Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 31.10.2023.


Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

256/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND §1 §2 §3

Povinnosti Fondu §4 §5

Dotace Fondu ze státního rozpočtu §6

Finanční zdroje Fondu §6a

Hospodaření Fondu §6b

Rozpočet fondu §6c

Orgány Fondu §7 §8

Generální ředitel a jeho zástupce §9

Působnost ministerstva §9a

Dozorčí rada §10

Dotace §11

Vrácení dotace a penále §11a

Jednotná žádost §11b

Změny jednotné žádosti a dispozice s ní §11c

Odstranění vad jednotné žádosti a doložení dalších podkladů §11d

Doručování rozhodnutí a dalších písemností Fondem §11e

Účastník řízení a vedení řízení §11f

Změna žadatele §11g

Lhůta pro vydání rozhodnutí §11h

Vyšší moc a mimořádná okolnost §11i

Podnikatelské seskupení §11ia

Neoprávněná výhoda §11ib

Žádost o dotaci §11ic

Zastavení řízení o žádosti o dotaci §11id

Povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie §11j

Nedodržení podmínek uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů §11k

Dotace podmíněné zařazením žadatele do opatření §11l

Nedodržení podmínek na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol §11m

Vyžadování a poskytování informací a polupráce §12

Kontrola §12a

Snížení dotace v rámci jednotné žádosti v případě vykázání větší plochy §12b

Snížení dotace v rámci jednotné žádosti v případě vykázání vyššího počtu zvířat §12ba

Snížení dotace v rámci jednotné žádosti v případě neohlášení všech ploch §12bb

Pořadí uplatnění snížení nebo zamítnutí při výpočtu dotace §12bc §12bd

Přestupky fyzických osob §12c

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §12d

Společná ustanovení k přestupkům §12e §13 §13a §13b

Poskytování peněžních prostředků organizačním složkám státu §13c

Zaměstnanci fondu §13d

Přechodná ustanovení §14

Zrušovací ustanovení §15

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1993 §16

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv §17

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek §18

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o státní statistické službě §19

ČÁST ŠESTÁ §20

ČÁST SEDMÁ §21

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §22

Nález Ústavního soudu - č. 499/2002 Sb.

č. 35/2008 Sb. - Čl. IV

č. 291/2009 Sb. - Čl. X

č. 239/2012 Sb. - Čl. XXVIII

č. 179/2014 Sb. - Čl. V

č. 295/2017 Sb. - Čl. VII

č. 208/2019 Sb. - Čl. IV

č. 261/2021 Sb. - Čl. LXXIV

č. 382/2022 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

256

XXXXX

xx xxx 14. xxxxxxxx 2000

o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

STÁTNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

§1

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx zemědělský xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Fond"). Xxxx xx xxxxxxxxxx osobou xx sídlem v Xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx působnosti Xxxxxxxxxxxx zemědělství (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").1)

(2) Fond x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxxxx dotace x xxxxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x zajišťuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zpracování takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx intervenčně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nakoupených zemědělských xxxxxxx xxxx potravin,

d) xxxxxxx vládou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 295/2017 Sb.,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU,

g) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2022 Sb.,

x) xxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxx xxxxxx x vývozu zemědělských xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxxxx,3)

x) xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 295/2017 Sb.,

k) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") podle §2a xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx podle §2c xxxxxx o xxxxxxxxxxx Program xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxx x Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx (XXXXX)7) (xxxx xxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx") x Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx48) (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, registrace, evidence xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Evropské xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x strukturálních xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systémem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, evidence xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx meziodvětvových xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Evropské xxxx,

x) xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 382/2022 Sb.,

p) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2022 Sb.,

q) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxxx smluv, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výběrem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x reprezentativním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxxxxxxx výběrem trhů a xxxxxxx xxx, producentů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x strukturálních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx fyzické x xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie,

t) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 295/2017 Sb.,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

v) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků a xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx subjektu xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx rybářský xxxx11), Xxxxxxxx námořní x xxxxxxxx fond x Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx49) xxxxx §2ca xxxxxx x zemědělství,

x) aktualizuje xxxxxxxx využití půdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx a

z) xxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx x kontroluje xxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxx §2d zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx provádění xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxx nařízením12).

(4) Xxxxxxx x právnické xxxxx podávají Fondu xxxxxxx, xxxxxx prohlášení x informace, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx podle odstavce 2, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

§2

§2 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 179/2014 Sb.

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 128/2003 Sb.

§4

Xxxxxxxxxx Xxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovených termínech xxxxxxxx Fondu xx xxxxxxxxx kalendářní xxx,

x) xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti Xxxxx x xxxxxx závěrku xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a závazků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx předkládat xxxxx xxxxxx x činnosti Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx závazky xxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx jejich xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušnými právními xxxxxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 128/2003 Sb.

§6

Xxxxxx Xxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu

Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx republiky

a) xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určenou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2,

x) xxxxxx Xxxxx xx státního rozpočtu xxxxxxx určenou xx xxxxx správních xxxxxx Xxxxx.

