Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o výrobcích s ukončenou životností

542/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Základní pojmy §3

HLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Díl 1 - Všeobecné povinnosti

Předání výrobku s ukončenou životností §4

Podmínky týkající se ohlašování podle zákona o odpadech §5

Díl 2 - Předcházení vzniku odpadu při výrobě a uvedení vybraných výrobků na trh

Povinnosti při výrobě vybraných výrobků §6

Povinnosti při uvedení vybraných výrobků na trh §7

ČÁST DRUHÁ - ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE NEBO AKUMULÁTORY A PNEUMATIKY

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Působnost §8

Způsoby plnění povinností výrobcem §9

Odpovědnost distributora §10

Pověřený zástupce §11

HLAVA II - ZPĚTNÝ ODBĚR

Zajištění zpětného odběru výrobků s ukončenou životností §12

Informování konečného uživatele a osvětová činnost §13

Předání a převzetí výrobku s ukončenou životností §14

Místa zpětného odběru §15

Spolupráce s obcemi §16

Způsob provedení zpětného odběru a nakládání se zpětně odebranými výrobky s ukončenou životností §17

Práva a povinnosti posledních prodejců §18

Registr §19

HLAVA III - SEZNAM VÝROBCŮ

Zřízení Seznamu výrobců §20

Návrh na zápis do Seznamu výrobců §21

Zápis do Seznamu výrobců §22

Změny zapsaných údajů §23

Vyřazení osoby ze Seznamu výrobců §24

Řízení ve věcech Seznamu výrobců §25

Zveřejnění Seznamu výrobců §26

HLAVA IV - EVIDENČNÍ A OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

Evidence §27

Roční zpráva §28

Uchovávání a kontrola údajů §29

Zveřejňování údajů §30

HLAVA V - INDIVIDUÁLNÍ SYSTÉM

Kauce §31

Použití peněžních prostředků kauce §32

Ukončení plnění povinností výrobce v individuálním systému §33

HLAVA VI - KOLEKTIVNÍ SYSTÉM

Provozování kolektivního systému §34

Podmínky vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §35

Žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §36

Rozhodnutí o žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §37

Změny oprávnění k provozování kolektivního systému §38

Společná ustanovení o oprávnění k provozování kolektivního systému §39

Předmět činnosti provozovatele kolektivního systému §40

Některá omezení provozovatele kolektivního systému §41

Povinnosti a omezení společníků provozovatele kolektivního systému §42

Zvláštní vztah k provozovateli kolektivního systému nebo k jeho společníkovi §43

Povinnosti provozovatele kolektivního systému §44

Povinnosti výrobců při kolektivním plnění §45

Hospodaření provozovatele kolektivního systému §46

Vrácení příspěvku na zajištění nakládání s výrobkem s ukončenou životností §47

Rezerva §48

Vzájemná spolupráce mezi provozovateli kolektivních systémů §49

Evidence §50

Roční zpráva §51

Uchovávání a kontrola údajů §52

Ověřování údajů §53

Kontrola nad činností provozovatele kolektivního systému §54

Zánik oprávnění k provozování kolektivního systému §55

Převod peněžních prostředků při zániku oprávnění k provozování kolektivního systému §56

Kolektivní systém pro solární panely §57

HLAVA VII - ELEKTROZAŘÍZENÍ

Působnost §58

Skupiny elektrozařízení §59

Vymezení některých pojmů v oblasti elektrozařízení §60

Pověřený zástupce §61

Označování elektrozařízení §62

Informace pro konečné uživatele §63

Předání odpadních elektrozařízení konečným uživatelem §64

Zpětný odběr odpadních elektrozařízení §65

Povinnosti posledních prodejců §66

Opětovné použití zpětně odebraného elektrozařízení §67

Zpracování odpadních elektrozařízení §68

Povinnosti zpracovatele odpadních elektrozařízení §69

Financování nakládání s odpadním elektrozařízením pocházejícím z domácností §70

Financování nakládání s odpadním elektrozařízením nepocházejícím z domácností §71

Financování nakládání s některými odpadními solárními panely §72

Oddělené uvádění nákladů §73

Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení §74

HLAVA VIII - BATERIE NEBO AKUMULÁTORY

Působnost §75

Skupiny baterií nebo akumulátorů §76

Vymezení některých pojmů v oblasti baterií nebo akumulátorů §77

Podmínky uvedení baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu §78

Prokazování splnění podmínek uvedení baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu §79

Označování baterií nebo akumulátorů §80

Požadavky na bezpečné vyjímání baterií nebo akumulátorů §81

Informace pro konečné uživatele §82

Předání odpadních baterií nebo akumulátorů konečným uživatelem §83

Baterie nebo akumulátory zabudované nebo přiložené k elektrozařízení §84

Zpětný odběr odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů §85

Zpětný odběr odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů §86

Zpětný odběr odpadních průmyslových baterií nebo akumulátorů §87

Povinnosti posledních prodejců §88

Zpracování odpadních baterií nebo akumulátorů §89

Povinnosti zpracovatele odpadních baterií nebo akumulátorů §90

HLAVA IX - PNEUMATIKY

Působnost §91

Skupiny pneumatik §92

Vymezení některých pojmů v oblasti pneumatik §93

Protektorované pneumatiky §94

Informace pro konečné uživatele §95

Předání odpadních pneumatik konečným uživatelem §96

Zpětný odběr odpadních pneumatik §97

Zpracování odpadních pneumatik §98

Oddělené uvádění nákladů §99

Přeshraniční přeprava použitých pneumatik §100

ČÁST TŘETÍ - VOZIDLA

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Působnost §101

Vymezení některých pojmů v oblasti vozidel §102

HLAVA II - POVINNOSTI VÝROBCŮ VYBRANÝCH VOZIDEL A VÝROBCŮ DÍLŮ POUŽÍVANÝCH VE VYBRANÝCH VOZIDLECH, POVINNOSTI PŘI ZBAVOVÁNÍ SE VOZIDEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ A ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO VOZIDLA

Povinnosti výrobců vybraných vozidel a výrobců dílů používaných ve vybraných vozidlech §103

Předání vozidel s ukončenou životností §104

Odstranění odstaveného vozidla §105

HLAVA III - SBĚR A ZPRACOVÁNÍ VOZIDEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ

Zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností §106

Povolení provozu zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností §107

Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností §108

Povinnosti zpracovatele vozidel s ukončenou životností §109

Informační systém pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností §110

Poskytnutí vozidla s ukončenou životností ke zvláštním účelům §111

HLAVA IV - PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA POUŽITÝCH VOZIDEL A JEJICH ČÁSTÍ §112

HLAVA V - EMISNÍ POPLATEK

Díl 1 - Poplatek

Subjekt poplatku §113

Předmět poplatku §114

Osvobození od poplatku §115

Výše poplatku §116

Rozpočtové určení poplatku §117

Díl 2 - Správa poplatku

Správce poplatku §118

Placení poplatku §119

Zánik poplatkové povinnosti §120

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §121

Přestupky výrobce §122

Přestupky posledního prodejce §123

Přestupky provozovatele kolektivního systému §124

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §125

Společná ustanovení k přestupkům §126

ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti výrobků s ukončenou životností §127

Ministerstvo §128

Ministerstvo průmyslu a obchodu §129

Inspekce §130

Česká obchodní inspekce §131

Orgány Celní správy České republiky §132

Krajský úřad §133

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §134

Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků a nakládání s výrobky s ukončenou životností §135

ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Společná ustanovení §136 §137 §138 §139

Přechodná ustanovení §140 §141 §142 §143

Oznámení technického předpisu §144

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §145

Příloha č. 1 - Skupiny elektrozařízení

Příloha č. 2 - Minimální úroveň zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v jednotlivých letech

Příloha č. 3 - Minimální úroveň využití odpadních elektrozařízení

Příloha č. 4 - Ekonomické činnosti posledních prodejců

Příloha č. 5 - Minimální recyklační účinnost procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů

Příloha č. 6 - Skupiny pneumatik

Příloha č. 7 - Minimální úroveň využití odpadních pneumatik

INFORMACE

542

XXXXX

xx xxx 1. xxxxxxxx 2020

x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x upravuje

a) pravidla xxx předcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) práva x xxxxxxxxxx výrobců xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxx,

x) xxxxx x povinnosti xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx zákona

(1) Xxxxx xxxxx se vztahuje xx vybrané xxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xx xxx uváděny xxxxxxxxxx nebo jako xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxx xx po zpracování xxxxxx x nich xxxxxxxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx zákon x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zájmů Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx určených xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo vojenským xxxxxx,

x) elektrozařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx mohou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxx zdroje xxxx solární panely,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do vesmíru,

d) xxxxx stacionární průmyslová xxxxxxxxx,

x) xxxxx pevné xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx navrženo x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) nesilniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) elektrozařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. souvisejících s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x x dalším xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx výlučně x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxx vyslání xx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, baterie xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx elektrické xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx funkce závisí xx elektrickém xxxxxx xxxx na elektromagnetickém xxxx, xxxx zařízení x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx elektromagnetického xxxx, které xx xxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 1 000 X xxx střídavý xxxxx x 1 500 X xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) odpadním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) odpadním elektrozařízením xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxx x domácností nebo xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pocházející xx právnických osob x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pocházející x xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx stalo xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, možné použít xxx v xxxxxxxxxxxx, xxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx akumulátorem zdroj xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx chemické xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odpadní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo akumulátor, xxxxx xx staly xxxxxxx,

x) pneumatikou pružná xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxx, x xxxxxxxx kola x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx osobním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx kompenzační xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích,

k) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx stalo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, výrobce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1. podnikatel xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx způsob xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxxxxx a xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx značkou na xxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx ohledu xx způsob xxxxxxx, xxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxx xxxxxxx značkou xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xx nich xxxxxxx xxxxxx osoby podle xxxx 1; uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se považuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxx xx trh,

3. xxxxxxxxxx usazený x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx ohledu na xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx dálku3) uvádí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx, nebo

4. xxxxxxxxxx, xxxxx uvádí elektrozařízení xx xxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxxxx xxxxxxxx uživatelům xx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx, xxx xx usazen,

n) xxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxx prodeje, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx3), xxxxx xx trh x xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zabudovaných xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xx jiných xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx,

x) výrobcem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace na xxxxx3), xxxxx xx xxx x rámci xxxxx podnikání xxxxxxxxxx xxxx funkční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx, xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celku,

p) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx,

x) zpětným xxxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jiných xxxx x xxxxx určeném xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterém jsou xxxxxx odebírány výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx zpětného xxxxxx místo zpětného xxxxxx,

xxxxx je xxxxxxxxx xxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uživateli x určenou provozní xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx využitím xxxx xxxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxx životností, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx obsažených, x zařízení x xxxx určeném,

u) zpracovatelem xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zpětného xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx mezi jejich xxxxxxxxxxxxx a výrobci xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) individuálním xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, svým xxxxxx x xx xxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxx,

x) kolektivním systémem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobci xxxxxxxxxxxxxxx, výrobci baterií xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrárny, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě oprávnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx členský stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru,

b) uvedením xx xxx první xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxx výrobcem xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx použití nebo xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) uvedením xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vybraného výrobku xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx trh,

d) dovozem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobku xx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxxx oběhu,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxx3), xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx výrobky,

2. xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xx nichž jsou xxxxxxxxxx nebo x xxxx jsou přiloženy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx celky, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx pneumatiky,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx výrobek, xxx xx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xx xx území xxxxxxxxx xxxxx sídlo, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) fotovoltaickým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx organickými xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx záření,

k) odpadním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx odpadem,

l) xxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobna xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx solární xxxxxx,

x) provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x solární xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx zákonem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx stacionárním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustava xxxxxxx rozměrů xxxxxxx xx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx instalovány x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx místě x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x vývoj,

o) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozměrů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ke stálému xxxxxxx xxxx součást xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx předem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x témuž xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pojízdným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x profesionálnímu použití xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx mobilitu, xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx souvislý pohyb xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx určen xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx životní prostředí, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, opětovné xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx nebezpečných xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), v xxxxx jeho životního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx peněžního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vybraný xxxxxxx xxxx soubor xxxxxxxxx vybraných výrobků, xxxxxxxxx výrobcem xx xxxxxx zajištění kolektivního xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx povinnosti

§4

Předání výrobku x ukončenou xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx převzetí. Xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, předání x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, tvůrčí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx zákona x odpadech

Výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx5).

