Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2022 do 30.06.2023.


Zákon o výrobcích s ukončenou životností

542/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Základní pojmy §3

HLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Díl 1 - Všeobecné povinnosti

Předání výrobku s ukončenou životností §4

Podmínky týkající se ohlašování podle zákona o odpadech §5

Díl 2 - Předcházení vzniku odpadu při výrobě a uvedení vybraných výrobků na trh

Povinnosti při výrobě vybraných výrobků §6

Povinnosti při uvedení vybraných výrobků na trh §7

ČÁST DRUHÁ - ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE NEBO AKUMULÁTORY A PNEUMATIKY

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Působnost §8

Způsoby plnění povinností výrobcem §9

Odpovědnost distributora §10

Pověřený zástupce §11

HLAVA II - ZPĚTNÝ ODBĚR

Zajištění zpětného odběru výrobků s ukončenou životností §12

Informování konečného uživatele a osvětová činnost §13

Předání a převzetí výrobku s ukončenou životností §14

Místa zpětného odběru §15

Spolupráce s obcemi §16

Způsob provedení zpětného odběru a nakládání se zpětně odebranými výrobky s ukončenou životností §17

Práva a povinnosti posledních prodejců §18

Registr §19

HLAVA III - SEZNAM VÝROBCŮ

Zřízení Seznamu výrobců §20

Návrh na zápis do Seznamu výrobců §21

Zápis do Seznamu výrobců §22

Změny zapsaných údajů §23

Vyřazení osoby ze Seznamu výrobců §24

Řízení ve věcech Seznamu výrobců §25

Zveřejnění Seznamu výrobců §26

HLAVA IV - EVIDENČNÍ A OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

Evidence §27

Roční zpráva §28

Uchovávání a kontrola údajů §29

Zveřejňování údajů §30

HLAVA V - INDIVIDUÁLNÍ SYSTÉM

Kauce §31

Použití peněžních prostředků kauce §32

Ukončení plnění povinností výrobce v individuálním systému §33

HLAVA VI - KOLEKTIVNÍ SYSTÉM

Provozování kolektivního systému §34

Podmínky vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §35

Žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §36

Rozhodnutí o žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §37

Změny oprávnění k provozování kolektivního systému §38

Společná ustanovení o oprávnění k provozování kolektivního systému §39

Předmět činnosti provozovatele kolektivního systému §40

Některá omezení provozovatele kolektivního systému §41

Povinnosti a omezení společníků provozovatele kolektivního systému §42

Zvláštní vztah k provozovateli kolektivního systému nebo k jeho společníkovi §43

Povinnosti provozovatele kolektivního systému §44

Povinnosti výrobců při kolektivním plnění §45

Hospodaření provozovatele kolektivního systému §46

Vrácení příspěvku na zajištění nakládání s výrobkem s ukončenou životností §47

Rezerva §48

Vzájemná spolupráce mezi provozovateli kolektivních systémů §49

Evidence §50

Roční zpráva §51

Uchovávání a kontrola údajů §52

Ověřování údajů §53

Kontrola nad činností provozovatele kolektivního systému §54

Zánik oprávnění k provozování kolektivního systému §55

Převod peněžních prostředků při zániku oprávnění k provozování kolektivního systému §56

Kolektivní systém pro solární panely §57

HLAVA VII - ELEKTROZAŘÍZENÍ

Působnost §58

Skupiny elektrozařízení §59

Vymezení některých pojmů v oblasti elektrozařízení §60

Pověřený zástupce §61

Označování elektrozařízení §62

Informace pro konečné uživatele §63

Předání odpadních elektrozařízení konečným uživatelem §64

Zpětný odběr odpadních elektrozařízení §65

Povinnosti posledních prodejců §66

Opětovné použití zpětně odebraného elektrozařízení §67

Zpracování odpadních elektrozařízení §68

Povinnosti zpracovatele odpadních elektrozařízení §69

Financování nakládání s odpadním elektrozařízením pocházejícím z domácností §70

Financování nakládání s odpadním elektrozařízením nepocházejícím z domácností §71

Financování nakládání s některými odpadními solárními panely §72

Oddělené uvádění nákladů §73

Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení §74

HLAVA VIII - BATERIE NEBO AKUMULÁTORY

Působnost §75

Skupiny baterií nebo akumulátorů §76

Vymezení některých pojmů v oblasti baterií nebo akumulátorů §77

Podmínky uvedení baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu §78

Prokazování splnění podmínek uvedení baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu §79

Označování baterií nebo akumulátorů §80

Požadavky na bezpečné vyjímání baterií nebo akumulátorů §81

Informace pro konečné uživatele §82

Předání odpadních baterií nebo akumulátorů konečným uživatelem §83

Baterie nebo akumulátory zabudované nebo přiložené k elektrozařízení §84

Zpětný odběr odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů §85

Zpětný odběr odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů §86

Zpětný odběr odpadních průmyslových baterií nebo akumulátorů §87

Povinnosti posledních prodejců §88

Zpracování odpadních baterií nebo akumulátorů §89

Povinnosti zpracovatele odpadních baterií nebo akumulátorů §90

HLAVA IX - PNEUMATIKY

Působnost §91

Skupiny pneumatik §92

Vymezení některých pojmů v oblasti pneumatik §93

Protektorované pneumatiky §94

Informace pro konečné uživatele §95

Předání odpadních pneumatik konečným uživatelem §96

Zpětný odběr odpadních pneumatik §97

Zpracování odpadních pneumatik §98

Oddělené uvádění nákladů §99

Přeshraniční přeprava použitých pneumatik §100

ČÁST TŘETÍ - VOZIDLA

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Působnost §101

Vymezení některých pojmů v oblasti vozidel §102

HLAVA II - POVINNOSTI VÝROBCŮ VYBRANÝCH VOZIDEL A VÝROBCŮ DÍLŮ POUŽÍVANÝCH VE VYBRANÝCH VOZIDLECH, POVINNOSTI PŘI ZBAVOVÁNÍ SE VOZIDEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ A ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO VOZIDLA

Povinnosti výrobců vybraných vozidel a výrobců dílů používaných ve vybraných vozidlech §103

Předání vozidel s ukončenou životností §104

Odstranění odstaveného vozidla §105

HLAVA III - SBĚR A ZPRACOVÁNÍ VOZIDEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ

Zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností §106

Povolení provozu zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností §107

Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností §108

Povinnosti zpracovatele vozidel s ukončenou životností §109

Informační systém pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností §110

Poskytnutí vozidla s ukončenou životností ke zvláštním účelům §111

HLAVA IV - PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA POUŽITÝCH VOZIDEL A JEJICH ČÁSTÍ §112

HLAVA V - EMISNÍ POPLATEK

Díl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §113

Předmět poplatku §114

Osvobození od poplatku §115

Výše poplatku §116

Rozpočtové určení poplatku §117

Díl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §118

Placení poplatku §119

Zánik poplatkové povinnosti §120

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §121

Přestupky výrobce §122

Přestupky posledního prodejce §123

Přestupky provozovatele kolektivního systému §124

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §125

Společná ustanovení k přestupkům §126

ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti výrobků s ukončenou životností §127

Ministerstvo §128

Ministerstvo průmyslu a obchodu §129

Inspekce §130

Česká obchodní inspekce §131

Orgány Celní správy České republiky §132

Krajský úřad §133

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §134

Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků a nakládání s výrobky s ukončenou životností §135

ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Společná ustanovení §136 §137 §138 §139

Přechodná ustanovení §140 §141 §142 §143

Oznámení technického předpisu §144

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §145

Příloha č. 1 - Skupiny elektrozařízení

Příloha č. 2 - Minimální úroveň zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v jednotlivých letech

Příloha č. 3 - Minimální úroveň využití odpadních elektrozařízení

Příloha č. 4 - Ekonomické činnosti posledních prodejců

Příloha č. 5 - Minimální recyklační účinnost procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů

Příloha č. 6 - Skupiny pneumatik

Příloha č. 7 - Minimální úroveň využití odpadních pneumatik

INFORMACE

542

XXXXX

xx xxx 1. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x upravuje

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx nakládání x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx x vybraných xxxxxxx a x xxxxxxx nakládání x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xx xxxxxxxx xx vybrané xxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xx trh xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx či příslušenství xxxxxx výrobků, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx trh xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx nakládání s xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx.

(3) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx bezpečnostních xxxxx Xxxxx republiky, včetně xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx nebo vojenským xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx mohou plnit xxxx xxxxxx pouze xxxx součást xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx panely,

c) xxxxxxxxxxxxxxx určená xxx xxxxxxx do xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx průmyslová xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx navrženo a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx instalací,

f) nesilniční xxxxxxxx stroje xxxxxx xxxxxxx x profesionálnímu xxxxxxx,

x) elektrozařízení specificky xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx, která nejsou xxxxx dostupná xxx xxxxxxxxxxxx,

x) zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x aktivní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky,

i) xxxxxxxxx,

x) baterie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx bezpečnostních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxx vyslání xx xxxxxxx a

k) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vozidlo,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobek, který xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x výrobě, xxxxxxx x měření xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 1 000 V xxx xxxxxxxx proud x 1 500 X xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx elektrozařízením xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odpadem, xxxxxx xxxxx jeho komponentů, xxxxxxxxxxxxx x spotřebních xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pocházející x domácností xxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx-xx elektrozařízení xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, možné použít xxx x xxxxxxxxxxxx, xxx x jinými xxxxxxxxx uživateli,

f) xxxxxxx xxxx akumulátorem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx chemické xxxxxxx, který xx xxxxxx x jednoho xxxx xxxx primárních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx článků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odpadní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátor, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pružná xxxxxxx sestavy xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx syntetického xxxxxxx x vyztužujících xxxxxxxxx bez ráfku, x xxxxxxxx xxxx x použití xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx kole xxxx xx osobním zdravotnickém xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx nebo kompenzační xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odpadem,

j) xxxxxxxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlo, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení, xxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pneumatik xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx elektrozařízení

1. podnikatel xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxx xx způsob xxxxxxx, xxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxx jménem, xxxxxxxxx známkou xxxx xxxxx označením s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "vlastní xxxxxx") vyrábí a xxxxx na xxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo si xxxxxxxxxxxxxxx nechává vyrobit xx navrhnout x xxxxx je pod xxxxxxx značkou na xxx,

2. xxxxxxxxxx usazený x Xxxxx republice, xxxxx xxx xxxxxx xx způsob xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx na xxxxx3) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyrobená xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xx nich xxxxxxx xxxxxx osoby xxxxx xxxx 1; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xx považuje xxx účely tohoto xxxxxx za xxxx xxxxxxx xx trh,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx, xxxx

4. podnikatel, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx3) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx České republiky x xxxxxx xxxxx, xxx xx usazen,

n) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx prodeje, xxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx dálku3), uvádí xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pneumatik xxxxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx3), xxxxx xx xxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx výrobcem xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jakýkoliv trh, x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx, xxxx součásti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx vozidel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxx o podmínkách xxxxxxx vozidel na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvádějí xxxxxxx xx trh,

q) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, odpadních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pneumatik xx xxxxxxxxx uživatelů, xxxxxxxxx xx jiných osob x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx odebírány xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xx celoročně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uživateli x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) zpracováním xxxxxxxxx xxxxxxx prováděná xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností za xxxxxx využití, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, odstranění xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstraněním xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a materiálů x něm obsažených, x xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx,

x) zpracovatelem xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx samostatně, xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxx,

x) kolektivním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx baterií xxxx akumulátorů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx do xxx 1. xxxxx 2013, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrárny, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

y) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie nebo xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru,

b) uvedením xx xxx první xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vybraného xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxx výrobcem xxxx xxxxxx, která xxx xxxxxx x xxxxxx členského xxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxx xx nepovažuje xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. o),

c) xxxxxxxx xx oběhu xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vybraného xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx uvedení xx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx celního xxxxxx xxxxxxx oběhu,

e) distributorem xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxx3), xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uživateli xx území Xxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, pneumatiky xxxx xxxx výrobky, xx nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxx jsou přiloženy xxxxxxx xxxx akumulátory, xxxx

3. xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx součástí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pneumatiky,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx stal xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) osobou xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxx, která xx xx xxxxx členského xxxxx sídlo, organizační xxxxxx, pobočku, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo stálé xxxxxxxxxx,

x) fotovoltaickým xxxxxxx xxxxxx tvořený xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prvky, xxxxx xxxx energii xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení tvořené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx solární xxxxx, který xx xxxx odpadem,

l) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx využívá x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyrábí xxxxxxxxx x solární xxxxxxxxxx bez takové xxxxxxx,

x) xxxxxx stacionárním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x údržba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx pevnou instalací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x několika xxxx přístrojů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx specificky xxxxxxx k témuž xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pojízdným xxxxxxx určeným xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx použití xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx souvislý či xxxxxxxx souvislý xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx je xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zohlednění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx životní prostředí, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, opětovné xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx nebezpečných xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx stanovených jinými xxxxxxxx xxxxxxxx4), v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX II

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§4

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx předat xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pouze xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx účely xxxx x xxxxxxx, předání x muzejním xxxxxx xxxx pro účely xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Podmínky týkající xx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxx životností se xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a nakládání x odpady, který xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx5).

