Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
218/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní ustanovení §2

Rozpočtová skladba §2a

Pojmy §3 §3a

HLAVA II - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED, STÁTNÍ ROZPOČET A ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

Střednědobý výhled §4

Státní rozpočet §5

Příjmy státního rozpočtu §6

Výdaje státního rozpočtu §7

Vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu §8 §8a

Lhůty některých prací vykonávaných vládou, ministerstvem, správci kapitol a státními fondy při vypracování návrhu státního rozpočtu, střednědobého výhledu §8b

Rozpočtové provizorium §9

Kapitoly §10

Plnění závazků z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé §11

Plnění závazků vyplývajících z práva Evropské unie, týkajících se jejích vlastních zdrojů §11a

HLAVA III - ÚČAST STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Díl 1 - Účast státního rozpočtu na financování programu

Programy §12

Účast státního rozpočtu na financování programu §13

Díl 2 - Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a řízení o jejich odnětí §14 §14a §14b §14c §14d §14da §14e §14f
Vedení řízení §14g
Doručování rozhodnutí o zamítnutí žádosti §14h
Účastník řízení §14i
Výzva k podání žádosti §14j
Odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti §14k §14l
Rozhodnutí §14m
Lhůta pro vydání rozhodnutí §14n
Změna rozhodnutí §14o
Nové rozhodnutí §14p
Vztah ke správnímu řádu §14q §15
Díl 3 - Způsob poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu §16
Díl 4 - Dohoda o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci §17
Díl 5 - Poskytování a zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních výpomocích §18 §18a
Díl 6 - Poskytování dotací ze státního rozpočtu do rozpočtů územních samosprávných celků §19

HLAVA IV - HODNOCENÍ PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU, ROZPOČTŮ STÁTNÍCH FONDŮ, ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A ÚČELOVOST PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí §20

Účelovost prostředků státního rozpočtu §21

HLAVA V - ÚHRADA POTŘEB ROZPOČTOVĚ NEZAJIŠTĚNÝCH, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ A VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA

Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných §22

Rozpočtová opatření §23 §24 §24a §25 §25a §26

Vládní rozpočtová rezerva §27

HLAVA VI - STÁTNÍ FONDY §28

HLAVA VII - STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VYPRACOVÁNÍ JEHO NÁVRHU

Státní závěrečný účet §29

Návrh státního závěrečného účtu §30

HLAVA VIII - MIMOŘÁDNÝ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET, NOUZOVÝ STÁTNÍ ROZPOČET A VÁLEČNÝ STÁTNÍ ROZPOČET

Vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu a návrhu nouzového státního rozpočtu po vyhlášení stavu ohrožení státu §31

Vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu a návrhu válečného státního rozpočtu po vyhlášení válečného stavu §32

HLAVA IX - ŘÍZENÍ STÁTNÍ POKLADNY, ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A STÁTNÍ FINANČNÍ AKTIVA A PASIVA

Díl 1 - Řízení státní pokladny a řízení státního dluhu

Správa peněžních prostředků státní pokladny §33 §33a

Řízení likvidity státní pokladny §34

Výkon činností v souvislosti s řízením státního dluhu §35 §35a

Díl 2 - Státní finanční aktiva a pasiva §36

HLAVA X - HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY NÁRODNÍHO FONDU

Národní fond §37

Důsledky porušení kázně při hospodaření s peněžními prostředky národního fondu §38

HLAVA XI - FINANČNÍ KONTROLA §39 §40 §41 §42 §43

HLAVA XII - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ §44 §44a

HLAVA XIII - HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Díl 1 - Hospodaření organizačních složek státu §45 §46 §47 §48 §49 §50

Zúčtování příjmů ve prospěch státního rozpočtu §51 §52

Díl 2 - Hospodaření příspěvkových organizací §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63
Díl 3 - Společná ustanovení pro hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací §64 §65

Některé finanční vztahy organizačních složek státu a příspěvkových organizací §66

Poskytování záloh zaměstnancům §67

Zařízení sloužící ke vzdělávání a ubytování §68

Stravování a stravovací služby §69

Pojištění §70 §71 §72

HLAVA XIV - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Poskytování státních záruk §73

Ručení státu §74 §75 §75a §75b

Přechodná ustanovení §76 §77 §78 §79 §80 §80a

HLAVA XV - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §81

ČÁST DRUHÁ §82

ČÁST TŘETÍ §83

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 516/1992 Sb. §84

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 321/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů §85

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů §86

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 189/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů §87

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů §88

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 360/1999 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí §89

ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST §90

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 479/2003 Sb. - Čl. II

č. 482/2004 Sb. - Čl. II

č. 377/2005 Sb. - §54

č. 130/2006 Sb. - Čl. V

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 26/2008 Sb. - Čl. II

č. 30/2011 Sb. - Čl. VIII

č. 465/2011 Sb. - Čl. II

č. 171/2012 Sb. - Čl. II

č. 501/2012 Sb. - Čl. II

č. 25/2015 Sb. - Čl. II

č. 128/2016 Sb. - Čl. II

č. 367/2017 Sb. - Čl. II

č. 92/2018 Sb. - Čl. VII

č. 484/2020 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. XVII

č. 251/2021 Sb. - Čl. VII

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

218
ZÁKON
ze xxx 27. xxxxxx 2000
x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby1a) (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx") a příspěvkových xxxxxxxxxx zřízených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu (xxxx xxx "příspěvková organizace"),

e) xxxxxxxx kontrolu,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondů,

g) xxxxxx řízení státní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) hospodaření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vláda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxx, pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.2)

(2) Xxxxxxxxxx rok je xxxxxx x rokem xxxxxxxxxxx.

(3) Na peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nárok, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") vydat xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx2a) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxx2b).

§2a

Rozpočtová xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, výdajů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2. Rozpočtová xxxxxxx určuje xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx x financující položky xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx, výdaje x xxxxxxxxxxx položky

a) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) státních xxxxxxxxxx xxxxx,

x) účtů xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x peněžních xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) rozpočtů nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxx uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2.

(4) Rozpočtovou xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 484/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2022

§3

Pojmy

Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx poskytnuté, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx účel, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vrátit xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, příspěvkových xxxxxxxxxx, xxxxxxxx fondů x xxxxx organizačních xxxxxx státu,

d) finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nepoužitých xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, prostředků xxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx finančních xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx prostředků, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařazeny xx státního xxxxxxxx xxxx přesunuty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxx xx stanoveným xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx; dále se xxx rozumí x xx, xxxxx-xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx finančních xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých ze xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxx, státních finančních xxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu (xxxx xxx "správci xxxxxxx") xxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx mají postavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxxxxx účely,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx souhrn peněžních xxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. účtech xxxxxxxx finančních aktiv,

3. xxxxxx ministerstva pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a pro xxxxxx xxxxxxxx dluhu, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx4) (xxxx xxx "banka") xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx,

4. účtech xxxxxxx daní, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx následně určeny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx3), xxxxxxx fondům, Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx organizačních složek xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv a xx účtech xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx určených x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a),

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx x účtech xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

6. xxxxxx cizích xxxxxxxxxx, xxxxxx, u xxxxxxx z povahy xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nejsou xxxxxxxx příjmů xxxx xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxx účtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, samostatných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§72),

7. xxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

9. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx Xxxx xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu, státních xxxxx, Národního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx si xx xx xxxxxx samosprávné xxxxx xxxx dobrovolné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx je xx xx xxxxxxx; tyto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx k příjmu xxxxxx daní nebo xxxxxx na nich, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx,

12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x příjmu prostředků xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx,

13. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x příjmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Národního xxxxx x dalších xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx na xx přijmou,

14. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx47), xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven; xx xx netýká účtů xxxxxxxxxxx xxx příjmy x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností51),

15. účtech xxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx,

16. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx společnosti, x.x., xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se státní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

17. xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxx x xxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., a xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., převede xxxx xx na xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx položkami xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx operací na xxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxx výnosy x prodeje státních xxxxxxxxx, úvěry přijaté x překonání pokladního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěry, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx likvidity nákup x xxxxxx cenných xxxxxx xxxx vklady, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, časových x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx uvedených x xxxxxx 175 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 966/2012 xxxx Xxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4a),

x) peněžními xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx xx zahraničí x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) realizací xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx ručitelské xxxxxxx, xxxxxx stát x xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stát xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx vládní xxxxx platby xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, které x xxxx uzavřela Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrech s xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pobytem xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx4d) x xxxxxxxxxxx vývoz do xxxxx, x xxxxx xx Česká republika xxxxxxx x vládních xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx částečné xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kromě výdajů xx xxxxxxx investiční xxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x němž xx

1. xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx oblast xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provizoria, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx státní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oblast xxxxxxxx xxxxxxxx x rozpočtové xxxxxxxxxxx,

3. xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

4. provádějí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx závazků (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

6. xxxxx xxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x provedených xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxxx skladby x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx nároků x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů,

9. vedou xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) dotační xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx realizovaný prostřednictvím xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných jako xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dotační xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx realizovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dotací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxx xxxxx xxxxxxx p),

r) xxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxx věcných, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek xxx činnosti x xxxxxxxx stanoveného cíle xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xx pořízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka státu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3x

X případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx systém xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX VÝHLED, XXXXXX ROZPOČET X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§4

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhled, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxx fondů na xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx podle rozpočtové xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x záměry, na xxxxxxx xxxxx se xxxx příjmy x xxxxxx očekávají. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx výhled xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsob xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nejméně xx xxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxxxx následujících xx roce, na xxxxx xx předkládán xxxxxx xxxxxxxx; jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx rok, xx xxxxx xx předkládá xxxxxx rozpočet. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxxxxx xxxxxx střednědobého xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxx období střednědobého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kapitol, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jej vládě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx rozsah x strukturu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Státní xxxxxxxx

(1) Státní xxxxxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zabezpečují xxxxxxxxxxx některých xxxxxx xxxxx x rozpočtovém xxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zákonem.

(2) Státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx souhrn xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxx x státním rozpočtu, xxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx, podrobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx těchto xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx státního rozpočtu xx xxxxx xx xxxxxxxx státního xxxxxxxx (xxxx xxx "kapitola").

(5) Xxxxxx rozpočet xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx obsahuje x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x státních xxxxx.

(7) Xxxxxxx ukazatele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.

§6

Příjmy xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxxxx,

x) pojistné na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx5a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx exekučních xxxxxxx x xxxxxx řízení,

d) xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x odvody příspěvkových xxxxxxxxxx,

x) odvod xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,6)

x) xxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku České xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx [§48 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxx majetku xxxxxxxx Českou republikou x odúmrti,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použité x xxxxxx rozpočtovém roce,

l) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu,

m) xxxxxx x cenných xxxxxx, xxxxxxx nákup byl xxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadržené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účty Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx být xxxxxxxx xxxx prostředky xxxxxxx x §37 xxxx. 1,

x) xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx příspěvky a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx poskytnuté xx xxxxxxxxx") xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použité v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx se považují x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx fondu.

§7

Výdaje xxxxxxxx rozpočtu

(1) Xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx příspěvky xx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx (§12 a 13), xxxxxx xx xxxxxx provozních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxx stanoveného xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx, a dotace xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx, na základě xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní sociální xxxxx, xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx rekvalifikaci x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) dotace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,7)

x) xxxxxx xxxxxxx8) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,9)

x) xxxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kulturních, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx,10) x fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo sociálně-právní xxxxxxx dětí xxxxxxxxx, x xx výhradně xx tyto xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx chovem xxxx, drží xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx plemenitby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx11) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) dotace xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) dotace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx11a),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx akciových xxxxxxxxxxx,11b)

x) xxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, příspěvky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) výdaje xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx výstavbu, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Podpůrnému x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x. x.,

x) dotace x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx11a),

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx48) xxxx xxxxx xxxxx49) v xxxxxxx x uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx50).

