Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32015R1866 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1866 ze dne 13. října 2015,kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014, pokud jde o registr sbírek, monitorování dodržování pravidel ze strany uživatelů a osvědčené postupy R P
32014R0511 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 511/2014 ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii (Text s významem pro EHP) R P
32013R1261 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1261/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) R P
32010L0053 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/45/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci R P
32010L0053R(01) Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/45/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci ( Úřední věstník Evropské unie L 207 ze dne 6. srpna 2010 ) R P
32009R0723 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) R P
32008R0074 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 74/2007 ze dne 20. prosince 2007 o založení „společného podniku ARTEMIS“ pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy R P