Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
95/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2 §2a §3

ČÁST DRUHÁ - LÉKAŘ

Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře §4

Specializovaná způsobilost lékaře §5

Základní kmen specializačního vzdělávání lékařů §5a

Přerušení výkonu povolání lékaře §6

ČÁST TŘETÍ - ZUBNÍ LÉKAŘ

Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře §7

Specializovaná způsobilost zubního lékaře §8

Přerušení výkonu povolání zubního lékaře §9

ČÁST ČTVRTÁ - FARMACEUT

Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta §10

Specializovaná způsobilost farmaceuta §11

Základní kmen farmaceutů §11a

Přerušení výkonu povolání farmaceuta §12

ČÁST PÁTÁ - AKREDITACE

Akreditace a akreditované zařízení §13

Akreditační řízení §14

Prodloužení akreditace §14a

Akreditační komise §15 §16

Vzdělávací rady §16a §17

Povinnosti akreditovaných zařízení §18

ČÁST ŠESTÁ - SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Specializační vzdělávání §19

Průběh specializačního vzdělávání §20

Atestační zkouška §21

Financování specializačního vzdělávání §21a §21aa §21ab §21ac

Rezident §21ad

Výběr rezidenta §21b §21c

Povinnosti akreditovaného zařízení s rezidenčním místem §21d

Nástavbový obor §21e §21f §21g §21h

Funkční kurz §21i §21j §21k §21l

Celoživotní vzdělávání §22

Průkaz odbornosti §23

ČÁST SEDMÁ - UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE A FARMACEUTA ZÍSKANÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ NEŽ V ČESKÉ REPUBLICE A VOLNÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB HOSTUJÍCÍ OSOBOU

Díl 1 - Základní ustanovení §24 §25

Uznávací orgán §26

Spolupráce členských států §26a

Díl 2 - Volné poskytování služeb hostujícími osobami

Podmínky výkonu povolání hostující osoby §27

Oznámení §27a

Ověření odborné kvalifikace §27b §27c

Díl 3 - Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti k soustavnému výkonu zdravotnického povolání

Uznávání odborné kvalifikace §28

Automatické uznávání odborné kvalifikace §28a

Uznávání odborné kvalifikace na základě nabytých práv §28b

Zdravotní způsobilost §29

Bezúhonnost §30

Řízení o uznávání odborné kvalifikace, řízení o uznávání jiné způsobilosti a řízení o uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání §31

Ověření znalosti českého jazyka §32

Užívání označení odbornosti §33

ČÁST OSMÁ - UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ JINÝCH OSOB NEŽ UCHAZEČŮ UVEDENÝCH V ČÁSTI SEDMÉ

Postup a podmínky při uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání §34 §35 §36

ČÁST DEVÁTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §36a

Společná ustanovení k přestupkům §36b

ČÁST DESÁTÁ - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ §37

ČÁST JEDENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §38

Odborná praxe §38a §39 §40 §40a §41 §42 §43 §43a

Pověření k výkonu některých činností §43b

Přechodná a závěrečná ustanovení §44 §44a §45

Příloha č. 1 - Specializační obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Příloha č. 2 - Nástavbové obory specializačního vzdělávání farmaceutů

č. 189/2008 Sb. - Čl. V

č. 346/2011 Sb. - Čl. II

č. 126/2016 Sb. - Čl. X

č. 67/2017 Sb. - Čl. II

č. 284/2018 Sb. - Čl. IV

č. 371/2021 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

95
ZÁKON
ze xxx 29. xxxxx 2004
x podmínkách xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x farmaceuta

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx

x) podmínky získávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx, xxxxxxx lékaře x farmaceuta,

c) uznávání xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx

1. osob, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x České xxxxxxxxx (xxxx xxxxx),

2. xxxx xxxxxxxxx v xxxxx osmé x

x) xxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx).

(2) Tento xxxxx xx vztahuje na xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba xxxxxxx xxxx hostující.

(3) Xx vzdělávání zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevztahuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího vzdělávání1a).

(4) Xxxxx zákon se xxxxxxxxxx xx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x znalostí xxx xxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) zdravotnickým pracovníkem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zdravotnické povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx farmaceuta xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) akreditovaným xxxxxxxxxxxxx magisterským xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x studijní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx2) (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy,

d) specializačním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx povolání lékaře, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxx lékaře výkon xxxxxxxx, xx xxxxxx xx lékař způsobilý xxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to na xxxxxxx xxxxxxxxx zhodnocení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx lékař xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zhodnocení x posouzení zdravotního xxxxx pacienta x x tím souvisejících xxxxxxxxx,

x) výkonem xxxxxxxx xxxxxx pod odborným xxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx získáním xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) výkonem xxxxxxxx lékaře xxx xxxxxxxx dohledem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx certifikátu x xxxxxxxxxxx základního kmene,

j) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x)&xxxx; výkonem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zubním lékařem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) pověřenou organizací

1. xxxxxxxxx xxxxx zřízená xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonem některých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. právnická xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uzavřelo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43b xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx2b), xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx akreditovaném xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx státního rozpočtu,

p) xxxxxxxxxx xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx společností xxxxx xxxxxxx společnost x xxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx x Xxxxx lékařské xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx společnosti, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odbornou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně,

r) akreditovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditaci xxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí způsobilost xxx výkon xxxxxxxx, xxxxx jsou podmíněny xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oboru,

t) xxxxxxxx pracovištěm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxx2a), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2x

(1) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx2b). Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání x nižším xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx prodlužuje. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se započítává xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolené xxxx, xxxxxxx však x xxxxxxx xxxxx mateřské xxxxxxxx. Vojenská xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Odstavec 1 se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti (§5) x pro xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx práv.

§2a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2008

§3

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx má xxx, xxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen doložit xxxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx2c) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x není-li, jiný xxxxxxxxx xxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který je x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x lékařský xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx, xx xxxxxxx xx posuzovaný lékař x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx lékař xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx způsobilost posuzuje x lékařský posudek xxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, než xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxx xxxx jmenován xx xxxxxxxx místo. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx osobou xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, stavů xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zjišťuje

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolání x před xxxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx povolání xxxxxxxx na dobu xxxxx xxx 3 xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xx vyžádání xxxxxxxxx úřadu, který xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx ustanoven, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

2. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci,

3. na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx vykonává zdravotnické xxxxxxxx, xxxx

4. na xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo České xxxxxxxxxx komory, xxx-xx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx.

Xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, dokládají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§31) xxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladem xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§29).

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje ten, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxx úmyslný trestný xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx na xxxx xxxxx, xxxx by xxxxx odsouzen4).

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx též x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odůvodněných případech xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx správního xxxxx, xxxxx xxxxxx, zubnímu xxxxxx xxxx farmaceutovi xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách,

b) si xxxxxx ministerstvo pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx26), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti vydaným xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx fyzická osoba xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech nepřetržitě xxxx xxx 6 xxxxxx; tyto doklady xxxxx xxx starší 3 xxxxxx. Nevydává-li xxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxxx x evidence trestů xxxx rovnocenný doklad, xxxx nelze-li xxx xxxxxx, předloží xxxxxxx xxxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Cizinec, xxxxx je nebo xxx státním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, může xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx obdobné Rejstříku xxxxxx doložit bezúhonnost xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x přílohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx trestů xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx26).

(6) Fyzické osoby, xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx bezúhonnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx bezúhonnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

LÉKAŘ

§4

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lékaře

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx lékaře xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prezenčního studia,5) xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výuku x akreditovaném zdravotnickém xxxxxxxxxxxx studijním programu xxxxxxxxx lékařství.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx činnost xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx §5 xxxx. 5 xx xx výkon xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, výzkumná x vzdělávací činnost x oblasti xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx studiem xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Lékař x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základního xxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxx x rozsahu, xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx pod xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Bez xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx x absolvování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx získaných vzděláváním x xxxxxxxxx xxxxx x které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) další xxxxxxxx x xxxxxxx, který xx písemně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3.

(6) Odborný xxxxx xxxxxxxx lékař xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, x xx xxxxxxxxxxxx telefonickou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém vykonává xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx způsobilostí, do 30 minut. Lékař, xxxxx xxxxxxxx odborný xxxxx a odborný xxxxxx, musí být x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohledu podle xxxx xxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smlouvu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx záchytné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx 20 xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxx odborného xxxxxx x odborného xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, 4 x 6.

§5

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou (§19 xx 21), na xxxxxx základě je xxxxxx xxxxx ministerstvem xxxxxx x specializaci x xxxxxxxxxx specializačním xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Náležitosti x vzor diplomu x získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx povolání lékaře xx získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Výkonem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 2 a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxx xxx samostatný výkon xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §44.

(4) Specializační xxxxxxxxxx probíhá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§13) x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx2b) x xx xxxxxxxxxx2b); specializační vzdělávání xxxx probíhat jako xxxxxxxxxx příprava, xx xx při xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx rozsah xxxxx xxx xxxxx, xxx je polovina xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxx o dítě xx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozsah xxxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxx případě xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx. Ministr zdravotnictví xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti účastníka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odborné xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx splňovalo všechny xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx, a xx x xxxxxx, kdy x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečňoval. Ministr xxxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx čtvrté xxx xx specializačního vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx délky xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Specializační xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx programů jednotlivých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx kmene, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxx, ve kterém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx případné účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členění, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku, xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a typ xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx dovednosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Do specializačního xxxxxxxxxx lékaře zařazeného xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx x absolventům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx 4 x 5 doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obsahem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx části x xx xxxxxxxx potvrzením xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx statutárním xxxxxxx akreditovaného zařízení, x xxxx byla xxxxxxxxxxx.&xxxx;Xxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x doktorském xxxxxxxxx programu xxxx xxxx části xx xxxxxxx xx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx. X započtení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx xx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §19 odst. 3 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx její xxxx, xxxxxxxxxxx

x) x xxxxx oboru xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx programu nebo xxxxx xxxxxxxx její xxxxx x xxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx §5a xxxx. 3; o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, xxxx

x) v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx její xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx x xxxxxx škola, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx x příslušném xxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxx státu; x xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo.

