Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.11.2022.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé

39/2022 Sb. m. s.
 

Sdělení o vyhlášení Rámcové dohody

Rámcová dohoda

HLAVA I - POVAHA A OBLAST PŮSOBNOSTI

Obecné zásady Článek 1

Cíle spolupráce Článek 2

Spolupráce v regionálních a mezinárodních organizacích Článek 3

Regionální a dvoustranná spolupráce Článek 4

HLAVA II - POLITICKÝ DIALOG A SPOLUPRÁCE

Mírový proces a předcházení konfliktům Článek 5

Spolupráce v oblasti lidských práv Článek 6

Závažné zločiny s mezinárodním dosahem Článek 7

Boj proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů Článek 8

Ruční palné a lehké zbraně Článek 9

Spolupráce v boji proti terorismu Článek 10

Spolupráce v oblasti veřejné správy Článek 11

HLAVA III - OBCHOD A INVESTICE

Obecné zásady Článek 12

Sanitární a fytosanitární otázky Článek 13

Technické překážky obchodu Článek 14

Celní spolupráce a usnadnění obchodu Článek 15

Investice Článek 16

Politika hospodářské soutěže Článek 17

Služby Článek 18

Práva duševního vlastnictví Článek 19

HLAVA IV - SPOLUPRÁCE V OBLASTI PRÁVA A BEZPEČNOSTI

Právní spolupráce Článek 20

Spolupráce v boji s nedovolenými drogami Článek 21

Spolupráce v boji proti praní peněz a financování terorismu Článek 22

Boj proti organizované trestné činnosti a korupci Článek 23

Ochrana osobních údajů Článek 24

Uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby Článek 25

HLAVA V - SPOLUPRÁCE V OBLASTI MIGRACE A PRÁCE NA MOŘI

Spolupráce v oblasti migrace a rozvoje Článek 26

Práce na moři, vzdělávání a odborná příprava Článek 27

HLAVA VI - HOSPODÁŘSKÁ A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE A DALŠÍ ODVĚTVÍ

Zaměstnanost a sociální věci Článek 28

Rozvojová spolupráce Článek 29

Dialog o hospodářské politice Článek 30

Občanská společnost Článek 31

Zvládání rizika katastrof Článek 32

Energetika Článek 33

Životní prostředí a přírodní zdroje Článek 34

Zemědělství, rybolov a rozvoj venkova Článek 35

Regionální rozvoj a spolupráce Článek 36

Průmyslová politika a spolupráce malých a středních podniků Článek 37

Doprava Článek 38

Vědeckotechnická spolupráce Článek 39

Spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií Článek 40

Audiovizuální prostředky, média a multimédia Článek 41

Spolupráce v cestovním ruchu Článek 42

Spolupráce v oblasti finančních služeb Článek 43

Řádná správa věcí veřejných v daňové oblasti Článek 44

Zdraví Článek 45

Vzdělávání, kultura, mezikulturní a mezináboženský dialog Článek 46

Statistika Článek 47

HLAVA VII - INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC

Společný výbor Článek 48

HLAVA VIII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení o budoucím vývoji Článek 49

Zdroje pro spolupráci Článek 50

Vybavení Článek 51

Jiné dohody Článek 52

Plnění povinností Článek 53

Definice smluvních stran Článek 54

Územní platnost Článek 55

Oznámení Článek 56

Vstup v platnost a doba trvání Článek 57

Platné znění Článek 58

INFORMACE

39

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dne 11. xxxxxxxx 2012 xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unií x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jedné xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx straně xxxxx.

X Dohodou xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx listina Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx tajemníka Xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx 14. dubna 2015.

Xxxxxx xxxxxxxxx v platnost xx xxxxxxx svého článku 57 odst. 1 xxx 1. xxxxxx 2018 x xxxxx xxxx vstoupila x xxxxxxxx x pro Xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx znění Xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxx současně.

RÁMCOVÁ XXXXXX

x partnerství x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx členskými xxxxx xx jedné xxxxxx x Xxxxxxxxxxx republikou xx xxxxxx xxxxx
&xxxx;

XXXXXXXX XXXX, dále xxx "Xxxx"

x

XXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKA XXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX,

xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, dále xxx "členské xxxxx",

xx xxxxx xxxxxx x

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, dále jen "Xxxxxxxx",

xx xxxxxx druhé,

společně xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx",

XXXXXXXX X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx historickým, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

XXXXXXXX X TOMU, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXX X XXXX, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dohodu xx xxxxxxx širších xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxx xxxxxxx strany xxxxxxxx,

XXXXX XXXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásady a xxxxxx xxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lidských xxxx XXX x x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxx xxxxxxxx,

XXXXX XXXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxx zásadám xxxxxxxx xxxxx a xxxxx správy věcí xxxxxxxxx a xxx xxxxx podporovat hospodářský x xxxxxxxx rozvoj xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

XXXXX XXXXXXXXXXX xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mezinárodní stabilitě, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vymýcení xxxxxxx a dosažení xxxxxxxxxxx cílů xxxxxxxxxx,

XXXXXXXX X TOMU, xx xxxxxxx strany pohlíží xx terorismus jako xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx dialog x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx OSN pro xxx proti xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxx rezolucí Rady xxxxxxxxxxx XXX 1373, 1267, 1822 a 1904,

X XXXXXXXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x bojovat proti xxxx xxxxxx terorismu x zavést xxxxxx xxxxxxxxxxx nástroje x xxxxxxxxxx terorismu,

VZHLEDEM X XXXX, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx účinná opatření xxx boj xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxx x prohloubit xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x obchodu x xxxx x ohledem xx vážné hrozby, xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a hospodářský xxxxxx,

XXXXXXXXXX, xx nejzávažnější xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx humanitárního práva, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx lidskosti xx xxxxxx zůstat xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v zájmu xxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXXX X XXXX, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Konsensuální přijetí xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1540 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxxxx bojovat xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXX, xx nedovolený xxxxxx s ručními xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx střeliva x xxxxxx nedostatečná xxxxxx, nepřiměřeně zajištěné xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx představují x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx mír, xxxxxxxxxx x rozvoj,

UZNÁVAJÍCE xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx 7. března 1980 xxxx Xxxxxxxxx hospodářským xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Sdružení xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxx posílení xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx spolupráci xxxx xxxx x xxxxxx společnou vůli xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx své vztahy x oblastech společného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, respektování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prospěšnosti,

UZNÁVAJÍCE xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Sdružením xxxxxx xxxxxxxxxxxx Asie (XXXXX) x Evropskou unií,

S XXXXXXXXXX xxxxx pevného xxxxxxxxx podporovat udržitelný xxxxxx, včetně ochrany xxxxxxxxx prostředí, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxx závazek ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x rozvoje, xxxxx x účinnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

XXXXXXXXXXXXXXX, xx ustanovení této xxxxxx, jež spadají xx xxxxxxx působnosti xxxxx XXX xxxxx X Smlouvy o fungování Evropské unie, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxxxx x Protokolem x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, připojeného xx Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie. Xxxxx xxxxx xxx Dánsko v xxxxxxx s xxxxxxxxxx x postoji Xxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXXXXX význam, který xxxxxxx xxxxxx přisuzují xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx organizaci (XXX), x nutnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX xxx xxxxx xxxxxxx, x plném xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, vzájemnou spolupráci xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

XX DOHODLY XXXXX:

XXXXX X

XXXXXX X XXXXXX PŮSOBNOSTI

Článek 1

Obecné xxxxxx

1. Dodržování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx stanovených ve Xxxxxxxxx deklaraci xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x zásad právního xxxxx je základem xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, spolupracovat xxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx tisíciletí.

4. Xxxxxxx xxxxxx znovu xxxxxxxxx oddanost xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xx dohodly, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx na posílení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smluvní strany xxxxxxxx vést komplexní xxxxxx x podporovat xxxxx xxxxxxxxx spolupráci xx xxxxx odvětvích xxxxxxxxxx zájmu, jak xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx:

x) navázání xxxxxxxxxx x politických, xxxxxxxxxx x hospodářských xxxxxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx;

x) navázání xxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx terorismu a xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x dialogu o xxxx proti závažným xxxxxxxx s mezinárodním xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ručních palných xxxxxx a lehkých xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) navázání xxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx zájmu, s xxxxx usnadnit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx toky x xxxxxxxxx překážky xxx xxxxxx x xxxxxxxxx způsobem, který xxxxxxxx zásadám WTO, xxxxxxxxxxxxxxx stávajících a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX-XXXXX;

x) navázání spolupráce x xxxxxxx práva x bezpečnosti, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx, nedovolených xxxx, xxxxx xxxxx, xxxx proti organizované xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x uprchlíků x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob;

g) xxxxxxxx spolupráce v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oblastech společného xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx věcí; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; hospodářské xxxxxxxx; xxxxxxxxxx služeb; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x středních xxxxxxx; informačních a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX); xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x multimédií; xxxx x technologie; xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxxxx, mezikulturního x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxx xxxxx klimatu; xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; statistiky; xxxxxxxx xxxxxx katastrof (DRM); x veřejné xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx subregionální x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx otevřeny xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) posílení xxxxx x významu Xxxxxxx x Xxxxxxxx unie;

k) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx porozumění x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx občanskou xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx strany xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxxx OSN x xxxxxxxxx agentury xx xxxxxx XXX, xxxx. Xxxxxxxxxx OSN x xxxxxxx a xxxxxxx (XXXXXX), dialog XXXXX-XX, regionální xxxxx XXXXX (ARF), setkání Xxxx-Xxxxxx (XXXX), WTO, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (XXX) x Xxxxxxx xxxxxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx (XXXX).

Článek 4

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxx x s xxxxxxx xx záležitosti xxxxxxxxx xx spolupráce XX-Xxxxxxxx mohou xxxxxx xxx strany xx xxxxxxxx dohodě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx činností na xxxxxxxxxx úrovni xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx zohlednění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dotyčných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro všechny xxxxxxxxxx xxxxxx a x posílení xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx nejúčinnějším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX DIALOG X SPOLUPRÁCE

Článek 5

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměřené xx podporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kultury xxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx programů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx.

Článek 6

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxx x účinné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x oblasti xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxx xxxxxxxx.

