Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2002.


Nález ÚS ze dne 27.6.2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení části páté "Správní soudnictví" zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě celé této části občanského soudního řádu
276/2001 Sb.
276
XXXXX
Xxxxxxxxx soudu
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 27. xxxxxx 2001 x xxxxx x xxxxxxxx M. X., R. X. x IV. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu
takto:
Xxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx" (§244 - 250s) zákona č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 2002.
Odůvodnění
X xxxxxxx let 1999 - 2001 xxxx xxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxx několik xxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx páté xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, (xxxx xxx "o. s. ř." ) x xxxxxxxx soudnictví. Xxxxxx xx návrh, xxxxx xxxxx X. X. xxxxx s ústavní xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §250d xxxx. 3 x §250j xxxx. 4 x. x. x. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx neústavnosti koncepce, xxxxx xxxxxxxxxxx jakýkoliv xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví, x xx xxxxxxx ani x těch xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, ale xxxxxx je xxxx. xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx, nezaplacení xxxxxxxx poplatku apod., xxxx xx, na xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx v běžném xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx. X tím xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx x těchto xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ochranu, xxxxxxxxxxx xxxxx, ale xxx xxxxxxxx senátu. Xxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx 27.6.2000 a xxx xxxxxxxx xxxxxxx x 5.9.2000 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx změnil a xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xx xx podání xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x. 30/2000 Xx. xxxxxx občanský xxxxxx xxx, a xx x v xxxxxxx napadeném xxxxxxxxxx §250d xxxx. 3. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti až 1.1.2001, xxxxxx xxxx xxxx x této xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, i xxxx xx xxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto ustanovení. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x. x. x. se xxxx xxxxxxxx zásadních xxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx páté o. s. ř. X xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, x je xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx než xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k realizaci Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Ústava") x zřídit xx xxxxxxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který Ústava xxxxx. Xxxxx, xx xxxxxx po mnohastupňovém xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx mechanismu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soudů, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx soudy stejnou xxx rozhodují xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx situace xx xxxx taková, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx Ústavní xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxx samotné vypuštění xx zrušení xxxxxxxxxx §250j xxxx. 4 x. s. x. (xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxx o sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx proto přesvědčen, xx xx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zrušením xxxx xxxxx xxxx o. s. ř.
Xxxxx X. P. xxxxxx 4.10.1999 xxxxx x xxxxxxx stížností xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx" (xxxx. xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx části páté x. s. x. (xxxxx xx x xxxxx zákonnost x §244 xxxx. 1 x 2, x §245 odst. 1 xxxxx "xxxxxxxxxx" x "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxx xx xxxxxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx §245 odst. 2, x §247 xxxx. 1 xxxxxxx xxxx "xxxxxxxxx xxxxxx", x §249 xxxx. 2 slov "x xxx xxxxxxx spatřuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", x §250i xxxx. 1 xxxxx "xxxxxxxxxx", v §250i xxxx. 3 slov "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxx navrhuje zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx §250j xxxx. 1.
Xxxxx xxxxxx navrhovatele xxxxxx xxxxxxx správního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx i xx xxxxxxx věcné), xxx xx xxxxxx především čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod (xxxx xxx "Úmluva"). Ustanovení, xxxxx napadá, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nejen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úmluvy, xxx xxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva (xxxx xxx "XXXX"). X xxxxx směru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména xx rozhodnutí ve xxxx Xxxxxx xx Xx Compte (10.2.1983, X 58, §29), xx kterém xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrole xxx xx strany xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Úmluvy nebo xxxxx, který xx xxx. xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx XXXX xx věci Xxxxxx (21.2.1984, X 73, §67) x ve xxxxxxx smyslu xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx.
