Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2021 do 31.12.2023.


Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
95/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2 §2a §3

ČÁST DRUHÁ - LÉKAŘ

Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře §4

Specializovaná způsobilost lékaře §5

Základní kmen specializačního vzdělávání lékařů §5a

Přerušení výkonu povolání lékaře §6

ČÁST TŘETÍ - ZUBNÍ LÉKAŘ

Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře §7

Specializovaná způsobilost zubního lékaře §8

Přerušení výkonu povolání zubního lékaře §9

ČÁST ČTVRTÁ - FARMACEUT

Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta §10

Specializovaná způsobilost farmaceuta §11

Základní kmen farmaceutů §11a

Přerušení výkonu povolání farmaceuta §12

ČÁST PÁTÁ - AKREDITACE

Akreditace a akreditované zařízení §13

Akreditační řízení §14

Prodloužení akreditace §14a

Akreditační komise §15 §16

Vzdělávací rady §16a §17

Povinnosti akreditovaných zařízení §18

ČÁST ŠESTÁ - SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Specializační vzdělávání §19

Průběh specializačního vzdělávání §20

Atestační zkouška §21

Financování specializačního vzdělávání §21a §21aa §21ab §21ac

Rezident §21ad

Výběr rezidenta §21b §21c

Povinnosti akreditovaného zařízení s rezidenčním místem §21d

Nástavbový obor §21e §21f §21g §21h

Funkční kurz §21i §21j §21k §21l

Celoživotní vzdělávání §22

Průkaz odbornosti §23

ČÁST SEDMÁ - UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE A FARMACEUTA ZÍSKANÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ NEŽ V ČESKÉ REPUBLICE A VOLNÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB HOSTUJÍCÍ OSOBOU

Díl 1 - Základní ustanovení §24 §25

Uznávací orgán §26

Spolupráce členských států §26a

Díl 2 - Volné poskytování služeb hostujícími osobami

Podmínky výkonu povolání hostující osoby §27

Oznámení §27a

Ověření odborné kvalifikace §27b §27c

Díl 3 - Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti k soustavnému výkonu zdravotnického povolání

Uznávání odborné kvalifikace §28

Automatické uznávání odborné kvalifikace §28a

Uznávání odborné kvalifikace na základě nabytých práv §28b

Zdravotní způsobilost §29

Bezúhonnost §30

Řízení o uznávání odborné kvalifikace, řízení o uznávání jiné způsobilosti a řízení o uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání §31

Ověření znalosti českého jazyka §32

Užívání označení odbornosti §33

ČÁST OSMÁ - UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ JINÝCH OSOB NEŽ UCHAZEČŮ UVEDENÝCH V ČÁSTI SEDMÉ

Postup a podmínky při uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání §34 §35 §36

ČÁST DEVÁTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §36a

Společná ustanovení k přestupkům §36b

ČÁST DESÁTÁ - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ §37

ČÁST JEDENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §38

Odborná praxe §38a §39 §40 §40a §41 §42 §43 §43a

Pověření k výkonu některých činností §43b

Přechodná a závěrečná ustanovení §44 §44a §45

Příloha č. 1 - Specializační obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Příloha č. 2 - Nástavbové obory specializačního vzdělávání farmaceutů

č. 189/2008 Sb. - Čl. V

č. 346/2011 Sb. - Čl. II

č. 126/2016 Sb. - Čl. X

č. 67/2017 Sb. - Čl. II

č. 284/2018 Sb. - Čl. IV

č. 371/2021 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

95
ZÁKON
ze xxx 29. xxxxx 2004
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) celoživotní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

1. osob, které xxxxxxx způsobilost x xxxxx členském xxxxx xxx v České xxxxxxxxx (xxxx xxxxx),

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x

x) xxxxx poskytování služeb xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx).

(2) Xxxxx xxxxx xx vztahuje na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx vykonávat xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo hostující.

(3) Xx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího vzdělávání1a).

(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto zákona xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činností x znalostí při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx studijní program xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zubní lékařství x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx získává xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx specializovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx x farmaceutů xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) samostatným výkonem xxxxxxxx lékaře xxxxx xxxxxxxx, ke kterým xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odborného dohledu, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zhodnocení x posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ke kterým xx zubní lékař xxxx farmaceut xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx vlastního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta x x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pod odborným xxxxxxx xxxxx činností xxxxxx s odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx lékaře xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dohledem xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném farmaceutem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x)&xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dohledem výkon xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx zřízená xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx §43b xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru nebo Xxxxxxxxx konfederace,

n) školicím xxxxxx pracovní místo x xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby2b), xx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rezidenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdružených x České lékařské xxxxxxxxxxx Jana Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby a xxxxx sdružují xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx podpory xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obsazeným zdravotnickým xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx2a), xxxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx magisterský xxxxxxxx xxxxxxx.

§2x

(1) Pokud xxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xx délku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx výkon xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx poloviny stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx2b). Xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozsahu xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, potřebná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však v xxxxxxx xxxxx mateřské xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Odstavec 1 xx nepoužije xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti (§5) x xxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx xxx uznání xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

§3

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx způsobilý,

c) xxxxxxxxx.

(2) Zdravotnický xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx lékařským xxxxxxxx2c) vydaným xx xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky. Xxxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lékař se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx x základním pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiný xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx, ke xxxxxxx xx posuzovaný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx způsobilost posuzuje x xxxxxxxx posudek xxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, než xxx, xx kterému xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Lékařský xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx blízkou. Xxxxxx nemocí, xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx, obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx. Zdravotní způsobilost xx zjišťuje

a) xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx povolání, xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxx,

x) x případě xxxxxxxxx podezření, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxx zdravotní způsobilost x xxxxx,

3. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx stomatologické xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx komory, xxx-xx x xxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§31) před prvním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoby dokládají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx (§29).

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ten, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx spáchaný v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx na xxxx xxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx4).

(4) Doklad x xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x odůvodněných xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx lékaři, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů26), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx vydanými xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x posledních 3 xxxxxx nepřetržitě xxxx než 6 xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx být starší 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxx xxxxxx, předloží fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx příslušným orgánem xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx státním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxx měl xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx s přílohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx26).

(6) Fyzické xxxxx, xxxxxx xxxx uznána xxxxxxxxxxx podle části xxxxx, xxxxxxxxx bezúhonnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezúhonnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu.

ČÁST DRUHÁ

LÉKAŘ

§4

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lékaře

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx absolvováním xxxxxxx xxxxxxxxxxx prezenčního xxxxxx,5) xxxxx obsahuje teoretickou x xxxxxxxxxx výuku x akreditovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx rehabilitační, dispenzární x paliativní xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách prováděná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx §5 xxxx. 5 xx xx výkon povolání xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, výzkumná x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx získaných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx získáním certifikátu x absolvování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xx písemně xxxxxxx jeho školitel, x xx xxx xxxxxxxx dohledem.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykonávat

a) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znalostí a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni x které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx školitel.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx první x xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx povolání xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx činnost lékař x xxxxxxxx způsobilostí, x fyzickou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 15 xxxxx. Xxxxxxx dohled xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, x xx nepřetržitou telefonickou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékař s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx 30 xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx odborný xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx způsobilostí xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx protialkoholní x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxx smlouvu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx záchytné xxxxxxx lékařem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xx 20 xxxxx.

(7) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odborného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 6.

§5

Specializovaná způsobilost lékaře

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxx úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou (§19 xx 21), na xxxxxx základě xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specializačním xxxxx. Specializační xxxxxxxxxx xxxxxx probíhá ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Specializační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odbornosti, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx obory specializačního xxxxxxxxxx x délka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx povolání xxxxxx xx získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx povolání xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 2 a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lékaře ve xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách xx xxxxxxx specializované způsobilosti, xxxxx xx dokládá xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím ministerstva xxxxx §44.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průprava x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§13) x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx2b) x xx xxxxxxxxxx2b); xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx nižším xxxxxxx, než je xxxxxxxxx xxxxxxxx doba, xxxxxx xxxx rozsah xxxxx xxx xxxxx, xxx xx polovina xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx; jde-li x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x dítě xx xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx nižší než xxxxx pětina xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby. X xxxxx případě xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x kvalita xxxxx xxx xxxxx xxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx doba výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesahující xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx zdravotnictví xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání udělit xxxxxxx x xxxxxxxxxx x započtení xxxxxxx xxxxx probíhající xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx splňovalo všechny xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx, x xx x období, xxx x xxx účastník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečňoval. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx uvedené xx xxxx čtvrté lze xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ověřit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se uskutečňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prováděcích xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Specializační xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx kmene, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxx xx xxxxxxxxx lékařských xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx programy xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx je xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, Českou xxxxxxxxx xxxxxxx x odbornými xxxxxxxxxxxx. Vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxx xx posudkového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členění, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx probíhá. Xxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx.

(7) Do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xx studentům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx 4 x 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx studia x xxxxxxxxxx studijním programu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu nebo xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx statutárním xxxxxxx akreditovaného zařízení, x němž byla xxxxxxxxxxx.&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxx x doktorském xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx části xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poloviny xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání podle §19 xxxx. 3 xx započítá xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v jiném xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx programu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 3; x započtení xxxxxxx praxe xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; o xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje ministerstvo, xxxx

x) x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx škola, xxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, potvrzující xxxxx xx svém xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu; o xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §19 odst. 3 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx §28a xxxx. 2 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx ukončeného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx předpokladu, xx toto specializační xxxxxxxx xxxxx doloží xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx v některém x členských xxxxx x xxxxx odpovídá xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx minimální xxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(10) Do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zařazeného xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 nebo xxxxx §21f xxxx. 3 se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 9.