(9) Xx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §19 xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28a xxxx. 2 (xxxx xxx "sdělení xxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx její xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx z oborů xxxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékař doloží xxxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx vydaným x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva Evropské xxxx x některém x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx odpovídá xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxx, xx kterého xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx započíst xxxxxxx polovinu xx xxxxxxxxx minimální xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(10) Do specializačního xxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx xx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxx xxxxx §21f odst. 3 xx nezapočítá xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x oboru, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 9.

(11) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx přerušil xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xx specializačního xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx 3 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte, xxx kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, trvala-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx alespoň 6 xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x odvolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx program x oboru "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(13) Xxxxx xx vzdělávání x xxxxxx základním xxxxx x x prvním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx účastník xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx8). Xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx kmeni x v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je účastník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazen xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce8).

(14) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx specializačních xxxxxxx, x to xxxxx xxxx shodný xxxxxxxx xxxx. Xx druhého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx lékař xxxxxxx xx xx vydání xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kmene.

(15) Xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx.

(16) Xxxxxx x xxxxxxxxx odborné praxe xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. a) xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x název xxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx části a xxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xx kterých xx xxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx oboru specializačního xxxxxxxxxx,

x) certifikát x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx přehled xxxxxxx praxe, xxxxxx xxxxxxxx lékaře xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx odborná xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, která právně xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

f) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve kterém xxxxxxxxx specializační vzdělávání xxxxxxxx.

(17) Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx účastník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazen, x

x) určení části x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(18) Xxxxxxx x žádosti podle xxxxxxxx 17 přiloží

a) xxxxxx o absolvované xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx praxe probíhala, xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, která je xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx oboru specializační xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx,

x) potvrzení x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx škola xxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx x příslušném xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx.

(19) Žádost x xxxxxxxxx doby xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pediatrie,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(20) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxx x započítání xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx její xxxxx xxxxx odstavců 7 xx 9.

§5x

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx jsou tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx,

x) hygienicko-epidemiologický,

e) chirurgický,

f) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x

x) všeobecné xxxxxxxxx lékařství.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx je 30 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xx splnění xxxxx požadavků pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x základním kmeni xx xxxxxx x xxxxxxxx pro přihlášení x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx, popřípadě pověřená xxxxxxxxxx, zajišťuje xxxxxxxx x průběh zkoušky xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xx ukončeném xxxxxxxxxx x základním xxxxx se xxxx xx xxxxxxx základním xxxxx opakovat xxxxxxx xxxxxxx, nejdříve však xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pověřená xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základního xxxxx. Xxxxxxxxxxx x vzor xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x zařazení xx xxxxxx specializačního xxxxx, pokud je xxxxxxxx kmen, xxxxx xxxxx xxxxxxx absolvoval, xxxx xxxxx částí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, do xxxxx xxxxxxxx lékař žádá.

(8) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx x základních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) členění, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe v xxxxx x typ xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx probíhá,

d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx po ukončení xxxxxxxxxx v základním xxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před přihlášením xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni.

§5a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 67/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2017

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu povolání xxxxxx nedotčena.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx pětina xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx souhrnně xx xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kde je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přerušil xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx 7 let xxxxxx v celkovém xxxxxx více než 6 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doškolit x xxxxxxx nejméně 60 xxxxxxxxxx dnů xx pracovišti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx, pro který xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx probíhá xxx xxxxxxx lékaře s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x průběhu a xxxxxxxx doškolení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23, x pokud xxxxx nemá xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost xx xxxx oborech, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jednom x xxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx třetí; xxx xxxxxxx lékaře xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 větě xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx rozsahu xxx xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx, xxxxxx její xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx doby. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, úroveň a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx x xxxxxxx celodenní xxxxxxxx.

(6) Xx doškolení xxxxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx.

(7) Akreditované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx probíhá, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX LÉKAŘ

§7

Odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx lékařství,

b) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2003/2004.

(2) Výkonem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, diagnostická, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxx x xxxx, ústa, xxxxxxx x související xxxxx. Pro xxxxx §8 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxxx zubního lékaře xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x koncepční xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 může xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§8

Specializovaná xxxxxxxxxxx zubního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§19 xx 21), na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x příslušném specializačním xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx diplomu x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékaře, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx povolání xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx v oboru xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedená x §7 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx uskutečňuje xxx xxxxxx povolání xxxxxxx lékaře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx schvaluje x xxxxxxxxxx ve Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx stomatologickou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx, rozsah x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx v xxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx praxe xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání zubních xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx obdobně xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4, 7, 8, 10 xx 18.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxxxx xxxxxx

(1) Získaná xxxxxxx a specializovaná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zubního xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zubního xxxxxx xx považuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu nižším xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx.

(3) Pokud xxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxx xxxxx povolání xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxxx x celkovém xxxxxx více xxx 6 xxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zubního xxxxxx doškolit v xxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx zubního xxxxxx xxxxxxxxxxx k samostatnému xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx 5 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zubního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx záznam x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§23), x xxxxx zubní xxxxx nemá tento xxxxxx, xxxx x xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxx potvrzení.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx xxx přerušení výkonu xxxxxxxx xxxxxxx lékaře.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxx xxxxx povolání xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, která za xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 6 xxx, xx xxxxxxx xx bezodkladně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doškolit x xxxxxxx xxxxxxx 60 pracovních xxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obor xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx doškolení xx průkazu odbornosti xxxxx §23, x xxxxx zubní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx doškolení xxxxxxxxx. X případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx oborech, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx.

(6) Bez odborného xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx získané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx byl doškolen xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxx lékaře s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Doškolení xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx době. Xxxxxxxxx xxxx probíhat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx při nižším xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx, než xx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, úroveň a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vede pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§10

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx x lékárně,

b) xxxxxx x akreditovaném studijním xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2003/2004, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx prezenčního studia x magisterském studijním xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx studium x xxxxxx xx 1. xxxxx 1993 xx 30. dubna 2004.

(2) Xx získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx jsou poskytováním xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, k jejichž xxxxxxxxxxxx výkonu je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §11. Xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx nejsou poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x distributora xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx8a).

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx farmaceuta xx získává

a) úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§19 xx 21), xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx ministerstvem xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx doplňující xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 1 k tomuto xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx probíhá ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x získané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23. Xxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxxxx programů uskutečňovaných xxxxxxxx školami x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx vyučovacím xxxxxx xxx v xxxxxx, xx xxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx schopnosti vyjadřovat xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §35.

(4) Xxx průběh xxxxxxxxxx xxxxxxx praxe xx §20 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b). X xxxxxxx o xxxxxx diplomu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(6) Náležitosti x xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx získané xxxxxxxx absolvováním atestační xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx praxe stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceutů x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxx ochraně xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x

x) x oboru xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx samostatný xxxxx činnosti xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx8a).

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. a) xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro samostatný xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxx forem; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x parenterální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pracovištích xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x xxxxx radiofarmaka xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nástavbovém oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx samostatný xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx náročných xxxxxxxx forem.

(12) Xx xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx farmaceut činnosti xxxxxxx x odstavcích 7 až 11 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborná xxxxx xx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx farmaceuta. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx. Vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x univerzitami, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pověřenou xxxxxxxxxx.

(14) Specializační xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx2b) a je xxxxxxxxxx2b); specializační xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příprava, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx rozsah xxxxx být xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X tomto xxxxxxx xxxxxxx délka, xxxxxx x kvalita xxxxx xxx nižší xxx x případě xxxxxxxxx průpravy. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doplňující xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx.

(15) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozsah x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, zejména délku xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx, která xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx probíhá. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x další nezbytné xxxxxxxx pro získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doplňující xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx specializační xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 7, 8, 10 až 18.

§11a

Základní kmen xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx:

x) lékárenský x

x) xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx je 18 měsíců,

b) xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xx 12 měsíců.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx splnění všech xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zkušební xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Složí-li xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pověřená xxxxxxxxxx farmaceutovi certifikát x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Náležitosti a xxxx certifikátu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x průběh xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx kmeni opakovat xxxxxxx xxxxxxx, nejdříve xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx vykonané xxxxxxx. Xxxxxxxx řád xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx může farmaceut x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx certifikát x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzděláváním v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx x personální zabezpečení xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru, xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) rozsah a xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přihlášením xx zkoušce xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§12

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Získaná xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx farmaceut xxxxxx, xxxxxxx přerušením xxxxxx xxxxxxxx farmaceuta nedotčena.

