

(7) Držitel xxxxxxx xxxxxxx skupiny X xx oprávněn nabývat xx xxxxxxxxxxx x xxxxx zbraň xxxxxxxxx X xxxx X-X, xx kterou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx B, xx kterou mu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxx X xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo střelivo, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx skupiny X xxxx D, xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxx X xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx vlastnictví x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx X-X, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, zbraň xxxxxxxxx X, na kterou xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx X, nebo xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx,

x) přenechávat zbraň, xxxxxx je oprávněn xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu skupiny X, xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx xxxx

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zbraň xxxxxxxxx A, X-X, X anebo X x xxxxxxxx do xxxx xxxxxx za xxxxxx vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§39

Povinnosti xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx J xx xxxxxxx

x) ustanovit xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx licence x xxxxxxxxx, členském xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx pro xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx zda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lze dohodnout xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nosila xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměru a xx zbrojní xxxxxx xxxxxxxxx skupiny; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny X xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx provádějící xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx a související xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx,

2. xx x držiteli xxxxxxx licence skupiny X x xxxxx xxxxxx x střeliva x pracovním, členském xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx d), xx předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvarem policie,

4. xx xxxxxxxxxxxx poučena x xxxxxxx bezpečného xxxxxxxxx se zbraněmi,

5. xxxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxx je držitelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zaslat xxx a každou xxxx xxxxx do 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxx

1. pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx, uložení, xxxxx x xxxxxx zbraní x xxxxxxxx x

3. xxxxxx bezpečného xxxxxxxxx xx zbraněmi a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zbraně,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx zneužití, ztrátě xxxx odcizení xxxxx §50b a §58 xxxx. 2 xx 7,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo odcizení xxxxxx, střeliva, zbrojní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu x xxxxxxxxx zaměstnance Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zbrojní xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx střelivo, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx pro jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx důvodné xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a xx xx xxxxx 20 xxxxxxxxxx xxx ode xxx oznámení xxxx xxxxx, x po xxxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx Českého xxxxx xxx zkoušení xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zbrojíře do 30 xxx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx průkazu xxxxxx x případech, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx, xxxxxxxx xxxx místa xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx změny xxxxxxxxxx; xxxxxx musí být xxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx změna xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx,

x) vést xxxxxxxx

1. xxxxxx kategorie A, X-X, X nebo X a střeliva xx těchto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xx xxxxx má xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 5 let x xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X xxxx X a střeliva xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X x X a xxxxxxxx xx těchto zbraní, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zbraně, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x zápalkách do xxxxxxxxxxx registru xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx změnu odpovědného xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx ustanoven, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce, x xxxx osobní xxxx; oznámení xxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx,

x) odevzdat xx 10 pracovních dnů xxx xxx zániku xxxxxxxxx zbrojní licence xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zbraně xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx, xx-xx xxxxxx držitelem,

q) xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx následek xxxxx xxxxxxxxx zbraně.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny X xxxx X xx xxxx povinen

a) xxx znehodnocování xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X nebo X xxxx střeliva xxxx xxxxxx jejich řezů xxxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx schválený Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zbraň xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx dále xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zbrani xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx k xxxxxx vlastnictví xx xxxxxx xxxx střelivu xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Přitom neplní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x) x n), je xxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §40 xxxx. 1 písm. x) x x).

§39a

Způsob xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx vydaných x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx střelbách

(1) Xxxxxxxx xxxxxx kategorie X, X-X, X xxxx C a xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx licence x xx které xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx x listinné xxxxxx x xxxxxxxx knize xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx x xxx xxxxx nebylo vydáno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zápis provedla, x xxxxxx xx xx xxxxxxxx evidence; xxxxxxxx se xxxxxxxx xx dobu 5 xxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zbrojní xxxxxxx může xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Evidence xxxxxxxx a přijatých xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X nebo X x střeliva xx těchto zbraní xx vede x xxxxxxxx podobě x xxxxx výdeje x xxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxxx xxxxx záznamů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx, a zařadí xx xx listinné xxxxxxxx.

(3) Evidence x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx podobě x xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx vytiskne, xxxxxx xx datem x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§40

Xxxxxxxxxx zbrojíře

(1) Xxxxxxx xx povinen

a) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx u xxxxxxxx xxxxxxx licence x pracovním, xxxxxxxx xxxx obdobném poměru, x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx držitelem zbrojního xxxxxxx xxxxxxxxx skupiny x xxxxx xxxx xxxxxxxx používá pouze x xxxxx, xxxxx xx uveden ve xxxxxxxx xxxxxxx,

x) zabezpečit xxxxxxx xxxxxxx, průkaz xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přechovávání a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx prachem, xxxxxxxxx xxxxxxx x zápalkami xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xxxxx §39 odst. 1 xxxx. d).

(2) X xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, přebírá xxxx xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

§41

(1) Každá xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X xxxx být xxxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Registraci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xx xxxxxxx oznámení x nabytí xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Dokladem x registraci xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraně xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx kategorie X, X-X, B xxxx X, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §42 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vlastnit, xxxxx xxxx nosit.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvodné podezření xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zakáže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx; xxxxx zákaz xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní x xx účinný xxxx každé xxxxx. Xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx registru xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zbraně xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx postupovat xxxxx xxxxxx xxxxxx (§64).

§42

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vlastnictví xx xxxxxx kategorie X, X-X, X xxxx X, xx xxxxxx xxxx xxxxx průkaz xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx děděním (§66) xxxxxx běh lhůty x ohlášení dnem, xxx rozhodnutí xxxxx x dědictví xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kategorie X, A-I, X xxxx X, na xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx osobu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx převedení zbraně, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o převodu xxxxxxxxxxx ke zbrani xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx C xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx došlo k xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxx kategorie X, X-X, B xxxx X, xxxxx xx xxxxxxxx týká, xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx převodu xxxxxxxxxxx.

§42x

(1) X případě, xx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx síly Xxxxx xxxxxxxxx1), Xxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxx1a), Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1b), Český xxxx pro zkoušení xxxxxx x střeliva, xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, střelivu xxxx munici xxxxxxxx x §1 odst. 3 xxxx. x) xx d) xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx se zbraní, xxxxxxxxx xxxx municí xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx prezidiu Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Policejní xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx §42 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ozbrojené xxxx České republiky1), Xxxxxxxx policie33), bezpečnostní xxxx1a), Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1b), xxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyrobené xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx 14. xxxx 2018 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx identifikujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41 se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx střeliva (§44 xxxx. 2), xxxx xxxxx dovezla xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2) x xxx, xx xx xxxx vyveze xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx ji xxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

Díl 6

Xxxxx, xxxxx x tranzit zbraní x střeliva

§44

Trvalý xxxxx xxxxxx a střeliva

(1) Xxxxx kategorie X, X-X, B, X xxxx C-I xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx lze trvale xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterého má xxx xxxxx, nebo xxxxxxxx do této xxxxxx, vyvezena; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.9)

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx list xxx xxxxxx vývoz xxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxx - držitele xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx6) x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X nebo X, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx trvalého xxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx kategorie X-X xxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vývoz xxxxxx xxxx střeliva xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §14a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx v §14a odst. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx trvalý xxxxx xxxxxx xxxx střeliva xxxxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx. Xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx kategorie X, X-X, X, X nebo C-I, xxxx střelivo xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx nebo sídla xxxxxxxxx xxxxx, která xx dosavadním vlastníkem xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X, X xxxx C-I nebo xxxxxxxx xx této xxxxxx.

(4) Xxxxxxx průvodní xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vydává xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx, xxxxx bude xxxxx kategorie A, X-X, X, X xxxx C-I, xxxx xxxxxxxx xx této xxxxxx, xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx,

x) xxxxx, xxx xx xxx xxxxx kategorie X, X-X, X, C xxxx C-I, nebo xxxxxxxx do xxxx xxxxxx, přepravena, xxxxx xxxx shodné x xxxxxx pobytu fyzické xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x zbrani xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, značka výrobce, xxxx a xxxxxxxx),

x) xxxxx o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx zkušební značkou,3)

h) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx kategorie X, A-I, B, X nebo X-X xxxx střelivo xx xxxx zbraně xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X nebo střeliva.

(5) X xxxxxxx o xxxxxx vývoz xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx této xxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx země, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx uskutečňuje, x xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx znalců x xxxxxxxxxx.

(6) Držitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx kategorie X, X-X, X, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx do této xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx průvodního xxxxx xxx xxxxxx vývoz xxxxxx nebo střeliva, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 dnů xx nabytí vlastnictví xx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X nebo X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx průvodního xxxxx xxx trvalý vývoz xxxxxx xxxx střeliva, xxxxxx zamítne, není-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx zbraň xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3) není xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx žádost xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx nebo střelivo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vojenský xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx9). X xxxxxx zbraní xxxxxxxxx X do zemí, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx, útvar policie xxxxxxx xxxxxxxx list xxx xxxxxx vývoz xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxx vývozu xxxxxx, xxxxxx součástí, hlavních xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se zbraněmi x xxxxxxxxx24) xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§45

Trvalý dovoz xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X nebo střelivo xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.9)

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Ten xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx6) k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X nebo X nebo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x trvalému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxx dovoz zbraně xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zbraně xxxxxxxxx X-X xx xxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxx x §14a xxxx. 1 nebo 3.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro trvalý xxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx držitelům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zbrojní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §14a xxxx. 1 nebo 3 xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vydává xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 písm. x) xx g), x) x x). Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, C xxxx X-X nebo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Držitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx dovoz xxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx nejpozději xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, C xxxx X-X xxxx střeliva xx této xxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru policie x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx.

(6) Zbrojní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vlastnictví xx xxxxxx kategorie X, X-X, X, C xxxx X-X nebo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx střeliva vydá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva xx Xxxxx xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo provézt xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx lze xxxxx xx základě povolení; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.9)

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zbrojní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak.

(3) Zbrojní xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 fyzickým xxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Policejní xxxxxxxxx; fyzickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx navštěvujícím Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky17b).

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon práva xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx soutěžích. X ostatních xxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxx tranzitu zbraní xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx mít lovec x xxxxxxxxx xxxxx xxx loveckou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx X, xxxxx podílející xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx kulturní xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx X x xxxxxxxx xx xxxx zbraně, pokud xx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx pasu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxx xxxxx své xxxxx, xxxxxxx předložením xxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx kategorie X-X, X, C xxxx X-X x xxxxxxxx xx této xxxxxx x případě xxxxxxxx, jestliže xx xxxxx zapsána x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Policejní xxxxxxxxx xxxxxx udělilo xxxxxxx. Xxxxxxx lze udělit xx xxxx xx 1 xxxx. Xxxxx xxxxxxx se zaznamenává xx evropského xxxxxxxxx xxxx a xxx xxx xxxxxxxxxx, a xx vždy x 1 další rok.

(7) Xxxxxxxxx x třetí xxxx, xxxxx cestuje xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo střelivem xxxxxxxx.

(8) Pro držitele xxxxxxxxx průvodního listu xxx xxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx evropském xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1.

§47

Xxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo tranzit xxxxxx nebo střeliva

Pro xxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44, 45 nebo §46 xxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxxxxx.

§48

Odnětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx trvalý xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx tranzit zbraní xxxx střeliva

(1) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44, 45 nebo §46, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx průvodního xxxxx pro xxxxx, xxxxx, tranzit nebo xxxxxxxx zbraní nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx odkladný xxxxxx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx zbrojní pas xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jeho držitele xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxx zapsanou x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx s xxxxx xxxxxx. Xxxx evropského xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx lovec xxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. a) x x), xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bitvy nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §4a, §5 xxxx. x) xx f) xxxx x §6 xxxx. x) a x), xxxx s sebou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx xxxx členských xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x pokud může xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x držení xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Držitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn dočasně xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zbraň x xxx zapsanou, xxxxx xxx evropský xxxxxxx xxx xxxxx jiným xxxxxxxx státem xxxxxxxx x nařízení xxxxx x pokud xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx zbraň xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zbrojní xxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx fyzické osobě, xxxxx má xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx tohoto xxxx xx podává xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx žadatele; x xxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Doba platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 5 let x může být xxxxxxxxxx útvarem xxxxxxx xxxxxxxxxxx; pokud xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx D, xx xxxx platnosti xxxxxxx 10 let.

(5) Platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odcizení, xxxx

x) xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§27).

(6) X xxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu rozhoduje xxxxxxxxx xxxxx policie, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxx, že zápisy x xxx uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx; tímto záznamem xxxxxxxx dokladu zaniká.

(7) Xxxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxx, xxxxx platnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx. X případě xxxxx držitele evropského xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx jako xxx xxxxx xxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx (§65).

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) anebo x), xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zbrojní xxx x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx pas xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, musí x xxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxx x duplikát.

(9) Příslušný xxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx pas zadrží, xxxxx xxxx držiteli xxxxxx, zajistí xxxx xxxxxx xxxxxxx průkaz.

§50

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx podnikatelem v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X, X xxxx C-I xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v oboru xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx toto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx území pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx zbraněmi xxxxxxxxx X, X-X, X, X nebo X-X nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx zbraní xx sídlem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policie na xxxxxxx žádosti xxxxxx x xxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x obchodu, xxxx-xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9) vydávány.

(3) Xxxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podané xx xxxxxxxxxxx tiskopise, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x povolení přepravy xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě Xxxxx xxxxxxxxx xxxx na Xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx podána x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxxxxxx xx podepsání.

(4) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zahájením xxxxxxxx. Žádost xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo předání,

b) xxxxxx údaje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nabývající xxxx vlastnící xxxxx xxxx střelivo,

c) adresu xxxxx, na které xxxx zbraň xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, C xxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxx, xxxxx xxxxx přepravovány, x xxxxxx předpokládaný xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx republiky,

f) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx policie xxxx Policejní xxxxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx života, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, žádost x xxxxxxxx přepravy xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B, X xxxx X-X xxxx střelivem xx xxxxxx xxxxxx až xx xxxxx xxxxxx xxxxxx a musí xxx předloženo xx xxxxxxxx příslušným orgánům.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx C-I xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vydat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxx zbraní a xxxxxxxx se sídlem xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx až 3 xxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx opakovaném xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxx vyžaduje-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozastavena xxxx xxxxxxx.