(11) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, civilní služby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx přerušením xxxxxxxx. Xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dovolené xxxxxxxx xxxxx povolání xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §19 odst. 3 do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx na xxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx 3 měsíců xx mateřskou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte, xxx kterou přerušil xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx praxe xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x odvolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx "všeobecné xxxxxxxxx lékařství".

(13) Xxxxx xx vzdělávání v xxxxxx xxxxxxxxx kmeni x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx účastník xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání zařazen xxxxx xxxxxx zákona, xx považuje xx xxxxxxxxx kvalifikace podle xxxxxxxx xxxxx8). Xxxx xxxxxxxxxx než x xxxxxx xxxxxxxxx kmeni x x prvním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx8).

(14) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx oborech, x xx pokud xxxx shodný xxxxxxxx xxxx. Do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx vydání xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(15) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx specializačním xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx.

(16) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx

x) xxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x název xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xx kterých xx xxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kmene, xxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, byla-li xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe, náplně xxxxxxxx lékaře xxxxxx xxxxxxx týdenní pracovní xxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, vydaný xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx za poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x adresu akreditovaného xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx specializační xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(17) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) vedle xxxxxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a název xxxxxxxxxx kmene, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazen, x

x) určení xxxxx x xxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, do kterých xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(18) Žadatel x xxxxxxx podle xxxxxxxx 17 xxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přehledu praxe, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx jedná za xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx specializační xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx škola xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx specializační xxxxxxxxxx xxxxxx x příslušném xxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(19) Xxxxxx x xxxxxxxxx doby xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazen,

b) xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx pediatrie,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx čerpání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(20) Xxxxxxxxx předpis xxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx 9.

§5x

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů

(1) Základními xxxxx jsou tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx,

x) hygienicko-epidemiologický,

e) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) kardiochirurgický,

h) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) patologický,

o) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a

s) xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství.

(2) Délka xxxxxxxxxx x základním xxxxx xx 30 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni se xxxxxxxx zkouškou. Xxxxxxxxx xxx přihlášení ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx požadavků pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx ukončení vzdělávání x základním xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce. Xxxx-xx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tehdy, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zkoušky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xx ukončeném xxxxxxxxxx x základním xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx základním xxxxx opakovat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Zkušební xxx zkoušky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zkušební komise xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx lékař xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx v základním xxxxx, xxxx ministerstvo xxxx pověřená organizace xxxxxx certifikát o xxxxxxxxxxx základního kmene. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(7) Xx vydání xxxxxxxxxxx x absolvování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx absolvoval, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx lékař xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx x základních kmenech,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x personální zabezpečení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx x obsah specializačního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx povinné xxxxxxx praxe x xxxxx x typ xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx teoretické xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) rozsah x xxxxx studijních povinností, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2017

§6

Přerušení výkonu xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx odborná, xxxxxxxxxxxxxx&xxxx;x zvláštní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, zůstává xxxxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx základních pracovněprávních xxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přerušil výkon xxxxxxxx xxxxxx na xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 6 xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx skončení přerušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx 60 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxx, xxx který xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost. Xxxxxxxxx probíhá xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx záznam x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23, x xxxxx xxxxx nemá tento xxxxxx, xxxx x xxxxxxx a ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx lékař xxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx xx více oborech, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx. V nástavbových xxxxxxx se doškolení xxxxxxxxx.

(4) Lékař se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 větě třetí; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx druhé xxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx.

(5) Doškolení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx probíhat x xxxx rozvolněná příprava, xx je xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, přitom xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx, xxx xx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby. Xx-xx xxxxxxxx rozvolněná, celková xxxxx, úroveň a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx x xxxxxxx celodenní xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Akreditované xxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx potřeby xxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXX

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zubního xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x praktickou xxxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx byl zahájen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2003/2004.

(2) Výkonem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxxxx, diagnostická, xxxxxxx, posudková a xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x revizní činnost x oblasti xxxx x xxxx, xxxx, xxxxxxx a související xxxxx. Xxx xxxxx §8 odst. 4 xx xx výkon xxxxxxxx zubního lékaře xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x koncepční xxxxxxx x oblasti zdravotnictví.

(3) Xx získání odborné xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může zubní xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2.

§8

Xxxxxxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxx xxxxxx

(1) Specializovaná způsobilost xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§19 xx 21), xx jejímž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx lékaře, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a délka xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx oboru jsou xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 2.

(4) Xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx povolání xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxxxx oborů, které xxxxxxxxxxxx schvaluje x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví; přitom xxxxxxxxxxxx s univerzitami, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx specializačního vzdělávání, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx x xxx pracoviště, xx xxxxxx praxe xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx teoretické xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx programu xx xxx stanoven xxxxx teoretické části xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubních xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 4, 7, 8, 10 až 18.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxxxx lékaře

(1) Získaná xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx lékař xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx přerušení xxxxxx povolání zubního xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x výkon xxxxxxxx zubního xxxxxx x xxxxxxx nižším xxx jedna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx.

(3) Pokud xxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx více xxx 6 let, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx nejméně 60 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx povolání x xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 5 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x průběhu a xxxxxxxx doškolení do xxxxxxx xxxxxxxxxx (§23), x xxxxx zubní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení.

(4) Xxxxx xxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx povolání x xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx 5 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékaře.

(5) Xxxxx zubní lékař xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povolání xxxxxxx xxxxxx na xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx 7 let xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 6 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nejméně 60 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obor xxx vedením xxxxxxx xxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx průkazu odbornosti xxxxx §23, x xxxxx xxxxx lékař xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx o xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V případě, xx zubní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jednom x xxxx.

(6) Xxx odborného xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx výkon povolání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx celodenní xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, to xx xxx xxxxxx xxxxxxx, než je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxx, než xx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx nesmí xxx xxxxx, než v xxxxxxx celodenní xxxxxxxx.

(8) Xx doškolení zubního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx doškolení dokumentaci x xxxxxxxx docházce.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§10

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx farmaceuta xx xxxxxxx absolvováním

a) nejméně xxxxxxxxxx prezenčního xxxxxx x akreditovaném zdravotnickém xxxxxxxxxxxx studijním programu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výuku, x xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) studia x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2003/2004, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx studium x xxxxxx xx 1. xxxxx 1993 xx 30. xxxxx 2004.

(2) Xx získání odborné xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx poskytováním xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxx §11. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xx xxx výrobě x kontrole léčiv x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx léčiv x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx8a).

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§11

Specializovaná způsobilost farmaceuta

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§19 xx 21), xx xxxxxx základě xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborné praxe xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v zařízení xxxxxxxxxxxxx pro příslušný xxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx doplňující xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání farmaceuta, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx x zařazení do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uchazeč xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyučovacím xxxxxx xxx v xxxxxx, xx xxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x českém xxxxxx xxxxx §35.

(4) Xxx průběh xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx §20 xxxxxxx obdobně.

(5) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx x získané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxx podle odstavce 1 písm. b). X xxxxxxx o xxxxxx diplomu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxx diplomu o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a diplomu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(7) Xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx, xxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx transfúzní xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x

x) x oboru xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx samostatný xxxxx činnosti xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o léčivech8a).

(9) Xxxxxxx specializované způsobilosti x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx samostatný xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx náročných xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připravované na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx farmaceutická xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zvlášť náročných xxxxxxxx forem.

(12) Do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx farmaceut činnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 xx 11 xxx odborným dohledem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ze vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni, xx xxxxx navazuje xxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx je xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx spolupracuje x univerzitami, Českou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a pověřenou xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx celodenní xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx2b) x xx xxxxxxxxxx2b); xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx, to xx xxx nižším xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx její rozsah xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx. V xxxxx xxxxxxx celková délka, xxxxxx x kvalita xxxxx být nižší xxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx praktické lékárenství xxxx probíhat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx v prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu. Xx specializačního vzdělávání xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(15) Vzdělávací xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx, délku xxxxx x oboru, xxxxx xxxx probíhat xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx praxe xxxxxxx. Xxxx stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx stanoven xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(16) Specializační xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 7, 8, 10 až 18.

§11x

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx x

x) technologicko-laboratorní.

(2) Délka xxxxxxxxxx v základním xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínkou pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výcviku. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx zkoušku xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx, vydá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx farmaceutovi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základního xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x průběh xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx kmeni xxxxxxxx xxxxxxx třikrát, nejdříve xxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx zkoušky xx xxxxxxxx vzdělávání x základním kmeni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzděláváním x xxxxxxxxx kmeni x xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx x personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx x obsah specializačního xxxxxxxxxx, xxxxx povinné xxxxx v oboru, xxxxxxxxxx praxi a xxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prověřování při xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) rozsah x xxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 67/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§12

Xxxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxxxxxxx

(1) Získaná odborná, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx farmaceut dosáhl, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedotčena.

(2) Xx přerušení xxxxxx xxxxxxxx farmaceuta xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx povolání xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx 7 xxx činila x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 6 xxx, je xxxxxxx xx bezodkladně po xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 60 pracovních xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx provede xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx doškolení xx xxxxxxx odbornosti (§23), x xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu, která xx posledních 7 xxx xxxxxx x xxxxxxxx součtu 6 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nejméně 60 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obor pod xxxxxxx farmaceuta xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxx xx průkazu xxxxxxxxxx (§23), x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, vydá x xxxxxxx a xxxxxxxx doškolení potvrzení. X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx probíhá xxxxx x xxxxxx x nich. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx základního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx době. Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příprava, xx je xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx rozsah xxxxx xxx xxxxx, než xx polovina xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx probíhá, vede xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX

§13

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zveřejnění xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxxx kmen,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx specializované xxxxxxxxxx xxxx,

x) obor xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) funkční kurz,

i) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx aprobační zkoušky,

j) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx praktické xxxxxxxxxxx.

