Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2022 do 30.06.2023.


Zákon o výrobcích s ukončenou životností

542/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Základní pojmy §3

HLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Díl 1 - Všeobecné povinnosti

Předání výrobku s ukončenou životností §4

Podmínky týkající se ohlašování podle zákona o odpadech §5

Díl 2 - Předcházení vzniku odpadu při výrobě a uvedení vybraných výrobků na trh

Povinnosti při výrobě vybraných výrobků §6

Povinnosti při uvedení vybraných výrobků na trh §7

ČÁST DRUHÁ - ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE NEBO AKUMULÁTORY A PNEUMATIKY

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Působnost §8

Způsoby plnění povinností výrobcem §9

Odpovědnost distributora §10

Pověřený zástupce §11

HLAVA II - ZPĚTNÝ ODBĚR

Zajištění zpětného odběru výrobků s ukončenou životností §12

Informování konečného uživatele a osvětová činnost §13

Předání a převzetí výrobku s ukončenou životností §14

Místa zpětného odběru §15

Spolupráce s obcemi §16

Způsob provedení zpětného odběru a nakládání se zpětně odebranými výrobky s ukončenou životností §17

Práva a povinnosti posledních prodejců §18

Registr §19

HLAVA III - SEZNAM VÝROBCŮ

Zřízení Seznamu výrobců §20

Návrh na zápis do Seznamu výrobců §21

Zápis do Seznamu výrobců §22

Změny zapsaných údajů §23

Vyřazení osoby ze Seznamu výrobců §24

Řízení ve věcech Seznamu výrobců §25

Zveřejnění Seznamu výrobců §26

HLAVA IV - EVIDENČNÍ A OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

Evidence §27

Roční zpráva §28

Uchovávání a kontrola údajů §29

Zveřejňování údajů §30

HLAVA V - INDIVIDUÁLNÍ SYSTÉM

Kauce §31

Použití peněžních prostředků kauce §32

Ukončení plnění povinností výrobce v individuálním systému §33

HLAVA VI - KOLEKTIVNÍ SYSTÉM

Provozování kolektivního systému §34

Podmínky vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §35

Žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §36

Rozhodnutí o žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §37

Změny oprávnění k provozování kolektivního systému §38

Společná ustanovení o oprávnění k provozování kolektivního systému §39

Předmět činnosti provozovatele kolektivního systému §40

Některá omezení provozovatele kolektivního systému §41

Povinnosti a omezení společníků provozovatele kolektivního systému §42

Zvláštní vztah k provozovateli kolektivního systému nebo k jeho společníkovi §43

Povinnosti provozovatele kolektivního systému §44

Povinnosti výrobců při kolektivním plnění §45

Hospodaření provozovatele kolektivního systému §46

Vrácení příspěvku na zajištění nakládání s výrobkem s ukončenou životností §47

Rezerva §48

Vzájemná spolupráce mezi provozovateli kolektivních systémů §49

Evidence §50

Roční zpráva §51

Uchovávání a kontrola údajů §52

Ověřování údajů §53

Kontrola nad činností provozovatele kolektivního systému §54

Zánik oprávnění k provozování kolektivního systému §55

Převod peněžních prostředků při zániku oprávnění k provozování kolektivního systému §56

Kolektivní systém pro solární panely §57

HLAVA VII - ELEKTROZAŘÍZENÍ

Působnost §58

Skupiny elektrozařízení §59

Vymezení některých pojmů v oblasti elektrozařízení §60

Pověřený zástupce §61

Označování elektrozařízení §62

Informace pro konečné uživatele §63

Předání odpadních elektrozařízení konečným uživatelem §64

Zpětný odběr odpadních elektrozařízení §65

Povinnosti posledních prodejců §66

Opětovné použití zpětně odebraného elektrozařízení §67

Zpracování odpadních elektrozařízení §68

Povinnosti zpracovatele odpadních elektrozařízení §69

Financování nakládání s odpadním elektrozařízením pocházejícím z domácností §70

Financování nakládání s odpadním elektrozařízením nepocházejícím z domácností §71

Financování nakládání s některými odpadními solárními panely §72

Oddělené uvádění nákladů §73

Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení §74

HLAVA VIII - BATERIE NEBO AKUMULÁTORY

Působnost §75

Skupiny baterií nebo akumulátorů §76

Vymezení některých pojmů v oblasti baterií nebo akumulátorů §77

Podmínky uvedení baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu §78

Prokazování splnění podmínek uvedení baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu §79

Označování baterií nebo akumulátorů §80

Požadavky na bezpečné vyjímání baterií nebo akumulátorů §81

Informace pro konečné uživatele §82

Předání odpadních baterií nebo akumulátorů konečným uživatelem §83

Baterie nebo akumulátory zabudované nebo přiložené k elektrozařízení §84

Zpětný odběr odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů §85

Zpětný odběr odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů §86

Zpětný odběr odpadních průmyslových baterií nebo akumulátorů §87

Povinnosti posledních prodejců §88

Zpracování odpadních baterií nebo akumulátorů §89

Povinnosti zpracovatele odpadních baterií nebo akumulátorů §90

HLAVA IX - PNEUMATIKY

Působnost §91

Skupiny pneumatik §92

Vymezení některých pojmů v oblasti pneumatik §93

Protektorované pneumatiky §94

Informace pro konečné uživatele §95

Předání odpadních pneumatik konečným uživatelem §96

Zpětný odběr odpadních pneumatik §97

Zpracování odpadních pneumatik §98

Oddělené uvádění nákladů §99

Přeshraniční přeprava použitých pneumatik §100

ČÁST TŘETÍ - VOZIDLA

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Působnost §101

Vymezení některých pojmů v oblasti vozidel §102

HLAVA II - POVINNOSTI VÝROBCŮ VYBRANÝCH VOZIDEL A VÝROBCŮ DÍLŮ POUŽÍVANÝCH VE VYBRANÝCH VOZIDLECH, POVINNOSTI PŘI ZBAVOVÁNÍ SE VOZIDEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ A ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO VOZIDLA

Povinnosti výrobců vybraných vozidel a výrobců dílů používaných ve vybraných vozidlech §103

Předání vozidel s ukončenou životností §104

Odstranění odstaveného vozidla §105

HLAVA III - SBĚR A ZPRACOVÁNÍ VOZIDEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ

Zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností §106

Povolení provozu zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností §107

Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností §108

Povinnosti zpracovatele vozidel s ukončenou životností §109

Informační systém pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností §110

Poskytnutí vozidla s ukončenou životností ke zvláštním účelům §111

HLAVA IV - PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA POUŽITÝCH VOZIDEL A JEJICH ČÁSTÍ §112

HLAVA V - EMISNÍ POPLATEK

Díl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §113

Předmět poplatku §114

Osvobození od poplatku §115

Výše poplatku §116

Rozpočtové určení poplatku §117

Díl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §118

Placení poplatku §119

Zánik poplatkové povinnosti §120

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §121

Přestupky výrobce §122

Přestupky posledního prodejce §123

Přestupky provozovatele kolektivního systému §124

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §125

Společná ustanovení k přestupkům §126

ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti výrobků s ukončenou životností §127

Ministerstvo §128

Ministerstvo průmyslu a obchodu §129

Inspekce §130

Česká obchodní inspekce §131

Orgány Celní správy České republiky §132

Krajský úřad §133

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §134

Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků a nakládání s výrobky s ukončenou životností §135

ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Společná ustanovení §136 §137 §138 §139

Přechodná ustanovení §140 §141 §142 §143

Oznámení technického předpisu §144

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §145

Příloha č. 1 - Skupiny elektrozařízení

Příloha č. 2 - Minimální úroveň zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v jednotlivých letech

Příloha č. 3 - Minimální úroveň využití odpadních elektrozařízení

Příloha č. 4 - Ekonomické činnosti posledních prodejců

Příloha č. 5 - Minimální recyklační účinnost procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů

Příloha č. 6 - Skupiny pneumatik

Příloha č. 7 - Minimální úroveň využití odpadních pneumatik

INFORMACE

542

XXXXX

xx xxx 1. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxx,

x) xxxxx x povinnosti osob xxx nakládání s xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx příslušenství xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx výroby x xxxxxxx na xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x nich xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, použije xx na xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxxxxx výrobků x xx nakládání x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx nevztahuje na

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx, střeliva a xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx sborů a xxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxx výlučně k xxxxxxxxxxxxx xxxx vojenským xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx mohou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nejde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxx solární xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx určená xxx xxxxxxx do xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx průmyslová xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx stroje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx specificky xxxxxx výhradně xxx xxxxx výzkumu a xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dostupná xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx očekává, xx xxxxx před xxxxxxxxx životnosti xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky,

i) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx používané x xxxxxxxxxx

1. souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zájmů Xxxxx republiky, včetně xxxxxx, střeliva x xxxxxx určených pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x dalším xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) vybraným xxxxxxxx elektrozařízení, baterie xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vozidlo,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobek, xxxxx xx stal xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx elektrické xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx elektrickém xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx zařízení x výrobě, přenosu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx pro použití xxx napětí nepřesahujícím 1 000 X xxx xxxxxxxx xxxxx x 1 500 X xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) odpadním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x domácností xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pocházející x xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx jim podobná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vždy, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx předtím, xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx, xxx i jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxxxx energie xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx xxxx více primárních xxxxxx neschopných xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo z xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx,

x) pneumatikou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kola, xxxxx xx z xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyztužujících xxxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tažených xx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx kompenzační xxxxxxx,

x) odpadní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích,

k) xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlo, které xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx výrobce elektrozařízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, výrobce xxxxxxxxx xxxx výrobce xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1. podnikatel xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxx xx způsob xxxxxxx, xxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxx jménem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx nezaměnitelně spojeným (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") vyrábí x xxxxx na trh xxxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyrobit xx xxxxxxxxx x xxxxx je pod xxxxxxx xxxxxxx xx xxx,

2. podnikatel xxxxxxx x České republice, xxxxx xxx xxxxxx xx způsob xxxxxxx, xxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyrobená xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx osoby podle xxxx 1; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx trh,

3. xxxxxxxxxx usazený x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nabytá x xxxxxx xxxxx na xxx, nebo

4. xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxxxx konečným xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podnikatel, xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx prodeje, včetně xxxxxxx prostředků komunikace xx xxxxx3), uvádí xx xxx v xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zabudovaných xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx jiných xxxxxxx xxxx k xxx xxxxxxxxxxx,

x) výrobcem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3), xxxxx xx xxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx celky, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx jsou pneumatiky; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, x Xxxxx republice xxxx xxxx xx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx vozidel xxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích, kteří x rámci xxxxx xxxxxxxxx uvádějí vozidla xx trh,

q) zpětným xxxxxxx odebírání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pneumatik od xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jiných osob x místě určeném xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx výrobky x ukončenou životností,

s) xxxxxxxx místem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uživateli x xxxxxxx provozní xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděná xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx k opětovnému xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) systémem xxxxxxxx xxxxxx síť míst xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxx x výrobci xxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx x využití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vytvořený x xxxxxxxxxxx samostatně, svým xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx jedním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, výrobci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, výrobci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 1. ledna 2013, x provozovaný právnickou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrárny, xxxxx xx oprávněna x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vybraného výrobku xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx nabyla z xxxxxx členského xxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxx každé xxxxxxx nebo bezúplatné xxxxxx vybraného výrobku xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx použití xx jeho uvedení xx trh,

d) dovozem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku3), xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx, elektrozařízení, pneumatiky xxxx jiné výrobky, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx pneumatiky,

g) xxxxxxxx uživatelem osoba xxxxxxxxx xxxxxxx výrobek, xxx xx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x členském státě xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídlo, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx články a xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záření,

k) odpadním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) solární xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx solární xxxxxx,

x) provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu elektřiny xxxxx energetického zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx takové xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustrojím xxxxxxxx xxxxxxx rozměrů složená xx xxxxxx, zařízení xxxx součástí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výrobu xxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx instalací xxxxxxxx xxxxxxx rozměrů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxx montovány, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxx konstrukce xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx být nahrazeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výlučně x profesionálnímu xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx mobilitu, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx souvislý pohyb xxxx sledem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxx k profesionálnímu xxxxxxx,

x) ekomodulací zohlednění xxxxxx vybraného xxxxxxx xx životní prostředí, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, opětovné xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx předpisy4), x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx při určování xxxx xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivý xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona.

