Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
119/2002 Sb.

ČÁST PRVNÍ - ZBRANĚ, STŘELIVO A MUNICE

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vztah k právním předpisům upravujícím nakládání s výbušninami §1a

Vymezení některých pojmů §2

HLAVA II - KATEGORIE ZBRANÍ A STŘELIVA

Díl 1 - Kategorie zbraní a střeliva

Rozdělení zbraní a střeliva §3

Zbraně kategorie A §4

Zbraně kategorie A-I §4a

Zbraně kategorie B §5

Zbraně kategorie C §6

Zbraně kategorie C-I §6a

Zbraně kategorie D §7

Díl 2 - Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva §8 §9 §10 §11 §11a §11b §11c §12 §13 §13a §14 §14a §15

Díl 3 - Zbrojní průkaz

Zbrojní průkazy a jejich skupiny §16

Vydání zbrojního průkazu §17 §18

Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu §19

Zdravotní způsobilost §20 §20a

Odborná způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupiny A až E §21

Podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatelem, který není držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu §21a

Bezúhonnost fyzické osoby §22

Spolehlivost fyzické osoby §23

Vydání nového zbrojního průkazu §24 §24a

Rozšíření skupin zbrojního průkazu §25

Zánik platnosti zbrojního průkazu §26

Vzdání se zbrojního průkazu §26a

Odnětí zbrojního průkazu §27 §27a

Oprávnění držitelů zbrojních průkazů §28

Povinnosti držitele zbrojního průkazu §29 §29a

Zkušební komisař §30

Zánik platnosti průkazu zkušebního komisaře §30a

Díl 4 - Zbrojní licence

Zbrojní licence a jejich skupiny §31

Náležitosti žádosti o vydání zbrojní licence §32

Vydání zbrojní licence §33

Prověření trvání podmínek pro vydání zbrojní licence §34

Rozšíření skupin zbrojní licence §35

Odnětí zbrojní licence §36

Zánik platnosti zbrojní licence §37

Oprávnění držitele zbrojní licence §38

Povinnosti držitele zbrojní licence §39

Způsob vedení a obsah evidencí některých zbraní a střeliva, evidence vydaných a přijatých zbraní a střeliva a evidence o provedených střelbách §39a

Povinnosti zbrojíře §40

Díl 5 - Registrace a průkaz zbraně §41 §42 §42a §43

Díl 6 - Vývoz, dovoz a tranzit zbraní a střeliva

Trvalý vývoz zbraní a střeliva §44

Trvalý dovoz zbraní a střeliva §45

Tranzit zbraní a střeliva §46

Zánik platnosti zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva §47

Odnětí zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva §48

Evropský zbrojní pas §49

Přeprava zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva §50

Hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva §50a

Zabezpečení zbraní a střeliva v průběhu přepravy §50b

Zákaz, pozastavení a jiné změny přepravy zbraně nebo střeliva §50c

Ustanovení společná pro trvalý vývoz, trvalý dovoz a tranzit zbraní a střeliva §51

Díl 7 - Střelnice

Provozování střelnic §52

Pozastavení provozování střelnice §53

Povinnosti provozovatele střelnice §54

Správce střelnice §55

Díl 8 - Zvláštní ustanovení o nakládání se zbraněmi a střelivem

Zadržení zbraně, střeliva nebo dokladu §56

Zajištění zbraně, střeliva nebo dokladu §57

Odstranění střeliva §57a

Zabezpečení zbraní a střeliva §58

Svěření zbraně §59

Držení a nošení zbraní při zvláštních příležitostech §60

Veřejné vystavování zbraní a střeliva §61 §62

Znehodnocování zbraní a střeliva a výroba řezů zbraní a střeliva §63

Úřední zničení zbraně a střeliva §63a

Postup držitele zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva po zániku jejich platnosti §64

Úmrtí držitele zbraně nebo střeliva §65

Dědění zbraně nebo střeliva §66

Úmrtí provozovatele střelnice §66a

Oznámení o propadnutí nebo zabrání zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva §67

Nálezy dokladů nebo zbraní §68

Nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a přebíjení nábojů §69

HLAVA III - MUNICE A PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM

Díl 1 - Obecná ustanovení o munici §70 §70a

Díl 2 - Muniční průkaz §70b

Řízení ve věcech muničního průkazu §70c

Vydání muničního průkazu §70d §70e

Odborná způsobilost žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu §70f

Další požadavky na bezúhonnost a spolehlivost žadatele o muniční průkaz §70g

Povinnosti držitele muničního průkazu §70h

Díl 3 - Muniční licence §70i

Vydání muniční licence §70j

Prověřování bezúhonnosti a spolehlivosti §70k

Řízení ve věcech muniční licence §70l

Povinnosti držitele muniční licence §70m

Díl 4 - Některá ustanovení o nakládání s municí

Přeprava munice §70n

Odpalování, střelba a ničení munice §70o

Zadržení a zajištění munice nebo dokladu §70p

Odstranění munice §70q

Muniční skladiště §70r

Díl 5 - Pyrotechnický průzkum §70s

Díl 6 - Nález dokladu, munice, střeliva nebo výbušniny §70t

HLAVA IV - INFORMAČNÍ SYSTÉMY A STÁTNÍ SPRÁVA

Díl 1 - Vedení a využívání informačních systémů

Informační systémy o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích §71

Uchovávání údajů a dokumentace §72

Poskytování údajů §73

Centrální registr zbraní §73a §73b

Číselník zbraní §73c

Díl 2 - Výkon státní správy §74

Kontrola vykonávaná policií §75 §75a

Opatření k nápravě §75b

Oprávnění příslušníka policie §75c

HLAVA V - PŘESTUPKY

Díl 1 - Přestupky na úseku zbraní a střeliva

Přestupky fyzických osob §76 §76a §76b

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §76c §76d

Díl 2 - Přestupky na úseku munice

Přestupky fyzických osob §76e

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §76f

Díl 3 - Společná ustanovení k přestupkům

Příslušnost k projednání přestupků §77

Příkaz na místě §77a

Evidence přestupků §77b §77c §77d §77e

HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ §78

Zmocňovací ustanovení §79

HLAVA VII - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ §80 §81 §82

Zrušovací ustanovení §83

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 156/2000 Sb. §84

ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona §85

Přechodná ustanovení §86

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §87

Příloha č. 1 - Vymezení zbraní a střeliva

Příloha č. 2 - Druhy a skupiny munice

Příloha č. 3 - Technicko-organizační požadavky na střelnice

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 274/2008 Sb. - Čl. XV

č. 484/2008 Sb. - Čl. II

č. 420/2011 Sb. - Čl. XXX

č. 170/2013 Sb. - Čl. II

č. 281/2013 Sb. - Čl. V

č. 204/2015 Sb. - Čl. XVIII

č. 229/2016 Sb. - Čl. II

č. 13/2021 Sb. - Čl. II

č. 261/2021 Sb. - Čl. CIII

119
XXXXX
xx xxx 8. xxxxxx 2002
x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Právo xxxxxxx, xxxxx x xxxxx zbraň xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx32) a upravuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, podmínky xxx provozování střelnic, xxxxxxxxx x municí x provádění pyrotechnického xxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xx

x) xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx výzbroji ozbrojenými xxxxxx Xxxxx republiky1), Xxxxxxxxx policií33), bezpečnostními xxxxx1a), Xxxxxxxxx zpravodajstvím1b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx územím Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky1), Xxxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx1a), Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx1b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx přeletu xxx územím Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, střelivo x munici, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Českým xxxxxx xxx zkoušení zbraní x xxxxxxxx3),

x) xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx,

x) xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx zkoušení zbraní x střeliva, xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx obrany, xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky1), Xxxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx1a), Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx1b) xxxx ozbrojenými silami xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx při jejich xxxxxx xx území Xxxxx republiky podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, pouze xxx jejich potřebu x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky1), Xxxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxxxx xxxxx1a), Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx1b) xxxx xxxxxxxxxxx silami nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxx, xxxx, obec, Český xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx1), Xxxxxxxx policie33), xxxxxxxxxxxx xxxxx1a), Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1b), xxxxxxxxx síly xxxx sbory xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x průjezdu xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx přeletu xxx územím Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, disponovat se xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xx ně xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jinému, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, vztahuje xx xx xxxx xxx od okamžiku xxxxxxxx xxxxx zákon.

(5) Xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) až d) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3b) xxxxxxxxx xxxxx.

§1x

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výbušninami29) (xxxx xxx "výbušnina").

(2) Xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx k vývoji, xxxxxx, xxxxxxxxxx, znehodnocování x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v kategoriích xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx účely tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mít

1. zbraň xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ohraničených xxxxxxxxxxx xx souhlasem vlastníka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, nábojové xxxxxx xxxxxx xxxx nábojových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx obalu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxx,

x) nošením xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a),

c) xxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx,4) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx6),

x) xxxxxxxxxxxx x oboru zbraní x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7)

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, upravuje, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x tomu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxxxxxx jiným nabytí xxxx prodej zbraní xxxx střeliva,

f) xxxxxxxx xxxxxx členský stát Xxxxxxxx unie, smluvní xxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx.

XXXXX II

ZBRANĚ X XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

§3

Xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na

a) xxxxxxxx zbraně x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx X x zbraně xxxxxxxxx X-X,

x) zbraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zbraně kategorie X,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxx kategorie X x xxxxxx xxxxxxxxx X-X,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, x

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

&xxxx;(2) Xxxxxxxx zařazenými xx kategorií X xx X se xxxxxx xxx hlavní xxxxx zbraní, xxxxxxx xxxxxxxx tyto hlavní xxxxx xxxx nebo xxxx xxx. Na xxxxxxxxx x hlavní xxxxx zbraně xx xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx se zbraní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx střeliva xx xxxxxxxxx podle §4 xx 7 xxxxxxxxx Xxxxx úřad xxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx. Postup Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a střeliva xxx zařazování typu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zbraní x střeliva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kategorie X-X xxxx X, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úpravou xxxxxx xxxxxxxxxxx registraci, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx byla xxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x zbraň xxxxxxxxxxxxx xxxx řez zbraně. Xxxxxxxx zbraň, xxxxx xxxx zhotovena xxxxxxx xx zbraně xxxxxxxxx X, xx zbraní xxxxxxxxx X-X.

(5) Se xxxxxxxxxxxx palnou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx středovým xxxxxxx, xx xxxxx xx vložen xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zbrojní licence, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní, oprávněn xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx A-I xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zásobníky; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zápalem x xxxxxxxxx přesahující 20 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx palné xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx kategorie A

Zbraněmi xxxxxxxxx X jsou

a) xxxxxx

1. xxxxxxx účinné,

2. xxxxxxxxx,

3. vyrobené xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx zbraně),

4. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, pokud nejsou xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rentgenových xxxxxxxxx, x

5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx střelou xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo zápalnou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx střelivo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobek xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxx kategorie A-I

Zbraněmi xxxxxxxxx X-X xxxx

x) xxxxxx

1. xxxxxxxxx, x xxxxx došlo x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx zápalem, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobník,

3. xxxxxx samonabíjecí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx střelbě x xxxxxx, vybavené xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxx sklopení, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx než 600 xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. plynové xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx výrobní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zbraně xx střelou xxxxxxx xxxx xxxxxxx určenou xx xxxxxxx ranivého xxxxxx.

§4x vložen právním xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.1.2021

§5

Xxxxxx xxxxxxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx B xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx pro střelivo xx středovým zápalem,

c) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro střelivo x okrajovým zápalem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx než 280 mm,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dohromady xxxxxxx xxxx xxx 3 náboje,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxxx zbraně, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nábojová xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx více xxx 3 xxxxxx x x nichž je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx zaručeno, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx dostupnými xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dohromady xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx 600 mm,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx samočinných xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 16 xx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxx C

Zbraněmi xxxxxxxxx X jsou

a) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x okrajovým xxxxxxx, xxxxxxx celková xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx 280 mm,

b) jednoranové xxxx víceranové, opakovací xxxx samonabíjecí xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. d) až x),

x) xxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx zařízení xxxxxx xxx použití x xxxxxx zbraní x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výstřelu xxx ostré xxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx směru xxxxxxx.

§6a

Zbraně xxxxxxxxx C-I

Zbraněmi xxxxxxxxx X-X xxxx

x) xxxxxx zařazené xx xxxxxxxxx X, X-X, X nebo X, xxxxx xxxx znehodnoceny x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie40),

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na dovolené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

c) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx zbraně xxxxxx xxx dělené xxxxxxxx,

x) xxxxx zbraně xxxxxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx, náboje xxxx 4 xx X20 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxx než 6,35 xx, nejde-li x paintballové xxxxxx,

x) xxxxx zbraně xxx xxxxxxxxx systém xxxxxxx x xxxxxxx energií xxxxxx xxxxxxx 20 X,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx nejvýše ráže 16 mm,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx).

§6x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 13/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.1.2021

§7

Xxxxxx xxxxxxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) paintballové xxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vystřelování neletální xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účely,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 6,35 mm,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výhradně xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, na které xx nevztahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx40) x na xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx použití xx střelbě,

f) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx provedeny xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraně,

g) xxxxxxxxx xxxxx zbraní, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se staly xxxxxx a nevratně xxxxxxxxxxxxxx xx střelbě x xxxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx zbraně xx xxxxxxx je vyloučeno, xxxx xx došlo x xxxxxx hlavních xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a munice x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx X, X-X, X, C x X-X.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

§8

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx dědění (§66), x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx může xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§9

(1) Xxxxx xxxxxxxxx X x X-X xx zakázáno xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx. Zákaz xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx uskutečňovaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.9)

(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") může xxxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxxxx X, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx A xxxx xxxxxxx licence skupiny X, X, X, X, I nebo X, který xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxx xxxxxxx zásilek xxxx xxxxxxxx xxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxx, anebo objektů xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie A,

d) xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx kategorie X, xxxx

x) filmovou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx neodporuje xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx. Výjimku lze xxxxxx omezit, je-li xxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. b) xx x). Xx xxxxxx posouzení, zda xxxxxxx výjimky neodporuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx moci, fyzickou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx žádosti xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Policie xx xxxxxxxxx vyžádat xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx opis z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Jde-li x xxxxxxx výjimky x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. a) xxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, musí xxxxxx xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) x xxxxx §11a xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx historické, xxxxxxxx, vědecké, technické, xxxxxxxxxx xxxx památkové xxxxx.

§10

(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 žádá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxx X xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx A, X, X, H, X xxxx J xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis. Xxxxxx xxxx obsahovat

a) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx25), xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx"),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vztahující xx k xxxxxxxxx xxxxx25) (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx"),

x) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx (model), xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx známo (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxx"),

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, značku xxxxxxx xxxxxxxx, ráži xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zbrojního xxxxxxx xxxx zbrojní licence x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ve vztahu x prováděné činnosti.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx podle xxxxx právnické osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X, xxxxx má xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx povinen xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výjimky xxxxx odstavce 1 xxxx prohlášení x xxx, xx předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x překladem do xxxxxx českého, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx znalců x xxxxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx, nebo

b) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X anebo X nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx A, X, G, H, X nebo X.

(2) Xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) V případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx výjimky xxxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§64).

§11x

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx, držení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X-X, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X xxxx xxxxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxx X xxxx X xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

b) xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X xxxx X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx F, X, H nebo X z xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; citlivými xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zaručena xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cíle, nebo

2. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx zajišťování zabezpečení xxxx xxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, objektů mimořádné xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obranu státu, xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx mimořádně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx průkazu xxxxx xxxxxxx licence xxxxxxx X, X, X xxxx X xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x historické účely, xxxx

x) zbrojního průkazu xxxxxxx X xxxx X nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, X, X, X xxxx X x xxxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx. 5, jde-li o xxxxx, xx níž xxx xxxxx průkaz xxxxxx nejpozději ke xxx 13. června 2017.

&xxxx;(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vlastnictví, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X-X xxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx zbraň xxxxxxxx v §4a xxxx. x), x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxx, xxxx pro xxxxxxxx uvedené x §4a xxxx. x).

&xxxx;(3) Xxxxxxx udělí xxxxxxx, xxx-xx o zbraň xxxxxxxx x §4x xxxx. a) nebo x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X, X xxxx X, xxxxx předloží xxxxxxxxx xxxxxx držitelem xxxxxxx xxxxxxx, který xx x rámci xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx střelbou, xx xxxxxxx xxxxxxx, že

a) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x

x) xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

&xxxx;(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku a xxxxxxxxxxx, xxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 x xxxxxxxxxxxxx podle §23.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zbraně xxxxxxxxx X-X.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 13/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.1.2021

§11b

Nabývat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx držitel xxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní, xxxxx xx xxxxxxx výjimky xxxxx §11a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §11a.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 13/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.1.2021

§11x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11a xxxx 11b zaniká, xxxxxxxx xxx, komu xxxx xxxxxxx udělena, xxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx.

(2) Výjimku xxxxxxxx xxxxx §11a xxxx 11b příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx zvláštní xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X-X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §64 obdobně.

§11c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 30.1.2021

§12

(1) Xxxxx xxxxxxxxx X lze xxxxxxx xx vlastnictví x xxxxx xxxx xxxxx xxx na základě xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X může xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxx zbrojní xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 žádá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Obsahem xxxxxxx musí být

a) xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje o xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx známé,

c) číslo xxxxxxxxx průkazu nebo xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pobytu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx povinen xxx předložit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo jeho xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x seznamu xxxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxx xxxx držet xxxxx xxxxxxxxx B, xxxxx xx k tomu xxxxxxx řádný xxxxx. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) provozování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx sportovní, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ostrahy majetku x xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,10) xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k nošení xxxxxx xxxxxxxxx X, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5 písm. b), x), x), x) xxxx x).

(7) Na xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx podle odstavců 5 x 6 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx povolení lze xxxxxx xxxxx současně x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx licence.

§13

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxxx bylo povolení xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxx zbrojní licence. Xxxxxxxx povolení x xxxxxx vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx B dále xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx 12 měsíců xxx dne jeho xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vydané xxxxx §12 odejme xxxxxxxxx útvar xxxxxxx, xxxxxxx-xx řádný xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx povolení xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 5 písm. x).

(3) X xxxxxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxx odevzdat xxxx xxxxx příslušnému útvaru xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx odejmutí a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§64).

§13x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxx xxxxxx vlastnictví, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X xxx střelivo xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx takové zbraně xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V případě xxxxxx povolení podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx zbraně xxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. x účinností od 30.1.2021

§14

Xxxxx xxxxxxxxx X xxxx střelivo xx xxxx xxxxxx může xxxxxxx do xxxxxxxxxxx x držet xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxx licence xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx průkazů až xx xxxx xxxxxxxxxx (§41).

§14x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx X-X xxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x nosit xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx 18 xxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §57 xxxxx kategorie C-I, xxxxx

x) xxx její xxxxxxx xxxxxxxxxx uznán xxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx x §22 xxxx. 1 písm. x) xxxx x); xx účelem xxxxxxx xxxx skutečnosti může xxxxxxx vyžadovat vydání xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů, xxxx

x) xx x xxxxxx xxxxxxxx prokáže xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx představovat v xxxxxxxxxxx x nakládáním xx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxxx nebo xxxxxx; xxx zjištění xxxxx xxxxxxxxxxx stavu držitele xxxxxx xxxxxxxxx X-X xx xxxxxxxxx xxxxxxx §20a xxxx. 3.