(2) Xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx farmaceuta se xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx farmaceuta x rozsahu xxxxxx, xxx xx jedna xxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx&xxxx;x odbornou způsobilostí xxxxxxxx xxxxx povolání xxxxxxxxxx xx dobu, xxxxx za xxxxxxxxxx 7 xxx činila x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 6 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu nejméně 60 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx doškolení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§23), x pokud xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx x průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx farmaceuta xx xxxx, která xx posledních 7 xxx xxxxxx x xxxxxxxx součtu 6 xxx, xx povinen xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx doškolit x xxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx záznam x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx průkazu xxxxxxxxxx (§23), x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx průkaz, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx doškolení xxxxxxxxx. X případě, že xxxxxxxxx získal specializovanou xxxxxxxxxxx ve více xxxxxxx, doškolení xxxxxxx xxxxx x jednom x xxxx. X xxxxxxxxxxxx oborech xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vykonávat xx xxxxxxx certifikátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oboru.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průprava x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx může probíhat xxxx xxxxxxxxxx příprava, xx je při xxxxxx rozsahu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doba, přitom xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, než xx polovina xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx nesmí být xxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx farmaceuta xx nezapočítává xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovenou týdenní xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx doškolení xxxxxxxxxxx o pracovní xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX

§13

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Na xxxxxxx xxxxxxx akreditace xxx provádět konkrétně xxxxxx xxxxxxxxxx program xxxx jeho xxxx (xxxx xxx "vzdělávací xxxxxxx") xxxxxxxxxxxxx datem xxxx zveřejnění ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx

x) základní xxxx,

x) xxxxxxx specializovaný výcvik,

c) xxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) obor specializačního xxxxxxxxxx,

x) doplňující odbornou xxxxx,

x) nástavbový xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx vzdělávacího xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx aprobační xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx akreditované zařízení.

(3) Xxxxxxxxxx xxx teoretickou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx udělit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §13 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; přílohou xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx podoba žádosti xx xxxxxx xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem než xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízeni.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx právnické osoby, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxxxxxxx xxxxxx cizince xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx,

x) název xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jen xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx,

x) xxxxxx smluvních xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx smluvní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) xx g) a x),

x) xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxxx, popřípadě smluvním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

e) xxxxxxx x xxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x školitele xxxxxxxxxxx xx průběh xxxxxxxxxx na konkrétním xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xx xxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x akreditačním xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx školicích xxxx.

§14a

Prodloužení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx podobě; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx. Žádost x prodloužení xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 120 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx akreditace. X xxxxxxx, xx xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx tato jiná xxxxxxxxx xxxxx zřízeni.

(2) X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 2 xxxx. x) x g) x dále xxxxx xxxxxxx v §14 xxxx. 2, u xxxxx došlo xx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x ministerstvo x ní nerozhodne xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx základě žádosti xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1.

§14a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 67/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§15

Akreditační komise

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může zřídit xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxx nástavbové xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kmeny x xxxxxxxxx praxe x rámci praktické xxxxx aprobační xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx komory, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx fakult xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx vzděláváním xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx praxe. Pro xxxx posudkové lékařství xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise xxx příslušné obory xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx 1/3 členů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx stomatologickou xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx doplňující xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx kmene, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, 1/3 xxxxx tvoří zástupci xxxxxxxx lékařskými xxxxxxxxx xxxx farmaceutickými xxxxxxxxx xxxxx oboru specializačního xxxxxxxxxx, nástavbového xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx základního xxxxx, xxx který je xxxxxxxxx xxxxxx jmenována, xxxxxxxxxxxx veřejných vysokých xxxx zřízených x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 1/3 xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Zástupci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx společnosti x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx z xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx tvoří lichý xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 9 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx si xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxx komise xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx komise xx xxxxx vykonávat opakovaně.

(5) Xxxx akreditační komise xx xxxxxx zúčastnit xxxxxxx x udělení, xxxxxxxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx dojít xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx informací nabytých x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jiného.

§16

(1) Xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nástavbový xxxx nebo pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxx podle §14, x xxxxxxxx žádostí x akreditaci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení

1. obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx lékaře x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x farmaceutů; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx vykonávají xx xxxxxxx xxxxxxxxx absolvování xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx nástavbového xxxxx, x xx x xxxxxxx vzdělávacího programu xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx si může xx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx atestační zkoušku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Věstníku Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxxx rady

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx orgán vzdělávací xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx rady xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx lékařskou xxxxxxx, 2 xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx lékařskými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Předsedu, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vzdělávací rady xxxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx poradní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zubních xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, 2 xxxxxxxx navržení odbornou xxxxxxxxxxx, 2 zástupci xxxxxxxx Xxxxxx stomatologickou xxxxxxx x 2 xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých státních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízených x Xxxxx republice xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vzdělávací xxxx farmaceutů. Xxxxx xxxxxxxxxx rady xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, 2 xxxxxxxx navržení odbornou xxxxxxxxxxx, 2 zástupci xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2 zástupci x osob xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx zákonem. Předsedu, xxxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr zdravotnictví.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strukturu x srovnatelnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých oborů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Předkládají xxxxxx obsahu vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx oborů xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 3 předkládají ministrovi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 písm. x) bodů 2 x 3.

(6) Vzdělávací xxxx xx xxx xxx činnosti xxxx xxxx statutem a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 67/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxx komisi x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x případě odůvodněných xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx přímo u xxxxxxxx; xxxxxx ověření xx účastní x xxxx xxxxxxxxx akreditační xxxxxx, pokud xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise závěrečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14a předloží xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx uvedených x odstavci 6. X žádosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx uděluje xxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx; xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx. X xxxxx udělené xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo na xxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx9) xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx je akreditované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx místa trvalého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx podnikání x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx vydáváno,

c) vymezení xxxxxxxxxxxx programu, xxx xxxxx xx akreditace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxx jeho xxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, než xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx může xxx akreditováno k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx oborů. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xxxx xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx, xxxxx proběhlo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, který xx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxx, než do xxxxxxx byl xxxxx, xxxxx lékař xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x udělení akreditace xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné vybavení xxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

b) xxxxxxx, popřípadě smluvní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx alespoň 3 xxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx u akreditovaného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx praxe,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesplňuje podmínky, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xx xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí.

(8) Xxxxxxxxxx x neudělení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx9) obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzdělávací xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx, x seznam xxxxxxxx, xxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx.

§18

Povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení je xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) uskutečňovat xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem, x to x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx x rozhodnutí x udělení akreditace,

c) xxxxxxx do 30 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vést dokumentaci x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx dokumentaci xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a nakládat x ní xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště,

f) xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx,

x) xx vyžádání xxxxxxxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, veškerou xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zanikne-li xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, přechází xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxx10b). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ministerstvo, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokumentaci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx účastníka xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, předat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení.

XXXX ŠESTÁ

SPECIALIZAČNÍ XXXXXXXXXX X CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

§19

Specializační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušném xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání.

(2) Žádost x xxxxxxxx do xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx uchazeč xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx poradenskou a xxxxxxxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxx průběhem. Xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx o získané xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx x získané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx (§23). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxx specializovanou způsobilost xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx specializačního xxxxxxxxxx zveřejněn ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx uchazeče xxxxx xxxx xxxxxx xx specializačního xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zařazení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve stejné xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařazený xx oboru specializačního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx přeřazení rozhodne.

(5) Xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x farmaceutech xxxxxxxxxx do specializačního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Evidence xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, titul, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx x xxxxx xxxxxxx ukončení studia x akreditovaném studijním xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, číslo xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx programu x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zapsání xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx zrušení, xxxxx xxxxxx certifikátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kmene xxxxxxxxxxxxxxx oboru a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11)

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx:

x) datum zahájení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního vztahu xxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém specializační xxxxxxxxxx probíhá, a xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx ukončení přerušení xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání.

§20

Průběh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx uskutečňuje.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx každý xxxxxxxxxxxx obor, x xxxxxxxx oboru klinická xxxxxxxx, garanta oboru, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vedoucí funkci18) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x minimálně xxxxxxxxx odbornou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxxxx dvouletou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx farmacie garantem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. x minimálně pětiletou xxxxxxxx praxí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti, xxxx

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx praxí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti,

c) xxxxxxxxxxx xxxx x lékárně x xxxxxxxxx pracovišti, xxxxxxx xxx každý xxxxxxxxxxxx obor xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxx18) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru, xxxx

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přidělí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školitele. Xxxxxxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxí po xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx nového specializačního xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, zubní xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření akreditační xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx školitel xxxxxxxx xxxxxxxx oboru x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx garanta xxxxx.

(5) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nemocnicí, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pracovní xxxx x fakultní xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ambulantní xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx školitele, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxxxxx zejména xxxxxxx xx odbornou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x odborný xxxxxx xxx účastníky xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravě xxxx xxxxxxx dohled xxx nejvýše 3 xxxxxx, xxxxxxx lékaři xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dozor x odborný dohled xxx xxxxxxx 3 xxxxxx, zubními lékaři xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Odborné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(9) Xxxxx účastník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx do 90 dnů xxx xxx, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 nebo xxxxx §21f xxxx. 3, pokud x xx xxxxxx, a xx xx xxxx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou před xxxxxxxx xxxxxxxxx komisí xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx atestační xxxxxxx. Xxxxxxx atestační komise xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx poradní xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví xx xxxxx univerzit, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx České xxxxxxxxxx xxxxxx, odborných společností, xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx, xxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany je xx návrh Ministerstva xxxxxx xxxxxxx atestační xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx současně xxxxxx příslušné akreditační xxxxxx. Ministerstvo xxxx xx 1. prosince xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx následující xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx následující xxxxxxxxxx xxx. Ministerstvo, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx x termínů xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx členem příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx lékařské komory, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx termín atestační xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávacím programem; xxxxxxx xxxxxx požadavků xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx atestační xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo.

(3) Atestační xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx všeobecné praktické xxxxxxxxx nebo praktické xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xx atestační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, účastní xx xx garant xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiný xxxxx, xxxxx lékař xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonávána. Xxxxx xxxxx, zubní lékař xxxx farmaceut xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx první mají xxxxx účastnit se xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx atestační zkoušky x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání.

