Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

483/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Závěrečná zpráva RIA

Právní vztah k EU

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx dne ... 2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 383/2012 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České republiky:

XXXX PRVNÍ

Změna zákona x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 257/2014 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

„1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/87/ES ze xxx 13. xxxxx 2003 x xxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x o xxxxx xxxxxxxx Rady 96/61/XX, ve znění xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/101/XX, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/101/XX, xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 219/2009, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/29/ES, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x. 1359/2013/EU, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 421/2014, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/1814, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2392 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2018/410.“.

CELEX 32018L0410

2. X §1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „(xxxx jen „Xxxxxx“)“ xxxxxxxx xxxxx „x Xxxxxxxxx dohodou27)“.

Poznámka pod xxxxx č. 27 xxx:

„27) Rozhodnutí Xxxx (XX) 2016/1841 xx xxx 5. xxxxx 2016 o xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.

3. X §1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxx přiděleného xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů,“ xxxxxxx.

4. V §1 xx písmeno e) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x f).

5. X §2 xxxx. x) se xxxxx „v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ zrušují.

6. V §2 xxxxxxx x) zní:

„h) xxxxx účastníkem xx xxxx

1. xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 2021 xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2019, xxxx

2. xxx xxxxxxxx xxxxxx začínající rokem 2026 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po 30. xxxxxx 2024,“.

XXXXX 32018L0410

7. V §2 xx písmena x) xx n) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se označují xxxx xxxxxxx x) xx q).

8. V §2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 28 xxx:

„x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxx 2021–2030, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx 2021–203028).

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/842 xx xxx 30. xxxxxx 2018 x xxxxxxxx každoročním xxxxxxxxx xxxxx skleníkových plynů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 2021–2030 xxxxxxxxxxxxx x opatřením v xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxx (EU) x. 525/2013.“.

XXXXX 32018R0842

9. X §3 xxxx. 6 xxxx. x) se xx xxxxx „xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „a úrovní xxxxxxxx“.

10. V §4 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

„(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x užívání xxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx vyžadovat xxxxx xxxxxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zařízení. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu každou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3, x to xx 1 xxxxxx xxx dne, kdy xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxx zruší, došlo-li

a) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxx opakovanému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.“.

11. V §4 xx odstavec 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 6 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 5.

12. V §4 xxxx. 5 xx xxxxx „5“ xxxxxxxxx xxxxxx „4“.

13. X §6 xxxx. 1 se xx slova „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxxxxx“)“ x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „nebo rozhodnutí xxxxx §6x xxxx. 4“.

14. V §6 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pro které xx byla xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx“.

15. Xx §6 xx xxxxxx xxxx §6x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„§6x

Xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx 3 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx emisí x biomasy, xxxxxxxxxxxxx 2 500 xxx xxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx sloužilo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provozem xxxxxxx 300 xxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 2021 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx vyhlášení xxxxxx zákona; xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 se xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2016 až 2018.  Xxx xxxxxxxxxxx pětiletá xxxxxx xx žádost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do 31. srpna xxxx, xxxxx o 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx provozovatele xxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 odst. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxx xx §15 xxxxxxxx x postup xxx zjišťování x xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříku. Správce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".

XXXXX 32018L0410

16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2013 do 31. prosince 2020 x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodovací xxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „§10, xxxxxxx xxxxx §12, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) o vytvoření x uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx29) xxxx xxxxxxx“.

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 29 xxx:

„29) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/1814 xx xxx 6. xxxxx 2015 x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx rezervy tržní xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x x xxxxx xxxxxxxx 2003/87/ES.“.

CELEX 32018L0410

17. X §7 xxxxxxxx 2 zní:

„(2) X celkového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 % xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxx x dražbách xxxxxxxxx8).“.

XXXXX 32003L0087

18. X §7 xx odstavec 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 až 6.

XXXXX 32003L0087

19. X §7 xxxx. 4 xx xxxxx „, 2 x 3“ xxxxxxxxx xxxxx „x 2“ x xx xxxxx „xxxx-xx“ xx vkládá xxxxx „xxxxxxx“.

20. X §7 xxxx. 5 xx xxxxx „12“ nahrazuje xxxxxx „8“ x xx xxxx „2003/87/ES“ xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx,“.

21. X §7 xxxx. 6 xx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx ministerstva x Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“)“.

22. X §8 xxxx. 1 xx xxxxx „xx 14“ xxxxxxxxx slovy „x 13, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výjimka x xxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx“.

23. X §8 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňují xxxx „Pokud právní xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xx úschovy xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx 5 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

24. X §9 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx12)“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x povolenkami12)“.

Poznámka pod xxxxx x. 12 xxx:

„12) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 389/2013 xx xxx 2. xxxxxx 2013 x vytvoření xxxxxxxx Xxxx podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2003/87/XX, xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady x. 280/2004/XX a x. 406/2009 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 920/2010 x x. 1193/2011, x xxxxxxx znění.“.

25. V §9 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.

26. X §9 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx období. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxx použít xxxxxxxxx vydanou xx xxxxxxxxxxx období.“.

CELEX 32018L0410

27. §10 xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx č. 14 xxx:

„§10

Xxxxxxxxxxx bezplatných xxxxxxxxx provozovatelům xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx přidělí na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx obchodovacího xxxxxx od 1. xxxxx 2021 xx 31. xxxxxxxx 2030 xxxxx pravidel stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx pravidla harmonizovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx14).

(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx změně x xxxxxxx, která xx xx xxxxxxxx změnu xx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolenek xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatných xxxxxxxxx xx xxxxx14), provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx o činnosti xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie nejpozději xx xxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx změny xxxxxxxxxxx bezplatných povolenek Xxxxxx. Xx 30 xxx xx schválení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx bezplatných povolenek Xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx x zařízení xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx14), xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx. Ministerstvo xx xxxxxxx ověřených xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx bezplatných povolenek x pokud bylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx, než xx xxxxx xxx xxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolenek, které xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezjedná xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx byl x předešlém xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neoprávněně xxxxxx bezplatné xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx nejpozději xx 30 xxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx pro výrobu xxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxx oxidu uhličitého xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx13).

XXXXX 32003L0087

XXXXX 32018L0410

XXXXX 32019R0331

28. §11 x 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx nařízením stanoví xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřímých xxxxxxx xxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, (dále xxx „xxxxxxxxxx“) za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx osobě, xxxxx

x) podniká v xxxxxxx, u kterého xxxx zjištěno xxxxxx xxxxxx xxxxx uhlíku x důsledku promítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, x

x) předložila xxxxxxxxxxxx xx 15. xxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat nejdříve xx vyhlášení nařízení xxxxx podle xxxxxxxx 1 ve Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 30. xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxx xxxx o kompenzaci. Xxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadovanou xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx parametry x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu o xxxxxxx rozhodne ve xxxxx 60 xxx xxx dne, kdy xx xxxxxx došla; xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx rozklad.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx žadatelům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zveřejní do 30. xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výši kompenzací xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx nařízením xxxxxxx

x) xxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x důsledku promítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx cen xxxxxxxxx,

x) provozní údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx x

x) postup xxx xxxxxxxxxxxxxxx vyplácení xxxxxxxxxx operátorem trhu.

§12

Správa xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Modernizačního fondu xxxxx čl. 10d směrnice 2003/87/XX, x xxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx „xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“) xxxx příjmem xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx využijí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10c odst. 4 xxxxxxxx 2003/87/ES, x xxxxxxx xxxxx, x 50 % xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx 2003/87/XX, x xxxxxxx znění.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx použijí na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti. Xxxx prostředků Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolenek xxxxx čl. 10c xxxx. 4 xxxxxxxx 2003/87/ES, x platném xxxxx, xx xxxxxxx přednostně xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx modernizace, diverzifikace x xxxxxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Modernizačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Rada Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxxxx, 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, 2 xxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxx x obchodu x 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx financí. Xxxxxx x xxxxxxx xxx Xxxx Modernizačního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX 32018L0410

29. Nadpis §13 xxx:

„Xxxxxxxxxxx bezplatných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

30. X §13 xxxx. 1 větě xxxxx, §13 odst. 2 xxxx xxxxx x x §13 xxxx. 4 xxxx. x) a x) xx slovo „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

31. X §13 xxxx. 1 větě xxxxx, §13 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx a x §13 xxxx. 6 xxxx. b) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

32. X §13 xxxx. 1 se xxxx druhá zrušuje.

33. X §13 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova „xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „bezplatných xxxxxxxxx“.

34. X §13 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx, §13 odst. 4 písm. b), §13 xxxx. 5 xxxx xxxxx, §15 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx a poslední x x §15 xxxx. 3 xxxx xxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

35. X §13 xx xx konci xxxxxxxx 2 doplňují xxxx „Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx povolenek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx začátkem xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx letadla závažně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obchodování, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx, xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezplatných povolenek, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit xx xxxx Evropské xxxx.“.

XXXXX 32018L0410

36. V §13 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „předpisu Xxxxxxxx xxxx16) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 2003/87/ES, x platném xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXXX 32003L0087

37. X §13 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.

38. X §13 xxxx. 5 větě xxxxx, §13 xxxx. 8, §15 xxxx. 3 xxxx první x v §19 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „bezplatných xxxxxxxxx“.

39. X §13 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx16) xxxxxxxxxxxx vypočte“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 2003/87/ES, x xxxxxxx xxxxx, ministerstvo rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx uvede“.

Poznámka xxx xxxxx č. 16 xx zrušuje.

CELEX 32003L0087

40. X §13 xx za xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

„(8) Bezplatné xxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. ledna 2013 xx 31. xxxxxxxx 2023 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxx x zemích mimo Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xx lety xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 349 Smlouvy o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx nacházejícím xx x jiném xxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx. Xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx letadel xxxxx xxxxxxxx 4 až 6, které nebyly xx xxxx období xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9.

XXXXX 32003L0087

41. X §14 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx „, postupem xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise14)“.

CELEX 32019R0331

42. V §14 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx zrušuje.

CELEX 32019R0331

43. Xxxxxx xxxxx xxxxxx zní:

„ZJIŠŤOVÁNÍ, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX X POVOLENKAMI X XXXXXXX EMISNÍMI XXXXXXX“.

44. X §15 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x akreditaci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx akreditačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobky15) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17) (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“)“.

45. V §15 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx se slova „Xxxxx provozovatele letadla x celkovém xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 25 000 xxx XX2 xx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Jsou-li xxxxx provozovatele letadla x xxxxxxxx ročním xxxxxx xxxxx než 25 000 tun xxxxx uhličitého xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx emise xxxxx xxx 3 000 xxx oxidu xxxxxxxxxx x letů jiných xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx „Letectví“ x xxxxxxxxx x) x x), považují xx xxxx xxxxx“ x slova „s xxxxxxxxxxx“ se zrušují.

CELEX 32003L0087

46. Poznámka xxx xxxxx č. 17 xxx:

„17) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/2067 xx xxx 19. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/87/XX.“.

