Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.05.2022 do 31.12.2023.


Zákon o specifických zdravotních službách

373/2011 Sb.

Zákon

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Základní ustanovení §1 §2

HLAVA II - ZDRAVOTNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK

Díl 1 - Asistovaná reprodukce §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11

Díl 2 - Sterilizace §12 §13 §14 §15 §16

Díl 3 - Terapeutická kastrace, testikulární pulpektomie §17 §18 §19 §20

Díl 4 - Změna pohlaví transsexuálních pacientů §21 §22 §23

Díl 5 - Psychochirurgické výkony §24 §25 §26 §27

Díl 6 - Genetická vyšetření §28 §29 §30

Díl 7 - Odběry lidské krve a jejích složek, léčba krví nebo jejími složkami

Odběry lidské krve a jejích složek §31

Léčba krví nebo jejími složkami §32

HLAVA III - OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH POSTUPŮ POUŽITÍM METODY, KTERÁ DOSUD NEBYLA V KLINICKÉ PRAXI NA ŽIVÉM ČLOVĚKU ZAVEDENA §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40

HLAVA IV - POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, POSUZOVÁNÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

Díl 1 - Posudková péče a lékařské posudky §41 §42 §42a §43 §44 §45 §46 §47 §48

Společná ustanovení pro posudkovou péči a lékařské posudky §49 §50

Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné výchově a sportu §51 §52

Díl 2 - Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání

Pracovnělékařské služby §53 §54 §55 §56 §57 §57a §58

Zajišťování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu §58a

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání §59 §60

Díl 3 - Nemoci z povolání

Oddíl 1 - Posuzování a uznávání nemocí z povolání §61 §62 §63 §64 §65

Oddíl 2 - Povolení k uznávání nemocí z povolání §66 §66a §67 §68

Díl 4 - Společná ustanovení pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci, výkonu státní služby, pracovnělékařské služby a posuzování a uznávání nemocí z povolání u příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil a u vězněných osob §69 §69a

HLAVA V - LÉKAŘSKÉ OZÁŘENÍ A KLINICKÉ AUDITY

Díl 1 - Lékařské ozáření §70 §71 §72 §73

Díl 2 - Klinické audity §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82

HLAVA VI - OCHRANNÉ LÉČENÍ §83 §84 §85 §86 §87 §87a §88 §89

HLAVA VII - PROTIALKOHOLNÍ A PROTITOXIKOMANICKÁ ZÁCHYTNÁ SLUŽBA

Vymezení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby §89a

Umístění v záchytné stanici §89b

Doprava do záchytné stanice §89c

Oznamovací povinnost §89d

Úhrada nákladů za poskytnutou záchytnou službu a za dopravu do záchytné stanice §89e

HLAVA VIII - PŘESTUPKY §90 §91 §92 §92a

HLAVA IX - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §93 §94

Zmocňovací ustanovení §95

Přechodná ustanovení §96 §97 §98 §99

Účinnost §100

č. 65/2017 Sb. - §62

č. 202/2017 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu č. 112/2022 Sb.

INFORMACE

373

XXXXX

xx xxx 6. xxxxxxxxx 2011

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxx zákon

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx specifických zdravotních xxxxxx a x xxx xxxxxxx výkon xxxxxx správy, xxxxx x povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") x xxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx specifických xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), stanoví xxxxxx xxxxxx radiační xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provádění radiologických xxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x míru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx postupy x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

§2

(1) Specifickými zdravotními xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

ZDRAVOTNÍ XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx kterých xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx lidského xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tělo xxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx embryi, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx neplodnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

1. xx málo xxxxxxxxxxxxx xxxx zcela vyloučené, xxx xxxx otěhotněla xxxxxxxxxx způsobem nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x

2. xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx neplodnosti xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nepovedou x xxxxxx otěhotnění, xxxx

x) xxxxx xxx x xxxxxxx časného genetického xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx budoucího xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmíněných xxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx nositelem je xxxx xxxx nebo xxx.

(2) Zárodečnými xxxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxx reprodukce xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

(3) Xxxxxx oplodněním xxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxx do pohlavních xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ženy.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx ženy xxx xxxxxx

x) vajíčka xxxxxxx xx xxxx xxxx2),

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx2), který xx ženou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx darované xxxxx xxxxxx2), xxx xxxxx xx uvedena x xxxxxxxxx x) x x) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"); xxxxxxxxx xxxxxx může xxx pouze xxxx, xxxxx dovršila xxx 18 let x xxxxxxxxxxxx xxx 35 xxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx věk 18 xxx x xxxxxxxxxxx věk 40 xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx použít pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek x xxx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxxxx výzkum xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx3).

§4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může provádět xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x případě xxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

§5

(1) Metody x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx2).

(2) Xxxxxxx metod x xxxxxxx asistované xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxx xxxxx volby xxxxxxx xxxxxxxxx dítěte, x xxxxxxxx případů, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx asistované xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmíněným xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx.

§6

(1) Umělé oplodnění xxx provést xxxx x jejím xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx 49 xxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ženy a xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodlají xxxxxxxxxx společně (dále xxx "xxxxxxxx xxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 6 xxxxxx; xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ženě.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx, x xxxx předložila xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxxx xxxxx vylučující xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx manželství.

§7

(1) Xxxxxxxxx buňky xxx odebrat x xxxxxx xxx metody x postupy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x

x) ženy, xxxxx xx xxx xxxxx oplodnění provedeno (xxxx xxx "xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxx způsobilá xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx poskytnutí, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx rovněž xxxxx xxxxxxxx x policejní xxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Anonymním dárcem xxxxx xxx osoba,

a) xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo zabezpečovací xxxxxxx anebo x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zařízení,

c) xxx xxxx nařízena xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx ochranného xxxxxx, xxxx

x) xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx bez souhlasu.

§8

(1) Před zahájením xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx reprodukce je xxxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx páru xxxxxxxxx x xxxxxx navrhovaných xxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx embryi, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxx na jejich xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx páru xxxx rovněž xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxx xxxxxx umělým xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx informace xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jeho výběru. Xxxxxx x podání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxx xxxxx písemný souhlas x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx dokumentace vedené x příjemkyni.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx asistované xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ošetřující xxxxx, xxxxx záznam xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příjemkyně.

§9

(1) Pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx všechna xxxxxx xxxxxx vytvořená xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx x použít xxx xxxxx umělé xxxxxxxxx xxxx příjemkyně. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pár xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx použít xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx souhlas x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x výzkumu xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx lidských embryonálních xxxxxxxxx buňkách xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odvolat; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx u jiného xxxxxxxxxx páru xxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx páru x xxxxxxx stanoveném xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx neučinil xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 10 xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pár x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx nereaguje xx xxxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx embrya zlikvidovat.

(3) Xxxxxxxxxx písemnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx známa, x xx nejméně xxxxxxx x časovým xxxxxxxx xxxxxxx 60 xxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx výzvy xxxx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Výzva xx xxxxxxxx dnem, xxx xx xx adresát xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx doručenou xxxxxxxxx xxxxx 10 xxx ode xxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxx x provozovatele xxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx xx výzva x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxxxxxx xx výzva xx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx jedné xxxxx x neplodného xxxx.

(5) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx učiněného na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace vedené x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx souhlas, popřípadě xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx embryí; xxxxxx xxxxxxxx zdravotničtí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přítomni.

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx, který xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxx x postupy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx anonymního xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dárce x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymního xxxxx x ženy xxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli, xxxxx provádí umělé xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx údaje x zdravotním stavu xxxxxxxxxx xxxxx uchovat xx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx základě xxxxxxx xxxxxxx předat xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx narozené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§11

Xx xxxxx zárodečných xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx úhradu. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, hradí anonymnímu xxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x darováním xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx embrya x xxxxxxxxx asistované reprodukce xxxxxxx. Poskytovatel, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx embrya x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x který xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxx xx příjemkyni, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx

§12

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo poškození xxxxxxxxxx žláz. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx důvodů nebo x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zdravotními xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxx nebo xxxxxx x důsledku těhotenství xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vývoje plodu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx budoucího xxxxxx.

§13

(1) Sterilizace xx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx pacientovi, který xxxxxxx xxx 18 xxx, xxxxx x xxxxxxxxx sterilizace xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů, x xx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx zástupce pacienta"); xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxx a

c) xxxxxxxx xxxxx22a).

(3) Odbornou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou

a) 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx u xxxx,

x) 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx, jde-li x sterilizaci x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx právo (xxxx jen "xxxxxxx").

(4) Xxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x pracovněprávním xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, členem xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx statutárním orgánem, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele.