(5) Atestační xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opakovat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx 1 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxx xxxxxxx, diplom o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání

§21a

(1) Xxxxxxxxxxxx spolufinancuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Dotace xx rezidenční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx poskytnutí dotace xxxx právní xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx Metodiku dotačního xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xx zabezpečení dotačního xxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 2,5 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx dotace xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx.

(4) Dotace na xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx prostředků xx xxxx xxxx xxxxx, x to

a) xx specializační vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xx xxxxxxx po xxxx 30 xxxxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů, xxxxxxx xxxxxx x farmaceutů; xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx těchto xxxxxxxxxxxx míst xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx na nedostatek xxxxxx, zubních xxxxxx x farmaceutů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxx délce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx celé kalendářní xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx poskytnutí. Xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) X dotaci xx rezidenční xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s účastníkem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřenu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx2b) x xxxxxxxxx xx xxxx délky xxxxxxxxxx kmene.

(8) Xx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx na rezidenční xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxx po 31. xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§21xx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx formuláři, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx §21a odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxx

1. název, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení,

2. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. obor specializačního xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx specializačního xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x účastníkem xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání,

6. datum xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávají, x

8. maximální xxxxx xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx akreditaci, xxxx

x) xxxxx §21a odst. 4 písm. b) xxxxxxxx

1. xxxxx, adresu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání,

3. počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x

4. xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx rezidenčních míst x žádosti x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx překročit xxxxx školicích míst xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x akreditaci pro xxxxxxxxx obor xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

§21xx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 písm. x) xx 60 dnů xxx dne obdržení xxxxxxx. Xx-xx pracovní xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx místo xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x), x účastníkem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřena x xxxxxxx kratším, než xx stanovená xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) O žádostech x poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. března xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 30. xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx zveřejní.

(3) X xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 4 xxxx. x) ministerstvo, popřípadě xxxxxxxx organizace, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §21aa xxxx. 2 písm. x), a xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21aa xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx ji x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx komise xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx dotace na xxxxxxxxxx místo podle §21a odst. 4 xxxx. x) zejména x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x technického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx předloží xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X přidělení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtových pravidlech xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. a)

1. xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení x datum narození xxxxxxxxx, na jehož xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxx specializačního xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx specializační xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxxxxxx místo, xxxxxxx,

5. xxxx, xxx který xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxx měsíců, na xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx,

7. xxxx xxxxxx x

8. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx §21a odst. 4 xxxx. x)

1. xxxxx, xxxxxx x identifikační xxxxx akreditovaného xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx, pro xxxxx xx dotace xxxxxxxxxxx,

4. počet xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx poskytuje,

5. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx která xx dotace xxxxxxxxx,

6. xxxx xxxxxx x

7. xxxxxxxx čerpání dotace xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx dotaci xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx.

§21xx vložen právním xxxxxxxxx č. 346/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.11.2011

§21xx

(1) Ministerstvo

a) přeruší xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx místo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx xxxxxxxx specializační xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx který xx xxxxxx na rezidenční xxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxx pracovní poměr xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dotace na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §21d.

(2) Xxxxx rezident v xxxxxxx kalendářního roku xxxxxx xxxxxxxx poměr xx xxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, na které xx poskytuje xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. a), x jiným akreditovaným xxxxxxxxx, může xxxx xxxx akreditované xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 4 písm. x). Ustanovení §21a xx 21ab se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx, na kterého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 písm. x), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xx spolupráci x xxxxxxxxxxx komisí pro xxxxxxxxx obor specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nového rezidenčního xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxx 90 xxx ode xxx podání žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §21a xx 21ab se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx obor xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přidělení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx rezidenta x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §21a xx 21ab xx xxxxxxx xxxxxxx.

§21ad

Rezident

Účastník xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání

a) xxxx být xxxxxxxxxx

1. xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání,

2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx24) xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxx xxxx25), a

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na rezidenční xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x) nebo b),

b) xxxxxx xxx rezidentem

1. xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 písm. x), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2011 Xx. x účinností xx 29.11.2011

§21x

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Akreditované xxxxxxxx x rezidenčním xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx nejpozději xx 14 xxx ode xxx zveřejnění rozhodnutí x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx rezidenční xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místo provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 písm. x) nejpozději xx 30. září xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx účastník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájem x xxxxxxxxx rezidenční místo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx akreditované pracoviště x rezidenčním místem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x) xx xxx xxxxxx výběrového xxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§21c

§21c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 346/2011 Sb.

§21x

Xxxxxxxxxx akreditovaného zařízení x xxxxxxxxxxx místem

Akreditované xxxxxxxx x rezidenčním xxxxxx xx kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §18 dále xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) hlásit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x dotaci na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dotace, absolvování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru rezidenta x ukončení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta, x xx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx nastaly,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx nastaly,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání rezidenta xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx skutečnosti nastaly,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x vynaložení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) podrobit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dotace xx rezidenční xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx žádost předložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxxx obor

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx lékař xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx získaných vzděláváním x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost. xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzů xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxx. Xxxxxxxxxxxx je zveřejňuje xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx §14a k uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástavbového xxxxx. Vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 rok.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výuková xxxxxxxxxx, xx kterých probíhá, xxxxxxxxx xxxxx požadavky xxx získání zvláštní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx literatury.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx akreditovaných podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx2b) x xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx probíhat xxxx rozvolněná xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, než xx stanovená týdenní xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx nižší, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, úroveň x xxxxxxx xxxxx xxx nižší xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti účastníka xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výjimku x rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx neakreditovaném xxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxxxx oboru x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx splňovalo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nástavbovém oboru xxxxxxxxx, a xx x xxxxxx, xxx x xxx účastník xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx do xxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx xxxxxxxx nejvýše xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx délky xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak. X xxxxx xxxxxx x xxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzdělávacích programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx účast xx veškerých xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx probíhá, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx poměru. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zveřejňuje je xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; při přípravě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx komorou a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx posudkové xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx část xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x cizině, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10 xxx, x xx ke xxx doručení xxxxxxx x započtení. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přiměřeně §5 xxxx. 8; týká-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx ve sdělení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx §5 xxxx. 9.

(7) Xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx oboru xx xxxxxxxxx a absolventům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x xxxxxxx studia x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §5 xxxx. 7.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx délku xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx specializačního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx, x označení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§21x

(1) Žádost o xxxxxxxx do nástavbového xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Žadatel může xxx xxxxxxx xxxxx xx nástavbového xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx příslušný xxxxxxxxxx xxxx zveřejněn ve Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx xx nástavbového xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx doklady x uznání způsobilosti xxxxxxx podle části xxxxx xxxx xxxx, xxxxx doklady xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřená organizace, xxxxxx žadatele xx xxxxxxxxxxxx oboru, xxxxxx-xx xxxxxxx doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx, popřípadě pověřená xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx podle §19 xxxx. 5 údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xx nástavbového xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx žadatelem.

§21g

§21g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2017 Sb.

§21x

(1) Vzdělání x xxxxxxxxxxx oboru xx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx řád a xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

(2) Xxxxxxxxxxxx, popřípadě pověřená xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x průběh xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx závěrečných xxxxx, xxxxx xx podmínka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx oboru.

(3) Předpokladem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo, popřípadě xxxxxxxx organizace. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx xxxx farmaceutovi, xxxxx úspěšně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxx kurz

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx vzdělávacího programu xx prohlubují xxxxxxxx x dovednosti xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nelze získat

a) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x výkonu xxxxxxxx xxxxxx,

x) odbornou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx povolání zubního xxxxxx,

x) xxxxxxxx, specializovanou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx farmaceuta.

(3) Xxxxx xx vznik xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx akreditované xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo může xxxxxxx akreditované xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dodatečné xxxxxxxxxx požadovaných dokladů xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxx stanovisko k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předá xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise x xxxxxxxxxxx stanovisku xxxxxxxxx vzdělávací radě. Xxxxxxxxxx rada předloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise. Xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxx funkčního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx podávat žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx seznam funkčních xxxxx a zveřejňuje xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§21j

(1) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx programy funkčních xxxxx xx uskutečňují x délce minimálně 1 xxxxx a xxxxxxxxx 6 měsíců. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx je při xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxx, než xx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby. Xx-xx příprava xxxxxxxxxx, xxxxxxx délka, úroveň x kvalita nesmí xxx xxxxx než x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kurzu, xx xxxxxx vzdělávání xxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, Českou lékařskou xxxxxxx, Českou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx společnostmi x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx vzdělávání, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, na kterých xxxxxxxxxx probíhá, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Vzdělávací program xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx program xxxx xxxxxxx, která xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Do xxxxxxxxxx xx funkčním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, vzdělávání x xxxxxxxxxxx oboru xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxxxx programu příslušného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx pouze vzdělání, xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx let, x xx ke xxx doručení xxxxxxx x započtení. Započíst xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx celkové délky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx ve funkčním xxxxx xx xxxxxxxxx x absolventům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu nezapočítává xxxx výkonu zdravotnického xxxxxxxx x průběhu xxxxxx v doktorském xxxxxxxxx programu.

§21j vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§21x

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx do funkčního xxxxx xxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žádosti jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializované způsobilosti xxxx x uznání xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x evidenci xxxxx §19 xxxx. 5 xxxxx x zařazení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x získání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Pověřená xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x s xxxx xxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 67/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§21x

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx a složení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vypracování xxxxxxx závěrečných xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkčního xxxxx.

(3) Předpokladem pro xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx funkčního xxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; splnění xxxxxx požadavků xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzu.

§21l xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 67/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

§22

Celoživotní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Celoživotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx vědeckými xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, odborných x xxxxxxxxx konferencích x xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vědeckých xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vědecko-výzkumná xxxxxxx.