(2) Vzdělávací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. g) xxx xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Akreditační řízení

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xx vzdělávacím xxxxxxxx xxxxxxxx x §13 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxxx xx xxxxxx xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxx byli xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, statutární xxxxx právnické osoby, xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo bydliště x xxxxxx,

x) název xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxx. 1, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx žadatel xxxxx uskutečňovat jen xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud žadatel xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; smluvní xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení žadatele; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x písmenech x) xx x) a x),

x) xxxxxxxxx x xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx smluvním xxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oboru, je-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, specializované x xxxxxxxx specializované způsobilosti xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) informace o xxxxxxxxxx a věcném xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx programem,

h) xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx za vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) navržený xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§14x

Xxxxxxxxxxx akreditace

(1) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx akreditované xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx podobě; xxxxxxxx listinného xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxx. Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 120 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb nebo xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem než xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byli tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §14 xxxx. 2 písm. x) a x) x xxxx xxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 2, x xxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x ministerstvo x ní xxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx platnost akreditace, xxxxx xx xxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§15

Akreditační komise

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doplňující xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx ministerstva, Xxxxx xxxxxxxx komory, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx komory x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx obory, xxxxx mají být xxxxxxxxxxxxxx vzděláváním zabezpečeny, xxxx s ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxx komise xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx akreditační komise xxx xxxxxxxxx obory xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx 1/3 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx lékařskou komorou xxxx Českou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxxxxx komorou podle xxxxx specializačního vzdělávání, xxxxxxxxxxxx oboru xxxx xxxxx zaměření xxxxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxx xxxxxxxxxx kmene, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jmenována, 1/3 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fakultami xxxxx oboru specializačního xxxxxxxxxx, nástavbového xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx kmene, xxx který xx xxxxxxxxx komise jmenována, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a 1/3 xxxxx xxxxx zástupci xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx společnosti a xxx obor xxxxxxxxx xxxxxxxxx též z xxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx tvoří lichý xxxxx členů, xxxxxxx xxxx 9 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx předmětem akreditačního xxxxxx. Členové xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx středu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxx člena xxxxxxxxxxx komise xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zúčastnit xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxx ke xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, nástavbový xxxx nebo xxx xxxxxxxxx zaměření doplňující xxxxxxx xxxxx

x) posuzuje

1. xxxxxxx xxxxx §14, x výjimkou žádostí x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx kmeni,

2. návrhy xx odejmutí xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx podklady xxx xxxxxxxxx

1. obsahu xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx oborů x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x farmaceuta; xxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxx lékaře x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis,

2. xxxxxxxx zubních lékařů x xxxxxxxxxx; činnosti xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx, xxxxx lékaři a xxxxxxxxxx vykonávají na xxxxxxx úspěšného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx nástavbového xxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx oboru; xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx atestační zkoušku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Akreditační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx určené xxxxxxxxxxxxx.

(3) Akreditační xxxxxx xx při xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx rady lékařů xxxx 3 zástupci xxxxxxxx ministerstvem, 2 xxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, 2 zástupci xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 2 xxxxxxxx x osob xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fakultami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx zákonem. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx poradní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Členy vzdělávací xxxx xxxxxxx lékařů xxxx 3 zástupci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stomatologickou xxxxxxx x 2 xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx všemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých státních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vzdělávací xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx jako svůj xxxxxxx xxxxx vzdělávací xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx rady xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem, 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2 zástupci xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2 xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx farmaceutickými fakultami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx vysokých škol xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a ostatní xxxxx vzdělávací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých oborů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx jednotlivých oborů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ministrovi xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxx ministrovi zdravotnictví xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx sporů xxxx jednotlivými akreditačními xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 2 x 3.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx statutem x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx předloží xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx předává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadovaných xxxxxxx nebo může xxxxxx žadatele xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přímo u xxxxxxxx; tohoto xxxxxxx xx účastní x xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověří. Po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu, a xx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx akreditace podle §14a xxxxxxxx akreditační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx postupovat i x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 6. X xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx stanoviska akreditační xxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx.

(3) Akreditace xx uděluje xxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzdělávacího programu, xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x udělení xxxx prodloužení akreditace. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx prodlužuje xxxxxxx xx dobu 10 xxx; xxxxxxxxxx podle §13 odst. 1 xxxx. x) se xxxxxxx xxxx prodlužuje xxxxxxx xx xxxx 5 let. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx návrhu příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí x udělení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxxxxxx9) obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přechodného xxxxxx cizince xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx, místo xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, které je xxxxxxxxxx vydáváno,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prodlužována, xxxxxx xxxx specifikace xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx uděluje nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx pracovišti.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x oboru xxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx jiného vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, než pro xxxxx bylo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zařízení xxxx xxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx započítat xx vzdělávání v xxxxxxxxx kmeni xxxx xx vzdělávání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx proběhlo xx xxxxxxxxxx akreditovaném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx specifikován xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx byl lékař, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žádost o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

b) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx,

x) x žádosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) neuplynuly alespoň 3 roky ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, kterým xxxx xxxxxxxx odejmuta xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. a).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x akreditovaného xxxxxxxx, xxxxx nezabezpečují xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx doplňující xxxxxxx praxe,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požádá x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx důvodů,

c) akreditované xxxxxxxx nesplňuje podmínky, xx xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx §18 ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxx podle xxxxxx x), c) x d) ministerstvo xxxxxxxxxx odejme po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x neudělení xxxx xxxxxxxx akreditace xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí9) obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx podnikání x Xxxxx republice a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx x případě zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzdělávací xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx akreditovaná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x seznam xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx odňata.

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx akreditace

a) uskutečňovat xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení akreditace,

c) xxxxxxx xx 30 xxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx takovou úpravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx kritéria pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx v rozsahu xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx dokumentaci x vzdělávání podle xxxxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxxxxxx; tuto dokumentaci xx akreditované zařízení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a nakládat x xx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zabezpečením xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinno xxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizaci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nástupce xxxx xx dědice, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx10b). V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pokračují xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovanému xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zařízení je xxxx povinno xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx účastníkovi xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§19

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx specializovaná xxxxxxxxxxx x příslušném oboru xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx uchazeč xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo, xxxxxxxxx pověřená organizace, xxxxxxxxx poradenskou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x x jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x získané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x získané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx (§23). Xxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí ministerstva x uznání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovaného xxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxx byl pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x odstavci 2 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx uchazeče xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx lékař xxxx farmaceut xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřenou xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx přeřazení xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx získali xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x místo narození, identifikační xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x místo xxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx, studijního xxxxxxxx x studijního xxxxx, xxxxx zapsání do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zrušení, xxxxx xxxxxx certifikátu x xxxxxxxxxxx základního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v příslušném xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11)

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která vede xxxxxxxx xxxxx odstavce 5, do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, tyto xxxxx:

x) xxxxx zahájení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služebního poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx specializační xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení zajišťuje xxxxxx specializačního vzdělávání, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx oboru klinická xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxx zubní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx18) x xxxxxxxxxx akreditovaném xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx získání specializované xxxxxxxxxxxx, nebo

2. x xxxxxxxxx dvouletou xxxxxxxx xxxxx po získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx akreditovaný obor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx pětiletou xxxxxxxx praxí po xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovišti, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx18) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru, nebo

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v příslušném xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přidělí xxxxxxx xxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx školitele. Školitelem xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x oboru, xx xxxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx specializovanou způsobilostí x x minimálně xxxxx praxí xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může být xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx xxxxxxxxx akreditační xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školitele, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx splňovat podmínky xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(5) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx školitelem xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxx pracovní době, x xxxxx soustavně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx splňovat podmínky xxxxxxxxx x odstavci 3.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx prověřuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx dovednosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kontinuální xxxxxxx xxxxx x odborný xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx přiděleni. Xxxxx školitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx nejvýše 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravě xxxx odborný xxxxxx xxx xxxxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jeden xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dozor x odborný xxxxxx xxx xxxxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx farmaceuty xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx školitele xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(9) Xxxxx účastník specializačního xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx specializačního vzdělávání, x to xx 90 xxx xxx xxx, kdy se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxx xxxxx §21f odst. 3, pokud o xx xxxxxx, x xx po xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx atestační komisí xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uchazeče x xxxxxxxx atestační zkoušky. Xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx oborových xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx lékařské xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxxxxx zařízení, vzdělávacích xxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx a Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. X xxxxxx, xxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx návrh Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oborová atestační xxxxxx xxxxxxxx xxxx x jednoho xxxxxxxxx x xxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxx členem xxxxxxx atestační xxxxxx xxxxxxxxx jednu osobu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditační xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vždy xx 1. prosince xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro následující xxxxxxxxxx xxx. Ministerstvo xxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx atestačních zkoušek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxx, xx oborová xxxxxxxxx komise xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxx 3 členy, x nichž jeden xxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx stomatologické komory xxxx České lékárnické xxxxxx. Členové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx termín xxxxxxxxx xxxxxxx xx ze xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx této komise.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx přihlášení x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx praktické xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx uchazeče; xxxxxxxxx-xx xx atestační xxxxxxx xxxxxxxx uchazeče, účastní xx jí garant xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx určený xxxx xxxxx, zubní lékař xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx musí xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx probíhalo specializační xxxxxxxxxx uchazeče, xxxx xx služebním xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx účastnit xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx vypracování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Atestační xxxxxxx se xxxx xx stejném xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opakovat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx 1 xxx xxx xxx xxxxxxxxx vykonané xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Ministerstvo vydá xxxxxx, zubnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxx xxxxxxx, diplom x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Financování specializačního xxxxxxxxxx

§21x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx specializační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx místa. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx poskytována ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly ministerstva. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nárok. Xxxxxxxxxxxx uveřejní ve Xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na dotace xxxxxxx v částce, xxxxx xxxxxxxxxx 2,5 % celkové xxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Výši xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxx následující xxxxxxxxxx xxx ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, x xx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x oborů specializačního xxxxxxxxxx lékařů, xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx b), x xx xxxxxxx po xxxx 30 xxxxxx, xxxx

x) na celé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx oborů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zubních xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx vybrané xxxxx x xxxxx těchto xxxxxxxxxxxx míst xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Českou xxxxxxxxxxxxxxx komorou, Xxxxxx xxxxxxxxxxx komorou x xxxxxxxxx společnostmi x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékařů x farmaceutů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx xxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxx délce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx místo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxxx.

