Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o výrobcích s ukončenou životností

542/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Základní pojmy §3

HLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Díl 1 - Všeobecné povinnosti

Předání výrobku s ukončenou životností §4

Podmínky týkající se ohlašování podle zákona o odpadech §5

Díl 2 - Předcházení vzniku odpadu při výrobě a uvedení vybraných výrobků na trh

Povinnosti při výrobě vybraných výrobků §6

Povinnosti při uvedení vybraných výrobků na trh §7

ČÁST DRUHÁ - ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE NEBO AKUMULÁTORY A PNEUMATIKY

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Působnost §8

Způsoby plnění povinností výrobcem §9

Odpovědnost distributora §10

Pověřený zástupce §11

HLAVA II - ZPĚTNÝ ODBĚR

Zajištění zpětného odběru výrobků s ukončenou životností §12

Informování konečného uživatele a osvětová činnost §13

Předání a převzetí výrobku s ukončenou životností §14

Místa zpětného odběru §15

Spolupráce s obcemi §16

Způsob provedení zpětného odběru a nakládání se zpětně odebranými výrobky s ukončenou životností §17

Práva a povinnosti posledních prodejců §18

Registr §19

HLAVA III - SEZNAM VÝROBCŮ

Zřízení Seznamu výrobců §20

Návrh na zápis do Seznamu výrobců §21

Zápis do Seznamu výrobců §22

Změny zapsaných údajů §23

Vyřazení osoby ze Seznamu výrobců §24

Řízení ve věcech Seznamu výrobců §25

Zveřejnění Seznamu výrobců §26

HLAVA IV - EVIDENČNÍ A OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

Evidence §27

Roční zpráva §28

Uchovávání a kontrola údajů §29

Zveřejňování údajů §30

HLAVA V - INDIVIDUÁLNÍ SYSTÉM

Kauce §31

Použití peněžních prostředků kauce §32

Ukončení plnění povinností výrobce v individuálním systému §33

HLAVA VI - KOLEKTIVNÍ SYSTÉM

Provozování kolektivního systému §34

Podmínky vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §35

Žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §36

Rozhodnutí o žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §37

Změny oprávnění k provozování kolektivního systému §38

Společná ustanovení o oprávnění k provozování kolektivního systému §39

Předmět činnosti provozovatele kolektivního systému §40

Některá omezení provozovatele kolektivního systému §41

Povinnosti a omezení společníků provozovatele kolektivního systému §42

Zvláštní vztah k provozovateli kolektivního systému nebo k jeho společníkovi §43

Povinnosti provozovatele kolektivního systému §44

Povinnosti výrobců při kolektivním plnění §45

Hospodaření provozovatele kolektivního systému §46

Vrácení příspěvku na zajištění nakládání s výrobkem s ukončenou životností §47

Rezerva §48

Vzájemná spolupráce mezi provozovateli kolektivních systémů §49

Evidence §50

Roční zpráva §51

Uchovávání a kontrola údajů §52

Ověřování údajů §53

Kontrola nad činností provozovatele kolektivního systému §54

Zánik oprávnění k provozování kolektivního systému §55

Převod peněžních prostředků při zániku oprávnění k provozování kolektivního systému §56

Kolektivní systém pro solární panely §57

HLAVA VII - ELEKTROZAŘÍZENÍ

Působnost §58

Skupiny elektrozařízení §59

Vymezení některých pojmů v oblasti elektrozařízení §60

Pověřený zástupce §61

Označování elektrozařízení §62

Informace pro konečné uživatele §63

Předání odpadních elektrozařízení konečným uživatelem §64

Zpětný odběr odpadních elektrozařízení §65

Povinnosti posledních prodejců §66

Opětovné použití zpětně odebraného elektrozařízení §67

Zpracování odpadních elektrozařízení §68

Povinnosti zpracovatele odpadních elektrozařízení §69

Financování nakládání s odpadním elektrozařízením pocházejícím z domácností §70

Financování nakládání s odpadním elektrozařízením nepocházejícím z domácností §71

Financování nakládání s některými odpadními solárními panely §72

Oddělené uvádění nákladů §73

Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení §74

HLAVA VIII - BATERIE NEBO AKUMULÁTORY

Působnost §75

Skupiny baterií nebo akumulátorů §76

Vymezení některých pojmů v oblasti baterií nebo akumulátorů §77

Podmínky uvedení baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu §78

Prokazování splnění podmínek uvedení baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu §79

Označování baterií nebo akumulátorů §80

Požadavky na bezpečné vyjímání baterií nebo akumulátorů §81

Informace pro konečné uživatele §82

Předání odpadních baterií nebo akumulátorů konečným uživatelem §83

Baterie nebo akumulátory zabudované nebo přiložené k elektrozařízení §84

Zpětný odběr odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů §85

Zpětný odběr odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů §86

Zpětný odběr odpadních průmyslových baterií nebo akumulátorů §87

Povinnosti posledních prodejců §88

Zpracování odpadních baterií nebo akumulátorů §89

Povinnosti zpracovatele odpadních baterií nebo akumulátorů §90

HLAVA IX - PNEUMATIKY

Působnost §91

Skupiny pneumatik §92

Vymezení některých pojmů v oblasti pneumatik §93

Protektorované pneumatiky §94

Informace pro konečné uživatele §95

Předání odpadních pneumatik konečným uživatelem §96

Zpětný odběr odpadních pneumatik §97

Zpracování odpadních pneumatik §98

Oddělené uvádění nákladů §99

Přeshraniční přeprava použitých pneumatik §100

ČÁST TŘETÍ - VOZIDLA

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Působnost §101

Vymezení některých pojmů v oblasti vozidel §102

HLAVA II - POVINNOSTI VÝROBCŮ VYBRANÝCH VOZIDEL A VÝROBCŮ DÍLŮ POUŽÍVANÝCH VE VYBRANÝCH VOZIDLECH, POVINNOSTI PŘI ZBAVOVÁNÍ SE VOZIDEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ A ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO VOZIDLA

Povinnosti výrobců vybraných vozidel a výrobců dílů používaných ve vybraných vozidlech §103

Předání vozidel s ukončenou životností §104

Odstranění odstaveného vozidla §105

HLAVA III - SBĚR A ZPRACOVÁNÍ VOZIDEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ

Zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností §106

Povolení provozu zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností §107

Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností §108

Povinnosti zpracovatele vozidel s ukončenou životností §109

Informační systém pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností §110

Poskytnutí vozidla s ukončenou životností ke zvláštním účelům §111

HLAVA IV - PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA POUŽITÝCH VOZIDEL A JEJICH ČÁSTÍ §112

HLAVA V - EMISNÍ POPLATEK

Díl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §113

Předmět poplatku §114

Osvobození od poplatku §115

Výše poplatku §116

Rozpočtové určení poplatku §117

Díl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §118

Placení poplatku §119

Zánik poplatkové povinnosti §120

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §121

Přestupky výrobce §122

Přestupky posledního prodejce §123

Přestupky provozovatele kolektivního systému §124

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §125

Společná ustanovení k přestupkům §126

ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti výrobků s ukončenou životností §127

Ministerstvo §128

Ministerstvo průmyslu a obchodu §129

Inspekce §130

Česká obchodní inspekce §131

Orgány Celní správy České republiky §132

Krajský úřad §133

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §134

Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků a nakládání s výrobky s ukončenou životností §135

ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Společná ustanovení §136 §137 §138 §139

Přechodná ustanovení §140 §141 §142 §143

Oznámení technického předpisu §144

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §145

Příloha č. 1 - Skupiny elektrozařízení

Příloha č. 2 - Minimální úroveň zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v jednotlivých letech

Příloha č. 3 - Minimální úroveň využití odpadních elektrozařízení

Příloha č. 4 - Ekonomické činnosti posledních prodejců

Příloha č. 5 - Minimální recyklační účinnost procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů

Příloha č. 6 - Skupiny pneumatik

Příloha č. 7 - Minimální úroveň využití odpadních pneumatik

INFORMACE

542

ZÁKON

ze dne 1. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxxx x ukončenou životností

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1), zároveň xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) práva a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xx xxx uváděny xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx příslušenství xxxxxx výrobků, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nich xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx výrobků x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(3) Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxxxxxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, včetně xxxxxx, střeliva a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxx výlučně x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxx, xxxxx nespadá xx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx plnit xxxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx průmyslová xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx navrženo x xxxxxxxxxxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, která nejsou xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) baterie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx sborů x x xxxxxx vojenském xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo vojenským xxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxx vyslání xx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

§3

Základní pojmy

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, baterie xxxx akumulátor, pneumatika xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x ukončenou životností xxxxxxx výrobek, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx elektrickém proudu xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx xxx použití xxx xxxxxx nepřesahujícím 1 000 X xxx střídavý xxxxx x 1 500 X pro xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x spotřebních xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x domácností xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení pocházející xx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx předtím, xxx xx xxxxx xxxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx použít xxx x xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx uživateli,

f) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx energie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx chemické xxxxxxx, který xx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxx schopných xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pružná xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ráfku, x xxxxxxxx xxxx x použití xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx osobou, která xxx pěšky, xx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx zdravotnickém xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odpadní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx provozu vozidel xx pozemních komunikacích,

k) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlo, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pneumatik xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx3) xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "vlastní xxxxxx") vyrábí x xxxxx xx trh xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyrobit xx navrhnout x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxx vlastní xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyrobená jinými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xx nich xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx považuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx,

3. xxxxxxxxxx usazený x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx prodeje, xxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxx3) uvádí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státu xx xxx, nebo

4. podnikatel, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx trh jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxxxx xxxxxxxx uživatelům xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx3), xxxxx xx xxx v xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx výrobků xxxx k xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pneumatik xxxxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3), xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx součástí nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx pneumatiky; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx uvedení xx xxxxxxxxx xxx, x Xxxxx republice xxxx mimo xx, xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx vozidel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, kteří x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx posledním xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx místo zpětného xxxxxx,

xxxxx je xxxxxxxxx xxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uživateli x xxxxxxx provozní xxxx,

x) zpracováním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výrobku s xxxxxxxxx životností za xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstraněním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, x zařízení k xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx odběru x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností,

w) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx systémem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx do dne 1. ledna 2013, x provozovaný xxxxxxxxxx xxxxxx odlišnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního systému,

y) xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) členským xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx stát Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx nebo bezúplatné xxxxxx vybraného xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, která xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx, spotřebě xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výrobku xx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xx trh xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxx každé xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vybraného výrobku xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx uvedení xx xxx,

x) dovozem xxxxxxxxxx vybraného výrobku xx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx řetězci x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxx vybraný xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx3), xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx konečnému xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

1. vybrané xxxxxxx,

2. xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx uživatelem xxxxx xxxxxxxxx vybraný xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx x před xxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) osobou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx má xx území xxxxxxxxx xxxxx sídlo, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, stálou xxxxxxxxxx xxxx stálé xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx článkem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) solárním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tvořené xxxxxxxxxxxxxxx články a xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odpadním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxx odpadem,

l) solární xxxxxxxxxxx výrobna xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxxxxxx xxxxxx,

x) provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx energetického xxxxxx x xxxxxxx elektrárně xxxx xxxxx, xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx zákonem xxxxxx xxxxxxxxx x solární xxxxxxxxxx xxx takové xxxxxxx,

x) xxxxxx stacionárním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustava xxxxxxx xxxxxxx složená xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx součástí, které xxxxxxx společně x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx místě x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odborným zaměstnancům x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výrobu nebo xxxxxx x vývoj,

o) xxxxxx pevnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx stálému xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx nahrazeny xxxxx zařízením specificky xxxxxxx k xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pojízdným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x profesionálnímu použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx vyžaduje při xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx pohyb xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x profesionálnímu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zohlednění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx určování xxxx xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vybraný xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx výrobcem xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxx x využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

XXXXX XX

XXXXXXXX POVINNOSTI

Díl 1

Xxxxxxxxx povinnosti

§4

Předání výrobku x ukončenou xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx převzetí. Xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předán, xxxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxx xxx xxxxx xxxx x výzkumu, xxxxxxx x muzejním účelům xxxx pro xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx5).