(4) Celoživotní vzdělávání xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vysoké xxxxx xxxxxxxxxxxx studenty x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx lékařská xxxxxx, Xxxxx stomatologická xxxxxx, Česká xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx společnosti ve xxxxxxxxxx x akreditovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx organizace. Xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx účastníkům xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx akci.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx12).

§23

Xxxxxx odbornosti

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x délce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x vykonaných atestačních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx podle §6, 9 x 12, x x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzdělávací xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předseda atestační xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx člen xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaři xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx organizace, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX ZPŮSOBILOSTI X VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO XXXXXXXX XXXXXX, ZUBNÍHO XXXXXX A FARMACEUTA XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX STÁTĚ XXX X XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX HOSTUJÍCÍ OSOBOU

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§24

(1) Xxxx xxxx se xxxxxxxx xx

x) volné poskytování xxxxxx hostující xxxxxx (xxx 2),

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "jiná xxxxxxxxxxx") x ověření xxxxxxxx xxxxxxx jazyka, x

x) xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2.

(2) Xxxxx této xxxxx xx xxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu [§2 xxxx. h)],

b) xxxxx x trvalým pobytem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x)13),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxx-xx xx x Xxxxx republice xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx14),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx státu, xxx-xx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie povolen xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx službě15),

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), xxx-xx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx xxxxx České republiky16),

g) xxxxx, xxxxx xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx přiznán xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx mu xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx17),

x) xxxxxxxx příslušníka xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx obchodování s xxxxx nebo obdržel xxxxx k nedovolenému xxxxxxxxxxxxxxxx x který xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx mu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx povolen xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx karty xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za jiným xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx zaměstnán,

pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x jiném xxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx republice (xxxx xxx "xxxxxxx").

(3) Xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxx 3 v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx (§28a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx10a) x xxxxx §31 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx dokladů o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx zákonem o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a).

§25

(1) Uchazeč může x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx usazená xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx České xxxxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dočasně xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této služby.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx uchazeč, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx toto povolání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx než x České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx může x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a), x to xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx pro uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx o uznání xxxxxxx kvalifikace a xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znalosti xxxxxxx jazyka.

§26x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údajů, které xx xxxxxxx státy xxxxxxxx. Ministerstvo postupuje xxx této xxxxxxxxxx xxxxx §39.

Xxx 2

Volné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§27

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx vykonávat zdravotnické xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx (§27a), xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx (§27b).

(2) Hostující xxxxx přestane xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky zdravotnické xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx dílu 3.

(4) Česká lékařská xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx18) zapíše xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dobu 12 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx ministerstva. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx lékárnická xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zanikne-li xx xxxxxxxxx vykonávat x Xxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx xx xx příslušného xxxxxx členského xxxxx xxxxxx, že xx xxxx oprávnění x xxxxxx zdravotnického povolání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x disciplinárnímu xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx18).

(6) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x dosažené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §28a xxxx 28b, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx označením (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxxx x tomto xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §27b, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pod označením xxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu xxxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xxxxxxxxx xxxxx údaj x xxx dosažené xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxx hostující xxxxx xxxxxxx pacientům přístup x informacím o xxx, zda

a) činnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podléhá povolovacímu xxxxxx, xxx je xxxxxx profesního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x obdobného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxx státu xxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx místa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. K xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx osvědčujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx může požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nahlédnutí,

b) xxxx x xxxxxx xxx doručování xx xxxxx Xxxxx republiky x adresa xxx xxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx státu xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu x x xxxxxxx x xxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x že xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebylo v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci,

f) xxxxxx xxxxx odstavce 5, není-li zdravotnické xxxxxxxx v členském xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx odpovídajících xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx; xx tento xxxxxx se xxxxxxxx xxx doklad xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 6,

x) xxxxxxxxxx x znalosti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx zdravotnického povolání x Xxxxx republice.

Doklady xxxxx xxxxxx x), x) x x) xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 měsíce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informovat ministerstvo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx k oznámení xxxxxxxxxxx, xxxxxx skutečností, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(4) Doklady xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx skutečností xxxxxxxxx x původním xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx.

(5) Není-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxx, xx x jednom xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonávala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxxx předcházejících 10 xxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx oznámení x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky učiněno x co nejkratší xxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx služby.

(7) X xxxxxxx důvodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ověří u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a h) xxxxxxxxxx hostující xxxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx trhu (xxxx xxx "xxxxxx XXX").

§27b

Ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hostující xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, pokud xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx České xxxxxxxxx

x) organizační xxxxxxx xxxxx, součástí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xxxx x školských zařízení18a), xxxxxxx xxxxxx18b) xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx jednorázových xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx neověřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hostující xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x), xx doložení xxxxxxxxxx podle §27a xxxx. 1 písm. x) x oznámení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx neověřuje xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxx xxxxx

x) x případě xxxxxxxxx osoby, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ověřena xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky automatického xxxxxxxx (§28a xxxx §28b), nebo

c) pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxx xxxxxxxxxxx rozdíly xxxx vzděláním x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18b).

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ověřit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsažené x §27a xxxx. 1. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxx by mohly xxxx x prodlení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx důvody xxxxxxxx x předpokládanou xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx hostující xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxx první. Xxxxxxxxxxxx musí x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předcházející xxxx x rozhodnutí x ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx po odstranění xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xx xxxxxxxxx xxxxx části xxxxx hlavy XX xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikací hostující xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xx tento rozdíl xxxx vážně xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,&xxxx;x nelze xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx znalostmi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celoživotním vzděláváním xxxxxxxxx osoby potvrzeným xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx státu, může xxxxxxxxxxxx xx hostující xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx znalost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo praktických xxxxxxx.&xxxx;X xxxxxx případech xx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx hostující xxxxx v xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx se prokazuje xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace10a) xxxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx prokázala ve xxxxx 15 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhodnotí x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Právo výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniká xxxx

x) doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hostující xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, x takovém xxxxxxx, xx by xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ohrozit život, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,

x) vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6, nebo

d) xxxxxxx uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 5 xxxx 6, xxxxx xxxxxxxxxxxx nepostupovalo x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. x) a x) má xxx xxxxx výkonu zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky stejné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sedmé dílu 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a).

§27c

Ministerstvo xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx lékárnické xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27a xxxx. 3 x 5 a §27b xxxx. 7.

Xxx 3

Uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx x soustavnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání

§28

Uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxxx xxx, xxxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx ten, jemuž xxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxx xxxxxxx xxxxx §32. X xxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X případě xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx odbornou přípravu (xxxx jen "automatické xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx"),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) podle xxxxxx o uznávání xxxxxxx kvalifikace10a).

§28a

Automatické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxx kvalifikaci vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2) a xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx dále xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx sdělením xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx V.1, X.3 x V.6 přílohy X xxxxxxxx 2005/36/ES) xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx dokladů"), xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci vydávaného xx území daného xxxxxxxxx státu, který xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx vydávají,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx xxxxxxxx vedoucí x xxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxx uznán xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, x když není xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (odstavec 2), xxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x že xxxxxxx xxxx xxxxxx tomuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxx účely výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přiznávají xxxxxx xxxxxx, jaké xxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(5) X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §11 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx zúčastněná xxxxx xxxxxxxxxx dotyčné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx členském xxxxx.

(6) Uznanými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxxxxxx způsobilost k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx po xxxx 3 let xxx dne jejich xxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx základě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx příprava xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dokladu x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx x když xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx státu xxxxxx x tom, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušné zdravotnické xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 po xxxx následujících let x xxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vydávané v Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§5 xxxx. 4), kterou xxxxxxxx nejpozději 31. xxxxxxxx 1983 a xxxxx xx řídila xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 1975, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxx xx Xxxxxxxxx lékařům, kteří xxxxxxxxx specializovanou odbornou xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, i xxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx doklad o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxx výjimečných xxxxxxxx xxxxxxxxxx se uznávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx španělským xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx 1497/99), za xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx znalostí a xxxxxxxxxx srovnatelnou x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborného xxxxxx uvedeného xxx Xxxxxxxxx v seznamu xxxxxxx (§28a xxxx. 2).

(5) Xxxxxxxxxxxx uzná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 doklad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potvrzuje právo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx všeobecného xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zubního lékaře x xxx doložení xxxxxx povolání xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx x italské, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx odborná xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx osvědčením vydaným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxx úspěšně xxxxxxx xxxxxxx tříleté studium, xxxxx xx rovnocenné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx zubního xxxxxx, xxxxx byl xxxxx x Xxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu v xxxxxx xx 29. xxxxx 1980 xx 31. prosince 1984 xxxxxx, doplněné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx prokazovat splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx orgány za xxxxxx zjištění, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx dokladů uvedených xxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (§28a xxxx. 2). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx držitel xxxxxxx dokončil nejméně xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(8) Ministerstvo xxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx x Xxxxxxxx osobám, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2003, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxx xxxxxx Rumunska. Toto xxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx toto xxxxxxxxx prokazuje, xx xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx přípravu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x příslušným předpisem Xxxxxxxx unie, složení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxxx na uchazeče, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxx" (xxxxxxxx) xxxxxxx x Bulharsku xxxx 31. xxxxxxxxx 1999, i když xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx doložení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vydaný x Xxxxxx lékařům, xxxxx započali xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu x xxxxxx od 31. xxxxxxxx 1983 xx 1. xxxxx 1991, x xxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými italskými xxxxxx osvědčujícím, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx činnosti specializovaného xxxxxx x tomtéž xxxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxx 7 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x průběhu 10 let předcházejících xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxx doklad o xxxxxxxx kvalifikaci lékaře xxx výkon povolání xxxxxxx lékaře, xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx vysokoškolskou odbornou xxxxxxxx x období xx 1. ledna 1986 xx 31. xxxxxxxx 1997 včetně, xxxxxxxx osvědčením vydaným xxxxxxxxxxx xxxxxx Španělska. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékaře x xxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisem xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx příprava xxxx xxxxxxxx xxxx 18. xxxxxx 2016 xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx §28a.