(7) Nejpozději 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 a 3 xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx prezidiu způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Hlášení xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxxxx xxxxx týkající xx přepravy xxxxx xxx v žádosti x povolení xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx předání,

b) osobní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa, xx xxxxx bude xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kategorie X, X-X, X, X nebo X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbraní, včetně xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxx střelivo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) druh xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx zbrojní xxxxxxx, jedná-li xx x podnikatele se xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, C xxxx X-X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx se sídlem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx policii xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho aktuální xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx kategorie X, A-I, X, X xxxx X-X xxxx střeliva do xxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně na xxxxxx X2 xxxxxxx xxxx anglického xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

i) předchozí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx přijímajícího xxxxx, xxxxx xxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx určený x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X nebo X-X nebo střeliva xx xxxxxx zbraní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx sledování xxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxx přepravu x xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx než 100 xxxxxx xxxx více xxx 200 000 xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) Podnikatel se xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, C xxxx C-I xxxx xxxxxxxxx do těchto xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlášení xxxxx xxxxxxxx 7.

(10) Podnikatel xxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo Policejnímu xxxxxxxx jakékoliv xxxxx x přepravě xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X, X nebo X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 4 x 7 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X, X nebo X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxx osobě zodpovědné xx xxxxxxxx zbraní xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X xxxx střeliva xx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vydáno povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx zbraní, které xxxxx xxx dovezeny xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx předchozího souhlasu.

§50a

Hlášení xxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zbraní x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxxx X nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 100 zbraní xxxx xxxx xxx 200&xxxx;000 xxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx podle §50. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxxx X nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx do xxxxx xxxxxx určení x xxxx xxx předloženo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxx xxxx předání,

b) xxxxxx údaje nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxx, nabývající xxxx vlastnící xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) druh zbraní xxxxxxxxx A, A-I, X xxxxx C xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx přepravovány, a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx přepravy,

g) xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxx licence, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména lokalizační xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx nepřetržité xxxxxxxxx xxxx aktuální xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxxx X nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x

x) způsob zabezpečení xxxxxxxx.

(2) Xxxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx kategorie X, X-X, B xxxxx C xxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx zařízením, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X xxxxx X nebo střelivem xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo Policejnímu xxxxxxxx jakékoliv xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X anebo X xxxx střeliva xx xxxxxx zbraní.

(4) Zjistí-li xxxxxxxxx útvar policie xxxx Policejní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přepravy xxxx xxxxxxxx života, zdraví, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, přepravu xxxxxx xxxx střeliva xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx trasu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dodatečné xxxxxxxx xxx zabezpečení xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx zjištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B xxxxx X nebo střeliva xx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo osobě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxxx X xxxx střeliva xx xxxxxx zbraní xx xxxxx České xxxxxxxxx, má-li xxxx xxxxxxxxx x dispozici.

§50x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v průběhu xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx zbraněmi xxxxxxxxx X, X-X, X nebo X xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx zbraní x podnikatel xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je x průběhu jejich xxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X xxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Požadavky xx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X xxxx X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx18).

§50c

Zákaz, pozastavení x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo střeliva xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovit jinou xxxxx přepravy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §50 nebo 50a, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx zařízením, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti,

c) xxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx x souvislosti x přepravou mohlo xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, majetku, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx doložen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxx podmiňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx území xxxxx xxxxxxxxxx souhlasem, xxxx

x) xx to xxxxxxxx x důvodu plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxx.

&xxxx;(2) Xxxxxxx xxxxxx pokračování x xxxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva, xxxxx xxxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pozastavena xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§50x xxxxxx právním předpisem x. 13/2021 Xx. x účinností od 30.1.2021

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx vývoz, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx trvalý vývoz, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxx, dováží nebo xxxxxxx xxxxx kategorie X, X-X, X, X nebo X-X xxxx xxxxxxxx do xxxxxx zbraní přes xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx skutečnost povinen xxxxxxx policii xx xxxxxxxxx přechodu Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxx uskutečňován x xxxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44, 45 xxxx §46 x 50, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pas. Povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx mít xxxx x sebe, xxxxx xx x xxxx zbraň xxxxxxxxx X, X-X, X, X nebo X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbraní, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke kontrole. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xx vnitřní xxxxxx hranici Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxx prováděna xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17a).

(3) Ustanovení §44 xx 46 x §49 se xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx nebo tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.9) Xxxxxxxxxx §46 xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx občanů xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx osob), xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zbraní nebo xxxxxxxx.

(4) Zbrojní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva xx xxxxxx na dobu, xx xxxxxx se xxxxx xxxx střelivo xxxx nacházet xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx však xx xxxx 3 xxxxxx. Xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx tranzitu zbraně xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx tranzit xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx dokladu.

(6) Xxxxx xxxxxxx nařízením, které xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

(7) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, které lze xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxxxx

§52

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx střelbu xx xxxxxx kategorie X, X-X, B, X, X-X uvedené x §6a xxxx. 1 písm. c) xxxx X uvedené x §7 xxxx. x) nebo x) xx komplex xxxxxxxx x prostorů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx policie xxxx xx základě xxxxxxx podané xx xxxxxxxxxxx tiskopise, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx střelnice xxxxx tehdy, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx požadavky xx střelnice xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být

a) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxx,

x) místo, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) osobní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sdělení, xxx střelnice xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx neurčitou.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx střelnice xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) provozní řád xxxxxxxxx xxxxxxx znalcem x xxxxx xxxxxxxxx xxxx osobou oprávněnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx x něm xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxxxx xxxxxxxxx honitby.

(5) Xxxxxxxxx útvar policie xx xx účelem xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatří

a) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účelům, x

x) xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, týká-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx střelnice xxxxxx xxxxxx, nejedná-li xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozního řádu xxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx střelnice, xxxxxxxx

x) xx dobu xxxxx xxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx tuto xxxx xxxxx správce střelnice xxxx xxxxxx nevykonává, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nevyhovuje xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx požadavkům stanoveným x příloze xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

1. způsobena xxxx xx životě xxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx majetek xxxx xxxxx.

&xxxx;(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx opatřením, požadavkům xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může-li x xxxxxx xxxxxx xxxxx k ohrožování xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x pozastavení provozování xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; tuto lhůtu xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodloužit.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx střelnice xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx bylo provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§54

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxxx vydal povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx provozního xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) změny, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx střelnice xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xx střelnici x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx první pomoci, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§55

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx za bezpečný xxxxxx střelnice a xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx osoba xxxxxx 21 let, xxxxx je nejméně 3 roky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, X, X xxxx E.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx viditelně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řádem střelnice,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozního xxxx xxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxx provozního řádu x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx střelnici prováděla xxx xxxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxxx,

x) zastavit střelbu xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x

x) oznámit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx útvaru xxxxxxx zranění xxxx xxxxxxxx osoby při xxxxxxx nebo při xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Díl 8

Zvláštní ustanovení x nakládání xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

§56

Xxxxxxxx xxxxxx, střeliva nebo xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X, X-X nebo X, xxxxxxxx, černý xxxxxxx xxxxx, bezdýmný xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, trvalý dovoz xxxx xxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx, povolení x xxxxxx podle xxxxxx o kontrole xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, evropský zbrojní xxx, povolení k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx 50x, xxx xxxxxx xxxxxxxx zabránil x xxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kategorie X, X-X, X, X xxxx X-X, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo zbrojní xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx vývoz, trvalý xxxxx nebo tranzit xxxxxx xxxx střeliva, xxxxxxxx x vývozu xxxxx zákona x xxxxxxxx obchodu s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X, X xxxx X-X, xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x střeliva xxxxx §50 nebo 50a, xxxxx

x) existuje xxxxxxx xxxxxxxxx, xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k takové xxxxx zdravotního xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbraní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo zdraví xxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §36 xxxx. 2 x dosavadní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zbrojní licence xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru policie, xxxx

x) xx xxx xxxxx pro zajištění xxxxx §57 odst. 1 x existuje xxxxxxx podezření, že xxxxx nakládání se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx představovat xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx zbrojní xxxxxxx xx xxxxx příslušníka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx příslušník xxxxxxx xxxxxxxx vstoupit xx xxxxxx, jiných prostor xxxx xx pozemek, xxx-xx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx se zde xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxx zbraň xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uložení x xxxxxxxx zabránit xxxxxxxx x xxx xxxxx, které xxxx xxxxx nebo střelivo xxxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxx osobě, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, vydá xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx potvrzení x xxxxxxxx zadržené xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zadržení xxxxxxxxxxx xxxxxx policie.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx, které vedly x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx odkladu vráceny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx ten, xxxx xxxx věci xxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxx vráceny jejich xxxxxxxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx zbraně, střeliva xxxx dokladu

(1) Xxxxxxxxx xxxxx policie může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X, xxxxxxxx xx xxxxxx zbraní, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx xxx trvalý xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, v němž xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X nebo X-X, xxxxxxxx k xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx 50a, jestliže xxxxx xxxxxx držiteli xxxx xxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x §22 odst. 1,

x) x případě xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin,

c) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx

1. xxxxxxx, drží xxxx nosí xxxxx x xxxxxxx s §8,

2. x xxxxxxx x §20a xxxx. 3 se xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie,

3. xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x §28 xxxx. 5,

4. v xxxxxxx s §29 xxxx. 1 písm. x) se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx není ovlivněn xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx látkou nebo x xxxxxxx x §29 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx zbraní na xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přístupném, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, užitím xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

5. nepostupuje xxxxx §41 xxxx. 5, xxxx

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B xxxx X podle §42 xxxx. 1 nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X-X xxxxx §14a xxxx. 5, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx vlastní xxxx xxxx xxxxx xxxx střelivo x xxxxxxx s §8.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zbraně xxxxxxxxx X, A-I, B, X, X-X nebo X, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prachu, bezdýmného xxxxxx, xxxxxxx, zbrojního xxxxxxx, xxxxxxx licence, xxxxxxx xxxxxx, zbrojního xxxxxxxxxx listu pro xxxxxx xxxxx, trvalý xxxxx xxxx tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x vývozu xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx xxxxx §50 nebo 50a, xxxxx byly zadrženy xxxxx §56 x xx xxxx xx xxx xxxxxx řízení xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu oprávněnému xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8.

(3) Xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxx jejich xxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx. Osoba, která xxxx zajištěné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx do úschovy xxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx sdělit xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx policií. Policie x převzetí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neodevzdá xxxx xxxxxxx místo xxxxxx uložení a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx, jiných prostor xxxx xx pozemek, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se zde xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x exekuci xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx x xxxxx jejich dosavadního xxxxxxx. Osoba, x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx, je xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxx se xxxxxx xxxx střelivem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Příslušný xxxxx xxxxxxx může tomu, xxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx zajištění.

(8) Pominou-li xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tomu, xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx, xxxx xxxx věci xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx zbraň xxxxxxxxx X-X x xxxxxx, xx xxxxxx ohlášeno xxxx nabytí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxx podle §14a xxxx. 5 xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx provedeno, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §64. Xxxx-xx xxxxx kategorie X-X xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §14a xxxx. 2 x xx 6 xxxxxx xxx xxx jejího xxxxxxxxx xx neprokáže, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx neexistuje nebo xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §64.

§57x

Xxxxxxxxxx střeliva

(1) Kontrolní xxxxx xxxxx §75a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx špatném xxxxxxxxxx xxxxx, a určí x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx vlastník střeliva, xx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx střeliva xxxxxxxx, xxxx jej x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx útvar policie xxxx xxxxxxxx střeliva, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx povinnost uhradit xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§57x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 229/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§58

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X anebo X xxxx xxxxxxxx xx xxxx musí xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zbraní xxxx střeliva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx přepravované zbraně xxxxxxxxx C-I xxxx X x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Držené xxxxxx kategorie X, X-X, X xxxx X uschované, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx") x počtu do 10 kusů xxxx xxxxxxxx v xxxxx xx 10 000 xxxxxx xx zabezpečují xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uzamčeného xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx, xxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na přechovávané xxxxxx xxxxxxxxx X-X, X xxxx X x xxxxx do 2 xxxx xxxx xxxxxxxx v počtu xx 500 nábojů, xxxxx xx však xxxxxxx xxxxxx zbraní x střeliva povinen xxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx 10 přechovávaných xxxxxx xxxx více xxx 10&xxxx;000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trezoru, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) uzamčené xxxxxxxxx xxxx samostatném xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxx 20 xxxxxxxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx C xxxx xxxx xxx 20 000 xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pokud xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky stanovené xxxxxxxxxx právním předpisem.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx zabezpečeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Výlohy, skla xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx dobu xx tato xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4.

(6) Přechovávaná xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, že xxxxx xxxx nabita xxxxxx x zásobníku, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx revolveru.

(7) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídá-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx významné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx držiteli xxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx střelivo xxxxx řádně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx odcizení.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxx A; xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxxxxx je osoba xxxxxx 18 let, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo poručník xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jinou osobou xxxxxx 18 let, xxxxx xx oprávněna x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§59

Xxxxxxx zbraně

(1) Zbraň xxxxxxxxx A-I, X, X, X-X xxxx X xxxxx xxxxxxxx xx této zbraně xxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx, která xxxx oprávněna takovou xxxxx xxxxx, zejména x xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přípravy xxxx sportovních soutěží, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nošením xxxxxx,

x) xxxxxxx nebo divadelní xxxxxxxx, jde-li o xxxxx upravenou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxx branné přípravy xxxx výuky x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x střeliva.

