Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
218/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní ustanovení §2

Rozpočtová skladba §2a

Pojmy §3 §3a §3b

HLAVA II - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED, STÁTNÍ ROZPOČET A ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

Střednědobý výhled §4

Státní rozpočet §5

Příjmy státního rozpočtu §6

Výdaje státního rozpočtu §7

Vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu §8 §8a

Lhůty některých prací vykonávaných vládou, ministerstvem, správci kapitol a státními fondy při vypracování návrhu státního rozpočtu, střednědobého výhledu §8b

Rozpočtové provizorium §9

Kapitoly §10

Plnění závazků z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé §11

Plnění závazků vyplývajících z práva Evropské unie, týkajících se jejích vlastních zdrojů §11a

HLAVA III - ÚČAST STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Díl 1 - Účast státního rozpočtu na financování programu

Programy §12

Účast státního rozpočtu na financování programu §13

Díl 2 - Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a řízení o jejich odnětí §14 §14a §14b §14c §14d §14da §14e §14f
Vedení řízení §14g
Doručování rozhodnutí o zamítnutí žádosti §14h
Účastník řízení §14i
Výzva k podání žádosti §14j
Odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti §14k §14l
Rozhodnutí §14m
Lhůta pro vydání rozhodnutí §14n
Změna rozhodnutí §14o
Nové rozhodnutí §14p
Vztah ke správnímu řádu §14q §15
Díl 3 - Způsob poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu §16
Díl 4 - Dohoda o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci §17
Díl 5 - Poskytování a zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních výpomocích §18 §18a
Díl 6 - Poskytování dotací ze státního rozpočtu do rozpočtů územních samosprávných celků §19

HLAVA IV - HODNOCENÍ PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU, ROZPOČTŮ STÁTNÍCH FONDŮ, ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A ÚČELOVOST PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí §20

Účelovost prostředků státního rozpočtu §21

HLAVA V - ÚHRADA POTŘEB ROZPOČTOVĚ NEZAJIŠTĚNÝCH, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ A VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA

Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných §22

Rozpočtová opatření §23 §24 §24a §25 §25a §26

Vládní rozpočtová rezerva §27

HLAVA VI - STÁTNÍ FONDY §28

HLAVA VII - STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VYPRACOVÁNÍ JEHO NÁVRHU

Státní závěrečný účet §29

Návrh státního závěrečného účtu §30

HLAVA VIII - MIMOŘÁDNÝ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET, NOUZOVÝ STÁTNÍ ROZPOČET A VÁLEČNÝ STÁTNÍ ROZPOČET

Vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu a návrhu nouzového státního rozpočtu po vyhlášení stavu ohrožení státu §31

Vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu a návrhu válečného státního rozpočtu po vyhlášení válečného stavu §32

HLAVA IX - ŘÍZENÍ STÁTNÍ POKLADNY, ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A STÁTNÍ FINANČNÍ AKTIVA A PASIVA

Díl 1 - Řízení státní pokladny a řízení státního dluhu

Správa peněžních prostředků státní pokladny §33 §33a

Řízení likvidity státní pokladny §34

Výkon činností v souvislosti s řízením státního dluhu §35 §35a §35b

Díl 2 - Státní finanční aktiva a pasiva §36

HLAVA X - HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY NÁRODNÍHO FONDU

Národní fond §37

Důsledky porušení kázně při hospodaření s peněžními prostředky národního fondu §38

HLAVA XI - FINANČNÍ KONTROLA §39 §40 §41 §42 §43

HLAVA XII - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ §44 §44a

HLAVA XIII - HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Díl 1 - Hospodaření organizačních složek státu §45 §46 §47 §47a §48 §49 §50

Zúčtování příjmů ve prospěch státního rozpočtu §51 §52

Díl 2 - Hospodaření příspěvkových organizací §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63
Díl 3 - Společná ustanovení pro hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací §64

Společná ustanovení k fondu kulturních a sociálních potřeb §65

Některé finanční vztahy organizačních složek státu a příspěvkových organizací §66

Poskytování záloh zaměstnancům §67

Zařízení sloužící ke vzdělávání a ubytování §68

Stravování a stravovací služby §69

Pojištění §70 §71 §72

HLAVA XIV - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Poskytování státních záruk §73

Ručení státu §74 §75 §75a §75b

Přechodná ustanovení §76 §77 §78 §79 §80 §80a

HLAVA XV - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §81

ČÁST DRUHÁ §82

ČÁST TŘETÍ §83

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 516/1992 Sb. §84

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 321/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů §85

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů §86

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 189/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů §87

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů §88

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 360/1999 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí §89

ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST §90

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 479/2003 Sb. - Čl. II

č. 482/2004 Sb. - Čl. II

č. 377/2005 Sb. - §54

č. 130/2006 Sb. - Čl. V

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 26/2008 Sb. - Čl. II

č. 30/2011 Sb. - Čl. VIII

č. 465/2011 Sb. - Čl. II

č. 171/2012 Sb. - Čl. II

č. 501/2012 Sb. - Čl. II

č. 25/2015 Sb. - Čl. II

č. 128/2016 Sb. - Čl. II

č. 367/2017 Sb. - Čl. II

č. 92/2018 Sb. - Čl. VII

č. 484/2020 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. XVII

č. 251/2021 Sb. - Čl. VII

č. 177/2023 Sb. - §8

č. 254/2023 Sb. - Čl. III

č. 349/2023 Sb. - Čl. XLII

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

218
XXXXX
xx dne 27. xxxxxx 2000
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx výhled"), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx finanční xxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx, zařízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1a) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx") x příspěvkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dluhu,

h) hospodaření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vláda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx funkce xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.2)

(2) Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x rokem xxxxxxxxxxx.

(3) Xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nárok, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak.

(4) Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") vydat xxx xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx2a) xxxxxxxx postupy xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx2b).

§2a

Rozpočtová xxxxxxx

(1) Rozpočtová xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx příjmů, xxxxxx x financujících xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, výdaje x xxxxxxxxxxx položky xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx skladby se xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fondů x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx třídí po xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo peněžního xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 484/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§3

Xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, státních xxxxxxxxxx aktiv xxxx Xxxxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) návratnou finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx fondu,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxx aktiv, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx organizačních xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x použití prostředků x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx použitím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jiných peněžních xxxxxxxxxx xxxxx, prostředků xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, státních finančních xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx prostředky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přesunuty rozpočtovým xxxxxxxxx x v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx se xxx rozumí x xx, xxxxx-xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, státního fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxxxx rozpočtu, státního xxxxx, xxxxxxxx finančních xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx,

x) správci xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx-xx zvláštní xxxxx, xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxxxx kapitolu xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx rozpočtové účely,

h) xxxxxxxxx prostředky státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx ministerstva xxx xxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu, x výjimkou účtů, xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank4) (xxxx xxx "banka") xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxx daní, xxxxxxxx xxxx jiných obdobných xxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxx xxxx spravovány xxxxxx příjmy, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx3), xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx, rezervním xxxxxx organizačních složek xxxxx, xx státních xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxx určených x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie3a),

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

6. účtech xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x výdajů xxxx právním předpisem xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx příjmů nebo xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxx účtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, samostatných xxxxxxx účtech stravování, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§72),

7. účtech příspěvkových xxxxxxxxxx,

8. xxxxxx státních xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

9. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

10. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx,

11. účtech územních xxxxxxxxxxxxx celků a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x příjmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx fondu x dalších xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxx samosprávné xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxxxxx xxxx je xx xx přijmou; xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx xxx x příjmu xxxxxx daní xxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daní, xxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

12. xxxxxx veřejných xxxxxxxxxx institucí určených x příjmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx a Národního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx si xx xx xxxxxxx xxxxxxxx instituce převedou xxxx xx xx xx xxxxxxx,

13. účtech xxxxxxxxx vysokých škol xxxxxxxx k příjmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Národního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které si xx ně xxxxxxx xxxxxx školy převedou xxxx je na xx přijmou,

14. xxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, včetně xxxxxxxxxx účtu veřejného xxxxxxxxxxx pojištění47), xxxxxx xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x dalších zdravotních xxxxxxxxxx x svazů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx x výdaje ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx51),

15. účtech xxxxxxx právnických osob xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky,

16. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s., xxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx licenci, a xxxxxxxx podniků; národní xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

17. xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx nebo od Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., x dalších xxxxxxxxxx, xxxxx xx na xx Xxxxx exportní xxxxx, x.x., xxxxxxx xxxx je xx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx zejména xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x překonání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, krátkodobé x xxxxxxxxxx přijaté úvěry, xxxxx stavu na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vkladovými účty, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v článku 175 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 966/2012 xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejchudším xxxxxx4a),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx státní záruky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, věřiteli dlužníka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stát x věřitelem xx xxxxxxxx dlužníka xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dlužníka xxxxxxxx, xxxx zákona, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) výdaji xx xxxxxx úvěry xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxx republika, a xxxxx Xxxxx republiky x vládních xxxxxxx x xxxxxx státy; xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pobytem xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx4d) x xxxxxxxxxxx xxxxx xx států, x xxxxx má Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x vládním xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení rozumí xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx níž xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vydala, xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxxx investiční xxxx xxxxx písmene r),

o) xxxxxxxxxxx systémem informační xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx se

1. soustřeďují xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx státního rozpočtu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozpočtového xxxxxxxxxx, xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu a xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx rozpočet, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oblast xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. mění xxxxx xx základě xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření,

5. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"),

6. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozpočet,

8. xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxx rozpočtové xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

9. xxxxx věcné, časové x xxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx účetnictví, případně xxxxxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, časových x finančních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle xxxxxxxxxxx výhradně prostřednictvím xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx písmene x),

x) výdajovou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx realizovaný prostřednictvím xxxxxx xx pořízení xxxx xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

§3x

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vedenými mimo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx správné xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§3x

Xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, Všeobecná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §53 xxxx. 7 xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx §53 odst. 7 xxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokladně. Xx xxxxxx xxxxxxx xx nepoužije ustanovení §33 xxxx. 8 xxxx xxxxx.

§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 177/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

XXXXX II

STŘEDNĚDOBÝ XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXX PROVIZORIUM

§4

Střednědobý xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhled, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx rozpočtové xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx se xxxx příjmy a xxxxxx xxxxxxxxx. Práce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx schodek xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx.

(3) Střednědobý výhled xx sestavuje xxxxxxx xx období 2 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx rozpočet; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx, na xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx odpovídá období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx době xxxxxx financování. U xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobého výhledu xxxx xxxxxx závazku. X xxxxxxx úvěrů, xx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx vypracovává xxxxxxxxxxxx x součinnosti xx xxxxxxx kapitol, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky a xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx předání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Vláda xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhled xxxxxxxxx xxxxx samostatně xx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Státní xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zabezpečují xxxxxxxxxxx některých xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx rozpočet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Státní xxxxxxxx xxxx souhrn xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxx x xxxxxxx rozpočtu, xxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx, podrobné rozpočty xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x změny xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx a xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx státního rozpočtu (xxxx xxx "kapitola").

(5) Xxxxxx rozpočet xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx x státních xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.

§6

Xxxxxx státního xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxx,

x) výnosy x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie5a) xxxxxxxx členským xxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx a xxxxx exekučních xxxxxxx x celním xxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx zbývajícího xxxxx Xxxxx národní xxxxx,6)

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně,

g) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx státních záruk,

i) xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx [§48 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) peněžní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozpočtovém xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) výnosy x cenných xxxxxx, xxxxxxx nákup xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu,

n) penále xx xxxxxxxxxxx použité xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Národního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1,

x) xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx příspěvky a xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx") xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozpočtovém xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x prostředky xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu x Xxxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací v xxxxxx působnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx programů x xxxx (§12 x 13), xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx výdajů, xxxxx xxxx xxxx xxxx být xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x dotace xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxxxxx mechanismu Xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxx spolupráce (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) výdaje na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx sociální xxxxx, výdaje na xxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x fyzickým xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx činnost,7)

e) xxxxxx xxxxxxx8) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,9)

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních, kulturních, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,10) x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, drží plemeníky xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx plemenitby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx11) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx fondům, xxxxxxx x obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) dotace x xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci Xxxxxxxxxxx xxxxx regionů xxxxxxxxxxx11a),

x) peněžité xxxxxx xxxxx xx akciových xxxxxxxxxxx,11b)

x) nákup xxxxxxx xxxxxx,

x) peněžní dary xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, příspěvky a xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím,

o) xxxxxx xx realizaci xxxxxxxx záruk,

p) výdaje xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) příspěvky fyzickým xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výdaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx úvěry,

v) xxxxxx fyzickým a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) dotace Xxxxxxxxxx x garančnímu rolnickému x xxxxxxxxxx xxxxx x. s.,

x) xxxxxx x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx11a),

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx48) xxxx xxxxx xxxxx49) x souladu x xxxxxxxxx dohodou x xxxxxxxxxxx50).