Xxx 2

Předcházení xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx trh

§6

Povinnosti xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx, xxx xxxxxx vybrané xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxx

x) byly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) nebezpečné xxxxx v xxxx xxxxxxxx neunikaly xx xxxxx,

x) xxxx možné x xxxx nebezpečné xxxxx vyjmout x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ten, xxx xxxxxx vybraný xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx zohlednění xxxx celého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tak, xxx

x) x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx co xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) při xxxx výrobě x xxxxxxxx xxx minimalizován xxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx,

x) xx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) po xxxxxxxx xxxx životnosti xxxx umožněna jeho xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx x tímto xxxxxxx, zákonem o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdraví.

§7

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxx

(1) Výrobce xxx xxxxxx na trh xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx na vybrané xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx4), právních xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx xx ekodesign výrobků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx6) a xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx7) xxxxxx xxxxx xxxxxxx dotčeny.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx vybrané xxxxxxx, xx povinen xxxxxx x průvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx, x návodu x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo odstranění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§8

Působnost

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxx xx zpětného xxxxxx, xxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pneumatiky.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx části xx xxxxxxxxx xx výrobce xxxxxxx, vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dvoukolových vozidel, xxx která nebylo xxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích.

(3) Xxxxx o xxxxxxxx xx nepoužije při xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxx8).

§9

Xxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxx

Xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x kolektivním systému, x xx xx xxxxxxx písemně uzavřené xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx") s provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Odpovědnost xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx zapsán x Xxxxxxx výrobců, xxxx namísto kterého xx x Seznamu xxxxxxx xxxxxx pověřený xxxxxxxx, má xxxxx x povinnosti výrobce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výrobku.

§11

Pověřený xxxxxxxx

(1) Není-li xxxxxxx usazen x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pověřeného zástupce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zástupcem xxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx není xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zpětný xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zpracování a xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx odběr zajišťován xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxx xxx uzavřena xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odběr xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nároku xx xxxxxx, nesmí být xxxxxxxxx uživateli xxxxxxxx xxxxxxxxx náklady či xxxx platby, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx konečného xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx odevzdal výrobek x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxx zpětného xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx.

(3) Výrobce xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx uživatel, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností, x kterého xx xxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx, která xxxx z výrobku x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxxxx, nesmí xx xxx xx takový xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplata xxxx xxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby byl xxxxxxx xxxxxxxx vhodným x účinným xxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx zaměřenou na xxxxx spotřebitelského xxxxxxx xx účelem většího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konečné uživatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) možnostech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x ukončenou životností xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x negativních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zbavování xx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx místa xxxxxx x jejich xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx skutečnostech, o xxxxx informují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §63 xxxx 82.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx vedení informačních xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konečných xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx výrobek x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx odběru nebo xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě jiné xxxxx xxxxxx výrobcem, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxx, okamžikem xxxx předání na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxx xx xxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx předat xxxxxx xxxxxxxx výrobek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx pouze zpracovateli xxxxxxxx výrobcem, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx. Xx předání xxxxxxxxxxxx xxxxx být výrobek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy, xxxxxxx xxxx odstranění.

(4) K xxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxx provozovatel místa xxxxxxxx odběru, poslední xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx výrobcem, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

§15

Místa xxxxxxxx odběru

(1) Xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxx xxxxxxxx odběru.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vhodným způsobem x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx o veřejná xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxx do Registru xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxx") xxxxx xxxxx §19 xxxx. 4.

(3) Veřejným xxxxxx zpětného odběru xxxxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a plochy x místech xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx x výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jejichž xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx zdravotní xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Spolupráce x obcemi

(1) Xxxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastaveného touto xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx být sjednáno xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx obec x xxxxxxxx, ve spolupráci x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobci.

(2) X výrobky x xxxxxxxxx životností, které xxxx xxxxxx odebrány x xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s obcí, xxxx být xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu.

(3) Xxxxxxx xx povinen poskytnout xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx výrobků s xxxxxxxxx životností, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud x xx xxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx x xxxxxxxxx xx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zpracovateli nesmí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx odebraný xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxx, xxx nedošlo k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx do životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uložení, x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx v xxxxx zpětného odběru xxxx xxxxxxxxxx znehodnocením,

e) xxxxxxxx x výrobky x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ostatních xxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx zařízení, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru,

f) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje identifikační xxxxx provozovatele, xxxxx x xxxxx převzetí x údaje x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxxx xxxxxxx,

x) označit na xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxx upozorňujícím xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživateli x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a

h) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, a vykazovat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzicky xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx místa xxxxxxxx odběru, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx odebraný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxxxx osob, xxxxx xxxxxx odběr xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpad,

c) může xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x typu xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uživatele, x

x) může odmítnout xxxxxxx xx zpětnému xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru.

(4) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx e) a xxxxxxxx 3 xxxx. x) obdobně xx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx odebraným xxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx nakládá do xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx místa xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx místa zpětného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Výrobce xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zpětného xxxxxx xxxx osobách, xxxx xxx xxxxxx výrobek x xxxxxxxxx životností xxxxxxxx.

§18

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xx poslední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ať už xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx příslušenství xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx musí poslední xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zároveň xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovená x §17 odst. 2 xxxx. x) xx x) x x §17 odst. 3,

x) xx povinen xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odebraný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, a

c) xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx něj xxxxxx odebraný xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx ho uvedl xx xxx.

(3) Poslední xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx3), prodává xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zpětného odběru xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx životnosti.

§19

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Registru xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Registr xx veřejně přístupný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx místech xxxxxxxx odběru.

(3) X Xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Číselníku xxxx x Xxxxxxxxx městských xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru,

c) xxxxxxxxx o výrobcích x ukončenou životností, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx, alespoň xxxx x skupinu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odebíraných xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx, adresa xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přístupem do Xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxx údaje. X xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXX

§20

Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx je informačním xxxxxxxx veřejné správy, x němž xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) Xxxxxx xxxxxxx pneumatik.

(4) X rámci Seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx informační xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§21

Xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx výrobců

(1) Xxxxx na zápis xx Xxxxxxx výrobců xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx každý výrobce xxxxxxxxxx v xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výrobky xx xxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrobce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx plní. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx x Xxxxxxx výrobců xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) pověřený xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx Seznamu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, xx xxxx vydáno rozhodnutí xxxxx §22 xxxx. 3.

(3) Xxxxx na xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx

x) x listinné podobě x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx

x) x elektronické xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem

a) xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx identifikační xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx, xx-xx navrhovatelem xxxxxxx xxxxx,

x) kontaktní xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, adresu xxxxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx identifikační xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno, xx-xx xxxxxxxxxxxxx právnická xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx určen,

d) xxxx vybraných výrobků, xxxxx výrobce uvádí xx xxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pneumatik xxxx xxxxxx skupiny,

e) xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx, údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x použití x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) podrobný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zpracování x xxxxxxx nebo odstranění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx, xxxxxx doložení zajištění xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápis do Xxxxxxx výrobců podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vybrané xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) xxxxxx xx Xxxxxxx výrobců xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění.

(6) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx Seznamu xxxxxxx xxxxx odstavce 5.

§22

Zápis xx Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo pověřeného xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx v §21 xxxx. 4, x xxxxxxxxxx do 15 xxx od provedení xxxxxx oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §21 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 4 písm. x) nebo x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxxxx zajištěno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxx zároveň xxxx a xxxxx xxxxx být kratší xxx 15 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx upřesnil. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx navrhovatel xxxx návrh xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxx výrobců xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx x touto xxxxxxxxx, a vznikne-li xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx ministerstvo Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") xxxxxx ke xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 3 tím xxxx xxxxxxx.

(3) Nejsou-li splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx pověřeného xxxxxxxx určit, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedoložil xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byl xxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx, ministerstvo zápis xxxxxxxxxx zástupce xx Xxxxxxx xxxxxxx neprovede x vydá x xxx xxxxxxxxxx.

§23

Xxxxx xxxxxxxxx údajů

(1) Xxxxx zapsaná x Xxxxxxx výrobců provádí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 4, x výjimkou xxxxx, xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správnosti, xxxxxxxx xxxx pravdivosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx 30 pracovních xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx správnost, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx změny xxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) pochybnost, xxx je zapsanou xxxxxx zajištěno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, ministerstvo x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podnět xx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo provádí xxxxx xxxxx zapsaných x Xxxxxxx výrobců xx xxxxxxx

x) oznámení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxx postupu xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zapsanou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx nastala skutečnost, xxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Provede-li xxxxxxxxxxxx xxxxx zápisu x Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx o xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx získaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx výrobců xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. x) a x), x výjimkou xxxxxxxxxxx údajů.

(6) Změny xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v kolektivním xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx změnu xxxx výmaz xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Výrobce xx xxxxxxx xxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) x xxxxxxxx 3 xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx Xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 x 6.

§24

Xxxxxxxx osoby xx Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x Seznamu xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx důvody xxx xxxx zápis v Xxxxxxx xxxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nastala. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx, xxxxx dosud plnili xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxx pro xxxxx v Seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pověření xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uvádí xx xxx xxxx xx které pověřený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zjištění osobu, x které xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x Seznamu xxxxxxx, xx Seznamu xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx výrobců xx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x osobu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x případě, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§25

Xxxxxx ve věcech Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Vydání xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3, §23 xxxx. 4 a §24 xxxx. 3 xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 je xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle §23 xxxx. 4 nebo §24 odst. 3 xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx změna xxxx vyřazení xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§26

Zveřejnění Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx též xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx sídla,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

d) druh xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx mimo domácnosti,

f) xxxxxx xxxxxxxxx výrobků,

g) xxxxxxx xxxxxx prodeje,

h) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9, xxxxxx uvedení provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj x tom, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jméno xxxx xxxxx zahraniční xxxxx, xx-xx x Xxxxxxx výrobců xxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo pověřeného xxxxxxxx přidělené xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX IV

EVIDENČNÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xx xxx, a xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a kusech,

b) xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx nakládání xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x obdobném xxxxxxx xxxxx, xxxx xx stanoven v §26 xxxx. a) xx c); x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zajišťují xxxxxxxxxx, xx vede xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zařízení ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx od místa xxxxxxxx odběru xx xx xxxxxx konečné xxxxxxx, xxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx odstranění.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Zajišťuje-li osoba xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, zpracování xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx odebranými xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x současně pro xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx povinna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§28

Roční xxxxxx

(1) Výrobce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zprávu o xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, využití a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx") x xxxx zprávu xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku xxxxxx ministerstvu.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vybrané xxxxxxx, které xxxxx xx xxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zprávy o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx o výrobcích x ukončenou xxxxxxxxxx xx dobu 7 xxx x

x) předložit x xxxxx kontroly xx xxxxxxxx inspekce xxxxxxxxx dokládající xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x v roční xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§30

Zveřejňování xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxxx nejpozději xx 18 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxx týkají.