(2) Výdaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. k) xx x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určené xxxx zálohy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kursových xxxxxxx vzniklých xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Záloha xx xxxxxxx v případě, xx kursové xxxxxx xxxxxxxxx kursové xxxxx xx xxxxx rozpočtový xxx. X případě, xx xxxxxxx zisky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx rozpočtový xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zůstatek zálohy xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x následujících xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodl, že xxxxx financovány xxxxx xx státního xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) x x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx jiného, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. s xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx uzavřenu xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx x xx xxxxxxxxx,

2. x xxx xx Česká republika xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x příjmů, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx x je xxxxxxxxx, nebo

3. xx xxxxxxx stranou mnohostranné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx záležitostech xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, která xx x xxxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jurisdikce, která xxxx xxxxxx, pokud

1. x xx má Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xx prováděna,

2. x xx má Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx daní z xxxxxx, xxxxx je x této xxxxxxxxxx x v Xxxxx xxxxxxxxx prováděna a xx součástí xxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§8

Vypracování xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu

(1) Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx vypracovává xxxxxxxxxxxx x součinnosti xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx samosprávnými celky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rámce státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na rok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxx"); xxxxxxxxxxxx tuto částku xxxxxx o

a) změnu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx upravených x vliv xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx operací,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cenové xxxxx o xxxxxxx 3 %,

x) vliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spojené s xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx následků živelních xxxxxx,

x) 0,3 % xxxx částky, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxx vlivy, s xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx částky xxxxxxxxxx,

x xxxxx určenou xxxxxx rozdělí na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxx výdaje jednotlivých xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxx výdaje xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx odchýlení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxx odůvodněno.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx fondy, územní xxxxxxxxxxx celky, dobrovolné xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, Poslanecká xxxxxxxx, Senát, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx kontrolní xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx a xxxxxxxxxx svazky obcí xxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx svazky xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kde xxxx xxx xxxxx. Hlavní xxxxx Praha xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na financování xxxxxxxx dotačních xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dobrovolné xxxxxx xxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitoly. Xxxxxxx xxxxx podle xxxx čtvrté xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx příjmů a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, Xxxxx, Xxxxxxxx prezidenta republiky, Xxxxxxx xxxx, Nejvyšší xxxxxxxxx, Xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxx x Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předloží xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxx o návrzích xxxxxxxx xx 20. xxxxxx běžného xxxx.

(5) Xxxxx nedojde k xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x návrh xxxxxxxxxx správcem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výdaje xxxx kapitoly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly xx xxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx schválení ministerstvem.

(6) Xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxx správci kapitol xxxxxxxxx v odstavci 3 návrhy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Dojde-li x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx x xxxxxxxxxx mechanismů xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4, xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx po dohodě xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx předkládá Xxxxxxxxxx sněmovně ve xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.11d)

§8x

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2017 Sb.

§8x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ministerstvo pro

a) xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x členění xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx výhledu xxxxxxxxx xxxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x státních xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx návrh xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx jej xxxxx xx 31. května xxxxxxx xxxx; xxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx úpravách xxx jakožto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 20. xxxxxx téhož xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx kapitol xx 30. xxxxxx xxxxxxx roku. Xxxxxxxx x xxxxxx údaji xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx postupují obdobně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Příslušní xxxxxxx xxxxxxx sdělí částky xxx státní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondům.

(3) Xx základě částek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx

x) správci xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx rok návrhy xxxxxxxx svých xxxxxxx,

x) xxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. správci xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx příjmů a xxxxxx

x předloží je xxxxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx běžného xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx předloží návrh xxxxxx x státním xxxxxxxx na xxxxx xxx x návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx roku.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Není-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, hospodaří organizační xxxxxx státu x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu xx xxxxx xxxxxxxxxx rok (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx provizoria") podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provizoria.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx své xxxxxxxxxx. Organizační složky xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozpočet x xxxxx xxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx možná celková xxxx je jedna xxxxxxxxxx celkových xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxx.

(4) Xx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx před prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx x xxxxx den xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozpočtu.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jim stanovených xxxxxxxxx ukazatelů.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou x období rozpočtového xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stávají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxx.

§10

Kapitoly

(1) Příjmy a xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy12) x xxxxxxx organizačních složek xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx ústředního orgánu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxx rozpočtové xxxxx.

(2) Rozpočet xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx, xxxxxxx v §7 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx. X xxxxx závazných xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x státním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozpisové xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx kapitoly xxxx v době xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, tvoří xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx Všeobecná xxxxxxxx správa xx x vládní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxx pokladní správa xx ministerstvo.

(4) Příjmy x výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx dluh. Xxxxxxxx kapitoly Státní xxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x řízením likvidity xxxxxx pokladny a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kapitolu Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Příjmy xxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx převody mezi xxxxx účty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jaderného xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx účtů, xxxxx tak xxxx xxxxxxx tento xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx kapitoly Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx dohody zakládající xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx jedné xxxxxx x Evropskými xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx druhé

Financování xxxxxxxx (§12 a 13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x souladu xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.13)

§11a

Plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x práva Xxxxxxxx xxxx, týkajících se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx Rady 2014/335/XX, Xxxxxxx ze xxx 26. xxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

XXXXX XXX

XXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXX NA FINANCOVÁNÍ XXXXXXXX A POSKYTOVÁNÍ XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX ZE XXXXXXXX ROZPOČTU

Díl 1

Účast xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§12

Xxxxxxxx

(1) Programem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxx realizován prostřednictvím

a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí,

b) xxxxxx xx pořízení nebo xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx drobného xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výdajů na xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx akce,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx investiční xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx x harmonogram xxxx xxxxxxxx a realizace,

b) xxxxxxx potřeb a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) specifikaci xxxx programu x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx technicko-ekonomickým zdůvodněním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx programu xxxxxx xxx vypracována, xxxxxxxx-xx xxxxxxx výhradně xxxxxxx neinvestiční xxxx.

(5) Xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X rozpočtového systému xxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §75b xxxx. 1.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v rozpočtovém xxxxxxx provádí příslušný xxxxxxx rozpočtové kapitoly xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahujícího xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx akce, xxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx zdůvodnění a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolu se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx provozu budované xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx akce xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxx určenými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x) x změnu xxxxxxx určených xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Evidence xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neinvestiční xxxx, obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx §14 xxxx. 4 písm. x) xx e) x stejnopis xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx návratné finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci.

§13

Účast xxxxxxxx xxxxxxxx xx financování xxxxxxxx

(1) Xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx programu xx rozumí

a) xxxxxx xx financování programů xxxxxxx x odstavci 3,

x) poskytování xxxxxx xxxxxx za úvěry xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx financování programu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx

x) xxxxx, xx-xx účast xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxxxx, xx-xx účast xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx se xx

x) individuálně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx konkrétní akce, xxxxx xxx 300 000 000 Xx,

x) xxxxxxxxx určené xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx financování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x jejichž rámci xxxxxxx správce kapitoly xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) individuální xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx účelově xxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxx, xxxxx než 300 000 000 Xx,

x) xxxxxxxxx dotace xxxxxxxxx xx financování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x jejichž xxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickým osobám xx xxxxxxxxx akce,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vymezeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pravidla xxxxxxx ministerstva, správců xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, schvalování x realizaci xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výhradně xxxxxxx neinvestiční akce.

(6) Xx xxxxxxx investiční xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce uskutečňované x rámci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x rozpočtu Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxx mechanismů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx neinvestičních xxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. b).

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx dotací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx x řízení x jejich xxxxxx

§14

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xx xxxxxxxx rozpočtu může xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, Akademie xxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx agentura Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx agentura Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Žádost x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční výpomoci xxxxx xxxxx xxxxx xx protokolu. Xxxxxx x dotaci nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) a b),

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx který xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx návratnou xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx x xxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, x xxx xx xxx tohoto xxxxx dosaženo,

e) xx-xx xxxxxxx o dotaci xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. informace x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx, zda xxxx jednají jako xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx zda xxxx xxxxx jednají xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx,

2. xxxxx o xxxxxxxxx majiteli právnické xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a údajů, xxxxx xxxx vymazány xxx náhrady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx xxxxx; x případě, xx xx žadatel x xxxxxx zahraniční právnickou xxxxxx, xxxxxx údaje x xxxx skutečném xxxxxxxx xxx výpisem xx xxxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx, a předloží xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx všech xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodnímu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podílu xx xxxxx, společenská xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx listina xxxx stanovy,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob, x xxxxx xx xxxxx, x o xxxx xxxxxx podílu.

f) xxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx výzvy, xx jejímž xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx písemné xxxxxxxxxx, které obsahuje

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční výpomoci xxxxxxxx xxxxxx a xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikatelem, také xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxx, xxxxxx sídla x identifikační xxxxx, xx-xx xxxxxxxx dotace xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxxx,

x) poskytovanou xxxxxx,

x) xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, x xxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxx dosaženo,

f) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx příjemce x xxxxxxxxxxx x použitím xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx prostředky xxxxx §44 odst. 2 xxxx. b), d), x) xxxx h), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§44 odst. 6) x jejich xxxxxxxx xxxxx §44 odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx použitím xxxxx §3 xxxx. x).

(5) V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx postiženo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nižším, než xxxxx xxxx celková xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxx nebo pevný xxxxxxxxx podíl vztahující xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázeň, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; přitom xxxxxxxxx k závažnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x jeho xxxxx xx xxxxxxxx účelu xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx může x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx náklady, xxxxx xxxxx vyúčtovány jako xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx výdaje xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a prokázaných, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx dotační xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx veškeré xxxxxx xx náklady xxxxxxx investiční xxxx xxxx xxxxxxx neinvestiční xxxx nebo xxxxxx xxxx.

(7) X případě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kraje, xxx xxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, lze xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxx, xx vrátí xx xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. d) a x) do Národního xxxxx finanční prostředky, xxxxx xxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, anebo xxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 5 a xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Národního xxxxx.

(9) Xxxxxxxx dotace xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x poskytovatelem xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§75). Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve výši xxxxxx, xxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxx jejím poskytnutím.

(10) Xxx xxxxxxxxxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16) x xxxxxxxxxxxx vznikajících x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výkonů, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx kterého xxxxxxxx x xxxxxx, xx jejíž xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx pořízení, xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx do xxx xxxxxxxx x xxxxx xx odpočet uplatnila xx poté, je xxxxxxx do jednoho xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§14x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci, xxxxx xx právní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx zanikající xxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx společníka xxxxxxx x xxxxxxx x přechodem xxxx x povinností z xxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx projektu xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx x poté, co xxxxxxxx účinky fúze, xxxxxxxxx xxxx převodu xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxxx projektu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nástupce xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční výpomoci xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx ve xxxxx xxxx pracovních dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx mohl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx doby, xx xxx musí xxx informace poskytnuta. Xxxxxxx-xx žadatelem poskytnuty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx žádost zamítnout. Xxxxxxxxxx §14b se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx, rozdělením xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx důvody, xxxxx xx xxxxxxx takového xxxxxxxx bránily.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx uděluje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x určení xxxxx, xx kterou xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxx xxxx právních xxxxxx xxxx, rozdělení xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

§14b

Jestliže xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx z rozhodnutí x poskytnutí dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádost x xxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dotaci xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx nebo její xxxx x závislosti xx době, xx xxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx, xx xxxx míry xx ohrožen xxxx xxxx, x to xx xxxxx určené x xxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxx xxxxxx návrhu na xxxxx xxxx, rozdělení xxxx xxxxxxx jmění xx společníka do xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx příjemce xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xx výši, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu měsíci, xx xxxxxx xxxxx x vrácení dotace xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x 10 procentních bodů; xxxx se xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 465/2011 Sb. x účinností xx 30.12.2011

§14x

Xxxx-xx příjemce dotace xxxxx, aby xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx přešla xxx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dotaci xxxx návratnou finanční xxxxxxx xxxxx s xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxx xxxx repo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x 10 procentních xxxx, xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx projektu fúze, xxxxxxxxx xxxx převodu xxxxx na společníka. Xxxx se xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx poprvé xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu nebo xxxx čerpány x xxxx xx vybraných xxxxxxx (§16 odst. 2).