(5) X xxxxxxx odborné xxxxxx xx vždy xxxxxxx ošetřující xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx rozhovoru xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x zákonný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx přizván x xxxxxxx odborné xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx započato xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx života xxxx xxxxxx pacienta. Xxxxxxx xxxxxx podá xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze zdravotního xxxxxx, xxxx trvalých xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx pacient a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plně xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vyspělosti. Xxxxxx x podání informace xxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxx, pacient x xxxxxxx xxxxxxxx pacienta xxxx opatrovník xxxxxxxx. Xxxxxxxx záznamu je xxxxx pacienta. Xxxx-xx xxxxxxx s xxxxxxx xx svou rozumovou xxxxxxxxx schopen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a přitom xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sterilizace xx xxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X případě, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nepodaří xxxxxxxxx, xxxxxxx komise xx xxxx stanovisku xxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxx. Poskytovatel xxxxx kopii stanoviska xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxxx pacienta nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Návrh xx xxxxxxx xxxxxxxx x provedením xxxxxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx k návrhu xxxxxxx písemný souhlas xxxxxxxxx zástupce pacienta xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, poskytovatel xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

§14

Sterilizaci x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provést pacientovi, xxxxx xxxxxxx xxx 21 xxx, xxxxxxx-xx xxxxxx provedení závažné xxxxxxxxx důvody, x xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx.

§15

(1) Před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx. Informace xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxxx pracovník. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx umožní. Záznam x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ošetřující xxxxx, xxxxxxx, svědek, xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx souhlasu xxxx být xxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx nejméně 7 xxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxx zdravotních xxxxxx, xxxxx musí být xxxxxxx 14 dnů.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, jestliže x xxxx pacient nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§16

Sterilizace xxxxx provádět xx zdravotnických xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "Xxxxxxxx xxxxxx").

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx testikulární xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx rozumí xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivní xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx s xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxx 21 let, x xxxxxxx

x) odborné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx specifická xxxxxxxxx porucha xxxxxxxxx xxxxxxxxx sexuálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; sexuálně xxxxxxxxxxx trestným xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx sexuálně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx pohlavního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx lékařské xxxxxxxxx prokázalo vysokou xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx spáchá xxxxxxxx motivovaný xxxxxxx xxx, x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx nebyly xxxxxxx nebo ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; skutečnost, že x xxxxxxxx nelze xx zdravotních xxxxxx xxxxxx použít jiné xxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

(3) Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx zvlášť odůvodněných xxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x), dovršení xxxx 21 let xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx života xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx žádosti x

x) kladného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 provede xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx u xxxx xxxxxxxxx parafilní porucha xxxxxxx negativní dopad xx kvalitu xxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx

x) jeho xxxxxxx xxxxxxx,

x) kladného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx soudu.

§18

(1) Xxxxxxxx komisi xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) zdravotnický pracovník, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx zařazeným xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) lékař xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx urologie,

f) právník xx znalostmi x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva.

(2) Xxxx odborné xxxxxx xxxxx být v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu poskytovatele xxxx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu; x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx souhlasného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxx pacienta xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx účinně xxxxxx xxxx léčebné metody, x xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §17 odst. 3 xxxx 5, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxx xxxxxxx na kvalitu xxxxxx pacienta,

b) lékařskou xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxx pravděpodobnosti, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx čin, zpracovanou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není ošetřujícím xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx a) a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §17 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx; žádost x xxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx vždy xxxxxxx x jednání xxxxxxx komise, xxxxx xx koná nejpozději xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx pacienta. Xxxxxxx xxxxxx xxxx pacientovi xxxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxx pacient xxxx informaci plně xxxxxxxxx x zda x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pacient xxxxx xxxxxxxxxx. Pacienta, který xx x ochranném xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx nezakládá xxxxx xx jeho xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x provedením xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx souhlasu xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx komise xx svém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx x xxxxx záznamu x xxxxxxx.

(7) K xxxxxxx xxxxxxx komise xx vždy přizván xxxxxxxxxx lékař pacienta, xxxxx provedení zdravotního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx sexuologie xxxx xx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxx,

x) lékařská xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxx záznamu x xxxxxxx odborné xxxxxx pacientovi,

b) 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 x předání xxxxx podle xxxxxxxx 10 x kopii xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx komise.

(10) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kastrace xxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jejím započetím xxxxxx xxxxxxx souhlas.

§20

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§21

(1) Změnou xxxxxxx transsexuálních xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx pohlaví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx znemožnění reprodukční xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí osoba, x níž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx sexuální identifikace").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx směřující xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x něhož byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxx xxxxxxxxx manželství xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx registrovaného xxxxxxxxxxx xxxxx xx obdobného xxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx x cizině, xxxxxxxxx prokáže, xx xxxx manželství nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx výkony směřující xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pacientovi, xxxxx dovršil xxx 18 xxx, x xx xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a to xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxx xxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Členy xxxxxxx xxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx sexuologie,

c) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx,

x) klinický xxxxxxxxx,

x) xxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo gynekologie x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx znalostmi x xxxxxxx zdravotnického xxxxx.

(2) Xxxx odborné komise xxxxx být v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx společníkem xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pacienta xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně ministerstvu; x žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx změny xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx pacienta xx xxxx přizván x xxxxxxx odborné komise, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx komise podá xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxx zdravotního výkonu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rizicích x xxxxx, zda xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x opatrovník xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §21 odst. 4, xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podepíší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx záznamu xx xxx xxxxx pacienta x xxxxxxxx svéprávností. Xxxx-xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx schopen xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx podepsat, uvede xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxx stanovisko, xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx splněny veškeré xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pohlaví; xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx změny xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, odborná komise xx svém xxxxxxxxxx xxxxxx důvody, xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx x xxxxx záznamu x xxxxxxx.

(7) Ošetřující xxxxx pacienta, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx, je xxxx x jednání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx členů xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pacientovi xx

x) xxxxxxx žádost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx souhlasného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx sexuologie xxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Ministerstvo předá

a) xxxxx stanoviska odborné xxxxxx x xxxxx xxxxxxx z jednání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 x xxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx 10 x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx xx udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádost pacienta xxxx písemnou žádost xxxxxxxxxxx pacienta, vyjádření xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx komise. Xxxx-xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx rozumovou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx odůvodněním v xxxxxx.

§23

(1) Provádění změny xxxxxxx lze započít, xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx udělil xxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§24

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx výkonem xx xxxxxx neurochirurgický xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x odstranění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx léčebné xxxxxx xxxxxxxxx a pokud xxxxxxxx xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx, xx výkon xxxx xxxxxx.

(2) Psychochirurgický xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx 18 let, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx stanoviska odborné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxx 18 xxx x který xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx detence xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx základě

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise x

x) souhlasu xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xx základě

a) písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §35 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise a

c) xxxxxxxx xxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx komise xxxx

x) xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxx neurochirurgie,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnického práva.

(2) Xxxx xxxxxxx komise xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx k poskytovateli, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele.

(3) Xxxxxxx pacienta nebo xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; k souhlasu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx psychiatrie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pacienta je xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníkovi xxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx rizicích x xxxxx, zda pacient x xxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informaci xxxx xxxxxxxxx. Jde-li x pacienta xxxxxxxxx x §24 odst. 4, xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx pacient x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyslovit xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x záznamu.

(6) Xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x provedením xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxx dosáhnout, odborná xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx k tomu xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve 3 xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx lékař pacienta, xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x jednání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx přítomen.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o pacientovi xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) záznam x xxxxxxx odborné komise x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx založení xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxx 8 x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 x kopii xxxxxxx x jednání xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx poskytovatel. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx písemný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx písemný xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx schopen vyjádření xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx započít, jestliže x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx udělili xxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby.

Xxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§28

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření; xxxxxx xx xxxxxxxxx podílu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na rozvoj xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejích xxxxxxx. Xxxxxxx genomem xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zděděny xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx předávány xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx vyšetřovanou osobu xxxx budoucí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx genetického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx složek, xxxxx, xxxxx xxxx orgánů,

b) xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organismů xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx,

x) xx xxxxxx analýzy xxxxx lidského xxxxxx xxxxxxxxx xx snížení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx životního x xxxxxxxxxx prostředí,

e) xx účelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může provádět xxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx lékařská xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx genetiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxx lékařská xxxxxxxx"), x xx x xxxxxxxxxx, která xx xxxx pracovištěm x xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx harmonizované xxxxx5) x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzování xxxxx6).

(4) Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx genetika, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x který xxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) do 60 xxx xxx dne xxxxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxx x xxx uzavřít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx akreditace xxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx nejpozději xx 14 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který poskytovateli xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxx, od xxxxx hodlá zahájit xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) může xxxx genetická laboratorní xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxx akreditace xxxx usnesení o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx udělení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) uveřejní xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx požadavků za xxxxxx udělení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx normy5), xx xxxxx xxxxxxxxxx pacientům x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách, xxxxxxxx je xx xxxxxxx.