2. X této xxxxxxxxxx xxxx docházet xxxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx mimo jiné:

a) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx práv;

b) prosazování xxxxxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxx x této xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx regionálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx smysluplného xxxxxxx x lidských xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; a

f) xxxxxxxxxx x institucemi XXX xxxxxxxxxx na lidská xxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dosahem

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dosahem xxxxxxxx xx mezinárodního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x dalších xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nepotrestány, x xx xx xxxx xxx zajištěno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx vnitrostátní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx i xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dodržování Římského xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně poskytnutí xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 8

Boj proti xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx a xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nejzávažnějších xxxxxxxx mezinárodní stability x xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx proti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úplného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x odzbrojení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX 1540. Smluvní xxxxxx souhlasí s xxx, že toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podstatný xxxxx této xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx:

x) xxxxxxxxx příslušné xxxxx x xxxxxxxxx x x plnému dodržení xxxxxxxxxxxxx postupů smluvních xxxxx x zájmu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx případného xxxxxxxxxxx x nim, x provedení těchto xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x dalších příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ničení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxx dvojího xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx kontrol xxxxxx by nemělo xxxxxxxx mezinárodní spolupráci x oblasti materiálů, xxxxxxxx x technologií xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxx šíření.

4. Xxxxxxx xxxxxx se dohodly xxxxxxx pravidelný xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Smluvní xxxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxx xxxxx x lehké xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx uznávají, xx nedovolený xxxxxx x xxxxxxx palnými x xxxxxxx zbraněmi xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nepřiměřeně xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxx x nadále xxxxxx xxxxxx pro xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x lehkými zbraněmi xx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxxx, xxxxxxxx x vymýcení xxxxxxxxxxxx obchodu s xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx ve všech xxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx se zavazují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společné chápání xxxxxx x problémů xxxxxxxxx x nedovoleným xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxx obchodu, bojovat xxxxx xxxx a xxxxxxx jej.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx terorismu

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důležitost předcházení x xxxxxxxxxxx terorismu x souladu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správními xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx práva, zejména Charty OSN a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxx práv, xxxx uprchlíků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx OSN xxx boj xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Valného shromáždění XXX 60/288 xx xxx 8. xxxx 2006, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX-XXXXX xx dne 28. xxxxx 2003 x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx xxxxx účelem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxx jsou xxxxxxxx 1373, 1267, 1822 x 1904, x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x nástrojů;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxx xxxxx terorismu;

c) xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxxx (I-24/7);

d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx skupinách a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx x vnitrostátním xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x metody xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odborné xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx na xxx, aby xxx xxxxxxxxxx mezinárodní konsensus xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxx dohodě x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x) podporovat xxxxxxxxx x posilovat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x kontextu XXXX x EU-ASEAN.

Xxxxxx 11

Spolupráce v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx budou spolupracovat x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kapacit x xxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx osvědčených xxxxxxx x xxxxx řízení, xxxxxxxxxxx xxxxxx, posilování xxxxxxxxxxxxxxxxx kapacit x xxxxxxxxxxxx transparentnosti.

HLAVA XXX

XXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxx 12

Xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účastní dialogu x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s cílem xxxxxxx dvoustranné xxxxxxxx xxxxxx x rozvinout xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při podpoře xxxxx a xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx míře x k xxxxxx xxxxxxxxxx prospěchu. Zavazují xx, že xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxx xx trh úsilím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx transparentnosti, s xxxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx obchod hraje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x že xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozvoji xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxxx pomoci x xxxxx xxxxxxx x WTO.

4. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvoji xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxxxx a životního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

5. Smluvní xxxxxx podporují xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx souvisejících xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 13 xx 19.

Článek 13

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx spolupracují v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx života xxxx zdraví xxxx, xxxxxx nebo rostlin xx území xxxxxxxxx xxxxx.

2. Smluvní xxxxxx xxxxxxx x vyměňují xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxx Dohodou WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření (XXX), Mezinárodní úmluvou o ochraně rostlin (XXXX), Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx (XXX) x Xxxxxx xxx Kodex Xxxxxxxxxxxx (Xxxxx), jako xxxx xxxxxx a xxxxxxx předpisy, certifikace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx xx závazku xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dobrých xxxxxxxxx podmínek zvířat.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dialog x xxxxxxxxxxx a fytosanitárních xxxxxxxx xx žádost xxxxx xx smluvních xxxxx x xxxxx xxxxxx související xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

5. Smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx komunikaci x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Článek 14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x oblasti xxxxx, technických xxxxxxxx x xxxxxxxxxx shody xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx podporují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxx, postupech xxxxxxxxxx xxxxx a technických xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx Xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dialog x xxxxxxxx technických překážek xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a určit xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx formou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, technické xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxx spolupráce x usnadnění xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx režimy, xxxxxxxxx transparentnost xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx celní xxxxxxxxxx x účinné mechanismy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx usilují x širokou názorovou xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Smluvní xxxxxx xxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx zlepšení bezpečnostního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxx jsou dotčeny xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že mají xxxxx uvažovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx podporu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Článek 16

Investice

Smluvní strany xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx přitažlivého x stabilního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dialogu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správních xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx investičních toků x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vytvoření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x orgánů x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nediskriminačním a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podpořit xxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxx území.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx budování kapacit x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činností x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 18

Služby

1. Smluvní xxxxxx xx dohodly, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zejména xx xxxxxx informací xxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí x xx xxxxxxx vzájemného xxxxxxxx na své xxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx x xx trzích xxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 19

Práva duševního xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zavést xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx navzájem xxxxxxxx xxx stanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inovace x x dobrovolnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x spolupracují xx xxxxxxxxx rozvojového xxxxxxxx Xxxxxxx organizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (WIPO).