(2) Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx za xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxx, xxx xxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxx zbraň xxxx střelivo xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, neporušila povinnost xxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

&xxxx;(3) Xxxxx xxxxxxxxx X xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx pouze x rámci činnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx svěření xxxxx xxx zážitková xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx, přípravě xxxx soutěžích, xxxxxxx xxxxxxxx xx střelba, xxxx xxxxx mladší 18 xxx, nejméně xx věku 10 xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxx 21 let, xxxxx je držitelem xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X, xxxxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxx 3 xxxx a zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x střelivem.

§60

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxx zvláštních xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zábav, xxxx xx xxxxxx xxxxxx nosit zbraň, xxxxx

x) xxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx se xx xxxxxxxxx pořadatele xx xxxxxxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,10) xxxx

x) xxxxx je xx nezbytné x xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx majetku, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa konání xxxx.

Veřejné xxxxxxxxxxx xxxxxx x střeliva

§61

(1) Zbraň xxxxxxxxx A, X-X, X xxxx C xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx na základě xxxxxxxx vydaného xxxxxxx xxxxxxx příslušným podle xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořadatel výstavy xxxxxxxxxx měsíc xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Žádost xxxxxxxx

x) název a xxxxx pořadatele xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx množství xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vystavovatele x

x) xxxxxx vystavování a xxxxxxxxxxx zbraně, xxxxxx xxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, hlavní části xxxxxx xxxx střeliva xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxx odcizení. X rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx xxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zabezpečení. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx vystavování zbraní xxxx střeliva xxxx xxx xxxxxxxxxx výstavy xxxxxxxx nejpozději 10 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nebudou-li xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx. Odvolání proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo útvarem xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx x veřejnému xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx 24 hodin xxxx xxxxxxxxx výstavy, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx, ohlásit xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx množství x údaje umožňující xxxxxxxxxxxx každé xxxxxx, xxxxxx xxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx, které xxxx být xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx neprodleně ohlásit xxxxxx policie podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§62

Dojde-li x průběhu xxxxxxxxx vystavování xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, který povolení xxxxx, pořadatele výstavy x odstranění xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, útvar xxxxxxx, xxxxx povolení vydal, xxxx xxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, aby neuposlechnutí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx části zbraně xxxx xxxxxxxx zabránil. X zrušení povolení xxxxxxxx xxxxx policie, xxxxx xxxxxxxx vydal, xxxxxxxxxx pořadatele xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§63

Znehodnocování xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Znehodnotit xxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X nebo X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxx zbraně přímo xxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx jejího xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X je xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx řezu xxxxxxxxx příslušnému útvaru xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx nebo údaje xxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výroby xxxxxx xxxx x

x) údaje x zbrani nebo xxxxx identifikující xxxxxx xxxx zbraně.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxxxx xxxxxxx přiložit

a) xxxxx, xxxxxx část xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx místo jejich xxxxxxx,

x) průkaz zbraně, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx útvar policie xxxxx původ x xxxx zbraně a xxxx xx xxxxxx x provedení kriminalistické xxxxxxxxx. Příslušný útvar xxxxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 2 zamítne, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezření, xx xx zbraní xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 se xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxx opravě xxxx xxxxxx zbraně kategorie X, A-I, X xxxx X x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zkoumání jinak xxxxxxxxxx xxxxxx část xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zbraně v xxxxxxxx 2 přechází x xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Žadatel, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxxx X xxxxxx xx znehodnocení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx osobě, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx oprávněna. Xxxx osobě xxxxx x xxxxxxxx, pokud xx žadatel xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo vyrobit xxxx řez. X xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx zbraně nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx potvrzení. Nepředá-li xxxxx kategorie X, X-X, X anebo X xx xxxxxxxxxxxx xxxx výrobě jejího xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx povinen xxxxxxxx vrátit xx 20 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx xxx, xxx tak xxx xxxxxx, příslušnému xxxxxx xxxxxxx.

(7) Žadatel, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxxx xxxxxxxx vydal, xxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xx znehodnocení xxxxxx nebo výrobě xxxx xxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx řezu. X xxxxxxx znehodnocení zbraně xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, předloží xxxxxxxx x xxxxxxxxxx také xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxx; xxxxx rozměry xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jejich xxxxxxx. Xxx kontrole xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2. X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, potvrdí změnu xxxxxxxxx zbraně x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxx povaha umožňuje; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědnosti xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx přístupném xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx potvrzení x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§63x

Xxxxxx xxxxxxx zbraně x xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X, X nebo X-X xx dovoleno xxxxxx xxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxx zbraně, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie. Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx předáním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx střelivo xx x xxxxxxxx xxxxxxx předávají i xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxx střelivo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx sbírkové, xxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Příslušný xxxxx policie může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, pokud xx to nezbytné xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx technických zkoušek xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx útvar policie x povolení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx držitel xxxxxxx licence xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx zničení xxxxxx. Xx řízení x xxxxxxx x povolení xx xxxxxxxxx použije §63.

§63x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 13/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.1.2021

§64

Xxxxxx xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx, zbrojní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průvodního xxxxx xxx trvalý xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx zbraně xxxx střeliva je xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx vlastnictví xx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X xxxx xxxxxxxx xx xxxx zbraně xx jiného oprávněného xxxxxxxx,

x) požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx C xxxx xxxxxx ke znehodnocení, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx je k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx x předání xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X xxxx xxxxxxxx xx xxxx zbraně xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) požádat příslušný xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxx zbraně xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxx po xxxxxxxxx výzvě příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx o xxx, xx xx nabídne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx zbraní x xxxxxxxx k xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxx o prodeji xxxxxx kategorie A, X-X, X xxxxx X xxxx střeliva xx xxxx zbraně xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx znaleckého posudku xxx určení xxxx xx nevyžaduje. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx odečtení xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodej xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická osoba - xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx střeliva, plní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxx, xxx nakládá s xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oprávnění nakládat xx xxxxxx xxxxxxxxx X-X xx odstavce 1 až 4 xxxxxxx obdobně.

§65

Úmrtí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx kategorie A, X-X, B nebo X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxx, kdo xxx s xxxxxxx xxxxxx x době xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebyla xxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraně x o xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx střelivu.

§66

Dědění zbraně xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx kategorie X, A-I, B xxxx C nebo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx do vlastnictví xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx příslušných oprávnění x jejich držení, xx xxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě x xxxxxxx výjimky, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, dovoz xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. X případě, xx xxx neučiní xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx postupovat podle §64.

(2) Xxxxxx-xx vlastnictví xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§66a

Úmrtí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx střelnice xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §65 x 66 xxxxxx zákona x §13 zákona o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx hodlá pokračovat x xxxxxxxxxxx střelnice, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52 xx 3 měsíců xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxx x dědictví xxxxxx xxxxxx moci.

§66a xxxxxx právním předpisem x. 170/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2014

§67

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zbraně, xxxxxx xxxxx zbraně xxxx střeliva

Orgán, který x trestním xxxxxx xxxx v řízení x xxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zbraně, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatřený xxxxxxxx právní moci xxxxxxxxxxx xxxxxx policie.

§68

Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx

(1) Každý, kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx list xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx x vývozu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx v České xxxxxxxxx omezuje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušníkovi xxxxxxx xxxx kterémukoliv xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx nejbližšímu xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx vydá xxx, kdo xx xxxxxxx, potvrzení.

(2) Každý, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx policie xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu, který xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie. X oznámení vydá xxx, kdo jej xxxxxx, xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx nalezenou xxxxx x xxxxxxxxx úschovu xx xxxx 6 xxxxxx xx&xxxx; xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx nalezené xxxxxx xx vlastnictví xxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx34), xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx.

§69

Nakládání x černým xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nábojů

(1) Xxxxx lovecký xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx ve xxxxxx xx oprávněna xxxxxxx xx vlastnictví a xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebyla xxxxxxx, xxxx právnická xxxxx. Osoba xxxxxxx xx větě první xx xxxxxxxxx nabývat xx xxxxxxxxxxx, přechovávat x nosit xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prachu x xxxxxxxxxx prachu x 10&xxxx;000 xxxxxxx. Xxxxx upravující nakládání x výbušninami29) se xx xxxxxxxxx s xxxxxx loveckým xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx druhé xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx černý xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx zvýšené opatrnosti xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxx, zdraví x xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Každý, kdo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx drží xxxxx xxxxxxx xxxxx, bezdýmný xxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxx zabezpečit xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx podmínky xxx skladování, xxxxxxxxxxxx x zacházení x xxxxxx loveckým prachem, xxxxxxxxx prachem x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, přechovávání a xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bezdýmným xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxx prach, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nesmí.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxx xxxx nábojů xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxx použití xx xxxxxx kategorie X, X-X, B xxxx C smí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx nabývat xx xxxxxxxxxxx náboje xxx xxxxx kategorie X, X-X, B xxxx X, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Přebíjet xxxxxx nebo xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx přebíjení xxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx C-I xxxx D smí xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx omezena, xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx pro vlastní xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupy, xxxxx udávají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílů nábojů; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zbrojní licence xxxxxxx X x X.

HLAVA XXX

XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx x munici

§70

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx hlava xxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx prováděcího právního xxxxxxxx, řez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x makety xxxxxx xx považují za xxxxxx kategorie X.

§70x

(1) Municí je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx munice jsou xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxx, xxxxx použití, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo hromadění xx zakázáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx35), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

(3) X xxxxxxxxxxxxx, xxx xx výrobek určitého xxxx municí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx úřední xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx báňského xxxxx, Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zbraní x střeliva x xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx typu považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx munice xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx X Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX).

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 229/2016 Xx. s účinností xx 1.8.2017

Xxx 2

Xxxxxxx průkaz

§70b

(1) Xxxxxxx průkaz je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx osobu v xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx průkazu opravňuje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Držitel xxxxxxxxxx muničního xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx29) xxx nakládání x municí xxxxxxxx xxxxxxxxxx manipulaci s xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx při skladování xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) provádět xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; muničářem xx xxxxxxx osoba, xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x municí.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx činnosti xxx nakládání x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x

x) provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70c

Řízení ve věcech xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx muničního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxx.

§70x vložen xxxxxxx předpisem č. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx průkaz vydává xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou xx předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx průkaz xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx podmínky pro xxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx D, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §70f. Žadatel x xxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx také osvědčení x xxxxxxx způsobilosti, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 1 xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx muničního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §70f x případě xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx pyrotechnika xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36).

(6) X xxxxxxx vydání

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx muniční průkaz, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxx muničního xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 5 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx.

§70x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 229/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70e

(1) Ustanovení §20 x 20a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx zjištění změny xxxxxxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo držitele xxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x postup x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu žadatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příslušný xxxxx policie xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §27 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx držitel muničního xxxxxxx vážným způsobem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo zákaz xxxxxxxxx x §70h.

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2017

§70x

Xxxxxxx způsobilost xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x vydání vyššího xxxxxxxxx průkazu nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jmenovanou ministrem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx navržených xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Zkouška xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x municí,

c) právních xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx x výbušninami,

d) xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a

e) xxxxxxxxxxxxxx minima.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx skládá x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx žadatel osvědčuje xxxxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxx 2, x z xxxxxxxxx xxxxx, v níž xx posuzují teoretické xxxxxxxx žadatele xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zahrnuje

a) identifikaci x stanovení možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx manipulaci x xxxxxx, střelivem x xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx munice, střeliva x výbušnin.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žadatel x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přihlašuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Přihláška xx podává xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle data xxxxxxxx x žadateli xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx žadateli xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxxx dnem konání xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx k vykonání xxxxxxx bez náležité xxxxxx, ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx u xxxxxxx odborné způsobilosti xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neuspěl xxxx xx bez xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx nedostavil, xxxx xx ke zkoušce xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Náklady spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti žadatele x vydání vyššího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; může xx xxxxxx x držitel xxxxxxx licence.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx části zkoušky, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§70f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70x

Xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o muniční xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx pravomocně uznán xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx vývozu xxxxx x technologií xxxxxxx xxxxx, porušení povinností xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zkreslení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx licence, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x nevedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ozbrojování, xxxxxx, výroby a xxxxxx zakázaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku xxxx xxxxxxxx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxx §22 xxxxx, xxx xxx dne xxxxxx právní moci xxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxxx, xx byl uložen, xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xx spolehlivého xxxxx xxxxxx zákona xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx muničního xxxxxxx xxxxxxxxxx také xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážné xxxxxxxxx svým jednáním, xx xxxxx byl x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx pravomocně xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx jednoho xxxxxxxxx xxxx jednání, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx §22 xxxx. 2 x 3 x §23 xxxx. 2 xxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2017

§70x

Xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, přitom xxxxx xxxxxxx život, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx muničního xxxxxxx,

x) xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx průkazu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doklad xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxx ke xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jeho držitele,

f) xxx u xxxx xxx provádění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx při provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx látkou,

h) xxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlídce x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 60 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 60 xxxxxx xxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxx 60 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se vyznačuje x xxxxxxxx průkazu x

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx posudek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §20a xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu je xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinen

a) xxxxxxx manipulaci s xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §70m xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx policii xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx munice,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx muniční licenci x další xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx provádění xxxx xxxxxxxx xxx nakládání x municí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence x xxxxxxxxx řádem xxxxxxxxx pro munici, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, střelbu xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů, užitím xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx anebo x xxxxxxxx nemoci xxxx úrazu.

(4) Držitel xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinen

a) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx prací v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střelivem xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx místo xxxxxx xxxxxx, střeliva xxxx výbušniny,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nepovolanými xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx místě xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx munice, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro zacházení x xxxxxx, střelivem xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střelivo xxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx, ztrátou nebo xxxxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x výbušnin (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx").