(2) Výdaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. k) až x) mohou xxx xxxxxxxxxxx pouze s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytují Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx realizovaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx, xx kursové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx rozpočtový xxx, xxxxx rozdíl xxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxx. Ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx převádějí xx Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx, které xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodl, že xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx rozpočtu; xx základě tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitoly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) x x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx jiného, xxx xx Česká xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud

1. x xxx má Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx příjmů, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx x je xxxxxxxxx,

2. x xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxx záležitostech xxx oblast daní x příjmů, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx a xx xxxxxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x xxxxxx, která xx x tomto státě x v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jurisdikce, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx

1. x ní má Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xxxxx xxxxx příjmů, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx,

2. s xx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx oblast xxxx x příjmů, xxxxx je součástí xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxx stranou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní z xxxxxx, která xx x xxxx xxxxxxxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx prováděna x xx součástí xxxxxxxx xxxx, nebo

4. xxxxxx x ní xxxxxxxx xxxxx x zamezení xxxxxxx zdanění.

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx

(1) Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx fondy.

(2) Xxxxxxx výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx schválené xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxxx následující po xxxxxx roce (xxxx xxx "xxxxx xxx"); xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celkových příjmů xxxxxx příjmů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rok upravených x xxxx hospodářského xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx operací,

b) vliv xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokles xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cenové xxxxx o xxxxxxx 3 %,

x) xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní situace xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) vliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,3 % xxxx xxxxxx, jestliže xx to třeba x tomu, xxx xxxx xxxxx v xxxxx vlivy, x xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x takto určenou xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx fondů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výdaje xxxxxx xxxxxxxx; jakékoliv xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vládou xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Správci kapitol, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záruky, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x státním xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx xxxxxx kapitol Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxx, Nejvyšší xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx práv x Xxxx Xxxxxxx rozpočtové xxxx. Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx předkládají ministerstvu x tím, že xxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxx činí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo ministerstvu. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xx financování xxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxx xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx svazky xxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx krajů xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Nejvyšší xxxxxxxxx, Xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx práv x Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitol rozpočtovému xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x návrzích xxxxxxxx xx 20. xxxxxx xxxxxxx roku.

(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x státním rozpočtu, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx schválený. Pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx celkové xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 návrhy xxxxxxxx xxxxx kapitol x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx x xxxxxx od xxxxxxxxxx rozpočtového xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx mechanismů xx xxxxxx v návrhu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4, xxxx být xxxxx xxxxxxxx těchto kapitol xxxxxx xx dohodě xxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx zákona x xxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx ministerstvo ke xxxxxxxxx vládě. Xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.11d)

§8x

§8x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2017 Sb.

§8b

Lhůty některých xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx fondy při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, střednědobého xxxxxxx

(1) Xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 a xxxxxxxxxx úkolů, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx dalším xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ministerstvo xxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu xx xxxxx rok xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x členění xxxxx kapitol,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx státního rozpočtu x xxxxxxxx xxxxx x členění xxxxx xxxxxxx a státních xxxxx,

x) xxxxx sdělení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx druhé xxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondů.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx údaje. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx kapitol xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx neprodleně xxxxx xxxxxx.

(3) Na základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx další xxx xxxxxx rozpočtů svých xxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x výdajů svých xxxxxxx,

2. státní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x výdajů

a xxxxxxxx xx ministerstvu xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx rozpočtu xx xxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do 31. xxxxx xxxxxxx roku.

§9

Rozpočtové xxxxxxxxxxx

(1) Není-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx schválen xxxxx x státním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx dnem rozpočtového xxxx, xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx rozpočtový xxx (xxxx xxx "období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provizoria xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx správci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Správci xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx organizační xxxxxx xxxxx ve své xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpracují xxxx rozpočet a xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxx.

(4) Xx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx v xxxxx den xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozpočtu.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou x období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx prostředků x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx provizoria xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxx.

§10

Xxxxxxxx

(1) Příjmy x xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx člení xx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy12) x xxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, popřípadě xx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxx x výdaje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v jeho xxxxxxxxxx, výdaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx působnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x činnosti, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx správce kapitoly. X xxxxx závazných xxxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxxx kapitol xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx všeobecný xxxxxxxxx, x xxxxxxx tak xx okruhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx výdaje státního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx kapitoly xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, tvoří xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx rozpočtová xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx ministerstvo.

(4) Xxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Státní dluh. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xx ministerstvo.

(5) Xxxxxx a výdaje xx xxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx o státním xxxxxxxx x x xxxxxxxx výdajů financovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx státních finančních xxxxx. Xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx účty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx tak dále xxxxxxx tento xxxxx, x xxxxxxxx realizovaných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§11

Plnění xxxxxxx x Xxxxxxxx dohody zakládající xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Evropskými xxxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§12 x 13) x xxxxxxxxxxx dotací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx v xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx podpoře.13)

§11a

Plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x práva Evropské xxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx řídí xxxxxxxxxxx Xxxx 2014/335/XX, Xxxxxxx xx xxx 26. května 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

HLAVA XXX

XXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXX NA XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VÝPOMOCÍ ZE XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§12

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx stanoveného xxxx; program může xxx realizován prostřednictvím

a) xxxxxx nebo návratných xxxxxxxxxx výpomocí,

b) výdajů xx pořízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx skládat x

x) xxxxxxx investiční akce,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) výdajové investiční xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx potřeb x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx x

x) specifikaci xxxx programu x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému.

(6) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předávány xxxxx xx xxxxxxxxx evidence xxxxxx podle §75b xxxx. 1.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x finanční xxxxxx akce, xxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxxx provozu budované xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx akce xxxxx xxxxxxxx 7 financované xxxxxxx určenými prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxx. a) xxxx x) x xxxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dotační xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx §14 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci.

§13

Xxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx programu

(1) Xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx financování xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx právnickými xxxx xxxxxxxxx osobami.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx

x) xxxxx, xx-xx účast xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx stanovená xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřeb, x xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x fyzickým osobám xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx akce,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcí xxxx vymezeného xxxxxx xxxxxxxxxx potřeb.

(4) Pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a investorů xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x realizaci xxxxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx xx programy xxxxxxxxxx výhradně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uskutečňované x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx dotační xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §54 odst. 1 xxxx. x).

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. a) x b) x §13 xxxx. 3 xxxx. x) a x).

Xxx 2

Poskytování dotací x návratných finančních xxxxxxxx ze státního xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

§14

(1) Xx dotaci nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy, Akademie xxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, Technologická agentura Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, xxxxxx určí xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx protokolu. Xxxxxx x dotaci xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) účel, xx který xxxx xxxxxxx x dotaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x dotaci") xxxxxx prostředky xxxxxx,

x) xxxxx, x níž xx být xxxxxx xxxxx dosaženo,

e) je-li xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx osobou:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jménem xxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx jednají xxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx udělené plné xxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx výpisu xxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x nahrazením novými xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxx údaje x xxxx skutečném xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikační xxxxx xxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx, x předloží xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zahraniční xxxxxxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, seznam xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, společenská xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

3. informace x identifikaci osob, x xxxxx má xxxxx, x x xxxx xxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx xxxxxxxx nutné xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx výzvy, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x adresu xxxxxxxx pobytu, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou a xx-xx xxxx fyzická xxxxx podnikatelem, xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo osoby; xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx příjemce xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

b) xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx poskytovaná xxxxxx xxxxxx,

x) lhůtu, x xxx má xxx xxxxxxxxxxx účelu dosaženo,

f) x xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x částky xxxxxxxxxxxx splátek,

g) případné xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxx,

x) x dotací x xxxxxxxxxx finančních výpomocí, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 2 xxxx. x), x), x) nebo x), xxxxxx xxxxxx prostředků (§44 xxxx. 6) x jejich xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plní x jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx použitím xxxxx §3 xxxx. x).

(5) V rozhodnutí x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxxxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nižším, než xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dotace. Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx buď x xxxxxxx xxxxxx dotace, xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtová xxxxx, xxxx xxxxxxx pevnou xxxxxx odvodu; přitom xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtové kázně x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx účelu xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx stanovit výdaje xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx vyúčtovány xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výše xxxxxx xxx prokazována. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx stanoví

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prokázaných, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx akce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxx pokrývající xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dotační xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx vrátí xx xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxxxx rozpočtu x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §44 xxxx. 2 xxxx. d) x x) do Národního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba vrátila xxxxx xxxx Regionální xxxx regionu soudržnosti xxxx nepoužité.

(8) Xxxxxxxx 5 a přiměřeně xxxxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vypořádání (§75). Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu16) o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytnutí a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(11) Fyzická xxxx právnická osoba, xxxxx zaplatila xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, obstarání výkonů, xxxxxxxxx prací xxxx xx xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx x částku, xx jejíž xxxxxxx xxxx právo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxx xx finančního xxxxxxxxxx dotace. Xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, je xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx částku xxxxxxx xx příjmový xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§14a

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x má xxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x povinnosti z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx přede dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx společníka xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxxx xxxx x povinností z xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxx, xxx mu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx poskytl.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx projektu xxxx, xxxxxxxxx xxxx převodu xxxxx xx společníka x jeho odůvodnění, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx x poté, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na společníka, xxxx xxxx, xxx xxxxx byla dotace xxxx návratná finanční xxxxxxx poskytnuta, xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x povinnosti x rozhodnutí x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnů xxx xxx obdržení xxxxxxx vyžádat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby mohl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx stanovením xxxx, xx kdy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx žadatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14b xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx, rozdělením nebo xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx jiné xxxxxxx důvody, které xx udělení xxxxxxxx xxxxxxxx bránily.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx návratné finanční xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční výpomoci xxxx přejít, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností.

(6) Xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxx právních xxxxxx fúze, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 465/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2011

§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádost x xxxxxxx podle §14a odst. 1 xxxxxxx a rozhodne x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx, xx jaké xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, x to xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxx xxxxxx návrhu na xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, je příjemce xxxxxxx vrátit tyto xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxx odpovídá ročně xxxx repo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx poslední xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, xx kterém xxxxx x vrácení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx o 10 xxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xx xxxxxx xxx xxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2011 Sb. x účinností od 30.12.2011

§14c

Nemá-li xxxxxxxx dotace xxxxx, xxx xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přešla xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, vrátí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx repo xxxxx stanovené Českou xxxxxxx bankou pro xxxxxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx x vrácení xxxxxx poskytovateli, xxxxxxx x 10 xxxxxxxxxxx xxxx, nejpozději 60 xxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx fúze, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxx xx účet xxxxxxxx, xxxx poprvé xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (§16 xxxx. 2).

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2011 Xx. s účinností xx 30.12.2011

§14x

(1) Xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx nebo družstvo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, ještě xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx fúze, xxxxxxxxx xxxx převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že

a) xxxxxxx dotaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14c,

x) byl xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 5, nebo

c) xxx xxxxxxxx souhlas x přechodem práv x povinností x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §14b a xx xxxx splněna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx nástupce xxxxxxxx xxxxxx nebo návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepřešly. Xx-xx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx společně x nerozdílně.

