Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R1079 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1079 ze dne 24. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 o vstupu a dovozu kulturních statků R P
32021R0818 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/818 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013 R P
32021D0736 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/736 ze dne 4. května 2021, kterým se Polsku v zájmu ochrany kulturního dědictví umožňuje povolit biocidní přípravky sestávající z dusíku připravovaného na místě R P
32020D2229 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2229 ze dne 23. prosince 2020, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 R P
32020D1266 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1266 ze dne 9. září 2020, kterým se Dánsku v zájmu ochrany kulturního dědictví umožňuje povolit biocidní přípravky sestávající z dusíku připravovaného na místě R P
32020D1265 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1265 ze dne 9. září 2020, kterým se Německu v zájmu ochrany kulturního dědictví umožňuje povolit biocidní přípravky sestávající z dusíku připravovaného na místě R P
32019R1974 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1974 ze dne 17. května 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 zavedením dodatečných kvalitativních a kvantitativních ukazatelů výkonnosti R P
32019R0880 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků R P
32018L1808 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu R P
32014L0060R(01) Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15. května 2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 ( Úřední věstník Evropské unie L 159 ze dne 28. května 2014 ) R P
32014L0060 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/60/EU ze dne 15. května 2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (přepracované znění) R P
32014L0026 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Text s významem pro EHP) R P
32013R1295 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) a zrušují rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES (Text s významem pro EHP) R P