Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.04.2020.


Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
218/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní ustanovení §2

Pojmy §3 §3a

HLAVA II - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED, STÁTNÍ ROZPOČET A ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

Střednědobý výhled §4

Státní rozpočet §5

Příjmy státního rozpočtu §6

Výdaje státního rozpočtu §7

Vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu §8 §8a

Lhůty některých prací vykonávaných vládou, ministerstvem, správci kapitol a státními fondy při vypracování návrhu státního rozpočtu, střednědobého výhledu §8b

Rozpočtové provizorium §9

Kapitoly §10

Plnění závazků z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé §11

Plnění závazků vyplývajících z práva Evropské unie, týkajících se jejích vlastních zdrojů §11a

HLAVA III - ÚČAST STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Díl 1 - Účast státního rozpočtu na financování programu

Programy §12

Účast státního rozpočtu na financování programu §13

Díl 2 - Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a řízení o jejich odnětí §14 §14a §14b §14c §14d §14e §14f
Vedení řízení §14g
Doručování rozhodnutí o zamítnutí žádosti §14h
Účastník řízení §14i
Výzva k podání žádosti §14j
Odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti §14k §14l
Rozhodnutí §14m
Lhůta pro vydání rozhodnutí §14n
Změna rozhodnutí §14o
Nové rozhodnutí §14p
Vztah ke správnímu řádu §14q §15
Díl 3 - Způsob poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu §16
Díl 4 - Dohoda o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci §17
Díl 5 - Poskytování a zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních výpomocích §18 §18a
Díl 6 - Poskytování dotací ze státního rozpočtu do rozpočtů územních samosprávných celků §19

HLAVA IV - HODNOCENÍ PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU, ROZPOČTŮ STÁTNÍCH FONDŮ, ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A ÚČELOVOST PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti §20

Účelovost prostředků státního rozpočtu §21

HLAVA V - ÚHRADA POTŘEB ROZPOČTOVĚ NEZAJIŠTĚNÝCH, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ A VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA

Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných §22

Rozpočtová opatření §23 §24 §24a §25 §26

Vládní rozpočtová rezerva §27

HLAVA VI - STÁTNÍ FONDY §28

HLAVA VII - STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VYPRACOVÁNÍ JEHO NÁVRHU

Státní závěrečný účet §29

Návrh státního závěrečného účtu §30

HLAVA VIII - MIMOŘÁDNÝ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET, NOUZOVÝ STÁTNÍ ROZPOČET A VÁLEČNÝ STÁTNÍ ROZPOČET

Vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu a návrhu nouzového státního rozpočtu po vyhlášení stavu ohrožení státu §31

Vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu a návrhu válečného státního rozpočtu po vyhlášení válečného stavu §32

HLAVA IX - ŘÍZENÍ STÁTNÍ POKLADNY, ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A STÁTNÍ FINANČNÍ AKTIVA A PASIVA

Díl 1 - Řízení státní pokladny a řízení státního dluhu

Správa peněžních prostředků státní pokladny §33

Řízení likvidity státní pokladny §34

Výkon činností v souvislosti s řízením státního dluhu §35 §35a

Díl 2 - Státní finanční aktiva a pasiva §36

HLAVA X - HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY NÁRODNÍHO FONDU

Národní fond §37

Důsledky porušení kázně při hospodaření s peněžními prostředky národního fondu §38

HLAVA XI - FINANČNÍ KONTROLA §39 §40 §41 §42 §43

HLAVA XII - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ §44 §44a

HLAVA XIII - HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Díl 1 - Hospodaření organizačních složek státu §45 §46 §47 §48 §49 §50

Zúčtování příjmů ve prospěch státního rozpočtu §51 §52

Díl 2 - Hospodaření příspěvkových organizací §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63
Díl 3 - Společná ustanovení pro hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací §64 §65

Některé finanční vztahy organizačních složek státu a příspěvkových organizací §66

Poskytování záloh zaměstnancům §67

Zařízení sloužící ke vzdělávání a ubytování §68

Stravování a stravovací služby §69

Pojištění §70 §71 §72

HLAVA XIV - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Poskytování státních záruk §73

Ručení státu §74 §75 §75a §75b

Přechodná ustanovení §76 §77 §78 §79 §80 §80a

HLAVA XV - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §81

ČÁST DRUHÁ §82

ČÁST TŘETÍ §83

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 516/1992 Sb. §84

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 321/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů §85

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů §86

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 189/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů §87

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů §88

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 360/1999 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí §89

ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST §90

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 479/2003 Sb. - Čl. II

č. 482/2004 Sb. - Čl. II

č. 377/2005 Sb. - §54

č. 130/2006 Sb. - Čl. V

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 26/2008 Sb. - Čl. II

č. 30/2011 Sb. - Čl. VIII

č. 465/2011 Sb. - Čl. II

č. 171/2012 Sb. - Čl. II

č. 501/2012 Sb. - Čl. II

č. 25/2015 Sb. - Čl. II

č. 128/2016 Sb. - Čl. II

č. 367/2017 Sb. - Čl. II

č. 92/2018 Sb. - Čl. VII

INFORMACE

218
XXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2000
o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX PRAVIDLA

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx výhled"), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx,1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby1a) (dále xxx "xxxxxxxxxxx složka xxxxx") x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "příspěvková organizace"),

e) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx dluhu,

h) xxxxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx fondu.

§2

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx zajišťuje funkce xxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.2)

(2) Xxxxxxxxxx xxx je xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxx státního rozpočtu, xxx sledování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu organizačních xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx státních xxxxx x při xxxxxxxx xx xxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx položek xxxxx §3 xxxx. i) xx uplatňuje jednotné xxxxxxx příjmů a xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"), které xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx.

(5) Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx2a) xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx2b).

§3

Xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzickým xxxxxx xx stanovený xxxx,

x) návratnou finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx finančních xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx poskytnuté, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx Xxxxxxxxx fondu,

c) jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x fondů organizačních xxxxxx xxxxx,

x) finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci, xxxxxxx o čerpání x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nepoužitých xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx použitím xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, státních xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx výdej, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx prostředků, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuty, xxxxxxxx účelu xxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozpočtovým xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; dále se xxx xxxxxx x xx, nelze-li xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, státního fondu, xxxxxxxx finančních xxxxx xxxx Národního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxxxx-xx zvláštní xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx postavení xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxx rozpočtové xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na

1. příjmových x xxxxxxxxxx účtech xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. účtech xxxxxxxx finančních aktiv,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a pro xxxxxx xxxxxxxx dluhu, x výjimkou účtů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zřizuje x bankách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx4) (xxxx xxx "xxxxx") xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx,

4. účtech xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx spravovány daňové xxxxxx, které jsou xxxxxxxx určeny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků3), xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx státních xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx určených xx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx3a),

5. účtech xxxxxxxxxx fondů organizačních xxxxxx státu a xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu,

6. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, u xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx, xx nejsou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, zvláštním xxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx, samostatných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§72),

7. xxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx,

8. xxxxxx státních xxxxx x Národního xxxxx,

9. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx ruší Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

10. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xx xxxxxxxx xxxxxxxx, státních xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dobrovolné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx xxx x příjmu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx nich, xxxxxxxxxxx těmto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx územní samosprávný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

12. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx soudržnosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xx xxxxxxxx rozpočtu x Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx na xx xxxxxxx,

13. xxxxxx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x příjmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xx ně xxxxxxx xxxxxxxx instituce převedou xxxx xx xx xx xxxxxxx,

14. účtech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Národního xxxxx x dalších xxxxxxxxxx, které xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx převedou xxxx xx xx xx xxxxxxx,

15. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, včetně xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx47), xxxxxx xxxxxxxxxx, oborových, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven; xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx příjmy x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx51),

16. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky,

17. účtech Xxxxxxxx garanční a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s., xxxx účtech jiných xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx licenci,

18. xxxxxx Xxxxx exportní xxxxx, x.x., xxxxxxxx k xxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Exportní xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., x xxxxxxx prostředků, které xx na xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., převede xxxx xx xx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxxx xxxxxxxxx, úvěry přijaté x xxxxxxxxx pokladního xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěry, xxxxx xxxxx xx bankovních xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, umořování xxxxxxx xxxxxxxx dluhu, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x prodej cenných xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx projektem xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x fondů xxxxxxxxx x xxxxxx 175 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 966/2012 xxxx Xxxxx evropské pomoci xxxxxxxxxx xxxxxx4a),

x) peněžními xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx záruky zaplacení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx stát x xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ručitelského xxxxxxxxxx nebo záruční xxxxxxx, xxxxx stát xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxx platby xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx; vývozcem xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx4d) x xxxxxxxxxxx vývoz xx xxxxx, s xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vládních xxxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, podle xxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx prostředky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, splácet,

n) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx organizační složky xxxxx kromě xxxxxx xx xxxxxxxx (§12 xxxx. 1),

x) rozpočtovým xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx správy spravovaný xxxxxxxxxxxxx, x němž xx

1. soustřeďují xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx provizoria, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a pro xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. sestavuje xxxxxx xxxxxxxx, střednědobý výhled xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozpočtové xxxxxxxxxxx,

3. xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx rozpočtová xxxxxxxx,

5. xxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"),

6. xxxxx xxxxxxxx organizačních xxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx evidence rozpočtových xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skladby x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů.

§3x

X xxxxxxx nesouladu xxxxx vedených x xxxxxxxxxxx systému s xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vedené v xxxxxxxxxxx systému.

§3a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX ROZPOČET A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§4

Xxxxxxxxxxx výhled

(1) Xxxxxxx x návrhem xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx léta, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a předpoklady x xxxxxx, xx xxxxxxx nichž xx xxxx xxxxxx a xxxxxx očekávají. Xxxxx xx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sestavuje xxxxxxx xx období 2 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx rozpočet; xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx na programy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx financování. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx úvěrů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx s návrhem xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vypracování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx rozsah x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx střednědobý výhled xxxxxxxxx vláda xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Státní xxxxxxxx

(1) Státní xxxxxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx některých xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx očekávané xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx výdaje státního xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Státní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x státním xxxxxxxx, xxxxxx ukazatelů státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx a xxxxxx státního xxxxxxxx xx člení xx xxxxxxxx státního xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(5) Xxxxxx xxxxxxxx vychází xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x státním xxxxxxxx závazné.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(7) Závazné ukazatele xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx.

§6

Příjmy státního xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxx daní včetně xxxxxxxxxxxxx,

x) pojistné na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx5a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx úhradu nákladů xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx řízení,

d) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx,

x) odvod xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,6)

x) xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně,

g) xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) úhrady xxxxxxx x xxxxxxxxx státních xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx a nájmu xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx kterým hospodaří xxxxxxxxxxx složka xxxxx, x příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x děděním [§48 xxxx. 2 písm. x)],

x) xxxxxxx návratných xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) výnosy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxx papírů, xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx,

x) xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Národního fondu,

o) xxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x nemohou xxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx v §37 odst. 1,

x) xxxxxx,

x) xxxxx příjmy xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx") xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx příjmy xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx prostředky xxxxxxxxxx xx zahraničí xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnuté Xxxxx xxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie x xxxxxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx.

