Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.01.2023 do 31.12.2023.


Zákon o specifických zdravotních službách

373/2011 Sb.

Zákon

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Základní ustanovení §1 §2

HLAVA II - ZDRAVOTNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK

Díl 1 - Asistovaná reprodukce §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11

Díl 2 - Sterilizace §12 §13 §14 §15 §16

Díl 3 - Terapeutická kastrace, testikulární pulpektomie §17 §18 §19 §20

Díl 4 - Změna pohlaví transsexuálních pacientů §21 §22 §23

Díl 5 - Psychochirurgické výkony §24 §25 §26 §27

Díl 6 - Genetická vyšetření §28 §29 §30

Díl 7 - Odběry lidské krve a jejích složek, léčba krví nebo jejími složkami

Odběry lidské krve a jejích složek §31

Léčba krví nebo jejími složkami §32

HLAVA III - OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH POSTUPŮ POUŽITÍM METODY, KTERÁ DOSUD NEBYLA V KLINICKÉ PRAXI NA ŽIVÉM ČLOVĚKU ZAVEDENA §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40

HLAVA IV - POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, POSUZOVÁNÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

Díl 1 - Posudková péče a lékařské posudky §41 §42 §42a §43 §44 §45 §46 §47 §48

Společná ustanovení pro posudkovou péči a lékařské posudky §49 §50

Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné výchově a sportu §51 §52

Díl 2 - Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání

Pracovnělékařské služby §53 §54 §55 §56 §57 §57a §58

Zajišťování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu §58a

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání §59 §60

Díl 3 - Nemoci z povolání

Oddíl 1 - Posuzování a uznávání nemocí z povolání §61 §62 §63 §64 §65

Oddíl 2 - Povolení k uznávání nemocí z povolání §66 §66a §67 §68

Díl 4 - Společná ustanovení pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci, výkonu státní služby, pracovnělékařské služby a posuzování a uznávání nemocí z povolání u příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil a u vězněných osob §69 §69a

HLAVA V - LÉKAŘSKÉ OZÁŘENÍ A KLINICKÉ AUDITY

Díl 1 - Lékařské ozáření §70 §71 §72 §73

Díl 2 - Klinické audity §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82

HLAVA VI - OCHRANNÉ LÉČENÍ §83 §84 §85 §86 §87 §87a §88 §89

HLAVA VII - PROTIALKOHOLNÍ A PROTITOXIKOMANICKÁ ZÁCHYTNÁ SLUŽBA

Vymezení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby §89a

Umístění v záchytné stanici §89b

Doprava do záchytné stanice §89c

Oznamovací povinnost §89d

Úhrada nákladů za poskytnutou záchytnou službu a za dopravu do záchytné stanice §89e

HLAVA VIII - PŘESTUPKY §90 §91 §92 §92a

HLAVA IX - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §93 §94

Zmocňovací ustanovení §95

Přechodná ustanovení §96 §97 §98 §99

Účinnost §100

č. 65/2017 Sb. - §62

č. 202/2017 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu č. 112/2022 Sb.; č. 25/2023 Sb.

INFORMACE

373

XXXXX

xx xxx 6. xxxxxxxxx 2011

o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxx zákon

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx specifických zdravotních xxxxxx a x xxx xxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx, práva x xxxxxxxxxx pacientů x poskytovatelů zdravotních xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx") a xxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souvislosti x lékařským ozářením, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x míru odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx opatření pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

§2

(1) Specifickými zdravotními xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se x souvislosti s xxxxxxxxxxxx specifických xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX ZVLÁŠTNÍCH XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx reprodukce

§3

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x odběru xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx lidského xxxxxx oplodněním vajíčka xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x manipulaci x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxx oplodnění xxxx

x) xx zdravotních xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx muže, xxxxxxxx

1. xx málo xxxxxxxxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxxx, xxx žena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx donosila životaschopný xxxx, x

2. xxxx xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxx nebo neplodnosti xxxx xxxxxxx nebo x vysokou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nepovedou x xxxxxx otěhotnění, xxxx

x) xxxxx xxx x xxxxxxx časného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ohroženo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx žena nebo xxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx embrya xxxxxxxxx oplodněním xxxxxxx xxxxxxx mimo tělo xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ženy.

(4) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx od xxxx xxxx2),

x) xxxxxxx xxxxxxx xx muže2), který xx ženou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx2), xxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"); xxxxxxxxx dárcem může xxx pouze xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx 18 xxx a xxxxxxxxxxxx xxx 35 xxx, nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxx 18 xxx x xxxxxxxxxxx věk 40 xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx x lidská xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx buňkách xx xxxxxxxx x xxx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxxxx výzkum xx xxxxxxxx kmenových xxxxxxxxxxxxx buňkách3).

§4

Léčbu metodami asistované xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx x porodnictví.

§5

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx reprodukce xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx2).

(2) Xxxxxxx xxxxx x postupů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dovoleno xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dítěte, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx metod x postupů asistované xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx geneticky podmíněným xxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxx.

§6

(1) Umělé xxxxxxxxx xxx provést xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx 49 xxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ženy x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodlají xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o umělé xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 6 xxxxxx; je součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx, s xxxx předložila xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx manželství.

§7

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxx odebrat x xxxxxx pro xxxxxx x postupy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx, xxxxxx xxxx xxx zárodečné xxxxx xxxxxxxx, a

b) ženy, xxxxx xx xxx xxxxx oplodnění xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx, xxxxx svéprávnost xx xxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx. Příjemkyní nesmí xxx rovněž osoba xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx dárcem xxxxx xxx osoba,

a) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx posoudit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxxxx izolace, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx ve výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) jež je xxxxxxxxxxxxxxx xxx souhlasu.

§8

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx informaci x povaze xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx následcích x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x nadbytečnými xxxxxxxx embryi, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx a dobu xxxxxx xxxxxxxxxx. Součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rodičovství x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxx počato xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podepíše xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svědek; záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Na základě xxxxxxxxx podle odstavce 1 neplodný pár xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oplodnění. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx asistované reprodukce xxx příjemkyni xxxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx x nim xxxxxxx xxxxxxx. Udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx záznam xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příjemkyně.

§9

(1) Pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx příjemkyně xxxxxx použita všechna xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx neplodného xxxx, xxx je xxxxxxx x použít xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx příjemkyně. Xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx své xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx souhlas x jejich použitím xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx souhlas x xxxxxxxx nadbytečných xxxxxx x výzkumu podle xxxxxx x výzkumu xx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odvolat; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxxx xxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxx zlikvidována. Xxxxxx xxxxxx vzniklé na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx páru xxx použít xxx xxxxx oplodnění jiné xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx zdravotní způsobilost xxxxxxxxxx páru v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx neučinil písemné xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 10 xxxxxx xxxxxxxxxx těchto embryí xxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pár x vyjádření x xxxxxxx uchovávání těchto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaslanou xxxxxxxx xxxxx poskytovatele, xxx i bez xxxxxxxxx neplodného xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx výzvou xxxxx xxxxxxxx 2 xx rozumí její xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx neplodného xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx dvakrát x časovým xxxxxxxx xxxxxxx 60 xxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx druhé xxxxx xxxx 30 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxx xx ji xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx x jejím xxxxxxx x provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx neplodného xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx výzva xx doručenou xxxx xxxxxx vrácení xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx nedoručitelná xxx jedné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lidských embryí, x to za xxxxxxxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výzvy xxxxxxxxxx páru, x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx provádět xxxxxx x postupy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x anonymity xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxx a ženy xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro umělé xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx provádí umělé xxxxxxxxx; tento poskytovatel xx povinen údaje x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dárce xxxxxxx xx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx oplodnění x xx základě písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx narozené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xx odběr zárodečných xxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx odebrány, xxxxx xx finanční xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx xxxxxxx účelně, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdaje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx umělé xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxx buňky nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx asistované xxxxxxxxxx xxxxxxx. Poskytovatel, xxxxx xxxxxxx zárodečné buňky xxxx lidská embrya x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx výdaje xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx příjemkyni, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx

§12

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plodnosti xxx xxxxxxxxxx nebo poškození xxxxxxxxxx žláz. Sterilizaci xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů nebo x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx důvodů. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxx nemoci nebo xxxx, x xxxxx xxxxxxxx vysoká xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vážného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx budoucího xxxxxx.

§13

(1) Sterilizace ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx 18 xxx, pokud x xxxxxxxxx sterilizace udělí xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pacientovi, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx tak, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze provést xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx na xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx pacienta") nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx zástupce xxxxxxxx"); xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §35 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx22a).

(3) Odbornou komisi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Členy xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) 3 lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx urologie, xxx-xx x xxxxxxxxxxx u xxxx,

x) 3 xxxxxx xx specializovanou způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jde-li x sterilizaci x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx studijním programu x xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx").

