Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
218/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní ustanovení §2

Rozpočtová skladba §2a

Pojmy §3 §3a

HLAVA II - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED, STÁTNÍ ROZPOČET A ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

Střednědobý výhled §4

Státní rozpočet §5

Příjmy státního rozpočtu §6

Výdaje státního rozpočtu §7

Vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu §8 §8a

Lhůty některých prací vykonávaných vládou, ministerstvem, správci kapitol a státními fondy při vypracování návrhu státního rozpočtu, střednědobého výhledu §8b

Rozpočtové provizorium §9

Kapitoly §10

Plnění závazků z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé §11

Plnění závazků vyplývajících z práva Evropské unie, týkajících se jejích vlastních zdrojů §11a

HLAVA III - ÚČAST STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Díl 1 - Účast státního rozpočtu na financování programu

Programy §12

Účast státního rozpočtu na financování programu §13

Díl 2 - Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a řízení o jejich odnětí §14 §14a §14b §14c §14d §14da §14e §14f
Vedení řízení §14g
Doručování rozhodnutí o zamítnutí žádosti §14h
Účastník řízení §14i
Výzva k podání žádosti §14j
Odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti §14k §14l
Rozhodnutí §14m
Lhůta pro vydání rozhodnutí §14n
Změna rozhodnutí §14o
Nové rozhodnutí §14p
Vztah ke správnímu řádu §14q §15
Díl 3 - Způsob poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu §16
Díl 4 - Dohoda o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci §17
Díl 5 - Poskytování a zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních výpomocích §18 §18a
Díl 6 - Poskytování dotací ze státního rozpočtu do rozpočtů územních samosprávných celků §19

HLAVA IV - HODNOCENÍ PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU, ROZPOČTŮ STÁTNÍCH FONDŮ, ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A ÚČELOVOST PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí §20

Účelovost prostředků státního rozpočtu §21

HLAVA V - ÚHRADA POTŘEB ROZPOČTOVĚ NEZAJIŠTĚNÝCH, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ A VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA

Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných §22

Rozpočtová opatření §23 §24 §24a §25 §25a §26

Vládní rozpočtová rezerva §27

HLAVA VI - STÁTNÍ FONDY §28

HLAVA VII - STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VYPRACOVÁNÍ JEHO NÁVRHU

Státní závěrečný účet §29

Návrh státního závěrečného účtu §30

HLAVA VIII - MIMOŘÁDNÝ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET, NOUZOVÝ STÁTNÍ ROZPOČET A VÁLEČNÝ STÁTNÍ ROZPOČET

Vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu a návrhu nouzového státního rozpočtu po vyhlášení stavu ohrožení státu §31

Vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu a návrhu válečného státního rozpočtu po vyhlášení válečného stavu §32

HLAVA IX - ŘÍZENÍ STÁTNÍ POKLADNY, ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A STÁTNÍ FINANČNÍ AKTIVA A PASIVA

Díl 1 - Řízení státní pokladny a řízení státního dluhu

Správa peněžních prostředků státní pokladny §33 §33a

Řízení likvidity státní pokladny §34

Výkon činností v souvislosti s řízením státního dluhu §35 §35a

Díl 2 - Státní finanční aktiva a pasiva §36

HLAVA X - HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY NÁRODNÍHO FONDU

Národní fond §37

Důsledky porušení kázně při hospodaření s peněžními prostředky národního fondu §38

HLAVA XI - FINANČNÍ KONTROLA §39 §40 §41 §42 §43

HLAVA XII - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ §44 §44a

HLAVA XIII - HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Díl 1 - Hospodaření organizačních složek státu §45 §46 §47 §48 §49 §50

Zúčtování příjmů ve prospěch státního rozpočtu §51 §52

Díl 2 - Hospodaření příspěvkových organizací §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63
Díl 3 - Společná ustanovení pro hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací §64 §65

Některé finanční vztahy organizačních složek státu a příspěvkových organizací §66

Poskytování záloh zaměstnancům §67

Zařízení sloužící ke vzdělávání a ubytování §68

Stravování a stravovací služby §69

Pojištění §70 §71 §72

HLAVA XIV - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Poskytování státních záruk §73

Ručení státu §74 §75 §75a §75b

Přechodná ustanovení §76 §77 §78 §79 §80 §80a

HLAVA XV - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §81

ČÁST DRUHÁ §82

ČÁST TŘETÍ §83

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 516/1992 Sb. §84

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 321/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů §85

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů §86

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 189/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů §87

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů §88

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 360/1999 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí §89

ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST §90

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 479/2003 Sb. - Čl. II

č. 482/2004 Sb. - Čl. II

č. 377/2005 Sb. - §54

č. 130/2006 Sb. - Čl. V

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 26/2008 Sb. - Čl. II

č. 30/2011 Sb. - Čl. VIII

č. 465/2011 Sb. - Čl. II

č. 171/2012 Sb. - Čl. II

č. 501/2012 Sb. - Čl. II

č. 25/2015 Sb. - Čl. II

č. 128/2016 Sb. - Čl. II

č. 367/2017 Sb. - Čl. II

č. 92/2018 Sb. - Čl. VII

č. 484/2020 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. XVII

č. 251/2021 Sb. - Čl. VII

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

218
ZÁKON
ze xxx 27. xxxxxx 2000
x rozpočtových xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla)

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX PRAVIDLA

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) příjmy x xxxxxx státního xxxxxxxx,

x) xxxxxx finanční xxxxxx x pasiva,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zařízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1a) (dále xxx "organizační xxxxxx xxxxx") a příspěvkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx kontrolu,

f) podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx a řízení xxxxxxxx xxxxx,

x) hospodaření x prostředky xxxxxxxxxxxxx x Národním xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxx, pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.2)

(2) Xxxxxxxxxx rok xx xxxxxx x rokem xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nárok, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx2a) xxxxxxxx postupy xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx2b).

§2x

Xxxxxxxxxx skladba

(1) Rozpočtová xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, výdajů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2. Rozpočtová xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kterých xx xxxx příjmy, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx hledisek.

(2) Podle xxxxxxxxxx skladby xx xxxxx příjmy, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv,

c) účtů xxx řízení xxxxxxxx xxxxx,

x) rezervních fondů xxxxxxxxxxxxx složek státu,

e) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx státních xxxxx x

x) rozpočtů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xx příjmy, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo peněžního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 484/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§3

Pojmy

Pro xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx stanovený xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx, státních finančních xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx povinen jejich xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci, xxxxxxx o čerpání x použití xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx použitím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutím, xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přesunuty rozpočtovým xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx se xxx xxxxxx x xx, xxxxx-xx prokázat, xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, státního fondu, xxxxxxxx finančních aktiv xxxx Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxx vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu (xxxx xxx "xxxxxxx kapitol") xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx kapitolu xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx na

1. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx4) (xxxx jen "xxxxx") xxxx x bankách x xxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxx daní, poplatků xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx následně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx3), xxxxxxx fondům, Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx, do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx účtech xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z vybraných xxx určených k xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a),

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx složek státu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx organizačních složek xxxxx,

6. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, samostatných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků (§72),

7. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxx státních xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx,

9. xxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx ruší Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Správa xxxxxxxx,

11. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxxxxx x příjmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxx, xxxxx si na xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx přijmou; xxxx xxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxx určeny xxx x xxxxxx xxxxxx daní nebo xxxxxx xx nich, xxxxxxxxxxx těmto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daní, xxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

12. účtech veřejných xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx x xxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx na xx xxxxxxx,

13. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx je xx xx xxxxxxx,

14. xxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx47), účtech xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to xx netýká xxxx xxxxxxxxxxx xxx příjmy x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx51),

15. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

16. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxx účtech xxxxxx xxxxxxxxxxx osob založených xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxxx,

17. účtech Xxxxx exportní xxxxx, x.x., xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx od Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx na ně Xxxxx exportní xxxxx, x.x., převede nebo xx na xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx položkami xxxxxxx operace spojené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokladny; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přijaté x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx na bankovních xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxx, umořování xxxxxxx státního dluhu, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vklady, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx určitou xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx soubor xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x článku 175 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 966/2012 nebo Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4a),

x) peněžními xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxx prostředky xxxxxxx organizační složkou xxxxx ze xxxxxxxxx x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx rozpočtu,

l) xxxxxxxxx xxxxxx záruky xxxxxxxxx xxxxxxxx částky státem xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx ručitelské smlouvy, xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx uzavřel, ručitelského xxxxxxxxxx nebo záruční xxxxxxx, které stát xxxxxxxx ve prospěch xxxxxxxx vystavil, xxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxx xxxxx platby xxxxxxxx xx základě xxxxx x částečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxxxxx Česká xxxxxxxxx, a xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pobytem nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx4d) x xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx, s nimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vládních xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx smlouva Xxxxx republiky x xxxxx státem, xxxxx xxx xx tento xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx,

x) výdaji xx provozní potřeby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx akce xxxxx xxxxxxx x),

x) rozpočtovým xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx spravovaný xxxxxxxxxxxxx, x němž xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za oblast xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provizoria, pro xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. sestavuje xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a rozpočtové xxxxxxxxxxx,

3. xxxx údaje xx xxxxxxx změny xxxxxx x státním xxxxxxxx,

4. provádějí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx možno xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

6. xxxxx rozpočty xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x provedených xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx nároků x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

9. xxxxx xxxxx, časové x xxxxxxxx ukazatele programového xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx investiční xxxx xxxxxx věcných, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx realizovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dotací xxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx jiných než xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxx věcných, časových x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

§3x

X případě nesouladu xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx systém se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§4

Xxxxxxxxxxx výhled

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhled, xxxxx xxxxxxxx očekávané xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx léta, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x záměry, xx xxxxxxx xxxxx se xxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx střednědobý výhled xxxxxxx schodek xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx způsob xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx období 2 xxx xxxxxxxxxxxxx následujících xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx ukazatele xxxxx odstavce 1 xx xxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spolufinancované x xxxxxxxx Evropské xxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výhledu xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx období střednědobého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx splácení.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kapitol, územními xxxxxxxxxxxxx celky x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Termín xxx předání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx střednědobého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx současně s xxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx střednědobý xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx samostatně xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zabezpečují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmy xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x financující xxxxxxx.

(3) Státní xxxxxxxx xxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxx zahrnuje xxxxx x státním xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek státu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příjmy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx člení na xxxxxxxx státního xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(5) Xxxxxx rozpočet vychází xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx výdajů na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx závazné.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx obsahuje x xxxxxxx vztahy k xxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

(7) Závazné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na příslušný xxx.

§6

Příjmy státního xxxxxxxx

(1) Xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx5a) xxxxxxxx členským státům xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x výnosy xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek státu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) odvod xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx,6)

x) odvody x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x soudní xxxxxxxx,

x) xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxx x xxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxx z prodeje xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx [§48 xxxx. 2 xxxx. c)] x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx republikou x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x cenných xxxxxx, xxxxxxx nákup xxx xxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) penále xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1,

x) xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx příspěvky x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx") organizačním xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Xx xxxxxxxxxx poskytnuté xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x přijaté organizačními xxxxxxxx státu x Xxxxxxxxx xxxxx.

§7

Výdaje státního xxxxxxxx

(1) Xx státního xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxx na činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx (§12 x 13), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou nebo xxxx xxx kryty x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx stanoveného xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx financování xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "finanční xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx na xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxx sociální xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx v nezaměstnanosti, xxxxxxx xxx rekvalifikaci x xx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

c) xxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx činnost,

d) xxxxxx x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx právnickým x xxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,7)

x) xxxxxx xxxxxxx8) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stranám,9)

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx založeny xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx zdravotních, kulturních, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx,10) x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx takové xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx poskytují, x xx výhradně xx xxxx účely,

g) xxxxxx státním xxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxxxx,

x) dotace xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxx xxxx, drží plemeníky xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx plemenitby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx11) nebo xxxx xxxxxxxxx nebo nájemci xxxx,

x) xxxxxx nadacím, xxxxxxxx fondům, ústavům x obecně prospěšným xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx radám xxxxxxx xxxxxxxxxxx11a),

x) xxxxxxxx vklady xxxxx do akciových xxxxxxxxxxx,11b)

x) xxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do zahraničí,

n) xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx mezinárodním organizacím,

o) xxxxxx na realizaci xxxxxxxx záruk,

p) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x dluhovou xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx vládní xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu x. x.,

x) xxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx11a),

x) xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx48) nebo xxxxx xxxxx49) v souladu x xxxxxxxxx dohodou x financování50).