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx

§6

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx, xxx xxxxxx vybrané xxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, aby

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxx neunikaly xx xxxxx,

x) bylo možné x xxxx nebezpečné xxxxx xxxxxxx a

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ten, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jej xxxx xxxx při zohlednění xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navrhovat x xxxxxxxxxxx xxx, xxx

x) x materiálů, použitých xxx xxxx výrobě, xxxx co xxxxxxx xxxxxxxxx recyklovatelných,

b) xxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, repase xxxx renovace a xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx povahu výrobku xxxxx, x

x) xx xxxxxxxx xxxx životnosti xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, včetně využití xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejného xxxxxx.

§7

Povinnosti při uvedení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx

(1) Xxxxxxx smí xxxxxx na xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx4), xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících požadavky xx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx se spotřebou xxxxxxx6) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx xxxxxx7) xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx uvádí xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku, xx xxxxx, x návodu x xxxxxxx nebo xxxxx vhodnou formou xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx použití, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE XXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zpětného odběru, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x způsob plnění xxxxxxxxxx výrobců xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, odpadní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx životností x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nebylo xxxxxxx schválení xxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních komunikacích.

(3) Xxxxx x odpadech xx nepoužije xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou životností xx okamžiku xxxxxx xxxxxxxx odběru xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie o xxxxxxxx odpadů8).

§9

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, využití x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odběru x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx související

a) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxx systému, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x kolektivním xxxxxx") s provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxx.

§10

Odpovědnost xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx od výrobce, xxxxx xx zapsán x Xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pověřený xxxxxxxx, má xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx zástupce

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, je xxxxxxxx si xx xxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zástupcem xxxx xxx pouze xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx není xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXX

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na vlastní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx zajišťován xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx místa zpětného xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx smlouva x xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxx výrobce xxxx poslední prodejce xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náklady xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zpětným xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx možnost finanční xxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx systému xxxxxxxx xxxxxx xxxx jej xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx zpětný odběr xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Odevzdává-li xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx, že v xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxx část, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nesmí xx xxx za takový xxxxxxx xxxx xxxx xxxx nabídnuta xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxx konečného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx uživatel vhodným x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx osvětovou xxxxxxx zaměřenou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dosažení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx uživatele xxxxxxx prostřednictvím informačních xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití,

c) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x souladu x tímto xxxxxxx, xxxxxxx xxx nebyly xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zbavování se xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zajištění xxxxxxxx odběru x

x) xxxxxxx skutečnostech, o xxxxx informují xxxxxxx xxxxxxxxx výrobci xx xxxxxxx §63 xxxx 82.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 3 x jejich xxxxxxxx na konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Konečný xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx místo xxxxxxxx xxxxxx nebo xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx výrobcem, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx odebraný xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, okamžikem xxxx xxxxxxx xx xxxxx zpětného odběru. Xxxxx xx provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx zřídili xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výrobek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak. Xx předání zpracovateli xxxxx xxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) K xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxx provozovatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, poslední xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§15

Místa zpětného xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx odběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx zřízených xxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Registr") xxxxx xxxxx §19 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx místo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x místech zpětného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx o výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostmi xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx zdravotní xx xxxxxxxxxxxx rizika.

§16

Spolupráce x xxxxxx

(1) Xxxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx systému odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxx. Touto xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxx xxxxxx výrobce xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxx, xxx obec x xxxxxxxx, ve xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobci.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx zpětně odebrány x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zřízeném xx xxxxxxxxxx s xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx povinen poskytnout xxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xx xxxx xxxxxx.

§17

Způsob xxxxxxxxx zpětného xxxxxx x nakládání xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zpracovateli xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výrobků nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nakládat s xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které obsahují xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx součásti mající xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx těchto xxxxx xx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými vyhláškou xxxxxxxxxxxx,

x) zabezpečit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx uložení x xxxxx xxxxxxxx odběru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx od ostatních xxxxx odpadů, dochází-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx nachází xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uživateli doklad x xxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovatele, xxxxx x místo xxxxxxxx x údaje x xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sběrné xxxxxx bez xxxxx xxxxxxx,

x) označit na xxxxxxx výrobce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upozorňujícím xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností x xxxxx zpětného xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x čitelně xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx, a vykazovat xxxxx výrobky s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzicky xxxxxxxx.

(3) Provozovatel místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx výrobek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx odmítnout převzít xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx převzít ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konečného uživatele, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapacitu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) x xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nakládá do xxxxxxxx xxxx předání xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx uživatel měl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxx x souladu x xxxxx zákonem, x to x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konečného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat. Výrobce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxx prodejců

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx poslední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odebírat xxxxx výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podobného xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx, xxxx jako xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zpětný xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zpětný xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx provozovatelem xxxxx zpětného odběru,

a) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 2 písm. x) xx x) a x §17 xxxx. 3,

x) je xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx systému xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xx xxxxx požadovat, xxx od xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx ho uvedl xx xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3), xxxxxxx vybrané xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§19

Registr

(1) Registr je xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, který slouží x vedení xxxxx x místech xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx ministerstvo.

(2) Registr xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V Xxxxxxxx xx vedou xxxx xxxxx:

x) jméno x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zpětně xxxxxxxxx, alespoň xxxx x skupinu xxxxxxxxx xxxxxxx, podskupinu xxxxx §59 xxxx. 2, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx maximální velikost xxxx množství odebíraných xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx údaj x xxxxxxxx xxxx xxxxx zpětného odběru x

x) xxxxx, adresa xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, výrobce nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zřídil.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přístupem do Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x) x xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX XXXXXXX

§20

Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a

c) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx odkazy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech.

§21

Xxxxx xx xxxxx xx Seznamu xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x den, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx příslušenství xxxxxx výrobku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx podává do 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx není povinen xxxxx návrh na xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx x Seznamu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) pověřený xxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §22 xxxx. 3.

(3) Xxxxx na xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) x listinné xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx

x) x elektronické xxxxxx.

(4) Návrh xx xxxxx xx Seznamu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx spojení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxxx internetových stránek, xxxxx existují, x xxxxxx identifikační číslo, xxxxx xxxx přiděleno, xx-xx navrhovatelem xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x jméno xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxxxxx internetových stránek, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx bylo xxxxxxxxx, xx-xx navrhovatelem xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx podává její xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zástupce xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxx výrobce uvádí xx xxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo akumulátorů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx skupiny,

e) xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxxxxxxx určeno x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx mimo xxxxxxxxxx,

x) značky xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajištění zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x informování xxxxxxxxx uživatelů a xxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x

x) xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x rozsahu požadovaném xxxxx zákonem a xxxxxxx o něm.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxxx. Údaje x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zástupcích v xxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) xxxxxx xx Xxxxxxx výrobců xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx výrobců a xxxxxx xxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx Seznamu xxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

§22

Xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do Seznamu xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx návrhu, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 4, a xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámí tuto xxxxxxxxxx navrhovateli.

(2) Nesplňuje-li xxxxx xx xxxxx xx Seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §21 xxxx. 4 xxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx i) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxx zároveň xxxx a xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 15 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Nedoplní-li xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, podá xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") podnět ke xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byl xxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zástupce xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vydá o xxx xxxxxxxxxx.

§23

Xxxxx zapsaných xxxxx

(1) Xxxxx zapsaná v Xxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 4, x výjimkou xxxxx, xxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5. Má-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx zapsanou osobu, xxx správnost, úplnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 písm. x) xxxx i) xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx zajištěno xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podá xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zapsanou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 věty druhé, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx výrobců xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx provede xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 30 xxx xxx xxx doručení oznámení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zápisu x Seznamu výrobců xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxx zápisu x Xxxxxxx výrobců xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx předložených xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, vydá x xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx získaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxxx xxxxx zapsaných x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. x) a x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejich xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx ode dne, xxx xx byla xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx výmaz xxxxxxxxxx, xxxxxxxx oznámena. Výrobce xx povinen xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx oznámit nejpozději xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 3 xx x tomto xxxxxxx nepoužijí.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 6.

§24

Xxxxxxxx osoby xx Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, že xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x Xxxxxxx výrobců, xx 30 dnů ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxxx, xx výrobce xxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxx dosud plnili xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx trh.

(2) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vybrané výrobky, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx trh xxxx xx které xxxxxxxx xxxxxxxx převzal xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx základě xxxxxxxxx zjištění xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx x Seznamu xxxxxxx, ze Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx osoby xx Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x v případě, xx nevyřadí xx Xxxxxxx výrobců xxxxx, xxxxx učinila xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§25

Řízení ve xxxxxx Xxxxxxx výrobců

(1) Vydání xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3, §23 xxxx. 4 x §24 xxxx. 3 xx xxxxxx úkonem x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 4 xxxx §24 odst. 3 xx pouze xxxxx, xxxxx xx změna xxxx vyřazení ze Xxxxxxx výrobců xxxx.

§26

Zveřejnění Seznamu výrobců

Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx

x) jméno a x xxxxxxx právnické xxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, zda je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx výrobků,

g) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9, xxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx plněny,

i) údaj x tom, zda xx xxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx x Xxxxxxx výrobců zapsán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přidělené xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX IV

EVIDENČNÍ X XXXXXXXXXX POVINNOSTI

§27

Evidence

(1) Xxxxxxx xx povinen vést xxxxxxxx

x) xxxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx uvedl xx xxx, a xx v hmotnostních xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zajišťují xxxxxx xxxxx, přepravu, zpracování xx jiné xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x §26 písm. x) xx x); x xxxx, které pro xxxxxxx xxxxxxxxx zpracování, xx xxxx také xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx konečné xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití, xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Plní-li xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, x xxxxxxxxxxx systému, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx zpětně odebranými xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xx xxxxxxx vykázat xxxxx týkající xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§28

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx povinností stanovených xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx") x tuto zprávu xx 31. března xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, jestliže xxxx své povinnosti xxx všechny xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uvádí xx xxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx obsahové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx x kontrola xxxxx

Xxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 7 xxx a

b) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokládající pravdivost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x x roční xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx životností.

§30

Zveřejňování xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získané x ročních xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 18 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxx se xxxx xxxxx týkají.