47. X §15 xxxx. 5 xx xxxx xxxxx až xxxxx xxxxxxxxx větami „Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx zařízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x jeho ověření xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxx doklady x xxxxxxx emisí xxxx předloženy nebo xxxxx vykázané xxxxxxxx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxxxxxx xxxxx provozovatele, xxx xx lhůtě 15 xxx zjednal nápravu. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odhad emisí xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx5).“.

48. X §15 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx se xxxxx „xx xxx“ xxxxxxx.

49. §16 se xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18 xxxxxxx.

50. §17 xxxxxx xxxxxxx zní:

„§17

Hospodaření s xxxxxxxxxxx, ročními xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x vypouštění xxxxx

(1) Povolenky, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx emisí jsou xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxx hospodaří xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x majetku České xxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx19). Xxxxxxx rejstříku xxxxxxx xxxxxxxxx, roční xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx emisí x xxxxxxxxx x nimi.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 2021-203028), xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Prostředky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx prostředí x xxxx účelově xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx emisí.“.

Poznámka xxx xxxxx x. 20 xx xxxxxxx.

51. V §18 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxx:

„1. v užívání xxxx způsobu provozu xxxxxxxx, která může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx“.

52. X §18 xxxx. 1 písmeno x) zní:

„c) v xxxxxxx x §10 xxxx. 2 nepředloží xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,“.

53. V §18 xxxx. 1 písm. x) xx xxxx „§11 odst. 7“ xxxxxxxxx xxxxxx „§10 xxxx. 3“.

54. X §18 xxxx. 1 se xxxxxxx e) až x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se označuje xxxx xxxxxxx x).

55. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

„f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6x odst. 1, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesplňuje, xxxx

x) x xxxxxxx x §6a xxxx. 4 neoznámí, že xxxxxxxx přestalo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx obchodování.“.

56. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „,x) nebo x)“.

57. V §18 xxxx. 2 písm. x) xx částka „2 000 000 Xx“ nahrazuje částkou „20 000 000 Xx“ x xxxxx „xxxx x)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx x)“.

58. V §18 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx f) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

59. X §18 xxxx. 2 xxxx. x) se text „§11 xxxx. 7“ xxxxxxxxx xxxxxx „§10 xxxx. 3“.

60. V §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx „2 000 000 Xx“ xxxxxxxxx částkou „20 000 000 Xx“.

61. X §21 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx rejstřík xxx obchodování x xxxxxxxxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“.

62. V 25 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx „xx x)“ xxxxxxx x xx slova „x) x“ xx xxxxxxxx slova „x) xx“.

63. X xxxxxxx x. 1 u xxxxxxxx „Letectví“ v xxxxxxxxx x) x x) xx xxxxx „2016“ nahrazuje xxxxxx „2023“.

XXXXX 32003L0087

64. X příloze x. 1 x xxxxxxxx „Letectví“ v xxxxxxx x) se xxxxx „2020“ xxxxxxxxx xxxxxx „2030“.

CELEX 32003L0087

65. Xxxxxxx x. 2 a 3 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23 až 25 xxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna energetického xxxxxx

Xx. II

Zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx č. 278/2003 Sb., zákona x. 356/2003 Sb., xxxxxx č. 670/2004 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., zákona x. 211/2011 Sb., zákona x. 299/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 104/2015 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 152/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx. x zákona x. …/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §20x xx xx odstavec 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

„(5) Xxxxxxxx trhu xx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřímých xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx xxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 a 7.

2. X §91a xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „5“ nahrazuje xxxxxx „6“.

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. X xxxx 1, 2, 5, 9 xx 15, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 40, 46, 51 xx 56, 58, 59, 62, 63 x 64, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

XXXXX 32018L0410

14) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/331 ze xxx 19. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx v xxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 10x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/87/XX.“.

XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXX

X Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x rovnosti xxxx x xxx

Xxxxx č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále také xxx „xxxxx“), xxxxxxxxxxx xx xxxxx legislativy xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/87/ES x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx (xxxx xxxx xxx „Xxxxxxxx“).

Xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxx Emissions Xxxxxxx Xxxxxx - XX XXX) xx xx cíl podpořit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nákladově efektivním x ekonomicky xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x roce 2005 x xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období (x xxxxxxxx době xxxxxxx třetí xxxxxxxxxxx xxxxxx 2013-2020).

Výše citovaný xxxxx v souladu x transponovanou xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx x. 1 zákona) x xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx x vydaným povolením x emisím xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx zřízen xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a vykazovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Obdobně jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx emise také xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx provozovatelé zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající množství xxxxxxxx povolenek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 2013-2020 v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx úpravou xxxxxxxxx xxxxxx, a sice xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, údajů x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uhlíku. (Xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx bezplatné alokace xxxxxxxx Rozhodnutí Xxxxxx 278/2011.)

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Závěrečné xxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (RIA).

Problematika xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx xxxxxxxx nezasahuje xx xxxxxxxx rovnosti xxxx a žen.

B Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx ve vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x žen

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 2021 xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 2030 snížení celkových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x minimálně 40 % xxxxxx xxxx 1990. X xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx XX XXX, která

- řeší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x poptávkou xx xxxx x xxxxxxxx povolenkami (xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx 2019);

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxx (xxx. lineární xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x 1,74 % na 2,2 %);

- xxxxxxxx způsob xxxxxx podílu xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx alokovány;

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolenek (xxxxx xxxxxxx, konkrétní xxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx); odvětvím x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zemí xxxx EU (tzv. xxxxxx xxxxx uhlíku) xxxxx xxxxxxxxx alokovány x nadále ze 100 % zdarma, x xxxxxxxxx vytápění xx xxxx 30 % xxxxxxxxx zdarma x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezplatná xxxxxxx xx xxxx x xxxx 2030;

- xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x chudších xxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

- xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx obnovitelných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x geologického ukládáni XX2, x xx xxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx regulace (XXX), xxxxx detailně popisuje xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x hodnotí xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx naopak xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx státům xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx úprava.

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxxxx x nijak xx xxxxxxxx problematiky rovnosti xxxx x xxx.

X Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx členského xxxxx XX xx xxxxxxxxxx výše popsané xxxxx evropské legislativy, xxxxxxxxx x letošním xxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/410 ze xxx 14. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice 2003/87/ES xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí (XX) 2015/1814 (xxxx xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nebo „xxxxxxxx 2018/410“), xx vnitrostátního xxxxxxxx řádu.

D Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

Navrhovaná xxxxxx úprava je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx. čl. 2 xxxx. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 x čl. 4 Xxxxxxx) jsou xxxxxxxxxx xxx ustanovení čl. 7 Xxxxxx a čl. 35 Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx (např. čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxx xxxxxxxxxxx činnosti - x xxxxxxx xxxxxxxxxx x omezeními xxxxxxxxx x xx. 26 xxxx. 2). Návrh xxxxxx xx x xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu.

E Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásadami xxxxx Xxxxxxxx unie

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu x předpisy Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx následující xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/87/ES xx xxx 13. xxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx plynů x Xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/61/XX, ve znění xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2004/101/ES xx xxx 27. xxxxx 2004, xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx mechanismy Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2003/87/XX o xxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Společenství, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/101/XX xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxx směrnice 2003/87/XX xx účelem začlenění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx do systému xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 219/2009 xx xxx 11. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktů přijatých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 251 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s kontrolou xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/29/ES xx xxx 23. xxxxx 2009, xxxxxx xx mění směrnice 2003/87/XX x cílem xxxxxxx a rozšířit xxxxxx xxx obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 421/2014 xx dne 16. xxxxx 2014, ve xxxxx Rozhodnutí Evropského xxxxxxxxxx a xxxx (XX) 2015/1814 xx xxx 6. xxxxx 2015, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2017/2392 xx dne 13. prosince 2017, Xxxxxxxx Xxxx (EU) 2018/410 xx dne 14. xxxxxx 2018.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2018/410 xx xxx 14. března 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/87/XX xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx snižování xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxxxxx (XX) 2015/1814. Tato směrnice xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž využití xx (při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxx - xxxx. xxx. xxx-xxx xxxxxx xxxxxx - (xxxx xx. 27x xxxxxxxx 2003/87/XX), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x udržitelné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx energetiky (xx. 10x směrnice). Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nepřímých xxxxxx xxxxxxx XX-XXX. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx „xxxxx xxxxxx“ umožňuje xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která mají xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx náklady na xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX-XXX (xxxxxxx elektřiny xxx xxxxxxx x EU-ETS xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Důvody xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx jednotlivých jmenovaných xxxxxxx a nástrojů xxxx obsaženy x Xxxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx emisí, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxx. Xxxxx xx x:

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/331, xxxxxx xx xxxxxxx přechodná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx Xxxx xxxxx článku 10x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/87/XX,

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/2066 xx xxx 19. xxxxxxxx 2018 o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/87/XX x x změně xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 601/2012,

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/2067 xx xxx 19. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ověřovatelů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/87/XX

X xxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx v xxxxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká republika xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx, jimiž je XX vázána, xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x xxxxx klimatu, xxxxxxxxxx xxx č. 80/2005 Sb. m. s., Xxxxxxxx protokolem k Xxxxxxx úmluvě Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx klimatu, xxxxxxxxxx xxx č. 81/2005 Sb. m. s. x x Xxxxxxxxx dohodou xxxxxxxxxx pod č. 64/2017 Sb. m. s.

X Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx slabé, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a národnostní xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx žádný xxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik

Zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX), která xxxxxxxx popisuje xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

J Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx žádné dopady xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX XXXX

K čl. I

K bodu 1

Xx poznámky xxx čarou x. 1 xx xxxxxxxx xxxxxx na transponované xxxxxxxx XX.

K bodu 2

Xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx dohodu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Rámcové xxxxxx OSN x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2015.

K bodům 3, 4 x 7

Xx roce 2020 xxx XX nebude xxxxxxxx mezinárodní kredity xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx x xxxxx XX XXX. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx výhodnosti xxxx xxxxxxxx. Flexibilní mechanismy, xxxxx generovaly xxxxxx xxxxxxx a které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX, xxxx xxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx XX xxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxx v XX XXX. Xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §16 (xxx xxx 49).

K bodu 5

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx povolenek. Xxxx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxx 6x (xxx. opt-out, xxx xxxx), xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx.

K bodu 6

Xxxx xxxxxxxx xxxxx „nový xxxxxxxx xx trhu“ xxxxxxx x čl. 1 xxxx 7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/410. Xxxxx termín xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x zákoně xxxxxxxx, ale v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/331, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatných xxxxxxxxx xx emise xxxxxx x xxxx Xxxx xxxxx článku 10x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/87/XX.

K bodu 8

XX xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx non-EU XXX. X rámci xxxxxx sektoru xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx. „xxxxx xxxxxx xxxxxxx“, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx non-EU XXX xxxxxxxxxxx (tj. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx či kupování xxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejsou jinde xxxxxxxxx, xxxxx podobnosti xxxxxx xxxx proto xxxxxxxx pod xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/842.