§6x

Xxxxxxxx zdroje Xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na provádění xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 poskytnutá xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu43),

b) dotace xx státního xxxxxxxx xxxxxxx určená na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx43),

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx krytí xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxxxx spojené x vymáháním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxxx vráceny, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx zemědělských xxxxxxx x potravin xxxxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2, úroky x xxxxxx Xxxxx, xxxxxx z cenných xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx,

x) prostředky x Xxxxxxxxx fondu,13)

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xx provádění xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx plnění a xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) xxxx. x), b), x), x), x) a x),

x) xxxx. c) x i) x

x) xxxx. e) x x).

(3) Xxxxx finančních xxxxxx ze státního xxxxxxxx, xxxxxxx určených xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2, mohou xxx xxx xxxx účely xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx, úroky z xxxxxx Fondu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx do Evropské xxxx podle odstavce 1 písm. x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. h) x vrácené dotace x penále xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Kromě xxxxxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx, účelově určených xx krytí správních xxxxxx Fondu x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx finančních prostředků xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx být xxx xxxx xxxxx použity xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, pořádkových xxxxx, správních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x), f), x) x j) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) se převádějí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

(6) Xx úhradu správních xxxxxx Fondu xxxxx xxx použity pouze xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a i). Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx souhlasu Ministerstva xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxx xxxxx účtů x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x xx kterých xxx uskutečňovat výdaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx účtů xxxxxxxxxxxx xxxxx výdaje, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem.

(7) Xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 x jejich xxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie využít xx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxx.

§6x

Xxxxxxxxxxx Fondu

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.14)

(2) Fond pravidelně xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxx x potravin. X xxxxxxxxx s xxxxxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx generální xxxxxxx Xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx Fondu.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx výlučně xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx14) x od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx potvrzování plateb, xxxxxxxxx plateb x xxxxxxxx plateb xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)

(5) Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezhotovostně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx Fondu

Fond xxxxxxxxx xx xxxxx rozpočtový xxx návrh xxxxx xxxxxxxx&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx44) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx. Xxxxx předkládá xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx změnách, xxxxx v xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx xx tentýž xxx xx schválení

§7

Orgány Xxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx") a xxxxxxx xxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx").

(2) Podrobnosti x xxxxxxxx Xxxxx, x xxxxxxxxxxxx uspořádání Xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx uspořádání Xxxxx vychází x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.15)

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx, a xxxxx xxxxx §12a xxxx. 4 xxxx povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx, x xxxx výši a x xxxxxx účelu xxxx podpora xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx osoba, xxxxx porušila xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx majetkový xxxxxxxx, xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx aby xxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxx na Fond. Xxx není dotčeno xxxxx Xxxxx na xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxx funkce xx stejném rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxx.17)

(6) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.18)

§8

§8 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zástupce

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Generální xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx x rozhoduje xx všech xxxxxx, xxxxx nenáleží do xxxxxxxxxx xxxxxxx rady.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx generálního xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x jedná xxxx xxxxxx.

(5) Generální ředitel xxxxxxx x odvolává xxxxx xxxxxxxx, který xxx po xxxx xxxx nepřítomnosti xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx pravomoci x xxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele Xxxxx.

§9x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,

x) schvalovat xxxxx xxxxxxxx Fondu x xxxxxxxxxx jej xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §6a xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxx x prominutí xxxx xxxxxxxxx prominutí povinnosti xxxxxxxx penále x xxxxxxxxxxx x zvláštního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx hospodaření Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Fondu xxxxx zákona x xxxxxxxx kontrole19).

§10

Dozorčí rada

(1) Dozorčí xxxx je kontrolním xxxxxxx Xxxxx. Dozorčí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hospodaření Fondu x xxxx orgánů. Xxxxxxx xxxx xxx xxx činnosti

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Fondu,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx se x xxxxxx rozpočtu Xxxxx a k xxxxxxx zprávě Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dozorčí xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x odvolává Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx Xxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx. Výši xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx čtyřleté. Xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxxxx xxxx funkci x dozorčí radě xx zvolení xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx. X případě, xx x xxxxxxx funkčního xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx radě xx xxxxxxx svého xxxxxxxx xx funkci.

(4) Xxxxx dozorčí rady xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(5) Jednání xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Dozorčí xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, jestliže xx jejího jednání xxxxxxxx osobně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx rady xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Předseda xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xx 14 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxx dozorčí xxxx, xxxxxxxx x její xxxxxxx xxxxxxxx nejméně 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§11

Xxxxxx

(1) Xxxx poskytuje xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx vydanými x xxxxxx provedení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx politiky21) a xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem x jejich xxxxxxxxx.