XXXXX II

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx povinnosti

§4

Předání výrobku x xxxxxxxxx životností

Každý, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxx předat xxxxx xxxxx oprávněné x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx smí xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předán, xxxxx xxx-xx x předání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx vědy x výzkumu, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxx a nakládání x xxxxxx, xxxxx xx rozhodný xxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx5).

Díl 2

Xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx při xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx

§6

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx, xxx xxxxxx vybrané výrobky, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx x konstruovat xxx, aby

a) xxxx xxxxxx demontovatelné,

b) nebezpečné xxxxx x nich xxxxxxxx neunikaly xx xxxxx,

x) xxxx xxxxx x xxxx nebezpečné xxxxx vyjmout x

x) xxxx usnadněno xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx vyrábí vybraný xxxxxxx, jej musí xxxx xxx zohlednění xxxx xxxxxx životního xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx tak, xxx

x) x xxxxxxxxx, použitých xxx xxxx výrobě, xxxx xx nejvíce xxxxxxxxx recyklovatelných,

b) xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx byl minimalizován xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx oprava, xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx použití, xx-xx xx x ohledem xx povahu xxxxxxx xxxxx, x

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejného zdraví.

§7

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxx

(1) Výrobce smí xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobky a xxxxxx xxxxxxxxxx4), právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spotřebou xxxxxxx6) a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx7) nejsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx trh xxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku, na xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx odběru xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX, BATERIE XXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

XXXXX I

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zpětného odběru, xxxxxxx další navazující xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel, xxx která nebylo xxxxxxx schválení xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx provozu vozidel xx pozemních xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxx8).

§9

Způsoby xxxxxx povinností xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx odběr, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odběru a xxxxx xxxxxxxxxx s xxx související

a) v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx o kolektivním xxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému; odpovědnost xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxx.

§10

Odpovědnost xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx výrobce, xxxxx xx zapsán x Seznamu výrobců, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x Seznamu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx práva x povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

§11

Pověřený zástupce

(1) Není-li xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx si xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx pověřeného xxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pověřeným xxxxxxxxx xxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXX

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem. V xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx místa zpětného xxxxxx, xxxx mezi xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odběr xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx nároku na xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtovány xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx platby, které xxxxx xx nepřímo xxxxxxxxx se zpětným xxxxxxx. Tím není xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx konečného xxxxxxxxx xx formě xxxxxx xxxx xxxx pobídky, xxx xxxxxxxx výrobek x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jej xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx zpětný xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx výrobku.

(4) Odevzdává-li xxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx výrobek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx, xx v xxxxxxxx demontáže xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx-xx xxxxx část, která xxxx x výrobku x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplata xxxx xxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxx konečného uživatele x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxx uživatel xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

(2) Výrobce je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaměřenou na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx chování xx xxxxxx většího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zpětného xxxxxx x xxxxxxxx xx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx odběru.

(3) Xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) předcházení xxxxxx odpadu z xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) možnostech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx k tomu xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem, xxxxxxx aby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx netříděný xxxxxxxxx odpad, a x negativních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zbavování xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx místa xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxx a

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §63 xxxx 82.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") stanoví vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x jejich xxxxxxxx na konkrétní xxxxxx skupiny konečných xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností xxxxx xx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poslednímu xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx odebraný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se stává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, okamžikem xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx, xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxx předat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobcem, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xx předání zpracovateli xxxxx xxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx místa xxxxxxxx odběru, poslední xxxxxxxx nebo jiná xxxxx xxxxxx výrobcem, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx.

§15

Xxxxx zpětného xxxxxx

(1) Xxxxxxx zřizuje za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx považuje xx splněnou, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odběru (xxxx jen "Xxxxxxx") xxxxx xxxxx §19 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x konečného xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx shromažďovací xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx o xxxxxxx x ukončenou životností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx rizika.

§16

Xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxx x obec xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxxx x využití xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxx. Xxxxx smlouvou xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx obecního systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx výrobce xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx obec x xxxxxxxx, ve xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalšími výrobci.

(2) X výrobky x xxxxxxxxx životností, které xxxx xxxxxx odebrány x xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x obcí, xxxx xxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx ostatního xxxxxxxxxxx odpadu.

(3) Výrobce xx povinen xxxxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx provedení xxxxxxxx odběru výrobků x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zpracovateli nesmí xxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxx výrobků nebo xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxxx odběru xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx odebraný výrobek x ukončenou životností xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxxxxx, náplně xxxx součásti xxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osob tak, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx poškození x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx dočasného xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zabezpečit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ostatních xxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x soustřeďování xxxxxxxxx xxxxx odpadů x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx,

x) xxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x místo převzetí x údaje x xxxxx, skupině a xxxxxxxx výrobků s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností x xxxxx zpětného xxxxxx, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživateli x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností pouze xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx zdvojování xxxxx, a vykazovat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxx zpracovatelem,

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx výrobek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx pokud obsahuje xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx mít xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) může xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx výrobky x xxxxxxxxx životností v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapacitu místa xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) a xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, aby xxxxxxx uživatel xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx, x to x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zpracovateli. X xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konečného xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx. Výrobce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxx osobách, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Práva x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx poslední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx už xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx příslušenství xxxxxx xxxxxxx. Zpětný xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Poslední xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx výrobků s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zároveň provozovatelem xxxxx zpětného xxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx stanovená x §17 odst. 2 xxxx. b) xx x) x x §17 xxxx. 3,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xx xxxxx požadovat, xxx xx něj xxxxxx xxxxxxxx výrobek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výrobce, xxxxx xx xxxxx xx xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace na xxxxx3), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxx výrobků xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

§19

Registr

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Registru xx ministerstvo.

(2) Xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxx xxxxxxxx odběru.

(3) X Xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxx Xxxxxxxxx xxxx x Číselníku městských xxxxx xxxx obvodů x zeměpisné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx, alespoň xxxx x xxxxxxx vybraného xxxxxxx, xxxxxxxxxx podle §59 odst. 2, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx zpětného odběru x

x) xxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx osoby, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zpětného xxxxxx zřídil.

(4) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) až x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. X případě údajů xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) výrobce xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX VÝROBCŮ

§20

Zřízení Xxxxxxx výrobců

(1) Xxxxxx xxxxxxx je informačním xxxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx elektrozařízení,

b) Xxxxxx výrobců xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X rámci Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odkazy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§21

Návrh xx zápis xx Xxxxxxx výrobců

(1) Xxxxx na zápis xx Xxxxxxx výrobců xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxxx každý xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx poprvé uvedl xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, bez xxxxxx xx to, zda xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrobku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů od xxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxx xxxxx na xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona plní. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx Seznamu xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx x Xxxxxxx výrobců xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxx xx xxxxx xx Seznamu xxxxxxx, na základě xxxxxxx dosud xxxxx xx Seznamu výrobců xxxxxx; xx xxxxxxx x případě, xx xxxx vydáno rozhodnutí xxxxx §22 odst. 3.

(3) Návrh xx xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx se podává

a) x xxxxxxxx podobě x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx řádem

a) kontaktní xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje, x xx telefonní xxxxxxx, adresu elektronické xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx internetových stránek, xxxxx existují, x xxxxxx identifikační xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx navrhovatelem xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx základě xxx xxxxxxxx zástupce xxxxx,

x) xxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx trh, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pneumatik xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx x tom, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx určeno x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) použitý způsob xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajištění zpětného xxxxxx, zpracování x xxxxxxx nebo odstranění xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů x xxxxxxx x xxx, xxxxxx doložení zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxxx tímto zákonem x

x) způsob zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) nejméně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x něm.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx xxx všechny vybrané xxxxxxx x kolektivním xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odstavce 4 xxxx. a) xx x) xxxxxx xx Xxxxxxx výrobců xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxx podání xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx Seznamu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§22

Xxxxx xx Seznamu xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx návrhu, xxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §21 xxxx. 4, x xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx navrhovateli.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xx Seznamu výrobců xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §21 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 4 xxxx. x) nebo x) xxxxxx dostačující xxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxx, kterou xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 15 pracovních xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx navrhovatel xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zápis xx Xxxxxxx výrobců xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, zda je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Nejsou-li splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byl xxxx pověřený xxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx výrobců xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx.

§23

Xxxxx xxxxxxxxx údajů

(1) Xxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených v §21 xxxx. 4, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo pravdivosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, úplnost xxxx pravdivost xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx změny xxxxx xxxxx §21 odst. 4 písm. x) xxxx x) pochybnost, xxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx o xxx zapsanou osobu xxxxxxxx a podá xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx provádí xxxxx xxxxx zapsaných x Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxx předložených zapsanou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx údajů je xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx nastala skutečnost, xxxxx tuto změnu xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 do 30 xxx ode xxx doručení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Provede-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neprovede-li xxxxx zápisu v Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxx předložených xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx o xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxx získaných ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx9) změny xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx výrobců xxxxx §21 odst. 4 xxxx. x) x x), x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Změny xxxxx x xxxxxxxxx x pověřených zástupcích, xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx výmaz odůvodňuje, xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit nejpozději xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b) x xxxxxxxx 3 xx x tomto xxxxxxx nepoužijí.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xx Xxxxxxx výrobců xxx xxxxx provádění xxxx x výmazu xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 6.

§24

Xxxxxxxx osoby xx Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx x Xxxxxxx výrobců, xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nastala. Xx xxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxx dosud plnili xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx o kolektivním xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxx vybrané výrobky xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx v Seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pověření xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx vybrané xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx trh nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o případ xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zjištění xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx její xxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x osobu, která xxxxxxx xxxx zanikla. Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x v případě, xx xxxxxxxx ze Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1.

§25

Řízení xx xxxxxx Xxxxxxx výrobců

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3, §23 xxxx. 4 x §24 xxxx. 3 xx prvním xxxxxx x řízení.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 4 xxxx §24 xxxx. 3 xx xxxxx osoba, xxxxx se změna xxxx vyřazení xx Xxxxxxx výrobců týká.

§26

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktuální Seznam xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx x x případě právnické xxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx sídla,

c) xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx výrobků a xxxxxxx elektrozařízení, baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) údaj o xxx, zda xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vybraných výrobků,

g) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx plnění povinností xxxxxxx podle §9, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx plněny,

i) xxxx x tom, xxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zástupce,

j) jméno xxxx název zahraniční xxxxx, je-li v Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX POVINNOSTI

§27

Evidence

(1) Xxxxxxx xx povinen vést xxxxxxxx

x) množství vybraných xxxxxxx, které xxxxx xx xxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx, které pro xxxxxxx zajišťují xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, zpracování xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx údajů, xxxx xx xxxxxxxx v §26 xxxx. x) xx x); u xxxx, xxxxx pro xxxxxxx zajišťují xxxxxxxxxx, xx xxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výrobků s xxxxxxxxx životností, x

x) xxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Plní-li xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xx trh, v xxxxxxxxxxx systému, xxxx xxxxx evidenci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx-xx osoba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, zpracování xx xxxx xxxxxxxxx xx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x současně xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§28

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, využití x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností") x xxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Výrobce xxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1, jestliže xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx trh, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou obsahové xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou životností xx xxxx 7 xxx x

x) xxxxxxxxx x rámci kontroly xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje získané x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX XXXXXX

§31

Xxxxx

(1) Xxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx uvedením xxxxxxxxx výrobku xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nejméně 20 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výrobce xx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxx xxx 1. xxxxx 2013, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxx vyhláškou ministerstva.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx kauci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxx xxxxxx zřídit x Xxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx.

§32

Použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx kauci xxxxx xxx použity xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx financování xxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx uvedl xx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx úpadek x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx x exekucí.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x čerpání peněžních xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxx xxxxx §31 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx výrobce xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxx lze xxxxx xxxxxxx dvakrát xx kalendářní xxx xx podmínky, že xxxxxxx splnil xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx životností za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxxx výrobce v xxxxx zprávě x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x souhlas k xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx zvláštního vázaného xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, x případě xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx sídla,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x telefon xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) evidenční xxxxx výrobce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx banky a xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx zřízeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx být dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx čerpaných peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) doklady x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx financování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x odstranění xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, x

x) výpis stavu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který není xxxxxx xxx 1 xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§33

Ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x individuálním xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx zanikly xxxxxx xxx jeho xxxxx x Xxxxxxx výrobců, xxxxxxxxx ministerstvu xxxxx x oznámením podle §24 odst. 1 xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx uzavřenou s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxxx které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx povinností zpětného xxxxxx, zpracování a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xx trh x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobce podle §65 xxxx. 1 xxxx. x), §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §97 xxxx. 1 písm. x).