K bodu 9

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 601/2012, xxx xxxxx xxxx xxxx důležitý xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx dle Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/331, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na emise xxxxxx v xxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 10x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/87/XX.

K bodům 10 až 12

X xxxxxxxxxxxx období 2021-2030 dochází ke xxxxx xxxxxxxx bezplatné xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x zařízení. X xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 x 3 reflektují xxxxxxxxxx, xx z xxxxxx 6 xxxxxxxx 2003/87/XX xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 13 a 14

Xxxxxx xxxxxx na systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zavedenou výjimkou xxx xxxxxxxx xx 2500 tun xxxXX2 (§6x).

K bodu 15

Xxxx §6a xxxxxxxxxxx článek 1 bod 35 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/410, tedy xxxx xxxxxxx xx. 27x směrnice 2003/87/ES.

Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxx-xxx malých xxxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účasti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x tudíž xxxxxxx muset xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolenky za xxxxx skleníkových xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx mít xxxxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxx, avšak xxxxx zjednodušených xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí. Xx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výjimky (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 2500 xxx ekvCO2) xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o výjimce xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 16

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxx 13 x čl. 1 xxxxxxxx 2018/410 (mění článek 10 xxxxxxxx 2003/87/XX o xxxxxxx povolenek), který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dražbě. Množství xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 17

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 3x xxxx. 1 xxxxxxxx 2003/87/XX xxxxxx podíl xxxxxxxxx xxx letectví, xxxxx xxxx být xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx stávající xxxxxx úpravě. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx.

K bodu 18

Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zbylé xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx letadel xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx (do xxxx 2023, xxxx. do xxxxxxx xxxxxxxx XXXX) xxxxxxx, nikoli xxxxxxx. (Xxx xx. 28x xxxx. 1 a 2 směrnice 2003/87/XX x nařízení EP x Xxxx 421/2014 x 2017/2392). Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

K bodu 19

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx právního zakotvení xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx "zákonem". X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx využívání xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pravidel XX xx xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx účely (xxxx primárně xxxxxxx xxxxxxx). Časté xxxxx xx xxxxxxx využití xxxxxx prostředků xxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx XX x důvodem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxx případné xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx.

K bodu 20

Xxxx účelově xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x 12 xxx. Kč xx 8 mld. ročně. Xxxx 8 mld. xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozdělení xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xx účelově xxxxxx využití části xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx. 10 xxxx. 3 xxxxxxxx x vyčlenění xxxxxxxxxx xx financování kompenzací xxxxxxxxx nákladů podle §11. Xxxxx budou xxxxxx x dražeb xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx. Vláda xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx nejvyšší využití xxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x dražeb xxxx xxxxxxx právě xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx energetické xxxxxxxxx a k xxxxxxx XXX; xxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x financování běžných xxxxxx.

K bodu 21

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nově xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxxx výhradně Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22

X přidělení povolenek xxxxxxxxxxxxxx dochází každoročně xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to x termínu xx xxxxx února. Pokud xxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxx ke změně xxxxxxx, která má xx následek xxxxxxx xxxxx množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nutné xxxx množství xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx x případě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxx o xxxxxx, podle xxxxxxx xx vypočítá opravené xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx povolenek xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx konce xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolenek a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 23

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx x emisními xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x rejstříku xx xxxx xxxxx xxx 5 let, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x praktického xxxxxxxx, xxx k xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx správce rejstříku xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolenkami, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

K bodu 24

X xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 1193/2011 bylo xxxxxxx x nahrazeno nařízením Xxxxxx (XX) č. 389/2013.

K bodu 25

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx.

K bodu 26

X souladu x xxxxx xxxxxx článku 13 xxxxxxxx 2003/87/ES je xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) pro xxxxxxx povinnosti vyřadit xxxxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx předešlého.

K bodu 27

Ustanovení §10 xxxx. 1 xx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxx nového xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/331 ze dne 19. prosince 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolenek xx emise platná x xxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 10a xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2003/87/XX., xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2011/278/EU. Xxxx druhá x xxxxx byly xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 (xxx xxxx).

Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2 upřesňuje postup xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx následek xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx x §3 xxxx. 6 písm. x), xxx xx xxxxxxxx „úrovní xxxxxxxx“, xxx je xxxx xxxxx x flexibilnějšímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kompenzace xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x emisemi (xxxxxxxxxx xxxxxxx do cen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxx x (rozšířené x xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx §11.

Xxxx xxxxxxxx 3 x §10 nahrazuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx. 7, xxxx xxxxx je xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxxxx přebírá xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxxxxxx 1.

X §10 byla x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přesunuta xx §13. Xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komplexně.

K bodu 28

K §11 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X §11 xx upraven xxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx XX XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx energeticky xxxxxxxx xxxxxxxx ohroženým xxxxxx xxxxxx. Možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřímých xxxxxxx xxxx doposud xxxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxx. X posílení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v XX dochází x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výroby xxxx XX, xxxx. x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolenek.

Nové xxxxx §11 ukládá xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx. 10x xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx x pravidla xxx každoroční stanovení x vyplácení xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x XX XXX xxx xxxxxx 2021-2030 (xxxxxx Sdělení Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx 2020), stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx konkrétní celková xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx určená xx kompenzace.

Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx za předchozí xxx celkové výnosy x xxxxx povolenek x xxxx od xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx následujícího xxxx a další xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15. xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxx připraví společně Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx (dále xxx „XXX“) a MŽP xxxxx nařízení xxxxx, xxxxx bude přijato xx xxxxx xxxxxx x x němž xxxx uvedena maximální xxxxxx, kterou je xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx následující xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxx subjekty podávat xx XXX xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx komise. Žádosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ověřené akreditovanou xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX). Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx využívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. MPO ve xxxxx 60 xxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx prostředky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx XXX jednotlivým xxxxxxxxx xx xxxxx května xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku xx podání xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx §11 xxx xxxxxxxx do §10, x xxxx úzce xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx).

X §12 - Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx 410/2018 (xxxx xx. 10d xxxxxxxx 2003/87/ES) xxx xxxxxx xxx. modernizační xxxx. Xxxxxxxx prostředky xxxxxx do tohoto xxxxx budou xxxxxxxx x xxxxxx povolenek - od xxxx 2021 xxxxx 2 % xxxxxxxxx dražena xx xxxxx účelem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx x tržních xxxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 2013 60 % xxxxxxx EU, seznam xxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx x xxxx xxxxxxx XXx xxxxxxxx 2003/87/XX. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhoduje Xxxxxxxx xxxxxx. X Xxxxx xxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxx spravovat SFŽP x způsob xxxxxx xxxxxxx xxxx - x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropskou legislativou - xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx složená xx zástupců Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínky (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xx vyhlášení xxxxx xx bude xxxxxx posouzení konkrétních xxxxxxx xxxxx zákonem č. 388/1991 Sb., x Státním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxx schválením xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, investičnímu výboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Obecně xxx x finance xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx xx. 10x xxxx. 4 a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 10 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxx 2003/87/ES. Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx. §12 (povolenky xxxxx xx. 10x xxxxxxxx 2003/87/XX), budou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx projektů xxxxxxxxx emisí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do XX ETS - xxxxxxx elektřiny. Xxx., xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x žadateli mimo xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx disponibilní xxxxxxxxxx x xxxxx segmentu, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxx projekty, x kterých EIB xxxxxxx xxxxxx x xxxx. 2 xx. 10x Směrnice 2008/87/ES (xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx i xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. 7 xx. 10d Xxxxxxxx (neprioritní), xxxxxxx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx využitý Xxxxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xx xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx plynů, xxxxxx xxxxxxx xxxx ETS, x xx xxxxxxx xxxx XX x xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx směrnice, xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx (xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) x 10x odst. 4), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu - xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxx x xxxxxxx 10x xxxx. 4). Xxxxxxxxxx směrnice xxxx xxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. z toho xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolenek xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 10x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx proto xxxxx xxxxxxx x xxxxx vnitrostátního předpisu. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 20x odst. 1 x 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx legislativních závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XX v XX.

K bodu 29

Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx §13.

K bodu 30, 31, x 34

Xxxxxxxx úprava, xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ (xxxxxx), xxxxx již xxxxx nadále xxxxxxxxx.

K bodům 33 x 38

Xxxxxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy xx xxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zařízení (§10).

K bodům 32 a 35

Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx shodné věty x odstavce 1 xx odstavce 2.

§13 xxxx. 2 xx xxxxxxx x ustanovení, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx o odejmutí xxxxxxxxx alokace xxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx). Xxx správě xxxxxxx XX ETS xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ale neplní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx v insolvenci, xx xxxxx ale xxxx být i xxxxxxx xxx, činnost xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezplatnou xxxxxxx xxxxxxxxx. U stacionárních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tím, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx emisí. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxxx letadel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx tedy xxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx povolení zrušit x xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 36 x 39

Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 37

Xxxxxxxx xxxxxx - vypuštění slova „xxxxxxxxxxx“ (období), xxx xxxx.

K bodu 40

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx letiště xxxx x letišť xxxx EHP xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x §10. Xxxxx xxx xxx xxxx v souladu x nařízením Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2392 k xxxxxxxxxxx xxxx odchylky xx xx xxxxx xxxx 2023 (xxxxxx xxxxxxxxx 2016). Druhá xxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 18. Xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx současné xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx xxxx 2023, xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX) xxxxxxx.

K bodům 41 a 42

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx se vypouští xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) nově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX - Xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/331, xxxxxx xx xxxxxxx přechodná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v celé Xxxx xxxxx článku 10x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/87/ES.

K bodu 43

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx souvisí xx xxxxxxxx §16 - xxx níže.

K bodu 44

Zavedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx dosud součástí §11, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx legislativní xxxxxxx posunout.

K bodu 45

Nařízení 2017/2392 xx svém čl. 1 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemít xxxxxx xxxxxx ověřené. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 25 000 xxx XX2 xxxxx. Nově xx stanovena jiná xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - 3 000 xxx XX2.

K bodu 46

X xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 600/2012 bylo zrušeno x nahrazeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (EU) č. 2018/2067.

K bodu 47

Xxxxxxxxxx části xxxxx x §15 xxxx. 5 xx xxxxx xxxxxxxx formulačních úprav xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x nemá xxxx další opodstatnění. Xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. předložení xxxxxxx výkazu.

K bodu 48

Odstraněno nadbytečné xxxxxxxx.

K bodu 49

Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx 2020 již xxxxxx xxxxx směrnice 2018/410 xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx, xx §16 xxxxxx xxx náhrady.

K bodu 50

Souvisí x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx množství“ xx xxxx xxxx paragrafu xxx přehlednost nahrazován xxxx xxxxx. X xxxxx „xxxxx xxxxxxx xxxxx“ viz xxx 8. Xxxx xxxxxxx x formální xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 51 až 54 x 58 a 59

Formální x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxx - Xxxxxxxxx (xxxxxxx x některými xxxxxxxx popsanými xxxx, xxxx. v §10, §11 a dosavadním §12).