(2) Xxx rozhodování o xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx postavení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxx Fond xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx

x) identifikační údaje xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx částku,

d) xxxx, xx který xx poskytovaná částka xxxxxx,

x) lhůtu, x xxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxx dosaženo,

f) xxxxx podmínky, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx nárok. Xxxxx Xxxx žádosti x xxxxxx před datem xxxxxxxx dohody xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx důvody xxxxxxxxxx. Xxxxx tomuto sdělení xx xxxxx odvolat. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx nepřipouští, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxx Fondu bylo x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxxx dotace, xxxxxxxxxxxx jej usnesením xxxxx. Na postup xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Fond x xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxx 10 let xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie21) xxxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxxxxx x xxxxx dotace. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přijetím víceletých xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx ukončení xxxxxx víceletých xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx systém Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx15) xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx Xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxx informační xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx především x

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx plateb xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x poskytnutí xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informací x xxxxxxxxxxx výsledků v xxxxx xxxxxxx monitorování xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx podepsání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Fondu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx rozsah xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xx informačního xxxxxxx Fondu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 10 xxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxxx vložen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx tento dokument xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx této xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§11x

Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dotace xxxxx xxxxx nebo xxxxxx prostředky x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx22) x xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx o vrácení xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx x národních xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxx zahájí xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Fondu xxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xxx příjemce xxxxxx nedodrží xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx Fondu xxxxxx xx xxxx 1 € xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx povinen vrátit, xxxxxxx do xxxx xxxx xxxxxx23). Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 4 xxx ode xxx xxxxxxx neoprávněné xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 10, xxxxxxxxxx xxxx xx 4 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx dosáhlo částky xxxxxx, kterou je xxxxxxxx povinen vrátit. X xxxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx sjedná x xxxxxxxxx dotace úrok x prodlení a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu14); xx xxxx účinnosti xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx penále.

(5) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx platby xxxxxx podle odstavce 1 Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 Xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxx Fondu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 Xx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx nezahájí, xxxxx xxxx dotace, kterou xx xxxxxxx příjemce xxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jednotlivě xxxxxx 2 500 Kč xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1 000 Kč.

(7) Řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx penále podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným Xxxxxx; xxxxxxx dotace x xxxxxxxxx penále xxxxxx Xxxx.

(8) X xxxxxxx neoprávněného xxxxxxx xxxx zadržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kryty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxx xxx vyúčtování xx odstavce 1 xx 7 nepoužijí. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx25) vykonávají xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxxx o vrácení xxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx penále xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy; zákon x xxxxxxxxxxxx pravidlech xx nepoužije.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx dotace xxxxxxxxx xxxxxx neoprávněnou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxx odstavce 4, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x penále xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§11b

Jednotná xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "jednotná žádost") xxxxxxxx přímé xxxxxxx x některé xxxxxx xxxxxxx venkova, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx charakteru.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx x případně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxx xxxxx §11 xxxx. 6; jsou-li podány xxxxx xxxxxxxx, Xxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx dotace xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x případně xxxxx xxxxxxxxxxx doklad.

(4) Vláda xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx součástí, a xxxxxx pro další xxxxxxxxxxx xxxxxx. Žadatel xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxx jednotné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xx následek xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, kdyby žádost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x 1 % za xxxxx xxxxxxxx xxx. Přesáhne-li xxxxxxxx žadatele x xxxxxxx jednotné žádosti 25 kalendářních xxx, Xxxx xxxxxx o xxxxxxx zastaví.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx užívané xxxx xxxxxxx xxxxx.

§11c

Změny jednotné xxxxxxx x xxxxxxxxx s xx

(1) Xx podání xxxxxxxx xxxxxxx Fondu xxxx žadatel doplnit xxxx xxx půdního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx žádosti xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11b xxxx. 4, xxxxxxx §11b xxxx. 5 platí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx změnit xxxx částečně xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě 15 xxx xx xxxxxxxx předběžných výsledků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx monitorování xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx provést x xxx xxxxxxxx na xxxxx a xxxx xxxxxxxx odhalí xxxxxxxxxxxx, xxxxx jednotnou žádost xxxxxx xxxx vzít xxxx, xxxxx xxx x ty xxxxx xxxxxxxx žádosti, xxxxx xx nesrovnalost týká.

§11d

Odstranění xxx jednotné xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádosti, která xx xxxx nedílnou xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpise xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3. Pokud žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §11b xxxx. 5, Fond xxxxxx o žádosti xxxxxxx.

(2) Fond nevyzývá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalšího souvisejícího xxxxxxx k jednotné xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3. Xxxxx xxxxxxx xxxxx související xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §11b xxxx. 4, Xxxx xxxxxx zamítne.

§11x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Fondem

(1) Xxxx doručuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx50); x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx písemnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8.

§11x

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx o xxxxxx.

(2) V xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx se

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx záznam x provedení xxxxxx xxxxxxxx nebo

d) nevydává xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

§11x

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxx xx podání xxxxxxxx žádosti převede xxxx xxxxxxxxxxx zemědělský xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx část xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx oznámí xxxxxx Xxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx dotace,

b) xxxxxxxxx xx zaváže x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxxx pravidel podmíněnosti x k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx převod a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závod xxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxx závodu xxxxxxx všechny podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx práva a xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádostí xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dotaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x dotaci xxxx Fond xx 30 xxx xx xxxxxxx splnění podmínek xxx poskytnutí xxxxxx.

§11x

Xxxxx moc x xxxxxxxxx okolnost

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydaném xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx moci xxxx mimořádné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dotaci, bylo-li xx možné xxxxxxxxxx x xxxx, kdy x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ještě xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x zemědělství, xxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx mimořádné okolnosti xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xx 15 dnů xx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxx učinit.