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx Seznamu výrobců xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jako na xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxx vyzve xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §31 xxxx. 2, aby xxxxxxx prostředky z xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, x nímž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účtu, není-li xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx plnění uvedena xxxxxx xxxxx.

(4) Nesplní-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxxxx ministerstva xx lhůtě xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §31 xxxx. 2, xxx peněžní prostředky x něj převedla. Xxxxx xxxx pobočka xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx plnil povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hledí xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x), §85 odst. 1 xxxx. x) xxxx §97 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pobočku, která xxxx xxxxxxxx vázaný xxxx xxxxx §31 xxxx. 2, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx výzvy xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xx xx výši xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

(6) Xxxxxxx-xx výrobce x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx neexistuje, xxxxx xxxx xxxxxxx odvede xxxxxxxxxxxx část peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Státnímu xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx o tom xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 4 věty xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXX

§34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivní xxxxxx, x xx pro xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.

(2) Oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že

a) xxxxxxx je společností x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx akcionáři (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxx výhradně xxxxxxx xxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxx uvedená v §61 xxxx. 2 xxxx první, x x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle §57,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 34 %,

x) xxxxxxx nepodniká x oblasti xxxxxxxxx x výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x přepravy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 000 000 Xx, nebo v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 000 000 Xx nebo 80 000 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zřízení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působnosti dozorčí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podíly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) ke dni xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vybrané xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxxxxxx 3 kalendářní xxxx xxxxx xx xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx členského státu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. 500 tun, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2,

2. 200 xxx, pokud xxx o xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx elektrozařízení 3, 4 xxxx 5 xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx zákonu,

3. 5 xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory,

4. 500 xxx, xxxxx xxx x automobilové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

5. 1 000 xxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxx xxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx plnění xxxx provozováno řádně x dostatečně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 4, x

x) xxxxxxx žadatele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx rada xxxx xxxxxxx tři xxxxx x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx její xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx, xxxxxxxx žadatel

a) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členy xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx osoby s xxxxxxxx předmětem činnosti, xxxx má xxxxxxx, xxxx

x) se xxxxxx xx podnikání xxxx xxxxx.

(4) Výše xxxxxxxxxx xxxxxx x zájmu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx odráží xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx systému s xxxxxxx xx druh x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokrýt xxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxxxxxxx ročních nákladů xx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x předpokládané xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výrobků x ukončenou životností.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žadatel xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx řádem xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kontaktní osoby, x xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx znění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx uloženo xx xxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednajících xx xxxxx, xx-xx žadatel xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x tento xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právního jednání,

c) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x emisi xxxxx žadatele, xx xxxxxx xxx 60 xxx, xxxx opis xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou vlastníky xxxxx na xxxxx, xx xxxxxx xxx 60 dní, s xxxxxxxx akcionářů jednajících xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx akciovou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud existuje,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v §35 xxxx. 3, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v §35 xxxx. 2 písm. x) a x) x xxxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx. h),

f) xxxxx smluv

1. x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxx systému nakládání x komunálním xxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí x xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx,

4. x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx bateriemi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 3, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo akumulátorů, x

5. uzavíraných xx xxxxxx zpracování zpětně xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností,

g) xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx již uzavřel xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx,

x) dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu požadovaném xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vybraných xxxxxxx, xxx xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dále xxxx x tom, xxx xxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k použití x domácnostech xxxx xxxx domácnosti,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx x prvních 5 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxx zpracování, xxxxxxx, xxxx odstranění x xxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx oprávnění,

4. popis xxxxxxxxxxx, organizačních x xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. podrobný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx platnosti oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx poslední xxxxxx xxxxxxx x smlouvy x úvěru, pokud xx jeho použití xxxxxxxxxxx, alespoň pro xxxxxx xxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. popis xxxxxxx xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx uživatele, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. popis xxxxxxx xxxxxx evidencí xxxxx §50 odst. 1 x

8. xxxxxxx x auditorem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx §53 xxxx. 2 a 3.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

§37

Rozhodnutí x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo rozhodne x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 odst. 2 x 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 20 xxx ode xxx obdržení xxxxxxx. Xxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx vyjádření xx xxxxxxxxx lhůtě, může xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kolektivní plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxx, zda xxx x xxxxxxxxxxxxxxx určená x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx mimo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sběrné xxxx x

x) xxxx x tom, zda xx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydáno xxx xxx zajišťování xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx elektráren, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 1. ledna 2013, xxxxx §72 odst. 1.

§38

Změny oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx změnit xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx systému

a) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x důvodu xxxxx x právním xxxxxxxx, která má xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx v oblasti xxxxxxxx odběru a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x předpisů Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx požádá x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x vyjádření. Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx 20 dnů xxx dne doručení xxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxx xxxx xxxxxxxxx.

§39

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx změnách xxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Účastníkem xxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je pouze xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxx oprávnění xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) až x), xx provozovatel kolektivního xxxxxxx povinen xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx mu xxxxxx, xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smí xxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele x xxxxxxxx činnost,

c) xxxxxxxxxx, výzkumná x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx toho xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx kolektivní plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smí xxx dále zajišťování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené na xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, xxxxx §72 xxxx. 1, xxxx-xx oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx pro xxxx činnost, xxxx xxx-xx x provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx podle §57. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx §3639 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobců xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozumí xxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž součástí xxxx xxxxxxx panely xxxxxxx na xxx xx dne 1. xxxxx 2013, a xxxxxxxx o kolektivním xxxxxx xx rozumí xxx xxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1.

§41

Některá xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx odebranými výrobky x ukončenou životností, x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx, třídění a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx převzetím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x novému vkladu, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x vlastních xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepeněžitým xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x výjimkou případu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx k úhradě xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx. Xxxxxx jednání, xxxxx xx x xxx v xxxxxxx, xxxx právní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx společníků xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxxxxxx x množství xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimiž xxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx podílu xx trhu, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotliví xxxxxxx; za xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §53.

(4) Provozovatel kolektivního xxxxxxx xxxxx uzavřít x xxxxxx, která x xxxx xx xxxxxxxx vztah xxxxx §43, xxxxxxx, xxxxx xx vzhledem xx xxx povaze, účelu xxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby ani xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, které je x xxx x xxxxxxx, nemá xxxxxx xxxxxx.

(5) Provozovatel kolektivního xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x dále xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příspěvků xxx, xxxxxxxx, úvěr xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx v xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx společníkem. Xxxx xx nesmí xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sdružující xxxxx s obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxxx jednání, které xx x tím x xxxxxxx, nemá xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx omezeně xxxxxxxxxxxx. Xxx jej xxxxxxx pouze xx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxx zrušení nebo xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxx xxxx zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx podnikání xxxx xxxxxxx o převodu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu provozovatele xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxx udělen souhlas xxxxxxxxxxxx xx projednání x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx.

§42

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xx společníkem, xxxxxxx o kolektivním xxxxxx, x xx xxx všechny vybrané xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx a pro xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Se společníkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo x osobou ovládající xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx povinností xxxxx §13, pouze za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §41 xxxx. 4.

§43

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx vztah, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo společníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxx společníka provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárního orgánu xxxx dozorčí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

c) xxxxx xxxxxx10) xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx některá z xxxx uvedených v xxxxxxx a) xxxx x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) společníci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx systému a xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(2) Podmínky xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně výše xxxxxxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výrobce xxxxxxxx x tak, xxx žádní xxxxxxx xxxx skupiny výrobců xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx x kolektivním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uváděné xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobce projeví xxxxx x xxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splatné xxxxx. Projeví-li xxxxx x uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx zahájeno insolvenční xxxxxx, je provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxx x den, xxx xxxxxx vzor xxxxxxx xxxxxx použije.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx na základním xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) výpis x xxxxxxxx emise xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx dni x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx11), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společností,

c) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx jednání xxxxx xxxxxxx týkalo skutečností xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x schválení xxxxxx xxxxxxx, x úhradě xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx, nebo text xxxxxxxxxx xxxxxxxxx per xxxxxx.

(6) Provozovatel kolektivního xxxxxxx je dále xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnické xxxxxxxxx x uvedením xxxxxx společníků xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx jednotlivý xxxxxxx xxxxxxx nebo hmotnostní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na trh x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx služby v xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 45 xxx xx xxxxxx xxxxx.

§45

Xxxxxxxxxx výrobců xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému, xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úplné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxx xx xxx, x xx v xxxxxxxxxxxx jednotkách a xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému provedení xxxxxxx xxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxx, xx mu xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx ekomodulace.

(2) Xxxxxxx xxx uzavřít smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx výrobky, xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx,

x) baterie xxxx akumulátory náležející xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §76, xxxx

x) xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx vybraných xxxxxxx, xxxx podat xxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému pouze xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxx vztah ukončen.

§46

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx výrobců, xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvu x kolektivním xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx rozdělovat xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x tím v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx x příspěvků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxx x nich xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výhradně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) x xx tvorbu xxxxxxx xxxxx §48.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získanými x příspěvků výrobců x x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx jakýchkoliv xxxxxx xxxxxxxxx prostředků a xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx zajištění kolektivního xxxxxx nepřesahovala náklady xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému realizuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§47

Xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx, vrátí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nakládání x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže, xx vybraný xxxxxxx xx uvedení xx xxx v České xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Požádat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx uhrazen, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx příspěvku xxxxxx.

(3) Xxxxx, která žádá x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx obdrženého xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx auditora. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx osoba, xxxxx xxxx o vrácení xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§48

Rezerva

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rezervu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx finanční rizika x xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "rezerva").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytváří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx republice x banky xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské unie. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rezervu xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejméně 50 % xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle schválené xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 je přípustné xx xxxxxxxx, že

a) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx rezervy xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rezervy x následujícím účetním xxxxxx.

(5) Peněžní prostředky, xxxxx tvoří rezervu, xxxxx xxx použity xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřel smlouvu x kolektivním plnění. Xxxxxxx prostředky rezervy xxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zprávě x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

§49

Vzájemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxx uzavřít x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivních systémů xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxxxxx x

x) sdílení xxxx xxxxxxxx odběru,

b) xxxxxxx nákladů na xxxxxxxxxxx zpětného xxxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladů nebo xxxx spolupráci v xxxxxxx informační a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxx povinností xxxxxxx xxx vybrané xxxxxxx xxxx skupiny.

(3) Smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx předložit stejnopis xxxx xxxxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx-xx tuto xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx smlouvě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, který v xxxxxxx xxxxxxx odpovídá xx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx zpracování a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx množství zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx převodce, x

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) mají xxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx převedené xxxxxxxx xxxxxx odebraných výrobků x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx x evidenci xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. e) x x xxxxx xxxxxx o výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx

(1) Provozovatel kolektivního xxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx plnění, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §26 písm. x) xx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, x xxxxx má xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx, které xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx nakládání xx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxxx v §26 xxxx. x) xx x); u xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému zajišťují xxxxxxxxxx, xx vede xxxx identifikační číslo x adresa zařízení xx zpracování xxxxxxx x ukončenou životností,

d) xxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Registru xxxxx §19 a xxxxxxxxxxx smluv uzavřených xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odběru x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zpětného xxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxx využití, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx odstranění.

(2) Xxx-xx x kolektivní xxxxxx výrobců xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx ty výrobce, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §84 xxxx. 3 x provozovateli kolektivních xxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení.

(3) Xxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pocházejících x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedena na xxx xx xxx 13. xxxxx 2005, xxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx elektrozařízení zjištěné xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx odběr, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxx xx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x současně pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxxx vykázat xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednou xxx, aby nedocházelo xx zdvojování xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§51

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxxx xxxx zaslat ministerstvu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

(3) Xxxxxxxx xxxxx zprávy x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hmotnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobcem, xxxxx má x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx plnění. U xxxxxxxxxxxxxxx jsou tyto xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých skupin xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo automobilové xxxxxxx nebo akumulátory.