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 465/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

§14d

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jakým xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, rozdělení xxxx xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx fúze, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jmění xx společníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14c,

x) xxx xxxxxx souhlas s xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 5, nebo

c) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x přechodem práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §14b x xx xxxx splněna xxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx nástupce xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i v xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, rozdělení nebo xxxxxxx jmění na xxxxxxxxxx, x když xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci nepřešly. Xx-xx právních nástupců xxxxxxxx xxxx, odpovídají xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §14a xx §14d xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx sídla xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx x při slučování, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických osob x xxxxxxxxxxxxx organizací.

§14xx

(1) Xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x kupující xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a povinností x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 přiloží příjemce xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kupní xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx i po xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnů xxx xxx obdržení xxxxxxx vyžádat xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxxxxxxxxx dnů. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, poskytovatel xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14x xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x poskytnuté xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x označení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx žádosti xxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ohrožen xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx, x nejsou-li xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §14b, 14c a §14d xxxx. 2 xx xxxxxxx na převod xxxx x xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx obchodního závodu xxxxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 6 xx vztahují na xxxxxxxx dotace nebo xxxxxxxx finanční výpomoci, xxxxx má právní xxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx družstva.

§14da xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 484/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 28.11.2020

§14x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xx xxxx příjemce v xxxxx xxxxxxxxxxx s xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx podmínky, xx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 5, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx stanovena x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxx x xxxx vlivu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 4 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Příjemce xxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx informaci xxxxxxx, podat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření xxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx oprávněné, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx opatření xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyplatí xxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxx nevyplatil. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§14x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dotace x provedení xxxxxxxx x xxxxxxx22) x xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx auditu důvodně xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx podmínku,

a) xx xxxxx byla dotace xxxxxxxxxx,

x) u níž xxxxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 5 xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx částka xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx umožňuje nápravu x xxxxxxxx lhůtě.

(2) X xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx se xx to, xx x xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx dotace xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části x jím stanovené xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx kontrolního xxxxxxxx&xxxx; nebo zjištění x xxxxxxxxxxx auditu xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x výjimkou povinnosti xxxxx §14 odst. 4 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx jinou xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx dotace poskytnuta x x které xxxxx vyzvat x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx x vrácení xxxxxx xxxx xxxx části xxxx být xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxx započítává xx plnění povinnosti xxxxxxx odvod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx vrácenou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dotace xxxx xxxx xxxxx přijímá xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx rozdělí x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §44a odst. 2 x 3.

(7) Xxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) vydání xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě x x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, jak xxxx na výzvu xxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxx řízení

Řízení xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxx xx xxxxxxx §160 xxxxxxxxx řádu xxxxxxx. Xxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §14j a xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14i

Účastník řízení

Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o dotaci.

§14i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. x účinností od 1.1.2018

§14x

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace nebo xxxxxxxx finanční výpomoci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx výzvy xx xxxx věcné xxxxxxxx, okruh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, a informace x podkladech xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. f).

(2) Xxxxx x podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx o možnosti xxxxxxx xxxxx §14k xxxx. 1, 3 x 4, §14l x 14p.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxx návratnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx

x) žádost xxxxxx podána ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx trpí xxxxxx x xxxxx x podání žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14k xxxx. 1,

x) xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx zaměřením xxxxx k podání xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxx xxx žádosti, xxxxxxxx xxxxxxx podkladů x úprava xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxx, vyzve poskytovatel x případě, xx xx xxxxxxxx uvedl xx výzvě podle §14j, žadatele x xxxxxx x odstranění xxx; x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxx zastaví.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx §14j, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údajů nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x čemuž xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu.

(4) Xxxxx to xxxxxxxx xxxxx xx výzvě xxxxx §14j, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx doporučit xxxxxx xxxxxxx, lze-li xxxxxxxxxxxx, xx upravené xxxxxxx xxxx xxxxx vyhověno; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14x

Xxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxx x dotaci xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx §14j xxxxxxxxx xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14m

Rozhodnutí

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx návratnou xxxxxxxx xxxxxxx,

x) zcela zamítne xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx výpomoci, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx poskytnuta, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §14 xxxx. 4 písm. i) x x §14 xxxx. 5 xx 7.

§14x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx dotace nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxx zamítá, poskytovatel xxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §14j poskytnuty.

(2) Xxx vydání xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podpory nebo xxxxxxx xxxxxx rozsahu.

§14n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§14x

Xxxxx rozhodnutí

Postupem xxxxx §14g xx 14i, 14l a 14m xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 xxxx. 4 písm. c), x) až x).

§14p

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxx xxxx pravomocně xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zcela xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vyhovět x ve xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx x dotaci. Takovému xxxxxxxxxx může předcházet xxxxxx xxxxxxxx x §14k xxxx. 3 x 4.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14x

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

(1) X řízení x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nepoužije xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3, §41, §45 xxxx. 2 a 4, §71 odst. 3, §80 xxxx. 4 xxxx. b) xx x), §140 xxxx. 2 a §146 xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvolání xxx rozklad. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 1 písm. x) správního xxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§15

(1) Xxxxxx o xxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zahájit, xxxxx-xx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx

x) k xxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx, xx údaje, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxx nebo návratná xxxxxxxx výpomoc poskytnuta, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx splněn řádně xxxx včas xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx rozpočtové xxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x navrácení16a) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx16b) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx34); xxxxxxxx xx xxxxx prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxx až 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) ke xxxxxxxx, xx xxxxxxxx pravomocný xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx výpomoci xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx

x) ke xxxxxxxx, xx existuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx x použitím xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratnou xxxxxxxx výpomocí xxx xxxxxxx xxxxxxx čin.

(2) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx.15)

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxx uložit xxxxxxxx vrácení xxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxxxxx vrácení xxxxxxxx finanční výpomoci xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx z účtu xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx účtu xxx xxxxxxxxx xxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

§16

(1) Dotace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx příjemce, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx16a) xx bankovní účet xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozpočtového xxxxxxxxxx účtu do xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx postupem podle §34 xxxx. 4.

(2) Xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx majetku, který xxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx zárukou,

c) podmínkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x finančních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx republikou,

se xxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převáděných xx xxxxxxxxx bank xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx bankami xxxxxxxxxxxxx.

(3) Postup xxxxxxxxxxxx x poskytovatelů při xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úhrad xxxxx x dodávek x xxxxxx x xxxxxxx vypořádání xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§17

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uzavíraných xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx (dále xxx "xxxxxx"), xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxxxx zákon xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx 5

Poskytování a xxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§18

Xx poskytování xxxxxxxxx ministerstvu o xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

§18a

§18a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 484/2020 Sb.

Xxx 6

Poskytování xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků

§19

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kraje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx rozpočtu, pokud xxxxx xxxx zvláštní xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx investičních akcí, xx poskytují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Činnost xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX PLNĚNÍ XXXXXXXX ROZPOČTU, XXXXXXXX XXXXXXXX FONDŮ, ROZPOČTŮ XXXXXXXX SAMOSPRÁVNÝCH XXXXX X DOBROVOLNÝCH XXXXXX XXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pololetí xxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxx ekonomiky x xxxxxx státního xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx plnění rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x vývoje xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, stavu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx analýzu, xxxxxx xxxxxx xx konce xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnotí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podává x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx vládě tak, xxx xx vláda xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 poté, xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výbor Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý přístup.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx svazky xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx příjemci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx. Povinnost předkládat xxxxx potřebné xxx xxxxxxxx hodnocení plnění xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úvěrů. Xxxxxx xxxxxxxxxxx celky, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých rozpočtů. Xxxx x dobrovolné xxxxxx xxxx předkládají xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx svazky xxxx xxx činí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx. Kraje x hlavní město Xxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx. Xxxxx týkající xx financování programů xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx krajů xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx do xxxxxxx xxxxxxx povinnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxx xxxx dotčena.16)

(6) Xxxxxx, xxxxxxx předkládání xxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21

Účelovost prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(2) Při xxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx účelovost, xxxxx je dána xxxxxxxx ukazatelem xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxxxxx přesunuté xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozpočtového xxxxxxxx, kterým xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx použity pouze xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx prostředků vládní xxxxxxxxxx rezervy xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx pověření xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

ÚHRADA XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX REZERVA

§22

Úhrada potřeb xxxxxxxxxx nezajištěných

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rozpočtově xxxxxxxxxxx, zajistí xx xxxxxxxxxxxxxx provedením xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx některého jiného, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx použitím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§45 xxxx. 3). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vznikne-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx finančně nezajištěné, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx rozpočtově xxxxxxxxxxx xxx poskytnout prostředky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§27).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§23

(1) Rozpočtovým xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ukazatelů a xxxx závaznými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx překročení rozpočtu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx závazného xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx rozpočtu, xxxxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) souvztažné xxxxxxx příjmů x xxxxxx státního rozpočtu xxxxx §24 odst. 1 xxxx. d) x §24 odst. 4,

x) snížení xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx rozpočtu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) snížení nebo xxxxxxx xxxxxxx závazného xxxxxxxxx rozpočtu výdajů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx údajů v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 9.

§24

(1) Xxxxx nebo xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx x xxxxx roce xxxxxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxx, x které se xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, x kterého xx xxxxxx xxxxxxx,

x) povolit xxxxxxx některého xxxxxx x xxxxxxxx, x xx bez xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx kapitoly,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xx xxxx přesuny xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxx xxxxxx na xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx celkové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvýšit xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx organizačních xxxxxx xxxxx xxxxx §48 xxxx. 7, jestliže xxxx být použity xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxx xx jiný účel,

e) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx prostředků zabezpečených xx xxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ukazatelem xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxx xxxxxx xx 10 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x státním xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx příjmů a xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxx státních finančních xxxxx x Xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxx kapitoly xxx 10 % xxxxxxx ukazatele xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ministr xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a výdaje xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxx jeho salda x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxx výdaje xx xxxxxxxxxxx programů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyšší, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx zmocnění xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozpočtovaných xx xxxxxxxxxxx programů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, výdajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §47.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů, nejpozději xx 15. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx žádost o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx mění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx v termínech, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxx rozpočtového xxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx vláda Poslaneckou xxxxxxxx xx xxxxxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx. 4 x xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxx xxxxxx podle §47 odst. 6 xxxx. c) xxxxxxxx xx xxxxxxx Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx a Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§24x

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx §26 odst. 2, xxxxxxx xxxxxxx podle §14 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx přesunech podle §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) stanovit xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně. X xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 6 xxxxxxx.

§25

(1) Organizační xxxxxx xxxxx xxxx

x) oprávněny x xxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxx,

x) oprávněny x xxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§45 xxxx. 3), x xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxx (§47) x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx daňových xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtovou xxxxxxxx, xxxxxx z prodeje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x podílu na xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x příjmů, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zřízený xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx prostředky xxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozpočtového xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxxxxxxxx složky xxxxx x ani x xxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx spolufinancované x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxx xx xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx xx financování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx nebyla xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx rozpočet organizační xxxxxx xxxxx sestaven xxx, xx se xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx nevztahuje xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv.

(3) Xxxxxx-xx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příjmů, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výdajů, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx zřizovateli, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozpočtované xxxxx xxxxxxxx.

(4) Nemůže-li organizační xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxx xxxxxx byla xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx rozpočtována, xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx přesunem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ukazatelem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozpočtového opatření xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skladby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx není možné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx určit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ukazatelů x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx převodu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, předloží organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, svému zřizovateli xxxxxxxxxxx odsouhlasené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou oprávněni xxxxxxx kapitol, xxxxxxxx xx xxxxxxx kapitoly xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtová opatření, xxxxxxxx-xx x návrzích xx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxx.

(7) Organizační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředky vázané x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nařídil xxxx odsouhlasil.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx pravomoci tak, xxx xxxxxx xxxxx xxx realizovány xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx změnou údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozpočtových opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx §34 xxxx. 4, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx prostředky státního xxxxxxxx na služební xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, pojistného na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přídělu xx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx volným místům

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odměňovaných xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx,

x) zaměstnanců xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího služební xxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) vojáků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 organizační xxxxxx xxxxx provede, bylo-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx kalendářní dny x kalendářním měsíci; xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx kalendářní xxx.