(2) Výdaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) mohou xxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytují Národnímu xxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kursových xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Národního xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx ztráty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kursové xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, tento rozdíl xxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx rozpočtového xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zůstatek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx x použije xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx se převádějí xx Národního xxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxx, které xxxx x Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx, o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx rozpočtu; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitoly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx návratnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), e), x), x), i) x x) xxx poskytovat xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x příjmů,

b) daňovému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx jiného, xxx je Česká xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rezidentovi xxxxx, xxxxx

1. s xxx má Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx,

2. x ním xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxx záležitostech xxx xxxxxx xxxx x příjmů, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx x xx xxxxxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x xxxxxx, která xx x tomto státě x v České xxxxxxxxx prováděna x xx xxxxxxxx právního xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx

1. x xx xx Xxxxx xxxxxxxxx uzavřenu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx,

2. s xx má Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx upravující xxxxxx xxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx řádu a xx xxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x xxxxxx, xxxxx je x této xxxxxxxxxx x v České xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx součástí xxxxxxxx xxxx, xxxx

4. vztahy x xx upravuje xxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vypracovává xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kapitol, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x státními xxxxx.

(2) Xxxxxxx výdaje státního xxxxxxxx x návrhu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx uvedena xxxx xxxxxx na rok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx roce (xxxx xxx "další xxx"); xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx operací,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokles xxxxxxx xxxxxxxx produktu xxxxxxxxxx x cenové xxxxx x xxxxxxx 3 %,

c) vliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spojené x xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,3 % xxxx xxxxxx, jestliže xx to třeba x xxxx, aby xxxx vzaty x xxxxx vlivy, s xxxxxxx xx při xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxxx,

x takto xxxxxxx xxxxxx rozdělí na xxxxxxxxxxxxxxx celkové výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx výdaje xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných institucí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx řádně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx práce xx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx fondy, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx právnické x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záruky, xxxx povinni předložit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x státním xxxxxxxx x termínu, xxxxxxx x struktuře, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx kapitol Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Senát, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Kancelář Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Obce x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ministerstvu. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx financování xxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správci kapitoly. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx působností.

(4) Návrh xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kancelář veřejného xxxxxxxx práv a Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxxx o návrzích xxxxxxxx do 20. xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx stanoveném xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxxxxxx xx schválený. Pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx překročí xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx rozpočtů xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Dojde-li x období xx xxxxxxxxxx rozpočtového xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx navýšení platů xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kapitol xxxxxx xx dohodě xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(8) Návrh zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.11d)

§8a

§8a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2017 Sb.

§8b

Lhůty xxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx výhledu

(1) Xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejím dalším xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kapitol,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx výhledu předběžný xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxx xxxxx x členění podle xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx druhé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jej xxxxx xx 31. května xxxxxxx xxxx; vláda xxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx předběžný xxxxx schválí xx 20. xxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxx xx 30. června xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správcům xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Správci xxxxxxx postupují xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx složkám xxxxx v jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxx částky xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vypracují

a) xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. správci xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx kapitol,

2. xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx

x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o státním xxxxxxxx xx další xxx x návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxxxx provizorium

(1) Není-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx schválen xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx před xxxxxx xxxx rozpočtového xxxx, xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx v xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx rozpočtový xxx (xxxx xxx "období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozpočtovém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxx čerpání výdajů xxx období rozpočtového xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpracují xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx do xxxxxxxxxxxx systému.

(3) Ukazatele xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíce. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx celková xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxx xxxxxx se xxxxxxx.

(4) Xx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx schválen xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx x xxxxx xxx účinnosti, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx organizační složky xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněny x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx uskutečněné v xxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx státního xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.

§10

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx působnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy12) a xxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx, stanoví-li xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kapitolu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx, popřípadě xx xxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx kapitoly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx, výdaje na xxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx, xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Rozpočet xxxxxxxx obsahuje xxx xxxxxx a návratné xxxxxxxx výpomoci ze xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x státním xxxxxxxx xxxxx správci kapitol xxxxxx rozpisové xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx charakter, x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxx xxx xxxxxxxxxx kapitoly xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozpočtový rok xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní správa. Xxxxxxxx xxxxxxxx Všeobecná xxxxxxxx správa xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Správcem kapitoly Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(4) Příjmy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx dluh. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx a výdaje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, x xxxxxxxx operací xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokladny a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxx výdajů financovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx atomového xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Příjmy xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx převody mezi xxxxx účty xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu x zvláštního xxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxxx dalších účtů, xxxxx tak xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Správcem xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxx druhé

Financování xxxxxxxx (§12 a 13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx podpoře.13)

§11x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x práva Evropské xxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx 2014/335/XX, Xxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXX XX FINANCOVÁNÍ XXXXXXXX X POSKYTOVÁNÍ XXXXXX X NÁVRATNÝCH XXXXXXXXXX VÝPOMOCÍ XX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx programu

§12

Programy

(1) Programem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, časových a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx nebo návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx pořízení nebo xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx z

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce, xxxx

x) výdajové investiční xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx případné xxxxxxx xx podprogramy x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx potřeb a xxxxxx financování xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

c) specifikaci xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx, časové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X rozpočtového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §75b xxxx. 1.

(7) Registraci xxxxxxx investiční xxxx x výdajové xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx provádí příslušný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahujícího xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, její xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vložených xxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx budované xxxx obnovované xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx akce xxxxx xxxxxxxx 7 financované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx §13 odst. 3 xxxx. a) nebo x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx se souhlasem xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx dotačních xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx akce xxxxxxxx, xxxxx podle §14 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) x stejnopis rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx programu

(1) Xxxxxx státního rozpočtu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí

a) výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxx státní xxxxxx za xxxxx xxxxxxx právnickými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xx financování xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx

x) xxxxx, je-li účast xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) xxxxxxxxxxxx, xx-xx účast státního xxxxxxxx nižší než 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určené xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x člení xx xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akce, xxxxx xxx 300 000 000 Xx,

x) xxxxxxxxx určené xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx správce kapitoly xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x fyzickým xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx konkrétní xxxx, vyšší xxx 300 000 000 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx financování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx finanční výpomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx ministerstva, xxxxxxx xxxxxxx a investorů xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x akcí x xxxxxx evidenci x xxxxxxxxxxx systému a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx vyhláškou.

(5) Odstavce 1 až 4 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výhradně xxxxxxx neinvestiční akce.

(6) Xx dotační investiční xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx programů xxxx projektů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx, dalších výdajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení týkající xx dotačních xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx akce xxxxx §54 odst. 1 xxxx. x).

Díl 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxx odnětí

§14

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxx nebo návratnou xxxxxxxx výpomoc ze xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, Akademie xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx agentura Xxxxx republiky nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx o dotaci") xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, x níž xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. informace x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx jako xxxx statutární xxxxx xxxx zda xxxx xxxxx jednají na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx,

2. údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve formě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a údajů, xxxxx xxxx vymazány xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxx zahraniční právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výpisem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, pokud xxxxxx zahraniční evidence xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osob, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, z nichž xxxxxxx xxxxx všech xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, zejména xxxxx xx zahraniční xxxxxxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx akcionářů, xxxxxxxxxx statutárního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, společenská xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxx,

3. informace x xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxx, x o xxxx tohoto xxxxxx.

x) xxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx žádost podávána.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx x adresu xxxxxxxx pobytu, je-li xxxxxxxx dotace nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, také xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx; xxxxx, adresu sídla x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx částku,

d) xxxx, xx xxxxx xx poskytovaná částka xxxxxx,

x) xxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx splátek,

g) případné xxxxx podmínky, xxxxx xxxx příjemce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx splnit,

h) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x), d), x) xxxx x), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§44 xxxx. 6) x xxxxxx označení xxxxx §44 odst. 4,

x) ostatní povinnosti, xxxxx příjemce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx plní x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x).

(5) V xxxxxxxxxx x poskytnutí dotace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. g) xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dotace. Při xxxxxxxxx xxxxxxx odvodu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxx xx buď x xxxxxxx částce dotace, xxxx x xxxxxx, xx které byla xxxxxxxx rozpočtová xxxxx, xxxx xxxxxxx pevnou xxxxxx xxxxxx; přitom xxxxxxxxx k závažnosti xxxxxxxx rozpočtové xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx účelu xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx může x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx výdaje xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx vyúčtovány xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx veškeré xxxxxx xx náklady xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dotační neinvestiční xxxx nebo xxxxxx xxxx.

(7) V případě xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, kdy xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, lze xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx stanovené xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků podle §44 xxxx. 2 xxxx. d) a x) xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx odvod xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo Regionální xxxx regionu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Odstavec 5 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 a 7 se xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx dotace xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x poskytovatelem xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§75). Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxxx uhradil x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejím poskytnutím.

(10) Xxx xxxxxxxxxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx16) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytnutí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx kterého xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx pořízení, xxxxx tuto částku xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xx xx xxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§14x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx chce xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx přešly xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci (xxxx xxx "xxxxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx projektu xxxx, xxxxxxxxx xxxx převodu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx toho, xxx mu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fúze, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx odůvodnění, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx xxxxxxxx účinky fúze, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx nástupce mají xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx pracovních dnů xxx xxx obdržení xxxxxxx vyžádat od xxxxxxxx doplňující xxxxxxxxx xxx, aby mohl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnuta. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx době, může xxxxxxxxxxxx xxxxxx zamítnout. Xxxxxxxxxx §14b xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx, rozdělením nebo xxxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx ohrožen xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx návratná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx jiné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx udělení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxxxxx uděluje xxxxxxx x přechodem xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přejít, a xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x přechodem xxxx a xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx účinky rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx fúze, xxxxxxxxx xxxx převodu jmění xx xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx návratné finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádost x xxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyplacenou xxxxxx xxxx návratnou finanční xxxxxxx xxxx xxxx xxxx v závislosti xx době, po xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx, xx xxxx míry xx ohrožen xxxx xxxx, a xx xx lhůtě xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxx v určené xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spolu s xxxxxx ve xxxx, xxxxx odpovídá xxxxx xxxx repo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx poslední xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x vrácení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zvýšené x 10 xxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xx xxxxxx xxx xxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

§14x

Xxxx-xx příjemce dotace xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx nástupce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dotaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spolu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx k vrácení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zvýšené x 10 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx projektu xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxx xx počítá xxx dne, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx poprvé xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (§16 xxxx. 2).

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

§14x

(1) Zanikající xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx, xxxxx před xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraničnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční výpomoc xxxxx §14c,

x) xxx xxxxxx souhlas s xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 5, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14b x xx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx nástupce xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx předtím, než xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx, x xxxx xx něj xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci nepřešly. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, odpovídají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §14a xx §14d xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx sídla xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx x při xxxxxxxxx, xxxxxxxx x rozdělování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x příspěvkových xxxxxxxxxx.

