Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMĚRNICE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX 2008/92/XX

xx xxx 22. xxxxx 2008

x xxxxxxx v xxxxx Společenství pro xxxxxxx transparentnosti cen xxxxx a elektřiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx znění)

(Text x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX EVROPSKÉ UNIE,

s xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx. 285 xxxx. 1 této xxxxxxx,

x ohledem na xxxxx Xxxxxx,

x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx (1),

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxx 90/377/EHS xx xxx 29. xxxxxx 1990 o xxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen plynu x elektřiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (2) xxxx xxxxxxxxxx podstatně xxxxxxx (3). Vzhledem k xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx měla xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxx energie, xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx trhu, xx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx napomáhat x xxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx jim xx xxxxxxxx xxxxxx xx svobodně mezi xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x mezi různými xxxxxxxxxx.

(4)

X současné době xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx zdroji xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx regionu Xxxxxxxxxxxx, xxx má xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx.

(5)

Xxxx placená xxxxxxxxx ve Společenství xx xxxxxxx, kterou xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxxx jeho konkurenceschopnost, x xxxxx xx xxxxx x cenách xxxx být důvěrné.

(6)

Systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx (Eurostat) x xxxx xxxxxxxx publikacích x xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektřiny, zajišťují, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(7)

Xx xxxxxxxx rozšířit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používané Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx míry, aby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(8)

Xxxxx xxxxxxxx xx dosáhlo xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx konečné xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx ochrany informací xxxx x ceny, xxxxx xx být xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zákazníci.

(9)

Informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průmyslem u xxxxxxxxx odběratelů xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx x jinými xxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) x s dalšími xxxxxxxxxx.

(10)

Xxx xxxxxxx dodávající xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávisle xx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x cenách x x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx součást transparentnosti xxx.

(12)

Xxxxxxxxxxxxx o rozdělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odpovídajících xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx transparentnosti xxx.

(13)

Xxxxxxxxxxx Eurostatu x xxxxxx x podmínkách xxxxxxx odběratelům x x používaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx odběratelů podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, aby x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx vnitřním xxxx x xxxxxxx rozhodla x vhodných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx spolehlivější, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx sbírat xxxx.

(15)

Xxx xxxxxxxxx transparentnosti xxx xx důležitá xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x jiných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(16)

Xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx spolehlivosti xxxxx xxxxxxxxxxxx Eurostatem.

(17)

Předpokladem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx x cenových xxxxxxx mezi zákazníky x co nejširší xxxx.

(18)

Xxx xxxxxxxx transparentnosti xxx energie xx xxx xxx systém xxxxxxx na osvědčených xxxxxxxxx znalostech a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

(19)

X xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx x xxxxxxx xx xxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(20)

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx státech pouze x případě, xx xxx xx zemním xxxxxx xxxxxxx dostatečné xxxxxx rozvoje, zejména xxxxxxx infrastruktury.

(21)

Opatření nezbytná x provedení xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx přijata x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/ES xx xxx 28. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (4).

(22)

Xxxxxxx xx třeba xxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx X x XX x ohledem na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jiné xxx podstatné prvky xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx regulativním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5x rozhodnutí 1999/468/ES.

(23)

Jelikož xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx projednávání ve xxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxx provedeny.

(24)

Touto xxxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx týkající xx lhůt xxx xxxxxxxxx směrnic ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovených x xxxxx X xxxxxxx III,

PŘIJALY XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx dodávající xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx velkoodběratelům xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X x XX xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3:

1)

xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx plyn x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx;

2)

xxxxxxxxx cenové xxxxxxx;

3)

xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spotřeby zajišťující xxxxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 2

1.   Podniky uvedené x xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx k 1. xxxxx x x 1. červenci xxxxx xxxxxxx v xx. 1 bodech 1 x 2.

Tyto xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 3 do dvou xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx základě údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx květen x xxxxx listopad xxxx xxxxx x xxxxxxxxx pro velkoodběratele x členských xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx dva xxxx Xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx členských xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Prováděcí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx X x XX.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx. Xxxx důvěrné xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx úředníkům Eurostatu x smějí být xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zveřejňování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx formě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí.

Xxxxxx 5

Zjistí-li Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx daných xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx výpočet xxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Komise provede xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx X x XX x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxx xxxx za xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem x xxxxxxxxx podle xx. 7 xxxx. 2.

Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X x II x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx systému.

Xxxxxx 7

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Odkazuje-li se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx čl. 5x odst. 1 xx 4 x xxxxxx 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x ohledem xx xxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx souhrnnou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 9

V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx uplynutí xxxx let od xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na jeho xxx.