§7

Výdaje státního rozpočtu

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx hradí

a) xxxxxx xx xxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx (§12 x 13), dotace xx xxxxxx xxxxxxxxxx výdajů, xxxxx jsou xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxx stanoveného xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, na základě xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x z xxxxxxxx švýcarsko-české xxxxxxxxxx (xxxx xxx "finanční xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx nemocenského pojištění, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx sociální xxxxx, výdaje xx xxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x xx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) dotace x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx xx jinou xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxxxxxx činnost,7)

e) xxxxxx xxxxxxx8) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,9)

x) xxxxxx právnickým xxxxxx, xxxxx xxxx založeny xxxx zřízeny k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx,10) a fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx tyto účely,

g) xxxxxx státním fondům x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nevyvíjejí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plemenitby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx11) xxxx jsou xxxxxxxxx xxxx nájemci xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx radám xxxxxxx xxxxxxxxxxx11a),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí,

l) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,11b)

x) xxxxx xxxxxxx papírů,

n) xxxxxxx xxxx poskytnuté xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, příspěvky x dotace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) výdaje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx závazků k Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx,

x) xxxxxx xx vládní xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x. x.,

x) xxxxxx a návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx11a),

x) výdaj podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx48) xxxx xxxxx xxxxx49) x xxxxxxx x uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx50).

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx o) mohou xxx uskutečněny xxxxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxx.

(3) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx prostředky xxxxxx xxxx zálohy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtech Xxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx kursové xxxxxx převyšují kursové xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx převyšují xxxxxxx xxxxxx za běžný xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx do Národního xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx, které xxxx z Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx spolufinancované z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx budou financovány xxxxx ze státního xxxxxxxx; na základě xxxxxx rozhodnutí správce xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Vypracování xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vypracovává xxxxxxxxxxxx x součinnosti xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx svazky xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výdajového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x něm uvedena xxxx částka na xxx bezprostředně následující xx běžném xxxx (xxxx xxx "další xxx"); xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně příjmů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx cyklu a x xxxx xxxxxxxxxxxxx x přechodných xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx zhoršení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx meziroční xxxxxx hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx očištěného o xxxxxx xxxxx x xxxxxxx 3 %,

c) xxxx zhoršování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,3 % xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx, xxx byly vzaty x xxxxx vlivy, x kterými xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nekonsolidované xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondů x uvede nekonsolidované xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxx x státním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozpočtu; xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vládou xxxx xxx řádně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx řídí xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. Správci xxxxxxx, státní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx rady regionů xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx požadují xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxxxx potřebné pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x struktuře, které xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx. Xx se xxxxxx xxxxxxx Kancelář prezidenta xxxxxxxxx, Poslanecká sněmovna, Xxxxx, Xxxxxxx soud, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx a Úřad Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx prostřednictvím xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§12 xxxx. 1) xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx svazky xxxx xxxx přímo příslušnému xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxx xx přenesenou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx celkových xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Senát, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Nejvyšší xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochránce xxxx x Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x návrzích rozhodne xx 20. června xxxxxxx roku.

(5) Pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx stanoveném termínu x návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly nepřekročí xxxxxxx výdaje této xxxxxxxx xxxxx posledního xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxx první, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx schválených xxxxx odstavce 4, xxxx určených xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x odstavci 3 xxxxxx rozpočtů xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vládě. Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předkládá Xxxxxxxxxx sněmovně ve xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.11d)

§8x

§8x zrušen právním xxxxxxxxx č. 24/2017 Sb.

§8b

Lhůty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vládou, ministerstvem, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx fondy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx výhledu

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vláda, xxxxxxxxx ministerstvo xxx

x) xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) návrh xxxxxxxxxxxxx výhledu xxxxxxxxx xxxxx příjmů x xxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxx xxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxx roku; xxxxx xxx xxxxxxxx x xx případných xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do 20. xxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 správcům kapitol xx 30. xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx údaji xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx závazné xxxxxxx údaje. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxx organizačním xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Příslušní xxxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 vypracují

a) xxxxxxx xxxxxxx xxx návrh xxxxxxxx rozpočtu na xxxxx xxx návrhy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. správci xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx

x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx výhledu xxxxx xx 31. srpna xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxxxxxxx xxxxx x státním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu na xxxxx rozpočtový xxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provizoria.

(2) Xxxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxx xxxxxxx v rozpočtovém xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxxx xx správci xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xxx xxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxx. Xxxxxxx kapitol xxxxxxxx tyto ukazatele xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx své xxxxxxxxxx. Organizační složky xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozpočet x xxxxx xxx do xxxxxxxxxxxx systému.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx zpracovávají na xxxxxxxxxx xxxxxx. Jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxx xxx výdaje xx xxxxxxx.

(4) Xx-xx Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x státním rozpočtu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx v xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxx provizoria xxxxx xxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx rozpočtu.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx organizační složky xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx x xxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředků x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx uskutečněné x xxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxx xx xxxxxxx příjmy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx státního rozpočtu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx.

§10

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx člení na xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx12) a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx kapitolu xx xxxxxxx rozpočtu xxxx že mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx rozpočtové xxxxx.

(2) Rozpočet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výdaje správce xxxxxxxx, příjmy x xxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx v jeho xxxxxxxxxx, výdaje na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) x odvody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx. Rozpočet xxxxxxxx obsahuje též xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a činnosti, xxxxx jsou x xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitoly. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x státním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nepatří tak xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kapitoly, xxxx výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x době xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(4) Příjmy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx kapitoly Xxxxxx xxxx xx ministerstvo.

(5) Xxxxxx x výdaje xx účtech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx operací xxxxxxxxx x řízením xxxxxxxxx xxxxxx pokladny x xxxxxxx státního xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kapitolu Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx dvěma xxxx xxxxxxxx finančních xxxxx x operace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx účtů, xxxxx xxx xxxx stanoví xxxxx zákon, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tohoto investování. Xxxxxxxx kapitoly Operace xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx ministerstvo.

§11

Plnění xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx druhé

Financování programů (§12 x 13) x xxxxxxxxxxx dotací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.13)

§11x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx rozpočtu Evropské xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx 2014/335/EU, Xxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2014 x systému vlastních xxxxxx Xxxxxxxx unie.

XXXXX III

ÚČAST XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX A POSKYTOVÁNÍ XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VÝPOMOCÍ XX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Účast xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§12

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx, časových x xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx14), x xxxxxxxx drobného hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx14a).

(2) Dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxx xx podprogramy x harmonogram xxxx xxxxxxxx x realizace,

b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financování xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) specifikaci xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx efektivnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcí xx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx systém"), xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho strukturu x xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitol x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx závěrečného xxxx x střednědobého výhledu.

(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předávány xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx systému provádí xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, časové x xxxxxxxx určení akce, xxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx zdůvodnění x xxxxxxxxx efektivnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxx obnovované xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx akce xxxxx odstavce 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx §13 xxxx. 3 písm. a) xxxx c), její xxxxxx x xxxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxx xxx provést xxx xx xxxxxxxxx ministerstva.

§13

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xx financování programu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx státního xxxxxxxx nižší xxx 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx se xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx určené na xxxxxxxxxxx konkrétní akce, xxxxxxxxx vyšší xxx 200&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) xxxxxxxxx xxxxxx výdaje organizačních xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx rámci stanoví xxxxxxx xxxxxxxx výdaje xx xxxxxxxxx akce,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akce, xxxxxxxxx vyšší než 200&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxx potřeb, x xxxxxxx rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dotaci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx konkrétní xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx xx financování xxxxxxxxxxx xxxx nebo vymezeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx jejich xxxxxxxxx vyhodnocování stanoví xxxxxxxxxxxx v dohodě x Ministerstvem xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxx

§14

(1) Xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx návratnou xxxxxxxx výpomoc xx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy, Xxxx xxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Technologická xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kterou xxxx xxxxxxxx zákon (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podat xxxxx do xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) údaje xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) x x),

x) požadovanou xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx o xxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) lhůtu, v xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x identifikaci

1. xxxx jednajících jeho xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx,

2. xxxx s xxxxxxx v této xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxx, x nichž má xxxxx, x x xxxx tohoto podílu,

f) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx rozhodnutí poskytovatele x

x) identifikace výzvy, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxxxx xxxxxx a xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby; xxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

b) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx který xx poskytovaná xxxxxx xxxxxx,

x) lhůtu, x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) případné xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §44 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxxxx xxxxxx prostředků (§44 xxxx. 6),

x) xxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xx xxxxxxx xxxxx xx nevztahuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s poskytnutím xxxxxx nebo návratné xxxxxxxx výpomoci xxxx x jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 písm. x).

(5) V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stanovit, xx nesplnění xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx. g) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx činí celková xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx nižšího xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx pevnou xxxxxx odvodu; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx může x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx15b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx ze skutečně xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxxxx kraje xxxx Xxxxxxxxxx xxxx regionu xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx kraj nebo Xxxxxxxxxx xxxx regionu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx vrátí xx xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §44 xxxx. 2 xxxx. d) a x) do Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxx příslušná právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vrátila kraji xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

(8) Odstavec 5 x xxxxxxxxx odstavce 6 x 7 xx xxxxxxx též xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx fondu.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§75). Věta xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši výdajů, xxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxxx uhradil x xxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx je poskytovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx16) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtovat x evidovat její xxxxxxx.

(11) Fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xx kterého xxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx finančního xxxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xx xx něj xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx uplatnila až xxxx, xx xxxxxxx xx měsíce od xxxxxxxxx nároku xxxxxx xxxxxx odpočtu na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx právní xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx, xx chce xxxxxxxxx xxxx, rozdělení xxxx převodu xxxxx xx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zájem, xxx xx právního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx projektu fúze, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na společníka xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxx, xxx xx xxxxxx xxxx návratnou finanční xxxxxxx poskytl.

(2) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx projektu fúze, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx návratná finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx, zachován. Xxxxx projektu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Poskytovatel xx xxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx posoudit, xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace ve xxxxxxxxx době, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zamítnout. Xxxxxxxxxx §14b se xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhoví, není-li xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ohrožen účel, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxx návratná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x poskytnuté dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx osoby, xx kterou xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci, xxxxx se xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxx právních xxxxxx fúze, xxxxxxxxx xxxx převodu xxxxx xx společníka.

§14a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 465/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2011

§14b

Jestliže xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesouhlasí, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx v závislosti xx době, xx xxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxx její xxxx, a xx xx xxxxx xxxxxx x rozhodnutí, xxxxxxxxxx xxxx xx dne xxxxxx návrhu xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx prostředky xxxxx věty xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ve výši, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx sazby xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém došlo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx o 10 xxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 465/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2011

§14c

Nemá-li příjemce dotace xxxxx, aby xxxxx x povinnosti z xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, rozdělení nebo xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nástupce, xxxxx xxxxxxxx vyplacenou dotaci xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx s xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxx xxxx repo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zvýšené x 10 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxx xx počítá xxx dne, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu nebo xxxx xxxxxxx x xxxx xx vybraných xxxxxxx (§16 odst. 2).