§14xx

(1) Xxxxxxxx při xxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zájem, xxx xxxx na xxxxxxxxxx převedeny xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přiloží xxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx kupní xxxxxxx a prohlášení, xx i po xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z rozhodnutí x xxxxxxxxxx dotace xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxx, xxx který xxxx xxxxxx nebo návratná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(3) Poskytovatel si xxxx xx lhůtě xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 10 xxxxxxxxxx dnů. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx žádost xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14x xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxxx souhlas x xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx výpomoci, xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Poskytovatel žádosti xxxxxx, není-li koupí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx, x nejsou-li xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §14b, 14c x §14d xxxx. 2 xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x povinností x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 6 xx vztahují na xxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci, xxxxx xx xxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§14xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 484/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.11.2020

§14e

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx část, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx souvislosti x xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxx odvod xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx podle §14 xxxx. 5, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dotace xxxx být xxxxxxxxx x xxxxx částek xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5. Xxxxxx x xxxxx procentního xxxxxxx přihlédne xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx účelu xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 4 písm. x).

(2) Poskytovatel x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx informaci xxxxxxx, xxxxx poskytovateli xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) X rozhodnutí x xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxx, xxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx oprávněné xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxx. Bylo-li posouzeno xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyplatí xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx neoprávněně nevyplatil. Xxxx-xx posouzeno xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nevyplacenou dotaci xxxx její xxxx. Xxxxxxxxxxxx vyplatí příjemci xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nevyplatil, do xxxx xxxxxxxxxx dnů xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx informuje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 vhodným způsobem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Provede-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxx x proplácení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§14f

(1) Poskytovatel xxx xxxxxxxxxx odkladu písemně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx x nápravě22) x xxx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) za xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nižším xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx celková xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 3, má xx xx xx, xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx nedodržení xxxxx xxxxxx do xxx provedení xxxxxxxx x nápravě nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozpočtové xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx základě kontrolního xxxxxxxx&xxxx; xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx domnívá, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx souvislosti x xx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 4 písm. i), xxxx

x) xxxxxxx jinou xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx poskytnuta x x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxx částky xxxxxxxx xx výzvě x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxx být xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5.

(5) Xxxxxx xxxxxx nebo její xxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odvod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně.

(6) Xxxxxx vrácenou na xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části přijímá xxxxxxxxxxxx xx účet xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx rozdělí x zašle xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 2 x 3.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o

a) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k nápravě x x vydání xxxxx x vrácení xxxxxx,

x) tom, xxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx.

§14g

Vedení xxxxxx

Xxxxxx vede xxxxxxxxxxxx. Poskytovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; pro xxxxxx xx xxxxxxx §160 xxxxxxxxx řádu xxxxxxx. Xxxxx však převést xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14j a xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14h

Doručování xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx žádost o xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx finanční výpomoci xxxxx xxxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 367/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§14i

Účastník xxxxxx

Xxxxxxxxxx řízení x poskytnutí xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx je pouze xxxxxxx x dotaci.

§14i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14j

Výzva x podání xxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx po xxxx nejméně 30 xxx xxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx její xxxxx xxxxxxxx, xxxxx oprávněných xxxxxxxx x dotaci, xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, popřípadě další xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x dotaci xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 3 xxxx. x).

(2) Výzva x podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14k xxxx. 1, 3 x 4, §14l x 14p.

(3) K xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, že

a) žádost xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx žádosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x podání xxxxxxx,

x) žádost trpí xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §14k xxxx. 1,

x) xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxx xxx žádosti, xxxxxxxx dalších podkladů x úprava žádosti

(1) Xxxx-xx žádost o xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytovatel x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx uvedl xx xxxxx xxxxx §14j, žadatele x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx; x tomu xx poskytne přiměřenou xxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxxxxx x dotaci vady xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxx zastaví.

(3) Xxxxx xx výslovně xxxxx xx xxxxx xxxxx §14j, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxx vyzvat xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx návratné finanční xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx výslovně xxxxx ve výzvě xxxxx §14j, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx doporučit xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx tomuto xxxxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatel upravenou xxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14l

Zemřel-li žadatel o xxxxxx xxxx zanikl-li xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci, poskytovatel xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx §14j xxxxxxxxx xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14m

Rozhodnutí

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx

x) xxxxx poskytne xxxxxx xxxx návratnou xxxxxxxx xxxxxxx,

x) zcela xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxx návratná xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 4 xxxx. x) x x §14 xxxx. 5 xx 7.

§14n

Lhůta xxx vydání xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zamítá, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě výzvy xxxxx §14j poskytnuty.

(2) Xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx je xxxxxxxxx xx den poskytnutí xxxxxxx podpory xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§14x xxxxxx právním předpisem x. 367/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14o

Změna xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx podle §14g xx 14i, 14l x 14m xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnout xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x povinností uvedených x §14 xxxx. 4 xxxx. c), x) až x).

§14p

Nové rozhodnutí

Žádosti o xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zčásti vyhovět x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, souhlasí-li x xxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předcházet xxxxxx xxxxxxxx x §14k xxxx. 3 x 4.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 367/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14x

Xxxxx ke xxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxx x poskytnutí dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §37 odst. 3, §41, §45 xxxx. 2 x 4, §71 xxxx. 3, §80 odst. 4 xxxx. x) xx d), §140 xxxx. 2 a §146 xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvolání xxx rozklad. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx podle §153 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx řádu.

§14q xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§15

(1) Řízení x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxx poskytovatel zahájit, xxxxx-xx po xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ke xxxxxxxx, xx údaje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx neúplné nebo xxxxxxxxxx,

x) ke xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) ke xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx splněn řádně xxxx včas účel, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontroly, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x porušení rozpočtové xxxxx,

x) x vydání xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxxx16a) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx16b) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx34); xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období xx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx, xx existuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxx trestný čin, xxxx

x) xx zjištění, xx existuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků získaných xxxxxx xxxx návratnou xxxxxxxx výpomocí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xx řízení podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx.15)

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vrácení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxx již xxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx h) xxxxxx příjemci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx část xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

§16

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx bankovní xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů16a) xx bankovní účet xxxxxxxx, nebo jinou xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx z rozpočtového xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4.

(2) Xxxxxx státního rozpočtu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) podmínkou xxxxxxx úvěrů xx xxxxxx zárukou,

c) podmínkou xxxxxxx prostředků fondů Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx Českou republikou,

se xxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převáděných xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx uzavřených x xxxxxx bankami xxxxxxxxxxxxx.

(3) Postup xxxxxxxxxxxx x poskytovatelů xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx vypořádání záloh xx xxxxxxx rozpočtem xx xxxxx xxxx xxxxxxx po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

Díl 4

Xxxxxx o xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx

§17

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx a žadatelem x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§18

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu o xxxxxxxx x návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

§18a

§18a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 484/2020 Sb.

Xxx 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§19

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxxx zákon x xxxxxxx rozpočtu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx poskytují prostřednictvím xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX SVAZKŮ XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxxx státního rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vláda předkládá Xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx pololetí xxxxxx, x xxx hodnotí xxxxx ekonomiky a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx obsahuje rovněž xxxxxxxxx xxxxxx rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxx státních xxxxxxxxxx aktiv, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, vývoje xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx analýzu, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx x krocích x zajištění stability xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnotí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx tak, xxx ji xxxxx xxxxxxxxxx do konce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx, xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx, co xx xxxxx xx vědomí xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx uveřejní x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx svazky xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx předkládat údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xx které xxxx poskytnuta státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, státní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxxx předkládat xxxxx xxxxxxxx xxx průběžné xxxxxxxxx xxxxx rozpočtů. Xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx předkládají xxxxx prostřednictvím krajů x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx činí prostřednictvím xxxxx, kde xxxx xxx sídlo. Xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx krajů xxxxx xxxx čtvrté xx xxxxxxxxxx působností.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx další poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx, x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.16)

(6) Xxxxxx, xxxxxxx předkládání xxxxx x jejich xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21

Účelovost prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(2) Xxx xxxxxxx prostředků mezi xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účelovost, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx o rozpočtové xxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxxxxx přesunuté xxxxxxxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xx xxxxx xxxx xxxxxx použití. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, mohou xxx v letech xxxxxxxxxxxxx použity pouze xx stanovený účel.

(4) Xxxxxxxxx použití prostředků xxxxxxxx Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu xxxx při xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx rezervy xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx pověření xxxxxxx financí.

XXXXX V

ÚHRADA XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, ROZPOČTOVÁ XXXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§22

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx složce xxxxx x xxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxx rozpočtově xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx některého jiného, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx použitím mimorozpočtových xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx (§45 xxxx. 3). Před provedením xxxxxxxx úhrady je xxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx omezeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx období, x to po xxxxxxxxxx xx zřizovatelem x xxxxx stanovených xxxxxxx, vyššími výnosy, xxxxxxxx prostředků fondů xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxx xxxxxxx rozpočtově nezajištěné xxx xxxxxxxxxx prostředky x vládní xxxxxxxxxx xxxxxxx (§27).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§23

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se rozumí

a) xxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx závazných xxxxxxxxx x mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxxxx; závazné xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci závazných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x státním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx, kterým nedochází xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) souvztažné xxxxxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 xxxx. d) x §24 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) snížení xxxx xxxxxxx xxxxxxx závazného xxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx systému podle §25 xxxx. 9.

§24

(1) Vláda xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ministr xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezabezpečených xx státním xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výdajích xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx do xxxx x xxxxx roce xxxxxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx provádí,

b) povolit xxxxxxx některého příjmu x xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxx, xx předpokladu, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx prostředků odpovídajících xxxxxxxxxxxxxx podílu spolufinancování xx státního rozpočtu x návaznosti xx xxxxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie. Na xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) a xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxx xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx organizačních složek xxxxx podle §48 xxxx. 7, jestliže xxxx xxx xxxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxx xx xxxx účel,

e) xxxxxxx xxx omezení xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečených xx státním rozpočtu, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx účelovost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx,

x) povolit xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx mechanismů, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx z finančních xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx saldo rozpočtu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 10 % částky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx nezmění xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Omezení xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx pro použití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v kapitole Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxx xxxx.

(3) Povolit xxxxxx xxxx závaznými ukazateli xxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx financí xxxx zvýšit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu beze xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, x kterou xxxxxxxxx výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx x výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyšší, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx vyčerpání xxxxx xxxxxxxxxx rozpočtovaných xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na tento xxxx, x xx xxxxxxxxx nároků podle §47.

(5) Xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze podat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx, nejpozději xx 15. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx závazné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx programů, xxx xxxxx x termínech, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx požádá.

(8) Rozpočtová xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, podle xxxx. 4 x podle §25 xxxx. 1 xxxx. d) a xxxxxxx xxxxxx podle §47 xxxx. 6 xxxx. x) týkající xx kapitol Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x Xxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxx xxxxxx.

§24x

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx být prostředky xxxxxxx, případně xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně. X xxx xxxxxxx postupuje xxxxx §14 xxxx. 6 xxxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx

x) oprávněny x přesunům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§45 xxxx. 3), x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx (§47) x o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx; změny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx povolit xxxxxxx kapitoly v xxxxx xxxxxxxx kapitoly,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtovou xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, příjmů x podílu xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx rozpočtovány xxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx v písmenu x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx prostředky xxxxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx mechanismů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxx přijaty x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rozpočtovaných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ani x xxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vázat xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx x xxx, xx projekty spolufinancované x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx financovány xxxxx ze státního xxxxxxxx; vázání xx xxxxxxx ve výši, xxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Národního xxxxx xxxxx §7 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx směny, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx směnou xxxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Státní xxxx x kapitolu Xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx organizační složka xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příjmů, x xxxxx xx povinna xxxxx prostředky státního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx rozpočtu zařazena xxxxxx nepostačující xxxx xxxxx nebyla rozpočtována, xx povinna zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxx přednostně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx uskutečněné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx paragrafů a xxxxxxx rozpočtové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx druhé xx nevztahuje na xxxxx záloh x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx určit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skladby.