(7) X xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx, xxxxx účastník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx specializační xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx má akreditované xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřenu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx poloviny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx2b) x xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xxxxxx xx 31. xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§21xx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xx rezidenční místo

a) xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx

1. název, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení,

2. xxxxx, xxxxxxxxx jména a xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, kontaktní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. obor xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx účastník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. datum xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx specializačního vzdělávání,

5. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s účastníkem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. datum xxxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx zařízení,

7. xxxxx xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x

8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxxxx

1. název, adresu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. obor xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x žádosti x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx specializačního xxxxxxxxxx.

§21xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 346/2011 Xx. x účinností xx 29.11.2011

§21ab

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 písm. a) xx 60 xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x poskytnutí dotace xx xxxxxxxxxx místo xxxxx §21a odst. 4 xxxx. x), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřena v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doba, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) X žádostech x xxxxxxxxxx xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. března xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xx 30. června; xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx zveřejní.

(3) X řízení x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, posoudí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §21aa xxxx. 2 xxxx. x), a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 písm. x) xxxxxxx formální xxxxxxxxxxx xxxxx §21aa xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Akreditační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 4 xxxx. x) zejména x xxxxxxxx kvality xxxxxxxxx průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx předloží xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx podle §21a odst. 4 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx pořadí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x) rozhoduje xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx návrhu.

(6) Xxxxx údajů xxxxxxxxxxx x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx dotace na xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x)

1. název, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení x datum xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení poskytnuta xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxxxxxx místo, xxxxxxx,

5. xxxx, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxx měsíců, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

7. výši dotace x

8. xxxxxxxx čerpání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. b)

1. xxxxx, xxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. účel, xxx xxxxx je dotace xxxxxxxxxxx,

4. počet xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx poskytuje,

5. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx poskytuje,

6. xxxx dotace x

7. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx dotaci xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx o poskytnutí xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx.

§21xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 346/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.11.2011

§21ac

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 let, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rezidenční xxxxx, pokud

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx v xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

2. je xxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxx v akreditovaném xxxxxxxx, kterému je xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxxxx xxxxx §21d.

(2) Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pracovní xxxxx xx účelem specializačního xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx dotace xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 písm. x), x jiným akreditovaným xxxxxxxxx, xxxx toto xxxx akreditované zařízení xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x). Ustanovení §21a xx 21ab xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx, na kterého xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 4 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx ve xxxxx 90 xxx xxx xxx podání žádosti x xxxxxxxxx dotace xxxxx xxxxx akreditovaným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §21a xx 21ab xx xxxxxxx obdobně.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxx zařízení s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, odnětí xxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx komisí xxx xxxxxxxxx obor xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx rezidenta v xxxxx akreditovaném xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §21a21ab xx xxxxxxx xxxxxxx.

§21xx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx být xxxxxxxxxx

1. xx-xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx členského státu xxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxxxxx státu24) xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx25), x

3. x průběhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx základním xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx poskytnuta xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x) nebo x),

x) xxxxxx být xxxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxxx místě, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx dotace xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a odst. 4 písm. b), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 346/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.11.2011

§21x

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Akreditované xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx poskytnuta dotace xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rezidenční xxxxx. Xxxxxxxxx výběrového řízení xxxxxx toto zařízení xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx uveřejní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx 10 pracovních xxx. Xxxxx účastníka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx místem, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxx do 30. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájem x xxxxxxxxx rezidenční xxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministerstvu x výběrové řízení xxxxxxxx. Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx místem, xx xxxxx je poskytnuta xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

§21x

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 346/2011 Sb.

§21x

Xxxxxxxxxx akreditovaného zařízení x rezidenčním xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s rezidenčním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §18 xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pověřené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, skončení xxxxxxxxxx poměru rezidenta x xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx 15 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nahlásit xxxxxxxxxxxx nebo pověřené xxxxxxxxxx datum xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyčerpanou část xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání rezidenta xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nastaly,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o vynaložení xxxxxx na rezidenční xxxxx x

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxx dotace xx xxxxxxxxxx xxxxx x účelovosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních prostředků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx související xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabezpečením xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Úspěšným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání; xxxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví xxxxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzděláváním x nástavbovém oboru x k jejichž xxxxxx získá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx trvají xxxxxxxxx 1 rok. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxx udělena xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx §14a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, rozsah a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx hodin xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx akreditovaných xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx době2b) x xx odměňována. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxx rozvolněná xxxxxxxx, xx je při xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, přitom xxxx xxxxxx nesmí xxx nižší, xxx xx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx pracovní xxxx. Xx-xx xxxxxxxx rozvolněná, xxxxxxx délka, úroveň x kvalita xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xx neakreditovaném xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx splňovalo xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx vzdělávacím xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a to x xxxxxx, xxx x xxx účastník xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx odbornou xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx žádosti. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx do xxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak. X rámci řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ověřit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahrnuje účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru, xx xxxxxx vzdělávání probíhá, xxxxxx případné xxxxxx xx službách x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo x zveřejňuje xx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Českou xxxxxxxxxxx komorou a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx též x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx, započte část xxx dříve absolvovaného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx nástavbovém xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10 xxx, x xx xx xxx doručení žádosti x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx §5 xxxx. 8; xxxx-xx xx započtení nástavbového xxxxx, který xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx započtení obdobně §5 xxxx. 9.

(7) Xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx oboru xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x xxxxxxx studia x xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx; xxx započtení xx xxxxxxx xxxxxxx §5 xxxx. 7.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx, minimální xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx absolvování xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§21x

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žadatel xxxxxxxxxxxx, popřípadě pověřené xxxxxxxxxx. Žadatel xxxx xxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx podle vzdělávacího xxxxxxxx, který xxx xxx příslušný xxxxxxxxxx xxxx zveřejněn xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx poslední.

(2) X xxxxxxx o zařazení xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx doklady x xxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx, xxxxxx žadatele xx xxxxxxxxxxxx oboru, doloží-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 5 xxxxx x xxxxxxxx žadatele xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatelem.

§21g

§21g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2017 Sb.

§21h

(1) Vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx x xxxxxxx komise stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x průběh závěrečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěrečné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Předpokladem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx; xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx xxxx farmaceutovi, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku nástavbového xxxxx, certifikát o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§21i

Funkční xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx funkčního xxxxx nelze xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) odbornou nebo xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání zubního xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxx funkčního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx akreditační xxxxxx. Ministerstvo může xxxxxxx akreditované xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dodatečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise. Xxxxxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx xx obdržení návrhu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx stanovisku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx radě. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx kurzů x x jeho xxxxxxxxxx xx Věstníku Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx akreditace xxxxx §14.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zveřejňuje xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 67/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§21j

(1) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx programy xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx minimálně 1 měsíc x xxxxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx při xxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanovená xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx rozsah nesmí xxx nižší, než xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx příprava xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx nižší než x xxxxxxx celodenní xxxxxxxx.

(3) Vzdělávání xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzu x xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx je xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxx xxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx lékárnickou xxxxxxx, Xxxxxx stomatologickou xxxxxxx, odbornými xxxxxxxxxxxx x akreditovanými xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx hodin xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxx probíhá, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx přihlášení xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doporučené xxxxxxxx literatury x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, k jejichž xxxxxxxxxxxx je xxxxx. Xxxxxxxxxx program xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx funkčního xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Do xxxxxxxxxx xx funkčním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx část již xxxxx xxxxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx. Započte xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx nejvíce jednu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu.

(6) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doktorského xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§21x

(1) Žádost x xxxxxxxx xx funkčního xxxxx xxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxx x uznání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx organizace xxxxxxx x xxxxxxxx podle §19 xxxx. 5 xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx funkčního xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zařazením do xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x s xxxx xxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§21x

(1) Xxxxxxx kurz xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx x složení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x) přípravu a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vypracování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkčního xxxxx.

(3) Předpokladem pro xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx funkčního kurzu xx splnění xxxxx xxxxxxxxx stanovených příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx posoudí xxxxxxxxxxxx, popřípadě pověřená xxxxxxxxxx. X nesplnění xxxxxxxxx xxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx funkčního xxxxx rozhodne ministerstvo, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydá zdravotnickému xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kurzu, licenci xxxxxxxxxx funkčního xxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 67/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celoživotně xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxx obnovování xxxxxxxxx, dovedností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x rozvojem xxxxx x nejnovějšími xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxx, účast na xxxxx, školicí xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxxxx, účast xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a vědecko-výzkumná xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxx připravující xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízeními, poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a Českou xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx organizace. Xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx vydává účastníkům xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx celoživotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx12).

