Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2021 do 31.12.2023.


Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
95/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2 §2a §3

ČÁST DRUHÁ - LÉKAŘ

Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře §4

Specializovaná způsobilost lékaře §5

Základní kmen specializačního vzdělávání lékařů §5a

Přerušení výkonu povolání lékaře §6

ČÁST TŘETÍ - ZUBNÍ LÉKAŘ

Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře §7

Specializovaná způsobilost zubního lékaře §8

Přerušení výkonu povolání zubního lékaře §9

ČÁST ČTVRTÁ - FARMACEUT

Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta §10

Specializovaná způsobilost farmaceuta §11

Základní kmen farmaceutů §11a

Přerušení výkonu povolání farmaceuta §12

ČÁST PÁTÁ - AKREDITACE

Akreditace a akreditované zařízení §13

Akreditační řízení §14

Prodloužení akreditace §14a

Akreditační komise §15 §16

Vzdělávací rady §16a §17

Povinnosti akreditovaných zařízení §18

ČÁST ŠESTÁ - SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Specializační vzdělávání §19

Průběh specializačního vzdělávání §20

Atestační zkouška §21

Financování specializačního vzdělávání §21a §21aa §21ab §21ac

Rezident §21ad

Výběr rezidenta §21b §21c

Povinnosti akreditovaného zařízení s rezidenčním místem §21d

Nástavbový obor §21e §21f §21g §21h

Funkční kurz §21i §21j §21k §21l

Celoživotní vzdělávání §22

Průkaz odbornosti §23

ČÁST SEDMÁ - UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE A FARMACEUTA ZÍSKANÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ NEŽ V ČESKÉ REPUBLICE A VOLNÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB HOSTUJÍCÍ OSOBOU

Díl 1 - Základní ustanovení §24 §25

Uznávací orgán §26

Spolupráce členských států §26a

Díl 2 - Volné poskytování služeb hostujícími osobami

Podmínky výkonu povolání hostující osoby §27

Oznámení §27a

Ověření odborné kvalifikace §27b §27c

Díl 3 - Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti k soustavnému výkonu zdravotnického povolání

Uznávání odborné kvalifikace §28

Automatické uznávání odborné kvalifikace §28a

Uznávání odborné kvalifikace na základě nabytých práv §28b

Zdravotní způsobilost §29

Bezúhonnost §30

Řízení o uznávání odborné kvalifikace, řízení o uznávání jiné způsobilosti a řízení o uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání §31

Ověření znalosti českého jazyka §32

Užívání označení odbornosti §33

ČÁST OSMÁ - UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ JINÝCH OSOB NEŽ UCHAZEČŮ UVEDENÝCH V ČÁSTI SEDMÉ

Postup a podmínky při uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání §34 §35 §36

ČÁST DEVÁTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §36a

Společná ustanovení k přestupkům §36b

ČÁST DESÁTÁ - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ §37

ČÁST JEDENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §38

Odborná praxe §38a §39 §40 §40a §41 §42 §43 §43a

Pověření k výkonu některých činností §43b

Přechodná a závěrečná ustanovení §44 §44a §45

Příloha č. 1 - Specializační obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Příloha č. 2 - Nástavbové obory specializačního vzdělávání farmaceutů

č. 189/2008 Sb. - Čl. V

č. 346/2011 Sb. - Čl. II

č. 126/2016 Sb. - Čl. X

č. 67/2017 Sb. - Čl. II

č. 284/2018 Sb. - Čl. IV

č. 371/2021 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

95
XXXXX
xx xxx 29. xxxxx 2004
o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx získávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta,

c) uznávání xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx

1. xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxx),

2. xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx a

d) xxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx).

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx farmaceuta, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx1a).

(4) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx základních pojmů

Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činností x xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx magisterským xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, studijní xxxxxxx xxxxx lékařství x studijní xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx získal akreditaci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v základním xxxxx,

x) samostatným xxxxxxx xxxxxxxx lékaře xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx způsobilý xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx zubní lékař xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx pacienta a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) výkonem povolání xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx činností xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před získáním xxxxxxxxxxx o absolvování xxxxxxxxxx kmene,

i) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kmene,

j) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odborným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x)&xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lékařem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx organizací

1. xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx výkonem některých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43b xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx některých činností xxxxx xxxxxx zákona,

m) xxxxxxxx xxxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx2b), xx stanoveném oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx akreditovaném xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxx místě,

q) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx společnost z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdružených x České lékařské xxxxxxxxxxx Jana Evangelisty Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxxxxxx osoby x xxxxx sdružují xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odbornou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx úrovně,

r) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel zdravotních xxxxxx, jiná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxx,

x) zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akreditované xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxx2a), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2x

(1) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx výkon xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx pracovní xxxx2b). Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx povolání xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx výkonu zdravotnického xxxxxxxx xx započítává xxxx pracovní neschopnosti x doba xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx dovolené otce, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx délky mateřské xxxxxxxx. Xxxxxxxx činná xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti (§5) a xxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx pro uznání xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

§3

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx má xxx, xxx je

a) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx2c) vydaným xx xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vydává jiný xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxx xxxx jmenován xx xxxxxxxx xxxxx. Lékařský xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx, které xxxxxxxx xxxx omezují xxxxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx prohlídek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxx

x) před xxxxxxxxx výkonu povolání x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx povolání, xxx-xx výkon povolání xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. na xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, který xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x odborného zástupce, xx-xx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x zaměstnance, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx,

3. na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. na xxxxxxxx Xxxxx lékařské xxxxxx, České stomatologické xxxxxx nebo České xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx člena, xxxxx vykonává zdravotnické xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx, dokládají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva (§31) před xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladem xxxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx (§29).

(3) Xx bezúhonného xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx považuje xxx, xxx nebyl pravomocně xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx na xxxx xxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx4).

(4) Xxxxxx x bezúhonnosti

a) xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxx x jiných odůvodněných xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x odůvodněných případech xxx na vyžádání xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx farmaceutovi xxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách,

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx správního řízení xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů26), xxxxxxxx prokazujícím xxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx občanem, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx fyzická osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx uvedený xx xxxx xxxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prohlášení x bezúhonnosti, xxxxx xxxxxxx před notářem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Cizinec, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxx měl xxxxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx výpisu x xxxxxxxx obdobné Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx26).

(6) Fyzické osoby, xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx, dokládají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Hostující osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu.

XXXX XXXXX

XXXXX

§4

Xxxxxxx způsobilost x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,5) xxxxx obsahuje teoretickou x praktickou xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotnickém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Výkonem xxxxxxxx lékaře x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, léčebná, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x paliativní xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odborným xxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx revizní činnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx §5 xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, koncepční, výzkumná x vzdělávací xxxxxxx x xxxxxxx zdravotnictví.

(3) Xxx odborného xxxxxx xxxx lékař s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx získaných studiem xxxxx odstavce 1 x které xxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Lékař x xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xx písemně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx dohledem.

(4) Bez xxxxxxxxx dohledu může xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kmene xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx písemně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 věty první x odstavce 4 xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx povolání xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lékař xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve zdravotnickém xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx dosažitelností xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxx. Odborný xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx nepřetržitou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzickou xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického zařízení, xx xxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx 30 xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx lékaře s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx záchytné xxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx dohledu xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx zajištění xxxxxx odborného dohledu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx dosažitelnost xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dohled xxxx xxx xx 20 xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odborného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 3, 4 a 6.

§5

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou (§19 xx 21), xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx diplomu x xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x délka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx povolání xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Podmínkou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lékaře xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxx xxxx odborného zástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx osvědčením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §44.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§13) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx2b) x xx xxxxxxxxxx2b); xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx příprava, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; jde-li o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxx xx zahájení povinné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx nižší xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx nižší xxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxx doba výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti účastníka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx splňovalo xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxx, kdy x něm xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečňoval. Ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx podání xxxxxxx. Na základě xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxx lze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se uskutečňuje xxx výkonu lékařského xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx základního kmene, xx který navazuje xxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Specializační xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx veškerých xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx je xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, Českou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx specializovaném xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x typ xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Dále xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §19 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doktorského xxxxxxxxxx xxxxxxxx7) započítá x souladu s xxxxxxxx 4 a 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání v xxxxxxx studia x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx školitele xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž byla xxxxxxxxxxx.&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékaře xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poloviny xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx. O započtení xxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání lékaře xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §19 xxxx. 3 xx započítá xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxx, absolvovaná

a) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx její xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu nebo xxxxx xxxxxxxx její xxxxx a rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 3; x započtení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx, xxxxx odpovídá její xxxxx a rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x xxxxxx škola, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx právních xxxxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx, potvrzující xxxxx xx svém pracovišti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x souladu x právními předpisy xxxxxx státu; x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 3 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx §28a xxxx. 2 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx") xx započítá odborná xxxxx, xxxxxxxxx její xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékař xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x členských xxxxx x pokud xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx minimální xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace; x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace rozhoduje xxxxxxxxxxxx.

(10) Do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zařazeného xx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx podle §19 xxxx. 3 xxxx xxxxx §21f odst. 3 se nezapočítá xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x oboru, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 9.

(11) Specializační xxxxxxxxxx lékaře xxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vojenské xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zkráceno. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dovolené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povolání xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xx jeho xxxxxx do xxxxxxx xxxxx doba x xxxxx 3 měsíců xx xxxxxxxxx dovolenou xxxx xxxxxxxxxxx dovolenou x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx dovolená nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivě xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx praxe xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejvýše 6 měsíců. O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x odvolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(12) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávací xxxxxxx x oboru "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(13) Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx základním xxxxx x x prvním xxxxxxxxxxxxxx oboru, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazen xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce8). Xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x prvním xxxxxxxxxxxxxx oboru, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx8).