(6) Má-li xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ukazatelů x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx převodu úkolů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, předloží organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx zřizovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxx použít xxxxxxxxxx prostředky xxxxxx x rozpočtu x xxxxxxxx ani x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vázání nařídil xxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Chronologické evidence xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx rozsahu rozpočtové xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx prostředky státního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, služební xxxxx xxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pojistného xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx volným xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího služební xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx x povolání xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x povolání.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provede, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x kalendářním xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxxxx 1 xx však xxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 rovněž volné xxxxxxx kalendářní xxx.

(3) Xx volné místo xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) považuje xxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, příslušníkem bezpečnostního xxxxx xxxx vojákem x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, dočasné neschopnosti x xxxxxx služby xxxx neschopnosti xx xxxxxx.

(4) Vázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 organizační xxxxxx státu provede xx xxxxxxxxxx pracovního xxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x prosinci. Za xxxxx prosinec xx xxxxxx neprovádí.

(5) Vázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c), a xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx platovému xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X volných xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx druhému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x vojácích x xxxxxxxx.

(6) Vázané xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxxx, než byly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 rozpočtované na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxx xxxxx xxx použity xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxx, xx xxxxx xxxx původně xxxxxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxxx podle vět xxxxx x druhé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 4 xxxxxxxxx rozpočtový xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 484/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

(1) Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx opatření xxxx

x) druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x),

x) xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx výdajů x xxxxx na jejich xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čerpání xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx na snížení xxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ve stejné xxxx,

x) název závazných xxxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Organizační složka xxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx f), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 odst. 4 xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odvod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x celkové xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxx postupuje xxxxx §14 xxxx. 5 xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx přesunu xxxxxxx rozpočet xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x rozpočtové xxxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, xxxxx určuje účel xxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx postupovat xxxxx §14f xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xx provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mají-li xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x souladu x §44a xxxx. 1.

§27

Vládní xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx zajištění rozpočtového xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x zákoně o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx nejméně xx xxxx 0,3 % xxxxxx státního xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx.

(2) X použití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx ministr xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX

§28

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovených úkolů x hospodaření x xxxxxxxxxx pro xx xxxxxxxx xx zřizují xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Každý xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx fond zřizuje, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxxx, způsoby jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu; xxxxxxx výdaje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a úhrady xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxxx x dotací xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx těchto prostředků xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx.

(4) Zůstatky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "státní xxxx".

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze státního xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.

XXXXX VII

STÁTNÍ XXXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX

§29

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x předkládané Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí, xxxxxxxxx x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivech x xxxxxxxx, xxxxxxx x státních xxxxxxxx x přehled o xxxxxxx xxxxx organizačních xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx účet xx xxxxxxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx uveřejní xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

Návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v součinnosti xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx svazky xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx. Současně xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx samosprávné xxxxx, dobrovolné xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx závěrečného xxxx. Xxxx a xxxxxxxxxx svazky obcí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx dobrovolné xxxxxx xxxx xxx činí xxxxxxxxxxxxxxx kraje, xxx xxxx xxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx Praha předkládají xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx financování xxxxxxxxx investičních xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx přímo příslušnému xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx působností.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx účtu x xxxxxxxxxxx účtů xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx svazků xxxx x xxxxxxxx fondů.

(4) Xxxxxxx kapitol xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxxx minulého xxxx xxxxx závěrečného xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx výborech Poslanecké xxxxxxxx xxxx projednáváním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx uveřejní x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Návrh xxxxxxxx závěrečného xxxx xxxxxx vláda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. dubna roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx schodku xxxxxxxxxxx x xxxxxx x státním rozpočtu, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Poslanecká xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxx.

XXXXX VIII

MIMOŘÁDNÝ XXXXXX XXXXXXXXX ÚČET, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

§31

Xxxxxxxxxxx xxxxxx mimořádného státního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státu

(1) Xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx státu18) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrečného xxxx x xxxxx nouzového xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §29 x 30 x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx §8 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx časového xxxxxxxx.

(2) Xxxxx mimořádného státního xxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx ministerstvo ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx.

(3) Návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx státu xxx xxxxxxxx xxxxx.

§32

Vypracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx válečného xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx válečného xxxxx19) xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx účtu a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxx zpracování xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu a xxxxxx válečného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obdobně xxxxx §31.

XXXXX IX

ŘÍZENÍ STÁTNÍ XXXXXXXX, ŘÍZENÍ XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX AKTIVA A XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§33

Xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx pokladny

(1) Xxxxxxx prostředky státní xxxxxxxx jsou odděleně xxxxxx na účtech xxxxxxxxx x §3 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxx podřízené xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Souhrnné xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vede Xxxxx xxxxxxx banka x korunách českých x v jednotné xxxxxxxx xxxx, případně x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx odstavce 4. X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx. Xxxx podřízené xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhrnným xxxxx státní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, ve kterých xxxx účty xxxxxxxxx xxxxxx pokladně xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtech xxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx účtech, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a Českou xxxxxxx bankou.

(5) Zůstatky xxxx podřízených státní xxxxxxxx xxxx součástí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. x) jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx průběžné xxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx a pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úhrady xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx §3 xxxx. h) xxxx 1 xx 10, 14, 16 a 17 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 11 xx 13 x 15 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nich xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účtech podle §3 xxxx. x) xxxx 1 xx 10, 14, 16 x 17 nesmějí xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx. Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vedené xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. h) xxxx 16 x 17 xxxxx xxx xxxxxx xxxx účty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx xxxxxx podporou. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxx podle §3 xxxx. x) xxxx 11 xx 13 a 15 xxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxx tento úrok xxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx neověřuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 5. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nahrazujícího xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx2a) xx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 11 xx 13 x 15 xx 17 xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx efektivity xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx s ministerstvem xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výši x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx peněžního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úrok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podle odstavce 9. Xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx úrok xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §3 písm. x) xxxx 16 x 17.

§33x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxx pokladny x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxx xxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx; x občana, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx občan xxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

e) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx, xx kterou mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxx pokladny x státního xxxxx x informačního systému xxxxxxx x cizincích xxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx narození,

c) místo x stát, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxxxxx narodil xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxxx narození,

d) rodné xxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Ministerstvu xxxx poskytována xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pokladny x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx.

(6) X poskytovaných xxxxx lze v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen takové xxxxx, které jsou xxxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 484/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§34

Řízení likvidity státní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesouladu xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx do výše 15 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx provizoria, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x překonání pokladního xxxxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx, a xx x výši xxxxxx xxxxxxx, a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxxx xxxx vlastní zdroje Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx11f) x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx krytí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předchozího xxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx xx do xxxx konečného rozhodnutí Xxxxxxxxxx sněmovny o xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx.

(3) Přebytky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx souhrnných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo investovat xx finančním trhu xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 5 a xxxxx státům; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtům xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 6 xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx vydáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx rezervuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 po předání xxxxxxxxxx příkazu xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx rezervaci, xxx-xx x xxxxxx hotovostí, xxxxxxxxx provedené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karty x xxx xxxxxxxx cen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx rozpočtový xxxxxx xxxx x provozu, xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §3 xxxx. h) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. h); xxxxxxxxxx §33 xxxx. 8 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.

(7) Činnosti uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx banky.

(8) Na xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxx zřízených x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 a xxxxx xx x xxxx hradit xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1, xxxxxxxx souvisejí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokladny nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxx pracovních xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Státní xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo x bankách x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx x xx něj.

§35

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx v souvislosti x řízením xxxxxxxx xxxxx oprávněno

a) sjednávat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje x xxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx či zahraničními xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx nebo prostřednictvím xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební styk; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx20),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti; xxxx xxxxxxxx xx vedenou xx účtech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx; existence x xxxxx tohoto vypořádacího xxxxxxx se Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx úschovu x xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dluhu.

(2) Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tuzemská xxxx xxxxxxxxxx osoba, xx-xx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů.

(3) Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem, xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky a xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxxx.

(4)Xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxx řízení státního xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ministerstva xxx xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx a xxx xxxxxx státního dluhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx státu jako xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx rizik, xxxxx z neumístění xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x financováním xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu a xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizího xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivech.

(5) Xxxxxxxxxxxx je oprávněno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx právnických xxxx a jiných xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo úvěry xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxx dluhy z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. h), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx právnickým xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxxx nebo úvěr xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx hospodářství. X xxxxxxxxxxx x tím xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx právnických xxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxx poskytnuté podle §34 xxxx. 3 x podle odstavce 5&xxxx;x xxxxx §35a xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úvěrů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(7) Ministerstvo xxxx vydávat xxxxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxxxxxx schodku státního xxxxxxxx bez zahrnutí xxxxxxxxxxxxxx salda xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jmenovitých hodnot xxxx jistin derivátů xxxxxxxxxxxxx x úhradou xxxxxxxxxxx hodnot xxxx xxxxxx státního xxxxx, xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxxx poskytování xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx smluv, jimiž xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řízením xxxxxxxx dluhu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx majetkový xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35a

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí vlády xx Xxxxxx republiku xxxx od Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programů xxxx projektů.

(2) Xxxxxxx x úvěru xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx o xxxxx x k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtovány. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx úvěru xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx získaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxx vláda, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrem xxxxxx x souladu s §35 xxxx. 6 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx státním xxxxxx a případně x xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx projektů.

§35a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 128/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 10.5.2016

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx let xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx sněmovny a xxxxx peněžní prostředky, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx vláda nebo Xxxxxxxxxx sněmovna, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx x xx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze státních xxxxxxxxxx aktiv, xxxxx x pohledávky ze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx finančních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxx subjekty,

d) xxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx běžné xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx je zvláštní xxxx rezervy důchodového xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění včetně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx příjmů a xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Příjmy xxxxxx účtu tvoří x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx schválení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxxx tohoto xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxx do státního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a výdajů. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prostředky xxxxxx na xxxxx xxxx ukládat xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x do xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx x do xxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxx xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, x dluhopisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxx centrální xxxxxx. Xxx investování xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 x §35 xxxx. 2 xxxxxxx. Xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxxxxxx xx povinnost xx evidovat xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) O použití xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx vláda xxxx xx xxxxxxx jejího xxxxxxxx ministr xxxxxxx. Xx platí x xxx poskytnutí xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx státních xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxx se §14 xx 15 x xxxxxxxx §14j xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Ministerstvo xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx x v xxxxx výkonu xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx x státní xxxxxxxx aktiva21a) xxxxxxxxx xxxxxxx, zcizovat x xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx a xxxxxxx x zcizovat xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx aktiva21a) dále xxxxxxxxx sjednávat xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x omezení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxx je ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx základě x xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodníků s xxxxxxx papíry nebo Xxxxx národní banky.

(7) Xxxxxxxx finančními xxxxxx xxxx

x) xxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotám xxx vydaných xxxxxxxxx; xx státních finančních xxxxx však nevstupují xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejprve xx xxxxxxxxx účet státu xxxx xxxxxx emitenta x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxx xxxxxx jako jejich xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx původní xxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx datu, ke xxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovídajícím, x to xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxx právo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) dluhy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) dluhy xx státem vystavených xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetkových účastí xxxxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxxx aktivech.

(8) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pasiva xxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx. Státní xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx kurzem xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx, avšak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, s xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jistiny xxxxxxxxxx derivátů, xxx xxxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx měnovému xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx sděluje Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx financování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx produktu odečítá xx výše xxxxx xxxxxxx veřejných institucí.

(10) Xxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx zprávu o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx spolu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX NÁRODNÍHO XXXXX

§37

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo projektů xxxxxxxxxxxxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx x Evropského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx4a),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů, xxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx z xxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Fondu xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytnutých x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx. Ministerstvo koordinuje xxxxxx xxxxxxxxxx toků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výhledu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku z xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x mezinárodní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxxx Evropské xxxx nebo mezinárodní xxxxxxx, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx.

(5) Zůstatky peněžních xxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx poskytování xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 a xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §1415 xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx xxxxxxxx kázně xxx hospodaření x xxxxxxxxx prostředky Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx x Národním fondu xxxxx §44 x 44a.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých x Xxxxxxxxx xxxxx je xxx, kdo je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx odvést xx Národního xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx [§6 xxxx. 1 písm. n)].