(4) Xxxxxxxx roční xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dne 1. xxxxx 2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx §30 xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 tvoří xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx x kontrola xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x roční xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností po xxxx 7 xxx x

x) xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx inspekce nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxx zprávě x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§53

Ověřování xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxx řádnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ověřenou auditorem.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxxx na xxx, xxxxx xxxxxxx vykázali xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx §45 odst. 1 písm. a),

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx evidencí xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a

c) xxxxxxxxxx x úplnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků s xxxxxxxxx životností podle §50 odst. 1 xxxx. x).

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému je xxxx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx ověřil xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx, svezeny, xxxxxxxxxx xxxx s xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §50 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce, ve xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxx či xxxxxx o ověření xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(5) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §50 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx povinni poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxxxx 2 a 3.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxx podle odstavce 2 písm. a) x xxxxxxxx 3.

§54

Xxxxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo. X xxxxx kontroly nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx ministerstvo xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx 15 xxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxx, podle závažnosti x xxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nápravu.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedodržení xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, společníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx danou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému, xxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx ministerstvo, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxx §35 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. x) až x), xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§55

Xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního systému

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxx

x) zrušení provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxx xxxxx xx xxxxxx společnost nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx smlouvy x převodu nebo xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x provozování kolektivního xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx x zrušení oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx xxxx x dokladech xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek xxxxx §35 odst. 2 a 3 xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx podmínek xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému nezjednal xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §54 xxxx. 4 ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx odstavce 2. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu je xxxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxx x xxxxxxx oprávnění x provozování kolektivního xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zda xx xxxxx x opakované xxxxxxxx xxxx povinnosti, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx nichž x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx tento xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, společníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Za xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) vykonávání xxxxxxxx, xxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx zisku z xxxxxxxx x rozporu x tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx povinnosti vytvořit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 xxxx xxxx použití x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §53 odst. 1 xxxx nesplnění povinnosti xxxxxxxx ověření xxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 x 3,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvořit xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx se xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx, že jej xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve 30 xxx xxxx, co xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně 6 měsíců xxxxxx xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, obce, x xxxxx uzavřel xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadem xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx zpětný odběr xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního systému xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(8) Xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx toho, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56.

§56

Xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xx povinna xxxxxxx všechny dosud xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně výnosů x xxxx x xxxxxxxxxx tvořící rezervu xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxx takových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx příspěvků xxxxxxxxxx xx výrobky xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxx xx xxx zániku xxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxx úhradu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, s nímž xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 1 xxxx právnická xxxxx xxxxxx do 180 xxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, x kterými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx prostředky převést x souladu s xxxxxxxxx 1 x xxxxxx, xx výrobce xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 180 xxx xxx dne, xxx její xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému, a xx zapsán v Xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx nerozdělených xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx do 180 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x skupiny vybraných xxxxxxx, xxxxx zajišťovala xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniklo.

(4) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 3. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx doložení splnění xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výmaz xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxx, xx odstavec 4 použije obdobně.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxx xx xx xxxxxxx ruší.

§57

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx panely

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx solární xxxxxx xxxxxxx xx xxx do xxx 1. ledna 2013 xxx xxxxx žadateli, xxxxx společníci xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §35 odst. 2 xxxx. x) xx x) a x), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dne 1. xxxxx 2013, podle §72 odst. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozování kolektivního xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx"), xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx solární xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013; xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxx xxxxxxx panely xx ustanovení §44 xxxx. 1 až 4, §46 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §50 xxxx. 1, §55 xxxx. 5 x §56 použijí xxxxxxx s xxx, xx se xxxxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx smlouva xxxxx §72 xxxx. 1,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx trh xxxxxxx panely xxxxxxx xx xxx do xxx 1. xxxxx 2013, které xxxx xxxxxxxx solární xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx solární xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1.

(6) Xxxxx x evidencí xxxxx §50 xxxx. 1 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §72 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxxx zaslat xx 30. června xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx zprávy.

XXXXX VII

ELEKTROZAŘÍZENÍ

§58

Působnost

Tato hlava xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přepravu xxxx xxxx zboží, kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx která xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, x

x) xxxxxxxxxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 3 xxxx. x) xx x).

§59

Skupiny xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx uvedených v příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx.

§60

Xxxxxxxx některých xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vynásobená xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx x xxxxx tříletého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uváděl xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x předchozích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebyla vyvezena xxxx dodána xx xxxxxx xxxxxxxxx státu; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuvedl na xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podíl xxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odběrem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx uvedl xx trh x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení (xxxx jen "xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx").

§61

Pověřený zástupce

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §3 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxxxx xxxxx xx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11.

(2) Osoba xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, která není xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na trh xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx §11. Xxxx osoba je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx x odvolání xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx na xxxxx3) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, je povinna x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxx zástupce za xxxxxx plnění povinností xx xxxxxx x xxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§62

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx při xxxxxxx na trh xxxx xxxxxxxxxxxxxxx označeno xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx možné xxxxxxxxxxxxxxx takto označit xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obal, xxxxx x použití x xxxxxxx xxxx elektrozařízení.

(2) Xxxxxxx elektrozařízení xxxxxxx, xxx x označení xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xx xxx xx 13. xxxxx 2005.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx označení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx 13. xxxxx 2005 podle xxxxxxxx 2.

§63

Informace xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxx x použití x xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konečné xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpad, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx uživatelů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x recyklaci xxxx xxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx životní prostředí x zdraví xxxx x

x) významu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §62 xxxx. 1.

§64

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx odpadní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx poslednímu prodejci xxxxx §66.

§65

Xxxxxx xxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx nových xxxxxxx x bez nároku xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z domácností,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx jen "odpadní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx"),

x) dosáhnout x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx; tato xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxx solární xxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a c) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x použití x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jedno xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části x počtem více xxx 2 000 xxxxxxxx, x xx xxx každou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu, xx které xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na trh,

b) x xxxxx obci, xxxxx o zřízení xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxx xxxx, x

x) v každém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx na xxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru xxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx solárních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xXx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x dostatečné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx splněné, xxxxx xxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2024 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxx panely xxxxxxxxx, x každé xxxx, xxxxxxxx obvodě xxxx městské xxxxx x xxxxxx více xxx 10 000 xxxxxxxx, ve kterých xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx solární xxxxxxxxxx x xxxxxxxx instalovaným xxxxxxx do 30 xXx.

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxx, xxx konečný xxxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odevzdat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v místě xxxxxxx nebo dodávky xxxxxx elektrozařízení, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(2) Poslední xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x použití v xxxxxxxxxxxx xxxx zajistí, xxx konečný uživatel xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx, x xxxxx žádný x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 25 xx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx značku a xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, v xxxxx prodeje nového xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx blízkosti xx xxxxx provozní xxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prodeji elektrozařízení xx xxxxxxx 400 x2.

(3) Poslední prodejce xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxx bezprostřední xxxxxxxxx, je poslední xxxxxxxx xxxxxxx označit xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxx x použití v xxxxxxxxxxxx, x kterého xxxxxxx nezřídil veřejné xxxxx zpětného odběru x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpadních elektrozařízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xx xxxxxxx umístit viditelně x xxxxxxx xx xxxx prodejním xxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxx odpadní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx obce, xxxxxxx xxxxx nebo městského xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud se xx xxxxxx území xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx odběru x nejbližší obci, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx prodeje.

(5) Xxxxxxxx prodejce xx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektrozařízení

(1) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x místech zpětného xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx týkají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx funkční x xx xxxxx součástmi xxxxxxxxxx pro použití xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx, xx xxxx podrobeno xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx přestává xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx součásti potřebné xxx jeho použití xx xxxxxxxx účelu, x xxxxxx xxxx xxxxxxx určeno, x

x) xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx použití byla xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx celku, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x je-li xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hierarchie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Nedošlo-li x xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení x xxxxxxxxxx použití xx 1 roku xx xxxxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx použití, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dílů odpadního xxxxxxxxxxxxxxx tam, xxx xx xx xxxxxx x hlediska zásad xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxxx odpadních elektrozařízení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx zpětně xxxxxxx, xx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx12),

x) využití xxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skleníkových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx13), xxxx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx převezeno xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x přímo použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx14) x xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Odpadní xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx země, xxxxx xxxx členským xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. c), xx-xx prokázáno, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx použití, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částech x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytne pro xxxxx xxx nového xxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx výrobku xx xxx. Xxxxxxxxx poskytne x návodech xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku3).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. c).

§69

Povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Zpracovávat odpadní xxxxxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx zpracovatel odpadních xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. b) x x) x xxxxxxxxxx xxxxx §18 x §95 odst. 4 zákona o xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx všechny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva,

b) xxxxxxxx demontáž, soustřeďovat, xxxxxxxxx, zpracovávat xxxx xxxxx nakládat s xxxxxxxx elektrozařízením x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vybranými xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx 1.7.2023,

d) xxxx průběžnou evidenci x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x druzích x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x o jiné xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx zařízení ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxxxxx

x) podmínky xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx c) x

x) xxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technik12) v xxxxxxx xxxxxxx odpadního xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Ustanoveními tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx poškozují xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx15).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b),

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx evidence x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pocházejícím x xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxx 13. xxxxx 2005, xx výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx financovat xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, využití x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxxxx x domácností, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxx 13. xxxxx 2005, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z domácností xxxxxxx elektrozařízení povinni xxxxxxxx jeden xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xx xxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podnikateli x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podílu xx trhu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§71

Financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Financování xxxxxxxx odběru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, využití x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) je-li elektrozařízení xxxxxxx xx trh xx xxx 13. xxxxx 2005 a xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxx 13. xxxxx 2005 x xx-xx nahrazováno xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx takového nového xxxxxxxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx dodávaných xxxxxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxx 13. srpna 2005, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx elektrozařízením, xxxxx xxxx stejnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a konečný xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx konečnému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxxxxxx x domácností xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x). Xxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních dohodnutých xxxxxxxxxx financování xxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxxx xxxx součást xxxxx xxxxxx za kalendářní xxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013 xxxxxxx předání ke xxxxxxxxxx, využití a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx xxxxxx součástí, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x zajišťování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těmto účelům xxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

(2) Xx zajištění xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx třetiny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených xx trh xx xxx 1. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx x solární xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxx přehled xxxxxxx xxxxxxxxx se splněním xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, pokud jich xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx druhé. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx solární xxxxxxxxxx vypořádají do 1 měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx dne 1. ledna 2013 x instalovaných x xxxxxxx elektrárně, stejně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx splnění těchto xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x nich je xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx, xxx byla zajištěna xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. Xxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx solárních xxxxxx, na které xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx panely uvedenými xx trh xx xxx 1. xxxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx není xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a výnosů x nich x xxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §56, pokud xxx x kolektivní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uloží xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx výnosů x xxxx xx xxxxxxxx účet vedený x Xxxxx republice x xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční banky xx xxxxxx x xxxxxxxx státě Evropské xxxx. Xxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xx součástí roční xxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou životností xxxx xxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx solárních elektráren xxxxx §57 xxxx. 6. Peněžní prostředky xx zvláštním účtu xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 4 dočasně investovány.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x výnosy x nich.

§73

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xx zpětný xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení, xxxxx připadají xx xxxxx kus xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odděleně xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx převýšit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx předpokládaných xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx výrobci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx tomto xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxx známé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx trh podle xxxx příspěvku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1.

(3) Ustanoveními odstavců 1 x 2 xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16).

§74

Přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do Xxxxx republiky, z xx nebo xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx odpadem. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby při xxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) kopie xxxxxxxx dokladu podle xxxxxx x xxxx x přidané hodnoty, xx-xx jejím xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxx xx uvedeno, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 o xxxxxx xxxxxxxxxxx kusu přepravovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxx. a) x b) a xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx smluvního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx

x) xxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx osobě, xxxxx xx vyrobila, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx osobě jednající xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx elektrozařízení xxxxxx x profesionálnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy osobě, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx si xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx osobě jednající xxxxx jménem xx xxxx, na xxx xx vztahují xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj x xxxxxxxx přeshraničního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx17), xxxx

x) xxxxx použitá elektrozařízení xxxxxx x profesionálnímu xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx je nechala xxxxxxx x xxxxx xx nich xxxxxxx xxxxxx, xxxx třetí xxxxx jednající jejím xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příčiny xxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jednající xxxxx xxxxxx.