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 465/2011 Xx. x účinností xx 30.12.2011

§14d

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, ještě xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že

a) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14c,

b) xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 5, nebo

c) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14b x xx xxxx splněna povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx porušení rozpočtové xxxxx i x xxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx účinky xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jmění na xxxxxxxxxx, x xxxx xx něj xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxx nebo návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx právních nástupců xxxxxxxx více, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §14a xx §14d xxxx. 1 a 2 se použijí xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x

(1) Poskytovatel nemusí xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xx porušil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx podmínky, xx kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx podle §14 xxxx. 5, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dotace xxxx být xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 5. Přitom x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závažnosti porušení x xxxx xxxxx xx dodržení xxxxx xxxxxx. Nevyplatit xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 4 xxxx. x).

(2) Poskytovatel x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxx informaci xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření xxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x námitkách xx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx poskytovatele xxxx plně xxxxxxxxx, xxxxxxxx oprávněné xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Bylo-li opatření xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx posouzeno xxxx plně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx posouzeno xxxx částečně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příjemci xxxx dotace, xxxxxx xx neoprávněně xxxxxxxxxx. Xxxx-xx posouzeno xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její část. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nevyplatil, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx informuje x opatření xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Provede-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, může xxxxxxxxxx x proplácení xxxxxxxxx části dotace.

§14x

(1) Poskytovatel bez xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx22) x xxx stanovené lhůtě, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ní xxxxxxx podmínku,

a) xx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) u níž xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxxxxxx, xx její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx částka xxxxxx, a

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě.

(2) X xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, platí, xx xxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyzve xxxxxxxx xxxxxx x vrácení xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na základě xxxxxxxxxxx zjištění důvodně xxxxxxx, xx příjemce xxxxxx x přímé souvislosti x xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 4 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

c) porušil xxxxx podmínku, xx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx nelze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5.

(5) Xxxxxx dotace nebo xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx vrácení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odvod xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Částku xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx cizích xxxxxxxxxx x poté xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx účty xxxxxxx podle §44a xxxx. 2 x 3.

(7) Xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx o

a) xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x o xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxx xxxx xx xxxxx reagováno.

§14x

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx xx právnickou osobu xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx; xxx postup xx xxxxxxx §160 xxxxxxxxx xxxx obdobně. Xxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14j x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14x

Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx žádost x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14x

Xxxxxxxx řízení

Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Sb. x účinností xx 1.1.2018

§14j

Výzva k podání xxxxxxx

(1) Výzva x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční výpomoci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxx musí xxx přístupný po xxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx uplynutím xxxxx xxx podání xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, okruh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx musí xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. f).

(2) Výzva x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx o možnosti xxxxxxx podle §14k xxxx. 1, 3 x 4, §14l x 14p.

(3) X xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx zastaví x xxxxxxx, že

a) xxxxxx xxxxxx podána xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x podání xxxxxxx,

x) xxxxxxx neodpovídá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x podání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx podle §14k xxxx. 1.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14x

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podkladů x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x případě, xx xx výslovně xxxxx xx výzvě xxxxx §14j, žadatele x xxxxxx x odstranění xxx; x tomu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx vady xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, poskytovatel xxxxxx zastaví.

(3) Pokud xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx §14j, xxxx poskytovatel xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podkladů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx přiměřenou xxxxx.

(4) Xxxxx xx výslovně xxxxx ve xxxxx xxxxx §14j, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx doporučit xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx upravené xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx tomuto doporučení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14l

Zemřel-li xxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxx o dotaci xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx nebo návratné xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovatel xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx §14j xxxxxxxxx xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14m

Rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx výpomoci, nebo

c) xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zčásti xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx ve zbytku xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx poskytnuta, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §14 odst. 4 xxxx. x) až x) a může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §14 odst. 4 xxxx. x) x j) x x §14 xxxx. 5 xx 7.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§14n

Lhůta pro vydání xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx nejpozději do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxx výzvy xxxxx §14j xxxxxxxxxx.

(2) Xxx vydání rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx den xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx malého rozsahu.

§14n xxxxxx právním předpisem x. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14o

Změna xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx §14g14i, 14l x 14m xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnout xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci x změně práv x xxxxxxxxxx uvedených x §14 xxxx. 4 xxxx. x), x) xx x).

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§14p

Nové rozhodnutí

Žádosti x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční výpomoci, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxx novým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxx xx xxxxxxxxx, souhlasí-li x xxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §14k xxxx. 3 x 4.

§14p vložen xxxxxxx předpisem x. 367/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§14x

Xxxxx xx správnímu xxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §37 odst. 3, §41, §45 xxxx. 2 a 4, §71 xxxx. 3, §80 odst. 4 písm. x) xx d), §140 xxxx. 2 a §146 správního xxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí poskytovatele xxxx přípustné odvolání xxx rozklad. Obnova xxxxxx se nepřipouští. Xxxxxxxxx řízení se xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx podle §153 xxxx. 1 písm. x) správního xxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. x účinností od 1.1.2018

§15

(1) Řízení x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxx být zahájeno, xxxxx-xx po vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci

a) x xxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo návratná xxxxxxxx xxxxxxx poskytnuta, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx zjištění, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční výpomoci xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx právem Evropské xxxx, nebo

d) ke xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx poskytnuta, xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise x xxxxxxxxx16a) nebo x xxxxxxxxxxx navrácení16b) veřejné xxxxxxx,

x) xx zjištění, xx byl xxxxxxx xxxxx nelegální práce34); xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx obecné xxxxxxxx x správním xxxxxx.15)

(3) Xxxx-xx rozhodnuto o xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x), xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dotace xxxx xxxx části xxxx předčasné xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

§16

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z účtu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx chovatelského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních zákonů16a) xx bankovní xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondů Xxxxxxxx unie xxxx x finančních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x úvěrů xxxxxxxxx Xxxxxx republikou,

se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx smluv xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spočívajících x provádění xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx vypořádání záloh xx státním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx po dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§17

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "dohoda"), xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxx x návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§18

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

§18x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veškeré dokumenty x údaje, s xxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí x kterými se xxx rozhodování x xxxx xxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxx úplnost xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxx je xxxxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x údaje xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx36),

x) xxxxxxxxx x xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnout o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx užít xxxxxxxx xxxx37),

x) xxxxxxxxx a xxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx38),

x) utajované xxxxxxxxx39),

x) xxxxxxx xxxxx40),

x) xxxxxxxxx x údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v zemích x nedemokratickou xxxxxx xxxxx.

(3) Vychází-li xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx tak, xxx xxxxx být xxxxxxxxxx xx internetových stránkách.

(4) Xxxxxxxxx a údaje xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x x jaké souvislosti. Xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x údaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx na xx odkaz. Xx xxxxx i pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx někým xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x údaje podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx xx obdržel. Xxxxxxxxxxxx xx zveřejní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx termín xxx xxxxxxxxx určitých xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx den xx uplynutí termínu. X xxxx poskytovatel xxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xx poskytovatele xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, neprověřuje.

(6) Xxxxxxxxxx dokumentů x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, x xx bez xxxxxx xx skutečnosti, xxxxx xxxxxxx po xxxxxx zveřejnění.

§18a vložen xxxxxxx předpisem č. 171/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2012

Xxx 6

Poskytování xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§19

(1) Xxxxxxxx xxx výpočet xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxx xx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx nebo zvláštní xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX FONDŮ, XXXXXXXX XXXXXXXX SAMOSPRÁVNÝCH XXXXX, XXXXXXXXXXXX SVAZKŮ OBCÍ X XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx, rozpočtů státních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; zpráva xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx záruk, vývoje xxxxxxxx dluhu, jejich xxxxxxxxx analýzu, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx hodnotí xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx a xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx ji xxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx, xx ji xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výbor Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx umožňujícím dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, příspěvkové xxxxxxxxxx, územní samosprávné xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx, státní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xx státního rozpočtu xxxx povinni předkládat xxxxx potřebné xxx xxxxxxxx hodnocení plnění xxxxxxxx xxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx údaje potřebné xxx průběžné hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, za xxxxx byla poskytnuta xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx celky, xxxxxx xxxxx, dobrovolné xxxxxx obcí x Xxxxxxxxxx rady regionů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Obce x dobrovolné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx tak xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kraje, xxx xxxx xxx xxxxx. Kraje, xxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předložit xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx do splnění xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního předpisu xxx xxxx xxxxxxx.16)

(6) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx rozpočtu xx xxxx závaznými xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(2) Při xxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx ukazatelem státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x rozpočtové xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Účelově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dalšího rozpočtového xxxxxxxx, kterým xx xx měnil xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx nebudou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx použity xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vládní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA V

ÚHRADA XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX REZERVA

§22

Úhrada potřeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Vznikne-li xxxxxxxxxxx složce xxxxx x průběhu roku xxxxxxx úhrady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx ji xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx jiného, xxxx naléhavého xxxxx, xxxx použitím mimorozpočtových xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx (§45 xxxx. 3). Xxxx provedením xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx potřeba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkolů x xxxxx xxxxxxxxxxx období, x xx po xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyššími výnosy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nezajištěné xxx poskytnout xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§27).

Xxxxxxxxxx opatření

§23

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx závaznými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx závazných xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozpočtu,

b) xxxxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) x §24 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx příjmů xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx závazného xxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxx §25 odst. 10.

§24

(1) Xxxxx nebo xx xxxxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezabezpečených xx státním xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx úsporami xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx výše x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x které se xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxx x kapitole, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx některého xxxxxx x xxxxxxxx, a xx xxx omezení, xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příjmů a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx prostředků odpovídajících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolufinancování xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx omezení xxxxx xxxxxxx x) a xxxxx xxxxxxxx 3,

d) xxx xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx xx výši částky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx organizačních xxxxxx xxxxx xxxxx §48 xxxx. 7, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx jiný xxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx prostředků zabezpečených xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx účelovost daná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spolufinancované z xxxxxxxx Evropské unie xxxx x finančních xxxxxxxxxx, xxx dopadu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx zvýšení jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 10 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za předpokladu, xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx kapitoly.

(2) Omezení xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx použití xxxxxx rozpočtové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx kapitoly Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxx.

(3) Povolit přesun xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změnu jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kapitoly xxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxx jeho xxxxx x příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxx ukazatele o xxxxxx, x kterou xxxxxxxxx výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské unie xxxxx vyšší, xxx xxxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx využít xx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx rozpočtovaných na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx rezervních fondů xx tento účel, x xx vyčerpání xxxxxx xxxxx §47.

(5) Xxxxxxxx žádost o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx vyřídí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xx 30 kalendářních xxx, xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x termínech, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx Poslaneckou sněmovnu xx xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxx jestliže x xx Poslanecká sněmovna xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx. 4 x xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx kontrolní xxxx, Xxxxxxxx Veřejného ochránce xxxx a Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx být provedena xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§24x

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti podle §26 xxxx. 2, xxxxxxx obdobně podle §14 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx, za kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) stanovit nižší xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně. X xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 6 xxxxxxx.

§25

(1) Organizační xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x přesunům prostředků xxxxxxxx rozpočtu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§45 xxxx. 3), o xxxxxxx úspor x xxxxxxxx xxx (§47) x o xxxxxxx xxxxxx xx pojistné xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxx xxxxxxx kapitoly x xxxxx rozpočtu xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx daní, x podílu na xxxxx, pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení, příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx, které xxxx rozpočtovány jako xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx mechanismů a x xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx zřízený xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx; tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příjmem xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx přijaty x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxxxxxxxx složky xxxxx x ani x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vázat xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx vláda,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxxx financovány xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xx výši, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xx Národního xxxxx xxxxx §7 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Operace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, vázáním odpovídající xxxxx běžných xxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nutného xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx byla xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepostačující xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úhradu tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx přesunem xxxxxxxxxx uvnitř svého xxxxxxxx.