Xxx 2

Předcházení vzniku xxxxxx při xxxxxx x uvedení vybraných xxxxxxx xx trh

§6

Povinnosti xxx výrobě xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx výrobky, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, aby

a) byly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) nebezpečné xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxx možné x xxxx nebezpečné xxxxx xxxxxxx a

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxxxx vybraný xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx celého xxxxxxxxx xxxxx navrhovat x xxxxxxxxxxx tak, xxx

x) x xxxxxxxxx, použitých xxx xxxx xxxxxx, xxxx co xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) při xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx,

x) xx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xx x xxxxxxx xx xxxxxx výrobku xxxxx, x

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx umožněna xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy na xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx při uvedení xxxxxxxxx výrobků na xxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx výrobky x xxxxxx xxxxxxxxxx4), právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx6) a xxxxxxxx xxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx7) xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXX

XXXXX I

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx této části xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, pokud xxx x odpadní xxxxxxxxxxxxxxx, odpadní xxxxxxx xxxx akumulátory x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxx části xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, vozidla x xxxxxxxxx životností x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích.

(3) Xxxxx x odpadech xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx8).

§9

Způsoby plnění povinností xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx zpětný xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxx povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxxx systému, x xx na xxxxxxx písemně uzavřené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx, zpracování a xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx") x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx distributora

Nepochází-li vybraný xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx zapsán x Xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx v Xxxxxxx xxxxxxx zapsán xxxxxxxx xxxxxxxx, xx práva x povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11

Pověřený zástupce

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, je xxxxxxxx xx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pověřeným xxxxxxxxx xxxx být pouze xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, která je xxxxxxx v České xxxxxxxxx.

(3) Pověřeným xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx všechny povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx být uzavřena xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx.

(2) Vyžaduje-li xxxxx xxxxx, xxx výrobce xxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxxx zpětný xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtovány xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx platby, které xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele xx formě xxxxxx xxxx xxxx pobídky, xxx xxxxxxxx výrobek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx jiným způsobem, xxxxx tento zákon xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx spotřebitelem, xx xxxxxxxx xxxxxx výrobek x ukončenou xxxxxxxxxx, x kterého xx xxxxxx, xx v xxxxxxxx demontáže xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx-xx xxxxx část, xxxxx xxxx z výrobku x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nesmí xx xxx za xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx pobídka.

§13

Informování konečného uživatele x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby byl xxxxxxx uživatel xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx provádět osvětovou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Výrobce xx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) předcházení xxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybraných výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití,

c) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpad, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zbavování xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxx a

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx informují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §63 xxxx 82.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 a xxxxxx xxxxxxxx na konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx uživatel xxx xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx určené xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Zpětně xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stává xxxxxxxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, okamžikem xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx provozovatelů xxxxxxxxxxxx systémů xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx zpětného odběru, xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxx předat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx zpracovateli xxxxx být xxxxxxx x ukončenou životností xxxxxxxxx úpravy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) K xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností jsou xxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx provozovatel místa xxxxxxxx odběru, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiná xxxxx xxxxxx výrobcem, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

§15

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx zřizuje za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxx uživatele. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "Registr") xxxxx xxxxx §19 xxxx. 4.

(3) Veřejným xxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxx xxx místo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a plochy x xxxxxxx zpětného xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx míst xxxxxxxx odběru xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx x výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostmi xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxxx x využití xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx smlouvou xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obecního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx výrobce xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx s xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systému odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx zpětně odebrány x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zřízeném ve xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu.

(3) Výrobce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx místo zpětného xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x množství zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx obec xxxxxx.

§17

Xxxxxx provedení zpětného xxxxxx a xxxxxxxxx xx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxxxxx opětovné použití xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx komponentů.

(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxxx odběru xx xxxxxxx

x) předat xxxxxx xxxxxxxx výrobek x ukončenou životností xxxxx zpracovateli xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nakládat s xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx mající xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxx mechanickému xxxxxxxxx x xxxxx těchto xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) soustřeďovat a xxxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx dočasného uložení, x souladu s xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zabezpečit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx uložení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dochází-li x xxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxx odpadů x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx převzetí x údaje x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx výrobků s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sběrné xxxxxx bez xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x čitelně xx xxxxx veřejně xxxxxxxxxx konečnému xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností pouze xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx zdvojování xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, které xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru, není-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) nesmí xxxxxx xxxxxxxx výrobek x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxx nebo xx xxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobek xxxxxxxx xxxxxx osob, které xxxxxx odběr xxxxxxxxx, xxxx pokud obsahuje xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx převzít xx xxxxxxxx odběru výrobky x ukončenou životností, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x typu xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx o výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) může xxxxxxxxx xxxxxxx xx zpětnému xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx přesahuje xxxxxxxxx kapacitu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Nestanoví-li xxxxx zákon jinak, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx odebraným xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx měl xxxxxxx odevzdat xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxx zpětného xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx místa xxxx osoby, xx xxxxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx výrobky s xxxxxxxxx životností xxxxxxxxx xxxx x použití xxxx vybrané xxxxxxx, xxxxx xxxxxx konečnému xxxxxxxxx, ať xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx příslušenství xxxxxx výrobků. Zpětný xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx prodejce, xxxxx provádí zpětný xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx místa xxxxxxxx odběru stanovená x §17 xxxx. 2 xxxx. x) xx e) a x §17 odst. 3,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, x

x) xx xxxxx požadovat, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx výrobek x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výrobce, xxxxx ho xxxxx xx xxx.

(3) Poslední xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx informovat konečného xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§19

Registr

(1) Registr je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx údajů x xxxxxxx zpětného xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx ministerstvo.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x údaje xxxxxx x xxxxxxxxx místech xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Číselníku obcí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obvodů x xxxxxxxxx souřadnice xxxxx zpětného xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx druh x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx podle §59 xxxx. 2, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx množství odebíraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx údaj x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) jméno, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx, xxx nastala skutečnost xxxxxxxxxxx změnu xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXX

§20

Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Seznamu xxxxxxx xx ministerstvo.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hypertextové odkazy xx obdobné xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech.

§21

Xxxxx xx xxxxx xx Seznamu xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx výrobců xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxxx každý xxxxxxx xxxxxxxxxx x den, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxxxxxxxx, nebo jako xxxxxxx xx příslušenství xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pověřený xxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx od xxxxxxx pověření xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx není xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) je x Seznamu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) pověřený zástupce xxxxx návrh xx xxxxx xx Seznamu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxx xx Xxxxxxx výrobců xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3.

(3) Návrh xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xx podává

a) x xxxxxxxx xxxxxx x současně na xxxxxxxxxxxxx nosiči xxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Návrh xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) kontaktní xxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, xxxxx existují, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo přiděleno, xx-xx navrhovatelem xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a jméno xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx identifikační číslo, xxxxx bylo xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx právnická xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce, a xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx určen,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx, údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x použití x xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) použitý xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zpracování a xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx h) xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x něm.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx nevztahuje xx výrobce xxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Údaje o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odstavce 4 xxxx. x) xx x) xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx provozovatel kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formulář xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx Seznamu xxxxxxx xxxxx odstavce 5.

§22

Zápis do Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zapíše xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 4, x xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámí tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xx Seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §21 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 4 písm. x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx zajištěno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxx zároveň xxxx a která xxxxx být kratší xxx 15 xxxxxxxxxx xxx, návrh xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx zajištěno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") podnět xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xx nichž xx xxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedoložil xxxxxxx pověření, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vydá o xxx rozhodnutí.

§23

Změny xxxxxxxxx údajů

(1) Xxxxx zapsaná v Xxxxxxx výrobců provádí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 4, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx změny provádí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx 30 pracovních xxx od xxxxxxxxx xxxxx zapsanou xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx v xxxxxxx změny xxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxxx, xxx je zapsanou xxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx o xxx zapsanou osobu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx předložených xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 do 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo zjištění xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx změny xxxxxx x Xxxxxxx výrobců xx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx x xxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx registrů9) xxxxx xxxxx zapsaných v Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. x) a x), x výjimkou xxxxxxxxxxx údajů.

(6) Změny xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, která změnu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b) x odstavce 3 xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 6.

§24

Vyřazení xxxxx ze Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx důvody pro xxxx zápis x Xxxxxxx xxxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx, xxx tato xxxxxxxxxx nastala. Xx xxxxx i v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem v xxxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému pro xxxxxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxx na xxx.

(2) Xxxxx důvodů xxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx neoznamují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výrobce xxxxx xx xxx nebo xx xxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx její xxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxx vyřadí. X xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx výrobců na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo zanikla. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxx ze Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1.

§25

Xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Vydání xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3, §23 xxxx. 4 x §24 odst. 3 xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Účastníkem xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle §23 xxxx. 4 xxxx §24 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx změna xxxx vyřazení ze Xxxxxxx xxxxxxx týká.

§26

Zveřejnění Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx x x případě právnické xxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektrozařízení, baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxxxxxxx určeno x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vybraných výrobků,

g) xxxxxxx xxxxxx prodeje,

h) xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx xx xxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je-li x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pověřený zástupce, x

x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem.

HLAVA IV

EVIDENČNÍ A XXXXXXXXXX POVINNOSTI

§27

Evidence

(1) Výrobce xx xxxxxxx vést xxxxxxxx

x) množství xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uvedl xx xxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, přepravu, zpracování xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx údajů, jaký xx stanoven x §26 písm. x) xx x); x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zajišťují xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, a

c) xxxx zpětně odebraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Plní-li xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, x xxxxxxxxxxx systému, xxxx xxxxx evidenci podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx, přepravu, xxxxxxxxxx xx jiné nakládání xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx zdvojování xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§28

Roční xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx zpracovat xxxxx zprávu x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní rok (xxxx jen "xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx") x xxxx zprávu xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Výrobce xxxx povinnost podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx své povinnosti xxx xxxxxxx vybrané xxxxxxx, které xxxxx xx xxx, x xxxxxxxxxxx systému.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx obsahové xxxxxxxxxxx a rozsah xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx x kontrola xxxxx

Xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 7 xxx x

x) předložit x rámci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx životností.

§30

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získané x ročních xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxxx nejpozději xx 18 měsíců xx xxxxxxxx kalendářního roku, xxxxxxx xx xxxx xxxxx týkají.

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX XXXXXX

§31

Xxxxx

(1) Xxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak. Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nejméně 20 % xxxxxxx xxxxxxx daného výrobce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx. Jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxx xxx 1. xxxxx 2013, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice x xxxxx nebo u xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx sídlem v xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx.

§32

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Peněžní prostředky xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx použity pouze xx souhlasem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxxxxx uvedl xx xxx. Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx kauci nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxx xxxxx §31 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x využití xxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxx x ukončenou životností, xxxxx xxxxxxx uvedl xx trh x xxxxx nebyly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x souhlas x čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze zvláštního xxxxxxxx xxxx lze xxxxx nejvýše dvakrát xx xxxxxxxxxx rok xx podmínky, že xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx životností za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx x stavu x čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výrobce x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

(4) Žádost xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštního vázaného xxxx xxxxxxxx

x) jméno, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx sídla,

c) xxxxxx elektronické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

e) xxxxxxxxx xxxxx výrobce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) název x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) celkovou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nákladech xx financování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx stavu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 1 xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§33

Ukončení plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Výrobce xx xxxxxxx v případě, xx xxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xx základě které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx povinností zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na trh x které xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxx-xx výrobce, že xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. c), §85 xxxx. 1 písm. x) nebo §97 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx použije xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx že xxxxxxxx xxxxxxxx uzavřel xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s vyřazením xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vázaný xxxx xxxxx §31 xxxx. 2, aby xxxxxxx prostředky x xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxx provozovateli kolektivního xxxxxxx, s nímž xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx uzavřel smlouvu x kolektivním plnění xxxxx xxxxxxxx 1, x to ve xxxx celého xxxxxxxx xx účtu, xxxx-xx xx smlouvě o xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedena xxxxxx nižší.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx výzvu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo pobočku, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxx účet xxxxx §31 xxxx. 2, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze zvláštního xxxxxxxx xxxx Státnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx výrobce přestal xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx se xx něho podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxx podle §65 xxxx. 1 xxxx. x), §85 xxxx. 1 písm. x) xxxx §97 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxxxxxx banku xxxx pobočku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §31 xxxx. 2, xxx xxxxxxx prostředky z xxx převedla. Xxxxx xxxx pobočka xx xxxxxxx xxxx výzvy xxxxxxx xxxxxxx prostředky xx zvláštního xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxx první, a xx xx výši xxxxxx xxxxxxxx na xxxx.