(3) Ke každému xxxxxxxxxxxx xxxx přepravovaného xxxxxxxxx elektrozařízení musí xxx vypracována dokumentace, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx a zjištěna xxxxxxxxxx nebezpečných xxxxx. Xxxxxx x ověření xxxxxxxxxx použitého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 6 měsíců. X xxxxxxx důvodných xxxxxxxxxxx x funkčnosti xxxxxxxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxxxxxx xxxx celní xxxx xxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxx, xxx xxxxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxx náklady xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x odstavec 3 xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x soukromému nebo xxxxxxxx použití xxxx, xxxxx xx přepravují, xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, x ní xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, zejména prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx elektrozařízení x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x přepravě xxxxxx8),

x) xxxxxxxxx-xx jeho držitel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 3, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 větě xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx, xxxx

x) není-li zajištěna xxxxxxx elektrozařízení před xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx ověřování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx jako použitá xxxxx xxxxxxxx 1.

HLAVA XXXX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

§75

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xx xxx xxxx xx oběhu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x výjimkou baterií xxxx akumulátorů xxxxxxxxx x §2 odst. 3 písm. x).

§76

Xxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx dělí do xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx a

c) průmyslové xxxxxxx xxxx akumulátory.

§77

Vymezení xxxxxxxxx pojmů x oblasti baterií xxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) přenosnou baterií xxxx akumulátorem xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, napájecí xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx ručně přenášeny, xxxxx xxxxxx zároveň xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx automobilovou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zapalovací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejným xxxxxx x jiných xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx baterií xxxx akumulátorem,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx elektrických vozidel,

d) xxxxxxx xxxx akumulátorem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx na přítomnosti xxxxxxxx lithia, xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx sloučenin lithia,

e) xxxxxxx baterií xxxxxxxxxx xxxxxxx schopná xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxx pohon elektromotorů xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) napájecí sadou xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, aby tvořily xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozděloval nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx článkem xxxx xxxxxxxx přenosná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x průměrem xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx pomůcky xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) bezšňůrovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x bateriovým xxxx xxxxxxxxxxxxxx napájením určené xxx xxxxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx vynásobená počtem xxx, během xxxxx x xxxxx tříletého xxxxxx xxxxxxxxxx daným xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, dělí xxxxxxxx hmotností přenosných xxxxxxx xxxx akumulátorů, xxxxx xxxxxxx uvedl xx xxx x xxxxx kalendářním xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxx dodány xx xxxxxx členského xxxxx,

x) zpracovatelem odpadních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x nakládání s xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx ke zpracování xxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx").

§78

Xxxxxxxx xxxxxxx baterií xxxx akumulátorů xx xxx nebo do xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxx xxxx do xxxxx

x) baterie xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 0,0005 % hmotnostních xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda jsou xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx elektrozařízení xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 0,002 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x akumulátorů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx přenosné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x

x) nouzových xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nouzového osvětlení, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx 26. xxxx 2008 xx xxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx zákaz xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx x trhu. Xx xxxxxxx, xxxxx xxx x

x) knoflíkové xxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxx 0,0005 % a xxxx xxx 2 % xxxxxxxxxxxx rtuti, uvedené xx xxx xx 1. xxxxx 2015, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory určené xxx použití x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx více xxx 0,002 % xxxxxxxxxxxx kadmia, xxxxxxx xx xxx xx 31. xxxxxxxx 2016.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx zákaz podle xxxxxxxx 1, avšak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx uváděny xx xxxxx xx xx vyčerpání xxxxx.

§79

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx trh xxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx je povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokazující, xx xxxx dodrženy xxxxxxxx stanovené x §78 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provádějícím xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §78 odst. 1.

(3) Xxxxxxx, který xxxxxx baterie nebo xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §78 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx předložením technické xxxxxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x automobilové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x nesmazatelně opatřeny xxxxx x xxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx akumulátory obsahující xxxx xxx 0,0005 % hmotnostních xxxxx, xxxx xxx 0,002 % hmotnostních kadmia xxxx xxxx než 0,004 % xxxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx kov.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a

b) xxxx stanovit xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx rozměr x xxxxxx prodeje.

§81

Požadavky na bezpečné xxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zabudování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx x xxxx xxxx použité xxxx xxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx snadno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislý xx xxxxxxx.

(2) X elektrozařízením xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx návod, xxx xxxx xxxxxxx xxxx akumulátory bezpečně xxxxxxx xxxxxxx uživatel xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobci, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zabudovaných xxxxxxx xxxx akumulátorů. Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxx xxxxx předáván xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxx výrobků, xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřetržitou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx x baterií xxxx akumulátorem.

§82

Xxxxxxxxx pro konečné xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejců xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o

a) požadavku, xxx xxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx nebyly xxxxxxxxxxxx xxxx netříděný xxxxxxxxx odpad, ale xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x tomu oprávněným x souladu x xxxxx zákonem,

b) způsobu xxxxxxxxx zpětného xxxxxx,

x) xxxxx konečných xxxxxxxxx x recyklaci xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx škodlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx x zdraví xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx symbolu xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §80 odst. 1 xxxx. a) x x).

§83

Předání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Konečný xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prodejci podle §88.

(2) Konečný xxxxxxxx xxx předat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x odpadech.

§84

Baterie xxxx akumulátory xxxxxxxxxx nebo přiložené x xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zabudované nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxx na xxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx zabudováním xxxx xxxxxxxxxx x elektrozařízení, xxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpadních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx elektrozařízení xxxx x nim xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, zpracování a xxxxxxxxx ve vztahu x těmto bateriím xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx s provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx zajištění plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx bateriemi nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů. Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxx nesplněné xxxxxxx xxxxx, x xx xx stejných xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx odebírány xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) výrobce xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx v individuálním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx průmyslových xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxx baterie xxxx akumulátory zabudované xx elektrozařízení xxxx x nim xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx zpětného odběru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo akumulátorů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§85

Xxxxxx xxxxx odpadních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odpadních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na datum xxxxxx uvedení xx xxx, xxx xxxxx xx xxxxx nového xxxxxxx x xxx xxxxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x

x) dosáhnout x xxxxxx kalendářním roce xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v

a) xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx s xxxxxx xxxx xxx 1 500 obyvatel,

b) xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx odběru xxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ostatní xxxx, xx kterými xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx prodejním xxxxx xxxxxxxxxx prodejce přenosných xxxxxxx nebo akumulátorů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena v příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx, a xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx jako stálá xxxxxxx xxxxxxxxxx sortimentu, xxxxx poslední prodejce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx xxxxx, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejců, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prodejce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx uváděné xxxxxxxx xx xxx prodávány x xxx bylo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uvedeno xx xxxxx xxxxxxx 2 000 xxxx xxxx xxxxxxx 50 xx xxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx projeví x xxxxxxx veřejného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx posledních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx odběr, xxxxxxxxxx x recyklaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx být xxx xxxxxxx nových xxxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx uváděny xxxxxxxx.

§86

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx konečného xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx výrobní xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx jejich xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx nároku xx xxxxxx xx tento xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx baterií xxxx akumulátorů x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxx uzavřením dohody x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů povinen xxxxxx xxxxxxx jedno xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx pověřeným xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx územně členěných xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x každém xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx plní povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému, xxxx xxxxxxx poskytovat xxxxx podle §31; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§87

Zpětný odběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx průmyslových xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stejného typu x xxxxxx, xxxx xxxxx xx trh, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxx x bez xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o jiném xxxxxxx financování.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není povinen xxxxxxxxxx kauci podle §31. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnout, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému.

§88

Povinnosti xxxxxxxxxx prodejců

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx povinen zpětně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxxxxxx dobu, bez xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx značku, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx a xxx xxxxx xx koupi xxxxxx výrobku, pokud

a) xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prodejce, xxxxx ekonomická činnost xx xxxxxxx x příloze č. 4 k tomuto xxxxxx, x přenosné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx součást xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx uživateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Poslední prodejce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, je povinen xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx místech viditelně x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx lze xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx nebo městského xxxxxx podle místa xxxxxxx. Xxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obci, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx místa xxxxxxx.

§89

Xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxx xxxx akumulátorů

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů, xxxxx xxxxxx odebral, xx xxxxxxx nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxx12) v zařízeních, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx18), x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x němž xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odpadní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx být spalovány xxxx ukládány xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 a na xxxxxxxxx

x) odpadních xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx není xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx elektrochemický xxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů stažených x trhu na xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) odpadních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx lithia x

x) xxxxxx, který vznikl xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x souladu x tímto xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícími xxxxxxxx xxxxxx14) x xx zákonem x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx zpětně odebrány x České xxxxxxxxx x vyvezeny xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx věty xxxxx xx země, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), je-li prokázáno, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx povolí xx xxxxxxxxxx dobu odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx žadatel xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odpadních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx týká, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx s ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx okolnosti x xx xxxx environmentální, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx upřednostněn xxxx xxxxxxxxx.

(5) Žádost xxxxx xxxxxxxx 4 musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxxxxxxx, ekonomických x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přílohu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zařízení určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx, xx xxx xx žádost xxxxxxxx, x vymezení xxxxxxxxx xx xxxx odpadní xxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a

e) xxxxx doby, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxx vydáno.

(6) Xxxxxxxxxxxx x povolení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx

x) xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx x odpady, x němž mohou xxx xxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxx odpadních přenosných xxxxxxx xxxx akumulátorů, xx xxx xx xxxxxxxx vztahuje,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) povolené technologie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx řízení xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx.

(8) Xx základě xxxxxxxx podle odstavce 6 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx odstranění x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx mu xxxxxx nakládání s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx odpadní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx podle odstavce 6 xx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx.

§90

Povinnosti xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx odpadní baterie xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(2) Zpracovatel odpadních xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxx povinen

a) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kyseliny,

b) xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx plochách s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx recyklaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 k tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxx doložit xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x

x) zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxxx o recyklační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx18).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx odpadních baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

XXXXX IX

PNEUMATIKY

§91

Působnost

Tato hlava xx použije xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxx xxxxxx xx to, xxx jsou na xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§92

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 6 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx konečného xxxxxxxxx x další xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx všechny skupiny xxxxxxxxx.

§93

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů x oblasti xxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) protektorovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxx3), uvádí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx kalendářním roce, xxxxxxxxxx xxxxxx let, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rokem xxxxxx xxxxxxxxxx na xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx uvedl na xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce a x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného x xxxxxxxxx x xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx provádět xxxxxx nebo využití xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§94

Xxxxxxxxxxxxxx pneumatiky

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxx pneumatik xxxxx xxxxxx zákona xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pocházely xx xxxxxxxx odběru xxxx byly dovezeny xx zahraničí, popřípadě x xxxxx pneumatikám, xxxxx současně uvádí xx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx uvádí na xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx evidenci xxxxx §27 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx xxx nové x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pneumatiky x xxxxxxxxxx použití, xxxxxxxx xxxx opotřebované xxxxx pneumatik xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx x odpadech, xx xxxxx odpad xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§95

Xxxxxxxxx pro konečné xxxxxxxxx

Xxxxxxx pneumatik xx xxxxxxx prostřednictvím posledních xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komunální xxxxx, ale xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx určených x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx.

§96

Předání odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx uživatel xxx předat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx převzetí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §97 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxx xxxx.

§97

Zpětný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxx odběr xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xx koupi xxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xx xxxxxx xx tento xxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu.

(2) Za xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx pneumatik xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem x x případě xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxx městském xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x

x) x xxxxx xxxx, která o xxxxxxx veřejného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx projeví xxxxx, a to xx podmínek obdobných xxxx xxx xxxxxxx xxxx; xx neplatí, xxxxx xx vzdálenosti xx 10 xx xx ní xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru odpadních xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 povinnost zřídit x xxxx veřejné xxxxx xxxxxxxx odběru, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx projevenému zájmu xxxx xxxxxxxx, xx xxxx oprávněna xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxxxx touto obcí xx xxxx území xxxxx, xxx xxxxx xxx odděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x komunálním xxxxxxx.