(3) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx komise x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx poskytnutých x Xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxx prostředky v Xxxxxxxx fondu, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx hradí xxxx xxxxxxx Evropskou xxxxxx za nesplnění xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odvedené xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xx x Xxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxx společného xxxxxxxxxxx x poměru, x xxxxx se xxxx zdroje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX KONTROLA

§39

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22) (xxxx jen "finanční xxxxxxxx").

(3) Správce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x účelnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xx-xx zřizovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zřizovatele xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2001 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2001 Sb.

§42

§42 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2001 Sb.

§43

Xxxx-xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.22)

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

§44

(1) Xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) neoprávněné použití xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jejich příjemcem,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx ustanovení §45 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 11 x §52 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xx xxxx cizích xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx vypořádání, xx xxxx státního rozpočtu x termínech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vypořádání xxxxxx xx státním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §75 tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx prostředků xxxxx §14 xxxx. 7 v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxx Národního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxxxxx xxxx dohodou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xxxxxxxxxx x xx kterému xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx fondu, Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxxx trvá v xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; penále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) nepřevedení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx vypořádání, xx xxxx cizích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na účet xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx státním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §75,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx dotace xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie; xx xxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx považuje xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odepsány x účtu xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxx neoprávněné xxxxxxx xx peněžní prostředky xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx člení xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx prostředků xxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie kromě xxxxxxxxxx krytých z Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxxxxxx výdajů, xxxxx xxxx být kryty xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu,

g) prostředky xxxxxxxx rozpočtu na xxxxxxxxxxxxxxx výdajů, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky poskytnuté xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx předfinancování výdajů, xxxxx mají být xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze státního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu,

k) xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xx státního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) podle xxxxxxxx 2 písm. x), c), e) x g) se xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx rozpočtu označené xx xxxxxx organizační xxxxxxx xxxxx, která xx xx svém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) x x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx,

x) podle xxxxxxxx 2 xxxx. j) xx rozumějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), c), e) x x),

x) xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) se rozumějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), f) x h).

(4) Organizační xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx, nebo ve xxxx, xxx jí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx odstavce 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtované x xxxxx xxxxxxxx výdajů xx výši, x xxx obdržela xx xxxx příjmový účet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Národního xxxxx, nebo xx xxxx, xxx xx xxxxxxx správce kapitoly,

d) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) peněžní xxxxxxxxxx podle písmene x), které xxxxxxxx,

x) xxxxx odstavce 2 xxxx. e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši, x níž má xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx účet státního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx kapitoly,

f) podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene e), xxxxx xxxxxxxx,

x) podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx prostředky xx výši, x xxx xx xxxxxxx xx svůj příjmový xxxx státního rozpočtu xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx prostředků z Xxxxxxxxx xxxxx, nebo xx výši, kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) podle odstavce 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx označené xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx prostředky

a) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx svůj xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxx prostředků x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx obdržel xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Národního xxxxx,

x) podle xxxxxxxx 2 xxxx. e), x xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx účet státního xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu,

d) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxxx xxxx části, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx svůj xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx prostředky z xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Organizační xxxxxx státu, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx financovány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) nebo x), xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx činí [§14 xxxx. 4 písm. x)].

§44x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx provést prostřednictvím xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx

x) státního xxxxxxxx, xxxxxxxx porušila xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) tím, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x),

2. xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x), x), x) x x),

x) xxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxx. x) tím, že xxxxxxxxxxx použila xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze státního xxxxx,23) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na programy xxxx projekty spolufinancované x xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx fondem označeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx,

x) státních xxxxxxxxxx aktiv, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kázeň xxxxx §44 odst. 1 xxxx. a) xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní prostředky xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kázeň xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadržela xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kázeň xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. b) xxx, že neoprávněně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky podle §44 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx x) xxxx prostředky xxxxxxxxxx xx státního xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) svého xxxxxxxxxx fondu, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx, že neoprávněně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 odst. 2 xxxx. x) xxxx x).

(2) Příspěvková xxxxxxxxxx, xxxxx porušila xxxxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x), xx povinna xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kázeň podle §44 xxxx. 1 xxxx. a), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx státního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx stát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kázeň, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xx porušení rozpočtové xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx, xx neoprávněně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx podle §44 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kázeň xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. i), x) nebo x),

x) xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxx x porušila rozpočtovou xxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx peněžní prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx fondem xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtovou xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 písm. x) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx, xx xxxxxxxxxxx použila xxxx zadržela xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx prostředky podle §44 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x)&xxxx;xxxx prostředky xxxxxxxxxx xx státního xxxxx xx programy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx označeny jako xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. i) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxx §44 odst. 2 xxxx. x) xxxx x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) x xxxxxxx neoprávněného použití xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 5, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx jedno nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx procentní xxxxx xxx stanovení nižšího xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx podle §14 xxxx. 5, xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx finanční xxxx x xxxxx závažnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx §26 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx podle §44 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx příjemce xxxxxx na základě xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx vícenásobného xxxxxxxx povinností uvedených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx za porušení xxxxxxxxxx kázně ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §24a x §26 xxxx. 2 xxxxx.

(6) Odvod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jestliže xxxx výše x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx poskytnuté xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředků xxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xx započítávají x xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx rozpočtové xxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx dotace nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x), x), f) xxxx x), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx rozpočet x odvod xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx Xxxxxxx xxxx ve stejném xxxxxx, x xxxxx xxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx [§14 xxxx. 3 xxxx. x) x §44 xxxx. 6]. Obdržel-li xxxxxxxxx rozpočtové kázně xx stejný xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí, xxxxxx xx xxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxx, x to xx dni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x dni xxxxxxxx rozpočtové xxxxx; xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 písm. j) xxxx tímto xxxxxxx.

(10) Xx prodlení s xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,4 xxxxxxx x částky xxxxxx xx každý xxx prodlení, nejvýše xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx počítá xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, do dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo u xxxxxxxxxx finančních výpomocí xxxxxxx. Xxxxxxxx penále xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx odvodu xx Xxxxxxx fond. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx [§6 odst. 1 xxxx. x)]. Xxxxxx, které v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 500 Kč, xx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxx odvodů xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxxx xxxx24a). Xxxxxxxxx rozpočtové kázně xx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytují xx xxxxxxxx informace xxxxxxx xxx správě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, státních xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx oprávněnému xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx kázně; xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, který se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx porušení rozpočtové xxxxx před xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení platebního xxxxxx. Odvod x xxxxxx xxx vyměřit xx 10 xxx xx 1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx zřetele xxxxx xxxx xxxxxx prominout xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x ním, x xxxxxxxx odvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §44 xxxx. 2 xxxx. a) a x) xxxx odvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §44 xxxx. 2 xxxx. i).

(13) O xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx odvod xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byl odvod xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx. Lhůta 1 xxxx xxxxxx xxx dne

a) podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx daňového xxxx xx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx soudního řádu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XIII

HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX ORGANIZACÍ

Díl 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

§45

(1) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, minimálně x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx příjmy xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx výdaji xxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx&xxxx;xxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x majetkových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s činnostmi xxxxxxxxxx ve zřizovací xxxxxxx xxxx xxxxxx x výdaje xxxxxxxxxxx x činnostmi stanovenými xx zákonem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx příjmů stanovených xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx nejhospodárnějším xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterými xxxxxxxxx, xxxx používat xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx zakládající xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozpočtu xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (§24, 25 x 47).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterými jsou xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zisk xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, peněžité xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx24b). Xxxxxxxxxxxxxx zdroje, x xxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb určených xx jiné účely xxx na financování xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozpočtu. Prostředky xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx stanoveným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Správy xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozpočet xxxxxx x výdajů x xxxxxxx xxxxx rozpočtové xxxxxxx. Veškeré xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx účtu státního xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx xxx, xxx výsledný xxxxxxxx těchto účtů xxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx u České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a jeden xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx struktury organizační xxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx zřídit xxxxx xxxxxxxx a jeden xxxxxxxx účet státního xxxxxxxx pro každou xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, o xxxxxxx to stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x výdajů xxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu25). Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxx zvláštní xxxx xxx vedení xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zahraničí.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu může xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uděleném xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x je xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na každém x těchto účtů.

(8) Xxxxxx-xx xxxxx, pro xxxxx byly xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx, převede organizační xxxxxx státu neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x účty xxxxxxxxxx zruší. Ustanovení §49 odst. 7 xxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 6 koncem xxxx nepropadají.

(10) Účet xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx pro oddělené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, platy xxxxxxxxxxx x státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx správci xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx prostředků poskytnutých xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx pacientů x xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx příjmy xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx organizační složka xxxxx xxx x xxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soustředěné xx xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xx připsání xxxxxx xx její xxxx, případně xx 5 pracovních xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mají xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx zákon nestanoví xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 133/1985 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xx jiné právnické xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ochrany obyvatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx základě xxxxxxxx xxxx, kterým byly xxxxxxxxxx, a o xxxxxxxxxx přijaté xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle zákona x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Ministerstvo xxxxx xxxx x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie25a).

§46

(1) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxx mezd, xxxxx, náhrad xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx xxxxxx výdajů x xxxx souvisejících x xxxxxx cestovného x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx platem xx xxxx xxxxxx prostředků xxx, xx xxxxx xxx odepsány z xxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx 2 pracovní xxx xxxx termínem xxxxxxx xxxx nebo xxxxx. Xxxxxx souvisejícími x výplatou xxxx xxxx platů jsou xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu převede xxxxxxxxxx xx výplatu xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci xx měsíc xxxxxxxx xxxxxx výdajů x xxxx souvisejících x xxxxxx cestovného x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převede xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x účtu cizích xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx účet x xxx xxxxxxxxxx termínu xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx prosinec.

§47

(1) Pro účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upravený x xxxxxxx provedená xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) profilujícími výdaji xxxxxx

1. xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx42),

2. na xxxxx a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx43) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx,

4. xx xxxxxxx xxxxxxxxx dostává Xxxxx republika peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. na jejichž xxxxxxxxx dostává Česká xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx část xx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx,

6. na xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3,

7. xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 x 4,

8. xx výzkum a xxxxx25b),

9. na sociální xxxxx25c),

x) xxxxxxxxxxxxxxx výdaji xxxxxx xxxx xxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxx 1. ledna xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx rozpočtem xxxxxx xx xxxxxx rok x xxxxxxxxxx rozpočtovými xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1. xxxxx běžného xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). X xxxxxx xxxxxx nároků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx účelovosti xxxxx odstavce 5. Xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx při xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxxx nároků x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx a paragraf xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 1 písm. b) x tato xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Státní xxxx.

(4) Organizační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx profilujících xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xx platy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx42),

2. xx xxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx43) kromě platů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xx xxxx člení xx xxxxxx x nespotřebovaných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx, a xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; nároky x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie člení xxxxx xxxxxx programů x xxxxxxxx,

4. xx xxxxxxx provedení xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxx na xxxxxx x nespotřebovaných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů, x na nároky xx zbývající xxxxx xxxxxx nespotřebovaných výdajů,

5. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky nebo xxxxxx část xx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx,

6. xx programy xxxxx §13 xxxx. 3; xx xxxx člení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxx určených xxxxx §21 xxxx. 3 x 4; xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

8. xx xxxxxx x vývoj25b),

b) xxxxxx x nespotřebovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, na něž xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x x programů a xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 3 xx xxxxx programy x xxxxxxxx, x xxxxx nároky xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx používá na xxxxxxxxxxxxx výdaje; xx xxxxxxxxxxx výdaje xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů se xxxxxxx

x) x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx takové zanesla xx xxxxxxxx nároků x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xx programy x xxxxxxxx spolufinancované x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 3, xxxxx xxx skončily,

c) x částky xxxxx xxxxxxxxxx vlády, případně, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nerozdělila xxxxx xxxxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4, doplněné x rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, x kterých xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx, x xxxxx pomine xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxx měsíc xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§3 xxxx. x)] xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxx rok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx leden xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 9.