(4) Xxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytovateli, xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu poskytovatele xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx a zákonný xxxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxxx pacienta je xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx komise podá xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci x povaze zdravotního xxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx pacient a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník pacienta xxxx informaci xxxx xxxxxxxxxx. X pacienta xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vyspělosti. Záznam x xxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pacienta. Xxxx-xx xxxxxxx x ohledem xx xxxx rozumovou xxxxxxxxx xxxxxxx informaci xxxxxxxx xxxx záznam xxxxxxxx, xxxxx se xxxx skutečnost x xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx zhodnotí, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky k xxxxxxxxx sterilizace; zároveň xxxxx dobu platnosti xxxxxxxxxx a přitom xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu. Xx xxxxxxxx stanovisku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxx komise. X xxxxxxx, že xx souhlasu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx popíše xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákonnému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x provedením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytovatel. Xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pacienta, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx pacient s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx schopen xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx skutečnost x xxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu.

§14

Xxxxxxxxxxx z jiných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx 21 xxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxx písemné žádosti. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxx provedením xxxxxxxxxxx xx zdravotních xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx důvodů je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx podána xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pracovník. Xxxxxxxx xxxxxxx požaduje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ošetřující xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxxxx; záznam je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přiměřená xxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, lhůta xxxx xxx xxxxxxx 7 xxx; jde-li x xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx 14 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx, jestliže k xxxx pacient xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx udělili písemný xxxxxxx.

§16

Sterilizace nelze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx služba").

Díl 3

Xxxxxxxxxxxx kastrace, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx u xxxx s xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx lze provést xxxxxxxxxx, xxxxx dovršil xxx 21 xxx, x xxxxxxx

x) odborné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx parafilní xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx specifická xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sexuálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx pohlavního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx x budoucnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxx léčebné metody xxxxxx; skutečnost, xx x pacienta xxxxx xx zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx prokázána xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

(3) Kastraci xxx xxx provést xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x), xxxxxxxx xxxx 21 let pacienta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx závažný xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx pacientovi xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise.

(5) Pacientovi, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx u xxxx xxxxxxxxx parafilní porucha xxxxxxx negativní xxxxx xx kvalitu xxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxx

x) jeho xxxxxxx žádosti,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxx xxxxxxx komise xxxx

x) xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx xx zaměstnancem xxxxx zařazeným xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) klinický xxxxxxxxx,

x) lékař xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx znalostmi v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx odborné xxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx připojí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřujícím xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx diagnóza x xxxxx dosavadní xxxxx, xxxxxx lékařské zprávy, x xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxx pacienta xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx metody, x jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §17 xxxx. 3 xxxx 5, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pravděpodobnosti, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx motivovaný xxxxxxx čin, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) a xxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxxx, xxxxx žádost xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) o xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx je xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx komise, které xx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxx pacienta. Odborná xxxxxx podá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx následcích x xxxxxxx rizicích a xxxxx, xxx pacient xxxx xxxxxxxxx plně xxxxxxxxx x zda x xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, který xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx propuštění.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podepíší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx veškeré podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx naléhavost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx stanovisku x provedením xxxxxxxx xx zapotřebí souhlasu xxxxx xxxxx odborné xxxxxx. X případě, xx se souhlasu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx důvody, xxxxx x tomu vedly. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 vyhotoveních x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(7) K xxxxxxx odborné komise xx vždy přizván xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx provedení zdravotního xxxxxx doporučil, avšak xxxxx rozhovoru xxxxx xxxxxx s pacientem xxxxx xxx ošetřující xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pacientovi xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx sexuologie xxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx předá

a) kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx záznamu x jednání odborné xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 8 x předání xxxxx xxxxx odstavce 10 x xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx komise.

(10) Xxxxx xx udělení xxxxxxxx x provedením kastrace xxxxxx soudu poskytovatel. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§19

Provádění xxxxxxxx lze xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx pacient xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx započetím xxxxxx xxxxxxx souhlas.

§20

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx výkonu xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Kastraci xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pacientů

§21

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pacientů xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx zdravotních výkonů, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákrokem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Transsexuálním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxxx schopnost žít xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx osob stejného xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx manželství nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx svazek xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx 18 xxx, x xx na xxxxxxx

x) xxxx písemné xxxxxxx x

x) kladného xxxxxxxxxx xxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pohlaví se xxxxxxxx pacientovi zbavenému xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxx

x) písemné xxxxxxx opatrovníka pacienta; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx.

§22

(1) Odbornou xxxxxx xxxxxxxx ministerstvo. Xxxxx xxxxxxx komise xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnického xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx x poskytovateli, xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele.

(3) Xxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx pacienta xx xxxx přizván k xxxxxxx odborné xxxxxx, xxxxx xx koná xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x opatrovníkovi xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pacient x opatrovník xxxxxxxx xxxxx dobrovolně. Jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 4, xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx vyspělosti.

(5) Xxxxxx o podání xxxxxxxxx podepíší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x opatrovník xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx názor pacienta x omezenou xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx schopen xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podepsat, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x záznamu.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xx projednání xxxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxx stanovisko, ve xxxxxx zhodnotí, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxx pohlaví; xxxxxxx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přitom xxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx pohlaví xx xxxxxxxxx souhlasu xxxxx členů xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx souhlasu xxxxx xxxxx nepodaří xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx stanovisku xxxxxx důvody, které x xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(7) Ošetřující xxxxx pacienta, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je vždy x jednání odborné xxxxxx přizván, avšak xxxxx rozhovoru xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxx ošetřující xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx žádost pacienta xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx komise x

x) stanovisko xxxxxxx xxxxxx.

(9) Ministerstvo xxxxx

x) xxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatrovníkovi xxxxxxxx,

x) 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxx založení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 a xxxxxxx soudu podle xxxxxxxx 10 x xxxxx záznamu x xxxxxxx xxxxxxx komise.

(10) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pohlaví xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pacienta, vyjádření xxxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx komise. Xxxx-xx xxxxxxx s ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx skutečnost x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx.

§23

(1) Provádění xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx udělil xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§24

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkon, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx příznaků duševních xxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx metody xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx, xx výkon xxxx xxxxxx.

(2) Psychochirurgický xxxxx xx provede xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxx 18 let, xx základě

a) písemného xxxxxxxx pacienta x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxx 18 xxx a xxxxx xx xx výkonu xxxxx, xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx detence xxxx v ochranném xxxxxx, xx psychochirurgický xxxxx provede xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxx x

x) souhlasu xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx pacientovi xxxx xxxxxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise a

c) xxxxxxxx soudu.

§25

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Členy xxxxxxx xxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx se způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) právník xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx odborné komise xxxxx být x xxxxxxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxx statutárním xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx společníkem xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pacienta xxxx opatrovníka pacienta xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; k souhlasu xxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx x zákonný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx přizván x xxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odborná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxx xxxx opatrovníkovi xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, zda xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx uvedeného x §24 odst. 4, xxxxxxxxx x xxxx rozumové xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx podepíší členové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x zákonný zástupce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx záznam xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v záznamu.

(6) Xxxxxxx komise xx xxxxxxxxxx žádosti vypracuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx výkonu; xxxxxxx uvede dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu. Xx kladnému stanovisku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zapotřebí xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxx komise. X xxxxxxx, že se xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomu xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx ve 3 xxxxxxxxxxxx x kopii xxxxxxx z jednání.

(7) Xxxxxxxxxx lékař pacienta, xxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přizván, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o pacientovi xx

x) písemný souhlas xxxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) záznam x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Ministerstvo xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x jednání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákonnému zástupci xxxxxxxx xxxx opatrovníkovi xxxxxxxx,

x) 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborné komise xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 x xxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx 10 x kopii xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx xx xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx poskytovatel. Xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx písemný souhlas xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zákonného zástupce xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx komise. Není-li xxxxxxx s ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx uvede xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx psychochirurgického xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxx započetím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxxxxxxxxx výkony xxxxx xxxxxxxx ve zdravotnických xxxxxxxxxx Vězeňské služby.

Xxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§28

(1) Xxxxxxxxx vyšetření zahrnuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření; xxxxxx xx xxxxxxxxx podílu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jejích xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx souhrn xxxxxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxx nebo nově xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx předávány xxxxxxxx xxxxxxxxx. Genetickým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x užitečnosti xxx xxxxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx generace. Xxxxxxxxx genetického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx odůvodněno ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx laboratorní vyšetření xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dárce xxx příjemce xxxx, xxxxxxxx složek, buněk, xxxxx xxxx orgánů,

b) xx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx u xxxxxxx,

x) xx účelem analýzy xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pozitivity novorozeneckého xxxxxxxxxxxxx screeningu,

d) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředí,

e) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění, xxxx

x) výhradně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provádět xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx lékařská xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx genetika"), x to x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx pracovištěm a xxxxx je podle xxxxxxxxx harmonizované xxxxx5) x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx shody6).

(4) Xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podat žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x ním uzavřít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx akreditace pro xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx do 14 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "příslušný xxxxxxx xxxxx"), datum, od xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto vyšetření.

(5) Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx akreditované xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4,

a) může xxxx genetická laboratorní xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx vyšetření,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx laboratorních xxxxxxxxx x laboratoři, která xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx normy5), xx xxxxx přístupném xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách, xxxxxxxx je xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx genetika, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratoře xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nepodá ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx lhůty.