(5) Výdaje xxxxxxxxxxx xxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxx xxx xxxx rozpočtovanou xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx skladby xxxx neoprávněným xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního rozpočtu. Xxxxxxxxxx xxxx druhé xx nevztahuje xx xxxxx záloh v xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přesně xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx změny podřízenosti xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx protokoly xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtová xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x návrzích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx může xxxxx xxxxxx účelově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se souhlasem xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx nesmí xxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozpočtových výdajů xxx souhlasu xxxxxx, xxxxx xxxxxx nařídil xxxx odsouhlasil.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx přesuny xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx 31. prosince xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx změnou údajů xxxxxxxx x rozpočtovém xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxx jsou xxxxxx x rozpočtovém xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, které xxxx x rozpočtovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem podle §34 xxxx. 4, xxxxxxx xxx předmětem xxxxxxxxxxxx opatření.

§26

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozpočtové xxxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 písm. x) a x) xx x),

x) xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx rozpočtového opatření,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx požadavku xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx na jejich xxxxx x doložení xxxxxxxx xx nemožnosti xxxxx x xxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxx xx snížení xxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na snížení xxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx, včetně uvedení xxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;§3 xxxx. x) xxx 4 x §12 xxxx. 4.

(2) Organizační xxxxxx xxxxx, jejíž rozpočet xxxxxx se snižuje xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx x), může xxxxxxxx obdobně podle §14 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx být prostředky xxxxxxx. Může také xxxxxxxx nižší xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vztahující se xxx x celkové xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx případě xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxxxxx. X xxxxxxx, xx se xxx takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx mohou být xxxxxxxxxx zařazeny do xxxxxxxx rozpočtu.

(3) Organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx snižuje xxxxx odstavce 2, xxxx postupovat xxxxx §14f xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx být xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxxx xx organizační xxxxxx státu, jejíž xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx x §44a xxxx. 1.

§27

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx nezbytných, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx vytváří xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vládní xxxxxxxxxx rezerva xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 0,3 % xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxx rozpočtový xxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxx rozpočtové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxxxxx xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX

§28

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro ně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx členům xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx správní xxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx.

(4) Zůstatky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx do následujícího xxxxxxxxxxxx roku.

(5) Název xxxxxxxx fondu musí xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxx".

(6) Poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx státního xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXXXX XXXX NÁVRHU

§29

Státní xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx závěrečný xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zpracovávané x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx.

(3) Přílohu státního xxxxxxxxxxx xxxx tvoří xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx rozpočtového hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí, Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejní xxxxxxxxxxxx spolu se xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx.

§30

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x součinnosti xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx regionů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx. Současně xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxx přebytku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx schodku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx, územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx obcí, Regionální xxxx regionů xxxxxxxxxxx x státní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu. Xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím krajů x xxx, xx xxxxxxxxxx svazky xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kde mají xxx xxxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxx x Regionální rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje xxxxxxxx xx financování xxxxxxxx (§12) předkládají xxxx a dobrovolné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxxxxxx. Strukturu, xxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxx xx vypracování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx kapitol, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí, Xxxxxxxxxxxx xxx regionů xxxxxxxxxxx x státních fondů.

(4) Xxxxxxx kapitol sestavují x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxx závěrečného účtu xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Správce kapitoly xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výborech Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 30. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanoveného x xxxxxx x státním xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x úhradě xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx, xx přebytek, xxxxxxxx xxxx část xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx x běžném xxxxxxxxxxx xxxx, převedou se xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX VIII

MIMOŘÁDNÝ XXXXXX XXXXXXXXX ÚČET, NOUZOVÝ XXXXXX ROZPOČET X XXXXXXX XXXXXX ROZPOČET

§31

Vypracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státu

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx18) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §29 x 30 x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nouzového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §8 x xxxxxxxxxxxx x možnému xxxxxxxxx časového xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx.

(3) Návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx správci xxxxxxx x xx 15 xxx ode xxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§32

Vypracování xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu po xxxxxxxxx válečného xxxxx

(1) Xx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx19) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx válečného xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo obdobně xxxxx §31.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXX A XXXXXX XXXXXXXX AKTIVA A XXXXXX

Xxx 1

Řízení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§33

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pokladny

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxx podřízené xxxxxx pokladně").

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx pokladny x účty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x jednotné xxxxxxxx xxxx, případně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxx poskytuje Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx služby41). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podřízeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtům státní xxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Celkový xxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxx podřízených xxxxxxxxxxx souhrnným xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Obsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se vedení xxxxxxxxxx účtů xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx mezi ministerstvem x Xxxxxx národní xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx.

(6) Majitelé xxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx povinni xxxxxxxxxx ministerstvu informace xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a pohybech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účtech xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx souhrnného xxxx xxxx příjmem xxxxxxxx rozpočtu a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx u xxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 1 xx 10, 15, 17 a 18 xxxx výdajem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 11 xx 14 a 16 mohou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx vedené xx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokladně. Xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 1 xx 10, 15, 17 a 18 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokladně. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vedené na xxxxxx podle §3 xxxx. x) bodů 17 x 18 xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokladně, xxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Majitelé xxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 11 až 14 x 16 xxxxxx xx ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxx plnění xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 5. Výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb Xxxxx xxxxxxxxx2a) se xxxx xxxxxxxxx režimem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx účtů xxxxx §3 písm. x) xxxx 11 xx 14 a 16 xx 18 se xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx uloženy na xxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx x dohodnuté xxxx a na xxxxxx stanovenou xxxx. Xxxxxxxx této dohody xx xxx sjednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9. Xxxxxxx xxxxxx nahrazující xxxx může ministerstvo xxxxxxx x majiteli xxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxx 17 a 18.

§34

Řízení likvidity státní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potřebná k xxxxxxxxx pokladního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx výše 15 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx provizoria, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a prodejem xxxxxxxx dluhopisů. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxx tohoto xxxxxxx, x dále x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výdaji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zdroje Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx11f) x xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie, x xx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxx krytí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednotlivých souhrnných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právnickým xxxxxx podle §35 xxxx. 5 x xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pokladny se xxxxxx operacemi nemění. Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 6 xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušná k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rozpočtu, x xx x rozsahu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Předběžná xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx výdeje xxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx rezervace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozpočtového xxxx, x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxx peněžních prostředků x rozpočtovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx organizační složky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odmítne. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx hotovostí, transakce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platební xxxxx a xxx xxxxxxxx xxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx systém xxxx x provozu, xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xx pokyn xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. x) termíny x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx provádění platebních xxxxxxx xx účtech xxxxx §3 písm. x); xxxxxxxxxx §33 xxxx. 8 věty xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(8) Na xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zřízených v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 a mohou xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhu. Tyto xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx, nejdéle xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx. Účty xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxx zřízených v xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxx.

§35

Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx právnická osoba xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x investičními xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xx státními xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx dluhopisy,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx platební xxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx20),

x) vést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x provádět související xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx; existence x xxxxx xxxxxx vypořádacího xxxxxxx se Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx,&xxxx;xxxx xxxxxxxx imobilizovaných xxxxxxxx dluhopisů, nebo xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxx státního xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) může xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tuzemská xxxx zahraniční osoba, xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) může xx xxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 1, xxxxx xx vykonává xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nepodléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x není x xxxx třeba xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx oprávnění.

(4)Ministerstvo x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokladny x xxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x prodeje státních xxxxxxxxx, x přijatých xxxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ministerstva xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx plnění dluhů xx smluv, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rezervu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukládat xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxxxx prostředky a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úvěry xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx států nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx právnickým osobám, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podle §3 písm. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeními, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx škod x národním xxxxxxxxxxxx. X souvislosti s xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úrokových x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(6) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 3 a xxxxx xxxxxxxx 5&xxxx;x podle §35a xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, splátky xxxxxx xxxxxxxx x úvěrů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a úroky x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx státního rozpočtu.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schodku xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx jmenovitých hodnot xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jistin xxxxxxxx xxxxx, za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právnickým xxxxxx xxxxx odstavce 5, xx účelem plnění xxxxx ze xxxxx, xxxxx xx sjednává xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx zajištění podle xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxx xxxxx. X souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci.

§35x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx projektů.

(2) Xxxxxxx x úvěru xxxxx xxxxxxxx 1 sjednává x uzavírá xx Xxxxxx republiku ministr xxxxxxx. X xxxxxx xxxx a povinností Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x úvěru x x hospodaření x peněžními xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx výdajů, xxxxx xxxx xx státním xxxxxxxx rozpočtovány. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozpočtovány.

(4) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §35 xxxx. 6 xx xxxxxxxxxxx zápůjček x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx konkrétních programů xxxx projektů.

§35a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 128/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 10.5.2016

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pasiva

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx správu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy jsou

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx převedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx základě rozhodnutí Xxxxxxxxxx sněmovny a xxxxx peněžní prostředky, x kterých xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21),

x) xxxxxxxxx účasti xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x se xxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx státu x úvěrů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xx státních finančních xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx,

x) xxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx každý xxx, xx kterém xxxx příjmy pojistného xx důchodové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxxx. Příjmy xxxxxx účtu tvoří x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx vlády xx xxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx nebo podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxx xxx použít xxxxx xx xxxxxx na xxxxx důchodového pojištění x xx převody xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxx x výdajů. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prostředky xxxxxx xx xxxxx xxxx ukládat xx xxxx xxxx investovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x do xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35 odst. 1 a §35 xxxx. 2 obdobně. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx příjmem xxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx státního závěrečného xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, majetkové účasti státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx a se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitol, xxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx rozsah x xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx. X použití xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ministr xxxxxxx. Xx platí x xxx poskytnutí dotace xxxx návratné finanční xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv. Xx xxxxxxxxxx dotace x xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx §14 xxxx. 1, 3 až 6 x 10 xx 13 x §15 xxxxxxx.

(6) Ministerstvo xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx výkonu xxxxxx xxxx vedených na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx21a) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a nabývat x xxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je x xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx21a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx rizik. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx základě x xxxxxxxx xxxxxx obchodníků x cennými xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jmenovitým xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dluhopisů; xx státních finančních xxxxx xxxx nevstupují xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které byly xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účet, který xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, po xxxx, xx jsou xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx dluhopisy nabyté xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx xx státem xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x nesplacené části xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx dluh tvoří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu, která xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl xx xxxxxx xxxxxxx produktu xxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Vláda xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x státním rozpočtu.

XXXXX X

HOSPODAŘENÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

§37

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx fond xx souhrn

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx projektů xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx x Evropského xxxxxxxxxx xxxxx4a),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx) x

x) xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x nich.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx platební orgán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx Xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx používají x xxxxxxx s principy xxxxxxxxxxxx výhledu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx z mezinárodní xxxxxxx.

(4) Hospodaření a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtech Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Při xxxxxxxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 a řízení x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §14 x 15 xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva, jíž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx uskutečňování xxxxxx xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx porušení xxxxx xxx hospodaření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 x 44a.