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX XXXXXX

§31

Xxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx dostatečnou xxxxx xxxxxxxxxxx nakládání x výrobky x xxxxxxxxx životností, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nejméně 20 % xxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxx xx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx panelů xxxxxxxxx xx xxx xxx dne 1. xxxxx 2013, xxxx xxxxx dosahovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

(2) Xxxxxxx poskytuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx zřídit x Xxxxx republice u xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem v xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§32

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedl xx xxx. Peněžní prostředky xxxxxxx kauci nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx souhlas x čerpání peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §31 xxxx. 2, xxxxx výrobce xxxxxxx, xx xxxxx xxxx x po čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru, zpracování x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu xxx xxxxx nejvýše xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx roční zprávu x výrobcích s xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxx kalendářní xxx. Xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx výrobce x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vázaného xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, x xxxxxxx právnické xxxxx též xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx sídla,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty x xxxxxxx žadatele,

d) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx výrobce nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxx zřízeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) číslo xxxx, na který xxxx xxx dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu,

j) doklady x vynaložených xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx, využití x odstranění xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 1 xxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§33

Ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle §24 odst. 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zpracování a xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které výrobce xxxxx na xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx zpětně xxxxxxxx x využity nebo xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §65 xxxx. 1 xxxx. x), §85 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §97 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li důvodem x xxxx vyřazení xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx tohoto zákona xxxxx xxxx xx xxxxxxx, nebo že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx s vyřazením xxxxxxx nebo pověřeného xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx vyzve xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §31 xxxx. 2, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxx. Banka xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vázaného xxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx uzavřel xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, není-li xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění uvedena xxxxxx nižší.

(4) Nesplní-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ani xx výzvu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, vyzve ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx účet xxxxx §31 xxxx. 2, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x něj xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Státnímu xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx příjmem xxxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx toho xxxxx, xxx který xxxxxxx plnil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x), §85 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §97 xxxx. 1 písm. x), xxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §31 xxxx. 2, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxx. Banka xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx této výzvy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxx osobě xxxxx xxxx xxxxx, x xx ve výši xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

(6) Xxxxxxx-xx výrobce x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx poslední xx xxxxxxx obdobně.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXX

§34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

(1) Provozovat xxxxxxxxxx systém xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx provozovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systém, x to pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxxxx oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společností,

b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx toho druhu xxxxxxxxx výrobků, xxx xxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx žadatele též xxxxx uvedená x §61 xxxx. 2 xxxx xxxxx, x x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §57,

x) xxxxx žádného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 34 %,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x výrobky s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx toho xxxxx, xxx xxxxx xxxxx žadatel zajišťovat xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx soustřeďování, xxxxxxx x xxxxxxxx před xxxxxx předáním xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 000 000 Xx, xxxx x xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 000 000 Xx xxxx 80 000 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx působností obdobnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podíly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx žadatel xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx,

x) ke xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx na xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výrobky x xxxxxxxx celkem xxxxxxx

1. 500 tun, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx bodu 2,

2. 200 xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 3, 4 xxxx 5 xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx,

3. 5 xxx, pokud jde x přenosné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. 500 xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

5. 1 000 xxx, pokud xxx x pneumatiky,

i) projekt xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxx xxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dostatečně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, že xx dostatečné finanční xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobého xxxxxxxxxxx projektu zajišťování xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 4, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx, který xx akciovou xxxxxxxxxxx x monistickým systémem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx správní rada xxxx xxxxxxx tři xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady byla xxxxxxxxx její xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx dostatečnou, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zajišťovat xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx okamžitě xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vybraných výrobků xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx a předpokládané xxxxxxxx zpětně odebraných x zpracovaných výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§36

Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx žadatele, xxxxx bylo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu x xx hlasovacích právech xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxx jednajících xx xxxxx, je-li žadatel xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x tento xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx,

x) xxxxx x evidence xxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, pokud xxx x xxxxx xxxxx žadatele, xx xxxxxx xxx 60 xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx starší než 60 dní, x xxxxxxxx xxxxxxxxx jednajících xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §35 xxxx. 3, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x splnění podmínek xxxxxxxxx v §35 xxxx. 2 xxxx. x) a x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35 odst. 2 písm. x),

x) xxxxx smluv

1. o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadem xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx výrobců xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

4. x spolupráci xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xx zabudovanými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle §84 xxxx. 3, xx-xx xxxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x

5. xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx smluv xxxxxxxxx x písmenu x), x xxxxxxxx, x jakou smlouvu xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sítě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

i) projekt xxxxxxxxxxx kolektivního plnění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vybraných xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zajišťovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxx xxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kolektivním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx bude zajištěno xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx v prvních 5 xxxxxx platnosti xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx xxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců,

5. podrobný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a dokumenty xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx použití xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oprávnění,

6. popis xxxxxxx xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osvětové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 x

8. xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ověřování xxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 a 3.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxx x žádosti x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního systému xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 a 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx zašle své xxxxxxxxx ministerstvu xx 20 xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx. Xxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx vyjádření xx xxxxxxxxx lhůtě, může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx vybraných výrobků, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců, x x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxx údaj x xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x použití x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx projektu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění žadatele xxxxxx xxxxxxx sběrné xxxx x

x) údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxxx xxx pro zajišťování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx uvedené na xxx xx dne 1. xxxxx 2013, xxxxx §72 xxxx. 1.

§38

Změny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxx xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců, xxxx

x) z důvodu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx plnění xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xxx Xxxxxx republiku x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxx x vyjádření. Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx vyjádření xx 20 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x obchodu xx podkladem pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxx vyjádření.

§39

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx x xxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je pouze xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx bylo oprávnění xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx některou x podmínek podle §35 odst. 2 x 3 nutných xxx vydání xxxxxxxxx x provozování kolektivního xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. x) až x), xx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx x současně mu xxxxxx, jakým způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smí xxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost v xxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx solární xxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, xxxxx §72 xxxx. 1, xxxx-xx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle §57. X xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx §36 xx 39 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozumí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx solárních xxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, x xxxxxxxx o kolektivním xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1.

§41

Některá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému nesmí xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx z vlastních xxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx podílu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx účelem xxx k úhradě xxxxxx xxxx k xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx jednání, xxxxx xx s xxx x rozporu, xxxx právní účinky.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx jednotlivými xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění, xxxx x xxxxxx podílu xx xxxx, x xxxxxxxxx x příspěvcích, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotliví xxxxxxx; xx sdělení xxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu orgánu x xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx má xxxxxxxx xxxxx xxxxx §43, xxxxxxx, xxxxx xx vzhledem xx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hospodáře, xxxxx zajišťovat xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, které je x tím v xxxxxxx, nemá xxxxxx xxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx dar, xxxxxxxx, xxxx xx xxxx zajistit xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx s xxx v rozporu, xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx společníkem. Xxxx xx nesmí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo na xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx jednání, xxxxx xx x tím x rozporu, xxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx omezeně xxxxxxxxxxxx. Xxx jej xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxx xx osobu, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx podnikání xxxx xxxxxxx x převodu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx.

§42

Povinnosti x omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxx a pro xxxxx zároveň xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx vydáno xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx společníkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ovládanou nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvu než xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo smlouvu, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §13, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §41 xxxx. 4.

§43

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx k jeho xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x vedoucí zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxx člena,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx jsou xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

c) xxxxx xxxxxx10) osobám xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) společníci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx společníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivní plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění, x xxxxxxx s xxxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podmínky xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně výše xxxxxxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx výrobci xxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx neodůvodněné xxxxxxxxxx či znevýhodnění x xxxxxxxxxxx soutěži.

(3) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx pro všechny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na trh x rozsahu svého xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x uzavření xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx xxxxxxx, xxxxx němuž xxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxx, je provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxx xxxxxxxxxx zohlednit x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx použije.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ke xxx tohoto rozhodnutí, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x emisi xxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, x xxxxxxxxxx dni x učinění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx11), xxxx opis seznamu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vlastníky xxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx tohoto rozhodnutí, xx-xx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx týkalo skutečností xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx a rozhodování x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx text xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je dále xxxxxxx

x) xxxxxxxx ekomodulaci x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxx, přičemž xx xxxxxxxx x xxxxxx životnímu cyklu, x

x) xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vkladu x xxxxxxxxxx kapitálu v xxxxxxxxxx, jména a xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxx se zajišťováním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, hrazených xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx výběru osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nakládání s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 45 xxx xx jejich xxxxx.

§45

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plnění

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úplné xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xx trh, x xx v xxxxxxxxxxxx jednotkách a xxxxxx,

x) umožnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §53 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxx, xx xx xx xxx účelem xxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému součinnost x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx s xxxxxx provozovatelem kolektivního xxxxxxx, xxxxx jde x

x) xxxxxxxxxxxxxxx náležející xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx,

x) baterie xxxx akumulátory xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §76, xxxx

x) xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx druh vybraných xxxxxxx, může podat xxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx má xxx xxxxxxx vztah xxxxxxx.

§46

Hospodaření provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provoz x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx na xxxx, hmotnosti, objemu x ekomodulaci xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí učiněné x tím x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxx x nich smí xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxx výhradně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40 odst. 1 písm. a) xx c) x xx xxxxxx rezervy xxxxx §48.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx hospodařit s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x výnosy x nich odděleně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx byla xxxxxxxxx kontrolovatelnost xxxxxxxxx x nimi.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahovala xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxx xxxxxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx vyhotovenou xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§47

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx se vybraný xxxxxxx nestane xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nakládání s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx výrobek xx uvedení na xxx v České xxxxxxxxx dodala do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx členského xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxx uhrazen, xxxxx xxxxx na xxxxxxx příspěvku zaniká.

(3) Xxxxx, která xxxx x xxxxxxx příspěvku, xx povinna poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku x umožnit xx, xxx provedl ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx obdrženého xxxxxxxxx, x to přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xx xxxx xxxxxxx xx osoba, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rezervu xxxxxxx xx krytí budoucích xxxxxxx xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tím xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx").

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ukládáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na zvláštní xxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x banky xxxx x pobočky xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx součástí.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xx uplynutí 5 xxx od udělení xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x příjmů x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Nedosažení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xx podmínky, že

a) x předcházejícím xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dosažena x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dosažení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x následujícím xxxxxxx xxxxxx.

(5) Peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx rezervu, xxxxx být xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců, s xxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx řešení x nelze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x exekucí.

(6) Údaje x xxxxx x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx zvláštního vázaného xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx xxx tentýž xxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx zpětného xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výrobky x xxxxxxxxx životností,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx určitého množství xxxxxx odebraných výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx uzavřít pouze, xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vybrané xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Smluvní xxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx uzavření; xxxxxxx, xxxxx-xx xxxx povinnost xxxxx xx smluvních xxxxx.

(4) Ve smlouvě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) musí xxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, který x xxxxxxx případě xxxxxxxx xx zajištění jejich xxxxxxxxxx x využití xxxx odstranění, xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxxxxxx množství zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxx úplaty xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) mají xxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odebraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx v evidenci xxxxx §50 odst. 1 písm. e) x x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

§50

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx údajů podle §26 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxx výrobci, x xxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v hmotnostních xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpětný odběr, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxx nakládání xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu xxxxx, xxxx je xxxxxxxx v §26 xxxx. a) xx x); u xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému zajišťují xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx životností,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx §19 x xxxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odběru x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo odstranění.

(2) Xxx-xx o kolektivní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx ty výrobce, xxx které zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §84 xxxx. 3 x provozovateli kolektivních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx výrobců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení pocházejících x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedena xx xxx xx xxx 13. srpna 2005, xxxx x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxxx o množství xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxxxx odběr, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxxxx životností pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna vykázat xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednou xxx, aby nedocházelo xx xxxxxxxxxx údajů.

(5) Xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xx povinen poskytnout xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§51

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zpracovat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx všechny xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx do 30. xxxxxx následujícího xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx roční xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků uvedených xx trh x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx jednotlivým xxxxxxxx, xxxxx má s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění. X xxxxxxxxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxxxxxxx a u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxx nebo akumulátorů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxx provozovatelů solárních xxxxxxxxxx podle §72 xxxx. 1.