(3) Ustanovení §14a§14d xxxx. 1 a 2 se použijí xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx slučování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§14da

(1) Xxxxxxxx při xxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx finanční výpomoci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 přiloží příjemce xxxxxx nebo návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx x po xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx z rozhodnutí x xxxxxxxxxx dotace xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxx návratná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx ve xxxxx xxxx pracovních dnů xxx dne obdržení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxxxxxx informace tak, xxx mohl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Současně xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx musí být xxxxxxxxx poskytnuty. Tato xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 10 xxxxxxxxxx xxx. Nebudou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx žádost xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14x xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx dotace xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx žádosti xxxxxx, xxxx-xx koupí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxx závažné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx takového souhlasu xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §14b, 14c a §14d xxxx. 2 se xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxxx na xxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§14xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 484/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 28.11.2020

§14x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx důvodně, že xxxx příjemce v xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx nedodržel xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytnuta; xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 5, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5. Přitom x xxxxx procentního xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx dodržení účelu xxxxxx. Nevyplatit xxxxxx xxxx xxxx část xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 4 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx příjemce. Příjemce xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx informaci xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx x námitkách xx xxxxxxxx o xxx, xxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxx plně xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx oprávněné xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxxx posouzeno xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx posouzeno xxxx částečně oprávněné, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotace, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx. Xxxxxxxxxxxx vyplatí xxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxx xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx informuje x opatření xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 vhodným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxx x proplácení xxxxxxxxx xxxxx dotace.

§14x

(1) Poskytovatel bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx příjemce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx22) v xxx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx se na xxxxxxx kontrolního xxxxxxxx&xxxx; xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx auditu důvodně xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s ní xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxxxxxx, xx xxxx nesplnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx částka xxxxxx, x

x) jejíž xxxxxx xxxxxxxx nápravu x náhradní xxxxx.

(2) X xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xx xx xx, že x xxxxxx xxx xxx porušení podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx odstavce 3 xxxx. b), v xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxxx dotace xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příjemce xxxxxx x vrácení xxxxxx nebo xxxx xxxxx x jím xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx dotace x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 4 xxxx. x), nebo

b) porušil xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x u xxxxx nelze vyzvat x xxxxxxxxx opatření x nápravě podle xxxxxxxx 1.

(4) Výše xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x vrácení xxxxxx xxxx její xxxxx musí xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx část xx xxxx jejího vrácení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Částku xxxxxxxx xx xxxxxxx výzvy x vrácení dotace xxxx její části xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poté xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx účty xxxxxxx podle §44a xxxx. 2 x 3.

(7) Poskytovatel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx informuje příslušný xxxxxxxx úřad o

a) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx a x xxxxxx výzvy x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxx xxxx xx xxxxx reagováno.

§14x

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx organizační xxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx; xxx xxxxxx xx xxxxxxx §160 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx převést xxxxxxxxx výzvy xxxxx §14j x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zamítá, xxx xxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§14x

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Sb. x účinností od 1.1.2018

§14x

Xxxxx k xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xx zveřejňuje způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, okruh oprávněných xxxxxxxx x dotaci, xxxxx xxx podání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx dále obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §14k xxxx. 1, 3 x 4, §14l x 14p.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxx návratnou xxxxxxxx xxxxxxx podané před xxxxxxxxxxx výzvy xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx žádosti,

b) xxxxxxx neodpovídá xxxxxx xxxxxxxxxxx žadatelů x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x podání xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx x podání žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14k xxxx. 1,

d) xxxxxx xx x rozporu x xxxxxx zaměřením xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

§14k

Odstranění xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx §14j, žadatele x xxxxxx k odstranění xxx; k xxxx xx xxxxxxxx přiměřenou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx x dotaci xxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx výzvě xxxxx §14j, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v průběhu xxxxxx vyzvat xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxx xxxxx nezbytných xxx vydání xxxxxxxxxx x poskytnutí dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx §14j, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx doporučit xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhověno; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx upravenou xxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14x

Xxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx x dotaci xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx zastaví, xxxx-xx xx výzvě xxxxx §14j xxxxxxxxx xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14x

Xxxxxxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx

x) xxxxx poskytne dotaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx návratnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zároveň xxxxxx ve zbytku xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx poskytnuta, obsahuje xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 4 xxxx. c) xx x) a může xxxxxxxxx náležitosti uvedené x §14 xxxx. 4 písm. i) x v §14 xxxx. 5 xx 7.

§14n

Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx nejpozději xx 30 dnů xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §14j xxxxxxxxxx.

(2) Xxx vydání xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx den xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx malého xxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§14o

Změna rozhodnutí

Postupem podle §14g xx 14i, 14l a 14m xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x změně práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 xxxx. 4 xxxx. x), x) xx x).

§14p

Nové rozhodnutí

Žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxx, xxx novým xxxxxxxxxxx zcela vyhovět, xxxxxxxx zčásti xxxxxxx x ve xxxxxx xx zamítnout, souhlasí-li x tím xxxxxxx x dotaci. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §14k xxxx. 3 x 4.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14x

Xxxxx xx správnímu xxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3, §41, §45 xxxx. 2 x 4, §71 odst. 3, §80 xxxx. 4 xxxx. x) xx x), §140 xxxx. 2 x §146 xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí poskytovatele xxxx xxxxxxxxx odvolání xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxx.

§14x xxxxxx právním předpisem x. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§15

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ke xxxxxxxx, xx údaje, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxx návratná xxxxxxxx výpomoc xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) ke xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

d) xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx splněn xxxxx xxxx včas xxxx, xx který xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx k xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx rozpočtové xxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise x xxxxxxxxx16a) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx16b) xxxxxxx xxxxxxx,

x) ke xxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx34); xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté x xxxxxx xx 12 měsíců před xxxxxxxxx,

x) ke xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx, xx existuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratnou xxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xx řízení podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správním řízení.15)

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dotace xxxx její části xxxx předčasné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Při xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční výpomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

§16

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdružení xxxx zájmového xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx16a) xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx umožněním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §34 xxxx. 4.

(2) Xxxxxx státního rozpočtu xxxxxx xx financování xxxxxxxx, které xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) podmínkou xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx,

xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převáděných xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx smluv xxxxxxxxxx x xxxxxx bankami xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx ministerstva x poskytovatelů xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 x poskytování xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x způsob a xxxxxxx vypořádání xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx po dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§17

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uzavíraných xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx (dále xxx "xxxxxx"), xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx vždy xxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Díl 5

Poskytování a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§18

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

§18a

§18a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 484/2020 Sb.

Xxx 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§19

(1) Kritéria xxx výpočet výše xxxxxx poskytované xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákon o xxxxxxx rozpočtu, xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcí, xx poskytují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx činností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX IV

HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX ROZPOČTU, XXXXXXXX XXXXXXXX FONDŮ, ROZPOČTŮ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx státních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x dobrovolných xxxxxx obcí

(1) Xx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zprávu, x xxx xxxxxxx xxxxx ekonomiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxx rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, vývoje xxxxxxxx dluhu, xxxxxx xxxxxxxxx analýzu, výhled xxxxxx do xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx x krocích x xxxxxxxxx stability xxxxxxxxxxxx hospodaření.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx x podává x něm po xxxxxxxx prvního a xxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx ji xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zprávu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, xxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx, xx ji xxxxx na vědomí xxxxxxxxxx výbor Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxxx xxxxx, dobrovolné svazky xxxx, xxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu jsou xxxxxxx předkládat xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx předkládat xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx i xx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xx xxxxx xxxx poskytnuta xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx průběžné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx x dobrovolné xxxxxx xxxx předkládají xxxxx prostřednictvím krajů x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxx obce a xxxxxxxxxx svazky xxxx xxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx čtvrté xx přenesenou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je důvodem, xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx do splnění xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odpovědnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dotčena.16)

(6) Xxxxxx, termíny xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§21

Účelovost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx závaznými xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(2) Xxx xxxxxxx prostředků mezi xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx zachována xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x rozpočtové xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxxxxx přesunuté xxxxxxxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx použití. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, mohou xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx použity pouze xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX NEZAJIŠTĚNÝCH, ROZPOČTOVÁ XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§22

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Vznikne-li xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rozpočtově xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx použitím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§45 odst. 3). Xxxx provedením xxxxxxxx úhrady xx xxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx finančně xxxxxxxxxxx, xx xxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkolů v xxxxx rozpočtovém xxxxxx, x to po xxxxxxxxxx se zřizovatelem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z rozpočtu xxxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxx xxxxxxx rozpočtově xxxxxxxxxxx xxx poskytnout xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§27).

Xxxxxxxxxx opatření

§23

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxx prostředků státního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozpočtu xxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx rozpočtu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozpočtu, xxxxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx příjmů a xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 xxxx. d) x §24 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, že se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a výdajů xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx závazného xxxxxxxxx rozpočtu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx údajů v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 9.

§24

(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) povolit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx úhradu xxxxxxxx xx xxxxxx výdajích xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx x xxxxx roce xxxxxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx provádí, x xxxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx provádí,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxx omezení, xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kapitoly,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolufinancování xx státního xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o změně x xxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §48 xxxx. 7, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, nebo xx jiný xxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xx státním rozpočtu, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx přesun xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxxxxxxx mechanismů, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxx rozpočtu xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx zvýšení jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 10 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx se nezmění xxxxx xxxxxx x xxxxxx kapitoly.

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx xxx použití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa x pro xxxxxxxx Xxxxxxx státních finančních xxxxx x Státní xxxx.

(3) Povolit přesun xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxx kapitoly xxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ministr xxxxxxx xxxx xxxxxx celkové xxxxxx x výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x kterou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx rozpočtu. Xxxx zmocnění lze xxxxxx po vyčerpání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx programů xxxx projektů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §47.

(5) Písemnou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxxx roku. Ministerstvo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx opatření ve xxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, nejpozději xx 15. xxxxxxxx xxxxxxx rozpočtového xxxx.

(6) Xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x termínech, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(7) X rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx vláda Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx požádá.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 4 x xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 6 písm. x) týkající xx xxxxxxx Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Poslanecká xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx x Úřad Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx provedena xxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx orgánu.

§24x

Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxx x rozpočtové xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx §26 odst. 2, xxxxxxx xxxxxxx podle §14 odst. 4 xxxxxxxxxxx, za kterých xxxx xxx prostředky xxxxxxx, případně může xxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx x) stanovit xxxxx xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx. X xxx případě postupuje xxxxx §14 odst. 6 xxxxxxx.

§25

(1) Organizační složky xxxxx jsou

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§45 xxxx. 3), x xxxxxxx úspor x xxxxxxxx xxx (§47) x o xxxxxxx xxxxxx xx pojistné xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx kapitoly,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, jestliže xxxxxx rozpočtované xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx na xxxxx, pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx připsány xx xxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx zřízený xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx v písmenu x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxxxx mechanismů v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxx xxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxxxxxxxx složky xxxxx x xxx x xxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vázat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx vláda,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx x tom, xx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxxx financovány xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx převedeny xx Xxxxxxxxx fondu xxxxx §7 xxxx. 4,

x) xxxxxxx vázat xxxxxx, xxxxx nebyla xx státního xxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx rozpočet xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx nebo směnou xxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 písm. c) xx nevztahuje xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x kapitolu Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx organizační xxxxxx xxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vázáním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx saldo xxxxxxxx.

(4) Nemůže-li organizační xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx nutného xxxxxx, xxxxxxx na xxxx xxxxxx byla xx xxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxxx nepostačující xxxx xxxxx xxxxxx rozpočtována, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxx xxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxx xxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx skladby xxxx xxxxxxxxxxxx použitím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx nevztahuje xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x bankovního xxxx xx pokladny, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přesně určit xxxxxxxx x položku xxxxxxxxxx skladby.

(6) Xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ukazatelů z xxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxx převodu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kterých xx takové xxxxxxxx xxxx, xxxxx zřizovateli xxxxxxxxxxx odsouhlasené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněni xxxxxxx xxxxxxx, předloží xx xxxxxxx kapitoly xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nesmí použít xxxxxxxxxx prostředky xxxxxx x rozpočtu x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nařídil xxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx výdaje mohly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Chronologické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x průběhu xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx v xxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Prostředky státního xxxxxxxx, xxxxx jsou x rozpočtovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 odst. 4, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, služební xxxxx xxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pojistného na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx volným xxxxxx

x) xxxxxxxx zaměstnanců odměňovaných xxxxx xxxxxx o xxxxxx službě,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a

d) vojáků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x povolání.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx místo xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx nevážou xx kalendářní xxxxx xxxxxx kalendářnímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející, xx xxxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xx volné místo xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx státním zaměstnancem, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx rozpočtově xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx neschopnosti x výkonu služby xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx státu provede xx xxxxxxxxxx pracovního xxx x měsíci, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx. Za xxxxx prosinec xx xxxxxx neprovádí.