(2) Částky neoprávněně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx je xxxxxxxxxxx použil xxxx xxxxxxx, povinen xxxxxx xx Xxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx [§6 odst. 1 xxxx. x)].

(3) Xxxxxx-xx Evropská komise x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zadržených xxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx x Národního xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x Národního xxxxx do rozpočtu Xxxxxxxx xxxx. Nejsou-li xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx fondu, xxxxxxx xx xx státního xxxxxxxx; xx vrácení xxxxxxxxxxx použitých nebo xxxxxxxxxx prostředků do Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ze státního xxxxxxxx se xxxxx xxxx uložený Xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a xxxxxxx-xx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xx Národního xxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xx z Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx se xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX

§39

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xx hospodaření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřady, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze státního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, prostředky Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx poskytnutými x Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx22) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hospodárnost, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxx xxxxxxxx. Je-li zřizovatelem xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§40

§40 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 320/2001 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2001 Sb.

§42

§42 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2001 Sb.

§43

Xxxx-xx prostředky xx xxxxxxxxx poskytovány prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx, postupuje xx xxx xxxxxx xxxxxxxx kontrole xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.22)

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

§44

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx

x) neoprávněné xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx,

x) neoprávněné xxxxxxx xxxx zadržení peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, státního xxxxx, Národního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jejich příjemcem,

c) xxxxxxxxxxx odvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 6,

x) neuložení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx odvodu stanoveného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx ustanovení §45 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 10 x §52 odst. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xx účtu xxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx vypořádání, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx finanční vypořádání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanou xxxxx §75 xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 7 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo Národního xxxxx,

x) porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx dohodou x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxx, xx který xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx kterému xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx fondu, Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xx xxxx příjemce; xxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxx přijetí xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx počítá ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx kterého xxx xxxxxxxx na xxxxxxx platebního xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx neoprávněné xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xx

x) prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx kryté prostředky x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z Národního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxxxx krytých x Národního fondu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxxxxxx výdajů, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x Národního fondu,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx předfinancování xxxxxx, které mají xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu,

i) xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx.

(3) Peněžními prostředky

a) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), c), x) x x) xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx, xxxxx xx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), x), x) x x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx složkou státu, xxxxx je xx xxxxxx označí,

c) xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx jiné xxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x), x) x x),

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. j) xx xxxxxxxx peněžní prostředky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b), d), x) a h).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve výši, x xxx obdržela xx xxxx příjmový xxxx státního rozpočtu xxxxxxx prostředky x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx prostředků x Xxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxx, již xx oznámil xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx prostředky podle xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtované x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxx xxxxxxxx xx svůj xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx správce xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxx x), které xxxxxxxx,

x) xxxxx odstavce 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxx xx xxxxxxx xx xxxx příjmový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Národního xxxxx, xxxx xx xxxx, již jí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx podle písmene x), xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x níž xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky x rozpočtu Evropské xxxx xxxxx prostředků x Xxxxxxxxx fondu, xxxx ve xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx kapitoly xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky

a) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), x xxxx této části, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx účet xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx,

x) podle odstavce 2 xxxx. x), x xxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx obdržet na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtu peněžní xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx,

x) podle odstavce 2 písm. g), x výši této xxxxx, jestliže xx xxxxxxx na svůj xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx kromě xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dotaci xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx §14 xx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx financovány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), f) xxxx x), uvede x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kolik tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx [§14 odst. 4 xxxx. h)].

§44x

(1) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx, která porušila xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtovou xxxxx

1. xxxxx §44 xxxx. 1 písm. x) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x),

2. xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x) xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxx mimorozpočtových fondů,

3. xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x), x), x) x x),

x) státního xxxxx, xxxxxxxx porušila xxxxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx,23) mimo prostředky xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spolufinancované x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtovou xxxxx xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx finančních aktiv, xxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 odst. 1 xxxx. b) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 odst. 1 písm. b) xxx, xx neoprávněně xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxx xx xxxxxxxx xxxx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kázeň xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx porušila rozpočtovou xxxxx podle §44 xxxx. 1 písm. x), c) nebo x), je xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxx finančního úřadu xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx, xxxxx porušila xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx

x) státního rozpočtu, xxxxxxxx porušila rozpočtovou xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) tím, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 písm. x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 odst. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx není státním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kázeň xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) tím, xx neoprávněně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xx xxxxxxxx fondu xx programy nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx porušila xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) tím, xx xxxxxxxxxxx použila xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv,

d) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtovou xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 písm. b) xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Národního xxxxx, xxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx x)&xxxx;xxxx prostředky xxxxxxxxxx xx státního xxxxx na programy xxxx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtovou xxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx j),

e) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, která xx xxxxxxxx dotaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxx. x) tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadržela xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §44 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činí

a) x případě neoprávněného xxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o ní xxxx xxxxxxx jedno xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxx §14 odst. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vycházející x procentního rozmezí nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx stanovení xxxxxx xxxxxx vezme xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x případě xxxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx §26 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx případech xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx a porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek bude xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoveného podle §14 xxxx. 5, xxxxxxxxx-xx výslovně poskytovatel xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx státu v xxxxxxx s §24a x §26 odst. 2 xxxxx.

(6) Odvod xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx se neuloží, xxxxxxxx xxxx xxxx x souhrnu za xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx použitým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxx povinnosti xxxxxxx odvod za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx.

(8) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx prostředky xxxxx §44 odst. 2 xxxx. x), d), x) nebo x), xxxx xxx zadržení xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx se odvod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pro státní xxxxxxxx x odvod xxx rezervní xxxx xxxxxxxxxxx složky státu, xxxxx dotaci xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx Xxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx byla z xxxxxx xxxxxxxxxx složena [§14 odst. 3 xxxx. x) x §44 odst. 6]. Xxxxxxx-xx porušitel xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx poměr z xxxxxxx xxxxxx, x xx ke xxx xxxxxxxxxxxxx použití.

(9) Xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx nemůže být xxxxx než xxxxxxx xxxxxx dotace, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx tímto xxxxxxx.

(10) Za xxxxxxxx x odvodem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinen zaplatit xxxxxx xx xxxx 1 promile x xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx počítá xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, do xxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx odvodu x xxxxxxxx případů, xxx příjemcem xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx. X těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx [§6 xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxxx, které x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx 500 Xx, xx xxxxxxxx.

(11) Správu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxx podle daňového xxxx24a). Porušitel xxxxxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx informace xxxxxxx xxx správě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Národního xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx kontrole xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odvodu xx xxxxxxxx rozpočtové kázně; xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničí. Xxxxxx, xxxxx vzniklo x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx splatné xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Odvod x penále xxx xxxxxxx xx 10 xxx od 1. xxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx rozpočtové xxxxx.

(12) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx penále xx xxxxxxxx s ním, x xxxxxxxx odvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxxx §44 odst. 2 xxxx. x) x x).

(13) X xxxxxxxxx nebo částečné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxx penále xxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x prominutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx. Xxxxx 1 roku xxxxxx xxx xxx

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx daňového xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx skončení obnoveného xxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle daňového xxxx do dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zahájení xxxxxx xxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx do dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx do xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XIII

HOSPODAŘENÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

§45

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx x rozsahu členění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výdaje xxxx xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkových trestních xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zákonem.

(2) Organizační xxxxxx xxxxx je xxxxxxx dbát, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plnila xxxxxx úkoly xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Prostředky, xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx může čerpat xxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kapitoly x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§24, 25 x 47).

(3) Organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, peněžité xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxx xxxxxx vymezení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx24b). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xx xxxxxxxxxxx reprodukce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x záměn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příjmů x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx rozpočtové xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxxx soustřeďuje xx vém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zůstatky xxxxxx xxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxx ke xxx 31. xxxxxxxx xxx, xxx výsledný zůstatek xxxxxx xxxx xxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x České národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx výdajový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxxx organizační složky xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx příjmový x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtu xxx xxxxxx kapitolu, xxxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zřizují xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x výdajů dané xxxxxxx předpisem vyplývá, xx nejsou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí zřizuje xxxxxxxx účet xxx xxxxxx zálohy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek, které xxxx zastupitelskými xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx x bank xxxx, ze kterých xxx uskutečňovat xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxx lze z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx možné xxxxxxx jiným způsobem.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx nepropadají.

(9) Xxxx xxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx omylem došlé xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx měsíc xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, prostředky, xxxxx xxxxxxx kapitol xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx částky pacientů x xxxxxxxx x xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx a pro xxxxxxxxxx kulturních xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx příjmy xx xxxxxx účtech x xxxxxxxxx výdaje x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx státního xxxxxxxx soustředěné na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx organizační xxxxxx státu xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx na její xxxx, případně do 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx mají být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxx, odvést do xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazné ukazatele xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich vymezení x xxxxxx podle xxxxxx č. 133/1985 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou vybraných xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozpočtu xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxx pro xxxxx požární xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Hasičském záchranném xxxxx České republiky xx základě právního xxxx, kterým byly xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(12) Ministerstvo xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastní xxxxxx Xxxxxxxx xxxx25a).

§46

(1) Organizační složka xxxxx může převést xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxx mezd, xxxxx, náhrad platů x xxxxxxxxx plateb xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výdajů s xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se mzdou xxxx xxxxxx xx xxxx cizích prostředků xxx, xx mohou xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx souvisejícími x výplatou xxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výplatu xxxx, náhrad xxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx x ostatních xxxxxx xx provedenou xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdou xxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx běžného xxxx na účet xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převede xxxxxxxxxxx složka státu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx měsíc prosinec.

§47

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) konečným xxxxxxxxx xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) profilujícími xxxxxx xxxxxx

1. na platy xxxxxxxx zaměstnanců42),

2. xx xxxxx x ostatní xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx43) xxxxx platů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. na xxxxxxx provedení dostává Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jejich xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

4. xx xxxxxxx provedení xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x finančních xxxxxxxxxx,

5. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx peněžní prostředky xxxx jejich část xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. na xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3,

7. účelově xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 x 4,

8. xx xxxxxx x xxxxx25b),

9. na xxxxxxxx xxxxx25c),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1. ledna xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xx xxxxxx xxx x skutečnými xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výdajů xx xxx 1. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). O xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxx částku, x xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx rozpočet xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx stane xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx takovou xxxxxx xx částka xxxxxx x nespotřebovaných xxxxxx xxxxx.

(3) Rozpočet xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx a Xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x nespotřebovaných výdajů xxxxxxxx xx

x) xxxxxx x nespotřebovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xx platy xxxxxxxx zaměstnanců42),

2. na xxxxx x ostatní xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx43) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie; ty xxxx xxxxx na xxxxxx x nespotřebovaných xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx xxx xxxxx peněžními xxxxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx, a xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nespotřebovaných xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx člení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. xx xxxxxxx xxxxxxxxx dostává Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x finančních xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxx xx xxxxxx x nespotřebovaných xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx xxx kryty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx, x xx nároky xx zbývající části xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xx jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republika xxxxxxx prostředky nebo xxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx,

6. xx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3; xx xxxx člení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 3 x 4; xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

8. na xxxxxx x xxxxx25b),

x) xxxxxx x nespotřebovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tytéž xxxxx, na xxx xxxx vyčleněny podle xxxxxxxx 4, x x xxxxxxxx x xxxxxxxx spolufinancovaných z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podle §13 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxxx x projekty, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx neprofilujících xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; na xxxxxxxxxxx výdaje je xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(6) Nároky x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx

x) x částky, x xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a které xxxx xxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xx programy a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx podle §13 xxxx. 3, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx vláda xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, x xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx již xxxxxxxxx,

x) x profilujících xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx pomine xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxx měsíc xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§3 písm. x)] xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vychází z xxxxxxxx nároků z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx nevzniká

a) xxxx-xx vykázán xx xxxxxx xxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 za xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 9.