(4) Xxxx nepřihlíží x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx učiní xx poté, xxx xxx Xxxx informoval x nesrovnalosti v xxxxxxxx žádosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx úmysl xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx místě x xxxx kontrola odhalí xxxxxxxxxxxx.

§11xx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx51), xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx51).

(2) Pravdivost x xxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx dostupných zdrojů, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupuje v xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx správního xxxx.

§11xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2022 Xx. s účinností xx 1.1.2023

§11xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x řízení o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxx x xxxxx stanovená v xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x které xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx52) x xxxxxxx x těmito xxxxxxxx xx účelem získání xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx výhoda").

(2) Xxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zjistí, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx dotaci xxxx její xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx výhoda xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx vyplacena dotace xxxx xxxx část, x když xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx neoprávněná xxxxxx, považuje xx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx, x xx x rozsahu odpovídajícím xxxxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxx xxxxxxxxx podle §11a obdobně.

§11ib vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§11xx

Xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §11b xxxx. 3 x 4, §11c odst. 3, §11e11ib xx pro xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx použije xxxxxxx.

(2) Xxx řízení x xxxxxx xxxxx §11l xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx vedle xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxxx §11c xxxx. 1 a §11d.

(3) Xxxxxxxxxx §11b xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx xxx

x) účinné xx 1.11.2023,

x) xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx x přeměnu xxxxx x žádosti x xxxxxx na investice x rámci opatření x odvětví xxxx x

x) xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx produktů xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §11c xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx restrukturalizaci x přeměnu xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §11i xxxx. 3 se xxxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §11e xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx o opatření xxxxxxxxx ukončení zemědělské xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx §11b xx 11d x §11g xx 11ia xx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 a na xxxxxx xxxxx §2d xxxxxx x zemědělství xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§11xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023 x xxxxxxxx xxxx. 3 xxxx. a), xxxxx xxxxxx účinnosti 1.11.2023

§11xx

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx

x) xxxx podána xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3, xxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§11xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§11x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizace producentů

(1) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxx organizace producentů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) neplní xxxxxxxx xxx uznání nebo xxxxxx xxxxxxxx stanovená xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxx Xxxx organizaci producentů xxxx xxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxx x xxxxxxx x odstranění xxx, x xx xx xxxxx stanovené Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx výzvy. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxx osoba xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, Xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx uznání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx x účinností xxx dne, xx xxxxx přestaly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx toto xxxxx, xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx moci, xx xxxx xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx limit xxxxx xxxxxxxxx obchodovatelné xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3, xxxxxx Xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx něhož xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx splněna, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně Xxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§11l

Dotace podmíněné xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x oblasti

a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx péči x xxxxxxxxxx zemědělskou xxxx,

x) xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx x agrolesnický systém,

podmíněné xxxxxxxx víceletých podmínek xxxxxxxxx x dotaci, xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx žadatele x xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x), xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Fond. Fond xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3. Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do tohoto xxxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxx zařazení.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, že žadatel x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 neplní xxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 x xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxxxx zařazení, xxxx

x) xxxxxxxx x příslušného xxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxx poskytnuté xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§11m

Nedodržení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx x xxxx xx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx doprovodných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného podle §1 xxxx. 3, Xxxx žadateli schválení xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx53). Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx školního xxxx, xxxxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx vydaným xxxxx §1 odst. 3 xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx53).

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oznámí xxxx xxxxxxxxxx Fondu,

b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx smlouvu o xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx školní xxx x xxxxxxxxxx xx 30. xxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx probíhajícího xxxx následujícího xx xxxx xxxxxxxxx informaci x počtu škol, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxx xxxx x těchto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3, xxxx

x) nedoručí xxxx doprovodných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxx xx sobě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx žadatel opětovně xxxxx Fondu po xxxxxxxx 2 let.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x daném školním xxxx neprovedl x xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx54), Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výši xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vynásobeného xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxx školním xxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 000 000 Xx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, Xxxx ji xxxxxx x xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxx xxxxxx nebo její xxxx xxxxxxx z xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx na dodávku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx školním xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx žadatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozsahu nejméně xxx 90 % xxxxx přihlášených žáků. Xxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx pro 90 % xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxx 50 % xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Fond, xx žadatel doručený xxxx doprovodných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x daném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx55) x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx schválení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx školního roku, xx xxxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxx. Xxxxxx x schválení xxxx xxxxxxx opětovně xxxxx Xxxxx po xxxxxxxx 2 let.

§11m xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§12

Vyžadování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovat informace xxxxxxxx pro provádění xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2, xxxxxx xxxxx x evidencí xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx chmele, xxxxxx x xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat, x xxxxx x lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §24 x 25 xxxxxx o xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o obchodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin, xxxxxxx xxx nakládání s xxxxxxxx údaji xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.30)

(2) Xxxx xxxxxxxxx o xxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx organizačních xxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx sdružení, xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxx funkcí Xxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx členských xxxx xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx je xxxxxxxx x činnostem xxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx31).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx státu, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx licencí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX) xxxx xxxxx bylo x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx s dovozní xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), ze xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EORI) xxxxxxx xxxx vývozce,

b) číslo xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx přijetí xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Evropské xxxx v xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (AGREX) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX),

x) sazební xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx měrných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) stát, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx bylo vyvezeno,

k) xxxx původu,

l) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx faktury,

n) xxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxx kvóty.