(5) Vázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x xx ve xxxx xxxxxxxxxxxx prvnímu xxxxxxxxx xxxxxx platové třídy xxxxxxxxxxxx volnému místu. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx druhému xxxxxxxxxx služebnímu tarifu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí ministra xxxxxxx xx jiné xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 rozpočtované na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx x xx účely, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X použití xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 4 xxxxxxxxx rozpočtový xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

§25a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 484/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§26

(1) Náležitosti žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 písm. x) x x) xx x),

x) xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření,

d) v xxxxxxx požadavku xx xxxxxxx výdajů i xxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx nemožnosti xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx případně být x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvýšen,

f) v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx závazných xxxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a paragrafu,

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 odst. 4 xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx být prostředky xxxxxxx. Může xxxx xxxxxxxx nižší xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx vztahující xx xxx k celkové xxxxxx přesunu xxxx x částce, ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázeň. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 5 xxxxxxx. V xxxxxxx, xx se xxx xxxxxxx přesunu xxxxxxx rozpočet kapitoly, xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x rozpočtové xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx určuje xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx rozpočtu.

(3) Organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx snižuje xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14f obdobně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx složka státu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtovým xxxxxxxxx, xxxx-xx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx snížen, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxx x §44a xxxx. 1.

§27

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vládní xxxxxxxxxx rezerva xx xxxxx xxxxxxx ve xxxx 0,3 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx rozpočtové rezervy xxxxxxxxx xxxxx a x rozsahu xx xxxxxxx xxxxxxx financí.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxxxxx xxxxx zprávu Poslanecké xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX

§28

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovených úkolů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xx xxxxxxxx se zřizují xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx fond se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx zřizuje, xxxx xxx stanoven xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje státního xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx zahrnují xxxxxx spojené x xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Zůstatky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx následujícího xxxxxxxxxxxx roku.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "státní xxxx".

(6) Poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX ZÁVĚREČNÝ XXXX X VYPRACOVÁNÍ XXXX NÁVRHU

§29

Státní xxxxxxxxx xxxx

(1) Státní závěrečný xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxxx minulého roku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx rozpočtového hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxxxxxx svazků obcí, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státních xxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x přehled x xxxxxxx xxxxx organizačních xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

Návrh státního závěrečného xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu vypracovává xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx správci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x předkládá xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na úhradu xxxx schodku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx svazky xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Obce a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx svazky xxxx tak xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx sídlo. Xxxxx x hlavní xxxxx Praha xxxxxxxxxxx xxxxx ministerstvu. Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxx přímo příslušnému xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx potřebných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx krajů xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx účtů kapitol, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx svazků xxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx minulého roku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx a termínech, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx Poslaneckou sněmovnou. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. dubna roku xxxxxxxxxxxxx xx hodnoceném xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna. Xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxx.

HLAVA VIII

MIMOŘÁDNÝ STÁTNÍ XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXX ROZPOČET X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

§31

Xxxxxxxxxxx xxxxxx mimořádného státního xxxxxxxxxxx účtu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státu18) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §29 a 30 x při xxxxxxxxxxx xxxxxx nouzového státního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8 x xxxxxxxxxxxx k možnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx mimořádného státního xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx ministerstvo ve xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§32

Xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx válečného xxxxx

(1) Xx vyhlášení válečného xxxxx19) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx válečného státního xxxxxxxx na xxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obdobně xxxxx §31.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXX A XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx dluhu

§33

Správa peněžních xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx odděleně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. x) (dále xxx "účty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Souhrnné xxxx státní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx x korunách xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx měně, případně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokladně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhrnným xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny, a xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhrnným xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být záporný.

(4) Xxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx úročení xxxxxxxx xx těchto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Majitelé xxxx xxxxx §3 xxxx. h) xxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro průběžné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na těchto xxxxxx a xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx souhlas x xxxxxxxxxxxx informací x stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účtech xxxxxxxxxxxx.

(7) Úroky ze xxxxxxxxxx účtu jsou xxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx služby u xxxx podle §3 xxxx. x) bodů 1 xx 10, 14, 16 x 17 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(8) Xxxxxxxx xxxx podle §3 xxxx. h) bodů 11 xx 13 x 15 mohou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vedené xx účty, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle §3 xxxx. h) xxxx 1 až 10, 14, 16 x 17 xxxxxxx xxx xxxxxx mimo xxxx podřízené xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. h) xxxx 16 x 17 mohou xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokladně, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může kontrolovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx účtů xxxxx §3 písm. x) xxxx 11 xx 13 a 15 xxxxxx xx ministerstva xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxx xxxxx úrok xxxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rezervaci xxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 5. Xxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx2a) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx účtů xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 11 xx 13 a 15 xx 17 xx xxxxx xx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ponechají xxxxxxx xx účtu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx stanovenou xxxx. Součástí xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx majitelům účtů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9. Obdobné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účtů xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 16 x 17.

§33x

(1) Xxxxxxxxxxxx využívá xxx výkon xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x státního xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx; u subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde se xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon státní xxxxxx na úseku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x státního xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx údaje, kterými xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,

x) datum narození,

c) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx trvalého pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxxxx dluhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterými jsou

a) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxx x stát, xxx xx cizinec xxxxxxx; x případě, xx xx cizinec xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx narození,

d) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,

x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx registru obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx státní xxxxxx xx xxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxxxx příjemců xxxxxx xxxxxx.

(6) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§33x vložen xxxxxxx předpisem č. 484/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

§34

Xxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pokladního xxxxxxxxx xxxx příjmy a xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx do xxxx 15 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokladního xxxxxxxxx mezi příjmy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x případě zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxx tohoto xxxxxxx, a xxxx x xxxxxxx časového xxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx vycházející x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx11f) a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie, x to xx xxxx tohoto nesouladu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxx krytí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx řešení tohoto xxxxxxx.

(3) Přebytky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x nich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úvěry xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 5 x xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 6 xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx vydáním xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx rezervuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x platbě xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostředků xx svém xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo může xxxxxxxxx zrušit.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx rezervace peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 po předání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx příkaz xxxxxxx. Xxxxx národní banka xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx hotovostí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx a xxx účtování xxx xx poskytnuté platební xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x provozu, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx ministerstva.

(6) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtů podle §3 písm. h) xxxxxxx a rozsah xxxxxx xxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle §3 xxxx. h); xxxxxxxxxx §33 xxxx. 8 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.

(7) Činnosti xxxxxxx x odstavci 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx státního dluhu xxxxxx xxxx zřízených x bankách nebo x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 a xxxxx xx x xxxx hradit výdaje xxxxx §7 odst. 1, xxxxxxxx souvisejí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhu. Xxxx xxxxxx x xxxxxx se xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx rozpočtového roku, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxxxxx se xxxxxx saldo xx xxx pracovních xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx doby xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Státní xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx evropské měně, xxxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx.

§35

Výkon činností v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) sjednávat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a cennými xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx zatěžovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; tyto xxxxxxx je ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx či zahraničními xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xx státními xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx20),

x) xxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx účtech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx stanoví ministerstvo,

e) xxxxxxxxxx vypořádací xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx pro státní xxxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxx xxxxxxxx imobilizovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxx, xx-xx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx na xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx také prostřednictvím Xxxxx xxxxxxx banky. Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů.

(3) Výkon xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx ministerstvo xxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky a xxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxx, registrace xxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxxx.

(4)Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx vytváří xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx x xxxxxxx státních xxxxxxxxx, x přijatých zápůjček x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx pro xxxxxx dluhů xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Ministerstvo je xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx ukládat xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x operace x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx je oprávněno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx právnických xxxx x jiných xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx dluhy z xxxxxx činnosti xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx právnickým xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx škod v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sjednávat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxx poskytnuté xxxxx §34 xxxx. 3 x xxxxx odstavce 5&xxxx;x podle §35a xxxx. 4 nejsou xxxxxxx státního rozpočtu, xxxxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxx x xxxx příjmy z xxxxxx zápůjček x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xx účelem poskytování xxxxxxxx x úvěrů xxxxxxxxxx osobám xxxxx xxxxxxxx 5, za xxxxxx plnění dluhů xx xxxxx, jimiž xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx nebo srovnatelné xxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx státu, nebo xxxxxxxx-xx tak xxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zapsat xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35a

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přijmout xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx Xxxxxx republiku xxxx xx Evropské xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx Rady Evropy xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx konkrétních programů xxxx projektů.

(2) Xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 1 sjednává x uzavírá xx Xxxxxx republiku xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky ze xxxxxxx x xxxxx x k xxxxxxxxxxx x peněžními prostředky x xxxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx použít x xxxx přijetí xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx hrazené x xxxxxxxxxx získaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Rozhodne-li xxx vláda, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x souladu x §35 xxxx. 6 xx poskytování xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dalším xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programů xxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 128/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.5.2016

§35x

Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 1 x §14 xxxx. 3 xx 7 zákona x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx nepoužijí xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x české a xxxx xxxx a xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx rizik,

b) xxxxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokladny x xxx řízení xxxxxxxx dluhu včetně xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedených x cizí xxxx x při sjednávání xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34 odst. 3,

x) xxxxxxxxxx přijetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §35 xxxx. 5 a

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápůjček x úvěrů xxxxx §35a xxxx. 4.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 177/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Díl 2

Xxxxxx finanční xxxxxx a xxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx převedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx peněžní xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx vláda xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx21),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) pohledávky státu x úvěrů a xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx běžné hospodaření.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx příjmy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx a pokut xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu částku xx výši xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Ministerstvo stanoví xxxxxx xxxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Příjmy xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx na xxx xx návrh xxxxx xx xxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxx xx xxxxx důchodového pojištění x xx převody xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, a dluhopisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx států xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 x §35 xxxx. 2 obdobně. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Pohledávky x xxxxxxxxxxxx návratných finančních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x cenné xxxxxx, xxxxxxx majitelem xx xxxx x se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xx povinnost xx xxxxxxxx mimo xxxxxx finanční aktiva. Xxxxxxx xxx předání xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxx nebo xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx financí. Xx xxxxx x xxx poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx státních finančních xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx §14 xx 15 s xxxxxxxx §14j xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Ministerstvo xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx výkonu řízení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a státní xxxxxxxx xxxxxx21a) oprávněno xxxxxxx, zcizovat a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Českou národní xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxx výkonu xxxxxx xxxx vedených xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx21a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatními investičními xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úrokových x měnových či xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx obchodníků x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodníků x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx finančními pasivy xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx však xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx byly xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx emitenta x příslušné xxxxxxxx, xx xxxx, co xxxx na tomto xxxx xxxxxxx, jakož x vlastní xxxxxxxxx xxxxxx státem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papírech x xxxxxxx dluhopisy, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx původní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx datu, xx xxxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx splacení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínkami x xxxxxxxx těmto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to maximálně xx xxxx, než xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx mohlo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx ze xxxxxx přijatých zápůjček x xxxxx,

x) dluhy xx xxxxxx vystavených xxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxxxx ve státních xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Státní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx. Státní dluh x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x nímž xxxxxxx úhrada jmenovité xxxxxxx xxxx jistiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx měnovému kurzu.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx radě xxxx xxxxxxx peněžních prostředků xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx hrubém xxxxxxx produktu xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx vývoji xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXXX S XXXXXXXXXX NÁRODNÍHO XXXXX

§37

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx souhrn

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které svěřuje Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondů, Fondu xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rybářského xxxxx4a),

x) xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx),

x) peněžních prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx x nich x

x) peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxx prostředků poskytnutých x rozpočtu Evropské xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x spravuje xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx mechanismů a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx soustředěné xxxxxxxxxxxxxxx Národního xxxxx xx používají x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výhledu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jíž je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx.

(5) Xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xx následujícího xxxx.

(6) Při xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx x jejich xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §1415 xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx právo Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx porušení xxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xx xxx porušení xxxxx xxx hospodaření x peněžními xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 x 44a.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zadržených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx je xxx, kdo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx odvést xx Xxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx [§6 xxxx. 1 xxxx. x)].