(6) Zanikne-li xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 věty poslední xx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXX

§34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx, že

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx akciovou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxx výhradně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kolektivní plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v §61 xxxx. 2 xxxx xxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx §57,

x) xxxxx xxxxxxx společníka xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx hlasovacích právech xxxxxxxx nepřesahuje 34 %,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nakládání x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx toho xxxxx, xxx xxxxx xxxxx žadatel zajišťovat xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, třídění x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpracovateli,

e) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 000 000 Xx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 000 000 Xx xxxx 80 000 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kmenovými xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxx xx xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xx xxxx 3 předcházejících xxxxxxxxxxxx xxx vybrané xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 3 kalendářní xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vybrané výrobky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. 500 xxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu 2,

2. 200 xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx x žadatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5 xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu,

3. 5 xxx, pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. 500 xxx, xxxxx xxx x automobilové nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

5. 1 000 xxx, pokud xxx x pneumatiky,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dlouhodobě,

j) xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx akciovou společností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx správní xxxx xxxx xxxxxxx tři xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx členy xxxxxxx rady byla xxxxxxxxx xxxx řídící x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejímiž xxxxxxxxxx nebo členy xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předmětem xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xx podílí xx podnikání xxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v zájmu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za dostatečnou, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxx, pro které xxxxxxx xxxxx zajišťovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx v plánovaném xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx x předpokládané xxxxxxxx xxxxxx odebraných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§36

Xxxxxx x vydání xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx systému

(1) Žádost x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žadatel xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx, a to xxxxxxxxx spojení, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx uloženo ve xxxxxx listin xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx společníků xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx právech xxxxxxxx s uvedením xxxxxxxxxx jednajících ve xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a tento xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx z evidence xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo výpis x xxxxxxxx imobilizovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxx žadatele, ne xxxxxx xxx 60 xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx 60 dní, x xxxxxxxx xxxxxxxxx jednajících xx shodě, xx-xx xxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výroční zpráva xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx prohlášení xxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v §35 xxxx. 3, xxxxxx xxxxxxxxxx společníků xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §35 xxxx. 2 xxxx. x) x c) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §35 xxxx. 2 xxxx. h),

f) xxxxx xxxxx

1. o xxxxxxxxxxx plnění včetně xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžitých plnění xx xxxxxxx smlouvy,

2. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxx systému nakládání x komunálním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx výrobců bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

4. x spolupráci xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 3, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x

5. uzavíraných za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) seznam xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), s xxxxxxxx, x jakou smlouvu xxx,

x) dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxx sítě veřejných xxxx zpětného xxxxxx x xxxxxxx požadovaném xxxxx xxxxxxx,

x) projekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxx které žadatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx údaj x tom, xxx xxx x elektrozařízení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 5 letech platnosti xxxxxxxxx,

3. předpokládané xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, využití, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxx x provozování kolektivního xxxxxxx x dokumenty xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx poslední účetní xxxxxxx a smlouvy x xxxxx, pokud xx xxxx použití xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx prvního xxxx xxxxxxxxx oprávnění,

6. popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx kampaní,

7. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 a

8. xxxxxxx x auditorem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53 odst. 2 x 3.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

§37

Xxxxxxxxxx x žádosti x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx podanou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx své xxxxxxxxx ministerstvu xx 20 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx vyjádření xx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kolektivní plnění xxxxxxxxxx výrobců, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxx, zda xxx x elektrozařízení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo mimo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sběrné xxxx a

c) xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx pro zajišťování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx solární xxxxxx xxxxxxx xx xxx do xxx 1. ledna 2013, xxxxx §72 xxxx. 1.

§38

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx změnit xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

a) xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) z xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců, xxxx

x) z xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností vyplývajících xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx požádá x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxx xx 20 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx. Vyjádření Ministerstva xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ministerstva. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx vyjádření.

§39

Společná ustanovení o xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, jakož i xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, zveřejňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Účastníkem řízení x xxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxx osoba, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Přestane-li provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek podle §35 xxxx. 2 x 3 nutných xxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mu xxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxx zjednána xxxxxxx.

§40

Xxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx smí xxx xxxxx

x) zajišťování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx solární xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, xxxxx §72 odst. 1, bylo-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx činnost, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxx xxxxxx podle §57. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx §36 xx 39 kolektivním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx plněním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů solárních xxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dne 1. xxxxx 2013, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxx smlouva xxxxx §72 xxxx. 1.

§41

Některá omezení provozovatele xxxxxxxxxxxx systému

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpracovateli.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zvýšit xxxxx xxxxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx vkladů xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nových xxxxx xxxx x vlastních xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vkladem xx xxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx k úhradě xxxxxx nebo k xxxxxx povinností stanovených xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx x xxxxxxx, xxxx právní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sdělovat xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x množství xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx jednotlivými xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx podílu xx xxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; za xxxxxxx xxxxx osobě není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x pro xxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx §53.

(4) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §43, xxxxxxx, xxxxx xx vzhledem xx xxx povaze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hospodáře, xxxxx zajišťovat xxxxx xxxx osoby xxx xx ni xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek. Právní xxxxxxx, xxxxx xx x xxx v xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Provozovatel kolektivního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx poskytovat x xxxxxxxxx příspěvků xxx, xxxxxxxx, xxxx xx xxxx zajistit xxxx xxxx. Xxxxxx jednání, xxxxx xx x xxx x rozporu, xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx provozovatel kolektivního xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x tím x xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx x provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, která xxxxxxx požadavky stanovené xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxx xxxx zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx předmětu xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx nebo zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebyl-li x xxxx udělen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx projednání x Ministerstvem xxxxxxxx x obchodu. Rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxx, není-li xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxx xxxxxxx.

§42

Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uzavřít x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvádí na xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx provozovateli kolektivního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx korporací xxx ovládanou nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx společníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx smlouvu xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §41 odst. 4.

§43

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx vztah, xxxx

x) xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx společníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx společníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx člena,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx blízké10) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxx uvedených x xxxxxxx x) nebo x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na hlasovacích xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx společníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění, x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxxx musí provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx výrobci xxxx skupiny výrobců xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx znevýhodněni x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neodůvodněné xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x uzavření této xxxxxxx xxxxxxx projeví xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx xxxxxxx, proti němuž xxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvy x kolektivním xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému povinen xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ke xxx xxxxxx rozhodnutí, xx-xx provozovatel kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným,

b) výpis x xxxxxxxx emise xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx imobilizovaných xxxxxxx xxxxxx, pokud jde x emisi akcií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, x rozhodnému dni x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady11), xxxx xxxx seznamu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx akcií xx xxxxx, k xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx akciovou společností,

c) xxxxx x xxxxxxx xxxxx hromady, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx převodu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx per xxxxxx.

(6) Provozovatel kolektivního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx ekomodulaci x xxxxxxxxx výrobků, x xxxxxxx je xx xxxxx, xxxxxxx xx přihlíží x xxxxxx životnímu xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxx vkladu k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx jednotlivý xxxxxxx xxxxxxx xxxx hmotnostní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje aktualizovat xxxxxxxxxx xx 45 xxx xx jejich xxxxx.

§45

Povinnosti výrobců při xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx trh, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) umožnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxx údajů podle §53 xxxx. 2 xxxx. a), zejména xxx, xx xx xx tím xxxxxx xxxxxxxx nezbytnou součinnost, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx uzavřít xxxxxxx x kolektivním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxx, pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jedné xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx panely,

b) xxxxxxx xxxx akumulátory xxxxxxxxxx xx xxxxx skupiny xxxxx §76, xxxx

x) xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx podat xxxxxxx ze smlouvy x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ročně. Xxxxxxx xx xxxxxxx doručit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. září xxxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx ukončen.

§46

Hospodaření xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Provozovatel kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx uzavřel xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x závislosti na xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x ekomodulaci vybraných xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx na trh.

(2) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx rozdělovat xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí učiněné x xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §48.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému je xxxxxxx hospodařit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získanými x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx na poskytování xxxxxx nakládání x xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx hospodárným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx realizuje xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ministerstvu zprávu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xxxx kontrolním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx skončení xxxxxx kalendářního xxxx.

§47

Vrácení příspěvku na xxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nakládání x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, xx vybraný výrobek xx uvedení na xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx členského státu xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxx členského xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxx příspěvku xxx xxxxxxxxxx do konce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx obdrženého xxxxxxxxx x xxxxxxx xx, xxx xxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx osoba, která xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku.

§48

Xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytování služeb xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému vytváří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x pobočky xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx z peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx jejího čerpání xxxxxxxx tak, xxx xx uplynutí 5 xxx od xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dosahovala xxxx výše x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx schválené xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx nezapočítávají xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x náklady xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xx přípustné xx xxxxxxxx, xx

x) x předcházejícím xxxxxxx xxxxxx xxxx minimální xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx zajistí dosažení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx, xxxxx xxx použity xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřel smlouvu x xxxxxxxxxxx plnění. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx.

(6) Údaje x xxxxx a xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému v xxxxx zprávě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxxx x výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx spolupráci v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odebraných výrobků x ukončenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na straně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xxx xxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxx.

(3) Smluvní xxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxxxxxx stejnopis xxxx úředně xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx; postačí, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xxxx xxx xxxxxxx,

x) zda xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností bude xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, který x xxxxxxx případě xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odstranění, nebo xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxx určitého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

(5) X xxxxxxx uzavření smlouvy xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxx smluvní strany xxxxxxxxx převedené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 písm. x) x x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, x nimiž má xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění, v xxxxxxx údajů podle §26 písm. x) xx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx trh výrobci, x xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx, které xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx odebranými xxxxxxx x ukončenou životností x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jaký je xxxxxxxx x §26 xxxx. x) až x); u osob, xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťují xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zařízení xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxx §19 x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovateli xxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) toku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo odstranění.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx výrobců xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx ty xxxxxxx, xxx xxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx smluv xxxxx §84 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx výrobců elektrozařízení.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx elektrozařízení pocházejících x xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx na xxx do xxx 13. srpna 2005, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx o množství xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozboru xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x současně pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx pouze jednou xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§51

Xxxxx zpráva

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ministerstvu.

(2) Xxxxxxxx roční zprávy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx jednotlivým xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výrobcích s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx solární panely xxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §72 xxxx. 1.

(5) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx §30 xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Informace zaslané xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 tvoří xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx z evidencí x roční zprávu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 7 xxx x

x) xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

§53

Ověřování xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mít xxxxxx xxxx mimořádnou účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx auditor xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x

x) xxxxxxxxxx x úplnosti údajů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zajistit, xxx auditor xxxxxx xxxxxxxxx x úplnost xxxxx x množství xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, svezeny, xxxxxxxxxx nebo s xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nakládáno, včetně xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému osobami xxxxxxxxx x §50 xxxx. 1 písm. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxx či xxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx x osoby xxxxxxx x §50 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 2 a 3.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) x xxxxxxxx 3.