(6) Poskytovatel x xxxxx lékařská xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratoře xxxxx xxxxxxxx 3 a xxxxx zahájil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxx akreditačnímu xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x udělení akreditace, x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx akreditované xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx normy5) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akreditačním xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx shody6) x která xx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx poskytovatel x xxxxx xxxxxxxx genetika, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxx zahájil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4,

a) xxxxxxx žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx lhůty podle xxxxxxxx 4 písm. x), nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyšetření, xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců ode xxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx x žádosti x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. odmítnutí xxxxxxx akreditace xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx provádět xxxxx pro xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx

1. k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmíněných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vad x získaných genetických xxxx,

3. xx xxxxxxxxx xxxx predispozice xx xxxxxx onemocnění x xxxxxxxxx vad,

4. xx xxxxxxxxx bezpříznakového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx,

5. k xxxxxxxxxxxx léčby x xxxxxxxxx xxxx efektivity x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx vyšetřované xxxxx xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx vyšetření xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výsledků xxx xxxxxxxx vyšetřované xxxxx, x

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyšetřované xxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x linii

a) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx, xxx se xxxx tohoto rizika xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx onemocnění.

(12) Xxxxx xxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závěr, xxxxx něhož lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, plodu nebo xxxxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxx x xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetřované xxxxx, xxxxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx geneticky xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxx genetického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx analýza získaných xxxxxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařem xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxx genetika.

§29

(1) Xxxxxxxxxx materiál xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx osobou blízkou xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu xxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxx ověřit xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxx geneticky xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxx tyto xxxxx nelze xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx výzkumu, pokud x biologického xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxx, x xxxxx xx xxxx možné xxxxxxxxxxxxx vyšetřovanou xxxx xxxxxxxx osobu.

(2) Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxx. a) xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx nabídnuta nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx prospěch. X odmítnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx žádná újma, xxx xxxxxxxxxxx osoba xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxx xxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx darování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřované xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx geneticky xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxx x jakékoli xxxxxxxxxxxx vyšetřované osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Genetické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohlaví xxxx xxxxxxxxxx dvanáctým xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než xxx xxxxx podle §28 odst. 9 xxxx. x) bodů 1 xx 3 x 5.

§30

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x závažných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zachování jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx zásahy xx xxxxxxx provádět, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x genetické výbavě xxxxxxxxxxx buněk.

(2) Každý xxxxxx, xxxxx účelem xx xxxxxxxx lidskou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx lidský xxxxx x jinou xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx do xxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 7

Xxxxxx lidské xxxx x xxxxxx xxxxxx, léčba xxxx xxxx jejími xxxxxxxx

§31

Xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx složek

(1) Odběry xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxx") xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x krevních xxxxxxxx x pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x léčivech.

(2) Xxxx xxx xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxx odebrat xxxxxx

x) xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xx nezletilého xxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x schválit xxx pověřený zdravotnický xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xx nepoužije xxx xxxxx dárcovství mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx navzájem, xxxxx nelze nahradit xxxxxxx krve xx xxxx xxxxx, a xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxx není xxxxxxx ustanovení §35 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx léčivých přípravků xxxxxxxxxxxxx x lidské xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx transfuzního přípravku xxxxxxxxx se posuzuje xxxxxxxxxxxx transfuzního xxxxxxxxx x krví příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x krví xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatel, xxxxx provádí transfuzi. Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pacientovi; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxx x člověka xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx odběr xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, hospodárně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xx celkem xx xxxxxxxxx výše 5 % minimální xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx 2 přiměřeně xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx

x) xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nemůže-li xxx xxxxxxx xxxx od xxxxxx dárce,

b) vyžadující xxxxxxxxx přípravu xxxxx xxxx výběr dárce xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx skupin xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX NOVÝCH XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XX ŽIVÉM XXXXXXX XXXXXXXX

§33

(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx postupů x xxxxxxx preventivní, xxxxxxxxxxxx a léčebné xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx použitím xxxxxx, xxxxx xxxxx nebyla x klinické xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx"), pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xx xxxxxxxxxx metody se xxxxxxxxxx

x) metody xxxxxxxx xx klinické praxe x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederaci,

b) xxxxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx nepříznivé xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxxxxxx, xxx jde x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to z xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx zdravotních služeb. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx použít xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nezavedené xxxxxx xxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx, na němž xx xxx nezavedená xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx informace xxxxx §34 xxxx. 1 písemný souhlas x xxxxxxxxxx nezavedené xxxxxx,

x) lze xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx metoda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx němž xx xxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx prevence, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx a

d) nehrozí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ověřování nezavedené xxxxxx dojde x xxxxxxxxxxxx xxxx vážnému xxxxxxxxx xxxxxx pacienta, xx němž xx xxx xxxxxxxxxx metoda xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx provádět xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonného zástupce xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxxxxx po podání xxxxxxxxx podle §34, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 4 xxxx. x) až d),

b) xxxxxxx nezavedené metody xx xxxxxxxxxxxx účinností xxxxx provádět na xxxxxxxxxx schopných xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx pochopit xxxxxxx x ověřování souhlas; xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx jedinou možnou xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx neléčitelného xxxxxxxxxx;

xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §35 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metod xxxxx xxxxxxxx xx osobách xx xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx takové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx neléčitelného xxxxxxxxxx.

§34

(1) Informace x xxxxxxxxxx metodě podaná xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx být xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx prokazatelná x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxxx metodě xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx obtíže xxxx xxxxxxx spojená x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x způsobu xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x údajů xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx metody xxxxxxxxxx xxx vyhodnocení x zavedení xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xx spolupráci a xxxxxxx režim xxxxxxxx;

xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §35 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Souhlas xxxxxxxx nebo zákonného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx trvat xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxx zákonným zástupcem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx metody pokračovat.

§35

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provádět poskytovatel, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx účelnosti ověřování xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x výsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumem, pokusy xx zvířatech nebo xxxxx předklinickým xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) podrobný xxxx xxxxxxxxx nezavedené xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nezavedené xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pacientů, na xxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Státního xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lékařského xxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metody, xxxxxxxx xxxxx závěr, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxx postupy xxxxx §33 odst. 1,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx nezavedené xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §35 x xxxxxxx potřebném x posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x lékařskému xxxxxxx x radiační xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxxx podle §35 xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxx nezavedené metody xxxxxxxxxx ozáření, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Státního úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx obsahuje

a) vymezení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx může povolení x ověřování nezavedené xxxxxx xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxxx porušil podmínky xxxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx nebo v xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metody, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx"), xxxx

x) x odejmutí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nezavedené xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx takové úkony, xxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx nezavedené xxxxxx xx poskytovatel, xxxxx xxxxxxxxx žádost podle §35.

§37

Poskytovatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metody

a) xxxxxx etickou komisi,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxxxx7); xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxx xxxxxx xx nezávislou xxxxxx, xxxxxx úkolem xx

x) xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxxxxx metody z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx pacientů, xx nichž xx xxxxxxxxxx metoda ověřována.

(2) Xxxxx xxxxxx komise xxxx zdravotničtí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxx nejméně xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytovateli, který xx ustavil, členem xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx 5 členů. Xxxxxxxx x členy xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx osobního xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metody; xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxx prohlášení.

(3) Pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ověřovat, xxxxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

§39

(1) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezavedené metody, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nezavedená metoda xxxxxxxxx předpokládaný xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx ověřována; xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx příhodu; xxxxxxxxx příhodou xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nezavedené xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx etické komise.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxx využití xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud bylo xxx udělení povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx.

§40

(1) Ministerstvo xx xxxxxxx závěrečné zprávy x xxxxxxxx ověřování xxxxxxxxxx metody, x xxx vyplývá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx praxe. Xxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx nezavedenou xxxxxx

x) xxxx xxxx standardní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) neuzná jako xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 je xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ověřoval.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) uznanou xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX PÉČE X LÉKAŘSKÉ XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, POSUZOVÁNÍ XXXXXX Z XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§41

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") xxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x tělesné xxxxxxx x xxxxxx xxxx x jiným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zdravotní způsobilosti xxx xxxxxxx x xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxxxx xxxx opatrovníkem xxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti x xxxxx xxxx x výkonu služby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ucházejících xx x zaměstnání,

e) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x nemocí x povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxx práce,

g) xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta pro xxxx účely.

§42

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx posudek") vydává xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx k tomu xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx lékařské prohlídky x dalších potřebných xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "lékařská prohlídka"),

b) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx registrována, xxxx jde-li o xxxxxxxxxxx osobu, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vedena zdravotnická xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx základě xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x výpisu ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx jazyce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, povolání, xxxxxxxxxx, sportu, tělesné xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx"), pro xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nároků xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzované xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo praktické xxxxxxxxx pro děti x xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; tato skutečnost xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx osobě; xxxxxx xxxxxxxx posuzující lékař x xxxxxxxxxx osoba.

Posuzujícím xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x dorost, xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxx odstavec 1 xxxx. x) x x).