(3) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxxx z Národního xxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Nejsou-li xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx použitých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xx-xx splněna xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx se x Xxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx zdroje společného xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílely.

HLAVA XI

FINANČNÍ XXXXXXXX

§39

(1) Xxxxxxx kapitoly je xxxxxxxxx za hospodaření x prostředky státního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx kapitole.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx kapitol x xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, prostředky Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx poskytnutými x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx").

(3) Xxxxxxx kapitoly xxxxxxxxx sleduje a xxxxxxxxxxx hospodárnost, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§40

§40 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2001 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2001 Sb.

§42

§42 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2001 Sb.

§43

Xxxx-xx prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, postupuje xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu.22)

HLAVA XII

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ XXXXX

§44

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx,

x) neoprávněné použití xxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 6,

d) neuložení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxx §54 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 odst. 11 x §52 odst. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §75 tohoto xxxxxx,

x) nevrácení xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 7 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo Národního xxxxx,

x) porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx dohodou x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxx xxxx návratná xxxxxxxx výpomoc xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx přijetí xxxxxxxxx; penále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx počítá xxx xxx následujícího po xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxx cizích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanou xxxxx §75,

x) neuhrazení peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx příjemce xxxxxx xxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; za xxx, xxx došlo x porušení xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx použití xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx ze státního xxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu kryté xxxxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx krytých z Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky poskytnuté xx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky xxxxxxxxxx xx státního rozpočtu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie kromě xxxxxxxxxx x Národního xxxxx,

x) prostředky poskytnuté xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) ostatní xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xx státního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx prostředky

a) xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), c), e) x x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx označené xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) x x) xx rozumějí peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, která xx za takové xxxxxx,

x) xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), c), x) x g),

d) podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního rozpočtu xxxx než xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), d), x) x h).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředky

a) xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši, x xxx xxxxxxxx na xxxx příjmový účet xxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie kromě xxxxxxxxxx x Národního xxxxx, xxxx ve xxxx, již xx xxxxxxx správce xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) peněžní xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxx poskytla,

c) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxx xxxxxxxx xx xxxx příjmový účet xxxxxxxx rozpočtu peněžní xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx ve xxxx, již xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx poskytla,

e) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, x xxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Národního xxxxx, xxxx xx výši, xxx jí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxxxxxxx,

x) podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) peněžní prostředky xx xxxx, v xxx xx xxxxxxx xx svůj xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx výši, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) podle xxxxxxxx 2 písm. h) xxxxxxx prostředky označené xxxxx xxxxxxx g), xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Národního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtu peněžní xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx svůj xxxxxxxx účet státního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Národního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx fondu.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční výpomoc xxxxx §14 xx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x), f) xxxx x), uvede x xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Evropských společenství, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx [§14 xxxx. 4 xxxx. x)].

§44x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx odvod xx xxxxxxxx rozpočtové kázně xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) tím, xx xxxxxxxxxxx použila xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x),

2. xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x) xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxx mimorozpočtových xxxxx,

3. xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. d), x), x) a x),

x) státního xxxxx, xxxxxxxx porušila rozpočtovou xxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxx. x) tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx peněžní prostředky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,23) mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx,

x) státních xxxxxxxxxx aktiv, jestliže xxxxxxxx rozpočtovou xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. a) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx, xx xxxxxxxxxxx použila xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtovou kázeň xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x) xxx, xx neoprávněně xxxxxxx xxxx zadržela xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 2 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

e) svého xxxxxxxxxx fondu, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 odst. 2 xxxx. x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x), xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxx xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxx. a), je xxxxxxx provést xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 odst. 1 písm. x), xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Fyzická xxxxx xxxx právnická xxxxx xxxx xxx stát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx finančního xxxxx xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtovou kázeň xxxxx §44 odst. 1 xxxx. b) xxx, že neoprávněně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §44 xxxx. 2 xxxx. x), nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) xxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxx státním xxxxxx x porušila xxxxxxxxxxx kázeň xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx, xx xxxxxxxxxxx použila xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté x xxxxxx státního fondu, xxxx prostředky poskytnuté xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx,

x) státních xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx porušila xxxxxxxxxxx kázeň xxxxx §44 odst. 1 xxxx. b) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté x Národního fondu, xxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 2 xxxx. x) xxxx f) nebo prostředky xxxxxxxxxx xx státního xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spolufinancované x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 písm. x) nebo x),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadržela xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §44 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činí

a) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 stanoveného xxxxxx částkou nebo xxxxxx xxxxxxxxxx podílem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx procentnímu podílu, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti a xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků; finanční xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx pevnou xxxxxxx, pevným xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx nemůže xxxxx xxxxxxxx; v případě xxxxxxxxxxxxx použití peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24a xxxx §26 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad obdobně,

b) x xxxxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx dotace na xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx porušena xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v právních xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených v xxxxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx rozpočtové kázně xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 5, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx s §24a x §26 xxxx. 2 xxxxx.

(6) Odvod xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx x souhrnu xx xxxxxxx porušení xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx dotaci nebo xxxxxxxx použitým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 000 Xx.

(7) Xx xxxxxx povinnosti xxxxxxx odvod xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx započítávají x splátky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxx neoprávněném xxxxxxx prostředků xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx součástí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. b), x), x) nebo x), xxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxx, nebo pro Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx [§14 xxxx. 3 xxxx. x) x §44 odst. 6]. Xxxxxxx-xx porušitel xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx více xxxxxx xxxx návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, počítá xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a xx xx dni xxxxxxxxxxxxx použití.

(9) Xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxx být xxxxx xxx celková xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx e xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 písm. x) není tímto xxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 0,4 xxxxxxx z xxxxxx odvodu xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx počítá xxx xxx následujícího xx dni, xxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx kázně, do xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx odvedeny nebo x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx případů, xxx příjemcem xxxxxx xx Národní fond. X xxxxxx případech xx příjemcem penále xxxxxx xxxxxxxx [§6 xxxx. 1 písm. x)]. Xxxxxx, které x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx 500 Xx, xx nevyměří.

(11) Xxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx24a). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx odvodů xx xxxxxxxx rozpočtové kázně xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx. Xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx správnímu orgánu, xxxxx rozhodl o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu, státních xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxx rozpočtu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx rozpočtové xxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podílí xx xxxxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx. Xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx kázně před xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne doručení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx lze xxxxxxx xx 10 xxx od 1. xxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx použitých nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx §44 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x).

(13) X prominutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxx xxxxxx xxxx Generální finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, právnická osoba xxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxx odvod xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prominutí xxx podat xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx. Xxxxx 1 xxxx xxxxxx xxx dne

a) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx daňového xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení,

b) zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxx řízení nebo xx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX ORGANIZAČNÍCH XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

§45

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Její příjmy xxxx příjmy státního xxxxxxxx a výdaje xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxx x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x majetkových trestních xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky státu xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zákonem.

(2) Organizační xxxxxx státu xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx úkoly nejhospodárnějším xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterými xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx x věcným plněním, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§24, 25 x 47).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zisk xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, peněžité xxxx a prostředky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vymezení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx státních hmotných xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx24b). Xxxxxxxxxxxxxx zdroje, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozpočtu. Prostředky xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx určené xx jiné xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx xx používají xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxxx rozpočet xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx rozpočtové xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx svého výdajového xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx těchto xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx vždy ke xxx 31. xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx u Xxxxx xxxxxxx xxxxx jeden xxxxxxxx x jeden xxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx složité xxxxxxx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx může xxxxxxx ministerstvo. Ministerstvo xxxx xxxxxx jeden xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx účet státního xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx zřizuje xxxx xxxxx tvořených xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxx prostředků, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účty, x xxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx státního xxxxxxxx25). Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupitelskými xxxxx České republiky x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu může xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uděleném xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxx u xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx x zůstatku x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx předcházející xxxxx na každém x těchto xxxx.

(8) Xxxxxx-xx důvod, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx příjmový xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §49 xxxx. 7 xxxx dotčeno.

(9) Zůstatky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Účet xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx cizích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x x nimi xxxxxxxxxxx xxxxxx, prostředky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vypořádání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx částky xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx příjmy xx xxxxxx xxxxxx x uhrazovat výdaje x jiných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soustředěné xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 pracovních xxx po xxxxxxxx xxxxxx xx její xxxx, případně xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx mají být xxxxxxx státního rozpočtu xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mají xxx, odvést xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich vymezení x xxxxxx podle xxxxxx č. 133/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx vybraných xxxxx, o prostředky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx právnické xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx záchranného systému x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kterým byly xxxxxxxxxx, x o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako vlastní xxxxxx Evropské xxxx25a).

§46

(1) Organizační xxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx na výplatu xxxx, xxxxxx mezd, xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plateb xx provedenou xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx cizích xxxxxxxxxx xxx, xx mohou xxx odepsány x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mezd xxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pojistné na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Organizační xxxxxx xxxxx převede xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx prosinec xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx prostředků. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx xxxxx prosinec.

§47

(1) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx provedená xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx42),

2. na xxxxx x xxxxxxx xxxxxx za provedenou xxxxx43) kromě xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců,

3. na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republika peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie,

4. na xxxxxxx xxxxxxxxx dostává Xxxxx republika xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx,

6. xx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 3,

7. xxxxxxx určené xxxxx §21 odst. 3 x 4,

8. xx xxxxxx x xxxxx25b),

9. xx xxxxxxxx xxxxx25c),

x) xxxxxxxxxxxxxxx výdaji xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx b),

d) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke dni 1. xxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtem xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke dni 31. xxxxxxxx minulého xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nespotřebovaných xxxxxx xx xxx 1. xxxxx běžného xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x). O xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx překročit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zanese xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx příslušnou xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) x tato xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu xxxxxx. X každou takovou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z nespotřebovaných xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx x Xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xx platy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx42),

2. xx xxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx43) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; ty xxxx člení na xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx člení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z finančních xxxxxxxxxx; ty dále xxxxx xx nároky x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů, xxxxx xxxx xxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy,

6. xx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3; xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxx určených xxxxx §21 xxxx. 3 x 4; xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx účelů,

8. na xxxxxx x vývoj25b),

b) xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx používá xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §13 odst. 3 xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx x nespotřebovaných neprofilujících xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; na xxxxxxxxxxx výdaje xx xxxxxxx, rozhodne-li xxx xxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxx

x) x částky, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxx překročit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x částky xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x programy xxxxx §13 xxxx. 3, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x částky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx 4, doplněné x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx, xx xx již xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§3 písm. x)] sestavuje xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx, způsob sestavení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxxxx xxxxxxx roku,

b) x xxxxxxxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 9.

§47a

(1) Nároky x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx projekty x x xxxxxx xxxxxxxxxx podle §13 xxxx. 3, xxx xx xxxxxxx vznikly.

(2) Xxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxxx projekty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx nepoužije ustanovení §47 xxxx. 6 xxxx. x).

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 177/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§48

(1) Organizační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx fondy:

a) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx kulturních x sociálních xxxxxx.

(2) Xxxxxxx rezervního xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územními samosprávnými xxxxx x peněžní xxxx,

x) odvody neoprávněně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx §44 odst. 2 xxxx. x), x), x) a h) x penále xx xxxxxxxx s xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx45).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx, x xx xx

x) xxxxxxxxxx poskytnuté xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx, x xx xxxx xx

1. prostředky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, x xx xxxxx těchto xxxxx,

2. xxxxxxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx použitých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx §44 odst. 2 xxxx. x), x), g) a x) a xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx; xxxx xxxxxx x penále xxxx xxxxx xxxxx původních xxxxx; xxxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxx, xx který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtovou xxxxx a za xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx penále xxxxxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, který xxx Xxxxxx republiku nabyla xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxx nebo děděním,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx45).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx tak, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na určitý xxxx, používá xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, které jí xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účelu, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx nezajištěné xxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx případech povolí xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxx xx xxxxxx x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx účely,

c) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) prostředky xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx používá xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx46).