(13) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předloží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako dokladu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx o xxx, že xx xxxxxxx přiznávají stejné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14) Československé xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx doklady.

§29

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ten, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx doklad xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx splnění podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem (§3 xxxx. 2).

§30

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 3) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu původu xxxx xxxxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx státu xxxxxx; xxxxx doklad nesmí xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx původu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) V xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxx první hlavy XX xxxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace19a). Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx odborné kvalifikace xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx způsobilosti xxxx xxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx žadatele.

(2) X xxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeč, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, přiloží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu potvrzující, xx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborných kvalifikací.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §29 x 30.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace se x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx vydán Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, že mu xxx xxxxx Evropský xxxxxxxx průkaz, xxxxx xxxxxxx v žádosti. X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x společnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx jazyce podle §32 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx c); pokud xxxxxxx nepředloží xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo c), xxxxxxxxxxxx jej vyzve x xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxx xxxx způsobilosti x xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx jazyk x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výkonu příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nutném x výkonu příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx

x) xxxxxxx předloží xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x), nebo

b) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx znalosti pohovorem xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x),

xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx této xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx řízení x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx nebo xx xxxx vydán Evropský xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 3 xxxxxx.

§32

Xxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo

a) xxxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxxx x českém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx x xxxxxxx nezbytně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxx

x) xxxxxxxxx; postup xxx xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx pohovorem podle xxxxxxxx 1 písm. x) ministerstvo xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx rozhodnutí x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odbornosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX ZPŮSOBILOSTI X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX JINÝCH OSOB XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXX

Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§34

(1) Xxxxx xxxx části xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x výkonu zdravotnického xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx část xxxxx.

(2) Xxxxxx, zubní xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci v xxxxx členském xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxxxx xxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jazyce.

(3) Xxxxxxxx x vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu všeobecné xxxxxxxxx xxxx zubní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx19) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(4)&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx a praktické xxxxx;&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx lékaře xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxx případové xxxxxx x může xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dnech; obsah x xxxxx jednotlivých xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Ústní xxxx xxxxxxxxx zkoušky xx koná před xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoveného xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx komisi zřizuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx orgán. Xxxxx xxxxxxxx komise jmenuje x odvolává ministr xxxxxxxxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxxxx komory, odborných xxxxxxxxxxx x lékařských x farmaceutických xxxxxx x pověřených organizací. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxx vykonání xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se usnesením xxxxxxx na dobu, xxx se xxxxxxx xxxxx přihlásí x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 roku; tuto xxxxx xxxxx prodloužit; xx xxxxxx uplynutí této xxxx se xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxx x předmětů xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obhajobu xxxxxxxxx studie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle věty xxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx uplynutí xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx část aprobační xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx nebo obhajobu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x oborů xxxxx xxxxx aprobační xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x výkonu příslušného xxxxxxxxxxxxxx povolání. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx vyjádřit xx x podkladům rozhodnutí xxxxx správního řádu.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ústní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obhájí případovou xxxxxx, považuje se xxxxx vykonaná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx první.

(9) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx aprobační xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx hodnocena výsledkem "xxxxxxx", považuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx aprobační zkoušky xx xxxxxxx xxxxxxxxx x v dalším xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx zkoušce xx 5 xxx xxx xxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonána.

(10) Xxxxx xxxx praktická xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxxxxxxxxx x xxxxxx důvodu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x uchazeč podá xxxxx xxxxxx o xxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx aprobační xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx zahájit xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 roku ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxx České republiky.

(11) Xxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx specializovanou způsobilost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xx předložení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx způsobilosti xxxxx §24 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx uchazeč xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx akreditované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx19a). Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx splňuje, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace10a).

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vykonání aprobační xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

(1) Xxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx x jiném vyučovacím xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx vyjadřovat xx x xxxxxx jazyce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jazyka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Schopnost xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx vyžaduje x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x českém xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx podání xxxxxxx. V případě, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx jazyce xxx xxxxxxxxx písemné xxxxxx xxxxxxxxx x ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vyjadřovat xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34 xx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxx xxxxxx odborným xxxxxxx xxxxxx, zubního lékaře xxxx farmaceuta se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti, na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx uvedeným x §34 xxxx. 2, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx do České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxx Xxxxx lékařské xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx lékárnické xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34 na xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nástavbovém xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zubního xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx specializované xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx pozván xx Xxxxx xxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxx, výzkumnou xxxxxxxxx xxxx akreditovaným xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx x), x xx

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxxx však 1 xxx, xxxx

x) k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx maximálně 3 xxxxxx.

Xxxxxxx praxe podle xxxx první xxxx xxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx oboru xxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) pro obor xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx má xxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx platné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x příslušném xxxxx ve formě xxxxxxx xxxx.

(3) Ministerstvo xxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §34 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx aprobační xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx zkušební xxx xxx aprobační zkoušky xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxx xxxxxx, zubního lékaře xxxx farmaceuta xx xxxx xxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx farmaceuta xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx praktické xxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxx rozhodnutí ministerstvo xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řád pro xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, jemuž xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx složení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx zahájení xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. i), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonávajícího xxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky; pokud xxxxx xxxxxxx neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx lhůtě, xx xxxxxxxxx, xxxx xx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx.

(4) X žádosti x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx praxe xxxxx odstavce 2 xxxx. a) je xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxx v celkovém xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxxx povolání lékaře, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx odborná xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxxxx, po xxxxx xxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx může toto xxxxx odborné vedení xxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 nebo 3, x xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx přímého odborného xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxxx zařízení není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx lékař xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx18) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx minimálně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a výkon xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxx započítat xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x podmínky xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Českou xxxxxxxxx xxxxxxx, Českou xxxxxxxxxxxxxxx komorou x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§36x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) uskutečňuje xxxxxxxxxx v xxxxxxx x rozhodnutím o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §18 xxxx. 1 xxxx. x) nevede xxxxxxxxxxx x vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §18 xxxx. 1 písm. f) xxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx akreditace,

d) x xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Právnická xxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx místem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §18 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §18 odst. 1 xxxx. x) neoznámí xxxxx xxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. x) neumožní vykonání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §18 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účastníků xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §18 xxxx. 3 xxxxxxx jinému akreditovanému xxxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx všech součástí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21d xxxx. x) nenahlásí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx na rezidenční xxxxx, xxxxxxxxx absolvování xxxxxxxxxx xxxxx, skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §21d xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxx zahájení x xxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21d xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta,

k) x xxxxxxx x §21d xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dotace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotace.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) od 5000 xx 50000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x), h) až x),

x) od 10000 xx 100000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x) x x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x), b), x) xx x).

§36b

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX DESÁTÁ

ZMOCŇOVACÍ XXXXXXXXXX

§37

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xxxxxxxxx délku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx obory specializačního xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx kmeny,

b) činnosti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí a xxxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx požadavky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání,

d) minimální xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx "všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) seznam xxxxxx, xxxxx nebo xxx, xxxxx vylučují xxxx xxxxxxx zdravotní způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zkušební řád zkoušky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, aprobační xxxxxxx, závěrečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) nástavbové obory xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx lékařů, xxxxxxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx oboru, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x nástavbovém oboru, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oborech,

h) postup xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohovorem a

i) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx řízení na xxxxxxxxxx místo a xxxxxxxx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, které xxxx lékař vykonávat xxx xxxxxxxxx dohledu xxxx xxx odborného xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zkušební xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kurzu,

m) xxxxxxxx, xxxxx může lékař xxxx farmaceut xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kmenech xxxxxx x farmaceutů, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx technické x věcné vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro získání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx, délku xxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx, a typ xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxx probíhá,

o) xxxxxxxxx možnou xxxxx xxxxx ve vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástavbových oborech xxxxxx,

x) požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) rozsah x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni,

r) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) náležitosti x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x absolvování xxxxxxxxx kurzu,

t) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx praxe, popřípadě xxxx xxxxx podle §5,

x) odborné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceutů.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za zkoušku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nástavbového oboru, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Společná xxxxxxxxxx

§38

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx akreditačních, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx komisí a vzdělávací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jiným úkonem x xxxxxxx xxxxx20), xxx němž náleží xxxxxx xxxxxx náhrada xxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx náhrada xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, x xxxx prokázané výši, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx mzdy x národním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx21). Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx21a).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nástavbového xxxxx, xxxxxxxxx zkoušku a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx stanoví vláda xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx21b).

(3) Xxxxxxx akreditačních, xxxxxxxxxxx, zkušebních a xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x vzdělávací xxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud byli xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnictví.

§38x

Xxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x akreditovaném zařízení x České republice xxx dočasně přidělit xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxx osoba") xx xxxxxxx písemné smlouvy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxxx xxx získání odborné xxxx specializované xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnancem x xxxxxxxx přidělení zaměstnance x xxxx xxxxx xx stáž xxxxxxxx xxxxxxx

x) název x xxxxx jiné osoby, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx zahájení xxxxx, xxxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx,

x) určení xxxxxxxxx, xxxxx je zaměstnancem xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xx xxxx stáže x xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Smlouva xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stáž xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance,

b) xxxx xxxxx, kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xx stáži vykonávat; xxxx práce xxxx xxx x souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxx,

x) xxxxx výkonu xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx stáže x jiné xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poskytuje poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§39

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo přestupek xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx mít v xxxxx členském xxxxx xxxx na zahájení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace. Obdobně xxxxxxxxxxxx informuje členský xxxx xxxxxx v xxxxxxx hostující xxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxxxxxx oprávněno xx vyžádat

a) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; žádost o xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx o postihu xx xxxxxxxxxxxxx delikt xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx vliv xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; informace x xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Česká xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti; xxxxxxxxx x postihu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx oprávněno vyžádat xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx správního spisu, xxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx a farmaceuti xx zapisují do xxxxxxx členů xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vede Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Česká xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx lékařské xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx13).