K bodům 55 a 56

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx udělení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx §6x xxxx formulovány xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x neoznámení xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx.

K bodům 57 a 60

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx, který v xxxxxxx se svými xxxxxxxxxxx nemonitoruje či xxxxxxxxxx emise xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx ke xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x největší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x budoucnu, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nedodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušovat xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, která je xx srovnání x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poměrně xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx roku 2018 o téměř 400 % (z 6 xxxx xx 24 xxxx) a x xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx růst xxxx povolenky. V xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kolem 5 xxxxxxx xxx XX2, xxxx tito povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 110 xxxxxxx euro (22 xxx xx xxxxxxxxx x 5 xxxxxxx xxx XX2). Xxxxxxxx x uvádění nesprávných xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx snížení xxxxxxxx emisí, xx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx povolenky, xxx xxxx být xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nepostačuje x odrazení xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx výrazně xxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xx 99 % xxxxxxx populace xxxxxx xx xxx, xx xxxxx klimatu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx emisemi XX2 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přestupku xx xxxxxxx, značně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx potřeba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 61

Xxxxxxxx xxxxxx - zpřesnění xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nařízení.

K bodu 62

V xxxxxxxxxxx x úpravami x §18 xx xxxxxxxx xxxx kompetenční ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25.

K bodům 63 a 64

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx takzvané xxxxxxxx „xxxx-xxx-xxxxx“. To xxxxxxxxx x EU XXX xxxx uskutečněné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. EU XXX xxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 2017/2392 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dokud xxxxxxx x přezkumu. V xxxxxx xxxx xx xxxx prodlouženo pravidlo xxx exkluzi xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z EU XXX.

K bodu 65

Xxxxxxx č. 2 xx xxxxxxx, neboť xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX - Xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/331, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 10x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/87/XX.

Xxxxxxx x. 3 xx ruší, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výrobce elektřiny xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx postupu xx xxxxxxxxxx xxxxx §12, xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx fondu. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx §12.

K čl. II

Xxxxx energetického xxxxxx xx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx kompetencí xxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §11 xxxx. 4 - xxxxxxxxx kompenzací xxxxxxxxx xxxxxxx.

K čl. III Xxxxxxxx

Xxxxxxxx k xxxx, xx většina xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx počínajícímu xxxxx 2021 x x xxxxxxx xx článek 4 (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/410 xx xxxxxxxx, xxx zákon xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dni 1. xxxxx 2021. Výjimku xxxxx body x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx (xxxx. xx jedná x §10, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx alokaci xx období 2021-2026, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx v roce 2019. Dále jde x §6x neboť x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxx 2021-2026 xx xxxxx rozhodnout x xxxxxxxx Evropskou xxxxxx xxx x xxxx 2019. Xxxxxxxx účinnost xx také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx textu).

X Praze xxx 13. xxxxxx 2019

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Babiš x.x.

Xxxxxxx životního xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx x.x.

XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX DOPADŮ XXXXXXXX

x xxxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxx č. 383/2012 Sb. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx

1

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

1.1

Xxxxx

1.2

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1.2.1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx EU

1.2.2

Specifické xxxxxxxx, které adresuje xxxxxx xxxxxxx EU-ETS

1.2.3

Obecné x specifické problémy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x XX-XXX v XX

1.3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx

1.4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1.5

Xxxxx cílového xxxxx

1.5.1

Xxxxxx xxxx klimatických xxxxxxx EU

1.5.2

Cíle xxxxxx xxxxxxx XX-XXX

1.5.3

Xxxxxxxxxx cíle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x XX

1.6

Xxxxxxxxxx xxxxxx

2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

2.1

Xxx-xxx malých xxxxxx ze systému XX-XXX

2.1.1

Xxxxxxxx 0

2.1.2

Varianta 1

2.1.3

Varianta 2 (xxxxxxxxxxx)

2.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

2.2.1

Xxxxxxxx 0

2.2.2

Varianta 1

2.2.3

Xxxxxxxx 2

2.2.4

Xxxxxxxx 3

2.3

Kompenzace xxxxxxxxx xxxxxx systému XX-XXX xx zpracovatelský xxxxxxx

2.3.1

Xxxxxxxx 0

2.3.2

Xxxxxxxx 1

2.3.3

Xxxxxxxx 2

2.3.4

Xxxxxxxx 3

2.4

Výše xxxxx xx xxxxxxxxx

2.4.1

Xxxxxxxx 0

2.4.2

Xxxxxxxx 1

2.5

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

2.5.1

Xxxxxxxx 0

2.5.2

Xxxxxxxx 1

2.5.3

Xxxxxxxx 2

2.6

Prostředek xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx v Xxxx

2.6.1

Xxxxxxxx 0

2.6.2

Xxxxxxxx 1

2.6.3

Xxxxxxxx 2

3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a přínosů

Metodické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže podnikatelů x státní xxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.1

Xxx-xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XX-XXX

3.1.1

Xxxxxxxx 0

3.1.2

Varianta 1

3.1.3

Xxxxxxxx 2 (hypotetická)

3.2

Modernizace sektoru xxxxxx xxxxxxxxx

3.2.1

Xxxxxxxx 0

3.2.2

Xxxxxxxx 1

3.2.3

Xxxxxxxx 2

3.2.4

Varianta 3

3.3

Kompenzace xxxxxxxxx xxxxxx systému XX-XXX xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.3.1

Xxxxxxxx 0

3.3.2

Xxxxxxxx 1

3.3.3

Xxxxxxxx 2

3.3.4

Xxxxxxxx 3

3.4

Xxxx xxxxx xx přestupky

3.4.1

Varianta 0

3.4.2

Xxxxxxxx 1

3.5

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3.5.1

Xxxxxxxx 0

3.5.2

Xxxxxxxx 1

3.5.3

Xxxxxxxx 2

3.6

Xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx v Xxxx

3.6.1

Xxxxxxxx 0

3.6.2

Xxxxxxxx 1

3.6.3

Varianta 2

3.7

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX-XXX x ostatních xxxxxxxxxx xxx minimální implementaci xxxxxx xxxxxxxx

3.7.1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx EU-ETS xxxxxxxxxx pro XX

3.7.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uhlíku

3.7.3

Nastavení xxxxxx Modernizačního xxxxx x rámci xxxxxxx XX-XXX

3.7.4

Xxxxxx obchodování x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

3.8

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

4

Xxxxxxxxx xxxxxx variant x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

4.1

Xxx-xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XX-XXX

4.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektřiny

4.3

Kompenzace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX-XXX xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.4

Xxxx pokut xx xxxxxxxxx

4.5

Xxxxxxxxxxxx systém

4.6

Prostředek xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx x Xxxx

5

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

6

Xxxxxxxxxxxx doporučené xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

7

Xxxxxxx xxxxxxxxx regulace

8

Konzultace x xxxxxx xxx

9

Xxxxxx použitých xxxxxxx

10

Xxxxxxx na zpracovatele XXX

XXXXXXXXX ZPRÁVA X XXXXXXXXX XXXXXX REGULACE

SHRNUTÍ XXXXXXXXX XXXXXX XXX

Xxxxx xxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 383/2012 Sb. x podmínkách obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx skleníkových plynů

Zpracovatel / xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

Předpokládaný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx: 1. xxxxx 2021 - jádro xxxxxxxxxx xxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxx XXXX k přestupkovým xxxxxxx, xxxx součástí XXX

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxx

- xxxxxxxxxx x pokutám xx xxxxxxxxx

- ostatní xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx změny

Implementace práva XX: Xxx: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/410 xx dne 14. xxxxxx 2018, kterou xx mění xxxxxxxx 2003/87/XX xx xxxxxx xxxxxxxx nákladově xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (XX) 2015/1814

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx implementaci: 9. xxxxx 2019

- xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx EU?: Xx

2. Xxx návrhu xxxxxx

Xxxxxxx stavem xxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxx x národní xxxxxxxx) x pohledu XX xx optimální xxxxx xxxxxxxx xxx:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxx směrnice xxx 4. xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (2021 – 2030),

- xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx – xxx. xxxxxxxxx pokrok v xxxxxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx subjekty pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povolenek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxx,

- zajištění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x efektivní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx dopady xxxxxx xxxxxx

3.1 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: Ano

Celkový xxxxx xx xxxxxxx XX-XXX x xxxxxx 2021-2030 xx xxx ČR xxxxxxxx xxx předpokladu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 25,16 EUR a xxxxx 25,65 Xx/XXX xxxxxxxx xx:

- 125 xxx. Xx z xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx xxxxxxxxx XX (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxx:

-- 40 mld. Xx xxxxxxxx XXX (XXXX)

-- 40 mld. Xx kapitola XXX

-- 45 xxx. Xx XX (obecný xxxxxx xxxxxxxx)

- 135 xxx. Xx Xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxx rozpočty, xxxxxxxxxxxxxxx XXXX)

-- 29 xxx. Xx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx

-- 75 mld. Xx xxx účely xxxxxxxxxxx sektoru xxxxxx xxxxxxxxx

-- 31 xxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klimatu x xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx fondu)

Vláda xxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x kompenzacích nepřímých xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx 25 % výnosů x xxxxxx xx státního xxxxxxxx, xxx. do xxx 31 xxx. Xx x období 2021-2030. X xxxxxx xxxx rozhodovat MPO, xxxxxx budou provedeny xxxxxxxxxx xxxx XXX, x.x., xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxx rozpočtu pro xxxxxxx těchto xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx na správní xxxxxx x další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x XX-XXX xxxxxxxxxxx 4,2 xxx. Kč xxxxx, xxxxx novely xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (MŽP).

Ve spojitosti xx xxxxxxx Modernizačního xxxxx xx nepředpokládá xxxxxxxx výdajů XXX, XXX x MF.

3.2 Xxxxxx na mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR: Ano

V xxxxx XX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx., xx xxxxxxx xxxxxxx x XX-XXX xxxx x xxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx XX) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx konkurenceschopnost xxxxxxxxx xxxx, účelovost x xxxxxxxxxx investic x výnosů x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

- Xxxxx xxxxxx vyjímá xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx do 2 500 xXX2,xxx./xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodování, xxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 18 % x celkového počtu xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxx 0,07 % xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx XX-XXX.

- X xxxxxxx cílů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpory xxxxxxxxxxx z Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XX-XXX. (Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx konkurenční xxxxxx x XX, mohou xx zavést xxxxx xxxxx, které měly x xxxx 2013 xxxxx XXX xx xxxxxxxxx x tržních xxxxxx než v xxxx 2013 nižší xxx 60 % xxxxxxx Xxxx).

- Návrh xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx kompenzací xxxxxxxxx xxxxxxx (zvýšených xxx xxxxxxxxx) xxx průmysl xx výše 25 % xxxxxx x xxxxxx.