(14) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nejvýše ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxx oborech, x xx xxxxx xxxx shodný základní xxxx. Do druhého xxxxxxxxxxxxxxx oboru xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kmene.

(15) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx.

(16) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxx odstavce 8 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx oboru specializačního xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx kmene, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xx kterých xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základního xxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx,

x) chronologický xxxxxxx xxxxxxx praxe, xxxxxx xxxxxxxx lékaře xxxxxx xxxxxxx týdenní pracovní xxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx probíhala, xxxxxx xxxxxx, xxxxx právně xxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(17) Žádost o xxxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x název xxxxxxxxxx kmene, xx xxxxxxx xx účastník xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání zařazen, x

x) určení části x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx být odborná xxxxx xxxxxxxxx.

(18) Žadatel x xxxxxxx podle xxxxxxxx 17 xxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxx, po xxxxx xxxxxxx praxe probíhala, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx školu, nebo xxxxxx, která xx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zabezpečovat x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxx právních předpisů xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx též xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxx.

(19) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx praxe podle xxxxxxxx 11 kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání zařazen,

b) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo rodičovské xxxxxxxx.

(20) Xxxxxxxxx předpis xxxxxxx vzor xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx její xxxxx podle odstavců 7 xx 9.

§5x

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxx:

x) anesteziologický,

b) dermatovenerologický,

c) xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) neurologický,

k) oftalmologický,

l) xxxxxxxxxxx,

x) otorinolaryngologický,

n) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) radiologický,

r) xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx v základním xxxxx xx 30 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx kmeni xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx splnění xxxxx požadavků xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxx zkoušky xx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx jednou z xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x atestační xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, lze pokračovat xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tehdy, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zkoušky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xx ukončeném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se může xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opakovat nejvýše xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxx xxx zkoušky xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zkušební komise xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx lékař xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx, vydá ministerstvo xxxx xxxxxxxx organizace xxxxxx certifikát x xxxxxxxxxxx základního xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx vydání certifikátu x absolvování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx úspěšně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx částí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx x základních kmenech,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x personální zabezpečení xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxx x základním xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx x obsah xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v základním xxxxx, xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx, na kterém xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx studijních povinností, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přihlášením xx xxxxxxx po xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§6

Xxxxxxxxx výkonu povolání xxxxxx

(1) Xxxxxxx odborná, xxxxxxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx specializovaná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, které xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx účely tohoto xxxxxx i xxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx pětina xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx souhrnně xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxx na xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx 7 let xxxxxx v celkovém xxxxxx více xxx 6 xxx, je xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx 60 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytujícího xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx, xxx který xxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx provede xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23, a pokud xxxxx nemá xxxxx xxxxxx, vydá x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že lékař xxxxxx specializovanou způsobilost xx více oborech, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx doškolení xxxxxxxxx.

(4) Lékař se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí po xxxx doškolování podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §4 xxxx. 2 větě xxxxx; xxx xxxxxxx lékaře xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxx vykonávat další xxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx xx písemně xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Doškolení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx době. Xxxxxxxxx xxxx probíhat x xxxx rozvolněná xxxxxxxx, xx xx při xxxxxx rozsahu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby. Xx-xx xxxxxxxx rozvolněná, celková xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx nesmí xxx xxxxx, xxx v xxxxxxx celodenní xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx doškolení probíhá, xxxx pro potřeby xxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxx docházce.

XXXX TŘETÍ

ZUBNÍ LÉKAŘ

§7

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékaře xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x akreditovaném zdravotnickém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2003/2004.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx zubního xxxxxx x odbornou způsobilostí xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, posudková x xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, vývojová x xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx x xxxx, xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxx §8 xxxx. 4 xx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také metodická x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx zubní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2.

§8

Specializovaná způsobilost zubního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx atestační xxxxxxxx (§19 xx 21), xx jejímž xxxxxxx je zubnímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxx lékaře se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx specializace v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedená v §7 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx schvaluje x xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví; xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společnostmi.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx praxe xxxxxxx. Xxxx stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a praktické xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx programu xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxxx §5 odst. 4, 7, 8, 10 xx 18.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Získaná xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx přerušením výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx x výkon xxxxxxxx zubního lékaře x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx pětina xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx.

(3) Pokud zubní xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékaře na xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx 7 let xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx více xxx 6 let, je xxxxxxx xx bezodkladně xx xxxxxxxx přerušení xxxxxx xxxxxxxx zubního xxxxxx doškolit x xxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx povolání x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 5 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékaře, xxxxx provede xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx doškolení do xxxxxxx xxxxxxxxxx (§23), x pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx o xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxx potvrzení.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, může vykonávat xxxxxxxx zubního lékaře xxx xxx odborným xxxxxxxx zubního lékaře xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxx 5 xxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékaře na xxxx, která xx xxxxxxxxxx 7 let xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx více než 6 let, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx skončení přerušení xxxxxx xxxxxxxx doškolit x xxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx příslušný obor xxx vedením xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx o průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23, a xxxxx zubní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx doškolení xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx xx více xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxx x xxxx.

(6) Xxx odborného xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx způsobilý xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx povolání xxxxxxx lékaře s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx době. Doškolení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, než je xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx, přitom xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, celková xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, než x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nezapočítává xxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesahující xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu.

(9) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx doškolení xxxxxxx, xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§10

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx farmaceuta xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) nejméně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x praktickou xxxxx, x xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx x lékárně,

b) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx farmacie, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce 2003/2004, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zahájil xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1993 xx 30. xxxxx 2004.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může farmaceut xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu je xxxxxxxxx získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11. Xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, a xx xxx xxxxxx x kontrole xxxxx x při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x distributora xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx8a).

(3) Za xxxxx xxxxxxxx farmaceuta x xxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxx také xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, výzkumná x xxxxxxxx činnost v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§11

Specializovaná způsobilost xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§19 xx 21), xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx vydán xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x specializaci x příslušném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx příslušný xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx příslušný xxxx doplňující odborné xxxxx, xxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedeny v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx probíhá xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx odborná praxe xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školami v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyučovacím jazyce xxx v českém, xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx doplňující xxxxxxx xxxxx xx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx podle §35.

(4) Xxx xxxxxx doplňující xxxxxxx praxe se §20 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x získané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x). X žádosti x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení podle xxxxxxxx 1 písm. x).

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxx diplomu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x diplomu x specializované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx činnosti v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceutů a xxx samostatný výkon xxxxxxxx

x) při ochraně xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx transfúzní služby,

c) x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x oboru xxxxxxxxxxx x vyšetřovací xxxxxx xx zdravotnictví x

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x oboru xxxxxxxxx lékárenství je xxxxxxxxx pro samostatný xxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx8a).

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx podmínkou xxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx farmaceuta.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx náročných xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx formami xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxx lékárenství xx xxxxxxxxx pro samostatný xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(12) Xx xxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 až 11 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxxx odborná praxe xx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx farmaceuta. Xxxxxxxxxxxxx vzdělávání se xxxxxx xx xxxxxxxxxx x základním xxxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx poměru. Vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, přitom spolupracuje x xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pověřenou xxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx celodenní xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx2b) x xx xxxxxxxxxx2b); specializační xxxxxxxxxx xxxx probíhat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx při nižším xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxxxxxx doba, xxxxxx její xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx doba výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(15) Vzdělávací xxxxxxx xxxxxxx členění, xxxxxx x xxxxx specializačního xxxxxxxxxx x základním xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx x oboru, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(16) Specializační xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obdobně xxxx specializační xxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 7, 8, 10 až 18.

§11a

Základní xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx:

x) lékárenský x

x) xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx 18 měsíců,

b) technologicko-laboratorním xx 12 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxx xxxxxxx xx podmínkou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx zkoušku po xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx kmeni, vydá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x absolvování xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx xxxxxxxx x průběh xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx.

(6) Zkouška xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni xx xxxx xx stejném xxxxxxxxx kmeni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx vykonané xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním kmeni xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilostí, xxxxx xxxxxx certifikát x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx specializačního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx x dovedností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx

x) obsah xxxxxxxxxx x základních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, délku xxxxxxx xxxxx x oboru, xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxx probíhá,

d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) rozsah x xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§11x vložen xxxxxxx předpisem x. 67/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§12

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Získaná odborná, xxxxxxxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přerušením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro účely xxxxxx zákona i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nižším, xxx je xxxxx xxxxxx stanovené týdenní xxxxxxxx xxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx&xxxx;x odbornou způsobilostí xxxxxxxx xxxxx povolání xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx posledních 7 let xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 6 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx farmaceuta xxxxxxxx x rozsahu nejméně 60 pracovních xxx x akreditovaném xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx provede xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§23), x xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx průkaz, xxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx farmaceut xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí přerušil xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu, xxxxx xx posledních 7 xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx 6 xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§23), a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx průkaz, vydá x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx získal xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx, doškolení xxxxxxx xxxxx v jednom x xxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx neprovádí.

(5) Bez xxxxxxxxx dohledu může xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 vykonávat xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx vykonávat xx xxxxxxx certifikátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kmene xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oboru.