HLAVA V

INDIVIDUÁLNÍ XXXXXX

§31

Xxxxx

(1) Xxxxxxx, který plní xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx dostatečnou xxxxx xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak. Xxxxx xx dostatečná, xxxxx xxxxxxxx nejméně 20 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx solárních xxxxxx xxxxxxxxx xx trh xxx dne 1. xxxxx 2013, xxxx xxxxx dosahovat xxxxxxxxx xxxx určené způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§32

Použití peněžních xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx kauci xxxxx xxx použity pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru, zpracování x využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kauci nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x nelze je xxxxxxxxxx výkonem rozhodnutí x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxx xxxxx §31 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx bude x xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx výrobce uvedl xx xxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx odebrány x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxxx, že xxxxxxx splnil xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx x xxxxx x čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx výrobce x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahuje

a) jméno, x případě xxxxxxxxx xxxxx xxx právní xxxxx,

x) adresu xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx pobočky x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx účtu,

h) číslo xxxx, xx xxxxx xxxx xxx dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu,

j) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx financování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, využití x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, x

x) výpis xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 1 xxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§33

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Výrobce je xxxxxxx v xxxxxxx, xx zanikly xxxxxx xxx jeho xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvu spolu x oznámením xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na trh x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x využity nebo xxxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxx. x), §85 xxxx. 1 písm. x) xxxx §97 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxx xxxxx banku xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxx podle §31 xxxx. 2, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx pobočka xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vázaného xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvu x kolektivním plnění xxxxx xxxxxxxx 1, x xx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ani xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxx xxxx pobočku, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §31 odst. 2, xxx xxxxxxx prostředky x xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx základě této xxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu Státnímu xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx příjmem xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x smějí xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zlepšení xxxxxxx xxxxxxxx odběru x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx toho xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx plnil povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx výrobce přestal xxxxxxxx podmínky, na xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxx xx výrobce, xxxxxx x převod xxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxx prokáže, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §65 xxxx. 1 xxxx. x), §85 odst. 1 xxxx. b) xxxx §97 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §31 xxxx. 2, xxx xxxxxxx prostředky x xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx zvláštního vázaného xxxx osobě podle xxxx xxxxx, a xx xx výši xxxxxx xxxxxxxx na xxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, banka xxxx pobočka xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Státnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, příjmem xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 4 věty poslední xx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX SYSTÉM

§34

Provozování xxxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx akciovou společností,

b) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxx xxx "společník") xxxxxxxx jsou výhradně xxxxxxx xxxx druhu xxxxxxxxx výrobků, xxx xxxxx žadatel hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 2 xxxx xxxxx, x x výjimkou kolektivního xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx §57,

x) xxxxx žádného xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednajících ve xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 34 %,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx žadatel zajišťovat xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx před xxxxxx předáním zpracovateli,

e) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx alespoň 2 000 000 Xx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 000 000 Xx xxxx 80 000 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx, vyžaduje xxxxxxx xxxxxxx rady s xxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kmenovými xxxxx, xx-xx žadatel xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze společníků xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxx kalendářních xxx xxxxxxx výrobky xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx vybrané výrobky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. 500 xxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx bodu 2,

2. 200 xxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx kolektivní plnění xxxxxxxxxx pouze pro xxxxxxx elektrozařízení 3, 4 nebo 5 xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu,

3. 5 xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. 500 xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

5. 1 000 xxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řádně x dostatečně dlouhodobě,

j) xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4, x

x) xxxxxxx žadatele, xxxxx xx xxxxxxxx společností x monistickým systémem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx správní rada xxxx alespoň xxx xxxxx x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady byla xxxxxxxxx její xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předmětem činnosti, xxxx má žadatel, xxxx

x) se xxxxxx xx xxxxxxxxx jiné xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x dlouhodobého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x skupiny xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vždy umožňovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x plánovaném xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx předpokládané xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobci xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

§36

Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x provozování kolektivního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx žadatele, xxxxx xxxx přiděleno.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxx

x) xxxxxxxx znění xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx-xx žadatel xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x tento xxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x evidence xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo výpis x xxxxxxxx imobilizovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, ne xxxxxx xxx 60 xxx, xxxx opis xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vlastníky xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx 60 xxx, x xxxxxxxx akcionářů jednajících xx xxxxx, je-li xxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx žadatele x splnění podmínek xxxxxxxxx v §35 xxxx. 3, čestné xxxxxxxxxx společníků žadatele x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx. x) x c) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx. h),

f) xxxxx xxxxx

1. o xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx pro výpočet xxxxxxxxxxx peněžitých plnění xx xxxxxxx smlouvy,

2. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx spolupráce s xxxxxx,

4. x spolupráci xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zabudovanými nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 3, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x

5. xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), s xxxxxxxx, x xxxxx smlouvu xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sítě veřejných xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxx které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx, x x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x tom, xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k použití x domácnostech xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavřených smluv x kolektivním plnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxx x prvních 5 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odebraných výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, využití, xxxx odstranění x xxxxxxx 5 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. popis xxxxxxxxxxx, organizačních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxx předpokládaných finančních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho pravdivost, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x úvěru, xxxxx xx xxxx použití xxxxxxxxxxx, alespoň xxx xxxxxx xxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. popis xxxxxxx zajištění informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxx xxxxxx evidencí xxxxx §50 odst. 1 a

8. smlouvu x auditorem o xxxxxxxxx ověřování xxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 x 3.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

§37

Xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx 60 xxx xx zahájení xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx §35 xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx podanou xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 20 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jeho vyjádření.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx druhu x xxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, zda jde x xxxxxxxxxxxxxxx určená x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x

x) údaj x tom, xxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydáno xxx xxx zajišťování xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou solární xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 1. ledna 2013, xxxxx §72 xxxx. 1.

§38

Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

a) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) z xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxx xx kolektivní xxxxxx povinností xxxxxxx, xxxx

x) z důvodu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x xxxxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxx x vyjádření. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx 20 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx podkladem pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx vyjádření.

§39

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

(1) Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, které xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Účastníkem řízení x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pouze xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pouze xxxxx, xxx bylo oprávnění xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některou x podmínek xxxxx §35 odst. 2 x 3 nutných xxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 písm. x) až x), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx náprava.

§40

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx xxx xxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců xx xxxxx České xxxxxxxxx v rozsahu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx konečného uživatele x osvětová xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, výzkumná a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx elektráren, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx do xxx 1. ledna 2013, xxxxx §72 xxxx. 1, xxxx-xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx též xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx §57. V xxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx §36 xx 39 xxxxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx panely xxxxxxx xx trh xx xxx 1. xxxxx 2013, a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx smlouva xxxxx §72 xxxx. 1.

§41

Xxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx odebranými výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Základní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze zvýšit xxxxx xxxxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x novému vkladu, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vkladem xx xxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, snížit xxxx xxxxxxxx kapitál xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx x rozporu, xxxx právní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx třetím xxxxxx, xxxxxx společníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x množství xxxxxxxxx výrobků uvedených xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxxxxxxx o příspěvcích, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx sdělení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxx x osobou, xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle §43, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, účelu xxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby ani xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx x xxxxxxx, xxxx právní xxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a dále xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx dar, xxxxxxxx, úvěr xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Právní xxxxxxx, xxxxx je x xxx x rozporu, xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx nesmí podílet xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx jiné právnické xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx jiné osoby. Xxxxxx xxxxxxx, které xx s xxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Podíl x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx pouze xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx přejít pouze xx osobu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx zrušení xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxx xxxx zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x změně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu provozovatele xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebyl-li x xxxx udělen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx.

§42

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx uzavřít s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx společníkem, xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxxx xxxxx na xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x obchodní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo x osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze společníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxx xxxxxxx než xxxxxxx x kolektivním xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx povinností xxxxx §13, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §41 xxxx. 4.

§43

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dozorčí xxxx x vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx řídící xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx,

x) fyzické xxxxx zastupující xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx blízké10) xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx osoby, x xxxxx některá x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

e) společníci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx ovládané xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podmínky xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxx xxxxxxx výrobce xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx výrobci xxxx xxxxxxx výrobců xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vybraných výrobků xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx znevýhodněni x xxxxxxxxxxx soutěži. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soutěži.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobce projeví xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx x uzavření smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvy x kolektivním xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xx základě této xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx použije.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx přijetí xxxxxxxxxx xxx rollam předložit xxxxxxxxxxxx

x) xxxx aktuálního xxxxx xxxxxxx společníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxx jejich xxxxxx na základním xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx právech, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným,

b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx11), xxxx xxxx seznamu xxxxx akcionářů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx akcií xx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, x němž xx jednání xxxxx xxxxxxx týkalo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodování x schválení xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx přijatého per xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dále xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vybraných výrobků, x xxxxxxx je xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnické xxxxxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vkladu k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výrobci xx xxxxxxxxxx vybraný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 45 xxx od xxxxxx xxxxx.

§45

Povinnosti výrobců xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) vykazovat xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, které xxxxx na trh, x to x xxxxxxxxxxxx jednotkách x xxxxxx,

x) xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §53 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxx, že xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx systému součinnost x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uvádí na xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud jde x

x) xxxxxxxxxxxxxxx náležející xx jedné xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx panely,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náležející xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §76, xxxx

x) xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Výrobce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má být xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§46

Hospodaření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje provoz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx výrobců, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x ekomodulaci xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výrobce xxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx rozdělovat xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxx x nich smí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx výhradně x xxxxxxxxxxx zajišťování xxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xxxx. a) xx c) x xx xxxxxx rezervy xxxxx §48.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvků výrobců x x výnosy x xxxx odděleně xx jakýchkoliv jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx hospodárnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxx této xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyhotovenou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§47

Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vrátí obdržený xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxxx xxxxxxx xx uvedení na xxx v České xxxxxxxxx dodala xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Není-li touto xxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxx uhrazen, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek pro xxxxxxx obdrženého příspěvku x umožnit mu, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx vynaložené xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx obdrženého příspěvku.

§48

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx účet vedený x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx x peněžních xxxxxxxxxx rezervy jsou xxxx součástí.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rezervu xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx 5 xxx od xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxx období xxxxxxx 50 % celkových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx. Xx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xx přípustné xx podmínky, xx

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x následujícím účetním xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx kolektivního xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců, x xxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxxxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxx x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxx uvádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§49

Vzájemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx uzavřít x xxxxxx nebo více xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx zpětného odběru,

b) xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx zpětného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladů xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uzavřít xxxxx, xxxxx provozovatel kolektivního xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxx.

(3) Smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ve xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) musí xxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx straně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx případě xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x využití xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xx převod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) mají xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx převedené množství xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x ukončenou životností xxxxx x evidenci xxxxx §50 odst. 1 písm. x) x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx

(1) Provozovatel kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx evidenci

a) xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx podle §26 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků uvedených xx trh xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx, které xxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx odebranými výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx x obdobném xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx v §26 xxxx. a) až x); x osob, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťují xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností,

d) xxxx zpětného odběru xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxx §19 a xxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odběru x

x) toku xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zpětného xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxxx ty výrobce, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §84 xxxx. 3 x provozovateli kolektivních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxx odběru, zpracování, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 13. xxxxx 2005, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektrozařízení.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x současně pro xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx nedocházelo xx zdvojování údajů.

(5) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah a xxxxxx vedení xxxxxxxx.

§51

Roční xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výrobce, x nimiž xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx roční xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx životností je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

(3) Xxxxxxxx roční zprávy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobcem, xxxxx xx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx, xxx se xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxx provozovatelů solárních xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx panely xxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ročních xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx §30 xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 tvoří xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x roční xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 7 xxx x

x) předložit v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§53

Ověřování údajů

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx mít xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx ověřenou auditorem.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x množství xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. e).

