Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32017R0655 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/655 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích (Text s významem pro EHP) R P
32017R0654 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/654 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích R P
32017R0079 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/79 ze dne 12. září 2016, kterým se stanoví podrobné technické požadavky a zkušební postupy pro ES schválení typu motorových vozidel, pokud jde o jejich palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112 a palubní samostatné technické celky a konstrukční části využívající linku tísňového volání 112, a kterým se doplňuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758, pokud jde o výjimky a použitelné normy (Text s významem pro EHP) R P
32017R0078 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/78 ze dne 15. července 2016, kterým se stanoví administrativní ustanovení pro ES schválení typu motorových vozidel, pokud jde o jejich palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112, a jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 s ohledem na ochranu soukromí a údajů uživatelů těchto systémů (Text s významem pro EHP) R P
32016R1004 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1004 ze dne 22. června 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 (Text s významem pro EHP) R P
32016L0774 SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/774 ze dne 18. května 2016, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP) R P
32016R0646 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Text s významem pro EHP) R P
32016R0427 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/427 ze dne 10. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Text s významem pro EHP) R P
32015R0758 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES R P
32015L0719 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Text s významem pro EHP) R P
42015X0618(01) Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce [2015/922] R P
32015R0562 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/562 ze dne 8. dubna 2015, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 347/2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu některých kategorií motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brzdění R P
32015R0045 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/45 ze dne 14. ledna 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (Text s významem pro EHP) R P
32015R0006 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/6 ze dne 31. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových osobních automobilů registrovaných v letech 2011, 2012 a 2013 (Text s významem pro EHP) R P
32014R1171 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1171/2014 ze dne 31. října 2014, kterým se mění a opravují přílohy I, III, VI, IX, XI a XVII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (Text s významem pro EHP) R P
32014R0901 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 901/2014 ze dne 18. července 2014, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP) R P
42014X0719(01) Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 131 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel, pokud jde o vyspělé systémy nouzového brzdění (AEBS) R P
32014R0627 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 627/2014 ze dne 12. června 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011 za účelem přizpůsobení technickému pokroku, pokud jde sledování částic pomocí palubního diagnostického systému (Text s významem pro EHP) R P
32014R0540 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS (Text s významem pro EHP) R P
32014R0410 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 410/2014 ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 293/2012, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu (Text s významem pro EHP) R P