§54

Xxxxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolovat rovněž xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx xxxxxx než 15 xxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxxx, xxxxx závažnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí porušení xxxxxxxxxx xxxx nedodržení xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, společníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx danou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x vydání oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxx §35 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxx xxxxxx oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 písm. x) xx x), xxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§55

Xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

b) účinnosti xxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

d) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) bylo xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek xxxxx §35 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx podle §35 odst. 2 xxxx. x) xx x), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nedostatku xxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 4 xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx strany xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezjednal xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro rozhodnutí xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx vyjádření xx stanovené xxxxx, xxxx ministerstvo vydat xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) X řízení x zrušení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx okolnosti, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, společníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvků xxxxxxx xxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §72 odst. 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx v rozporu x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx povinnosti vytvořit x xxxxxxxxx rezervu xxxxx §48 xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §53 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ověření údajů xxxxx §53 xxxx. 2 x 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxx

x) xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx jej xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve 30 xxx poté, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informoval xxxxxxx 6 měsíců xxxxxx xxxxxxx, x nimiž xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, x nimiž xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odběr xxxx zpracování xxxxxxx x ukončenou životností.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pouze provozovatel xxxxxxxxxxxx systému.

(8) Po xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx toho, co xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56.

§56

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x příspěvků xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx rezervu xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxx plnění povinností xxxxxx xxxxxxx převzal. Xx-xx xxxx takových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x xxxx poměrná xxxx těchto peněžních xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výrobky xxxxxxx xx xxx za xxxxxx posledních 24 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx s provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zaniklo, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxx převzal xxxxxx povinností xxxxxxx, xxxx oprávněn po xxxxxx výrobcích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na trh xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xx 180 xxx xxx xxx, xxx xxxx oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniklo, x xx xxxxxxxx, který xxxxxxx ministerstvo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx, x kterými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pro jaké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx převést x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 x xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 180 xxx ode xxx, xxx její xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx rozhodl xxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx v Xxxxxxx výrobců. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 180 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ty xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniklo.

(4) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx rejstříku nemůže xxx podán xxxxx, xxx budou splněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 3. Xxxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxxxx splnění xxxxxx povinností xx xxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx součástí návrhu xx výmaz xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) V případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx, se odstavec 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní prostředky xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx.

§57

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx panely

(1) Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx solární xxxxxx uvedené xx xxx do xxx 1. xxxxx 2013 xxx vydat žadateli, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §35 xxxx. 2 xxxx. x) až x) a h), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dne 1. xxxxx 2013, xxxxx §72 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx solární xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxx xxxxxxx panely"), xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x provozování kolektivního xxxxxxx xxx solární xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené xx xxx xx dne 1. xxxxx 2013; xxxxxxxxxx §37 odst. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 xx 4, §46 odst. 1 věty xxxxx, §50 xxxx. 1, §55 xxxx. 5 x §56 použijí xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §72 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž součástí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na trh xx dne 1. xxxxx 2013, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx trh xxxxxxx panely xxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, xxxxx xxxx xxxxxxxx solární xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle písmene x).

(5) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxx solární xxxxxx má xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx výrobci xxxxxxxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §72 xxxx. 1.

(6) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zprávy o xxxxxx povinností provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §72 xxxx. 1 xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx a tuto xxxxxx xxxxxx do 30. xxxxxx ministerstvu.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti a xxxxxx roční xxxxxx.

XXXXX VII

ELEKTROZAŘÍZENÍ

§58

Působnost

Tato xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) dopravních prostředků xxx xxxxxxxx osob xxxx zboží, xxxxx xxxxxxxxxxxx dvoukolových xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích, x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 3 xxxx. x) xx i).

§59

Skupiny xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zařadí xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx spadají do xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

§60

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x procentech xxxxxxxxxx xxx, xx se xxxxxxx hmotnost odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odběrem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx počtem xxx, xxxxx nichž x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx celkovou hmotností xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx výrobce xxxxx na xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebyla vyvezena xxxx dodána xx xxxxxx členského xxxxx; xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx třech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx úrovní xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procentuální podíl xxxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxx zpětným xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx trh x xxxxx xxxxxx vyvezena xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) zpracovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení (xxxx xxx "xxxxxxxx xx zpracování odpadních xxxxxxxxxxxxxxx").

§61

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxx uvedený x §3 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11. Xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, která dodává xxxxxxxxxxxxxxx prostřednictvím prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxxxx xxxxxxxx uživatelům x xxxxx členském xxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx základě xxxxxxxxx pověření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§62

Označování elektrozařízení

(1) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx označeno xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx nebo funkci, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxx elektrozařízení.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x označení xxxxxxxxxxxxxxx bylo xxxxxx, xx elektrozařízení xxxx xxxxxxx xx xxx xx 13. xxxxx 2005.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx označení xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx označení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx 13. srpnu 2005 xxxxx xxxxxxxx 2.

§63

Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx určených x použití x xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxxxxx posledních xxxxxxxx xx vlastní náklady xxxxxxx informovat xxxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpad, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) úloze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v elektrozařízení xx xxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro zpětný xxxxx xxxxx §62 xxxx. 1.

§64

Xxxxxxx odpadních elektrozařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx předat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxx poslednímu xxxxxxxx xxxxx §66.

§65

Zpětný odběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx nároku xx xxxxxx zpětný xxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "odpadní xxxxxxxxxxxxxxx nepocházející x xxxxxxxxxx"),

x) dosáhnout x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jedno xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxx xxxx, městském xxxxxx xxxx xxxxxxx části x xxxxxx více xxx 2 000 xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx, xx xxxxx uvádí xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx,

x) x xxxxx obci, xxxxx o zřízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ostatní xxxx, x

x) v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x domácnostech, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, prodávána, pokud xxxxxxxx prodejce projeví x xxxxxxx veřejného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x to xx podmínek xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejců.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx panelů xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren x celkovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xXx, xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx odběru x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx se považují xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2024 xx xxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxx solární panely xxxxxxxxx, v xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x počtem xxxx xxx 10 000 xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx solární xxxxxxxxxx x xxxxxxxx instalovaným xxxxxxx do 30 xXx.

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejců

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx měl xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x místě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx ve xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podobného xxxx x použití.

(2) Poslední xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x použití x xxxxxxxxxxxx dále zajistí, xxx xxxxxxx uživatel xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odpadní elektrozařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x něhož žádný x xxxxxxxx rozměrů xxxxxxxxxxx 25 xx, xxx ohledu xx xxxxxxx značku x xxx vázání xx xxxxx xxxxx, v xxxxx prodeje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx provozní xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx alespoň 400 x2.

(3) Poslední prodejce xxxxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x možnostech xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2. Xxxx-xx odpadní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx elektrozařízení nebo x xxxx bezprostřední xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx viditelně x čitelně xxxxxxxxx x možnosti odevzdání xxxxxxxxx elektrozařízení.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx určených x použití x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x který xxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xx xxxxxxx umístit xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx prodejním místě xxxxxxxxx x tom, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx městského xxxxxx podle xxxxx xxxxxxx. Pokud se xx xxxxxx území xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxx, informuje o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nejbližší xxxx, xxxxxxx části nebo xxxxxxxx obvodě xx xxxxx místa prodeje.

(5) Xxxxxxxx prodejce xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektrozařízení

(1) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx určeném xxxxx xxxxxxxx odběru.

(2) Xxxxxxxx x místech zpětného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx odběru xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro použití xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, k xxxxxx xxxx původně určeno. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxx podmínky a xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx odebrané xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x přípravě x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx smí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx odpad xxxxxxxx xxx odpadem,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxx xxxxxxx xx stejnému xxxxx, x jakému bylo xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx funkčnost a xxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx použití elektrozařízení xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky stanovené x xxxxxxxx 3 x je-li to xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx přípravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předáno x xxxxxxxxxx použití xx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx, nepřestává xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx odpadního xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x opětovnému použití, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem. Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, konstrukčních xxxx xxxxxxxxxxx xxxx odpadního xxxxxxxxxxxxxxx tam, kde xx to vhodné x hlediska zásad xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx pro uplatnění xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxxx odpadních elektrozařízení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx systému xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx zpětně odebral, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technik12),

b) využití xxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx zpětně odebraných xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx zákonu x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x fluorovaných skleníkových xxxxxxx13), jsou-li tyto xxxxx x elektrozařízení xxxxxxxx.

(2) Odpadní xxxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů14) x xx zákonem x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx odebrána v Xxxxx republice x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx první xx země, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c), xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxx informace, které xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx o obsažených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx jejich odstranění. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxx typ nového xxxxxxxxxxxxxxx do jednoho xxxx od data xxxxxxx xxxxxxx xx xxx. Informace poskytne x xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo na xxxxxxxxxx nosiči xxx xxxx prostředky komunikace xx xxxxx3).

(4) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x).

§69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Zpracovávat odpadní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx zařízení xx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x c) a xxxxxxxxxx xxxxx §18 x §95 odst. 4 zákona x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xx kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odpadech xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx elektrozařízením x xxxxxxx s technickými xxxxxxxxx x vybranými xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) odborně xxxxxxxxxx třetí xxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxxx xxxxxx Českým xxxxxxxxxx xxx akreditaci xxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemnou xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx,

x) xxxx průběžnou xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x množství xxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s nimi, xxxxx xxx x xxxxxxxx odpadní xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, a

e) zajistit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx minimálně x xxxxxxx stanoveném x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu.

(3) Povolení xxxxxxx zařízení ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx ke splnění xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. a) xx x) x

x) xxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx12) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plyny15).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx x seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b),

b) rozsah xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hlášení xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení xx zpracování odpadních xxxxxxxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx elektrozařízením pocházejícím x xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx po dni 13. srpna 2005, xx xxxxxxx elektrozařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x následné xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx elektrozařízení xxxxxxx na xxx xx dne 13. xxxxx 2005, xxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z domácností xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeden nebo xxxx kolektivních systémů, xx xxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přispívají xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§71

Financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx elektrozařízením xxxxxxxxxxxxxx x domácností

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx zpracování, xxxxxxx x odstranění elektrozařízení xxxxxxxxxxxxxxx x domácností xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dni 13. xxxxx 2005 x xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx uvedeno xx xxx do xxx 13. srpna 2005 x xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx takového nového xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, nejvýše však x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx uvedeno xx xxx xx dne 13. xxxxx 2005, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx stejného xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx funkci, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x konečný xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nedotčena. Informaci x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, v xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§72

Financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx do dne 1. xxxxx 2013 xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx odpadních solárních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx panely xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxx xx x zajišťování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx solární xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příspěvků x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx 1. ledna 2013 a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx přehled xxxxxxx xxxxxxxxx se splněním xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výnosů x xxxx, pokud jich xxxx dosaženo, xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx solární xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxx třetin celkové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx xx xxx 1. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx úplném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxx xxxxxxxxxx odděleně xx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. Tyto peněžní xxxxxxxxxx x výnosy x nich xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpracování, xxxxxxx a odstranění xxxx xxxxxxxxx solárních xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx. Křížové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trh do xxx 1. xxxxx 2013 x ostatními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx použije obdobně §56, xxxxx xxx x kolektivní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx uloží xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x nich na xxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx republice x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem v xxxxxxxx státě Evropské xxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx účtu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 6. Xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxx xxxxxx použitím v xxxxxxx s xxxxxxxxx 4 dočasně xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx získané x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx x nich.

§73

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prodejce xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpětný xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx daňovém dokladu xxxxx xxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx známé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzniknou xx xx tomto okamžiku. Xxxx-xx výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxx výrobci xxxxxxxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx podle xxxx příspěvku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1.

(3) Ustanoveními xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejce podle xxxxxxxx předpisů16).

§74

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do Xxxxx republiky, z xx xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xx xxxxx celního xxxxx xxxx inspekce, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxx xxxxxxxx, aby při xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x dispozici

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx smlouvy x xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx plně xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx podle odstavce 3 x každém xxxxxxxxxxx xxxx přepravovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikateli x xx

x) xxxxxxx elektrozařízení xxxx zasílána xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx si je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx na nich xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx v xxxxx xxxxxx za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x profesionálnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx osobě jednající xxxxx xxxxxx do xxxx, na xxx xx vztahují předpisy Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx odpadů určených x xxxxxxx17), xxxx

x) xxxxx použitá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx součásti, xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xx je xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo třetí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hlavní příčiny xxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx každému xxxxxxxxxxxx kusu přepravovaného xxxxxxxxx elektrozařízení musí xxx vypracována xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx ověřena xxxx xxxxxxxxx x zjištěna xxxxxxxxxx nebezpečných látek. Xxxxxx o ověření xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 6 měsíců. X případě důvodných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxx celní xxxx xxxx xxxxxxxx oprávněny xxxxxx xxxxxxxx vyzvat, xxx funkčnost xxxxxxxxxxxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavec 1 xxxx. x) x x) a odstavec 3 xx dále xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx povaha x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prokazují, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x soukromému xxxx xxxxxxxx použití xxxx, xxxxx je přepravují, xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mají xxxxxxx xxxx dar.