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odebrány, svezeny, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nakládáno, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx v §50 xxxx. 1 písm. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 x každém xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(5) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §50 odst. 1 písm. c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx splnění jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) x xxxxxxxx 3.

§54

Kontrola nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx povinností x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vlastníky xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx než 15 xxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxxxx x povahy zjištěného xxxxxxxxxx může uložit xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx zjednal nápravu.

(3) Xxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí porušení xxxxxxxxxx xxxx nedodržení xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxx danou povinnost x kolektivním systému, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x provozování kolektivního xxxxxxx.

(4) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx provozovatel kolektivního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. x) až j), xxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§55

Zánik oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) zrušení provozovatele xxxxxxxxxxxx systému,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxx xxxxx na xxxxxx společnost nebo xxxxxxxx,

x) účinnosti smlouvy x xxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního závodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 odst. 2 xxxx. h) xx x), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezjednal xxxxxxx xxxxxx nedostatku xxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 4 xx xxxxxxxxx lhůtě, nebo

c) xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x závažnému porušení xxxxxxxxxx a provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezjednal xx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §54 odst. 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zašle xxx xxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxx xxx vyjádření xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx x provozování kolektivního xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx okolnosti, xx xxxxx k xxxxxxxx povinnosti xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, společníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

(5) Xx závažné xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §72 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx povinnosti xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx auditorem xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 a 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Pokud xx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx, xx jej xxxxxx xxxxxx provozovat, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx rozhodne x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 30 xxx xxxx, xx xx provozovatel kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informoval nejméně 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, x nimiž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadem xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního systému xx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, převést žádné xxxxxxx prostředky xxx xxxx xxxxxxx xx xxx společníky, x xxxxxxxx toho, co xxxxxx xxxxxxxxx podle §56.

§56

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx z příspěvků xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výrobců xxxxxxx. Xx-xx více takových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která odpovídá xxxxxx příspěvků uhrazených xx xxxxxxx uvedené xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měl xx dni xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx převzal xxxxxx povinností xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výrobcích vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výrobky jimi xxxxxxx na xxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx, x xxxx xxx výrobce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx právnická xxxxx xxxxxx do 180 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, který xxxxxxx ministerstvo xx xxxxx této právnické xxxxx; ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx, x kterými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů x pro jaké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 180 xxx ode xxx, xxx xxxx oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx zapsán v Xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků se xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx do 180 xxx xxx xxx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx zajištujících povinnosti xxx ty xxxxx x skupiny xxxxxxxxx xxxxxxx, které zajišťovala xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx rejstříku nemůže xxx podán xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3. Ministerstvo vydá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinností na xxxxxx právnické osoby xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, které je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx, x jejímž xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo pachtu xxxxxxxxxx závodu provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx.

§57

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro solární xxxxxx xxxxxxx xx xxx do xxx 1. ledna 2013 xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35 odst. 2 xxxx. b) až x) x x), xxxxxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx solární xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, xxxxx §72 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx"), xxx xxx xxxxx xxxxxxx podle §40 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaj x xxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx solární xxxxxx xxxxxxx xx xxx do xxx 1. xxxxx 2013; xxxxxxxxxx §37 odst. 3 xxxx. x) x b) se xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 xx 4, §46 xxxx. 1 xxxx první, §50 xxxx. 1, §55 xxxx. 5 x §56 použijí xxxxxxx x tím, xx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx provozovatel solární xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx panely xxxxxxx na xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, a

c) xxxxxxxxx výrobky xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx panely uvedené xx xxx xx xxx 1. ledna 2013, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx smlouvu xxxxx §72 xxxx. 1.

(6) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xx provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §72 odst. 1 xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxxx zaslat xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXXXXX

§58

Xxxxxxxxx

Xxxx hlava xx xxxxxxx xx xxxxxxx elektrozařízení, x xxxxxxxx

x) dopravních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx zboží, xxxxx xxxxxxxxxxxx dvoukolových xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích, x

x) elektrozařízení xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 písm. x) xx x).

§59

Xxxxxxx elektrozařízení

(1) Každé xxxxxxxxxxxxxxx xx zařadí xx jedné ze xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx podskupiny xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

§60

Vymezení některých xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx odběru odpadních xxxxxxxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vypočítaný xxx, xx xx xxxxxxx hmotnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx počtem xxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rokem uváděl xxxxxxxxxxxxxxx na xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx na xxx x xxxxxxxxxxx třech xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dodána do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuvedl xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procentuální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odběrem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxx xx trh a xxxxx nebyla vyvezena xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx je oprávněn xxxxxxxxxxx odpadní elektrozařízení (xxxx xxx "zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx").

§61

Pověřený zástupce

(1) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxxxx xxxxx xx za xxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11.

(2) Xxxxx usazená x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx usazena x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dodavatelů xxxxx na xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11. Xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx x odvolání xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zástupce xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

§62

Označování xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx označit xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx funkci, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x použití x xxxxxxx xxxx elektrozařízení.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zajistí, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx elektrozařízení bylo xxxxxxx na xxx xx 13. xxxxx 2005.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx xxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxx xx xxx xx 13. xxxxx 2005 xxxxx odstavce 2.

§63

Xxxxxxxxx pro konečné xxxxxxxxx

Xxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxx x použití v xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpad, xxx byla odevzdána xx místech k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x recyklaci xxxx xxxxx xxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx škodlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v elektrozařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle §62 xxxx. 1.

§64

Xxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatelem

Konečný xxxxxxxx xxx xxxxxx odpadní xxxxxxxxxxxxxxx pouze xx xxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66.

§65

Zpětný xxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx nároku xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x domácností,

b) xxxxxxxx xxxxxx odběr xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro solární xxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxx povinností podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a c) xx výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x použití x domácnostech xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jedno xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx x xxxxxx xxxx xxx 2 000 xxxxxxxx, x xx xxx každou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx trh,

b) x xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ostatní obce, x

x) v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx posledního xxxxxxxx nebo x xxxx bezprostřední xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx uvádí na xxx, prodávána, xxxxx xxxxxxxx prodejce projeví x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru xxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxx xxxxx solárních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx instalovaným xxxxxxx do 30 xXx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zpětného xxxxxx x dostatečné xxxxxxxx x dostupnosti. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2024 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kde xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v každé xxxx, městském xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx 10 000 xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx instalovaným xxxxxxx xx 30 xXx.

§66

Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx měl xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a xx xx stejném xxxxx kusů prodávaného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpětnému xxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxx z domácností, x xxxxx žádný x xxxxxxxx rozměrů xxxxxxxxxxx 25 xx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx vázání xx xxxxx xxxxx, x xxxxx prodeje nového xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx bezprostřední blízkosti xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx velikost xxxxxxxx xxxxxx určené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 400 x2.

(3) Poslední xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx viditelně x čitelně informací x možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx určených x použití x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx zpětný xxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čitelně xx xxxx prodejním místě xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pocházející z xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx nebo městského xxxxxx xxxxx místa xxxxxxx. Xxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx, informuje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odběru nebo xxxxxxxxxxxx odpadních elektrozařízení.

§67

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soustřeďování xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx určeném xxxxx xxxxxxxx odběru.

(2) Xxxxxxxx x místech xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se týkají xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx, xxx zpětně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zpětně odebraného xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x opětovnému xxxxxxx, jestliže

a) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odpadech, za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx odpadem,

b) xxxxxxxx xxxxxxx součásti xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x jakému xxxx xxxxxxx určeno, x

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 x xx-xx to xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Na osobu, xxxxx xxxxxxx přípravu xxxxxxxxx elektrozařízení k xxxxxxxxxx použití x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xxxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx použití xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nepřestává xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení x opětovnému xxxxxxx xx 1 roku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x opětovnému použití, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dílů odpadního xxxxxxxxxxxxxxx xxx, kde xx to xxxxxx x xxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství.

§68

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx systému xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx zpětně xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx12),

x) xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx byla xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx13), jsou-li xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx převezeno xxxx hranice ke xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravu odpadů14) x se xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx zahrnout xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x využití xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovatelům xxxxxxxxx elektrozařízení bezplatně xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x obsažených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxxxxx a recyklace xxxxxxxxx elektrozařízení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx od data xxxxxxx xxxxxxx na xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. c).

§69

Povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Zpracovávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Slouží-li zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx odpadních elektrozařízení xxxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) x x) x xxxxxxxxxx xxxxx §18 x §95 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odpadech xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva,

b) xxxxxxxx demontáž, soustřeďovat, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx normami Xxxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx,

x) účinné 1.7.2023,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx nakládání x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu úřadu xxxxxxx x xxxxxxx x množství xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s nimi, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení x o xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních elektrozařízení xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xx c) x

x) xxxxxxxxx použití nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxx12) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx poškozují xxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxxxxx skleníkovými xxxxx15).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, soustřeďování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx x seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b),

b) rozsah xxxxxx průběžné evidence x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x

x) obsah xxxxxxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x domácností

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dni 13. xxxxx 2005, xx výrobce elektrozařízení xxxxxxx financovat zpětný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, využití a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dne 13. xxxxx 2005, xxxx x zajištění zpětného xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, využití a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx kolektivních xxxxxxx, xx xxxxxxx všichni xxxxxxx elektrozařízení, kteří xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přispívají xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx elektrozařízení.

§71

Financování nakládání x xxxxxxxx elektrozařízením nepocházejícím x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh xx xxx 13. xxxxx 2005 x xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je výrobcem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx uvedeno xx xxx xx xxx 13. srpna 2005 x xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx stejného xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx stejnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxx při jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 13. xxxxx 2005, xxxxx není nahrazováno xxxxxxxxxxxxxxxx stejného typu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx funkci, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x konečný xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxx dodání nového xxxxxxxxxxxxxxx konečnému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x). Xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za kalendářní xxx, x němž xxxx tato xxxxxx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx solárními xxxxxx

(1) Xxx solární xxxxxx uvedené xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x těmto xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx, zpracování, xxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hmotnosti xxxxx xxxxxxxxx panelů xxxxxxxxx xx xxx xx xxx 1. ledna 2013 x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx elektrárně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli solární xxxxxxxxxx průběžné finanční xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx přehled xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx mezi sebou xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádají do 1 měsíce xx xxxxxxxxxx průběžného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx solárních xxxxxx uvedených xx xxx do dne 1. ledna 2013 x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úplném xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 včetně xxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odděleně xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx. Tyto peněžní xxxxxxxxxx x výnosy x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpracování, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx. Křížové xxxxxxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx panely xxxxxxxxx xx xxx xx xxx 1. ledna 2013 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx použije obdobně §56, pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx převezme plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1.

(5) Provozovatel kolektivního xxxxxxx uloží xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 včetně xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx vedený x České xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx sídlem v xxxxxxxx státě Evropské xxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren xxxxx §57 xxxx. 6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštním účtu xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x odstavcem 4 dočasně investovány.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx získané z xxxxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxx x xxxx.

§73

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x poslední xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx elektrozařízení xxxxxxx xx zpětný xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kus xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nového elektrozařízení xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx odhad předpokládaných xxxxxxx v xxxxxxx, xx náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx výrobce elektrozařízení xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx v kolektivním xxxxxxx, určí xx xxxxxxx xxxxx výrobci xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx hrazeného xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxx §46 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16).