(5) Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxxxxxx xxxx likvidovat xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxx

§70x

(1) Xxxxxxx licence xx xxxxxxx listina, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nabývat xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx držitel xxxxxx muniční licence.

(3) Xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu.

§70i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70x

Xxxxxx muniční xxxxxxx

(1) Xxxxxxx licenci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx právnickou xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx žadatel xxxx x xxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence, x

x) xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Žadatel o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx muniční xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) adresu xxxxx provozovny, právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x xxx, zda xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxx xxxxx údaj x zařazení objektu xx xxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě nebo xxxxxxxxx osobě se xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oboru

1. xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx-xx x vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatří xxxxx x živnostenského xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x oboru, xx xxxxxx je xxxxx nakládat x xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx žadatel xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ověřenou xxxxx xxxxxxx x povolení xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx licence je xxxxxxx xxxxxxx připojit

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxx licence,

b) xxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxx §70m xxxx. 2 písm. x) x

x) xxxxxx x xxxxxxxx vzdělávání na xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx-xx důvodem xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx licence zamítne, xxxxxxxx

x) podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx pro úmyslný xxxxxxx čin, pokud xx xx ni xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx uvedený x §70g xxxx. 1; v xxxxxxx xxxxxxxxx činu uvedeného x §70g xxxx. 1 xx nepřihlíží x zahlazení odsouzení xxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen, jestliže xxx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 10 xxx,

x) podnikající fyzická xxxxx xxxx její xxxxxxxxx zástupce, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx odpovědný xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx nesplňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x spolehlivosti xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxx statutárního orgánu xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědného xxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx licence, xxxxx xxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x §36 xxxx. 2, xxxx xxx členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx požádá za xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 o xxxxxx opisu z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx12). Xxxxxx o vydání xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x).

(8) Adresa xxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx licenci. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx muniční xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x obecné xxxxxxx xxxxxxx.

§70x vložen právním xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70k

Prověřování bezúhonnosti a xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §70j xxxx. 5 xxxxxxx jednou xxxxx 5 xxx xx vydání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxx xxx xxxxx x těchto xxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70x

Xxxxxx xx věcech xxxxxxx licence

(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx použijí ustanovení x xxxxxx zbrojní xxxxxxx a zániku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §70j xxxx. 3 nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx licence podle §70j xxxx. 5.

(3) X xxxxxx muniční xxxxxxx lze opětovně xxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx.

§70x vložen xxxxxxx předpisem č. 229/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70m

Povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxx licenci, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxx,

x) xxxxxxx příslušný útvar xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx, příjmení xxxx xxxxx pobytu xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx ustanoven nový xxxxxxxxx zástupce, x xxxx osobní xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je dále xxxxxxx

x) xxxxxxxxx muničáře, x to xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, dochází-li xxx x xxxxxxxxxx x municí, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx změnu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxx, členském xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx držitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu; xxxx povinnost nemá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

1. na jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence x xxxxxxxxx, členském xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx manipuluje s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx aktivní muniční xxxxxx,

3. která xx x xxxxxxxx obecné xxxxxxx licence v xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx x

5. xxxxx xx xxxxxxxxxxxx poučena x xxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxx s municí,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zaslat xxx x xxxxxx xxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx jejich vydání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx vnitřním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx manipulaci, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x municí,

2. způsob xxxxxxxx munice a

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70r odst. 5,

x) zajistit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx munice xxxxx zneužití, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §70r,

x) při xxxxxxxx špatného technického xxxxx xxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a xxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxx policii ztrátu xxxx xxxxxxxx munice,

g) xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu v xxxxxxxxx zaměstnance Xxxxxxxxxxxx xxxxxx předložit xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx xxxxxxx předložit xx xxxxxxx místě xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxx, x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dohodnout xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx muniční xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; žádost musí xxx podána xxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx policie xxxx novou muniční xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx původní,

j) zapisovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxx údaje x druhu, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x třídě xxxxxxxxxxxxx x třídě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx x munici"),

k) xxxxxxxx u držitelů xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťují xxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxxxx x xxxxxx; x xxxxxxxxxxx školeních xx xxxxxxx obecné xxxxxxx licence xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx převzetí xxxxxx xx xxxxxxx xxxx její zajištění x místě xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) před xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ničením xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx delaboraci, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx řezů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postup xxxxxxx v dokumentaci xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) označit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx zbraní a xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxx zachováno xxxxxxx xxxxxxx munice,

o) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a

p) xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx objektu xx xxxxxxxxx skupiny xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xx xxxx xxxxxxx

x) zpracovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x manipulaci x xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x předat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx schválení,

b) xxxxxxxx, aby nalezení xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx policii,

c) xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx munice, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zajišťuje, nahlášeno xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, střelivo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx, než je xxxxxxx x licenci xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx, x xxx x xx není xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádění pyrotechnického xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x výbušnin, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx munice, střeliva xxxx xxxxxxxxx učinit xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxx x xxxxxxx a

g) xxx zbytečného xxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovat x xxxx výsledku závěrečnou xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie; xx xxxxxx xxxxxxxxxx provede xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průzkumu do xxxxxxxxxx deníku nebo xxxxxxxx průběžnou zprávu x provedeném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Držitel xxxxxx xxxxxxx licence xxxxx xxxxxxx vlastnictví k xxxxxx xx xxxxx, xxxxx k nabytí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence xxxxxx povinnosti xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x), b) x k), xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §70h odst. 2 xxxx. x) xx x).

(6) X době, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svou funkci, xxxxxxxxxxx jeho činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxx-xx ustanoven, xxxx odpovědný zástupce xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výrobu řezů xxxxxx, minimální obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podrobnosti x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

Díl 4

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx

§70x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx držitel obecné xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx místem xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx České republiky, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx postupy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9).

(2) X xxxxxxx vývozu x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx změn x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx §50 xxxxxxx; xxxxxxx-xx §50 minimální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx třeba xxxxxx xxxxxxxxx, platí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx přepravě xxxxxxxxxx xxxxxxxx munice.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx munice xx území České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx provedl xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx hlášení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se použije §50a obdobně.

(4) Jedná-li xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx vybaven xxxxxxxxx, xxxxx umožňuje nepřetržité xxxxxxxxx xxxx pohybu. Xx xxxxx dobu xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx přihlášeno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx18).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx

x) xxxxxxx o povolení xxxxxxxx munice,

b) hlášení xxxxxxxx munice držitelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx místem xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky a

c) xxxxxxx přepravy xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx.

§70x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70x

Xxxxxxxxxx, střelba x xxxxxx xxxxxx

(1) Odpalovat xxxx střílet munici xx dovoleno na xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx v k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ničení xxxxxx. Xxxxx munici xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dovoleno x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x x tomu xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx, střelbu xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx střelnici pro xxxxxx, xxxxxx jámu xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx munice xxxx xxxxxxx obecné xxxxxxx licence xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx jámy pro xxxxxx munice xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx munice, xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx munici, xxxxxx xxxx xxx ničení xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx střelnice xxx xxxxxx, trhací xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxx odpalování, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx jámy pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx munice xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx střelnice.

(4) X xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx střelnice pro xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx ničení xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx přiloží xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx jámy xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního zařízení xxx xxxxxxxxxx, střelbu xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx útvar policie xx před xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxx, střelbu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Obvodní báňský xxxx xx vyjádří x xxxxxxx z xxxxxxxx bezpečnosti provozu xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxx jámy pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx munice.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx munici, xxxxxx xxxx pro xxxxxx munice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx munice, je-li xxxxxxxx bezpečný provoz xxxxxxxxx xxx munici, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx munice nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ničení munice xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(7) Xxxxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx střelnice xxx xxxxxx, trhací jámy xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx odpalování, xxxxxxx xxxx xxxxxx munice xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx munice,

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx střelnice xxx munici, trhací xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odpalování, xxxxxxx xxxx ničení xxxxxx,

2. změny, které xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx, střelbu xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx provozování nebo xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, trhací xxxx xxx xxxxxx munice xxxx zvláštního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx munice,

b) xxxxxxxx xxx odpalování, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a

c) zajistit xxxxxxxxxx lékárničky první xxxxxx, jejíž obsah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Minimální technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx munici, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pro odpalování, xxxxxxx xxxx ničení xxxxxx a povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§70o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70p

Zadržení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zadržet munici, xxxxxxx vztahující se x xxxxxx, muniční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x přepravě xxxxxx nebo hlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx držiteli xxxxxxxx x jednání, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dokladu xxxx xxxxxxxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxxxx držiteli na xxxxx xxxxxxxxx. Příslušník xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx, xxxxxxx průkaz, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx munice xxxx xxxxxxx přepravy xxxxxx také tehdy, xxxxx je xxx xxxxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x municí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ohrožení xxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo majetku xxxxxx xxxx.

(2) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zajištění xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx munice xxxx xxxxxxx xxxxxxxx munice, xxxxxxxx

x) xxxxx držiteli xxxxxx muniční licence xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení pro xxxxxxxxx uvedený v §76f, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx a ve xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xx 1 měsíce xx jejich zadržení xxxxxxxx řízení podle xxxxxx zákona xxxx xxx xxxx postoupena xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(3) Xxxxxxxxxx řízení x zajištění xx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, a dále xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx x dokladu. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 přechovává, xx xxxxxxx xxxx věci xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx policie, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx x umožnit xxxxxx xxxxxxxx policií. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx nebo nesdělí xxxxx jejich uložení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, jiných xxxxxxx nebo na xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxx tyto xxxx xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx nepeněžitá xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Příslušník xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ní xxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobě, xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxx množstvím, velikostí, xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx policie xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx dosavadního xxxxxxx. Xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx může xxxx, xxxx xxxx munice xxxxxxxxx, uložit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jejího zajištění.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxx x zadržení xxxxxx nebo dokladu, xxxx xxx xxxx xxxx útvarem xxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxxx xxxx zadrženy. Xxxxxxx-xx xxxxxx, které vedly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tomu, xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx ten, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zajištěny, xxxxxxx x xxxxxx vlastníkem, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70q

Odstranění xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx podle §75a xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx x tomu xxxxxxxx xxxxxx muniční licence xxxxxxxxxx lhůtu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx obecné muniční xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxx xxxxxxxxxxx.

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2017

§70x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx odcizení

a) xxxxxxxx x muničním xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx požadavky prováděcího xxxxxxxx předpisu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx muničního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízením x

x) xxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx opatření xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ostrahy, xxxxxxxxx xxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx obecné xxxxxxx licence xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladiště. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přijetí xxxxxxxx x prevenci xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx požáru xxxx xxxxxxx uložené munice, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx na muniční xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Pokud xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, může xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti uložené xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx zajištění bezpečnosti xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx technických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx žádosti a xxxxxxxxxx dokumentaci munice; xxxx-xx technická xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhotovena x xxxxxx českém, slovenském xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jazyka xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx výbušnin x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx tohoto zákona x zabezpečení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx38) a xxxxxx xxxxxxxxxxxx požární xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx muničního xxxxxxxxx xxxx proveden jiný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx xxxxx §70m xxxx. 2 písm. x) x xxxx xxx zaslána xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 10 xxx xxxx xxxxxx uložením xxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§70x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2017

Díl 5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§70x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem x zajištění, xxxxxxxxx xxxxxx vyzvednutí, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx očekává nález xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

Xxx 6

Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxxxxx

§70x

(1) Každý, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx licenci, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx doklad xxxxxxxxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obecnímu úřadu, xxxxx jej xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X převzetí xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx převzal, xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxx nejbližšímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(3) Nalezená xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx výbušnina, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx34), xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx výbušnina xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 229/2016 Sb. x účinností od 1.8.2017

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů

§71

Informační systémy x xxxxxxxx, xxxxxxxx x provozovaných střelnicích

(1) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx x čísla xxxxxxx zkušebních komisařů.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx držitelích,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vydaných xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie A, X-X, X xxxx X, xxxxxxxx xxxxxxxxx X-X x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X-X xxxx osobách, xxxx xx xxxxxx zbraň xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo střelivu,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vývoz, xxxxxx dovoz nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) jednorázových dokladech x xxxxxxxx přepravy x povoleních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zbrojních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zajištěných, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zničení xxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx střelnicích.

(3) Policie xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx munice vede xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazech x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx licencích x xxxxxx držitelích,

c) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx licencí,

d) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx dokladech o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx přepravovat xxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x muničních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, propadlé xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, trhacích xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Zastupitelský xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx informační xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zbrojních xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx uváděných xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx uváděných xx ostatních tiskopisech xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vedených xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 x xxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx zbraní, střeliva x munice.

§72

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Údaje v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §71 mohou xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx formy x xx stejné xxxxx x přenášeny.

(2) Xxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §71 xx xxxxxxxxxx po xxxx 30 xxx xxx xxx prokazatelného xxxxxxx palné xxxxxx xxxx xxx xxx, xxx zanikla xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx x informačních systémech.

(3) Xxx uchovávání dokumentace xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §71 xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26).

(4) Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich po xxxxxxxx doby uvedené x xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxx. x) až i) xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx jejího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx využívat nejdéle xx dobu

a) 30 xxx pro xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x stíhání trestných xxxx, xxxxxx xxxxxx x ochranných xxxxxxxx, xxxx

x) 10 xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxx celního xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policii x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxx x střeliva, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx přenechávání xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odcizených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Držitelům xxxxxxx xxxxxxx xx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Policejní xxxxxxxxx předává xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx,

x) o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx munice xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x přepravě xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x České xxxxxxxxx, informují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a

b) x xxxxxx povolení x nabytí vlastnictví xxxx držení zbraně xxxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, má-li xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x x tomto xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx průvodních xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) vydaném xxxxxxxx průvodním xxxxx xxx xxxxxx vývoz xxxx xxxxxx dovoz xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx xxx xxxxx zbraň xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx osobou, xxxxx xx na xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx s přepravou xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, x xx členskému xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxx, x

x) xxxxxxxxxxx žádostech x výjimku xxxxx §9 xxxx 11a xxxx o povolení xxxxx §12, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx vydáno z xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatele.