(5) Xxx xxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx obalů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxx elektrozařízení a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x přepravě xxxxxx8),

x) xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 3, xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx třetí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx, xxxx

x) není-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx v xxxxxxx x odstavcem 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx ověřování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, včetně způsobu xxxxxx přiložení, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

§75

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx, materiálové xxxxxxx x xxxxxxx x xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jiných výrobků, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxx. x).

§76

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx dělí xx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx baterie, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx hermeticky xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx automobilovou xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx používané xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osvětlení xxxx zapalovací xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejným xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx průmyslovou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) průmyslovou xxxxxxx xxxx akumulátorem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx akumulátorem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx baterie či xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxxx lithia, jeho xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lithia,

e) xxxxxxx baterií xxxxxxxxxx xxxxxxx schopná xxxxxxxxxx xxxxxx, která slouží xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) napájecí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vnějšího xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xx konečný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x průměrem xxxxxx xxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařízení x bateriovým xxxx xxxxxxxxxxxxxx napájením určené xxx xxxxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů podíl xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx hmotnost xxxxxxxxx přenosných baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx zpětným xxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, během xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ukončeného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory xx trh, xxxx xxxxxxxx hmotností xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo akumulátorů, xxxxx výrobce xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx letech x které nebyly xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx,

x) zpracovatelem odpadních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx").

§78

Podmínky uvedení baterií xxxx akumulátorů xx xxx xxxx xx xxxxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx nebo xx xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxx 0,0005 % hmotnostních xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx výrobků, x

x) přenosné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 0,002 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xx jiných xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx xx přenosné baterie xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx poplašných systémech, xxxxxx nouzového xxxxxxxxx, xxxx

x) zdravotnických přístrojích.

(3) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx po 26. xxxx 2008 xx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x trhu. Xx xxxxxxx, pokud xxx x

x) knoflíkové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 0,0005 % x xxxx xxx 2 % xxxxxxxxxxxx xxxxx, uvedené xx xxx xx 1. xxxxx 2015, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxx xxx 0,002 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx, uvedené xx trh do 31. xxxxxxxx 2016.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, avšak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trhu xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx být xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§79

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu

(1) Xxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit Xxxxx obchodní inspekci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §78 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx zabudovaných xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §78 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx deklarant, xx povinen dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §78 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx těchto podmínek xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§80

Označování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx zajistit, aby xxx xxxxxxx na xxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x napájecí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x automobilové xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x nesmazatelně xxxxxxxx xxxxx x své xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx akumulátory obsahující xxxx než 0,0005 % hmotnostních xxxxx, xxxx xxx 0,002 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx 0,004 % hmotnostních xxxxx xxxx označeny xxxxxxxxx symbolem xxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx podrobnosti xxxxxxx označování baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a

b) xxxx stanovit xxxxxxx x požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx jejich xxxxxx x způsob prodeje.

§81

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxx navrhovat tak, xxx z xxxx xxxx použité xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx baterie nebo xxxxxxxxxxx, je výrobce xxxxxxx připojit návod, xxx může xxxxxxx xxxx akumulátory xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx profesionál xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx zabudovaných baterií xxxx akumulátorů. Výrobce, xxxxxxxxxxx x poslední xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx návod xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výrobků, xxx xxxxx xx x xxxxxx bezpečnosti, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřetržitou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x baterií xxxx xxxxxxxxxxxx.

§82

Informace xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx posledních prodejců xx xxxxxxx náklady xxxxxxx informovat konečné xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx baterie xxxx akumulátory nebyly xxxxxxxxxxxx xxxx netříděný xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx odevzdány xx xxxxxxx x tomu xxxxxxxx nebo xxxxxx x tomu xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zpětného odběru,

c) xxxxx konečných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů,

d) xxxxxxx škodlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x bateriích nebo xxxxxxxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

§83

Předání odpadních xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx uživatel xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo akumulátory xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §88.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo průmyslové xxxxxxx nebo akumulátory xxxxx xx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx převzetí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§84

Baterie xxxx akumulátory xxxxxxxxxx xxxx přiložené x elektrozařízení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx součástí xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zabudováním xxxx xxxxxxxxxx x elektrozařízení, xxxx xxxxxxxxxx výrobce xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, zpracování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tyto povinnosti xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxx akumulátorů zabudovaných xx xxxxxxxxxxxxxxx nebo x nim xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx vztahu x těmto bateriím xxxx akumulátorům x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobců xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx spolupráce xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx výrobců elektrozařízení xx zabudovanými nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxx odběr, xxxxxxxxxx x recyklaci odpadních xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx němu xxxxxxxxx xxxxxxx dluhy, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxx jako s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x nim xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, že

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx

x) výrobce xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Odpadní baterie xxxx akumulátory zabudované xx elektrozařízení nebo x nim xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zpracovateli odpadních xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxxx provozovatelem kolektivního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§85

Zpětný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xx xxxxxxx

x) zajistit xx xxxxxxx náklady xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx od konečného xxxxxxxxx, x to xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx na datum xxxxxx uvedení xx xxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x bez xxxxxx xx úplatu xx xxxxx xxxxx, x

x) dosáhnout v xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx akumulátorů x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Xx xxxxxx splnění povinností xxxxx xxxxxxxx 1 xx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřídit na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejné místo xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx 1 500 obyvatel,

b) xxxxx xxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx obdobných xxxx xxx ostatní xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu,

c) xxxxxx prodejním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ekonomická činnost xx xxxxxxx v příloze č. 4 k tomuto xxxxxx, x xxx xxxx přenosné baterie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na trh xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sortimentu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zřízení xxxxxxxxx místa zpětného xxxxxx xxxxx, x xx xx podmínek xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) každém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prodejce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx uváděné výrobcem xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xx předchozí kalendářní xxx xxxxxxx xx xxxxx nejméně 2 000 xxxx nebo xxxxxxx 50 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Náklady na xxxxxx odběr, zpracování x recyklaci odpadních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odděleně.

§86

Zpětný odběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxx odběr odpadních xxxxxxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx výrobku x xxx xxxxxx na xxxxxx za tento xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uživatelem x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx obecním xxxxxx a x xxxxxxx územně členěných xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(3) Výrobce automobilových xxxxxxx xxxx akumulátorů, xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31; xx xxxxxxx pro xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x obsahem lithia.

§87

Xxxxxx xxxxx odpadních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x určení, xxxx xxxxx xx xxx, x xx xxx xxxxxx na jejich xxxxxxxx složení, xxx xxxxxx na datum xxxxxx xxxxxxx xx xxx x bez xxxxx xx koupi xxxxxx výrobku. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xx vlastní xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kauci podle §31. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx baterie xxxx akumulátory x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnout, x xxxxxxxx výrobce xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x individuálním xxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo akumulátory xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v prodejním xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dobu, bez xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na datum xxxxxx xxxxxxx na xxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxx x prodejní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 4 x tomuto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) umožní xxxxxxxxx uživateli odevzdání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx baterie xxxx akumulátory a x kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx viditelně x xxxxxxx informaci x xxxxxxxx odevzdání xxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx odevzdat xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxx. Pokud xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obci, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx obvodě xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx povinen x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx vlastní náklady xxxxxxxx

x) zpracování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií xxxx akumulátorů, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxx12) v xxxxxxxxxx, xxxxx dosahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx recyklační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a akumulátorů18), x

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxx odebrány.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx všech xxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo akumulátorů, x kterých xxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx vizuálně určit xxxxxx elektrochemický xxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxxxx x trhu xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx19),

x) odpadních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx lithia x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xx zákonem x odpadech.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx nebo akumulátory xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x recyklaci x souladu x xxxxx použitelnými předpisy Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx14) x xx zákonem x xxxxxxxx. Xxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odebrány x České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx zahrnout xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), je-li prokázáno, xx xxxxxx recyklace xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v žádosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže, xx

x) neexistuje skutečná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, ani xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odbytu a

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx okolnosti a xx xxxx environmentální, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, x xxxx xxxxx odpadní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odpadních xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, na xxx xx žádost xxxxxxxx, x xxxxxxxx požadavků xx tyto odpadní xxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů x

x) xxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx, x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx přenosné xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx vztahuje,

c) požadavky xx xxxxxxx přenosné xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) povolené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(8) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a provést xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s tímto xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx mu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněn odpadní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vymezené v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§90

Povinnosti xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxx

x) vyjmout x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a kyseliny,

b) xxx zpracování xxxx xxxxxxxxx jiném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií xxxx akumulátorů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx plochách x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve vhodných xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené v příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx,

x) průkazně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x

x) zaslat ministerstvu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesů xxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x prováděcích xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účinnosti procesů xxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx18).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xx x).

HLAVA XX

XXXXXXXXXX

§91

Xxxxxxxxx

Xxxx hlava xx použije xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx na xxx uváděny xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xx příslušenství xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx.

§92

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Každá xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx ze xxxxxx uvedených x příloze č. 6 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Výrobce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§93

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) protektorovanou xxxxxxxxxxx pneumatika, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx metodou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx protektorovaných pneumatik xxxxxxxxxx, xxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pneumatik a xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3), uvádí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxx pneumatik xxxxx vyjádřený v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xx se celková xxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, dělí xxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx členského státu,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo využití xxxxxxxxx pneumatik.

§94

Xxxxxxxxxxxxxx pneumatiky

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které před xxxxxxxxxx protektorování pocházely xx zpětného odběru xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uvádí xx xxx.

(2) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxx xxxx pneumatiky, xxxx evidenci xxxxx §27 odst. 1 xxxx. x) zvlášť xxx xxxx x xxx protektorované pneumatiky xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx protektorované xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx byly opotřebované xxxxx xxxxxxxxx obnoveny xxxxxxxx xxxx teplou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx odpad xxxxxxxx být xxxxxxx.

§95

Informace xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx prostřednictvím posledních xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komunální xxxxx, ale xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx.

§96

Xxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxx uživatelem

Konečný uživatel xxx předat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx zpětného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx převzetí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxx v §97 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxx xxxx.

§97

Xxxxxx odběr xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odpadních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, bez vazby xx xxxxx nového xxxxxxx x bez xxxxxx xx xxxxxx xx tento odběr, x

x) dosáhnout x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx pneumatik xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejné místo xxxxxxxx xxxxxx

x) v xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxx členěných statutárních xxxx x hlavního xxxxx Xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx x

x) v xxxxx xxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx projeví xxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 10 km xx xx xxx xxxxx xxxxxxx zřídil xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx pneumatik xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx x obci xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx projevenému xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx obecního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obcí xx xxxx xxxxx xxxxx, kde mohou xxx odděleně soustřeďovány xxxxxxx xxxxxxxxxx. Obec xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx převzít xxxxxxx pneumatiky xx xxxxxxxxx uživatelů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx pneumatik, xxxxx plní své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x účetnictví, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx zřízených xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx nákladů xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x využití xxxxxxxxx pneumatik,

e) xxxx xxxxx poskytnuté podle xxxxxx xxxxxx a

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

§98

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx svého systému xxxxxxx odpadních pneumatik, xxxxx zpětně odebral, x xx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího po xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx odpadní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálně v xxxxxxx stanoveném v příloze č. 7 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odstraňovány xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx skládky všech xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxx xxxxxxx nákladů

(1) Xxxxxxx pneumatik, distributor x poslední xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pneumatik xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x využití xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zejména xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odděleně uváděné xxxxxxx podle odstavce 1 nesmějí xxxxxxxx xxxxxxx známé xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx pneumatik povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x okamžiku uvedení xxxxxxxxxx na xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1.

