Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X XXXX (EU) 2020/460

xx xxx 30. xxxxxx 2020,

kterým se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1301/2013, (XX) x. 1303/2013 x (XX) x. 508/2014, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx investic xx xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxx států x xx xxxxxx xxxxxxx jejich ekonomik x reakci xx xxxxxx onemocnění XXXXX-19 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx na koronavirus)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X RADA XXXXXXXX UNIE,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx na xx. 43 xxxx. 2 a články 177 a 178 xxxx smlouvy,

s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx konzultaci s Xxxxxxxxx hospodářským a xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx konzultaci x Xxxxxxx xxxxxxx,

v xxxxxxx x řádným xxxxxxxxxxxxx postupem (1),

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 postiženy xxxxxxxx, xxxx nemá obdoby. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx růstu x členských xxxxxxx, xxx následně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx situace, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvláštních opatření.

(2)

Xx xxxxxxxxx důležité, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podporovaných Xxxxxxxxx xxxxxx pro regionální xxxxxx (XXXX), Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX) x Xxxxxx soudržnosti (XX) (xxxxxxxx dále xxx „xxxxx“) x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxx xxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

(3)

Za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xxx xxx, xxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu x malých x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4)

Xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx EFRR, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, technologického rozvoje x inovací, měly xxxxxxxxx investice xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx služeb.

(5)

X zajištění xxxxx flexibility při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx více flexibility xxx provádění xxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxx být zaveden xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí Komise. Xxxx xx být xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx takových změn xxxxxxxxxxx.

(6)

Xxxx reakce xx xxxxxx krize x xxxxxxx veřejného zdraví xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx měly, xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podporu xx xxxxx provozního xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx zdraví.

(7)

Xxx xxxx xxxxxxxxx okamžitá xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx reakce xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2020.

(8)

Xxx xxxx xxxxxxxxx, xx členské státy xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx provedení potřebných xxxxxxxx, xx vhodné, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx mají xxx získány zpět xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předložené v xxxx 2020. Částky, xxx nebudou získány xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx xxxx způsobilé xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1303/2013 (2) x xxxxxxxxxx pravidel pro xxxxxxxxxx xxxxx.

(9)

Částky, xxx xxxxxxx x roce 2020 xxxxxxx xxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx programů xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxx reakce xx xxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví xx XXXX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pojištění xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx příjmy xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krizí v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11)

Xxxxxxx xxxx tohoto nařízení, xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x oblasti veřejného xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx, z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, může xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o XX"). X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx nepřekračuje toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je nezbytné xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(12)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxx xxxx xx xxxx vyhlášení v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxxxx reakce xx x ním spojenou xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx stanovit výjimku xx lhůty xxxx xxxxx uvedené x xxxxxx 4 Xxxxxxxxx x. 1 x xxxxx vnitrostátních parlamentů x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx x XX, Smlouvě x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 1301/2013 (3), (XX) x. 1303/2013 x (XX) x. 508/2014 (4) xx xxxxx měla xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1301/2013

Xxxxxxxx (XX) x. 1301/2013 xx mění xxxxx:

1)

X xx. 3 odst. 1 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx, xxxx XXXX xxxx dočasné xxxxxxxx podpořit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x středních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

2)

V čl. 5 xxxx 1 xx písmeno x) xxxxxxxxx tímto:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výzkumu x inovací x xxxxxxxxxx vazeb x xxxxxxxxxxx xxxx podniky, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a odvětvím xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání, zejména xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx produktů x služeb, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, sociálních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, vytváření xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a podporou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pilotních xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx výroby a xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx technologií x šíření xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx použití, xxxxx i podporou xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx reakce xx krizi v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb;“.

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013

Xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxxx xxxxx:

1)

X xxxxxx 30 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„5.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podporovaných x XXXX, Fondu xxxxxxxxxxx x ESF během xxxxxxxxxxxx xxxxxx převést xxxxxx xx výši xx 8 % xxxxxxx xx xxx 1. února 2020 x případě xxxxxxxx x xxxxxxx 4 % xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx téhož xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise o xxxxx programu. Musí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výbor je xxxx xxxxxx schválit. Xxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.“.

2)

X čl. 37 xxxx. 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx malým x středním podnikům x zajištění účinné xxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

3)

X xx. 65 xxxx. 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Xxxxxxxx od xxxxxxxx 9 platí, xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx reakce xx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 jsou xxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2020.“.

4)

X xxxxxx 96 xx xxxxxxxx 10 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„10.   Xxxx xx xxxxxx xx. 30 odst. 5, přijme Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx prvků xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx případných xxxxxxxxx změn operačního xxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx tento xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx. 2 první pododstavec xxxx. x) xxx xx), písm. x) xxx x) a xxxxxxx x), xxxxxxxx 4 x 5, xxxx. 6 xxxx. x) x x) x odstavec 7, xx xxx jsou x nadále xxxxxxxxx xxxxxxx státy.“.

5)

X čl. 139 xxxx. 7 xx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx xx xxxxxxx pododstavce Xxxxxx nevydá inkasní xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx státu na xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx x xxxx 2020. Xxxxxx, jež xxxxxxx získány xxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx a zvláštních xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxx, jež xxxxxxx získány xxxx, xx provede xxxxxxxxxx xx xxxxxx získání xxx uzavření.“.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 508/2014

Xxxxxxxx (XX) x. 508/2014 xx xxxx takto:

1)

Článek 35 se xxxx xxxxx:

x)

xxxxx xx nahrazuje xxxxx:

“Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klimatických xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx”;

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.   XXXX může xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobené xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx klimatickými xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxx xx záchrannou xxxx x případě xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx během xxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

odstavce 5 x 6 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.   Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a správu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx kompenzaci x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxxxxxxxxx klimatických jevů, xxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx xx moři, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx x xxx xxxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx případy xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

6.   Xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nehody xxxx nehody xx xxxx, jak jsou xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxxx tímto

„8.   Příspěvky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxxxxxx klimatickými xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxx dotčeného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx průměrného obratu xxxxxxx během předešlých xxx xxxxxxxxxxxx let.“.

2)

V xx. 57 odst. 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxx 4

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx nařízení je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 30. xxxxxx 2020.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. X. XXXXXXX

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXĆ XXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského parlamentu xx xxx 26. xxxxxx 2020 (dosud xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 30. března 2020.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1303/2013 ze xxx 17. prosince 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1083/2006 (Úř. věst. X 347, 20.12.2013, x. 320).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 1301/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o Xxxxxxxxx xxxxx xxx regionální xxxxxx, x zvláštních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1080/2006 (Xx. xxxx. X 347, 20.12.2013, x. 289).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 508/2014 ze xxx 15. xxxxxx 2014 o Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském xxxxx x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 2328/2003, (XX) x. 861/2006, (XX) x. 1198/2006 x (ES) x. 791/2007 x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1255/2011 (Úř. xxxx. X 149, 20.5.2014, x. 1).