3. Smluvní xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx spolupráce x oblasti zeměpisných xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx mimo xxxx xxxxx Mezinárodní xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXXX).

4. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohledně postupů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předcházení porušování xxxxxx práv duševního xxxxxxxxxxx - zvláště xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x pirátství - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spolupráce a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxx.

XXXXX IV

SPOLUPRÁCE V XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX

Xxxxxx 20

Právní xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx institucí.

2. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxxxxxxx v xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Smluvní strany xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx koordinace xxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx drogám, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, vzdělávání, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x vnitra, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx drog x xxxxxxxx po xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx spolupráce x xxxxx dosažení xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx společně xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx strany xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x hlavních xxxxxxxx xxx snížení xxxxxxxx xx drogách, xxxxx xxxx xxxxxxx 20. xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx roku 1998 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x akčním xxxxxx xxx mezinárodní spolupráci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx pro boj xxxxx celosvětovému xxxxxxxx xxxx přijatými v xxxxx xx vysoké xxxxxx 52. zasedání Xxxxxx XXX pro xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx 2009.

3. Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technickou x xxxxxxxxxxxxxxx pomoc, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) podpora úsilí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx drogách x xxxxxx škodlivého xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) posílení vymahatelnosti xxxxx x výměna xxxxxxxxx v xxxxxxx x vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxx drog;

g) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebezpečných/omamných látek x zneužívání kontrolovaných xxxxxxxxxx, xxxxxxx látek, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

x) jiné oblasti xxxxxxxx vzájemně dohodnuté xxxxxxxxx stranami.

Článek 22

Xxxxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Smluvní strany xx xxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x administrativní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výměnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx rovnocenných xxxxxx xxxxxxxx Unií x xxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx x této xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx výbor (XXXX).

3. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kapacit.

Xxxxxx 23

Xxx proti xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx se dohodly xx xxxxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxx XXX o xxxx xxxxx xxxxxxxxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v Úmluvě XXX x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx za xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jichž xxxxxxxx xxxxxxx strany xxxx.

2. X xxxxxxxx dostupnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kapacit.

3. Xxxxxx xx dohodly na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xx xxx, xx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx oběma xxxxxxxx xxxxxxx. Spolupráce mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metod, xxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx druhů společných xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxx Xxxxxxxxx (X-24/7) xxxx podobných systémů xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxxx osobních xxxxx

1. Xxxxxxx strany xx dohodly xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxx OSN x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přijaté xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 45/95 xx xxx 14. prosince 1990.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx informací a xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxx informací, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochrany xxxxx;

x) xxxxxxxxx nebo xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dialogy x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx o ochraně xxxxx x xxxxxxx xxxx smluvních stran;

c) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx studovat politiky xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 25

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

Smluvní xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dobrých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zohlednění xxx xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dlouhodobých xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XX XXXX

Xxxxxx 26

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx svými xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s migrací xx začlení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x sociální rozvoj xxxx původu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x po dohodě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xxxxxx xx zejména xx:

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx dodržování xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxx x xxxxx xxxxxx ustanovení Úmluvy o právním postavení uprchlíků, xxxxxxxxx xxx 28. xxxxxxxx 1951, x xxxxxxxxx k xx, xxxxxxxxxxx xxx 31. xxxxx 1967, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx přijímání, xxxxx x práva a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx o spravedlivém xxxxxxxxx s cizími xxxxxxxx příslušníky x xxxxxxxx pobytem x xxxxxxx pro jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přípravu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xenofobii;

e) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx politiky xxx xxxxxx přítomnosti státních xxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xx svém xxxxx, xxxxx nesplňují xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x lidmi, xxxxxx xxxxxxx potírání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxx x xxxxxxx obětí xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, osob xxxxxxxxxx x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxx udělit xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ze xxxxxxx xxxx z humanitárních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx určené xxxx otázky společného xxxxx x oblasti xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxx, sociální ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxx migrace, xxxxxxxxx xxx x xxxx a rozvoj, xxxxxx xxxxx pracovníků x cirkulační migrace, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X rámci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx nezbytnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx:

x) Filipíny xxxxxx převezmou každého xxxxx xxxxxxxx příslušníka xxxxx xxxx. 2 xxxx. x) tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na žádost xxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxx zjištěna xxxx xxxxxx příslušnost x xxx xxxxxxx řádný xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx převezme xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx Xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, co xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx Filipínách.

c) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxx x zpětné xxxxxxxx xxxxxx žádající xxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu.

Jestliže xxxxxxx xxxxx nedisponuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požádají příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxx i prostřednictvím xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxx příslušníka Xxxxxxx xxxx členského xxxxx, vydají xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x přijímání x xxxxxxx přebírání xxxxx xxxxxxxx příslušníků, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dalších xxxx xxxx xxxx bez xxxxxx příslušnosti.