§74

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx přepravě xxxxxxxxx elektrozařízení xx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xx xx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xx přepravovaná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxx xxxx celním xxxxxx xxxx xxxxxxxx x dispozici

a) kopie xxxxxxxx dokladu podle xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty, xx-xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxxxxx použitému xxxxxxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x že xxxx plně xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení a

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx použitá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx odpadem.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) a xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx, pokud držitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxx, že k xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx smluvního xxxxxx xxxx podnikateli x xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zasílána xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx si xx xxxxxxx vyrobit x xxxxx xx xxxx xxxxxxx značku, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx v rámci xxxxxx za xxxxxx xx xxxxxx opětovného xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx renovaci xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx použití na xxxxxxx smlouvy xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyrobila, xxxx xx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx na nich xxxxxxx značku, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, na něž xx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx17), xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxx, která xx vyrobila, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x uvádí xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejím xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příčiny xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx vypracována xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 6 xxxxxx. X xxxxxxx důvodných xxxxxxxxxxx x funkčnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx držitele vyzvat, xxx funkčnost xxxxxxxxxxxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) a odstavec 3 se xxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prokazují, že xxxx sloužit výhradně x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx dar.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx České xxxxxxxxx, z xx xxxx přes xx xxxx xxx zajištěna xxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx obalů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xx považuje xx xxxxxxx elektrozařízení x xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxx8),

x) xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx, xx přepravované použité xxxxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx, xxxx

x) není-li xxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení před xxxxxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx ověřování x xxxxxxxxxxx funkčnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x seznam dalších xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek, xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

XXXXX VIII

BATERIE XXXX XXXXXXXXXXX

§75

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxx, xxxxx, hmotnost, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxx. x).

§76

Skupiny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx dělí xx xxxxxx xxxxxx:

x) přenosné xxxxxxx nebo akumulátory,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) přenosnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx baterie, xxxxxxxxxx článek, xxxxxxxx xxxx xxxx akumulátor, xxxxx xxxx hermeticky xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx přenášeny, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zapalovací xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx nebo akumulátory xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) průmyslovou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průmyslovému xxxx xxxxxxxxxxxxxxx použití xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx baterie xx xxxxxxxxxx, jejichž zdroj xxxxxxxxxx energie xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx sloučenin lithia,

e) xxxxxxx baterií xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opětovného xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pohyb xxxxxxx,

x) xxxxxxxx sadou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zabudovány xx xxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) knoflíkovým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx pomůcky xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, malá xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx elektrickým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x bateriovým nebo xxxxxxxxxxxxxx napájením xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zahradnické xxxxxxxx,

x) xxxxxx zpětného odběru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, že xx xxxxxxx hmotnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx zpětným xxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx vynásobená xxxxxx xxx, během xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx ukončeného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx hmotností přenosných xxxxxxx xxxx akumulátorů, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x předchozích xxxx xxxxxxxxxxxx letech x které nebyly xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx").

§78

Xxxxxxxx xxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx

x) baterie xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxx xxx 0,0005 % hmotnostních rtuti, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx více než 0,002 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x akumulátorů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx jiných xxxxxxx.

(2) Xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx v

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nouzového osvětlení, xxxx

x) zdravotnických xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx 26. xxxx 2008 xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x trhu. Xx xxxxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxx 0,0005 % a méně xxx 2 % xxxxxxxxxxxx xxxxx, uvedené xx trh xx 1. xxxxx 2015, xxxx

x) přenosné baterie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx více xxx 0,002 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx, uvedené xx xxx xx 31. xxxxxxxx 2016.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx být xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§79

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xx trh xxxx do xxxxx

(1) Xxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit Xxxxx xxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxx dokumentaci prokazující, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §78 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provádějícím xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §78 odst. 1.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §78 odst. 1 xxxxxxxx celnímu xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxx

x) baterie nebo xxxxxxxxxxx x napájecí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx grafickým symbolem,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x automobilové xxxxxxx xxxx akumulátory xxxx xxxxxxxxx, čitelně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 0,0005 % hmotnostních xxxxx, xxxx xxx 0,002 % xxxxxxxxxxxx kadmia xxxx xxxx xxx 0,004 % xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx označeny xxxxxxxxx symbolem xxx xxxxx kov.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§81

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zabudování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx navrhovat xxx, xxx x nich xxxx použité xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx vyjmout konečný xxxxxxxx, xxxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx připojit xxxxx, xxx xxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Výrobce, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx předáván xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxx xx výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výrobků, xxx které xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§82

Informace xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) požadavku, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx netříděný xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx oprávněným x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx uživatelů x xxxxxxxxx odpadních xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na životní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §80 odst. 1 xxxx. a) x x).

§83

Předání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů konečným xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx přenosné xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odběru nebo xxxxxxxxxx prodejci xxxxx §88.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx průmyslové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx převzetí xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx.

§84

Baterie nebo akumulátory xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x elektrozařízení

(1) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx zabudované xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, má xxxxxxxxxx xxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx. Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxx na xxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zabudováním xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x recyklaci odpadních xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx elektrozařízení.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x nim přiložených xxxx xxx povinnosti xxxxxxxxx pro zpětný xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxx x provozovateli xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxx odběr, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx uzavře x každým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému výrobců xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx projeví xxxxx x nemá xxxx němu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxx provozovateli kolektivních xxxxxxx.

(4) V rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odpadní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx

x) provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, nebo

b) výrobce xxxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx baterií xxxx akumulátorů těchto xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxx byly zpětně xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxxxxx ke zpracování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobců xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§85

Xxxxxx xxxxx odpadních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx akumulátorů xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx vlastní náklady xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xx konečného xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx uvedení xx xxx, bez vazby xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x bez xxxxxx na xxxxxx xx xxxxx odběr, x

x) xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 1 xx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřídit na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejné xxxxx xxxxxxxx odběru x

x) xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxx než 1 500 xxxxxxxx,

x) každé xxxx, která x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx obdobných xxxx xxx xxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena v příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx, a kde xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uváděné xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx prodejce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zájem, a xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx jako u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx posledního prodejce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 2 000 xxxx nebo xxxxxxx 50 xx xxxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx posledních xxxxxxxx.

(3) Náklady na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx prodeji xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odděleně.

§86

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odběr odpadních xxxxxxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx značku, xxx xxxxxx xx xxxxx jejich xxxxxxx xx trh, xxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxxx automobilových baterií xxxx akumulátorů x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx automobilových xxxxxxx xxxx akumulátorů xx vlastní xxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxx x xxxxxxxx uživatelem x xxxxx způsobu xxxxxxxxxxx.

(2) Xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx automobilových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx města Xxxxx x každém městském xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx automobilových xxxxxxx xxxx akumulátorů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x individuálním systému, xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31; xx xxxxxxx pro xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§87

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx průmyslových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpadních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx na xxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx datum xxxxxx xxxxxxx na xxx x bez xxxxx xx xxxxx xxxxxx výrobku. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobce xxxxxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx s konečným xxxxxxxxxx o jiném xxxxxxx financování.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31. Xx neplatí xxx xxxxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx výrobce xxxxxxx kauci poskytnout, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxxx posledních xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx prodejce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpadní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx konečného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dobu, bez xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxx a xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxx x xxxxxxxx xxxxx posledního prodejce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx, a přenosné xxxxxxx nebo akumulátory xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx prodejního xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odevzdání xxxxxxxxx přenosných baterií xxxx akumulátorů x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prodává xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx výrobce xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx viditelně x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx místa xxxxxxx. Pokud xx xx jejich xxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nejbližší obci, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx obvodě od xxxxx xxxxx prodeje.

§89

Zpracování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxx nebo akumulátorů xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) zpracování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx12) v xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxx pravidlech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a akumulátorů18), x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx byly xxxxxx odebrány.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx skupin. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx typ xxxx xxxxxx značku,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů stažených x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx19),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x recyklací xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx zákonem x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory xxxxx xxx převezeny xxxx hranice xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů14) a xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx zpětně odebrány x Xxxxx republice x vyvezeny xx xxxxxxxxxx x recyklaci x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx první xx země, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx výrobce xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydá, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odpadních xxxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx týká, xxx xxxxx skutečná možnost xxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxxxxx navržený xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xx aktuální situaci, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx jeho environmentální, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx upřednostněn před xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx podle xxxxxxxx 4 musí xxxxxxxxx

x) podrobné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, ekonomických x xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxxx odstranění, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) technologie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přenosných baterií xxxx akumulátorů a

e) xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx x povolení podle xxxxxxxx 4 xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, x němž mohou xxx xxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) množství x xxx xxxxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx akumulátorů, xx něž se xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx procesu xxxxxxxxxx,

x) povolené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx akumulátorů x

x) dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 může provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx převzít xxxxxxx xxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx x provést xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 6 xx xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zpracovatel xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nakládání x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních baterií xxxx akumulátorů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory xx plochách s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx recyklaci xxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výjimky pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx přenosných xxxxxxx nebo akumulátorů x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x recyklační xxxxxxxxx procesů recyklace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx18).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií xxxx akumulátorů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

XXXXX XX

XXXXXXXXXX

§91

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx rozměry a xxxxxxx a bez xxxxxx na to, xxx xxxx xx xxx uváděny xxxxxxxxxx xxxx xxxx součást xx příslušenství xxxxxxx xxxx jiných funkčních xxxxx.

§92

Xxxxxxx pneumatik

(1) Každá xxxxxxxxxx xx zařadí xx xxxxx xx xxxxxx uvedených x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx konečného xxxxxxxxx x další xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§93

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pneumatik

Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) protektorovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx protektorovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxxxxx pneumatik x xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxx3), xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx kalendářním xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx let, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx rokem xxxxxx pneumatiky xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce x x xxxxxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx, xx xxxxxx xx oprávněn provádět xxxxxx xxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§94

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pneumatik plní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dovezeny xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx.

(2) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxxx pneumatik, který xxxxxxxx uvádí xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx pneumatiky xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx protektorované xxxxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx opotřebované xxxxx xxxxxxxxx obnoveny xxxxxxxx xxxx teplou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx odpad xxxxxxxx xxx odpadem.

§95

Xxxxxxxxx xxx konečné xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na vlastní xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx nebyly xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxxx xx místech x xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§96

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §97 xxxx. 3 na xxxxx xxxxxx xxxx.

§97

Zpětný odběr odpadních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx pneumatik xx povinen

a) xxxxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxx odběr xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx na xxxxxxx značku, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx vazby xx xxxxx nového xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x

x) dosáhnout x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpadních pneumatik x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx pneumatik xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx náklady nejméně xxxxx xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obvodě xxxx xxxxxxx části x

x) x xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx odběru xxxxxxx xxxxx, x xx xx podmínek obdobných xxxx pro xxxxxxx xxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 10 km xx ní xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 povinnost xxxxxx x xxxx veřejné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx projevenému zájmu xxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx odpadového hospodářství xxxxxxxxxxx touto xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Obec xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pneumatiky od xxxxxxxxx uživatelů za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x komunálním xxxxxxx.

(4) Výrobce xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xx xxxxxxx zprávě podle xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx číslo x Xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx míst xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx nákladů xx zpětný odběr, xxxxxxxxxx x využití xxxxxxxxx pneumatik,

e) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx odběr, xxxxxxxxxx x využití xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

§98

Xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx pneumatik je xxxxxxx zajistit

a) na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx nejpozději xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx odpadní xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx, x

x) x každém xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálně x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Zpracovávat odpadní xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxx xxxxxxx nákladů

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pneumatik xxxxxx xxxxxxxx od ceny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx 1 prodávanou xxxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zejména xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx daňovém xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nesmějí převýšit xxxxxxx známé xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx výrobci xxxxxxxxx xxxxxxxx xx po xxxxx xxxxxxxx. Plní-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedení xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1.