§100

Přeshraniční xxxxxxxx použitých xxxxxxxxx

(1) Při přepravě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, z xx nebo přes xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpadem. Xx xxxxx xxxxxx xx povinen zajistit, xxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxx úřadům x inspekci x xxxxxxxxx

x) kopie daňového xxxxxxx podle zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx plátcem, a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx, xx pneumatiky xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx použití, nebo xxxxxx x tom, xx pneumatiky xxxx xxxxxx x protektorování, x

x) xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx použité xxxxxxxxxx xxxxxx odpadem.

(2) X xxxxxxx opětovnému xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx při provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx20), x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 10 let. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Celní xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkontrolovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx použitých pneumatik xx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xx musí xxx náklad xxxxxxxx x uspořádán xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx použití.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx x jejich přeprava xx nedovolenou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x přepravě xxxxxx14) v xxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) přepravované xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzorku xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx přípustnou xxxx opotřebení xxx xxxxx možnosti jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx použití,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx 10 xxx,

x) xxxxxxxxxxxx pneumatiky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§101

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a vozidla x xxxxxxxxx životností, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx s xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxx. x).

§102

Vymezení některých xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx účely tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx X1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x technické xxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx pozemních xxxxxxxxxxxx20),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) zpracováním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakákoli činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zpracování vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxx odstranění xxxxxxxxxxxx látek, xxxxxxxxx, xxxxxxx rozdělení, drcení, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx operace xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x jeho xxxxx,

x) zpracovatelem vozidel x ukončenou životností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx nakládání x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx; za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx nepovažuje xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx identifikační xxxxx vozidla (VIN),

f) xxxxxxxxxx částí vozidla xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, hnací a xxxxxxxxx mechanismus x xxxxxxxxxxxxxx, nápravy, xxxx xxxxxx pneumatik, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ovládacích x bezpečnostních prvků x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xxxxx-xx x vybrané vozidlo,

b) xxxxxxxx vozidlem s xxxxxxxxx životností xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx,

x) odstaveným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pro závady x xxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti by xx vyžádalo výměnu, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mechanismu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x které xx xxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx může poškodit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdraví xxxx, xxxx na xxxxxxx přístupném xxxxx, xxx xxxxxxxx vzhled xxxx,

x) neúplným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx interiéru x xxxxx,

x) vlastníkem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x podmínkách provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxx,

x) nebezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nebezpečná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx21), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx a kategorií xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x

1. xxxxx 2 xxxxxxxx 2.1 až 2.4 nebo 2.6 xx 2.8, pokud xxx x xxx X nebo X, 2.9, 2.10, 2.12 xxxx 2.13, pokud xxx x kategorii 1 nebo 2, 2.14, xxxxx xxx x kategorii 1 xxxx 2, nebo 2.15, xxxxx xxx x xxxx X xx X,

2. xxxxx 3 xxxxxxxx 3.1 xx 3.6, 3.7, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxx, 3.8, xxxxx má xxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx, 3.9 xxxx 3.10,

3. xxxxx 4 xxxxxx 4.1, xxxx

4. xxxxx 5 xxxxxx 5.1.

XXXXX II

POVINNOSTI XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX DÍLŮ XXXXXXXXXXX XX VYBRANÝCH VOZIDLECH, XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX VOZIDEL S XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX ODSTAVENÉHO XXXXXXX

§103

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x výrobců xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx by xxxxxxxx vybraného xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx oprávněnou xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxx zápornou xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx zpracovateli xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx částí, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 uzavře xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx smlouvu x xxxxxx oprávněnou ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx poskytnout zpracovatelům xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro demontáž x xxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx obsažené xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx prostřednictvím x xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx. Xxx xxxx dotčena xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx22).

(4) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vybraného xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x odčerpání všech xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) vývoji x xxxxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx dosaženém x xxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo samostatného xxxxxxxxxxx celku xxxxxxx23) xxxxxxxx pro vybraná xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx zpracovatelům xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, skladování x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx opětovně xxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobce dílů xxxxxxxxxxx ve vybraných xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů22).

§104

Předání xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Každý, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xx smí xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx výsledkem xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zařízení určených xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx pneumatikou, xxxxx xxx rovněž xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx odběru xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxx předáním xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx lidí x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxx zpracovat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x veřejného xxxxxx7), xxxxx je x xxxxxxxx způsobu nakládání x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x odstavcem 1.

(4) Xxx předání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx sběru vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx moc xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx evidována x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákona xxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx24), xxxxxxx xxxxxxxxx xx historickou původnost25) xxxx xxxxxxx xxxxxx 30 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely xxxx xxx xxxxx registrace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxxx odstaveného xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nachází odstavené xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vlastníka, obecní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla na xxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x umístění xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xx marném xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx obecním xxxxxx je x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx jeho předání xxxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxx 3 oprávněna xxxxxxxx na pozemek xx dobu xxxxxxxxx x provedení úkonu; xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx spojené x postupem podle xxxxxxxx 2 a 3 je povinen xxxxxxx obci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx bylo xxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxx placení xxxxxx xxxxxxx se postupuje xxxxx daňového xxxx.

XXXXX XXX

XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX S XXXXXXXXX ŽIVOTNOSTÍ

§106

Zařízení ke xxxxx xxxx zpracování xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X převzetí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zpracovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx životností. Xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provozovat pouze xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "povolení xxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jejich xxxxxx xxxx nakládáno xx xxxxxxxxxx plochách, x xxxx xxxx xxxxxxxxx evidenci xxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) a §109 xxxx. 2 písm. x).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§107

Xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Žadatel x xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, musí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přijímání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx žadatel disponuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

(3) X řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx ohledání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xx být xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xx xxxxxxx požadavků xxxxx §109 xxxx. 1, §109 xxxx. 2 xxxx. a), x) x x) x §109 odst. 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou xxxxx provozního řádu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x zařízení xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

§108

Xxxxxxxxxx provozovatele zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x odpadech xxxxxxx

x) xxxxxxx veškerá xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) převzít xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podstatné xxxxx x neobsahují xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x identifikačním čísle xxxxxxx (XXX); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vraku podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) odmítnout xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vozidla, xxxxx xxxxx označit xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx neúplné xxxxxxx, informovat xxxxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxxxx zániku xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné xxxxxxx xxxxx podle §13 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xxxxxx o podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx, nestanoví-li Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jinak,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprovádět xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx použití, xxxx-xx xxxxxxx zpracovatelem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x zajistit, aby xxxxxxx x neoprávněné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxx nebezpečných xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx (XXX) způsobem, xxxxx umožní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx x technickými požadavky,

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, pokud xxx xxxx sám,

k) xxxx průběžnou xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx x druzích x množství xxxxxx x x způsobech xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předaná ke xxxxxxxxxx x o xxxx odpady, xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110 a

o) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx zpracovatelem vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úplatu xx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností podle xxxxxxxx 1 písm. x) x

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. k).

§109

Xxxxxxxxxx zpracovatele xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) zbavit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xx omezily xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) vyjmout x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obsahující xxxxx, xxxx, kadmium xxxx xxxxxxxxxx chrom x zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zpracovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dále xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx demontáž xxxxxxx x ukončenou životností xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vozidla, s xxxxxxxx demontáže xxxxxxxxx, xxxx vozidlo x xxxxxxxxx životností xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, soustřeďovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxx možné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx použít xxxx xx tím účelem xxxxxx xxxx osobě,

c) xx-xx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx (XXX), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxx xxxxxx identifikaci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jinak nelze xxx xxxxxxxx použít; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxx xxxxxxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vozidla (VIN) xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vést xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x zasílat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a x způsobech nakládání x xxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x o xxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx a xx stanoveném xxxxxxx,

x) xxxx samostatnou evidenci xxxxxxxxx x xxxxx x opětovnému použití, xxxxx není zasílána x xxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xx požádání inspekce xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úplnost xxxxx x evidenci x xxxxxxx xxxxx písmene x).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx20), v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 95 % xxxxxx průměrné xxxxxxxxx x

x) opětovné xxxxxxx x recyklaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx částí v xxxxxxx xxxxxxx 85 % xxxxxx průměrné xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx částečně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou povinni xxxxxx prvnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doložit, xx xxxx xxxxxxx cíle xxxxx odstavce 3. X xxxxxxx, xx xxxxx zpracovatelé vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Opětovně xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xx byl podroben xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx odpadem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx díly z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 3.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx x odčerpány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odpad xxx provedení hodnocení xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x ukončenou životností,

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx před xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b),

c) xxxxxx demontáže xxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx x vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a způsob xxxxxx průběžné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. f),

e) rozsah x způsob xxxxxx xxxxxxxx materiálů x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. g),

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx účely plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx použitelných xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§110

Informační xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Informační xxxxxx xxx vedení xxxxxxxxx x vozidlech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x informací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §103 odst. 3.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo.

(3) X Xxxxxxxxxxx systému xx xxxxx

x) jméno, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx podle Číselníku xxxx x Číselníku xxxxxxxxx částí statutárních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx povolení provozu xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxxx xxxxx o xxxx zařízení, jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx sběru vozidel x xxxxxxxxx životností x x xxxxxxx, xx kterých byla xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx převzata, x xx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(4) Informační systém xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, pokud jde x xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(5) Xx Xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxx xxxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxx x aktualizovat xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xx xxxx změnu.

(6) Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a), x) a x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxx xxxxx xx Informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x d).

§111

Xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností ke xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxx xxxx být poskytnuto x nácviku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx26) xxxx x xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx automobilů.

(2) Xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxx vozidlo x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxx, xx povinna xx po naplnění xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx který jí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zpracovateli.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX VOZIDEL A XXXXXX ČÁSTÍ

§112

(1) Xxx xxxxxxxx použitých xxxxxxx xxxx xxxxxx částí xx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx

x) kopii xxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx plátcem,

b) xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich částí x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravovaného xxxxxxxxx xxxxxxx k provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vozidla.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx možná,

a) xxxxx xxxx předpokládaná xxxx xxxxx x xxxxx xxxx opravy xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxxxx pochybností o xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx oprávněny xxxx xxxxxxxx vyzvat, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx 30 xxx a xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx registrace vozidla x xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx vozidel xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích xxxx uchováváno xxx xxxxxxxxxxx xxxxx; na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx inspekce xx xxxx držitel xxx xxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xx historickou xxxxxxxxx xx účelem registrace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Ověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k provozu xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx x dokumentaci, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 2 xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vystavuje xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vykonávat znaleckou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx27) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x českém, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jazyce.

(5) Xxx přepravě použitých xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxx ni xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx uspořádán, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx přepravovaná xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx chráněny xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx xx považují xx odpad x xxxxxx přeprava xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odpadů14) x xxxxxxx, že

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, nebo

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxx nákladu xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx posouzení opravitelnosti xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx

§113

Xxxxxxx poplatku

Poplatníkem emisního xxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) vlastník xxxxxxx,

x) nový xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx vlastníka, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x změnu xxxxxxxxxxxxx.

§114

Předmět xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatku je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx N1 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Poplatková xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx X1 xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 nebo N1 x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxx silničního vozidla xxxxxxxxx M1 xxxx X1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§115

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx minimálně xxxxx hodnoty xxxxx XXXX 3,

x) historické xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxx xxxxxx doklad x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx XXX nebo ZTP-P x jeho xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník nebo xxxx xxxxxxx osoba, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX-X xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu,

b) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxx dědictví xxxx odkazu,

2. xxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxx, xxxx

3. zániku xxxxxxxxxx xxxxx manželů, xxxx

x) xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí

1. o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x odúmrti.

§116

Výše xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x závislosti na xxxxxxx mezních xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) 3 000 Xx v případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx EURO 2,

x) 5 000 Xx x případě splnění xxxxxxx xxxxxx emisí XXXX 1, nebo

c) 10 000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX 1.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§117

Rozpočtové xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Správa poplatku

§118

Správce xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119

Placení xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §114 xxxx. 2.

(2) Xxxxx-xx poplatek xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zastaví xxxxxx x zápisu xxxxx §114 odst. 2.

(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x prodlení xxxxxxxx.