§48

(1) Organizační xxxxxx xxxxx tvoří tyto xxxxxxx fondy:

a) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx kulturních x sociálních xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx,

x) odvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků podle §44 odst. 2 xxxx. x), x), x) x x) x penále za xxxxxxxx s nimi,

c) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo děděním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zábrany škod xxxxx xxxxxxxxxx zákona45).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, x to xxxx na

1. prostředky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx určitý xxxx, a xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx, které jí xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x x) x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx organizační xxxxxx xxxxx určila xxxxxx nebo návratné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx používání jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, který pro Xxxxxx republiku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx45).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x), xxxxx jí byly xxxxxxxxxx xx určitý xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účelu, xxxxxxx xx výdaje na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) prostředky xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) používá na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci na xxxxxxx účely,

c) prostředky xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x fondu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx46).

(5) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx, která xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx stanovený účel xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli přímo x xxxxxxxxxx xxxxx. §45 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx [odstavec 4 xxxx. x)], xxxxxxx xx skončily, organizační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtem xx xxx, v xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ukončen.

(7) O xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §47 xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 7. xxxx 2004 xx xxx 29. xxxxx 2008 může xxxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx Všeobecná pokladní xxxxxx x xxxxxxx xxx xx snížení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x).

(8) Xxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx xx tvořen xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx x xxxxxxx objemu xxxxxxx zúčtovaných xx xxxxx a náhrady xxxxx, xxxxxxxxx na xxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx plnění za xxxxx vykonávanou x xxxxx odborného výcviku xx xxxxxxxxxxxxx činnostech xxxxx xxxxxxx a xx stipendia xxxxxxxxxxxx xx studijních xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx zálohově x xxxxx plánované xxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx rozpočtem. Xxxxxxxxxx skutečného základního xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx účetní xxxxxxx. Xx tvořen x xxxxxxxxxxxxx kulturních, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx zaměstnancům x xxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o státní xxxxxx, xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, soudcům, xxxxx středních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx při xxxxx odchodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s fondem xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§49

(1) Organizační xxxxxx xxxxx není, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytovat úvěry, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx je xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb nebo xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.26) Ministerstvo xxxxxxxxx jménem České xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx č. 229/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx35).

(2) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxx nejvýše xx xxxxxx xxxxxxx čtvrtletí, x to x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dodávek xxxxxxx x xxxxxx. Ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx musí být xxxxxx vyúčtovány, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx nemusí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx dodávky xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx, x xxxxx mobilním xxxxxxxxxx, x záloh xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x záloh xxxxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem26a) x x xxxxxxxxxxxx novin x časopisů; xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 12 xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly.

(3) X xxxxxxxx běžného xxxx kapitoly Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx lze poskytnout Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx následujícího.

(4) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx, x xxxxxx fondu.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx složka státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx peněžní x xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxx druhy xxxxxxx, podmínky, za xxxxxxx xxxx udělována, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(7) Organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jen xxx-xx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a x tomtéž xxxxxxxxxxx xxxx do rozpočtu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx xxxxxx telefonních poplatků, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) náhradu xxxx xx xxxxx prováděnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skladby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výdaj, xxxxx xxxxxx vyplývá xx xxxxxxxxx vztahů.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx zřízena, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10) X příjmových xxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxx vracet xxxx, xxxxxx, poplatky, xxxxx xx xxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. x), zálohy xx tyto xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxx části, x xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx, existuje-li k xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jejich části x x letech, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx došlo x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx rozpočtu. X xxxxxxxxxx účtů státního xxxxxxxx xx také xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a o xxxxxxx xxxxxxx kapitoly xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx státního rozpočtu.

(11) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx12a), nebo doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx34) x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx životní pojištění12b), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx z fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxx upraví xxxxxxxx x fondu kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§50

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx financuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx akce xx xxxxx rozpočtu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Organizační xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxx získané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vedených xxxxxxxxxxxxx, na kterých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prodeje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx x účasti xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx reprodukci xxxxxxx. X tyto xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, může xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx rozpočet xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x příjmového xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxxx roku xx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxx příjmů ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx prospěch státního xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx složka státu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx nejpozději do 31. prosince xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx příjmů, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x hotovosti xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx nelze xxxxxxx xx její příjmový xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x z xxx dřívějších xxxxxxx xx 1. lednu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx rozpočtovým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx platí, i xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxx zahraničních xxxx x ministr xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxx xxxxx ministerstev, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x kterým xx poskytuje xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx činností ze xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx účty, xxxxx xx xxxxx zřídit x bank x xxxxxxxxx.

(2) Vnitřní organizační xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxxxxxx zálohu xxxxxxxxx nejpozději x 31. prosinci rozpočtového xxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx předpis nestanoví xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zálohy xxxxx Ministerstvo obrany xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx ministr xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ministr xxxxxx xxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodařící xx xxxxxxx, musí xxx určit zaměstnance, xxxxx odpovídají xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti x xxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27).

(4) Vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxx, než jsou xxxxxx daní, xxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je odvést xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nejpozději xxxxxx xxxxxxx měsíce. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ministr xxxxxx xxxx nařídit xxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx je vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x nich xxxxxx výdaje.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x zahraničí, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx používat soustředěné xxxxxx xxxxx xx xxxxxx výdajů s xxx, xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx zajistit pravidelný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Příjmy x xxxxxx uskutečněné x zahraničí v xxxxxx od 1. xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x účtu xxxxx §45 odst. 6 jsou zastupitelské xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x účtů xxxxx xxxxxxxx 1 a 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxx výdajem xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx účtech xxxxxx xxxx nepropadají.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlavní xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx svých xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx dary xx xxxxxxxxx x právnických xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutými x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx mechanismů x xxxxxxxxx příspěvkovými xxxxxxxxxxxx x Národního xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx vymezená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxx xxxxxxx28) a vykonávaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xx hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xx řídí xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx náklady x výnosy xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx službami, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnosti.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxx x peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx v průběhu xxxx xxxx rozpočtuje. Xxxxx xxxxxx nemusí xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §54 odst. 1 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxxxxx do rezervního xxxxx xxxxx §54 xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xx státnímu xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxxxxxxx, xxxx používat xxx k xxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx opatření xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx krytí xxxxxxxx xxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxx chodu xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx v xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozpočet xx xxxxx xxx.

(5) Jestliže xxxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxx v xxxxxxx rozpočtového roku xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx, že může xxx zhoršen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledek, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, která xxxxxxx jeho vyrovnání.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx částky na xxxx xxxx odvést xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx z prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx organizace nabyla xxxxx nebo xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx organizace může xx předchozím souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x je povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxxxxx měsíce x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx předcházející xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx x zahraničních xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx.

(8) Pomine-li xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx x xxxx hlavní xxxxxxxx, a účty xxxxx.

§54

(1) Finanční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxx xx xxxxxx xx státního rozpočtu xxxx xxxxx x xxxxxxx xx státního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx dotačních xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) návratná finanční xxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, na základě xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxx státního xxxxxxxx xx financování xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx náklady xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx provoz xxxx xxxx odvodu x xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx rozpočtovaných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Výši xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zřizovatel xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ukazatele, x xx zpravidla na xxxxxxxx xxxxxx zabezpečovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxx vázán xx xxxxxxxx výkonů, xx xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx odvod x xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx příspěvek. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx takovouto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx nerozpočtovaného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Návratnou xxxxxxxx xxxxxxx xxx poskytnout x případě, že xxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx podle §55 xxxx. 2 písm. x). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §55 odst. 2 písm. x), xxxx xxx vrácena xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, v němž xxx xxx zhoršený xxxxxxxxxxx výsledek xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a postupně xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx uvažuje x xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx výrazně převyšuje xxxxxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxx celkový odvod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx odpisů xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, a xx xx xxxx xxxxxx x tomto roce xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), e) a x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx stanovený xxxx. V xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx sledují odděleně. Xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx rok, xx xxxxxx xxx xxxxxx účel, xx xxxxx xxxx dotace xxxxxxxxxx.

§55

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vytvořeným x xxxx činnosti xx zdanění.

(2) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx příspěvku (dále xxx "zhoršený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xx zřizovatel xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozpočtového xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledku xx xxxxxxx

x) z xxxxxxxxxx xxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx organizace,

c) xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx odvodu x xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx") příspěvkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozpočtovém xxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), zruší zřizovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx neuhradí x rozpočtu kapitoly. Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvkovou organizací xxxxxxxxxxx složkou státu. X tomu není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.1)

(4) X případě, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniklého před xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3 xx nevztahují na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx financovány x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečující xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx organizace, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x církvemi52).

§56

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx reprodukce xxxxxxx,

x) xxxx odměn,

d) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Příspěvková xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pokud xxx uhrazen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxx:

x) xx fondu xxxxx xx xxxx 80 % zlepšeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx výše 20 % limitu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výše 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Tvorbu xxxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx, xxx byl zlepšený xxxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§57

(1) Rezervní xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x prostředků xxxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 7 a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledku,

b) x xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytím účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx §55 odst. 2,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesouladu xxxx výnosy x xxxxxxx.

(3) K xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx příspěvkové organizace. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx rozpočtovaná xx xxxxx potřeb x převedená xx xxxxxx příspěvkové organizace xx xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx. Prostředky převedené xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 7 xxx x xxxxxxx xxxx použít, x xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxx x peněžní xxxxxxxxxx poskytnuté ze xxxxxxxxx xx použijí x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§58

(1) Fond xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,16)

x) z xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxxxxx na pořízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x prodeje nemovitého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyla ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx používá

a) xx financování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotného xxxxxxxxxxxx i krátkodobého xxxxxxx a na xxxxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku,

c) x úhradě xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxx xx xxxxxx příspěvkové organizace.

(4) Xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx reprodukce majetku xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx vytvořených x xxxxxx xxxxxxx.

§59

(1) Fond xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx zlepšeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Z fondu xxxxx xx hradí xxxxxxxxxx případné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.29)

§60

Fond xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xx platy x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx studijních pobytech. Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx zálohově z xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx rozpočtem. Xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x zabezpečování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dalších xxxxxx x xx xxxxx zaměstnancům v xxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx zaměstnancům xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, kteří xxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx důchodu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnavatele, xxxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzickým xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně a xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx a penále xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx hlavní xxxxxxxx,

x) x příslušného xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx fondem; xxxx-xx x příslušném xxxxx xxxxxxxx prostředků, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vynakládat xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijímat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poskytnuté x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcí, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úhradami xxxxxxxxxxxxxx výkonů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxx zaměstnance xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx připojištění12a), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření34) x část xxxxxxxxxx xx soukromé xxxxxxx xxxxxxxxx12b), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnancem xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx. Podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx výši xxxxxx xxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§63

(1) Jiná xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx. Pokud příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, musí být xxxx xxxxxxx x xxxxxx doplněn do xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jestliže xx hospodářským výsledkem xxxx xxxxxxxx k 30. září ztráta, xx statutární xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby byla xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§64

(1) Jestliže xxxxxxxxxxx složka státu xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx xx zákona x xxxxx zákon xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx funkci xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx rozpočet xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx zřizovatele x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zřizovateli, je x souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxx kapitoly, x xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§65

§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2012 Sb.

§66

Xxxxxxx xxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx organizací

(1) Xxxxx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kapitoly xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžitá xxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxx organizační složku xxxxx x jí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx jiná organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zálohy k xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxx výdajů xxxx xxxxxx jednorázové, které xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxx účelu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíční xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx, xxxxx musí xxx vyúčtovány xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx stálé xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx vyúčtování xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx mohly xxx xxxxxxxx ještě do xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx musí xxxxxx vyúčtovat tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočet roku, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx jednorázová xxxxxx poskytnuta, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx po zjištění xxxx skutečnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx jednorázové xxxxxx xx xx xxxxx zálohu nepovažuje.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dohodu o xxxxxxxxxxxx xxxxx zákoníku xxxxx27).