§100

Xxxxxxxxxxxx přeprava xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, x xx nebo xxxx xx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpadem. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxx úřadům x inspekci k xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxxxx použitým pneumatikám, x xxx xx xxxxxxx, že pneumatiky xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití, xxxx xxxxxx x xxx, xx pneumatiky jsou xxxxxx x protektorování, x

x) prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx přepravované použité xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X přímému opětovnému xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx přepravované xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20), x xxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx xxx 10 xxx. Xxxxxxxxxx xxxxx vykazovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zásilky.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx České xxxxxxxxx, x xx nebo xxxx ni xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx použití.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pneumatiky xx xxxxxxxx za odpad x xxxxxx přeprava xx xxxxxxxxxxx přepravu xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx14) x xxxxxxx, xx

x) jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, že xxxxxxxxxxxx pneumatiky xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx pneumatiky xx vybraném xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opotřebení pro xxxxx možnosti jejich xxxxxxx opětovného použití,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zásilky xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx 10 xxx,

x) přepravované pneumatiky xx vybraném vzorku xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx a uspořádání xxxxxxx xxxxx odstavce 3.

XXXX XXXXX

XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§101

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxx xx xxxxxxx xx všechna xxxxxxx a vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x odpadů x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 3 písm. x).

§102

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 nebo X1 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx20),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx,

x) zpracováním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v zařízení xx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx rozdělení, xxxxxx, xxxxxxx xxxx přípravy xx xxxxxxxxxx xxxxxx x drcení a xxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) opětovně použitelnými xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x vozidla x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx konečným xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx; za xxxxxxxx xxxxxxxxxx díl xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx její xxxx, xxxxx xx na xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXX),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx mechanismus s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prvků x xxxxxxx přístrojů, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx části xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx životností xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx x technickém xxxxx xxxxxx technicky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mechanismu xxxx konstrukce vozidla x které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx místě, xxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx vzhled xxxx,

x) neúplným vozidlem xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXX), převážnou xxxx xxxxxxxx interiéru x xxxxx,

x) vlastníkem osoba, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nebezpečnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx látek a xxxxx21), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx I xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x

1. xxxxx 2 xxxxxxxx 2.1 xx 2.4 nebo 2.6 xx 2.8, xxxxx xxx o typ X xxxx B, 2.9, 2.10, 2.12 xxxx 2.13, pokud xxx o kategorii 1 xxxx 2, 2.14, xxxxx jde x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, nebo 2.15, pokud jde x xxxx A xx X,

2. xxxxx 3 xxxxxxxx 3.1 xx 3.6, 3.7, xxxxx má nepříznivé xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxx, 3.8, xxxxx má xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 3.9 nebo 3.10,

3. xxxxx 4 xxxxxx 4.1, xxxx

4. xxxxx 5 oddíle 5.1.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX VOZIDEL X XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX VYBRANÝCH XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXX ZBAVOVÁNÍ XX XXXXXXX X XXXXXXXXX ŽIVOTNOSTÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§103

Xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných vozidel x výrobců xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pokud by xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla x ukončenou xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx hodnotu, xx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx

x) hradit zpracovateli xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx spojené s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx odebírat xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx značky x xx tím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx splnění xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx zpracovatelům xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx xxx demontáž x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx životnímu prostředí, xxxxxxx s xxxxxxx xx obsažené xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxx, xx technickém xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx x průmyslového xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22).

(4) Výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxx uvedení nového xxxx xxxxxxxxx vozidla xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx konečným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x jejich xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx šetrným k xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx x xxxxxxxxx všech xxxxxxx x postupech xxx demontáž,

c) vývoji x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx částí x

x) xxxxxxx dosaženém v xxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx množství xxxxxx x odstranění x xxxxxx míru jeho xxxxxxx.

(5) Výrobce xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx23) xxxxxxxx xxx vybraná xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx demontáž, xxxxxxxxxx x xxxxxxx dílů, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dílů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22).

§104

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

(1) Xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx smí xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx, xxxxxxx výsledkem je xxxxx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx takto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností také xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxx druhem x xxxxxxxxx xxxxxx. Části xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx, baterií xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx rovněž xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx odběru za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx vozidlo s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, kde xxxxxxxxx xxxx neohrozí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa nenaruší xxxxxx obce.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ostatní xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx zdraví7), xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxx nakládání x odpady xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zbavit x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1.

(4) Xxx předání xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxx vozidel x ukončenou životností xx předávající xxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx. Xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 3 xxxx vraku xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx více xxx 3 xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx nabývají xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákona xxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx x historická xxxxxxx24), xxxxxxx xxxxxxxxx xx historickou původnost25) xxxx xxxxxxx starší 30 xxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§105

Odstranění odstaveného xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx, v xxxxx správním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, bezodkladně xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx x současně xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce. Xxxx-xx možné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlo xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pouze zveřejní xxxxx k odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxx prostředí nebo xxxxxx lidí, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x umístění xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xx marném xxxxxxxx 1 měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 oprávněna xxxxxxxx xx pozemek xx xxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pozemků jsou xxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Náklady xxxxxxx x postupem xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx povinen xxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, pokud xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXX A XXXXXXXXXX VOZIDEL S XXXXXXXXX ŽIVOTNOSTÍ

§106

Zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Ke zpracování xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx zařízením xx xxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provozovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxx druhem xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jejich xxxxxx bylo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx evidenci pro xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) x §109 xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Provozovatel zařízení, xxxxxxx bylo vydáno xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx demontážní práce, xxxxxx xxxxxxxx karoserie xxxx demontáže dílů x opětovnému xxxxxxx.

§107

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, musí x xxxxxxx přiložit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se zpracovatelem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Žadatel x xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x vydání povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

(3) V řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxxx.

(4) Povolení xxxxxxx xxxxxxxx ke zpracování xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxx nezbytné xx xxxxxxx požadavků xxxxx §109 odst. 1, §109 xxxx. 2 xxxx. x), x) x d) a §109 odst. 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§108

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x ukončenou životností

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx o odpadech xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) převzít xxxxxxx x ukončenou životností xxxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx podstatné xxxxx x xxxxxxxxxx přidaný xxxxx,

x) xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx porovnáním xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx údaji odevzdávaného xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXX); to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odstaveného xxxxxxx xxxx vraku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c), xxxx-xx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx vozidla, xxxxx xxxxx označit xx xxxxxxx vozidlo,

e) v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, které nelze xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx, informovat předávající xxxxx o xxx, xx xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích,

f) v xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx převzal, xxxx xxxxxxxx v databázi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx Xxxxx republiky jinak,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dílů k xxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxxxx zpracovatelem vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx látek,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXX) způsobem, xxxxx umožní identifikaci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností xx zpracování pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx není xxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx a zasílat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x množství xxxxxx x o způsobech xxxxxxxxx x nimi, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předaná xx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx, za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxx x x rozsahu stanoveném xxxxxxxxx ministerstva,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxx kontroly xx xxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxxx xxxxx dokumenty xxxxxxxxxxx pravdivost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x evidenci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxx §110 x

x) po xxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. c).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxxxxx vozidla podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zařízení ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. k).

§109

Povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx zahájením demontážních xxxxxxx povinen

a) zbavit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozních xxxxxxx x zajistit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx omezily negativní xxxxxx xx životní xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxx x materiály obsahující xxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx chrom x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odpadech xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx karoserie, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxx xxxxxxx zpracovateli xxxxxxx x ukončenou životností,

b) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx použitelné xxxx tak, aby xx xxxx xxxxx x maximální míře xxxxxxxx xxxxxx nebo xx tím xxxxxx xxxxxx jiné osobě,

c) xx-xx na vozidle xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo vozidla (XXX), které nebylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x), znehodnotit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jinak nelze xxx opětovně xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tehdy, předává-li xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

d) xxx konečném zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxxxx, xxxxx vylučuje xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností x souladu x xxxxxxxxxxx požadavky,

f) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s nimi x zasílat příslušnému xxxxxxxxx xxxxx hlášení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a x způsobech xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx odpady, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x odpadech a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx f), xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) předložit x xxxxx xxxxxxxx xx požádání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx dokládající xxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx písmene x).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx operaci (dále xxx "první xxxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla20), x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce

a) xxxxxxxx použití x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 95 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností x xxxxxx částí v xxxxxxx nejméně 85 % xxxxxx průměrné xxxxxxxxx.

(4) Zpracovatelé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx zpracovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx prvnímu zpracovateli xxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxx zpracovatel xxxx xxxxxxx, že xxxx splněny xxxx xxxxx odstavce 3. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nepředají xxxx xxxx nesplní, xxxxxxxxx xxxxxxx zpracovatele xxxxx odstavce 3 xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné osobě x xxxxxxxxxx použití xxxxx opětovně použitelný xxx. Opětovně xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, splňovat xxxxxxxx stanovené zákonem x odpadech, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx odpadem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxx x opětovnému xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx povinností stanovených x xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečné xxxxx a odčerpány xxxxxxx provozní kapaliny, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx požadavky xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností, které xxxxxx xxx před xxxxxx dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x),

x) xxxxxx demontáže xxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou životností,

d) xxxxxx x způsob xxxxxx průběžné evidence x ohlašování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx materiálů x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx částí xxx účely plnění xxxxxxxxxx stanovených v xxxxxxxx 3,

x) podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx použitelných xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§110

Informační systém xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx systém xxx vedení informací x vozidlech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx") xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx o vozidlech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx systému xx ministerstvo.

(3) X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx

x) xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností,

b) xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx a Číselníku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx povolení provozu xxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx údaje x xxxx zařízení, jeho xxxxxxxx a způsobech xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou životností xxxxxxxxx xx zařízení xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x x osobách, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převzata, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx jméno, adresu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, bylo-li xxxxxxxxx.

(4) Informační xxxxxx xx xxxxxxx přístupný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x údaje xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(5) Xx Informačního xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem vkládat x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx změnu.

(6) Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxx a aktualizovat xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. a), x) x x) xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxxxx zakládající vložení xxxxx xx xxxx xxxxx xx Informačního xxxxxxx odpadového hospodářství xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x).

§111

Xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností ke xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x nácviku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx26) nebo x výuce xx xxxxxxx v oborech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x opravami xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovatelem x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytováno. Osoba, xxxxx bylo xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx po xxxxxxxx xx odpadnutí xxxxx, xxx který jí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zpracovateli.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXX

§112

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxx republiky, x xx xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, že přepravované xxxxxxx vozidlo nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; doklad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí,

c) xxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxxxx použitých xxxxxxx xxxx jejich částí x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cena xxxxx x cenou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ceně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyzvat, xxx xxxxxxxxx xxxx vozidla xxxx cenu opravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) pokud xx starší 30 xxx x má xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx původnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stáří xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx o tom, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx testováno xx xxxxxxxxxxx původnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx způsobilosti xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx x dokumentaci, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 2 let, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx odeslání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ověření xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vystavuje xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, samostatný likvidátor xxxxxxxxxx xxxxxxxx27) Dokumentace xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxx, slovenském xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx České xxxxxxxxx, x ní xxxx přes xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, zajištěn, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxx chráněny xxxx poškozením x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxx xxxx zabezpečeny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Přepravovaná xxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx přeprava xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx14) x xxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x funkčnosti xxxxx xxxxxxx a kritéria xxx posouzení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXX POPLATEK

Díl 1

Xxxxxxxx

§113

Xxxxxxx poplatku

Poplatníkem emisního xxxxxxxx xx ten, xxx xx zapsán xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x změnu xxxxxxxxxxxxx.

§114

Předmět xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X1 nebo X1 xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Poplatková xxxxxxxxx vzniká podáním xxxxxxx x zápis

a) xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx X1 xxxx X1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) změny vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx X1 x xxxxxxxx silničních xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxx silničního vozidla xxxxxxxxx X1 xxxx X1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice.