§48

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tyto xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxx,

x) fond kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) prostředky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx použitých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x), x), g) x x) a penále xx xxxxxxxx s xxxx,

x) příjmy x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) prostředky xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx45).

(3) Organizační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xx na

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničí x xxxxxxx xxxx, x xx dále xx

1. xxxxxxxxxx, xxxxx xx byly poskytnuty xx určitý účel, x xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

2. prostředky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx bez uvedení xxxxx,

x) odvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x x) x xxxxxx xx xxxxxxxx x nimi; xxxx odvody x xxxxxx xxxx člení xxxxx xxxxxxxxx účelů; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx organizační složka xxxxx určila xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příjemci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kázeň x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx odvody xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx45).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx určitý účel, xxxxxxx na xxxxx xxxx x prostředky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx uvedení xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx rozpočtem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx výdaje, xxxxx x mimořádných xxxxxxxxx povolí vláda,

b) xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. b) xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) používá xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) prostředky xxxxxxxxxx x xxxxx zábrany xxxx používá na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx46).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx rezervního fondu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nespotřebovaný xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. §45 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx zde xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx do xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §44a odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxx xxxx možné xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx [xxxxxxxx 4 xxxx. x)], xxxxxxx už xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxx nejpozději xx lhůtách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, x xxxxxx xxx xxxxxxx nebo projekt xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rezervních xxxxx xxxxx §47 xx znění účinném xxx dne 7. xxxx 2004 do xxx 29. xxxxx 2008 může xxxxx xxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxxxx xx příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx x použity buď xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §24 odst. 1 písm. d).

(8) Xxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx platy x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost, na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx činnostech žákům xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vědeckým xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx studijních xxxxxxxx. Xxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základního xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x je xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x státní xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx vědeckým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, kteří při xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx rodinným příslušníkům xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s fondem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx.

§49

(1) Organizační xxxxxx xxxxx není, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úvěry, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze z xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.26) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx k vypořádání xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxx, kterým xxxx xxxxxxxx náhrada podle xxxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx č. 229/1991 Sb., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx35).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejvýše xx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x služeb. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx měsíčního xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx do rozpočtu. Xxxxx věty xxxxx x druhé xxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx dodávky xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x záloh xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím platebních xxxxx, u záloh xxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx26a) a x xxxxxxxxxxxx xxxxx x časopisů; xxxxxx xxxx x těchto xxxxxxxxx nesmí být xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 12 xxxxxx. Xxx financování xxxxxx programů xx xxxx xxxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx lze poskytnout Xxxxx xxxxx xxxxxx xx výplatu důchodů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx následujícího.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x penále ze xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx jde o xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx x fondem kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dary xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx-xx tak právní xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nařízením xxxxx xxxxxxx, podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx, které xx xxxxxxx.

(7) Organizační xxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx přijatými xxxxxx, jen xxx-xx x

x) prostředky vydané x rozpočtu a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozpočtovém xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx výdaje, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů, zejména xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx.

(8) Kompenzovat xxx xxx konkrétní podle xxxxxxxxxx xxxxxxx přesně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vztahů.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(10) X příjmových účtů xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx vracet xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx clech xxxxx §6 odst. 1 xxxx. x), zálohy xx xxxx příjmy, xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx tresty x kauce, xxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx příjmy xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo k xxxxxx přijetí xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce vracet xx účty Xxxxxxxxx xxxxx prostředky, které xxxx x běžném xxxxxxxxxxx xxxx z Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Organizační xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx část xxxxxxxxx xx penzijní připojištění12a), xxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx34) x xxxx xxxxxxxxxx na soukromé xxxxxxx xxxxxxxxx12b), které xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x pojišťovnou xxxxx x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb. Xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx vyhláška o xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

§50

(1) Organizační xxxxxx xxxxx financuje xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x státním rozpočtu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx x posílení xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 použít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, prostředky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx Fondu xxxxxxxxx majetku xxxxx x finančními xxxxxxxxxx x výnosu prodeje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxx přijaté xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X tyto xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx účet státního xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na financování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxx příjmů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx rok se xxxxxxx jen platby, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx složka státu xxxxx příjmy xxxxxxx x xxxxxxxxx tak, xxx nejpozději do 31. prosince xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx její xxxxxxxx rozpočtový xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x minulého xxxx a x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx o xxxxxxx rozpočtového xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxx zahraničních xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněni xxxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx, xxxxx působí v xxxxxxxxx x kterým xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxx, které xx možné zřídit x xxxx v xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději x 31. prosinci rozpočtového xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx. Nejpozději xx xxx vyúčtování zálohy xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx ministr zahraničních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodařící xx zálohou, musí xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx27).

(4) Vnitřní xxxxxxxxxxx jednotka, xxxxx xxxxxx jiné rozpočtové xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx, cel xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nejpozději xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx příjmy odvedeny.

(5) Xxxxxxxx xx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vybírat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x nich xxxxxx xxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zahraničí, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx x soustředění xxxxxx příjmů x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx zajistit pravidelný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se považují xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku. Zálohy xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxx §45 odst. 6 xxxx zastupitelské xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Úroky x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 6 xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx za bankovní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Zůstatky xx xxxxxx účtech xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx získanými xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatými xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx fondů, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, x peněžními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Národního xxxxx. Xxxxxx činností je xxxxxxx vymezená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx28) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx činností xxxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zahrnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx s xx xxxxxxxxxxxxx službami, xxxxx xxxx předmětem xxxx xxxxxx činnosti.

(3) Xxx xxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vždy rozpočtuje. Xxxxx xxxxxx nemusí xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx poskytnutých xxxxx §54 odst. 1 xxxx. x) x x) a xxxxxxxxxxx xx rezervního fondu xxxxx §54 xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxx xxxx, xxx plnila xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými disponuje, xxxx používat xxx x účelům, xx xxxxx xxxx určeny, x xx na xxxxx nezbytných potřeb, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx organizace. Úhrady, xx kterým se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx roce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx tento xxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladů a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neodpovídá xxxxxx rozpočtované výši x xx xxxxxxxxxx, xx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Příspěvková xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx odvést xx xxxxxxxx xxxxxxxx příjmy x xxxxxxx nemovitého xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx kterým hospodaří, x xxxxxxxx příjmů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničí xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx u xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx výnosů x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zřizovat x xxxx účty, xx kterých xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx související x pracovní cestou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx uskutečňovat další xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem.

§54

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zřizovatelem xxxx

x) xxxxxxxxx xx provoz xx státního rozpočtu xxxx odvod z xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) individuální x xxxxxxxxx dotace na xxxxxxxxxxx programů x xxxx,

x) návratná xxxxxxxx xxxxxxx,

x) odvod x xxxxxx,

x) dotace xx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxx mají xxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx rozpočtu na xxxxxxxxxxx těchto výdajů,

f) xxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx svěřeny xxxxxxx xxxxxxxxxx z finančních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx financování xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtované xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx její xxxxxxxxxxxx výnosy překračují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx provoz x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx může zřizovatel xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx zpravidla xx xxxxxxxx xxxxxx zabezpečovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, krátí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx odvod x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příspěvek. Xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřizovateli neprodleně xxxxxxx. X případě xxxxxxxxx nerozpočtovaného odvodu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx termín xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Návratnou xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx zhoršeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §55 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx o úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledku xxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. c), xxxx být xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxx zhoršený xxxxxxxxxxx výsledek uhrazen.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxx objem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx; x xxxxx případě xxxxx xxxxxxx odvod xxxxxx převyšovat objem xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxx, a xx xx výše zdrojů x tomto xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, převádějí xx xx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx stanovený účel. X rezervním xxxxx xx tyto zdroje xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nebyly xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx který xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§55

(1) Hospodářský xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx hospodaření x xxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xx zdanění.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xx běžný xxx xxxxxx ztrátou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "zhoršený hospodářský xxxxxxxx"), xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx úhrady do xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx zisku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "zlepšený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx") příspěvkové organizace x xxxxxxxxxxxx rozpočtovém xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ani ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx roku následujícího xx xxxx, z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx nezbytné, xxxxxxx xxxxxxx doposud xxxxxxxxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X tomu xxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx.1)

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zlepšeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx organizace, které xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, x xx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx kontroly v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxx nevztahují na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxx zhoršený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převodem xxxxxxx x xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání x církvemi52).

§56

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx reprodukce majetku,

c) xxxx odměn,

d) xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx zlepšený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxxx xxx, a to xxxxx:

x) xx xxxxx xxxxx xx xxxx 80 % zlepšeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx 20 % xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostředků xx xxxxx,

x) do xxxxx reprodukce xxxxxxx xx xxxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxx schválení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v roce xxxxxxxxxxxx po roce, xxx xxx zlepšený xxxxxxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§57

(1) Rezervní fond xx xxxxx xx xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxx §56 odst. 2 xxxx. c), x xxxxxxxxx peněžních xxxx, x prostředků xxxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 7 x x xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu lze xxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2,

d) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx časového xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) X úhradě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxx zřizovatele xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx účtuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx krytí xxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §54 odst. 7 xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebylo.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§58

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tvoří

a) x xxxxxx hmotného x nehmotného dlouhodobého xxxxxxx,16)

x) z přídělu xx zlepšeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx,

x) x xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sbírek xxxxxxxx na xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyla xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx účelově xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx používá

a) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x udržování xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx krátkodobého xxxxxxx,

x) x xxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx reprodukce xxxxxxx xxxxxxx xxx financování xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b) xx účtují do xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx bezúplatném převodu xxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx příspěvkovou organizaci xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

§59

(1) Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Z fondu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.29)

§60

Xxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx přídělem xx xxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx objemu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx mzdy x náhrady xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx práci xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx činnostech xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vědeckým xxxxxxxxxx x zaměstnancům xx studijních xxxxxxxx. Xxxx kulturních a xxxxxxxxxx potřeb xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základního xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx účetní xxxxxxx. Je xxxxxx x zabezpečování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx zaměstnancům x xxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx zaměstnancům xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odborných xxxxxxx a učilišť, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, kteří při xxxxx odchodu do xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxx nebo fyzickým xxxxxx. Xxxxx příjmy, xxxx tvorby a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx.

§61

Příspěvkové organizace xxxxx xxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx v xxxxxxxxx fondu dostatek xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx vrub xxxxxxx xxxxxx činnosti,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx fondem; xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředků, mohou xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze z xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx tak xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) Příspěvková xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, dodavatelské xxxxx na financování xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx souhlasem ministerstva, x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx opožděnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkonů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx12a), xxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx34) x část xxxxxxxxxx xx soukromé xxxxxxx xxxxxxxxx12b), xxxxx xxxxx zaměstnavatel pojišťovně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pojistníkem x pojišťovnou pouze x fondu xxxxxxxxxx x sociálních potřeb. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

§63

(1) Jiná xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od hlavní xxxxxxxx. Pokud příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxx předmět a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 30. xxxx xxxxxx, xx statutární xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby byla xx xxxxx rozpočtového xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, aby v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku.