(3) Xx xxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x povolání a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Vázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx patnáctého xxxxxxxxxx xxx v měsíci, xxxxx následuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x prosinci. Xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), a xx xx výši xxxxxxxxxxxx prvnímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Vázané xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vázané xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být použity xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx, na xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X použití xxxxxxxxxx podle xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 4 rozhoduje xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

§25a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 484/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozpočtové opatření xxxx

x) xxxx rozpočtového xxxxxxxx podle §23 xxxx. 1 písm. x) a x) xx x),

x) xxxx xxxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx jejich xxxxx a doložení xxxxxxxx xx nemožnosti xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx kapitoly xx základě dosavadního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, které xx xxxxxxxx xxx x tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx žádosti o xxxxxxx rozpočtovaných xxxxxx xxxxx xx snížení xxxxxx ve xxxxxx xxxx,

x) název xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx f), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 odst. 4 xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx, xx xxxxx xxxx porušena xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx případě postupuje xxxxx §14 xxxx. 5 xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kapitoly, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x rozpočtové xxxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxx účel xxxx podmínky, za xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx se snižuje xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx podle §14f xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projektu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mají-li xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx xxx snížen, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxx x §44a odst. 1.

§27

Xxxxxx rozpočtová xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx nezbytných, xxxxx x zákoně o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx rezerva xx xxxxx nejméně ve xxxx 0,3 % xxxxxx státního xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx.

(2) X použití xxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxx vláda x x rozsahu jí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx vládní xxxxxxxxxx rezervy podává xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zprávách x plnění státního xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX

§28

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů x hospodaření s xxxxxxxxxx pro ně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx financování správních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxx".

(6) Poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze státního xxxxx včetně způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXX NÁVRHU

§29

Státní xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx závěrečný xxxx obsahuje xxxxx x výsledcích rozpočtového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x předkládané Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx samosprávných celků, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxx, přehled o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx zárukách x xxxxxxx x xxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup.

§30

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx správci kapitol, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x předkládá xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx schodku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx samosprávné xxxxx, xxxxxxxxxx svazky xxxx x xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx svazky xxxx tak činí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kde xxxx xxx sídlo. Xxxxx x xxxxxx xxxxx Praha xxxxxxxxxxx xxxxx ministerstvu. Xxxxx xxxxxxxx se financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svazky xxxx xxxx xxxxx příslušnému xxxxxxx kapitoly. Xxxxxxxxx, xxxxxxx a rozsah xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx účtů xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx svazků obcí x státních xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx minulého xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx účtu xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx xx shodném xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx kapitoly xxx projednává x xxxxxxxxxxx výborech Poslanecké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx přístup.

(5) Návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vláda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 30. dubna xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x státním xxxxxxxx, xxxxxxxx o úhradě xxxxxxx na xxxxx xxxxx Poslanecká xxxxxxxx. Xxxxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx státního dluhu.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXX ROZPOČET A XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

§31

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ohrožení státu

(1) Xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxx18) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu na xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx závěrečného účtu xxxxxxxxx podle ustanovení §29 x 30 x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodlení.

(2) Xxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§32

Vypracování návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx19) vypracovává xxxxxxxxxxxx xxxxx mimořádného státního xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zbytek xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx §31.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX STÁTNÍHO XXXXX A STÁTNÍ XXXXXXXX AKTIVA A XXXXXX

Xxx 1

Řízení státní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§33

Xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxx podřízené xxxxxx pokladně").

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx pokladny x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvě xxxxx odstavce 4. X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Účty xxxxxxxxx xxxxxx pokladně jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxxx xxxx účty podřízené xxxxxx pokladně vedeny.

(3) Xxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx účtech xxxxxxxxxxx jednotlivým souhrnným xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou.

(5) Zůstatky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich evidenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx podle §3 xxxx. h) xxxx xxxxxxx poskytovat ministerstvu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx použití, x xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance souhlas x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Úroky ze xxxxxxxxxx účtu jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úhrady za xxxxxxxx služby x xxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 1 xx 10, 14, 16 x 17 jsou výdajem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Majitelé xxxx podle §3 xxxx. h) bodů 11 až 13 x 15 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxxx xx účty, xxxxx xxxxxx podřízeny xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pokladny xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxx 1 xx 10, 14, 16 x 17 nesmějí xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pokladny xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. h) xxxx 16 x 17 xxxxx být xxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx upravující pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní podporou. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této povinnosti.

(9) Xxxxxxxx xxxx xxxxx §3 písm. x) xxxx 11 až 13 x 15 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úroku peněžní xxxxxx xxxxx úrok xxxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 5. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nahrazujícího xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx2a) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. x) bodů 11 xx 13 x 15 xx 17 xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx efektivity xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účtu xxxxxxxxxx xxxxxx pokladně x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx je též xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx majitelům xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9. Obdobné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sjednat s xxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. h) xxxx 16 x 17.

§33a

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxx xxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx státní pokladny x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, kde xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx využívá xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxx občanech Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx, xxx xx občan narodil,

d) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány písemnosti, xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx státní xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx pokladny x státního xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx o cizincích xxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx využijí z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx příjemců xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 484/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§34

Řízení likvidity xxxxxx xxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxx xx xx xxxx 15 % xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx provizoria, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a prodejem xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x překonání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx schodku xxxxxxxx xxxxxxxx, x to x výši xxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx důchodu11f) x xxxxxxxxx na tyto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxx krytí xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xx xxxx konečného xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Přebytky xxxxxxxxxx xx jednotlivých souhrnných xxxxxx xxxxxx pokladny xxxx ministerstvo krátkodobě xxxxxxx xxxx investovat xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 5 x xxxxx státům; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pokladny se xxxxxx operacemi xxxxxx. Xxxxxxxxxx §36 odst. 6 xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx třídění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků může xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx banka ověřuje xxxxxxxxx rezervace peněžních xxxxxxxxxx v rozpočtovém xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervovány, Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxx odmítne. Xxxxx národní banka xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x výběry xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx cen xx xxxxxxxxxx platební xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx. X případech, xxx rozpočtový systém xxxx x xxxxxxx, xxxxxxx Česká národní xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §3 písm. x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx realizace plateb x xxxxxxxxx jeho xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací na xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x); xxxxxxxxxx §33 xxxx. 8 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím České xxxxxxx xxxxx.

(8) Xx xxxx ministerstva xxx xxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx plynout xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 a xxxxx xx x xxxx hradit xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhu. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx rozpočtového roku, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxxxxx xx xxxxxx saldo xx xxx xxxxxxxxxx dnů xx posledním xxx xxxx xxxx vypořádá xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx dluh. Xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx účtů zřízených x bankách xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx mohou xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platby xx státního rozpočtu x xx xxx.

§35

Výkon xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx x souvislosti x řízením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx s investičními xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx papíry, zejména xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx se státními xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroji; tyto xxxxxxx xx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování20),

d) vést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx vedenou xx účtech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx x provozní xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx státní xxxxxxxxx; xxxxxxxxx a xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nenahlašuje,

f) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxx cenných xxxxxx,&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů, nebo xxxxxxxxxxxxx cenných papírů, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx na xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba, xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxx osoba oprávněná xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx vykonává xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx k němu xxxxx xxxxxxxx, registrace xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4)Xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ministerstva pro xxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x vydávání a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x přijatých xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tržních xxxxx, xxxxx z neumístění xxxxxxxx dluhopisů na xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x financováním schodku xxxxxxxx rozpočtu a xxxxxxxx xxxxx x xxxx zdroje xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Ministerstvo xx xxxxxxxxx rezervu peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx peněžní xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx je oprávněno xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a jiných xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ručí xxxxx zvláštního zákona Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx právnickým osobám, xxxxxxxx-xx xxxxx, že xxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství. V xxxxxxxxxxx s xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sjednávat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx jiných xxxxx xxxxxx právnických xxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxxx 5&xxxx;x podle §35a xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx těchto zápůjček x xxxxx nejsou xxxxxxx státního xxxxxxxx x úroky a xxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx vydávat státní xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx státního xxxxx, xxxxxx jmenovitých hodnot xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx účelem vytváření xxxxxxx peněžních prostředků xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxx xxxxxx dluhů xx xxxxx, jimiž xx sjednává xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle práva xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dluhu xxx xxxxxx dluhopisy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ministerstva x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Českou xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Rozvojové xxxxx Rady Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxxx konkrétních programů xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x úvěru podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x uzavírá xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrem xxx použít x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx následujících po xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx získaných xxxxxx rozpočtovány.

(4) Xxxxxxxx-xx xxx vláda, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrem použít x xxxxxxx x §35 odst. 6 xx poskytování zápůjček x úvěrů xxxxxxx xxxxxx x případně x dalším osobám, x xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 128/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 10.5.2016

Xxx 2

Státní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx minulých let xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx21),

x) xxxxxxxxx účasti xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některý xxxxxxx xxxxxxxx,

x) pohledávky státu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x pohledávky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx,

x) xxxx pohledávky ministerstva xxxx běžné hospodaření.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx xx xxxxxxxx xxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxx xx každý xxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší než xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, převádí xx xxxxxxxx xxxxxxxx částku xx xxxx xxxxxxx xxxxxx příjmů a xxxxxx. Ministerstvo stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příjmů a xxxxxx xxxxxxxxx. Příjmy xxxxxx xxxx tvoří x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx něj xx návrh xxxxx xx xxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxx xxx použít xxxxx xx výdaje xx xxxxx důchodového pojištění x xx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx volné prostředky xxxxxx na tomto xxxx ukládat xx xxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx centrálními bankami xxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx investování prostředků xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 1 x §35 xxxx. 2 xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx příjmem xxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxxxxx účasti státu x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx majitelem xx xxxx x se xxxxxxx jsou příslušní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx součástí státních xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx předání xxxxx o stavu xxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vláda xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx platí x xxx poskytnutí dotace xxxx návratné finanční xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xx státních xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx se §14 xx 15 s xxxxxxxx §14j xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a v xxxxx výkonu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx21a) xxxxxxxxx xxxxxxx, zcizovat x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nabývat x zcizovat dluhopisy xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vedených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx a státní xxxxxxxx xxxxxx21a) dále xxxxxxxxx sjednávat xxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x omezení xxxxxxxxx x měnových xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx je ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx základě x xxxxxxxx služeb obchodníků x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx národní banky.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotám xxx xxxxxxxx dluhopisů; xx státních finančních xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx státu x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxx, xx dobu, co xxxx xx tomto xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státem jako xxxxxx emitentem xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papírech a xxxxxxx dluhopisy, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu,

b) dluhy xxxxx xxxxxxxxxxxx původní xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx vydaných státních xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx datu, ke xxxxxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínkami x xxxxxxxx těmto xxxxxxx podmínkám odpovídajícím, x to xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx vystavených xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivech.

(8) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxx měně xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx daný xxxxxxx xxx, avšak x výjimkou státního xxxxx, x nímž xxxxxxx úhrada xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jistiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kurzu.

(9) Xxxxxxxxxxxx sděluje Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx státního xxxxx, která se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx hrubém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucí.

(10) Xxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx spolu s xxxxxxx zákona x xxxxxxx rozpočtu.

XXXXX X

HOSPODAŘENÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

§37

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx fond xx souhrn

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které svěřuje Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondů, Xxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx4a),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx),

x) peněžních prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxx republice xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx x nich x

x) peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx solidarity Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních toků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx prostředky soustředěné xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx fondu xx používají x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx republiku z xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx, právo Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je Xxxxx republika xxxxxx, xxxxx.

(5) Zůstatky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx fondu se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Národního xxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx postupuje podle §14 xx 15 xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, jinak. Xxxxxxxxxx xx vydáváno xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx porušení xxxxx xxx hospodaření x xxxxxxxxx prostředky Národního xxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxx xxx hospodaření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 a 44a.

(2) Částky neoprávněně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých x Xxxxxxxxx fondu xx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx použil xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx [§6 xxxx. 1 písm. n)].