(5) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx §30 xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxx zprávy x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx x kontrola xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx z evidencí x roční xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxx 7 xxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a úplnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§53

Ověřování xxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mít xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx povinen xxxxxxxx, xxx auditor provedl xxxxxxx

x) správnosti x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh, xxxxx xxxxxxx vykázali xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů x množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx. e).

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx auditor ověřil xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x množství xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odebrány, xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o způsobu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 1 písm. x).

(4) Provozovatel kolektivního xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 x každém xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx oprávněn x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx účetní závěrky xxxxx xxxxxxxx 1 x zprávu xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx x osoby uvedené x §50 xxxx. 1 písm. c) xxxx povinni poskytnout xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxxxx 2 x 3.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) x xxxxxxxx 3.

§54

Kontrola nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx ministerstvo. X xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx společníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jméno, xx xxxxxx xxx 15 dní.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x povahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx nápravu.

(3) Xxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedodržení xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, společníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx výrobcům, kteří xxxx xxxxx xxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxx, xxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo společník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 x 3 nutných xxx xxxxxx oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 písm. x) xx x), xxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§55

Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud provozovatel xxxxxxxxxxxx systému mění xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

d) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, pokud

a) bylo xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 odst. 2 xxxx. x) až x), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 4 ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxx podkladů xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x důvodů xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnosti, xxxxxxxxx další xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

(5) Za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx x rozporu x xxxxx zákonem,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 xxxx xxxx použití x xxxxxxx s tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §53 odst. 2 x 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvořit xxx xxxxxxxxx míst xxxxxxxx odběru podle xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx, xx jej xxxxxx xxxxxx provozovat, xx povinen bezodkladně xxxxx xxxxxx o xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 30 xxx xxxx, co xx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxx, že x zamýšleném ukončení xxxxxxxx informoval xxxxxxx 6 xxxxxx předem xxxxxxx, x nimiž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, obce, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx odpadem xxxxxxxxxxx xxxx, x další xxxxx, které pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpětný odběr xxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx kolektivního systému xx xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx toho, xx xxxxxx xxxxxxxxx podle §56.

§56

Xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxx zániku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx převzal. Xx-xx více xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh xx xxxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zaniklo, uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx povinností výrobců, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvků xx xxxxxxx jimi xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nímž xxx výrobce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřenou xxxxxxx x kolektivním xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 180 xxx xxx xxx, xxx její xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniklo, x xx způsobem, xxxxx xxxxxxx ministerstvo xx xxxxx této právnické xxxxx; xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o kolektivním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 x xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx část peněžních xxxxxxxxxx xx 180 xxx ode xxx, xxx její oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, výrobci, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx zapsán x Xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx nerozdělených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx do 180 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx poměrně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které zajišťovala xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx na výmaz xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3. Ministerstvo xxxx xx doložení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx právnické osoby xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v jejímž xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx odstavec 4 použije xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx závodu provozovatele xxxxxxxxxxxx systému a xxxxxx-xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, smlouva xx xx počátku xxxx.

§57

Xxxxxxxxxx systém pro xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uvedené xx xxx do xxx 1. xxxxx 2013 xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx společníci xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §35 odst. 2 xxxx. x) až x) x h), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx solárních xxxxxxxxxx, jejichž součástí xxxx solární xxxxxx xxxxxxx na xxx xx dne 1. xxxxx 2013, xxxxx §72 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxx xxxxxx"), xxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro solární xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx je vydáno xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxx do xxx 1. xxxxx 2013; xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3 písm. a) x b) xx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 xx 4, §46 xxxx. 1 xxxx první, §50 odst. 1, §55 odst. 5 x §56 xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx rozumí

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §72 odst. 1,

x) xxxxxxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx trh xx xxx 1. ledna 2013, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx elektrárny xxxxxxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(5) Xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx pro solární xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx výrobci xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x odpadním solárním xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §72 xxxx. 1.

(6) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 je provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren xxxxx §72 odst. 1 xx xxxxxxxx kalendářní xxx a xxxx xxxxxx xxxxxx do 30. června xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx roční zprávy.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXXXXXX

§58

Xxxxxxxxx

Xxxx hlava xx xxxxxxx na xxxxxxx elektrozařízení, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, kromě xxxxxxxxxxxx dvoukolových vozidel, xxx xxxxx nebylo xxxxxxx schválení xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) elektrozařízení xxxxxxxxx x §2 odst. 3 písm. x) xx x).

§59

Skupiny xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx jedné ze xxxxxx uvedených v příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx spadají xx xxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

§60

Xxxxxxxx některých pojmů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) úrovní xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vyjádřený x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že se xxxxxxx xxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxxxxxxxx zpětným xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, během nichž x rámci xxxxxxxxx xxxxxx ukončeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx trh, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dodána xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx třech kalendářních xxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx úrovní xxxxxxxx xxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zpětným xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení, která xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce uvedl xx xxx x xxxxx xxxxxx vyvezena xxxx xxxxxx do xxxxxx členského státu, x

x) xxxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx provozovatel zařízení xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadní xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx").

§61

Pověřený zástupce

(1) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. m) xxxx 4 je povinen xxxxx xx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11.

(2) Osoba xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx trh xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11. Xxxx osoba je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx3) xxxxx xxxxxxxx uživatelům x xxxxx členském xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxxx x xxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxxxx x právních předpisů xxxxxx xxxxxxxxx státu.

§62

Označování elektrozařízení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx označeno xxx účely xxxxxxxx xxxxxx stanoveným grafickým xxxxxxxx. Xxxx-xx možné xxxxxxxxxxxxxxx takto označit xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx funkci, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx elektrozařízení.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zajistí, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx patrné, xx elektrozařízení xxxx xxxxxxx na xxx xx 13. xxxxx 2005.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro označení xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx xxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxx na xxx xx 13. xxxxx 2005 podle xxxxxxxx 2.

§63

Informace xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejců xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxxx odstraňována xxxx xxxxxxxxx komunální xxxxx, xxx xxxx odevzdána xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx odběru,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x elektrozařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx x

x) významu xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx §62 xxxx. 1.

§64

Xxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zpětného odběru, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66.

§65

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) zajistit xxx xxxxx xx xxxxx nových výrobků x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x domácností,

b) xxxxxxxx zpětný xxxxx xxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxx odpadních elektrozařízení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx výrobce elektrozařízení, xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx solární xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx

x) x xxxxx xxxx, městském obvodě xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx více xxx 2 000 xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu, xx které xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx,

x) x xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx projeví xxxxx, x to za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, x

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx uvádí xx xxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx projeví x zřízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru xxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xXx, prostřednictvím sítě xxxx zpětného odběru x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dostupnosti. Xxxx xxxxxxxx se považují xx splněné, pokud xxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2024 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx, městském xxxxxx xxxx městské xxxxx x xxxxxx více xxx 10 000 xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx elektrárna x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xXx.

§66

Povinnosti posledních xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx měl xxx xxxxxx elektrozařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx ve xxxxxxx xxxxx xxxx prodávaného xxxxxxxxxxxxxxx podobného typu x xxxxxxx.

(2) Poslední xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dále zajistí, xxx xxxxxxx uživatel xxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpětnému xxxxxx odpadní elektrozařízení xxxxxxxxxxx x domácností, x něhož žádný x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 25 xx, xxx xxxxxx na xxxxxxx značku x xxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx plochy xxxxxx x xxxxxxx elektrozařízení xx alespoň 400 x2.

(3) Xxxxxxxx prodejce xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx informovat konečného xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x jeho bezprostřední xxxxxxxxx, xx poslední xxxxxxxx xxxxxxx označit xxxx místa xxxxxxxxx x čitelně informací x xxxxxxxx odevzdání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxx x použití x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpětný xxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xx xxxxxxx umístit viditelně x čitelně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx lze odpadní xxxxxxxxxxxxxxx pocházející x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odběru xx xxxxx obce, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xx jejich xxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx části xxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§67

Opětovné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soustřeďování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx určeném xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Opatření x místech xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx odběru xxxx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx, k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx zpětně xxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití.

(3) Xxxxxxx zpětně odebraného xxxxxxxxxxxxxxx jej xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx, xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx xxxxxxx, splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx stejnému xxxxx, x xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx celku, jsou-li xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, se vztahují xxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití xx 1 roku xx xxxxxxxxx přípravy x opětovnému použití, xx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx zákonem. Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dílů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tam, xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx zajistit

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxxxx odebral, xx xxxxxxx nejlepších xxxxxxxxxx xxxxxxx12),

x) využití xxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx byla xxxxxxxx,

x) xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx minimálně x rozsahu stanoveném x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skleníkových xxxxx a jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx13), xxxx-xx tyto xxxxx v elektrozařízení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů14) x xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx odebrána x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zpracování x souladu x xxxxxxxxxxx věty první xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx minimální úrovně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovatelům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx odpadního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebezpečných látkách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx data xxxxxxx xxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxx poskytne x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nosiči dat xxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx3).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§69

Povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Slouží-li xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x c) x xxxxxxxxxx xxxxx §18 x §95 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odpadech xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, soustřeďovat, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx elektrozařízením v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vybranými xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx technickou normalizaci, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydané Českým xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxx xxx,

x) xxxx průběžnou evidenci x odpadech a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx a zasílat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x množství xxxxxx x x způsobech xxxxxxxxx x nimi, xxxxx jde x xxxxxxxx odpadní elektrozařízení x x jiné xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení minimálně x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx.

(3) Povolení xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx odpadních elektrozařízení xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xx x) x

x) xxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technik12) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Ustanoveními xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s látkami, xxxxx xxxxxxxxx ozonovou xxxxxx, x s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx15).

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, skladování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b),

b) xxxxxx xxxxxx průběžné evidence x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pocházejícím x xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dni 13. xxxxx 2005, xx výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpětný xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, využití a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 13. xxxxx 2005, xxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z domácností xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeden nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přispívají xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx xx trhu x xxxx skupině elektrozařízení.

§71

Financování nakládání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zpracování, využití x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z domácností xxxxxxx,

x) xx-xx elektrozařízení xxxxxxx xx xxx xx xxx 13. xxxxx 2005 a xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 13. xxxxx 2005 x xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx stejného typu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx funkci, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx do xxx 13. xxxxx 2005, xxxxx není nahrazováno xxxxxxxxxxxxxxxx stejného xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nejpozději xxx dodání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx konečnému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxx, využití a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zůstávají takovou xxxxxxx xxxxxxxxx. Informaci x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dohodnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx roční xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, x němž xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013 xxxxxxx předání xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx solární xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx účelům xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

(2) Xx zajištění xxxxxxxx xxxxxx, zpracování, využití x xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trh do xxx 1. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx x solární xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxx straně x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxxxxxx solární xxxxxxxxxx xxxxxx výnosů z xxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx od xxxxxxxxxx průběžného finančního xxxxxxxxxx. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx finanční vypořádání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx celkové xxxxxxxxx všech solárních xxxxxx uvedených na xxx xx dne 1. xxxxx 2013 x instalovaných v xxxxxxx elektrárně, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx při zajišťování xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 včetně výnosů x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx hospodařit xxxxxxxx xx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx výhradně xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x odstranění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx. Křížové xxxxxxxxxxx mezi činností xxxxxxxxx x odpadními xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trh do xxx 1. xxxxx 2013 x ostatními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx. Xxx převedení peněžních xxxxxxxxxx x výnosů x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx obdobně §56, pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele solární xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Provozovatel kolektivního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxxxx x xxxx na xxxxxxxx účet vedený x České republice x xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Přehled o xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 6. Peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx před xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s odstavcem 4 dočasně xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx získané z xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxx x xxxx.

§73

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prodejce xxxx xxxxxxx při xxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxx elektrozařízení náklady xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jeden xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x to zejména xxxxxx samostatného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxx x přidané xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx známé výrobci xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předpokládaných xxxxxxx x případě, xx náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzniknou až xx xxxxx okamžiku. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx §46 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů16).