(7) Xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínku akreditované xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx laboratorních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx5) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx6) x která je xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx x tímto poskytovatelem.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx genetika, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratoře xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxx zahájil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx laboratorních xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4,

a) xxxxxxx žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x udělení xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 opětovně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxx xxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým bylo xxxxxx x žádosti x xxxxxxx akreditace xxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx zdravotnictví xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxx účely

a) xxxxxxxxxxx služeb, a xx

1. k preimplantační xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x získaných xxxxxxxxxxx xxxx,

3. xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx,

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přenašečství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxx xxxx,

5. x xxxxxxxxxxxx léčby a xxxxxxxxx xxxx efektivity x

x) xxxxxxxxxxxxxxx výzkumu xxxxxxxxx se xxxxxxx x jeho poruchami.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nabízet xxxx xxxxxxx vyšetřované xxxxx xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, povaze x xxxxxx xx xxxx xxxxxx, x rizicích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x závažnosti xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) na xxxxxxx xxxxxx písemného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx vyšetřované xxxxx.

(11) Xx geneticky příbuzné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a typu xxxxxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx laboratorního vyšetření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx závažný xxxxxxxxxx xxxxx xx zdraví xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx vždy doporučí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru lékařská xxxxxxxx, a xx xxxx a xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx poradenství xxxxx věty první xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rodičům xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx vyšetřované xxxxx, xxxxxxxxxxx osobě a xxxxxxxx xxxxxxxxx příbuzným xxxxxx. Pokud xx xxxxx genetického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxxx, není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§29

(1) Biologický xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx laboratorní xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zemřelým xx jeho života xxxx xxxxxx blízkou xxxxxxxxx. Bez xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxx ověřit závažné xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx genomu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx možné po xxxxxxxxxx přiměřeného úsilí xxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo jejího xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx zajištění ochrany xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx výuky, xxxx xxxx výzkumu, xxxxx x biologického xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx používáním xxx xxxx účely xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxx možné xxxxxxxxxxxxx vyšetřovanou xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxx §28 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxx být vyšetřované xxxxx nabídnuta xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxx jiný prospěch. X xxxxxxxxxx genetického xxxxxxxxx nesmí být xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx vyšetřovaná osoba xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmějí xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx třetím xxxxxx. Xxxxxx xxxx darování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx písemného xxxxxxxx dotčené xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, je xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmějí být xxxxxxx x jakékoli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby x geneticky xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx účely xxxxx §28 odst. 9 xxxx. a) bodů 1 xx 3 x 5.

§30

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx lidského xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx léčebné účely x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xx xxxxxxxx zachování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx integrity x zárodečných xxxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x trvalým xxxxxx x xxxxxxxxx výbavě xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx, xxxxx účelem xx vytvořit xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx lidský xxxxx x jinou lidskou xxxxxxx, x to xxxxx xxxx xxxxxx, xx zakázán.

(3) Xx xxxxxxxx přenášet

a) celý xxxxxx genom do xxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 7

Odběry xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx krví xxxx xxxxxx xxxxxxxx

§31

Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx složek (dále xxx "xxxx") xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků x krevních xxxxxxxx x pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx poskytovatel xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx osobám

a) xxxxxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxxxx, xxx xxxxx odběr krve xx xxxxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxx xx xxxxx zletilé; v xxxxxxx případě xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx krev xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx pověřený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxx x odstavci 1,

b) xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx výkonu xxxxxxxxx ochranného xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx e) xx nepoužije pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příbuznými navzájem, xxxxx xxxxx nahradit xxxxxxx krve xx xxxx xxxxx, a xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Krev pro xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx písemný souhlas. Xxx-xx x osobu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §35 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Léčbou xxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transfuzí x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x lidské xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx preventivní nebo xxxxxxx xxxx. Před xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x krví xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxxxx, xxxxx provádí transfuzi. Xxxxxx o slučitelnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx slučitelnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx ověřil.

(2) Xx xxxx odebranou xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, x které xxxx xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 5 % minimální xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx transfuzního xxxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx konkrétnímu xxxxxxxxxx x nemůže-li xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dárce xxxxx xxxxxxxxx znaků x krevních xxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA III

OVĚŘOVÁNÍ XXXXXX XXXXXXX POUŽITÍM METODY, XXXXX DOSUD XXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XX ŽIVÉM XXXXXXX XXXXXXXX

§33

(1) Na xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx postupů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx metody, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx metoda"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xx klinické xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxxxxxx, xxx xxx x metodu podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), rozhodne xxxxxxxxxxxx, x xx z xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá modifikaci xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb. Xxxxxx rozkladu proti xxxxxxxxxx ministerstva nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hodlají xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx

x) xxxxxxx, na xxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxx ověřována, xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nezavedené xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, xx nezavedená xxxxxx xxxxxxx příznivé xxxxxxxx xx prospěch pacienta, xx xxxx má xxx xxxxxxxxx, x xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx léčení,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účinností xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebezpečí, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví pacienta, xx xxxx xx xxx nezavedená xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ověřování nezavedené xxxxxx lze xx xxxxxxxxxx pacientovi nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podání xxxxxxxxx xxxxx §34, xxxxx

x) jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx d),

b) xxxxxxx nezavedené xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účinností xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxx rozumovou xxxxxxxxx nebo schopnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ověřování xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, je-li takové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §35 xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx možnou xxxxxxxxxxxx léčby x xxxxx neléčitelného xxxxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podaná xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx ověřována, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x srozumitelná x xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx ověřována,

b) xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxx pacienta,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx obtíže nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rizika spojená x xxxxxxxxxx odvoláním xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx možnostech léčby,

f) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x údajů xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx metody xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x zavedení xxxxxxxxx xxxxxx x

x) požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx režim pacienta;

tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Souhlas xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxx xxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníkem xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytovatel, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx povolení xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metody,

c) zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokusy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx poznatků xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metody,

f) xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, s uvedením xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ji budou xxxxxxxx, xxxxxx označení xxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxx všech dostupných xxxxxxxxx k dané xxxxxx, xxxxx by xxxxx vzniknout xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pacientů, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stanovisko Xxxxxxxx xxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxx metody xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§36

(1) Ministerstvo udělí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nezavedené xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxx xxxxxxx podle §33 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxx nezavedené metody xx účelné a

c) xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxxxxx.

(2) Státní xxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxx závazné xxxxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxx xxxxxx lékařského xxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx poskytovatele xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx doručení. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §35 x rozsahu xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §35 xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnout o xxxxxxx povolení pouze xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Státního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxxxx metody,

b) vymezení xxxxxxxx, za xxxxx xxx nezavedenou xxxxxx xxxxxxxx,

x) lhůty xxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx etapách xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx povolení x ověřování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx nebo v xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx zjištění xxxx xxxxxxx etické xxxxxx xxxxxxxx poskytovatelem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx komise"), xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx podnět xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x rámci kontrolní xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(6) Xxxxxxxxxxxx, kterému bylo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nezavedené xxxxxx, xx xxxxxxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx takové úkony, xxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxxx xxxxxx ohroženo zdraví xxxx xxxxx pacientů.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nezavedené metody xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §35.

§37

Xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx způsobenou pacientům x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojišťovací činnosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx7); xxxxxx pojištění xxxx odpovídat xxxxxxx xxxxxxxx x konkrétní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úkolem xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vykonávat dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pacientů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx metoda xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx etické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx třetiny nesmějí xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx ustavil, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, statutárním xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Etická xxxxxx musí xxx xxxxxxx 5 xxxxx. Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx komise xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metody; člen xxxxxx xxxxxx předloží x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prohlášení.

(3) Pokud xxxxxx komise zjistí xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx skutečnosti sdělí xxxxxxxxxxxxx a ministerstvu.

§39

(1) Poskytovatel ověřující xxxxxxxxxxx metodu je xxxxxxx

x) xxxxxxx ministerstvu xx lhůtách stanovených x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nezavedená metoda xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx k dlouhodobému xxxx xxxxxxx poškození xxxxxx pacienta, xx xxxx xx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx neprodleně oznámit xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nežádoucí příhodu; xxxxxxxxx příhodou xx xxxxxx nepříznivá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxx bezpečnost, xxxxx vydal xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko, xxxx xxxxxx etické xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx předloží xx 30 xxx po xxxxxxxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezavedenou xxxxxx x hlediska xxxxxxxx jejího xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx xxx udělení povolení x ověřování nezavedené xxxxxx vydáno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Státním xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx ukončení ověřování Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metody, x xxx vyplývá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx zlepšení xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx metodu

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx, že byly xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxx standardní xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pacientů, xxxx

x) xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxx zavedení xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ověřoval.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx standardní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nezavedenou xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx neuznání.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX Z POVOLÁNÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§41

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx posuzování

a) xxxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx jiných právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxx x xx žádost správních xxxxxx xxxx jiných xxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pacientem xxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxxxx xxxx opatrovníkem xxxxxxxx nebo x xxxxxx souhlasem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti x xxxxx xxxx x výkonu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx x povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx z xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx potřeby xxxxx práce,

g) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx účely.