§40

Xxxxx zákon se xxxxxxxx i na xxxxxx, xxxxx xxxxxx x farmaceuty, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x působnosti jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání.

§40x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx farmaceuta na xxxxx Xxxxx republiky, x to x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx užívat označení xxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxxx způsobilé x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §39 odst. 4, xx xxxxxxxx.

§41

Za xxxxxxxx dobu xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx práce, služební xxxx x doba xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů27).

§42

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx farmaceuta xxxxxxxxx potvrzující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo vydá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hodlá vykonávat xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x členských xxxxx x xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), osvědčení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilost xx rovnocenná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X žádosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §28a xxxx. 2. X xxxxxxx, xx žadatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, než xxxxx xx xxxxxx x seznamu xxxxxxx x dosažené kvalifikaci xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §28a xxxx. 2, žadatel x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x specializaci vydaného xx základě xxxxxx xxxxxx. Xxx doložení xxxxxxx x získané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxx druhé nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxx povolání x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států a xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx požadavkům xxxxx příslušného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxx xxxxxxx úspěšné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx specializačního xxxxxxxx, xxxxxxxx před 1. xxxxxxx 2004, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx x x souladu s xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx nebo farmaceuta xx xxxx nejméně 3 xx sobě xxxxxxxxxxxxx let v xxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lékaře, zubního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x získal x České republice xxxxxx x odborné xxxx specializované způsobilosti, xxxxx xxxxx neodpovídá xxxxxxx x názvů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2005/36/ES, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx žadatel získal x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2005/36/ES.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx po dobu 3 xxxxxx xxx xxx xxxx vydání.

(6) Xxxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx farmaceuta osvědčení xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx členských států xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx členského xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xx 5 x 7.

§43

Xx dne xxxxxx xxxxxxx x přistoupení Xxxxx republiky k Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 1 až 4 platí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§43x

(1) Kontrolu dodržování xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pověřeného xxxxxxxxx.

§43b

Pověření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx pověřit právnickou xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 8 xxxx. a), §5 xxxx. 9, §5a xxxx. 4 x 6, §11a xxxx. 4 x 5, §18 xxxx. 2, §19 odst. 2 xx 6, §20 xxxx. 9, §21 xxxx. 1, 2 x 4, §21aa xxxx. 1, §21ab xxxx. 3, §21d xxxx. x) xx x), §21e xxxx. 6 a 7, §21f xxxx. 1, 3 x 4, §21j odst. 5, §21k xxxx. 1 x 3, §21l xxxx. 2 až 4, §23 xxxx. 2 písm. b), §23 xxxx. 3 xxxx §44a odst. 2.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxx s univerzitou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zubní xxxxxx nebo farmaceuty xxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx18) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §5 odst. 8 xxxx. x), §5 xxxx. 9, §5a xxxx. 4 x 6, §11a xxxx. 4 x 5, §18 xxxx. 2,§19 xxxx. 2 xx 6, §20 xxxx. 9, §21 xxxx. 1, 2 x 4, §21aa odst. 1, §21ab xxxx. 3, §21d xxxx. x) xx x), §21e odst. 6 x 7, §21f xxxx. 1, 3 x 4, §21j xxxx. 5, §21k xxxx. 1 x 3, §21l odst. 2 až 4, §23 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §23 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxxx smlouva podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx má xxx xxxxxxxx, x podmínky xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) úpravu xxxxxxx osobních údajů,

c) xxxxxx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xx specializačního vzdělávání xxxxxx, zubních xxxxxx x farmaceutů,

d) xxxxxx xxxx duševního xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavírána.

Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§44

(1) Xxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx získali xxxxxxxxxxxx X. stupně x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x resuscitace, dermatovenerologie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, ortopedie, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x epidemiologie, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx oborech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených v příloze x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Lékaři, xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů získali xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx doplní chybějící xxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oboru xx 5 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx specializaci I. xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx metody, pokud xx doplní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělávacím programem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x základním xxxxx radioterapie, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx si doplní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto specializačního xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx získali xxxxxxxxxxxx X. stupně x xxxxxxxxx oboru interní xxxxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx doplní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx specializačního xxxxx xx 5 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx lékařské xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx lékařské praxe x xxxxxxx 5 x posledních 6 xxx xxxxxxxxxxx vykonávali xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx I. xxxxxx v základním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx specializovanou způsobilost x xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx, xxxxx x xxxxx pediatrie xxxxxxx xxxx než 3 xxxx, x xxxx xxxxxxx 1 xxx x primární xxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx II. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, chirurgie, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, neurologie, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, otorinolaryngologie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, psychiatrie, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x obdobných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x příloze x xxxxxx zákonu. Xxxxxx, xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx získali xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx x základním xxxxx xxxxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxx lékařství xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx II. xxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx radioterapie, xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze k tomuto xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx lékařství stanoveném x příloze x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu,

b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze x xxxxxx zákonu, xxxxx xx doplní xxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto specializačního xxxxx do 5 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx zákonu,

d) specializaci x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, balneologie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx rehabilitační x xxxxxxxxx medicína stanoveném x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, získávají specializovanou xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxx obecná a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx hygiena xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx užívání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx výživy xxxxxxxxxx x příloze x tomuto zákonu,

g) xxxxxxxxxxxx v nástavbovém xxxxx hygiena xxxxx x nemocí z xxxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveném x příloze k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomanií, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu,

i) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx chirurgie, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze k tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx lékařství xxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx zákonu,

k) specializaci x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu,

l) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. stupně x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x absolvovali xxxxxxxx xxxxx ve zdravotnickém xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 36 xxxxxx, xxxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxxxxx výkonu povolání xxxxxxx xxxxxx [§7 xxxx. 3 xxxx. x)]. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveném x příloze x xxxxxx xxxxxx.

(6) Způsobilost xxxxxxxx získaná xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx23) xxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx povolání xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ošetření chrupu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx zubů x kořenů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zánětů xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx činností, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxx lékař xxxxx xxxxxx xxxxxx, není xxxxxxxx oprávněn.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x základním oboru xxxxxxxxxxxxx technologie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx specializačním xxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x základním oboru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx specializačním xxxxx xxxxxxx lékárenství xxxxxxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx I. nebo XX. stupně x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx laboratorní x xxxxxxxxxxx metody xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx v základním xxxxx farmaceutická xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx a imunobiologické xxxxxxxxx nebo radioaktivní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx forem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve specializačním xxxxx xxxxxxxxxxxxx technologie xxxxxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx I. stupně x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x nástavbovém oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo biologické x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx radioaktivní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx farmacie stanoveném x příloze k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx farmacie xxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx v základním xxxxx xxxxxxxxxxx a x nástavbovém oboru xxxxxxxxxxxx x toxikologie xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx, xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx xx specializačním oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveném x příloze k xxxxxx xxxxxx,

x) specializaci X. stupně x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx galenická farmacie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx zákonu,

i) xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mikrobiologická xxxxxxxxx metoda xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx ve specializačním xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze k xxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxx, xxxxx lékař xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xx specializačním xxxxx xxxxxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx podání xxxxxxx.

(9) Zdravotničtí pracovníci xxxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx ji xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 30. června 2005, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Zdravotnickým xxxxxxxxxxx zařazeným xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečující xxxxxxxxxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Index, xx xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx používán x xxxxxx jako průkaz xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx záznamy.

(14) Lékaři, xxxxx lékaři a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavateli, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxx, zubnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,3) a to xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§44a

(1) Xx xxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. g) xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §21e xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx délky xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Institutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx specializace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2009 xxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2010 xx 31. xxxxxxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx certifikovaného xxxxx x xxxxxxxxxxxx psychoterapii, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pověřenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoveném prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o přiznání xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx x nástavbovém oboru xxxxxxxx psychoterapie stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. g) xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. x účinností xx 1.11.2021

§45

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxx xxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx části sedmé x §34 odst. 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x přistoupení České xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. r.
Klaus x. x.
Xxxxxx v. r.

Příloha x. 1 x zákonu x. 95/2004 Sb.