Xxxx xxxxxxx stát xxxxx výslovným xxxxxxxxxxx Xxxxxx datum zavedení xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx.

Xxxxxx 10

Směrnice 90/377/XXX xx znění aktů xxxxxxxxx x části X xxxxxxx XXX xx xxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx států týkající xx lhůt xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x části B xxxxxxx XXX ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Odkazy xx xxxxxxxx směrnici xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx tuto směrnici x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze XX.

Xxxxxx 11

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 12

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 22. xxxxx 2008.

Xx Xxxxxxxx parlament

xxxxxxxx

X.-X. XÖXXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X.-X. XXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 17. xxxxxx 2008 (dosud xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 25. xxxx 2008.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 185, 17.7.1990, x. 16.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxx A xxxxxxx III.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 184, 17.7.1999, x. 23.


XXXXXXX X

XXXX XXXXX

Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx velkoodběratelům (1) xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx metod:

a)

Vykazují xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x)

X xxxxx xx berou xxxxxxx xxxxxxx průmyslového xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xx však xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxx:

x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. x xxxxxxxxx průmyslu),

v množství xxxxxx xxx 4&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxxxx (GJ) xxxxx.

x)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vymezených xxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxx.

x)

Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx každého šestiměsíčního xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) a xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx měsících. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Statistickému xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx) se xxxx xxxxx x 1. xxxxx 2008.

x)

Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx gigajoule. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx energie xx měřena xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxx poplatky: síťové xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx energii xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx.). Poplatky xx počáteční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

x)

Xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sestavování dat, xxxxx je založen xx xxxxxx xxxxxxxxxx:

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx průměr xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx faktory xx xxxxxxx xxxxx podíly xxxxxxxxxx xxxxxxx dodávajících xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx průzkum xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx plynu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plyn xxxxxx konečným průmyslovým xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pokud xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Informace používané xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cen podléhají xxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx,

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přinejmenším xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx uváděné x xxxxxxx x).

x)

Xxxxxxx xx xxx cenové xxxxxxx:

xxxx xxx daní x dávek,

ceny bez XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx daní,

ceny xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx x DPH.

j)

Ceny účtované xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx konečných průmyslových xxxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx průmyslový xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx plynu (XX)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx X1

&xx; 1&xxxx;000

Xxxxx X2

1&xxxx;000

&xx; 10&xxxx;000

Xxxxx X3

10&xxxx;000

&xx; 100&xxxx;000

Xxxxx X4

100&xxxx;000

&xx; 1 000 000

Pásmo X5

1&xxxx;000&xxxx;000

&xx;= 4&xxxx;000&xxxx;000

x)

Xxxxxx za xxx xxxx xx společně x xxxxxxxx xxxxxxx x cenách Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x používaném systému xxxxxxxxxxx xxx, a xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx (xxxxx zkoumaných xxxxxxxxxx xxxxx, souhrnný xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx.) x xxxxxxxx používaná xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x 1. lednu 2008.

x)

Xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx zprávou x xxxxxx Eurostatu xxxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxx průměrných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx každé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx zatížení u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx spotřebitelské xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průměrné xxxxxxxxx poptávky,

popis xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dodávek,

popis stálých xxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxx měřidla x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx.

x)

Xxxxxx xxxxx xx společně x lednovou xxxxxxx xxxx xxx vykazovány x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx daní xxxxxxxxxx xx prodej xxxxx xxxxxxxx průmyslovým xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dávky nedaňového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx služby.

Předkládaný xxxxx xxxx obsahuje xxx xxxxx xxxxxxxx části:

daně, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve fakturách xxxxxxxxxxxx konečným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Položky uvedené x tomto bodě xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx „Ceny xxx daní x xxxxx“,

xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průmyslovým xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx nevratné. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx proto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x cenové xxxxxxx „Xxxx xxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx“,

xxx x xxxxxxx xxxxxxx (DPH) x xxxx návratné xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx předložených konečným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx se zahrnují xx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx „Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, dávek a XXX“.

Xxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxx uplatnit, patří:

daň x xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx. Ty xx xxxxxxx vztahují na xxxxxxx a poplatky xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx sítí xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Ty xx xxxxxxx týkají xxx xxxxxxx obnovitelných xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx výroby xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx za emise xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx jiných xxxxx x souvislosti xx změnou xxxxxxx,

xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx na financování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.,

xxxx xxxx x dávky nesouvisející x xxxxxxxx energetiky: xxxxxxxxxx, místní či xxxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxxxx energii, daně xx xxxxxx xxxxx xxx.