§74

Přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do Xxxxx republiky, x xx nebo xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prokázat xx xxxxx celního xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) kopie xxxxxxxx dokladu podle xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx-xx jejím xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastnictví x přepravovanému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x že xxxx xxxx funkční,

b) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx držitele, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xxxx. a) x x) x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx držitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx

x) použitá xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vyrobila, xxxx si xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx na nich xxxxxxx značku, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx v rámci xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyrobila, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxx, na xxx xx vztahují xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx odpadů určených x xxxxxxx17), xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x profesionálnímu xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx nich xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx analýzu xxxx xxxxxxx pouze uvedená xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jednající jejím xxxxxx.

(3) Ke každému xxxxxxxxxxxx xxxx přepravovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečných látek. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx funkčnost elektrozařízení xx xxxxxxx náklady xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) a odstavec 3 se xxxx xxxxxxxxx v případě, xx xxxxxx x xxxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x soukromému nebo xxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo mají xxxxxxx xxxx xxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx České xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nakládky x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obalů a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx použité elektrozařízení xx xxxxxxxx xx xxxxxxx elektrozařízení x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx přepravu xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx odpadů8),

a) xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx základě dokladů xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 3, xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x seznam xxxxxxx xxxxxxx přikládaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

§75

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx všechny xxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx bez ohledu xx xxxxxx tvar, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx na xxx xxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxx akumulátorů uvedených x §2 xxxx. 3 xxxx. x).

§76

Skupiny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx skupin:

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo akumulátory.

§77

Xxxxxxxx některých xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, napájecí xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx přenášeny, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo akumulátorem,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxx používané xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zapalovací systémy xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx akumulátory xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zároveň xxxxxx průmyslovou xxxxxxx xxxx akumulátorem,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx elektrických xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx schopná xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx slouží xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx či zabudovány xx xxxxxxxx obalu xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nepředpokládá, že xx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozděloval nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx okrouhlá xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x průměrem xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ruční zařízení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxxxxxxx činnosti,

i) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx akumulátorů podíl xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxx hmotnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vynásobená xxxxxx xxx, během xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory xx trh, xxxx xxxxxxxx hmotností xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx výrobce xxxxx xx trh x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxxx xxxx kalendářních xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo akumulátorů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného x nakládání x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx ke zpracování xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx").

§78

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xx xxx xxxx do xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx do xxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxx než 0,0005 % xxxxxxxxxxxx rtuti, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xx xxxxxx zabudované xx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xx jiných výrobků, x

x) přenosné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 0,002 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně baterií x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx elektrozařízení xxxx xx xxxxxx výrobků.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx systémech, xxxxxx xxxxxxxxx osvětlení, xxxx

x) zdravotnických xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx 26. xxxx 2008 na xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, na které xx vztahuje xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxx x

x) knoflíkové xxxxxx, které obsahují xxxx xxx 0,0005 % x xxxx xxx 2 % xxxxxxxxxxxx rtuti, xxxxxxx xx trh xx 1. xxxxx 2015, xxxx

x) přenosné xxxxxxx xxxx akumulátory xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx více xxx 0,002 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx, uvedené xx xxx xx 31. prosince 2016.

(4) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trhu xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§79

Xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx předložit Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx dodrženy xxxxxxxx stanovené v §78 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx zabudovaných xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §78 xxxx. 1.

(3) Výrobce, který xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §78 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx těchto podmínek xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§80

Označování baterií xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxx

x) baterie xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx symbolem,

b) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x automobilové xxxxxxx nebo akumulátory xxxx xxxxxxxxx, čitelně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx a

c) baterie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 0,0005 % hmotnostních xxxxx, xxxx xxx 0,002 % hmotnostních xxxxxx xxxx xxxx xxx 0,004 % xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx

x) stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx jejich rozměr x xxxxxx xxxxxxx.

§81

Požadavky xx bezpečné xxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx elektrozařízení xxxx jiných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, je výrobce xxxxxxx xxxxxxxx návod, xxx xxxx xxxxxxx xxxx akumulátory xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx zabudovaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Výrobce, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx předáván xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx nevztahují xx xxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxx výrobků, xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, léčebných důvodů xxxx x xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx proudu vyžadující xxxxx spojení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxx xxx konečné xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxx informovat konečné xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory nebyly xxxxxxxxxxxx jako netříděný xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxx osobám x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem,

b) způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx uživatelů x xxxxxxxxx odpadních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x

x) významu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx odběr x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. a) x x).

§83

Předání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §88.

(2) Konečný xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx průmyslové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx oprávněné k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§84

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zabudované xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx. Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx na xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx stanovené xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x recyklaci odpadních xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zabudovaných xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x nim xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, zpracování a xxxxxxxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx s provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx spolupráce xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zabudovanými xxxx xxxxxxxxxxx bateriemi xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x recyklaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů. Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx němu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x nim xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx

x) provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobců xxxxxxxxxxxxxxx xx uzavřenou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x individuálním xxxxxxx, zajišťuje xxxxxx xxxxx pouze odpadních xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx výrobce baterií xxxx akumulátorů xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x nim xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů.

§85

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx přenosných xxxxxxx nebo akumulátorů xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odpadních xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx od konečného xxxxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, bez xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x

x) dosáhnout v xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxx úrovně zpětného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 1 xx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxxxxx zřídit na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx než 1 500 xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, která x xxxxxxx veřejného xxxxx xxxxxxxx odběru projeví xxxxx, a xx xx podmínek obdobných xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx kterými xx uzavřenou xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prodejce xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx ekonomická činnost xx xxxxxxx v příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx přenosné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx trh xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx prodejce xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx posledních xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobcem xx xxx prodávány x xxx xxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxx do xxxxx nejméně 2 000 xxxx xxxx xxxxxxx 50 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx projeví x xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx odběru xxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Náklady na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§86

Xxxxxx xxxxx odpadních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx automobilových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx xx konečného xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností, x xx bez ohledu xx výrobní xxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx uvedení xx xxx, xxx xxxxx xx koupi xxxxxx výrobku x xxx nároku xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx automobilových baterií xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx, tuto xxxxxxxxx xxxxxxx výrobce automobilových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxx uživatelem x jiném způsobu xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx baterií xxxx akumulátorů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jedno xxxxxxx místo zpětného xxxxxx x xxxxx xxxx pověřeným obecním xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x individuálním systému, xxxx povinen poskytovat xxxxx xxxxx §31; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx lithia.

§87

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxx odpadních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu x xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx, x xx xxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který plní xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §31. To neplatí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnout, x xxxxxxxx výrobce xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx bateriím x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx prodejce přenosných xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxxxxxx dobu, xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx a bez xxxxx xx koupi xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx v příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nabízeny xxxx xxxxx součást xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Poslední xxxxxxxx, xxxxx prodává baterie xxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx, xx povinen xxxxxxx ve svých xxxxxxxxxx místech xxxxxxxxx x čitelně xxxxxxxxx x možnosti odevzdání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx lze xxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx odevzdat xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xx xx jejich xxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx odběru x nejbližší obci, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx obvodě xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů

(1) Výrobce xxxxxxx xxxx akumulátorů xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx12) x xxxxxxxxxx, xxxxx dosahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x akumulátorů18), x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ukládány xx xxxxxxx všech xxxxxx. Xxxxx zákaz se xxxxxxxxxx xx odstranění xxxxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x na xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů, x kterých není xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx značku,

b) xxxxxxxxx přenosných baterií xxxx akumulátorů xxxxxxxxx x trhu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx lithia x

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a recyklací xxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátory xxxxx xxx převezeny xxxx hranice xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x souladu s xxxxx použitelnými předpisy Xxxxxxxx xxxx upravujícími xxxxxxxx xxxxxx14) x xx xxxxxxx o xxxxxxxx. Odpadní xxxxxxx xxxx akumulátory, které xxxx zpětně xxxxxxxx x České republice x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x recyklaci x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx první xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), je-li prokázáno, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xx xxxxxx výrobce xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx povolí xx xxxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx baterií xxxx akumulátorů xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kterých se xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odbytu x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx okolnosti x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Žádost xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxx

x) podrobné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přílohu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, na xxx xx žádost xxxxxxxx, x vymezení xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx doby, na xxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx x povolení podle xxxxxxxx 4 vymezí

a) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x němž mohou xxx odpadní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx vztahuje,

c) xxxxxxxxx xx odpadní přenosné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do procesu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx platnosti xxxxxxxx.

(7) Účastníky xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx odpadní xxxxxxxx baterie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 do xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§90

Povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo akumulátorů xx kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

x) vyjmout x odpadních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odpadní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minimální xxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx doložit xxxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx recyklace xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x prováděcích xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx18).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

XXXXX IX

PNEUMATIKY

§91

Působnost

Tato xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx a xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xx xxx xxxxxxx samostatně xxxx jako xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiných funkčních xxxxx.

§92

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx uvedených v příloze č. 6 x tomuto xxxxxx.

(2) Výrobce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem xxx xxxxxx xxxxx, využití x xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx konečného xxxxxxxxx a další xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxx xxxx společně xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxx.

§93

Vymezení některých pojmů x oblasti pneumatik

Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) protektorovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx protektorování,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx dálku3), xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpadních pneumatik xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx se celková xxxxxxxx odpadních pneumatik xxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kalendářním roce, xxxxxxxxxx počtem xxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx daným xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, dělí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedl na xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce a x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx nebyly vyvezeny xxxx dodány xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného x nakládání x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§94

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxx pneumatik xxxxx xxxxxx zákona xxxxx x protektorovaným xxxxxxxxxxx, xxxxx před xxxxxxxxxx protektorování xxxxxxxxx xx zpětného xxxxxx xxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pneumatik, který xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxx xxxx a xxx protektorované xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx smí xxxxxx protektorované xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo teplou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odpadech, xx nichž xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§95

Informace xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx na vlastní xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, aby odpadní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx byly xxxxxxxxx na xxxxxxx x tomu xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem, x

x) xxxxxxx zajištění zpětného xxxxxx.

§96

Xxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik xxxxxxxx uživatelem

Konečný xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx převzetí xxxxx xxxxxx o odpadech xxxx za podmínek xxxxxxxxx x §97 xxxx. 3 na xxxxx xxxxxx obcí.

§97

Xxxxxx xxxxx odpadních xxxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odběr xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx datum xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xx koupi nového xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx odběr, x

x) dosáhnout x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úrovně zpětného xxxxxx xxxxxxxxx pneumatik x rozsahu xxxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx náklady nejméně xxxxx veřejné místo xxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním úřadem x v případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx x

x) x xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx podmínek obdobných xxxx xxx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxxxx ve vzdálenosti xx 10 xx xx xx již xxxxx xxxxxxx zřídil xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx výrobce xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx zřídit x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx projevenému zájmu xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obcí xx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx odděleně soustřeďovány xxxxxxx pneumatiky. Xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx oprávněna převzít xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uživatelů xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x odpadech xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Výrobce pneumatik, xxxxx xxxx své xxxxxxxxxx x individuálním xxxxxxx, je ve xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o účetnictví, xx-xx vyhotovena, povinen xxxxx

x) evidenční číslo x Xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx zřízených xxxx xxxxxxxx xxxxxx odpadních xxxxxxxxx,

x) výši xxxxxxx xx xxxxxx odběr, xxxxxxxxxx a využití xxxxxxxxx pneumatik,

e) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx odběr, xxxxxxxxxx x xxxxxxx odpadních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

§98

Xxxxxxxxxx odpadních pneumatik

(1) Xxxxxxx pneumatik je xxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx systému xxxxxxx odpadních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx, x

x) x každém xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálně x xxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze č. 7 k tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx pneumatiky xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx pneumatik, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxx xxxxxxx pneumatik xxxxxx xxxxxxxx xx ceny xxxxxxxxxx náklady na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které připadají xx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx.