Poskytnutí informací xxxxx písmen x) xx x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx daňového xxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx56) x xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) datum právní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dohody x poskytnutí xxxxxx x

x) xxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xx. 49 xxxx. 3 pododst. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx (XX) 2021/1060, pokud jde x opatření přímé xxxxxx uvedené v xx. 16 nařízení (XX) 2021/2115 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 69 xxxx. x) x c) nařízení (XX) 2021/2115.

(8) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx financovaných xxxxxxxx x národních xxxxxx xxxxx §2d zákona x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx47), x xx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx název příjemce,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx sídlo xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx o xxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxx xx poskytovaná xxxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) datum právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx platby xxxxxx x její xxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx vyplacení xxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx. x), xxxxx je částka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx roce xxxxx xxxx xxxxx 1 250 EUR.

(10) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 x 8 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx unie57) xxxxx.

§12a

Kontrola

(1) Xxxxx osob xx xxxxxxxx x xxxxxxxx plnění podmínek xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxxxxx Fond xxxx jím xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx kontrol, xxxx xxxxxxxx kontrolami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx monitorování xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Fond xx oprávněn xxxxxxxx, x to i xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv a xxxxx xxxxx §1 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaných Fondu xxxxx tohoto zákona, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlády xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxx, víceletých podmínek x povinností podle xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona x xx zákona x zemědělství nebo

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx58).

(3) Xxx xxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx33), xxxxx tohoto xxxxxx x podle zákona x finanční kontrole19).

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxx provedení xxxxxxxx, je Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x od xxxx xxxxx, x to x xxxxxxx nezbytném xxx ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvislost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě takové xxxxxxx Xxxxx předložit, xxxxx kontroly Fondem xxxxxxx x při xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx Fondu x xxxx osoby xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřeně, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx při xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx možné míře.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx fyzických osob, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx. Fond xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x financování společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx; v takovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) a x) x odstavce 4 xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 je Fond xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzorků xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

(8) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, který xx současně xxxxxxxx x xxxxxx pověření xx kontrole.

(9) Xxx xxxxxx kontroly podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx; xxxxxxxxxx kontrolního řádu x xxxxxx na xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxx xxxxxxxxx kontrol xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 10 xxxxxxxxx.

(12) X případě, xx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jedné xxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx dotace xxxxxx, jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x v takovém xxxxxxx se žádost xxxxxxx. X případě, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některé x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx podmínka xx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxx kontroly

a) xxxx xxxx půdních xxxxx uvedenými x xxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ploch xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo

b) xxxxxx systému xxxxxxxxxxxx x evidence xxxxxx xx účelem ověřit xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dotace x xxxxx téhož xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx geoprostorové xxxxxxx Xxxx xxxxxxx křížové xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx ohlášenou v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx plochu.

(14) Pro xxxxx kontrol prostřednictvím xxxxxxx monitorování ploch xx komunikačním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx. Fotografie, xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx jejího xxxxxxxx.

(15) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ploše xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozemku. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx kontroly prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ploch xx xxxxxx s xxxxxx druhem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x žádosti x xxxxxx. Xxxx-xx plodina x xxxxxxx uvedena, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxx zákres xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o dotaci.

(16) Xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx průzkumu Země x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(17) Xxx xxxxxx ploch Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx plochu xxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx použitého xxxxxxxxx xxxxxxx x následně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 ha x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxx.

(18) Xxxxxxxx xx místě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ověření počtu xxxxxx přítomných x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx zápisu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx59), xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx59).

§12x

Xxxxxxx xxxxxx v xxxxx jednotné žádosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Je-li plocha xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx opatření xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle §12a, x xxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx plocha"), Xxxx xxxxxx poskytne na xxxxxxx plochy xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. X případě, xx xx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 0,1 xx xxxx méně, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx stanoví xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx rozdíl mezi xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 3 % xxxxxxxx xxxxxx xxxx 4 xx, Xxxx xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxx plochy xxxxxxx x 1,5násobek xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx dotace Xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ploše uvedené x xxxxxxxx žádosti.

§12xx

Xxxxxxx dotace x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvířat

(1) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx opatření x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx60) x xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx59), xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx §12a, x xxxxx xxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 3 xxxxxxx, Xxxx dotaci poskytne xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxx počtem xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx x počtem xxxxxx zjištěným x xxxxx xxxxxxx xxxxx §12a vyšší než 3 xxxxxxx, Xxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx podíl stanovený xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxx procentní xxxxx není xxxxx xxx 20 % xxxx

x) dvojnásobek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xx xxxxxxxxx podíl xxxxx xxx 20 %, ale nepřesahuje 30 %.

(3) Pro xxxxxxxxx procentních xxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx xxx 30 %, Xxxx xxxxxx zamítne.

(5) Xx xxxxxxxx zvíře xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx intenzity xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xxxxx §1 xxxx. 3 xx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx identifikované zvíře, xxxxx xx nachází x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, za předpokladu, xx xx xxx xxxxxx jednotlivě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx59), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx skupinově xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nacházející xx u xxxxxxxx, xxxxx ztratilo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značky, xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx nadále xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx59) x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx doložit, xx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx situace.