(3) Poplatková xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx u vozidla xxxxxxx xxxxx poplatková xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx osvobozen.

§115

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx hodnoty emisí XXXX 3,

x) historické xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) držitel xxxxxxx XXX xxxx XXX-X x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník nebo xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX-X xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného orgánu,

b) xxxxxxx o zápis xxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx

1. nabytí dědictví xxxx xxxxxx,

2. převodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. o xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x trestním, xxxxxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxx,

2. v xxxxxxxx řízení, nebo

3. x xxxxxxx.

§116

Xxxx poplatku

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezních xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v souladu x předpisy Xxxxxxxx xxxx

x) 3 000 Xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnot xxxxx XXXX 2,

x) 5 000 Kč x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX 1, xxxx

x) 10 000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisí XXXX 1.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx určení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x technickém průkazu xxxxxxx nebo x xxxxxxxx silničních xxxxxxx.

§117

Rozpočtové určení poplatku

Výnos xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x

x) podporu xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx poplatku

§118

Správce xxxxxxxx

Xxxxxxxx emisního xxxxxxxx xx obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx.

§119

Placení xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §114 xxxx. 2.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx zaplacen, xxxxxxx poplatku xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §114 xxxx. 2.

(3) U xxxxxxxxxx xx emisním poplatku xxxx x prodlení xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doklad x uhrazení xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vozidla (XXX) xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Záznam x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx výši xxxxxx správce poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x do xxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§120

Xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatku xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx historickou xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxx x zánik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a doloží x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx správce xxxxxxxx bez xxxxxxx xx 30 dnů xx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§121

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) se xxxxx výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx s §4,

x) x rozporu x §14 xxxx. 4 xxxxxxxx výrobek x xxxxxxxxx životností,

c) xxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s §104 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §104 xxxx. 5 xxxx xxxx xxxxxxxxxx více xxx 3 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §105 xxxx. 4 xxxxxxxx osobě pověřené xxxxxxx úřadem xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

§122

Přestupky xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 xxxx distributor vybraných xxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §6 xxxx povinností xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x §7,

b) x xxxxxxx s §12 xxxx. 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odběr xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx zpracování a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

c) neinformuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečnostech xxxxx §13 xxxx. 1, §15 xxxx. 2, §63, 82, 95 nebo §103 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 odst. 2 nebo 3 xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx výrobce, xxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3,

x) nezajistí xxxxxxxxx uživateli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 5,

x) x rozporu x §19 odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 3 xxxx §24 xxxx. 1 neprovede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx výrobců xxxx xxxxxxxx ministerstvu, že xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §28 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §29 xxxx. x) neuchovává údaje x roční zprávu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxx x xxxxxxx x §29 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx nakládání x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 nebo 2, xxxx použije xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x §24 odst. 1 xxxxxxx o xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x provozovatelem kolektivního xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §45,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §62 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx x §80 odst. 1,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovených x §67,

q) x xxxxxxx s §68 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx 71,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, nevede xxxxxx evidenci xxx xxxx a pro xxxxxxxxxxxxxx pneumatiky xxxxx §94 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxx pneumatik xxxxxxx xx výroční xxxxxx údaje podle §97 odst. 4, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §103.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xx x), s) xxxx x), xxxx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x), x), x), x) xx x) xxxx x).

§123

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx prodejce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1,

x) nepředá xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností xx systému xxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v §18 odst. 3, §66 xxxx. 3 xxxx 4 xxxx x §88 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §66 odst. 1 nebo 2 xxxxxxxxx konečnému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odevzdat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektrozařízení, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx odpadní xxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx xx konečného xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e).

§124

Přestupky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §21 xxxx. 5 xxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s §23 xxxx. 6 xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx výmaz xxxxx x výrobcích x xxxxxxxxxx zástupcích,

b) xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx některý x xxxxxxxxx xxxxx nezveřejní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 3 nebo §44 xxxx. 4 xxxx 5,

x) x rozporu x §40 vykonává xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1, 2, 5 nebo 6 nebo x §42 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §41 odst. 3 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x množství xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh výrobcem, x xxxx uzavřel xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxx xxxxxx na xxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §41 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x osobou, xxxxx k němu xx xxxxxxxx vztah, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx dluhy xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxxxx x §44 xxxx. 1 xx 3 xxxx 6,

h) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x §46,

x) x rozporu s §47 odst. 1 xxxxxxx obdržený xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx nestane xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §48,

x) x rozporu x §49 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uzavřené xxxxxxx, x rozporu x §49 xxxx. 4 xxxxxxx xx smlouvě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozporu x §49 xxxx. 5 xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx x rozporu x §50 xxxx. 5 xxxxxxxxxx údaje z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §51 xxxx. 1 xxxx §57 odst. 6 nezpracuje roční xxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren xxxx xx xxxxxxx xx 30. xxxxxx ministerstvu,

n) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx úplnost xxxxx §52,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností týkajících xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených v §53 xxxx. 1 xx 4, xxxx

x) x xxxxxxx x §84 xxxx. 3 xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b),

b) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x),

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) xx x), xxxx

x) 10 000 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), d), x) xx x) nebo x).

§125

Další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §4,

b) x rozporu x §14 odst. 3 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx být předán, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností upraví, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §14 xxxx. 4 xxxxxxxx výrobek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx některou x povinností xxxxxxxxxxx x §17 xxxx. 2 písm. x) xx g) nebo x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxx odebraný výrobek xxxx do xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x §17 odst. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §27 odst. 3 xxxx §50 xxxx. 4 vykáže údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zpětně xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, současně xxxx xxx jednou,

d) x xxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém bez xxxxxxxxx,

x) xxxx společník xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 5,

g) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výnosů x xxxx xxxx xxxxxxxxxx tvořící xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 až 3,

x) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx výrobce, xxxxxxxxxxx xxxx poslední prodejce

1. xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zpětný xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 1 xxxx §99 xxxx. 1, nebo

2. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §73 xxxx. 2 xxxx §99 odst. 2,

j) xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory x xxxxxxx x §78 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx stažení xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x trhu xxxxx §78 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, stanovených x §81 xxxx. 1 xxxx 2,

x) x xxxxxxx s §85 odst. 3 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odděleně xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x §69 xxxx. 1 nebo 2, §89, §90 xxxx. 1, §90 xxxx. 2 xxxx. x) xx d) xxxx §98,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií xxxx akumulátorů nesplní xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx podle §90 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §72 xxxx. 1 nezajistí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx panelů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. použitého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §74,

2. xxxxxxx pneumatiky stanovených x §100, xxxx

3. xxxxxxxxx vozidla xxxx xxxx částí stanovených x §112,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxx akumulátorů xx trh xxxx xx xxxxx podle §79,

x) předá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v rozporu x §94 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, konstrukční xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vozidla v xxxxxxx x §103 xxxx. 5 neposkytne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx dílů, které xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při předání xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §104,

x) v rozporu x §105 odst. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx pozemek,

v) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §106 xxxx. 1 xx 3, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru nebo xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx v §106 xxxx. 4 xxxx 5, §108 xxxx. 1, §109 xxxx. 1 xx 3 xxxx 5 xxxx §110 odst. 5.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), f), x), x) xxxx t),

c) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), x), x), x), x), o) xx x), u) až x), xxxx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. c), d) xxxx x).

§126

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §121,

x) inspekce, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §122 odst. 1 xxxx. a) xx n) x x) xx x), §123 xxxx. x) x d), §124, §125 xxxx. 1 x §125 xxxx. 2 písm. a) xx x) x x) xx x),

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle §125 xxxx. 2 písm. x) až x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx. x) x §125 xxxx. 2 písm. h) xx x),

x) xxxxxxxx xxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §123 xxxx. 1 xxxx. x), c) a x).

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 písm. x) xxxx c), jestliže x porušení povinnosti xxxxx xx 3 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uzavřela xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zaniklo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx se xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1, §13, §15 xxxx. 2, §63, 82 a 95 ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xx xxx xxxx do oběhu xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx správní xxxxx, xxxxx je xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx inspekcí xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce.

(5) Xxxxxx x xxxxx xx příjmem rozpočtu, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx inspekcí, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx-xx pokuta xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vykonávané xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx z pokuty x 50 % xxxxxxx rozpočtu xxxx xxxx x x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx. Xxxxx došlo x xxxxxxxx povinnosti xx xxxxx více xxxx, xxxxx na xxxxxx xx mezi xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Od xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxx upustit, xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přijal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxx x nákladům xx xxxxxxx opatření xxxxx k nepřiměřené xxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zamezujících xxxxxx dalších nepříznivých xxxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX

§127

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) orgány Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x

x) obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgány xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x poskytují xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx státní správy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§128

Xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxxxxxx x xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxx správy vykonávané xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx s xxxxxx x vybraných výrobků xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx

x) spravuje

1. Xxxxxx výrobců,

2. Xxxxxxx x

3. Informační systém,

b) xxxxxxxxx

1. xx věcech xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx podle §22 xxxx. 3, §23 xxxx. 4 a §24 xxxx. 3 x

2. x souhlasu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §32 xxxx. 2,

c) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. souhlasu x xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

5. xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx seznam xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx zrušení,

e) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx Xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 5, §48 xxxx. 6 x §50 odst. 5,

6. xxxxxxxx xx zprávách x ověření xxxxx §53,

7. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a

8. vložené xx Xxxxxxxxxxxx systému,

f) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx

1. Seznam xxxxxxx,

2. Registr,

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx nebo xxxxxxx x

5. souhrnné údaje xxxxxxx x ročních xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

h) ukládá xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx nápravy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxx plnícímu xxxxxxxxxx x individuálním xxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odběru x nakládání x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesů xxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií xxxx akumulátorů podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx18) x

x) zajišťuje pravidelný xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx oblasti xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivních systémů, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx týká xxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx, Registru x Xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) správním orgánům xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při plnění xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28).

(5) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,

x) obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) Státnímu fondu xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx.

§129

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxxx vyjádření x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x

x) žádosti o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

b) xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

e) xxxxxxx xxxxxxxx x převodu, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

§130

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx

x) kontroluje, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx §131 odst. 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) může xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx nápravy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a orgány Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§131

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x podnikajícími xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx elektrozařízení a xxxxxxx xxxx akumulátorů xxx xxxxxx uvedení xx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxx, xxxx xxxxx odděleného xxxxxxx těchto nákladů x přenosných xxxxxxx xxxx akumulátorů,

e) povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx posledních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx možné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxx uložit opatření x xxxxx xxx xxxxxxxx nápravy,

b) xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx trh nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx takových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx pozastavit; xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xx trh xxxx xx xxxxx zakáže xxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx požadavky stanovené x §78 odst. 1,

x) může současně x opatřením podle xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxx poškození xxxxxx lidí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x němu již xxxxx, a

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxx podle §78 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§132

Xxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Celní xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xx x Seznamu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx za plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx zákonem,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx údaji x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx stanovený x §78 xxxx. 1.

(2) Xxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxx x §78 xxxx. 1, xxxx

x) xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx výrobky, s xxxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx kontroluje, xxx xxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, vozidel x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx si xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pomoc inspekce.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ministerstvu, inspekci x České xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx evidencí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o

a) xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) vybraných xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx odběru a xxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx poskytují x xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx, vývozce xxxx xxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxx sídla x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, x xxxxx bylo zboží xxxxxxxx, nebo do xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vyjádřené x xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidel nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) v xxxxxxx xxxxxxx i dostupné xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx a pneumatik.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti podle xxxxxxxx řádu.

§133

Krajský xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx právnickými x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx sběru nebo xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx kontroly podle xxxxxxxx 1 je xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo činnost, xxxxx se xxxxxxxx xxxx.