Navrhovatel xxxx připomíná, xx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx x 27.11.1996 xx. zn. Pl. XX 28/95 (č. 1/1997 Sb.) xxxxx, xx v xxxxx xxxxxxx řádu xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx nejen x otázkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x co do xxxxx skutkového (xxxx x xxx. xxxx xxxxxxxxxx). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ústavní xxxx xxx xx Xxxxxxxx "X xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve vztahu xx xxxxxxxx aktům" xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx dne 28.9.1977, xxxxxxxxx na xxxxxx X. bod 1, xxxxx xxx "Vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx mohla xxx xxxxxxx práva, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx věci x x xxxxxxx". Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx ESLP xxxx xxxxx xx československou (x xxxx xx xxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) vyslovil x xxxxxxxxxx ve věci Xxxxx ca Slovenská xxxxxxxxx xx xxx 2.9.1998.
Xxxxxxx xxx xx navrhovatelem ve xxxx též XX. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx přerušil xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x posouzení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx části xxxx o. s. ř., xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx x xxxxxxx souvisí xx xxxxxxxxx X. X., xxxxx x ústavní xxxxxxxxx spojila xxxxx xx xxxxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 50/1976 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx mohl xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považován xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozemku xx xxxxxxxxxxx. Tomuto xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx x samostatném xxxxxx xxxxxxx xxx xx. zn. Pl. XX 19/99 x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nálezem x 22.3.2000 č. 96/2000 Sb., x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XX. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx však xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žalobu xxx xxxxxxxxxx §250 xxxx. 2 x. x. x., xxxxx xxxxxxxxx xxxxx žalobu xxxx xx podmínku účastenství xx správním xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxx senátu xxxx xxxxxxxx x článkem 36 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx (dále jen "Listina"), a xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx správním řízení xxxxxx zákon č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxx §14. X xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx definice účastníka xxxxxxxxx xxxxxx tak, xx je xxx xxx, o xxxxx xxxxxxx, právem xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx práva, xxxxxx chráněné zájmy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení xx x xxx, xxx xxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přímo xxxxxx, x to xx xx doby, xxx se prokáže xxxx. Takto definovaný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konvenuje xxxxxx xxxxxxxxxx čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xx pak xxxxxxxxxx xxxxxx i xxx, xxxx zvláštní předpis xxxxxx xxxxxxxxx přiznává. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx však existuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx vymezen x užším způsobem xxx xxx, xxxxx xx odpovídal xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §14 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx. [Jako xxxxxxx lze - xxxxx již Ústavním xxxxxx xxxxxxxxxxxx případů, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx např. §17 odst. 3 xxxxxx x. 44/1988 Xx., x ochraně x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, kdy účastníkem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx navrhovatel, xxxxx §9 odst. 8 zákona x. 229/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tzv. xxxxx x xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xxx xxxx. xxxxx, x xxxxxxx prospěch xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx.].
Aktivní legitimaci x podání správní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx xx povinnostech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx být xx svých právech xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx dotčeny. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx x x práva xxxxxxxx (x xxxxxx xx xxxxx příkladmo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx §250 odst. 2 x. s. x. tedy xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x rozporu x čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ani požadavku xxxxxxxxxx z čl. 6 xxxx. 1 Úmluvy, xxxxx požadavku, xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx zaručeno xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxx xxx XX. senát Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx RNDr. X. D. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Ústavního soudu x xxxxxxxxx ústavnost xxxxxxxxxx §250a x. x. x. xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx (resp. xxxxx xxxxx xxxxxx x. x. ř. xxxxxxxxx xxxxxxx č. 30/2000 Xx.). Xxxxx názoru xxxxxx xx xxxxxxx, xxx značnou část xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x §6 xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněni x povinni xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všechny zákonné xxxxxxxxxx x ochraně xxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxx, xxx xx nepochybně x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x. x. x. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx práv xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správní žalobu, xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx takové xxxxxxx xxxxxxxx rozumné xxxxxx a je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx. X xxxx xxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx x xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx omezení respektovat xxxxxx xxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 3 a 4 Listiny. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pravomoci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx tak xxxxxx xxxxxxxx x zákoně č. 523/1992 Sb. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §250a o. s. x. xxxx spatřuje XX. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včlenit xx xxxxx osob oprávněných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poradce (xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx to učinila xxxxxx x. x. x. x notářů). Xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx libovůle, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kvalifikovaných x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 37 xxxx. 2 Listiny xx určitá xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx omezen xxxxxxx xxxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Jen xxx xxxxxxx senát xxxxxxxx, že xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (zákon č. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Dne 10.10.2000 xxxxxxxx plénum Ústavního xxxxx, xx všechny xxxxxxx návrhy se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x budou xxxxxx vedeny pod xxxxxxx sp. zn. Xx. ÚS 16/99.