(6) Xxxxxxxxx probíhá xxxx xxxxxxxxx průprava x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx probíhat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx rozsahu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, přitom xxxx xxxxxx nesmí xxx nižší, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx být xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx probíhá, xxxx xxx potřeby doškolení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX

§13

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení

(1) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádět konkrétně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx") specifikovaný xxxxx xxxx zveřejnění xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze udělit xxx

x) xxxxxxxx kmen,

b) xxxxxxx specializovaný xxxxxx,

x) xxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx specializačního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odbornou xxxxx,

x) xxxxxxxxxx obor,

g) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) funkční kurz,

i) xxxxxxxxx odborné xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx program xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. g) xxx udělit pouze xxxxxxxx organizaci.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§14

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §13 xxxx. 1, předloží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x listinné xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxxx xx xxxxxx dat. X xxxxxxx, xx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx právnická osoba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx žádost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxx xxxx tento xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx tato xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x cizině,

b) název xxxxxxxxxxxx programu podle §13 odst. 1, xxxxx xxxxx žadatel xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud žadatel xxxxx část vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; smluvní xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxxx, musí být xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx; xxxxxxx je povinen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náležitosti uvedené x písmenech a) xx g) x x),

x) xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

e) xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx průběh xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx podílet na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x věcném xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem,

h) doklad x zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) navržený maximální xxxxx školicích míst.

§14x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx listinného xxxxxx xx x elektronická xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dat. Žádost x xxxxxxxxxxx akreditace xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 120 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X případě, že xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiným ústředním xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízeni.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x §14 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx xxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 2, u xxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x ní nerozhodne xx xxx, kdy xxxxx platnost xxxxxxxxxx, xxxxx má být xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxx na xxxxxxx xxxxxxx prodloužena, se xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/2017 Xx. x účinností od 1.7.2017

§15

Akreditační xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx zřídit xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxx, xxxxxxxx kmeny x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx praktické xxxxx aprobační xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví na xxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fakult jednotlivých xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízených x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pro xxxx posudkové lékařství xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx a Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx 1/3 členů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx komorou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx oboru xxxx xxxxx zaměření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, 1/3 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fakultami xxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx oboru xxxx xxxxx zaměření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx veřejných vysokých xxxx zřízených x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x 1/3 xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx členů, xxxxxxx xxxx 9 xxxxx. Xxxxxxxx členů akreditační xxxxxx odpovídá xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, který xx xxxxxxxxx akreditačního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx ze xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx akreditační xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxx komise je xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx komise xx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxx komise xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o udělení, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx informací nabytých x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastní nebo xxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Akreditační xxxxxx xxx xxxxxxxxx obor xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx doplňující xxxxxxx xxxxx

x) posuzuje

1. xxxxxxx xxxxx §14, x výjimkou žádostí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxx akreditace x

x) připravuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx programů jednotlivých xxxxx specializačního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx kmeni xxxxxx a xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx kmeni xxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx zubních lékařů x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis,

3. činností, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx úspěšného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kmene, a

c) xxxxxxxx obsah atestační xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oboru, x to v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; akreditační xxxxxx xx xxxx xx pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxx návrhy xxxxxx xxx atestační xxxxxxx xxxx závěrečnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Akreditační xxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx komise xx xxx své xxxxxxxx řídí svým xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx a zveřejní xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx rady xxxxxx xxxx 3 zástupci xxxxxxxx ministerstvem, 2 xxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, 2 zástupci xxxxxxxx Xxxxxx lékařskou xxxxxxx, 2 xxxxxxxx x osob navržených xxxxx xxxxxxxxxx fakultami xxxxxxxxxxxx státních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx zákonem. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rady xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx radu zubních xxxxxx. Xxxxx vzdělávací xxxx xxxxxxx lékařů xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2 xxxxxxxx xxxxxxxx Českou stomatologickou xxxxxxx a 2 xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx lékařskými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zubních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx orgán vzdělávací xxxx xxxxxxxxxx. Členy xxxxxxxxxx rady xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem, 2 xxxxxxxx navržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2 xxxxxxxx xxxxxxxx Českou lékárnickou xxxxxxx, 2 xxxxxxxx x osob xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fakultami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx vzdělávací rady xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotnou xxxxxxxxx x srovnatelnost vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oborů ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx oborů xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx sporů xxxx xxxxxxxxxxxx akreditačními xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x 3.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx se xxx xxx xxxxxxxx řídí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstvo a xxxxxxxxxx ve Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 67/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§17

(1) Ministerstvo předloží xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisi x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxx v základním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx o doplnění xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx akreditační xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx; xxxxxx ověření xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu, x xx do 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx akreditace. V xxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrečné stanovisko xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 6. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na dobu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se uděluje xxxx prodlužuje nejvýše xx xxxx 10 xxx; akreditace podle §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx prodlužuje xxxxxxx na xxxx 5 xxx. O xxxxx xxxxxxx akreditace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise.

(4) Rozhodnutí x udělení nebo xxxxxxxxxxx akreditace kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx9) obsahuje

a) název xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx akreditované xxxxxxxx oprávněno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) adresu xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prodlužována, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) maximální xxxxx xxxxxxxxx míst xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Platnost xxxxxxxxxx se vztahuje xxxxx xx vzdělávání x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uskutečňovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stejného xxxxx xxxxxxxxxxxx x jinému xxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zařízení xxxx xxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxx oborů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx vzdělávání ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx pracovišti akreditovaném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx specifikován xxxxx xxxxx, než xx xxxxxxx byl xxxxx, xxxxx lékař nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x věcné xxxxxxxx xxxx personální zabezpečení,

b) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, neposkytuje xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx alespoň 3 roky xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx takové xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx doplňující xxxxxxx xxxxx,

x) akreditované xxxxxxxx požádá o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxx xx xxxx akreditace xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 ve xxxxx stanovené touto xxxxxx.

X případech xxxxx xxxxxx x), x) x d) ministerstvo xxxxxxxxxx odejme xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí.

(8) Xxxxxxxxxx x neudělení xxxx odejmutí akreditace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí9) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x cizině, xxxxx podnikání x Xxxxx republice a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx x případě zániku xxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(10) Ministerstvo xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx, jimž xxxx xxxxxxxxxx odňata.

§18

Povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v rámci xxxxxxx akreditace

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx do 30 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx dokumentaci x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vést x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx,

x) xx vyžádání xxxxxxxxxxxx umožnit vykonání xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a).

(2) Akreditované xxxxxxxx xx povinno xxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ukončit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx splnilo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxx tato xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nástupce xxxx xx xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy10b). X xxxxxxx účastníků vzdělávání, xxxxx pokračují ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovanému xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx povinno na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jinému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

SPECIALIZAČNÍ XXXXXXXXXX X CELOŽIVOTNÍ XXXXXXXXXX

§19

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx specializovaná xxxxxxxxxxx x příslušném xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx do xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvu; xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx spojenou xx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo, xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx poradenskou a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx průběhem. Xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx (§23). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, přikládají k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poslední.

(3) Při xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřenou xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx přeřazení xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x lékařích, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo doplňující xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x lékařích, xxxxxxx lékařích x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Evidence xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxx xxxxxxxx v xxxxxx, titul, xxxxx x místo xxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zapsání xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx certifikátu o xxxxxxxxxxx základního kmene xxxxxxxxxxxxxxx oboru a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.11)

(6) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání,

b) xxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxx pracovněprávního vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx specifikaci xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx ukončení přerušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxx specializačního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení zajišťuje xxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx zařízení xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx každý xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vedoucí xxxxxx18) x příslušném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. s minimálně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

2. x xxxxxxxxx dvouletou xxxxxxxx xxxxx xx získání xxxxxxxx specializované způsobilosti,

b) xxxxxxxx péči, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obor xxxxxxxx xxxxxxxx garantem xxxxx klinického xxxxxxxxxx

1. x minimálně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou praxí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedoucí xxxxxx18) x příslušném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. x minimálně dvouletou xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školitele. Xxxxxxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x minimálně xxxxxxxx xxxxxxxx praxí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru, ve xxxxxx provádí činnost xxxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x s xxxxxxxxx xxxxx praxí po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo farmaceut x xxxxx specializovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxxx zařízení pouze xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx nemocnicí, xxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x fakultní xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx alespoň stanovené xxxxxxx pracovní xxxx, x který soustavně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání.

(6) Xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx ambulantní péči, xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx splňovat podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxxxxx zejména xxxxxxx na odbornou xxxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxxxx prověřuje xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontinuální odborný xxxxx x odborný xxxxxx nad účastníky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx přiděleni. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx 2 xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx nejvýše 3 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx farmaceuty xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx odborný dozor x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravě.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceutů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx účastník specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx studijní povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, x xx xx 90 dnů xxx xxx, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §19 xxxx. 3 xxxx xxxxx §21f xxxx. 3, xxxxx o xx xxxxxx, x xx xx xxxx 2 let xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ukončuje xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx atestační xxxxxxx. Xxxxxxx atestační komise xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx poradní orgán. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx stomatologické xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, odborných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzdělávacích xxxxxxxx a xxx xxxx posudkové xxxxxxxxx xxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí x Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. U xxxxxx, xxxxxxx lékařů a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany je xx xxxxx Ministerstva xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zdravotnictví xxxx jmenuje xxxxxx xxxxxxx atestační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vždy xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxx atestačních xxxxxx xxx následující xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx následující xxxxxxxxxx xxx. Ministerstvo, xxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxx 3 xxxxx, x nichž jeden xxxx je vždy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx byl xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx České xxxxxxxxxx xxxxxx. Členové xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ze xxxxx xxxxxx zvolí xxxxxxxx této xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx organizace. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo praktické xxxxxxxxxxx, xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx garant xxxxx xxxx garantem xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx farmaceut xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx atestační xxxxxxx vykonávána. Xxxxx xxxxx, xxxxx lékař xxxx farmaceut xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uchazeče, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x) přípravu x xxxxxx atestační xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podmínka vypracování xxxxxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opakovat xxxxxxx dvakrát, xxxxxxxx xxxx za 1 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx atestační xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxx, zubnímu lékaři xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Náležitosti x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

Xxxxxxxxxxx specializačního vzdělávání

§21a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx uveřejní xx Xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx Metodiku xxxxxxxxx xxxxxx xxx následující xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x částce, xxxxx nepřesáhne 2,5 % xxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx.