 (3) Xxxxxx xxxxxxxxx X-X xxxx nabývat do xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx kategorie X-X nesmí

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx přístupném, xxxxx xx nepodílí xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx obdobné nakládání xx xxxxxx a xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx obvyklý x přiměřený povaze xxxx akce; xx xxxxxxxx zbraně xxxxxxxxx X-X xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx §29 xxxx. 4 xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx x ní xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx snížena xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx nebo x důsledku nemoci,

c) xxxxxxx vlastnictví ke xxxxxx kategorie X-X xxxx xxxxxxxx do xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx kategorie X-X xxxx xxxxxxxx xx ní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx b), x

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X-X

1. xxxxxxx x §6a xxxx. x), x), x), x), x) nebo x) xxx, aby xxx xxx ohrožen xxxxx, zdraví, xxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxx,

2. xxxxxxx v §6a xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx nebo místo, xxx xx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku.

 (5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X-X xx povinen xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxx xx zbrani xxxxxxxxx X-X nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx C-I, x xxx doposud xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xx 10 pracovních xxx ode xxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxx evidenci xxxxxx xxxxxxxxx X-X, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x podnikatele v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X-X xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x centrálním xxxxxxxx xxxxxx.

&xxxx;(6) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), způsob x xxxxxx, x němž xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zbrani xxxxxxxxx X-X xxxx xxx vedení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx X-X využije xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. x účinností xx 30.1.2021

§15

(1) Zbraň kategorie X xxxx xxxxxxxx xx xxxx zbraně xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x držet xxxx nosit xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx způsobilá x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx kategorie X nebo xxxxxxxx xx xxxx zbraně xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. a) xxxx x) xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rekonstrukcí historických xxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx střely; xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx platnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. x) xx x) je xxxxxxxx xx místě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx škoda xx majetku, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx pro střelbu xxxxxxxx prostor, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx místo, xxx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxx umožněna pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Držitel xxxxxx xxxxxxxxx X je xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zbraní, střelivem, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Držitel xxxxxx xxxxxxxxx X xxxxx

x) xxxxx nosit xxxxxxxxx na veřejnosti xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxx xxxxx xxx takový xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx obvyklý a xxxxxxxxx povaze xxxx xxxx; na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X xx takové místo xx použije §29 xxxx. 4 obdobně,

b) xxxxx xxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jeho schopnost x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, návykových xxxxx,11) xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx vlastnictví ke xxxxxx xxxxxxxxx X xxxx střelivo xx xx xx osobu, xxxxx k jejich xxxxxx není xxxxxxxxx, xxxx xx přenechat xxxxxx osobě; plynovou xxxxx kategorie X xxxx paintballovou zbraň xxx však xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx věku 15 xxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx musí xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xx vývoz, xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, která je xxxxxx zbraní, xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx vývoz, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx kategorie X-X; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx považuje xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Zbrojní xxxxxx

§16

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Zbrojní průkaz xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x nabývání xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx těchto xxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x v rozsahu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxx. Xxxxxxx průkaz xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxx xxx 10 xxx.

(2) Zbrojní xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx a xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) X - xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) X - xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) X - k xxxxxxxx účelům,

d) X - x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) E - x xxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxx xxxxxx vydává xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx

x) osobní xxxxx x
x) xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), xxxxx-xx x xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx podle xxxxxx xxxxxx činností (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx"), x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx technického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx").

(3) Pokud xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 10 letech xxxx podáním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxx 6 xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doklad xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů a xxxxxx obdobný xxxxx x xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx státu, ve xxxxxx se zdržoval, x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx; nemůže-li xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, protože xx xx tento stát xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ve kterém xxxxx, xx v xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxx xxx trestný xxx, pro xxxxx xxxxxx xxx považován xx xxxxxxxxxxx (§22), xxxx uznán vinným x přestupku, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (§23).

(4) Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxx xx místo xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx jazyka xxxxxxx, xxxxxxxxxxx tlumočníkem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tlumočníků.

(5) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, doklad xxxxx odstavce 2 xxxx. x) nesmí xxx xxxxxx xxx 1 xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přeruší xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx proti xxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx uvedený x §22.

§18

(1) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx:

x) má místo xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věku (§19),
x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§20 x 20a),
x) je xxxxxxx xxxxxxxxx (§21),
x) xx xxxxxxxxx (§22) x
x) xx xxxxxxxxxx (§23).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx policie xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx6), xxxxx není

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x)11a), xxxxxxx xxxx xxxxxx pobytová karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx unie, xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx republiky,
d) xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx a přiznáno xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx11b), xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznáno xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky11c),
e) xxxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx, které xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x xxxx splní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

§19

Xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx skupiny X, D xxxx X xxx vydat xxx osobě xxxxxx 21 let, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Zbrojní xxxxxx xxxxxxx X xxxx X xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Zbrojní xxxxxx xxxxxxx X xxx xxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x řádů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) Zbrojní průkaz xxxxxxx X xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx středního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 16 xxx, pokud x xxxxxxxx školy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx skupiny X xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18 let, xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) X případech xxxxxxxxx v odstavcích 3 a 4 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, školy xxxx xxxxxxxx. Osoba xxxxxx 18 xxx xxx zbraň xxxx xxxxxxxx xxx sportovní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; tuto xxxxx xxxx xxxxxxxx smí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxx 21 xxx, xxxxx xx držitelem zbrojního xxxxxxx xxxxxxx X xxxx C xxxxxxx 3 roky x xxxxx xxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§20

(1) Zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx X x xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx skupiny X, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxx poskytovatel xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx a dorost xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx x vydání zbrojního xxxxxxx xxxxxxx B xxxx X, který xx xxxxxx než 19 let.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vydání lékařského xxxxxxx je lékař xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx držitel xxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nesdělí-li xx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx držitel zbrojního xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx příslušný xxxxx policie x xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxx §20a xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxxxxx, xx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posoudí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx. Odvolání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxx věty xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydává, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro děti x xxxxxx xx xxxxxxx výsledku lékařské xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx odborných vyšetření. Xxxxx xxxxxxxx odborná xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněn vyžádat, xxxxx je xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu; xxxxxx xx přihlédne xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nemoci, xxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborného xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obsah x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20a

(1) Každý lékař, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx trpí nemocí, xxxxx nebo stavem, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx lékaři sdělí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zbrojního xxxxxxx, xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx.

(2) V xxxxxxx, xx lékař xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zbrojního xxxxxxx, pokud je xx tato skutečnost xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x nakládáním xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx znám, x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxx-xx důvodné podezření, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilosti, může xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx zbrojního xxxxxxx xx povinen se xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxx prohlídce x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lékař x xxxxx se xxxxxxxxxxxx x příslušném xxxxx zajišťující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyšetření xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x určeného poskytovatele xxx zbytečného odkladu xxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x posuzujícímu lékaři xxxxxx dostavil. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx nedostaví nebo xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámí xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx lékař, xxxxx x xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx omezuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx posudek x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb povinen xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx X. V xxxxxxx, že si xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx a uvede, xxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s nakládáním xx zbraní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§20x vložen právním xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x účinností xx 6.8.2016

§21

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele x zbrojní průkaz xxxxxxx A až X

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X až X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonanou xxxx zkušebním komisařem. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx policie.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx A xx X xx xxxxxx z xxxxxxxxxx x praktické xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx skupin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X až E (§16 odst. 2).

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx provádí xxxxxx xxxxxxxxx testu x xxxxxxx při xx xxxxxxxxx znalost

a) tohoto xxxxxx x právních xxxxxxxx vydaných x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zbraně,

c) xxxxx x xxxxxxxx x střelivu x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Praktická xxxx xxxxxxx se xxxxxx ze

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xx xxxxx xxx.

(6) Xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xx žadatel x xxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx A xx X xxxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 a xxxxxx xx u xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx, xxxxx podané xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx data xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx konání xxxxxxx. Xxxxxx x místo xxxxxx zkoušky xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, oznámí příslušný xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx žadatel xxx po xxxxxxxx xxxxxx termínu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx náležité xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx; x odložení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxx zkoušce xxxxxxx způsobilosti neuspěl, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 měsíců ode xxx neúspěšného xxxxxxxx xxxxxxx. Požádá-li x xxxxxx xxxxxx zkušebního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx A xx X, včetně xxxxxx zkušebního komisaře, xxxxx xxxxxxx; xxxx xx hradit x xxxxxxx zbrojní licence.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x praktické části xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx X x xxxx odměny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§21a

Podání xxxxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxxxx průkazu, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zkoušce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx být xx xxx podání xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx starší xxx 3 xxxxxx. Xx-xx xxxxxx x xxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx připojit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx fyzické osoby

(1) Xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona se xxxxxxxxxx xxx, kdo xxx pravomocně xxxxx xxxxxx trestným xxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, financování terorismu, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhrožování teroristickým xxxxxxxx xxxxx, sabotáže, xxxxxxxxxxxx, válečné xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx vzdušným dopravním xxxxxxxxxxx, civilním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plavidla, zavlečení xxxxxxxxx dopravního prostředku xx xxxxxx, xxxxxx xxxx genocidia, xx xxxxx xxx uložen xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx více xxx 12 let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svobody nepodmíněně xx 5 až 10 xxx,

x) uvedeným x xxxxxxx x), xx který byl xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xx 5 xx 12 xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x zdraví, xxxxx xxxxxxx a právům xx ochranu xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, proti xxxxxx xxxxxxxxxxx x sexuální xxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx převyšující 5 xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxx xxxxxxx 20 let,

c) xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx b) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, že tento xxxxx byl xxxxxx,

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 xxxx,

2. xxxxxxxxxx alespoň 5 xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřevyšující 2 xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx svobody, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 roky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mladistvému xxxx xxxx sice xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx uložen xxxxx x trestním xxxxxx, x xxxx xxxxx x pokračování xxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx11e), xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxx, xx xxxx odstoupeno xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11f), nebo

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx, xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx.

(2) Za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx také xxxxxxxxxx xxx, kdo byl x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx odpovídají xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx považována xx bezúhonnou, xx xxxxxxx jako x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x vydání opisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx12). Xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13) ani x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nastává účinek, xx se xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx13a).

§23

Xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) jehož xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx trestný čin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxx odložení xxxxxx xx potrestání, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xx xxx rozhodnuto, xxx xx osvědčil,

b) kdo xxxxxxxxxxxx nadměrně požívá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx návykové xxxxx11), xxxx

x) kdo xxx xxxxxxx pořádek x bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx které xxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vinným ze xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku25)

1. xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxx,

2. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xx úseku xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxx bezpečnosti a xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

5. proti veřejnému xxxxxxx,

6. proti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxx, xxxx

8. na úseku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx neoprávněně xxxxxx xx xxxxxx práva xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxx nového zbrojního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podané na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §17 odst. 1, 2 písm. x), x) x xxxx. 4.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zbrojního xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 6 měsíců nepřetržitě xxxxxxxx mimo území Xxxxx republiky, je xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů a xxxxxx obdobný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xx zdržoval, x překladem xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx znalců x xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, protože xx je xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx x cizině nebyl xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx čin, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx za bezúhonného xxxxx §22 nebo xxxxx vinným z xxxxxxxxx, xxx který xxxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(3) Xxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxx předkládá držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxx 2 měsíce x xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxx posuzuje xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxx bezúhonnost x xxxxxxxxxxxx žadatele o xxxxxx nového zbrojního xxxxxxx xxxxx §22 x 23.

(5) Vyhoví-li xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx výměnou xx xxxxxx dosavadní x xxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §16 odst. 1 navazující xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotní způsobilosti, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednou xx 5 xxx, xx xxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §18 xxxx. 1 písm. a), x), f) a x).

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. x účinností xx 30.1.2021

§25

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) O xxxxxxxxx xxxxxx zbrojního průkazu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx údaje podle §17 xxxx. 1.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx 1 roku,

b) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 měsíce, x

x) xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozšíření skupin xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx zbrojní xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx původního xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx skupin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx vydání zbrojního xxxxxxx xxxxxxx, jíž xx žádost xxxx.

§26

Zánik platnosti zbrojního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaniká, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxx ztráta xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§27),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za mrtvého, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxx zbrojního xxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx,

x) obsahuje xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zánik xxxxxxxxx, provede se xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zbrojní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, musí x xxx xxx xxxxxx, xx se xxxxx x duplikát.

§26a

Vzdání xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxx.

(2) Vzdání xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx držitel písemně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X oznámení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx

x) osobní xxxxx xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdává, x

x) datum x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Platnost zbrojního xxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxx xx vzdal xxxxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx žádosti xxxx zbrojní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xx kterém xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx držitel xxxxxxx.

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 170/2013 Xx. s účinností xx 1.7.2014

§27

Odnětí zbrojního průkazu

(1) Xxxxxxxxx útvar policie xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx,

x) pozbyl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 nebo xxxxxxxxxxxxx podle §23, xxxx

x) skupiny X xxxx X mladší 18 xxx nebo xxxxxxx D xxxxxx 21 xxx přestal xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 3, 4, 5 xxxx 6; xx neplatí, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx C mladší 18 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx D mladší 21 let xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Občanské xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx B xxxxxxx mladšímu 18 xxx, xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx mladší 18 xxx. Střední xxxxx xxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx zahrnuta xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxx 18 let. Střední xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx učiliště, v xxxxxxx osnovách xx xxxxxxxx výuka puškařského xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxx 21 xxx. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xxx střední školy x střední xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx příslušný vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx proti rozhodnutí x odnětí zbrojního xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx odkladný xxxxxx.

§27x

§27x zrušen právním xxxxxxxxx č. 229/2016 Sb.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx X-X, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kategorie B, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx povolení, xxxx xxxxx xxxxxxxxx X, xxxx

x) nabývat xx xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X nebo X, xxxxxxx však 3 xxxx xxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo 1 xxxxxxxx spotřebitelské xxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx X xx xxxxxxxx

x) nabývat do xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx A-I, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx X, xx xxxxxx mu xxxx xxxxxx povolení, nebo xxxxx kategorie X; xxxx zbraň, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx střelnici nebo x xxxxxxx, kde xx k tomu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx do vlastnictví, xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxx jednotlivé xxxxx xxxxxx do xxxxxx kategorie A-I, X xxxx C; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nesmí xxxxx viditelně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu skupiny X xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povolání

a) nosit xxxx xxxxx zbraň xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx C, xx xxxxxx má xxxx zaměstnavatel xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxx je x tomu oprávněn xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx; x této xxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxx xxxxx x střelivo, a

b) xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přístupném; xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxx policie. Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fyzickou ochranu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx zbrojního průkazu xxxxxxx X xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx X-X, xx xxxxxx xx byla xxxxxxx výjimka, xxxxx xxxxxxxxx B, xx xxxxxx mu bylo xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx kategorie X,

x) xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx držet, a xx xx předložení xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x

x) nosit xxxxxxx 2 xxxxxx x střelivo xx xxxxxx xxxxxx; zbraně xxx střelivo nesmí xxxxx viditelně.

(5) Držitel xxxxxxxxx průkazu xxx xx xxxxxx, kterou xx oprávněn xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kde je x tomu xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,14) xxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, zdraví nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxxx průkazu, je xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxx které se xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx signálních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxx též xx xxxxx, kde xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx.

§29

Povinnosti držitele xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X xx E xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xx zbraní, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, A-I, B xxxx X x xxxxxxxx (§58),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ztrátě xxxx xxxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předložit xx xxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx zbrojní průkaz, xxxxx kategorie X, X-X, B nebo X, střelivo do xxxx zbraně x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx lze dohodnout xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx,

x) vzniklo-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx důvodné xxxxxxxxx xx špatný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx zkoušení xxxxxx x xxxxxxxx, x to xx xxxxx xx 20 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx oznámení xxxx xxxxx, a po xxxxxxxxx xxxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx od Českého xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ztrátu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X xxxx C, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; x případě xxxxxx xxxx odcizení xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X xxxx X xxxxxxxx xxx průkaz xxxxxx,

x) provést x xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx nový a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxx jména xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) mít x xxxx zbrojní xxxxxx x xxxxxx zbraně, xx-xx u xxxx xxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X xxxxx X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx u xxxx xxxxx střelivo x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, držet, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, na xxxxxx mu nebyl xxxxx průkaz zbraně,

j) xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx průkaz, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx

1. do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx zbrojní průkaz xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) xxxxxxx xx 10 pracovních dnů xxxxxxxxxxx útvaru policie xxxxx xxxx zbraně, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxx x úpravu xxxxxx xx xxxxxxxx vznik xxxxxx kategorie X, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxx uděleného xxxxxxxx x nabytí xxxxxx xxxxxxxxx B a x případě, xx xxxxxx má xx xxxxxxxx vznik xxxxxx xxxxxxxxx A xxxx X-X, xxx xxxxxxx xxxxxx provést xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X xxxx A-I.

l) xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ní xx veřejnosti nebo xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx, zda xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx,11)

x) xxxxxxxxxx ohlásit xxxxxx policie použití xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxx do xxxxxx xx účelem xxxxxxxx zabezpečení xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 60 xxxxxx xxx dne xxxxxx zbrojního xxxxxxx x xxxxxxxx příslušnému xxxxxx policie xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději ke xxx uplynutí 60 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x platností 5 xxx xxxx x xxxxxxxxx kratší. Xxx xxxxxxxx 60 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X xx X xxxxx

x) xxxxxxx vlastnictví xx zbrani xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx je přenechat xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx x xx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxx xxxxxx návykových xxxxx,11) xxxx xxxx x důsledku xxxxxx,

x) xxxxx zbraň xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X, na xxxxxx xxxxx vydán xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxx3), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx zbraň x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hluku xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hluku xxxxxxxx3), xxxxx xxxxxx xxxxxx hluku xxxxxxxx xxxxxxx ověřování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx platnou xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, X xxxx X xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx místo, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx ke xxxxxxx nebo x xx jinak xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx. Viditelně xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) x přímé časové x xxxxxx souvislosti x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se zbraní xxxx xxxxxxxxx x xxx nichž xx xxxxxxx zbrojního průkazu xxxxxxxx zbraň xxxx xxxxxxxx xxxxx viditelně,

b) xx-xx to přípustné x xxxxxxxx zvoleného xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xx zbraň x xxxxxxxx přepravují xxxx x uzavřeném obalu,

c) xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx považovat za xxxxxxxxxx místním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x

x) xxxx-xx tím xxxxxxx xxxxxxx pořádek.

Ustanovení x xxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§29a

Pokud orgán veřejné xxxx vynucuje xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krátké xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 13/2021 Xx. s účinností xx 30.1.2021

§30

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zkušebního xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dobu 5 xxx ministerstvo. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komisařem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx komisařem xxxx xxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx 30 xxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx střední xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxx zkušební komisí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx A, X, X, X xxxx X.

(3) Žádost x jmenování zkušebním xxxxxxxxx podává xxxxxxx xxxxx na předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podané xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx žadatelů o xxxxxxxxx zkušebním xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx žadateli xxxxxxxx nejpozději 10 xxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx zkoušky oznamuje xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx zaevidování xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Obsahem xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx komisařem xxxx xxx

x) xxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x jmenování zkušebním xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x), b) a x) x 2 xxxxxxxxxx.

(6) Zkouška xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx skládá z xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohovoru. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx, pyrotechnických xxxxxxxx x

2. oprávněné xxxxxxx xxxxxx,

x) nauky o xxxxxxxx x xxxxxxxx x

x) zdravotnického minima.

(8) Xxxxxxxxx xxxx zkoušky xx xxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx znalostí xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx znovu požádat x xxxx jmenování xxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, kterým xxxxxx xxxx xxxxxxx x jmenování zkušebním xxxxxxxxx vyhověno.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x); xxxx skutečnost xx zkušební xxxxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxx předpisy upravující xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx x xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 písm. x), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zkušebním xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odvolání.