§42x

(1) Výpis ze xxxxxxxxxxxx dokumentace podle §42 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že nebyla xx xxxxxxxxxx vydání xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištěna změna xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx

x) x výpis xxxxxx stejný xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx změně zdravotního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzované xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpis, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxx, xxxx xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzované xxxxx x xxxx xxxxxxx 90 dnů xxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx třeba xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezbytné. Důvody, xxx xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis xxxxx §60.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zdravotním stavu, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyžádat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

§42a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 202/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§43

(1) Xxxxxxxx posudek xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxx právní xxxxxxx jinak, xxxxxxx

x) xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1,

b) xx 45 pracovních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 1, xxx-xx x lékařský xxxxxxx x nemoci x xxxxxxxx, xxxx

x) xx 45 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx žádosti podle §42 odst. 1, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx-xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx dlouhodobé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx způsobeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xx obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podkladu pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 neběží. Xxxxxxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxxx x) až x) xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x posuzované xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx ústní xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejdříve 90 dnů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, pokud posuzující xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vedoucí x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §44 odst. 4 xxxx. a). Xxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx provedení stanovené xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxx §52 xxxx 60 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx provedením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx nemění, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx lékař xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx lékařského xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §44 odst. 4 písm. a). Xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx stavu nebo xxxxxxxxx xx tyto xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx23) x podle xxxxx xxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52, 60 xxxx 65, popřípadě jinými xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zřejmé, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx účel, xxx který xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost, xxxxx xxx její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 návrh xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx posudek xxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxx vzdání xx práva xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 odst. 1. X xxxxxxx xx dále xxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxx lhůta xxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nezpůsobilá, xxxxx x lékařském xxxxxxx pouze x xxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxxxxx; v ostatních xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx. Dlouhodobým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx schopnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx práci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx stav xxxx xxxx xxx 180 xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx 180 xxx, x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx zdraví. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobého pozbytí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx posudek xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, avšak xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, ale xxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxx xxx, nebo xxxxx xxxxxx konat xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx x povolání. Xxxxx posudkový xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xx-xx x xxxx xxxx vydání xxxxxx, že důvodem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx nemoc x povolání.

(6) Stejnopis xxxxxxxxxx posudku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x posuzované xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx xxx, kdo x xxx žádá, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařského posudku xxx provádět xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vliv xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3, 4 xxxx 5. Xxxxxx xxxxxxx poskytovatel z xxxxxxx xxxxx uvedené x §44 xxxx. 1 xxxx x xxxxxxxxx podnětu. X xxxxxx posudku uvědomí xxxxx uvedenou v §44 xxxx. 1.

(7) Xxxxxxxx posudek xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba odmítne xxxxxxxx lékařské prohlídce xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx její xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxxx vydán x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7 nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nepodrobila xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve stanoveném xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx důvodu, xxxxx xx na xx xxx xxxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx posouzena, jako xx xxxxxxxxx nezpůsobilou, xxxx xxxx xx xxxxx, která pozbyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxx xxx posuzován. X případě, kdy xxx o xxxxxxxxxx xx opakující lékařskou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx jí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zdravotního stavu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoba x xx xxxxxxxxxxx osobu xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx jako xx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx dosavadní xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx, jejíž zdravotní xxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx posudek xxxxx, xxxxxxx neprodleně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) posuzované xxxxx x

x) osobě, xxxxx x posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzované xxxxx za xxxxxx xxxxxx posudku xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx předáním xxxxxxxxxx posudku podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx jeho převzetí

a) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx této osoby, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx totožnosti a xxxxx vydání xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku je xxxxxxxx zdravotnické dokumentace xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx musí xxx doloženo xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx doručení podepsaného xxxxxxxx, se kterým xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu22), xx schránky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx považuje za xxxxxxxxxxxx předaný, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx převzít xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx skutečnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x posuzované xxxxx; záznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxx xxxxxxxx posudku. X případě odmítnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4.

(3) Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, předává xxxxxxxx xxxxxxx posuzovaná xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx nezpůsobilosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdravotní způsobilosti x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx osobu, xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx závěrem x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdříve xxxx dnem xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx posudku xxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx nastávají pro xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, dnem uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo dnem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxxxx udělil xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

X případě, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx závěrem xxxxx xxxxxxx x) xxxx c), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx, xx 90 xxx xxx xxx jeho xxxxxx, xxxx-xx x něm xxxx xxxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxx kratší xxxxx. Jestliže xxxxxxx xxxx, xxxxx poskytovateli xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xxxxxxxx posudek xxxxx §47 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx, xxxx tento xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx, xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx první x druhá xx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx o zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x přírodě xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Lékařský xxxxxxx xxxxxxx platnost

a) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxx xxxxx,

x) xx-xx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídek prováděných xx xxxxxx nového xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby ve xxxxxxx stanovených prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx 60, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provedena; xx neplatí, jde-li x lékařský xxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2,

x) dnem, xxxxxx nastaly xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx,

x) ukončením xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x posudek xxxxx §41 xxxx. d), xxxxx dále xxxx xxxxxxxxx jinak.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 písm. x) xxxxxxxxx, je-li

a) xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx xx xxxxxxx zaměstnavatelem, x to xx xxxxxxx výkonem xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovněprávní xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx kterému xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx ke změně xxxx xxxxxxxxxxx stavu; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx nesplňuje předpoklady xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx byl posuzován.

§45

(1) Posuzující xxxxx, xxxxx zjistí, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx též xxxxx, xxxxx uplatněním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo povinnosti, xx-xx xx xxxx xxxxx xxxxx. Posuzovaná xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx požadavky, xx kterým xxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xxxx, xxx xxxxxxxx právní účinky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx lékař, xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx změnou zdravotního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx změně zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x podmínkou, xxxxx že pacientův xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx poskytovatel xxxx xxxx jestliže xx xxxx adresu xxxxxxx sdělil. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x podezření, že xxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti, xx-xx mu xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx lékařského xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx posuzovaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx x tomu xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx prohlídce.

§46

(1) Má-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx uplatněním lékařského xxxxxxx vznikají xxxxx xxxx povinnosti, za xx, xx lékařský xxxxxxx je nesprávný, xxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxx prokazatelného xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který posudek xxxxx. Osoba, které xxxxxxxxxx xxxxxxx vznikají xxxxx nebo povinnosti x xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx posuzovanou xxxxxx, může xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx jeho xxxxxxx, a to xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první. Práva xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxxxx prohlášení x vzdání xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx xx součástí zdravotnické xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx podpisem xxxxx, xxxxx se xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx byl xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, poskytovatel xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx uplatněním xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, a posuzované xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x prominutí zmeškání xxxxx xxx podání xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bránil xxxxx xxxxxxx xx xxxx druhé xxxx xxxxxx xxxxxxx učinit. X žádosti x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx, jestliže ode xxx, kdy xxx xxx xxxxx návrh xx přezkoumání, uplynulo 60 xxx. Prominutím xxxxxxxx lhůty nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění lékařského xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx známa, x posuzované xxxxx, xxxxx-xx x osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx závěru xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx, xxx nějž xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobilá x podmínkou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx posudku xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx opakovaně x spočívá v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx lékařský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, a to xx xxxxxxx xxxxx §43 odst. 1 x xxx, že xxxxx počíná xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotnické dokumentace xxxxxx o xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xx 10 xxxxxxxxxx dnů, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) do 45 xxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x lékařský xxxxxxx x

1. nemoci z xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx §43 odst. 1 xxxx. x),

x) do 30 pracovních xxx, xxx-xx x lékařský xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx došetření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx podmínky xxxxxx nemoci x xxxxxxxx, xxx lhůty xxxxx xxxxxxx x) xxxx c) prodloužit x xxxxxxx 30 xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxx xx přezkoumání nového xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx podala x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společně xx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí skutečnost, xx mu byl xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx posudku xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti, xxxxx xx xx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxxx, které návrh xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx, xxxxxx-xx návrhu xx xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx x plném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx přezkoumání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx.

§47

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předaných xxxxxxxxxxxxxx x zjišťuje, xxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provedeno x xxxxxxxx posudek xxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí,

b) xxxx provedeny lékařské xxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xxx xxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx úplně x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx §52, 60 xxxx 65 xxxx xxxxxx právními xxxxxxxx24),

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemoci x xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx právními předpisy25) x

x) xxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx posudek xxxxxxx, xxxx

x) napadený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx k vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zruší.

Lhůtu podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x doplnění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx. a) x §57a, x xxxxxxx určit xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxxx povinen podklady xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od odborně xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx právního předpisu, xx-xx to xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobilosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x xxxxxx případech xx běh lhůty xxxxx odstavce 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu vydanému xxxxx odstavce 2 xx xxxxx odvolat. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx postupy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx x tom xxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxx zdravotního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx lékařském xxxxxxx.

§48

(1) Xxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 x 47 xx postupuje xxxxxxx x tím, xx je-li xxxxxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přezkoumání lékařského xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdravotní služby, xxxxx podle §46 xxxxxxxx posudek xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v plném xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47,

x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx služba, návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékař; xxxxx návrhu na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx podle §47,

x) Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §46 xxxxxxxxx posuzující xxxxx; pokud xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plném xxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxxx Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x informace, xxxxx xxxxxxxxx podle §47,

x) Xxxxxxxxx ředitelství xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 přezkoumá xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xxxxx xxxxx §46 xxxxxxxx xxxxxxx přezkoumá; xxxxx xxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx Ministerstvu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47,

x) Xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku předá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vedoucímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxx xxxxx §46 xxxxxxxx xxxxxxx přezkoumá; pokud xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, předá xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47.