(3) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx do rozpočtu Xxxxxxxx unie. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx fondu, odvedou xx ze xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředků xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx uložený Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxx-xx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xx Národního xxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xx x Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXX

§39

(1) Xxxxxxx kapitoly xx xxxxxxxxx xx hospodaření x prostředky státního xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xx své xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, finanční úřady, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, xxxxxx peněžními xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx22) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx").

(3) Xxxxxxx kapitoly xxxxxxxxx sleduje x xxxxxxxxxxx hospodárnost, xxxxxxxxxxx x účelnost xxxxxxxxxxx xxxxxx ve své xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkci zřizovatele xxxxxxxx, xxxxxx při xxxxx řízení x xxxx, xxx vynakládání xxxxxx bylo co xxxxxxxxxxxxxxxx, nejefektivnější x xxxxxxxxxxxx.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2001 Sb.

§41

§41 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 320/2001 Sb.

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2001 Sb.

§43

Xxxx-xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx poskytovány prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.22)

XXXXX XII

PORUŠENÍ XXXXXXXXXX XXXXX

§44

(1) Porušením rozpočtové xxxxx xx

x) neoprávněné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx,

x) neoprávněné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, státního xxxxx, Národního xxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 6,

d) neuložení xxxxxx zřizovatelem podle §54 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxx odvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxx §54 odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §45 odst. 11 x §52 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx vypořádání, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §75 xxxxxx xxxxxx,

x) nevrácení prostředků xxxxx §14 xxxx. 7 v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxx,

x) porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x poskytnutí dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx s účelem, xx xxxxx byla xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx před přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Národního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účet příjemce; xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; penále xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, do xxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx výměru xxxxx xxxxxxx,

x) nepřevedení xxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na účet xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vypořádání xxxxxx xx xxxxxxx rozpočtem xxxxxxxxx xxxxxxx podle §75,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx dotace xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie; xx xxx, kdy došlo x porušení xxxxxxxxxx xxxxx, xx považuje xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxx neoprávněné použití xx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostředky z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx krytých x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu kryté xxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu,

c) prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx kryté xxxxxxxxxx x Národního xxxxx,

x) prostředky xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx kryty xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx poskytnuté xx státního rozpočtu xx předfinancování xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxx prostředky z Xxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xx předfinancování xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx prostředky x xxxxxxxx Evropské unie xxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx fondu,

i) prostředky xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) podle xxxxxxxx 2 písm. x), c), e) x x) xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx označené xx takové organizační xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) x x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxx xxxxxx,

x) podle odstavce 2 xxxx. x) xx rozumějí peněžní xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), c), x) x x),

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), f) x x).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx označí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx odstavce 2 xxxx. a) peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxx obdržela xx xxxx příjmový účet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie kromě xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxx, v xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx, již xx xxxxxxx správce kapitoly,

d) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxx poskytla,

e) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) peněžní xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxx xx xxxxxxx xx svůj xxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx, xxx jí oznámil xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx prostředky xxxxx písmene x), xxxxx poskytla,

g) xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši, x xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) podle odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx g), xxxxx poskytla.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx prostředky

a) xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), a xxxx xxxx části, xxxxxxxx xxxxxxx xx svůj xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c), x xxxx této části, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx příjmový xxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx odstavce 2 xxxx. e), x výši xxxx xxxxx, jestliže xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Národního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xxxx xxxx části, xxxxxxxx má xxxxxxx xx xxxx příjmový xxxx státního rozpočtu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx prostředků z Xxxxxxxxx fondu.

(6) Organizační xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx zcela xxxx xxxxxx financovány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), x), x) nebo x), xxxxx x xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx činí [§14 xxxx. 4 xxxx. x)].

§44a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvod xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx §44 xxxx. 1 písm. x) tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x),

2. xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. a) xxx, xx neoprávněně xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxx mimorozpočtových xxxxx,

3. xxxxx §44 xxxx. 1 písm. d), x), x) a x),

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx peněžní prostředky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,23) mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kázeň xxxxx §44 xxxx. 1 písm. x) xxx, xx neoprávněně xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, xxxx xxxxxxxx porušila xxxxxxxxxxx kázeň xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadržela xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv,

d) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kázeň xxxxx §44 xxxx. 1 písm. b) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx x) nebo prostředky xxxxxxxxxx ze státního xxxxx na xxxxxxxx xxxx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 písm. a) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x), je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, který porušil xxxxxxxxxxx kázeň podle §44 odst. 1 xxxx. a), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného finančního xxxxx odvod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx xxxxx jiná xxx stát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx místně příslušného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do

a) státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx, xx xxxxxxxxxxx použila xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx státním xxxxxx x porušila xxxxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 1 písm. x) tím, že xxxxxxxxxxx použila xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtovou xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx, že xxxxxxxxxxx použila xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) Národního xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx, xx neoprávněně použila xxxx zadržela peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx, že neoprávněně xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x)&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolufinancování x xxxxxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtovou xxxxx xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, která xx xxxxxxxx dotaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 1 písm. x) xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní prostředky xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) x xxxxxxx neoprávněného použití xxxxxxxxxx dotace xxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5, xxxx xxxxx v rozhodnutí x ní xxxx xxxxxxx jedno xxxx xxxx procentních rozmezí nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí, x xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx finanční xxxx x xxxxx závažnost xxxxxxxx povinnosti, jeho xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx uloženého odvodu; x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx §26 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výši peněžních xxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázeň.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx v rozhodnutí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxx uložen xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5, nestanoví-li xxxxxxxx poskytovatel dotace xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx x xxxxxxx x §24a x §26 xxxx. 2 xxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx xxxxxxx, jestliže xxxx výše x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x jedné xxxxxxxxxx xxxxxx nebo celkovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxx povinnosti provést xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x), d), f) xxxx x), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxx xx odvod xxx státní xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pro Národní xxxx ve xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx dotace nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx [§14 xxxx. 3 písm. x) a §44 xxxx. 6]. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx stejný xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx x celkové xxxxxx, x xx xx dni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxxx částka xxxxxx, která byla xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §44 odst. 1 xxxx. j) xxxx tímto dotčeno.

(10) Xx xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxx zaplatit penále xx výši 0,4 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx počítá xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx penále xx stejný xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx [§6 odst. 1 xxxx. x)]. Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx 500 Xx, xx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxx odvodů xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx daňového xxxx24a). Xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx správě odvodů xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Národního xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx správy xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně; xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a správní xxxxx, který se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx prostředků poskytnutých xx xxxxxxxxx. Penále, xxxxx vzniklo v xxxxxxxx porušení rozpočtové xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xx 10 xxx xx 1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství může x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele zcela xxxx zčásti xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně nebo xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) x x) nebo xxxxxx xxxxxxxxx prostředků podle §44 xxxx. 2 xxxx. i).

(13) X xxxxxxxxx xxxx částečné xxxxxxxxx odvodu za xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxx xxxxxx může Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx platebního výměru, xxxxxx xxx xxxxx xxxx penále, x xxxxx prominutí xx xxxxxx, vyměřen. Xxxxx 1 xxxx xxxxxx xxx dne

a) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx řádu xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx pravomocného xxxxxxxxx xxxxxx na povolení xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obnoveného xxxxxx,

x) zahájení přezkumného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx do dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) zahájení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx do dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxx pravomocného skončení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXXX ORGANIZAČNÍCH XXXXXX STÁTU A XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx

§45

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx správce xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, minimálně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx příjmy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li tento xxxxx&xxxx;xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Rozpočet xxxxxxxxxxx složky státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a výdaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zřizovací xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx nejhospodárnějším xxxxxxxx. Prostředky, kterými xxxxxxxxx, xxxx používat xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx předpisech. Xxxxxxxxxx může xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kapitoly x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§24, 25 x 47).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, peněžité xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx, kterým byly xxxxxxxxxx a prostředky xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx24b). Mimorozpočtové xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého hmotného xxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx na financování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx stanoveným zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výdajů x xxxxxxx podle rozpočtové xxxxxxx. Xxxxxxx rozpočtové xxxxxx dosažené x xxxxx xxxxx hospodaření xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdaje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxxx xxxxxx účtů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vždy ke xxx 31. xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účtů xxx nulový.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Výjimku x xxxxxx složité xxxxxxx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx může xxxxxxx ministerstvo. Ministerstvo xxxx zřídit xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, jejímž xx xxxxxxxx.

(6) Organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx prostředků x účty, x xxxxxxx to stanoví xxxxxxxx právní předpis xxxx z povahy xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx státního xxxxxxxx25). Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zahraničí.

(7) Organizační xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uděleném na xxxxxxx odůvodněné žádosti xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx každém x těchto xxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxx, pro xxxxx xxxx účty xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxx příjmový xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §49 odst. 7 xxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 koncem xxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx xxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxx oddělené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, prostředky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vypořádání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx pacientů x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ústavů xxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Příjmy xxxxxxxx xxxxxxxx soustředěné na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 pracovních xxx xx připsání xxxxxx xx xxxx xxxx, případně xx 5 pracovních xxx xx okamžiku, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx mají xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxx, odvést xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(12) Organizační xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich vymezení x xxxxxx podle xxxxxx č. 133/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx, o prostředky xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx záchranného systému x ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem x Hasičském xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě právního xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z majetkových xxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx u Xxxxx národní banky, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako vlastní xxxxxx Xxxxxxxx unie25a).

§46

(1) Organizační xxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, náhrad mezd, xxxxx, xxxxxx xxxxx x ostatních xxxxxx xx provedenou xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx platem na xxxx cizích prostředků xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Výdaji xxxxxxxxxxxxx x výplatou mezd xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx potřeb.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na výplatu xxxx, xxxxxx mezd, xxxxx, xxxxxx xxxxx x ostatních xxxxxx xx provedenou xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx do 31. prosince běžného xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx x účtu cizích xxxxxxxxxx xx svůj xxxxxxxx účet x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx měsíc xxxxxxxx.

§47

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) konečným xxxxxxxxx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx rozpočet xxxxxx xxxxxx upravený o xxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtová xxxxxxxx,

x) profilujícími výdaji xxxxxx

1. na platy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx42),

2. na xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx43) kromě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republika peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

4. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. na xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3,

7. účelově určené xxxxx §21 xxxx. 3 x 4,

8. xx xxxxxx a xxxxx25b),

9. xx xxxxxxxx xxxxx25c),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1. xxxxx xxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx rozpočtem xxxxxx xx xxxxxx rok x skutečnými xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxx zvýšený x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxx 31. prosince xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vypočítá xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5. Xxxxxx částku, x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x paragraf xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx stane xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx částka xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu výdajů. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx x nespotřebovaných xxxxxx xxxxx.

(3) Rozpočet xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx Všeobecná pokladní xxxxxx x Státní xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx člení xxxxxx x nespotřebovaných výdajů xxxxxxxx na

a) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců42),

2. xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx43) kromě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xx xxxx xxxxx xx xxxxxx x nespotřebovaných xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx xxx xxxxx peněžními xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů na xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie člení xxxxx těchto programů x projektů,

4. xx xxxxxxx xxxxxxxxx dostává Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z finančních xxxxxxxxxx; ty dále xxxxx xx nároky x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx kryty xxxxxxxxx prostředky z xxxxxx finančních xxxxxxxxxx, x na nároky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nespotřebovaných výdajů,

5. xx xxxxxxx provedení xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3; xx xxxx člení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxx určených podle §21 xxxx. 3 x 4; xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

8. xx xxxxxx x vývoj25b),

b) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx x nároků x nespotřebovaných profilujících xxxxxx xx tytéž xxxxx, na xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx podle §13 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx neprofilujících xxxxxx používá xx xxxxxxxxxxxxx výdaje; xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, rozhodne-li tak xxxxx.

(6) Nároky x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxx

x) x xxxxxx, x které xx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x které xxxx xxxxxx zanesla xx xxxxxxxx nároků x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 3, xxxxx již xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vlády, případně, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx x rozhodnutí správce xxxxxxxx,

x) o xxxxxx, x kterých xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx,

x) x profilujících xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§3 xxxx. x)] xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vychází z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(8) Nárok nevzniká

a) xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxx xxxxxxx roku,

b) u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 9.