§23

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Průkaz xxxxxxxxxx je dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x délce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o průběhu xxxxxx vzdělávání x x vykonaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx podle §6, 9 a 12, x x absolvování xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Záznamy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx specializačního vzdělávání xxxxxxx ministerstvo, popřípadě xxxxxxxx organizace,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provádí akreditovaná xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx atestační zkoušky xxxxxxx xxxxxxxx atestační xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxxxxxx akcích xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) doškolení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádí akreditované xxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx školiteli xxxxx §20 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx program nebo xxxx část.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx vydá lékaři, xxxxxxx lékaři xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX V XXXXX XXXXXXXX STÁTĚ XXX X XXXXX XXXXXXXXX X VOLNÉ POSKYTOVÁNÍ XXXXXX HOSTUJÍCÍ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§24

(1) Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx

x) volné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou (xxx 2),

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx kvalifikace"), xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx xxxxxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxx uvedené x odstavci 2.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx způsobilost x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§2 xxxx. x)],

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx a) xxxx x)13),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxx-xx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx přiznáno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxx xxxx14),

x) státního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, byl-li xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie povolen xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx15),

x) xxxxxxxxx příslušníka xxxxx xxxxxxx x písmenech x) x e), xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České republiky16),

g) xxxxx, které byl xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přiznán azyl xxxx xxxxxxxxx ochrana, xxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byl-li mu xxxxxxx dlouhodobý pobyt xx xxxxx České xxxxxxxxx17),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxx, xxx-xx mu xx území České xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx účelem,

i) xxxxxxxx x vydání xxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx držitele xxxx xxxxx, žadatele x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx karty anebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx jiným xxxxxx než xxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získal xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx postupuje

a) xxxxx xxxx 3 v xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx (§28a xxxx. 2), nebo

b) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace10a) x xxxxx §31 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, řídí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace10a).

§25

(1) Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx republiky xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání a xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xx posuzuje individuálně x ohledem xx xxxx xxxxxx, četnost, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx služby.

(3) Xxxxxxxx osobou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx toto povolání xxxx vykonáváno v xxxxxxx s právními xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě xxx x Xxxxx republice.

(4) Xxxxxxx může v Xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rámci adaptačního xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a), x xx xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx bez odborného xxxxxxx.

§26

Uznávací xxxxx

(1) Uznávacím xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x Xxxxx republice xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu, která xxxx o uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx.

§26x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx členských států x xxxxx usnadnit xxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členské xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39.

Díl 2

Xxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§27

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hostující xxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx (§27a), pokud xx xxxx nestanoví xxxxx (§27b).

(2) Hostující xxxxx přestane být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, pokud xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx dočasně xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx podle xxxx 3.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx stomatologická xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx18) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx 12 měsíců xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx ministerstva. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zanikne-li jí xxxxxxxxx vykonávat v Xxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx anebo xxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx odňato nebo xxxxxxx pozastaveno.

(5) Hostující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x disciplinárnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx18).

(6) Lékaři, xxxxx lékaři xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x dosažené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28a xxxx 28b, mohou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §27b, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx vykonává své xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx označení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx, xxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxx je xxxxxxx x obdobného subjektu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx zapsána x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxx zdravotní xxxxxx, kterou na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb. X xxxxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvědčujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxx doručování xx xxxxx České xxxxxxxxx x adresa xxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx hostující xxxxx xxxxxxx v členském xxxxx xxxxxx a x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající zdravotnické xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebylo v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dočasně xxxxxxxxxxx,

x) doklad o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, není-li zdravotnické xxxxxxxx v členském xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x rozsahu x xx podmínek odpovídajících xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xx považuje xxx doklad xxxxxx xxxxxxxx institucí nebo xxxxxxxxxxx usazenou x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxxx x znalosti xxxxxxx jazyka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x h) xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx starší xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx skutečností, xxxxx xx xxxxx xxx důvodem zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx opětovném podání xxxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxx skutečností xxxxxxxxx x původním xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx přiložených x xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx odpovídající xxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxx xxxx více členských xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání po xxxx nejméně 1 xxxx xxxxx předcházejících 10 let, xxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx odborně připravilo xxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx k opožděnému xxxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxx případech xxxx xxxx být oznámení x výkonu zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx nejkratší xxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxxxxxx pochybností xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx státu původu xxxxxxx dokladů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výměnu informací x xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "systém XXX").

§27x

Xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytnutím xxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci hostující xxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27a xxxx skutečnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx odbornou kvalifikaci xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxxxxx osoba je xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx

x) organizační xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx organizační xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajících xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx18a), xxxxxxx xxxxxx18b) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo praktických xxxxxxxxxx, xxxx

x) poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X případech, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), se xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §27a xxxx. 1 xxxx. x) k oznámení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hostující xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx hostující xxxx xxxxxxx xxxxx x které xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx zákona x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a),

x) x případě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§28a nebo §28b), xxxx

x) xxxxx xxxxxxx kvalifikace hostující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyžadovanou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18b).

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx před prvním xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxx xx 1 xxxxxx xx obdržení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §27a xxxx. 1. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx x prodlení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prodlení x xxxxxxxxxxxxxx lhůtu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; toto xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxx xx lhůtě xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx v takovém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace10a), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx vyžadována x Xxxxx xxxxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxx, xx xx tento xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob, a xxxxx xx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx znalostmi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzděláváním xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx příslušným orgánem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx po hostující xxxxx požadovat, aby xxxxxxxxx znalost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;X těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu, a xx xxxxxxxxxxxxxxx systému XXX. Xxxxxxx chybějících xxxxxxxxxxxx xxxx praktických xxxxxxx xx prokazuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx10a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx znalost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx praktických xxxxxxx, xxxxxx hostující xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 15 pracovních xxx od doručení xxxxxxxxxx o ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Ministerstvo xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx xxxx zkoušku xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxx

x) doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx podle odstavce 1,

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, není-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx mohl xxxxx xxxxxxx život, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí xx úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxx odstavce 4, 5 xxxx 6, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jednání hostující xxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(8) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) a x) xx xxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a).

§27c

Ministerstvo xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxxxx komoře xxxxxxxxxxx xxxxx §27a xxxx. 3 a 5 x §27b xxxx. 7.

Xxx 3

Uznávání odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§28

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxx xxxxxxx xxxxx §32. O uznání xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X případě xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, se xxxxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přípravu (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace"),

b) xx základě nabytých xxxx, xxxx

x) podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a).

§28x

Xxxxxxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx doklad o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2) x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdělením ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx V.1, V.3 x V.6 přílohy X xxxxxxxx 2005/36/ES) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxx xx xxxxx daného xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) název xxxxxx nebo instituce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávají,

c) označení xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) datum, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx jen "referenční xxx"),

x) popřípadě další xxxxxxxx, které musí xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx splňovat, xxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, x xxxx není xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxx xxxxxxx x xxx uchazeč předloží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx x tom, xx xxxxxxx osoba splnila xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xx členský xxxx původu xxxxxx xxxxxxx přiznává stejné xxxxxx xxxx dokladům xxxxxxxx v seznamu.

(4) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávané x Xxxxx republice, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx odborné praxe xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx automaticky uzná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxx dobu x domovském členském xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxxx xxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lékárenské xxxx podle zákona x zdravotních xxxxxxxx, x to po xxxx 3 xxx xxx xxx jejich xxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx právem xx xxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v členském xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jaké xx držitel xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx před referenčním xxxx, a xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky.

(2) Xxxxxxxxxxxx uzná doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx zároveň x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx x xxx, xx x xxxxx státě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x průběhu 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx mají xxxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx lékařů se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx přípravy (§5 xxxx. 4), kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 1983 a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxx země xxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 1975, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Ministerstvo xxxx xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vydaný xx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, x xxxx xxxx odborná xxxxxxxx xxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx, pokud xx doklad o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx dotyčná xxxxx složila zvláštní xxxxxxx způsobilosti v xxxxx výjimečných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uznávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem (xxxxxxxxx xxxxxx 1497/99), xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kvalifikaci xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného pro Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx (§28a xxxx. 2).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství" x bez doložení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potvrzuje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx zubního xxxxxx x xxx doložení xxxxxx povolání podle xxxxxxxx 2, pokud xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx doklady xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájena xxxx referenčními xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx úspěšně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxx lékaře, xxxxx xxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx od 29. xxxxx 1980 xx 31. xxxxxxxx 1984 xxxxxx, doplněné osvědčením xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx prokazovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx (§28a xxxx. 2). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx prokazuje, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dokončil nejméně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx rovnocenné xxxxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xx nepožaduje.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2003, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx prokazovat xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 a zkoušku xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx studiu splňujícímu xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx přípravu xxxxxxx xxxxxx v souladu x příslušným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, složení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(9) Odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na uchazeče, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxxx "xxxxxxx" (xxxxxxxx) xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx 31. prosincem 1999, x když xxxx xxxxxx činnosti xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx doložení xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 vydaný x Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx započali xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx od 31. xxxxxxxx 1983 xx 1. ledna 1991, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přípravu v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx doplněn xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx skutečně x x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oboru po xxxx xxxxxxx 7 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx 10 let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vydán xx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x období xx 1. ledna 1986 xx 31. xxxxxxxx 1997 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány Xxxxxxxxx. Xxxx osvědčení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx studium, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisem xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx osobám, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 18. xxxxxx 2016 xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx §28a.

(13) Doklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucí státu, xxxxx zanikl x xxxxx nástupnickým xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxx zároveň x dokladem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx x xxx, že se xxxxxxx přiznávají xxxxxx xxxxxx, xx nevyžaduje x xxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14) Československé xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx předloží xxxxxx x zdravotní způsobilosti xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxx při xxxxxxxxxx starší xxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxx zdravotnického povolání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem (§3 xxxx. 2).

§30

Bezúhonnost

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 3) xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx nesmí xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 nevydává, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x výkonu zdravotnického xxxxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx19a). Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxx xxx žádost x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx součástí xxxxxxx o uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx nejdříve xxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx o uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva Evropské xxxx, přiloží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potvrzující, xx xx xx xxxxx xxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxx v §29 x 30.