3.3 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Ano

Zákon xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojenou x XX-XXX xx 25,9 xxx. Kč xxxxx (xxx všechny xxxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxx 1 xxx. Xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx výjimky xxx xxxx modernizaci podílel x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 30 %, xxx xxxxxxxxxxx xxx 22,6 xxx. Xx xx xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx (x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

3.4 Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx celky (xxxx, xxxxx): Xxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XX-XXX má xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx cenotvorby xxxxxxx, xxxxx a dalších xxxxxxx.

Xxxxxx XX-XXX xx xxxxxx regionální xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx více, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zasažených xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alokace, prostředků xxx modernizaci xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podpor.

3.5 Sociální xxxxxx: Xxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx EU-ETS xx xxxxxxx vliv xx xxxx energií, xxx xxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxx systém XX-XXX xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x teoretickou xxxxxxxxxx, jelikož xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.6 Xxxxxx na xxxxxxxxxxxx: Xxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx XX-XXX má xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx výrobků x služeb.

3.7 Dopady xx životní prostředí: Xxx

Xxxxxx EU-ETS přispívá xx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx, x XX došlo xxxx xxxx 2008-2016 xx xxxxxxx o 12 % xxxxxx a x 18 % x xxxxxxxxx x XX-XXX.

Xxxxx zákona skrze xxxxxxx xxxxxxxxx alokace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hypoteticky xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxx 8,2 xxx. xXX2,xxx./xxx (xx v xxxxxxx realizace xxxxxxxx xx xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxx zákona xxxxxxxxx adekvátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. nezamlčovat xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx povolenek.

Návrh zákona x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ponechává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx opatření xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxx.

3.8 Xxxxxx ve vztahu x xxxxxx diskriminace x ve vztahu x xxxxxxxx žen x xxxx: Xx

3.9 Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx statistické služby: Xx

3.10 Korupční xxxxxx: Xxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx prostředky z Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (ty xxxx xxxx finálně xxxxxxxxxxx Evropskou komisí), xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx (ČIŽP, XXX) a při xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x XX-XXX (XXX).

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodování x xxxxxxxxx titulech a xxxxxxxxx x národní xxxxx, xxxx však xxxx xxxxx upraveno xxxxxxxxxx návrhem xxxxxx (XXXX, MPO, XXX).

3.11 Xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu: Xx

1 Důvod xxxxxxxxxx x xxxx

1.1 Xxxxx

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 383/2012 Sb. x podmínkách obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx skleníkových plynů.

(Implementace Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/410 ze xxx 14. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/87/ES xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x investic xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí (XX) 2015/1814)

1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a energetiky x období 2020–2030 xx dne 22. xxxxx 20141 x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/87/ES xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx efektivních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dne 15. xxxxxxxx 2015.2 Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx komise, xxxxx se v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx XX (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx) x x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásadně změnily. Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx analýzou xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a výsledků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x agregaci xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx závazných xxxxx xxxxxxxx legislativy a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopadů xx XX. Stejně xxx předkládané hodnocení xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vládního xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx podoby zákona. Xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skupinou klimatických xxxxxxx xx úrovni XX a na xxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bezprecedentním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx úseku z xxxxxxx Xxxx. Tento xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx člověka xx smyslu jednak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx řadu xxxxxxxxxxxx činností, ale xxxxxx zásahy do xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx přírodních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx.3

X xxxxxxx na závaznost xxxxxxxxxxxx směrnice do xxxxx legislativy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cílů xxx xx xxxxxx XX, xxx xx xxxxxx XX, xxxx x xxxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

1.2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx sdělení Xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „Xxxxxx“) Rámec politiky x oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx 2020–2030 xx xxx 22. xxxxx 2014 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů.4 Xxxxxxxxx politiky XX xxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxx 2050 xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx o 80-95 % xxxxxx xxxx 1990.

Xxxxxx obchodování x xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx v roce 2005 (xxxx xxx „XX-XXX“ xxxx „xxxxxxxxxxx x emisními xxxxxxxxxxx“ xxxx.) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů XX xxx řešení xxxx xxxxxxxxx cíle. XX-XXX xxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xx xxx xxxxx zejm. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx problémy x xxxxx obecného xxxxxxxx (xxxxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxx): x) klimatické a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx berou x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, konkurenceschopnost x xxxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxx x energiemi; x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx uhlíku (xxx xxxx Xxx x. 1 – Únik xxxxxx) x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v EU xxxxxxxxx vyrovnána opatřeními xx xxxxxxx klimatu x xxxxxxx xxxxxx; x) klimatické xxxxxxxx XX xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x okolnosti x xxxxxxxxx státech, xxxx xx xxxxxxxxxx konkurenceschopnost x xxxxxxxx trh XX.

XX-XXX xxxxxxx v xxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nyní (x xxxx 2018) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ve 4. xxxxxx v letech 2021-2030.5 Xxxxxx xxxxxxxx 2003/87/ES xx dne 13. xxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů v Xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/61/XX (xxxx jen xxxx „xxxxxx XX-XXX“) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx XX na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cíle xxxxxx xx roku 2020 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů o 20 % xxxxxx xxxx 1990, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x porovnání x rokem 1990 xxxxx xx xxxx 2030 x 40 %. Xxxxx cíl xx XX plnit xxxxxxxxxx, přičemž odvětví, xx xxx xx xxxxxxxx systém XX-XXX xx xxxxxx x xxxxxxxxx x rokem 2005 xxxxx x 43 % a xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx XX-XXX xxxxxxxxxx, x 30 %. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx redukčním xxxxxxx x podílu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise xx xxxx 2021 x dále.6

1.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které adresuje xxxxxx xxxxxxx XX-XXX

X xxxx 2018 přijatá xxxxxx xxxxxxxx 2003/87/ES xx dne 13. xxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v Unii x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/61/XX xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx s emisními xxxxxxxxxxx x zavádí xxx změnu systému xxx 4. období XX-XXX v xxxxxx 2021-2030:

- Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktoru pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX x 43 % v xxxxxxxxx XX-XXX xx roku 2030 oproti xxxx 2005;

- Úprava stropů xxxxxxxx xxxxxxxxx: a) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; b) xxxxx xxxx xxxxxxx; x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx;

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxx nízko-uhlíkových xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx Modernizačního xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nahrazují NER300).7

1.2.3 Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které adresuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x XX-XXX x XX

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxx implementace xxxxxx xxxxxxxx x XX-XXX, xx přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro naplnění xxxxxxxxxx xxxx XX x xxxxxxxxx spadajících xx EU-ETS x 21 % xx xxxx 2020 oproti xxxx 2005 x xxxxxxxx x redukčním xxxxx na xxxxxx XX xxxxxx xxxx x sektorech xxxx XX-XXX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezahrnutí malých xxxxxx (xxxxx 2 500 xxxx 25 000 xXX2,xxx./xxx) xx xxxxxxx EU-ETS x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zahrnutí xxx dosahování redukčních xxxx (xxx. Xxx-xxx xxxxxx xxxxxx);

2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx výroby elektřiny xxx snižování xxxxx;

3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxx kompenzaci xxxxxxxxx xxxxxx systému XX-XXX);

4) Zhodnocení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx;

5) Xxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx XXXXXXX pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podání xx xxxxxx xxxxxxxx XX-XXX;

6) Xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx v Unii.

Podstata, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x části xxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxx.

Xxx č. 1 – Únik xxxxxx

Xxxxxxx XX-XXX, resp. xxxxx xxxxxxxxx xxx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, panují obavy xxxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxxx konkurenceschopnost xxxxxxxxx xxxxxxx x EU, xxxxx xxxxxx konkurence xxxx XX nebude xxxxxx xx srovnatelné xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx skleníkových plynů, (xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx regionálních xxxxxxx xxx obchodování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skrze uhlíkové xxxx)8.

Xxxx „xxxx xxxxxx“ xx tak označována xxxxx, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x XX xx xxxx x xxxxx nebo xxxxxx regulací xxxxxxx xxxxx klimatu, aby xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx x XX; x) xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapacit v XX x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxx mimo XX.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx negativní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx uhlíku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx srovnatelná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx uhlíku xxxxxxx, xxxxxxx xx se xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx XX-XXX tento xxxxxxx xxxx možností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx zpracovatelského průmyslu, x xxxxxxx xxxx, xxxxx měly x xxxx 2013 xxxxx XXX xx obyvatele x xxxxxxx xxxxxx xxx x roce 2013 xxxxx než 60 % xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v sektoru xxxxxx elektrické xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxx pravidel pro xxxxxx podporu (xxx xxxx).

1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx

Xx xxxxxx XX xx xxxxxx XX-XXX xxxxxx směrnicí 2003/87/ES ze xxx 13. xxxxx 2003 x vytvoření xxxxxxx xxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx plynů x Xxxx x o xxxxx xxxxxxxx Rady 96/61/XX ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 601/2012 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

- Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 600/2012 x xxxxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ověřovatelů

- Nařízení (XX) č. 389/2013 x xxxxxxxxx registru Xxxx

- Xxxxxxxx (XX) 2017/2392, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2003/87/XX, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxx x aby se xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2021

- Xxxxxxxx (XX) č. 748/2009 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxx Komise (XX) č. 550/2011 xxxxxx xx xxxxxxx některá xxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxx x projektů xxxxxxxxxxxx průmyslové xxxxx

- Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1123/2013 o stanovení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

- Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1031/2010 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx aspektech xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

- Nařízení Xxxxxx (XX) č. 606/2010 x schválení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Eurocontrol) xxx xxxxx spotřeby xxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx 2003/87/ES xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx):9

- Rozhodnutí Xxxxxx č. 2011/389/EU x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx celou Xxxx podle xx. 3x odst. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx

- Rozhodnutí Xxxxxx x. 2011/638/EU x xxxxxxxxxxxx hodnotách xxx přidělování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxxx Xxxxxx č. 2014/746/EU, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pododvětví, u xxxxx se má xx xx, že xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx úniku xxxxxx

- Xxxxxxxxxx Xxxxxx č. 2011/278/EU, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx Xxxxxx č. 2011/149/EU x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 3x xxxx. 4 směrnice

K xxxxxxx XX-XXX xx xxxx xxxxxx následující sdělení Xxxxxx:

- Xxxxxxx Xxxxxx x. 2012/C 158/04 – Xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obchodování x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx roce 2012

- Xxxxxxx Komise x. 2011/X 99/03 - Xxxxxx k dobrovolnému xxxxxxxxxxx xxxxxx 10c xxxxxxxx

Xxx č. 2 - Xxx funguje XX-XXX:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx plynů je xxxxxxx xx tzv. xxxxxxxx „xxx xxx xxxxx“. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx stanoven xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XX, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx - podrobně viz xxxx xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx dosahování zvoleného xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx faktor, xxxxx xxx xxxxxx 2013-2020 xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxx x 1,74 % xxxxx rok pro xxxxxxx xxxxxxx x XXX.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právo na xxxxx jedné xxxx xxxxxxxxxxxx plynů, xxxxxxxxxx xxxx však xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uhličitého - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx CO2 (xxxx xxxx xXX2,xxx.), xx skleníkové xxxxx xxxx x rámci XX-XXX xxxxxxxxxx oxid xxxxxxxx (XX2), xxxx xxxxx (X2X), a xxxxxxxxxx uhlovodíky (XXXx).10 Xxxxxxxx v ETS xxxxx použít xxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx povolenek. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx trhu, x xxxx je xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx schází, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, čelí xxxxxxx xxxxxxxx pokutám.