X daním z xxxxxx xxxx majetku, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxx xxxxx, daním xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx za licence, xxxxx z xxxxxx xxx. se nepřihlíží x xxxx z xxxxxx xxxxx vyňaty, xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxxx x vztahují xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

x)

X xxxxxxxxx státech, xx xxxxxxx jedna xxxxxxxxxx pokrývá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxxxx xxxx xxx xxxxx společnost, by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nespadající xx kategorie domácností.


XXXXXXX XX

XXXX XXXXXXXXX

Xxxx xxxxxxxxx účtované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx velkoodběratelům (1) se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx:

x)

Xxxxxxxx xx ceny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nakupují xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x)

X xxxxx xx xxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny.

c)

Vykazované xxxx xxxx založeny xx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vymezených xxxxxxxx roční spotřeby xxxxxxxxx.

x)

Xxxx xxxx zjišťovány xxxxxxx ročně na xxxxxxx každého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) a xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx velkoodběrateli xx xxxxxxxxx odebranou v xxxxxxxxxxx šesti xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x cenách Xxxxxxxxx xx týká xxxxx x 1. xxxxx 2008.

x)

Xxxx xx xxxxxxxxx x národní měně xx xXx.

x)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx splatné xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx spotřebovanou xxxxxxx xx odečtení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (kapacitní poplatky, xxxxxxx na xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx.). Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

x)

Xxxx xx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxx průměrné ceny.

h)

Členské xxxxx vypracovávají x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx použijí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx cen se xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx vážené xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx, aby průzkum xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxxx xxxxxx xx xxxx vycházet x množství xxxxxxxxx, xxx dodávající podniky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Tržní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx. Informace xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cen xxxxxxxxx správě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx týkající xx xxx sdělují xxxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx existují xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx kategorii xxxxxxx x xxxxxxx x).

x)

Xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx:

xxxx bez xxxx a dávek,

ceny xxx XXX a xxxxxx návratných xxxx,

xxxx xxxxxx všech xxxx, xxxxx x XXX.

x)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx konečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx průmyslový xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXx)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx XX

&xx; 20

Pásmo XX

20

&xx; 500

Xxxxx XX

500

&xx; 2&xxxx;000

Xxxxx ID

2 000

< 20 000

Pásmo XX

20&xxxx;000

&xx; 70 000

Pásmo IF

70 000

<= 150&xxxx;000

x)

Xxxxxx za xxx xxxx xx společně x xxxxxxxx zprávou x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxx: xxxxx zjišťování x xxxx předmět (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zastoupeném xxxx atd.) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx spotřeby xxx xxxxx xxxxx. První xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dat xx xxxx xxxxx k 1. lednu 2008.

l)

Jednou xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x cenách Eurostatu xxxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxx průměrných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxx každé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx informace xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx průmyslových velkoodběratelů xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a průměrné xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx,

xxxxx stálých poplatků, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x všech xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxx xxxxx xx společně s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx i informace x sazbách x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx prodej xxxxxxxxx konečným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx veřejné xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx daní xxxxxxxx xxx xxxxx oddělené xxxxx:

xxxx, xxxxx, dávky xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x všechny xxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx velkoodběratelům. Xxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxx xx zahrnují xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx „Xxxx xxx xxxx x dávek“,

daně a xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx předložených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx „Xxxx xxx XXX x jiných xxxxxxxxxx xxxx“,

xxx x xxxxxxx xxxxxxx (DPH) x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Položky xxxxxxx x tomto xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx vykazovaných x cenové xxxxxxx „Xxxx včetně všech xxxx, dávek x XXX“.

Xxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, patří:

daň x xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx se xxxxxxx vztahují xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx využívání xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx sítí či xxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx elektřinou,

ekologické daně xx xxxxx. Xx xx xxxxxxx týkají xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x elektřiny, xxxx xx jedná x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxx v souvislosti xx xxxxxx klimatu,

daně xx jadernou xxxxxxx x xxxx xxxx xx dozor: xxxxxxxx xx vyřazení xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozu, xxxxxxxx za xxxxx x poplatky xx xxxxxxx xxxxxxxx atd.,

jiné xxxx x dávky xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx atd.,

jiné daně x dávky nesouvisející x xxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx, místní či xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx energii, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx elektřiny, daním xx xxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxx xxxxx, daním za xxxxxxxxxxxxxxx, rozhlasové x xxxxxxxx xxxxxxx, poplatkům xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxx. xx xxxxxxxxxx a xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxx, jelikož xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxx odvětví xx xxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxx xxxxx xx společně x xxxxxxxx zprávou x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx za elektřinu x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx prvků. Rozpis xxxxxxx z xxxx xxxxxx:

Xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx považovat xx xxxxxxxx částku „xxxxxxxx“ xxx, xxx xx „xxxxxxx a xxxxxxx“ (tj. xx xxxxxx po xxxxxxx xx xxx, x xxxxxxxx xxxx) a xxxxx daní x xxxxx.