(4) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxx uchazeči xxxxx Xxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace; xxxxxxxxxx, že mu xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx v žádosti. X žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx jazyce xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. a), x) xxxx x); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx některý x dokladů uvedených x §32 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo c), xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx x po xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výkonu příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(6) X xxxxxxx, xx uchazeč xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x), xxxx

x) xx xxxxxxx přihlásí x xxxxxxx znalosti pohovorem xxxxx §32 xxxx. 1 písm. d),

nejdéle xxxx xx dobu 1 roku; xx xxxxxx uplynutí této xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(7) X případě, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uznání xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx současně xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mu xxx xxxxx Evropský xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx usnesením xxxxxxx xx dobu, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx vydán Evropský xxxxxxxx průkaz, nejdéle xxxx xx xxxx 3 xxxxxx.

§32

Ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Znalost českého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Schopnost xxxxxxxxxx xx x českém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zkoušce x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) posouzením vzdělání xxxxxxxxxxxxx x českém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jiných žadatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu nezbytně xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx zdravotnického povolání xxxx k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxx

x) pohovorem; postup xxx ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx pohovorem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx po vydání xxxxxxxxxx o uznání xxxxxxx kvalifikace a xxxx vydáním rozhodnutí x xxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

§33

Xxxxxxx xxxxxxxx odbornosti

Usazená xxxxx, které byla xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxx výkon zdravotnického xxxxxxxx, je oprávněna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX UCHAZEČŮ XXXXXXXXX X XXXXX XXXXX

Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání

§34

(1) Xxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky xx základě úspěšného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx prokázání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xx ověření xxxxxxxxxx odborně xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xx ověřuje tak, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečňuje x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání a xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx zdravotnickém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo farmacie xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx19) (dále jen "xxxxxxxxxxxx").

(4)&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx a praktické xxxxx;&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxx uchazeče o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxx xx skládá z xxxxxxxxx předmětů aprobační xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxx studie x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dnech; xxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx aprobační xxxxxxx xx koná před xxxxxxxx komisí xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx. Členy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx lékařské xxxxxx xxxx Xxxxx stomatologické xxxxxx xxxx České xxxxxxxxxx komory, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lékařských x farmaceutických fakult x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu, xxx se uchazeč xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 1 roku; tuto lhůtu xxxxx prodloužit; xx xxxxxx xxxxxxxx této xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Uchazeč xxxx xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pětkrát.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uchazeč xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxxxxx xxx xxx podání xxxxxxx x vykonání xxxxxxxxx zkoušky. Xx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx se xxxxxx přeruší podle xxxxxxxx 4. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zkoušku x xxxxxxxxx x předmětů xxxxx xxxxx aprobační xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uchazeč xxxxxxx nevykoná xx xxxxx xxxxx věty xxxxx, rozhodne ministerstvo xx 90 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx x některého x xxxxx xxxxx xxxxx aprobační xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x výkonu příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx případě ministerstvo xxxxxxxxx řízení před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyjádřit xx x podkladům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx část xxxxxxxxx zkoušky, zkoušku x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx případovou xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za úspěšně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx první.

(9) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku, xxxxx byla hodnocena xxxxxxxxx "neprospěl", xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx výsledkem "xxxxxxx", považuje xx xxxxx vykonaná praktická xxxx xxxxxxxxx zkoušky xx úspěšně xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx přihlášku x xxxxxx o xxxxxx odborné způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxx do 5 let xxx xxx, kterým xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxx praktická xxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxxx "neprospěl", xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx praxe x rámci xxxxxxxxx xxxxx aprobační xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx zahájit xxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 roku xxx xxx nabytí právní xxxx bezprostředně předcházejícího xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx odbornou xxxx specializovanou způsobilost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vydá xxxxxxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx uchazeč xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zubní xxxxxxxxx a xxxxxxxx19a). Xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx splňuje, ministerstvo xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx uznávání xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a).

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxx aprobační xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice x jiném xxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxx xxxx odborně xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxx povolání po xxxxxxx schopnosti odborně xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx vyjadřovat se x českém jazyce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti. Postup xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Schopnost vyjadřovat xx v českém xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 90 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx písemné omluvy xxxxxxxxx k ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vyjadřovat xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx získali xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx slovenském xxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxx uznání xxxxxxxxxxxx xxxxx §34 na xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře nebo xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře xxxx farmaceuta xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx určitou x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat, xxxxxx xxxxxxxx v §34 odst. 2, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx lékařské komoře, Xxxxx stomatologické komoře xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx podle §36.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34 xx základě xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx nebo farmaceuta xx xxxxxx nabývání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx do Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávající činnost xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxx d) xxxx x), x xx

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx trvající xxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 1 xxx, nebo

b) k xxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx.

Xxxxxxx praxe xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xx vzdělávat xx xxxxxxxxxxxxxx oboru xxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) pro obor xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. f) xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx má xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odborná praxe xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx platné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx uznání xxxxxxxxxxxx podle §34 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkušební xxx xxx aprobační xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře x farmaceuta xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx odborné xxxxx xxxxxx, zubního lékaře xxxx farmaceuta na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vedením xxxxxx nebo farmaceuta xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx lékaře, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx praxi x xxxxx praktické xxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx. Uchazeč, jemuž xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx složení xxxxxxxxx xxxxx aprobační xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne zahájení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §13 odst. 1 písm. x), xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx lékaře nebo xxxxxxxxxx vykonávajícího xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx praktické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx uchazeč xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x uvedené xxxxx, xx posuzován, jako xx xxx xxxxxxxxx xxxxx aprobační zkoušky xxxxxxxxx.

(4) X žádosti x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxx povinen doložit xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx možné xxxxx x celkovém xxxxxx nejvíce xx xxxx 3 let.

(5) Xxxxx, zubní lékař xxxx farmaceut xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vedení xxxxx odstavce 1, 2 nebo 3 xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo xxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 nebo 3 xxxxxxxxxx, xx celou xxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx žadatele xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx praxe xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxx, xxxxx xxxxx nebo farmaceut xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxx xxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo 3, x nemůže xxx xxxxxxxx školitelem. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávněného k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x akreditovaném xxxxxxxx určí garant xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxx18) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tříleté xxxxxxx praxe xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx specializačního xxxxxxxxxx, x xxxx xx být zdravotnické xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vykonávána; zubní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vedení musí xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 a výkon xxxxxxx praxe podle xxxxxxxx 2 xxxx 3 nelze započítat xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx farmaceuta.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxxxx praxe xx stanoví xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx lékárnickou xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§36x

Xxxxxxxxx právnických x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) uskutečňuje xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §18 xxxx. 1 písm. x) nevede dokumentaci x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §18 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx změnu podmínek xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx akreditace,

d) x xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, aprobační xxxxxxx, rozdílové xxxxxxx xxxx adaptačního období,

e) x xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, veškerou xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx vzdělávání.

(2) Právnická xxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx místem dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §18 xxxx. 1 písm. d) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §18 xxxx. 1 xxxx. x) neoznámí xxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §18 xxxx. 1 xxxx. x) neumožní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §18 odst. 2 xxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účastníků xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx všech součástí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21d xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta,

i) v xxxxxxx x §21d xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx zahájení x xxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §21d xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx průběžnou zprávu x závěrečnou xxxxxx x xxxxxxxxxx vynaložení xxxxxx xx specializační xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §21d xxxx. x) se xxxxxxxxx kontrole dodržování xxxxxxxx čerpání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 5000 xx 50000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xx x),

x) xx 10000 xx 100000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) a x) x odstavce 2 xxxx. x), x), x) xx x).

§36b

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokutu xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX DESÁTÁ

ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

§37

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zubních xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle vzdělávacích xxxxxxxx x převedení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx kmeny,

b) xxxxxxxx xxxxxxx lékařů xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) minimální xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) seznam xxxxxx, xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náležitosti lékařského xxxxxxx,

x) zkušební řád zkoušky xx ukončení xxxxxxxxxx x základním xxxxx, xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oboru a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů x zubních lékařů, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx odbornosti x xxxxxxxxxxxx oborech,

h) postup xxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx pohovorem x

x) xxxxxx xxx vyhlášení xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx xxxxx, průběh xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx místo x xxxxxxxx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxx,

x) činnosti, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu xxxx xxx odborného xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx vykonávat xxxxx xxxx farmaceut, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základního xxxxx,

x) xxxxxxx zkušební komise xxx zkoušku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, zkušební xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oboru x zkušební komise xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kurzu,

m) xxxxxxxx, xxxxx xxxx lékař xxxx xxxxxxxxx vykonávat, xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro získání xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, členění x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, délku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, a xxx xxxxxxxxxx, na kterém xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oborů specializačního xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástavbových xxxxxxx xxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx po xxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním kmeni,

r) xxxxxxxxxxx x vzor xxxxxxxxxxx o absolvování xxxxxxxxxx kmene,

s) náležitosti x xxxx xxxxxxx x specializované způsobilosti, xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx o zvláštní xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti a xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x absolvování xxxxxxxxx kurzu,

t) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx praxe, xxxxxxxxx xxxx části podle §5,

x) odborné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obory xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů, zubních xxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za zkoušku xx ukončeném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, závěrečnou xxxxxxx nástavbového oboru, xxxxxxxxxx xxxxxxx funkčního xxxxx a aprobační xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Společná xxxxxxxxxx

§38

(1) Xxxxx členů xx xxxxxxxxx akreditačních, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx úkonem x xxxxxxx xxxxx20), xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu, xxxx však xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx náhrada xxxxxx xxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx výši, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx mzdy x xxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx zákonů pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx21). Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x pracovním poměru21a).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;x závěrečnou xxxxxxx funkčního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx21b).