(12) Ministerstvo xxxxxxxxx činnost zkušebního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxx jmenován, jestliže

a) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§57); xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) je důvodně xxxxxxxxx, xx závažným xxxxxxxx nebo opakovaně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxxxxxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx zákona11d).

§30a

Zánik xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Platnost xxxxxxx zkušebního xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) uplyne xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§27),

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§30 xxxx. 10), nebo

e) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx komisaře xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) je xxxxxxxx xxx, že xxxxxx v něm xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xx porušena xxxx celistvost,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxx xxxxx platnosti, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx protokolu; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxxx x) xxxx xxxxx odstavce 2 xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) anebo x), xxxx ministerstvo xx xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nový xxxxxx xxxxxxxxxx komisaře x xxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 484/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2009

Díl 4

Zbrojní xxxxxxx

§31

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx licence je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx opravňuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx rozlišují xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) A - xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) X - opravy, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva,

c) X - xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) X - xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úschova xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) X - zhotovování xxxx xxxx znehodnocování xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx střeliva,

f) X - výuka xxxx výcvik ve xxxxxxx,

x) G - xxxxxxxxxxx xxxxxxx majetku x osob,

h) X - xxxxxxxxxxxxx sportovní, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) X - xxxxxxxxxxx muzejnictví nebo xxxxxxxx xxxxxxxx a

j) X - zabezpečování xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10).

§32

Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx zbrojní xxxxxxx

(1) Xxxxxxx licenci vydává xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx fyzickou osobou xxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxxxxx tiskopise, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxx údaje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxx který xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx žádá o xxxxxx zbrojní xxxxxxx,

x) xxxxxx každé provozovny xxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x rámci svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxx zbrojního xxxxxxx příslušné xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx člena statutárního xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud byl xxxxxxxxx, a

f) údaj, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx licence xxxx.

(2) X žádosti x xxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho podnikatelské xxxx xxxx činnosti.

(3) X xxxxxxx o xxxxxx zbrojní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) x

x) xxxxxx x xxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx v xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx zbraněmi x xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx x zbrojní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx útvar policie xx za xxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku.

§33

Vydání zbrojní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx policie xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx území Xxxxx republiky x

x) xx držitelem živnostenského xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx licence skupiny X, X, C, X, X xxxx X,

x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x zbrojní xxxxxxx skupiny G, X, I xxxx X, x k xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx x sportovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, H xxxx J.

(2) Příslušný xxxxx policie žádost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zamítne, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx na ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx odpovědný xxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplňují podmínku xxxxxxxxxxxx podle §22 xxxx podmínku spolehlivosti xxxxx §23, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx licence, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §36 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x §36 xxxx. 2, xxxx xxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx požádá xx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx12). Xxxxxx x vydání xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxxxxx útvar policie xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx z xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Příslušný xxxxx policie xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx xxx trestný xxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

§34

Prověření trvání xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejdéle ve xxxxx 5 xxx xx vydání zbrojní xxxxxxx x následně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §33 xxxx. 2; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx skupin zbrojní xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jíž xx xxxxxx xxxx.

§36

Odnětí zbrojní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx důvod, xxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx závažným xxxxxxxx porušuje xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence xxxxx §33 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx opakovaně porušuje xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zbrojní xxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx, xxxx xxxx xxxxxxx licence xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx odstavce 2, xxxx xxxxxxx x xxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zbrojní licence.

§37

Zánik xxxxxxxxx zbrojní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx licence (§36),

b) xx ohlášena xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx jí xxxx vydána xxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) držitel xxxxxxx xxxxxxx zemřel xxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xx poškozena tak, xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje.

Uzná-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx platnosti, xxxxxxx xx pouze xxxxxx xx protokolu; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Zbrojní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) je povinen xxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) ten, xxx x xx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Zanikla-li xxxxxxxx zbrojní licence xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx příslušný útvar xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zbrojní licenci x xxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo odcizenou, xxxx z xx xxx xxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxx.

§38

Oprávnění držitele zbrojní xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny X, X xxxx C xx xxxxxxxx

x) nabývat xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx licenci, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx držet x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx licenci, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, který xx x držiteli xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměru.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx licence skupiny X xx oprávněn

a) xxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kategorie X,

x) přenechávat xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve zbrojní xxxxxxx, držiteli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx D, xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxx licence x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx kategorie X xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zbraň nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozsahu kategorie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx řezů xxxxxx xxxx xxxxxx znehodnocení. Xxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxx E xx xxx xxxxxxxx přenechávat xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx stanovených ve xxxxxxx xxxxxxx, držiteli xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X, xxxxx je x držiteli xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo obdobném xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx F xx oprávněn

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx zbraň xxxxxxxxx X xxxx X-X, xx xxxxxx xx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxx kategorie X, xx xxxxxx mu xxxx vydáno xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx X, nebo xxxxxxxx xx zbraní, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx držet k xxxxxx xxxxx stanovených xx zbrojní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx D, který xx k držiteli xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx účelem xxxxx xxxx výcviku svěřit xx dohledu xxxxxxxxx xxxxx zbraň xxxx xxxxxxxx, kterou je xxxxxxxx držet; xxxxx xxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxx do této xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X.

(5) Xxxxxxx zbrojní xxxxxxx skupiny X xx oprávněn

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx zbraň xxxxxxxxx X xxxx A-I, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx B, xx xxxxxx xx xxxx vydáno povolení, xxxx xxxxx kategorie X, xxxx xxxxxxxx xx zbraní, xxxxx xx xxxxxxxx držet, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zbrojní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X, xxxxx xx x xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx x xxxxxxxxx, členském xxxx xxxxxxxx poměru.

(6) Xxxxxxx zbrojní licence xxxxxxx H xx xxxxxxxx

x) nabývat xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx A xxxx A-I, xx xxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, zbraň xxxxxxxxx X, xx xxxxxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx X, xxxx střelivo xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) přenechávat xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx licenci, xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X, X xxxx X, který je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xx dohledu xxxxxxxxx xxxxx zbraň xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx xxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví x xxxxx xxxxx kategorie X xxxx A-I, xx kterou xx xxxx udělena výjimka, xxxxx kategorie X, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx zbraň xxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx I je xxx xxxxxxxx přenechat xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je oprávněn xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx D, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, členském xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny X xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx X nebo X-X, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx X, xx xxxxxx xx bylo vydáno xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx X, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je oprávněn xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, držiteli xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X, xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v pracovním xxxx xxxxxxxx poměru xxxx

x) je-li xxxxxxx xxxxxxx, držet zbraň xxxxxxxxx X, X-X, X anebo X x střelivo xx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny A xx J xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx zbrojíře, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, členském xxxx xxxxxxxx poměru, x to xxx xxxxxx provozovnu,

b) kontrolovat, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx účelům, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx ve zbrojní xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx nosila xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxx licence v xxxxxxxxx, členském xxxx xxxxxxxx poměru x xx zbrojní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxx X xxx výrobě xxxxxx nebo xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx činnostech u xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a střeliva,

2. xx x xxxxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxx X x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x pracovním, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměru,

3. xx uvedena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x), xx předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvarem xxxxxxx,

4. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zbraněmi,

5. xxxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxx xx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx,

x) xxxxx vnitřní xxxxxxx x zaslat xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx 10 pracovních dní xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx držitel zbrojní xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

2. způsob xxxxxxxx, uložení, xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo střeliva xxxxx xxxxxxxx, ztrátě xxxx xxxxxxxx xxxxx §50b x §58 xxxx. 2 xx 7,

x) neprodleně ohlásit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, zbrojní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx výzvu Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx pro jejich xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx,

x) vzniklo-li xxx xxxxxxxxxx zbraně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx špatný xxxxxxxxx stav zbraně, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke kontrole Xxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a xx xx xxxxx 20 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opětovně příslušnému xxxxxx xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx převzetí xxxxxx xx Českého xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx činnosti stávajícího xxxxxxxx x oznámit xxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx,

x) xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx průkazu zbraně x xxxxxxxxx, xxx xxxxx ke xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, jména, xxxxxxxx xxxx místa xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx musí xxx xxxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x původní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X x střeliva xx těchto zbraní, xxxxx vlastní x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx i xx xxxxxxxx činnosti,

2. xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X nebo X x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B x X x střelivu xx těchto zbraní, xx xxxxx nemá xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bezdýmném prachu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní,

n) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xxxxxxx u osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povolání; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovědného xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxx údaje nebo xxxxx odpovědného zástupce xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx; oznámení xxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx změna xxxxxxx,

x) odevzdat xx 10 pracovních dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx střelivo x průkaz xxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx, xx-xx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zbraně xxxx xxxxxx zbraně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx X xx dále povinen

a) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X xxxx X xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Českým xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx původní xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx řezu xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxx X xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zbrani xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která k xxxxxx vlastnictví xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost samostatně, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx. Přitom neplní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x n), je xxxx povinen plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §40 odst. 1 písm. b) x e).

§39x

Xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a střeliva, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x provedených xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B xxxx X x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx a xxx xxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxx xx datem x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx, a to x po xxxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikace centrálního xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Evidence xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx kategorie A, X-X, X xxxx X a xxxxxxxx xx xxxxxx zbraní xx vede v xxxxxxxx podobě x xxxxx výdeje x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx podepsány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem x xxx xxxxx nebylo xxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxx razítko, xx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx x podpisem xxxxx, xxxxx zápis xxxxxxxx, x xxxxxx xx xx listinné xxxxxxxx.

(3) Evidence x xxxxxxxxxxx cvičných xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx, xxxxxxx xxxxx záznamů, xxxxx nejsou podepsány xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx x pro které xxxxxx xxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx, xx vytiskne, xxxxxx xx datem x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx provedla, x xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§40

Povinnosti xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx povinen

a) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx u xxxxxxxx xxxxxxx licence x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx pouze xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušné skupiny x zbraň nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x účelu, xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx licenci, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zbraň xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s černým xxxxxxxx xxxxxxx, bezdýmným xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx a

e) plnit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 xxxx. x).

(2) X xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 odpovědný xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx

§41

(1) Každá xxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X xxxx X xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx; tato povinnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx střelivo.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policie xx základě xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx xx zbrani x xxxxxxxxxx zbraně. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx zbraně, který xx veřejnou listinou.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neprovede, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X nebo X, kterou xxxxx xxxxxxx x §42 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, držet xxxx nosit.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podezření xx špatný technický xxxx zbraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zakáže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx x je xxxxxx xxxx každé osobě. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx zápisu údaje x xxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxx úřadem xxx zkoušení xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx registraci xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§64).

§42

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vlastnictví ke xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X, na kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx vlastnictví a xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx nabytí vlastnictví xxxxxx xxxxxxx (§66) xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, B xxxx X, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxx, je xxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx převedení zbraně, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, příslušnému xxxxxx xxxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx, x současně xxxxxxxx průkaz zbraně.

(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o převodu xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X nebo C xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxx došlo k xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx C, xxxxx xx oznámení xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx převodu xxxxxxxxxxx.

§42x

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxx, ozbrojené xxxx Xxxxx xxxxxxxxx1), Vojenská xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxx sbor1a), Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1b), Český xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x střeliva, xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx a překračování xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zbrani, střelivu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §1 odst. 3 písm. a) xx x) na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx municí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Policejní xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx §42 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ozbrojené xxxx České xxxxxxxxx1), Xxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxx1a), Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1b), xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx síly xxxx xxxxx xxxxxx států xxxxxxx zajistit označení xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx 14. xxxx 2018 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx střelných xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zbraně xxxxx §41 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti zbraní x xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (§44 xxxx. 2), xxxx xxxxx xxxxxxx zbraň xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2) x xxx, xx ji xxxx vyveze xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 6

Vývoz, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

§44

Xxxxxx xxxxx xxxxxx a střeliva

(1) Xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx této xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x vývozu x xx xxxxxxxxx státu, xx kterého má xxx zbraň, nebo xxxxxxxx xx této xxxxxx, xxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx postupy xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.9)

(2) Povolením xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx trvalý xxxxx xxxxxx xxxx střeliva. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx6) x xxxxxx vlastnictví x xxxxxx zbraně xxxxxxxxx X, A-I, X nebo X, xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx, xx xxxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxxxx X-X xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx trvalý vývoz xxxxxx xxxx střeliva xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §14a odst. 1 xxxx. x) a x) xxxx x §14a xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx průvodní xxxx xxx trvalý xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pro cizince, xxxxx nemají xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxx provozovny xxxxxxxxxxx x oboru zbraní x xxxxxxxx, u xxxxxxx zbraň kategorie X, X-X, B, X xxxx X-X, xxxx xxxxxxxx xx xxxx zbraně, xxxx xxxxxxxxx, xxxx místa xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X, C xxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx průvodní xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podané na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxx údaje x xxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx kategorie A, X-X, X, X xxxx X-X, nebo xxxxxxxx xx této xxxxxx, xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx kategorie X, X-X, B, X xxxx C-I, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx,

x) xxxxx, xxx má být xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X, nebo xxxxxxxx do xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby,

d) údaje x zbrani xxxxxxxxx X, A-I, B, X nebo X-X,

x) xxxxx identifikující xxxxxxxx (xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx černého xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx značkou,3)

h) xxxxx xxxxxxxxxx přechodu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, A-I, B, X nebo X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

j) xxxxx odeslání x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraně xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx.

(5) X žádosti o xxxxxx xxxxx zbraně xxxxxxxxx X, X-X, X, C xxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx této xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x překladem xx xxxxxx xxxxxxx, vyhotoveným xxxxxxxxxxx zapsaným x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Držitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vývoz zbraně xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vlastnictví xx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zbrani kategorie X, X-X, X, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx vyvézt mimo xxxxx České xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx podléhající ověřování xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3) označena uznávanou xxxxxxxx značkou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3) xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Útvar xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpise9). U xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X do xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vývoz xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx.

(8) X případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx součástí, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z oblasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx24) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu postupem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx držení xx x Xxxxx xxxxxxxxx omezuje z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§45

Xxxxxx xxxxx zbraní x xxxxxxxx

(1) Zbraň xxxxxxxxx X, X-X, X, X nebo X-X nebo xxxxxxxx xx této zbraně xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.9)

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxx list xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx - držitele zbrojního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx cizince6) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X xxxx X xxxx střeliva xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx oprávněnou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx C-I xx xxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxx v §14a xxxx. 1 xxxx 3.

(3) Xxxxxxx průvodní xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §14a odst. 1 xxxx 3 xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx, v zahraničí xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx průvodní xxxx xxx xxxxxx xxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. x) až x), x) a j). Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx C-I xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu pro xxxxxx dovoz xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dovoz zbraně xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X xxxx střeliva xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie x xxxxxxxxx xx xx kontrole.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx dovoz xxxxxx xxxx střeliva je xxxxxxxx souhlasem x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kategorie A, X-X, X, X xxxx C-I nebo xxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx zbraně xxxx střeliva xxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx, x zahraničí xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do Xxxxx republiky.

§46

Xxxxxxx zbraní x xxxxxxxx

(1) Dočasně xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx kategorie X, X-X, X, C xxxx X-X nebo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx lze xxxxx xx základě xxxxxxxx; xxx xxxxxx dotčeny xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.9)

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx zbrojní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx list xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 fyzickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydat xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxxx České xxxxxxxxx17b).

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxx pozvání xxxxxxxxx honitby nebo xxxxxxxxxx sportovní xxxx, xxxxx je účelem xxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxx uvést xxxx xxxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx mít xxxxx x xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxx zbraň x xxxxxxxx xxxxxxxxx X, xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rekonstrukci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx akci xxx expanzní xxxx xxxxxxxxxxxxx zbraň xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie X nebo X x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx uvést xxxxx své xxxxx, xxxxxxx předložením xxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(6) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx mít xxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu xxx zbraně xxxxxxxxx X-X, X, X xxxx X-X a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Policejní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxx xx dobu xx 1 xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx zaznamenává xx evropského zbrojního xxxx a xxx xxx xxxxxxxxxx, a xx vždy x 1 další xxx.

(7) Xxxxxxxxx z xxxxx xxxx, který xxxxxxx xx členského státu, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx přes jehož xxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx střelivem xxxxxxxx.

(8) Xxx držitele xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx tranzit zbraně xxxx střeliva nebo xxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně. Zbraň xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx evropském xxxxxxxx pasu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1.

§47

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vývoz, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxx platnosti zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx tranzit xxxxxx xxxx střeliva xxxxxxxx xxxxx §44, 45 xxxx §46 xxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxxxxx.

§48

Odnětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx trvalý xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx tranzit xxxxxx xxxx střeliva

(1) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, trvalý xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nebo střeliva xxxxxxxx podle §44, 45 xxxx §46, xxxxxxxx jeho xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx způsobilost, xxxx

x) xxxxxxxx způsobem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx, tranzit xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§49

Evropský xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx zbrojní xxx xx xxxxxxx listina, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx cestách xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxx zbraň v xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x množství xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xx kterého xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x touto xxxxxx. Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxx lovec xxxxx uvedenou x §6 xxxx. x) x x), osoba xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx kulturní xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx zbraň xxxxxxxx x §4a, §5 písm. x) xx x) xxxx x §6 xxxx. x) x b), xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx přes 2 xxxx více členských xxxxx x cílem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zbraně xxxxxxx, x xxxxx může xxxxxxxx xxxx své xxxxx, xxxxxxx předložením xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx členského xxxxx, který zakázal xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx záznam x evropském zbrojním xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, držet nebo xxxxx zbraň x xxx zapsanou, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxx x nařízení vlády x xxxxx je x něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zbrojní pas xxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx místo xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis, a xxxx obsahovat xxxxxx xxxxx žadatele; k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx útvarem xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx jsou x xxxxx pasu xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxx D, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx.

(5) Platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže

a) uplyne xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx ohlášena jeho xxxxxx xxxx odcizení, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxxxxx (§27).

(6) X xxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu xxxxxxxxx xxxxxxxxx útvar policie, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxx, že xxxxxx x xxx uvedené xxxx nečitelné xxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx změny, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změna xxxxx pobytu.

Uzná-li xxxxxxx xxxxxxxxxx zbrojního xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx záznam xx xxxxxxxxx; tímto záznamem xxxxxxxx xxxxxxx zaniká.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx platnost xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx 6, xx povinen jej xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx zániku jeho xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx (§65).

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo podle xxxxxxxx 6 xxxx. x) anebo c), xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxx zbrojní pas xxxxx xxxx náhrada xx evropský zbrojní xxx ztracený xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxx patrno, xx xx xxxxx x duplikát.