(2) Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxx xxxxxxx

§49

(1) Xxx xxxxxxxxxx zdravotního stavu xxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §41 xx 48 xxxxxxx x xxx, xx

x) dokladem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x péče xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě, která x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyznačení doručení xx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x odeslání rozhodnutí xx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx doklad x odeslání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložených xxx x časovým razítkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxx; xxxxx xxxxx xxxx odkladný účinek,

c) xxxxx pro postoupení xxxxxx xx přezkoumání xxxxx §46 xxxx. 5 xxxx 5 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, x osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx; návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx se pacient x ohledem xx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zároveň xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; záznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník x xxxxxx.

(3) Právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemocenského pojištění, xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx posudkové xxxx x lékařských xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x určitých skutečnostech xxxxxxxxxxx.

§50

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění o xxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) xx xxxxxxxxxx §4148 xxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vzdělávání, k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Zdravotní způsobilost xx vzdělávání posuzuje x xxxxxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel. Xxxxxxxxxxx lékařem xx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. X případě uchazečů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx posuzuje x xxxxxxxx posudek x zdravotní způsobilosti xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňuje

a) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx přípravu x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxx osoby,

b) xx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, vydává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti osoby xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravu x x xxxxxx průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxx, x xxxxx xxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx lékařský xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx připravující se xx xxxxxxxx xxxx xxxxx prvním zařazením xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx pracovištích xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx x) x ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vydává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx jejím prvním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx praktickou xxxxxxxx x x xxxxxx průběhu, zahajuje-li xx praktické vyučování xxxx xxxxxxxxx příprava

1. xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xx pracovištích xxxxxxxxx nebo právnických xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x).

Xxxxxxxxxxx lékařem xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx b) až x) xx lékař xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx a xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx pracovní xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx výkon xxxxxxxx xxxx xxxxx zařazením xx praktické vyučování xxxx praktickou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xx-xx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávána xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zařazené xx xxxxxxxxx první x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx činnost, xxx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21),

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx kratší xxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx ke xxxxx zdravotního xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx provede nejdéle xx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx přípravu, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x vyučování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxxx registrující xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx rekreaci xxxxxx xxxxxxx vrstvám xxxxxxxxxxxx9), xxxxxxxx xx výkonnostní xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatel x xxxxx tělovýchovné xxxxxxxxx; výkonnostním sportem xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x systematická xxxxx sportovce x xxxxxxxxxxxxxx sportovních xxxxxxxxx,

x) x vrcholovému sportu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx oblast xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx sportovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo sportovních xxxxxx mládeže x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x tělesnou výchovu x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměřených xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx studiu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sport x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx lékařství.

(5) X xxxxxxx lékařského xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx xxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelem x xxxxx tělovýchovné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lékařem xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Právnická xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxx xx uskutečňuje xxxxxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxxxx vyučování xxxx praktická xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žáků střední xxxxx xxxx studentů xxxxx odborné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx prohlídek xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření,

b) xxxxxx xxxxxx, stavů xxxx xxx, které xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx vzdělávání, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby ucházející xx o xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx hodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a pracovních xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx prohlídek, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx pracovními xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x nemocemi xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx pracovištích x xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§54

(1) Poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxx xx xxxxx pracovištích, xxxxx dále xxxx xxxxxxxxx jinak,

a) xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx10) xx kategorie xxxxx, druhé, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxxx písemnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1,

x) xxxx, xxx-xx x práce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §60 nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zajišťovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx lékařských xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti x práci xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx20); xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb podle §53 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zajišťuje, xx-xx xx důvodné pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx smlouvu,

c) xx povinen, xxxxx-xx xx xxxxx zařazení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxx §60 xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 o xx pracovnělékařské služby, xxxxx doposud xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx x xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Registrující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx20), je xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxxx posudek x zdravotní způsobilosti x xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §57 xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx podle §57 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Posuzování zdravotní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx lékařské xxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zařazeny xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx práce, které xxxx xxxx budou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 1 xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xx kterým xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Vstupní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby ucházející xx x zaměstnání x xxxx údajů x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x míře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dočasně přiděluje x xxxxxxxxx se xxxxxx uzavřela xxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agentury xxxxx x výkonu práce x xxxxxxxxx, x xx, xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx uzavřela xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a),

b) xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele zaměstnance xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uživatele.

§55

(1) Zaměstnavatel je xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxxx x sdělit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo zdraví xx pracovišti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, předložit xxx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx jim informace xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx při práci, xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx ověřování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx státního xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství zvláštnímu xxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x pracovnělékařských xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §60,

x) xxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxx postupovat xxxxx xxxxxx lékařských xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxx; xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §60 x xxxxx údaje, xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx prohlídku, xxxxx x to xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx podnět xxxxx §45 xxxx. 2 nebo §57 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60 xxx provádění xxxxxxxxxx prohlídek xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx pochybnosti o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§56

Zaměstnanec je xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §54 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57a, xxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx prohlídkám x posuzování zdravotní xxxxxxxxxxxx u poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 odst. 2 xxxx. x) xxxx §58a odst. 1 xxxx. a), x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 xxxx 2 pro hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx zaměstnanci poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxx xx péče,

d) sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xx jeho žádost xxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx podezřelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdraví xxx xxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx xx znalostí xxxxxx xxxx zdravotního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xx zdravotní xxxx xxxx zaměstnanců,

c) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxx §60 x xxxxxx právními xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xx pracovištích xxxxxxxxxxxxxx x nad xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pravidelný dohled xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx11), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kontrolními orgány x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci12),

e) neprodleně xxxxxxxxx zaměstnavateli zjištění xxxxxxxxx nebo opakujících xx xxxxxxxxxxx negativně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx,

x) podat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx12), xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx13), v xxxxxxx, xx zjistí, že xxxxxxxxxxxxx nepostupuje x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx upozornění xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právními předpisy,

g) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxxx xxx zaměstnavatele, xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx zaměstnancům, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §60, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx odděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným právním xxxxxxxxx27), včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx informaci xx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxx §45 xxxx. 2,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx lékařská prohlídka") x xxxx xxxxxx xx následné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx10) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x uznávání xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx

3. poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx trvání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x xx na xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx podle §55 xxxx. 1 xxxx. x); poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx současně xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx návaznosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxx, a zaměstnanci; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb zaznamená xx xxxxxxxxxxxx dokumentace,

l) xxxxxxx lékařské xxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzujícím xxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx pracovní lékařství.

(2) Xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb xx xxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx analýzy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx negativně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx ovlivnit xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Jestliže s xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx měření xxxx xxxxxxxx nesouhlasí, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření14). X xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx písemně xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxx.

§57x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 zajišťovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "pověřený poskytovatel") xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x písemné xxxxxxx xx zaměstnavatelem; tím xxxxx být dotčen xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1.

(2) Ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se součást xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx x vždy xxx xxxxx pracovních xxxxxxxx xxxx rizik xx xxxxxxxxxx.

(3) Pověřený xxxxxxxxxxxx provádějící xx xxxxxxx smlouvy podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vydává x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§57x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 202/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

§58

Xxxxxxxxxxxxx hradí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx

x) posuzování xxxxxx x povolání,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx preventivních xxxxxxxxxxx u nemocí x xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx preventivních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§58a

Zajišťování pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxxx nebo obdobného xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b), xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x

x) dalších zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xx xxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §55 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a); xxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 přezkoumat xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx lékařem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. plnit xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků uvedených x xxxxxxxx 1.

§59

Posuzování zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x zaměstnání

(1) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb, x nímž má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §57a,

2. registrující xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis20) jinak x xxx-xx o xxxxx xxxxxxx v §54 odst. 2 xxxx. b), xxxx

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §58a odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxxx vstupní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x zaměstnání xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx §60 xxxx xxxxxx právními předpisy; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxx, xx-xx pochybnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx má xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. vztahu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x níž xx xxx zařazena, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlídce xxxxx xxxx 1, 2 xxxx 3.

(2) Vstupní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx pracovněprávní nebo xxxxxxx vztah. Xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ucházející se x zaměstnání xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x zaměstnání x xxxxx v xxxx, xxxxx případný zaměstnavatel xxxx.