Systém EU-ETS xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx regulatorně-administrativní xxxxxxxx, jelikož umožňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dotčeným xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxx negativních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/ES ze xxx 13. xxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/61/XX xx xxxxxxxx xxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 383/2012 Sb. xx xxx 24. xxxxx 2012 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v XX xxxx přiděleny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úprava náležitostí xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, dále xxxxxx konkrétních xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů a xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx množství. Xxxxx č. 383/2012 Sb. xxxxxxxx zejm. xxxxxxxxxxx xxxxxx:

- §4 xxxxx xxxxxx xxx-xxx (xxxxxxx) xxx xxxx xxxxxx xx 25 000 xXX2,xxx./xxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. uhlíkovou xxxx).

- §7 xxxxxxxx v xxxxxxx se směrnicí xxxxxx výnosů z xxxxxx xx dodatečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, na xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výstavby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxx x xxxxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx podporu xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx efektivního xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx úspor xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření, xx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České republiky x rozvojovou pomoc x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxx x správou Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a xx podporu xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx technologií x xxxx vědecko-technického xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x 50 % xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x 50 % xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx částky 12 xxxxxxx Xx xxxxx xxxx xx částky xxxxx, xxxxx xx xxxxx 100 % x výnosu x xxxxxx povolenek pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 3 směrnice 2003/87/XX x xxxxxx x dražeb povolenek xxx provozovatele zařízení.

- Xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 xxxx. 2) xxxx xx zákona xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x taktéž xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podzákonnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxxxxx kompenzací tedy xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx, xxxxx forma xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx energeticky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X současnosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akcentováno xxxxxxxx největších průmyslových xxxxxxx x XX. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vycházela ze xxxxxxx Komise Xxxxxx x některým opatřením xxxxxx podpory x xxxxxxxxxxx xx systémem xxxxxxxxxxx s povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx roce 2012 (XXX(2012) 130 xxxxx, SWD(2012) 131 xxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro přidělování xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s primárním xxxxxx XX (xxxxxxxxx x xxxxxxxx státní xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX a MPO, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx rezorty.

- X §12 xx upraven xxxxxx bezplatného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provozovatelů xxxxxxxx xxxxx národního xxxxx xxxxxxxx xx vybavení x modernizace xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx technologií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vládou a Xxxxxx.

- Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx EU XXX xxxxxxxx x xxxx 2012, a xxxx směrnicí č. 2008/101/ES. Xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxx xx zcela převzata xx xxxxxxxx 2003/87/ES x §13 z. x. 383/2012 Xx. Xx xxxxxxxx navazuje xxxxx xxxxxxxxxx legislativa XX, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx MŽP xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx do 15. xxxxxx podávat MŽP xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx letecké xxxxxxx každoročně stejná, xx xxxxxx množstvím xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Provozovatelé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxx povolenek v xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxx x letecké xxxxxxx MŽP spolupracuje x MD, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx EU XXX spadá xxxxxxxx xx gesce XXX. Xx mezinárodněprávní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx. XXXXXX, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx XX x MŽP xx xxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 383/2012 Sb. byl xxxxxxx novelizován:

- zákonem č. 257/2014 Sb. xx xxx 22. října 2014, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2015. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx nařízení Komise (XX) č. 389/2013, x xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2003/87/XX, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 280/2004/XX x x. 406/2009 a x xxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 920/2010 x x. 1193/2011, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx 3.5.2013. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

-- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

-- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx autorizaci xx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxx xxx MŽP) x xx Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx (xxxx xxx XXX) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skleníkových plynů. Xxxxxxxxxxx budou xxxxx x nadále získat xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx XXX, xxxxxxxxxx vydávaná XXX xxxxx zákona x ochraně ovzduší xxx xxxxxx xxxxxxx.

-- Xxxxxxx správního poplatku xx xxxx 3000 Xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

- xxxxxxx č. 183/2017 Sb. ze dne 9. června 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx, xxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx nahrazen xxxxxx „přestupek“ x xxxx xxxxx „xxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxx“. Xxxxx xxxxxxxx x zákoně č. 383/2012 Sb. xxxxxxx xxxx xxxxx.

X xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx č.192/2013 Sb. xx xxx 25. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přidělení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x vydání xxxxxxxx x emisím xxxxxxxxxxxx plynů.

1.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx spadající xxx XX-XXX (přímé xxxxxx)

Xxxxx č. 383/2012 Sb. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx více činností xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxx EU-ETS xx pak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx znám, xx xxx vlastník zařízení. Xxxxxxxxx jsou tak xxxxxxx výroba xxxxxxxxx x xxxxx, energeticky xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx civilních xxxx. X XX xx aktuálně xxxxxxx 309 zařízení, xxxxx xxxxxxxx 209 xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dle xxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx plynů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 80 % všech xxxxx v xxxxx XX-XXX, x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx necelých 9 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x 3,5 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx procesy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx emisích.

Celkově systém XX-XXX v období 2013-2016 pokrývá xxx 50 % xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XX (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převážně xx zemědělství). Xxxxxx XX-XXX x XX xxxxxxx xxxxx XX2 x N2O x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx průmyslu, xxxxxxx x výroby xxxxxx x xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx průmyslu.

Z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX xx přiděleno xxx ¾ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. 27 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxx draženo. Xxxxxxxxx xxxxxxx alokace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx graf x alokaci bezplatných xxxxxxxxx tabulka níže.

Rozložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2013-2017 (Zdroj: EEA-EUTL)

Sektor

tCO2, xxx.

xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

95805079

35,72 %

Spalování xxxxx xxxx sektor výroby xxxxxxxxx

47823130

17,83 %

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

66684319

24,86 %

Xxxxxx cementového xxxxxx

18979193

7,08 %

Xxxxxx vápna xxxx xxxxxxxxx dolomitu xx xxxxxxxxx

7657527

2,86 %

Rafinace xxxxxxxxxxx xxxxx

6875048

2,56 %

Xxxxxx xxxx

5139604

1,92 %

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;

3978212

1,48 %

Xxxxxx keramických xxxxxxx

3304933

1,23 %

Xxxxxxxx

2998236

1,12 %

Xxxxxx xxxxxxxxxx

2656372

0,99 %

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

2432270

0,91 %

Xxxxxx xxxxx

1467612

0,55 %

Xxxxxx xxxx

1463277

0,55 %

Xxxxxx x zpracování železných xxxx

398765

0,15 %

Xxxxxx izolačního xxxxxxxxx z minerální xxxx

343708

0,13 %

Výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

120706

0,05 %

Xxxxxx xxxxxxxx

84184

0,03 %

Xxxxxxxxxxx tabulka xxxxxx xxx xxxxxxxxx, jakou xxxx povolenek xxxxxxxx x XX-XXX x XX nakupují xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alokace. Xxxxxx XX-XXX xxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxx xxxxxxxx, tzn., xx xxxxx x xxxxxxx x klasickém ekonomickém xxxxxx, ale x xxxxxxxxxx druhy xxxxxxx, xxxxx jsou do XX-XXX xxxxxxxx. Nedá xx xxxxx přímo xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prodali 39 % volně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxx xxxxxxxxxxxxx mohou x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx subjekt provozuje xxxxxxx elektrárnu nebo xxxxxxxx). X výsledků xxxx xxx dovodit, xx XX-XXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx taktéž xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zpracování xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx kyseliny xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx procesy xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bezplatnými povolenkami. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx typicky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdroje xxxxxxx a mohou xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx volně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2013-2017 (Xxxxx: XXX-XXXX)

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolenky

Trh x xxxxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxx (+) / nakupuje xxxxxxxxx (-)

Xxxxx xxxxxxxxx (+) / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (-)

Xxxxxxxxx xxxxx

268761982

143628209

-125133773

-47 %

Xxxxxx xxxxxxxx

127269

84184

-43085

-34 %

Xxxxxx x xxxxxxxxxx železných xxxx

588478

398765

-189713

-32 %

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;

4353163

3978212

-374951

-9 %

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

2277318

2432270

154952

7 %

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx

276233

343708

67475

24 %

Výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

96342

120706

24364

25 %

Xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

5879739

7657527

1777788

30 %

Xxxxxxxx

2213591

2998236

784645

35 %

Xxxxxx chemikálií

1907028

2656372

749344

39 %

Xxxxxx skla

3512869

5139604

1626735

46 %

Rafinace xxxxxxxxxxx xxxxx

4368687

6875048

2506361

57 %

Výroba xxxxxxxxxxx xxxxxx

11576424

18979193

7402769

64 %

Xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků

1971401

3304933

1333532

68 %

Xxxxxx xxxxxxxx železa x xxxxx

29027019

66684319

37657300

130 %

Xxxxxx xxxxx

538593

1467612

929019

172 %

Xxxxxx xxxx

319682

1463277

1143595

358 %

Následující xxxxxxx uvádí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v XX na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx bezplatné alokace x letech 2013-2017. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx povolenek x xxxxxxxx x xxxxxx bezplatné xxxxxxx x xxxxx roce, xxxxx postupně xxxxx xx konci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, protože xxxxxxxxxxxxx xxxxx nakupovat xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, dostávají xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) x x xxxxxxxxxx xxxx provozují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Jedná xx xxx proto xxxxx x ilustrativní xxxxx.

Xxxxxxx xx nákup xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2013-2017 (Zdroj: XXX-XXXX, xxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxx)

2013

2014

2015

2016

2017

xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXX)

4,34

5,86

7,63

5,26

5,76

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx. EUA

15,4

19,7

24,5

30,3

35,1

podíl nakupovaných xxxxxxxxx z celkově xxxxxxxxxx xxxxx

23 %

29 %

37 %

45 %

52 %

xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxx. Xx (25,65 Xx/XXX)

1 717

2 955

4 796

4 093

5 191

Pro xxxxxxxxx x ostatními xxxxx x xxxxxxx XX-XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (odevzdaným xxxxxxxxxx). Toto xxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadu xxxxxxx XX-XXX na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx XX, xxxxxxx nelze xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx více faktory – zejména struktura xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) x energetický xxx xxxxxx elektřiny x xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx. Xxxx xxxxx přidělené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx, které xxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxx 2013 xxxxx HDP xx obyvatele v xxxxxxx cenách než x xxxx 2013 xxxxx xxx 60 % xxxxxxx Unie (xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx, Norska, Xxxxxxxxxxx x Slovinska jsou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bezplatnými xxxxxxxxxxx (xxxxxxx alokace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) v xxxxx xxxxx x XX-XXX x letech 2013-2017 (Xxxxx: XXX-XXXX)

Xxxxxxxx

28 %

Francie

26 %

Xxxxx

6 %

Belgie

21 %

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

65 %

Xxxxx

-4115 %

Xxxxxxxxx

43 %

Xxxxx

72 %

Xxxxxxxxxx

81 %

Kypr

31 %

Xxxxxxxxxx

42 %

Xxxxxx

-296 %

Xxxxx

37 %

Xxxxxxxx

40 %

Xxxxxx

94 %

Německo

65 %

Xxxxx

69 %

Portugalsko

-18 %

Xxxxxx

42 %

Xxxxxx

21 %

Rumunsko

35 %

Xxxxxxxx

55 %

Xxxxxx

52 %

Švédsko

89 %

Xxxxxxxxx

52 %

Xxxxxxxx

5 %

Xxxxxxxxx

-132 %

Xxxxxx

27 %

Xxxxxxxxxxx

23 %

Xxxxxxxxx

29 %

Dalšími xxxxxxxxx subjekty jsou xxxxxxxxxxx xx smyslu Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 600/2012 xx dne 21. xxxxxx 2012 x ověřování výkazů xxxxx skleníkových plynů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2003/87/XX.