(4) Dotace xx xxxxxxxxxx místo se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xx specializačním vzděláváním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx mzdy nebo xxxxx, x to

a) xx specializační xxxxxxxxxx x základním xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx b), a xx xxxxxxx xx xxxx 30 měsíců, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx lékařů, xxxxxxx xxxxxx x farmaceutů; xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx oborech xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx ministerstvo xx 31. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxx komorou, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Českou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceutů s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xx pracovním trhu.

(5) Xxxx trvání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(6) Dotace xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení poskytuje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky pro xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) může xxxxxxxxxxxx zařízení požádat, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu v xxxxxxx xxxxxxxxx poloviny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx2b) x xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xxxxxx po 31. xxxxx bude poskytnuta xxxxxx na rezidenční xxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§21aa

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace na xxxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx uveřejní xx Xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Žádost x poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxxxxx místo

a) xxxxx §21a odst. 4 písm. a) xxxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx ukončení, xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx zařízení,

7. počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávají, x

8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx akreditaci, xxxx

x) xxxxx §21a xxxx. 4 písm. b) xxxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. obor xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x

4. maximální počet xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx akreditaci.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x žádosti o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 346/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

§21xx

(1) Ministerstvo rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 písm. x) xx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx mezi akreditovaným xxxxxxxxx, xxxxx žádá x poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxxxxx místo xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřena v xxxxxxx kratším, xxx xx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, ministerstvo xxxxxxxx dotaci xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výši xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) O xxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxx xxxxxxxx ministerstvo nejpozději xx 30. xxxxxx; xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 4 xxxx. x) ministerstvo xxxxxxxx.

(3) X řízení x xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21aa xxxx. 2 písm. x), x xxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 4 xxxx. x) splňuje formální xxxxxxxxxxx xxxxx §21aa xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisi pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxxxxxx místo podle §21a odst. 4 xxxx. b) xxxxxxx x hlediska kvality xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxx a rovnoměrné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx předloží návrh xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. O přidělení xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodne xxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx stanovených x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x)

1. název, xxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení,

2. xxxxxxxx spojení akreditovaného xxxxxxxx,

3. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. název xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx místo, xxxxxxx,

5. xxxx, xxx který xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx,

7. xxxx xxxxxx x

8. podmínky xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) podle §21a odst. 4 xxxx. x)

1. xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení,

2. xxxxxxxx xxxxxxx akreditovaného xxxxxxxx,

3. xxxx, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx dotace poskytuje,

6. xxxx xxxxxx x

7. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx.

§21xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 346/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

§21xx

(1) Ministerstvo

a) přeruší xxxxxxxxxxx dotace xx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx rezidenta; xxxxxxx xxxx přerušení xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxx

x) xxxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud

1. xx xxxxxxxx specializační xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx místo, xxxx

3. xxxxxxxxxxxx zařízení poruší xxxxxxxxxx xxxxx §21d.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx místo xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x), x jiným akreditovaným xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x). Xxxxxxxxxx §21a xx 21ab xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení čerpá xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx komisí pro xxxxxxxxx obor specializačního xxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 4 xxxx. x) pro xxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx lhůtě 90 xxx ode xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx dotace xxxxx xxxxx akreditovaným xxxxxxxxx. Ustanovení §21a xx 21ab xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx místem xxxxxxx, xxxx pokud dojde x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx místa xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §21a21ab se použijí xxxxxxx.

§21ad

Rezident

Účastník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxx rezidentem

1. xx-xx zařazen xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání,

2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx24) nebo xx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii25), x

3. x xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx základním xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xx poskytnuta xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxxx místě, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a odst. 4 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx certifikát x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx specializačního vzdělávání, xxxx

2. na rezidenčním xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 písm. x), xxxxxxxx získal specializovanou xxxxxxxxxxx.

§21xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 346/2011 Xx. x účinností xx 29.11.2011

§21b

Výběr rezidenta

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxxxx do 14 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místo. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx minimálně 10 xxxxxxxxxx dnů. Xxxxx účastníka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Neprojeví-li xxxxx účastník specializačního xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rezidenční xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předchozího odstavce, xxxxxx akreditované xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost ministerstvu x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx. Výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rezidenční xxxxx xxxx není-li xxxxxx xxxxxxx akreditované xxxxxxxx x rezidenčním xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je poskytnuta xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 písm. x) xx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

§21x

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 346/2011 Sb.

§21x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx je kromě xxxxxxxxxx stanovených x §18 xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx rezidentovi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo pověřené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x dotaci xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta, a xx xx 15 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahájení x xxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání rezidenta xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx uvedené xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyčerpanou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx organizaci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na rezidenční xxxxx x

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx místo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních prostředků x dotace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x na xxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezidenta x zabezpečením xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxxx obor

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzděláváním x xxxxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost. xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx programy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(2) Vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxx xxxxxxx akreditace xxxxx §14 nebo §14a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů xxxxxx xxxxxxxxx 1 rok.

(3) Xxxxxxxxxx program xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru, zejména xxxxx hodin xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyučování, x výuková xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx probíhá, xxxxxxxxx další požadavky xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx literatury.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průprava v xxxxxxxxxx akreditovaných podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx2b) x je odměňována. Xxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příprava, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx rozsah nesmí xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx. Xx-xx xxxxxxxx rozvolněná, xxxxxxx délka, úroveň x kvalita xxxxx xxx xxxxx než x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozhodnout o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x případě, že xxxx pracoviště xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace v xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx, x xx x xxxxxx, xxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx odbornou xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxxx xxx do xxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. X rámci xxxxxx x žádosti účastníka xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ověřit splnění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti.

(5) Vzdělávání x nástavbovém oboru xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx vzdělávacích programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů x xxxxxxxx xxxxx xx veškerých výkonech x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx probíhá, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx službách x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo ve xxxxxxxxx poměru. Vzdělávací xxxxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx přípravě xxxxxxxxxxxx programů spolupracuje x xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx komorou a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxx posudkové xxxxxxxxx též x Xxxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

(6) Do xxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x cizině, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oboru. Xxxxxxx xx pouze xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10 let, x xx ke xxx doručení xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přiměřeně §5 xxxx. 8; xxxx-xx xx započtení xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx §5 xxxx. 9.

(7) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání v xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §5 xxxx. 7.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx, minimální xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx, xxxxxxxxxxxxx obor xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx absolvování xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx nástavbového xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§21x

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx. Xxxxxxx může xxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zveřejněn xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxx poslední.

(2) X xxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxx x získané specializované xxxx zvláštní specializované xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx, xxxxxx žadatele xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyznačí x xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 5 xxxxx x zařazení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oboru x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21g

§21g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2017 Sb.

§21x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx zřizovanou xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx řád x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) zajišťuje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oboru x

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx těchto požadavků xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx specializované způsobilosti.

§21x

Xxxxxxx kurz

(1) Absolvováním xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx prohlubují xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx získat

a) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zubního xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx funkčního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx akreditované xxxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxx x dodatečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může pozvat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx akreditační xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx předkládá xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx xx obdržení xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx následně xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx kurzů a x xxxx xxxxxxxxxx xx Věstníku Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx akreditace xxxxx §14.

(4) Ministerstvo xxxx seznam xxxxxxxxx xxxxx x zveřejňuje xxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 67/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§21x

(1) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkčního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx minimálně 1 xxxxx x xxxxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx probíhat xxxx rozvolněná xxxxxxxx, xx je xxx xxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx nižší, než xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x kvalita xxxxx xxx xxxxx xxx x případě celodenní xxxxxxxx.

(3) Vzdělávání xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání podle xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx kurzu, xx xxxxxx vzdělávání probíhá, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx. Vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo a xxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx spolupracuje x xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Českou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Českou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxx probíhá, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxx přihlášení xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx program xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxxx je xxxxx. Xxxxxxxxxx program xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx program xxxx xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx pouze xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxxxxx xxxx let, x xx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Započíst xxx xxxxxxx jednu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkonu zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx předpisem x. 67/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2017

§21k

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx specializované způsobilosti xxxx x uznání xxxxxxxxxxxx podle části xxxxx nebo osmé.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x evidenci podle §19 xxxx. 5 xxxxx x zařazení xxxxxxxx xx funkčního xxxxx a xxxxx x xxxxxxx licence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenskou a xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xx zařazením xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a x xxxx xxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§21l

(1) Xxxxxxx xxxx xx ukončuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx funkčního xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřená xxxxxxxxxx. X nesplnění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxxx závěrečnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzu.

§21l xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 67/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Lékaři, xxxxx lékaři x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx vzdělávání xx průběžné obnovování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x nejnovějšími xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx studium xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, školicí xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v akreditovaném xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vědeckých xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Celoživotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx studenty x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx stomatologická xxxxxx, Česká xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízeními, poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pověřené xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx celoživotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx12).