Xxxxxx 27

Práce xx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx budou spolupracovat x xxxxxxx práce xx moři, xxx xxxxxxxxx x posílily xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx osobní xxxxxxxxxx x xxxxxxx, bezpečnost xxx xxxxx a xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxx v námořní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x předcházely xxxxxx xx životním prostředí. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se měnícím xx požadavkům x xxxxxxx námořní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx strany dodržují x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úmluvě Organizace xxxxxxxxx národů o xxxxxxx právu x xxxx 1982 xxxxxxxx xx práv a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sestavování xxxxxxx x sociálních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx; x Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (xxxxxx XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výcviku xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x zásady x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xx vzájemných konzultacích x dialogu xxxx xxxxxxxxx stranami xx xxxxxxxxx mimo xxxx xx:

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx přípravu x xxxxxxx xxxxxxx;

x) sdílení xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxx xxxxxxxx;

x) používané xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx přípravě;

d) xxxxxxxx xx řešení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx zdraví, zdravotní xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX ODVĚTVÍ

Článek 28

Zaměstnanost x xxxxxxxx věci

1. Xxxxxxx strany se xxxxxxx na posílení xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx čl. 26 xxxx. 2 písm. x), na xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xx pracovišti, rozvoj xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx práci, s xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxxx globalizace.

2. Smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx nutné xxxxxxxx xxxxxx globalizace, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx prvky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 60/1 ze xxx 24. října 2005 (závěry Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2005) x prohlášení xxxxxxxx x části xx xxxxxx úrovni x xxxxx zasedání Xxxxxxxxxxx x sociální xxxx OSN x xxxxxxxx roku 2006 (Xxxxxxxxxxx a sociální xxxx OSN E/2006/L.8 xx xxx 5. xxxxxxxx 2006). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx hospodářských x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx se dodržování, xxxxxxx a provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxx, xxxxx jsou stanoveny xxxxxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX) o zásadách x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx a x xxxxxxxx ILO, xxxxxxx jsou stranami, xxxxxxx se dohodly xx spolupráci ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Smluvní xxxxxx se rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o tématech xxxxxxxxxx zájmu na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, například x xxxxx OSN, IOM, XXX, XXXX a XX-XXXXX.

Xxxxxx 29

Rozvojová xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx cílem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podnítit xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a k xxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dialog x xxxxxxxxx spolupráci v xxxxxxx xx svými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx x rozvojové xxxxxxxxxx xx zaměří mimo xxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx a sociálního xxxxxxx;

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx růst, xxxxx podporuje xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx udržitelnosti v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxx zdroji, xxxxxx podpory xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx dopadu x zvládání důsledků xxxxx xxxxxxx;

x) posilování xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx integrace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx;

x) podporu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx Pařížské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je zlepšit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xx dohodly, xx xxxxx spolupracovat xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx trendů a xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx hospodářských politik x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2. Smluvní strany xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x hospodářských xxxxxxxxxxxxx, který podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, fiskální xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx stabilizace x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 31

Xxxxxxxx společnost

Smluvní xxxxxx xxxxxxxx úlohu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx demokratické xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx podpoře xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolupráce v xxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zvládání následků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x všechny xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x aktivní xxxxxxx xxx řešení xxxxxxxxx a rizik x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx přírodními xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx usilují x xx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nedílnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx přírodních xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx znalostí, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx;

x) připravenost xx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvládání xxxxxxxxx;

x) reakce xx xxxxxxxxxx;

x) posuzování xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx katastrof x plánování xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 33

Xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx usilují x xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx investice, xxxxxxx xxx do xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx pro energii x xxxxxxxxxxxxx zdrojů;

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx energii z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx oblastí politiky;

c) xxxxxxxx harmonizované energetické xxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, související xxxxxxxx a xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx výrobě, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x konečném xxxxxxx xxxxxxx;

x) podpořit xxxxxxxx technologií mezi xxxxxxx smluvních stran xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx lze xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odvětví, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx investice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, transparentní, xxxxxxxx x nediskriminační xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o nalezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx investičních toků, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními x xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx regionálních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. S xxxxxxx xx článek 34 x xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2002, smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dostupným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx službám x xxxxxxxxxxx rozvojem. Xxxx činnosti xx xxxxx podporovat xx xxxxxxxxxx s Energetickou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xx Světovém xxxxxxx x udržitelném xxxxxxx.

3. Smluvní xxxxxx xxxxxxx strany Xxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a partnerství xxxx veřejným x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x udržitelných x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jiné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx mechanismus xxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 34

Životní xxxxxxxxx x xxxxxxxx zdroje

1. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx xxxx ochrana x zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvními xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx shodují, že xx potřeba chránit x udržitelným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Smluvní xxxxxx xx dohodly xx spolupráci s xxxxx xxxxxxx vzájemnou xxxxxxx obchodních x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx aspektů xx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x regionálních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x udržitelný rozvoj, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx;

x) budování kapacit x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx klimatu x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx kapacit pro xxxxx xx vícestranných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx rozmanitosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx;

x) podporu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x prostřednictvím xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně správy xxxx x xxxx xxxxx nezákonné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdroji, xxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x náležitým xxxxxxx na xxxxxx x původní xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx odpadu;

h) ochranu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x vodními xxxxxx;

x) xxxxxxx a xxxxxxxxx půdního fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx katastrof x xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

5. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke svým xxxxxxxxx v této xxxxxxx x souladu xx zvláštními xxxxxxxxxx xxxxxx programů.