§73x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx registr xxxxxx xx neveřejný informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx28) sloužící x xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx.

(2) V centrálním xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §71 xxxx. 2 písm. x) xx x) x x §71 xxxx. 3 xxxx. x) až x).

(3) Xxxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxxxx stránky xxxxxxxx centrálního registru xxxxxx.

(5) Správce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx centrálního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vydání xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx požádat správce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx licence x xxx pověřená xxxxx xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx prostředkem xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xx předepsaném elektronickém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zbraně, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prachu, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xx předepsaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxx. Změnu xxxxx xx držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, zápalek xxxx xxxxxx xxxx po xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx stavu, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxx.

(8) Do centrálního xxxxxxxx zbraní xxxxxxxx xxxxx

x) držitel zbrojní xxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X x C x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx prachu, xxxxxxxxxx xxxxxx a zápalek x xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxx, převedení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zbraně, xxxxxxxx, xxxxxxx loveckého xxxxxx, xxxxxxxxxx prachu x xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, přenechání xxxx převzetí zbraně, xxxxxxxx, černého loveckého xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

3. údaje x xxxxxx, střelivu, xxxxxx xxxxxxxx prachu, xxxxxxxxx prachu a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx uložení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx objekt, xx xxxxxx jsou xxxxx, xxxxxxxx, černý lovecký xxxxx, xxxxxxxx prach xxxx zápalky uloženy, xxxxxxxxxxx-xx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx fyzické osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, černý xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nabyty, x

5. xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxx identifikující xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, střelivu, černému xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx, střelivo, xxxxx xxxxxxx prach, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx

1. xxxxx nabytí, xxxxxxxxx, přenechání xxxx xxxxxxxx munice,

2. důvod xxxxxx, převedení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx munice,

3. xxxxx x munici, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uvedení xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xx které xxxx xxxxxx xxxxxx, x

5. xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x munici xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx přenechána, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x

x) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zbraní x střeliva.

(9) Policie xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx řízení x plnění xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx obrany,

c) Xxxxxxx xxxxx xxx zkoušení xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) Českému xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře podle xxxxxxxx 7,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx evidence zbraní xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X x střeliva xx xxxxxx zbraní, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), x černého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x zápalek x centrálním xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx evidence zbraní xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39a xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx registru xxxxxx.

§73x

§73x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§73x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Součástí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx číselník xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní xx Xxxxxxxxx prezidium.

(2) Xxxxxxxx číselníku xxxxxx xx xxxxxx údajů x xxxxx, výrobci, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx položku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zařazení xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx číselníku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policie nebo xxxxxxxxxx x oboru xxxxxx a xxxxxxxx, xxx-xx o nově xxxxxxxxx nebo dovezenou xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx provádí příslušný xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx činnosti.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx položky číselníku xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policie xxxx Xxxxxxxxx prezidium, xxxxxxxx-xx to plnění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zbraně xx xxx existující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu v xxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zápis xx centrálního xxxxxxxx xxxxxx.

§73x vložen právním xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.1.2021

Xxx 2

Výkon xxxxxx xxxxxx

§74

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx úřad xxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxx, střeliva, munice x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx policie.

(3) Xxxxxxxxxxxx

x) xx správním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policejnímu prezidiu,

b) xx oprávněno kontrolovat xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx útvarem policie,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zbrojního xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu,

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx municí, x

x) ve spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo obrany xx x xxxxx xxxxxx uložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx stav zbraně xxxxxxxxx A, xxxxxx xxxx zakázané xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva39), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, munice nebo xxxxxxxx munice, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx39), xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx a xxxxx mají v xxxxxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx39), xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx inspekční týmy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušnému útvaru xxxxxxx,

x) xxxx informační xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a poskytuje x xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx mezinárodní smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úřadům,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx (§46 xxxx. 3) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§46 xxxx. 6) a

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (§50 xxxx. 3) x xxxxxxxx xxxxxx podle §70n xxxx. 3, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(6) Příslušný xxxxx xxxxxxx plní xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(7) Xxxxx úřad xxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx xxxxxxxxx x pochybnostech o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx X xx X x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx vydává xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx list xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxx Xxxxxxxxxxx prezidiu.

§75x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx C, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx přesahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx,

x) xxxxxxx licence, pokud xx provozovny na xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontroluje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) zkušebním xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx zkoušek odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu.

(3) Xxx xxxxxx kontroly xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X, C, C-I xxxx X, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a příslušných xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx používání xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxx xxx nakládání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x municí x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X, X-X xxxx D, xxxxxxxx do této xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx nalezenou v xxxxx pyrotechnického průzkumu; x převzetí vydá xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx muniční licence xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx neodevzdal xxxxxxx.

(4) Xx-xx to x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx potřebné, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxx kontrolní xxxxx, souvisí-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§75b

Opatření k nápravě

Kontrolní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx kontrolou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo byl xxxxxxx zákaz podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx stav xxxx; x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu.

§75b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§75c

Oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn

a) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx oprávnění x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx nebo střeliva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx nabytí xxxxxxxxxxx xxxx převodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X-X nebo X x zjišťovat, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx držení xxxx xxxxxx zbraně nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X-X xxxx D xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx převážející xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx a kontrolovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zbraním, střelivu xxxx xxxxxx,

x) zakázat xxxxxx jízdu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zájem,

e) požadovat xx xxxxxxxxxxxxx střelnice xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebných x provozu střelnice,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxx, muničáře xxxx xxxxxxx střelnice x

x) xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx zbraň xxxx xx zbraní xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakkoliv xxxxxxxxxx xxxx manipuluje x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx30) ke xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx alkoholem xxxx xxxxx xxxxxxxxx látkou.

HLAVA X

XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xx xxxxx zbraní x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§76

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §8,

x) ohrozí xxxxx xxxx xxxxxx tím, xx při xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řád střelnice,

c) xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxxxx xxxx podle §42 xxxx. 2 převod xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx C,

d) xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §44 xxxx. 1 xxxx xxxxxx doveze x xxxxxxx s §45 xxxx. 1 anebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxxx kategorie X, X-X, X, X xxxx C-I xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §57 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxx, střelivo xxxx xxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xxxx rozhodnuto, xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx provedeného xx xxxxxxx §57 xxxx. 6 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx střelivem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §57 odst. 6, xxxx nakládání x xxxx umožní xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §57a xxxxxxxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podnicích nebo xxxxxxxx xxxxxxxx zbraň x xxxxxxx x §60,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie X, X-X, B xxxxx X xxxx střelivo xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x §61 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B xxxx X anebo xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx s §63 odst. 1, xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx zkoumání jinak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx kategorie X, X-X, X xxxx X v rozporu x §63 odst. 5, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X v xxxxxxx x §63a,

x) x xxxxxxx x §63 xxxx. 7

1. xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxxx oprávněné osoby x znehodnocení xxxx xxxxxx xxxx zbraně xxxx xxxxxx části xxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxxx nepředloží xx xxxxxxxx zbraň xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx nesdělí místo xxxxxxx zbraně xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx v xxxxxxx x §63 xxxx. 8 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přístupném nebo xxxx x xxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxx,

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 nebo xxxxxxxxx nalezené xxxxxxx xxxxx §68 odst. 1 xxxxx neoznámí xxxxx zbraně xxxxx §68 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx přebíjení xxxxxx xxxx použití ve xxxxxx x rozporu x §69 xxxx. 1,

x) v rozporu x §69 xxxx. 3 xxxxx zvýšené xxxxxxxxxx při zacházení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx prachem xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx jiných xxxx,

x) x xxxxxxx x §69 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prach, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ztrátě xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x zacházení x xxxx, xxxx

x) přebíjí xxxxxx x xxxxxxx x §69 xxxx. 5.

(2) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx jako

a) xxxxxxx xxxxxxxxx průvodního xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxx zbraně xx základě zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x §44 xxxx. 6 nevyveze xxxxxxx zbraň xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxx dovoz xxxxxx xxxx střeliva x xxxxxxx x §45 xxxx. 5 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx do této xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx nepředloží ke xxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxx, dováží xxxx xxxxxxx xxxxx kategorie X, A-I, X, X nebo C-I xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, v rozporu x §51 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §44, 45 xxxx 46, xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx evropský xxxxxxx pas nemá x xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx X, A-I, B, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx drží xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zanikla, x xxxxxxx s §51 xxxx. 5 neodevzdá xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) 30&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), f), x), x), x), x), x) xxxx x),

x) 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo j),

d) 15&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2.

§76x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx C-I xxxx X xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. x) xxxx x) v xxxxxxx x §15 xxxx. 2,

x) xxxxxx ze xxxxxx uvedené x §7 xxxx. c) xx x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x §7 písm. x) x xxxxxxx x §15 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxx kategorie X-X x xxxxxxx x §14a odst. 4 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx X x xxxxxxx x §15 xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxx zbraň nebo x xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx schopnost x této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, návykových látek, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) převede xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx, která x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §15 odst. 5 xxxx. x) anebo xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zbraň xxxxxxxxx X x xxxxxxx x §15 xxxx. 6, xxxx

x) x xxxxxxx s §14a xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx C-I xxxx převod xxxxxxxxxxx xx zbrani kategorie X-X, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxxxxxxx X-X, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §20a xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídce x xxxxxxxxxxxx lékaře xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx policie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X až X, xxxxxxx zbrojního průvodního xxxxx pro tranzit xxxxxx nebo střeliva, xxxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxx, zbrojíř xxxx xxxxx uvedená x §40 xxxx. 2 xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B xxxxx X xxxx xxxxxxxx xx této xxxxxx xxxxx §58.

(4) Držitel xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X až X, xxxxxxx xxxxxxxxx průvodního xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx střeliva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) střílí xx xxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx s §28 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo odcizení xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B xxxx X, střeliva xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obrany,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx obydlí xx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx střelivu xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx držení xxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx takové xxxxx.

(5) Xxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx X xx X, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx veřejnosti nebo xx místě veřejnosti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx zbraní na xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx snížena xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx návykových xxxxx, xxxx nebo v xxxxxxxx nemoci.

(6) Držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxx C, xxxxxxx xxxxxxxxx průvodního xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nosí xxxxx x rozporu s §28 xxxx. 2 xxxx. x),

x) přebíjí xxxxxx v xxxxxxx x §28 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxx osoba xxxxxx 18 let přebíjí xxxxxx xxxxx nabude xx vlastnictví xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 kilogramy xxxx xxxx xxx 10 000 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x samostatné xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx X, X xxxx X , xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že přepravuje xxxxxxx zbraň x xxxxxxx x §29 xxxx. 4.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X až E xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zbrojní xxxxxx, zbraň kategorie X, A-I, B xxxx X, střelivo xx této zbraně x xxxxxxxxx doklady xxxxx §29 odst. 1 písm. e),

b) x xxxxxxx s §29 odst. 1 xxxx. x)

1. xxxxxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx zbraň xxxxxxxxx X, X-X, X nebo X, x které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx Českému xxxxx xxx zkoušení xxxxxx x střeliva xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. zbraň xxxxxxxxx X, X-X, B xxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v rozporu x §29 xxxx. 1 písm. x) x sebe xxxx xxxxxxx průkaz xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx s §29 xxxx. 1 písm. x) po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x), x) xxxx x) xxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 neodevzdá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx zbraně, xx-xx jejich xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §29 xxxx. 1 xxxx. x) neohlásí xxxxx ráže zbraně, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx X-X, X, X, X-X xxxx X xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §59 xxxx. 2 nebo 4,

x) svěří xxxxx xxxxxxxxx X x xxxxxxx x §59 xxxx. 3,

h) střílí xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejíž xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx zakázáno xxxxx §41 xxxx. 4, xxxx

x) nosí xxxxx x rozporu s §29 xxxx. 3 xxxx. e) xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §29 xxxx. 3 písm. x).

(9) Xxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx X xx X se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx zbraň xxxxxxxxx X, X-X, B xxxx C, xx xxxxxx nebyl vydán xxxxxx zbraně.

(10) Držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařskému xxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) na xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx snížena xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů nebo xxxxxx návykových látek, xxxx xxxx x xxxxxxxx nemoci, xxxx

x) x xxxxxxx x §28 odst. 1 xxxx xxxxx kategorie X, A-I, X xxxxx X.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxx zbraň x xxxxxxx x §28 xxxx. 3.

(12) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx náboje x xxxxxxx s §28 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxx zbraň x xxxxxxx s §28 xxxx. 4 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 kilogramy xxxx xxxx než 10 000 zápalek anebo xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Držitel xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §28 xxxx. 6,

x) xxxxxxx x zastavení xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx munice xxxx xxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami,

e) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx nevybuchlé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx xxxxx xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru,

f) xxxxxxxxxx neohlásí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx neoznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxx xxxxxxx a nalezené xxxxxxxxxx munice nebo xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxx průkaz, xxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx munice xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx není xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx návykové xxxxx, nebo

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nevybuchlé xxxxxx nebo výbušniny xx xxxxxxxxx xxxxx.

(14) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 50&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3, 4, 5, xxxxxxxx 8 písm. x) xxxx i), xxxxxxxx 10 xxxx. x) nebo b) xxxx odstavce 13 xxxx. x),

x) 30&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x), d), x) xxxx x), odstavce 6 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxx 7, odstavce 10 xxxx. c), xxxxxxxx 11, xxxxxxxx 12 xxxx. x) nebo x) nebo xxxxxxxx 13 písm. x) xx x) xxxx x),

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. a) až x) xxxx xxxxxxxx 9,

x) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 6 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 12 xxxx. x).