(6) Xx zjištěné xxxxx xxxxx odstavce 5 xx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx61) považuje xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx týká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx termínem xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3.

§12xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§12bb

Snížení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx žádosti x&xxxx;xxxxxxx neohlášení všech xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11b xxxx. 6 a xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx plochy xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x plochy x jednotné xxxxxxx xxxxxxxxx je

a) xxxxx xxx 3 %, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx 4 % xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, Fond xxxxx xxxxxx x 1 %,

x) xxxxx xxx 4 %, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx 5 % xxxxxx uvedené v xxxxxxxx žádosti, Fond xxxxx dotaci o 2 %, xxxx

x) xxxxx xxx 5 % plochy uvedené x jednotné xxxxxxx, Xxxx sníží dotaci x 3 %.

§12bb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

§12xx

Xxxxxx uplatnění snížení xxxx zamítnutí při xxxxxxx xxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx snížení vypočítá x xxxxxxxxxxxx pořadí:

a) xxxxxxx xxxxx §12b xxxx §12ba,

x) xxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxx výpočet xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxx xxxxx §11b xxxx. 5,

x) částka xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx základ xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12bb,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx základ xxx xxxxxxx snížení x xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy xxxxx §1 odst. 3,

x) částka xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxx přímých xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx62) a

f) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxx výpočet xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §4f xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx část xxxx xxxxxxx bloku xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxx vztahů, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podle §3g xxxx. 4 xxxxxx x zemědělství; x xxxx částku Xxxx xxxxxx xxxxx.

§12xx vložen xxxxxxx předpisem x. 382/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§12xx

Xxxxxxxxxx §12b xx 12bc xx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx §11l xxxx. 1 xxxx. c) x d) použijí xxxxxxx.

§12xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

§12x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní informační xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx vydaným xxxxx §1 odst. 3 xxxx Fond xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Strategického xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx

x) 250 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxx a),

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxx x).

§12d

Přestupky xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 odst. 3 nebo Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, strukturálních xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a opatření Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxx §11m odst. 5 x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx škol xxxxxxxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx doprovodných xxxxxxxxxxxx opatření.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 250 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx písmene x) xxxx x).

§12e

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Fond.

(3) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 291/2009 Sb.

§13x

§13x zrušen právním xxxxxxxxx č. 179/2014 Sb.

§13x

(1) Xxx se x xxxxx použitelných xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu podle xxxxxx uvážení, mluví x

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx příslušném orgánu, xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx činností xxxxx §1 odst. 2 pro účely xxxxxx xxxxxx x x němu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 pro účely xxxxxx zákona a x němu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2022 Sb.,

x) jistotě, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx x k xxxx xxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx předpisů záruka xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 295/2017 Sb.,

x) dotaci, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, platbě, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx účely xxxxxx xxxxxx a x xxxx vydaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx x opatřeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizačním xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblastech Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx základě opatření xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. X převedené peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx složky státu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§13d

Zaměstnanci Xxxxx

(1) Na xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx vztahuje zákon x xxxxxx službě.

(2) Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřad. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x služební xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx zrušuje Xxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx přecházejí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxx regulace x xxxxxxxxxxx, xxxxxx práv x povinností z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zemědělství, xx Xxxx.

(2) Zásady xxxxxxxxxx xxxxxx právnických x fyzických xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pro vývoz xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx regulace xxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx tržní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx přijetí zásad xxxxx §1 odst. 4.

(3) Zásady regulace xxxx xxxxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxx x potravin, xxxxxxx Xxxxxxx fondem xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx vývoz regulovaných xxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxxx Státním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxxxx prvního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutární orgány xxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odběratele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xx jmenování xxxxxxxx předkládá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 odst. 5 xxxx. g) xx x) Xxxx Xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx ředitele xxxxxx xxxx Fond xxxxxxxxxx xxxxxxx Státního xxxxx tržní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zemědělství xxxx xxxxxxx na xxxxx nezbytné xxx xxxxxxx Fondu. Ustanovení x působnosti dozorčí xxxx podle §10 xxxxx ve xxxxxx x Xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zemědělství x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx x. 472/1992 Xx., x Státním xxxxx tržní regulace x xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx x. 242/1995 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 472/1992 Xx., x Xxxxxxx fondu xxxxx regulace x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Xx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu Xxxxx republiky xx xxx 1993

§16

V xxxxxx x. 10/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxx 1993, x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů, xx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x působnosti Xxxxxx xxxxxxxx hmotných rezerv

§17

V §6 xxxxxx č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx se Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxx do hmotných xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§18

X §1 odst. 2 xxxxxx č. 199/1994 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 148/1996 Xx., zákona č. 93/1998 Xx. x xxxxxx č. 28/2000 Xx., xxxxxxx b) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxx:

"x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondem,4)

__________

4) Zákon x. 256/2000 Xx., x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§19

X §18 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX ŠESTÁ

§20

§20 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 242/2016 Sb.

ČÁST SEDMÁ

§21

§21 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 237/2004 Sb.