§48

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tvoří xxxx xxxxxxx fondy:

a) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, prostředky xxxxxxxxxx územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxx zadržených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x), b), x) x x) x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který organizační xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x výjimkou majetku xxxxxxxx x odúmrti,

d) xxxxxxxxxx poskytnuté z xxxxx zábrany xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx45).

(3) Xxxxxxxxxxx složka státu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx, x xx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, a to xxxx na

1. prostředky, xxxxx jí byly xxxxxxxxxx xx určitý xxxx, x to xxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx, xxxxx jí xxxx poskytnuty bez xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 2 xxxx. a), x), x) x x) a xxxxxx xx prodlení x xxxx; xxxx odvody x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx původních xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účel, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx používání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x za xx do jejího xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx penále zaplatili,

c) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx nabyla xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxx děděním,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního zákona45).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx tak, xx

x) xxxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na určitý xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx poskytnuty bez xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx výdaje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozní xxxxxxx x xx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) používá na xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) prostředky xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxxxxx xx výdaje xx xxxxxxxxxx majetku,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx46).

(5) Organizační složka xxxxx, xxxxx přijala xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx má povinnost xx jejich použití xx stanovený účel xxxxxxxxx a nespotřebovaný xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rezervního fondu. §45 xxxx. 3 xxxx druhá xx xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx něj xxxx xxxxxxxxx xxxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 3 xxxx. e) x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx programy x xxxxxxxx [odstavec 4 xxxx. x)], protože xx skončily, organizační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx rozpočtem xx xxx, x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx fondů xxxxx §47 ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx 7. xxxx 2004 xx xxx 29. xxxxx 2008 xxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxx převedeny xx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xx snížení xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x).

(8) Xxxx kulturních x sociálních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx a náhrady xxxxx, popřípadě xx xxxx x náhrady xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx odměny a xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx učilišť x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pobytech. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb je xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx plánované xxxx x xxxxxxx x xxxx schváleným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx účetní xxxxxxx. Xx tvořen x zabezpečování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x je xxxxx zaměstnancům x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx zaměstnancům podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru, soudcům, xxxxx xxxxxxxxx odborných xxxxxxx a učilišť, xxxxxxxxx, kteří xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx rodinným příslušníkům xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx. Další příjmy, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx s fondem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, oprávněna xxxxxxxx xxx poskytovat xxxxx, xxxxxxxx zápůjčky, vystavovat xxxxxx xxx je xxxxxxxx. Zápůjčky může xxxxxxxxxx pouze x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.26) Ministerstvo xxxxxxxxx jménem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxx xxxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx35).

(2) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejvýše xx xxxxxx xxxxxxx čtvrtletí, x xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Ke xxxxx běžného rozpočtového xxxx musí xxx xxxxxx vyúčtovány, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x druhé xxxxxx xxxxxxxxxxx složka státu xxxxxxxxxx x záloh xx dodávky elektřiny, xxxxx, xxxx, tepla, x xxxxx mobilním xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx26a) x x předplatného xxxxx x časopisů; xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx než 12 xxxxxx. Xxx financování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx běžného xxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx lze xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x prvních xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx kulturních x sociálních potřeb, x tohoto xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx peněžní xxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx peněžní x věcná xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx právní xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx udělované xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nařízením xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xx udělují.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx výdaje xxxxxxxxx xxxxxx, jen xxx-xx x

x) prostředky xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx rozpočtu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x provozně xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků, xxxxxxxxx, vodného x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezd xx práci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx lze xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skladby přesně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx vyplývá ze xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10) X příjmových xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, podíl xx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x), zálohy xx xxxx příjmy, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x kauce, xxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx možné xxxxxx tyto příjmy xxxx xxxxxx xxxxx x x letech, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxx přijetí xx xxxxxxxx rozpočtu. X xxxxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx prostředky, které xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx spolufinancované x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodl, xx xxxxx financovány xxxxx xx státního rozpočtu.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx za své xxxxxxxxxxx hradit xxxx xxxxxxxxx na penzijní xxxxxxxxxxxx12a), xxxx doplňkové xxxxxxxx spoření34) x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pojištění12b), xxxxx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx. Xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§50

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx financuje výdajové xxxxxxxxxx akce xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozpočtu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx může x posílení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx, xxxxxxxxxx rezervního xxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx přijaté ze xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prostředky z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x účasti xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx právnických x fyzických osob, xxxxx xxxx poskytnuté xx xxxxxxxxxx majetku. X xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx reprodukce xxxxxxx. Xxxxxxxxx zůstatek xxxxxx prostředků převede xxxxxxxxxxx složka xxxxx x příjmového nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxx příjmů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx státního xxxxxxxx xx běžný xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx rozpočtového xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx příjmy xxxxxxx x xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx rozpočtový xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx její xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a z xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjmem xxxxxxx rozpočtového xxxx. Xxxxx platí, x xxxx půjde x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdaje x minulého xxxx.

§52

(1) Ministr xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněni xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, které xx xxxxx zřídit x xxxx v xxxxxxxxx.

(2) Vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva obrany xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nejpozději ke xxx vyúčtování zálohy xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx určil vnitřní xxxxxxxxxxx jednotky hospodařící xx xxxxxxx, musí xxx xxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx písemné xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x ochraně hodnot xxxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu27).

(4) Vnitřní xxxxxxxxxxx jednotka, která xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx daní, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je odvést xx xxxxxxxx účet xxxxxxx xxx organizační xxxxxx xxxxx nejpozději xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nařídit odvod x x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x nich xxxxxx xxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí může xxx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřady České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx účty x xxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soustředěné xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxx, xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odvod xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu. Příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí x xxxxxx xx 1. xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považují xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Zálohy xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §45 xxxx. 6 jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx České republiky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyúčtovat.

(7) Xxxxx x účtů xxxxx xxxxxxxx 1 x 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx za bankovní xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx těchto xxxxxx xxxxxx xxxx nepropadají.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§53

(1) Příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx fondů, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činností, x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx a právnických xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutými xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx prostředky poskytnutými x rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vymezená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx28) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx oranizace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx hlavní činností xxxxxxx vymezená zvláštním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zahrnutí příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx x výnosy související xxx x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnosti.

(3) Při xxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx x výnosů se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx uplatněn při xxxxxxx prostředků x xxxxxx poskytnutých xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. b), x) x x) a xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx podle §54 xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxx, aby xxxxxx xxxxxx úkoly xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahy xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx prostředky, kterými xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx předpisech x xx xxxxx opatření xxxxxxx k zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx překračovat xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

(5) Jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x výnosů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jejich rozpočtované xxxx x xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx rozpočtovaný xxxxxxxxxxx výsledek, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx odvést xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx organizace nabyla xxxxx nebo xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx organizace xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxxxxx účty x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx každého xxxxxx x zůstatku x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx měsíce x x průměrné xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx každém x xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx důvod, xxx který byly xxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx, převede xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxx přijímá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx.

§54

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxx xx provoz xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxx do státního xxxxxxxx,

x) individuální a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) odvod x xxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxx výdajů, xxxxx xxxx nebo mají xxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, na základě xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z finančních xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx státního rozpočtu xx financování těchto xxxxxx.

(2) Příspěvek na xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx překračují xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx stanoví zřizovatel xxxxxxxxxxx organizaci v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výše xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx výše xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx rozdíl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx hlavní xxxxxxxx. Výši příspěvku xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx během xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zpravidla xx xxxxxxxx xxxxxx zabezpečovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vázán xx xxxxxxxx výkonů, xx xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx změně xxxxxxxx, za nichž xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke státnímu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x provozu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx splatnosti xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx podle §55 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnutá x xxxxxxx, xx zřizovatel xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 písm. x), xxxx být xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v němž xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx výrazně převyšuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxx celkový odvod xxxxxx xxxxxxxxxx objem xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Odvody odpisů xxx nařídit vždy xxxxx x běžném xxxx, a xx xx xxxx zdrojů x tomto xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx financování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx stanovený xxxx. V rezervním xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx odděleně. Xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxx, xx kterém xxx xxxxxx účel, xx xxxxx xxxx dotace xxxxxxxxxx.

§55

(1) Hospodářský xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlavní činnosti x xxxxxx vytvořeným x xxxx činnosti xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx hospodářský xxxxxxxx"), xx xxxxxxxxxx xxxxxxx projednat s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozpočtového xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) x rezervního xxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx,

x) x rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx příspěvkové organizace,

c) xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozpočtovém xxxx, xxxx-xx dostatek xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ani xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx organizace podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx zřizovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx následujícího xx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx hospodaření xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx to xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx doposud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X tomu není xxxxxxxxx souhlasu ministerstva.1)

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx k úhradě xxxxxx zhoršeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c) x dále k xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 2 a 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního pojištění, x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specializované xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx zhoršený xxxxxxxxxxx výsledek způsoben xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetkovém xxxxxxxxx x církvemi52).

§56

(1) Příspěvková organizace xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx,

x) fond xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Příspěvková xxxxxxxxxx xxxx rozdělovat do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářský výsledek xxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxxx xxx, x to xxxxx:

x) xx fondu xxxxx xx xxxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 20 % xxxxxx prostředků xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxx reprodukce xxxxxxx xx výše 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx rezervního fondu xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxxxx 2 provede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx schválení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx k 31. prosinci xx xxxxxxxxx xx následujícího xxxxxxxxxxxx roku.

§57

(1) Rezervní xxxx xx tvoří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 písm. x), x xxxxxxxxx peněžních xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 7 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Prostředků xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) x xxxxxx sankcí,

c) x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx §55 xxxx. 2,

x) x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx majetku se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesouladu xxxx výnosy x xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx rezervní xxxx použít v xxxxxxx xxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účtuje xx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x převedená xx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xx vrátí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx xx rezervního xxxxx. Prostředky xxxxxxxxx xx rezervního xxxxx xxxxx §54 odst. 7 xxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebylo.

(4) Xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxx x souladu s xxxxxx určením.

§58

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tvoří

a) x xxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,16)

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotného xxxxxxx,

x) z xxxx x x výnosů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sbírek xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxxxxxxx majetku,

e) xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx státu xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx fondu reprodukce xxxxxxx se xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx pořízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x krátkodobého xxxxxxx a na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx krátkodobého majetku,

c) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx reprodukce xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x údržby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx účtují xx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vytvořených x xxxxxx xxxxxxx.

§59

(1) Fond xxxxx xx tvořen přídělem xx zlepšeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Z xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx případné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.29)

§60

Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx přídělem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx platy x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x náhrady mzdy x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žákům xxxxxxx x na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx studijních xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx výše x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx provede x xxxxx účetní xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dalších xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x státní xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru, xxxxxxx, xxxxx středních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx odchodu xx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx u zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxx tvorby x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x) x rezervního xxxxx; xxxx-xx v xxxxxxxxx xxxxx dostatek xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx hlavní činnosti,

b) x xxxxxxxxxxx fondu, xxx-xx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx; není-li x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Výjimku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, dodavatelské xxxxx na financování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcí, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx přijaty xx xxxxxxxxxx dočasného nedostatku xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxxx nedostatek xxxxxxxx opožděnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Příspěvková xxxxxxxxxx může xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx připojištění12a), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx34) x část xxxxxxxxxx xx soukromé xxxxxxx xxxxxxxxx12b), xxxxx hradí xxxxxxxxxxxxx pojišťovně xx xxxxxxx pojistné smlouvy xxxxxxxx xxxx zaměstnancem xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

§63

(1) Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, musí být xxxx předmět x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k 30. xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxx činnosti xxx, aby x xxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx ustanovení xxx hospodaření organizačních xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§64

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx vůči xx plní xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li k xxxxxxx úhradě organizační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zřizovateli, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kapitoly, x xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitoly, je x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§65

§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2012 Sb.

§66

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x příspěvkových organizací

(1) Xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžitá xxxxxx. Xx platí xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§67

Poskytování xxxxx zaměstnancům

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxx vlastním zaměstnancům x odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx výdaje vynakládané x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

x) v xxxxxxxxxxxxx xxxx výdajů xxxx xxxxxx jednorázové, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx účelu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx, xxxxx musí xxx vyúčtovány nejpozději xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce.