Xxxxxxxx, xx xxxxx xx XX-XXX xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx dopady tvoří xxxxxxx zvýšené náklady xxx výrobu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx něž xx xxxxxxxxx taktéž xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx EU-ETS xxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx nákladů EU-ETS xx xxx výrobků x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx komise x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx-xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je potřeba xxxx v xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx modelovány x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx rozpětí x xxxxxxxxxx na parametrech xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx stavět xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ty xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx škály xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s XX-XXX xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx 2015)

Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx a xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

60 %

100 %

3

XxXxxxxx(2006); Xxxxx Economics (2014); XX Xxxxx (2010)

Xxxxxx xxxxxxx

66 %

80 %

2

XxXxxxxx(2006); Xxxxx Xxxxxxxxx (2014)

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx

35 %

70 %

4

McKinsey (2006); Xxxxx Economics (2014); Xxxxxx (2008); Xxxxxxxx-Xxxxxx (2010)

Výroba xxxx

Xxxxxxx xxxx

20 %

50 %

2

Xxxxx Xxxxxxxxx (2014); Xxxxxxxxxxx (2010)

Xxxxxxx sklo

30 %

80 %

3

Xxxxx Economics (2014); Xxxxxxxxxxx (2010); Alexeevi-Talebi (2010)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

60 %

120 %

5

XxXxxxxx(2006); Xxxxx Xxxxxxxxx (2014); XX Delft (2010); Xxxxxxxx-Xxxxxx (2011); Xxxxxxxxxxx (2010)

Xxxxxx

40 %

70 %

4

XxXxxxxx (2006); Xxxxx Xxxxxxxxx (2014); CE Xxxxx (2010); Oberndorfer (2010)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx, XX, XXX, XX

25 %

80 %

3

XX Xxxxx (2010); Xxxxxxxx-Xxxxxx (2010), Xxxxxxxxxxx (2010)

Xxxxxxx

Xxxxxxx x dusíkaté xxxxxxxxx

0 %

75 %

2

Xxxxxxxx-Xxxxxx (2010), Xxxxxxxxxxx (2010)

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx evropským xxxxx. Xxxx faktory xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx cenu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, náklady xxxx, xxxxxxxxxxx aspekty x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Obecně platí, xx domácnosti xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx x velkoodběratelský xxxxxx, jak znázorňuje xxxxxxxxxxx xxxx, ceny xxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx srovnání xxx s xxxxxxxxx xxxxxx XX, ceny xxxx xxxxxx daní.

Z xxxxxxx xx zjevné, xx xxxx elektřiny xxx domácnosti xx x xxxxxxxxxx letech xxxxxxxx xxxxx 0,25 XXX/xXx x xxxx xxx průmysl x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2014 xxxxxxx x 0,22 EUR/kWh xx xxxxxx 0,17 XXX/xXx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3.2, 3.3 x 3.7.1, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výroby xxxxxxxxx, kompenzacích xxxxxxxxx xxxxxx na zpracovatelský xxxxxxx x xxxx x obecných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx EU-ETS x XX.

Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX v XX xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x kapitoly XXX Xxxx zelená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx domů x velmi xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vytápění x instalaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXX).

- Xxxxxxx financované x xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxx energie xxx xxxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Podpora je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x tepla.

- Xxxxxxxx xxxx ad hoc xxxxxxx prostředků xxx xxxxx podpory.11

financovaný z xxxxxxxx XXX je xxxxxx na základě xxxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX (XXX)

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx výkon státní xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX,

- xxxxxxxxx o odvolání xxxxx rozhodnutím xxxxxxx XXXX,

- x rozsahu xxx působnosti xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx zákona,

- xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x koordinuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x povolenkami,

- xxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx týkajících xx množství xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX)

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx použitelných xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x povolení,

- xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zákoně, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisech Evropské xxxx x v xxxxx xxx monitorování x xxxxxxxxxx xxxxx x v plánu xxx monitorování xxxxx x tunokilometrech,

Česká xxxxxxx xxxxx (XXX)

- Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 37 xx 42 xxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §8, 9, 9x, 10, 11 x 26 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx přiměřeně s xxx, xx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx trh nebo xxxxxxxx trh, xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx produktů.

Státní fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX)

- Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x 50 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx prostředí.

- Xxxxxxxxxx získané x xxxxxxx xxxxxxxx přiděleného xxxxxxxx a jiných xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu (XXX)

- Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x 50 % xxxxxxxxxxx prostřednictvím kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

XXX, x. x.

- Xxxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxx č. 150504700, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxx 7 xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx přístupného xxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů podle xxxxxx x. 383/2012 Xx. x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

- XXX, a.s., xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx xx roku 2005. Xx roku 2008 jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Kjótského xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 389/2013 ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xx každý členský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, xxxxx funguje xxxx xxxx xxxxxxxx Kjótského xxxxxxxxx.

- Rejstřík xxxxxx x xxxxxxxxx přesné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Povolenky x xxxxxxx jednotky xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účtech. Xxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 383/2012 Sb. xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxx XXX vypouští xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx, xxxxxxxxx mít xxxxxx xxxx x Rejstříku. Xxxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx letadla, xxxxx xxxx provozní xxxxxxx vydanou x Xxxxx republice nebo xxxxxxx pod xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx vkladový xxxx xxxxxxxx účet si xxxx otevřít xxxxxxxxx xxxxxxx či právnická xxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

- Xxxxxxx správce xxxxxxxxx (XXX, x.x.) x Rejstříku Xxxx xxx zřizuje x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vydané xxxxxxxx XXX x vypouštění xxxxxxxxxxxx plynů xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx letadla xxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx vydanou v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pod správu Xxxxx republiky podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letadel xxxxxxxx Evropskou xxxxxx, x xxxxxx vkladové xxxx xxxx obchodní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby. Xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtů.

- XXX xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx určité xxxxx, XXX, x.x. v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, xxx., xx je xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jak xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tak xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx revize EU-ETS xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx upravovat x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx neplynou ČR xxxxx náklady.

1.5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

1.5.1 Obecné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX

Xxxxxx cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx společnost x xxxxxxx prostředí. Xxxxxxx x předpokladu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx emisí skleníkových xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx oteplování xx xxxxxxx pravděpodobně zvýší x více xxx 2 °X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x do xxxxx tohoto století xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x 5 °C. X xxxxxxx XX je xxx xxxxxxx stavem xxxxxxx negativním dopadům xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1.6.

Xxxxxx xxxx xx xxxxx definován xxxxxxxx redukčních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxxxx XX xx jedná x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 2050 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 80-95 % xxxxxx xxxx 1990. Xxxxxxx stavem xx xxxxxxxxx redukčních xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hráčům, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, což xx xx mělo xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobná xxxxxxxx.

1.5.2 Xxxx revize systému XX-XXX

Xxxxxx EU-ETS xx xx čtvrtém obchodovacím xxxxxx xxxx xxxx 2021-2030 xxxxx xx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xx xxxx 2050 xxxxx xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o 43 % xx xxxx 2030 oproti roku 2005. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX, xxxxx slouží x xxxxxxxxx úniku xxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zatím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření);

- Xxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za současného xxxxxxxx xxxxxxxxxx cílů;

- Xxxxxxxx investiční činnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x 3. xxxxxxxxxxxxx období.

1.5.3 Specifické xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v ČR

Pro XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx cíle 21 % xx xxxx 2020 xxxxxx roku 2005 v sektorech xxxxxxxxxxx xxx XX-XXX, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx cíl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx XX-XXX x 9 % xx xxxx 2020 oproti roku 2005.

Xxxxxxxxxxx cílovým xxxxxx x xxxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tzn. xxxxxx využití diskrece xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx – xxx. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx férové hospodářské xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxx cílů,

- xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx orgánů.

Cílovým xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zvolené možnosti xxxxxxxxxxxxx úpravy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx implementaci (xxx xxxxxxxx 1.2 definice xxxxxxxx), xxxxx vyhovují xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx aspekty:

1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx 2 500 xxxx 25 000 xXX2,xxx./xxx) xx xxxxxxx XX-XXX x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ČR (xxx. Xxx-xxx xxxxxx xxxxxx);

2) Xxxxxxxxxxx sektoru xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx;

3) Zajištění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx současném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (možnost xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx EU-ETS);

4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx revize xxxx pokut xx xxxxxxx xxxxxxx;

5) Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx monitorovacího xxxxxxx Xxxxxx XXXXXXX xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podání ze xxxxxx subjektů XX-XXX;

6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely solidarity, xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva EU xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx minimální xxxxxxxxxxxx:

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sektorům xxxxxxxxx xxxxxx uhlíku;

- Nastavení xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx XX-XXX;

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx v sektoru xxxxxxx dopravy.