XXXX OSMÁ

ÚČINNOST

§22

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx k Evropské xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx x. r.

Havel x. x.

x x. Xxxxxxxxx x. r.

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x navrácení xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 12.2.2008

Xx. X

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 291/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky podle §10 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 256/2000 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx 2012.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2012 Xx. x účinností xx 1.9.2012

Xx. V

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 256/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 295/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2017

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 256/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 208/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Čl. LXXV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx do 6 měsíců od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §12 xxxx. 6 xx 8 xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018. Xxxx informace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

Xx. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 256/2000 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle zákona x. 256/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx §11ic xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxxxxxx na xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vína xxx xxxx 2019 xx 2023 schváleného xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1308/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů xx zemědělskými xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 922/72, (XXX) č. 234/79, (XX) č. 1037/2001 x (XX) x. 1234/2007, v xxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

Informace

Právní předpis č. 256/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 11.8.2000 x §8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

499/2002 Sb., nález XX xx xxx 30.10.2002 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §13 xxxxxx č. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), x §4 xxxx. 3, §5 xxxx. 3, §7 x §13 nařízení xxxxx č. 114/2001 Xx., o stanovení xxxxxxxxxxx xxxx cukru xx xxxxxxx xxxx 2001/2002 xx 2004/2005 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.11.2002

128/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2000 Sb., x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxx x. 252/97 Xx., x zemědělství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 4.6.2003, x xxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. g) xx x), §4 odst. 2, §6x xxxx. 6, §6x xxxx. 4, xxxxx §7, §9, §9a, §10, §11x xxxx. 7, §11x odst. 3 x 4, §11x, §11x, §13 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004); §1 xxxx. 2 písm. x), §2 xxxx. e), §11x odst. 8, §11x xxxx. 1 xx 6, §11x xxxx. 2, §11e xxxx. 14, §11x xxxx. 2 xx 7, §11x, §13 xxxx. 1, které xxxxxxx platnosti dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

248/2003 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 256/2000 Sb. xxxxxxxxxx x xxxxxx x. 82/2003

85/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., o zemědělství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s účinností xx 19.2.2004

86/2004 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx xxxx zákon x. 252/97 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 14.1.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 29.1.2004

x xxxxxxxxx xx 5.3.2004

237/2004 Xx., xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Sb., x xxxxx č. 338/92 Xx., o dani x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila v xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx x souvislosti x přijetím zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx x xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., a zákon x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

482/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2004

441/2005 Xx., kterým se xxxx zákon x. 252/97 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.11.2005

442/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., o zemědělství, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 21.9.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 6.10.2005

x xxxxxxxxx od 25.11.2005

5/2006 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 256/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 2/2006

130/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, plemenitbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x některé další xxxxxx

x účinností xx 3.7.2006

35/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Sb., x zemědělství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 12.2.2008

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2010 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 291/2009 Xx.)

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

291/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 252/97 Xx., x zemědělství, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.7.2010

367/2009 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 256/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 118/2009

251/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 256/2000 Sb., o Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.9.2011

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Celní xxxxxx ČR

s účinností xx 1.1.2013

239/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

179/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 252/97 Xx., x zemědělství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

128/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.5.2015

242/2016 Xx., xxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx k informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem autorským x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

183/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

295/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2003 Xx., x uvádění xx xxxxx xxxxx x sadby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oběhu xxxxx a xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019

208/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 252/1997 Xx., x zemědělství, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2020 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2019

314/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 289/1995 Xx., x xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2019

261/2021 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností od 1.2.2022

382/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 256/2000 Xx., o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 13/1993 Sb., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
1) §28 xxxx. 2 zákona x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
2) §3 xxxx. x) zákona x. 218/2000 Sb.

3) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 282/2012 xx xxx 28. xxxxxx 2012, kterým xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Nařízení Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 1150/2000, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady (ES, Xxxxxxx) č. 728/1994 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Společenství.
Nařízení Xxxx (XX) č. 1234/2007 xx xxx 22. xxxxx 2007, kterým xx xxxxxxx společná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zemědělské produkty (xxxxxxxx nařízení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx), x platném xxxxx.
5) §2a xxxxxx č. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 128/2003 Xx.
6) §2c xxxxxx x. 252/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Nařízení rady (XX) č. 1698/2005 xx xxx 20. xxxx 2005 x podpoře xxx xxxxxx xxxxxxx x Evropského zemědělského xxxxx pro rozvoj xxxxxxx (EZFRV), x xxxxxxx xxxxx.
8) §2b xxxxxx č. 252/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 612/2009 xx xxx 7. července 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx produkty, v xxxxxxx xxxxx.
10) §2c xxxxxx č. 252/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 4/2002 Sb. m. s., o xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx dohody xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.

11) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1198/2006 xx xxx 27. července 2006 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

12) §2b x 2c xxxxxx x. 252/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Zákon č. 62/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx dovozu xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.

3) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2116 xx xxx 2. xxxxxxxx 2021 o xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské politiky x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1306/2013, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2022/127 xx xxx 7. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx doplňuje nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2021/2116 x xxxxxxxx xxxxxxxx xx platebních xxxxxxx x dalších subjektů, xxxxxxxxxx xxxxxx, schválení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx eura.

Prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) 2022/128 xx xxx 21. prosince 2021, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro uplatňování xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2021/2116, xxxxx xxx x xxxxxxxx agentury x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

4) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) §37 x 38 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/127.

16) §8b xxxx. 3 xxxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx xxxxxx č. 482/2004 Sb.
18) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 123/2003 Sb., xxxxxx x. 426/2003 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx. x xxxxxx x. 298/2007 Xx.
20) Čl. 25 Xxxxxx Xxxxx republiky.

21) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropském xxxxx xxx regionální xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském fondu xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx fondu, x xxxxxxxx ustanoveních x Xxxxxxxxx fondu xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx soudržnosti x Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a x zrušení nařízení Xxxx (XX) x. 1083/2006, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx č. 1305/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxx pro rozvoj xxxxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (EZFRV) x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (ES) x. 1698/2005, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1306/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 352/78, (ES) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) x. 814/2000, (ES) x. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, x xxxxxxx znění. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1308/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zrušují xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 922/72, (XXX) x. 234/79, (XX) x. 1037/2001 x (XX) x. 1234/2007, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2115, x xxxxxxx znění. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2021/2116, x platném xxxxx.

22) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2021/2115, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 2021/2116, v platném xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2022/128.

23) Xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Rady (XX) č. 2988/1995 ze xxx 18. prosince 1995 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

24) Xx. 54 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1306/2013.
25) Xxxxx č. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 800/1999, které xxxxxxxxx společná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx náhrad (xxxxxxxx) pro xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1291/2000, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx sazby xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
27) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1883/1978, které xxxxxxxxx obecná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx intervencí Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx fondem, Záruční xxxxx.
28) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1788/2003 ze xxx 29. xxxx 2003, xxxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxx mléka x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
29) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1234/2007, x xxxxxxx znění.
9e) Čl. 6 xxxxxxxx Rady (ES) č. 1868/1994, kterým xx xxxxxxx systém xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx škrobu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. 14 x 16 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 97/1995, kterým xx provádí nařízení Xxxx (EHS) x. 1766/1992, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1868/1994, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx ve vztahu x xxxxxxxx bramborového xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1260/2001 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 314/2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kvót x xxxxxxx xxxxx.

9x) Xxxxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 597/2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 1150/2000, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 728/1994 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
9x) Čl. 2 xxxx. 3 rozhodnutí Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 597/2000.
31) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1788/2003 ze xxx 29. xxxx 2003, kterým xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
30) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) Zákon č. 252/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
9x) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o finanční xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1782/2003, v xxxxxxx znění.
Nařízení Rady (XX) č. 1698/2005, x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxx (XX) č. 1234/2007, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 73/2009.
35) Například xxxxx č. 147/2002 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 326/2004 Sb., x rostlinolékařské péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 154/2000 Sb., o xxxxxxxxx, plemenitbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Xxxxx XXX xxxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1122/2009, x platném znění.

37) Xx. 26 xxxx. 2 nařízení Xxxxxx (ES) č. 1122/2009, x xxxxxxx znění.
40) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 219/2000 Sb., o majetku Xxxxx republiky x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§45 xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

42) Xx. 35 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1122/2009, v platném xxxxx.

43) §44 odst. 2 xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

44) §8b xxxx. 3 zákona x. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 482/2004 Sb.

45) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 907/2014 ze xxx 11. března 2014, kterým xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1306/2013, xxxxx jde x xxxxxxxx agentury x xxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxx, xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, jistoty a xxxxxxx xxxx.

46) Xx. 27 xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 908/2014 xx xxx 6. xxxxxxxx 2014, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1306/2013, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxxxxx xxx kontroly, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.

47) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2115 xx xxx 2. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx strategické plány, xxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky (xxxxxxxxxxx xxxxx SZP) a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zemědělským xxxxxxxx xxxxxx (EZZF) x Xxxxxxxxx zemědělským xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (XXXXX), x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1305/2013 x (XX) x. 1307/2013, x xxxxxxx xxxxx.

49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/1139 ze xxx 7. xxxxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx (XX) 2017/1004, x xxxxxxx znění.

50) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51) §71 x xxxx. xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xx. 59 odst. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2021/2116, x xxxxxxx xxxxx.

52) Xx. 62 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116, x platném xxxxx.

53) Čl. 7 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/40.

54) Čl. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/40.

55) Xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/40.

56) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2021/1060 ze xxx 24. xxxxxx 2021 x společných xxxxxxxxxxxx xxx Evropský xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropský sociální xxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxxxxx, Xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxx, rybářský x xxxxxxxxxxxx fond x o finančních xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx x xxx Xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2021/2116, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2022/128.

57) Xx. 49 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/1060, x xxxxxxx xxxxx.

58) Xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2021/2116, x platném xxxxx.

59) Zákon č. 154/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/429 ze xxx 9. xxxxxx 2016 x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ("xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxx znění.

61) Xx. 34 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2021/2115, x xxxxxxx znění.

62) Xx. 17 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116, v xxxxxxx xxxxx.