Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X XXXX (EU) 2020/460

xx dne 30. xxxxxx 2020,

kterým xx xxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1301/2013, (XX) x. 1303/2013 x (XX) x. 508/2014, pokud xxx x specifická xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx systémů zdravotní xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx jejich ekonomik x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx na xx. 43 xxxx. 2 a xxxxxx 177 x 178 xxxx smlouvy,

s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx postoupení návrhu xxxxxxxxxxxxxx aktu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx konzultaci x Výborem xxxxxxx,

x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),

vzhledem x xxxxx důvodům:

(1)

Členské xxxxx xxxx xxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx obdoby. Xxxx xxxxxxxx krize x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx brání růstu x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx následně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x v xxxxxxx odvětvích jejich xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx řešit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2)

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxx nebránil xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx regionální xxxxxx (EFRR), Evropským xxxxxxxxx xxxxxx (XXX) x Xxxxxx soudržnosti (XX) (xxxxxxxx xxxx xxx „xxxxx“) x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondem (ENRF), xxx jsou třeba xxx xxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

(3)

Za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx EFRR měl xxx, kde xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozního xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx podnicích, xxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxxxx účinné reakce xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4)

Jako xxxxxx xx dopady xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxxxx priority XXXX, xxxxx jsou posilování xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx investice do xxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxx pro podporu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5)

K xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxx xxx členským xxxxxx xxxxxxxx xxxx flexibility xxx provádění programů x pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postup, který xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6)

Xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondů xxxxxx xxxx, pokud xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(7)

Xxx xxxx xxxxxxxxx okamžitá xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx výdaje xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx reakce xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 1. února 2020.

(8)

Xxx xxxx xxxxxxxxx, xx členské xxxxx xxxxx xxx dostatečné xxxxxxxx prostředky k xxxxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx, xxx Komise xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx členských států xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020. Částky, xxx nebudou získány xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, jež xxxx způsobilé xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1303/2013 (2) a xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxx fondy.

(9)

Xxxxxx, xxx xxxxxxx x roce 2020 xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx uzavření xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxx xxxxxx xx krizi x xxxxxxx veřejného zdraví xx XXXX xxx xxxxxxxxxx vzájemné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx příjmy xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx veřejného xxxxxx.

(11)

Xxxxxxx xxxx tohoto nařízení, xxxxxx xx xxxxxxxx xx dopady xxxxx x oblasti veřejného xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxx, z xxxxxx xxxxxxx x účinků xxxxxxxxxx xxxx, může xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Xxxxxxxx unii (dále xxx „Xxxxxxx x XX"). V xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(12)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx mělo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(13)

Xxxxxxxx x šíření xxxxxxxxxx COVID-19 a xxxxxxxxxxx reakce na x xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxxx xxxxxxxx výjimku xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 Xxxxxxxxx x. 1 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx parlamentů x Xxxxxxxx unii, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x EU, Smlouvě x fungování Evropské xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 1301/2013 (3), (XX) x. 1303/2013 x (XX) x. 508/2014 (4) xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1301/2013

Xxxxxxxx (XX) x. 1301/2013 xx mění xxxxx:

1)

X xx. 3 xxxx. 1 xx doplňuje xxxx pododstavec, který xxx:

„Xxxxx, pokud xx xx nezbytné, může XXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx k zajištění xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.“.

2)

X čl. 5 xxxx 1 xx písmeno x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx investic x xxxxxxx xxxxxx produktů x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx inovací, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, stimulace xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pilotních xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, zejména v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x šíření technologií xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx reakce xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;“.

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013

Nařízení (XX) x. 1303/2013 xx mění takto:

1)

V xxxxxx 30 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„5.   Odchylně xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z XXXX, Xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx 8 % xxxxxxx ke xxx 1. února 2020 x případě xxxxxxxx x xxxxxxx 4 % xxxxxxxx programu xx xxxxx prioritu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předchozích xxx. Xxxx považovány xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise o xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky x xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxx schválit. Xxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxx tabulky Xxxxxx.“.

2)

X čl. 37 xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Xxxxxxxx nástroje xxxxx rovněž xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxx ve formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x oblasti veřejného xxxxxx.“.

3)

X xx. 65 xxxx. 10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Odchylně od xxxxxxxx 9 xxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxx xx podporu xxxxxxx reakce na xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2020.“.

4)

X xxxxxx 96 se xxxxxxxx 10 se nahrazuje xxxxx:

„10.   Xxxx xx dotčen xx. 30 xxxx. 5, přijme Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx operačního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxx, xx něž xx xxxxxxxx odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxx xx), xxxx. x) xxx v) a xxxxxxx x), odstavce 4 x 5, xxxx. 6 písm. x) x x) x odstavec 7, xx něž xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státy.“.

5)

X xx. 139 xxxx. 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx:

„Xxxxxxxx xx prvního xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx inkasní xxxxxx pro částky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx x xxxx 2020. Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx použijí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx a zvláštních xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxx zpět, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.“.

Xxxxxx 3

Xxxxx nařízení (XX) x. 508/2014

Xxxxxxxx (XX) x. 508/2014 xx xxxx xxxxx:

1)

Xxxxxx 35 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx:

“Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx”;

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.   XXXX může xxxxxxxxx xx vzájemných xxxxx pro účely xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krizemi x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx klimatickými xxxx, ekologickou nehodou x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

odstavce 5 x 6 se xxxxxxxxx xxxxx:

„5.   Členské státy xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx a správu xxxxxxxxxx fondů, zejména xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx rybářů pro xxxx kompenzaci v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jevů, xxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxx na xxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx i xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sankce xxx případy xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

6.   Xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxxxx klimatické xxxx, xxxxxxxxxx nehody xxxx xxxxxx xx xxxx, xxx jsou xxxxxxx x odstavci 1, musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 8 se xxxxxxxxx xxxxx

„8.   Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx nehodami xxxx xxxxxxxx xx moři, xxxxx přesahují hodnotu 30 % ročního xxxxxx xxxxxxxxx podniku, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx.“.

2)

X xx. 57 odst. 1 xx xxxxxxxx xxxx písmeno, které xxx:

„x)

xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxx 4

Xxxx nařízení xxxxxxxx x platnost xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a přímo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 30. xxxxxx 2020.

Xx Evropský xxxxxxxxx

předseda

X. X. XXXXXXX

Xx Xxxx

předseda

G. XXXXĆ RADMAN


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 30. března 2020.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1303/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx xxx xxxxxx venkova x Xxxxxxxxx námořním x rybářském xxxxx, x xxxxxxxx ustanoveních x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006 (Xx. xxxx. X 347, 20.12.2013, x. 320).

(3)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1301/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o Xxxxxxxxx xxxxx pro regionální xxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (ES) x. 1080/2006 (Úř. xxxx. X 347, 20.12.2013, x. 289).

(4)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 508/2014 xx xxx 15. xxxxxx 2014 o Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) č. 2328/2003, (XX) x. 861/2006, (XX) č. 1198/2006 x (XX) č. 791/2007 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 1255/2011 (Xx. xxxx. X 149, 20.5.2014, x. 1).