(2) Zaměstnanci, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx stálé zálohy xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ještě do xxxxxxx xxxx, v xxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx; zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx nepoužité prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku, x xxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx jednorázová xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx vrátit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx zjištění xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx pro týž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx jednorázové xxxxxx xx za xxxxx xxxxxx nepovažuje.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx poskytovat xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zaměstnavatel uzavřel xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx27).

(5) Xxxxxxxx 1 x 4 xx xxxxxxxxxx na poskytování xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.30)

§68

Zařízení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sloužících xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx související x provozem těchto xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x oprav.

(2) Xxxxx xx vlastní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, hradí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X ubytovacích xxxxxxxxxx musí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a poměrné xxxxx odpisů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx službou podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradit xxxxxx xx xx výše 50 % z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx xx postupuje x x případě, xxx xxxxxxxxxxx organizační složky xxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x ubytovacím xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxxx a stravovací xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx je ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pro

a) xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx,

x) xxxxxx zaměstnance xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx poměru,

d) xxxxxx x povolání,

e) xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) bývalým xxxxxxxxxxxx, kteří u xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx stravovacím xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx osobám, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou,

b) xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou u xx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xx jinak xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nákladů xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxxxxx příspěvek na xxxxxxxxxx. Peněžitý příspěvek xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, vojákovi x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx alespoň 3 xxxxxx v xxxxx xxx x místě xxxxxx práce sjednaném x pracovní smlouvě, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 70 % horní hranice xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxx zaměstnancům odměňovaným xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 12 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxx státu se xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabezpečovat xxxxxxxxxx odlišně u xxxxxx odděleného xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx na stravování x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§70

Pojištění

(1) Organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx majetek České xxxxxxxxx se kterým xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx zřizovatele.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx pouze xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx za každou xxxxxxxxx událost30a) může xxxxxxxxxxx složka státu, xxxxx x době xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pojistnou xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx, xxxxxx [§25 odst. 1 písm. x)] xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx části xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx kvůli xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx škody xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xx výdaje, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx. Xx xxxxx i xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Jiné xxxxxxxxx xxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx31) xxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§71

§71 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 26/2008 Sb.

§72

§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX

§73

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záruky, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xx poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 0,5 % xx xxxxxxxx částky, x xx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§74

Ručení xxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací vzniklé x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxx xxxx.

§75

Organizační xxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dotací a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxxxx xxxxxxxx vypořádání xx xxxxxxx rozpočtem, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x termínech a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 9 xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§75a

Postup při dokončení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxxx státní xxxxx x xxxxx již xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx důvodů xxxxxxx x účtu státního xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx příjemců do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.33)

§75x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx evidenční xxxxxx, x němž xx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx, návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, státních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx z Národního xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx. Obsah x xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovatelé xxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Centrální xxxxxxxx xxxxxx vede Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Generální xxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx evidované x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxx 20 xxx xx 1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx.

Přechodná ustanovení

§76

O použití xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x rozvoje xxxxxxxxx xxxxx vykázaných xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rozhodne xxxxx.

§77

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu poskytnuté xxxx účinností tohoto xxxxxx x na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx byly xx 31. xxxxxxxx 2000 poskytnuty xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele, se xxxxxxx §14o xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxx xxx 40 % celkových xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rok, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx objemu xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§78

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx zjištěno za xxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesáhne 3 000 Xx, xx xxxxxxx.

§79

Splátky vládních úvěrů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§80

Xxxxxx xxxxx vzniklé xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xx dvou let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx č. 26/2008 Xx.)

§80x
Xxxx prostředků xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x kalendářním xxxx 2010 xxxx 120 mil. Xx.
§80x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2010

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§81

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx),

2. zákon č. 166/1992 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky Xxxxx republiky x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 579/1991 Xx.,

3. xxxxx č. 57/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 576/1990 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxxx s rozpočtovými xxxxxxxxxx České republiky x obcí x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

4. xxxxx č. 154/1995 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 576/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx,

5. zákon č. 160/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 576/1990 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x obcí x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.

ČÁST XXXXX

§82

§82 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

XXXX XXXXX

§83

§83 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 456/2011 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x. 579/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 1992 x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 576/1990 Xx., o xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 516/1992 Sb.

§84

V xxxxxx č. 579/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx rok 1992 a x xxxxx a doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 576/1990 Xx., o pravidlech xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 516/1992 Xx., xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x. 321/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich působnosti x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§85

X xxxxxx č. 321/1992 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx xxxxxx působnosti x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 266/1991 Xx. a zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 542/1991 Sb., xx xx. XXX xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., x státním rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1993, o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§86

X zákoně č. 10/1993 Sb., x státním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxx 1993, x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 166/1993 Xx., xxxxxx č. 172/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 117/1995 Xx., zákona x. 236/1995 Sb. x xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

Změna xxxxxx x. 189/1993 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx zákon Xxxxx národní rady x. 576/1990 Sb., x pravidlech xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§87

X zákoně č. 189/1993 Sb., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 576/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx České republiky x xxxx x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 579/1991 Sb., xxxxxx x. 166/1992 Xx., xxxxxx č. 516/1992 Xx. x xxxxxx x. 10/1993 Xx., x doplňuje xxxxx x. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx. x xxxxxx x. 68/1993 Xx., xx xx. I xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§88

X xxxxxx č. 160/1995 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb. a xxxxxx x. 360/1999 Xx., xx xx. XX xxxxxxx.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x sociálně-právní xxxxxxx xxxx

§89

X zákoně č. 360/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xx. XXX xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§90

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společných xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx vstupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii v xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx společenství České xxxxxxxxx x realizaci xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx rozpočet, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx zdroje a xxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx prokázáno xxxxx xxxxxx peněžních prostředků xx stanovený účel.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx platebním xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx postupů upravujících xxxxxxxxx společných xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o peněžních xxxxxxxxxxxx soustředěných x Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx závazky xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx poprvé při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtem, státními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx fondem xx xxx 2004.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadržení xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se i xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 482/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.9.2004

Přechodné xxxxxxxxxx

§54

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx namísto xxx xxxx xxxxxxxxxx fondu x České xxxxxxx xxxxx a na xxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx xxxxxx §44 odst. 1 písm. x).

§54 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 377/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx:

x) Xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bonifikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 1995, MF XX x.x.: 195/24220/1995 x XXx ČR x.x.: 1148/95-3000,

x) Xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxx splátkových kalendářů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bonifikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX ČR č.j.: 195/24220/1995 a XXx XX x.x.: 1148/95-3000), xxxxxx xx zvyšuje xxxxxxxxxx na 50 % (xxxx. 30 %), xx xxx 28. xxxxxx 1998, (XX XX č.j.: 195/38353/97 a XXx XX č.j.: 1811/97-3000),

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx návratných finančních xxxxxxxx poskytnutých x xxxxxx 1991 xx 1995 xxxxxx xx xxx 27. xxxxx 1998, (XX XX x.x.: 195/76442/1998 x XXx ČR x.x.: 3146/98-3000),

x) Podmínky x Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návratných xxxxxxxxxx výpomocí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zemědělství (XX XX č.j.: 195/24220/1995 x XXx ČR x.x.: 1148/95-3000), x Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a poskytování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX XX x.x.: 195/24220/1995 x XXx XX x.x.: 1148/95-3000), kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na 50 % (resp. 30 %) (XX XX č.j.: 195/38353/97 x XXx XX x.x.: 1811/97-3000), x Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v resortu xxxxxxxxxxx (XX ČR x.x.: 195/24220/1995 a XXx XX č.j.: 1148/95-3000), xxxxxx xx xxxxxxxx rozložení nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx 1 xx 2 xxxx (XX XX x.x.: 195/54401/1998 x XXx XX x.x.: 2374/98-3000), x Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povodněmi x xxxxxxxx 1997 (XX XX x.x.: 195/84465/1997 a MZe XX x.x.: 3726/97-3000), x Xxxxxx x xxxxxxx výjimek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x rozložení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 1991 xx 1995 xxxxxx (XX XX č.j.: 195/76442/1998 x XXx XX x.x.: 3146/98-3000), xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 až 3 xxxx, zvyšuje xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx Xxxxxx ze xxx 20. xxxxxxxxx 2000, XXx č.j.: 2844/2000-1000 x MF x.x.: 195/105129/2000,

xx xxxxxxxx xx xxxxxx vzniklé. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx považují za xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx xxxxxx, x xxxxx přešla xxxxxxxxx x územních finančních xxxxxx xx xxxxx xxxxx, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. x účinností xx 31.10.2007

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx mimorozpočtové xxxx xxxxx nejsou vedeny x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxx nové xxxx x Xxxxx xxxxxxx banky, převede xx xx prostředky x xxxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxx účty xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z dosavadních xxxx xx nové xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výnosy xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx reformu xxxxxxx xxxxxxx kapitoly Xxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx reformu x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx §7 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx organizačních xxxxxx státu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §47 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx používají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x rezervním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prostředky xxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 odst. 3 xxxx. x) xxx 4 xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx možné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mohla xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxx překročit xxxxxxxx xxxxxx podle §47 xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx rezervním xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výdaje.

6. Prostředky xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx převedou xx xxxxxxxx Všeobecná xxxxxxxx správa xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxx Operačního xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 26/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.3.2008

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x prominutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx za xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyla Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončena, xxxxxxx Xxxxxxxxx finanční ředitelství.

2. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx prodlení x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx za xxxxxxxx x odvodem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, xxxxx xxxxxx xxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx právo podat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx částečné prominutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxx 1 xxxx xxxxxx ode xxx podání xxxxxx xx xxxxxx řízení xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx daňového xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx správního x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx stížnosti.

2. Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nejsou zapsány xx obchodního rejstříku, xxx však již xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, §14a14d xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2011 Sb. x účinností od 30.12.2011

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx §18a xxxxxx č. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx x dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx došly xxxx xxxxx dnem xxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx výpomoci xxxxxxxxxxx xxx žádosti, xxxxx xxxx tímto xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx poskytnutí.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 171/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výdajového xxxxx xx xxx 2015 stanovená Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x vládnímu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx rok 2013 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxx 2014 upraví xxxxx §8a odst. 1 zákona č. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx fondy, Xxxxxxx xxxx x organizační xxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxx účty x bank, xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx nich xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na ně xxxxxxxxxx x dosavadních xxxx x bank x xxxxxxxxx účty xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx na nové xxxx xx považuje xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx, na které xx vztahují xxxxxxxxxx §44 a 44a xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx mají xxxxxx xxxx u bank, xxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účtů x xxxx a dosavadní xxxx vedené x xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx se xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxxxx §44 x 44a zákona x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx všechny xxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §45 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx x návratné xxxxxxxx výpomoci xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx podíl xx xxxx, podpory xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje xx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx a vědeckou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx činnost, xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x inovací xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §3 xxxx. x) xxxxxx 10 xx 14 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, poskytovány xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Subjekty xxxxxxx x §3 xxxx. h) bodech 10 až 14 xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx účty x Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xx xxxx xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 501/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xxxxx zákona x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 25/2015 Xx. x účinností xx 20.2.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx u xxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zřídí xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nich xxxx xxxx x Xxxxx národní banky, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účty xxxxxx u xxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků do Xxxxx národní xxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxx každého xxxxxx x xxxxx účtů xxxxxxxx x bankách xxxx u ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx předcházející xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, podnikové x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxx xxxx vedeny xxxx x bank xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zřídí nejpozději xx 9 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, převedou xx xx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účtů x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx a dosavadní xxxx vedené x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx dosavadní xxxx vedené u xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx u Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 24 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx doby xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx poskytovatelů platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx každého xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx prostředky nebylo xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 9 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Všeobecná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x svazy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxxx xx odpadnutí xxxxxx, xxx který xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx poskytovatelů platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx prostředků xx xxxx xx předcházející xxxxx. Xx uplynutí 9 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx pouze xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 128/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 10.5.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x případech, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 218/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx, xxxx-xx výzva x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Poskytovatel xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x možnosti postupu xxxxx §14k odst. 1, 3 x 4, §14l x 14p zákona x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx informaci nezveřejní, xxxxxxxxx xx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Čl. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 13. xxxxxxxx 2017, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx zvláštním účtem xxxxxxx důchodového pojištění xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 13. xxxxxxxx 2017.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 92/2018 Sb. s xxxxxxxxx xx 31.5.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových stránkách xxxxx §18a zákona x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xx 1 měsíce ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Majitelé xxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 7 x §53 odst. 7 x 8 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, musí xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souhlas s xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx účty, xx které xxxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a tyto xxxx neprodleně xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vedením xxxx xxxxxxx. Na xxxx xxxxxxx xxxxx §45 odst. 7 x §53 xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 7 a §53 xxxx. 7 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx trvající xxxx než 1 xxx, xxx xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokončí xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx za xxxxxxxx x odvodem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxx xxxxx zákona x. 218/2000 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx povinny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx §25a zákona x. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xx xxxxxxxx nebo projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx spolufinancované z xxxxxxxx Evropské unie xxxx finanční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období 2014 xx 2020, xxxxx xxxx uskutečňované xxxxx §12 x 13 zákona č. 218/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 6 xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

7. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spolufinancované z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx spolufinancované x rozpočtu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 - 2027 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 x 13 xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve xxxxx účinném x xxxx 2021. Věta xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 2021.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 484/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx bodů 5 x 7, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2021

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx použije xx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výzvy x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XVII xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.6.2021

Xx. VII

Přechodná ustanovení

1. Xxx státní xxxxxxxxx xxxx za xxx 2021 xx xxxxxxx §29 odst. 3 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxx xxxx čl. VI xxxxxx xxxxxx.