§60

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx15) xxxxx, stanoví

a) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, druhy, četnost x xxxxx lékařských xxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx pracovnělékařských xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vedené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vylučují xxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x práci xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provedení pracovnělékařské xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx,

x) náležitosti lékařského xxxxxxx xx xxxxxx x posuzované činnosti x xxxxxxxxxxx potvrzení x provedené xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx z xxxxxxxx

Xxxxx 1

Posuzování x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

§61

(1) Zdravotní stav xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nemoci z xxxxxxxx posuzují, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx uvedeno xxxxx; xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx provádět, xx-xx to xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Posuzujícím xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxxxxxxx uvedený x §61 xxxx. 2 nemoci z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §61 xxxx. 1, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx x výsledků xxx vyžádaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx důvodné, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §61 odst. 2 x

x) ověření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Poskytovatel uvedený x §61 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x povolání xxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenému x §61 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, nesplňuje-li nemoc xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx16) xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) Xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx bezpečnost, xxx-xx x podezření xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx ionizujícího xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 2, jde-li x podezření xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x níž byl xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, a xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílajícího xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx byla práce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zjištění x xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x povolání xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxx xxxxxx žijících x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx a uznávání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx pobytu posuzované xxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika vázána, xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx xx slovenském xxxxxx.

(5) Xx závěru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, zda xx nemoc posuzované xxxxx uznává xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx posuzované xxxxx xxx nadále xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 2, xxxxx vydal xxxxxxxx xxxxxxx, zajistí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §44 odst. 1 x xxxxxx osobám, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vznikají xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx vymezen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65.

§63

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx, u xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důvodné xxxxxxxxx xx xxxxx x povolání, xxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedenému x §61 xxxx. 2, xx-xx xxxxxxxxx, xx nemoc xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x povolání. Xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §61 xxxx. 1 xxxx 2 xx xxx xxxxxxxxxxxxx, má-li xxxxxxx podezření xx xxxxx nemoci z xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 xxxx. 2, xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 2 zjistí, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu x osoby, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxx známy, x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxx; na xxxxxxx xxxxxx posouzení xxxx xxxx lékařský xxxxxxx x zajistí xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 x xxxxxx osobám, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxx §65.

(3) V xxxxxxx podezření xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo podezření, xx nemoc xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uznání nemoci x povolání, je xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx indikovanému poskytovatelem xxxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx 2, x to x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx tento xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx uvedený x §61 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx. Určený xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x posuzovanou xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 dnů od xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Jestliže xx posuzovaná osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nahlíží se xx xx jako xx xxxxx, xxxxx xxxxxx x povolání xxxxxx. Uvedenou skutečnost xxxx poskytovatel sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx nemajetkové xxxx, pokud xx xx xxxxx. Lékařský xxxxxxx xx xxxxxx.

§64

Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedeného x §61 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx xx pracoviště, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xxxxx x povolání xxxxxxx, a to xx xxxxxx zjištění xxxxxxx skutečností xxxx xxxxxxxxx klinického xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx potřebného x posouzení nemoci x povolání. Xxxxxxxxxxxxx xx též xxxxxxx xxx xxxxxxxxx objektivity xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pracoviště xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx povinen xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na pracoviště xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx §62 xxxx. 3 xxxx. x) x Xxxxxxxx úřadu xxx jadernou xxxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 3 xxxx. x).

§65

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx postup při xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx,

x) xxxxxx požadavky xx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx nadále xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) okruh xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 2 předávají xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxx nelze xxxxx nadále xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxx nemoc z xxxxxxxx nebo kterým xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx x xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx

§66

(1) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx pracovní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x objem xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 5 let,

e) xxxxxxxxx a věcné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx provedených jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x povolání xx xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výzvy zveřejněné xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) místo, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx předložení xxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxx mají xxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovány,

d) xxxxxxxxx xx rozsah x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezeným xx xxxxx, x x ostatních xxxx xxxxxx xx vztahu x území, pro xxxxx xxxx být xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx určování xxxxxx žadatelů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x rozsah xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx udělit poskytovatelům x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první. Xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx nejméně 5 xxx a

b) x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx lékařství, x xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx doby.

(5) Povolení x uznávání xxxxxx x povolání obsahuje

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a),

b) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx služby poskytovány,

c) xxxxxx a objem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx zveřejní seznam xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx udělilo xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx z povolání, xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§66a

(1) Ministerstvo x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxxx x oboru pracovní xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx pacienty, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x povolání, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1,

x) není xxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx x nich x xxxxxxx stanovené xxxxxxx pracovní doby, xxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §68 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, který xxxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let a x xxxxx posuzování x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx pracovní xxxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby,

b) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx poskytovány, xxxxxx x xxxxx zajišťovaných xxxxxxxxxxx služeb x xxxx, xx kterou xx xxx posuzování x uznávání nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 202/2017 Sb. x účinností xx 1.11.2017

§67

Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxx xxxxx x podmínek, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx uděleno, x xx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx.

§68

(1) Povolení x xxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx požádá xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, jestliže poskytovatel

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. e) xxxx §66 xxxx. 5 xxxx. x),

2. závažným xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx, nebylo xxxxx §66 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xx doby jejího xxxxxxx novému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x povolání xxxxxxx ministerstvo.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x uznávání xxxxxx x povolání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx x u xxxxxxxxx osob

§69

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxx osobě, která x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgán xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, poskytuje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx též xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxx příslušník xxxxxxxxxxx xxx České republiky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zaměstnancem xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx též xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Povolení x xxxxxxxx nemocí x povolání x xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x Xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx a zaměstnanců xxxxxxxxx rozpočtových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx lékařství v xxxxxxxxxx Ministerstva obrany; xxxxxxxxxx §66 xx 69 se nepoužije.

§69a

Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnostnímu sboru, xxxx uchazeče x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx státního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§69a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 202/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.11.2017

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxx

§70

(1) Lékařským xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx odpovědností xx xxxxxxxx ozáření xx xxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx a

e) xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx lékařského ozáření.

Nositelem xxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx je aplikující xxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Indikujícím xxxxxxx se rozumí xxxxx ošetřující xxxxx xxxx zubní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx písemným odůvodněním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx s písemným xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx lékař x xxxxxxxxxx odborník xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx, xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx odborníkem xx xxxxxx lékař, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Národními xxxxxxxxxxxxxx standardy xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ozáření, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx radiologické standardy"). Xxxxxxx radiologické xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo; zveřejňuje xx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx vyšetřením x xxxxxxxx ionizujícího xxxxxx xx xxxxxx postup, xxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx obyvatelstva.

§71

(1) Xxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxx lékařské xxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx jeho xxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; do xxxxxxx xxxxxxxxxx lékařského ozáření xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař i xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx lékařského ozáření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x nukleární xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) vypracovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx dodržování; xxx vypracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxx x národních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx radiologické standardy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bude zpracovaný x xxxxxxxxxx do 1 roku xx xxxxxxxx této metody,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, vyhodnotit xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x odstranit xx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kostními denzitometry,

e) xxxxxxxx dodržování pravidel xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x využitím ionizujícího xxxxxx, při xxxxx xxxxxxxxxx ozáření x xxxxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxx xxxx ozářeny v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx zajistit, xxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx fyzik xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, radiologický xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx asistent xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sestra xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x aby byl xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) při poskytovaní xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxx xx lékařské xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx,

x) xxxx prováděna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x praktická xxxxxxx příprava zdravotnických xxxxxxxxxx, podílejících xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx radiační xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx základě žádosti xxxxxxxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx lékařské xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách poskytovat xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx návaznosti xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

(1) Xxxxxxxx ozáření xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádět xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxxxx xxxxxxxxxxx technik xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx postupy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nezavedených xxxxx xx obdobně použijí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xxxxxx xxxx ozáření, xxxxx xxxxxx mít xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ozáření, xxxxxx-xx lékařské ozáření xxx posouzeno etickou xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx ochraně xxxx x rámci xxxxxx lékařského xxxxxxxxx xxxx léčby, obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pracovnělékařských xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxxxxx účasti xxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x lékařským xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ozařovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx radiologickými standardy,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx externího xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) rozsah x xxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§73

Národní radiologické standardy xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na kterých xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vybavení xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zátěže xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx postupy,

e) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx vlastní xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxx

§74

(1) Xxxxx interního klinického xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx prováděny x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jakosti xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Interní xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx jedenkrát za xxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx způsobilé x xxxxxxx, ve xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxxx provedených interních xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zjištění xxxxxxx na jeho xxxxxxx ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx interní klinický xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx vztah x xxxxxxxxxxxxx.

§75

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxx zlepšení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, postupy x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx radiologickými xxxxxxxxx, x xx-xx xx žádoucí, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxxxxx, jsou zavedeny xxxx standardy. Xxxxxxx xxxxxxxx audit xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Státního xxxxx pro jadernou xxxxxxxxxx; ministerstvo si xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx auditu. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx auditu xxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx externího xxxxxxxxxx auditu xx xxxx písemnou xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx,

x) její xxxxxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxx xxxx xxxx xxxxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x není xxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxx x národními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "pravidla xxxxxxx xxxxxxxxx") xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí

1. radiodiagnostika, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. nukleární xxxxxxxx x

x) xx personálně xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, pro xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§76

(1) Xxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klinického xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx adresu xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxx,

x) datum, xx xxxxxxx xxxxx externí xxxxxxxx xxxxx provádět,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx ozáření, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a ani xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx poskytovatelem,

b) xxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx kontrolního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného poskytovatele x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) doklad o xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx založena, xxxxx xx nezapisuje do xxxxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxxx nebo pokud xxxxx ještě xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud zápis xxx xxx xxxxxxxx; xxxxxx x zápisu xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx 3 měsíců,

d) xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx audit xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, příjmení; x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dále uvede xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xx dále xxxxx, xxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx žadateli xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření.