(2) Odděleně xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, že xxxxxxx xxxxxxx pneumatik xxxxxxxx xx po xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx pneumatik povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem x kolektivním xxxxxxx, xxxx xx náklady xxxxx xxxxxxx pneumatik x xxxxxxxx uvedení xxxxxxxxxx na xxx xxxxx výše příspěvku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1.

§100

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx přepravě xxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xx je jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx povinen zajistit, xxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) kopie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxx plátcem, a xxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx, že pneumatiky xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx použití, xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x

x) prohlášení držitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx opětovnému xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž míra xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx výbavy xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx20), x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 10 let. Xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Celní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx použitých pneumatik xx Xxxxx xxxxxxxxx, x ní nebo xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x uspořádán xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Přepravované xxxxxxx pneumatiky xx xxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx přeprava xx nedovolenou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx14) v xxxxxxx, xx

x) xxxxxx držitel xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vybraném xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 přesahují přípustnou xxxx opotřebení pro xxxxx možnosti jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx použití,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzorku zásilky xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx starší 10 xxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a uspořádání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§101

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxx x xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx x nimi, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxx. x).

§102

Vymezení xxxxxxxxx pojmů x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx vozidlem xxxxxxx xxxxxxxxx X1 nebo X1 nebo tříkolové xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx motorových xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx20),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybrané xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx,

x) zpracováním xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx převzetí xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx v zařízení xx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x drcení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx části, které xxxx x vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností xxxx po xxxxxx x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx použitelný xxx xx nepovažuje xxxxxxxxx xxxx její část, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx identifikační xxxxx vozidla (XXX),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla (XXX), xxxxx, blatníky x xxxxxx, hnací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prvků x xxxxxxx přístrojů, xxxxxxx, katalyzátor a xxxxxx osvětlení podle xxxxxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x vybrané xxxxxxx,

x) xxxxxxxx vozidlem s xxxxxxxxx životností xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx opravu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na místě, xxx xxxx poškodit xxxx xxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx přístupném xxxxx, xxx narušuje xxxxxx xxxx,

x) neúplným vozidlem xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla (XXX), převážnou xxxx xxxxxxxx interiéru a xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx podle zákona x podmínkách provozu xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx látkou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx látek x xxxxx21), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zařazení xx některé x xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x

1. části 2 xxxxxxxx 2.1 až 2.4 xxxx 2.6 xx 2.8, xxxxx xxx o typ X xxxx B, 2.9, 2.10, 2.12 xxxx 2.13, pokud xxx x kategorii 1 xxxx 2, 2.14, xxxxx xxx x kategorii 1 xxxx 2, xxxx 2.15, xxxxx xxx x xxxx A xx X,

2. části 3 oddílech 3.1 xx 3.6, 3.7, xxxxx xx nepříznivé xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx vývoj, 3.8, pokud má xxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx, 3.9 xxxx 3.10,

3. xxxxx 4 xxxxxx 4.1, xxxx

4. xxxxx 5 xxxxxx 5.1.

HLAVA II

POVINNOSTI XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXX POUŽÍVANÝCH XX VYBRANÝCH VOZIDLECH, XXXXXXXXXX PŘI ZBAVOVÁNÍ XX XXXXXXX X XXXXXXXXX ŽIVOTNOSTÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§103

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx by xxxxxxxx vybraného xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx oprávněnou xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx konečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx zpracovateli xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx vybraná xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx síť sběrných xxxx.

(2) Ke splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu s xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Výrobce xxxxxxxxx vozidel je xxxxxxx do 6 xxxxxx od uvedení xxxxxxx xxxxxx typu xxxxxxxxx vozidla xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností šetrné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxx příruček, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x průmyslového xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných vozidel xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx22).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx konečným xxxxxxxxxx informace o

a) xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x jejich xxxxx x ohledem na xxxxxxx xxxxxx využití,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx x xxxxxxxxx všech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x optimalizaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a využití xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx míru xxxx xxxxxxx.

(5) Výrobce systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx23) xxxxxxxx xxx vybraná xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx zpracovatelům xxxxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx na jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a průmyslového xxxxxxxxxxx výrobce dílů xxxxxxxxxxx xx vybraných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů22).

§104

Xxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xx smí xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx ke sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x ukončenou životností, xxxx takto vzniklé xxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx určených xxx nakládání x xxxxx druhem a xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx rovněž xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxx předáním xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidlo s xxxxxxxxx životností xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx místo, xxx xxxxxxxxx xxxx neohrozí xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obce.

(3) Vlastník xxxxxxxxx vozidla s xxxxxxxxx životností je xxxxxxx xxxxxxxxx ostatní xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v souladu xx xxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx životního xxxxxxxxx x veřejného xxxxxx7), xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxx, xxxx xx ostatního xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx či xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x plnou moc xxxxxxxx jeho vlastníkem, xxxxx xxx xxxx xxxx. Xx neplatí xxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 3 nebo xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx provozu zařízení xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx vozidla s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držet xxxx přechovávat xxxx xxx 3 vybraná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx24), xxxxxxx xxxxxxxxx na historickou xxxxxxxxx25) xxxx vozidla xxxxxx 30 xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx sběratelské účely xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx historického xxxxxxx.

§105

Odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx, x xxxxx správním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyzve xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx zveřejní xx xxxxxx desce. Xxxx-xx xxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx zveřejní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxx, přemístí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x umístění xxxxxxx uvede xx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx výzvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxx je v xxxxxxxxxxx x přemístěním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxx předání xxxxxxxxx osobě podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx nezbytnou x provedení xxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Náklady spojené x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, pokud prokáže, xx xx bylo xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx daňového řádu.

HLAVA XXX

XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX ŽIVOTNOSTÍ

§106

Zařízení ke xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx zpracování xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx").

(4) Provozovatel zařízení xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx vést xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) a §109 xxxx. 2 písm. x).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx demontáže xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§107

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx přiložit xxxxxxx x přijímání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se zpracovatelem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemusí.

(2) Xxxxxxx x vydání povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx požádat o xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X řízení x xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ohledání xxxxxxxx xxxx objektu, x xxxx xx být xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx provozu xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §109 odst. 1, §109 xxxx. 2 xxxx. x), x) x d) a §109 xxxx. 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx.

§108

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx veškerá xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx životností xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x neobsahují přidaný xxxxx,

x) xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx vozidla x ukončenou xxxxxxxxxx xxxx neúplného vozidla, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x identifikačním xxxxx xxxxxxx (VIN); xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vozidla, xxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vozidla, které xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx zápis xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x registru silničních xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pouze podle §13 odst. 1 xxxx. x) bodu 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nakládání s xxxxx vozidlem xx xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx autobaterii, xxxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx karoserie xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx zpracovatelem xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, a zajistit, xxx nedošlo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxx x úniku xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vozidla (XXX) xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností při xxxx xxxxxxx zpracovateli xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx předání xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xx zpracování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx,

x) vést xxxxxxxxx xxxxxxxx x odpadech x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlášení x xxxxxxx x množství xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x vozidla x xxxxxxxxx životností xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x jiné xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx fotodokumentaci přijímaných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností,

m) xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xx požádání inspekce xxxx krajského úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxx xx xx informačního xxxxxxx xxx vedení xxxxxxxxx x vozidlech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110 x

x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu zařízení xx sběru xxxxxxx x ukončenou životností xxx xxxxxxxxx platnou xxxxxxx o přijímání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpracovatelem xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x ukončenou životností xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x převzetí vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c),

b) technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x ukončenou životností x na xxxxxxxxxxxxx x skladování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. i) a

c) xxxxxx xxxxxx průběžné xxxxxxxx x ohlašování xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx a jiných xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x).

§109

Povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) demontovat xxxxxxxxx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxx jejich dalším xxxxxxxxxxx xxx, aby xx omezily negativní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) vyjmout x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx chrom x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx využití nebo xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxx povinen

a) xxxxxxx demontáž vozidla x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx vozidla, s xxxxxxxx demontáže karoserie, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx použitelné xxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx použít xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx osobě,

c) xx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXX), které xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nelze xxx opětovně xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxx, předává-li xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxx konečném zpracování xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobech xxxxxxxxx s nimi x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlášení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x způsobech xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx o převzatá xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx stanovených zákonem x odpadech x xx stanoveném xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx a částí x xxxxxxxxxx použití, xxxxx xxxx xxxxxxxx x hlášením xxxxx xxxxxxx x), xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a

h) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokládající pravdivost x xxxxxxx xxxxx x evidenci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Zpracovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx životností, xxxxx xxxxxxx první xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx zpracovatel"), xx povinen zajistit, xxxxx-xx o ostatní xxxxxxx x tříkolová xxxxxxxx xxxxxxx20), x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 95 % xxxxxx xxxxxxxx hmotnosti x

x) xxxxxxxx xxxxxxx x recyklaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nejméně 85 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Zpracovatelé vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx demontovaná xxxxxxx, xxxx povinni xxxxxx xxxxxxx zpracovateli xxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3. X případě, že xxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx údaje nepředají xxxx xxxx nesplní, xxxxxxxxx xxxxxxx zpracovatele xxxxx xxxxxxxx 3 xxx není dotčena.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x opětovnému použití xxxxx xxxxxxxx použitelný xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx musí poté, xx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené zákonem x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Opětovně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx započítávají xx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x odstavci 3.

(6) Xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kapaliny, xxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx odpad xxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx vlastností odpadů xxxxx zákona x xxxxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) technické xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx před xxxxxx xxxxxx zpracováním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xxxxxx demontáže nebezpečných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností a xxxxxx odčerpání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx životností,

d) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ohlašování vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) rozsah x xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. g),

f) xxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x ukončenou životností x xxxxxx částí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 3,

x) podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§110

Informační systém pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx informací x vozidlech s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxxxx systém") xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxx vozidel xxxxx §103 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxx Informačního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) X Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx

x) xxxxx, xxxxxx xxxxx a identifikační xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, provozovatele xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx x Číselníku xxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování vozidel x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx údaje x xxxx zařízení, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o osobách, xx kterých xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převzata, a xx v rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxx, adresu xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx x identifikační xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přístupný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(5) Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxxxx přístupem xxxxxxx x aktualizovat xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xxxxxxx skutečnost xxxxxxxxxxx vložení xxxxx xx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxx x aktualizovat xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. a), x) x c) xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx.

(7) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx rozsah údajů xxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

§111

Poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxxxx životností ke xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému26) xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x oborech xxxxxxxxxxxxx x konstrukcí x opravami xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností zbaveného xxxxxxxxxxxx látek je xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovatelem x xxxxxx, které je xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxx vozidlo x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna xx po naplnění xx odpadnutí xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXX

§112

(1) Při xxxxxxxx použitých vozidel xxxx xxxxxx xxxxx xx České xxxxxxxxx, x ní xxxx xxxx ni xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx části xxxxxx xxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit

a) xxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx-xx xxxxx plátcem,

b) xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidlo xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zákona nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxx částí x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravovaného xxxxxxxxx xxxxxxx k provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xx možná,

a) pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx cena xxxxx s xxxxx xxxx opravy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schopného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx přepravovaného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vozidla jsou xxxxx úřad nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx opravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) pokud xx xxxxxx 30 xxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxx uchováváno xxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx celního xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx x xxx, xx přepravované xxxxxxx xxxxxxx bude testováno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx 2 xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx odeslání xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ověření xxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) x xxxxxxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vystavuje osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx27) Xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxx, slovenském xxxx anglickém xxxxxx.

(5) Xxx přepravě xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxx xx České xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xx xxxx jejich držitel xxxxxxxx, aby byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx použitá xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxx14) x xxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx neprokáže xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx přepravovaná xxxxxxx xxxx jejich xxxxx nejsou xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vozidla a x xxxxxxxxxx částí xxxxxxx x kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx

§113

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx emisního xxxxxxxx xx xxx, xxx je xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx jako

a) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx provozovatel xxxxxxx, xxx-xx o změnu xxxxxxxxxxxxx.