Článek 35

Zemědělství, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx dohodly xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zemědělství, xxxxxxxx x rozvoje venkova. Xxxxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx s rostlinami, xxxxxxx x vodními xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx, např. IPPC x XXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvířat;

d) xxxxxxxxxx politiku ve xxxxxxxxxxx oblastech,

e) politiku xxxxxxx xxx produkty x xxxxxxx, xxxxxx x vodních živočichů, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx alternativních xxxxxx, xxxxxx zemědělských xxxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zemědělství, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx lidských xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx péče a xxxxxxxx;

x) xxxxxxx udržitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rybářské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zachování a xxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxx xxxxxxx a x oblasti xxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxx x zamezení nezákonné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojům x oblastech, xxxx xx výzkum a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx podporu xxxxxxx.

Xxxxxx 36

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx podporují vzájemné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx politiky.

2. Xxxxxxx xxxxxx podporují x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx důrazem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vazby xxxx xxxxxxxx x xxxxx x rozvoj xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politik;

b) xxxxxxxxxxxxx správu a xxxxxxxxxxx;

x) vztahy xxxx xxxxxxxx x městy;

d) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx.

Článek 37

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x středních podniků

Smluvní xxxxxx xx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx politikám x xxxxx xxxxxxx na xxx, že budou xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx politice ve xxxxx oblastech, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí napomáhajícího xxxxxxxxxxxxx rozvoji x xxxxxxx konkurenceschopnosti xxxxxxxx, xxxxxxx malých x xxxxxxxxx podniků, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxxxx subjekty, zejména xxxxxx x středními xxxxxxx, za účelem xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x odvětvích xxxxxxxxxx xxxxx, transferu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodu x investic;

b) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx projektech x zvláštních xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx x společných xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx technologií, xxxxxxx, modernizace, diverzifikace x xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojům, xxxxxxx xxx malé a xxxxx malé xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxx a podpory xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx praktik, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx projektů xx xxxxxxxxx průmyslových xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x x oblasti xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 38

Xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx dohodly xx spolupráci ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zlepšení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pohybu xxxxx x osob, podpory xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dopadů xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami x xxxx oblasti xx podpora:

a) xxxxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, předpisech x postupech, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx dopravu, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx a interoperabilitu xxxxxxxxxxxxx dopravních xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x letišť;

b) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx družicové xxxxxxxxx xxxxxxx (zejména Xxxxxxx) se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx;

x) pokračování x xxxxxxx x xxxxxxx leteckých xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx zbytečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx a Xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx x dialogu x xxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx letecké dopravy x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, účinného, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx osob x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx sbližování xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx rozvoj vztahů x xxxxxxx letecké xxxxxxx. Xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x letecké xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx zaměřeného zejména xx podporu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx:

x. výměny xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

xx. xxxxxxx neomezeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zacházení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xx xxxx, xxx zohlednění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx,

xxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x

xx. podpory xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 27;

x) xxxxxxx x účinném xxxxxxxxx norem xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxx dopravu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úmluvami, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx, xxxxxx spolupráce na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx zajištění xxxxxxx prosazování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx budou xxxxxxx xxxxxx podporovat technickou xxxxxxxxxx x pomoc xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x záchranných xxxx, xxxxxxxxxxx nehod x xxxxxxxxxx událostí. Xxxxxxx strany se xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x životnímu xxxxxxxxx.

Článek 39

Vědeckotechnická xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Cílem xxxx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxx know-how x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, zejména xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x programů, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stran;

c) podporovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxx x xxxxx, setkání x odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx výsledků xxxxxxx, xxxxxxxxxx x osvědčených xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx na zásadách xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx xxxxx x zajišťovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx duševního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxxxxxx xx dotčenými xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx institucí, výzkumných xxxxxxxxx x výrobních xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podniků.

6. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zvýšení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x techniky.

Xxxxxx 40

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx informačních x xxxxxxxxxxxxx technologií

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IKT) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x mají xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx politik x dané oblasti xx účelem podpory xxxxxxxxxxxxx rozvoje.

2. Spolupráce x xxxx oblasti xx xxxx xxxx xxxxxx xx:

x) xxxxx xx komplexním xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx informační společnosti, xxxxxxx o xxxxxxxxxx x předpisech v xxxxxxx elektronických komunikací, xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (x-xxxxxxxxxx), výzkumu x xxxxxxxx podporovaných IKT;

b) xxxxxxxxx x interoperabilitu xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxx XXX;

x) xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxx;

x) sdílení xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) vývoj x xxxxxxxxx strategií x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX x xxx xxxxx kyberkriminalitě;

g) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zavádění xxxxxxxxx televize, jakož x xxxxxxx regulačních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výzkumu;

h) xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozvoje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX.

Xxxxxx 41

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politického xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 42

Spolupráce v xxxxxxxxx ruchu

1. Xx xxxxxxx Xxxxxxxxx etického xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx organizace xxxxxxxxxx ruchu x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxx základ xxxxxx Xxxxxx 21, se xxxxxxx strany xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx osvědčených postupů x xxxxx zajistit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxx xxxxxxx strany xx xxxxxxx na xxxxxxxx dialogu, xxxxx xxxxx xxxx usnadnění xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu.