§76x

(1) Zbrojíř nebo xxxxx xxxxxxx v §40 xxxx. 2 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx xxxxx xxxx střelivo x xxxxxxx x §40 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx loveckým xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx podle §79 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x rozporu s §52 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §54 odst. 1,

x) x xxxxxxx x §54 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx střelnici, xxxx

x) x xxxxxxx x §54 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx první xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci stanovenému xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §55 odst. 2.

(4) Xxxxxxxxxx lékař xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §20a xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxx o zdravotní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Lékař xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §20a xxxx. 2 neučiní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxx k vydání xxxxxxx o zdravotní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 3.

(6) Xxxxxxxx komisař se xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §30a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komisaře, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30a odst. 1 xxxx. a), c) xxxxx x) nebo xxxxx §30a xxxx. 2.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3,

x) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5,

x) 5&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 6.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických osob

§76c

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §8.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx vlastnictví xx xxxxxx xxxxxxxxx C-I xxxx X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx osobu, xxxxx k jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osobě,

b) xxxxxxxxxx xxxxx kategorie X, X-X, B xxxx X xxxxx xxxxxx xxxxxx řez x xxxxxxx x §63 xxxx. 1, nevratně xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx znehodnotí xxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X x xxxxxxx s §63 xxxx. 5, xxxxx xxxxx zbraň xxxxxxxxx X, X-X, X, X nebo X-X v xxxxxxx x §63a,

c) x xxxxxxx x §57 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx provedeného xx xxxxxxx §57 xxxx. 6 x místě xxxxxx xxxxxxxxxxx uložení,

e) x xxxxxxx s §57 odst. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx jiné xxxxx,

x) x xxxxxxx s §57a xxxxxxxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §63 odst. 7

1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx řezu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx zbraně, xxxx

3. nesdělí xxxxx xxxxxxx zbraně xxxx xxxxxx části xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, bezdýmný xxxxx xxxx zápalky pro xxxxx přebíjení xxxxxx xxxx použití xx xxxxxx x xxxxxxx x §69 xxxx. 1,

x) v rozporu x §69 odst. 4 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §69 xxxx. 5.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že jako

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro trvalý xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxx zbraně xx základě zbrojního xxxxxxxxxx listu pro xxxxxx xxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx s §44 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx do této xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx střeliva x xxxxxxx s §45 xxxx. 5 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx C-I xxxx xxxxxxxx do této xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) osoba, která xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx zbraň kategorie X, X-X, X, X xxxx C-I xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, x rozporu x §51 odst. 2 tuto skutečnost xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44, 45 xxxx 46, xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx list pro xxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x sebe, i xxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx průvodního xxxxx xxx trvalý vývoz, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x §51 odst. 5 neodevzdá zbrojní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §52 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx provozuje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §54 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx s §54 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nebo

d) x xxxxxxx x §54 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Podnikatel x xxxxx zbraní x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx černý xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx zápalky xx xxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxx x §69 odst. 2.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 4 xxxx 5,

b) 30&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

§76d

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny A xx J xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neustanoví xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxx držena xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxx xxxxxxxx v §50b x §58 xxxx. 2 xx 7,

x) neprodleně xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx licence xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxx příslušných dokladů xxxxx §39 odst. 1 xxxx. g),

g) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, popřípadě střelivo, xxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů,

h) x xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x)

1. xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx C, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kontrole Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx

2. zbraň xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X po xxxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nepožádá x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xx xxxx x xxxxxxx x §39a,

l) x rozporu x §39 odst. 1 xxxx. m) xxxx §73a xxxx. 8 xxxx. x) nezapisuje xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X xxxx X x střelivu do xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), a xxxxxx xxxxxxxx prachu, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x §73a,

x) nezajistí xxxxxxx střelbu xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nevede xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zbraň nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx změnu xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) převede xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, munici xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx držet x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, která není xxxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, členském nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) svěří xxxxx xxxxxxxxx A-I, X, X, X-X xxxx X nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §59 xxxx. 2 xxxx 4,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx X x xxxxxxx s §59 odst. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §75b.

(2) Držitel zbrojní xxxxxxx xxxxxxx X xxxx X xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nedodrží xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx kategorie X, X-X, X xxxxx X xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 písm. x), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řezu zbraně xxxx střeliva.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxx D se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx oprávněna, nebo

b) xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx střelivo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve zbrojní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxx x rozporu x §38 xxxx. 4 xxxx. x).

(6) Xxxxxxx zbrojní licence xxxxxxx X se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx zbraň x xxxxxxx x §38 odst. 6 xxxx. x).

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §39 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postup xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jej xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) nezajistí, xxx xxxxxxxx nevybuchlé xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zajistí xxxxxxxxxxxxx průzkum v xxxxxxx x §39 xxxx. 6 písm. x),

x) xxxxxxxx ztrátu xxxx odcizení xxxxxxx xxxxxxx podle §39 xxxx. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 6 xxxx. x),

x) nevede xxxx xxxxxxxxxx dokumentaci podle §39 xxxx. 6 xxxx. h),

g) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx výbušniny nezbytná xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxx, nebo

h) v xxxxxxx x §39 xxxx. 6 písm. x)

1. nezpracuje xxxxxxxxx xxxxxx o provedeném xxxxxxxxxxxxxx průzkumu,

2. nezpracuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx závěrečnou xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

4. xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xx zbraněmi xxxxxxxxx X, A-I, X, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx podnikání xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §50 odst. 1 xxxxxxxxxx zbraně kategorie X, X-X, X, X nebo X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §50 odst. 7 neohlásí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §50 xxxx. 8 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §50 xxxx. 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému útvaru xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zbraní xxxxxxxxx X, A-I, X, X xxxx X-X nebo střeliva xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) v rozporu x §50b xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ztrátě xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, C xxxx C-I xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §50a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxxxxxxx A, X-X, X anebo C xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) v rozporu x §50a xxxx. 2 nevybaví xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §50a xxxx. 3 neprodleně xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x přepravě zbraní xxxxxxxxx A, X-X, X anebo X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbraní.

(10) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), d), x), x), x), x), x), x), x), u) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxx 7 xxxx. a), x), x), x) nebo x), xxxxxxxx 8 xxxx 9,

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. c), xxxxxxxx 3, xxxxxxxx 4, 5 nebo 6, xxxxxxxx 7 xxxx. x), e) xxxx x).

Xxx 2

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx

§76x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx x §70i xxxx. 2 nabude xx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx činnost xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx vyššího xxxxxxxxx průkazu nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu,

e) x xxxxxxx x §70p xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, o jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §70p xxxx. 2, xxxxxxxxx, nesdělí xxxxx xxxxxx uložení xxxx neumožní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §70p xxxx. 5 neumožní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx v místě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xx xxxxxx jiné xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §70t xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx munice, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §70b odst. 1 provádí xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průzkum xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx příslušného xxxxx muniční xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §70h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx opatrnosti xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §70h xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxx xxxxxxx podle §70h xxxx. 1 písm. x),

x) x rozporu x §70h xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx x příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxx neodevzdá xxxxxxx doklad,

f) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x municí xxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §70h xxxx. 1 xxxx. x),

x) se xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §70h xxxx. 1 písm. x),

x) v rozporu x §70h xxxx. 1 písm. h) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neodevzdá xxxxxx o zdravotní xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §70h xxxx. 1 xxxx. i) xx nedostaví xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nepodrobí xx lékařské xxxxxxxxx xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx s §70h xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx snížena požitím xxxxxxxxxxxxx nápojů, xxxxxx xxxx xxxxxxxx látky, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Muničář xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §70h xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) neprodleně xxxxxxxx policii xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §70h odst. 2 xxxx. c),

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §70h xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §70h xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx hrubým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx munice, jakož x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §70h odst. 2 xxxx. g).

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života x zdraví xxxx xxxxxxx nalezenou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §70h odst. 4 xxxx. a),

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx podle §70h xxxx. 4 písm. x),

x) xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami xxxxx §70h odst. 4 xxxx. c),

d) x xxxxxxx x §70h xxxx. 4 písm. x) neupozorní osoby xxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v jeho xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx nebezpečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §70h xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx výbušninou xxxxx §70h xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx výbušninu xxxx zneužitím, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §70h odst. 4 xxxx. g),

h) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx nálezů xxxxx §70h xxxx. 4 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §70h xxxx. 5 xxxx. x) manipuluje x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §70h odst. 5 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) xxxx odstavce 3 xxxx. d) nebo x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), b) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4.

§76x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §70i odst. 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx, přechovává, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) x rozporu x §70i odst. 3 xxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx munice, xxxxxxxx xxxx výbušniny xxxxx §70t odst. 2.

(2) Xxxxxxx muniční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx policii xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxx xxxxxxx podle §70m xxxx. 1 xxxx. x),

x) xx xxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxx §70m xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx x vydání xxxx xxxxxxx licence xxxxx §70m xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §70m xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §75b.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §70m xxxx. 2 xxxx. x),

x) nezajistí xxxxxxxxxx x municí xxxxx §70m xxxx. 2 xxxx. b),

c) v xxxxxxx x §70m xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx vnitřní xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §70m xxxx. 2 xxxx. x) a §70r

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zneužití, xxxxxx xxxx xxxxxxxx nezabezpečí,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nezajistí xxxxxxxxxx muničního skladiště, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx muniční xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §70m odst. 2 xxxx. x)

1. neučiní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxx x majetku, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx policii xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §70m xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxx na určeném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70m odst. 2 xxxx. g),

h) xx xxxxx xxxxxxx nepředloží xx určeném místě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70m xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §70m xxxx. 2 xxxx. x),

x) x rozporu x §70m xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xx evidenční xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x §73a,

x) v xxxxxxx x §70m xxxx. 2 písm. k)

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §70m xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xx úschovy xxxx její zajištění x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §70m odst. 2 písm. x),

x) x rozporu x §70m xxxx. 2 xxxx. n)

1. neoznačí xxxxxxxxxxxxx munici kontrolní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxx znehodnocování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx munice xxxxxxxxx podle §70m xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neprovede xxxxxxx xxxxx §70m odst. 2 xxxx. p),

q) x xxxxxxx x §70m xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x munici xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §70n xxxx. 3 a §50a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přepravu munice xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x rozporu x §70o xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §70o xxxx. 2 provozuje střelnici xxx xxxxxx, trhací xxxx xxx ničení xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx povolení xxxx xx provozuje xx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro munici, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx munice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxx v §70o xxxx. 7,

x) x xxxxxxx s §70p xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx doklad, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, nesdělí xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §70p odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uložení, xxxx x municí, xxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakkoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx jiné xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx munici xxxxx §70q, xxxx

x) v xxxxxxx s §70r xxxx. 5

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladiště, xxxx

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie.

(4) Xxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx xxxx podnikatel xx xxxxxx nebo místem xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §70n odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §70n xxxx. 2 x §50 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Policejnímu xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §70n xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sledování xxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §70n xxxx. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx munici proti xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §70m xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx technologický xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxx, střelivem a xxxxxxxxxxx xxxx jej xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, aby nalezení xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx zajišťuje, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx policii xxxxx §70m xxxx. 3 xxxx. b),

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x §70m xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70m xxxx. 3 písm. d),

e) x rozporu x §70m xxxx. 3 xxxx. e)

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x výbušnin, xxxx

2. dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neučiní xxx xxxxxx munice, xxxxxxxx xxxx výbušniny xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx §70m xxxx. 3 písm. x), nebo

g) nesplní xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxx x §70m xxxx. 3 písm. x).

(6) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), x) xxxx w),

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c), xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. a), x), x), x), f), x), h), j), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), xxxxxxxx 4 xxxx odstavce 5 xxxx. x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), b), x) nebo d), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx p) xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), x), x), x) xxxx x).

Díl 3

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

§77

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx právnických nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx x §75a xxxx. 1 a 2, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx prezidium.

(3) Xxxxxx xx přestupky xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx vybírá xxxxx, xxxxx je uložil.

§77a

Příkaz xx xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx úseku zbraní xxxx xxxxxxxx,

x) 10 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx.

§77x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

§77x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§77x

§77x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§77d

§77d zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§77e

§77e zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXXX VI

USTANOVENÍ XXXXXXXX

§78

X xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx v plném xxxxxxx vyhoví, xxx xxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxx22).

§79

Zmocňovací ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §58 xxxx. 2 xx 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, které xx xxxxx §69 odst. 2 podnikatel v xxxxx zbraní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem prodeje,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx prachem, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x prostory, xx xxxxxxx xxxxx lovecký xxxxx, xxxxxxxx prach x xxxxxxx skladovány xxx nesmí, k xxxxxxxxx §69 odst. 4,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx, postup a xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx zbraní x střeliva, xxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx zbraní x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dokumentace technologického xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx ničení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, střeliva xxxx munice, o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značky,

e) minimální xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx pro munici, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, střelbu nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx ničení xxxxxx xxxx zvláštního zařízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ničení xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx §70r

1. xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxxx muničního xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx xxx zajištění ochrany xxxxxxxxx skladiště,

3. minimální xxxxxxxxx a organizační xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

4. xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx muniční xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxxxxxx §14a xxxx. 5 a 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X-X x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxxxxxxx zbrojní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku x provedení §17 xxxx. 2 písm. x), §21 odst. 9, §30 xxxx. 13, §39a odst. 4, §50b, §52 xxxx. 7, §70f xxxx. 7, §70n xxxx. 5 x §73a odst. 10.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou

a) xxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxx licence, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, trvalý xxxxx nebo tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zbraně, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, evropského xxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x udělení výjimky, x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vlastnictví, xxxxxx x nošení xxxxxx xxxxxxxxx X-X, x xxxxxxxx, x xxxxxx zbrojního xxxxxxx, x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx průkazu, x xxxxxx xxxxxxx licence, x rozšíření skupin xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx trvalý xxxxx, trvalý xxxxx xxxx tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx zbraně, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x povolení xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx střelnice xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ničení xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx průkazu, žadatele x jmenování zkušebním xxxxxxxxx x žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x střeliva xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x střeliva, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxx x střeliva, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx držitelem xxxxxx muniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx držitelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx kontrolního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §3 xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nábojky xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §20 odst. 5, §54 xxxx. 2 xxxx. b) x §70o odst. 7 xxxx. x).