(4) Výrobce pneumatik, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx zprávě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx vyhotovena, povinen xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx výrobců,

b) xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxxx odpadních pneumatik,

c) xxxxxx zřízených míst xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) výši xxxxxxx xx zpětný xxxxx, xxxxxxxxxx x využití xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx odděleně xxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx.

§98

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit

a) na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx odpadní xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx, x

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze č. 7 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odstraňovány xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx skládky všech xxxxxx.

(3) Zpracovávat xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§99

Oddělené xxxxxxx nákladů

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prodejce xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvádět xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx odběr, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pneumatik, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxxxx xxxxx zákona o xxxx x přidané xxxxxxx.

(2) Odděleně uváděné xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pneumatiky na xxx xxxx prokazatelný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému, xxxx xx náklady xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1.

§100

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použitých xxxxxxxxx

(1) Xxx přepravě xxxxxxxxx pneumatik do Xxxxx xxxxxxxxx, z xx nebo xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x inspekci x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx x tom, xx pneumatiky jsou xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx, x

x) prohlášení držitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx umožňuje jejich xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx20), a stáří xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 10 let. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození. Celní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkontrolovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zásilky.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx České xxxxxxxxx, x ní xxxx xxxx xx musí xxx xxxxxx zajištěn x uspořádán tak, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx použití.

(4) Přepravované xxxxxxx pneumatiky se xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx přepravu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx14) x xxxxxxx, xx

x) jejich xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx,

x) přepravované xxxxxxxxxx xx vybraném vzorku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 přesahují xxxxxxxxxx xxxx opotřebení xxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx použití,

c) xxxxxxxxxxxx pneumatiky xx xxxxxxxx vzorku xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx starší 10 xxx,

x) přepravované xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzorku xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uspořádání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§101

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxx se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxx jejich částí x odpadů x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x nimi, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxx. x).

§102

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxx X1 nebo X1 nebo tříkolové xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tříkolek, xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx x technické xxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20),

x) xxxxxxxx vozidlem x xxxxxxxxx životností xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx účelem odstranění xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx odstranění odpadu x drcení a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx použitelnými xxxx části, které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovatelem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dohodě x xxx konečným xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx karoserie xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx na xx xxxxxxxxx identifikační xxxxx vozidla (XXX),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo rám xxxxxxx vybavený identifikačním xxxxxx vozidla (XXX), xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx

x) ostatním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx životností ostatní xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx,

x) odstaveným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx technicky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo opravu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx konstrukce xxxxxxx x které se xxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx místě, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx vozidlem xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vozidla vybavený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxxxxxx část xxxxxxxx interiéru a xxxxx,

x) vlastníkem osoba, xxxxx xx xxxxxxx x registru silničních xxxxxxx xxxxx xxxxxx x podmínkách provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako vlastník xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx klasifikovaná xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx látek x xxxxx21), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x

1. xxxxx 2 xxxxxxxx 2.1 xx 2.4 xxxx 2.6 xx 2.8, xxxxx xxx o xxx X xxxx B, 2.9, 2.10, 2.12 xxxx 2.13, pokud xxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, 2.14, pokud xxx x kategorii 1 xxxx 2, xxxx 2.15, xxxxx xxx x xxxx X xx X,

2. xxxxx 3 xxxxxxxx 3.1 xx 3.6, 3.7, xxxxx xx nepříznivé xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx vývoj, 3.8, xxxxx má xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 3.9 xxxx 3.10,

3. xxxxx 4 xxxxxx 4.1, nebo

4. xxxxx 5 xxxxxx 5.1.

XXXXX II

POVINNOSTI XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXX POUŽÍVANÝCH XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX VOZIDEL X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§103

Xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx tříkolového xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx konečného uživatele xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, že má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx hodnotu, je xxxxxxx vybraných vozidel xxxxxxx

x) xxxxxx zpracovateli xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx spojené x xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx značky x za tím xxxxxx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Ke xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vozidla na xxx poskytnout zpracovatelům xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx demontáž x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x ohledem xx obsažené nebezpečné xxxxx, x to xx formě příruček, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx prostřednictvím x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx není dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x průmyslového vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx22).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x jejich částí x ohledem xx xxxxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx x odčerpání všech xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x optimalizaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx x jejich xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx částí x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku vozidla23) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx zpracovatelům vybraných xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přiměřené informace xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů22).

§104

Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx. Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx výsledkem xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx takto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností také xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx pneumatikou, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx předáním xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx části xx xxxxx, kde xxxxxxxxx xxxx neohrozí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Vlastník xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zpracovat xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákonem o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx7), xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 1.

(4) Při předání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vlastníkem, xxxxx xxx xxxx xxxx. Xx xxxxxxx při xxxxxxx odstaveného vozidla xxxxx §105 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Nikdo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx nebo bez xxxxxxx xx zpracovatelem xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x zapůjčení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držet xxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 3 xxxxxxx vozidla x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxx, které nabývají xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx rozhodnutím správního xxxxxx. To neplatí, xxx-xx x historická xxxxxxx24), xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx25) xxxx xxxxxxx xxxxxx 30 xxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx registrace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§105

Odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce. Xxxx-xx možné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pouze zveřejní xxxxx k odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx desce.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx lidí, přemístí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x umístění xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx výzvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x provedení úkonu; xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě pověřené xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx x postupem xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx povinen xxxxxxx obci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx prokáže, xx xx xxxx xxxxxxx odcizeno. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx řádu.

XXXXX XXX

XXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX ŽIVOTNOSTÍ

§106

Zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(2) Xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností. Xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zařízení xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provozovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "povolení xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx nebo zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx nakládáno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) x §109 xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx demontáže xxxx x xxxxxxxxxx použití.

§107

Xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x vydání povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx přiložit xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smlouvu xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxxxx požádat x xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xx xxxxx nebo zpracování xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx ohledání xxxxxxxx xxxx objektu, x xxxx xx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx požadavků podle §109 xxxx. 1, §109 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) x §109 xxxx. 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx provozního řádu xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§108

Povinnosti provozovatele xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení ke xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

x) převzít veškerá xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) převzít xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podstatné části x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx potvrzení x převzetí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx porovnáním údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odevzdávaného xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx shoda x identifikačním čísle xxxxxxx (XXX); to xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla xxxx vraku podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vystavit xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c), xxxx-xx odevzdávány pouze xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx označit xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, že jsou xxxxxxxxxxx pouze části xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xx neúplné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x tom, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích,

f) x xxxxxxx, xx vozidlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx v databázi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx jakéhokoliv xxxxxxxxx s tímto xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 5 pracovních xxx, nestanoví-li Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx další xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx použití, xxxx-xx xxxxxxx zpracovatelem xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, x zajistit, xxx xxxxxxx x neoprávněné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx nebezpečných xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx (XXX) způsobem, xxxxx umožní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx zpracovateli xxxxxxx x ukončenou životností x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu úřadu xxxxxxx x druzích x xxxxxxxx odpadů x x způsobech xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx jde o xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx x o xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přijímaných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x evidenci a xxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110 x

x) xx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xx xxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) technické požadavky xx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx soustřeďování x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x

x) způsob xxxxxx xxxxxxxx evidence x xxxxxxxxxx vozidel x ukončenou životností x xxxxxx odpadů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§109

Povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx zahájením demontážních xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx provozních xxxxxxx x zajistit xxxxxx xxxxxxxx soustřeďování,

b) demontovat xxxxxxxxx části xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx x vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx části x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx šestimocný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kromě xxxxxxxxxx stanovených zákonem x odpadech xxxxxxx

x) xxxxxxx demontáž vozidla x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx na podstatné xxxxx vozidla, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tak, aby xx xxxx možné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx tím xxxxxx xxxxxx xxxx osobě,

c) xx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx (XXX), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x), znehodnotit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx opětovně xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zpracovatel vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zpracovateli xxxxx písmene a),

d) xxx konečném zpracování xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx zničit xxxxxxxxxxxxx xxxxx vozidla (VIN) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vést xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x způsobech xxxxxxxxx x nimi, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x o xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx samostatnou evidenci xxxxxxxxx a xxxxx x opětovnému xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx x hlášením xxxxx xxxxxxx x), xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a

h) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx požádání xxxxxxxx xxxx krajského úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravdivost x xxxxxxx údajů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx provedl xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "první zpracovatel"), xx povinen xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx20), x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce

a) xxxxxxxx použití x xxxxxxx převzatých xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 95 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) opětovné xxxxxxx x recyklaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 85 % xxxxxx průměrné xxxxxxxxx.

(4) Zpracovatelé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx částečně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxxx zpracovatel xxxx doložit, xx xxxx xxxxxxx cíle xxxxx xxxxxxxx 3. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nepředají xxxx cíle xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zpracovatele xxxxx odstavce 3 xxx není xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx jiné xxxxx x opětovnému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx použitelný xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené zákonem x odpadech, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Opětovně xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předané x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx započítávají xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 3.

(6) Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečné xxxxx x odčerpány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zařadit xx xxxxxxxxx ostatní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odčerpání provozních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ohlašování xxxxxxx x ukončenou životností x xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x),

x) xxxxxx výpočtu úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k opětovnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§110

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx informací x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx systém xxx xxxxxx xxxxxxxxx x vozidlech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou životností, xxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x informací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

x) jméno, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, provozovatele xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností,

b) adresa, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zeměpisné xxxxxxxxxx zařízení ke xxxxx xxxx zpracování xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke sběru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx údaje o xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x způsobech xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx x vozidlech x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x osobách, xx kterých xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxx, adresu xxxxxxxx pobytu nebo xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx.

(4) Informační xxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x údaje podle xxxxxxxx 3 písm. x) a x).

(5) Xx Informačního xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx nastala skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xx jeho xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) x c) xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxxxx zakládající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx Informačního xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Informačním xxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) x x).

§111

Xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxx nebezpečných látek xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx záchranných xxxxx složkám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému26) xxxx x xxxxx na xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x konstrukcí x xxxxxxxx automobilů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytováno. Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xx po naplnění xx xxxxxxxxx účelu, xxx xxxxx xx xxxx poskytnuto, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXX

§112

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich částí xx České xxxxxxxxx, x ní xxxx xxxx ni xx xxxxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, že přepravovaná xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx části xxxxxx xxxxxxx. Xx tímto xxxxxx je držitel xxxxxxx předložit

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty, xx-xx jejím xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx část xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx držitele se xxxxxxxxxxx, pokud vozidlo xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx použitého xxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7) xxxx funkčnost přepravované xxxxx vozidla.

(2) Přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxx předpokládaná xxxx xxxxx s xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ceně xxxxxx vozidla xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx cenu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx starší 30 xxx a xx xxx testováno xx xxxxxxxxxxx původnost za xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uchováváno pro xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx celního xxxxx xxxx inspekce xx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a prohlášení xxxxxxxx x xxx, xx přepravované xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx historickou xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Ověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozu xx pozemních komunikacích xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx 2 let, vystavuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx činností x xxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ověření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) provádí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, osoba xxxxxxxxx vykonávat znaleckou xxxxxxx, xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx událostí27) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx anglickém jazyce.

(5) Xxx přepravě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, x ní xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx držitel xxxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxx použitá xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx xxxx poškozením x xxxxxxx xxxxxxxx, nakládky x vykládky x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx odpad x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxx14) x xxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx neprokáže xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xx přepravovaná xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx odpadem,

b) xxx přepravě nejsou xxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, nebo

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vozidla a x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx

§113

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx emisního xxxxxxxx je xxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx

x) vlastník xxxxxxx,

x) nový xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx vlastníka, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§114

Xxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx X1 xxxx N1 xxxxxxxxx emise ve xxxxxxxxxx plynech.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxx vozidla kategorie X1 xxxx N1 xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx vlastníka xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx X1 xxxx X1 x xxxxxxxx silničních xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx X1 x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poplatková xxxxxxxxx poplatníkovi, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§115

Osvobození xx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx poplatku xx osvobozeno

a) xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) vozidlo, xxx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Od xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx XXX nebo ZTP-P x jeho xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx fyzická xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx XXX nebo XXX-X xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, x xxxxx k xxxxxx xxxxxxx dochází x xxxxxxxx

1. xxxxxx dědictví xxxx odkazu,

2. převodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů, xxxx

x) xxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí

1. x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. x xxxxxxxx řízení, xxxx

3. x xxxxxxx.