„Xxxxxx“ xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi výnosem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx přenos a xxxxxxxxxx x (xxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xXx xx xxxxxxxxxxxxxx pásmo. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x individuálních xxxxxxxx x xXx xx pásmo, xxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx za „xxxxxxx x xxxxxxx“ xx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxx x xxxxx daní x dávek.

Daně x xxxxx. Xxx tuto xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx

xxxx x xxxxx x „xxxxxxxx“ xxx,

xxxx a xxxxx x xxx xx „energii a xxxxxxx“,

XXX x xxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXXXXXX: Pokud xxxx doplňkové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxx připojeny x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx prvků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

„xxxxxx“ cena zahrnuje xxxx náklady: xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx vzniklé xxx přenosu x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx služby, xxxxxxx xx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xx „xxxxxxx x xxxxxxx“ zahrnuje tyto xxxxxxx: xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, poprodejní xxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx náklady. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x „xxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxxxxxx xx „xxxxxxx x dodávku“ xxx x daním. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykazovány xxxxxxxx.

x)

X xxxxxxxxx státech, ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx sděleny xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxxx sdělovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekt.


(1)  Mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx velkoodběratele xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.


XXXXXXX XXX

XXXX X

Xxxxxxx xxxxxxxx a seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(xxxxxxx x xxxxxx 10)

Směrnice Xxxx 90/377/XXX

(Xx. věst. X 185, 17.7.1990, x. 16).

 

Směrnice Komise 93/87/XXX

(Xx. xxxx. L 277, 10.11.1993, s. 32).

 

Xxxxxxx I xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx 1994

(Xx. věst. X 241, 29.8.1994, x. 21).

 

Xxx 12 xxxxx X xxxxxx 3 xxxx. x) x x) přílohy XX xxxx o xxxxxxxxxxx z roku 2003

(Xx. xxxx. X 236, 23.9.2003, x. 33).

 

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1882/2003

(Xx. věst. X 284, 31.10.2003, x. 1).

Xxxxx xxx 3 xxxxxxx I

Xxxxxxxx Xxxx 2006/108/XX

(Úř. xxxx. X 363, 20.12.2006, x. 414).

Xxxxx xxxxx xxx o xxxxx xx xxxxxxxx 90/377/EHS x xxxxxx 1 x v xxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx X

Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/394/ES

(Xx. xxxx. X 148, 9.6.2007, s. 11).

 

XXXX X

Xxxxx xxx provedení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(uvedené x článku 10)

Směrnice

Lhůta xxx xxxxxxxxx

90/377/XXX

30. xxxxxxxx 1991

93/87/XXX

2006/108/XX

xx dne 1. xxxxx 2007


XXXXXXX IV

Srovnávací xxxxxxx

Xxxxxxxx 90/377/XXX

Xxxx směrnice

Xxxxxx 1

Xxxxxx 1

Xx. 2 xxxx. 1 první xxxx

Xx. 2 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 2 xxxx. 1 xxxxx xxxx

Xx. 2 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx

Čl. 2 odst. 2

Xx. 2 odst. 2

Xx. 2 xxxx. 3 xxxxx xxxx

Čl. 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 2 xxxx. 3 druhá věta

Xx. 2 xxxx. 3 xxxxx xxxx

Čl. 2 xxxx. 3 druhý xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 3 až 5

Xxxxxx 3 xx 5

Xxxxxx 6 xxxxx xxxx

Xx. 6 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věta

Xx. 6 první xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

Xxxxxx 6 xxxxx xxxx

Xx. 6 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 7 xxxx. 1 x 2

Xxxxxx 7

Xx. 7 xxxx. 3

Xxxxxx 8

Článek 8

Xx. 9 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 9 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

Xx. 9 první xxxxxxxxxxx

Xx. 9 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

Xx. 9 xxxxx xxxxxxxxxxx

Články 10 x 11

Xxxxxx 10

Xxxxxx 12

Xxxxxxx X

Xxxxxxx X

Příloha XX

Xxxxxxx XX

Příloha XXX

Příloha XX