(4) Správce xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doklad x uhrazení poplatku. Xx xxxxxxx musí xxx uvedeno identifikační xxxxx xxxxxxx (XXX) xxxx číslo karoserie, xxxxxxxxx podvozku. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx správce poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§120

Zánik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx zaniká x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx toto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zaniká xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xx 1 xxxx od vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx dni, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§121

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) se xxxxx výrobku s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části x xxxxxxx x §4,

b) x rozporu x §14 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností,

c) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §104 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §104 xxxx. 5 drží xxxx xxxxxxxxxx více xxx 3 xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §105 xxxx. 4 xxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx úřadem vstup xx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx do 100 000 Xx.

§122

Přestupky výrobce

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §10 xxxx xxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výrobě xxxxxxxxx xxxxxxx stanovených v §6 nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x §7,

x) x rozporu x §12 odst. 1 xxxxxxxxx na vlastní xxxxxxx zpětný odběr xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx zpracování x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) neinformuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx konečné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1, §15 xxxx. 2, §63, 82, 95 nebo §103 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx,

x) xxxx výrobce, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 3,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 5,

f) x xxxxxxx x §19 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx žádost x xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx údaje,

h) x xxxxxxx x §23 xxxx. 3 xxxx §24 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvu změnu xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx v Xxxxxxx výrobců,

i) xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 1,

j) x xxxxxxx x §28 xxxx. 1 nezpracuje xxxx nezašle xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §29 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx x roční xxxxxx x výrobcích s xxxxxxxxx životností po xxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx x §29 písm. x) xxxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prokazující, xx nakládání s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky tvořící xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x §24 odst. 1 xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozovatelem kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxx xxx kolektivním plnění xxxxxxxxxxx x §45,

x) xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §62 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx x §80 odst. 1,

x) nesplní některou x xxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxxx odebraného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §67,

x) x xxxxxxx x §68 xxxx. 3 neposkytne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nutné xx xxxxxxxxxx odpadního xxxxxxxxxxxxxxx, včetně přípravy x opětovnému použití,

r) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §70 nebo 71,

s) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který současně xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, nevede xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx pneumatiky xxxxx §94 xxxx. 2,

x) xxxx výrobce pneumatik xxxxxxx ve výroční xxxxxx xxxxx xxxxx §97 odst. 4, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx x §103.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x),

x) 1 000 000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx x), x) xxxx x), nebo

c) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x), i), p) xx x) nebo x).

§123

Přestupky xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) zpětně neodebírá xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1,

x) nepředá xxx zbytečného odkladu xxxxxx odebraný výrobek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx možné xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovených v §18 odst. 3, §66 xxxx. 3 xxxx 4 nebo x §88 xxxx. 2,

x) v rozporu x §66 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx konečného xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x).

§124

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 5 xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxxxxx a pověřených xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §23 xxxx. 6 xxxxxxxxx x Seznamu xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx x výrobcích x pověřených zástupcích,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx §39 xxxx. 3 nebo §44 xxxx. 4 xxxx 5,

x) x rozporu x §40 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx předmětem činnosti xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1, 2, 5 xxxx 6 xxxx x §42 odst. 2,

x) x rozporu x §41 odst. 3 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x množství xxxxxxxxx výrobků uvedených xx xxx xxxxxxxx, x nímž xxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx, nebo x xxxx xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §41 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetek,

g) xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §44 xxxx. 1 až 3 nebo 6,

x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §46,

i) x rozporu s §47 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobce x xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx odpadem,

j) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rezervy xxxxxxxxxxx v §48,

x) x rozporu x §49 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stejnopis xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x rozporu x §49 xxxx. 4 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x §49 xxxx. 5 xxxxxxx v evidenci xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx výrobků s xxxxxxxxx životností,

l) nevede xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx stanoveném rozsahu xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx x rozporu s §50 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ministerstvu,

m) x xxxxxxx x §51 odst. 1 xxxx §57 xxxx. 6 nezpracuje xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren xxxx xx nezašle xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §52,

x) poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ověření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §53 odst. 1 xx 4, nebo

p) x xxxxxxx x §84 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx zajištění plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 5 000 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) xx x), xxxx

x) 10 000 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), d), x) xx h) xxxx x).

§125

Xxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §4,

x) x xxxxxxx x §14 xxxx. 3 xxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxx být xxxxxx, xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobek s xxxxxxxxx životností xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §14 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x §17 odst. 2 písm. x) xx x) xxxx x xxxxxxx s §17 xxxx. 3 xxxx. x) rozebírá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x §17 xxxx. 2 písm. x),

x) x xxxxxxx x §27 xxxx. 3 xxxx §50 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxx zpětně odebrala, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo x nimiž xxxxx xxxxxxxxx, současně xxxx xxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx s provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému smlouvu x xxxxxxxxxxx plnění xxxxx §42 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 5,

g) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniklo, xxxxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 odst. 1 xx 3,

h) x rozporu s §61 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxx si xxxx xxxxxxxxxx zástupce v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx výrobce, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx odběr, xxxxxxxxxx, využití a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zpětný odběr, xxxxxxxxxx a využití xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 1 xxxx §99 xxxx. 1, xxxx

2. uvádí xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §73 xxxx. 2 xxxx §99 odst. 2,

j) xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory x xxxxxxx x §78 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §78 odst. 3,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx snadného a xxxxxxxxxx vyjmutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x §81 xxxx. 1 xxxx 2,

l) x xxxxxxx x §85 xxxx. 3 xxxxx xxx prodeji xxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, zpracování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx x §69 xxxx. 1 xxxx 2, §89, §90 xxxx. 1, §90 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxx §98,

n) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o recyklační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx podle §90 xxxx. 2 xxxx. x),

x) jako provozovatel xxxxxxx elektrárny x xxxxxxx s §72 xxxx. 1 nezajistí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx splnění povinností x xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §74,

2. xxxxxxx pneumatiky xxxxxxxxxxx x §100, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx stanovených x §112,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek uvedení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx trh nebo xx xxxxx podle §79,

x) xxxxx protektorované xxxxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx x xxxxxxx x §94 xxxx. 3,

x) xxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx technického xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §103 xxxx. 5 neposkytne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx stanovených x §104,

x) v xxxxxxx x §105 xxxx. 4 xxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx pozemek,

v) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §106 odst. 1 xx 3, nebo

w) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §106 xxxx. 4 xxxx 5, §108 xxxx. 1, §109 xxxx. 1 xx 3 xxxx 5 xxxx §110 xxxx. 5.

(3) Xx přestupky lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. i), l) xxxx x),

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 písm. x), x), x), x) xxxx x),

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x), x), x), x), x) až x), x) xx x), nebo

d) 10 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx g).

§126

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxx-xx x přestupky xxxxx §121,

x) xxxxxxxx, xxx-xx o přestupky xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xx x), §123 xxxx. x) x x), §124, §125 odst. 1 x §125 xxxx. 2 xxxx. x) xx g) x x) xx x),

x) xxxxxxxx xxxx krajský xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §125 xxxx. 2 písm. x) až x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §122 odst. 1 xxxx. x) x §125 odst. 2 písm. x) xx k),

e) xxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §123 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §122 odst. 1 písm. x) xxxx c), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx ode dne, xxx provozovateli kolektivního xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx, zaniklo oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx se xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1, §13, §15 odst. 2, §63, 82 a 95 xx vztahu x vybraným xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxx na xxx xxxx do xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne zániku xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému podle xxxx xxxxx, jsou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajským xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx rozpočtu, xx xxxxxxx xx xxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pokutu xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou příjmem xxxxxxxx Státního fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx pokuta xxxxxxx inspekcí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx obce, xx xxxxxx x pokuty x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx této xxxx a z 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx došlo x porušení povinnosti xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx přestupku zajistil xxxxxxxxxx následků xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo obnově xxxxxxxxxxxxx stavu a xxxxxxx pokuty by xxxxxxxx k xxxxxxxx xx učiněná xxxxxxxx xxxxx k nepřiměřené xxxxxxxx. Z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX

§127

Xxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vybraných výrobků x xxxxxxxxx s xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx vykonávají

a) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) krajské xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x poskytují xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx s výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§128

Ministerstvo

(1) Xxxxxxxxxxxx řídí xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou životností x xxxxxxxxx x xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, jak xxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx

1. Xxxxxx výrobců,

2. Xxxxxxx x

3. Informační xxxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. xx věcech xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx podle §22 xxxx. 3, §23 xxxx. 4 a §24 xxxx. 3 x

2. x xxxxxxxx x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx ze zvláštního xxxxxxxx xxxx podle §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx x

1. žádosti x vydání oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. změně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxxxx, pachtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x

5. zrušení oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) vede xxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx v xxxxxxxxx x zápis xx Xxxxxxx xxxxxxx, x oznámeních xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx předložených osobou xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního systému,

3. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x výrobcích x ukončenou xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx Registru,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5, §48 xxxx. 6 a §50 xxxx. 5,

6. xxxxxxxx xx zprávách x xxxxxxx xxxxx §53,

7. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx a

8. xxxxxxx xx Informačního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx,

2. Xxxxxxx,

3. Informační xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x

5. souhrnné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ukládá xxxxxxxx x xxxxx xxx zjednání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytuje orgánům Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx intervalech xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx a s xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pravidlech xxx xxxxxxx recyklační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx18) x

x) xxxxxxxxx pravidelný xxxxxx v každé xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) správním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu z xxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx s výrobky x xxxxxxxxx životností x

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx vyplývajících x jiných právních xxxxxxxx28).

(5) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx z Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx úřadům xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) Státnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§129

Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x řízení x

x) xxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx zástavě xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§130

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, podnikajícími xxxxxxxxx xxxxxxx a obcemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx §131 xxxx. 1 xxxx. x) až x) ke kontrole xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx uložit xxxxxxxx x xxxxx xxx zjednání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx spolupracuje s xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, Policií Xxxxx xxxxxxxxx x orgány Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, popřípadě dalšími xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x obcemi x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§131

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx elektrozařízení x xxxxxxx nebo akumulátorů xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na trh xxxx xx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxx x bezpečné xxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) oddělené xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx odpadními xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů x přenosných baterií xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx odpadních elektrozařízení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x odpadních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx místa, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dále

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx nebo xx oběhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nebo xx xxxxx pozastavit; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu xxxxxx xxxx, jestliže nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §78 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx z trhu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x němu již xxxxx, x

x) ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x trhu xxxxx §78 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§132

Xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Celní xxxx při dovozu xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx, xxx

x) pro dovážené xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx za plnění xxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) dovážené xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx údaji v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxx porušován xxxxx xxxxxxxxx x §78 xxxx. 1.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží do xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx, jestliže

a) dovážené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx porušen xxxxx xxxxxxxxx x §78 xxxx. 1, xxxx

x) xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povinností xxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx; o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx kontroluje, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, vozidel x jejich xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy vydanými x xxxx provedení.

(4) Xxxxx xxxx xx xxx kontrole xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xxxx vyžádat xxxxxxxx xxxxx inspekce.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx evidencí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o

a) xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxx které byly x těchto xxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx byly xxxxxxxx xx České republiky xx zemí, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx poskytují x xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxx xxxxxxx prohlášení,

c) datum xxxxxx xxxx vývozu,

d) xxxxx xxxxx,

x) sazební xxxxxxxx,

x) xxxx, z xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx do xxxxx bylo vyvezeno,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, hmotnosti xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidel nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) v xxxxxxx xxxxxxx x dostupné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x přepravě xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x pneumatik.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§133

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx příslušný krajský xxxx, v jehož xxxxxx xx provozováno xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx kontrola xxxx.

§134

Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx dodržována xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx správních orgánů xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě x xxxxx xxx zjednání xxxxxxx a

c) je xxxxxxxx xxxxxxxx poplatku x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§135

Kontrola x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx předcházení vzniku xxxxxx x vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx životností podle xxxxxx zákona xx xxx xxxxxx své xxxxxxxx prokazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx pověřením xx kontrole, xxxxxxxxx, xx xxxx držitel xx zaměstnancem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx průkazu a xxxxxxxxx kontrolní orgán xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§136

(1) Ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, §50 xxxx. 5, §51 xxxx. 1 x §57 odst. 6 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, pro které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§137

Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zřizovat xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx posuzuje xx xxxxxxx bilance počtu xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x 1. xxxxx.