§114

Předmět xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx X1 xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X1 xxxx X1 xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx X1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx M1 xxxx X1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x Xxxxx republice.

(3) Poplatková xxxxxxxxx nevzniká, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poplatková xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§115

Xxxxxxxxxx od poplatku

(1) Xx emisního xxxxxxxx xx osvobozeno

a) vozidlo, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx emisí XXXX 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxx které xx xxxxx platný xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Od xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx

x) xxxxxxx průkazu XXX xxxx XXX-X x jeho xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník xxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX-X xxxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí

1. o xxxxxxxxxx nebo zabrání xxxx v trestním, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx řízení,

2. v xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxxx.

§116

Xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezních xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x předpisy Evropské xxxx

x) 3 000 Xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX 2,

x) 5 000 Xx x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX 1, xxxx

x) 10 000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX 1.

(2) Xxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx určení výše xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx.

§117

Xxxxxxxxxx xxxxxx poplatku

Výnos xxxxxxxx poplatku je xxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx

x) xxxxxxx xxxxx, zpracování, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x

x) podporu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx

§118

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Emisní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §114 xxxx. 2.

(2) Xxxxx-xx poplatek zaplacen, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §114 odst. 2.

(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z prodlení xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx poplatku xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vozidla (XXX) xxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx podvozku. Xxxxxx x zaplacení xxxxxxxx x jeho xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx registru silničních xxxxxxx.

§120

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx historickou původnost xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do 1 xxxx xx vzniku xxxxxxxxxx povinnosti podá xxxxxxx poplatku xxxxxx x zánik poplatkové xxxxxxxxxx x doloží x ní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx došla xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx bez žádosti xx 30 dnů xx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§121

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Fyzická osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxx výrobku s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části x xxxxxxx x §4,

x) x xxxxxxx s §14 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností,

c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx části v xxxxxxx s §104 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx s §104 xxxx. 5 drží xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 vybraná xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, nebo

e) x rozporu x §105 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx do 100 000 Xx.

§122

Přestupky xxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxx, pověřený zástupce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §10 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §6 xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x §7,

x) x rozporu x §12 odst. 1 xxxxxxxxx na vlastní xxxxxxx zpětný xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odstranění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1, §15 xxxx. 2, §63, 82, 95 xxxx §103 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx odběru na xxxxx obce, neposkytne xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxx výrobek x xxxxxxxxx životností podle §17 xxxx. 5,

f) x rozporu x §19 xxxx. 4 xxxxxxx požadované údaje xx Registru xxxx xxxx xxxxx neaktualizuje,

g) xxxxxx žádost x xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx v xx xxxxx xxxxxxxxxx údaje,

h) x rozporu x §23 odst. 3 xxxx §24 odst. 1 neprovede nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxxxx zapsaných x Xxxxxxx výrobců xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx x Xxxxxxx výrobců,

i) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §28 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §29 xxxx. x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxxxx xxxx nebo x rozporu x §29 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prokazující, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx 2, nebo použije xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1,

x) nepředloží xxxxx §33 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxx x oznámením uvedeným x §24 xxxx. 1 smlouvu o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v §45,

o) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §62 odst. 1 xxxx 2 nebo x §80 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxx x §67,

x) x xxxxxxx s §68 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informace xxxxx xx xxxxxxxxxx odpadního xxxxxxxxxxxxxxx, včetně přípravy x opětovnému xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx financování nakládání x elektrozařízením xxxxx §70 xxxx 71,

x) xxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx trh xxxx pneumatiky, xxxxxx xxxxxx evidenci xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx pneumatiky xxxxx §94 xxxx. 2,

t) xxxx xxxxxxx pneumatik xxxxxxx xx výroční xxxxxx xxxxx podle §97 odst. 4, xxxx

x) jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §103.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) až x),

x) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx x), s) xxxx x), xxxx

x) 5 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), i), x) xx x) nebo x).

§123

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejce

(1) Xxxxxxxx prodejce se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxx neodebírá xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1,

b) nepředá xxx zbytečného odkladu xxxxxx odebraný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx systému xxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx informování xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxx xxxxxxxxxx míst, xxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovených v §18 xxxx. 3, §66 xxxx. 3 xxxx 4 nebo x §88 odst. 2,

x) x xxxxxxx x §66 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx uživateli xxxxxxx xxxxxxxxx odevzdat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektrozařízení, xxxx

x) xxxxxx neodebírá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx od konečného xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo b), xxxx

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

§124

Přestupky provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §21 odst. 5 xxxxxxx do Seznamu xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §23 xxxx. 6 neprovede x Xxxxxxx výrobců xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo informace xxxxx §39 xxxx. 3 nebo §44 xxxx. 4 nebo 5,

x) v xxxxxxx x §40 xxxxxxxx xxxxxxx, která nesmí xxx předmětem činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1, 2, 5 nebo 6 nebo x §42 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §41 odst. 3 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x množství xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx xxxxxxxx, x xxxx uzavřel xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxxx x příspěvku, xxxxx xxxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §41 xxxx. 4 uzavře xxxxxxx x osobou, xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx této osobě xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xx bezúplatně xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §44 xxxx. 1 xx 3 xxxx 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxxxx x §46,

x) x xxxxxxx x §47 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobce v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se rezervy xxxxxxxxxxx v §48,

x) x xxxxxxx s §49 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uzavřené smlouvy, x xxxxxxx x §49 xxxx. 4 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s §49 odst. 5 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx x xxxxxxx x §50 xxxx. 5 xxxxxxxxxx údaje z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §51 xxxx. 1 xxxx §57 xxxx. 6 xxxxxxxxxx roční xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx jejich pravdivost xxxx xxxxxxx xxxxx §52,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovených v §53 odst. 1 xx 4, xxxx

x) x xxxxxxx s §84 odst. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému výrobců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupky xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x),

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x) až x), xxxx

x) 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f) xx x) xxxx x).

§125

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §4,

x) x xxxxxxx x §14 xxxx. 3 xxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §14 odst. 4 xxxxxxxx výrobek x ukončenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x §17 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) nebo x rozporu x §17 xxxx. 3 xxxx. x) rozebírá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxx. h),

c) x rozporu x §27 xxxx. 3 xxxx §50 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx odebrala, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo x xxxxx jinak xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §34 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1,

x) neposkytne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 5,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výnosů x nich xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 odst. 1 xx 3,

x) x rozporu s §61 xxxx. 1 xxxx 3 si xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxx výrobce, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prodejce

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zpětný xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx odpadního xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zpětný odběr, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx pneumatiky xxxxx §73 xxxx. 1 xxxx §99 xxxx. 1, nebo

2. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §73 xxxx. 2 xxxx §99 odst. 2,

j) xxxxx xx trh xxxx do xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §78 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx stažení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxx §78 xxxx. 3,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x §81 xxxx. 1 nebo 2,

l) x xxxxxxx x §85 xxxx. 3 xxxxx xxx prodeji xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zpětný xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přenosných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx x §69 xxxx. 1 nebo 2, §89, §90 xxxx. 1, §90 xxxx. 2 xxxx. x) xx d) xxxx §98,

n) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx recyklace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §72 xxxx. 1 nezajistí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx spojených,

p) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx elektrozařízení xxxxxxxxxxx x §74,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §100, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §112,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxx nebo xx oběhu xxxxx §79,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx x xxxxxxx x §94 odst. 3,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, konstrukční xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §103 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, skladování x xxxxxxx dílů, které xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx stanovených x §104,

x) x xxxxxxx x §105 xxxx. 4 xxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §106 xxxx. 1 xx 3, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx životností xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §106 xxxx. 4 xxxx 5, §108 xxxx. 1, §109 xxxx. 1 až 3 xxxx 5 xxxx §110 odst. 5.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), l) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x) xxxx t),

c) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x), h), x), x), x) xx x), u) xx x), xxxx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c), d) xxxx x).

§126

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxx-xx o přestupky xxxxx §121,

b) inspekce, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §122 odst. 1 xxxx. a) xx n) x x) xx x), §123 xxxx. x) x d), §124, §125 odst. 1 x §125 odst. 2 písm. x) xx g) a x) až x),

x) xxxxxxxx nebo krajský xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §125 xxxx. 2 xxxx. x) xx w),

d) Xxxxx obchodní inspekce, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx. x) x §125 odst. 2 xxxx. h) xx x),

x) inspekce xxxx Česká obchodní xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §123 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x), jestliže x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s nímž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx x kolektivním xxxxxx, xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xx to, že xxxxxxxxxx podle §12 xxxx. 1, §13, §15 odst. 2, §63, 82 a 95 ve vztahu x xxxxxxxx výrobkům, xxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx první, xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce.

(5) Xxxxxx x xxxxx xx příjmem rozpočtu, xx kterého xx xxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxx uložených inspekcí, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vykonávané xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx z xxxxxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x porušení povinnosti xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx obce rozdělí xxxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx následků porušení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX

§127

Xxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vybraných výrobků x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávají

a) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce,

e) xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx úřady x

x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vzájemně spolupracují x xxxxxxxxx si xxxxxxxx pomoc xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

§128

Ministerstvo

(1) Xxxxxxxxxxxx řídí xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx s xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x vybraných xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx správu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x nakládání x výrobky s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx

x) spravuje

1. Xxxxxx xxxxxxx,

2. Xxxxxxx x

3. Xxxxxxxxxx systém,

b) xxxxxxxxx

1. ve xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3, §23 xxxx. 4 x §24 xxxx. 3 x

2. o xxxxxxxx x čerpání peněžních xxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxx podle §32 odst. 2,

c) xxxxxxxxx x

1. žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx x vydání oprávnění x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. souhlasu x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x

5. xxxxxxx xxxxxxxxx x provozování kolektivního xxxxxxx,

x) xxxx seznam xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo zrušení,

e) xxxxxxxxxxx a zpracovává xxxxx

1. xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxx xx Seznamu xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Seznamu xxxxxxx,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x žádostech o xxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxx v ročních xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xx Registru,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 5, §48 xxxx. 6 a §50 xxxx. 5,

6. xxxxxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxx §53,

7. o recyklačních xxxxxxxxxxx procesů xxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx x

8. vložené xx Xxxxxxxxxxxx systému,

f) xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx

1. Seznam xxxxxxx,

2. Xxxxxxx,

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx vydaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x

5. xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

h) ukládá xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx nápravy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x individuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odběru x nakládání s xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pravidlech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx18) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx oblasti zpětného xxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, zpracovateli, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxx xx Seznamu xxxxxxx, Xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) správním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxx právních xxxxxxxx28).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx úřadům xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx x

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§129

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x řízení x

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

b) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx zástavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§130

Xxxxxxxx

(1) Inspekce

a) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx oblastech xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx je xxxxx §131 odst. 1 xxxx. a) xx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kraji x xxxxxx x xxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxx.

§131

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx obchodní inspekce xxxxxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx elektrozařízení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx uvedení xx trh,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx trh xxxx do xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx obsah těžkých xxxx,

x) požadavky na xxxxxx x bezpečné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zpětný xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele o xxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx x odpadních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx posledních xxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů x

x) povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx dále

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxx nápravy xxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx; uvedení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §78 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxx x opatřením podle xxxxxxx x) uložit xxxxxxx, xxx zajistil xxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx z xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx x xxxx xxx xxxxx, x

x) ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §78 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) xxxx d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§132

Xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xx x Xxxxxxx výrobců xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

b) xxxxxxxx xxxxxxx výrobky jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovený x §78 xxxx. 1.