Díl 3

Společná ustanovení xxx hospodaření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx organizací

§64

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx x tento zákon xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, plní tuto xxxxxx xxxxxxx kapitoly, xx xxxxx rozpočet xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx k xxxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxx zřizovateli, xx x xxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitoly, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§65

§65 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2012 Sb.

§66

Xxxxxxx finanční vztahy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx také xxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, se kterými xxxxxxxxx jiná xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnancům

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xx drobné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

x) v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxx účelu, xx xxxxx byly poskytnuty, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíční xxxxxxx jako zálohy xxxxx, které musí xxx vyúčtovány xxxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zálohy xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx uskutečněné xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ještě xx xxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx zálohy xxxxxxxxxx; zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx jednorázová xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příští xxxxxxxx xxx xx zjištění xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx po xxxxxxxxxx předchozí xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uzavřel xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx27).

(5) Xxxxxxxx 1 x 4 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.30)

§68

Zařízení sloužící xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxx ve vlastních xxxxxxxxxx sloužících xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výdaje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxx zařízení xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úhrada xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx b).

(4) Vlastnímu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 50 %, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§69

Xxxxxxxxxx a stravovací xxxxxx

Xxxxxxxxxxx-xx organizační xxxxxx xxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pro xxx zaměstnance, žáky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxx, xxxxxxxxx učilišť x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, žákům, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx složce státu xxxx xxxxxxxxxxx organizaci, xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx zajištěno xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx x ní xxxxxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxxx též občanům, x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx organizační xxxxxxx xxxxx, právnickou xxxx fyzickou xxxxxx, x zaměstnancům xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx složka xxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx zřizovatele.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx pouze majetek Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx hospodaří.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx30a) xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, xxxxx v době xxxxxx přijetí xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx, xxxxxx [§25 odst. 1 xxxx. b)] xxxxx xx jejich xxxxxx. Jestli x xxxx jejich přijetí xxxx xxxxx uhradila xxxxx jen xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xx výdaje, xxxxx xxxxx úhradě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x plné výši. Xx xxxxx x xxx xxxxxx, ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z nespotřebovaných xxxxxx.

(4) Jiné xxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx organizační složka xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít, xxx xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx31) xxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákonu.

§71

§71 zrušen právním xxxxxxxxx č. 26/2008 Sb.

§72

§72 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§73

Xxxxxxxxxxx státních xxxxx

Xxxxx republika poskytuje xxxxxx záruky, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xx poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx 0,5 % xx zaručené částky, x xx xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxx poskytnuta.

§74

Ručení xxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

§75

Xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx dotací x xxxxxxxxxx finančních výpomocí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx, xxxxxxxx finančními aktivy xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx zásad, xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 9 xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§75a

Postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, obce a xxxxxxx státní xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx rozpočtového xxxx, xxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx.33)

§75x

Xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx xxxxxxxxx evidenci, x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x xxxxxxx obdobných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, státních xxxxx, státních xxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx poskytovatelé jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) je xxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x lhůty, xxxxx xxx xxxxx zaznamenávání x přenášení xxxxxxxxxxxxx xxxx, stanoví ministerstvo xxxxxxxxx.

Přechodná xxxxxxxxxx

§76

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx okresních xxxxx xxxxxxxxxx ke xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§77

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a na xxxxxx záruky poskytnuté xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxx předpisy. Xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx byly xx 31. xxxxxxxx 2000 poskytnuty xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx §14o xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx větší xxx 40 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx hranici.

§78

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx nepřesáhne 3 000 Xx, xx xxxxxxx.

§79

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx před účinností xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§80

Státní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem xx xxxx xxx xx nabytí xxxx xxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx č. 26/2008 Xx.)

§80x
Xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2010 činí 120 mil. Xx.
§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

HLAVA XV

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§81

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx hospodaření x rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx),

2. zákon č. 166/1992 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 579/1991 Xx.,

3. xxxxx č. 57/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 576/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx v Xxxxx republice (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

4. xxxxx č. 154/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx rady x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx,

5. xxxxx č. 160/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

§82

§82 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

ČÁST XXXXX

§83

§83 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 456/2011 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona x. 579/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 1992 x x xxxxx x xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx znění zákona x. 516/1992 Sb.

§84

V xxxxxx č. 579/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 1992 x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 576/1990 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 516/1992 Xx., se xxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 321/1992 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich působnosti x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§85

X xxxxxx č. 321/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 425/1990 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 266/1991 Xx. x zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 542/1991 Xx., xx čl. XXX xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 10/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxx 1993, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§86

X xxxxxx č. 10/1993 Sb., x xxxxxxx rozpočtu Xxxxx republiky na xxx 1993, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx., xxxxxx č. 172/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 117/1995 Xx., xxxxxx č. 236/1995 Xx. x xxxxxx x. 48/1997 Xx., se část xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 189/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon Xxxxx národní xxxx x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxx x České xxxxxxxxx (rozpočtová pravidla xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§87

V xxxxxx č. 189/1993 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx v Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 579/1991 Xx., xxxxxx x. 166/1992 Sb., xxxxxx x. 516/1992 Xx. x xxxxxx x. 10/1993 Xx., x doplňuje xxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx. x xxxxxx č. 68/1993 Sb., se xx. X xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§88

X xxxxxx č. 160/1995 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb. a xxxxxx x. 360/1999 Xx., xx xx. XX xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

§89

X xxxxxx č. 360/1999 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx. XXX zrušuje.

XXXX DESÁTÁ

ÚČINNOST

§90

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2001.

Xxxxx x. r.
Havel v. x.
Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxx ukončení xxxxxxxxx společných xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxx Národní xxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx svěřují Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx programů, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účel.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 ministerstvo xxxx platebním xxxxxxx, xxx prostřednictvím Národního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společných xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx závazky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rezervního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 31. prosince 2003 se xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §75 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2004.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx z neoprávněného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 482/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.9.2004

Přechodné xxxxxxxxxx

§54

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx nejpozději do 6 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxx xxxxx x xx xxx prostředky rezervního xxxxx převést. Xxxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x).

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

Xx. V

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x povinnosti, které xxxxxxxxx:

x) Postup při xxxxxx splátkových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dne 7. xxxxxxxx 1995, XX XX x.x.: 195/24220/1995 x MZe XX x.x.: 1148/95-3000,

x) Xxxxxxx x postupu při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX XX x.x.: 195/24220/1995 a MZe XX x.x.: 1148/95-3000), xxxxxx xx zvyšuje xxxxxxxxxx xx 50 % (xxxx. 30 %), ze xxx 28. xxxxxx 1998, (XX XX x.x.: 195/38353/97 x XXx XX x.x.: 1811/97-3000),

c) Xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x odložení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 1991 xx 1995 včetně ze xxx 27. xxxxx 1998, (XX ČR x.x.: 195/76442/1998 x XXx XX x.x.: 3146/98-3000),

x) Xxxxxxxx x Xxxxxxx při úpravě xxxxxxxxxxx kalendářů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx zemědělství (XX XX x.x.: 195/24220/1995 x MZe XX x.x.: 1148/95-3000), k Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v resortu xxxxxxxxxxx (MF XX x.x.: 195/24220/1995 x XXx ČR č.j.: 1148/95-3000), kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 50 % (xxxx. 30 %) (XX XX x.x.: 195/38353/97 x MZe ČR x.x.: 1811/97-3000), x Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx úpravě splátkových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x resortu xxxxxxxxxxx (XX XX x.x.: 195/24220/1995 a XXx XX x.x.: 1148/95-3000), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx 1 xx 2 roky (MF XX x.x.: 195/54401/1998 x MZe ČR x.x.: 2374/98-3000), x Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x červenci 1997 (XX ČR č.j.: 195/84465/1997 a MZe XX x.x.: 3726/97-3000), x Xxxxxx x xxxxxxx výjimek k xxxxxxxx bonifikace x x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx návratných finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 1991 xx 1995 xxxxxx (XX XX č.j.: 195/76442/1998 x XXx XX x.x.: 3146/98-3000), xxxxxxx xx umožňuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xx 3 xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx platnost a xxxxxxxx se xxxxx Xxxxxx xx xxx 20. listopadu 2000, XXx x.x.: 2844/2000-1000 x XX č.j.: 195/105129/2000,

xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x práva x povinnosti vyplývající x dodatků ke xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx postupu, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ujednání xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 130/2006 Sb. x účinností od 14.4.2006

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, u xxxxx přešla působnost x územních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx řízení xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nastalo xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/2007 Xx. x účinností xx 31.10.2007

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx mimorozpočtové účty xxxxx nejsou xxxxxx x České xxxxxxx xxxxx, xxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nich xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx prostředky x dosavadních účtů x xxxxxxxxx účty xxxx zruší. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx nové xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx důchodovou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízení vlády, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx §7 zákona x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx prostředky v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx převedené xx xxxx xxxxx §47 rozpočtových xxxxxxxx xx znění účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 3 xxxx. x) xxx 4 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účel xx není možné xxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtem xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §47 xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx 30 xxx následujících po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx kapitoly Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx venkova a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx prostředky pro xxxx realizaci součástí Xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 26/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x prominutí xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebyla Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx za xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx prodlení x xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx, xxxxx xxxxxx moci xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x prominutí xxxx částečné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx 1 xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx x ode dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx x žalobě proti xxxxxxxxxx správce xxxx xx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto řízení xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nejsou zapsány xx obchodního xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na společníka xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, §14a xx 14d xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2011 Xx. x účinností xx 30.12.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Podle §18a xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci poskytované xxx xxxxxxx, začal xxxx tímto xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx poskytnutí.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 171/2012 Xx. x účinností xx 1.8.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2015 stanovená Poslaneckou xxxxxxxxx v usnesení x vládnímu xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2013 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2014 xxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, xxxxxx fondy, Xxxxxxx xxxx a organizační xxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxx účty x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nich xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x dosavadních xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxx xxxx xxxxx. Nepřevedení xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx považuje xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §44 x 44a xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx u xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x České národní xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx vedené u xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx se xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §44 x 44a zákona x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx všechny účty, xxxxx jsou pro xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §45 xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx projektů xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x příspěvky xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxx a vědeckou, xxxxxxxxx, vývojovou x xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx uvedeným x §3 xxxx. x) xxxxxx 10 až 14 xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, poskytovány xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx u bank xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. x) bodech 10 až 14 xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 501/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 25/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.2.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx organizace Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx x bank xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zřídí xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nich xxxx účty x Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx účtů x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx ostatních poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx zruší. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce x počtu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovna, xxxxxxxx, xxxxxxx, podnikové x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejpozději xx 9 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx peněžní prostředky x xxxxxxxxxxx účtů x bank nebo xxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x dosavadní xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx dosavadní xxxx vedené x xxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xx převedení peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx musejí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxx banky. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx zrušeny xxxxxxxxxx do 24 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx doby xxxxxxx xxxx vedených x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx subjekty xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx účtů x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxx xxxx prostředků xx xxxx za xxxxxxxxxxxxx měsíc.