§116

Výše poplatku

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činí x závislosti na xxxxxxx xxxxxxx hodnot xxxxx xx výfukových xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) 3 000 Xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnot xxxxx XXXX 2,

b) 5 000 Xx x případě splnění xxxxxxx hodnot xxxxx XXXX 1, xxxx

x) 10 000 Xx x případě nesplnění xxxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX 1.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prokazuje xxxxxxx x technickém xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.

§117

Rozpočtové xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a odstranění xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a nákupu xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxx poplatku

§118

Správce xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx splatný xxx xxxxxx xxxxx §114 odst. 2.

(2) Xxxxx-xx poplatek xxxxxxxx, xxxxxxx poplatku zastaví xxxxxx x zápisu xxxxx §114 xxxx. 2.

(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z prodlení xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zaplacení xxxxxxxx poplatníkovi xxxxxx x uhrazení xxxxxxxx. Xx dokladu musí xxx uvedeno identifikační xxxxx xxxxxxx (XXX) xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx výši xxxxxx správce xxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§120

Zánik poplatkové xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 zaniká xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x ní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

§121

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) se xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části x xxxxxxx x §4,

b) x xxxxxxx x §14 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) umístí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §104 xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §104 xxxx. 5 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, která nejsou xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

e) x rozporu x §105 odst. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vstup xx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

§122

Přestupky výrobce

(1) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §10 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovených x §6 nebo xxxxxxxxxx xxx uvedení vybraných xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx v §7,

x) x xxxxxxx s §12 odst. 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zpětný odběr xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) neinformuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1, §15 xxxx. 2, §63, 82, 95 xxxx §103 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx §13 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxx, xxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx uživateli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxx §17 xxxx. 5,

f) x xxxxxxx x §19 xxxx. 4 xxxxxxx požadované údaje xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx x xx xxxxx nepravdivé údaje,

h) x xxxxxxx x §23 xxxx. 3 xxxx §24 odst. 1 neprovede xxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx výrobců nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx důvody xxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §28 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §29 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zprávu x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x §29 písm. x) xxxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx nakládání x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 nebo 2, xxxx použije xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1,

m) xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 ministerstvu xxxxx x oznámením uvedeným x §24 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění uzavřenou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxx xxx kolektivním plnění xxxxxxxxxxx x §45,

x) xxxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxx výrobků na xxx některou x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §62 odst. 1 xxxx 2 xxxx x §80 odst. 1,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovených x §67,

q) v xxxxxxx x §68 xxxx. 3 neposkytne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nutné xx xxxxxxxxxx odpadního xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §70 nebo 71,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx na trh xxxx pneumatiky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxx pneumatiky xxxxx §94 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §97 xxxx. 4, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx v §103.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx x),

x) 1 000 000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), d), x) xx x), s) xxxx x), nebo

c) 5 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), p) xx x) nebo x).

§123

Xxxxxxxxx posledního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1,

x) nepředá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výrobek x ukončenou životností xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o zpětném xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, kde xx xxxxx výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x §18 odst. 3, §66 xxxx. 3 xxxx 4 nebo x §88 odst. 2,

x) x rozporu x §66 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx uživateli xxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx odpadní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b), xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).

§124

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx s §21 xxxx. 5 xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s §23 xxxx. 6 xxxxxxxxx x Seznamu výrobců xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx některý z xxxxxxxxx xxxxx nezveřejní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 3 xxxx §44 xxxx. 4 xxxx 5,

x) x xxxxxxx x §40 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesmí xxx předmětem činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

d) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1, 2, 5 xxxx 6 xxxx v §42 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §41 xxxx. 3 xxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx o množství xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx xxxxxxxx, x xxxx uzavřel xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx nebo informace x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §41 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx k němu xx xxxxxxxx vztah, xxxx této xxxxx xxxxxxxxx dluhy xxxx xx xx bezúplatně xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxxxx x §44 xxxx. 1 xx 3 nebo 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §46,

i) x xxxxxxx x §47 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx příspěvek xx výrobce x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx výrobek nestane xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rezervy xxxxxxxxxxx x §48,

k) x xxxxxxx x §49 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxxx xxxxx uzavřené xxxxxxx, x rozporu x §49 xxxx. 4 xxxxxxx xx smlouvě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x §49 odst. 5 xxxxxxx x evidenci xxxx x xxxxx xxxxxx množství zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 nebo x xxxxxxx x §50 odst. 5 xxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx ministerstvu,

m) x xxxxxxx x §51 odst. 1 xxxx §57 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren nebo xx xxxxxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jejich pravdivost xxxx xxxxxxx xxxxx §52,

x) poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx stanovených x §53 xxxx. 1 xx 4, nebo

p) x xxxxxxx x §84 odst. 3 xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupky xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. k) nebo x),

x) 5 000 000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) xx x), xxxx

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx h) xxxx x).

§125

Xxxxx přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, že

a) xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §4,

x) x rozporu x §14 xxxx. 3 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxx, xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upraví, xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §14 odst. 4 xxxxxxxx výrobek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx místa zpětného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxx. x) xx g) xxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxx odebraný xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx některou x povinností xxxxxxxxxxx x §17 xxxx. 2 písm. x),

x) x xxxxxxx s §27 odst. 3 xxxx §50 xxxx. 4 vykáže údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odebrala, xxxxxx, zpracovala nebo x nimiž xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 5,

g) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxx všechny dosud xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx nebo xxxxxxxxxx tvořící rezervu xxxxx §56 xxxx. 1 xx 3,

x) x xxxxxxx x §61 odst. 1 xxxx 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx určí xxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx výrobce, distributor xxxx poslední xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxxxxxx odděleně náklady xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, využití x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxx odběr, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 1 xxxx §99 xxxx. 1, xxxx

2. xxxxx xxxxxxxx náklady v xxxxxxx x §73 xxxx. 2 nebo §99 odst. 2,

x) xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory x xxxxxxx s §78 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx stažení xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx z trhu xxxxx §78 xxxx. 3,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xxx xxxxxxxxx snadného x xxxxxxxxxx vyjmutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, stanovených x §81 xxxx. 1 xxxx 2,

x) x rozporu s §85 odst. 3 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odděleně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, zpracování a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů,

m) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx v §69 xxxx. 1 xxxx 2, §89, §90 xxxx. 1, §90 xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxx §98,

n) jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxxx o recyklační xxxxxxxxx xxxxxxx recyklace xxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §72 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §74,

2. xxxxxxx pneumatiky stanovených x §100, nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §112,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx trh nebo xx xxxxx xxxxx §79,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §94 xxxx. 3,

x) xxxx výrobce xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx určených xxx xxxxxxx vozidla x xxxxxxx x §103 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, skladování x xxxxxxx dílů, které xxx opětovně použít,

t) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx stanovených x §104,

x) x xxxxxxx x §105 xxxx. 4 neumožní osobě xxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §106 odst. 1 xx 3, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §106 xxxx. 4 xxxx 5, §108 odst. 1, §109 odst. 1 xx 3 xxxx 5 xxxx §110 odst. 5.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. i), x) xxxx n),

b) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), k), x) nebo x),

x) 5 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), x), x), x), x), x) až x), x) xx x), xxxx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx g).

§126

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §121,

b) xxxxxxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx. x) xx n) x x) xx x), §123 písm. b) x x), §124, §125 xxxx. 1 x §125 odst. 2 písm. x) xx x) x x) xx x),

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §125 xxxx. 2 xxxx. x) xx x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx. o) x §125 odst. 2 písm. x) xx x),

x) xxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §123 xxxx. 1 písm. x), c) a x).

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 písm. x) xxxx c), jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, x nímž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uzavřela xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, zaniklo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1, §13, §15 odst. 2, §63, 82 x 95 xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx zániku xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgány.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx správní xxxxx, xxxxx je uložil. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vybírá Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx inspekcí za xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Od xxxxxxx správního xxxxxx xxx upustit, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dalšímu xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx k nákladům xx xxxxxxx opatření xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx opatření zamezujících xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze řízení x přestupku přerušit.

XXXX PÁTÁ

VÝKON XXXXXX XXXXXX

§127

Xxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x nakládání x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) inspekce,

d) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) krajské úřady x

x) obecní xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgány xxxxxxx v xxxxxxxx 1 vzájemně spolupracují x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu z xxxxxxxxx výrobků a xxxxxxxxx x výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx.

§128

Xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo řídí xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu z xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; kontroluje, xxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxx a nakládání x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx,

2. Xxxxxxx x

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. xx xxxxxx xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3, §23 xxxx. 4 a §24 xxxx. 3 x

2. x souhlasu x čerpání peněžních xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu podle §32 odst. 2,

x) xxxxxxxxx x

1. žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. změně rozhodnutí x vydání oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx,

4. souhlasu k xxxxxxx, pachtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

5. zrušení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx v xxxxxxxxx x zápis xx Xxxxxxx xxxxxxx, x oznámeních změn x x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému a x xxxxxxxxx x xxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o výrobcích x ukončenou xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx Xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5, §48 xxxx. 6 x §50 xxxx. 5,

6. xxxxxxxx ve zprávách x ověření xxxxx §53,

7. x recyklačních xxxxxxxxxxx procesů recyklace xxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx a

8. vložené xx Informačního systému,

f) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. Seznam xxxxxxx,

2. Registr,

3. Informační xxxxxx,

4. seznam vydaných xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx systému a xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx nebo xxxxxxx x

5. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z ročních xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností,

g) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

h) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx nápravy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobci xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu a xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odběru x xxxxxxxxx s xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx ze zpracování xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx účinnosti procesů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů18) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx, Registru x Xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx28).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx úřadům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x

x) Státnímu fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§129

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx podává vyjádření x xxxxxxxx své xxxxxxxxxx v řízení x

x) xxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx rozhodnutí x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§130

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, podnikajícími fyzickými xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je podle §131 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Česká obchodní xxxxxxxx,

x) xxxx uložit xxxxxxxx x xxxxx xxx zjednání nápravy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, Policií České xxxxxxxxx x orgány Xxxxx správy České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxx.

§131

Česká xxxxxxxx inspekce

(1) Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu, xxxxx xxx x xxxxxxxx obsah těžkých xxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zabudovaných xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zpětný xxxxx x nakládání x odpadními xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pneumatikami, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx,

x) povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx posledních xxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx místa, xxx je možné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dále

a) xxxx uložit xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxx nápravy,

b) xxxx xxxxxxx až do xxxxxxxx nápravy xxxxxx xx xxx nebo xx oběhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx zákonem, nebo xxxxxxx takových baterií xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x §78 xxxx. 1,

x) může xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx b) uložit xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx z trhu, xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxxx lidí nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx již xxxxx, x

x) ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo akumulátorů x xxxx podle §78 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) nemá xxxxxxxx účinek.

§132

Orgány Celní správy Xxxxx republiky

(1) Celní xxxx při dovozu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xx x Seznamu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx výrobky jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx není porušován xxxxx stanovený x §78 odst. 1.

(2) Xxxxx xxxx nepropustí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxx zákona,

b) xx xxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §78 xxxx. 1, nebo

c) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx vozidel, x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Celní xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, vozidel x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxxxxx předpisy vydanými x jeho xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ministerstvu, inspekci x Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx evidencí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx zemí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx x těchto zemí xxxxxxxx xx České xxxxxxxxx, a

b) vybraných xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx odběru x xxxxx xxxx dovezeny xx Xxxxx republiky xx zemí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x to xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) stát, x xxxxx xxxx zboží xxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxx vyvezeno,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidel xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kontejnerů x

x) x xxxxxxx xxxxxxx x dostupné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a 6 není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

§133

Xxxxxxx úřad

(1) Krajský xxxx kontroluje, xxx xxxx právnickými a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx sběru nebo xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx.