(2) Xxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxxx zákona,

b) xx xxxxxxx baterií nebo xxxxxxxxxxx porušen xxxxx xxxxxxxxx v §78 xxxx. 1, xxxx

x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx vozidel, v Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; x této xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Celní xxxx xxxx xxxxxxxxxx, zda xxx xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, vozidel x xxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx zemí, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx byly x xxxxxx zemí xxxxxxxx do České xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje povinnost xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx zemí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(6) Xxxxx xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, vývozce xxxx xxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx prohlášení,

c) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, x xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx bylo vyvezeno,

g) xxxxxxxx vyjádřené x xxxxxx, hmotnosti nebo xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidel xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kontejnerů x

x) v xxxxxxx xxxxxxx x dostupné xxxxx xxxxxxx vztahujících xx k přepravě xxxxxxxxxxxxxxx, baterií nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§133

Krajský xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx vozidel s xxxxxxxxx životností.

(2) X xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx provozováno xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

§134

Obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx emisního poplatku x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§135

Xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx vzniku odpadu x xxxxxxxxx xxxxxxx x nakládání x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxx kontrolu v xxxxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, osvědčuje, xx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx průkazu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§136

(1) Ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, §50 xxxx. 5, §51 xxxx. 1 x §57 xxxx. 6 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určené x xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§137

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zřizovat xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x 1. xxxxx.

§138

Působnost stanovená xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§139

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxx o přestupcích.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§140

(1) Povinnosti xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx výrobkům, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v rozsahu, x xxxxx xxxx xxxxx zákonem stanoveny.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx §31g xxxx. 1 písm. x), §37n xxxx. 2 xxxx §37p xxxx. 1 zákona x. 185/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §31 xxxx. 1 a 2 nejpozději xx 90 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 2020 x její zaslání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §31f odst. 1, §31o xxxx. 2 xxxx. x), §37h xxxx. 2, §38 odst. 10 x §38f odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §28, 51 a §57 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx 2021.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxx §142 odst. 1 platí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx rok 2020 x 2021 x xxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §31o xxxx. 2 xxxx. c), §37h xxxx. 2 a §38f xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 185/2001 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx rok 2022.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rovnoměrných dílčích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37p xxxx. 2 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx solárních panelů xxxxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013 ke xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx příspěvky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren x těmto účelům xxxxxxxxx podle §72 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

(6) Pokud provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §37p xxxx. 2 xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx do xxx 1. xxxxx 2013 xx xxxxxxxxxx, využití x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §72 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpadními xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx xxx 1. xxxxx 2013 x jejich xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx č. 352/2005 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x elektrozařízeními a xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s nimi (xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Zpětný xxxxx xxxxxxxxx panelů xxxxxxxxx xx xxx do xxx 1. xxxxx 2013, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren x celkovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xXx, zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx míst xxxxxxxx xxxxxx vytvořené xxxxx §37k xxxx. 7 xxxxxx x. 185/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx jako ke xxx 31. prosince 2020.

§141

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odběru podle xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona považuje xx Registr.

(2) Dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x rozsahu, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x právnických xxxxxxx xxxxx §37h odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 3 xxxx. x),

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx podle zákona č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxx. x) x

x) Seznam xxxxxxxxx osob x xxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 185/2001 Sb., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 3 xxxx. x).

(3) Výrobce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zapsán x Seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 185/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba, která xxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx osob x oblasti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jsou xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx údajů zapsaných x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx 120 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Seznamu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx Seznamu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle zákona č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx akumulátorů xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx x o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx žádost o xxxxx xx Seznamu xxxxxxx podle §21 xxxx. 1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §21 xxxx. 3 x 4.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xx zápis do Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §37h xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx č. 185/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx Informační xxxxxx.

§142

(1) Kolektivní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §37h xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do Xxxxxxx xxxxxxx elektrozařízení xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx do xxx 31. xxxxxxxx 2022 xxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jejímž předmětem xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxx žádost xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2022. To xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx podle §37h xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxx 1. xxxxx 2013, xxxxx xxxx provozovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo vede xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxx 1 x seznamu xxxxx §39 odst. 1 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §37 xxxx. 3, x xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx provozovat kolektivní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx platnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx stanovené xxxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx trh xx xxx 1. xxxxx 2013, xx xxxxxxx xxx zpracování roční xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností §51 tohoto xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx 1. xxxxx 2013 xx xxxxxxx §72 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx č. 352/2005 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu, xx osoba oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx přestala xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxx č. 185/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxx zápis xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x výrobce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx §44 odst. 2 věty prvé, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx povinni xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022 xx xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

§143

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx nebo zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může být xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zákona č. 185/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx souhlas xxx platný x xxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xx dobu 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx kratší. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxx xx provozování xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx vznikla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na podporu xxxxx, xxxxxxxxxx, využití x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx osvobozen.

§144

Xxxxxxxx technického xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 x postupu xxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x předpisů pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§145

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x), které xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 2023.

x x. Filip v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x..

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 542/2020 Sb.

Skupiny xxxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxx tepelnou xxxxxx

2. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx 100 xx2

3. Xxxxxxxx xxxxxx

4. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozměr xxxxxxxxx 50 xx, xxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xx skupin 1, 2 x 3, xxxxxxxxxx xxxxx jiného:

domácí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, spotřební elektroniku, xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, elektrické x elektronické xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxx a xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

5. Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx, xxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 1, 2, 3 x 6, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxx, spotřební xxxxxxxxxxx, svítidla, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, hudební xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxx volný xxx x xxxxxx, zdravotnické xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x kontrolu, xxxxxxx automaty, xxxxxxxx xxx výrobu elektrického xxxxxx

6. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozměr xxxxxxxxxxx 50 xx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 542/2020 Xx.

Xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxxx výrobků x xxxxxxxxx životností x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

2021

2022 x xxxx.

%

%

Xxxxxxx elektrozařízení (xxxxxxx xxxxxxx)

65

65

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1

65

65

Xxxxxxx elektrozařízení xxxxxxx 2

65

65

Odpadní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3

65

65

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

45

45

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

70

80

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx č. 542/2020 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektrozařízení

Skupina xxxxxxxxxxxxxxx

X

X

%

%

1.

85

80

2.

80

70

3.

-

80*

4.

85

80

5.

75

55

6.

75

55

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx X x B xxxxxxxx:

X - využití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx způsoby využití xxxxxx recyklace x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx

X - recyklaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

* xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 4 x zákonu č. 542/2020 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejců

47.11 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x tabákových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx velikost xxxxxxxx plochy přesahuje 200 x2

47.19 Xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 200 m2

47.29 Xxxxxxx xxxxxxxxxx x potravinami xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx velikost xxxxxxxx xxxxxx přesahuje 200 x2

47.41 Maloobchod x xxxxxxxx, počítačovým periferním xxxxxxxxx a softwarem

47.42 Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

47.43 Xxxxxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

47.52 Xxxxxxxxxx x železářským xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x potřebami xxx xxxxxx

47.54 Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx x elektronikou

47.59 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ve specializovaných xxxxxxxxxx, pokud velikost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 200 x2

47.64 Maloobchod xx sportovním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přesahuje 200 x2

47.65 Xxxxxxxxxx x xxxxx x hračkami, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přesahuje 200 x2

47.77 Xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx

47.78 Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx prodejnách, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 200 x2

47.78.1 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx posledních xxxxxxxx xxx uvedeným xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Revize 2 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx (XXX) x. 3037/90 a xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x sdělení Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx dne 18. xxxx 2007 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (CZ-NACE).

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxx x. 542/2020 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx procesů recyklace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1. Olověné baterie x akumulátory:

recyklace 65 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx olova xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2. Xxxxxxxxxxxx baterie x xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx 75 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a akumulátorů, xxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx proveditelná xxx xxxxxxxxxx nákladů

3. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 6 x zákonu x. 542/2020 Sb.

Skupiny xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx pro motocykly, xxxxxxxx a xxxxxxxxx

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx, pneumatiky xxx xxxxxxx vozidla x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 17,5 xxxxx;

Xxxxxxxxxx xxx autobusy, xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 17,5 xxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vnitřním xxxxxxxx xxxxxxxxxx 17,5 xxxxx x xxxxxx;

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, přípojná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 17,5 xxxxx x xxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stroje, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx;

Xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx stroje x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Xxxxxxxxxx xxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 7 x zákonu č. 542/2020 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

2021

2022

2023

2024 a xxxx.

X

100 %

100 %

100 %

100 %

X

10 %

5 %

25 %

30 %

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik xxx xxxxxxx A x X xxxxxxxx:

X - xxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx x přípravy x xxxxxxxxxx xxxxxxx

X - recyklaci x xxxxxxxx k opětovnému xxxxxxx odpadních pneumatik

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 542/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx účinnosti 1.7.2023.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

244/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx dopadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

432/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2008/98/XX xx xxx 19. listopadu 2008 x xxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 1357/2014/EU, xxxxxxxx Xxxxxx 2015/1127/EU, xxxxxxxx Xxxx 2017/997/EU x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2018/851/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/19/EU xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2018/849/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/66/ES xx xxx 6. xxxx 2006 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x odpadních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx 91/157/XXX, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/11/XX, směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/12/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/103/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/56/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2018/849/EU.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/56/XX xx xxx 20. xxxxxxxxx 2013, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/66/ES x bateriích a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx bezšňůrových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/603/ES. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/53/ES xx xxx 18. xxxx 2000 o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2002/525, xxxxxxxxxx Komise 2005/63/XX, xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/438/XX, xxxxxxxxxx Xxxx 2005/673/ES, xxxxxxxxxx Komise 2008/689/ES, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/33/ES, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/112/ES, xxxxxxxxxx Xxxxxx 2010/115, xxxxxxxx Xxxxxx 2011/37/EU, xxxxxxxx Xxxxxx 2013/28/XX, xxxxxxxx Komise 2016/774/EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2018/849/XX.

2) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 493/2012 xx xxx 11. června 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx recyklace xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2006/66/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/290 xx xxx 19. xxxxx 2019, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxx registraci x xxxxxxxx zpráv xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

3) §1820 občanského xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxxx zákon č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 90/2016 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx xxx jejich xxxxxxx na xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 102/2001 Sb., x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 481/2012 Sb., x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) §94 xx 96 zákona č. 541/2020 Sb., o xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 406/2000 Sb., x hospodaření energií, xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxx č. 337/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx štítkování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spotřebou xxxxxxx.

7) Například zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, xxxxx xxxxxxxxx ozonovou xxxxxx, a o xxxxxxxxxxxx skleníkových xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1005/2009 xx xxx 16. xxxx 2010 x xxxxxxx, xxxxx poškozují ozonovou xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 517/2014/EU xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx skleníkových xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 842/2006, zákon x. 258/2000 Xx., x ochraně veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1013/2006 xx xxx 14. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

9) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10) §22 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §405 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx č. 517/2014/EU.

14) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1013/2006, x xxxxxxx znění. .

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1418/2007 xx xxx 29. xxxxxxxxx 2007 x xxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxx XXXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1013/2006, do xxxxxxxxx xxxx, na xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX o xxxxxxxx pohybů xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

15) Xxxxx č. 73/2012 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1005/2009, v xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 517/2014/EU, v xxxxxxx xxxxx.

16) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Xxxxxxxxxx Rady XXXX X(2001) 107 x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rozhodnutí X(92) 39 x xxxxxxxx znění o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxx.

18) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 493/2012 ze xxx 11. června 2012, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx recyklace xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/66/XX.

19) Xxxxxxxxx zákon č. 355/2014 Sb., x působnosti xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 221/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnictví x xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20) Xxxxxxxx č. 341/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

21) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x balení xxxxx x směsí, x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 67/548/EHS x 1999/45/ES x x změně nařízení (XX) č. 1907/2006, x xxxxxxx znění.

22) Například xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 527/1990 Sb., x vynálezech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 207/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

23) §2 xxxx. 9 xxxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) §2 xxxx. 4 zákona x. 56/2001 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

25) §79b x 79c xxxxxx x. 56/2001 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26) Zákon č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

27) Zákon č. 170/2018 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění x zajištění. xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zemi xxxxxxxx.

28) Například zákon č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.