§42

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx posudek") xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxx x tomu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx x xxxxxxx potřebných xxxxxxxxx vyšetření (xxxx xxx "lékařská xxxxxxxxx"),

x) xxxxxx ze zdravotnické xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx xxxxx jejím xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xx-xx xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx, xxxx jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx zdravotním stavu xx xxxxxx zdravotnická xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, též xx xxxxxxx xxxxxx x této xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx práce, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxx které xx xxxxx posuzována, x xxxxxxxx, za xxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx, xxxx nároků xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzované xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, nemá-li xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x posuzovaná xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství nebo x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx zákon nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x).

§42x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42 xxxx. 1 xxxx. b) lze xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx

x) x výpis xxxxxx xxxxxx poskytovatel, xxxxx xxx dříve xxxxx xxxxxxxx posudek, x

x) xxxxxxx od xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzované xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpis, xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx zdravotním stavu, xxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx posouzení zdravotního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzované osoby x xxxx nejdéle 90 xxx xxx xxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxx §42 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního stavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podklady xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxx dokumentace, popřípadě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxxx právní předpis xxxxx §60.

(4) Výpis xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xx může xxxxxxxxxx xxxxx vyžádat prostřednictvím xxxxxxxxxx osoby.

§42a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 202/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§43

(1) Xxxxxxxx posudek xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxx, nejdéle

a) xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxx ústního xxxxxx žádosti xxxxx §42 xxxx. 1,

x) xx 45 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 1, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x povolání, xxxx

x) xx 45 pracovních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 1, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů a xx-xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx posoudil, xxx xxxxxxxxxx pozbytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx bylo způsobeno xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání, xxxxxxx účelem xxxxxxx xxxx posouzení zdravotní xxxxxxxxxxxx x práci.

Lhůty xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xx obdržení posledního xxxxxxxxxx podkladu pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx §42 xxxx. 1 neběží. Písemná xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x) xxxx záznam x xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x posuzované xxxxx. Xxxxxx podepíše xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 90 dnů před xxxxxx xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxx posudku, xxxxx xxxxxx platnost xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx lékařského xxxxxxx xx závěrem xxxxx §44 odst. 4 xxxx. a). Xxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx §52 xxxx 60 xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx x xxxxxx lékařského xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxx. a). Xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx posudek xxxx mít náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx23) x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem podle §52, 60 xxxx 65, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být zřejmé, xxx xx posuzovaná xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobilá, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilá x xxxxxxxxx, xxxxxxxx pozbyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Součástí lékařského xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 návrh xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a poučení x xxxxxxxx vzdání xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 odst. 1. X poučení xx xxxx xxxxx, x xxxx lhůtě xx xxxxx xxxxx xx přezkoumání podat, xx kterého xxx xx xxxx lhůta xxxxxx x xxx xx xxxx nemá xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx o zdravotní xxxxxxxxxxxx x práci, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx posuzovaná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v lékařském xxxxxxx pouze x xxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx posuzovaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zdravotní xxxx xxxx déle než 180 xxx xxxx xxx předpokládat, xx xxxxx zdravotní xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx 180 xxx, x xxxxx této xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx lékařský xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, avšak xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci, ale xxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem nebo xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx závěru x dlouhodobém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx posuzovaná xxxxx smí, xxxx xxxxx nadále xxxxx xxxxxxxxx práci xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx závěr xxxx být xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4, xx-xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, že důvodem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx konat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ten, kdo x xxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx provádět xxxxxx xxxxxxxx nesprávností, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 4 xxxx 5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §44 odst. 1 xxxx z xxxxxxxxx podnětu. O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §44 xxxx. 1.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba odmítne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyšetření, xxxxx xx její součástí; xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaznamená do xxxxxxxxxxxx dokumentace vedené x této xxxxx.

(8) Xxxxxxxx nebyl lékařský xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 nebo xxxxxxxx xx posuzovaná xxxxx xxxxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, hledí xx xx ni xxx xxxxxxx, pro xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpoklady xxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxx byl xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a posuzovaná xxxxx se xx xxxxxxxxxxx, hledí xx xx ni jako xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ode xxx, xxx xxxxx platnost xxxxxxxxxxx lékařského posudku.

(9) Xxxxxxxx o lékařský xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx odstavce 7 xxxxx jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx jako xx xxxxx, xxxxx pozbyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx, jejíž zdravotní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx požadavky, ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx, xxxxx o posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx posuzovanou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx jeho xxxxxxxx

x) xxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 stvrzené xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx-xx x osobu uvedenou x odstavci 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx občanského xxxxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx o posuzované xxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx doloženo xxxxxxxxxx, xxxx

x) na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxx právním xxxxxxx vůči xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx22), xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx posudku odmítne xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx převzetí xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posuzující xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posudku. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4.

(3) Xxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práva nebo xxxxxxxxxx, předává lékařský xxxxxxx posuzovaná xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxx nestanoví xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xx závěrem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzované xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poprvé, xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) se xxxxxxx x zdravotní způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilosti s xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx uvedena opakovaně x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kompenzačně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxx xxx xxxxx, které xxx předán, dnem, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx dnem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x potvrzení xxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx nastávají xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx.

X xxxxxxx, xxx xx oprávněná xxxxx xxxx podle §46 xxxx. 1 práva xx xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x), nastávají xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx.

(5) Lékařský posudek xxx uplatnit xxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx, xx 90 xxx xxx xxx jeho vydání, xxxx-xx x něm xxxx xxxxx právním xxxxxxxx stanovena xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx lékařský posudek xxxxx §47 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx, xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzeného xxxxxxx. Xxxx první x xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, na kterou xxx vydán,

b) je-li xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52 nebo 60, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, dnem, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2,

c) dnem, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx stejný xxxx, pokud z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Lékařský xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xxxxxxxxx, je-li

a) xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xx stejným xxxxxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x za stejných xxxxxxxxxx podmínek, xxxx

x) xxxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx kterému xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxx xxx xxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb uživatele xxxx poskytovatelem xxxxx §54 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxx zdravotního stavu; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxx, xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxx.

§45

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx že xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nezpůsobilou, xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xx doby, než xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx posudku.

(2) Xxxxxxxxxx lékař, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx že xxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx kterým xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx pacienta a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx poskytovatel xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx sdělil. Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x podezření, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx stavu. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx posudku, xx xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, které uplatněním xxxxxxxxxx xxxxxxx vznikají xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx-xx xx tato xxxxx známa xxxx xxxxxxxx xx její xxxxxx pacient xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx lékařského xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xx xx vyzvání poskytovatele xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx x tomu xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§46

(1) Má-li xxxxxxxxxx xxxxx nebo osoba, xxxxx xxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti, za xx, že lékařský xxxxxxx xx nesprávný, xxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxx prokazatelného xxxxxxx podat návrh xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx posuzovanou xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do 10 pracovních dnů xxx dne jeho xxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxx uvedenému ve xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx xx lze xxxxx. Písemné xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x vzdání xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx vzdala, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx záznam xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1, poskytovatel xxxxx odloží. Xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vznikají xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxx objektivně xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx zmeškání xxxxx pro xxxxxx xxxxxx promine. Požádat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bránil xxxxx uvedené xx xxxx druhé xxxx xxxxxx xxxxxxx učinit. X žádosti x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx nezabývá. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 60 dnů. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx odložení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vznikají xxxxx xxxx povinnosti, xxxxx xx xx xxxxx, x posuzované osobě, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxx účinek, xxxxxxxx x jeho závěru xxxxxxx, xx posuzovaná xxxxx je xxx xxxx, xxx nějž xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobilá x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx dlouhodobě zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xx x lékařském xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx uvedena xxxxxxxxx x spočívá v xxxxxxx určitého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, napadený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 x tím, xx xxxxx počíná xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotnické dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx poskytovatel xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku x xxxxx stanoviska, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu

a) xx 10 xxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx 45 xxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x lékařský xxxxxxx x

1. xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx §43 xxxx. 1 xxxx. c),

c) xx 30 xxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx c) xxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx odstavce 4, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečnost, xx mu byl xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, a posuzované xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx návrh xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx návrhu na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx postoupí-li návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx vyhoví xxxxxx xx přezkoumání posudku x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x tomu vedly.

§47

(1) Příslušný správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx

x) xxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxx provedeno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařem s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx provedeny xxxxxxxx xxxxxxxxx, které stanoví xxxxxx předpisy xxxx xxxxx xxxxxxxxx posuzující xxxxx,

x) byl zdravotní xxxx posuzované xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52, 60 xxxx 65 xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy24),

d) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25) x

x) xxxxx o xxxxxxxxx zdravotní způsobilosti xxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxxx osoby aktuálně xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx posudku.