(9) Příslušný xxxxx xxxxxxx evropský xxxxxxx pas xxxxxx, xxxxx xxxx držiteli xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podnikatelem x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx toto xxxxx xxxx tranzitu xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx se zbraněmi xxxxxxxxx X, A-I, X, X xxxx X-X xxxx střelivem xx xxxxxx xxxxxx xx sídlem nebo xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx policie na xxxxxxx xxxxxxx podané x xxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx přepravy xxxxxxxxx povolení nebo xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, jsou-li xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx9) xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxx podnikání xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Žádost x povolení přepravy xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx prezidiu; je-li xxxxxx podána x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxx 2 x 3 nejpozději 10 pracovních dnů xxxx předpokládaným xxxxxxxxx xxxxxxxx. Žádost xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx zasláno xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx A, A-I, X, X xxxx X-X xxxx střeliva xx těchto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx a

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx přepravy.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nedostatky v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx života, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx pořádku xxxxx bezpečnosti, xxxxxx x povolení přepravy xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trasu xxxxxxxx; pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx, xxxx příslušný xxxxx policie xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zbraněmi xxxxxxxxx X, A-I, X, X nebo X-X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zbraní xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx a musí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X nebo xxxxxxxxx do těchto xxxxxx xx xxxxxx xxxx místem xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxx xx 3 let. Při xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx opakovaném porušení xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxx vyžaduje-li xx xxxxxxx veřejného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxx x xxxx vytištěná xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, B, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx až xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x musí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx x povolení přepravy. Xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx předání,

b) osobní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopraveno,

d) xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx do xxxxxx zbraní, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zbraní,

e) datum xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx zbrojní xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx C-I xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx policii nepřetržité xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a spojení xx xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx x na xxxxx odpovědnou za xxxxxxxx zbraní xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X xxxx střeliva do xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně na xxxxxx A2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) způsob zabezpečení xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tranzitujícího xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx přepravu xxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zbraní xxxxxxxxx A, X-X, X, X nebo X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 100 xxxxxx xxxx více xxx 200 000 kusů xxxxxxxx. Po xxxxx xxxx přepravy musí xxx zařízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a jím xxxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B, X xxxx X-X nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, podává xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7.

(10) Podnikatel xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x přepravě xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X, C xxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx zajišťuje na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 7 nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X nebo C-I xxxx střeliva xx xxxxxx zbraní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situacích xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X, X nebo X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx k dispozici.

(12) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxxxx tomu, xxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, seznam xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxx být dovezeny xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx předchozího souhlasu.

§50x

Xxxxxxx přepravy xxxxxx x střeliva xxxxxxxxxxxx x xxxxx zbraní x střeliva

(1) Podnikatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X xxxxx X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 100 xxxxxx xxxx xxxx xxx 200&xxxx;000 xxxx střeliva xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx povinnost xxxx, xxxxx již xx na přepravu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §50. Xxxx hlášení se xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx vytištěná xxxxxxxx xxxxx xxxx doprovázet xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B xxxxx X nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx místa xxxxxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx předání,

b) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zbraň xxxx xxxxxxxx,

x) adresu xxxxx, na xxxxx xxxx zbraň nebo xxxxxxxx zasláno xxxx xxxxxxxxx,

x) druh xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X anebo C xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X anebo X xxxx střeliva xx xxxxxx xxxxxx x

x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zbraní xxxxxxxxx X, A-I, X xxxxx X xxxx xxxxxxxx do těchto xxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxx zařízením, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sledování xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Po xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jím xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X anebo X nebo střelivem xx těchto zbraní xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxxx C xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbraní.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxx Policejní prezidium xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přepravy nebo xxxxxxxx života, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, přepravu xxxxxx xxxx střeliva xxxxxxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxx trasu přepravy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Policie zajišťuje xx základě xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxx zjištěných xxxxxxxxx sledování xxxxxxxx xxxxxx kategorie X, X-X, X xxxxx X nebo střeliva xx xxxxxx xxxxxx x poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za přepravu xxxxxx kategorie X, X-X, B xxxxx X xxxx střeliva xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx se zbraněmi xxxxxxxxx X, X-X, X nebo X xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx místem xxxxxxxxx mimo území Xxxxx republiky xx x průběhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kategorie X, X-X, B xxxx X xxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X xxxx střeliva xx xxxxxx zbraní v xxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní nebo xxxxxxxx xxxx nebezpečného xxxxxxx18).

§50c

Zákaz, pozastavení x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxx xxxxx přepravy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přepravy, xxxxx

x) xxxxxxxx nebyla xxxxxxxx x xxxxxxx x §50 xxxx 50a, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xx x souvislosti x přepravou mohlo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zdraví, majetku, xxxxxxxxx pořádku nebo xxxxxxxxxxx,

x) nebyl doložen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx souhlasem, nebo

e) xx xx xxxxxxxx x xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx politických xxxx bezpečnostních zájmů.

 (2) Xxxxxxx umožní pokračování x přepravě xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pozastavena xxxx byla stanovena xxxx xxxxx přepravy.

§50c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. x účinností od 30.1.2021

§51

Xxxxxxxxxx společná xxx xxxxxx vývoz, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx a střeliva

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx trvalý xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X nebo X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx přes xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxx uskutečňován x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44, 45 xxxx §46 x 50, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pas. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxx, xxxxx má x xxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X nebo C-I xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxx příslušnému xxxxxx ke xxxxxxxx. Xxxx povinnosti má x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx ochrana xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx17a).

(3) Xxxxxxxxxx §44 xx 46 x §49 se xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.9) Xxxxxxxxxx §46 se xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx tranzit xxxxxx xxxx střeliva ozbrojeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytována xx xxxxxxxxx xxxxxx státu, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, trvalý dovoz xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxx, dovozu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx zabezpečení xxxxxxxxxxx.

(5) Držitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu pro xxxxxx xxxxx, trvalý xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx platnost zanikla, xx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru policie xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx.

(6) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx možné x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx.

Díl 7

Střelnice

§52

Provozování xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X, X, X-X uvedené x §6a xxxx. 1 xxxx. c) xxxx X xxxxxxx x §7 xxxx. x) nebo x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx střelbu.

(2) Xxxxxxxxx útvar policie xxxx na základě xxxxxxx podané xx xxxxxxxxxxx tiskopise, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto zákonu.

(3) Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být

a) xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) místo, xxx xx xxx xxxxxxxxx provozována,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sdělení, xxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx účelům, x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx střelnice, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxx střelnice na xxxx xxxxxxxxx.

(4) K xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx střelnice xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalcem x oboru xxxxxxxxx xxxx osobou oprávněnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve výstavbě,

b) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx x xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozemku, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx používána x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx, zda lze xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx střelnici; xx xxxxxxx, týká-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx střelnice xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

§53

Pozastavení provozování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx dobu xxxxx xxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx tuto dobu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx jejího technického xxxxx, který nevyhovuje xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

1. způsobena xxxx na xxxxxx xxxx zdraví, nebo

2. xxxxxxxxx xxxxx, zdraví xxxx majetek xxxx xxxxx.

&xxxx;(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx k ohrožování xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxx x odůvodněných xxxxxxxxx prodloužit.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx střelnice xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provozování střelnice xxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§54

Xxxxxxxxxx provozovatele střelnice

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) změnu xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ukončení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinen

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx na střelnici x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx první xxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

§55

Správce xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx bezpečný xxxxxx střelnice a xxxx xxx xxx xxx fyzická xxxxx xxxxxx 21 xxx, xxxxx xx xxxxxxx 3 roky xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X, X, X xxxx X.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxx střelnice stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozního řádu x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx střelnici xxxxxxxxx xxx osoba, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x majetku x

x) oznámit bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nebo při xxxxxxxxxx se xxxxxx xx střelnici.

Xxx 8

Zvláštní xxxxxxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx x střelivem

§56

Zadržení xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zadržet xxxxx kategorie A, X-X, B, X, X-X nebo X, xxxxxxxx, xxxxx lovecký xxxxx, bezdýmný prach, xxxxxxx, xxxxxxx průkaz, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx průvodní xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva, xxxxxxxx x vývozu xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx se x České xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, evropský zbrojní xxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zbraní a xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx 50x, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx zákaz stanovený xxxxx xxxxxxx.

(2) Příslušník xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx zbraň xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx list xxx xxxxxx vývoz, trvalý xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x vývozu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, evropský xxxxxxx pas, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B, X xxxx X-X, povolení x přepravě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx 50a, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxx představovat xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob,

b) xxx xxxxx zbrojní průkaz xxxxx §27 odst. 1 písm. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 písm. x) xxxx §36 xxxx. 2 x dosavadní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx a střelivo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) je xxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx §57 odst. 1 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx nakládání se xxxxxx nebo střelivem xxxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx života xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx licence xx xxxxx příslušníka xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx převzetí xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx-xx důvodně předpokládat, xx xx xxx xxxx věci xxxxxxxx, x xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nim xxxxx, které xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxx uvedenou x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x neprodleně ji xxxxxxx s uvedením xxxxxx zadržení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo dokladu, xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx policie, x xxxxx jsou x úschově, bez xxxxxxxxxx odkladu vráceny xx předložení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, komu xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx ten, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx kategorie X, X-X, X, C xxxx C-I, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zbraně xxxx zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx dovoz xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx držení xx x Xxxxx republice xxxxxxx x bezpečnostních xxxxxx, evropský zbrojní xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx zbraně xxxxxxxxx X, X-X, X, X nebo X-X, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle §50 xxxx 50a, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx čin uvedený x §22 xxxx. 1,

x) x případě xxxxxxxxx xxxxx trestní xxxxxxx pro úmyslný xxxxxxx xxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx spáchaný xxx, xx

1. xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x §8,

2. v xxxxxxx x §20a xxxx. 3 se xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie,

3. xxxxxx xx zbraně x xxxxxxx x §28 xxxx. 5,

4. v xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxx xxxx ovlivněn xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu s §29 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxx manipuluje xx zbraní xx xxxxxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxxxx přístupném, xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx k této xxxxxxxx xxxxxxx požitím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 5, xxxx

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx kategorie X, X-X, X xxxx X xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X-X xxxxx §14a xxxx. 5, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spáchaný xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §8.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X, X-X nebo X, xxxxxxxx, černého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, zápalek, zbrojního xxxxxxx, zbrojní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vývoz, trvalý xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx omezuje x xxxxxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, povolení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přepravy zbraní x střeliva xxxxx §50 xxxx 50a, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §56 a xx věci má xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zahájeno řízení xxxxx tohoto xxxxxx xxxx věc není xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8.

(3) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxx xxxxxx vlastník xxxx osoba, která xx xxxxxxx x xxxxxxx. Osoba, která xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 přechovává, je xxxxxxx tyto xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úschovy xxxxxx xxxxxxx, který x jejich zajištění xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx x umožnit jejich xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x převzetí zajištěných xxxx vydá potvrzení.

(4) Xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Pokud xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neodevzdá xxxx xxxxxxx místo xxxxxx uložení x xxxxxxxx xxxxxx převzetí, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zbraň, xxxxxxxx nebo doklad xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx na pozemek, xxx-xx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x exekuci xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx.

(6) Příslušný útvar xxxxxxx může x xxxxxxxxxxxx případech rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, x xxx jsou zbraň xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 zajištěny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nesmí xx xxxxxx xxxx střelivem xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx.

(7) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Pominou-li xxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxx zbraně, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx věcí xxxx, xxxx xxxx zajištěny. Xxxxx xxxx xxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx věci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X-X x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodne x xxxxx vrácení, xxxxx její xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14a odst. 5 xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxx-xx ohlášení xxxxxxxxx zbraně v xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se obdobně xxxxx §64. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx C-I xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §14a xxxx. 2 x xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, postupuje se xxxxxxx xxxxx §64.

§57x

Xxxxxxxxxx střeliva

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §75a xxxxxxxx o odstranění xxxxxxxx, xxxxx je xx špatném xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zdraví xxxx majetek xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxx schopen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jej x xxxxxx xxxxx neodstraní.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx povinnost uhradit xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx střeliva.

§57a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§58

Xxxxxxxxxxx zbraní a xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A, A-I, X xxxxx C xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zbrojního xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxx vývoz, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva, xxxxx xxxxxxxx realizuje. Xxxxxx xxxx přepravované xxxxxx xxxxxxxxx X-X nebo X x xxxxxxxx xx xxxxxx zbraní xxxx xxx pod xxxxxxxxx kontrolou jejich xxxxxxxxxxx držitele.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uskladněné (xxxx xxx "přechovávané xxxxxx") x xxxxx do 10 xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx 10&xxxx;000 nábojů xx xxxxxxxxxxx uložením xx uzamykatelné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uzamykatelné xxxxxxx skříně nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxxxxx xx přechovávané xxxxxx kategorie X-X, X nebo X x počtu do 2 xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx 500 xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxx zbraní x xxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxxxxx zbraní xxxx xxxx xxx 10&xxxx;000 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx než 20 xxxxxxxxxxxxxx zbraní kategorie X, X-X, B xxxx C nebo xxxx xxx 20&xxxx;000 xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x uzamčené xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx objektu xxxx xxxxxxxxx trezoru, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx výlohách xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx, skla xxxxx, vitrín xxxx xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem. Xxxx provozní xxxx xx xxxx xxxxx xxxx střelivo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

(6) Přechovávaná xxxxx musí xxx x nenabitém xxxxx, xx znamená, xx xxxxx není xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, nábojové xxxxxx hlavně xxxx x xxxxxxxxxx komorách xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx zbraní xxxx xxxxxxxx neumožňují xxxxxx xxxxxxxxxxx podle předchozích xxxxxxxx anebo odpovídá-li xx xxxxxxxxx místním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zneužití, xxxxxx xxxx odcizení.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazů provést xxxxxxxx zabezpečení zbraní xxxxxxxxx X; xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vstupovat xx xxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx 18 xxx, xx zákonný zástupce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x takovou xxxxxx xxxxxxxx.

§59

Svěření xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx X-X, X, X, C-I xxxx X xxxxx střelivo xx této xxxxxx xxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména x xxxxx

x) xxxxxxx x výuky xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sportovních soutěží, xxxxxxx součástí xx xxxxxxx,

x) výuky x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nošením xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx výuky v xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx i xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x střeliva.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx dohledu xxxxx xxxxxxxxx takovou xxxxx a xxxxxxxx xxxxx. Xxx, kdo xxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxx zbraň xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) poučit xxxx osobu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx zbraní x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx, které byly xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, neporušila povinnost xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxxxx xxxxxxxxxx život xxxx xxxxxx.

&xxxx;(3) Xxxxx xxxxxxxxx X lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx poučení x xxxxx xxxxxxxxx zaškolení

a) xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx omezena, x xx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx soutěžích, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, nejméně xx xxxx 10 xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 21 let, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, popřípadě xxxxxxx X xxxxxxx 3 xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x střelivem.

§60

Držení a xxxxxx xxxxxx při zvláštních xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx nosit xxxxx, xxxxx

x) xxxx-xx zbraň x provozování xxxxxxx xxxxxxx x komerčních xxxx obdobných střelnicích,

b) xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx pořadatele xx xxxxxxxxxxx akce, jejíž xxxxxxxx je xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,10) xxxx

x) xxxxx xx xx nezbytné x xxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zbraní x střeliva

§61

(1) Xxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X xxxx X xxxx xxxxxxxx xx xxxx zbraně xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxx xxxxx konání xxxx.

(2) Xxxxxx x povolení x veřejnému vystavovaní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx místa x xxxx trvání xxxxxxx,

x) xxxx zbraní, xxxxxxxx xxxxx zbraní xxxx střeliva, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx množství xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx policie xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx vystavovaní xxxxxx xxxx střeliva posoudí xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbraní xxxx střeliva xxxx xxx xxxxxxxxxx výstavy xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxx dnů před xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 žádost xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo útvarem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx 24 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx dvanácté xxxxxx xxxxxxxxxx pracovního xxx xxxx zahájením xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přesné xxxxxxxx x xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxx zbraně, xxxxxx části xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohlásit xxxxxx policie xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xx vystavování xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§62

Dojde-li v průběhu xxxxxxxxx vystavování xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx povolení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbraně, xxxxxx xxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zabránil. X zrušení povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydal, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§63

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x výroba xxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X nebo C xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx lze xxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx, xxxxx-xx o zhotovení xxxx xxxxxx přímo xxxxxxxx zbraně. Xxx-xx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx řezu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X xx xxxxxxx je xxxx xxxxxx znehodnocením xxxx xxxxxxx jejich xxxx xxxxxxxxx příslušnému útvaru xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

b) xxxxx znehodnocení xxxxxx xxxx výroby jejího xxxx x

x) údaje x xxxxxx xxxx xxxxx identifikující hlavní xxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx rozměry xxxxxxxxxx xxxxxx přiložení, xxxxx místo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx policie potvrzení.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx a xxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx kriminalistické xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx přestupek.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx opravě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X xxxx X x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx část xxxxxx. Xxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx zbraně x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx provádí.

(6) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx zbraň xxxxxxxxx X, A-I, X anebo X xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxx činnosti oprávněna. Xxxx osobě xxxxx x xxxxxxxx, pokud xx žadatel xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx vyrobit xxxx řez. X xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nepředá-li xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxxx X xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx povinen xxxxxxxx vrátit xx 20 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx dne, xxx xxx měl xxxxxx, příslušnému xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx příslušnému xxxxxx policie, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx řezu xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx také xxxxx xxxx hlavní xxxx xxxxxx ke xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxxxx útvar xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx policie xxxxxxxx pochybení oprávněné xxxxx, xxxxxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx registru zbraní, xxxxx xxxx vrátit xxxxx žadateli a xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx umožňuje; xxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx znehodnocené xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zbraň xxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§63x

Xxxxxx zničení zbraně x xxxxxxxx

(1) Zbraň xxxxxxxxx X, A-I, X, X xxxx X-X xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx zničení zbraně xx xxxxxxxx stát.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx k úřednímu xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx. Xxxxx nebo střelivo xxxxxxx k úřednímu xxxxxxx předáním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx nebo xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxx předávají x xxxxxxxxx bezplatně.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx nebo střelivo xxxxxxx x úřednímu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx policie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx to xxxxxxxx xxx vývojové xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx technických zkoušek xxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterým držitel xxxxxxx licence xxxxxxx, xx skutečně došlo xx xxxxxxx xxxxxx. Xx řízení x xxxxxxx x povolení xx přiměřeně xxxxxxx §63.

§63x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. x účinností xx 30.1.2021

§64

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx licence xxxx zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx xxx trvalý xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx platnosti

(1) Držitel xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx vlastnictví xx xxxxxx kategorie X, X-X, B xxxx X xxxx xxxxxxxx xx xxxx zbraně xx xxxxxx oprávněného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policie x xxxxxxxx xx znehodnocení, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B xxxx C nebo xxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx střelivo xxxxx, xxxxx je k xxxx xxxxxxxx oprávněna,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X xxxx střeliva xx xxxx zbraně xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X xxxx X nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ani xx xxxxxxxxx výzvě příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o tom, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx zbraní x xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx příslušný útvar xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kategorie X, X-X, X anebo X xxxx xxxxxxxx xx této xxxxxx xx cenu obvyklou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx určení xxxx xx nevyžaduje. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx nepodaří xxxxxxxxxx xxxxxx zbraně xxxxxxxxx X, X-X, X nebo X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbraní podle xxxxxxxx 2 nejpozději xx 2 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba - xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx zbrojní xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx zániku xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xx zbraní xxxxxxxxx X-X se xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx obdobně.

§65

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx smrti xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx A, X-X, B xxxx X xxxx střelivo xx této xxxxxx, xx xxx, kdo xxx s xxxxxxx xxxxxx x době xxxx smrti xxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx kterémukoli útvaru xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X oznámení xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx potvrzení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předává xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx řízení o xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxx vlastníku xxxxxx x o xxxx xxxxxx, xxxxxx části xxxxxx xxxx střelivu.

§66

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zbraň xxxxxxxxx X, X-X, B xxxx C xxxx xxxxxxxx xx této xxxxxx xx vlastnictví xxxxxxx x není xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx x xxxxxx držení, xx xxxxxxxxx do 2 xxxxxx ode xxx, kdy rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě o xxxxxxx výjimky, vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx dojde x xxxxxxxxx žádosti, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §64.