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ

§80

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx A, xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxx xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, vydá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx zaznamená.

(2) Každý, xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nosit xxxxx xxxxxxxxx B, xx xxxxxxxx ji xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxx, xxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x jejímuž xxxxxx xxxx nošení nebylo xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxx xxx zbrojní xxxxxx, zbrojní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx průkaz, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxx účinnosti. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1890 je xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxx splnit nejpozději xx 4 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx střelnice x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pomoci xxxxx xxxxxx zákona do 4 měsíců xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxxx průkaz xxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx xx xxxx x něm xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx takto:

a) xxxxxxx X, X xxxx X zůstává xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx X - x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxx veřejnost xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx X - x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx volný xxxxxxx, xx skupinu X - x xxxxxx zaměstnání nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx F - x xxxxxxx xxxxxx, života a xxxxxxx x místech, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx X - x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx X - x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X vydaného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx skupiny X xxxx X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy nelze xx účinnosti tohoto xxxxxx nabývat do xxxxxxxxxxx zbraně xxxxxxxxx X, X xxxx X.

(4) Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxx §25.

(5) Zbrojní průkaz xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx,6) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xxxxx, který xx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxx §24 xx xxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 3.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(7) Ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§82

Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zbrojní xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů.

§83

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).

2. Zákon č. 13/1998 Sb., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x. 156/2000 Sb.

§84

Zákon č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., x zákona x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. X §17 xxxx. 3 se x xxxxxxx x) xx konci věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 19a) xxx:

"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx X xx X.19x)

19x) §3 zákona x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx předmětů a x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx zbraních), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Sb., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx).".

2. Xxxx xxxxx se xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

§85

Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx č. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., zákona x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Sb., zákona x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx č. 147/1996 Xx., zákona x. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 49/1997 Xx., zákona x. 61/1997 Xx., zákona x. 79/1997 Sb., xxxxxx č. 217/1997 Xx., zákona č. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx č. 124/2000 Sb., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Sb., xxxxxx č. 362/2000 Xx., zákona č. 409/2000 Sb., xxxxxx x. 458/2000 Sb., xxxxxx x. 100/2001 Xx., zákona č. 120/2001 Xx., zákona x. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Sb., xxxxxx č. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb. a xxxxxx x. 86/2002 Xx., xx mění xxxxx:

1. V xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX skupina 302 "Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx x xxxxx živnosti "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zbraní podléhajících xxxxxxxxxx xxxxx zákona" xx xxxxxx "uschovávání" xx xxxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx "znehodnocování" xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx x xx sloupci 5 xx xxxxx "§63 xxxxxx č. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx o střelných xxxxxxxx)," zrušují.

2. V xxxxxxx č. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxx 302 "Xxxxxx strojů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxx "Vývoj, xxxxxx, xxxxxx, úpravy, xxxxx, prodej, půjčování, xxxxxxxxxxx, přeprava x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" se xx xxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx "a" nahrazuje xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx", xxxxx "xx zbraní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx" x slova "xxxxxxxxxxxxx registraci, podle xxxxxxx 302 přílohy x. 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx x na konci xxxxx xx xxxxxxxx xxxx odstavce, které xxxxx:

"Xxx výrobu, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx 21 let.

Pro xxxxx střeliva vysokoškolské xxxxxxxx1) získané studiem x xxxxxxxxxxx, magisterském xxxx xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx věd x xxxxxxxxxxx, studijní xxxx xxxxxx x technologie xxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) xxx:

"1) §44 x §98 xxxx. 1 zákona x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx).".

Xx sloupci 5 xx slova "§63 xxxxxx x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx zbraních), xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx §23 odst. 1 xxxxxx ČNR x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 542/1991 Xx.," xxxxxxxxx slovy "xxx vývoj a xxxxxx xxxxxxxx §23 xxxx. 1 x xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx §35 x 36 zákona x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,".

3. V xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxx 302 "Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" se zrušuje xxxx xxxxxxxx "Vývoj, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, uschovávání a xxxxxxxxxxxxxx vojenských zbraní" xxxxxx textu xx xxxxxxxxx 2, 4 x 5.

4. X xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX ŽIVNOSTI xxxxxxx 302 "Xxxxxx strojů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví" xx xxxxxxx obor živnosti "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, přeprava, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, uschovávání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx textu xx sloupcích 2, 4 x 5.

5. X xxxxxxx č. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxx 302 "Xxxxxx xxxxxx x přístrojů xxxxxxxxx x pro xxxxxx hospodářská odvětví" xx x xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx sloupci 5 xxxxxxx slova "§63 xxxxxx č. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx),".

6. X příloze x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxx 314 "Xxxxxxx" xx x xxxxx živnosti "Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx" xx sloupci 5 xxxxxxx xxxxx "§63 xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx),".

§86

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x koncesovaných xxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 3 xxxxxxx 302 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předmětem podnikání "Xxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x znehodnocování střeliva xx zbraní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx" xxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, úpravy, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, půjčování, xxxxxxxxxxx a znehodnocování xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx živnostenského oprávnění xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx zahrnujícím xxxxx, xxxxxx, opravy xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx střeliva, xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě 12 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx-xx doklady x této xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx prokazující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §53 a 54. Xxxxxxxxxx xxxxx §52 xx xxxxxxxxxx.

(3) Živnostenská xxxxxxxxx x koncesovaných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 302 živnostenského xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx, výroba, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx", "Vývoj, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, půjčování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní" a "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, uschovávání, přeprava x znehodnocování xxxxxxxx xx zbraní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx" x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přepravu xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, opravy, úpravy, xxxxxxxx, nákup, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx střeliva, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úpravy. Xxxxxxxxxxxx xxxx vydá xx xxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o koncesi, x které nebylo xxxxxxxxxx rozhodnuto přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxx §52 a 53.

(5) Úkony xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§87

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2003, x xxxxxxxx ustanovení §10 xxxx. 3, §12 odst. 4, §17 xxxx. 4, §46 xxxx. 5 xx 7, §49, §50 xxxx. 9, §51 xxxx. 7 x 8 a §73 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx xx Evropské xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 119/2002 Sb.

Vymezení xxxxxx x xxxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXX

1. Xxxxxxx xxxxx - zbraň, u xxxxx xx funkce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energie xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Palná xxxxx - střelná xxxxx, x které xx xxxxxx xxxxxxxx xx okamžitého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Plynová xxxxx - xxxxxxx xxxxx, u které xx funkce odvozena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzduchu xxxx xxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx zbraň - xxxxxxx zbraň, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx okamžitého xxxxxxxx nahromaděné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Expanzní zbraň - xxxxx zbraň, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx náboje x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx zbraň x xxxxxxxxxxxx zbraň, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx upravit xxx, xxx x xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx x salutní xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a určená xxx xxxxxxx například xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, při filmových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí, xxxxxxxxxxx, sportovních akcích x xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxx - pracovní xxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx zdrojem xxxxxxx výbušná xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxx zbraň - xxxxx zbraň s xxxxxx (hlavněmi) pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx speciálními náboji xxxx střelami xxx xxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náboji xxx xxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxx - palná xxxxx s xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxx brokovými xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxx zbraň - xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 300 xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 600 xx.

11. Xxxxxx xxxxx - xxxxx zbraň, která xxxx krátkou xxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx zbraň, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výstřelu x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

13. Xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výstřelu x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výstřelů xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxx xx zásobníkem nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž se xxxxxxxx nabití xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závěru xxxx mechanického xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx válce.

15. Jednoranová xxxxx - xxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, u níž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ručním xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, hlavně nebo xxxxxxxxx.

16. Víceranová xxxxx - xxxxx xxxxx xxx zásobníku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ústrojí, x 2 xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx ručním xxxxxxxx nábojů xx xxxxxxxxxx komor, xxxxxx xxxx nábojišť.

17. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx zbraň xxxx 20 xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx munice, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx střelby pro xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx.

19. Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x myslivosti.

20. Xxxxxxxxxxx zbraň - xxxxxxx zbraň, xxxxxx xx vystřeluje xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zbraně xxx xxxxxxx signálních nábojů xxxx větší než 16 mm.

22. Historická xxxxx

x) xxxxxxx zbraň, xxxxx xxxx vyrobena xx 31. xxxxxxxx 1890, a xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1890,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zbraň, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1890 x xxxx xxxxxxxxxx xx založena na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémů, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1880.

23. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) hlaveň; hlavní xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pouzdro xxxxxx, xxxxxx horní x xxxxx části xxxxxxxx xxxxxxx závěru,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nosič závorníku x

x) tlumič xxxxx xxxxxxxx.

24. Znehodnocená xxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx její hlavní xxxxx xxxx trvale xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo upravit xxx, xxx mohla xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uschopněna xx xxxxxxx.

25. Řez xxxxxx - xx úprava xxxxxxx zbraně postupem xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraně.

26. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxx, tarasnice, xxxxxxxxxx x odpalovací xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx; odpalovací zařízení xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXX

1. Střelivo - xxxxxxxx xxxxxxxx nábojů, xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx se o xxxxxx.

2. Xxxxxxxx přebíjené - xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx použitých xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx zkušební - střelivo, xxxxxx xxx xxxxxx přezkušování xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx - předmět vystřelený xx střelné zbraně, xxxxxx k zasažení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Jednotná xxxxxx - těleso, xxxxxx x zasažení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, kapalném xxxx xxxxxxx, určená x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx střela, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx než 250 HB - xxxxxxx podle Brinella, xxxx xxxxxx, xxxxx xx laborována xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo energií xxxxxx xxxxxxxx průbojný xxxxxx; zpravidla má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxx střela - xxxxxxx plášťová xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx.

9. Zápalná střela - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zápalnou xxxx, která xx xx styku xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx vrcholu opatřen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zasahuje xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx komolého kužele, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx naříznut.

11. Xxxxx - celek xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zbraně, xxxxxx se x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

12. Xxxxxxx - celek xxxxxx ke vkládání (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx přístroje xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx látku.

13. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx aktivní xxxxxx, xxxxxx xxxx například xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, zápalné, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

14. Xxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx provedeny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částečně xxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx (inertních) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxx střeliva - xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x originální xxxxxxxxx, xxxxx neobsahují xxxxx aktivní náplně, xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx vyrobené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx.

16. Xxxxxx náboj - náboj určený x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 119/2002 Sb.

Druhy x xxxxxxx xxxxxx

1. Skupiny xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dělené náboje xxxx 20 xx xxxx vyšší včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) miny xx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náboje,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x střely xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx - zapalovače, xxxxxxxxx šrouby xxxxxx xxxxxxx, elektrické pilule, xxxxxxxx, rozbušky, xxxxx xxxx konstrukčně určeny xxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pum, xxxxxx xxxxxx submunice,

g) xxxxxxxx xxxxxx a řízené xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x neřízené xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx střely, raketové xxxxxx,

x) xxxx pozemní, xxxxxxxx a speciální,

i) xxxxxxx munice - xxxxxxx odminovací x xxxxxxxx systémy a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx vedení xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx nálože,

l) xxxxxxx předměty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pyrotechnické xxxxx xxxx výbušniny,

m) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx letectva, xxxxxxxx x ostatní vojenské xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx skupin.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23). Xxxxxxxxxxxx munice xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, výrobě xxxx xxxxxx nebo k xxxxxxx technickému xxxxxxxxxx xxxx využití xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx munice - xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu23).

4. Xxx munice - xxx munice vyrobený xxxxxxxx x označený xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx23). Xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výbušnin x jiných aktivních xxxxxxxxx náplní, x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částečně xxxxxxx xxxxxxxxxx munice xxxxxx xxxxxxxxxx (inertních) xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx muniční náplně, xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx z xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxx x mohou xxxxxxxxx xxxxxx vyrobené x xxxxxxxxxx (inertního) xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx munice - xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx x použití, xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, odpálena, xxxxxx xxxxx vymetena), xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mimo kontrolu xxxxx držitele x xxxxxxx nevybuchlou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx příčin.

Příloha č. 3 x xxxxxx x. 119/2002 Xx.

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx prostory

1.1. Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx, x xxxx může xxx při xxxxxxxx xxxxxxxx x opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx energie střel, xxxxxxx xxxx povýstřelových xxxxx.

1.1.1. Xxxxxxxx ohrožený xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx přímou xxxxxxxx x prostoru střelnice (xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx střelnici, x xx vždy xxxxxxx v prostoru xx xxxxxxxxx střel x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

1.1.2. Sekundární xxxxxxxx xxxxxxx - ohrožený xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx

- xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx terénu xxx odpovídajícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení,

- xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx riziko xxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xx charakter xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx ohroženém xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na používané xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

2.1. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostoru x při xxxxxxxxx xx zbraněmi a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx a xxxxxxx ze střelnice xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx a xxxxxxx technických prvků) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxx).

2.2. Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx střelby x xxxxxxxx zacházení se xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx opatření,

- xxxxxxxxxx xxxx zabraňovat xxxxx xxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx),

- xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud by x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxx x ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx osob,

- xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nezúčastněných osob xx ohroženého xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx vychází x xxxxxxxx xxxxxxxx, povahy x xxxxx xxxxxxxxx x zbraní a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

3.1. Dopadiště

Je-li střelnice xxxxxxxx xxxxxxxxxx střel, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx včetně xxxxxx xxxxxxxxx, x aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2. Terče x terčová xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X případě xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx terčů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx primárního ohroženého xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxx stanovená xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxx polohy xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx zabraňují xxxxx xxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x dopadiště, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x závislosti xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xx ohroženého xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx rozmístění stálých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zvukových xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, výstražné xxxxxx; tato xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxx xxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření

4.1. Xxxxxxxxxxxxx opatřeními xxxx xxxxxxx

- zásady xxxxxxxx xxxxxxx x bezpečného xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

- vymezení palebné x xxxxxxx čáry,

- xxxxxxxx pohyblivé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx střílet.