2. Údaje pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxx 2021 předloží xx Xxxxxxxxxx xxxx regionů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx rozvoj.

3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxxx xxxxx účty xxxxxxxxxx.

Xx. VII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 218/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

493/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx schodku xxxxxxxx rozpočtu XX xx xxx 1999 x na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxxxxx x letech 2001 x 2002 x x změně xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla)

s xxxxxxxxx od 29.12.2000

141/2001 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 26.4.2001

187/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových pravidlech x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx zákona x. 493/2000 Sb. a xxxxxx x. 141/2001 Xx.

x účinností od 14.6.2001

320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx kontrole)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

450/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., o krajích (xxxxxxx zřízení), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx znění zákona x. 320/2001 Xx., xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2001

202/2002 Sb., kterým xx mění zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/93 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 77/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx ČR x jejím vystupování x právních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

479/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx ), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §6, 9, 15, 24, 33, 34, 37, 45, 48 x čl. XX xxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004)

186/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

257/2004 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, zákona x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x účinností ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

436/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

482/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.9.2004

580/2004 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Sb. publikované x xxxxxx x. 198/2004

1/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx určení xxxxxx některých xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2005

127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2005

361/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, spořitelními a xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxx konglomerátech x x změně některých xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

546/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 219/99 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x hmotné xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

130/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 14.4.2006

138/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

140/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím koncesního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 89/95 Xx., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx na 1.1.2010)

174/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 97/93 Xx., x xxxxxxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2007

218/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Sb., o xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

270/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 31.10.2007

26/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x organizaci x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2010

109/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 215/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, zákon x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2009

154/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 4.6.2009

214/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ČR xx xxx 2009 x x xxxxx zákona x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

417/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 137/2006 Xx., o veřejných xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.11.2009

421/2009 Xx., kterým se xxxx zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.11.2009

139/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.5.2010

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 586/92 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.6.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

30/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2011

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

366/2011 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

370/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

465/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx

x účinností xx 30.12.2011

456/2011 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách daňových x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

171/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2012

407/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Xx., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx daňových xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

25/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.2.2015

320/2015 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru ČR x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x hasičském záchranném xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

357/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 500/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx věcech xxxxxxx vlastnictví státu x některým věcem xx jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 21.12.2015

128/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.5.2016

135/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.10.2016

264/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

24/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.2.2017

59/2017 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

203/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.7.2017

367/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

92/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 31.5.2018

367/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

214/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona x. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 29.4.2020

484/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 28.11.2020 x 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx, xxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

609/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

251/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §3, 7 a 51 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 118/1995 Xx.
Zákon č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Příloha č. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 522/2005 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx utajovaných informací.
3) Čl. 99 xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx republiky.

3x) Xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx Xxxx 2014/335/EU, Xxxxxxx xx xxx 26. května 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů Xxxxxxxx xxxx.
4) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4a) Xxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) č. 966/2012 Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 25. xxxxx 2012, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES, Euratom) x. 1605/2002.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1300/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o Xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 1084/2006.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1301/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx rozvoj, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxx růst x xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1080/2006.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Xxxxx soudržnosti, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1083/2006.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1304/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Evropském xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1081/2006.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx č. 1305/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x podpoře xxx rozvoj xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (XXXXX) x x zrušení nařízení Xxxx (ES) x. 1698/2005.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 508/2014 xx xxx 15. května 2014 x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2328/2003, (XX) x. 861/2006, (XX) x. 1198/2006 x (XX) x. 791/2007 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1255/2011.

4x) Nařízení Rady (XX) č. 1698/2005 xx xxx 20. xxxx 2005 x xxxxxxx xxx rozvoj venkova x Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx (EZFRV).
Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1320/2006 ze xxx 5. xxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxx rozvoj venkova xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1698/2005.
4x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1198/2006 ze xxx 27. xxxxxxxx 2006 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu.
4x) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
4e) §16 xxxxxx x. 139/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
5) §58 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5x) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxxxx Xxxx 2014/335/EU, Xxxxxxx xx dne 26. xxxxxx 2014 x xxxxxxx vlastních xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
6) §47 xxxx. 2 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx.
7) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
*8) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9) Xxxxx č. 424/1991 Sb., x sdružování x politických xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
11) Xxxxx č. 240/1991 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 166/1999 Xx.
11x) Xxxxx č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11b) §28 xxxxxx č. 219/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 202/2002 Xx. a xxxxxx x. 88/2003 Xx.
11x) §46 xxxx. 4 xxxx. x), §50 xxxx. 1 písm. x) x §117 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx.
§36 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x. 107/1999 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxx.
11x) §101 xxxx. 1 zákona x. 90/1995 Xx.
11e) §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 77/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty a x xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 77/1997 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 179/2003 Sb.

11x) Xxxxxx 2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxxxxxx Xxxx 2014/335/EU, Xxxxxxx ze xxx 26. května 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
12) Xxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) §23 xxxx. 2 xxxx. xx) xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 59/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx.
13x) Xxxxxx xxxxxxx X 163, 23. 6. 2007, x. 17.
14) §25 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví.
14x) §11 x 14 xxxxxxxx x. 410/2009 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx zákona x. 29/2000 Xx.
15x) §6 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx.
15x) Xx. 7 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1080/2006 xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 x Evropském xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1783/1999, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 397/2009. Xx. 11 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1081/2006 ze dne 5. xxxxxxxx 2006 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1784/1999, xx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 396/2009.
16) Zákon č. 563/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
16x) Xx. 14 Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 659/1999 xx xxx 22. xxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 93 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
16x) Čl. 11 Xxxxxxxx Rady (ES) č. 659/1999 xx xxx 22. března 1999, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 93 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
17) §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 246/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
18) Čl. 7 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
19) Čl. 43 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Xx.
19a) Xxxxxx 2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx Xxxx č. 597/2000 (XX, Euratom) xx xxx 29. xxxx 2000 o xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
20) §62 xxxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx.
21) Zákon č. 77/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Například xxxxx č. 178/2005 Sb., o xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
22) Zákon č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx).
23) Xxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 104/2000 Xx., x Státním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 171/1991 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 482/2004 Xx.
24) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24x) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
24b) §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
25) Nařízení xxxxx č. 137/1989 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

25x) Xxxxxx 2 xxxxxxxxxx Xxxx 2014/335/EU, Xxxxxxx ze xxx 26. xxxxxx 2014 x systému xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
25b) Příloha x xxxxxxxx č. 323/2002 Sb., ve xxxxx vyhlášek x. 568/2002 Xx., x. 484/2003 Xx., x. 440/2006 Sb., x. 233/2007 Xx. a x. 306/2007 Sb., xxxx X, xxxxxxxxx 108, 218, 228, 238, 248, 258, 328, 338, 348, 358, 368, 378, 380, 428, 438, 518, 528, 538, 548, 558 x 618 x paragraf 3212.
25x) Příloha x xxxxxxxx x. 323/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx vyhlášek x. 568/2002 Xx., x. 484/2003 Xx. x x. 440/2006 Xx., xxxx C, xxxxx 41.
26) Zákon č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26x) Xxxxxxxxx §151 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu, §140 xxxx. 2 a §338i xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x §71 odst. 6 obchodního xxxxxxxx.
27) §252 xxxxxxxx xxxxx.
28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 114/1993 Sb., o Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28a) §11 xx 13 xxxxxxxx x. 505/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, státními xxxxx x organizačními xxxxxxxx xxxxx.
29) Nařízení xxxxx č. 48/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xx platy x xxxxxx za xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x cestovních xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30a) §788 xxxxxxxxxx zákoníku. §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
31) Například §205d xxxxxxxx práce, xxxxx č. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla).
32) §829 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx zákona č. 509/1991 Xx.
33) §6 xxxx. 6 xxxxxx x. 243/2000 Xx., x rozpočtovém xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům x xxxxxxxx státním xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxx daní), xx xxxxx zákona x. 1/2005 Xx.
34) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 427/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
35) §6 xxxx. 4 xxxxxx x. 178/2005 Xx., x zrušení Xxxxx xxxxxxxxx majetku České xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).
36) §4 xxxxxx x. 130/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.
37) §11 xxxx. 1 x §12 xxxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 216/2006 Xx.
38) Xx. 37 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1828/2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení Xxxx (XX) x. 1083/2006 x xxxxxxxx ustanoveních xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx sociálního xxxxx a Fondu xxxxxxxxxxx x k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1080/2006 x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx rozvoj.
39) §2 xxxx. a) x §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 412/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vlády x. 522/2005 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 240/2008 Xx.
40) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb., x ochraně osobních xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 177/2001 Xx., xxxxxx č. 439/2004 Xx. x zákona x. 170/2007 Xx.
41) §3 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, ve znění xxxxxx č. 139/2011 Xx.
41a) §3 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 x xxxx. x) xxxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Příloha x xxxxxxxx x. 323/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 5013.

43) Příloha k xxxxxxxx č. 323/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 484/2003 Xx., x. 440/2006 Xx., x. 357/2009 Xx. a č. 464/2013 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 501 x 502 xxxxx položky 5013.

44) §3 xxxx. x) vyhlášky x. 5/2014 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů předkládaných xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozpočtů xxxxxxxxxxxx xxx regionů xxxxxxxxxxx.

45) §23a xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx újmu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 160/2013 Xx.

46) §23a xxxx. 3 xxxxxx x. 168/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 160/2013 Xx.

47) §20 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.

48) Xx. 2 xxxx. p) xxxxxxxx (XX, XXXXXXX) č. 966/2012 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 25. xxxxx 2012, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX, XXXXXXX) x. 1605/2002, x xxxxxxx xxxxx.

49) Čl. 2 xxxx. 27 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (ES) x. 1083/2006, x xxxxxxx xxxxx.

50) Xx. 38 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 1303/2013, x xxxxxxx xxxxx.

51) Xxxxxxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx x. 418/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxxxxx x xxxx příjmů x xxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxx, užití, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a hospodaření x xxxx, xxxxx xxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdrojů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 656/2004 Xx., xxxxxxxx x. 519/2005 Xx., vyhlášky x. 356/2007 Xx., xxxxxxxx x. 127/2010 Xx., xxxxxxxx x. 302/2012 Xx. x vyhlášky x. 280/2014 Xx.

52) Xxxxx č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 177/2013 Xx.