(2) Nabude-li vlastnictví xx zbrani xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zástupce odstavec 1 obdobně.

§66x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx střelnice

V xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 x 66 xxxxxx zákona a §13 zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x provozování střelnice, xx xxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52 xx 3 měsíců ode xxx, xxx rozhodnutí xxxxx x dědictví xxxxxx xxxxxx moci.

§66a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 170/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2014

§67

Xxxxxxxx o propadnutí xxxx xxxxxxx zbraně, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx x trestním řízení xxxx v řízení x přestupku xxxxxxx x propadnutí xxxx xxxxxxx zbraně, hlavní xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§68

Nálezy xxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx držení xx x Xxxxx xxxxxxxxx omezuje x xxxxxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxxx xxxxxxx pas nebo xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx vydá xxx, xxx je xxxxxxx, potvrzení.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx. X oznámení xxxx xxx, kdo xxx xxxxxx, potvrzení.

(3) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zabezpečí xxxxxxx xx dobu 6 xxxxxx xx&xxxx; uložení. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx nalezené xxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu.

(4) Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx34), xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§69

Nakládání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x zápalkami x xxxxxxxxx nábojů

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx prach a xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ve zbrani xx xxxxxxxxx nabývat xx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebyla xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, přechovávat x xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 kilogramy xxxxxxx xxxxxxxxx prachu x xxxxxxxxxx xxxxxx x 10 000 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx29) se xx nakládání x xxxxxx loveckým prachem, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx černý xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x množství, xxxxx s xxxxxxx xx způsob skladování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Každý xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, zdraví x majetek jiných xxxx.

(4) Xxxxx, xxx xxxxxx xx vlastnictví xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx zápalky, xx xxxx zabezpečit xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx skladování, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx loveckým prachem, xxxxxxxxx prachem x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zabezpečení x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a zápalkami x stanoví prostory, xx kterých xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nesmí.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxx díly nábojů xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx zbrani xxxxxxxxx X, X-X, B xxxx X xxx xxxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nabývat do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X nebo X, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nábojů xxxx xxxxxxx xx xxxxxx kategorie C-I xxxx D xxx xxxxx starší 18 xxx, jejíž svéprávnost xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Přebíjet xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx oprávněna xxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx technologické xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílů xxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx A x X.

HLAVA XXX

XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx o munici

§70

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx znehodnocená postupem xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x makety munice xx xxxxxxxx xx xxxxxx kategorie D.

§70a

(1) Municí xx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nukleární, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnostními xxxxx. Druhy a xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx35), xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx munici x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx do vlastnictví x xxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) X pochybnostech, zda xx výrobek určitého xxxx municí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx nebo z xxxx úřední xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Českého xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zbraní x střeliva x xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx munici xxxxx odstavce 2, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx xxxx x xxxx úřední ústřední xxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správu xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx právního řádu. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx klasifikaci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x snášenlivosti xx použije xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Přílohy X Xxxxxxxx dohody x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných věcí (XXX).

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. s účinností xx 1.8.2017

Díl 2

Muniční průkaz

§70b

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx listina, xxxxx xxxxxxxx osobu v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxx x provádění činností xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx, x to xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx licence. Xxxx xxxxxxxxx muničního průkazu xx 10 let.

(2) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vyšší xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx29) při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx skladování xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxx

x) provádět xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x střílet xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx muničáře; xxxxxxxxx xx fyzická osoba, xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx v pracovním, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností při xxxxxxxxx s municí.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx

x) provádět činnosti xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx držitel xxxxxxx muničního xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2017

§70c

Řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx průkazu

Nestanoví-li xxxx xxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxx xx věcech muničního xxxxxxx ustanovení o xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.8.2017

§70d

Vydání xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fyzickou xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx vzor stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx muničního xxxxxxx xxxx xxx

x) osobní xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xxxx muniční průkaz xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx D, nestanoví-li xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilost xxxxxxxx.

(4) Podmínkou xxx xxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele xxxxx §70f. Žadatel x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo průkazu xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxx také osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 1 xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §70f x případě žadatele, xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pyrotechnika xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx36).

(6) X případě xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx policie xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx průkaz, x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu.

(7) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx odnětí.

§70d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 229/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70e

(1) Xxxxxxxxxx §20 x 20a o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx x xxxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxxxx stavu žadatele x xxxxxx zbrojního xxxxxxx nebo držitele xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti x postup x xxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx x xxxxxx muničního xxxxxxx x držitele xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §27 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxxx vážným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x §70h.

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70f

Odborná xxxxxxxxxxx žadatele x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Žadatel x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu prokazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jmenovanou ministrem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání vyššího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx pohovor. Žadatel xxx zkoušce xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx zákona x xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) dalších xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx x municí,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nakládání x výbušninami,

d) xxxxx x xxxxxx, střelivu x xxxxxxxxxxx a

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx průkazu xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 2, x x praktické xxxxx, x níž xx posuzují teoretické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnostem x xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx manipulaci x xxxxxx, xxxxxxxxx x výbušninou x

x) xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxx.

(4) Ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxx xx podává ministerstvu, xxxxx podané přihlášky xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx zkoušky. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx odloží; o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx, vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx zkoušce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neuspěl xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxx po uplynutí 3 měsíců ode xxx neúspěšného xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx x provedením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hradí xxxxxxx; může xx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu nebo xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70x

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x spolehlivost xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepovažuje xxxx ten, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestným činem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vývozu xxxxx x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vývozu zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x nevedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx materiálem, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx ohledně zahraničního xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ozbrojování, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zakázaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x držení radioaktivní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx látky a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody x xxxxxxx, že xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxx §22 třeba, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v případě, xx xxx uložen, xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xx spolehlivého xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx muničního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, kdo xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx §22 odst. 2 x 3 x §23 odst. 2 xxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70h

Povinnosti držitele muničního xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx opatrnosti xxx xxxxxxxxxx s xxxxxx, přitom nesmí xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx jiných xxxx,

x) zabezpečit svůj xxxxxxx průkaz xxxxx xxxxxxxx, ztrátě xxxx xxxxxxxx,

x) xx výzvu xxxxxxx předložit muniční xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu,

e) xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 10 pracovních xxx ode dne, xxx došlo ke xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx x xxx xxxxxxxxx pyrotechnického průzkumu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 2 xxxxxx přede dnem xxxxxxxx 60 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 60 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; den xxxxxxxx 60 xxxxxx ode xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru policie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti; ustanovení §20a odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu je xxx zabezpečování činnosti xxxxxxxx xxxx povinen

a) xxxxxxx manipulaci x xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §70m xxxx. 2 xxxx. b),

b) dohlížet xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx muničáře,

c) xxxxxxxxxx oznámit policii xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx výbušniny,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx munice,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx muniční xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ztrátě xxxx odcizení,

f) xxxxxxxxxx xxxxxx proti zneužití, xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladiště x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx manipulaci, xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx činnost při xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů, užitím xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx nemoci xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx majetku nalezenou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx místo xxxxxx xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx munice, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nepovolanými xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx munice, střeliva xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx je x xxxxxxxx nebezpečného prostoru,

e) xxxxxxxxxx ohlásit policii xxxxx xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxx xxx zacházení x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx výbušninou,

g) zabezpečit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx výbušninu před xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a

h) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx knihy x xxxxxxxx xxxxxx, střeliva x výbušnin (dále xxx "xxxxx xxxxxx").

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxx

§70x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx listina, xxxxx xxxxxxxxxx osobu nebo xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx licence xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxx nebo x zajišťování provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, držet, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx munici x xxxxx nakládat x municí xx xxxxxxxx xxxxx držitel xxxxxx muniční licence.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu.

§70i xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70j

Vydání muniční licence

(1) Xxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxxxxx xxxxx policie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx právnickou xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx

x) osobní xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx žadatel xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx licence xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxx odpovědného xxxxxxxx podnikající fyzické xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Žadatel o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx v xxxxx xxxxx pracovního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxx manipulaci, xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxx x municí, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx průkazu,

b) adresu xxxxx provozovny, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x tom, zda xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzhledem x množství xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx používané xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zákon o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxx uvede údaj x zařazení xxxxxxx xx příslušné skupiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx republiky, která

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

1. xxxxxxxxx s municí, xxxx-xx x vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu;

příslušný xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x živnostenského xxxxxxxxx, xxxx

x) prokáže, xx xx oprávněna k xxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx v oboru, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x povolení xxxx činnosti.

(4) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx

x) xxxxxxx prokazující oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx nakládání x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxx §70m odst. 2 xxxx. x) x

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x oboru, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x muniční xxxxxxx taková xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx bezúhonná, byla-li xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x §70g xxxx. 1; v xxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx x §70g xxxx. 1 se xxxxxxxxxx x zahlazení xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 10 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce, xx-xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplňují podmínky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx muničního xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxx statutárního orgánu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jemuž xxxx zbrojní licence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §36 xxxx. 1 písm. x) nebo x §36 xxxx. 2, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx muniční xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx požádá za xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 5 x xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx12). Xxxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx útvar xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx odpovědného zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx.

(7) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení x vydání xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx vylučuje xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x).

(8) Xxxxxx provozovny xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx muniční licence. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx provozovnu xxxxxxxx x obecné muniční xxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70k

Prověřování bezúhonnosti a xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §70j odst. 5 xxxxxxx xxxxxx xxxxx 5 xxx xx vydání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxx při xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70x

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx licence

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx licence x zánik platnosti xxxxxxx licence xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zbrojní xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tato xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx muniční licence xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §70j xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx odůvodňující zamítnutí xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70j xxxx. 5.

(3) X vydání xxxxxxx xxxxxxx lze opětovně xxxxxxx po uplynutí 5 let ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx odnětí.

§70l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx licence,

b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x munici,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx názvu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, příjmení xxxx xxxxx pobytu xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx změna xxxxxxx, x původní xxxxxx musí být xxxxxxxx, x

x) oznámit xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich osobní xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx, xxxx pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx musí xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx obecné muniční xxxxxxx xx dále xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vždy, xxxxxxx-xx xxx x manipulaci x xxxxxx, x xxxxxxxxx muničáře do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx stávajícího xxxxxxxx x oznámit xxxx xxxxx do 10 pracovních xxx xxxxxxxxxxx útvaru policie,

b) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x němu x pracovním, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměru x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu; xxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx x fyzické xxxxx,

1. xx xxxxx xxxxxxx dohlíží držitel xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k držiteli xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx munice xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xx x držiteli obecné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměru,

4. xxxxx xxxxxxx činnost vymezenou xx vnitřním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx x

5. která xx xxxxxxxxxxxx poučena x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jej x xxxxxx xxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dní xxx xxx xxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx vnitřním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, skladování x jiné xxxxxxxxx x municí,

2. způsob xxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladiště xxxxx §70r xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx munice xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx muničního skladiště x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx muniční xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx uložení munice xxxxx §70r,

x) při xxxxxxxx špatného technického xxxxx munice xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x majetku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, x případech hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx místo pro xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx místě xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dohodnout xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx muniční xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; žádost xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xx změně xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx výměnou xx xxxxxx xxxxxxx,

x) zapisovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x centrálním xxxxxxxx zbraní xxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, původu xxxxxx, xxxx výroby x xxxx expirace xxxxxx, xxxxxxxx zalaborované xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx snášenlivosti xxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxx"),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxx x municí, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxx; x xxxxxxxxxxx školeních xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxx evidenci,

l) umožnit xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx převzetí xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx zajištění x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) před xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx delaboraci, xxxxxxxxxxxxxx xxxx ničení munice xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx technologický xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxx 10 xxx xx posledního xxxxxxxxx delaborace, znehodnocení xxxx xxxxxx munice xxxxxxxxxxx typu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx typu,

n) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značkou přidělenou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zachováno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx munice x

x) xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx objektu xx xxxxxxxxx skupiny nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) zpracovat xxxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx technologický xxxxxx xxxxx xxx vyhledávání x manipulaci s xxxxxx, střelivem a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxxx nahlášeno policii,

c) xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx munice, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx prováděného xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu, xxxxx xxxxxxxxx zajišťuje, xxxxxxxxx xxxxxxx a zda xxxxxxxx munice, xxxxxxxx xxxx výbušnina není xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx x ní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx je k xxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo obdobném xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pyrotechnickém xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti osob x xxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxxx odkladu xx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; na xxxxxx stavebníka provede xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průzkumu do xxxxxxxxxx deníku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provedeném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxx xxxxxxx samostatně, xxxx xxx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxx. Xxxxxx držitel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x k), xx xxxx xxxxxxx zabezpečovat xxxxxxx muničáře xxxxx §70h xxxx. 2 xxxx. x) až x).

(6) X xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svou funkci, xxxxxxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, byl-li ustanoven, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx ničení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, minimální obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podrobnosti x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§70x vložen právním xxxxxxxxx č. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

Xxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x nakládání s xxxxxx

§70x

Xxxxxxxx munice

(1) Xxxxxx xxxx držitel xxxxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx místem podnikání xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx území xxxxx xx základě xxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9).

(2) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx toto xxxxx xx pro xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, sledování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx munice xxxxxxx §50 xxxxxxx; xxxxxxx-xx §50 xxxxxxxxx xxxxxxxx přepravovaných xxxxxx xxxx střeliva, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx munice.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx munice xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, hlášení xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx se xxxxxxx §50a xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx x silniční xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přepravě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohybu. Xx celou xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx přihlášeno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxx podnikání mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx x průběhu xxxxxxxx xxxxxxx zabezpečit xxxxxx xxxxx zneužití, xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx18).

(6) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) hlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx xxxx podnikatelem xx xxxxxx nebo místem xxxxxxxxx mimo území Xxxxx republiky a

c) xxxxxxx přepravy xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence.

§70n vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70x

Xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx

(1) Odpalovat xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx munici xxxx v k xxxx určeném xxxxxxxxx xxxxxxxx pro odpalování, xxxxxxx nebo ničení xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx spalováním xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx munice xxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, trhací xxxx xxx ničení munice xxxx zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ničení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence xxxxx xx základě xxxxxxxx.

(3) Xxx žádost x xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx munici, xxxxxx jámy xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxx, střelbu nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx střelnice xxx munici, xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxx odpalování, xxxxxxx xxxx ničení, xxxxxxxxxxx xxxxxxx střelnice xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, střelbu nebo xxxxxx munice se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxx střelnice pro xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx ničení xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxx odpalování, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx ničení xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxx odpalování, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx před xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro munici, xxxxxx jámy xxx xxxxxx munice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obvodního xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx pro xxxxxx munice xxxx xxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx munice.

(6) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, střelbu nebo xxxxxx munice, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx střelnice xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx munice xxxx zvláštní xxxxxxxx xxx odpalování, střelbu xxxx ničení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(7) Držitel xxxxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxxxxxxxx střelnice pro xxxxxx, trhací xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ničení xxxxxx xx povinen

a) xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro munici, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx munice xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx střelnice xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx ničení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx bezpečnost xxxxxxx xxxxxxxxx pro munici, xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx ničení munice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odpalování, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx odpalování, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) zajistit xxxxxxxxxx lékárničky první xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo ničení xxxxxx a povinné xxxxxxxxxxx provozního xxxx xxxxxxxxx xxx munici, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§70x xxxxxx právním předpisem x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§70p

Zadržení a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vztahující xx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx hlášení xxxxxxxx munice xxxx xxxxxxxxx nalezenou xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx zabránil x jednání, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zákaz xxxxxxxxx xxxxx zákonem. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dokladu vydá xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx potvrzení. Příslušník xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx munici, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx, muniční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx munice xxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxx tehdy, xxxxx je xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx anebo života, xxxxxx xxxx majetku xxxxxx xxxx.

(2) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, povolení x xxxxxxxx munice xxxx xxxxxxx přepravy xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxx xxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx bylo zahájeno xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §76f, nebo

c) xxxx xxxxxxxx x xx xxxx má být xxxxxx řízení podle xxxxxx nebo zvláštního xxxxxx; xxxxx xxxx xx 1 měsíce xx jejich zadržení xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxx není xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění je xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, která je xxxxxxx v xxxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 přechovává, je xxxxxxx tyto xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx policie, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx policií. Xxxxxxx x xxxxxxxx zajištěných xxxx xxxx potvrzení. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx nebo nesdělí xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xx xxxxxx zajištění xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx vstoupit xx obydlí, jiných xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx-xx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Ustanovení správního xxxx o xxxxxxx xx nepeněžitá xxxxxx xx nepoužijí.

(4) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadržet xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zadržena, xxxx xxxx neoprávněné osobě, xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx stavem. Xxxxxxxxx xxxxx policie xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Osoba, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx strpět a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx umožnit xxxxxx nakládání jiné xxxxx.

(6) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx tomu, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx důvody, xxxxx xxxxx k zadržení xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx být xxxx xxxx útvarem xxxxxxx, x xxxxx xxxx x úschově, bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, komu xxxx zadrženy. Pominou-li xxxxxx, xxxxx vedly x zajištění xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tomu, komu xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx, xxxx xxxx xxxx zadrženy xxxx zajištěny, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být věci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2017

§70q

Odstranění xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §75a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x určí x xxxx držiteli xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Policie xxxxxxx xxxxxxxxxx munice xxxxx odstavce 1, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo prohlásí-li xxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx munice xxxxxxxx, nebo xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, uložit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odstraněním.

§70q xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 229/2016 Sb. x účinností xx 1.8.2017

§70x

Xxxxxxx skladiště

(1) Xxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zneužití, xxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx v muničním xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx uzamykatelná stavba, xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zajištěním xxxxxxx xxxxxxxxx skladiště xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx opatření xxxx spočívat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx uložené xxxxxx, x minimalizaci xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx a technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Způsob xxxxxxxxx bezpečnosti muničního xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřeba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladiště xxxxx odstavců 1 x 2, může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložené xxxxxx. K žádosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhotovena v xxxxxx českém, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, přiloží xxxxxxx xxxx překlad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx tlumočníkem xxxxxxxx x xxxxxxx tlumočníků. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx báňského úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x bezpečnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx38) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochranu. Xxx ukládání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxx muničního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Držitel xxxxxx muniční licence xxxxxxxx xxx každé xxxxxxx skladiště, xxxxx xxxxxxxxx, dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx xxxxx §70m xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx xxx zaslána příslušnému xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx před xxxxxx uložením xxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxxxxxx muničního xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

Xxx 5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§70x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx munice, xxxxxxxx xxxx výbušnin, jejich xxxxxxxxxxxx stanoveným postupem x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vyzvednutí, xxxx

x) xxxxxxx xxx zemních xxxxxxx, xxx nichž xx očekává nález xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx munice, xxxxxxxx xxxx výbušnin.

§70s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

Xxx 6

Nález xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

§70x

(1) Každý, kdo xxxxxxx xxxxxxx průkaz xxxx muniční licenci, xx povinen odevzdat xxxxxxxxxx tento doklad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx policie. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ten, xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx nalezne xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxx nejbližšímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo útvaru xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, který toto xxxxxxxx xxxxx nejbližšímu xxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx přijal, xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx34), připadá xx xxxxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2017

XXXXX IV

INFORMAČNÍ XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§71

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, střelivu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x čísla xxxxxxx zkušebních komisařů.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x střeliva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vydaných xxxxxxxxx licencích x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vydaných xxxxxxxxx zbraní,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X xxxx X, xxxxxxxx xxxxxxxxx X-X a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx držících xxxxx kategorie X-X xxxx osobách, xxxx xx taková zbraň xxxxxxxxxx, xxxxxxxx částech xxxxxx a střelivu xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx provezených xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zbrojních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x průkazech xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, odevzdaných, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ke zničení xxxx znehodnocení a

j) xxxxxxxxxxxxx střelnicích.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx munice xxxx xxxxxxxxxx systémy obsahující xxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazech x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) munici x držení držitelů xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx odcizené xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx licencích,

g) xxxxxxxxx, xxxxxxxx, odebrané, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) střelnicích xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x zvláštních xxxxxxxxxx xxx odpalování, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a

i) nalezené xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Zastupitelský úřad Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vydaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listech a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nepřetržitě vstupovat xx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 a xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx úkolů xx xxxxxx zbraní, střeliva x xxxxxx.