3. Smluvní xxxxxx se dohodly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ochraně x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů cestovního xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxx ekoturistiky, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx místních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 43

Spolupráce x xxxxxxx finančních služeb

1. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx xx posílení xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x zlepšení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx pro xxxxxxxx kapacit.

Xxxxxx 44

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx oblasti

1. X xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vhodný xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x budou xxxxxxxxxx zásady xxxxx xxxxxx xxxx veřejných x xxxxxx oblasti. Xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx x x souladu se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výnosů a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx uplatňovat xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňových dohod xxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx státy.

Článek 45

Xxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx proto dohodly xx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx například reformu xxxxxxx zdravotnictví, hlavní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx hrozby, xxxxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx mající xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a udržitelný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxx xx vztahují xx oblasti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx ženy x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, zdravotnickou xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx;

x) společných xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x spolupráce xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, například ptačí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxx chorob;

c) prevence x xxxxxxxx nepřenosných xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx postupů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx života, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřených xx xxxxxx podle článku 39 x programů xx xxxxxxx xxxxxx;

x) podpory xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx, xxxx je Rámcová xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, jejichž xxxx xxxxxxxx;

x) dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x projektů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx x kulturní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o příslušných xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx institutů.

2. Xxxxxxx strany se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x otázkách xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojů na xxxxxxx xxxxxxxxxx norem.

3. Xxxxxxx xxxxxx usilují x přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx výměn, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provádějí xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sférách, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx rozmanitost. V xxxxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx-Xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci XXXX.

4. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx příslušných mezinárodních xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx XXXXXX, x xxxxx provádět xxxxxxxx cíle x xxxxxxxxxx xxxxx porozumění x respekt xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx souvislosti se xxxxxxx strany xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů xxxxxxx dne 20. xxxxx 2005.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx důraz xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posílení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx informací x xxxx-xxx mezi odborníky, xxxxxxx x pracovníky x mládeží (ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx) x na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x kultury, xxxxx i zkušeností, xxx obě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 47

Statistika

Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx podporovat xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unií x zeměmi XXXXX, xxxxxxxx kapacit v xxxxxxx xxxxxxxxxx, slaďování xxxxxxxxxxxxx metod a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x šíření xxxxxxxxx, xxx jim xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx statistiky mimo xxxx o národních xxxxxx, xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, obchodu xx xxxxxx a xxxxxxxx, x v xxxxxxxxxx smyslu o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx této xxxxxx, xxx xx xxxxx statisticky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x statistku x xx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 48

Xxxxxxxx výbor

1. Smluvní xxxxxx xx dohodly, xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zástupců obou xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx:

x) xxxxx xxxxxxxxx a provádění xxxx dohody;

b) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x cíli této xxxxxx;

x) xxxxxxxx doporučení xxx prosazování cílů xxxx dohody.

2. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx okolností schází xxxxxxx xxxxx xxx xxxx střídavě na Xxxxxxxxxx x v Xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dohodou mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Smíšenému výboru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx vypracují xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x své xxxxxxxx.

4. Smluvní strany xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx výboru xx rovněž dohlížet xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvových dohod xxxx protokolů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 49

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx

1. Smluvní strany xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výboru xxxxxxxx xxxx dohodu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx doplnění xxxxxxxx xxxx protokoly x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zkušenosti x xxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 50

Zdroje pro xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxx x předpisy umožní, xx účelem plnění xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finanční pomoc x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxx a spolupracují x zájmu xxxxxxx xxxxx finančních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx provádějí xxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxxx, korupci x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnostem a x jejich xxxxxxxx, xxxx jiné prostřednictvím xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx svými xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx další dohoda xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x opatření xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xx, jež xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx podporují Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxxx xxxx EIB x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpory, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxxxxxx finančních postupů x xxxxxx. Tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx studií, xxxxxxx právních, donucovacích x regulačních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx transparentnost x xxxxxxxxxxx, x xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 51

Xxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílejícím xx xx xxxxxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxx, x to v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními x xxxxxxxxx předpisy.

Xxxxxx 52

Jiné xxxxxx

1. Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Smlouvy o Evropské unii x Smlouvy o fungování Evropské unie, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx závazků, které xxxx přijaty xxxx xxxx být přijaty xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 53

Plnění povinností

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obecná nebo xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx dohody. Dbají x to, xxx xxxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx x této xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dohody.

3. Xxxxx xx kterákoliv xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx některé xx xxxxx povinností xxxxx této xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Předtím, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxxx článku, poskytne xxxxxxxxx výboru všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx přijatelné xxx xxx smluvní xxxxxx.

4. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx být dána xxxxxxxx xxxxxxx opatřením, xxxxx co xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx straně, x pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Smluvní xxxxxx xx dohodly, že xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx x praktického xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" v xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohody xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx dohody, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva; nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 x čl. 8 xxxx. 2.

Xxxx xxxxxxxx opatření xxx obzvláště naléhavé xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx schůzky obou xxxxxxxxx stran. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x rámci 15 dnů, xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxx nepřekračující 21 xxx, se xxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx posoudí xxxxxxx x xxxxx xxxxxx řešení přijatelné xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 54

Definice xxxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxx xx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x Filipínská xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 55

Xxxxxx platnost

Tato xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx straně xx xxxxx, xx xxxxxx se použije Smlouva o Evropské Unii xx podmínek x ní stanovených, x na straně xxxxx na území Xxxxxxx.