§138

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§139

Výkon xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

§140

(1) Povinnosti xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx výrobkům, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 185/2001 Sb., o odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v rozsahu, x jakém xxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výrobcem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31g xxxx. 1 xxxx. x), §37n odst. 2 xxxx §37p xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Kauce xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené §31 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx x provozovatele xxxxxxxxxxxx systémů, kterým xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, platí pro xxxxxxxxxx xxxxx zprávy xx xxx 2020 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §31f odst. 1, §31o odst. 2 xxxx. x), §37h xxxx. 2, §38 xxxx. 10 x §38f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §28, 51 x §57 xxxx. 6 tohoto xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx zprávy o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobami xx rok 2021.

(4) Xxx xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx kolektivní systém xxxxx §142 xxxx. 1 platí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx rok 2020 x 2021 x xxxx zaslání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §31o odst. 2 xxxx. x), §37h xxxx. 2 a §38f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxxxx xxxxxx poprvé xx rok 2022.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx získané x xxxxxxxxxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren xxxxx §37p xxxx. 2 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na trh xx dne 1. xxxxx 2013 xx xxxxxxxxxx, využití a xxxxxxxxxx, xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx příspěvky xxxxxxxxxxxxx solárních elektráren x těmto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrárny xxxxxxxxxx xxxxx §37p xxxx. 2 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx do xxx 1. xxxxx 2013 xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x odstranění, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 tohoto xxxxxx. Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpadními xxxxxxxxx panely xxxxxxxxx xx trh do xxx 1. xxxxx 2013 a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx vyhláškou č. 352/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi (xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx odběr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx xxx 1. ledna 2013, které xxxx xxxxxxxx solárních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xXx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vytvořené xxxxx §37k xxxx. 7 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx jako ke xxx 31. xxxxxxxx 2020.

§141

(1) Registr xxxx xxxxxxxx odběru xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx.

(2) Dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx

x) Xxxxxx výrobců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x rozsahu, x xxxx nezahrnuje xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za Xxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxx §20 odst. 3 xxxx. x),

x) Seznam xxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, za Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxx. x) x

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx Seznam xxxxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxx. c).

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x Seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx xxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxxxx osoba, která xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx povinných osob x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, jsou xxxxxxx postupem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx výrobců xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx požadovanému xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx 120 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Návrh xx xxxxx xx Seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo Seznamu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zpětného odběru xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx podal xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, výrobce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx trh xxxxxxxxxx x o xxxx nebylo pravomocně xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx žádost x xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1. Řízení x této xxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §21 xxxx. 3 x 4.

(5) Xxxxxx o návrhu xx zápis xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §37h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx sledování xxxx vybraných xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

§142

(1) Kolektivní xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 185/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx zápisu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §37h xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxx výrobců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx toto oprávnění xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx 31. prosince 2022 nebo do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx předmětem xx xxxxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2022. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §37h odst. 1 xxxx. c) zákona x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx výhradně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx solární xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx časového xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x §37 xxxx. 3, a xx po dobu, xx kterou oprávnění xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x její xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx. Ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx solárních xxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx do xxx 1. xxxxx 2013, xx použije xxx zpracování xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou životností §51 xxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpadními xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx 1. xxxxx 2013 xx xxxxxxx §72 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Oprávnění xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xx základě xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxx z důvodu, xx osoba oprávněná xxxxxxxxxx kolektivní systém xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx zápis xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx osoba oprávněná xxxxxxxxxx kolektivní systém xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx §44 xxxx. 2 xxxx xxxx, xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx povinni xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022 xx xxxxxxx s tímto xxxxxxx.

§143

(1) Zařízení xx xxxxx xxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může být xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x využívání, xxxxxxxxxxxx, sběru nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx platný v xxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xx dobu 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxx kratší. Xxxx-xx xxxx uplynutím xxxx, xx kterou xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxx povinnosti u xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jakož x pro práva x xxxxxxxxxx x xxxx související, xx xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká, xxxxx xxx u xxxxxxx xxxxx vznikla xxxxxxxxxx povinnost u xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx osvobozen.

§144

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx byl xxxxxxx x souladu se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 ze xxx 9. xxxx 2015 x postupu při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§145

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2023.

v x. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x..

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 542/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxx tepelnou xxxxxx

2. Obrazovky, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ploše xxxxx než 100 xx2

3. Světelné xxxxxx

4. Xxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 50 cm, xxxxx zařízení náležejících xx skupin 1, 2 x 3, xxxxxxxxxx xxxxx jiného:

domácí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, spotřební xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx obraz, xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu, výdejní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx elektrického proudu

5. Xxxx zařízení, xxxxxxx xxxxx vnější rozměr xxxxxxxxxxx 50 xx, xxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 1, 2, 3 x 6, zahrnující xxxxx xxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, svítidla, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx či xxxxx, xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxx volný xxx x sporty, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx automaty, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

6. Malá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 542/2020 Sb.

Minimální úroveň xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx letech

2021

2022 x násl.

%

%

Odpadní elektrozařízení (xxxxxxx xxxxxxx)

65

65

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1

65

65

Odpadní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2

65

65

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3

65

65

Odpadní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory

45

45

Odpadní xxxxxxxxxx (xxxxxxx skupiny)

70

80

Příloha x. 3 x zákonu x. 542/2020 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

X

X

%

%

1.

85

80

2.

80

70

3.

-

80*

4.

85

80

5.

75

55

6.

75

55

Xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx X a X xxxxxxxx:

X - využití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsoby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

X - recyklaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

* xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 542/2020 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

47.11 Xxxxxxxxxx x převahou xxxxxxxx, xxxxxx x tabákových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plochy přesahuje 200 x2

47.19 Xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud velikost xxxxxxxx xxxxxx přesahuje 200 x2

47.29 Xxxxxxx xxxxxxxxxx s potravinami xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx velikost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 200 x2

47.41 Xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x softwarem

47.42 Xxxxxxxxxx x telekomunikačním xxxxxxxxx

47.43 Maloobchod x xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx

47.52 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, sklem x potřebami xxx xxxxxx

47.54 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

47.59 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx a ostatními xxxxxxx převážně pro xxxxxxxxx xx specializovaných xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 200 m2

47.64 Xxxxxxxxxx xx sportovním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx prodejní xxxxxx přesahuje 200 x2

47.65 Maloobchod x xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx prodejní xxxxxx xxxxxxxxx 200 x2

47.77 Maloobchod x xxxxxxxx, hodinkami a xxxxxxx

47.78 Xxxxxxx maloobchod x novým zbožím xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx velikost prodejní xxxxxx xxxxxxxxx 200 x2

47.78.1 Maloobchod x xxxxxxxxxxxxx x optickým xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prodejců xxx xxxxxxxx kódem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. prosince 2006, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx (EHS) x. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx ES x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x sdělení Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 18. xxxx 2007 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (CZ-NACE).

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxx č. 542/2020 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx 65 % xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx, xxxxxx recyklace xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx technicky xxxxxxxxxxxx xxx nadměrných xxxxxxx

2. Xxxxxxxxxxxx baterie a xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx 75 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a akumulátorů, xxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxx na nejvyšší xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx nákladů

3. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Příloha x. 6 x xxxxxx x. 542/2020 Sb.

Skupiny xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxx x čtyřkolky

2. Xxxxxx pneumatiky, pneumatiky xxx xxxxxxx xxxxxxx x lehká xxxxxxxx xxxxxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx pneumatiky xxxxxx xxx 17,5 xxxxx;

Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx průměrem pneumatiky xxxxxx než 17,5 xxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vnitřním xxxxxxxx xxxxxxxxxx 17,5 xxxxx x xxxxxx;

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřním xxxxxxxx xxxxxxxxxx 17,5 xxxxx x xxxxxx

4. Pneumatiky xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx traktory nebo xxxxxx

5. Průmyslové pneumatiky xxx nakládací xxxxxx, xxxxxxxxxxx techniku a xxxxx xxxxxx;

Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Xxxxxxxxxx xxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx než xxxxxxx

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxx č. 542/2020 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

2021

2022

2023

2024 x xxxx.

X

100 %

100 %

100 %

100 %

X

10 %

5 %

25 %

30 %

Způsoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx X a X xxxxxxxx:

X - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přípravy x opětovnému xxxxxxx

X - recyklaci x xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx odpadních pneumatik

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 542/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021, x výjimkou ustanovení §69 odst. 2 xxxx. c), xxxxx xxxxxx účinnosti 1.7.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX xx dne 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Xxxxxx 1357/2014/EU, xxxxxxxx Xxxxxx 2015/1127/EU, xxxxxxxx Xxxx 2017/997/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2018/851/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/19/EU xx dne 4. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (OEEZ), xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2018/849/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/66/ES ze xxx 6. září 2006 x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x akumulátorech x x zrušení xxxxxxxx 91/157/EHS, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/11/XX, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2008/12/XX, směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/103/XX, směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/56/XX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2018/849/EU.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/56/XX xx xxx 20. listopadu 2013, xxxxxx se mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/66/ES x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxx xx trh xxxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx obsahujících xxxxxxx, xxxxx xxxx určené xx bezšňůrových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nízkým xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx Komise 2009/603/XX. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/53/ES xx xxx 18. xxxx 2000 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/525, xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/63/XX, xxxxxxxxxx Komise 2005/438/XX, xxxxxxxxxx Xxxx 2005/673/XX, xxxxxxxxxx Komise 2008/689/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/33/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/112/XX, xxxxxxxxxx Xxxxxx 2010/115, xxxxxxxx Xxxxxx 2011/37/XX, xxxxxxxx Xxxxxx 2013/28/XX, xxxxxxxx Komise 2016/774/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2018/849/XX.

2) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 493/2012 xx xxx 11. června 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/66/ES.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/290 xx dne 19. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zpráv výrobců xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do registru.

3) §1820 občanského xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) Xxxxxxxxx zákon č. 22/1997 Sb., o technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 481/2012 Sb., x xxxxxxx používání xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx x elektrických a xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) §9496 xxxxxx x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Vyhláška č. 337/2011 Sb., x energetickém štítkování x ekodesignu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

7) Například xxxxx č. 73/2012 Sb., o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1005/2009 xx xxx 16. září 2010 x xxxxxxx, xxxxx poškozují xxxxxxxx xxxxxx, v platném xxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 517/2014/EU xx xxx 16. dubna 2014 x xxxxxxxxxxxx skleníkových xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 842/2006, xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně veřejného xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 ze xxx 14. června 2006 x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

9) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10) §22 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §405 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

12) Zákon č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx znečištění, x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx č. 517/2014/EU.

14) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006, x xxxxxxx xxxxx. .

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1418/2007 xx xxx 29. xxxxxxxxx 2007 o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx v příloze XXX nebo XXXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1013/2006, xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx hranice, x xxxxxxx xxxxx.

15) Zákon č. 73/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1005/2009, v platném xxxxx. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 517/2014/EU, x xxxxxxx xxxxx.

16) Zákon č. 526/1990 Sb., x cenách, ve xxxxx pozdějších předpisů.

17) Xxxxxxxxxx Rady XXXX X(2001) 107 x konečném znění x revizi xxxxxxxxxx X(92) 39 v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

18) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 493/2012 ze xxx 11. června 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/66/XX.

19) Xxxxxxxxx zákon č. 355/2014 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 221/2006 Sb., x vymáhání xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnictví x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Vyhláška č. 341/2014 Sb., x schvalování technické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a směsí, x změně a xxxxxxx xxxxxxx 67/548/EHS x 1999/45/XX x x změně xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x platném xxxxx.

22) Například xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 527/1990 Sb., x vynálezech x xxxxxxxxxxxx návrzích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 207/2000 Sb., x xxxxxxx průmyslových vzorů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

23) §2 odst. 9 xxxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) §2 odst. 4 xxxxxx x. 56/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

25) §79b x 79c xxxxxx č. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Zákon č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Xxxxx č. 170/2018 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx. nebo xxxxx s odpovídající xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.