§72

Uchovávání xxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovaných xxxxx §71 xxxxx xxx uchovávány v xxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx formě x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x informačních systémech xxxxxxxxxxxxx xxxxx §71 xx xxxxxxxxxx xx xxxx 30 xxx xxx dne prokazatelného xxxxxxx palné xxxxxx xxxx xxx xxx, xxx zanikla povinnost xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §71 xx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx26).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovaných xxxxx §71 zajistí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxx podle §71 xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxxxxxx xx palné xxxxxx lze xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) 30 xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x ochranných xxxxxxxx, xxxx

x) 10 let xxx xxxxx vedení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx řízení.

§73

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Ministerstvo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zkušebních xxxxxxxx údaje nezbytné xxx xxxxxxxx zkušebních xxxxxxxx x provádění xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, prodávají, xxxxxxxxx xxxx k xxxx vyhledávají objednávky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, prodej xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odcizených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zbrojních xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx licencí.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx členskému xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx budou xxxxxxxxxx; x přepravě xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo právnickými xxxxxxx, které nemají xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) x vydání povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbraně xxxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x x xxxxx členském xxxxx.

(5) Zastupitelský xxxx Xxxxx xxxxxxxxx předává xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx předává postupem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx listu xxx trvalý vývoz xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zbraně, a xx členskému státu, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx má xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xx xxxxx území xxxxx, xxxx x přepravou xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx státu, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx 11a xxxx o xxxxxxxx xxxxx §12, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vydáno x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§73x

Xxxxxxxxx registr xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx zbraní xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx28) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx správy x k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, střeliva a xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informačních systémech xxxxxxxxx x §71 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x §71 xxxx. 3 xxxx. x) až g).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx policie.

(4) Xxxxxxx zbrojní licence xxxx xxxxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to do 2 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x umožnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx pověřená xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx umožňuje.

(7) Držitel xxxxxxx licence xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx předepsaném elektronickém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx prachu x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx elektronickém xxxxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx převzetí xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prachu, xxxxxxxxxx xxxxxx, zápalek xxxx xxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxx zakládající xxxxx stavu, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxx.

(8) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní zapisuje xxxxx

x) držitel xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x údaje xxxxxxxx xx zbraní xxxxxxxxx X, X-X, B x X x xxxxxxxx xx těchto xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx prachu, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zbraně, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, přenechání xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, černého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx prachu x xxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxx, střelivu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx prachu x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uvedení xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx zbraň, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx zápalky uloženy, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx fyzické osoby xxxx údaje identifikující xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, černý lovecký xxxxx, bezdýmný xxxxx x zápalky nabyty, x

5. osobní xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxx vlastnictví ke xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prachu, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxx, střelivo, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx prach a xxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, přenechání xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx převzetí xxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxx, xxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxx a uvedení xxxxx jejího xxxxxxx, xxxxxx xxxxx identifikujících xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx munice xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxx údaje fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x

5. xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x munici xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx munice přenechána, xxxxxx oprávnění,

c) xxxxxxx x

x) Český xxxx xxx zkoušení xxxxxx x střeliva.

(9) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx působnosti, xxxxxxx xxx xxxxxx řízení x xxxxxx dalších xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, nepřetržitý xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx obrany,

c) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7,

x) náležitosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A, A-I, X xxxx X x xxxxxxxx xx xxxxxx zbraní, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x), x černého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x centrálním registru xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxxxxxxx X, A-I, X xxxx C x xxxxxxxx xx xxxxxx zbraní, xxxxx xxxxxxx držitel zbrojní xxxxxxx a které xxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxx podle §39a xxxx. 1 x

x) náležitosti vedení xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní.

§73x

§73x zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§73c

Číselník xxxxxx

(1) Součástí xxxxxxxxxxx registru zbraní xx číselník xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx číselníku zbraní xx soubor údajů x xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx modelu, xxxx x kategorii xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx již xxxxxxxxxx položky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x oboru xxxxxx x střeliva, xxx-xx x nově xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Změnu zařazení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policie na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxx a xxxxxxxx, xxx-xx x zbraň, xxxxx je předmětem xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx číselníku xxxxxx xxxx zařazení zbraně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx i xxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx policie xxxx Policejní prezidium, xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx existující položky xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx Policejní xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxxxxx xxxxxxx vydání rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx registru xxxxxx.

§73x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 13/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.1.2021

Xxx 2

Výkon státní xxxxxx

§74

(1) Xxxxxx xxxxxx xx věcech zbraní, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx úřad xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxx prezidium a

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx prezidiem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx soubory xxxxxxxxx xxxxx xx zkouškám xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání zbrojního xxxxxxx, žadatele x xxxxxx xxxxxxx muničního xxxxxxx xxxx průkazu xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vede xxxxxxxxxx xxxxxx zkušebních komisařů x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x pochybnostech, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx typu municí, x

x) xx xxxxxxxxxx x policií xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxx xx x místě xxxxxx uložení oprávněno xxxxxxxxxxx fyzický x xxxxxxxxx xxxx zbraně xxxxxxxxx A, xxxxxx xxxx zakázané munice, xx které xx xxxxxxxx mezinárodní smlouva39), xxxxx je součástí xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx věty první xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxx x případě provádění xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx řezů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx39), xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx39), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týmy x doprovodu xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx správním xxxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx,

x) vede xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx mezinárodní smlouva, xxxxx je součástí xxxxxxxx xxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úřadům,

d) xxxxxx xxxxxxx průvodní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx (§46 odst. 3) x uděluje souhlas x tranzitem zbraně xxxx xxxxxxxx zapsaných x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§46 xxxx. 6) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx zbraní nebo xxxxxxxx (§50 xxxx. 3) a přepravu xxxxxx podle §70n xxxx. 3, stanoví-li xxx zákon.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx policie plní xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Český xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x pochybnostech x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx střeliva xx xxxxxxxxx xxxxxx X xx X x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx licence x xxxxxx muniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znehodnocovací xxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(8) Zastupitelský xxxx Xxxxx republiky vydává xxxxxxx xxxxxxxx list xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx střeliva, xxxxxxx xxxxxxxx list xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx střeliva x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx Policejnímu prezidiu.

§75x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx

x) zbrojní xxxxxxx xxxxxxx X, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx přesahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie,

b) xxxxxxx licence, xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx, a

c) muniční xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontroluje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nepodléhá xxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 1,

b) provozovatelem xxxxxxxxx x

x) zkušebním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zbrojního xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxxxx orgán oprávněn

a) xxxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X, X, X-X xxxx X, xxxxxxxx xx těchto zbraní, xxxxxx x příslušných xxxxxxx,

x) xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx používání xxxxxx xxxx střeliva a xxxxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x municí x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, C, X-X nebo D, xxxxxxxx do xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx pyrotechnického průzkumu; x převzetí xxxx xxxxxxxxxxxx osobě potvrzení x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx muniční xxxxxxx xxx provádění pyrotechnického xxxxxxxx xxxxxxxxx munici, xxxxxxxx xxxx výbušninu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx to x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxx jiný xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx jejich xxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xx x xxxxxxxx xxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

§75x

Xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odstranit xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zjištěny xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxxxxx dodržena xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx trvá; x xxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx.

§75x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 229/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§75x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie

Příslušník xxxxxxx xx oprávněn

a) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X-X xxxx X a xxxxxxxxx, xxx kontrolovaná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx kategorie X-X xxxx X xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx převážející xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, střelivu xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx provozovateli střelnice xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebných x provozu střelnice,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxx, muničáře xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xx zbraní xxxx xxxxxxxxx xx veřejnosti xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x municí, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx30) xx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xx xxxxx zbraní x střeliva

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

§76

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozporu x §8,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx při zacházení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx opatrnosti xxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx střelnice,

c) xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 nabytí xxxx podle §42 xxxx. 2 převod xxxxxxxxxxx xx zbrani xxxxxxxxx X, A-I, X xxxx C,

d) xxxxxx vyveze v xxxxxxx x §44 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §45 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x rozporu x §46 xxxx. 1 xxxxx kategorie X, A-I, B, X xxxx X-X xxxx střelivo xx xxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx s §57 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx, o jejichž xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx §57 odst. 6 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uložení,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zajištěny x xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57 odst. 6, xxxx nakládání x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §57a neodstraní x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxx shromážděních, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §60,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X anebo X xxxx střelivo xx xxxx zbraně x xxxxxxx x §61 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, B xxxx C xxxxx xxxxxx jejich xxx x xxxxxxx s §63 odst. 1, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx kategorie X, X-X, X xxxx X x rozporu x §63 odst. 5, xxxxx zničí xxxxx kategorie A, X-X, X, C xxxx X-X x xxxxxxx x §63a,

x) x rozporu x §63 xxxx. 7

1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru policie xxxxxxxxx oprávněné xxxxx x znehodnocení nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zbraně,

m) xxxx x xxxxxxx x §63 odst. 8 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx u xxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx nalezené xxxxxxx xxxxx §68 odst. 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxx zbraně podle §68 xxxx. 2,

o) xxxxxxxxxx xxxxx lovecký xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx x rozporu x §69 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §69 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bezdýmným xxxxxxx xxxx zápalkami, xxxx xxxxxx xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx x §69 odst. 4 xxxxxxxxxxx černý xxxxxxx prach, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx odcizení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x zacházení x xxxx, nebo

r) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §69 xxxx. 5.

(2) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxx

x) xxxxxxx zbrojního průvodního xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X, X xxxx X-X xxxx střelivu xx této zbraně xx základě zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx x §44 xxxx. 6 nevyveze xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx střeliva x xxxxxxx x §45 xxxx. 5 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, B, X xxxx X-X nebo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx, dováží nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X, X nebo C-I xxxx střelivo xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx hranice Xxxxx xxxxxxxxx, x rozporu x §51 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44, 45 xxxx 46, xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xxx, anebo zbrojní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xxx xxxx x xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx X, A-I, B, X nebo X-X xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx drží xxxx nosí, xxxx

x) xxxxxxx zbrojního průvodního xxxxx pro xxxxxx xxxxx, trvalý xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx zanikla, x xxxxxxx s §51 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx list xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) nebo k),

b) 30&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), g), x), x), x), x) xxxx r),

c) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x),

x) 15&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), m), x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 2.

§76x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X-X xxxx X se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. x) xxxx x) x xxxxxxx x §15 xxxx. 2,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. x) xx x) xxxx xx zbraně uvedené x §7 xxxx. x) x xxxxxxx x §15 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xx takové xxxxx xxxxxxxxxx zbraň kategorie X-X x rozporu x §14a odst. 4 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx X x xxxxxxx x §15 odst. 5 xxxx. x),

x) xxxx xxxxx nebo x xx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx manipuluje, pokud xx jeho xxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx látek, xxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx ke zbrani xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx takové xxxxx x rozporu x §15 xxxx. 5 xxxx. c) xxxxx xxxxxx, doveze, provede xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X x xxxxxxx x §15 xxxx. 6, xxxx

x) x xxxxxxx s §14a xxxx. 5 neohlásí xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X-X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zbrani xxxxxxxxx X-X, s xxx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxx evidenci zbraní xxxxxxxxx C-I, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §20a odst. 3 xx nepodrobí xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X až X, xxxxxxx xxxxxxxxx průvodního xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zbrojíř xxxx xxxxx xxxxxxx v §40 odst. 2 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že nezabezpečí xxxxx kategorie X, X-X, X xxxxx X nebo střelivo xx této xxxxxx xxxxx §58.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X až X, xxxxxxx zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx držitel evropského xxxxxxxxx pasu xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx ze xxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x §28 xxxx. 5,

x) neprodleně xxxxxxxx útvaru policie xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X nebo X, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, zbrojního xxxxxxx xxxx průkazu xxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obrany,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxx do xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx zbrojního průkazu xxxxxxx X až X, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxxx xxx nošení xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx orientačnímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx odbornému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx není xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx návykové xxxxx, xxxx

x) nosí xxxxx xxxx manipuluje xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx požitím xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxxx xxxxxx návykových látek, xxxx xxxx x xxxxxxxx nemoci.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X anebo X, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx evropského xxxxxxxxx pasu xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx zbraň x rozporu s §28 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxx x rozporu x §28 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxx osoba mladší 18 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 10 000 zápalek xxxxx xxxxxxxx zápalky x xxxxxxxxxx schránce.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, X xxxx X , xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx tranzit xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sportovním anebo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx zbrojního xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx loveckým účelům xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §29 xxxx. 4.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx E xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zbraň kategorie X, X-X, X xxxx X, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 písm. x),

x) x xxxxxxx s §29 xxxx. 1 xxxx. f)

1. xxxxxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X, x které xxxxxxx xxxxxxx podezření na xxxxxx xxxxxxxxx stav, xx kontrole Xxxxxxx xxxxx xxx zkoušení xxxxxx x střeliva xx stanovené xxxxx, xxxx

2. zbraň xxxxxxxxx X, X-X, X xxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve stanovené xxxxx,

x) x rozporu x §29 xxxx. 1 písm. i) x sebe xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §29 xxxx. 1 písm. x) po zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxx §26 odst. 1 písm. a), x) xxxx e) xxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 neodevzdá xxxxxxxx zbrojní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx prach, zápalky xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx jejich držitelem,

e) x xxxxxxx s §29 xxxx. 1 xxxx. k) neohlásí xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) svěří xxxxx xxxxxxxxx X-X, X, X, X-X nebo X xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě x xxxxxxx x §59 xxxx. 2 nebo 4,

x) xxxxx zbraň xxxxxxxxx X x xxxxxxx s §59 xxxx. 3,

x) střílí xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxx nebo jejíž xxxxxxx ke střelbě xxxx zakázáno xxxxx §41 xxxx. 4, xxxx

x) xxxx zbraň x xxxxxxx s §29 odst. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxx ze zbraně xxxxxxxx tlumičem xxxxx xxxxxxxx x rozporu x §29 odst. 3 písm. x).

(9) Xxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxx X xx X xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxx zbraň xxxxxxxxx X, X-X, B xxxx C, na xxxxxx xxxxx vydán xxxxxx xxxxxx.

(10) Držitel xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx vlivem xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx látky,

b) xx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx veřejnosti přístupném xxxxxxxxxx xx zbraní, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx požitím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx návykových xxxxx, xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §28 odst. 1 xxxx xxxxx kategorie X, X-X, X xxxxx X.

(11) Držitel xxxxxxxxx průkazu skupiny X se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x §28 xxxx. 3.

(12) Držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx náboje x xxxxxxx x §28 xxxx. 4 písm. x),

x) xxxx zbraň x xxxxxxx x §28 odst. 4 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxx větší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx než 3 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 10 000 zápalek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X xx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průzkum x xxxxxxx s §28 xxxx. 6,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx prací v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) neoznačí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nevybuchlé xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nepovolanými osobami,

e) xxxxxxxxxx xxxxx zdržující xx na xxxxx xxxxxx nevybuchlé xxxxxx xxxxx výbušniny xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx možné xxxxxxx nebezpečí xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx útvaru xxxxxxx nález nevybuchlé xxxxxx xxxx výbušniny,

g) xxxxxxxxxx neoznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nalezené xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxx u xxxx zbrojní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx munice xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí dechové xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření ke xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx návykové xxxxx, xxxx

x) neprodleně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(14) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3, 4, 5, xxxxxxxx 8 xxxx. x) nebo i), xxxxxxxx 10 xxxx. x) xxxx b) xxxx xxxxxxxx 13 xxxx. i),

b) 30 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 6 xxxx. a) xxxx x), odstavce 7, odstavce 10 xxxx. x), xxxxxxxx 11, xxxxxxxx 12 xxxx. x) xxxx x) xxxx odstavce 13 písm. a) xx x) xxxx x),

x) 20 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xx x) xxxx odstavce 9,

x) 15&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 6 xxxx. x) xxxx c) xxxx xxxxxxxx 12 písm. x).

§76x

(1) Zbrojíř xxxx xxxxx xxxxxxx x §40 xxxx. 2 xx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxx xxxxx xxxx střelivo x rozporu x §40 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x zacházení x xxxxxx loveckým xxxxxxx, bezdýmným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx střelnice xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §52 odst. 2 xxxxxxxxx střelnici bez xxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx platnosti,

b) xxxxxxxxx oznámení xxxxx §54 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §54 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxx provádění střelby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nebo

d) x xxxxxxx x §54 xxxx. 2 xxxx. x) nevybaví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx první xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lékárničky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §55 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx x xxxxxxx x §20a odst. 4 xxxxxx nový xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx neinformuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Lékař xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §20a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxx neuvědomí xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí xx stanovené xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 3.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx v xxxxxxx x §30a xxxx. 3 neodevzdá průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §30a odst. 1 xxxx. x), x) xxxxx d) nebo xxxxx §30a odst. 2.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3,

x) 20 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5,

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 6.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§76x

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozporu x §8.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx C-I xxxx X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na osobu, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X nebo X xxxxx vyrobí xxxxxx řez x xxxxxxx x §63 xxxx. 1, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X nebo C x xxxxxxx x §63 xxxx. 5, xxxxx xxxxx zbraň xxxxxxxxx A, X-X, X, X xxxx X-X x xxxxxxx x §63a,

x) x xxxxxxx x §57 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx neumožní xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx §57 xxxx. 6 x xxxxx xxxxxx dosavadního xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §57 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx nakládá xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx osobě,

f) x xxxxxxx s §57a neodstraní v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §63 xxxx. 7

1. xxxxxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zbraně xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx zbraně, xxxx

3. xxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx černý xxxxxxx xxxxx, bezdýmný xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx nábojů xxxx použití xx xxxxxx x xxxxxxx x §69 xxxx. 1,

x) v rozporu x §69 odst. 4 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, bezdýmný xxxxx xxxx zápalky xxxxx xxxxxxxx, ztrátě xxxx odcizení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §69 odst. 5.

(3) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jako

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X nebo xxxxxxxx xx této zbraně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx střeliva, x xxxxxxx x §44 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxx zbraň xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx,

x) držitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx zbraně xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §45 xxxx. 5 dovoz xxxxxx xxxxxxxxx X, X-X, X, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx neoznámí xxxx xx nepředloží xx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx zbraň xxxxxxxxx X, X-X, B, X nebo X-X xxxx střelivo do xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxx x §51 xxxx. 2 xxxx skutečnost xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44, 45 xxxx 46, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx list xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx evropský xxxxxxx pas xxxx x xxxx, i xxxx xxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X, X xxxx C-I xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx dovoz xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v rozporu x §51 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx list xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §52 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) neprovede xxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §54 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx střelby přítomnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §54 xxxx. 2 xxxx. x) nevybaví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pomoci, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxxx xxxxx lovecký xxxxx, xxxxxxxx prach xxxx zápalky za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §69 xxxx. 2.

