Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D0553 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/553 ze dne 29. března 2021, kterým se Řecku, Španělsku a Maltě udělují výjimky týkající se poskytování statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice R P
32019R2146 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2146 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o provádění aktualizací pro roční, měsíční a krátkodobé měsíční energetické statistiky R P
32017R2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2010 ze dne 9. listopadu 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o aktualizace pro roční a měsíční energetické statistiky (Text s významem pro EHP) R P
32016R1952 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES (Text s významem pro EHP) R P
32014R1113 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1113/2014 ze dne 16. října 2014, kterým se stanoví forma a technické podrobnosti oznamování uvedeného v článcích 3 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 256/2014 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 2386/96 a (EU, Euratom) č. 833/2010 R P
32014R0431 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 431/2014 ze dne 24. dubna 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o provádění roční statistiky spotřeby energie v domácnostech (Text s významem pro EHP) R P
32013R0147 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 147/2013 ze dne 13. února 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o provádění aktualizací pro měsíční a roční energetické statistiky R P
32010R0844 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 844/2010 ze dne 20. září 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o stanovení souboru ročních statistik o jaderné energii a o úpravu metodických odkazů podle NACE Rev. 2 (Text s významem pro EHP) R P
32008R1099 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice (Text s významem pro EHP) R P
32008L0092 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/92/ES ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32004L0008 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS R P
32003L0030 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě R P
32001L0077 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou R P