(3) Členové xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx dověděli při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§38a

Odborná xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x akreditovaném xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx přidělit xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxx xxxxx") na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx x jinou xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx a dovedností x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnancem o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx zahájení xxxxx, xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx stáže x kontrolovat xx,

x) xxxxxxxx jednostranného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnavatele x xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxx xxxx.

Xxxx osoba nesmí xxxx xxxxxxxxxxx činit xxxxxx úkony xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx osobou x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance,

b) druh xxxxx, kterou xxxx xxxxxxx přidělený xxxxxxxxxxx xx stáži xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx vzdělávacím xxxxxxxxx,

x) xxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxxx zaměstnanec vykonávat xxxx u jiné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) den xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx vykonávané x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx stáže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx.

§39

(1) Xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jeho žádost xxxxxxxxx x

x) postihu xx xxxxxxx čin xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xx disciplinární xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx v xxxxx členském xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ministerstvo zajistí xxxxx xxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informuje členský xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx předávají v xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx postih souvisí x výkonem zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx komora, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Česká xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do 5 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx x postihu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx xx

x) soudu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx České xxxxxxxxxx komory.

Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a), xx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx.

(4) Lékaři, zubní xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zapisují do xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, který vede Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komora xxxx Česká lékárnická xxxxxx xxxxx xxxxxx x České lékařské xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx13).

§40

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x farmaceuty, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, že zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, zubního lékaře xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky, x to x xxxxxxx xxxx příležitostně, xxxx xxxxxx označení xxxxxxxxxx osobami, které xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxx xxxxx §39 xxxx. 4, xx xxxxxxxx.

§41

Za xxxxxxxx dobu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů27).

§42

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx potvrzující, xx xxxxxxx xx držitelem xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx povolání x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která splňuje xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx dosažená xxxxxxx xxxx specializovaná způsobilost xx xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx. X žádosti xxxxx xxxx první xxxxxxx doloží xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo specializované xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §28a xxxx. 2. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx specializovanou způsobilost x jiném xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, než xxxxx xx uveden x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx §28a xxxx. 2, žadatel k xxxxxxx doloží xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxx povolání x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx odbornou nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxx xxxxxxx úspěšné xxxxxxxx xxxxxxx přípravy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx vykonával xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xx sobě xxxxxxxxxxxxx let x xxxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vydá xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxx povolání x xxxxxxxx z členských xxxxx a xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx specializované způsobilosti, xxxxx xxxxx neodpovídá xxxxxxx x názvů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávaných Xxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxxxxx 2005/36/ES, xxxxxxxxx potvrzující, že xxxxx xxxxxxx získal x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxxx xx rovnocennou xxxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2005/36/ES.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx, xx zdravotnický xxxxxxxxx splňuje podmínku xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 3 měsíců xxx xxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zubního lékaře xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(8) Xxxxxxxxxxxx vydá na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx x získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §44 xxxx. 1 xx 5 x 7.

§43

Xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 1 xx 4 xxxxx xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§43a

(1) Xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx vykonává ministerstvo.

(2) Xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x nástavbových xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§43x

Xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx činností

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zřízenou xxxxxxx xxxxxxxx podle §5 odst. 8 xxxx. x), §5 xxxx. 9, §5a xxxx. 4 x 6, §11a xxxx. 4 x 5, §18 odst. 2, §19 odst. 2 xx 6, §20 xxxx. 9, §21 xxxx. 1, 2 x 4, §21aa xxxx. 1, §21ab xxxx. 3, §21d xxxx. x) xx x), §21e xxxx. 6 a 7, §21f xxxx. 1, 3 x 4, §21j odst. 5, §21k xxxx. 1 x 3, §21l xxxx. 2 až 4, §23 odst. 2 xxxx. b), §23 odst. 3 xxxx §44a odst. 2.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo farmaceuty xxxxx zákona x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx lékárnické xxxxxx18) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 8 xxxx. a), §5 xxxx. 9, §5a xxxx. 4 x 6, §11a xxxx. 4 a 5, §18 xxxx. 2,§19 xxxx. 2 až 6, §20 xxxx. 9, §21 xxxx. 1, 2 x 4, §21aa odst. 1, §21ab xxxx. 3, §21d písm. x) xx x), §21e xxxx. 6 x 7, §21f xxxx. 1, 3 x 4, §21j xxxx. 5, §21k xxxx. 1 x 3, §21l odst. 2 xx 4, §23 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §23 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx má být xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) úpravu xxxxxxx xxxxxxxx údajů,

c) xxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx specializačního vzdělávání xxxxxx, zubních xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) úpravu xxxx duševního xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§44

(1) Lékaři, xxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x resuscitace, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, klinická xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxx oborech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx, pokud si xxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx I. xxxxxx x základním xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx lékařství, xxxxx xx doplní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 let xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx radiodiagnostika, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx doplní xxxxxxxxx xxxx odborné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx radiační xxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx získali specializaci X. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx interní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx doplní chybějící xxxx odborné praxe xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxx odborné xxxxx xxxxx xxxx xxxx až xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx praxe x xxxxxxx 5 x xxxxxxxxxx 6 xxx nepřetržitě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx I. xxxxxx v základním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dospělé xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu. Xxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v příloze x tomuto xxxxxx, pokud v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx než 3 xxxx, x xxxx xxxxxxx 1 xxx x primární xxxx.

(3) Xxxxxx, kteří podle xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxx specializaci XX. xxxxxx x základních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, gynekologie x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, neurologie, oftalmologie, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, patologická xxxxxxxx, psychiatrie, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx x základním xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoveném x příloze k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx získali xxxxxxxxxxxx XX. stupně x xxxxxxxxx xxxxx radioterapie, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx lékařství xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx získali

a) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx v obdobném xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a foniatrie xxxxxxxxxx v příloze x tomuto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto specializačního xxxxx do 5 xxx od účinnosti xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost v xxxxx dětská a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx rehabilitace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu,

e) specializaci x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, získávají specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stanoveném x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) specializaci v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx výživy xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx hygiena xxxxx x nemocí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx zákonu,

h) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx návykové xxxxxx xxxxxxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx v nástavbovém xxxxx xxxxxx chirurgie, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoveném x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) specializaci x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx zákonu,

k) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx chirurgie, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx maxilofaciální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze x xxxxxx zákonu.

(5) Xxxxx lékaři, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx stomatologie x absolvovali odbornou xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 36 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékaře [§7 xxxx. 3 písm. x)]. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx získali xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nástavbovém oboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx chirurgie xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx získaná podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje činnost xxxxxxxxxxx, konzervační x xxxxxxxxxx ošetření xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x kořenů x xxxxxxxx chronických xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx činností, k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx I. stupně x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx technologie nebo xxxxxxxx farmacie, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx specializačním oboru xxxxxxxxxx v příloze x xxxxxx zákonu,

b) xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx lékárenství xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu,

c) xxxxxxxxxxxx I. nebo XX. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stanoveném x příloze k tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx II. xxxxxx v základním xxxxx lékárenství, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemocniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx I. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v nástavbovém xxxxx xxxxxx rostliny xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx forem nebo xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxx farmaceutická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x základním oboru xxxxxxxx farmacie a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo biologické x mikrobiologické xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx radioaktivní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx specializačním oboru xxxxxxxx farmacie stanoveném x příloze k xxxxxx zákonu,

g) xxxxxxxxxxxx X. stupně x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx farmacie xxxx specializaci I. xxxxxx x základním xxxxx lékárenství a x nástavbovém xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx organizace x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx X. stupně x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxx x v nástavbovém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx diagnostika xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost xx specializačním xxxxx xxxxxxx lékárenství stanoveném x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx metoda xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, získávají specializovanou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda lékař, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministerstvo xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do specializační xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx ji xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 30. xxxxxx 2005, xxxx podle xxxxxx zákona.

(10) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx započte xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx specializačního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(12) Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze x tomuto zákonu xx uskutečňuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx průkaz xxxxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zdravotničtí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud x dosavadním indexu xxxx místo xxx xxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxxx, xxxxx lékaři a xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavateli, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3) x xx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§44a

(1) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx psychoterapie stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1 xxxx. x) xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §21e xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání ve xxxxxxxxxxxxx o splnění xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx specializace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před 31. prosincem 2009 xxxx kteří x xxxxxx od 1. xxxxx 2010 xx 31. xxxxxxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu x xxxxxxxxxxxx psychoterapii, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pověřenou organizaci x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx §37 odst. 1 xxxx. x). Ministerstvo xxxx pověřená xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx o přiznání xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx x nástavbovém oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1 xxxx. x) xx 60 xxx xxx dne podání xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2021 Sb. x účinností od 1.11.2021

§45

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx třicátým xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx části sedmé x §34 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. r.
Klaus x. x.
Xxxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 95/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx

1. XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (v xxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x základním kmeni

1. xxxxxxxxxxx x klinická xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx pediatrický

alergolog x xxxxxxxx xxxxxxxx

4,5

2. xxxxxxxxxxxxxx x intenzivní xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

4,5

3. cévní xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxx

5

4. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

4,5

5. xxxxxx chirurgie

chirurgický

dětský xxxxxxx

5

6. dětská xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx neurolog

4,5

7. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

4,5

8. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx pediatrický

endokrinolog x diabetolog

5

9. xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

5

10. xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx

4

11. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxxx

4,5

12. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx lékařství

interní nebo xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx x transfuziolog

4,5

13. xxxxxxx a epidemiologie

hygienicko- xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

4

14. xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

5

15. xxxxxxxx lékařství

interní xxxx pediatrický

infekcionista

4

16. xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

6

17. xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxx

5

18. xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx pediatrický

klinický biochemik

4,5

19. xxxxxxxx onkologie

interní

klinický xxxxxxx

5

20. xxxxxxxx onkologie

interní

radiační xxxxxxx

5

21. xxxxxxxx genetika

interní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx gynekologicko-porodnický

lékařský xxxxxxx

4

22. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

4,5

23. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5

24. xxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx

5

25. neurochirurgie

neurochirurgický

neurochirurg

6

26. neurologie

neurologický

neurolog

4,5

27. xxxxxxxxx medicína

interní xxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

4

28. xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

4,5

29. ortopedie x xxxxxxxxxxxxx pohybového xxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