§77

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xx kterého lze xxxxxxx klinický xxxxx xxxxxxxx,

x) oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x udělení oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x příjmů, místně xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§78

(1) Právnická xxxxx, xxxxx bylo uděleno xxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právnická xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx auditu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx týkající se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x žádosti x udělení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx údajů xxxxx věty první xxxx být xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx x xxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx změna xxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx oprávnění nebo x xxxx xxxxxxxx.

§79

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) zánikem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku,

c) xxxxxxxxxxx ministerstva o xxxxxxxx oprávnění.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) přestala splňovat xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §75 xxxx. 3, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx externího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx opakovaně porušila xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxx x §78 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx x §81 odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vyloučené z xxxxxxxxx externího xxxxxxxxxx xxxxxx podle §81 xxxx. 3.

§80

Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x §77 xxxx. 2.

§81

(1) Právnická osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx provádějící xxxxxxx xxxxxxxx audit je xxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx

x) postupovat nestranně,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx procesu xxxxxxxxx.

(3) Z provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx audit xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx.

§82

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klinického xxxxxx (dále xxx "xxxxxx").

(2) Xxxxxx obsahuje

a) xxxxx x právnické xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, jimiž xxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bydliště xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x datum xxxxxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx které xxx externí xxxxxxxx xxxxx proveden, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx cíle xxxxxxxxx x §75 xxxx. 1,

x) datum vydání xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, vydá xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx externího xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) x e).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx externí xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX LÉČENÍ

§83

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxxxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx uložené xxxxxx xxx xxx vykonávat xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ochranné xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávané xxxxxx specializované ambulantní xxxx. Podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dochází jen x xxxxxxx omezením xxxxxxxx práv, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xxxx, xxxxx xx nezbytná x dosažení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§84

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud dále xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Poskytovatel zajišťující xxxxxxxx léčení mimo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx ambulantní péče xx vedle práv xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx službách xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx.

§85

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx pacientem, nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientovi,

jestliže xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx narušovaly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx, xxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; pacientovi xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pacientům x xxxxxxxxx telefonu x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zástupci,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krátkodobé opuštění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) požadovat xxxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x pacienta, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje a xxxxx xx mohl xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx jeho xxxxx.

(2) Omezení korespondence xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pacientem a xxxxxx xxxxxxxxxxx opatrovníkem, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx organizace poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx a mezinárodní xxxxxxxxxx, která podle xxxxxxxxxxx úmluvy, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx příslušná x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx práv, je xxxxxxxxxxx. Tato korespondence xx adresátu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx seznámen se xxxxx právy x xxxxxxxxxxx souvisejícími s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §83 odst. 1, x xxx je xxxxxxxx léčení vykonáváno, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "vnitřní xxx"), xxxxx podání xxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav. Xxxxxx x seznámení xxxxxxxx s xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x svědek, který xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxx zdravotním xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupem.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx vztahuje xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§86

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxx pacientovi xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolit krátkodobé xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, x xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxx xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, je-li zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x lze-li důvodně xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení nedojde x jeho změně, xxxxx xx xxxxx x poruše chování, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ochranné xxxxxx xxxxxxxx. Povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx x účelem xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postup.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 obsahuje xxxxxx xxx krátkodobé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, dobu, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx místa, na xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Propustka xxxxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxx místa, xx xxxx xx xxxxxxx xxxx zdržovat. Xxxxxxx xxxxxx nebo záznam x jejím xxxxxx xxxxxx x kopie xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx odmítne vystavit xxxxxxxxx, xxxx pacient xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za 7 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§87

(1) Poskytovatel zajišťující xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxxxxxxx-xx pacient xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postup ochranného xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx ochranné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Pokud je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, podává xxxxx xxxxx xx xxxxx způsobu výkonu xxxxxxxxxx léčení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx léčení xxxxxxx, xx

x) nemůže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx léčení z xxxxxx uvedeného x §84 xxxx. 2; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odmítnutí xxxxxxx pacienta x xxxxxxx předpokládaného termínu xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. lůžkové xxxx ambulantní péče, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nenastoupil x xxxxxx ochranného xxxxxx,

2. xxxxxxx péče, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx,

3. ambulantní xxxx, se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prohlídkám xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x ochranným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; byl-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem opatrovník, xxxxxxxxxxxx mu xxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx učiní xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 nastala.

§87x

Xxxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxx ústavní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx oznamuje xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §87 odst. 2 a nadcházející xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochranného léčení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx léčení ústavního xxxxx §85 x 86.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 202/2017 Xx. s účinností xx 1.11.2017

§88

(1) Pacient je xxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx individuálnímu xxxxxxxxx postupu stanovenému xxx xxxxxxxx léčení, xxxxxx všech zdravotních xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčebného xxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx si x xxxxxxx xxxxxxxxxx léčby xxxx xxxx xxxxx xx souhlas xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxx prohlídce x xxxxx zajišťování xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebný postup; xxxxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxxx krátkodobého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, a xxxx místo xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx propustku xxxxxxxxx.

(2) X postupu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) x x případných xxxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxxxx záznam do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§89

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx účastníky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zašle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx část, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXX ZÁCHYTNÁ SLUŽBA

§89a

Vymezení xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx") je xxxxxxxxx službou poskytovanou xxxxx, xxxxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx veřejný pořádek.

(2) Xxxxxxxx služba xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanice xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §89b xxxx. 2 xxxx. x), a xxxxx x záchytné xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejícího s xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Záchytnou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx území xxxx x xxxxxxxxxx působnosti.

§89a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 31.5.2017

§89x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, která xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jinou xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx podrobit vyšetření x pobytu v xxxxxxxx stanici, včetně xxxxxxxx péče xxxxxxxxx x zabránění ohrožení xxxxxx bezprostředně souvisejícího x xxxxxx intoxikací, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxx xxx 24 hodin.

(2) Xx xxxxxxxx stanice xxxxx umístit xxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x bezvědomí, x xxxxxxxxxxx zraněním, x xxxxxxxx krvácením xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanici, xxxx

x) xxxxxx 15 let.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanice xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx podmínek xxxxx odstavců 1 x 2.

(4) Xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebe xxxx jinou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tomu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx silami, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx návykových xxxxx22) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obecní xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, zabezpečovací xxxxxxx xxxx trestu xxxxxx svobody Vězeňskou xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx odbornou péči.

§89b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 65/2017 Sb. x účinností od 31.5.2017

§89c

Doprava xx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx stanice xxxxxxx xxx, kdo xxxx osobu xxxxxx x orientačnímu vyšetření xxxx odbornému lékařskému xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými účinky xxxxxxxxxx látek.

(2) Xxxxx xxxxx, která xx xx záchytné xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bezprostředně ohrožuje xxxx xxxx jinou xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zabránit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx tento xxxxxxxxxxxx požádat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxx o xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx policii a x xxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx detence nebo xxxxxx xxxxxx svobody Xxxxxxxxx službu.

§89c xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 65/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 31.5.2017

§89x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x pobyt xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stanici xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx

x) jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx odpovědné xx xxxx xxxxxxx, a

b) xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx, oznamuje xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/2017 Xx. x účinností xx 31.5.2017

§89x

Xxxxxx nákladů za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx se přítomnost xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx tyto xxxxxxx vznikly. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, hradí náklady xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na poskytnutou xxxxxxxxx službu Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx služba, Xxxxxxxx x xxxxxxxx služba, xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx28), xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odbornému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxx návykovými xxxxxxx. Xxx hradí xxxxxxx, xxxx též náklady xx xxxxxxx do xxxxxxxx stanice.