§134

Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností

a) xxxxxxxxxx, xxx xxxx fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx uložit xxxxxxxx x nápravě a xxxxx xxx zjednání xxxxxxx a

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxx poplatku x provádí xxxxxx x jeho zaplacení x jeho xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a technického xxxxxxx.

§135

Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků x nakládání x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x výrobky s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx průkazu a xxxxxxxxx kontrolní orgán xxxx x xxx xxxxxxxxxx identifikováni.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A ZÁVĚREČNÁ

Společná xxxxxxxxxx

§136

(1) Ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, §50 xxxx. 5, §51 xxxx. 1 x §57 xxxx. 6 xx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx pouze xx xxxxx formuláři.

§137

Pro účely ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x 1. xxxxx.

§138

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx a obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§139

Výkon xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxx x přestupcích.

Přechodná xxxxxxxxxx

§140

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx výrobkům, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx poskytnutá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo výrobcem xxxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx xxxxx §31g xxxx. 1 xxxx. x), §37n odst. 2 xxxx §37p xxxx. 1 zákona x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §31 xxxx. 1 a 2 nejpozději xx 90 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 2020 x xxxx zaslání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §31f odst. 1, §31o xxxx. 2 xxxx. x), §37h xxxx. 2, §38 xxxx. 10 x §38f odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §28, 51 x §57 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx 2021.

(4) Xxx xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §142 xxxx. 1 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 2020 x 2021 x xxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §31o xxxx. 2 xxxx. c), §37h xxxx. 2 a §38f xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx zpracují xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxxxx zákona xxxxxx xx xxx 2022.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dílčích xxxxxx příspěvků provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37p xxxx. 2 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx financování předání xxxxxxxxx xxxxxxxxx panelů xxxxxxxxx xx trh xx xxx 1. xxxxx 2013 xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností, se xxxxxxxx za příspěvky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x těmto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37p xxxx. 2 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx xx xxx 1. xxxxx 2013 xx xxxxxxxxxx, využití x odstranění, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx povinen xxx xxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 tohoto xxxxxx. Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx na financování xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013 x jejich xxxxxxxxx xxxx se xxxx vyhláškou č. 352/2005 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x elektrozařízeními x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx panelů xxxxxxxxx xx trh xx xxx 1. ledna 2013, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xXx, zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx míst xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37k odst. 7 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx jako xx xxx 31. xxxxxxxx 2020.

§141

(1) Xxxxxxx míst xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx Xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x právnických xxxxxxx xxxxx §37h xxxx. 1 písm. c) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §20 odst. 3 xxxx. a),

b) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxx. x) a

c) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zpětného odběru xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 3 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x Xxxxxxx výrobců xxxxxxxxxxx zapsaný stav xxxxx xxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xx xx xxxxx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Návrh xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zpětného odběru xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, výrobce xxxxxxx nebo akumulátorů xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx žádost x xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1. Řízení x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §21 odst. 3 x 4.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §37h odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončeno xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vybraných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Informační xxxxxx.

§142

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §37h xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x xx do xxx 31. xxxxxxxx 2022 xxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o žádosti x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx předmětem xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx žádost podána xx dne 31. xxxxxxxx 2022. To xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §37h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx trh xx dne 1. xxxxx 2013, xxxxx xxxx provozovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podle §39 xxxx. 1 x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §37 xxxx. 3, a xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxxx provozovat kolektivní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxxxxx platí xx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 185/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx. Xx xxxxxx x osobě zajišťující xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené xx trh xx xxx 1. xxxxx 2013, se použije xxx zpracování roční xxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx §51 xxxxxx zákona x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s odpadními xxxxxxxxx xxxxxx uvedenými xx trh do 1. ledna 2013 xx xxxxxxx §72 xxxxxx zákona a xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx osoba oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxx č. 185/2001 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx smlouva o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, kterou xxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx §44 xxxx. 2 věty xxxx, xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x výrobce xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022 do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx nebo zpracování xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx předcházející dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx vydán xx xxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou lze xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx zařízení ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podána xxxxxx x vydání povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zařízení, xxxxx xxxx oprávnění xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx xx podporu xxxxx, xxxxxxxxxx, využití x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká, xxxxx xxx u xxxxxxx dříve xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx osvobozen.

§144

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 ze dne 9. xxxx 2015 x postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx informační xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§145

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021, x xxxxxxxx ustanovení §69 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 2023.

x x. Filip v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r..

Příloha č. 1 x xxxxxx x. 542/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

2. Obrazovky, xxxxxxxx x zařízení obsahující xxxxxxxxx x ploše xxxxx xxx 100 xx2

3. Xxxxxxxx xxxxxx

4. Xxxxx zařízení, jejichž xxxxxxxxx vnější xxxxxx xxxxxxxxx 50 cm, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 1, 2 x 3, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx elektroniku, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx či xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxx, xxxxxx, vybavení xxx xxxxx xxx x xxxxxx, zdravotnické prostředky, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

5. Xxxx zařízení, xxxxxxx xxxxx vnější xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 1, 2, 3 x 6, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, svítidla, zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxx, hračky, vybavení xxx xxxxx xxx x sporty, zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxx xxxxxx elektrického xxxxxx

6. Malá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vnější xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx č. 542/2020 Sb.

Minimální úroveň xxxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

2021

2022 x xxxx.

%

%

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx skupiny)

65

65

Odpadní elektrozařízení xxxxxxx 1

65

65

Xxxxxxx elektrozařízení xxxxxxx 2

65

65

Xxxxxxx elektrozařízení xxxxxxx 3

65

65

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

45

45

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

70

80

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx č. 542/2020 Xx.

Xxxxxxxxx úroveň xxxxxxx odpadních elektrozařízení

Skupina xxxxxxxxxxxxxxx

X

X

%

%

1.

85

80

2.

80

70

3.

-

80*

4.

85

80

5.

75

55

6.

75

55

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxx xxxxxxx X x X xxxxxxxx:

X - využití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx recyklace x xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx

X - recyklaci x přípravu x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

* xxxxx xxxxxxxxx

Příloha x. 4 x xxxxxx x. 542/2020 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

47.11 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx velikost xxxxxxxx plochy xxxxxxxxx 200 m2

47.19 Ostatní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx plochy přesahuje 200 x2

47.29 Xxxxxxx xxxxxxxxxx s potravinami xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 200 x2

47.41 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, počítačovým periferním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

47.42 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

47.43 Xxxxxxxxxx x xxxxx x videozařízením

47.52 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, barvami, xxxxx x potřebami pro xxxxxx

47.54 Maloobchod s xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

47.59 Xxxxxxxxxx s nábytkem, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx ve specializovaných xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přesahuje 200 x2

47.64 Maloobchod xx xxxxxxxxxx vybavením, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přesahuje 200 x2

47.65 Xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 200 x2

47.77 Xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx

47.78 Xxxxxxx maloobchod x xxxxx zbožím xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx velikost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 200 x2

47.78.1 Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prodejců xxx uvedeným kódem xx specifikována xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx dne 20. prosince 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx NACE Xxxxxx 2 a kterým xx mění xxxxxxxx xxxx (XXX) x. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. xxxx 2007 x xxxxxxxx Klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX).

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxx č. 542/2020 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1. Olověné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx 65 % průměrné hmotnosti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx nadměrných nákladů

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx 75 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx recyklace obsahu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx proveditelná xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

3. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx 50 % průměrné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxx x. 542/2020 Xx.

Xxxxxxx pneumatik

1. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx

2. Xxxxxx pneumatiky, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vozidla x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

Xxxxxxxx pneumatiky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 17,5 xxxxx;

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 17,5 xxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 17,5 xxxxx x xxxxxx;

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, přípojná xxxxxxx x speciální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 17,5 palců x xxxxxx

4. Pneumatiky xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx

5. Průmyslové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stroje, xxxxxxxxxxx techniku x xxxxx xxxxxx;

Xxxxxxxxxx pro xxxx pracovní stroje x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiná xxxxxxxx než vozidla

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxx č. 542/2020 Sb.

Minimální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

2021

2022

2023

2024 x xxxx.

X

100 %

100 %

100 %

100 %

X

10 %

5 %

25 %

30 %

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik pod xxxxxxx A x X xxxxxxxx:

X - xxxxxxx odpadních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx využití včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

X - recyklaci x xxxxxxxx k opětovnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Informace

Právní xxxxxxx x. 542/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

244/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dopadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

432/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2008/98/XX xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Komise 1357/2014/XX, xxxxxxxx Komise 2015/1127/XX, xxxxxxxx Rady 2017/997/EU x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2018/851/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/19/EU xx dne 4. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních (XXXX), xx znění směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2018/849/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2006/66/ES xx dne 6. xxxx 2006 x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x odpadních xxxxxxxxx a akumulátorech x o zrušení xxxxxxxx 91/157/EHS, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/11/XX, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2008/12/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/103/XX, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/56/XX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2018/849/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/56/XX xx xxx 20. listopadu 2013, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2006/66/ES x bateriích x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x akumulátorech, xxxxx xxx o xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx baterií a xxxxxxxxxxx obsahujících kadmium, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx elektrických xxxxxxxx, a knoflíkových xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx rtuti, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/603/ES. Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2000/53/ES xx xxx 18. xxxx 2000 o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/525, xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/63/XX, xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/438/XX, xxxxxxxxxx Xxxx 2005/673/XX, xxxxxxxxxx Xxxxxx 2008/689/ES, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/33/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/112/XX, xxxxxxxxxx Komise 2010/115, xxxxxxxx Xxxxxx 2011/37/XX, xxxxxxxx Komise 2013/28/XX, xxxxxxxx Xxxxxx 2016/774/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2018/849/XX.

2) Nařízení Komise (XX) č. 493/2012 xx xxx 11. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/66/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/290 xx xxx 19. xxxxx 2019, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výrobců xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3) §1820 občanského xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) Xxxxxxxxx zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx na xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 102/2001 Sb., x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx vlády č. 481/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §94 xx 96 xxxxxx č. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Vyhláška č. 337/2011 Sb., x energetickém xxxxxxxxxx x ekodesignu xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.

7) Například xxxxx č. 73/2012 Sb., o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx skleníkových plynech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1005/2009 xx xxx 16. září 2010 x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 517/2014/EU ze xxx 16. dubna 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 842/2006, xxxxx x. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006 xx xxx 14. xxxxxx 2006 o xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

9) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §22 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §405 zákona x obchodních xxxxxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx prevenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 517/2014/EU.

14) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006, v xxxxxxx xxxxx. .

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1418/2007 xx xxx 29. xxxxxxxxx 2007 o xxxxxx xxxxxxxxx odpadů xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxx XXXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1013/2006, xx xxxxxxxxx zemí, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx OECD x xxxxxxxx xxxxxx odpadů xxxx hranice, x xxxxxxx znění.

15) Xxxxx č. 73/2012 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1005/2009, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 517/2014/EU, v xxxxxxx xxxxx.

16) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Rozhodnutí Rady XXXX C(2001) 107 x konečném xxxxx x xxxxxx rozhodnutí X(92) 39 v xxxxxxxx znění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

18) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 493/2012 xx xxx 11. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx recyklace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/66/XX.

19) Xxxxxxxxx xxxxx č. 355/2014 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 221/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnictví x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx č. 341/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

21) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. prosince 2008 x klasifikaci, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/ES a x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

22) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 527/1990 Sb., x vynálezech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 207/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §2 xxxx. 9 xxxxxx x. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

24) §2 odst. 4 zákona č. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) §79b x 79c xxxxxx x. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

27) Xxxxx č. 170/2018 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění x zajištění. xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

28) Například xxxxx č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.