(5) Organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx přijala xxxxx do rezervního xxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účel xxxxxxxxx x nespotřebovaný xxxxxx xxxxxx, vrátí xxxxx xxxxxx nespotřebovaný xxxxxx poskytovateli xxxxx x rezervního xxxxx. §45 odst. 3 xxxx druhá xx xxx nepoužije.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx byly xxxxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 3 xxxx. x) x které xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx programy x xxxxxxxx [xxxxxxxx 4 xxxx. b)], xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vrátí xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtem za xxx, v kterém xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) O xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §47 xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 7. xxxx 2004 xx xxx 29. xxxxx 2008 může xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a použity xxx na snížení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §24 xxxx. 1 písm. x).

(8) Fond kulturních x sociálních xxxxxx xx tvořen základním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx xxxx 1 % x xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx mzdy a xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx, xx odměny x ostatní xxxxxx xx práci vykonávanou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx učilišť x xx stipendia xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx 50 % x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přídělu k 1. xxxxx rozpočtového xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx použije xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x roční xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx rozpočtem. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přídělu xx provede x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sociálních x dalších xxxxxx x je xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učilišť x učilišť, xxxxxxxxx, xxxxx při xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnavatele, případně xxxxxxxx příslušníkům zaměstnanců x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§49

(1) Organizační xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, oprávněna xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úvěry, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.26) Ministerstvo xxxxxxxxx jménem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxx xxxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů k xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx35).

(2) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx poskytovat dodavatelům xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xx věcném xxxxxx dodávek výrobků x xxxxxx. Xx xxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx elektřiny, xxxxx, vody, xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x záloh xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx; záloha xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 12 xxxxxx, pokud ze xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxx jiná doba. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxx xx xxxx záloh x xxxxxx, na xxxxx xx zálohy xxxxxxxxx, stanovena xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx věcí xxx xxxxxxxxxx České xxxxx zálohu na xxxxxxx důchodů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Organizační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření x xxxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb, x xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxx pouze x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu může xxxxxxxxxx peněžní prostředky xx peněžní x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxx předpis. Xxx-xx o ocenění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ocenění, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx udělována, x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

(7) Organizační složka xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx přijatými příjmy, xxx jde-li o

a) xxxxxxxxxx vydané z xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vrácené,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx dříve xxxxxxxxxxxx výdajů x xxxxxx rozpočtovém xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxx, xxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x provozně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezd xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxx xxxxx organizační složku xxxx xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které organizační xxxxxx xxxxx vynaložila xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak.

(10) Z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, podíl xx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx na xxxx příjmy, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pokuty, xxxxxxxx tresty x xxxxx, xxxx jejich xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx vracet xxxx příjmy xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx rozpočtovém xxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx státního xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx xx také možné x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vracet na xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx vynaloženy na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie, x x kterých xxxxxxx kapitoly xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§50

(1) Organizační složka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x posílení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx prostředky fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rezervního xxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxx získané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx soustředěny finanční xxxxxxxxxx, které přešly xx stát xx xxxxxxxxx Fondu národního xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a ze xxxxx z účasti xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx poskytnuté xx reprodukci xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na příjmový xxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nepoužitý zůstatek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxxx roku xx xxxx, ze kterého xxxx xxxx prostředky xxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxx příjmů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxx jen xxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx složka státu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince běžného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx její xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v hotovosti xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx provozních xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx a x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1. lednu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozpočtovým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx roku.

§52

(1) Xxxxxxx zahraničních xxxx x ministr xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx, xxxxx působí v xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx záloha xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností ze xxxxxxxx xxxxxxxx. Zálohy xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxx, které xx xxxxx xxxxxx x bank x xxxxxxxxx.

(2) Vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxxxxxx zálohu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx rozpočtového xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nejpozději xx xxx xxxxxxxxxx zálohy xxxxx Ministerstvo obrany xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx určil xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx, x uzavřít x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx27).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotka, která xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nejpozději xxxxxx každého měsíce. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx ministr xxxxxx xxxx nařídit xxxxx x x kratších xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx musí xxx příjmy odvedeny.

(5) Xxxxxxxx je vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx účty x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx příjmů x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výdajů. Xxxx xxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. Příjmy x výdaje xxxxxxxxxxx x zahraničí v xxxxxx xx 1. xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §45 xxxx. 6 jsou zastupitelské xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 6 xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx za bankovní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx účtech xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatými xx státního xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx. Dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx fondů, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx dary xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx fondů, xxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých České xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx mechanismů a xxxxxxxxx příspěvkovými xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vymezená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace zvláštním xxxxxxx28) a vykonávaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx oranizace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx činností xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Hospodaření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xx zahrnutí xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxx stanovení odvodu xx státního rozpočtu xxxx xxx xxxxxxxx xxxx vyrovnaný. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx náklady x výnosy související xxx s xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx rozpočtu nákladů x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervního xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxxx. Xxxxx postup xxxxxx xxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 1 xxxx. x), e) x x) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx plnila xxxxxx úkoly xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, může používat xxx k xxxxxx, xx které xxxx xxxxxx, a to xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx opatření xxxxxxxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx krytí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xx xxxxxx xx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxx x běžném xxxx, nesmí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladů x výnosů x xxxxxxx rozpočtového roku xxxxxxxxxx xxxxxx rozpočtované xxxx x xx xxxxxxxxxx, že může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx xxxx vyrovnání.

(6) Xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx odvést xx státního xxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx majetku České xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo děděním.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx účty x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx každého xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx měsíce x x xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xx předcházející xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mající xxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx jde x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx důvod, xxx xxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x její hlavní xxxxxxxx, a xxxx xxxxx.

§54

(1) Xxxxxxxx vztahy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xx státního rozpočtu xxxx odvod z xxxxxxx xx státního xxxxxxxx,

x) individuální x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxx,

x) návratná xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxx,

x) dotace xx xxxxxx výdajů, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxx těchto výdajů,

f) xxxxxx na úhradu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx financování těchto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx na xxxxxx se xxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx zřizovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx její xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx na provoz xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx jako rozdíl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nákladů x výnosů xxxxxx xxxxxxxx. Výši xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxx čerpání xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonů zabezpečovaných xxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vázán xx xxxxxxxx výkonů, xx organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx stanoven xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zřizovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxx uloží xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx příspěvek. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx takovouto změnu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx termín xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x případě, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zhoršeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §55 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx zřizovatel xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 písm. x), xxxx být xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxx xxx zhoršený xxxxxxxxxxx výsledek xxxxxxx.

(5) Xxxxx odpisů může xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého majetku; x xxxxx případě xxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx objem xxxxxx z nemovitého xxxxxxx.

(6) Odvody xxxxxx xxx nařídit xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, x xx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), e) x x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx sledují xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účel xxxxxx xxxxxxx, podléhají finančnímu xxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§55

(1) Hospodářský výsledek xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlavní činnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx zdanění.

(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx běžný rok xxxxxx ztrátou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx hospodářský xxxxxxxx"), je zřizovatel xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx zhoršeného xxxxxxxxxxxxx výsledku xx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx kapitoly xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rezervním xxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

c) xx xxxxx xx xxxxxxxx příspěvku na xxxxxx nebo odvodu x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx hospodářský xxxxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x následujícím rozpočtovém xxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx hospodářského výsledku xxxxxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxx být xxxxxxx xxxxxxxx hospodářský xxxxxxxx, xxxxx xxx neuhradí x xxxxxxxx kapitoly. Xx-xx xx nezbytné, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X tomu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.1)

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx zlepšeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zhoršeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, x na příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx organizace, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetkovém xxxxxxxxx x xxxxxxxx52).

§56

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tyto peněžní xxxxx:

x) rezervní fond,

b) xxxx xxxxxxxxxx majetku,

c) xxxx odměn,

d) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zlepšený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx uhrazen případný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxxx xxx, x to xxxxx:

x) do fondu xxxxx do výše 80 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx 20 % xxxxxx xxxxxxxxxx xx platy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxx reprodukce majetku xx výše 80 % xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

c) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx schválení výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx zlepšený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx fondů x 31. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§57

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 7 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx

x) k xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského výsledku,

b) x xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx podle §55 xxxx. 2,

d) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) K xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxx použít v xxxxxxx roku xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xx jeho xxxxxxx účtuje xx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx část rozpočtovaná xx krytí xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vrátí před xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Prostředky xxxxxxxxx xx rezervního fondu xxxxx §54 odst. 7 xxx x xxxxxxx roku xxxxxx, x když jejich xxxxxxx rozpočtováno xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté ze xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§58

(1) Xxxx reprodukce xxxxxxx xx tvoří

a) x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx,16)

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxx x x výnosů xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxxxxxxx majetku,

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyla xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx děděním,

f) prostředky xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotného a xxxxxxxxxx dlouhodobého majetku.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx reprodukce xxxxxxx xx používá

a) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x krátkodobého xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx účtují xx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx bezúplatném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx vytvořených k xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může s xxxxxxxxxx písemným souhlasem xxxxxxxxxxx posílit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx provoz xxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §54 xxxx. 2 xxxx druhé.

§59

(1) Xxxx odměn xx xxxxxx přídělem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X fondu xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx výše xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.29)

§60

Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx základním přídělem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1 % x xxxxxxx objemu xxxxxxx zúčtovaných na xxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxx a náhrady xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost, xx odměny x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx odborného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx činnostech xxxxx xxxxxxx a xx stipendia x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx 50 % z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx rozpočtového xxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx spoření xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx. Fond xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z roční xxxxxxxxx výše x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx rozpočtem. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základního xxxxxxx xx provede v xxxxx účetní závěrky. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx potřeb x je xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx službě, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxx prvém xxxxxxx xx starobního xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§61

Příspěvkové organizace xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x xxxxxx

x) z xxxxxxxxxx xxxxx; není-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na vrub xxxxxxx hlavní xxxxxxxx,

x) x příslušného xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření x xxxxx xxxxxx; není-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxx x xxxxxx uhrazeny xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§62

(1) Příspěvková xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxx pouze z xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb.

(2) Příspěvková xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx tak xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx směnky. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb. Příspěvková xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může přijímat xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§63

(1) Xxxx činnost xxxx být sledována xxxxxxxx xx hlavní xxxxxxxx. Xxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxx, xxxx xxx xxxx předmět x xxxxxx doplněn do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx započetím.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výsledkem xxxx xxxxxxxx x 30. září xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx rozpočtového xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx činnosti xxx, aby v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 3

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§64

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, kdo vůči xx plní xxxxxx xxxxxxxxxxx, plní xxxx xxxxxx xxxxxxx kapitoly, xx jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxx finančními xxxxxx.

(2) Je-li x xxxxxxx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kapitoly, x xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§65

Společná ustanovení k xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, náhrada škod x pojistná xxxxxx xx pojišťovny xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxx xxxxxx předpis, kolektivní xxxxxxx, kolektivní dohoda xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X příspěvkových xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx plnění x xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§66

Některé finanční vztahy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx zvláštní právní xxxxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kapitoly si xxx xxxxxx svého xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a jí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci.

(2) Xxxxxxxxxxx složky státu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, se kterými xxxxxxxxx jiná xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx organizace.

§67

Poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx složky xxxxx x příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vynakládané x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx

x) x předpokládané xxxx výdajů jako xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být vyúčtovány xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxx účelu, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx stálé xxxxxx xxxxxxxxxx, musí vyúčtování xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ještě xx xxxxxxx roku, x xxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx; zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zálohu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx zjištění xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx zálohu xxx jen po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx zálohu nepovažuje.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dohodu o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx27).

(5) Odstavce 1 x 4 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx cestovní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.30)

§68

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx náklady související x provozem xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx zařízení xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx tuto xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poměrné xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Vlastnímu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx částku xx xx xxxx 50 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx postupuje i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx v ubytovacím xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§69

Stravování a xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zabezpečuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pro

a) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) příslušníky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx poměru,

d) xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxxx x organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jejich stravování xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kolektivní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx též

a) bývalým xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx pracovali xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo invalidního xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) fyzickým osobám, x xxxxxxx stravování xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatelů, xxxxx xxxx x xx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu ze xxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxxxxx organizace xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo soudci x xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxxx. Xxxxx peněžitý xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx den náleží xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, odpracoval-li xxxxxxx 3 xxxxxx v xxxxx dni v xxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxx x pracovní xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx soudce. Xxxxxxxx xxxxxxxxx na stravování xx xxx xx xxxxxxxxx xx výše 70 % horní xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx trvající 5 xx 12 xxxxx. Xxxxxxx 45 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx příspěvkem x xxxxx kulturních x sociálních xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle §46 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo vnitřní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 v xxxxx dni xxxxx xxxxxxxx příspěvek na xxxxxxxxxx, odpracoval-li xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, voják x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx než 11 xxxxx x xxxxx xxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xx započítává xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxx xxxx první.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stravování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(8) Za xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx právo xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxx podle xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 7.