3. Peněžní xxxxxxxxxx na xxxxxx x bank nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxx zrušit xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx prostředky nebylo xxxxx xxxxxxx do Xxxxx xxxxxxx banky xx 9 měsíců xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxx Xxxxxx železniční xxxxxxxx cesty, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna, resortní, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xx České xxxxxxx xxxxx neprodleně xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx převést xxxxx. Xx doby xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xxxx subjekty xxxxxxx ve xxxx xxxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dne každého xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx prostředků xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx 9 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 128/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 10.5.2016

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxx-xx xxxxx x podávání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14k xxxx. 1, 3 x 4, §14l a 14p zákona x. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se podle xxxxx zveřejněné xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 13. xxxxxxxx 2017, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx účtem xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 13. července 2017.

Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem x. 92/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.5.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 218/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

493/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úhradu schodku xxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 1999 x na úhradu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 2001 x 2002 x o xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.12.2000

141/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.4.2001

187/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx xxxxxx x. 493/2000 Xx. x xxxxxx x. 141/2001 Xx.

x xxxxxxxxx xx 14.6.2001

320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

450/2001 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx znění zákona x. 320/2001 Xx., xxxxx x. 218/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2001

202/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 182/93 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 89/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 77/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.7.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

479/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx ), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004, x xxxxxxxx části xxxxx §6, 9, 15, 24, 33, 34, 37, 45, 48 a xx. XX bodů 1 x 2, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

186/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004)

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.10.2004

482/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 7.9.2004

580/2004 Xx., xxxxx xxxxx zákona č. 218/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 198/2004

1/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., x rozpočtovém xxxxxx xxxxxx některých xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x některým státním xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.1.2005

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2005

361/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 143/2001 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

546/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/99 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx ČR, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x zákona o xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

130/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci hospodářských xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

138/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

140/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

230/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Sb., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx č. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010)

174/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 97/93 Xx., o xxxxxxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

218/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

270/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.10.2007

26/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

306/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., o organizaci x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

109/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 215/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx vztahů x xxxxxxx veřejné xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, zákon č. 252/97 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2009

154/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 248/2000 Sb., x podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 89/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 4.6.2009

214/2009 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX na xxx 2009 x x změně zákona x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

417/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.11.2009

421/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.11.2009

139/2010 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.5.2010

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 16.6.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

30/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.3.2011

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx ČR x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

366/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

370/2011 Xx., kterým se xxxx zákon x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

465/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

456/2011 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

171/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2012

407/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních daních, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

503/2012 Sb., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x rekodifikací soukromého xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 31.12.2014

25/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.2.2015

320/2015 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2016

357/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 500/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX ve věcech xxxxxxx vlastnictví státu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 21.12.2015

128/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.5.2016

135/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

264/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

24/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

59/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

203/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 13.7.2017

367/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2018

92/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 31.5.2018

367/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

214/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 58/1995 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona x. 166/1993 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 29.4.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §3, 7 x 51 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování v xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1a) §3 xxxx. a) xxxxxx x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Sb.
Zákon č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Například xxxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Příloha č. 3 x nařízení xxxxx x. 522/2005 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informací.
3) Čl. 99 xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Xx., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx.

3a) Xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx Rady 2014/335/EU, Xxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
4) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4x) Xxxxxxxx (EU, Xxxxxxx) č. 966/2012 Evropského xxxxxxxxxx a Rady xx xxx 25. xxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 1605/2002.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1300/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 o Xxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) č. 1084/2006.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1301/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx cíle Xxxxxxxxx xxx růst a xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1080/2006.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropském xxxxx xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském fondu xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx fondu, x obecných xxxxxxxxxxxx x Evropském fondu xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx soudržnosti x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1083/2006.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1304/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx nařízení Rady (XX) x. 1081/2006.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 1305/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxx xxx xxxxxx venkova x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx (EZFRV) x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1698/2005.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 508/2014 xx dne 15. xxxxxx 2014 x Evropském námořním x rybářském xxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2328/2003, (ES) x. 861/2006, (XX) x. 1198/2006 x (XX) č. 791/2007 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1255/2011.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 223/2014 xx xxx 11. xxxxxx 2014 x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobám.

4x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1698/2005 ze xxx 20. xxxx 2005 o podpoře xxx rozvoj xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro rozvoj xxxxxxx (XXXXX).
Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1320/2006 ze xxx 5. září 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení Rady (XX) č. 1698/2005.
4x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1198/2006 xx xxx 27. xxxxxxxx 2006 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu.
4x) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
4x) §16 xxxxxx č. 139/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
5) §58 xxxxxx č. 337/1992 Xx., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5a) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxxxx Xxxx 2014/335/EU, Xxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů Xxxxxxxx xxxx.
6) §47 xxxx. 2 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx.
7) §2 xxxx. 1 zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
*8) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
9) Xxxxx č. 424/1991 Sb., x sdružování x politických stranách x x politických xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
10) Zákon č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
11) Xxxxx č. 240/1991 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Xx.
11a) Zákon č. 248/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) §28 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 202/2002 Xx. x zákona x. 88/2003 Xx.
11x) §46 xxxx. 4 xxxx. x), §50 xxxx. 1 písm. x) x §117 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§36 xxxx. 3 xxxx druhá xxxxxx č. 107/1999 Xx., o xxxxxxxx xxxx Senátu.
11x) §101 xxxx. 1 xxxxxx x. 90/1995 Xx.
11x) §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 77/2002 Xx., x akciové xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx zákona x. 266/1994 Xx., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 179/2003 Xx.

11f) Článek 2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx 2014/335/EU, Xxxxxxx ze dne 26. xxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
12) Zákon č. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12a) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) §23 xxxx. 2 písm. xx) xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 59/2000 Sb., o veřejné xxxxxxx.
13x) Xxxxxx xxxxxxx X 163, 23. 6. 2007, x. 17.
14) §25 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.
14x) §11 x 14 vyhlášky x. 410/2009 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění xxxxxx x. 29/2000 Xx.
15x) §6 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx.
15x) Čl. 7 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1080/2006 xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 x Xxxxxxxxx fondu xxx regionální xxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (ES) č. 1783/1999, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 397/2009. Čl. 11 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1081/2006 xx xxx 5. července 2006 x Xxxxxxxxx sociálním xxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1784/1999, xx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 396/2009.
16) Xxxxx č. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16a) Xx. 14 Xxxxxxxx Rady (XX) č. 659/1999 xx dne 22. xxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla k xxxxxx 93 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
16b) Čl. 11 Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 659/1999 xx xxx 22. xxxxxx 1999, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx 93 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.
17) §22 xxxx. 1 zákona x. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x informačních xxxxxxxxx.
17x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx vlády č. 246/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) Čl. 7 xxxx. 1 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
19) Čl. 43 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Xx.
19x) Xxxxxx 2 xxxx. 1 písm. x) rozhodnutí Xxxx č. 597/2000 (ES, Euratom) xx xxx 29. xxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
20) §62 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx.
21) Zákon č. 77/1997 Sb., x státním xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
21a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 178/2005 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o finanční xxxxxxxx).
23) Například §2 odst. 2 xxxxxx x. 104/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x x xxxxx xxxxxx x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx a x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 482/2004 Xx.
24) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx.
24x) §6 xxxx. 1 zákona x. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv.
25) Nařízení xxxxx č. 137/1989 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

25x) Xxxxxx 2 xxxxxxxxxx Rady 2014/335/EU, Xxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2014 x xxxxxxx vlastních xxxxxx Xxxxxxxx unie.
25x) Příloha x vyhlášce č. 323/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx č. 568/2002 Xx., x. 484/2003 Xx., x. 440/2006 Xx., x. 233/2007 Sb. a x. 306/2007 Xx., xxxx C, xxxxxxxxx 108, 218, 228, 238, 248, 258, 328, 338, 348, 358, 368, 378, 380, 428, 438, 518, 528, 538, 548, 558 x 618 x paragraf 3212.
25x) Příloha x xxxxxxxx č. 323/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx vyhlášek č. 568/2002 Sb., x. 484/2003 Xx. x x. 440/2006 Sb., xxxx X, xxxxx 41.
26) Xxxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška č. 182/1991 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) Například §151 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx, §140 xxxx. 2 x §338i xxxx. 5 xxxxxxxxxx soudního xxxx x §71 odst. 6 xxxxxxxxxx zákoníku.
27) §252 xxxxxxxx práce.
28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28a) §11 xx 13 xxxxxxxx x. 505/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, státními xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
29) Nařízení xxxxx č. 48/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx výše prostředků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30x) §788 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
31) Xxxxxxxxx §205d xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx).
32) §829 x xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Sb.
33) §6 xxxx. 6 zákona x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některých xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x některým xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx daní), xx znění xxxxxx x. 1/2005 Xx.
34) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
35) §6 xxxx. 4 zákona x. 178/2005 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx).
36) §4 xxxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 110/2009 Xx.
37) §11 xxxx. 1 x §12 xxxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, o xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 216/2006 Sb.
38) Xx. 37 xxxxxxxx Komise (XX) č. 1828/2006, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006 x obecných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1080/2006 x Xxxxxxxxx fondu pro xxxxxxxxxx xxxxxx.
39) §2 xxxx. x) x §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 412/2005 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vlády x. 522/2005 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 240/2008 Xx.
40) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně osobních xxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx znění zákona x. 177/2001 Xx., xxxxxx č. 439/2004 Xx. a zákona x. 170/2007 Xx.
41) §3 xxxxxx č. 284/2009 Xx., o platebním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 139/2011 Xx.
41x) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 x xxxx. x) xxxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Příloha x xxxxxxxx x. 323/2002 Xx., o rozpočtové xxxxxxx, položka 5013.

43) Příloha x xxxxxxxx č. 323/2002 Xx., x rozpočtové xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 484/2003 Xx., x. 440/2006 Xx., č. 357/2009 Xx. x č. 464/2013 Sb., podseskupení xxxxxxx 501 a 502 xxxxx položky 5013.

44) §3 písm. x) xxxxxxxx č. 5/2014 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů předkládaných xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx fondů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svazků xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rad xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

45) §23a xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 160/2013 Xx.

46) §23a xxxx. 3 xxxxxx č. 168/1999 Sb., ve xxxxx zákona x. 160/2013 Xx.

47) §20 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

48) Čl. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX, XXXXXXX) č. 966/2012 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 25. xxxxx 2012, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX, XXXXXXX) č. 1605/2002, x platném znění.

49) Xx. 2 xxxx. 27 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1303/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx a Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, x xxxxxxx xxxxx.

50) Xx. 38 xxxx. 7 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1303/2013, x xxxxxxx znění.

51) Xxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx č. 418/2003 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx fondů veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxx, přípustnosti xxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a hospodaření x nimi, xxxxx xxxxxxx na činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krytých xx zdrojů xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx limitu, xx xxxxx vyhlášky x. 656/2004 Sb., xxxxxxxx x. 519/2005 Xx., vyhlášky x. 356/2007 Sb., xxxxxxxx x. 127/2010 Xx., xxxxxxxx č. 302/2012 Xx. x xxxxxxxx x. 280/2014 Xx.

52) Zákon č. 428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x církvemi a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání s xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 177/2013 Xx.