Xx xxxxxxx věcí xxxxxxx Ústavní soud xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Soukromé xxxxxxxx školy X. & X. x., x.x.x., na xxxxxxx §250d xxxx. 3 x. s. ř. Xxxxxxxxx xx. zn. Xx. XX 4/01 x 2.2.2001 Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx zúčastnit xx xxxxxxx xx xxxx xx. xx. Xx. XX 16/99 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Ústavní soud xxxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 7/01 x 21. 2. 2001 o xxxxxx Xxx. D. X. xx zrušení §250i xxxx. 1 x. x. x.
Xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx uvádí xxxxxxx, xx čl. 36 odst. 2 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx založen xx přezkoumávání xxxxxxxxxx, xxxx xx soud xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Tato xxxxxx Listiny xx xxx konkretizována x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x. x. x. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x neústavnosti xxxx xxxxxxxxxx x. x. x., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx XX.xxxxxx Ústavního xxxxx xx xxxxxxx §250 xxxx. 2 o. x. x. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx, xx čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xx xx nesmí xxxxxx x základní xxxxx a xxxxxxx. X souladu s xxxxx xxxxxxx x. x. ř. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Posuzuje-li xx §250 odst. 2 x. x. x. xx xxxxxx x čl. 36 xxxx. 2 Listiny, xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx je xxxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxx, xx každý, kdo x xxxx xxxxx, xx byl účastníkem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx, ale xxx xxx, x byl xxxxxxxxxxx správního orgánu xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx, může xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí není, xxx x. x. x. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, protože xxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx poradců xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x čl. 26 odst. 2 Listiny. Xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx č. 523/1992 Sb. xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti daní, xxxxxx, poplatků a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx souvisejí, xxxxx xxxxx "právní xxxxx" xxx xxxxx xxxx xxxxxxx s pojmem "xxxxxx xxxxx", který xxxxxxxx čl. 37 odst. 2 Listiny. Xx xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc xx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že xxxx xxxx o. x. x. o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy správní xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a soud xx xxxxxxxx posouzením xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména s xxxxxxx na jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělání, xx xxxxx, která xx xxxxx v xxxxx řízení xxxxxxxxxx. Xxxx podpůrný xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx poradce může xxxxxx i osoba, xxxxx má xxxxx xxxxx xxxxxxx vzdělání. X těchto důvodů xxxxxxxxxx xxxxxx povinného xxxxxxxxxx x §250a x. s. x. xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o. s. ř. xxxxxxxxxxx x schválenou Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx zároveň se xxxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx x soudní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Parlamentu Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastoupení xxxxxxxxx, xxxx uvedl, xx smyslem ustanovení §250a x. x. x., které xxxx xx xxxxxx vloženo xxx novelizaci x xxxxxx roku 1991, xxxx snaha xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byly podávány xxxxxxxxxxxxx a xxx xx zamezilo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx aktům, xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obdobného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx vyjádření Xxxxxx xx uvádí, že x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx věcech týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx tím xxxx xx značné xxxx potřena xxxxx xxxxxxxxxxx x kvalifikované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xx pak xxxxx xxxx x xxxxxxx nekvalifikovaných xxxxx x ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx návrhům Xxxxx pouze xxxxx, xx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx o. s. ř. xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 519/1991 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxx a notářský xxx.
Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxx x čl. 36 xxxx. 4 předpokládá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podrobností, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx. O. s. ř. xxx xxxx xx své xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxx xx soudní xxxxxxx. Xxxxx tento procesní xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx (xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx věcnému xxxxxxxx) x stanoví-li, xxx xxx nerespektování xxxxxxxxx xxxxx na odstranění xxx xxxxxx xxxx xxxxxx zastavil, xxxx xx x xxxxxx xxxxx rozhodl, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx spatřovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx podle čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx zákon x §250d odst. 3 xxxxxxxx soudu zastavit xxxxxx. Xxxxx xx xxxx ustanovení zákon xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. v xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx opožděně, xxxxxxxxxxxx osobou, či x případě, kdy xxxxxxx xxxx žalobu xxxx apod.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx nade xxx pochybnost, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jímž xxx xxxxxxx nápravu xxxxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodování. Xxxxx x jedním xx záměrů xxxxxxxxxx xxxxx ve správním xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Ústavy x Listiny xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx procesní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí tak xxxxxx přenášena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx změnu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx §250j xxxx. 4 x. x. x., xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §250s xxxx. 2 x. x. x. xxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o. s. ř. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hlediska xx xxxx xxxxxxx dále xxxxxx, xx pokud xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xx vědomo xxxx, xx současná právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx úpravou xxxxx, která xx xxxxxxxxx jak xxxxxxxxx Úmluvy x ústavního xxxxxxx Xxxxx republiky, xxx i xx, xx xxxx jít x xxxxxx funkční, xxxxxxxx propojenou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dobu xxxxx xxxxx, kdy xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx správní soudnictví xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebyly xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z Xxxxxx, xxxxxxx jejího čl. 6 odst. 1. Xxxxxx při nalézání xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx ustanovení byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxx činil neprůchodnou.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx a čl. 6 xxxx. 1 Úmluvy. Xxxxxxxxx, že XXXX xxxxxxx abstraktní xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx práva x xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxx kterých xx xxx tento pojem xxxxx zařadit široký xxxxx xxxx, xx xxxxx je x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx na věci xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tendenci ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx o §250 xxxx. 2 x. x. ř., xxxx Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxxxxx o ústavnosti xxxx xxxxxx xx xxxxxx k rozhodnutím xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xx okruh xxxxxxxxx xxxxxx řízení řídí xxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxxxxxxx řádu. Xx xxxx xxxxxx, xx mnohá xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx podle správního xxxx, mají okruh xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx tak, xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx x mohou xxx xxx xxxxx xxxxx, x nelze xxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zakládá xxxxxxxxx. Xxxxx názoru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxx stavu xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx úpravou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx v určitém xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokátem, vychází Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx nedostatečná xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx na xxxx xxxx, xxx xx žalobou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 523/1992 Sb. xxx xxxxx činnosti daňového xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx soudnictví xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o. s. ř., xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx možno xxxxxxxxx, x rámci xxxxxxx správního xxxxxxxxxx.
X dotazu předsedy Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 7.6.2001, xxxx xx xxxxxxxx stav xxxxxxxxxxxxxx prací na xxxxxxx správního soudnictví, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx správního xxxxxxxxxx představuje mimořádně xxxxxxx legislativní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx samotné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxx xxxx osob, xxxxx xx xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, xxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x roce 2000 "Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx varianty jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxxx xxxxxxx xxxxx předložila x xxxxxxxx minulého xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x poté, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 24.1.2001 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podporu, bylo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx složená z xxxxxxxx odborníků xxxxxx xxxxxx x praxe x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obou xxxxx Xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx legislativních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx se, že xxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabude xxxxxxxxx 1. ledna 2003.