§70

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx organizace může xxxxxxxx xxxxx majetek Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx hospodaří.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx událost30a) může xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx [§25 odst. 1 xxxx. b)] xxxxx na jejich xxxxxx. Xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx výdaje, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestli x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx škody xxxxxxxx xxx xxxxx, použije xx xx xxxxxx, xxxxx kvůli xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx. Xx platí x xxx výdaje, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx částek x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx31) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákonu.

§71

§71 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 26/2008 Sb.

§72

§72 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

XXXXX XIV

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX

§73

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záruky, xxx xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx. Xx poskytnutí xxxxxx záruky zaplatí xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx 0,5 % xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx do 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§74

Xxxxxx xxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxx xxxx.

§75

Organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vypořádání xx státním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x termínech x xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxx §14 odst. 9 xxxx xxxxx xxxx větou xxxxx xxxxxxx.

§75x

Xxxxxx xxx dokončení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx, xxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxxx fondy x xxxxx již xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx převést x účtu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx příjemců do xxxxx rozpočtového roku, xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.33)

§75x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx transferech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx poskytovatelé xxxx povinni xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dotací xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx a o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx. Xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx. Obsah x xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxx xxxx přenášených xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, které xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, stanoví ministerstvo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx evidenci xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnost xxx úplnost xxxxxxxxxxxxx xxxx přenesených xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx evidované x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dobu 20 xxx xx 1. xxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemci. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

§76

O použití xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne xxxxx.

§77

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu poskytnuté xxxx účinností xxxxxx xxxxxx a na xxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx právní předpisy. Xxx změnu xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2000 poskytnuty xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele, xx xxxxxxx §14o xxxxxxx.

(2) X případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx než 40 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rok, je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§78

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x které xxxx zjištěno za xxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 000 Xx, xx xxxxxxx.

§79

Splátky xxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§80

Xxxxxx fondy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx jsou povinny xxxxxxx xxx právní xxxxxx v souladu x xxxxx zákonem xx dvou xxx xx nabytí jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx č. 26/2008 Xx.)

§80x
Xxxx prostředků na xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2010 xxxx 120 mil. Xx.
§80x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2007 Sb. x účinností od 1.1.2010

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§81

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx),

2. xxxxx č. 166/1992 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 579/1991 Xx.,

3. xxxxx č. 57/1995 Sb., xxxxxx se mění xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

4. xxxxx č. 154/1995 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxx x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

5. zákon č. 160/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 576/1990 Xx., o pravidlech xxxxxxxxxxx s rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x obcí x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

ČÁST DRUHÁ

§82

§82 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

XXXX XXXXX

§83

§83 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 456/2011 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 579/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1992 a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx rady x. 576/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x České republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx znění xxxxxx x. 516/1992 Xx.

§84

X xxxxxx č. 579/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx rok 1992 x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 576/1990 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxxx s rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 516/1992 Sb., xx xxxx xxxxx zrušuje.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 321/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Sb., x okresních xxxxxxx, xxxxxx jejich působnosti x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§85

X xxxxxx č. 321/1992 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 266/1991 Xx. a xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 542/1991 Sb., xx čl. XXX xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., x státním xxxxxxxx Xxxxx republiky na xxx 1993, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů České xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§86

X xxxxxx č. 10/1993 Sb., x xxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx na xxx 1993, o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx., xxxxxx x. 172/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 117/1995 Xx., zákona x. 236/1995 Xx. a xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx část xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

Změna xxxxxx x. 189/1993 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní rady x. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§87

X xxxxxx č. 189/1993 Sb., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx republice (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 579/1991 Sb., xxxxxx x. 166/1992 Sb., xxxxxx č. 516/1992 Xx. x xxxxxx x. 10/1993 Xx., x doplňuje xxxxx x. 424/1991 Sb., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb. x xxxxxx x. 68/1993 Xx., xx xx. I xxxxxxx.

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§88

X xxxxxx č. 160/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění zákona x. 48/1997 Sb., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx. a xxxxxx č. 360/1999 Xx., xx xx. XX xxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx

§89

X zákoně č. 360/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, se xx. XXX zrušuje.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§90

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx společných xxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx vstupu xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, zahrnuje Xxxxxxx xxxx x peněžní xxxxxxxxxx, které svěřují Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx k realizaci xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zavázaly xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné zahraniční xxxxxx, xxxxxx rozpočet, xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a další xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx prokázáno užití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účel.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx platebním orgánem, xxx prostřednictvím Národního xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společných xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx fondu x xxxxxxx xx závazky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §75 rozpočtových xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, státními xxxxxxxxxx aktivy xxxx Xxxxxxxx fondem xx xxx 2004.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx vztahy vzniklé xxxxx rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x neoprávněného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se x xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 482/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.9.2004

Přechodné ustanovení

§54

Organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx u Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx nejpozději do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx něj xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x).

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

Čl. V

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx:

x) Postup xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x resortu xxxxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 1995, XX XX x.x.: 195/24220/1995 x XXx XX x.x.: 1148/95-3000,

b) Xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x resortu xxxxxxxxxxx (XX XX x.x.: 195/24220/1995 x XXx XX x.x.: 1148/95-3000), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na 50 % (xxxx. 30 %), ze xxx 28. xxxxxx 1998, (XX ČR x.x.: 195/38353/97 a MZe XX č.j.: 1811/97-3000),

x) Xxxxx x udělení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 1991 xx 1995 včetně xx xxx 27. října 1998, (XX XX x.x.: 195/76442/1998 a XXx XX x.x.: 3146/98-3000),

x) Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX XX x.x.: 195/24220/1995 x MZe ČR x.x.: 1148/95-3000), k Xxxxxxx k Xxxxxxx xxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX XX x.x.: 195/24220/1995 a XXx XX x.x.: 1148/95-3000), xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 50 % (xxxx. 30 %) (XX XX č.j.: 195/38353/97 x XXx XX x.x.: 1811/97-3000), x Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx úpravě splátkových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x resortu xxxxxxxxxxx (XX XX x.x.: 195/24220/1995 x XXx ČR č.j.: 1148/95-3000), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1 až 2 xxxx (MF XX x.x.: 195/54401/1998 x XXx XX x.x.: 2374/98-3000), x Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x červenci 1997 (XX XX x.x.: 195/84465/1997 x MZe XX č.j.: 3726/97-3000), x Xxxxxx x xxxxxxx výjimek x xxxxxxxx bonifikace x x rozložení, odložení xxxxxxx návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 1991 až 1995 včetně (MF XX x.x.: 195/76442/1998 x XXx ČR x.x.: 3146/98-3000), xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rozložení xxxx xxxxxxxx splátek návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 až 3 xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x prodlužuje xx platnost x xxxxxxxx xx znění Xxxxxx xx dne 20. listopadu 2000, XXx č.j.: 2844/2000-1000 x XX č.j.: 195/105129/2000,

xx xxxxxxxx xx xxxxxx vzniklé. Za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx uzavřeným na xxxxxxx tohoto postupu, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx smluvních xxxxxxxx xx považují xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx věcech, x xxxxx přešla působnost x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxx xxxxx, zahájená územními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx řízení xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. s účinností xx 31.10.2007

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx složka státu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x České národní xxxxx, zřídí xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nich xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x dosavadních účtů x xxxxxxxxx xxxx xxxx zruší. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z dosavadních xxxx na xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx zvláštním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxx xx zvláštním xxxx státních finančních xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx reformu x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

3. Xxx vynakládání xxxxxx xx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády, xxxxx nabyla xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx §7 zákona x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx nich xxxxx §47 rozpočtových xxxxxxxx xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 3 xxxx. e) bod 4 zákona x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stanovený účel xx xxxx možné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtem xx rok, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx toto mohla xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §47 zákona x. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rezervním xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

6. Prostředky xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa státního xxxxxxxx.

7. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx zemědělství jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx realizaci součástí Xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 26/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx související, xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx agendu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně nebo xxxxxx za xxxxxxxx x xxx související xxxxxxxx Generální finanční xxxxxxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2011

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx moci xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx právo podat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prominutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxx 1 xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx řízení xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx do dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx fúze, rozdělení xxxx převzetí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx obchodního rejstříku, xxx xxxx již xxxxxxxxx projekt fúze, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx společníka xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx společností x xxxxxxxx, §14a xx 14d xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 465/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx §18a zákona x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxx x xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx xxxxx před xxxxx dnem xxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytované xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxx úkony k xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 171/2012 Xx. x účinností od 1.8.2012

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx střednědobého xxxxxxxxxx xxxxx xx rok 2015 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x usnesení x xxxxxxxx návrhu xxxxxx x státním xxxxxxxx na xxx 2013 xx při xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2014 xxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na ně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx u bank x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx. Nepřevedení xxxxxxxxxx z dosavadních xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx porušení rozpočtové xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §44 a 44a xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x bank, xxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx účty x Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxx na xx prostředky x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx vedené x xxxx xxxx zruší. Xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §44 a 44a xxxxxx x. 218/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zruší xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx účty, xxxxx jsou xxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §45 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Národního xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx podíl na xxxx, podpory xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x inovací xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. x) xxxxxx 10 xx 14 zákona x. 218/2000 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, poskytovány xx dosavadní účty xxxxxx x bank xxxxxxx xx xxxx 3 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. x) xxxxxx 10 xx 14 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x České národní xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první xx xxxxx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Právní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx zákona x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 25/2015 Xx. s účinností xx 20.2.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx organizace Xxxxxx xxxxxxxxxx dopravní cesty, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do 9 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx nich xxxx xxxx u Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxx na xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx národní banky xxxx xxxx subjekty xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do desátého xxx každého xxxxxx x počtu účtů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx měsíce x x průměrné výši xxxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxxxxxxxx měsíc.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x svazy xxxxxxxxxxx pojišťoven, které xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovatelů platebních xxxxxx, xxxxx nejpozději xx 9 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, převedou xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dosavadních xxxx x bank xxxx xxxxxxxxx poskytovatelů platebních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx dosavadní xxxx xxxxxx x xxxx nebo ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx používány pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx xx ně xxxxxxxxx musejí xxx xxxxxxxxxx převáděny na xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx vedených x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx subjekty xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxx každého xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxx předcházejícího xxxxxx x o xxxxxxxx výši prostředků xx nich za xxxxxxxxxxxxx měsíc.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtech x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banky xx 9 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx železniční xxxxxxxx xxxxx, Všeobecná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, podnikové x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodu, xxx xxxxx nebylo xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx vedených x xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx měsíce x x průměrné xxxx xxxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx uplynutí 9 xxxxxx od xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxx účty xxxxx xxxx xxxxx xxxx pouze se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 128/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.5.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x případech, xxx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx byla xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. O xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx, xxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14k xxxx. 1, 3 a 4, §14l x 14p xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zveřejněné přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Účet xxxxxxx pro důchodovou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem 13. xxxxxxxx 2017, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 13. xxxxxxxx 2017.

Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem č. 92/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.5.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxx §18a xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 7 x §53 xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, musí xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souhlas x xxxxxx xxxxxxx u xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxx převést xx příjmové xxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx účty, xx které xxxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a tyto xxxx xxxxxxxxxx zrušit. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx Ministerstvo financí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxx zřízené podle §45 xxxx. 7 x §53 odst. 7 x 8 xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx vztahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 odst. 7 a §53 xxxx. 7 xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx obcím xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx porušení rozpočtové xxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxxx uloženo do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxx zákona x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25a xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx tento zákon xxxxxx účinnosti.

6. Na xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x programovém období 2014 xx 2020, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §12 x 13 zákona x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §13 odst. 6 xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nepoužije.

7. Xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx období 2021 - 2027 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 x 13 xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx x xxxx 2021. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx výdaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx poskytované xxxxx §54 xxxx. 1 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx v roce 2021.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 484/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2022 x výjimkou xxxx 5 x 7, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2021

Xx. XVII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. e) xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx dotace zveřejněné xxxxxxxx v den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx 2021 xx xxxxxxx §29 xxxx. 3 xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čl. VI xxxxxx xxxxxx.