Xxxxxx 56

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx učiněná x xxxxxxx x článkem 57 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx generálnímu xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx x ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx 57

Vstup x xxxxxxxx a doba xxxxxx

1. Xxxx dohoda xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx straně xxxxxxxxx xxxxxxxx postupů nezbytných xxx tento xxxx.

2. Xxxx dohoda xxxxx xx xxxx xxxx xxx. Automaticky xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud jedna xx xxxxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx záměru xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx před skončením xxxxxxxxxxxx následného xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx změny xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxx poté, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx dokončeny xxxxxxx nezbytné formality.

4. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámením x xxxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx účinku šest xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodnuté xxxx xxxxxxxxxxx projekty xxxxxxxx xxxxx této dohody xxxx jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxx 58

Xxxxxx znění

1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, českém, xxxxxxx, estonském, finském, xxxxxxxxxxxx, italském, litevském, xxxxxxxxx, maďarském, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, rumunském, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, španělském x švédském, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jazyce. Xxxxxxxx xxxxxxx jazykových xxxxx xx xxxxxxxx smíšenému xxxxxx.
&xxxx;

Съставено в Пном Пен на единадесети юли две хиляди и дванадесета година.

Xxxxx xx Phnom Xxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xñx dos xxx xxxx.

X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxæxxxxxx x Xxxxx Penh, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxxx xx Phnom Xxxx xx xxxxxx Juli xxxxxxxxxxxxxöxx.

Xxxx xxxxxxx kaheteistkümnenda xxxxx xxxxxxxx üheteistkümnendal xäxxxx Xxxxx Xxxxxx.

Έγινε στην Πνομ Πενχ την ενδεκάτη Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα.

Xxxx at Xxxxx Xxxx on xxx xxxxxxxx day xx Xxxx xx xxx year two xxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxx à Xxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx douze.

Fatto x Phnom Xxxx xxxì xxxxxx luglio xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxņā, xxxx xūxxxxxx xxxxxxxxxxā gada xxxxxxxxxxxxxā xūxxxā.

Xxxxxxx Pnompenyje xx xūxxxxxxxxx xxxxxxxų xxxų xxxxxx xxxxxxxxxxą dieną.

Kelt Xxxxx Penh-ben, x xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx napján.

Magħmul xx Xxxxx Xxxx xxx-ħxxx-xx jum ta' Xxxxx xxx-xxxx xxxxxx x xxxx.

Xxxxxx te Xxxxx-Xxxx, elf juli xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxąxxxxx x Xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxąxx dwunastego.

Feito xx Pnom Xxxx, xxx xxxx xxxx xx xêx xx xxxxx xx xxxx xxx x doze.

Întocmit xx Xxxxx Xxxx xx data xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxă xxx xxxxxxxxxxx.

X Xxxxx Penh xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X Xxxxx Xxxxx, enajstega xxxxxx xxxx xxx xxxxx dvanajst.

Tehty Xxxxx Xxxxxxxä yhdentenätoista xäxxäxä xxxxäxxxxx xxxxxx kaksituhattakaksitoista.

Utfärdat x Xxxxx Xxxx xxx elfte xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx het Xxxxxxxxxx Xxxxxë

Xxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xüx xxx Xöxxxxxxxx Belgien.

Deze handtekening xxxxxxxx eveneens xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, de Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, de Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Brussels Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxx signature engage xxxxxxxxx xx Communauté xxxxçxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Région xxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx et xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zugleich xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Gemeinschaft, xxx Xxäxxxxxx Gemeinschaft, xxx Xxxxxöxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxäxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxüxxxx-Xxxxxxxxxx.

За Република България

Xx Xxxxxx xxxxxxxxx

Xå Kongeriget Xxxxxxx xxxxx

Xüx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxx Xx xXxxxxxx Xxx Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Xxx xx Xxxxx xx Xxxxñx

Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx

Xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xāxxā - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx le Grand-Duché xx Xxxxxxxxxx

X Xxxxxx Xöxxxxxxxxx xxxxxxőx

Xħxx Xxxxx

Xxxx xxx Xxxxxxxxxx der Xxxxxxxxxxx

Xüx xxx Xxxxxxxx Öxxxxxxxxx

X imieniu Rzeczypospolitej Xxxxxxxx

Xxxx República Portuguesa

Pentru Xxxâxxx

Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx republiku

Suomen tasavallan xxxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxxxx Sverige

For xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx and Xxxxxxxx Xxxxxxx

За Европейския съюз

Рог xx Unión Xxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx xxxx

Xxx Xxx Europæiske Xxxxx

Xüx xxx Xxxxxäxxxxx Union

Euroopa Xxxxx xxxxx

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Xxx xxx Xxxxxxxx Union

Pour l'Union xxxxxxxxxx

Xxx x'Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxīxxx xāxxā - Xxxxxxx Xąxxxxxx xxxxx

Xx Xxxxxxx Xxxx xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxx de Xxxxxxxx Xxxx

X xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxx Xxxãx Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxă

Xx Európsku xxxx

Xx Evropsko xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx puolesta

För Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx the Xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx
&xxxx;

© Xxxxxxxx unie, http://eu-lex.europa.eu

Informace

Právní předpis x. 39/2022 Sb. m. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.11.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.