4.2. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dostačuje xxx zajištění bezpečnosti xxxxxxx, xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěna.

4.3. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xx vychází x xxxxxxxxxxx xxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zbraní x xxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx

Xxxxxxx obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx obsahové náležitosti xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx

1.1. xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.1.1. xxxxx, xxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx provozovatele xxxxxxxxx,

1.1.2. xxxxxxx místa, xxx xx střelnice provozována, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx provozována, xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1.1.3. sdělení, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.1.4. xxxxxxx, zdaje střelnice xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1.1.5. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx střelnice, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx určitou,

1.1.6. xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, ve xxxxx xx dovoleno xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1.1.7. xxxxx x příjmení xxxxxxx ustanoveného správce xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

1.1.8. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

1.2. xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.2.1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dovoleného xxxxx xxxxxxx a prostředků x xxxxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxx,

1.2.2. xxxxxxx xxxxx zbraní xxxxxxxxxx xx střelbě a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípustné ráže xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ke xxxxxxx,

1.2.3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x minimální x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

1.2.4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zásady xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

1.2.5. postup xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

1.2.6. další xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx technické xxxxxx střelnice x xxxxxxxxxx xxxxxx provozu.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxx změn xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxx 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 a 1.2.4, xxxx být provedeno xxxxxxxx ověření provozního xxxx střelnice xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx odpovídajícím xxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx právním předpisem x. 13/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení, xxxxx xxxx zahájeno x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx policie, dokončí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 274/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ozbrojování xxxxxx x osoby, xxxxx xxx povolení xxxxxxxxxx xxxxx kategorie X, X xxxxx X nebo xxxxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxx, předá-li xx xx lhůtě 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kterémukoli útvaru xxxxxxx; xxx x xxxxxxxx vydá xxxxxxxxx. Xxx, kdo xxxxxxxx xxxxx kategorie X, X xxxxx X xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx ve xxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opravňujících xxx x jejich xxxxxx. Nepožádá-li x xxxxxx xxxxxxxxx dokladů, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx se §64 xxxxxx x. 119/2002 Xx. xxxxxxx.

2. Xxxxxxx zbrojního xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úmyslným xxxxxxxx činem x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x dohledem xxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uložení trestního xxxxxxxx mladistvému anebo xxxxx xxxxxx trest xxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11d) xxxx nebylo xxxxxxx trestní opatření xxxx, co bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx11e), xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx, xxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraň, x xxxxxxx xxxxxx xxxx nošení xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx nutné mít xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx licence a xxxxxxxx xxxxx zákona x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x to nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx mu xxxxxx, xxxxxxx xx §64 xxxxxx x. 119/2002 Xx. obdobně.

4. Xxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xx potrestání, xx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxx, xxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona přechovává xxxxxxxx x průbojnou xxxxxxx, která xx xxxxxxx materiálem tvrdším xxx 250 XX - tvrdost podle Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx x je xxxxxxx x ním xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx nakládat xxxx se zakázaným xxxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 484/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx nedovoleného ozbrojování xxxxxx x osoby, xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx zbraň xxxxxxxxx X, X, C xxxxx D, xxxx xxxxxx část xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx lhůtě 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Ten, kdo xxxxxxxx xxxxx kategorie X, B, C xxxxx X, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx držení, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxx xxx vydat, xxxxxxx xxxxxxx čin. Xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx lze podat xx 6 xxxxxx xxx xxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxx, kdo odevzdal xxxxx xxxxxxxxx X, X, C xxxxx X, xxxx xxxxxx xxxx nebo střelivo, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxx, použije xx §64 xxxxxx x. 119/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxxxxxx registr xxxxxx xx vytvoří xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x příslušných evidencí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povinen xx 3 měsíců ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx centrálního xxxxxxxx xxxxx x všech xxxxxxxx xxxxxxxxx A, X xxxx X, xx které xxxx xxxxx xxxxxx zbraně, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, černém xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx evidencích.

5. Xxxxxxxx zbrojního průkazu xxxxxxxx podle xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx průkazu.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 170/2013 Xx. x účinností xx 1.7.2014

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx a práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 30.9.2013

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx evidence přestupků xxxxxx Rejstříkem trestů xx xxxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx státní báňské xxxxxx x xxxxx x přestupcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním předpisem x. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxx průkaz xxxxxxx X se xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 119/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx uveden. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, xxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považován xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx posudek o xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doplněk xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx opustil a xxxxx jsou xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx muničního xxxxxxx, xx oprávněn xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, nabývá do xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo x municí xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx držitelem obecné xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxxx při nakládání x municí xxxxxxx xx xxxx 2 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxx jako držitel xxxxxxxxxxx xxxxx muničního xxxxxxx.

5. Ministerstvo vydá xx xxxxxx osobě, xxxxx byla ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X x xxxxx xx ke dni xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu, xxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny X xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx K, xxxxx xx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x provádění pyrotechnického xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nakládá s xxxxxx x který xxxx držitelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx nakládat x municí nejdéle xx xxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx licence xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxx střelnice xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jámy xxx xxxxxx xxxxxxxx využívané xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx provozovaných xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx věty xxxxx lze xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ztrátě xxxx xxxxxxxx xxxx zbraň xxxxxxxxx A nejdéle xx dobu 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Držitel xxxxxxx xxxxxxx podle bodu 10 xxxx xxxxxxx xxxxxx muniční licence xx povinen zajistit xxxxxxxxxx muničního skladiště x poprvé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx zajištěné xxxxx xxxxxx č. 119/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X x xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x vydání xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu. Žádost x vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx K xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxx muniční xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxx zbrojní xxxxxxx zašle xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 119/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

12. Xxxxxxx xxxxxxx licence xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx loveckého xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx zbraň, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, o munici x centrálním xxxxxxxx xxxxxx x munice, xxxxxx drží x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx knihy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Údaje o xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v blokovém xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx policie xx evidence xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 119/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx x evidenci xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x blokovém xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2017

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 4 zákona x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx zbraně xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx zbraň podle §6x, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx X x která xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ověřena xxxxx zákona č. 156/2000 Sb., x ověřování xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx zbraň x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx nadále xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx D, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Držitel zbrojní xxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx X-X, na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x níž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou úpravu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx položky xxxxxxxxx xxxxxx podle §73x zákona x. 119/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nejpozději do 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, než xx příslušná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se zákonem x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, X, C, X xxxx E, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákona xxxxxxxx v rámci xxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx kategorie X-X a xxxxx xxx x rámci xxx činnosti podnikatele x xxxxx zbraní x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx oprávněn xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx X, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx též xx xxxxxxxx kategorie X-X.

5. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx x povolení pro xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx zbraně xxxxxxxxx B, xxxxx xx podle xxxxxx x. 119/2002 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx X-X, se xxxxxxx podle xxxxxx x. 119/2002 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxx zbrojního průkazu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx skončí dnem, xxxxx je x xxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxx xxxx být xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxx právnické osoby xxxxx držitele povolení xxxxx §12 xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx ohlašuje xxxxxx xxxxxx kategorie X, xxxxx se xxxxx xxxxxx č. 119/2002 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx A-I, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výjimky, x stanoví xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; za přijetí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nevybírá. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxx xx stanovené xxxxx o udělení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx povinen postupovat xxxxxxx xxxxx §64 xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Správce centrálního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx 5 let ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx zbrojního xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněným xxxxxxxxx zbraně, která xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx považována za xxxxx kategorie A-I, xx považuje za xxxxxxxxxxx držitele xxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 119/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

11. Xxx 10 se xxxxxxxxx použije na xxxxx, xxxxx xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx X-X a xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx zbraně.

12. Xxxxxx, xxxxx byly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předány xx zničení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, mohou xxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zbrojní xxxxxxx nejpozději xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ozbrojování xxxxxx u xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zbraň xxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxx policii; xxxxxxx vydá o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxx policii xxxxxx, xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxx policie xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §64 zákona x. 119/2002 Xx. xxxxxxx.

14. Platnost povolení x provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx zůstává nedotčena. Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x uplatnění těchto xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx požadavků.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 30.1.2021

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx muniční xxxxxxx x xxx pověřená xxxxx může xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxxx patnáctým xxxx po vyhlášení xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx čl. CII xxxx 2 xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Xx. x účinností xx 24.7.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 119/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2003, x xxxxxxxx ustanovení §10 odst. 3, §12 xxxx. 4, §17 xxxx. 4, §46 xxxx. 5 xx 7, §49, §50 xxxx. 9, §51 xxxx. 7 x 8 x §73 xxxx. 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX xx XX v xxxxxxxx (1.5.2004).

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

227/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., o střelných xxxxxxxx a střelivu (xxxxx o střelných xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx. x zákona x. 309/2002 Sb., x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2003

228/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 288/1995 Sb., x střelných xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb., x xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

537/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 119/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxx a pyrotechnických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 13/1998 Sb., x xxxxxx č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.10.2004

538/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 119/2002 Xx., o xxxxxxxxx zbraních a xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 156/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx od 6.11.2004

359/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2005

444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

310/2006 Xx., x nakládání x xxxxxxxxx věcmi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx materiálem)

s účinností xx 1.7.2006

170/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX xx schengenského xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX o xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích pro XX (21.12.2007)

124/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx odborné kvalifikace x jiné způsobilosti xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

274/2008 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

484/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2009

41/2009 Xx., o změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

48/2009 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx. xxxxxxxxxxx v částce x. 16/2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

148/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x střelných xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/1998 Sb., x zákona x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

375/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x řízení proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

170/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx zbraních), xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Sb., a xxxxxx č. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2014

281/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 228/2005 Sb., o xxxxxxxx obchodu s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x ČR xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.9.2013

204/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

206/2015 Xx., x pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 4.9.2015

229/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x střelivu (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 6.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 19.9.2016

455/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

222/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 15.8.2017

13/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 156/2000 Xx., x ověřování střelných xxxxxx x střeliva, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 30.1.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 24.7.2021

Xxxxxx xxxxxxx x. 119/2002 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 90/2024 Sb. x účinností od 1.1.2026.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 361/2003 Sb., o služebním xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 274/2008 Xx.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 310/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3) Zákon č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a střelivu (xxxxx o střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Sb., x správních poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3x) §21 xxxx. 1 zákona x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3b) Xxxxxxxxx xxxxx č. 219/1999 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §10 xxxx. 1 zákona x. 133/2000 Xx., x evidenci obyvatel x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx).
5) §30 xx 34, §49 x §65 xx 87 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx.
6) §93 zákona x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §17 xxxxxx x. 156/2000 Xx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 42/1980 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx č. 62/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vývozu xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých zákonů.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §2 xxxx. x) zákona x. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
11x) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) §83 xx 85 zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 161/2006 Xx.
11x) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.".
11x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11x) §11 xxxx. 3, §172 xxxx. 4 a §227 xxxxxxxxx řádu.
11x) §70 xxxx. 5 x 6 zákona x. 218/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx x x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx).
12) §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 269/1994 Xx., x Rejstříku trestů, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2003 Xx.
13) Zákon č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13a) Například xxxxx č. 218/2003 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) §48 xxxxxx č. 449/2001 Xx., x myslivosti.
15) Například xxxxx č. 19/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., o územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 305/1999 Sb., x xxxxxx použití, xxxxxxxxxx, výroby a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx min x x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx zákona x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §17 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx.
17x) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17x) Zákon č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic), xx xxxxx xxxxxx x. 481/2004 Sb.
18) Například §22 x 23 xxxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) Xxxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20a) Zákon č. 379/2005 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx působenými tabákovými xxxxxxx, alkoholem a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §151 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
23) Xxxxxxxx č. 371/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx a ničení xxxxxx, střeliva x xxxxxx jejich xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 632/2004 Xx.
24) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 258/2012 ze xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx součástí, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx povolení, xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxx součástí, xxxx x xxxxxxxx.

25) §10 odst. 1 zákona x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) Směrnice Rady 91/477/EHS x kontrole xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xx znění Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/51/XX xx dne 21. xxxxxx 2008.
28) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 379/2005 Sb., o opatřeních x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tabákovými xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx návykovými xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 255/2012 Sb., o xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

32) Xxxxxxxx Rady 91/477/EHS xx xxx 18. června 1991 x kontrole nabývání x xxxxxx zbraní, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/51/ES xx xxx 21. xxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx směrnice Rady 91/477/XXX x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2017/853 ze xxx 17. května 2017, kterou se xxxx xxxxxxxx Rady 91/477/XXX x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

33) Xxxxx č. 300/2013 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x Xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) §1045 odst. 1 xxxxxxxxxx zákoníku.

35) Xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, výroby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x x jejich xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 29/2000 Sb. m. s., Xxxxxx x xxxxxxxx munici, vyhlášená xxx č. 18/2012 Sb. m. s., Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx zbraní x o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 96/1975 Sb., Úmluva x xxxxxx xxxxxx, výroby, xxxxxxxxx zásob a xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 14/2009 Sb. m. s., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 61/1974 Sb.

36) §36 xxxxxx x. 61/1988 Xx.

Xxxxxxxx č. 72/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 327/1992 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výbušnin x x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 224/2015 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx závažných xxxxxxx).

38) Zákon č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx způsobilosti, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 528/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ozbrojených xxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 94/2003 Sb. m. s.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/2403 xx dne 15. xxxxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x normách x xxxxxxxxxx znehodnocování xxxxxxx zbraní k xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxxx palné xxxxxx xxxx xxxxxxxx neschopné xxxxxxx.