2. Údaje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrečného xxxx za xxx 2021 xxxxxxxx za Xxxxxxxxxx xxxx regionů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

3. Samostatné xxxxx účty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx účty xxxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 251/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 8 x §13 xxxx. 1 až 6 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx individuálně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dotace xxxxxxxxxx x fyzickým osobám, xxxxx xxxx takto xxxxxxxx v xxxxxx xx 1. ledna 2001 do 31. xxxxxxxx 2021.

(2) Státní xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx místo xxxx nové účty x Xxxxx národní xxxxx, převedou xx xx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx účty xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx předcházejícího xxxxxx x o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nich xx xxxxxxxxxxxxx měsíc.

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 177/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xx. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vedeny účty x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, zřídí xxxxxxxxxx xx 31. března 2024 místo xxxx xxxx xxxx u Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxx převedení peněžních xxxxxxxxxx xx České xxxxxxx banky jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx vedených x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x průměrné xxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Státní xxxxxxx mohou xx xxxxxxxxx ministerstva uděleným xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účty, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, a xxxxxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx u České xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx udělí xxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxx xxxx výnosu x xxxxxx xxxxxxx, ohrožení xxxxxxxxxxx operativního nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Státní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx předcházející xxxxx. Pomine-li xxxxx, xxx xxxxx byly xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podniky xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx převedou xx xxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 254/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 26.8.2023

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 7 zákona x. 218/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §13 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §13 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xx xxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použijí xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 349/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 218/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

493/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx programech xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu ČR xx rok 1999 x xx úhradu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2001 x 2002 x o xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla)

s xxxxxxxxx xx 29.12.2000

141/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 587/92 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.4.2001

187/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových pravidlech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx xxxxxx č. 493/2000 Sb. a xxxxxx x. 141/2001 Xx.

x xxxxxxxxx od 14.6.2001

320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

450/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2001

202/2002 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 182/93 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 77/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx ČR x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.7.2002

320/2002 Sb., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx od 1.1.2003

479/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx ), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004, x výjimkou xxxxx xxxxx §6, 9, 15, 24, 33, 34, 37, 45, 48 x xx. XX xxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx vstoupila v xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

186/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x XX (1.5.2004)

257/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004)

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

482/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.9.2004

580/2004 Xx., xxxxx xxxxx zákona č. 218/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 198/2004

1/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx určení xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.1.2005

127/2005 Xx., x elektronických komunikacích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2005

361/2005 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 143/2001 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx dozoru nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstvy, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech)

s xxxxxxxxx xx 29.9.2005

546/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 219/99 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx minimu x zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

130/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci hospodářských xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

138/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

140/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx č. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010)

174/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 97/93 Xx., x xxxxxxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2007

218/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

270/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 337/92 Xx., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

26/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.3.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

109/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 215/2004 Sb., x xxxxxx některých vztahů x oblasti xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx výzkumu a xxxxxx, zákon x. 252/97 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2009

154/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 248/2000 Xx., x podpoře regionálního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 89/95 Sb., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 4.6.2009

214/2009 Xx., x xxxxxxx dluhopisovém xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx schodku státního xxxxxxxx XX xx xxx 2009 a x xxxxx zákona x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

417/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 137/2006 Xx., x veřejných xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.11.2009

421/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 27.11.2009

139/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.5.2010

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.6.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x o změně xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

30/2011 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.3.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

366/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

370/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

465/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákon

s účinností xx 30.12.2011

456/2011 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa x xxxxxxx změnách daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

171/2012 Xx., kterým se xxxx zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2012

407/2012 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Xx., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

25/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.2.2015

320/2015 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2016

357/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 500/1990 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX ve věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx věcem xx xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 21.12.2015

128/2016 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.5.2016

135/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

264/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

24/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx xxxxxx rozpočtové xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 21.2.2017

59/2017 Xx., o xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložených x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

203/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 13.7.2017

367/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

92/2018 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2018

367/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

214/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 58/1995 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxx zákona x. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.4.2020

484/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 28.11.2020 x 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx hrách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

609/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

251/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

177/2023 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx zákona x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

184/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

254/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 77/1997 Xx., o státním xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.8.2023

349/2023 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x konsolidací veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §3, 7 a 51 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) §3 xxxx. x) zákona x. 153/1994 Xx., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 388/1991 Sb., o Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 551/1991 Sb., o Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Příloha č. 3 x xxxxxxxx vlády x. 522/2005 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Čl. 99 xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Sb., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx.

3x) Xxxxxx 2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx Rady 2014/335/EU, Xxxxxxx xx xxx 26. května 2014 x systému xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
4) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

4x) Xxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) č. 966/2012 Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 25. xxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx a x xxxxxxx nařízení Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 1605/2002.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1300/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Fondu xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1084/2006.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1301/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx fondu pro xxxxxxxxxx rozvoj, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxx Investice xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1080/2006.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1303/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském sociálním xxxxx, Fondu soudržnosti, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxx xxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu, x xxxxxxxx ustanoveních x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx soudržnosti x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1304/2013 ze xxx 17. prosince 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) č. 1081/2006.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 1305/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (XXXXX) x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1698/2005.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 508/2014 xx xxx 15. xxxxxx 2014 x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2328/2003, (ES) x. 861/2006, (XX) x. 1198/2006 a (XX) č. 791/2007 x nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1255/2011.

4b) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1698/2005 xx xxx 20. xxxx 2005 x xxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxx x Evropského zemědělského xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (XXXXX).
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1320/2006 ze xxx 5. xxxx 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx podporu xxx rozvoj xxxxxxx xxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 1698/2005.
4c) Nařízení Xxxx (XX) č. 1198/2006 xx xxx 27. července 2006 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
4x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §16 xxxxxx x. 139/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x koncesním xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
5) §58 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5a) Článek 2 xxxx. 3 rozhodnutí Xxxx 2014/335/EU, Xxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.
6) §47 xxxx. 2 zákona x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx.
7) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
*8) Xxxxx č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9) Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.
11) Xxxxx č. 240/1991 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 166/1999 Xx.
11a) Xxxxx č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
11x) §28 xxxxxx č. 219/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 202/2002 Xx. x xxxxxx x. 88/2003 Xx.
11c) §46 xxxx. 4 xxxx. x), §50 xxxx. 1 písm. x) x §117 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§36 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x. 107/1999 Xx., o xxxxxxxx xxxx Senátu.
11x) §101 xxxx. 1 xxxxxx x. 90/1995 Sb.
11e) §19 xxxx. 2 zákona x. 77/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx železniční xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 179/2003 Xx.

11f) Xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxxxxxxxxx Xxxx 2014/335/EU, Xxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2014 x xxxxxxx vlastních xxxxxx Xxxxxxxx unie.
12) Zákon č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12a) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12b) §23 xxxx. 2 xxxx. xx) xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 59/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx.
13a) Úřední xxxxxxx X 163, 23. 6. 2007, x. 17.
14) §25 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví.
14x) §11 x 14 xxxxxxxx x. 410/2009 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx vybrané xxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx.
15a) §6 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx.
15b) Xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1080/2006 xx dne 5. xxxxxxxx 2006 x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1783/1999, ve znění xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 397/2009. Čl. 11 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1081/2006 ze xxx 5. července 2006 x Evropském sociálním xxxxx x o xxxxxxx nařízení (ES) x. 1784/1999, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 396/2009.
16) Zákon č. 563/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) Xx. 14 Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 659/1999 xx xxx 22. března 1999, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxx 93 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
16b) Xx. 11 Xxxxxxxx Rady (ES) č. 659/1999 xx xxx 22. března 1999, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 93 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
17) §22 xxxx. 1 zákona x. 256/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17a) Například xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 246/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Čl. 7 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx.
19) Čl. 43 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx.
19x) Xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx Rady č. 597/2000 (XX, Euratom) xx xxx 29. xxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
20) §62 xxxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx.
21) Zákon č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 178/2005 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Zákon č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx).
23) Například §2 odst. 2 xxxxxx x. 104/2000 Xx., x Státním xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx České republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 482/2004 Xx.
24) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24a) Xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád.
24x) §6 xxxx. 1 zákona x. 97/1993 Xx., x xxxxxxxxxx Správy xxxxxxxx hmotných xxxxxx.
25) Nařízení xxxxx č. 137/1989 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

25x) Xxxxxx 2 xxxxxxxxxx Xxxx 2014/335/EU, Xxxxxxx xx dne 26. xxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.
25x) Příloha x xxxxxxxx č. 323/2002 Xx., xx xxxxx vyhlášek x. 568/2002 Xx., x. 484/2003 Sb., x. 440/2006 Sb., č. 233/2007 Sb. x x. 306/2007 Sb., xxxx X, xxxxxxxxx 108, 218, 228, 238, 248, 258, 328, 338, 348, 358, 368, 378, 380, 428, 438, 518, 528, 538, 548, 558 x 618 a xxxxxxxx 3212.
25c) Příloha x xxxxxxxx x. 323/2002 Sb., o xxxxxxxxxx skladbě, xx xxxxx xxxxxxxx x. 568/2002 Sb., č. 484/2003 Sb. x x. 440/2006 Sb., xxxx C, oddíl 41.
26) Zákon č. 114/1988 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26a) Například §151 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu, §140 xxxx. 2 a §338i xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x §71 odst. 6 obchodního xxxxxxxx.
27) §252 xxxxxxxx práce.
28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 114/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28x) §11 xx 13 xxxxxxxx x. 505/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x organizačními xxxxxxxx xxxxx.
29) Xxxxxxxx xxxxx č. 48/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na platy x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30x) §788 xxxxxxxxxx zákoníku. §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
31) Xxxxxxxxx §205d xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla).
32) §829 x xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Sb.
33) §6 xxxx. 6 xxxxxx x. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx určení xxxxxx některých daní xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní), xx xxxxx zákona x. 1/2005 Xx.
34) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření.
35) §6 xxxx. 4 xxxxxx x. 178/2005 Sb., x zrušení Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx).
36) §4 xxxxxx č. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.
37) §11 xxxx. 1 x §12 zákona č. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících s xxxxxx autorským x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 216/2006 Xx.
38) Xx. 37 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1828/2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006 x obecných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx sociálního xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx a k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 1080/2006 o Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx.
39) §2 xxxx. a) x §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x. 522/2005 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vlády x. 240/2008 Sb.
40) §4 xxxx. b) zákona x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 177/2001 Xx., xxxxxx č. 439/2004 Xx. x zákona x. 170/2007 Xx.
41) §3 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 139/2011 Xx.
41x) §3 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 x xxxx. g) xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Příloha x xxxxxxxx x. 323/2002 Xx., o rozpočtové xxxxxxx, xxxxxxx 5013.

43) Příloha k xxxxxxxx x. 323/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 484/2003 Xx., x. 440/2006 Xx., x. 357/2009 Xx. a x. 464/2013 Xx., podseskupení xxxxxxx 501 a 502 xxxxx položky 5013.

44) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 5/2014 Sb., x xxxxxxx, termínech a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

45) §23a xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění odpovědnosti xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 160/2013 Sb.

46) §23a odst. 3 xxxxxx x. 168/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 160/2013 Xx.

47) §20 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní pojištění.

48) Xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX, EURATOM) č. 966/2012 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xx xxx 25. října 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX, XXXXXXX) x. 1605/2002, x platném xxxxx.

49) Xx. 2 xxxx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x obecných xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu x o zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, x xxxxxxx xxxxx.

50) Čl. 38 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1303/2013, x xxxxxxx xxxxx.

51) Například §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 418/2003 Xx., kterou xx stanoví podrobnější xxxxxxxx okruhu x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převodů finančních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nimi, limit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto limitu, xx xxxxx xxxxxxxx x. 656/2004 Xx., xxxxxxxx x. 519/2005 Xx., vyhlášky x. 356/2007 Xx., xxxxxxxx x. 127/2010 Sb., xxxxxxxx x. 302/2012 Xx. a xxxxxxxx x. 280/2014 Sb.

52) Xxxxx č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 177/2013 Xx.