Po zvážení xxxxxxxxx argumentů a xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx X. X. x xxxxxxx jednání dospěl Xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxx o. s. ř. je xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxx obnovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o. s. ř. x xxxx 1991 xxx xxxxxx x xxxx svého xxxxxx xxxx dočasné řešení, x vědomím nezbytnosti xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx v xxxxxx xxxx xxxx xxx výhrad xxxxxxx xxxxxxx vyplývající x Xxxxxx (č. 209/1992 Sb.), xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx širší, xxxxx xx zmíněné provizorium x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
K xxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že Xxxxxx xx xxxxxxxx soudů xxxxxxxx začlenila Nejvyšší xxxxxxx soud, xxxx xx x xxxxxxxxxxx x závěrečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, resp. uložila xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ústavní xxxxxxx tedy xxxxxx x vrcholem xxxxxxxx xxxxxxxxx soudů, zatímco xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx soudnictví (xxxx xxxx o. s. ř.) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx tři xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodování xx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx.
Současný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx postupy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemají charakter x formu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (zejména bezprostřední xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx.), xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx veřejné správy (xxxx. x xxx, xxx xxx o xxxxxxx akt xxxx xxx platnost xxxxxxxxxx, xxxxx přiznává xxxxxxxxx xx ukládá xxxxxxxxx, xxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxx.). Xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx.
Samostatný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx Ústavní soud xxxxxxx xx 17.1.2001 xx. xx. Xx. XX 9/2000 (č. 52/2001 Sb.) x zrušení §83 xxxx. 1 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx postihovány xxxxxxx závažné přestupky, xxxxxxx věci poněkud xxxxxxx, přesto xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx, neboť "trestním xxxxxxxxx" ve xxxxxx čl. 6 xxxx. 1 xxxx xxxxx judikatury XXXX xxxxxxxxx řízení x veškerých sankcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x sankcích xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxx. ukládaných x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx komor x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxx xxx xxxxx pravomocí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxxxxx.
Tyto xxxxxxx xxxxxxx pak spolu xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx proces svého xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx o. s. ř., xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxx a xxxxxxxxxx, sice xxxxxx xxxxxxxx Ústavě x Listině, xxxxxxxxxx xxxx čl. 6 odst. 1 Xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxx (tedy x věci xxxx, x xxxxxx xxx x zákonnosti předchozího xxxxxxxxx xxxx) rozhodl xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxx tedy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx věcně xxxxx. Xxxxx řečeno, xx. xxxxx správní xxxxxxx závislého xxxxxx xxxxxxxx nezávislým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxx xx xxxxxx "xxxxxxxxxx práv a xxxxxxx" a "xxxxxxxxx xxxxxxxx" ve xxxxxx Úmluvy, xx tento xxxx xxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx přisvědčit xxx navrhovatelům, xxxxx xxxxxxx, xx o. s. ř. xxx xxx, že xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx správní xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx spokojuje x xxxxxx kontrolou xxxxxxxxxx a ve xxxxx xxxxxxxxxxxx blíže xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx s čl. 6 xxxx. 1 Úmluvy x obecně xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx deficit nelze xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx judikatuře XXXX xxxxxxxx plnou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx považovány xx smyslu čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx xx "xxxxxxxx práva xx xxxxxxx", resp. xxxx xxxxxx xxx xxxxx "jakékoli xxxxxxx xxxxxxxx".
Pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stupeň, xx xxxxx xxxxx, xx Ústava ani Listina vícestupňové soudnictví xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Článek 2 Protokolu x. 7 k Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jedno xxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odsouzenému čl. 14 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (č. 120/1976 Sb.). Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx být sporu x tom, že xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx jen xxxxxx xxxxxxx stížnosti xx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stát, xxxxx xxx sebe xxxxxxxx xxxx stát právní. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mechanismu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx kultivaci veřejné xxxxxx jako xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx správy, xxxxxx oprávněným, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx postrádá xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Kromě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sjednocování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xx xx role "xxxxxxxxxxxxxx" xx x rozporu xx svým postavením xxxxxxx Xxxxxxx soud. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x správními xxxxx, neboť xxxx xxxx xxxxx prostředek, xxx se bránil xxxxx xxxxx diametrálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vrcholným orgánem xxxx xxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxx XX. senátu Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §250 xxxx. 2 x. x. x., xx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx aktivní legitimace x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxx v některých xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy x xxxxxxxxx xxxxx - xxxx x práva xx xxxxxxx k xxxxx - jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx právech xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dotčeny (x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx. x právo xxxxxxxxxx). Dochází tedy x xxxxxxxxx postavení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx v xxxxxxx x čl. 36 odst. 2 Listiny i x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx požadavek, xx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx závazky xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x soudu. Tento xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxx xxxxx těch ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xx xxxxx xxxxxxx dotčeny xxxxxxxx rozhodnutím, z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx všem dotčeným xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx samotném. Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx zákonodárce xxx x tomto xxxxx xxx provedl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. rozšířil vymezení xxxxxxxxx v řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx stavebním zákoně). Xxxx Xxxxxxx soud x xxxxxx x 22.3.2000 sp. xx. Xx. XX 19/99 (č. 96/2000 Sb.), kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx" x ustanovení §139 xxxx. x) stavebního xxxxxx, xxxxx i x nálezu x 22.3.2000 sp.zn. Xx. XX 2/99 (č. 95/2000 Sb.), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §78 odst. 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, postupoval x xxxxx duchu.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxx xxxxx ustanovení §250 xxxx. 2 x. x. ř. xxxxxxxxx xxxxx "jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx nadbytečná, xxxxx xx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Navíc xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínku řízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na druhé xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx toho, že xxx xxxxxxx účastenství xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx (§250 xxxx. 1 x. x. x.) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x. x. x., xxxx xxxxxx o tom, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxx ferenda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx totiž xxxxxx, že xx xxxx xxx věcí xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxx xx hledělo xx xx, xxx xx xxxx osobám, xxxxx xxxx na xxxx xxxxx zúčastněny, dostalo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxx pak, xxxxx xxx x výhrady XX. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §250a o. x. ř., je xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), xxxx xxxx správními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxx platné koncepci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxx k soudu xxx argumentovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účastníků x řízení před xxxxxxxx soudem, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx proti žalovanému xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx sloužit x xxxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxx, jako xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu. Xxxx xxxx zákonodárce, aby xxx nové kodifikaci xxxxxx xxxxxxxxxx nutného xxxxxxxx xxxxxxxxxx obecně, xxxxx x xx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x čl. 37 xxxx. 2 Listiny, může xxx xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zastoupení xx nezbytné xxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx sociálně xxxxx.
Ústavní xxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx současná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx nejsou některé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Dále xxx xx každý, kdo xxxx xxx ve xxxxx právech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. Pokud xxx x xxxxxx xxxxx má, není xxxxxxx x plnohodnotném xxxx xxxxxxx ve xxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, ač xx xxxx tak x řadě xxxx xxxx mělo. Vydané xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx a (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) nereformovatelné, xxx xxxx k nejednotné xxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Konečnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxx může vést x x odmítnutí xxxxxxxxxxxxx. Konečně xxx xxxxx správního soudnictví xx xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx ignoruje xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx v čl. 91 uvádí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
X uvedených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx o. s. ř., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxx xxxxx xxxx názoru xxxxxxxxxx xxxxx dílčími xxxxxxxxxx. Činí xxx x vědomím, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx upravených xxxxxxxxxxx nejsou a xxxxx v té xx xxx podobě xxxxxxxx x x xxxxxx nové. Xxxxxx xxx xx je Xxxxxxx soud vědom xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx deficitů, xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řadě xxxxx senátních i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx připomínal, xx xxxx xxxx úkolem xxxxxxxx neexistující Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, interpretovat xxxxxxxx, zejména správní xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx zvážení xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x zákonodárné xxxxxx, x xxxx, xx xxxx na xxxxxx stav prací xx reformě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodl xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2002. Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x potřebě xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zásadní změny, x xxxxx plyne, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx sbor.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Kessler x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 276/2001 Sb. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2002.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.