§23

Průkaz xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxxx absolvované xxxxxxx praxe, o xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §6, 9 a 12, x x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Záznamy xx xxxxxxx odbornosti x

x) xxxxxxx praxi x x xxxxxx xxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx specializačního vzdělávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx zajišťují,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx atestační xxxxxx,

x) účasti na xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádějí xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx doškolení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxxx akreditované xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx program nebo xxxx část.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx jeho xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX ZDRAVOTNICKÉHO XXXXXXXX LÉKAŘE, XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX STÁTĚ XXX X XXXXX REPUBLICE X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX HOSTUJÍCÍ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§24

(1) Tato xxxx xx xxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx 2),

b) uznávání xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti (xxxx xxx "odborná xxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx xxxxxxxxxxx") x ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx

xx xxxxx České republiky xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx této xxxxx xx xxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§2 xxxx. x)],

x) osoby x xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinného příslušníka xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) nebo x)13),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx x Xxxxx republice xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta v Xxxxxxxx unii14),

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného než xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxxx službě15),

f) xxxxxxxxx příslušníka xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), xxx-xx xx povolen xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx16),

x) xxxxx, které xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx přiznán azyl xxxx doplňková ochrana, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx mu xxxxxxx dlouhodobý xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx17),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x nedovolenému xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx, byl-li xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx držitele xxxx xxxxx, xxxxxxxx x vydání zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx karty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx než zaměstnání, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx povolání xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "uchazeč").

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) podle xxxx 3 x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx (§28a xxxx. 2), xxxx

x) xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a) x podle §31 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, řídí se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace10a).

§25

(1) Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jako usazená xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx republiky xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx České xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Skutečnost, xxx xx xxxxxx poskytována xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx individuálně x xxxxxxx na xxxx xxxxxx, četnost, xxxxxxxxxxxx x nepřetržitost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uchazeč, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx odborná xxxxxxxxxxx xxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxxxxxx povolání získána xxxx toto povolání xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě než x Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a), x to xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Uznávací orgán

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti, o xxxxxx týkajících xx xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx prohlubování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§26a

Spolupráce členských xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx usnadnit xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39.

Díl 2

Volné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§27

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx (§27a), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§27b).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx je usazena, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaniklo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx dílu 3.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Česká xxxxxxxxxx xxxxxx18) xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxx na dobu 12 měsíců xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxx lékárnická xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx vykonávat x Xxxxx republice zdravotnické xxxxxxxx xxxxx dozví-li xx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx jí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odňato xxxx xxxxxxx pozastaveno.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx18).

(6) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, jejichž doklad x dosažené odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §28a nebo 28b, mohou vykonávat xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx označením (xxxx xxx "označení odbornosti") xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §27b, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx xxx označením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx označením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx pacientům přístup x xxxxxxxxxx x xxx, xxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zda je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx subjektu x členském státě xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu původu,

b) xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x Xxxxx xxxxxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx před xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx; x oznámení xxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx místa poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xx přikládá

a) xxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče; xxxxxxxxxxxx xxxx požadovat xxxxxxxxxx originálu xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) xxxx x adrese xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx hostující osoba xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu x x souladu x xxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a že xx xxxxxxxxx k xxxxxx tohoto povolání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebylo x xxxxxxxx vydání osvědčení xxxxxxxx ani dočasně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci,

f) xxxxxx xxxxx odstavce 5, není-li zdravotnické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx odpovídajících xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx; xx tento xxxxxx se xxxxxxxx xxx doklad xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxxx usazenou v xxxxx členském státě,

h) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 6,

i) xxxxxxxxxx o znalosti xxxxxxx jazyka x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxx x Xxxxx republice.

Doklady xxxxx písmen x), x) a x) xxxxx být xxx xxxxxxxxxx xxxxxx než 3 měsíce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx k oznámení xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx po xxxx 12 měsíců xx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě původu xxxxxxxxxx, xx hostující xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xx xxxx nejméně 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10 xxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx odborně xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx však xxxx být xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xx nejkratší xxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx služby.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ověří x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dokladů podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx informací x xxxxxxxx trhu (xxxx xxx "xxxxxx XXX").

§27x

Xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hostující xxxxx. Nepřistoupí-li ministerstvo x ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §27a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby podle xxxxxxxx 4, pokud xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx složkou xxxxx, součástí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxxx xx rejstříku xxxx x školských xxxxxxxx18a), xxxxxxx školou18b) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx jednorázových výkonů.

(2) X případech, kdy xxxxxxxxxxxx neověřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27a xxxx. 1 xxxx. x) x oznámení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x které byla x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ověřena xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a),

x) x případě xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx automatického xxxxxxxx (§28a nebo §28b), xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vzděláním x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18b).

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prvním xxxxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx obdržení xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx obsažené v §27a odst. 1. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxx x prodlení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůtu x oznámí hostující xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx hostující osobě xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do 1 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace10a), pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx existuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikací xxxxxxxxx xxxxx x způsobilostí, xxxxx je xxxxxxxxxx x Xxxxx republice, x to x xxxxxxx xxxxxxx, že xx tento xxxxxx xxxx vážně xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,&xxxx;x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hostující xxxxx xxxx teoretickými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovednostmi xxxxxxxxx celoživotním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx účely tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxxxx xx hostující xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx praktických xxxxxxx.&xxxx;X těchto xxxxxxxxx xx ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx původu, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx znalost chybějících xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby tuto xxxxxxx prokázala xx xxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx lhůtě 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx výsledku xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx

x) doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x upuštění xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, není-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hostující xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx mohl xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4, 5 xxxx 6, xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(8) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) x x) xx xxx xxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxx účinky jako xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxx zákona xxxx xxxxx zákona x uznávání odborné xxxxxxxxxxx10a).

§27c

Ministerstvo xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §27a xxxx. 3 x 5 x §27b xxxx. 7.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§28

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Odborně xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx rovněž ten, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, jemuž xxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxx xxxxxxx podle §32. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx se specializovanou xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.

(2) Xxxxxxx kvalifikace xxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, se xxxxxx

x) xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné kvalifikace"),

b) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

c) podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a).

§28x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx automaticky xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx dokladů x dosažené kvalifikaci (xxxxxxxx 2) x xxxxx potvrzuje, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx Evropské unie (xxxx V.1, V.3 x V.6 xxxxxxx X směrnice 2005/36/ES) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávaného xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávají,

c) označení xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) datum, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě odborná xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxx"),

x) popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx automaticky xxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (odstavec 2), xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v seznamu.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3 xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jaké mají xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávané x Xxxxx republice, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) V případě xxxxxxxxxx xxxxxxx praxe xxxxx §11 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx automaticky xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu osvědčující, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxx dobu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx po xxxx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§28b

Uznávání xxxxxxx kvalifikace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx prokazují xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx odborná xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx, x to x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx uzná xxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu původu x xxx, xx x xxxxx státě xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let x průběhu 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx potvrzení, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přiznávají stejné xxxxxx, jaké xxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx, vydávané x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx přípravy (§5 xxxx. 4), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 1983 x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 1975, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxx doložení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, i xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, pokud xx doklad x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx výjimečných xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx 1497/99), xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného xxx Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx (§28a xxxx. 2).

(5) Ministerstvo xxxx xxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx v oboru "xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx" x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potvrzuje právo xxxxxxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře xx základě nabytých xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx zubního lékaře x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx doklady xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx odborná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx osvědčením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dále xxxx stanoveno xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx úspěšně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx studium, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl vydán x Itálii xxxxxx, xxxxx zahájily xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx od 29. xxxxx 1980 xx 31. prosince 1984 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány Xxxxxx. Xxxx osvědčení xxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx osoby xxxx xxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx v xxxxxxx dokladů (§28a xxxx. 2). Pokud xxxx osvědčení prokazuje, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx odbornou xxxxxxxx xxxxxxx lékaře x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci lékaře xxx xxxxx povolání xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vydán x Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vysokoškolskou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2003, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxx musí prokazovat xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx splňujícímu xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x příslušným předpisem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx uchazeče, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxx" (feldsher) xxxxxxx x Bulharsku xxxx 31. xxxxxxxxx 1999, x xxxx xxxx jejich xxxxxxxx xx shodná s xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 vydaný x Itálii xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx od 31. xxxxxxxx 1983 xx 1. ledna 1991, x když tato xxxxxxx xxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti specializovaného xxxxxx v tomtéž xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nejméně 7 xx sobě následujících xxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Ministerstvo xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékaře, který xxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1986 do 31. xxxxxxxx 1997 včetně, xxxxxxxx osvědčením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 x xxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx studium, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx splňujícímu minimální xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zubního xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx předpisem práva Xxxxxxxx xxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx příslušnými orgány xxxxxxxxx států, a xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx příprava byla xxxxxxxx xxxx 18. xxxxxx 2016 xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx §28a.

(13) Doklad xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx uchazeč zároveň x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxx dokladu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stejné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vydaných xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§29

Zdravotní xxxxxxxxxxx

(1) Zdravotně xxxxxxxxx je xxx, xxx předloží xxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; tento xxxxxx xxxxx být xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(2) Nepožaduje-li xxxxxxx xxxx původu xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 2).

§30

Bezúhonnost

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti (§3 xxxx. 3) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx nesmí xxx při xxxxxxxxxx xxxxxx než 3 xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 nevydává, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx místopřísežným xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, xxxxxx x xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) V xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x podle xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx19a). Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxx být žádost x xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxx nejdříve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx prokazujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva Evropské xxxx, xxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací.

(3) X žádosti x xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxx x §29 x 30.