(5) Xxxxxxxx 1 x 4 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.30)

§68

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx složka státu xxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxx ve vlastních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x ubytování

a) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku,

b) výdaje, xxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xx vlastní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxx sportovním xxxxxx, hradí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx ubytování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odpisů, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx službou xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx organizační složka xxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx výše 50 % x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Obdobně xx postupuje x x případě, xxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§69

Stravování a xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby pro

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvou, kolektivní xxxxxxx nebo vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stravování xx vlastním stravovacím xxxxxxxx xxx

x) bývalým xxxxxxxxxxxx, xxxxx u xx xxxxxxxxx do xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx dohod x xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx poměr.

(3) Organizační xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx organizace může xxxxxxxxxx stravování ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxxx s xxxxx organizační xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx u xx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xx jinak xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx organizační xxxxxx státu xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, příslušníkovi bezpečnostního xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, vojákovi x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Peněžitý xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, vojákovi z xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx alespoň 3 xxxxxx x xxxxx xxx v místě xxxxxx práce xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx se xxxxxxxxx xx xxxx 70 % horní xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odměňovaným xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 12 hodin. Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx příspěvkem x xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních potřeb. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxxxxx.

(5) Organizační složka xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odděleného xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx na stravování x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§70

Pojištění

(1) Organizační složka xxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx souhlasem xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx majetek Xxxxx republiky, se xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Peněžní xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx30a) xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx [§25 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx zbylé xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx škody nemohla xxxxxxxxxx. Xxxxxx v xxxx xxxxxx přijetí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xx výdaje, xxxxx kvůli úhradě xxxxx nemohla xxxxxxxxxx, x plné xxxx. Xx xxxxx x xxx výdaje, xx xxxxxx získala organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částek x xxxxxx z nespotřebovaných xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxx podle odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx31) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx zákonu.

§71

§71 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 26/2008 Sb.

§72

§72 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

XXXXX XIV

USTANOVENÍ XXXXXXXX X PŘECHODNÁ

§73

Poskytování xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 0,5 % xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx poskytnuta.

§74

Xxxxxx xxxxx

Xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

§75

Organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtem, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x termínech x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14 odst. 9 věty xxxxx xxxx větou xxxxx xxxxxxx.

§75x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx státní rozpočet, xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účty xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.33)

§75x

(1) Xxxxxxxxx evidence xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx zpracovávají údaje x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocích a xxxxxxx xxxxxxxxx transferech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, státních fondů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx. Jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx evidence xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx přenášených xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x lhůty, xxxxx xxx tomto zaznamenávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vede Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství. Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx přenesených xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 20 xxx xx 1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxx údaje xxxxxxxxxx.

Přechodná ustanovení

§76

O použití xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x rozvoje okresních xxxxx vykázaných xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§77

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx záruky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy. Xxx xxxxx podmínek, xx xxxxxxx byly xx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx §14o xxxxxxx.

(2) X případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx než 40 % xxxxxxxxx xxxxxx státního rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx objemu xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§78

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterému xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx zjištěno za xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 000 Xx, se xxxxxxx.

§79

Xxxxxxx xxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§80

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx nabytí xxxx xxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 26/2008 Xx.)

§80x
Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x kalendářním xxxx 2010 činí 120 mil. Xx.
§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2007 Xx. x účinností od 1.1.2010

XXXXX XV

ZRUŠOVACÍ XXXXXXXXXX

§81

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky Xxxxx republiky a xxxx x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx),

2. xxxxx č. 166/1992 Sb., xxxxxx se mění x doplňuje xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxx v České xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 579/1991 Xx.,

3. xxxxx č. 57/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 576/1990 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx republiky), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx č. 154/1995 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 576/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

5. xxxxx č. 160/1997 Sb., xxxxxx se mění xxxxx České národní xxxx x. 576/1990 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

§82

§82 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

XXXX XXXXX

§83

§83 (část xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 456/2011 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 579/1991 Xx., x státním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1992 x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění zákona x. 516/1992 Sb.

§84

V xxxxxx č. 579/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1992 a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx xxxxx xxxxxx č. 516/1992 Xx., xx xxxx druhá zrušuje.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 321/1992 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§85

X xxxxxx č. 321/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 266/1991 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 542/1991 Xx., xx xx. XXX xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x. 10/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1993, x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§86

X zákoně č. 10/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky na xxx 1993, x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx., xxxxxx č. 172/1993 Xx., zákona č. 331/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 117/1995 Xx., zákona č. 236/1995 Xx. a xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 189/1993 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§87

X xxxxxx č. 189/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx v Xxxxx republice (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 579/1991 Sb., xxxxxx x. 166/1992 Sb., xxxxxx x. 516/1992 Xx. x xxxxxx x. 10/1993 Xx., x xxxxxxxx xxxxx x. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x politických hnutích, xx znění xxxxxx x. 468/1991 Xx. x xxxxxx x. 68/1993 Xx., xx xx. I xxxxxxx.

XXXX OSMÁ

Změna zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§88

X zákoně č. 160/1995 Sb., xxxxxx xx mění x doplňují xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx. x xxxxxx x. 360/1999 Xx., xx čl. XX xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx

§89

X xxxxxx č. 360/1999 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx dětí, xx xx. XXX xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§90

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2001.

Klaus x. r.
Havel x. x.
Xxxxx x. r.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x České republice, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, zahrnuje Národní xxxx i peněžní xxxxxxxxxx, které svěřují Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x realizaci xxxxxx programů, x xxxxxxx prostředky, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxx, státní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx zdroje x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 ministerstvo xxxx xxxxxxxxx orgánem, xxx xxxxxxxxxxxxxxx Národního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společných programů Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx fondu x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx s přijímáním xxxxxx peněžních prostředků.

3. Xx prostředky převedené xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx 31. xxxxxxxx 2003 se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §75 rozpočtových xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx poprvé při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx rozpočtem, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxx fondem za xxx 2004.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x neoprávněného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 482/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 7.9.2004

Přechodné ustanovení

§54

Organizační xxxxxx xxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušit, xxxxxx xxxxxxx něj xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx prostředky rezervního xxxxx xxxxxxx. Nesplnění xxxx povinnosti xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně ve xxxxxx §44 xxxx. 1 písm. x).

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

Xx. V

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxxxxxx:

x) Postup xxx xxxxxx splátkových kalendářů xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bonifikací x xxxxxxx zemědělství xx xxx 7. xxxxxxxx 1995, MF XX x.x.: 195/24220/1995 x XXx ČR x.x.: 1148/95-3000,

x) Dodatek x postupu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování bonifikací x xxxxxxx zemědělství (XX XX x.x.: 195/24220/1995 a XXx XX x.x.: 1148/95-3000), xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 50 % (resp. 30 %), ze dne 28. května 1998, (XX XX č.j.: 195/38353/97 x XXx XX x.x.: 1811/97-3000),

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxx a k xxxxxxxxx x odložení xxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx poskytnutých x xxxxxx 1991 xx 1995 včetně xx xxx 27. října 1998, (XX ČR x.x.: 195/76442/1998 x XXx ČR č.j.: 3146/98-3000),

x) Xxxxxxxx k Xxxxxxx xxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (MF XX x.x.: 195/24220/1995 x MZe XX x.x.: 1148/95-3000), x Xxxxxxx k Xxxxxxx xxx úpravě splátkových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX XX x.x.: 195/24220/1995 a XXx ČR x.x.: 1148/95-3000), kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 50 % (xxxx. 30 %) (MF XX x.x.: 195/38353/97 x XXx XX x.x.: 1811/97-3000), k Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX XX x.x.: 195/24220/1995 a XXx ČR č.j.: 1148/95-3000), kterým xx xxxxxxxx rozložení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx 1 xx 2 roky (XX XX x.x.: 195/54401/1998 x XXx ČR x.x.: 2374/98-3000), x Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1997 (XX XX x.x.: 195/84465/1997 x XXx XX x.x.: 3726/97-3000), x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx bonifikace x x xxxxxxxxx, odložení xxxxxxx návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 1991 xx 1995 xxxxxx (XX XX x.x.: 195/76442/1998 x MZe XX x.x.: 3146/98-3000), xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rozložení xxxx xxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xx 3 xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xx xxx 20. listopadu 2000, XXx x.x.: 2844/2000-1000 x XX x.x.: 195/105129/2000,

xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx vzniklé se xxxxxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x dodatků xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxxx, pokynu a xxxxxxxx. Plnění xxxxx xxxxxx smluvních xxxxxxxx xx považují za xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 130/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx na xxxxx xxxxx, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nastalo xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nové xxxx x České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x dosavadních xxxx x dosavadní účty xxxx xxxxx. Nepřevedení xxxxxxxxxx z dosavadních xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx x výnosy dividend xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx reformu xxxxxxx xxxxxxx kapitoly Xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx rezervy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účty poté xxxxx.

3. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx příspěvky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx účinnosti xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx §7 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx podle §47 xxxxxxxxxxxx pravidel xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 3 xxxx. e) xxx 4 zákona x. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, které xx stanovený xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx rok, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx toto xxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx složka xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §47 zákona x. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx určených xx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx záruk xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx převedou xx kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Operačního xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx realizaci součástí Xxxxxxxxx fondu.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 26/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o prominutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxx xxxxxx xx prodlení x ním xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončena, dokončí Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx prodlení x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 1.3.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx platební xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx prodlení x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx částečné prominutí xxxxxx odvodu xxxx xxxxxx uplynutím 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Lhůta 1 xxxx xxxxxx xxx xxx podání xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx daňového řádu xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxxxxx skončení řízení x kasační xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx fúze, rozdělení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx projekt fúze, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, §14a xx 14d xxxxxx x. 218/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx x postupuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 465/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx §18a xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxx x dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dnem nebo xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytované xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxx úkony x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 171/2012 Xx. x účinností xx 1.8.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx střednědobého xxxxxxxxxx xxxxx na xxx 2015 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxx 2013 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2014 xxxxxx xxxxx §8a odst. 1 zákona x. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Pozemkový xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, Národní xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx, zřídí xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nich xxxx xxxx u Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x bank xxxx xxxxx. Nepřevedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx ustanovení §44 x 44a xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx u xxxx, xxxxx nejpozději xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxx xxxx xxxx x Xxxxx národní xxxxx, převedou na xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxx poté xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx účty se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §44 x 44a xxxxxx č. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Organizační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx všechny xxxx, xxxxx jsou xxx xx vedené, x xxxxxxxx účtů uvedených x §45 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, státních xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, výnosy xxxx xxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje xx xxxxxxxx rozpočtu x příspěvky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a vědeckou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, uměleckou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x inovací xx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. x) xxxxxx 10 xx 14 xxxxxx x. 218/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. x) bodech 10 xx 14 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 25/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.2.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty, xxxxx mají vedeny xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do 9 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účtů u xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx zruší. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxx národní xxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do desátého xxx xxxxxxx xxxxxx x počtu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxxxx měsíce a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx předcházející xxxxx.

2. Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, oborové, xxxxxxxxx x xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxx xxxx xxxxxx účty x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zřídí xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxx nové účty x České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účtů x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x dosavadní xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedené x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxxxxxx. Tyto xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx používány xxxxx xx xxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x České xxxxxxx banky. Účty xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dni předcházejícího xxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nich xx xxxxxxxxxxxxx měsíc.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx vzhledem x xxxx, xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxxx xxxxxxx do Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 9 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x svazy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx České xxxxxxx banky xxxxxxxxxx xx odpadnutí xxxxxx, xxx xxxxx nebylo xxxxx je xxxxxxx xxxxx. Do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxxxxx měsíce x o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx 9 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx pouze se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 128/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.5.2016

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci x případech, xxx xxxxxx o xxxxxx xxxx návratnou finanční xxxxxxx byla podána xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X žádostech xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx žádostí x poskytnutí dotace xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupu xxxxx §14k xxxx. 1, 3 a 4, §14l x 14p xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx informaci nezveřejní, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx zveřejněné xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 367/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 13. xxxxxxxx 2017, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 13. července 2017.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 92/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.5.2018

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxx §18a xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Majitelé xxxx xxxxxxxxx podle §45 odst. 7 x §53 xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, musí xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx u xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxx na xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vedením xxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 7 x §53 xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 7 a §53 xxxx. 7 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxxx dotací xxxxx xx xxxxxxxx trvající xxxx než 1 xxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokončí podle §19 odst. 2 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Penále za xxxxxxxx s odvodem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx povinny vázat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25a xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx za kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxxxx zákon xxxxxx účinnosti.

6. Xx xxxxxxxx xxxx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxx mechanismy x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2014 až 2020, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §12 x 13 zákona x. 218/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 6 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx.

7. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 - 2027 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se nepoužijí xxxxxxxxxx §12 a 13 zákona x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx v xxxx 2021. Věta xxxxx xx xxxxxxxxxx xx výdaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx x roce 2021.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 484/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxx 5 x 7, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2021

Xx. XVII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 218/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxxxx xxxxxxxx x den xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2021

Čl. VII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx státní xxxxxxxxx xxxx za xxx 2021 xx xxxxxxx §29 xxxx. 3 xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxx xxxx čl. VI xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za rok 2021 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx rady regionů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj.

3. Samostatné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx účty xxxxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 218/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

493/2000 Xx., x xxxxxxxx dluhopisových programech xx xxxxxx schodku xxxxxxxx rozpočtu XX xx xxx 1999 x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x letech 2001 x 2002 x o xxxxx xxxxxx č. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.12.2000

141/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 587/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.4.2001

187/2001 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2000 Xx., x rozpočtových pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 493/2000 Sb. a xxxxxx x. 141/2001 Xx.

x xxxxxxxxx xx 14.6.2001

320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

450/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx zákona x. 320/2001 Xx., xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

202/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/93 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 89/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 77/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2002

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

479/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx ), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004, x xxxxxxxx části xxxxx §6, 9, 15, 24, 33, 34, 37, 45, 48 x čl. XX xxxx 1 x 2, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

186/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x XX (1.5.2004)

257/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

482/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2004

580/2004 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 198/2004

1/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx určení xxxxxx některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x některým xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx určení xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 3.1.2005

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2005

361/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2005

377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami x obchodníky x xxxxxxx papíry ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech)

s xxxxxxxxx od 29.9.2005

546/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 219/99 Sb., x xxxxxxxxxxx silách ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx minimu x zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

130/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 14.4.2006

138/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2006

140/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koncesního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

230/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 89/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx č. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx na 1.1.2010)

174/2007 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 97/93 Xx., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

218/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Sb., xxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

270/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

26/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.3.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

109/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 215/2004 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx č. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2009

154/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových pravidlech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.6.2009

214/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx schodku xxxxxxxx xxxxxxxx ČR xx xxx 2009 a x změně zákona x. 218/2000 Xx., x rozpočtových pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

417/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.11.2009

421/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.11.2009

139/2010 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.5.2010

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 16.6.2010

427/2010 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

30/2011 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.3.2011

73/2011 Xx., o Úřadu xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

366/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

370/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

465/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx

x účinností xx 30.12.2011

456/2011 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx změnách daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

171/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2012

407/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Xx., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností od 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx službě

s účinností xx 1.1.2015

267/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

25/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.2.2015

320/2015 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru ČR x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

357/2015 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 500/1990 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2015

128/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 10.5.2016

135/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek

s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

264/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

59/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x majetkových trestních xxxxxx uložených x xxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

203/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 13.7.2017

367/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

92/2018 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2018

367/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

214/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se státní xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx č. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.4.2020

484/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 28.11.2020 x 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

609/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

251/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 248/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §3, 7 x 51 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
1a) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 118/1995 Xx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Například xxxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2x) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Příloha č. 3 x nařízení vlády x. 522/2005 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxx informací.
3) Čl. 99 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

3x) Článek 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx Xxxx 2014/335/EU, Xxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2014 o systému xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
4) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4x) Nařízení (XX, Xxxxxxx) č. 966/2012 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady xx dne 25. xxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie a x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 1605/2002.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1300/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1084/2006.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1301/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx rozvoj, x xxxxxxxxxx ustanoveních xxxxxxxxxx xx xxxx Investice xxx růst a xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1080/2006.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu, x obecných xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx fondu x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1304/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x Evropském xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1081/2006.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx č. 1305/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx (EZFRV) a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1698/2005.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 508/2014 xx dne 15. xxxxxx 2014 x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 2328/2003, (XX) x. 861/2006, (XX) x. 1198/2006 x (XX) x. 791/2007 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1255/2011.

4x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1698/2005 ze xxx 20. září 2005 o podpoře xxx xxxxxx xxxxxxx x Evropského zemědělského xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx (XXXXX).
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1320/2006 xx xxx 5. xxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx podporu xxx xxxxxx venkova xxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 1698/2005.
4x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1198/2006 ze xxx 27. července 2006 o Evropském xxxxxxxxx xxxxx.
4d) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §16 xxxxxx č. 139/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x koncesním xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
5) §58 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x poplatků, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

5x) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxxxx Xxxx 2014/335/EU, Euratom xx xxx 26. xxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.
6) §47 xxxx. 2 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx.
7) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
*8) Xxxxx č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
9) Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní xxxxxxx dětí.
11) Xxxxx č. 240/1991 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 166/1999 Xx.
11x) Xxxxx č. 248/2000 Sb., o podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11b) §28 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 202/2002 Xx. x zákona x. 88/2003 Xx.
11x) §46 xxxx. 4 xxxx. x), §50 xxxx. 1 xxxx. x) x §117 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§36 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxx č. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx.
11x) §101 xxxx. 1 xxxxxx x. 90/1995 Xx.
11e) §19 xxxx. 2 zákona x. 77/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx č. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 179/2003 Xx.

11x) Článek 2 xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxxxxxxxxx Xxxx 2014/335/EU, Xxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2014 x xxxxxxx vlastních xxxxxx Xxxxxxxx unie.
12) Zákon č. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12a) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) §23 xxxx. 2 xxxx. xx) zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Zákon č. 59/2000 Sb., x veřejné xxxxxxx.
13x) Xxxxxx xxxxxxx X 163, 23. 6. 2007, x. 17.
14) §25 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.
14x) §11 x 14 vyhlášky x. 410/2009 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění zákona x. 29/2000 Xx.
15a) §6 xxxxxx x. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx.
15x) Xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1080/2006 xx xxx 5. července 2006 x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj x o zrušení xxxxxxxx (ES) x. 1783/1999, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 397/2009. Xx. 11 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1081/2006 ze xxx 5. xxxxxxxx 2006 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1784/1999, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 396/2009.
16) Zákon č. 563/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) Xx. 14 Xxxxxxxx Rady (XX) č. 659/1999 xx xxx 22. xxxxxx 1999, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx pravidla x xxxxxx 93 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.
16b) Xx. 11 Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 659/1999 xx dne 22. xxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxx 93 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.
17) §22 xxxx. 1 zákona x. 256/1992 Xx., x ochraně osobních xxxxx x informačních xxxxxxxxx.
17x) Například xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx č. 246/1998 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném přístupu x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) Čl. 7 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
19) Čl. 43 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Xx.
19x) Článek 2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx Rady č. 597/2000 (XX, Xxxxxxx) xx xxx 29. xxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
20) §62 xxxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx.
21) Zákon č. 77/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
21x) Například xxxxx č. 178/2005 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx).
23) Například §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 104/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x x změně xxxxxx č. 171/1991 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky xx věcech převodů xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby x x Xxxxx národního xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 482/2004 Xx.
24) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Zákon č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád.
24b) §6 xxxx. 1 zákona x. 97/1993 Xx., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
25) Nařízení xxxxx č. 137/1989 Sb., x xxxxxxxx stravování.

25x) Xxxxxx 2 xxxxxxxxxx Xxxx 2014/335/EU, Xxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2014 x systému xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.
25x) Příloha x vyhlášce č. 323/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx x. 568/2002 Xx., x. 484/2003 Xx., x. 440/2006 Sb., č. 233/2007 Xx. x x. 306/2007 Sb., xxxx X, pododdíly 108, 218, 228, 238, 248, 258, 328, 338, 348, 358, 368, 378, 380, 428, 438, 518, 528, 538, 548, 558 x 618 x xxxxxxxx 3212.
25x) Příloha x vyhlášce x. 323/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vyhlášek x. 568/2002 Sb., x. 484/2003 Sb. x x. 440/2006 Sb., xxxx X, xxxxx 41.
26) Zákon č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
26x) Xxxxxxxxx §151 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx, §140 xxxx. 2 a §338i odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x §71 odst. 6 obchodního zákoníku.
27) §252 xxxxxxxx xxxxx.
28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1993 Sb., x Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28x) §11 xx 13 xxxxxxxx x. 505/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou územními xxxxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
29) Nařízení xxxxx č. 48/1995 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x odměny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30a) §788 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. §2 xxxx. s) zákona x. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví).
31) Například §205d xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx).
32) §829 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
33) §6 xxxx. 6 zákona x. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x některým xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx znění zákona x. 1/2005 Sb.
34) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx spoření.
35) §6 xxxx. 4 xxxxxx x. 178/2005 Xx., x xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx privatizaci majetku Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).
36) §4 xxxxxx č. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x inovací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.
37) §11 xxxx. 1 x §12 zákona x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 216/2006 Xx.
38) Čl. 37 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1828/2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Rady (XX) x. 1083/2006 x obecných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx sociálního xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1080/2006 o Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
39) §2 xxxx. x) x §21 odst. 1 xxxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti. Xxxxxxxx xxxxx x. 522/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení vlády x. 240/2008 Xx.
40) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 177/2001 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Xx. x zákona x. 170/2007 Sb.
41) §3 xxxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 139/2011 Xx.
41a) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 x xxxx. g) xxxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Příloha k xxxxxxxx č. 323/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, položka 5013.

43) Příloha x xxxxxxxx x. 323/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 484/2003 Xx., x. 440/2006 Xx., x. 357/2009 Xx. x x. 464/2013 Xx., podseskupení xxxxxxx 501 x 502 xxxxx položky 5013.

44) §3 písm. x) xxxxxxxx x. 5/2014 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozpočtů xxxxxxxx fondů, xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svazků xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rad regionů xxxxxxxxxxx.

45) §23a zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla), xx znění xxxxxx x. 160/2013 Xx.

46) §23a odst. 3 xxxxxx č. 168/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 160/2013 Xx.

47) §20 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

48) Čl. 2 xxxx. p) xxxxxxxx (XX, XXXXXXX) č. 966/2012 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 25. xxxxx 2012, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx rozpočtu Xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES, XXXXXXX) x. 1605/2002, x xxxxxxx xxxxx.

49) Xx. 2 xxxx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Fondu xxxxxxxxxxx, Evropském xxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx pro regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském fondu x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, v xxxxxxx xxxxx.

50) Xx. 38 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1303/2013, x platném znění.

51) Například §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx č. 418/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krytých xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 656/2004 Xx., xxxxxxxx č. 519/2005 Xx., vyhlášky x. 356/2007 Xx., xxxxxxxx x. 127/2010 Xx., xxxxxxxx x. 302/2012 Xx. x vyhlášky x. 280/2014 Xx.

52) Zákon č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx vyrovnání x církvemi x xxxxxxxxxxxx společnostmi a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 177/2013 Xx.