§134

Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností

Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx uložit opatření x nápravě x xxxxx pro zjednání xxxxxxx a

c) xx xxxxxxxx emisního xxxxxxxx x provádí záznam x xxxx xxxxxxxxx x xxxx výši xx registru silničních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§135

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxx x nakládání x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx a pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx a nakládání x xxxxxxx s xxxxxxxxx životností podle xxxxxx xxxxxx se xxx výkonu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx kontrole, xxxxxxxxx, xx xxxx držitel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§136

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx podle §28 xxxx. 1, §50 xxxx. 5, §51 xxxx. 1 a §57 odst. 6 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x integrovaném systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx a xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§137

Xxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx místa zpětného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx bilance počtu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k 1. xxxxx.

§138

Působnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x obecnímu xxxxx podle tohoto xxxxxx je výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§139

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx se považuje xx xxxxx správy xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupcích.

Xxxxxxxxx ustanovení

§140

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x vybraným xxxxxxxx, xxxxx uvedl xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, stanovené xxxxxxx č. 185/2001 Sb., x odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx považují xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx §31g xxxx. 1 písm. x), §37n odst. 2 nebo §37p xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje za xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Kauce xxxxxxxx xxxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx §31 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Pro xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, platí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 2020 x xxxx zaslání xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §31f xxxx. 1, §31o xxxx. 2 písm. x), §37h odst. 2, §38 xxxx. 10 x §38f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §28, 51 a §57 xxxx. 6 tohoto xxxxxx se poprvé xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx 2021.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §142 xxxx. 1 xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx zprávy xx xxx 2020 x 2021 a xxxx zaslání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §31o xxxx. 2 xxxx. c), §37h xxxx. 2 x §38f xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx podle §51 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 2022.

(5) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx x rovnoměrných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §37p xxxx. 2 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx financování předání xxxxxxxxx solárních panelů xxxxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013 xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx solárních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §72 xxxx. 1 tohoto xxxxxx.

(6) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrárny xxxxxxxxxx xxxxx §37p odst. 2 zákona x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxx uvedených xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013 xx zpracování, využití x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx těchto povinností, xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xxx xxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx xxx 1. xxxxx 2013 x xxxxxx xxxxxxxxx výše xx xxxx xxxxxxxxx č. 352/2005 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx x nimi (xxxxxxxx o nakládání x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených xx xxx do xxx 1. ledna 2013, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xXx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37k xxxx. 7 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 31. prosince 2020.

§141

(1) Xxxxxxx míst xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x rozsahu, v xxxx nezahrnuje xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37h odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §20 odst. 3 xxxx. x),

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 3 písm. x) x

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Seznam xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zapsán x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo v Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba, která xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx povinných xxxx x oblasti zpětného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx výrobců xxxxxxxxxxx xxxxxxx stav xxxxx požadovanému tímto xxxxxxx, x to xx xxxxx 120 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xx Seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Seznamu xxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, výrobce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx žádost x xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1. Xxxxxx x této žádosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Žadatel xx xxxxxxx doplnit xxxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx tak, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §21 odst. 3 x 4.

(5) Xxxxxx x návrhu xx zápis xx Xxxxxxx výrobců elektrozařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §37h xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx autovraků xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

§142

(1) Kolektivní systém xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nebo xx xxxxxxx zápisu právnické xxxxx xxxxx §37h xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx xx xxx 31. xxxxxxxx 2022 xxxx do xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx provozování téhož xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx žádost xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2022. Xx xxxxxxx v případě xxxxxxxxx osoby xxxxx §37h odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx solárních xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx solární xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx dne 1. xxxxx 2013, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx podle §39 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §37 xxxx. 3, x xx xx xxxx, xx kterou oprávnění xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. To xxxxxxx xxx nakládání s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx. Ve vztahu x osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx trh xx xxx 1. xxxxx 2013, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výrobcích x ukončenou životností §51 tohoto xxxxxx x pro financování xxxxxxxxx x odpadními xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trh do 1. xxxxx 2013 xx xxxxxxx §72 xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xx základě xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx osoba oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx přestala xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nebo xxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx smlouva x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx §44 xxxx. 2 xxxx prvé, xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx smlouvu xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§143

(1) Zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x využívání, xxxxxxxxxxxx, sběru xxxx xxxxxx odpadů, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx dobu 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx vydán xx xxxx xxxxxx. Byla-li xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §107 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxx xx provozování xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx žádosti.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx x xxx práva x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx poplatku nevzniká, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, zpracování, využití x odstranění vybraných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§144

Oznámení xxxxxxxxxxx předpisu

Tento xxxxx byl oznámen x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. září 2015 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§145

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. c), které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2023.

v x. Filip x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r..

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx č. 542/2020 Sb.

Skupiny elektrozařízení

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

2. Obrazovky, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx než 100 xx2

3. Xxxxxxxx xxxxxx

4. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozměr xxxxxxxxx 50 xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx skupin 1, 2 a 3, xxxxxxxxxx kromě jiného:

domácí xxxxxxxxxx, zařízení informačních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, spotřební elektroniku, xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxx xx obraz, xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx x elektronické nástroje, xxxxxx, vybavení pro xxxxx čas x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, výdejní xxxxxxxx, zařízení pro xxxxxx elektrického xxxxxx

5. Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozměr xxxxxxxxxxx 50 cm, xxxxx xxxxxxxx náležejících xx xxxxxx 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě xxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxx či xxxxx, xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxx, xxxxxx, vybavení xxx volný xxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx automaty, xxxxxxxx xxx výrobu elektrického xxxxxx

6. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 542/2020 Sb.

Minimální xxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

2021

2022 x xxxx.

%

%

Xxxxxxx elektrozařízení (xxxxxxx xxxxxxx)

65

65

Xxxxxxx elektrozařízení xxxxxxx 1

65

65

Odpadní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2

65

65

Odpadní elektrozařízení xxxxxxx 3

65

65

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

45

45

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (všechny skupiny)

70

80

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 542/2020 Xx.

Xxxxxxxxx úroveň xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení

Skupina xxxxxxxxxxxxxxx

X

X

%

%

1.

85

80

2.

80

70

3.

-

80*

4.

85

80

5.

75

55

6.

75

55

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod písmeny X a X xxxxxxxx:

X - xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, které zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx

X - recyklaci x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

* xxxxx xxxxxxxxx

Příloha x. 4 x xxxxxx x. 542/2020 Xx.

Xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx

47.11 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x tabákových xxxxxxx x nespecializovaných xxxxxxxxxx, xxxxx velikost xxxxxxxx xxxxxx přesahuje 200 m2

47.19 Xxxxxxx xxxxxxxxxx x nespecializovaných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 200 x2

47.29 Ostatní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx specializovaných xxxxxxxxxx, xxxxx velikost prodejní xxxxxx xxxxxxxxx 200 x2

47.41 Maloobchod s xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

47.42 Xxxxxxxxxx x telekomunikačním xxxxxxxxx

47.43 Xxxxxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

47.52 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, barvami, xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx

47.54 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

47.59 Xxxxxxxxxx s nábytkem, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přesahuje 200 m2

47.64 Maloobchod xx sportovním xxxxxxxxx, xxxxx velikost xxxxxxxx xxxxxx přesahuje 200 x2

47.65 Xxxxxxxxxx x xxxxx x hračkami, xxxxx velikost xxxxxxxx xxxxxx přesahuje 200 x2

47.77 Maloobchod s xxxxxxxx, hodinkami x xxxxxxx

47.78 Xxxxxxx maloobchod x xxxxx zbožím xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přesahuje 200 x2

47.78.1 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kódem xx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1893/2006 ze xxx 20. prosince 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx (XXX) x. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx Xxxxxxx statistického úřadu xx xxx 18. xxxx 2007 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX).

Příloha č. 5 x xxxxxx č. 542/2020 Sb.

Minimální recyklační xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx 65 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, včetně recyklace xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx 75 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nejvyšší xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx proveditelná bez xxxxxxxxxx xxxxxxx

3. Xxxxxxx xxxxxxx a akumulátory:

recyklace 50 % průměrné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Příloha x. 6 x xxxxxx č. 542/2020 Sb.

Skupiny xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxx x čtyřkolky

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x lehká xxxxxxxx xxxxxxx;

Xxxxxxxx pneumatiky s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 17,5 xxxxx;

Xxxxxxxxxx pro autobusy, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 17,5 xxxxx

3. Nákladní pneumatiky x xxxxxxxx průměrem xxxxxxxxxx 17,5 xxxxx x xxxxxx;

Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 17,5 palců x xxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

5. Průmyslové pneumatiky xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx techniku x xxxxx xxxxxx;

Xxxxxxxxxx xxx xxxx pracovní xxxxxx x vojenskou techniku;

Pneumatiky xxx xxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 7 x zákonu č. 542/2020 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik

Způsoby xxxxxxx

2021

2022

2023

2024 x xxxx.

X

100 %

100 %

100 %

100 %

X

10 %

5 %

25 %

30 %

Xxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx X x X zahrnují:

A - xxxxxxx odpadních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx a přípravy x opětovnému použití

B - recyklaci x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx odpadních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 542/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

244/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX xx xxx 19. listopadu 2008 x xxxxxxxx x x zrušení některých xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Xxxxxx 1357/2014/XX, xxxxxxxx Xxxxxx 2015/1127/XX, xxxxxxxx Xxxx 2017/997/XX x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2018/851/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/19/EU xx dne 4. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX), xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2018/849/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2006/66/ES xx dne 6. září 2006 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x odpadních xxxxxxxxx x akumulátorech x o zrušení xxxxxxxx 91/157/EHS, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/11/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/12/XX, směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/103/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/56/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2018/849/EU.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/56/XX xx xxx 20. xxxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/66/ES x bateriích a xxxxxxxxxxxxx a odpadních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx bezšňůrových elektrických xxxxxxxx, a knoflíkových xxxxxx x nízkým xxxxxxx rtuti, a xxxxxx se zrušuje xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/603/XX. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2000/53/ES xx dne 18. xxxx 2000 x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/525, xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/63/XX, xxxxxxxxxx Komise 2005/438/XX, xxxxxxxxxx Rady 2005/673/XX, xxxxxxxxxx Xxxxxx 2008/689/XX, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2008/33/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/112/XX, xxxxxxxxxx Komise 2010/115, xxxxxxxx Xxxxxx 2011/37/XX, xxxxxxxx Komise 2013/28/XX, xxxxxxxx Komise 2016/774/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2018/849/XX.

2) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 493/2012 xx xxx 11. června 2012, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx xxxxxxx recyklační xxxxxxxxx procesů xxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/66/ES.

Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2019/290 xx dne 19. xxxxx 2019, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zpráv xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

3) §1820 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx č. 481/2012 Sb., x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) §94 xx 96 xxxxxx x. 541/2020 Sb., o xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx č. 337/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx štítkování x ekodesignu výrobků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

7) Například xxxxx č. 73/2012 Sb., x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxxxxxxx skleníkových xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1005/2009 xx xxx 16. xxxx 2010 o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ozonovou xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 517/2014/EU xx dne 16. xxxxx 2014 x fluorovaných skleníkových xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 842/2006, zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 ze xxx 14. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

9) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních registrech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10) §22 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.

11) §405 xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx.

12) Zákon č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx prevenci x omezování znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady č. 517/2014/EU.

14) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006, v xxxxxxx xxxxx. .

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1418/2007 xx xxx 29. xxxxxxxxx 2007 x xxxxxx některých odpadů xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxx IIIA xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1013/2006, xx xxxxxxxxx zemí, na xxxxx se nevztahuje xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxx odpadů xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

15) Xxxxx č. 73/2012 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1005/2009, x xxxxxxx xxxxx. Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx č. 517/2014/EU, v xxxxxxx xxxxx.

16) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

17) Rozhodnutí Rady XXXX X(2001) 107 x konečném xxxxx x revizi xxxxxxxxxx X(92) 39 v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

18) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 493/2012 xx xxx 11. xxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/66/XX.

19) Xxxxxxxxx xxxxx č. 355/2014 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 221/2006 Sb., x vymáhání xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnictví x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx č. 341/2014 Sb., x schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x klasifikaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX x x změně xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx znění.

22) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx vzorech, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 207/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §2 xxxx. 9 zákona x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

25) §79b a 79c xxxxxx x. 56/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

27) Zákon č. 170/2018 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zemi xxxxxxxx.

28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.