Specializační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů, xxxxxxx lékařů a xxxxxxxxxx

1. XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (v letech) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxx a klinická xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

4,5

2. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

4,5

3. xxxxx chirurgie

chirurgický

cévní xxxxxxx

5

4. xxxxxx a xxxxxxxxx psychiatrie

psychiatrický xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

4,5

5. xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx

5

6. xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx

4,5

7. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

4,5

8. endokrinologie x xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx pediatrický

endokrinolog x xxxxxxxxxx

5

9. xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

5

10. geriatrie

interní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx

4

11. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxxx

4,5

12. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx x transfuziolog

4,5

13. xxxxxxx x epidemiologie

hygienicko- xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

4

14. xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

5

15. xxxxxxxx lékařství

interní xxxx pediatrický

infekcionista

4

16. kardiochirurgie

kardiochirurgický

kardiochirurg

6

17. xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxx

5

18. xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx biochemik

4,5

19. xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx

5

20. xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx

5

21. xxxxxxxx genetika

interní xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx

4

22. xxxxxxxx mikrobiologie

interní xxxx pediatrický

lékařský xxxxxxxxxxx

4,5

23. xxxxxxxxxxxxxx chirurgie

Maxilofaciálně-chirurgický

maxilofaciální xxxxxxx

5

24. xxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx

5

25. xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

6

26. xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

4,5

27. xxxxxxxxx medicína

interní xxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

4

28. xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

4,5

29. ortopedie x traumatologie pohybového xxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

5

30. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

4,5

31. xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

4,5

32. xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

4,5

33. xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx

5

34. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxx

4

35. xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

4,5

36. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody

radiologický

radiolog

4,5

37. rehabilitační x xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxx chirurgický nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

4

38. xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxx

5

39. xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx

4,5

40. urgentní xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

5

41. xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxx

5

42. xxxxxxx lékařství

interní

internista

5

43. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

3

2. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx vzdělávání (v xxxxxx)

1. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5

2. xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

3

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4

3. XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (x letech) včetně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

1. farmaceutická xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4

2. klinická xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxx farmaceut

5

3. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody xx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

4

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx

3

5. xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

4

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 95/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání farmaceutů

Nástavbový xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (v letech)

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

1

2. Farmaceutická xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x geriatrické xxxxxxxx

1

3. Xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

1

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx právním předpisem x. 67/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx a xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx specializaci x xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost mají xxxxx, kterým Xxxxx xxxxxxxx komora xxxxxx xx 17. dubna 2004 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx tyto xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §44 xxxx. 1 xxxx šesté zákona x. 95/2004 Sb., xx znění účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx 31. xxxxxxxx 2008 se xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programy xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2004.

4. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx xxxx nástavbovou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx specializovanou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx specializačních xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx k vedení xxxxxxx.

6. Xxxxxx, zubní xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nedotčena; xxxxx xxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxx oborem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx podaných podle §44 xxxx. 8 xxxxxx x. 95/2004 Xx. se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x akreditovaných xxxxxxxx x rezidenčním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xx 21d xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x. 95/2004 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx §21a xxxx. 11 a §21c; celková xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx řídí podle §21ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx není xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx povolání na xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxx se x tomu zavázal xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx §21b xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2011, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx míst x těchto oborech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx dotačního xxxxxx xxx xxx 2011 xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx ministerstvo) do 2 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 2. xxxxxx 2004, xxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx zákona specializovanou xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení xx 30 dnů ode xxx xxxxxx žádosti.

5. Xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx specializaci 1. xxxxxx x základních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx 5 x xxxxxxxxxx 7 xxx vykonávali xxx xxxxxxxx dohledem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx posudkové xxxxxxxxx x rozsahu alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx2b), získávají xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx lékaře xxxxxxxxx o získané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx 1. xxxxxx x xxxxxxxxxx oborech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx 17. xxxxx 2004 získali xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona nejméně 12 z xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx2b), xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lékaře rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxx x endokrinologie se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx diabetologie x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx endokrinologie.

7. Xxxxx xxxxxx, kteří xxxx 1. xxxxxxxxx 2004 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx kliniky xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx stomatologie. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2011 Sb. x účinností xx 29.11.2011

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx získaná xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx zařazení do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxx v příloze č. 1 x xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx základní xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx x příloze č. 1 x xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx základní obor, xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxx specializačního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x započtení xxx absolvované části xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Lékaři xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 95/2004 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx specializační xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx lékař x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx, xxxxx získali xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxx lékařství xxxx xxxx zařazeni podle xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxx dětské xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx úspěšně dokončí xxxxx xxxx 2, xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za lékaře xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti a xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu x xxxx xxxxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x vydává xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kurzu; xxxx xxxxxxx datum, xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kurzu, xxxxxxxx řád a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikačního kurzu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu, xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x zařazení xx kvalifikačního xxxxx x xxxx náležitosti, xxxxxxxx řád x xxxxx zkoušky xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Akreditované zařízení xxxx x xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx uskutečňovat xxxxxxxxxx

x) xx vzdělávacím xxxxxxxx, k němuž xx xxxx xxxxx §17 zákona č. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, udělena xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 7 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) x základním xxxxx xx vzdělávacím xxxxxxxx, x němuž xx byla xxxxx §17 zákona x. 95/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, udělena xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx uplynula, nejdéle xxxx po xxxx 10 let ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxx akreditace x tomuto xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx vzdělávacího programu xxxxxxxx nejpozději xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx akreditace xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ukončena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, o xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informuje.

11. Xxxxxxxxxx, xxxxx získali xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

12. Xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lékárenství xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx činnosti při xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 odst. 11 xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 95/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovišti xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx forem xxxxx §11 odst. 10 xxxxxx č. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Farmaceuti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx lékárenství podle xxxxxx č. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, splňují xxxxxxxx xxx samostatný výkon xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxxxx, kteří získali xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost v xxxxxx oborech xxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx zvlášť náročných xxxxxxxx forem podle §11 xxxx. 10 xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxx vedoucího lékárníka x xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovišti xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxx xx vykonávali xxxxxxx xx xxxx 4 xxx v xxxxxx 6 xxx předcházejících xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lékárníka x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx funkce uvedenou xx větě xxxxx, xxxxx xxxx funkci xxxx vykonávat, nejdéle xxxx xx xxxx 4 let xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx oboru podle xxxxxx č. 95/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx dvakrát x xxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx dvakrát.

2. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x o vykonání xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxx, xxxx požádat x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání a x xxxxxxxx aprobační xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx.

3. Uchazeči, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx aprobační xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx některou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx tato splněná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx v xxxx před nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx 30 měsíců xxx xxx jejich xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 284/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 28.12.2018

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx celkového počtu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 odst. 5 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podal xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. 5 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §36 xxxx. 2, xxxxx xx uskutečňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §36 zákona x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §36 xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx odborné praxe xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 95/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 2.4.2004, x výjimkou ustanovení části sedmé x §34 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004).

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

125/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx biocidních xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx trh x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 186/2004 Sb., x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2005

124/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku trestů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

338/2008 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 109/2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

346/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x k výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

126/2016 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných států x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

67/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, zubního xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

201/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 96/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 95/2004 Sb., x podmínkách získávání x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

284/2018 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxx x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2018

176/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2019

277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 31.12.2021

371/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2021

177/2022 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x tvorbě právních xxxxxxxx vyhlašovaných xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/36/ES xx dne 7. xxxx 2005 x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Komise (EU) x. 213/2011 ze xxx 3. xxxxxx 2011, xxxxxx se xxxx přílohy II x V směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/36/XX x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací, x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/55/XX ze xxx 20. listopadu 2013, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2005/36/XX o xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací x xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012 x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x vnitřním xxxx ("nařízení o xxxxxxx IMI").

Směrnice Xxxx 2003/9/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxx žadatelů o xxxx.

Xxxxxxxx Rady 2003/86/ES xx dne 22. xxxx 2003 o xxxxx xx sloučení xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou dlouhodobě xxxxxxxxxxxx rezidenty, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES ze dne 29. xxxxx 2004 x minimálních xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxx mohli žádat x xxxxxxxxx uprchlíka xxxx osoby, která x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x obsahu xxxxxxxxxxx ochrany.

Směrnice Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x zvláštním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxx k pobytu xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xxxxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxxx pomoc k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/38/ES ze dne 29. xxxxx 2004 x právu xxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx nařízení (EHS) x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/EHS a 93/96/XXX.

Xxxxxxxx Rady 2004/114/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx odborné přípravy xxxx dobrovolné xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2001/55/ES xx xxx 20. července 2001 x minimálních xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany v xxxxxxx xxxxxxxxxx přílivu xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx osob x x xxxxxxxx z xxxx plynoucími.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 213/2011 ze xxx 3. března 2011, xxxxxx se xxxx přílohy XX x X směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/XX x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx.

1x) Zákon č. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) §79 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
2x) §2 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
2x) Zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2x) §77 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Zákon č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §44 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/1998 Sb.
6) Zákon č. 160/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §47 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
8) §230 xxxxxxxx xxxxx.
8x) Zákon č. 378/2007 Sb., x léčivech x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx).
8x) 2. xxxx přílohy Xxxxxxx xxxxx xxxx 2.19 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2.19.32 xxxxxxxx xxxxx x. 469/2002 Xx., kterým xx xxxxxxx katalog xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §68 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 97/1974 Sb., o archivnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx kvalifikace a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10b) Xxxxxxxxx xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
12) §230 xxxxxxxx xxxxx.
13) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx občanů Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/EHS a 93/96/XXX.
14) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15) Xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/801 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx vstupu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, dobrovolnické xxxxxx, programů výměnných xxxxxx žáků či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx au-pair.
16) Směrnice Xxxx 2003/86/ES ze xxx 22. září 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx rodiny.
17) Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES ze dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoby xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxx mohli žádat x postavení xxxxxxxxx xxxx osoby, která x jiných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
17a) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx komoře a Xxxxx lékárnické xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18a) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18b) Xxxxx č. 111/1998 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
18c) §10 xxxx. 4 zákona x. 18/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Xx.
19) Zákon č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) Xxxxxxxx č. 392/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx programy xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx.
19x) Například xxxxx č. 341/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19c) Xxxxxxxx č. 395/2004 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx zkoušky x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
19x) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20) §200 x xxxx. zákona x. 262/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §156 x xxxx. xxxxxx x. 262/2006 Sb.
21x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §21 x 24 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) Xxxxxx xxxxxxxx č. 25/1951 Xx., x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. 44/1966 Xx., o zdravotnických xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Čl. 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 a x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/EHS, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/EHS, 90/365/XXX x 93/96/XXX.
25) Xx. 11 x 21 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. listopadu 2003 o xxxxxxx xxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27) Například zákon č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.