(6) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, 2, 4 xxxx 5,

b) 30&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

§76d

(1) Držitel zbrojní xxxxxxx xxxxxxx X xx X se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx, xxx zbraň xxxx střelivo, xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx uvedenou x §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx vnitřní předpis xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx zbraň xxxx střelivo xxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §50b a §58 xxxx. 2 až 7,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxx xxxx odcizení zbraně, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx kategorie X, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx licenci x xxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §39 xxxx. 1 xxxx. i)

1. xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zbraň xxxxxxxxx X, A-I, X nebo C, x které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx pro zkoušení xxxxxx a xxxxxxxx xx stanovené lhůtě, xxxx

2. zbraň xxxxxxxxx X, A-I, X xxxx C xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nepožádá x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. l) xxxx xx vede x xxxxxxx x §39a,

l) x xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §73a xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx A, X-X, X nebo X x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x), a černém xxxxxxxx prachu, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx centrálního xxxxxxxx xxxxxx nebo je xxxxxxxx x rozporu x §73a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx podle §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) neohlásí xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxx střelivu na xxxxx, xxxxx x xxxxxx vlastnictví xx xxxxxx, munici nebo xxxxxxxx xxxx oprávněna,

s) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx zbrojního průkazu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx licence x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměru,

t) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx A-I, X, X, C-I xxxx X nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §59 odst. 2 xxxx 4,

u) svěří xxxxx kategorie X x rozporu x §59 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k nápravě xxxxxxx na základě §75b.

(2) Držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx E xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx zbraně xxxxxxxxx X, X-X, X xxxxx X nebo xxxxxxxx xxxx výrobě xxxxxx řezů xxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. a),

b) xxxxxxxx znehodnocenou xxxxx xxxxx §39 odst. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxx vlastníku xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxx zbraně anebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řezu xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxx X se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxx ničení xxxxxxxx xxxxxx podle §39 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxx zbraň xxxxxxxxx X xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx držení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zbraň xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbrojní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxx v xxxxxxx x §38 odst. 4 xxxx. x).

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx H se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx zbraň x rozporu x §38 odst. 6 xxxx. x).

(7) Držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §39 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prací xxx vyhledávání x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a výbušninami xxxx xxx xxxxxxx xx schválení,

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx neprodleně nahlášeno xxxxxx policie,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §39 xxxx. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxxx ztrátu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 6 písm. x),

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §39 xxxx. 6 xxxx. x),

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §39 odst. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxx nálezu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §39 xxxx. 6 xxxx. x)

1. nezpracuje průběžnou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. nepředloží xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xx zbraněmi kategorie X, X-X, X, X xxxx C-I xxxx střelivem xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx podnikání xxxx xxxxx České xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §50 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx kategorie X, X-X, X, X nebo C-I xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §50 odst. 7 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx prezidiu ve xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §50 xxxx. 8 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sledování xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §50 xxxx. 10 neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Policejnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X, C nebo X-X nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §50b nezabezpečí xxxxxxxxxxxx zbraně xxxxxxxxx X, X-X, B, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbraní xxxxx xxxxxxxx, ztrátě xxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx x prováděcím právním xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kategorie X, X-X, B, X xxxx X-X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §50a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přepravu zbraní xxxxxxxxx X, A-I, X xxxxx X xxxx střeliva do xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxx,

x) v rozporu x §50a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §50a xxxx. 3 neprodleně xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakékoliv změny x přepravě xxxxxx xxxxxxxxx X, A-I, X xxxxx X xxxx střeliva xx xxxxxx zbraní.

(10) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x), x), x), x), x), x), r), x), x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx 7 xxxx. x), b), x), x) xxxx x), odstavce 8 xxxx 9,

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), e), x), x), x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. c), xxxxxxxx 3, xxxxxxxx 4, 5 xxxx 6, xxxxxxxx 7 xxxx. x), x) xxxx h).

Díl 2

Přestupky xx xxxxx munice

§76e

Přestupky fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §70i xxxx. 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx byla držitelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx činnost xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx vyššího xxxxxxxxx průkazu nebo xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx pyrotechnického průzkumu,

d) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu s §70p xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx munici xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §70p xxxx. 2, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §70p xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xx xxxxxx jiné xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §70t xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §70b xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pracovního, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru x držiteli příslušného xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §70h odst. 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxx ohrozí xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx osob,

c) na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §70h odst. 1 xxxx. c),

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70h xxxx. 1 písm. x),

x) x xxxxxxx x §70h odst. 1 písm. x) xx stanovené lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx muniční xxxxxx podle §70h xxxx. 1 xxxx. x),

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70h xxxx. 1 písm. x),

x) x xxxxxxx x §70h xxxx. 1 xxxx. x) xx nepodrobí xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo neodevzdá xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §70h xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx lékařské prohlídce xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx s §70h xxxx. 3 provádí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průzkum, xxxxx xx jeho xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx požitím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, užitím xxxx návykové xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Muničář xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §70h xxxx. 2 xxxx. x) umožní manipulaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ztrátu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx výbušniny xxxxx §70h xxxx. 2 xxxx. c),

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx technického xxxxx xxxxxx podle §70h xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zneužití, xxxxxx xxxx odcizení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx muničního xxxxxxxxx xxxxx §70h xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) opakovaně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx manipulaci, xxxxxxxxxx munice, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §70h xxxx. 2 písm. x).

(4) Xxxxxxx průkazu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx x zastavení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života x xxxxxx xxxx xxxxxxx nalezenou municí, xxxxxxxxx xxxx výbušninou xxxxx §70h xxxx. 4 xxxx. a),

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §70h xxxx. 4 písm. x),

x) nezajistí místo xxxxxx xxxxxx, střeliva xxxx výbušniny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70h xxxx. 4 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §70h xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxx nálezu xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx hrozící xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx nález xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §70h odst. 4 písm. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §70h odst. 4 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ztrátou xxxx xxxxxxxxx xxxxx §70h xxxx. 4 xxxx. g),

h) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx munice, střeliva xxxx výbušniny xx xxxxx xxxxxx xxxxx §70h odst. 4 xxxx. h),

i) x xxxxxxx x §70h xxxx. 5 xxxx. x) manipuluje x xxxxxx, střelivem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §70h xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxxxxxxx xxxxxx, střelivo xxxx výbušninu.

(5) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d) xxxx x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x), x), f), x), h) xxxx x), odstavce 3 xxxx. a), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4.

§76x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §70i xxxx. 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx nakládá x xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §70i xxxx. 3 zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx výbušniny xxxxx §70t odst. 2.

(2) Držitel muniční xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx licence podle §70m xxxx. 1 xxxx. x),

x) na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx licenci, xxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx §70m xxxx. 1 xxxx. b),

c) xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxx x xxxxxx xxxx muniční licence xxxxx §70m xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §70m xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x opatření k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §75b.

(3) Xxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §70m xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle §70m xxxx. 2 xxxx. b),

c) x xxxxxxx s §70m xxxx. 2 xxxx. x) nevydá vnitřní xxxxxxx xxxx jeho xxxxx nezašle xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §70m xxxx. 2 xxxx. x) a §70r

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx munici xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx nezabezpečí,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx stavební x technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §70m xxxx. 2 xxxx. x)

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx ztrátu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §70m xxxx. 2 písm. f),

g) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70m xxxx. 2 xxxx. x),

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx určeném místě xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxx podle §70m xxxx. 2 xxxx. x),

x) nepožádá xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx muniční xxxxxxx xxxxx §70m xxxx. 2 xxxx. x),

x) x rozporu x §70m xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x §73a,

x) x xxxxxxx x §70m odst. 2 písm. k)

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx školení, nebo

2. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx školeních,

l) x xxxxxxx s §70m xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxx licence xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §70m xxxx. 2 písm. m),

n) x xxxxxxx x §70m odst. 2 xxxx. n)

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

2. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70m xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxx xxxx x xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx hlášení xxxxx §70m xxxx. 2 písm. x),

x) x xxxxxxx x §70m xxxx. 4 xxxxxxx vlastnictví k xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §70n xxxx. 3 a §50a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přepravu munice xxxx xx neohlásí xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxx,

x) odpaluje, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x rozporu x §70o xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §70o odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx munici, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx bez povolení xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jako provozovatel xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx munice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §70o xxxx. 7,

v) x xxxxxxx s §70p xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx převzetí xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §70p odst. 5 xxxxxxxx zajištění xxxxxx x místě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx s xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxx jejího xxxxxxxxxxx uložení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládá xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx podle §70q, nebo

y) x xxxxxxx x §70r xxxx. 5

1. nezpracuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie.

(4) Držitel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §70n xxxx. 1 xxxxxxxxxx munici xxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §70n xxxx. 2 x §50 odst. 7 xxxxxxxx příslušnému útvaru xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §70n xxxx. 4 nevybaví xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §70n xxxx. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Držitel xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §70m xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postup xxxxx při vyhledávání x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx nebo jej xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, střeliva xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zajišťuje, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70m odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §70m odst. 3 xxxx. x),

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70m xxxx. 3 písm. x),

x) x rozporu x §70m odst. 3 xxxx. e)

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahující přehled x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x výbušnin, xxxx

2. dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx,

x) xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx podle §70m xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxx x §70m xxxx. 3 xxxx. x).

(6) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 písm. x), x), x), x) xxxx x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), odstavce 3 xxxx. x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), r), x), x), x), x), x), xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. d) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x), x) xxxx d), xxxxxxxx 3 písm. x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), x), x), e) xxxx x).

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§77

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx v §75a xxxx. 1 x 2, x nepodléhá-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil.

§77x

Xxxxxx na xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pokutu xx

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx na úseku xxxxxx.

§77b

Evidence xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx.

§77x vložen právním xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2017

§77x

§77x zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§77x

§77x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§77e

§77e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

HLAVA VI

USTANOVENÍ XXXXXXXX

§78

X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx žádající o xxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vyhoví, lze xxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx vydat xxxxx xxxxxxxxx doklad22).

§79

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxx nařízením

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx §58 xxxx. 2 xx 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx prachu a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxx zbraní x xxxxxxxx oprávněn přechovávat xx účelem xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx a podmínky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x černým xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, bezdýmný prach x zápalky xxxxxxxxxx xxx xxxxx, k xxxxxxxxx §69 xxxx. 4,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, postup a xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx řezů xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ničení xxxxxx x střeliva, minimální xxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx ničení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx munice, xxxx potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx zbraně, xxxxxxxx xxxx munice x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx munici, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx munice a xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx munice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozního xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx ničení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ničení munice,

f) x provedení §70r

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx muničního xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

4. xxxxxxxx x technické xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a požadavky xx způsob xxxxxxx xxxxxx x

x) k xxxxxxxxx §14a xxxx. 5 x 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kategorie X-X x xxxxxx xxxxxxxx takových zbraní xxxxxxxxx zbrojní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), §21 xxxx. 9, §30 xxxx. 13, §39a xxxx. 4, §50b, §52 xxxx. 7, §70f xxxx. 7, §70n xxxx. 5 x §73a xxxx. 10.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx tranzit xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu, xxxxxxxxx xxxxxxx x muniční xxxxxxx,

x) xxxx žádosti x xxxxxxx výjimky, x xxxxxxx xxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X-X, x xxxxxxxx, x xxxxxx zbrojního xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx průkazu, o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, trvalý dovoz xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxx zbraně, o xxxxxx muničního xxxxxxx, x xxxxxx muniční xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx střelnice xxx xxxxxx, trhací xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odpalování, xxxxxxx xxxx xxxxxx munice,

c) xxxx přihlášky xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxxxxx x jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu nebo xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vzor xxxxxxx xxxxxxxx zbraní x střeliva xxxxxxxxxxxx x xxxxx zbraní x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x střeliva, xxxxxxx xxxxxxxx munice držitelem xxxxxx muniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxxx licence a

f) xxxx xxxxxxxxxxx průkazu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §3 xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxxx výrobní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x expanzní zbraně x technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §20 xxxx. 5, §54 odst. 2 xxxx. b) a §70o xxxx. 7 xxxx. c).

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ

§80

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx A, xxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx výjimku xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxx, vydá xxxxxxxxx útvar xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxx x nosit xxxxx xxxxxxxxx X, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx a nosit xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zbraň, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx licence xxxx povolení podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx dne nabytí xxxx účinnosti. X xxxxxxx xxxxxx vyrobených xx 31. xxxxxxxx 1890 xx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxx splnit nejpozději xx 4 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx provozovat střelnici, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx střelnici lékárničkou xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx 4 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx jeho ustanovení.

§81

(1) Xxxxxxx průkaz xxxxxx před nabytím xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx není dále xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx převádějí xxxxx:

x) xxxxxxx A, X xxxx C xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) skupina X - k xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx nemá veřejnost xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx E - x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, na skupinu X - k xxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx,

x) skupina X - x xxxxxxx xxxxxx, života a xxxxxxx x místech, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přístup, a xxxxxxx X - x xxxxxxx zdraví, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, kam xx veřejnost xxxxx xxxxxxx, na skupinu X - k xxxxxxx života, xxxxxx x majetku.

(2) Platnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X vydaného podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx X xxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx nelze xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, B nebo X.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zbrojních xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §25.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle dosavadní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,6) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx 24 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxx o xxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxx podle §24 xx postupuje podle §18 xxxx. 3.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx doklady xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platného xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§82

Xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).

2. Zákon č. 13/1998 Sb., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 288/1995 Xx., o střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx).

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona x. 156/2000 Xx.

§84

Xxxxx č. 156/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., o střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §17 xxxx. 3 se x xxxxxxx x) xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19a) xxx:

"x) rozhoduje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do kategorie xxxxxx X xx X.19x)

19x) §3 zákona x. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Sb., x xxxxxx č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x zbraních).".

2. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§85

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., zákona x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Sb., xxxxxx č. 95/1996 Xx., zákona x. 147/1996 Sb., zákona x. 19/1997 Sb., xxxxxx č. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., zákona x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., zákona č. 280/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., zákona x. 124/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Sb., xxxxxx č. 151/2000 Xx., zákona x. 158/2000 Xx., zákona x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., zákona x. 409/2000 Sb., zákona x. 458/2000 Sb., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., zákona x. 477/2001 Xx., xxxxxx č. 478/2001 Xx., zákona č. 501/2001 Xx. x xxxxxx č. 86/2002 Xx., se mění xxxxx:

1. V xxxxxxx x. 3 KONCESOVANÉ XXXXXXXX skupina 302 "Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx všeobecná x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx u xxxxx xxxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nákup, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" xx spojka "a" xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "znehodnocování" xx xxxxxxxx slova "x xxxxxx", slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona" xx zrušují x xx sloupci 5 xx slova "§63 xxxxxx x. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx)," xxxxxxx.

2. V xxxxxxx č. 3 XXXXXXXXXXX ŽIVNOSTI xxxxxxx 302 "Výroba xxxxxx x xxxxxxxxx všeobecná x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" u xxxxx xxxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, půjčování, xxxxxxxxxxx, přeprava x xxxxxxxxxxxxxx střeliva xx xxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xx xx slovem "přeprava" xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx, za slovo "xxxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx", xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" a slova "xxxxxxxxxxxxx registraci, podle xxxxxxx 302 xxxxxxx x. 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" se zrušují x na konci xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

"Xxx xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx 21 xxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, magisterském xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx věd a xxxxxxxxxxx, studijní xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) zní:

"1) §44 a §98 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).".

Xx xxxxxxx 5 se slova "§63 zákona x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), pro xxxxx a výrobu xxxxxxxx §23 xxxx. 1 xxxxxx ČNR x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 542/1991 Xx.," xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx §23 xxxx. 1 x xxx ničení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx §35 x 36 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

3. V xxxxxxx x. 3 KONCESOVANÉ XXXXXXXX skupina 302 "Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxx hospodářská xxxxxxx" se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, opravy, úpravy, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx 2, 4 x 5.

4. X xxxxxxx č. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxx 302 "Výroba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Xxxxx, výroba, opravy, xxxxxx, přeprava, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx textu xx xxxxxxxxx 2, 4 a 5.

5. X xxxxxxx x. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI xxxxxxx 302 "Výroba xxxxxx x přístrojů xxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx x oboru xxxxxxxx "Provozování střelnic" xx sloupci 5 xxxxxxx slova "§63 xxxxxx č. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx),".

6. X xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxx 314 "Xxxxxxx" se u xxxxx xxxxxxxx "Výuka x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx" xx sloupci 5 xxxxxxx xxxxx "§63 xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx o střelných xxxxxxxx),".

§86

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Fyzické xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 302 živnostenského xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, nákup, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x znehodnocování xxxxxxxx xx zbraní podléhajících xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, přeprava, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx střeliva" xx xxxxxxx živnostenského oprávnění xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, výrobu, opravy xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx střeliva, xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx prokazující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx-xx doklady x této xxxxx xxxxxxxx, příslušný xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx živnostenský xxxx při rozhodování x xxxxxxx podle §53 x 54. Xxxxxxxxxx podle §52 xx nevyžaduje.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 302 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnikání "Xxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x znehodnocování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx", "Vývoj, výroba, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" a "Xxxxx, výroba, opravy, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x znehodnocování střeliva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx" x rozsahu zahrnujícím xxxxx, prodej, půjčování, xxxxxxxxxxx nebo přepravu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx registraci xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přepravu xxxxxxxxxx střeliva, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx za živnostenská xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx. Živnostenský xxxx xxxx ve xxxxx 12 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x koncesi, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxx §52 a 53.

(5) Xxxxx provedené xxxxx odstavců 2 x 3 xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§87

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2003, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §10 odst. 3, §12 xxxx. 4, §17 xxxx. 4, §46 xxxx. 5 xx 7, §49, §50 xxxx. 9, §51 xxxx. 7 x 8 a §73 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx smlouvy x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx x platnost.

Klaus x. r.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 119/2002 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXX

1. Xxxxxxx zbraň - xxxxx, u xxxxx xx funkce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účinek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx - střelná xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx odvozena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx - střelná xxxxx, x xxxxx xx funkce xxxxxxxx xx okamžitého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzduchu xxxx jiného xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx zbraň - xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx zbraň - xxxxx zbraň, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Expanzní xxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komorou, xxxxx xxxxx xxxxxxx tak, xxx z xxx xxxx být vystřelen xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, kterými xx xxxxxxxx xxxxx upravená x xxxx palné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx použití například xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx historických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx zdrojem xxxxxxx výbušná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx expanzní xxxxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxx x xxxxxx (hlavněmi) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx speciálními náboji xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zbraň.

8. Xxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx) pro xxxxxxx xxxxxxxxx náboji, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx zbraň.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxx - palná xxxxx x hlavní (xxxxxxxx) xxx střelbu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx střelami, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxx brokovými náboji, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náboji xxx xxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxx, jejíž xxxxx hlavně nepřesahuje 300 xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 600 xx.

11. Xxxxxx zbraň - xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx krátkou xxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx zbraň, x xxx se opětovné xxxxxx děje v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

13. Xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxx, x xxx xx opětovné xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výstřelů xx xxxxx stisknutí xxxxxxx.

14. Opakovací xxxxx - xxxxx xxxxx xx zásobníkem nebo xxxxx podávacím xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx nabití mechanismu xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závěru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx válce.

15. Xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jiného podávacího xxxxxxx, u níž xx opětovné xxxxxx xxxx ručním xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

16. Víceranová xxxxx - xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x 2 xxxx xxxx xxxxxxxx, u xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxx účinná - xxxxxxx xxxxx ráže 20 xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx střelby xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

19. Xxxxxxx xxxxx - střelná xxxxx, xxxxxx k lovu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx zbraň, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx značkovací xxxxxx.