(2) Xxxxxxxxx správní xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx na přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vrátí věc xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx lékařského xxxxxxx, xxxx

x) napadený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o dalších 15 xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x doplnění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxx §54 xxxx. 2 písm. a) x §57a, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podklady xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx,

x) požadovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydanému xxxxx xxxxxxxx 2 xx nelze odvolat. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, vztahují xx xx postupy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx správního xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxx posuzované xxxxx xxxxx x tom xxxxxxx, xxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že posouzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx pravděpodobně x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§48

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx §46 a 47 se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx je-li xxxxxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxx služba, návrh xx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx posuzující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxx §46 xxxxxxxx xxxxxxx přezkoumá; xxxxx ředitel organizační xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx §47,

b) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx §46 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxxx xx řediteli Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47,

x) Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a informace, xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nevyhoví x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx řediteli Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace, xxxxx xxxxxxxxx podle §47,

x) Generální ředitelství xxx, návrh na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékař; xxxxx xxxxxx xx přezkoumání xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §47,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxx předá xxxxxxxxxx xxxxx určenému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx jím xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xxxxx xxxxx §46 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx Ministerstvu xxxxxx, xxxxx postupuje podle §47,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku předá xxxxxxxxxx xxxxx řediteli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx §46 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx přezkoumání xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, předá xx Xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxx xxxxxxxxx podle §47.

(2) Xxx-xx x přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx způsobilosti leteckého xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx zákona x xxxxxxxx letectví.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxx posudky

§49

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx se použijí xxxxxxxxxx §41 xx 48 xxxxxxx x xxx, xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx osobě, xxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručence; v xxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxx xxxxx rovněž doklad x odeslání prostřednictvím xxxxxx schránky xxxx xxxxxx uložený x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x funkcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložených xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxx; xxxxx xxxxx xxxx odkladný xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5 xxxx 5 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytovatel, xxxxx rozhodnutí xxxxx, x xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx; návrh xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí může xxxxx xxxx osoba xxxx osoba, které xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti.

(2) Xxxxxx-xx se pacient x xxxxxxx xx xxxx zdravotní stav xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx, zdravotnický xxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx důvody, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; záznam podepíše xxxxxxxxxxxx pracovník x xxxxxx.

(3) Xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx xxxxx a xxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx uplatněním xxxxxxxx xxxxx x povinnosti. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předpisy, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§50

Xxx rozhodování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) xx xxxxxxxxxx §41 xx 48 xxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx posuzuje x xxxxxxxx posudek x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx lékař pro xxxx a xxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx. X xxxxxxx uchazečů x vzdělávání xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx udělilo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx posudek x xxxxxxxxx způsobilosti osoby xxxxxxxxxxxx se na xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb xxxx xxxxx,

x) na xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je samostatně xxxxxxxxx xxxxx, vydává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxxxxx přípravu a x xxxxxx průběhu xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxx xxxxx, x pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx posudek x zdravotní způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx povolání xxxx xxxxx prvním xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxx xxxx praktickou xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxx xxxxx, x xxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemá, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx a) nebo x) a xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx připravující xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x písmenu x),

2. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx b).

Posuzujícím xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx lékař se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx b) xx x) je lékař xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti a xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx pracovní xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx výkon povolání xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávána xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx první x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoveny jiným xxxxxxx předpisem21),

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx začíná x xxxx xxxxxx xxx 12 kalendářních měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx posudku podle xxxxxxxx 1 x xxxxx nedošlo během xxxx doby xx xxxxx zdravotního xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xx v tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 12 kalendářních xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxxxxx přípravu, nebo

c) xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) x tělesné xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x vyučování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxxx registrující xxxxxxxxxxxx,

x) x organizovanému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rekreaci určené xxxxxxx vrstvám obyvatelstva9), xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydává registrující xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxx tělovýchovné xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx sportem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxx cílem xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx tělovýchovné xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx sportem xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx oblast xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxx sportovní reprezentaci xxxxxx přípravy talentovaných xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx resortních sportovních xxxxxx nebo sportovních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx,

x) xx vzdělávání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatel x oboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx škol zaměřených xx xxxxx x xxxxxxxx výchovu a x průběhu výuky xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňovaném xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx studia xxxxxx poskytovatel v xxxxx tělovýchovné xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxx registrujícím xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx lékař xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx praktické lékařství xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx lékařství xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Právnická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx střední xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) postupy při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxx lékařských prohlídek xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, stavů xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx omezují xxxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxx výchově xxxx xxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky a xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdraví, xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxx zdraví při xxxxx x ochranu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x nemocemi xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx první xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx výkonem xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx x zaměstnání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx

x) poskytovatel x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx lékařství, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx práce xx xxxxx pracovištích, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx10) do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, druhé xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx práce xxxxxxx, xxx jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx x poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) může, jde-li x práce xxxxxxxx xx kategorie první xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx práce xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem podle §60 nebo jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx prohlídek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x práci a xxxxxxxx xxxxxxxxxx posudků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo osoby xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx20); xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §53 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx povinen, xxxxx-xx xx změně xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxxxx x poskytovatelem xxxxx xxxxxxxx 1 o xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to nejpozději xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx20), xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci x xxxxx lékařský posudek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci; pro xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26). Povinnosti xxxxxxxxx x §57 xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx lékařské prohlídky, xxx práce, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx práce, které xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 1 xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnocení rizik xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Vstupní lékařskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajišťuje xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxx práce, xxxxxx práce, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx práci x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rizikovým xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dočasně přiděluje x xxxxxxxxx xx xxxxxx uzavřela xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce x xxxxxx práce x uživatele, x xx, prostřednictvím

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uživatele.

§55

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, vstup xx xxxxx své pracoviště x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx jim informace xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx údajů zjištěných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx pracovních xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxx režim,

b) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx podle §60,

x) xxx zařazování zaměstnanců x xxxxx postupovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti,

d) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídce, vybavit xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx prohlídky; xxxxxx obsahuje údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx podle §60 x xxxxx xxxxx, xxxxx je stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx způsobilost nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracovnělékařskou xxxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 odst. 2 xxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x),

x) informovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x zaměstnance nastaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem podle §60 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx rizikové xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx právo xxxxxx zaměstnance na xxxxxxxxxx pracovnělékařskou prohlídku, xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu podle §54 odst. 2 xxxx. a), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57a, xxxx

2. pracovnělékařským xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §58a xxxx. 1 xxxx. a), a

3. xxxxxx xxxxxxxxxx službám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 nebo 2 pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jméno a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytovatelů, xxxxx ho přijali xx xxxx,

x) sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx všechny jemu xxxxx nebo podezřelé xxxxxxxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

§57

(1) Poskytovatel pracovnělékařských xxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) informovat zaměstnavatele x xxxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xx zdravotní xxxx xxxx zaměstnanců,

c) xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxx §60 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xx pracovištích xxxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx-xx zaměstnavatelem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pracovištích xxxxxxxxx,

x) spolupracovat se xxxxxxxxxxxxxxx, zaměstnanci, xxxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci a x odborně způsobilými xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx11), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx12),

x) neprodleně xxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx podnět xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx12), xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxx dozoru xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx13), x případě, xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxxx xxx zaměstnavatele, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §60, odděleně od xxxxxxxxxxxx dokumentace vedené x konkrétních xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx od zdravotnické xxxxxxxxxxx vedené o xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx registrujícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo provádět xxxxxx biologického xxxxxxxxx xxx stanovení hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx jiným právním xxxxxxxxx27), včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podnět x vyžádání mimořádné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxx §45 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx zaměstnance xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxx lékařská prohlídka") x xxxx nároku xx následné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx10) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx je uděleno xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx podle §55 xxxx. 1 písm. x); xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx návaznosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb registrujícímu xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxx, x xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx lékařské xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx pracovní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odezvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má podezření, xx xxxxx x xxxxxx xxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx měření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření14). V xxxxxxx nesouhlas xx xxxxxxxxxx měření nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Státní xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxx a své xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§57x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 písm. x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx dohodnut x xxxxxxx smlouvě xx xxxxxxxxxxxxxxx; xxx xxxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1.

(2) Ve xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx vzájemného předávání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách,

d) xxxxxx, xxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, jehož xxxxxxxxxxxxxxx xx součást xxxxxxxxxxxxxxxx služby zajišťuje, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádějící na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§57x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 202/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§58

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx,

x) sledování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx lékařských xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x povolání x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxx xxxxx.

§58x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo obdobného xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx službách x xxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 písm. x) xxxx b), xxxx pro výkon xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x

x) dalších xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xx kterými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) x x).

(2) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xx xxxxxx osobou xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxx §55 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

b) je xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. x) a x) xxxxxxx xxxxxx lékaři,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanec, který xx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a),

d) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx podle §57 xxxxxxxxxxxxxxx zdravotnických pracovníků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

2. xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, které jsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pouze prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1.