5

30. otorinolaryngologie x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

4,5

31. patologie

patologický

patolog

4,5

32. xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

4,5

33. xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx

5

34. xxxxxxxxxxx x ftizeologie

interní

pneumolog

4

35. xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

4,5

36. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

4,5

37. rehabilitační x fyzikální xxxxxxxx

xxxxxxx xxxx chirurgický nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx neurologický

rehabilitační lékař

4

38. xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxx

5

39. xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx

4,5

40. urgentní medicína

anesteziologický xxxx chirurgický xxxx xxxxxxx nebo všeobecné xxxxxxxxx lékařství

urgentní lékař

5

41. xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxx

5

42. xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxx

5

43. xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství

interní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

3

2. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx obor

Označení xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx)

1. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5

2. ortodoncie

ortodontista

3

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx stomatolog

4

3. XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx obor

Základní kmen

Označení xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni

1. farmaceutická xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4

2. klinická xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

5

3. laboratorní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

4

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx lékárník

3

5. xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

4

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 95/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání farmaceutů

Nástavbový xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx délka xxxxxxxxxx (x letech)

1. Xxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxx

Xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx adiktologická xxxx x lékárně

1

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx farmaceutické péče x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1

3. Xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

1

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne a xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx splněna, pokud xxxxxxxxx získal xxxxxxxxxxxx x některém xx xxxxxxxxxxxxxxx oborů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 17. xxxxx 2004 osvědčení k xxxxxx xxxxxxxx lékařské xxxxx; xx tyto xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §44 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 95/2004 Xx., xx znění účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx 31. xxxxxxxx 2008 xx xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání započítává xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programy xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2004.

4. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx II. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx specializovanou xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxx obory xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů, je xxxxxxxx x vedení xxxxxxx.

6. Lékaři, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstává xxxxx zákonem nedotčena; xxxxx obor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx §37 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 8 xxxxxx č. 95/2004 Xx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx a akreditovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx získala xxxxxx xxxxx §21a xx 21d zákona x. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x výjimkou §21a xxxx. 11 x §21c; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxx xxxxx §21ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx není xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxx xx x tomu zavázal xx smlouvě (xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx §21b odst. 4 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xx rezidenční místo xxxxxxxxxxxx x roce 2011, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx poskytována xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx celé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře, xxxxx rezidenčních xxxx x xxxxxx oborech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2011 xxxxxxx x zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx ministerstvo) xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Lékaři, xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru urgentní xxxxxxxx před 2. xxxxxx 2004, získávají xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lékaře xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti.

5. Xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1. xxxxxx x základních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 x posledních 7 xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxx2b), získávají ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxx posudkové xxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

6. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx 1. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx 17. xxxxx 2004 získali xxxxxxxxx Xxxxx lékařské xxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx specializačním xxxxx x ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 12 z posledních 15 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poloviny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx2b), xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx xxxxx specializačním xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v daném xxxxx xx 90 xxx ode dne xxxxxx žádosti. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx oboru xxxxxxxxxxxx x samostatně x xxxxx oboru endokrinologie.

7. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2004 xxxxxxx specializaci XX. xxxxxx v xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxx xxxxxxx fakultní xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 346/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx, specializovaná xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx farmaceuta xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zůstává nedotčena.

2. Xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxx v příloze č. 1 x xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx základní xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx do oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a který xx x příloze č. 1 x xxxxxx x. 95/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx xxxxxxxx obor, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx se do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do 90 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Lékaři xxxxxxxx do vzdělávání x certifikovaném xxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, xxxxx započali specializační xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx školitel xxxxxxx xxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

6. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx úspěšně xxxxxxx xxxxx xxxx 2, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx lékaře xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xx kvalifikačního xxxxx xxxxxxxxx, náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx dokončení kvalifikačního xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikačního xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx kurzu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx podání xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ve Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx toto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx oboru podle xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, dokončí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx vzdělávacím xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx §17 xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 7 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) x základním xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx byla xxxxx §17 zákona x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxx, x když xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uplynula, xxxxxxx xxxx po xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

pokud po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx akreditace x xxxxxx programu xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Správní xxxxxx x žádostech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

11. Farmaceuti, xxxxx xxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékárenství xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x. 95/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

12. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 11 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx specializovanou způsobilost x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 95/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zvlášť náročných xxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 odst. 10 xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

14. Farmaceuti, kteří xxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx oboru xxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx samostatný výkon xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8 xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

15. Xxxxxxxxxx, xxxxx získali xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x. 95/2004 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx náročných xxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 odst. 10 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lékárníka x lékárně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx alespoň xx dobu 4 xxx v xxxxxx 6 let xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího lékárníka x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 4 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

16. Xxxxx xxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx požádal xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může požádat xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxx aprobační xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x vykonání xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxx, xxxx požádat x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx po nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx, který xxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušného zdravotnického xxxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxx xxxxxxxx v xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí ve xxxxx 30 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2018 Sb. s xxxxxxxxx xx 28.12.2018

Čl. XIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx celkového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxxxx aprobační zkoušky xxxxx §34 xxxx. 5 xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podané xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx §34 xxxx. 4 zákona č. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx o uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x o vykonání xxxxxxxxx zkoušky, které xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, převyšuje xxxxxxxxx xxxxx stanovený x §34 xxxx. 5 xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx po dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx podat xxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Výkon xxxxxxx xxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx zkušeností xxxxx §36 odst. 2, xxxxx se xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx uskuteční xxxxx §36 xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx o žádosti x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxx, xxxxxxx lékaře xxxx farmaceuta za xxxxxx xxxxxxxx odborných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 odst. 2 xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx, o čemž xxxxxxx xxxxx účastníka xxxxxx informuje.

4. Xx xxxxxxx doby odborné xxxxx podle §36 xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx x doba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §36 xxxx. 4 zákona x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 95/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 2.4.2004, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx části sedmé x §34 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

125/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinných xxxxx xx xxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 186/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2005

124/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

338/2008 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 109/2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

346/2011 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 96/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zákona x zdravotnické záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

126/2016 Sb., kterým xx mění zákon x. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x některých xxxxxxxxxxx jiných států x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

67/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

201/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 96/2004 Xx., x podmínkách získávání x xxxxxxxx způsobilosti x&xxxx;xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2017

284/2018 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 96/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 95/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2018

176/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

371/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2021

177/2022 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 222/2016 Sb., o Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/ES xx dne 7. xxxx 2005 x uznávání odborných xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 213/2011 ze xxx 3. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxx přílohy XX x X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/XX x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/55/XX ze dne 20. xxxxxxxxx 2013, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2005/36/XX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nařízení (EU) x. 1024/2012 o xxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ("xxxxxxxx x xxxxxxx XXX").

Xxxxxxxx Rady 2003/9/ES xx dne 27. ledna 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx.

Xxxxxxxx Rady 2003/86/ES xx dne 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x minimálních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx dne 12. xxxxx 2005 x zvláštním postupu xxx přijímání státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx oběťmi xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. dubna 2004 x xxxxx občanů Xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx nařízení (XXX) x. 1612/68 a x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX a 93/96/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx studia, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2001/55/ES ze xxx 20. xxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx osob x x následky z xxxx plynoucími.

Nařízení Komise (XX) č. 213/2011 xx xxx 3. března 2011, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx XX x V směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/ES o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §79 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx).
2x) §2 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
2x) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) §77 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 160/1992 Sb., x zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
5) §44 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
6) Xxxxx č. 160/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §47 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
8) §230 xxxxxxxx xxxxx.
8x) Zákon č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx).
8x) 2. xxxx přílohy Katalog xxxxx xxxx 2.19 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2.19.32 xxxxxxxx vlády č. 469/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx katalog xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §68 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10a) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx příslušníků jiných xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 89/1995 Sb., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) §230 xxxxxxxx práce.
13) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 x xxxxx občanů Xxxx x jejich xxxxxxxxx příslušníků svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/EHS, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX a 93/96/XXX.
14) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15) Čl. 22 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/801 ze xxx 11. května 2016 x xxxxxxxxxx vstupu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx výzkumu, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx-xxxx.
16) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx dne 22. xxxx 2003 x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.
17) Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx splňovat xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxxx osoby xxx xxxxxx příslušnosti, xxx mohli žádat x postavení xxxxxxxxx xxxx osoby, která x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, x o xxxxxx xxxxxxxxxx ochrany.
17a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 220/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18a) Zákon č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18x) §10 xxxx. 4 xxxxxx x. 18/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 189/2008 Xx.
19) Xxxxx č. 111/1998 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) Xxxxxxxx č. 392/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx akreditované zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx programy xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zubní xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
19x) Například xxxxx č. 341/2005 Sb., o xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) Xxxxxxxx č. 395/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pro aprobační xxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.
19x) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §200 x xxxx. xxxxxx x. 262/2006 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §156 x xxxx. xxxxxx x. 262/2006 Sb.
21x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 341/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §21 x 24 xxxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) Xxxxxx xxxxxxxx č. 25/1951 Xx., x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. 44/1966 Xx., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) Xx. 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxx xxxxxx Xxxx x jejich rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pobývat xx území xxxxxxxxx xxxxx, o změně xxxxxxxx (EHS) č. 1612/68 a x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/EHS, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.
25) Xx. 11 x 21 směrnice Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Xxxxxxxxx xxxxx č. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.