(4) X xxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborné kvalifikace. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxx uchazeči xxxxx Xxxxxxxx profesní průkaz xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, uvede xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxx dále přiloží xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx způsobilosti, xxxxxxx-xx xx x společnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx x); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §32 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx základě xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxx xxxx způsobilosti x xx ověření, xx kterém xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx nezbytně nutném x xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky.

(6) V xxxxxxx, xx uchazeč xxx ověření znalosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nezbytně nutném x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání, ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx

x) uchazeč xxxxxxxx xxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx v §32 xxxx. 1 xxxx. x), b) nebo x), nebo

b) xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx znalosti xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x),

xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx uchazeč xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mu xxx xxxxx Evropský xxxxxxxx xxxxxx, ministerstvo řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx vydán Evropský xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 3 xxxxxx.

§32

Ověření xxxxxxxx českého xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx slovenského xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxx x výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxx

x) xxxxxxxxx; xxxxxx xxx ověření xxxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) ministerstvo provede xx xx vydání xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx odborná kvalifikace xxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxx, je oprávněna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX UVEDENÝCH X ČÁSTI SEDMÉ

Postup x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání

§34

(1) Xxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx část xxxxx.

(2) Xxxxxx, zubní xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx způsobilí vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx aprobační zkoušky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezúhonnosti x po ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x českém xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nutném k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Uchazeči x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx za rovnocenné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx magisterském xxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19) (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(4)&xxxx;Xxxxxxxxx zkouška xx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx;&xxxx;xxxxxxx ústní část xxx uchazeče x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx lékaře xx skládá z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx") a xxxxxxxx xxxxxxxxx studie x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx organizace v xxxxxxxx xxxxx; xxxxx x délku xxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx koná xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx. Členy xxxxxxxx komise jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx lékařské xxxxxx xxxx České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx České xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a lékařských x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxx České xxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx aprobační xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu x xxxxxx xx kterékoliv xxxxx aprobační xxxxxxx, xxxxxx se usnesením xxxxxxx xx dobu, xxx xx xxxxxxx xxxxx přihlásí x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 1 roku; tuto lhůtu xxxxx prodloužit; xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx.

(5) Uchazeč může xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uchazeč xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx 30 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Do xxxx lhůty se xxxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx xx xxxxxx přeruší podle xxxxxxxx 4. Pokud xxxxxxx xxxxx aprobační xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx části aprobační xxxxxxx xxxx obhajobu xxxxxxxxx studie xxxxxxx xxxxxxx nevykoná ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx ministerstvo xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zkoušku z xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx části aprobační xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx do 90 dnů ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aprobační xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx ústní xxxxx aprobační xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyjádřit xx x podkladům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxx úspěšně xxxxxxxx, xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx, zkoušku x xxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxx obhájí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx ústní xxxxx xxxxxxxxx zkoušky nebo xxxxxxx xxxxxxxx případová xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uznání xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx první.

(9) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx x jejím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxxx zkoušky, xxxxx xxxx hodnocena výsledkem "xxxxxxx", xxxxxxxx xx xxxxx vykonaná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx podá přihlášku x řízení x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x výkonu zdravotnického xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx do 5 xxx xxx xxx, kterým xxxx xxxxxxxxx část aprobační xxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Pokud xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx "neprospěl", xxxxxxxxxxxx x xxxxxx důvodu xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx podá xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx může zahájit xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxx uvedeným x odstavci 2 xxxx jejich xxxxxxxx xxxx specializovanou způsobilost xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx dokladů požadovaných xxxxxxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxx způsobilosti xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx minimální požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, zubní xxxxxxxxx a farmacie19a). Xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx splňuje, xxxxxxxxxxxx xxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx10a).

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx aprobační xxxxxxx x x xxxxxxxxxx aprobačních xxxxxxxxx.

§35

(1) Absolventi akreditovaných xxxxxxxxxxxxxx studijních programů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školami x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyučovacím xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx území Xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx vyjadřovat xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxxx ověření xxxxxxxx jazyka pohovorem xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx xx vyžaduje x xxxxxxx nezbytném x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se v xxxxxx jazyce xxx xxxxxxxxx xxxxxxx omluvy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx českého jazyka xxxxxxxxx, ministerstvo žádost xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x českém jazyce xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx slovenském xxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34 xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a bezúhonnosti xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxx určitou s xxxxxxxxx činností, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x §34 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxx způsobilosti xxxxx §34 xx základě xxxxxxx x po xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx xxxx farmaceuta xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx praktických xxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx xxx přímým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxx specializované xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, vysokou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxxx x), a xx

x) x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx déle xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 1 xxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxx vykonávána pouze x xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 písm. a) xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxx se vzdělávat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxx obor xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. f) xxx nástavbový xxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx péče.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx bez uznání xxxxxxxxxxxx podle §34 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx písemné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řád xxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx, zubního lékaře x farmaceuta xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx odborným xxxxxxx xxxxxx xxxx farmaceuta xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zubního lékaře, xxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rámci praktické xxxxx aprobační xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx zkoušky lékaře, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, jemuž xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dní xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §13 odst. 1 xxxx. i), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odborné xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxx skutečnosti x uvedené lhůtě, xx xxxxxxxxx, jako xx xxx praktické xxxxx aprobační xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nejvíce na xxxx 3 xxx.

(5) Xxxxx, zubní lékař xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxxx xxxxx odstavce 1, 2 nebo 3 xxxx být fyzicky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3 xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx praxe xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3. Lékař, zubní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo farmaceuta xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, x nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v akreditovaném xxxxxxxx určí xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxxx zařízení není xxxxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx, lékař xxxx xxxxx lékař vykonávající xxxxxxx xxxxxx18) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přímé odborné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxe po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odborná xxxxx xxxxxxxxxx; zubní xxxxx vykonávající xxxxx xxxxxxx vedení musí xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxx xxxxxxx odborné praxe xx získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3. Podmínky xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komorou x Xxxxxx lékárnickou xxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

PŘESTUPKY

§36a

Přestupky xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. x) nevede xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §18 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx akreditace,

d) x xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. g) neumožní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období,

e) x rozporu x §18 xxxx. 2 xxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx místem xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §18 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx dokumentaci o xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx akreditace,

c) x xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího programu x rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx akreditace,

d) x xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §18 odst. 2 xxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účastníků vzdělávání,

f) x xxxxxxx s §18 xxxx. 3 xxxxxxx jinému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx specializačního vzdělávání,

g) xxxxxxxxx rezidentovi xxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §21d xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx rezidenční xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta,

i) x xxxxxxx x §21d xxxx. x) nenahlásí xxxxx zahájení a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta,

j) x xxxxxxx x §21d xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x závěrečnou xxxxxx x xxxxxxxxxx vynaložení xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezidenta,

k) x xxxxxxx x §21d xxxx. x) xx xxxxxxxxx kontrole dodržování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5000 xx 50000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) a xxxxxxxx 2 písm. x), h) xx x),

x) xx 10000 xx 100000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x e) x odstavce 2 xxxx. x), b), x) xx g).

§36x

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX DESÁTÁ

ZMOCŇOVACÍ XXXXXXXXXX

§37

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceutů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxx xxxxx specializačního xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx lékařů xx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxxxxxxx xx specializovanou xxxxxxxxxxxx,

x) minimální xxxxxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) minimální xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx "všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) seznam xxxxxx, xxxxx xxxx xxx, xxxxx vylučují nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx,

x) zkušební xxx&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, aprobační xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů x xxxxxxx lékařů, xxxxxxxxx délku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx absolvování xx předpokladem pro xxxxxxxx do vzdělávání x xxxxxxxxxxx oboru, xxxxxxxx odbornosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, průběh xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kritéria xxxxxx xxxxxxxxx,

x) činnosti, xxxxx xxxx lékař vykonávat xxx xxxxxxxxx dohledu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxx farmaceut, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx základního kmene,

l) xxxxxxx zkušební komise xxx zkoušku xx xxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nástavbového oboru x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx diplom x xxxxxxxx specializované způsobilosti,

n) xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, základní xxxxx xxx jednotlivé xxxxx specializačního vzdělávání, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vybavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx specializačního xxxxxxxxxx x základním xxxxx, xxxxx povinné xxxxxxx xxxxx v xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výcviku jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxx specializačního xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx započtena xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx nástavbových xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx kmeni,

q) rozsah x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx ke zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x vzor xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) náležitosti x vzor diplomu x specializované xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x absolvování xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x započtení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §5,

x) xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obory specializačního xxxxxxxxxx lékařů, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xx&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kmeni, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nástavbového xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx funkčního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

(1) Xxxxx členů xx jednáních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx zřizovaných ministerstvem xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zájmu20), xxx němž xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx komise, xxxxx nejsou v xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx výdělečně xxxxx, xxxxxxxx náhrada xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xx účastnili xx xxxxxxx komise, v xxxx prokázané výši, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx21). Členům xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx cestovních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx21a).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx uchazeč. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx pověřené xxxxxxxxxx21b).

(3) Členové xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx komisí a vzdělávací xxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx komisích; xx xxxxxxx, xxxxx byli xxxx xxxxxxxxxx zproštěni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxx") na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx dobu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx specializované xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx a xxxxx xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx, den zahájení xxxxx, xxxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx školitele, xxxxx xx zaměstnancem xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xx dobu stáže x xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx x ukončení stáže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxx nesmí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úkony xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x bydliště dočasně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xx xxxxxx bude dočasně xxxxxxxxx zaměstnanec vykonávat xxxx x jiné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxx x jiné xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx vykonávané v xxxxx xxxxx xxxxxxxx x pracovnělékařské xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

§39

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx žádost xxxxxxxxx x

x) postihu xx trestný xxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání.

Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx hlavy XXX xxxxxx o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx členský xxxx původu v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx o xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x postihu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx x postihu za xxxxxxxxxxxxx delikt xxxxx Xxxxx lékařská xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Česká lékárnická xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 5 xxx ode xxx obdržení xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxxx žádosti.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx stomatologické xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx komory.

Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx ministerstvo oprávněno xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx spisu xxxx správního xxxxx, xxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx, zubní xxxxxx x farmaceuti xx zapisují do xxxxxxx členů nebo xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx stomatologická xxxxxx xxxx Česká xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x České xxxxxxxx xxxxxx, České stomatologické xxxxxx a České xxxxxxxxxx komoře13).

§40

Xxxxx zákon se xxxxxxxx x na xxxxxx, xxxxx xxxxxx x farmaceuty, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání x působnosti jiných xxxxxxxxxx správních úřadů xxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, že zvláštní xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotnického povolání.

§40x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky, x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx způsobilé x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nejsou xxxxxxx x seznamu xxxxx xxxxx §39 xxxx. 4, xx xxxxxxxx.

§41

Za xxxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27).

§42

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx potvrzující, xx xxxxxxx xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxx výkon xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx farmaceuta, xxxxx xxxxx vykonávat xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx a xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx1), osvědčení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx odborná xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx. X žádosti xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného na xxxxxxx xxxxxxxxxx §28a xxxx. 2. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx uveden x seznamu dokladů x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §28a odst. 2, žadatel x xxxxxxx doloží xxxxxx x specializaci vydaného xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti lékaře, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, který hodlá xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států x xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost, xxxxx xxxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx skutečně x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, zubního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let x xxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx lékaře, zubního xxxxxx xxxx farmaceuta, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx x xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti, xxxxx xxxxx neodpovídá xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2005/36/ES, xxxxxxxxx potvrzující, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy odbornou xxxx specializovanou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx rovnocennou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávaným Českou xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v příslušné xxxxxxx xxxxxxxx 2005/36/ES.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Osvědčení je xxxxxx po xxxx 3 měsíců xxx xxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx usnadňující xxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx nebo příslušného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxxxxx vydá xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 až 5 a 7.

§43

Xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 1 až 4 platí pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§43x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxx účely kontroly xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§43b

Pověření k výkonu xxxxxxxxx činností

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zřízenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 8 xxxx. x), §5 xxxx. 9, §5a xxxx. 4 a 6, §11a xxxx. 4 x 5, §18 xxxx. 2, §19 odst. 2 xx 6, §20 xxxx. 9, §21 xxxx. 1, 2 x 4, §21aa xxxx. 1, §21ab xxxx. 3, §21d xxxx. b) až x), §21e odst. 6 x 7, §21f xxxx. 1, 3 a 4, §21j xxxx. 5, §21k odst. 1 x 3, §21l xxxx. 2 xx 4, §23 xxxx. 2 xxxx. x), §23 odst. 3 xxxx §44a xxxx. 2.

(2) Ministerstvo může xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx lékárnické xxxxxx18) veřejnoprávní smlouvu xx xxxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 8 xxxx. x), §5 xxxx. 9, §5a xxxx. 4 x 6, §11a odst. 4 x 5, §18 odst. 2,§19 xxxx. 2 až 6, §20 xxxx. 9, §21 xxxx. 1, 2 x 4, §21aa odst. 1, §21ab odst. 3, §21d xxxx. x) xx e), §21e xxxx. 6 x 7, §21f xxxx. 1, 3 x 4, §21j xxxx. 5, §21k xxxx. 1 x 3, §21l odst. 2 až 4, §23 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §23 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zubních lékařů x xxxxxxxxxx,

x) úpravu xxxx duševního xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx smlouva uzavírána.

Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx

§44

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx získali xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxxx oborech anesteziologie x xxxxxxxxxxx, dermatovenerologie, xxxxxxxxxxx a porodnictví, xxxxxxxxx, xxxxxxxx biochemie, xxxxxxxx mikrobiologie, neurologie, xxxxxxxxxxxx, ortopedie, otorinolaryngologie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx specializačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze k tomuto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxxx oboru xx 5 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x základním oboru xxxxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx specializačního xxxxx xx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx radiologie x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx chybějící xxxx odborné praxe xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oboru xx 5 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, kteří podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx specializaci I. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx radiační onkologie, xxxxx si doplní xxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx specializaci X. xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, získávají specializovanou xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx lékařství, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oboru xx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx odborné xxxxx podle věty xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxxx získali xxxxxxxxx Xxxxx lékařské xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxe x xxxxxxx 5 x xxxxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxx vykonávali xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře.

(2) Xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx všeobecné lékařství, xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze x xxxxxx zákonu. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx I. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx praktické lékařství xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx, pokud v xxxxx xxxxxxxxx pracují xxxx xxx 3 xxxx, x toho xxxxxxx 1 xxx x xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx specializaci XX. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, chirurgie, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, neurologie, oftalmologie, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, všeobecné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx x základním xxxxx xxxxxxxxx, získávají specializovanou xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx zákonu. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveném x příloze k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveném x příloze x xxxxxx xxxxxx.

(4) Lékaři, xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v obdobném xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x tomuto zákonu,

b) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx audiologie xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x tomuto zákonu, xxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx specializačního xxxxx do 5 xxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx dětská x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx zákonu,

d) xxxxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu,

e) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxx obecná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx užívání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx výživy xxxxxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práce x nemocí x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x nástavbovém oboru xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxx v příloze x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx lékařství xxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveném x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) specializaci x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze x tomuto xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x absolvovali odbornou xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 36 xxxxxx, xxxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékaře [§7 xxxx. 3 písm. x)]. Zubní xxxxxx, xxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx získali xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ortopedie, xxxxxxxxx specializovanou způsobilost x xxxxx ortodoncie xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xxxxxxx specializaci x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, získávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx orální a xxxxxxxxxxxxxx chirurgie xxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx získaná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx dentisty xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. K xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, není xxxxxxxx oprávněn.

(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx získali

a) xxxxxxxxxxxx I. xxxxxx x základním oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost v xxxxxxxx specializačním xxxxx xxxxxxxxxx v příloze x tomuto zákonu,

b) xxxxxxxxxxxx X. stupně x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve specializačním xxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze x xxxxxx zákonu,

c) xxxxxxxxxxxx X. xxxx XX. stupně x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody xx xxxxxxxxxxxxx stanoveném x příloze x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx XX. xxxxxx x základním xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemocniční xxxxxxxxxxx stanoveném x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) specializaci X. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx technologie x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx x imunobiologické xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxx farmakologie x toxikologie xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx farmacie xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx klinická xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x základním xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu,

h) xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx léčivé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx farmacie, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxx oboru farmaceutická xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mikrobiologická xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx specializačním xxxxx laboratorní a xxxxxxxxxxx metody xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze k tomuto xxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx lékař nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx specializačním xxxxx xxxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx, rozhodne ministerstvo xx 90 dnů xxx dne podání xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx specializační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ji xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2005, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xx započte xxxxxxxxxxx xxxx specializační xxxxxxxx xx specializačního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(12) Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx v příloze x tomuto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxxxxxxxxx náplní.

(13) Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx akcích, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx jako průkaz xxxxxxxxxx. O vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zdravotničtí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(14) Lékaři, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx svému xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxx správnímu xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,3) a xx xx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§44x

(1) Xx xxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxx xxxxxxxx psychoterapie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxx §37 odst. 1 xxxx. x) xxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedené x §21e odst. 4 xxxx xxxxxx započíst xxxxxxx tři čtvrtiny xxxxxxxxx délky vzdělávání x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osvědčení Institutu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2009 xxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2010 xx 31. xxxxxxxx 2018 xxxxxxx certifikát x xxxxxxxxxxx certifikovaného xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxx pověřenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. g). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx organizace xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx psychoterapie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1 xxxx. x) xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného xx xxxx první.

§44a xxxxxx právním předpisem x. 371/2021 Xx. x účinností od 1.11.2021

§45

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx části sedmé x §34 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxx v. x.

