Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X XXXX (EU) 2020/460

xx xxx 30. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1301/2013, (XX) č. 1303/2013 x (EU) x. 508/2014, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aktivaci xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x do jiných xxxxxxx jejich xxxxxxxx x reakci xx xxxxxx onemocnění COVID-19 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx na xx. 43 xxxx. 2 a xxxxxx 177 x 178 xxxx xxxxxxx,

x ohledem xx návrh Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výborem,

xx xxxxxxxxxx x Výborem regionů,

v xxxxxxx x řádným xxxxxxxxxxxxx postupem (1),

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Členské státy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 postiženy způsobem, xxxx xxxx obdoby. Xxxx současná krize x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zhoršuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náhlým x xxxxxxxxx zvýšením xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Vznikla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx třeba xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx.

(2)

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx státech xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx podporovaných Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXXX), Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX) x Xxxxxx soudržnosti (XX) (xxxxxxxx xxxx xxx „xxxxx“) x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx fondem (XXXX), xxx jsou xxxxx xxx xxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19.

(3)

Xx xxxxxx reakce xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx XXXX xxx xxx, xxx je xx nezbytné, podpořit xxxxxxxxxxx provozního xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx podnicích, jako xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4)

Jako xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxxxxx priority EFRR, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx, technologického xxxxxxx x inovací, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb.

(5)

K xxxxxxxxx xxxxx flexibility xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxx xxx členským xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pro změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx. Xxxx by xxx xxxxxxxxx, jaké informace xxxx xxx Komisi xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6)

Xxxx reakce na xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxx měly, xxxxx xx xx nezbytné, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podporu xx xxxxx provozního xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7)

Xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx krize x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx způsobilé xxx xxx 1. xxxxx 2020.

(8)

Xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxx Komise nevydala xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx států xx xxxxxxx účetní xxxxxxx předložené v xxxx 2020. Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx měly xxxxxxx xxxxx použít x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1303/2013 (2) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9)

Xxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxx 2020 získány xxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx programů xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Jako xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ENRF xxx xxxxxxxxxx vzájemné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(11)

Jelikož xxxx xxxxxx nařízení, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxx xxxxx xxx, x důvodu xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx akce, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy o Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx o XX"). V xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(12)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpory xx xxxx nařízení xxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxxxx reakce na x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, je xxxxxx stanovit výjimku xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 4 Xxxxxxxxx x. 1 x xxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX, Smlouvě x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1301/2013 (3), (XX) x. 1303/2013 a (XX) x. 508/2014 (4) xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Změny xxxxxxxx (XX) č. 1301/2013

Xxxxxxxx (XX) x. 1301/2013 xx xxxx xxxxx:

1)

X xx. 3 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx, xxxx XXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x středních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

2)

X xx. 5 bodu 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

podporou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx podniky, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x odvětvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx inovací, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, stimulace xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a otevřených xxxxxxx prostřednictvím inteligentní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pilotních linek, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx zdravotnických xxxxxx;“.

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013

Xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 xx mění xxxxx:

1)

X xxxxxx 30 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„5.   Odchylně od xxxxxxxx 1 x 2 xxxx členský xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXXX, Xxxxx soudržnosti x ESF xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xx 8 % xxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2020 x xxxxxxx priority x xxxxxxx 4 % xxxxxxxx programu xx jinou xxxxxxxx xxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předchozích xxx. Xxxx považovány xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxx programu. Musí xxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.“.

2)

X čl. 37 xxxx. 4 se xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„Finanční xxxxxxxx xxxxx rovněž jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x středním xxxxxxxx x xxxxxxxxx účinné xxxxxx xx krizi x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx.“.

3)

X xx. 65 xxxx. 10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Odchylně od xxxxxxxx 9 xxxxx, xx výdaje xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx způsobilé xxx xxx 1. xxxxx 2020.“.

4)

X xxxxxx 96 se xxxxxxxx 10 se xxxxxxxxx xxxxx:

„10.   Xxxx je xxxxxx xx. 30 odst. 5, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxx, na něž xx xxxxxxxx odst. 2 první xxxxxxxxxxx xxxx. x) bod xx), xxxx. x) xxx x) x xxxxxxx x), odstavce 4 x 5, xxxx. 6 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 7, xx xxx xxxx x nadále xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

5)

V čl. 139 xxxx. 7 xx doplňují xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx znějí:

„Odchylně xx prvního xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxx v xxxx 2020. Částky, xxx xxxxxxx získány xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, jež jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx zpět, xx provede vyúčtování xx zpětné xxxxxxx xxx xxxxxxxx.“.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 508/2014

Xxxxxxxx (XX) č. 508/2014 xx mění takto:

1)

Xxxxxx 35 xx mění xxxxx:

x)

xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

“Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxx nepříznivých xxxxxxxxxxxx xxxx a ekologických xxxxxxxxx”;

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx tímto:

„1.   XXXX může xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za hospodářské xxxxxx xxxxxxxxx krizemi x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx náklady xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx rybářů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x správu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jevů, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx moři, xxx jsou xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx x xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nedbalosti xx strany xxxxxx.

6.   Krize x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nehody xx xxxx, jak xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 8 se xxxxxxxxx xxxxx

„8.   Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ztrát xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx roční xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx kalendářních let.“.

2)

X xx. 57 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„x)

xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.“.

Xxxxxx 4

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx státech.

X Bruselu xxx 30. března 2020.

Xx Xxxxxxxx parlament

xxxxxxxx

D. X. XXXXXXX

Xx Radu

xxxxxxxx

X. XXXXĆ RADMAN


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx ze xxx 30. xxxxxx 2020.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1303/2013 ze xxx 17. prosince 2013 x společných xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském fondu xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním a xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx nařízení Xxxx (ES) č. 1083/2006 (Xx. xxxx. X 347, 20.12.2013, x. 320).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1301/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1080/2006 (Xx. věst. X 347, 20.12.2013, x. 289).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 508/2014 ze xxx 15. května 2014 o Evropském xxxxxxxx x rybářském xxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) č. 2328/2003, (XX) x. 861/2006, (XX) x. 1198/2006 x (ES) x. 791/2007 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) x. 1255/2011 (Xx. xxxx. X 149, 20.5.2014, x. 1).