§59

Posuzování zdravotní způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx

(1) Jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xx x zaměstnání, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k práci xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádí

1. xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx, x xxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xx xxxxxxx smlouvy xxxxx §57a,

2. registrující xxxxxxxxxxxx, ke kterému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx se o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx20) xxxxx x xxx-xx o xxxxx xxxxxxx v §54 odst. 2 xxxx. x), xxxx

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §58a xxxx. 1 písm. a),

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vznikem

1. xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohodou x xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx osoba ucházející xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoveny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx xxxxxx právními xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx vstupní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx-xx pochybnosti x zdravotní způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx, která xxxx prací xxxxxxxxx x která xx xxx vykonávána xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zdravotně nezpůsobilou x xxxxxx xxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlídce xxxxx xxxx 1, 2 xxxx 3.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx. Zaměstnavatel xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vztah. Xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xx x případným zaměstnavatelem xxxxxxx x úhradě xxxxxxx lékařské prohlídky x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx vztahu, anebo xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Vstupní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx k xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§60

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx15) xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x práci xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx rizikových xxxxxxx pracovního prostředí x xxxxxx, xxxxx x xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vylučují nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x náležitosti potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxx xxxxx požadovat xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Nemoci x xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

§61

(1) Xxxxxxxxx stav xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx zjišťují x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx.

(2) Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, uznávají x vývoj zdravotního xxxxx osoby s xxxxxxx nemocí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru pracovní xxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jinak; xxx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx-xx xx účelné, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx lékař xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx uznává xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedeným x §61 odst. 1, a xx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx to důvodné, xxxxxxxxxx xxxx provedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §61 xxxx. 2 x

x) xxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(2) Poskytovatel uvedený x §61 xxxx. 1 a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x povolání xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nadále xxxxxxxx xxx trvání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx podle §65.

(3) Xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx x povolání16) xxxxxxx

x) příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

b) Xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxx nemoci z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 2, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x zahraničí, x xxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx práce x xxxxxxxxx vykonávána, xxxxxxxxx dalších zjištění x xxxxx výkonu xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx pobytu posuzované xxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jinak; k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ověřený xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xx nemoc xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx nadále xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §65. Xxxxxxxxxxxx uvedený x §61 xxxx. 2, xxxxx xxxxx xxxxxxxx posudek, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §44 odst. 1 x xxxxxx osobám, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx §65.

§63

(1) Ošetřující xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x poskytovateli uvedenému x §61 odst. 1 nebo 2 xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklo xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 xxxx. 2, je-li podezření, xx xxxxx již xxxxxx nesplňuje podmínky xxx xxxxxx nemoci x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §61 xxxx. 1 xxxx 2 xx xxx xxxxxxxxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 xxxx. 2, xx-xx podezření, že xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx uvedený x §61 xxxx. 2 xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x nesprávných xxxxx, xxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxx známy, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx posouzení xxxx xxxx lékařský xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nemoci z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx již xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxxx nemoci x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x §61 xxxx. 1 nebo 2, x xx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx poskytovatel xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx x podezření podle xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxx sdělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(4) Jestliže xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx podrobit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nahlíží xx xx xx xxxx xx osobu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §61 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxxxx, kde xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxx zjištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx klinického testu, xxxxxxxxx xxxxxxxx vzorku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Zaměstnavatel xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx umožnit xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci. Zaměstnavatel xx rovněž povinen xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx pracoviště xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx §62 xxxx. 3 písm. a) x Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §62 odst. 3 xxxx. x).

§65

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) bližší xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x povolání,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx při posuzování xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 2 předávají xxxxxxxx xxxxxxx x nemoci x xxxxxxxx,

x) podmínky, xx nichž xxxxx xxxxx xxxxxx uznat xx xxxxx z xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, kterým se xxxxxx nemoc z xxxxxxxx xxxx kterým xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nemoc z xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Povolení k xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx z povolání xxxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx jeho žádosti, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele,

b) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a objem xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx minimální xxxxxxxxxx zabezpečení,

d) xxxx xxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx, xxxxx musí xxxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení,

f) xxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx před podáním xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx pro předložení xxxxxxx,

x) území, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx požadovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podkladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x skutečností x nich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezeným xx xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve vztahu x území, pro xxxxx xxxx být xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx určování xxxxxx žadatelů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx praxe x xxxxxx služeb, xxxxx jsou xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

(4) Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na základě xxxxxxxx pořadí pouze xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx 5 xxx x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx provádějí nejméně 2 lékaři xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx každý x xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a),

b) xxxxxxxx území, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k uznávání xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§66x

(1) Ministerstvo z xxxx xxxxxx rozhodne, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jenž je xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxx dostupnosti xxx pacienty, xxxxxxxxxx x uznávání nemocí x xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 2 xxxxxxxxxx žádost o xxxxxxxx x uznávání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx splněna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx z nich x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní doby, xxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §68 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby xx dobu nejméně 5 let x x xxxxx xxxxxxxxxx x uznávání nemocí x xxxxxxxx provádějí xxxxxxx 2 lékaři xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx se zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx lékařství, x to xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vymezí xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovány, rozsah x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xx být posuzování x xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx zajišťováno.

§66a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 202/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§67

Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx uděleno, x to xx 15 xxx ode xxx xxxxxx vzniku.

§68

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pracovní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x povolení,

b) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §66 xxxx. 5 xxxx. x),

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxx uznávání nemocí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x poskytovatele, kterému xx skončení xxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx §66 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx novému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k uznávání xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.

Díl 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k práci, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx

§69

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xx rozumí též

a) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "příslušník bezpečnostního xxxxx"),

x) ozbrojené xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu vůči xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x ústavy xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) služební xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ve xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ve svých xxxxxxxxxxxxxx zařízeních.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx rozumí též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx České republiky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx x podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zaměstnancem xx rovněž xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx práce.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx rozumí též xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, žáků xxxxxxxxxx xxxx x zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §6669 xx xxxxxxxxx.

§69x

Xxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sboru xxxx x ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx, který se xxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx služebního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx státního xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx služby xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx služebního poměru xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§69x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 202/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ozáření

§70

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Klinickou xxxxxxxxxxxx xx lékařské ozáření xx rozumí xxxxxxxxxxx xx jednotlivé části xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xxxx

x) odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxxx části lékařského xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x aplikující xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx lékař xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx lékařské xxxxxxx, xxxxx jsou mu xxxxx, xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Aplikujícím xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádět činnosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx jednotlivé xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost.

(5) Národními xxxxxxxxxxxxxx standardy xx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx ozáření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardy"). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ionizujícího xxxxxx xx rozumí postup, xxx němž xx xxxxxxxxx lékařská xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§71

(1) Xxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je lékařské xxxxxxx, je xxxxxxx

x) xxxxxxx lékařské xxxxxxx xxx x případě, xx xxxxxxx jeho xxxxx přínos xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zdraví xxxxx nebo xxxxxxx xxx společnost, xx xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření; xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicíny xxxxxxxxxx x aktualizuje xxxxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx radiologických xxxxxxxxx, jsou-li x xxxxxxxxx, konkrétních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx; x případě, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vypracovány, xxxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 1 roku xx xxxxxxxx xxxx metody,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, navrhnout řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x odstranit xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klinického xxxxxx x tomu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x odstranit xx; xxxxxxx klinický xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pracovištích xxxxxxxxxxxxxx zařízení vybavených xxxxx zubními xxxxxxxx xxxx kostními xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dodržování pravidel xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx vyšetřeních x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxxxxx ozáření x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a u xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být xxxx xxxx ozářeny v xxxxxxx těhotenství x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádějícím xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx lékařské xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb xx radiologických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zubními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx denzitometry, xxxxxxxxx činnosti související x lékařským xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x aby xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxxxx; způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx xxx lékařském xxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx,

x) xxx poskytovaní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, jejichž součástí xx xxxxxxxx ozáření, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx významné pro xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

(1) Lékařské xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nezavedené metody xxx provádět jen xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx radiologickým xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metod xx xxxxxxx použijí xx ozáření zdravých xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx dobrovolné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, včetně xxxx xxxxxxx, která xxxxxx mít xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx podstupující ozáření, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx posouzeno xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxx a xxxxxxx xxx radiační ochraně xxxx x rámci xxxxxx lékařského xxxxxxxxx xxxx léčby, obsah xxxxxxxx indikujícího xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx ozáření,

b) pravidla x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pracovnělékařských xxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx,

x) pravidla x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx radiační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx těhotenství x xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx lékařském ozáření.

§73

Národní radiologické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx odbornou, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx parametry xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na kterých xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, minimální vybavení xxx jejich xxxxxxxx x nastavování,

c) xxxxxx xxxxxxxxx zátěže xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Díl 2

Klinické audity

§74

(1) Xxxxx interního klinického xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jsou prováděny x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zda je xxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx jedenkrát za xxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a jsou xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx které xx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx termín xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx provedly, a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§75

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxx radiologických xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxx je lékařské xxxxxxx, x xx xx xxxxxx zlepšení xxxxxxx a výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x národními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx-xx to xxxxxxxx, xxxx zavedeny xxxx xxxxxxxxx. Externí xxxxxxxx audit xx xxxxxxx nejméně jedenkrát xx 5 let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx audit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx souhlasného xxxxxxxxx stanoviska Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Oprávnění x xxxxxxxxx externího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx externího xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx písemnou xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx nebo člen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx současně statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu jiného xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx poskytovatelem,

c) má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x národními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx") pro xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařského xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření xx xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kardiologie,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. nukleární xxxxxxxx x

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu, pro xxx xx žádáno x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§76

(1) Xxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx externího klinického xxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxx xxxxx žadatele,

b) identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx adresu bydliště xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) datum, xx xxxxxxx xxxxx externí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx oprávnění xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx připojí

a) xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx nebyl xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx výpis x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky byly xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx byl proveden; xxxxxx x xxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx jména, xxxxxxxxx xxxx, příjmení; x xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilost k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx; x xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí lékařského xxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařského xxxxxxx.