Příloha č. 1 x xxxxxx x. 95/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékařů a xxxxxxxxxx

1. LÉKAŘI

Specializační xxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx odbornosti

Minimální xxxxx xxxxxxxxxx (x letech) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxx

1. xxxxxxxxxxx a klinická xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx pediatrický

alergolog x xxxxxxxx xxxxxxxx

4,5

2. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

4,5

3. cévní xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxx

5

4. xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

4,5

5. dětská xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx

5

6. xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx

4,5

7. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

4,5

8. endokrinologie a xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

5

9. xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx chirurgický

gastroenterolog

5

10. geriatrie

interní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx

4

11. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx a xxxxxxxx

4,5

12. hematologie a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx x transfuziolog

4,5

13. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx- xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

4

14. xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

5

15. xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

4

16. xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

6

17. xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxx

5

18. xxxxxxxx biochemie

interní xxxx pediatrický

klinický xxxxxxxxx

4,5

19. xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx

5

20. xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx

5

21. xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx

4

22. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

4,5

23. xxxxxxxxxxxxxx chirurgie

Maxilofaciálně-chirurgický

maxilofaciální chirurg

5

24. xxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx

5

25. neurochirurgie

neurochirurgický

neurochirurg

6

26. xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

4,5

27. xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nukleární xxxxxxxx

4

28. oftalmologie

oftalmologický

oftalmolog

4,5

29. xxxxxxxxx x traumatologie pohybového xxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

5

30. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

4,5

31. patologie

patologický

patolog

4,5

32. xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

4,5

33. xxxxxxxxx chirurgie

chirurgický

plastický xxxxxxx

5

34. xxxxxxxxxxx x ftizeologie

interní

pneumolog

4

35. xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

4,5

36. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

4,5

37. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína

interní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxx

4

38. xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxx

5

39. xxxxxx lékařství

patologický

soudní xxxxx

4,5

40. xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

5

41. xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxx

5

42. xxxxxxx lékařství

interní

internista

5

43. xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství

interní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

3

2. ZUBNÍ XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (v xxxxxx)

1. xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5

2. xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

3

3. xxxxxxxx stomatologie

klinický xxxxxxxxxx

4

3. XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx obor

Základní kmen

Označení xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx) včetně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx technolog

4

2. xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

5

3. laboratorní x vyšetřovací metody xx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v laboratorních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

4

4. xxxxxxxxx lékárenství

lékárenský

praktický xxxxxxxx

3

5. xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

4

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx č. 95/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (x letech)

1. Xxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxx

Xxxxxxxx se zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx adiktologická xxxx x xxxxxxx

1

2. Farmaceutická xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx se zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí x xxxxx farmaceutické péče x geriatrické xxxxxxxx

1

3. Xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

1

4. Nemocniční xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 67/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx účinném xx dne a xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx specializaci x některém xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 17. xxxxx 2004 osvědčení x xxxxxx soukromé xxxxxxxx xxxxx; na xxxx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxxx doplnění xxxxxxx xxxxx xx smyslu §44 xxxx. 1 xxxx šesté xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx 31. xxxxxxxx 2008 xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2004.

4. Lékařům, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx II. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx specializovanou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx obory xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx.

5. Farmaceut, který xxxxxx specializaci x xxxxxxxx xx specializačních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, je xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

6. Lékaři, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 95/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxx nabytím účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx specializované xxxxxxxxxxxx xxxx oborem xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxx posuzování xxxxxxx podaných xxxxx §44 xxxx. 8 xxxxxx x. 95/2004 Xx. xx použije xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s rezidenčním xxxxxx, xxxxx získala xxxxxx podle §21a xx 21d xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx řídí xxxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx §21a xxxx. 11 a §21c; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování dotace xx xxxx podle §21ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxx povinen xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx povolání xx xxxxx Xxxxx republiky, x když se x xxxx zavázal xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx podle §21b xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Výši xxxxxx xx rezidenční xxxxx xxxxxxxxxxxx v roce 2011, obory xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx poskytována xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx celé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx míst x těchto oborech xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x Xxxxxxxx dotačního xxxxxx xxx rok 2011 xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxxx) do 2 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx oboru urgentní xxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx 2004, xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lékaře xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení do 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.

5. Xxxxxx, xxxxx získali xxxxx dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx 5 x xxxxxxxxxx 7 xxx vykonávali pod xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře x xxxxx xxxxxxxxx lékařství x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxx2b), získávají ke xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékařství. Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxx x získané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

6. Lékaři, xxxxx získali xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1. xxxxxx x základních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx 17. xxxxx 2004 xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 12 x xxxxxxxxxx 15 let xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx2b), xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx specializačním xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatně x xxxxx oboru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxx, kteří xxxx 1. červencem 2004 získali specializaci XX. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx stomatologie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx fakultní xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nedotčena.

2. Xxxxxx zařazení do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxx v příloze č. 1 x xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx základní xxxx, xxxxxxx specializační vzdělávání xxxxx zákona č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Lékaři xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx v příloze č. 1 x xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx xxxxxxxx obor, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; v takovém xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxx specializačního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; o započtení xxx absolvované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x certifikovaném kurzu xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 95/2004 Xx., xx xxxxx účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx specializační xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx školitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 zákona x. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx vzdělávání x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 2, xx považují pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kurz. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalifikačního xxxxx x xxxx subjekt, xxxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx kurzu x xxxxxx xxxxxxxxx x absolvování xxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterého xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kurzu, xxxxxxxx xxx x xxxxx zkoušky, xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx provádějící xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kurzu, xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx kvalifikačního xxxxx x xxxx náležitosti, xxxxxxxx řád x xxxxx zkoušky xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nemocniční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx specializační xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx oboru xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xx xxxx xxxxx §17 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 7 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k němuž xx xxxx xxxxx §17 xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uplynula, xxxxxxx xxxx po dobu 10 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzdělávacím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx akreditace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx účastníky specializačního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx vzdělávacího programu xxxxxxxx nejpozději xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x udělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ukončena vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x čemž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx, xxxxx získali xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se považují xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x. 95/2004 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

12. Xxxxxxxxxx, kteří získali xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx samostatný xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx náročných xxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 11 xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podmínku xxx xxxxxx lékárny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxx forem xxxxx §11 xxxx. 10 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

14. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx oboru xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 8 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

15. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx oborech xxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx lékárny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx forem xxxxx §11 xxxx. 10 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx zvlášť náročných xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4 xxx x xxxxxx 6 let předcházejících xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx forem, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx funkce uvedenou xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nejdéle xxxx po xxxx 4 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

16. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 67/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx aprobační xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx do xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx, který xxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx aprobační xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx před nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xx xxxxx 30 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 284/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 28.12.2018

Xx. XIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx §34 odst. 5 xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podal xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, převyšuje xxxxxxxxx počet stanovený x §34 odst. 5 xxxxxx x. 95/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx žádost.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx zkušeností xxxxx §36 odst. 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx uskuteční xxxxx §36 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx praxe xxxxxx, zubního xxxxxx xxxx farmaceuta za xxxxxx nabývání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 odst. 2 zákona č. 95/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ukončena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informuje.

4. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §36 xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx x doba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4 xxxxxx x. 95/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 371/2021 Xx. s účinností xx 1.11.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 95/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.4.2004, x výjimkou xxxxxxxxxx části sedmé a §34 xxxx. 5, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

125/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx uvádění biocidních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění zákona x. 186/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

124/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 18/2004 Xx., x uznávání xxxxxxx kvalifikace a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2008

338/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Sb. xxxxxxxxxxx x částce x. 109/2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

346/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 96/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

375/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

126/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.5.2016

67/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

201/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2017

284/2018 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxx x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 95/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2018

176/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2019

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů orgánů xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 31.12.2021

371/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Xx., o veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2021

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/36/ES xx xxx 7. xxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 213/2011 xx xxx 3. xxxxxx 2011, kterým xx xxxx xxxxxxx II x X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/36/XX x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/55/XX xx xxx 20. xxxxxxxxx 2013, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2005/36/XX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nařízení (EU) x. 1024/2012 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x vnitřním xxxx ("nařízení x xxxxxxx XXX").

Xxxxxxxx Xxxx 2003/9/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx dne 22. xxxx 2003 x xxxxx xx sloučení xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty, v xxxxxxx znění.

Směrnice Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x minimálních normách, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxx mohli xxxxx x xxxxxxxxx uprchlíka xxxx osoby, která x xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x obsahu xxxxxxxxxxx ochrany.

Směrnice Xxxx 2005/71/ES xx dne 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2004/81/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx k pobytu xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx oběťmi obchodování x xxxxx nebo xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 x právu občanů Xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx nařízení (XXX) x. 1612/68 x x zrušení xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

Xxxxxxxx Rady 2004/114/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pobytů xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2001/55/ES ze xxx 20. července 2001 x minimálních xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rovnováhy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx x xxxx plynoucími.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 213/2011 ze xxx 3. xxxxxx 2011, kterým xx xxxx xxxxxxx XX x X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/XX x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx.

1a) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) §79 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
2x) §2 xxxxxx č. 111/1998 Xx.
2x) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2x) §77 xxxxxx x. 20/1966 Xx., o péči x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Zákon č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §44 xxxx. 4 zákona x. 111/1998 Xx.
6) Xxxxx č. 160/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §47 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
8) §230 xxxxxxxx práce.
8a) Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx).
8x) 2. xxxx přílohy Xxxxxxx xxxxx xxxx 2.19 Xxxxxxxxxxxxx položka 2.19.32 xxxxxxxx vlády č. 469/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x kvalifikační xxxxxxxxxxx a kterým xx mění nařízení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §68 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace a xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx příslušníků jiných xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
10b) Například xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 89/1995 Sb., x státní xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §230 xxxxxxxx práce.
13) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x právu občanů Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků svobodně xx pohybovat x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x x xxxxxxx směrnic 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.
14) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
15) Xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/801 ze xxx 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx výzkumu, xxxxxx, xxxxx, dobrovolnické xxxxxx, programů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx-xxxx.
16) Xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. září 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
17) Xxxxxxxx Rady 2004/83/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x minimálních xxxxxxx, xxxxx musí splňovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxxxxxx ochrany.
17x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 220/1991 Sb., o České xxxxxxxx komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18a) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18x) §10 xxxx. 4 zákona x. 18/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 189/2008 Sb.
19) Xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19a) Xxxxxxxx č. 392/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx akreditované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
19x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19c) Xxxxxxxx č. 395/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx atestační xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta.
19x) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §200 x násl. xxxxxx x. 262/2006 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21x) §156 x xxxx. xxxxxx x. 262/2006 Xx.
21b) Xxxxxxxxx xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §21 x 24 zákona x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) Vládní xxxxxxxx č. 25/1951 Xx., x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 44/1966 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xx. 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx občanů Xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX a 93/96/XXX.
25) Xx. 11 x 21 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími xxxxxxxxx.
26) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Xxxxxxxxx xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.