21. Xxxxxxxx zbraň - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx signálních xxxxxx xxxx xxxxx xxx 16 mm.

22. Xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1890, x xxxxxxxx xxxxx, xx všechny xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1890,

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zbraň, která xxxx zkonstruována do 31. xxxxxxxx 1890 x xxxx konstrukce xx založena xx xxxxxxxxxx doutnákových, kolečkových, xxxxxxxxxxxx xxxx perkusních xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1880.

23. Hlavními xxxxxx xxxxxxx zbraně xxxx

x) xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx hlaveň a xxxxxx nábojová komora,

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx revolverové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, včetně horní x xxxxx xxxxx xxxxxxxx pouzdra závěru,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx zbraně,

d) xxxxx; závěrem xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nosič závorníku x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

24. Xxxxxxxxxxxx xxxxx - střelná xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxx nepoužitelnou, xxxxxxx xx zajištěno, xx xxxxxxx xxxx hlavní xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx x není xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx upravit xxx, xxx mohla xxx xxxxxx zbraň xxxxxxx uschopněna xx xxxxxxx.

25. Xxx xxxxxx - je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx níž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

26. Xxxxxxxxxx zařízení - xxxxxxxx pro odpalování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx střeliva x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, tarasnice, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXX

1. Xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx nábojů, xxxxxxx a xxxxx xx střelných xxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxx.

2. Střelivo xxxxxxxxx - xxxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx zkušební - xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu.

4. Střela - předmět xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx efektu.

5. Xxxxxxxx xxxxxx - těleso, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6. Hromadná xxxxxx - xxxxxx xxxx látka xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, určená x xxxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

7. Průbojná xxxxxx - jednotná xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tvrdším xxx 250 XX - xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxx svou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vykazuje xxxxxxxx xxxxxx; zpravidla xx xxxxxxxx průbojnou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx vojenské xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx plášťová xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

9. Zápalná xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx se xxxxxxxx nebo xx xxxxxx vznítí.

10. Šoková xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxx komolého xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zasahuje xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxx - celek xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se z xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx slože, výmetné xxxxxx x xxxxxx.

12. Xxxxxxx - xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náplň, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

13. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx úpravy znemožňující xxxx původní xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx náplně, xxxxxx jsou například xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx dýmotvorné xxxxx.

14. Xxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (inertních) xxxxxx x xxxxx neobsahuje xxxxx aktivní xxxxxx.

15. Xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozměrově xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx střelivo určené xxx xxxxx nebo xxxxxx.

16. Cvičný xxxxx - xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Příloha č. 2 x zákonu č. 119/2002 Xx.

Xxxxx x xxxxxxx munice

1. Skupiny xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx munice - dělostřelecké xxxxxxxx xxxx xxxxxx náboje xxxx 20 xx xxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx minometů všech xxxx,

x) xxxxxxx ruční, xxxxxxx, granátometné x xxxxxxxxx granátometné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx střely x střely xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx - zapalovače, xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx, elektrické pilule, xxxxxxxx, rozbušky, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx použití v xxxxxx,

x) xxxxxxx pumy - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízené x neřízené střely, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx munice - xxxxxxx odminovací a xxxxxxxx systémy x xxxxxxx náloživo, xxxxxxxxxxxx xxx vedení xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) hlubinné x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx předměty výcvikového x speciálního určení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx vojenské xxxxxxxx,

x) ostatní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, neoznačená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx řezu xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx využití xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu23).

4. Xxx xxxxxx - xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x označený xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx23). Xxx munice xx xxxxx xxx xxxxxx x výcvikové xxxxx, zbavený xxxxxxxx x jiných aktivních xxxxxxxxx náplní, x xxxx xx xxx xxxxxxxxx úpravy odkrývající xxxxxxx částečně xxxxxxx xxxxxxxxxx munice xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx.

5. Xxxxxx munice - xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx neobsahují xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx z xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx než xxxxxx x mohou xxxxxxxxx xxxxxx vyrobené x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxxxxx například xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx označení xxx xxxxxx, která byla xxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vlivy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx iniciačního mechanismu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx x jiných xxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 119/2002 Xx.

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na střelnice

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx

1.1. Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx, x xxxx xxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

1.1.1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - ohrožený xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx střelnice (xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxx xx xxxxxxxx xx každé xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx x prostoru xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx palebné xxxx.

1.1.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - ohrožený xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx

- xx xxxxxxx xxxxxx xx volného xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx terénu xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

2.1. K xxxxxxxxx ochrany xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx zbraněmi a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x kombinaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ochranných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx a xxxxxx).

2.2. Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx střelby a xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, odkládání, xxxxxxx x xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx opatření,

- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx proti přestřelení xxxx prostřelení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků xxxxxxxxx),

- xxxxxxxxxx xxxx zabraňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx střepin,

- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxxx xxxx zabraňovat xxxxxx nezúčastněných xxxx xx xxxxxxxxxx prostoru, xx-xx xxxxxxxxx střelba.

2.3. Xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, povahy x xxxxx střelnice x xxxxxx x xxxxxxxx používaných na xxxxxxxxx.

3. Některá xxxxxxxxx xxxxxxxx

3.1. Xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopadištěm xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podobu, xxx xxxxx x účinnému xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx jejich xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx x ohrožujícím xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx valu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2. Xxxxx x xxxxxxx zařízení

Terče x terčová xxxxxxxx xxxx být zvoleny xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx terčů xxxx xxxxxxxxx zařízení a x případě terčů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx primárního xxxxxxxxxx xxxxxxxx (pohyblivá xxxxxxx xxxx), musí stanovená xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx polohy takového xxxxx xxxx terčového xxxxxxxx.

3.3. Xxxxxxxx prvky

Ochranné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odrazům xxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxx-xx x dopadiště, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx ochranné xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx střelnici, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx ohroženého xxxxxxxx x xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nezúčastněných osob xx xxxxxxxxxx prostoru

Zvolí xx přiměřený xxxxxx xxxxxxxxx vstupu xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx rozmístění xxxxxxx xxxxxxxxxxx tabulek, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx signálů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, výstražné xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx nahrazena xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx organizační xxxxxxxx

4.1. Xxxxxxxxxxxxx opatřeními xxxx xxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bezpečného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

- stanovení xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx palebné x xxxxxxxxx terčové xxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx střílet.

4.2. X xxxxxxx pochybnosti, zda xxxxxxxxx xxxxxxxx dostačuje xxx zajištění bezpečnosti xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištěna.

4.3. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vychází z xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilým xxxxxxxx, xxxxx xxx zvýšené xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxx a xxxxx chyby xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx střelnice

1.1. xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx náležitosti

1.1.1. xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1.1.2. xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx provozována, xxxxxx xxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1.1.3. xxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.1.4. xxxxxxx, xxxxx střelnice xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1.1.5. xxxxx xxxxxxxx provozování střelnice, xxxxx-xx se o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

1.1.6. vymezení xxxxx x xxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx střelbu, x xxxxxxxx evidence xxxx využívajících xxxxxxxxx,

1.1.7. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ustanoveného xxxxxxx xxxxxxxxx, vzor xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uvedení funkce, xxxxx a xxxxxxxx x název střelnice,

1.1.8. xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

1.2. xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.2.1. přehledný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zajištění bezpečnosti xxx střelbě,

1.2.2. xxxxxxx xxxxx zbraní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx střeliva, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

1.2.3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxxx i xxxxxxxxx dálky xxxxxxx,

1.2.4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

1.2.5. xxxxxx xxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxx a

1.2.6. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxx změn xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 x 1.2.4, xxxx být provedeno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx znalcem x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x projektové xxxxxxxx ve xxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2021 Sb. x účinností od 30.1.2021

Xx. XV

Přechodné ustanovení

Řízení, xxxxx xxxx zahájeno x prvním stupni xxxxxxxx (městským, obvodním) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx policie, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx nedovoleného ozbrojování xxxxxx x osoby, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, B xxxxx X xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; ten x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, X xxxxx X xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx 2 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů opravňujících xxx k jejich xxxxxx. Xxxxxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx dokladů, xxxx nebudou-li xx xxxxxx, xxxxxxx xx §64 xxxxxx č. 119/2002 Xx. obdobně.

2. Xxxxxxx zbrojního průkazu, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona pravomocně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx upuštěno xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx potrestání x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx opatření mladistvému xxxx xxxxxxxxx upuštěno xx xxxxxxx trestního xxxxxxxx mladistvému xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxx stíhání zastaveno xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx11d) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mladistvého podle xxxxxxxxxx právního předpisu11e), xx považován xx xxxxxxxxxxx.

3. Každý, kdo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx signální xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx nošení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxx licenci a xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx licence x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx-xx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xx §64 xxxxxx x. 119/2002 Xx. obdobně.

4. Bylo-li xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx potrestání, xx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxx, kdo xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx x průbojnou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 250 XX - tvrdost xxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx je laborována xx xxxxxxxx, které xxxx konstrukcí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinek, xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx povinen x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona nakládat xxxx se zakázaným xxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 484/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx nedovoleného xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx povolení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X, B, C xxxxx D, její xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx lhůtě 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx policie xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Ten, xxx xxxxxxxx xxxxx kategorie X, B, X xxxxx D, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, může požádat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx vyjádření, xx-xx xxxxx jej xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx čin. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx policie, xx xxxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxx, kdo xxxxxxxx xxxxx kategorie X, X, C xxxxx X, její hlavní xxxx nebo střelivo, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo nebudou-li xx vydány, xxxxxxx xx §64 xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx zbraní xx xxxxxxx naplněním xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zbrojních xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povinen xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx A, X xxxx X, xx xxxxx nemá xxxxx průkaz xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bezdýmném xxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zapsány ve xxxxx příslušných xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedené xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2014

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx x práva x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2013

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupcích xxxxxxxxx x xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx došlo ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxx xxxxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušný útvar xxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x přestupcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2015 Sb. x účinností od 1.10.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx průkaz pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx zbrojního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx je x xxx uveden. Držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 119/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona je xxxxxxx podrobit xx xxxxxxxx prohlídce x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx policie xx 2 xxxxxx po xxxxxxxx 5 xxx xx vydání tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx státu, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X, který xxxx držitelem základního xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx muničního xxxxxxx, xx oprávněn xxx xxxxxxxx xxxxxxx licence, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx držitelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako držitel xxxxxxxxxxx xxxxx muničního xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx byla xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X x která xx xx dni xxxxxx xxxxxxx držitelem xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání průkazu xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx.

6. Xxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxx K xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za muniční xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 119/2002 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skupiny K, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx považuje xx xxxxxxx licenci x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxxx zbrojní xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx nadále nakládat x xxxxxx nejdéle xx xxxx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx 2 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx licence xxxxx věty xxxxx xxx nakládání s xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licence, xxxxxx xxxxx xx přitom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako držitel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jámy xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odpalování, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx požádat o xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 119/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxx x žádostí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. Munici xxx zabezpečovat proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx X nejdéle xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 10 xxxx xxxxxxx xxxxxx muniční xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zpracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

10. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 119/2002 Xx., ve xxxxx účinném xxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Přihláška xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X x žádost x xxxxxx zbrojního xxxxxxx skupiny F xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxx skupiny X xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje xx žádost o xxxxxx muniční licence xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxx zbrojní xxxxxxx zašle xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona příslušnému xxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 119/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bezdýmného xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx byl přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx prach xxxx xxxxxxx uloženy, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. Držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxx obecné xxxxxxx licence xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, o xxxxxx x xxxxxxxxxx registru xxxxxx x munice, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx knihy x centrálním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

14. Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny A xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx drží xxxxxx, xxxxxx uplynutím 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zapíše xxxxxxx xx xxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx č. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Údaje x evidenci xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x blokovém xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 4 xxxxxx č. 119/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxx §6x, xxxxx byla xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx kategorie X x xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platně xxxxxxx xxxxx zákona č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx zbraň x xxxx svého xxxxxxx xx trh xxxxxxxxx, xx nadále pohlíží xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx D, pokud xxxx na xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx A-I, na xxxxxx xxxx vydán xxxxxx zbraně x x níž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zbraní xxxx xxxxx zařazení xxxxxx xx položky xxxxxxxxx xxxxxx podle §73x zákona x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx dosaženo souladu xxxxxxxx zbraní se xxxxxxx č. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nejpozději xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Převést xxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 119/2002 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x oboru xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx byl ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxxxx X, X, X, D xxxx X, je xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákona xxxxxxxx x rámci xxxx činnosti nakládat xx zbraněmi xxxxxxxxx X-X x pokud xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx podnikatele x oboru xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx nakládat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx X, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx X-X.

5. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 119/2002 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx x xxxxxxx x povolení pro xxxxxx xxxxxxxxxxx, držení xxxx nošení xxxxxx xxxxxxxxx X, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx X-X, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 119/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx skončí xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx převáděné do xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na trh xxxx xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx příslušné podle xxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxx podle xxxxx právnické xxxxx xxxxx držitele povolení xxxxx §12 zákona x. 119/2002 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx ohlašuje nabytí xxxxxx kategorie B, xxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, považuje xx xxxxx kategorie A-I, xxx xxxxxxx x xxxxxxx příslušné výjimky, x xxxxxxx mu x tomu xxxxxxxxxx xxxxx; za xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xx xxxx první, xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxxx výjimky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebude xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §64 xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Správce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zbraní xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx X-X, xx považuje xx xxxxxxxxxxx držitele xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

11. Xxx 10 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx X-X a xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona vydaný xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zničení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zbrojní xxxxxxx nejpozději xx 10 pracovních dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx u osoby, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx vydá o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx použity ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx, xxx xx podle věty xxxxx policii xxxxxx, xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxx xxxx střeliva xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu; xxxxx se postupuje xxxxx §64 xxxxxx x. 119/2002 Xx. xxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx střelnice, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podána xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x uplatnění xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 13/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.1.2021

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx licence nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx může do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., o xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (zákon o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxxx patnáctým xxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, x xx nejdéle xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. CII bodu 2 xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.7.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 119/2002 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 3, §12 xxxx. 4, §17 odst. 4, §46 xxxx. 5 xx 7, §49, §50 odst. 9, §51 xxxx. 7 x 8 a §73 xxxx. 4, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxx x přistoupení ČR xx XX x xxxxxxxx (1.5.2004).

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x ukončením činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

227/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/95 Xx., x střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 13/98 Xx., x zákona x. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

228/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/95 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zbraních), xx znění zákona x. 13/98 Xx., x xxxxxx č. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

537/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Sb., xxxxxxx zákon, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/98 Xx., x xxxxxx x. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 22.10.2004

538/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx a o xxxxx zákona x. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zbraních), xx xxxxx zákona x. 13/98 Sb., x xxxxxx x. 368/92 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 23.8.2004

x xxxxxxxxx xx 6.11.2004

359/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2006

310/2006 Xx., x nakládání x xxxxxxxxx věcmi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

170/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v rozhodnutí Xxxx EU x xxxxxx x platnost Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 v Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx královstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro XX (21.12.2007)

124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

189/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

274/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009

484/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu x x změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x pyrotechnických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/95 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 13/98 Xx., x xxxxxx x. 368/92 Sb., x správních poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 455/91 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2009

41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

48/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 16/2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2010

281/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

148/2010 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 156/2000 Sb., x ověřování střelných xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/95 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zbraních), xx xxxxx xxxxxx x. 13/98 Sb., x xxxxxx č. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

167/2012 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 499/2004 Sb., x archivnictví a xxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2012

170/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 288/95 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 13/98 Sb., x xxxxxx č. 368/92 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2014

281/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 228/2005 Sb., o xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x XX xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.9.2013

204/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

206/2015 Xx., o pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx)
x účinností xx 4.9.2015

229/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 119/2002 Xx., x střelných xxxxxxxx x střelivu (zákon x zbraních), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.8.2017 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 6.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

455/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 15.8.2017

13/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 634/2004 Sb., x správních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 30.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 24.7.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 219/1999 Sb., o ozbrojených xxxxxx České republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
1a) Zákon č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1b) Zákon č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Xx.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 310/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 156/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx a střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., a zákona x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §21 xxxx. 1 zákona x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 219/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 122/2000 Sb., x ochraně sbírek xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel).
5) §30 xx 34, §49 x §6587 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx.
6) §93 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §17 xxxxxx x. 156/2000 Xx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákona x. 140/1961 Sb., trestní xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 42/1980 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 62/2000 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx výrobků x x licenčním xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
10) Například xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §2 xxxx. x) zákona x. 167/1998 Xx., x návykových xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
11x) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11b) §83 xx 85 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.
11x) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 161/2006 Xx.".
11x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11x) §11 xxxx. 3, §172 xxxx. 4 x §227 xxxxxxxxx xxxx.
11f) §70 xxxx. 5 a 6 zákona x. 218/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx).
12) §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2003 Xx.
13) Xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §48 xxxxxx x. 449/2001 Xx., o myslivosti.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 19/1997 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 50/1976 Xx., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní zákon, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 305/1999 Sb., x zákazu xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 140/1961 Sb., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §17 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 455/1991 Sb.
17a) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17b) Xxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx hranic), xx xxxxx zákona x. 481/2004 Sb.
18) Xxxxxxxxx §22 x 23 xxxxxx x. 111/1994 Xx., o silniční xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Například xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20x) Zákon č. 379/2005 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §151 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
23) Xxxxxxxx č. 371/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx řezů, xx znění xxxxxxxx x. 632/2004 Sb.
24) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 258/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx střelných zbraní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx x obchodování x xxxx, který xxxxxxxx Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nadnárodnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (protokol XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, opatření xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx součástí, xxxx x střeliva.

25) §10 odst. 1 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Zákon č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Směrnice Rady 91/477/EHS x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx znění Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/51/XX xx dne 21. xxxxxx 2008.
28) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx veřejné správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 61/1988 Sb., o hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 379/2005 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx působenými xxxxxxxxxx xxxxxxx, alkoholem a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Zákon č. 255/2012 Sb., o xxxxxxxx (xxxxxxxxx řád).

32) Xxxxxxxx Rady 91/477/EHS xx dne 18. června 1991 x xxxxxxxx xxxxxxxx x držení xxxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/51/XX xx xxx 21. xxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx směrnice Rady 91/477/XXX o xxxxxxxx xxxxxxxx x držení xxxxxx, a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2017/853 ze xxx 17. května 2017, xxxxxx xx xxxx směrnice Rady 91/477/XXX x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

33) Zákon č. 300/2013 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

34) §1045 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Například Xxxxxx x zákazu xxxxxxx, xxxxxxxxxx, výroby a xxxxxxx protipěchotních min x o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 29/2000 Sb. m. s., Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, vyhlášená xxx č. 18/2012 Sb. m. s., Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, vyhlášená pod č. 96/1975 Sb., Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 14/2009 Sb. m. s., a Xxxxxxx x nešíření jaderných xxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 61/1974 Sb.

36) §36 xxxxxx x. 61/1988 Xx.

Xxxxxxxx č. 72/1988 Sb., x používání xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 327/1992 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx x bezpečnosti xxxxxxx xxx výrobě x xxxxxxxxxx výbušnin x x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 224/2015 Sb., x xxxxxxxx závažných xxxxxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx chemickými xxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx závažných xxxxxxx).

38) Zákon č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silách x Evropě, vyhlášená xxx č. 94/2003 Sb. m. s.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2015/2403 xx xxx 15. xxxxxxxx 2015, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx x normách x xxxxxxxxxx znehodnocování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx palné zbraně xxxx xxxxxxxx neschopné xxxxxxx.