§77

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xx kterého xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x provádění externího xxxxxxxxxx auditu xx 30 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klinického xxxxxx, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klinického xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxx, v žádosti x xxxxxxx oprávnění x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx příslušnými xxxxxxx. Změny xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx být xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx x xxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx oprávnění x provádění externího xxxxxxxxxx auditu, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx záznam xx xxxxx; v ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx okolností x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho odejmutí.

§79

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx externího klinického xxxxxx zaniká

a) zánikem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx xxxxxxxxx klinického xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) přestala xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §75 xxxx. 3, xxxx

x) x odejmutí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx opakovaně porušila xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §78 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx v §81 odst. 2 xxxx xxxxxxx klinický xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §81 xxxx. 3.

§80

Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §77 odst. 2.

§81

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovatelem a xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx nestranně,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytovateli, x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§82

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx provedla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klinického xxxxxx (dále jen "xxxxxx").

(2) Zpráva xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx audit, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x poskytovateli, xxxxx xxxx

1. v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České republiky xxxx x případě xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x popřípadě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxx osoby obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx lékařského xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx proveden, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

d) xxxxx průběhu a xxxxxxxx externího xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx stanovené x §75 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Právnická osoba, xxxxx xxxxxxxx externí xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klinického xxxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) x e).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx externí xxxxxxxx audit xxxx xxxxxxxx poskytovatelů, u xxxxxxx xxxxxxxx externí xxxxxxxx audit.

XXXXX VI

OCHRANNÉ XXXXXX

§83

(1) Xxxxxxxx léčení se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxx léčení ústavní xxxxxxxxxx formou lůžkové xxxx xxxx jako xxxxxxxx léčení ambulantní xxxxxxxxxx formou specializované xxxxxxxxxx péče.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soudem xxx též vykonávat xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody ve xxxxxxxxxxxxxx zařízeních Xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx ústavní xxxxxxxxxx formou stacionární xxxx a xxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dochází xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx jinak.

§84

(1) Poskytovatelé jsou xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ochranné léčení xxxx výkon trestu xxxxxx svobody, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxx, do xxxxx xxxxxx xxxx činnosti xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vedle xxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijetí pacienta x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zdravotních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx.

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx pacientem, nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxx xxxxxxxx narušovaly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx důvodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx balíky xxxxxxxx; xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x pacientovi; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx právního zástupce xxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x používání xxxxxxxx x písemný xxxx xxx komunikaci x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krátkodobé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) požadovat xxxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx mohl xxx nebezpečný sobě xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx korespondence xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x orgány xxxxxxx moci, Veřejným xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx misí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxxx úmluvy, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s předpokládanou xxxxx léčení x xxxxxxxx změny formy xxxxxxxxx xxxx podle §83 xxxx. 1, x níž je xxxxxxxx léčení vykonáváno, xxxx x individuálním xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx řádem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx (xxxx xxx "vnitřní xxx"), xxxxx podání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x seznámení xxxxxxxx s jeho xxxxx x xxxxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx přítomen podání xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postupem podle xxxx první xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupem.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxx xxxx xxxx pacientovi xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxx krátkodobé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxx xxxxxx xx vystaví xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x lze-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení nedojde x jeho xxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxxx chování, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ochranné léčení xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx léčení a xxxxx xxxxxxx individuální xxxxxxx xxxxxx.

(3) Žádost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxxx opuštění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxxxx, xxxxx jeho narození, xxxx, na xxx xx vystavena, x xxxxxx místa, xx xxxx se pacient xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx ústním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx propustku xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x odmítnutí, v xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx novou xxxxxx xxxxxxxx za 7 xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxx žádosti.

§87

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčení xxxx xxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxxxxxxx-xx pacient xxxxxxxx způsobem individuální xxxxxxx postup ochranného xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx ochranné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx. Pokud je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody, xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Poskytovatel zajišťující xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxx léčení xxxxxxx, xx

x) nemůže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx léčení z xxxxxx uvedeného x §84 xxxx. 2; xxxxxxxx tohoto oznámení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx termínu xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx xxxx ambulantní péče, x xxxxxxx stanoveném xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx ochranného xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx nařízeného xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx vzdálil,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx termínu,

c) xxxxxxx byl na xxxxxxx xxxxx změny xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vykonávajícího ochranné xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatrovník, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zajišťující ochranné xxxxxx mimo výkon xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xx 24 hodin xx okamžiku, xxx xxxxxxxxxx uvedená v xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §87 odst. 2 a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochranného léčení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezletilého xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxx xxxxx §85 a 86.

§87x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 202/2017 Xx. x účinností xx 1.11.2017

§88

(1) Xxxxxxx je xxxxx povinností stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinen

a) xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx všech zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx není xxxxxxx právo pacienta xxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho právo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkony, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podrobit xx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx u xxxx neměl xxx, xxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebný xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx,

x) umožnit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxxx krátkodobého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx adresu, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevystaví.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo c) x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§89

(1) Náklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx patnáctého xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx.

XXXXX VII

PROTIALKOHOLNÍ X XXXXXXXXXXXXXXXXXX ZÁCHYTNÁ XXXXXX

§89x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a protitoxikomanické xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx") je xxxxxxxxx službou xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx látky xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, majetek xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx záchytné xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx stanice"). Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Záchytná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx záchytné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených v §89b xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, včetně nezbytné xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx ohrožení zdraví xxxxxxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx území xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 31.5.2017

§89x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, která xxx vlivem xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx nekontroluje své xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osobu, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx podrobit vyšetření x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x akutní intoxikací, xx dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx.

(2) Xx záchytné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobu

a) xxxxxxxxx xx životě xxxxxxxx základních životních xxxxxx, x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x masivním xxxxxxxxx xxxx osobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx 15 xxx.

(3) Xxxxx xxx umístit xx záchytné xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx určeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebe xxxx jinou xxxxx xxxx poškozuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x poskytovatel záchytné xxxxxx xxxx nemůže xxxxxxxx vlastními xxxxxx, xxxx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx22) xxxxxxxxx policistou, xxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxx, zabezpečovací xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Osobě umístěné x záchytné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 65/2017 Xx. x účinností xx 31.5.2017

§89c

Doprava do xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Dopravu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ten, kdo xxxx osobu vyzval x orientačnímu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně zdraví xxxx škodlivými účinky xxxxxxxxxx látek.

(2) Pokud xxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx x poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zabránit vlastními xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx požádat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxx vyzvanou k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx zdraví před xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx policii a x případě xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx detence xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

§89d

Oznamovací xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytovatel záchytné xxxxxx jejímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, je-li mu xxxxx xxxxxxxxxxxx znám.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx

x) jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx vyšetření x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§89x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 65/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.5.2017

§89x

Xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxxxx xx záchytné xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx látky, xxxxx xxxxxxxxxxxxx záchytné xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, komu tyto xxxxxxx vznikly. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx28), zaměstnavatel, kontrolní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odbornému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx hradí xxxxxxx, xxxx xxx náklady xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záchytné xxxxxx nezbytné x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx služba poskytována, xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prokáže-li xx xxxxxxxxxx alkoholu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx náklady xx tlumočení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnuta. Xxxxx xxxx záchytná xxxxxx xxxxxxxxxx nezletilé xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx tlumočení její xxxxxxx zástupce. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx alkoholu xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxx náklady xx xxxxxxxxx ten, xxx nese xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXX

§90

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nezajistí, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pacient xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2,

x) ustaví xxxxxxxx komisi, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx člena x xxxxxxxxxxxxx je x xxxxxxx x §13 xxxx. 3 xxxx 4, xxx-xx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx

1. x xxxxxxx x §14 xxx písemného souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů,

2. xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise podle §17 xxxx. 3 xxxx. x) anebo xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx kladného xxxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxx §17 odst. 4 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx xxxx. 3,

3. xxx xxxxxxx xxxxxxx pacienta xxxxx §21 xxxx. 3 písm. a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pacienta xxxxx §21 xxxx. 2, xxxx

4. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §24 xxxx. 3 písm. x) nebo kladného xxxxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx §24 odst. 3 písm. x) xxxx souhlasu xxxxx xxxxx §24 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxxxxx výkon xxxxx §24 odst. 1,

x) xxxxxxx

1. xxx písemného xxxxxxxx zákonného zástupce xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx soudu podle §13 xxxx. 2 xxxx. c) sterilizaci xx xxxxxxxxxxx důvodů,

2. xxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxxxx pacienta xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx kladného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 odst. 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 4 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx transsexuálních xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, nebo

3. bez xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx pacienta xxxxx §24 xxxx. 4 xxxx. x) nebo xxxxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 písm. x) nebo souhlasu xxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx sterilizaci, kastraci xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx důvodů xxxx jiné xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 nebo 2, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxx §17 odst. 2, 3 xxxx 5, jde-li x xxxxxxxx, xxxx x §21 xxxx. 2, 3 xxxx 4, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx transsexuálního xxxxxxxx, xxxx §24 xxxx. 2, 3 xxxx 4, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) poskytne, xxxxx nebo daruje x rozporu x §29 odst. 2 xxxxxxxx genetického vyšetření xxxxxxxx třetím xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx lidského genomu x jiných důvodů, xxx xx xxxxxxxxx x §30 odst. 1, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §30 xxxx. 2 umožní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx vytvořit xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §30 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx postupů,

j) xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §31 xxxx. 2,

x) vydá xxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx vydání xxxx xxxxxxxx podle §42 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxx lékařský posudek, x jehož xxxxxxxxxxx xxxx oprávněn podle §46 odst. 1 xxxx §47 xxxx. 1,

x) xxxxxx posudek xx xxxxx xxxxxxxxx x §43 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 5,

x) x xxxxxxx x §47 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podklady xxxx xxxxxxxx určenou xxxxx,

x) xxxx xxxxx x xxxxxxxx, x když xxxx oprávněn nemoci x povolání xxxxx §61 xxxx. 2 xxxxxxx, nebo

p) xxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklo xxxxxxx podezření xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx již xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx uznání xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody asistované xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx lidských xxxxxx x xxxxxxx x §9,

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzájemné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x asistované xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §10 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx anonymního xxxxx xx dobu 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezavedené xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx nezavedené metody x xxxxxxx x §33 xxxx. 4 xxxx 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nezavedené metody, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §36 xxxx. 5 odejmuto xxxxxxxx x ověřování,

d) v xxxxxxx s §37 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx ustaví xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x §38 odst. 2,

e) x xxxxxxx x §37 xxxx. x) xxxxxxxx pojistnou xxxxxxx,

x) x rozporu x §39 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx nezavedené xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. x) neumožní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

j) x rozporu x §39 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx ověřování xxxxxxxxxx metody.

(4) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx,

x) x rozporu x §57 odst. 1 písm. x)

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

3. xxxxxxx informační xxxxxxxxx,

x) nedá zaměstnavateli xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) x rozporu x §54 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx k práci xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž součástí xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §71 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx dodržování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §71 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx klinický audit xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxx xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §71 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx externího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nevyhodnotí xxxxxxxx učiněná xx xxxx základě anebo xxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo neurčí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §71 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dispozici xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádějícím xxxxxxxx ozáření, xxxx

x) x xxxxxxx x §71 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 1 x xxxxx-xx o xxxxxx xxxxx §84 odst. 2,

x) x xxxxxxx x §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx kontrole xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §85 xxxx. 3, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §87 xxxx. 2.

(7) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. g), x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo odstavce 3 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) 300 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), c), x), x), x) xxxx x), odstavce 3 xxxx. b), x) xxxx j), xxxxxxxx 5 xxxx. x), x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 6 xxxx. x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx n), xxxxxxxx 3 xxxx. x), h) nebo x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), nebo

e) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 5 xxxx. d) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. b) xxxx c).

§91

(1) Právnická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x když nemá x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxx §75 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klinického xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu s §78 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx procesu xxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2,

c) v xxxxxxx s §81 xxxx. 2 písm. x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx auditu xxxxxxxx xxxxxxxx procesu xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §81 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 300&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), b) xxxx x), nebo

c) 200&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§92

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) příslušný xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 1, 2, 4 x 6,

x) xxxxxxxxxxxx, jde-li x přestupky podle §90 odst. 3 x §91,

x) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle §90 xxxx. 5.

§92a

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §89b xxxx. 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pobytu xxxx xxxxxxxx xxxx x záchytné xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx.

(3) Přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx obec v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx místě může xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx obecní xxxxxxx.

(4) Xxxxxx vybírá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§93

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx krajským xxxxxx xx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

§94

Xxxxxxx xxxxx odborných xxxxxx ustavených xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zájmu18), xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x pracovním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxx xxxxxxxxx činní, xxxxxxxx xxxxxxx ušlého výdělku xx dobu, xx xxxxxx xx účastnili xx činnosti komise, x jimi xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xx Xxxxxx zákonů xxx xxxxx zaměstnanosti19). Xxxxxx xxxxxxxxx komisí xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx ustanovení

§95

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §52 xxxx. x), x) x x) x §60.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §52 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx x xxxxxxxxx §65.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx se Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §71 xxxx. 2 xxxx. x) x §72 xxxx. 3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§96

(1) Pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx žádosti podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxx bylo přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxx zákona, xx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metodu podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souhlas s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx o žádosti.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx zmrazených xxxxxxxx embryí xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§97

(1) Xxxxxxxxxxxx uveřejní xxxxxxx radiologické standardy xxxxx §70 odst. 5 xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provést xxxxx xxxxxxx klinický xxxxx xxxxx §74 xxxx. 2 xx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx smlouvu xxxxx §81 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klinického auditu xx xxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařské xxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx seznamu xxxxx §77 xxxx. 3.

§98

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závodní xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, x to xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x vydání lékařského xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, postupuje xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx posudky xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x povolání započaté xxxx vydáním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x povolání xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uvedeni v příloze x xxxxxxxx x. 342/1997 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx uznávají xx zveřejnění xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 6. Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejméně 30 xxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §66 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 3 dokončí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

Účinnost

§100

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Němcová v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

§62

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx záchytná xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 379/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx x protitoxikomanickou záchytnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 373/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx protialkoholní x xxxxxxxxxxxxxxxxxx záchytné xxxxxxx x xxxxxxxx x pobyt x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 379/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 379/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§62 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxx zahájeno přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx §47 zákona x. 373/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, dokončí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 373/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 202/2017 Xx. x účinností xx 1.11.2017

Informace

Právní xxxxxxx x. 373/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2012.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

167/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x archivnictví a xxxxxxx službě a x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

47/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 167/2012 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2013

82/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2015

205/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx mění xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

264/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x právech souvisejících x právem autorským x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

65/2017 Sb., x ochraně xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx látek

s xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

202/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

310/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

205/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

220/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 257/2000 Xx., o Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších předpisů x zákona x. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx (xxxxx x Probační x xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

371/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

112/2022 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 9. xxxxxxxxx 2021 xx. xx. Xx. XX 2/20 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 89/ /2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, §21 xxxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §13 xxxxxx x. 133/ /2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 5.5.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx o Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

25/2023 Xx., nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13. prosince 2022 xx. xx. Xx. XX 36/21 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx §89x xxxx. 1 xxxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 31.1.2023

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Rady 2013/59/EURATOM ze xxx 5. prosince 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zrušují se xxxxxxxx 89/618/Euratom, 90/641/Xxxxxxx, 96/29/Xxxxxxx, 97/43/Xxxxxxx a 2003/122/Xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 89/391/EHS xx dne 12. xxxxxx 1989 x xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2003/88/ES ze xxx 4. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx aspektech xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2) Xxxxx č. 296/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx určených x xxxxxxx x xxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx tkáních x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 227/2006 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnostech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §179 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

5) XXX XX XXX 15189 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
6) Zákon č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x pracovněprávních vztazích x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní vztahy (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx práci), xx xxxxx pozdějších předpisů.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx a ionizujícího xxxxxx (atomový xxxxx) x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 309/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vlády č. 361/2007 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) Xxxxx č. 18/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 361/2003 Sb., o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 393/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 407/2008 Xx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 585/2004 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 103/2005 Sb., x zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činné xxxxxx.
16) Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 114/2011 Xx.
17) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
18) §200 x násl. xxxxxxxx xxxxx.
19) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxxx §247 zákoníku xxxxx.

21) Například xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., x provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx vlády č. 211/2010 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v základním, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 101/1995 Sb., kterou xx xxxxxx Xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilost xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 493/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 254/2007 Sb., x vyhláška č. 352/2003 Sb., x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranných xxxxx podniků x xxxxx jednotek xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx xxxx podniků.

22) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx.

22) §21 xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

22x) Xxxxx č. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

23) Xxxxxxxx č. 98/2012 Sb., x zdravotnické xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 277/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 101/1995 Sb., kterou xx vydává Řád xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx provozování xxxxx a drážní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx č. 393/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxxxxxx nařízení xxxxx č. 361/2007 Sb., kterým xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx č. 272/2011 Sb., o xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 291/2015 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx neionizujícím xxxxxxx.

26) §103 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx práce.

27) Například xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb., kterým xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., kterou xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx prací xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

28) Zákon č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx ve školských xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx výchovné péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.