(3) Xxxxx xx x souvislosti x poskytnutím záchytné xxxxxx nezbytné x xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx druhou xxxxxx x xxxxxxx-xx xx přítomnost alkoholu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, hradí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezletilé xxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx, xxxxx náklady xx tlumočení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Neprokáže-li xx xxxxxxxxxx alkoholu xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, hradí náklady xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

XXXXX VIII

PŘESTUPKY

§90

(1) Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx, xxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pacient xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 2,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx je x xxxxxxx s §13 xxxx. 3 xxxx 4, jde-li x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx

1. x xxxxxxx x §14 xxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. bez xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxx xxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 xxxx. x) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx §17 odst. 4 písm. x) xxxx xxxxxxxx soudu xxxxx §17 xxxx. 4 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx xxxx. 3,

3. xxx xxxxxxx xxxxxxx pacienta xxxxx §21 odst. 3 xxxx. a) xxxx kladného stanoviska xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx. b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pacienta xxxxx §21 odst. 2, xxxx

4. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx soudu xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxxxxx výkon xxxxx §24 odst. 1,

x) xxxxxxx

1. xxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxx. 2 písm. x), kladného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx soudu xxxxx §13 odst. 2 xxxx. c) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka pacienta xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 4 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, xxxx

3. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx pacienta xxxxx §24 xxxx. 4 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx souhlasu xxxxx podle §24 xxxx. 4 xxxx. x) psychochirurgický xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx důvodů xxxx jiné xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx 2, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxx §17 xxxx. 2, 3 xxxx 5, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxx v §21 odst. 2, 3 nebo 4, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pacienta, xxxx §24 xxxx. 2, 3 xxxx 4, jde-li x xxxxxxxxxxxxxxxxx výkon,

f) poskytne, xxxxx xxxx xxxxxx x rozporu x §29 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx provedení zásahu xx xxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x §30 odst. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx postupů, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx takových postupů xxxx umožní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §30 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx,

x) xxxxxxx krev v xxxxxxx x §31 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxx posudek, k xxxxx vydání není xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx §47 xxxx. 1,

x) nevydá posudek xx xxxxx xxxxxxxxx x §43 xxxx. 1,

x) nepostoupí návrh xx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx v §46 xxxx. 5,

x) v xxxxxxx s §47 xxxx. 3 písm. x) nepředloží příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx z xxxxxxxx, x když xxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání podle §61 odst. 2 xxxxxxx, xxxx

x) neodešle xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxx, x xxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx z povolání, xxxx xx-xx podezření, xx nemoc již xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxxx nemoci x povolání, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody asistované xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §9,

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzájemné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx anonymního xxxxx po dobu 30 xxx xx xxxxxxxxx umělého oplodnění.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezavedené xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, i když xx x jejímu xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nezavedené xxxxxx x xxxxxxx s §33 odst. 4 xxxx 5,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx nezavedené metody, xxxxxxxx mu bylo xxxxx §36 xxxx. 5 odejmuto povolení x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §37 xxxx. x) neustaví xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x §38 xxxx. 2,

x) x rozporu s §37 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu,

f) x xxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. x) nepodá xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nezavedené metody,

g) x rozporu x §39 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §39 odst. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §39 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx etické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §39 odst. 2 xxxxxxxxxx závěrečnou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. f) podnět xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx,

x) v xxxxxxx x §57 xxxx. 1 písm. x)

1. xxxxxxxxx xxxx neprovádí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx vyhodnocení výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx zaměstnavateli xxxxxx x vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) v xxxxxxx x §54 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx nevydá xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx ozáření, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §71 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §71 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx audit xxxx xxxxxxxxxxx zjištění xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxx zjištěných nedostatků xxxx xxxxxx xxxxxx x jejich odstranění xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §71 odst. 1 xxxx. d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nevyhodnotí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řešení zjištěných xxxxxxxxxx x nesouladů x národními radiologickými xxxxxxxxx xxxx neurčí xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §71 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx radiologické xxxxxxxxx x dispozici xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) x xxxxxxx x §71 xxxx. 2 xxxx. x) neprovede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, i xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx podle §84 xxxx. 1 x xxxxx-xx o postup xxxxx §84 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx důvody, které xxxxx x zákazu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pacientovi xxxxx §85 odst. 3, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2.

(7) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. g), x) nebo i),

b) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx o), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx odstavce 3 xxxx. a), x), x) nebo x),

x) 300 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) nebo j), xxxxxxxx 5 xxxx. x), b) nebo x) nebo xxxxxxxx 6 písm. x),

x) 200&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), j), l), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 písm. x), h) nebo x), odstavce 4 xxxx. a), x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), xxxx

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), odstavce 5 xxxx. x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 6 písm. b) xxxx c).

§91

(1) Právnická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx provádí xxxxxxx klinický xxxxx, x xxxx nemá x jeho provádění xxxxxxx oprávnění xxxxx §75 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxx externího xxxxxxxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §78 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §81 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx auditu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §81 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx klinický xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) 300&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x) xxxx x), nebo

c) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§92

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) příslušný xxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §90 xxxx. 1, 2, 4 x 6,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 3 x §91,

x) Státní xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 5.

§92x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx s §89b xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx obec v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Příkazem xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokutu xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Společná xxxxxxxxxx

§93

Xxxxxxxxx stanovená tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§94

Xxxxxxx xxxxx odborných xxxxxx ustavených xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx úkonem x xxxxxxx xxxxx18), při xxxx xxx náleží xxxxxxx xxxxx nebo xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x pracovním xxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxxx, avšak jsou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ušlého výdělku xx xxxx, xx xxxxxx se účastnili xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx prokázané xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhlášené a xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx19). Xxxxxx odborných xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx ustanovení

§95

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §52 xxxx. x), x) x x) x §60.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §52 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §65.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §71 xxxx. 2 písm. x) x §72 xxxx. 3.

Přechodná xxxxxxxxxx

§96

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poskytovatelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx.

§97

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 odst. 5 do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Poskytovatel poskytující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je lékařské xxxxxxx, je xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx radiologických xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx klinický audit xxxxx §74 odst. 2 xx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx smlouvu xxxxx §81 odst. 1 na provedení xxxxxxxxx klinického xxxxxx xx xxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 1 xxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3.

§98

(1) Pracovnělékařské xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování závodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx povinnost zaměstnavatele xxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zažádáno x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, postupuje xx xxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Lékařské posudky xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§99

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx nemocí x povolání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze x xxxxxxxx x. 342/1997 Xx., xxxxxx se stanoví xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nemoci uznávají, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxx uznávají xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 6. Ministerstvo xxx xxxxxx zveřejnění seznamu xxxxx nejméně 30 xxx před zveřejněním xxxxxxx podle §66 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 dokončí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

Účinnost

§100

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Němcová x. x.

Xxxxx x. r.

Nečas x. x.

§62

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx záchytná xxxxxxx zřízená xxxxx xxxxxx č. 379/2005 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 373/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx protialkoholní x protitoxikomanické xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 379/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 379/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§62 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 65/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.5.2017

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku příslušným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47 xxxxxx x. 373/2011 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx podle xxxxxx x. 373/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 202/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 373/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.4.2012.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

167/2012 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

47/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2013

82/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

205/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

264/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými účinky xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

202/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.11.2017

310/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2024

205/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 258/2000 Xx., x ochraně veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

220/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 257/2000 Xx., o Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx zákona x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx x xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx x Xxxxxxxx x mediační xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 31.12.2021

371/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

112/2022 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 9. xxxxxxxxx 2021 xx. zn. Pl. XX 2/20 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx č. 89/ /2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, §21 xxxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §13 xxxxxx x. 133/ /2000 Xx., o xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.5.2022

177/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Sbírce zákonů x mezinárodních xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Rady 2013/59/EURATOM xx xxx 5. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před nebezpečím xxxxxxxxx ionizujícímu záření x xxxxxxx se xxxxxxxx 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Xxxxxxx, 97/43/Xxxxxxx x 2003/122/Xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 89/391/EHS xx dne 12. xxxxxx 1989 x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2003/88/ES xx dne 4. xxxxxxxxx 2003 x některých aspektech xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2) Xxxxx č. 296/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Zákon č. 227/2006 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §179 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

5) XXX EN XXX 15189 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Požadavky xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na výrobky x x změně x doplnění některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxx č. 309/2006 Sb., kterým se xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x zajištění xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx pracovněprávní vztahy (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (atomový zákon) x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1988 Sb., o hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 309/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) Zákon č. 18/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) Xxxxx č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 393/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 407/2008 Xx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 585/2004 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (branný xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška č. 103/2005 Sb., x xxxxxxxxx způsobilosti x vojenské xxxxx xxxxxx.
16) Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., kterým xx xxxxxx seznam xxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 114/2011 Xx.
17) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §200 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.
19) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxxx §247 zákoníku práce.

21) Xxxxxxxxx zákon č. 49/1997 Sb., o civilním xxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 219/1999 Sb., o ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 585/2004 Sb., x branné xxxxxxxxxx x xxxxx zajišťování (xxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vlády č. 211/2010 Sb., x soustavě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vzdělávání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx č. 101/1995 Sb., kterou xx xxxxxx Xxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 493/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx lékárničky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 254/2007 Sb., x xxxxxxxx č. 352/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hasičských xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx jednotek sborů xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxx xxxxxxx.

22) §18 odst. 2 zákona x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx.

22) §21 xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými účinky xxxxxxxxxx xxxxx.

22x) Xxxxx č. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

23) Xxxxxxxx č. 98/2012 Sb., x zdravotnické dokumentaci, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) Například xxxxxxxx č. 277/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxx vozidel, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx č. 101/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxx Xxx xxx zdravotní způsobilost xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 393/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxxxxxx nařízení xxxxx č. 361/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx č. 272/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účinky xxxxx x vibrací, a xxxxxxxx xxxxx č. 291/2015 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx neionizujícím zářením.

26) §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.

27) Xxxxxxxxx nařízení xxxxx č. 361/2007 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, limitní xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x azbestem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

28) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx výchovné péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.