Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0855 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/855 ze dne 24. května 2022 o jmenování tří členů a čtyř náhradníků Výboru regionů, navržených Chorvatskou republikou R P
32022D0821 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/821 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3312) R P
32022D0819 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/819 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur Spojeného království týkajících se dlužných částek vyplývajících z výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) podle víceletého finančního rámce na období 2014–2020 a předchozích finančních výhledů pro rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3306) (Pouze anglické znění je závazné) R P
32022D0818 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/818 ze dne 24. května 2022 o schválení účetních závěrek platebních agentur Spojeného království týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2021 (oznámeno pod číslem C(2022) 3305) (Pouze anglické znění je závazné) R P
32022D0816 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/816 ze dne 23. května 2022 o jmenování jedné náhradnice Výboru regionů, navržené Italskou republikou R P
32020R0460 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/460 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) R P
32017R2056 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2056 ze dne 22. srpna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj R P
32014R0522 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj R P
32014R0481 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce R P
32013R1301 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 R P
32013R1299 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce R P
32010R0832 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj R P
32010R0437 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 437/2010 ze dne 19. května 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných skupin obyvatel R P
32009R0846 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj R P
32009R0397 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 397/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení R P
32006R1080 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 R P
31999R1783 Nařízení (ES) č. 1783/1999 Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. července 1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj R P