1.6 Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzikálními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx klimatu xxx xx velký xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx skleníkových xxxxx x atmosféře xx promítá xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, stává xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx dopadů xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx různorodé xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koloběhu uhlíku, xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zeměpisného xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx souvisejících xx xxxxxxxx xxxxxxxx virů, xxxxxxxxx patogenů a xxxxxx nemocí. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxx interakce, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx době odhadují xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxxxxxx teplotou xxxxxxxxx. Xxxxxxx se, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx převažovat nad xxxx xxxxxxxxxxx.12 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ztíží xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.13 Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopadů představuje Xxxxxxxx zpráva x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx světovou ekonomiku. Xx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu vyváží xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x přizpůsobením xx xxxxx podmínkám. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx nejchudší. Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxx 2100 xx xxxxxxxx propad XXX xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx, Latinské Ameriky, x Xxxxxxxxx x x Xxxx. Naopak xx xxxxxxx zemí XX, x Rusku x v Kanadě xxxxxxxx změna xxxxxxx x xxxxx XXX14.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klimatu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx především xxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx diskuzi x xxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že nejvíce xxxx xxxxxx klimatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx žebříčku historicky xxxxxxxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Dopady změny xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, hospodářská, xxxxxxxx x kulturní xxxxx, x xx včetně xxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx péči, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Již dnes xx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na politickou x xxxxxxxxxxxx situaci x xxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx změny xxxxxxx xx xxxxxxx. Do xxxx kategorie xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx teplotám x xxxxxxx xxxxxx.15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x roce 2017, kdy Xxxx xxxxxxxxxxx OSN xxxxxxxxx xxxxxxxx číslo 2349 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Haram x xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx Čadského jezera xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxx například xxxxxxx, xxxxxxxxxx možnosti vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx rozvoje) xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.16 Xxxxx krokem xx xxxxxxxx uznalo, xx dopady xxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx potenciálem xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Změna xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx 2018 x souvislosti xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx kvality xxxx x xxxxxxxxxxxxx zabezpečením xxxxxxxx x Xxxxxxxx.17 Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude změna xxxxxxx podrobovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.18 Čím xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx lepší podmínky xxx xxxxx jinam.19 Xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxx změny xxxxxxx nastane x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neumožňuje xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xx, xx xxxxxxxxxx podtext xxxxxxxxxx xxx propuknutí Xxxxxxxxx jara, tak xxxxxx trvající xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx.20

Xxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx, xxx xx ČR neimplementovala xxxxxx xxxxxxxx, čelila xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx dalším xxxxxxxxxxx implementace směrnice xxxxx x žalobě Xxxxxx xxxxx ČR x Xxxxxxxxxx soudního xxxxx xxx porušení xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx neprovedení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx XX, by xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pro dotčené xxxxxxxx, uplatnila přímo. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nežádoucí stav xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxx x XX) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energetiky. X důsledku by xx představovalo xxxx. xxxxxxxx mezinárodní konkurenceschopnosti xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx XX-XXX

Xxxxxx x dražeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx klimatu, x tedy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x odvětví, xx xxx xx xxxxxx EU-ETS nevztahuje, xxxxxxxx roční xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nařízení (EU) 2018/842 jednotlivým xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xx i xxx xxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxxx x možností xxxxxxxxxx uvedených v nařízení21, xxxxxxx se v xxxx 2027 a 2032 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

x) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xx následující xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx XX2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,08, a xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 12 xxxxxxxx.22

x) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxx xxxxxxx emisního přídělu xx jiný xxxxxxx xxxx xx xx xxxx, než xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx emisním přídělem xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 2021-2030. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Převodem xxxxx xxxxx ročního xxxxxxxx xxxxxxx získá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx této xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx emisí, xxx xxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x období 2021–2025 xxxx x xxxxxx 2026–2030 podle článku 4 xxxxxxxx (XX) 2018/841 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 12 xxxxxxxxx nařízení, xxxxxxx ústřední správce xxx xxxxxxxxx roky xxxxxxx xx ročních xxxxxxxx přídělů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx XX2.

2 Návrh variant xxxxxx

X ohledem xx xx, xx xx xxxxx x implementaci xxxxxxxx EU, xx x xxxxxxxx vyřazena xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx XX. XX xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nesplnění xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx při xxxxxx neprovedení implementace xxxxxxxx vedlo x xxxxxx Xxxxxx xxxxx XX x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvora xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx finančním xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx právního xxxx XX, xx xx ustanovení, xx xxxxxxx xxxxxxxxx práva x povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxx, uplatnila xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nežádoucí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by zasáhl xxxxxxx část xxxxx xxxxxxxxx (viz kapitola 1.4) xxxxxx zásadních xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx by tato xxxxxxxx představovala xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 0 xxxxx xxxxxxxxxxx nejmenší xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tam, xxx xx možné se xx směrnice xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xx xxxxxxx x xxxxxx změnu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx revizní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nulová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změny oproti xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx variant xxxxxx (kapitoly 2.1 - 2.6 a xxxxxxxxx xxxxxxxx 3.1 - 3.6) xxxxx xxxxxxxx xxxxx řešení xxxxxxxxxxxx specifických xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 1.2) x xxxxxxx na xxxx implementace xxxxxx xxxxxxxx x ČR (xxx xxxxxxxx 1.5).

X xxxxx xxxxxxxxxxxx zbývá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásahů, xxx xx v xxxxxx xxxx možné xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx, případně xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x ohledem na xxxxxxxxxxx cíle xxxxxx xxxxxxxx x nejsou xxxxxxxxx (předcházení gold-platingu). Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx x nutné xxxxxxxxx implementace (xxxxxxxx 3.7 obecné dopady xxxxxxx EU-ETS):

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxx systému XX-XXX xxxxxxxxxx pro XX;

- Xxxxxxxxxxx bezplatných xxxxxxxxx xxxxxxxx ohroženým xxxxxx xxxxxx;

- Nastavení xxxxxx Modernizačního xxxxx x rámci systému XX-XXX;

- Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

2.1 Xxx-xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XX-XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx 2 500 xxxx 25 000 xXX2,xxx./xxx) xx xxxxxxx XX-XXX x pohledu xxxxxx xx xxxxx sektor x přínosu xxxxxx xxxxxxxx xxx dosahování xxxxxxxxxx xxxx XX.

2.1.1 Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxxx xxxxxxx – nejmenší xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.1.2 Xxxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxx zařízení x xxxxx xx 2 500 tCO2,ekv./rok xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx x obdobnému xxxxxxxxx emisí pro xxxx zdroje, jako xx xxxx xxx xxxxxxxx do XX-XXX.

2.1.3 Xxxxxxxx 2 (hypotetická)

Možnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx do 25 000 tCO2,ekv./rok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x obdobnému xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx XX-XXX.

2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx výroby elektřiny

Specifický xxxxxxx: Modernizace sektoru xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx emisí.

2.2.1 Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxx 0 xxxxxxx x režimu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx přidělování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx spočívá x xxxxxxxx limitu xxxxxxxxx povolenek xx xxxx xxx. 70 % xxxxxxx ekvivalentních xxxxxxxx, resp. 30 % xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ze soukromých xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx financovány xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx historických xxxxx xx výše xxxxxxxxx 12,5 xxx. XXX (xxx 321 xxx. Xx). Xxx tento xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx soutěžní nabídkové xxxxxx.

2.2.2 Varianta 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolenky xx investice pouze xx xxxxxxx zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx (tzv. xxxxxxx). Xxxxx systém xx fungoval xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx projektů xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx povolenky pak xxxxx přiděleny na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

2.2.3 Xxxxxxxx 2

Podpora xxxxxxxxxxx xxxxxxx výroby xxxxxxxxx skrze xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx dotační xxxxxxx), xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx prostředky xxx následně xx xxxxxx ČR čerpat xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.2.4 Xxxxxxxx 3

Nevyužití výjimky xxxxxxxxx alokace emisních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.3 Xxxxxxxxxx nepřímých xxxxxx xxxxxxx EU-ETS xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2.3.1 Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2.3.2 Varianta 1

Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x nastavením maximálního xxxxxx částky xxxxxx xxx kompenzace xx xxxx 25 % xxxxxxx hodnoty xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxx.

2.3.3 Xxxxxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx, aby podpora xxxx xxxxxxx vázána xx xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx kompenzace xx xxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z povolenek x xxxxx.

2.3.4 Xxxxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

2.4 Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx: Zhodnocení a xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxx za xxxxxxx xxxxxxx.

2.4.1 Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxx – minimální xxxxxxxxxxx xxxxx.

2.4.2 Varianta 1

Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx funkce pokut xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx zákonem.

2.5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx problém: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx monitorovacího xxxxxxx Komise DECLARE xxx xxxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx subjektů XX-XXX.

2.5.1 Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX x XX.

2.5.2 Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx systému XXXXXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů.

2.5.3 Xxxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX.

2.6 Prostředek využití xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x Unii

Specifický xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx který xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ČR pro xxxxx solidarity, xxxxx x xxxxxxxxx v Xxxx.

2.6.1 Xxxxxxxx 0

Dražení xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx v Xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.6.2 Xxxxxxxx 1

Využití xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxx plně xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx.

2.6.3 Xxxxxxxx 2

Částečné xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, růstu x xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx.

3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů

Metodické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx správy x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx analýzu xxxxxxx x přínosů (Xxxx-Xxxxxxx Xxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx provedeno vyhodnocení xxx celé období 2021-2030, kdy xx xxxx nutné počítat xxx x xxxxxxx, xxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx hospodářského xxxxxx, x dále xxxx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx). Stejně tak xxx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx času a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx roku 2018 (xxxx. diskontování x xxxxxxxx.)

X xxxxxxxxx dopadů xxxx uváděny xxxxx xxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx hodinové pracovní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených subjektů. Xxx samotný výpočet xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

- Xxxxxxxx sazba xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x sektoru xxxxxxxxxx (ČSÚ) x xxxxxx xxxxxxxx 2018, xxxx 275,78 Xx/xxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 35 %, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 43 %.

- Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (MŽP) je xxxxxxxx xxxx 13. xxxxx (a 14. xxxxx), 5. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx 2018, xxxxx odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxx xx výši 35 %, osobní xxxxxxxxx a xxxxxx xx výši 20 % x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 43 %.

- Xxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx 21 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x 8 xxxxxxxxxx xxxxx denně.

Odhad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx 4 typy xxxxxxxx – xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 2 500 xXX2xxx./xxx, xxxxxxxx s xxxxxxx xx 25 000 tCO2ekv./rok, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) procesy, velká xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xx složitými procesy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx emisí x dále x xxxxxxxxx ročního xxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx);

- příprava xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- xxxxxx x vedení účtu x povolenkami (operace x povolenkami na xxxx, xxxxxxxxx alokace xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx);

- xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx nákup xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ČR xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x za xxxxx xxxx. Xxxx x dispozici toliko xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx dle xxxxxxx (ne úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx) x databáze XXX-XXXX, xxxxx xxxx xxxxxxx x kapitole 1.4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx předpoklady hospodářského xxxxxx x technologického xxxxxx (pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxx x předpovědí xxxx emisních xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx x regulace, xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vytvořeném xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x emisemi, xxxxxx tak existují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx, jelikož povolenky xxxxx obchodní komoditu xxx generis.

Hodnocení dopadů xxxx xxxxxxxx odhady xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cen xxxxxxxxx xx Evropské xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 25,65 Kč/EUR. Xxxxxx dražební xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x době xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx může xxxxx x x xxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výpočty xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx státního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.1 Xxx-xxx malých xxxxxx xx systému XX-XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx: Potřebnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdrojů (xxxxx 2 500 xxxx 25 000 tCO2,ekv./rok) xx xxxxxxx EU-ETS x pohledu xxxxxx xx tento sektor x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dosahování xxxxxxxxxx xxxx ČR.

Pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx celkové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (x rámci XX-XXX), xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x XX, vůči podílu xxxxx malých xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x XX-XXX. X xxxxxxx xxxxxx xx 25 000 xXX2,xxx./xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxx emise x xxxxxx podílu xx xx xxxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabulka x graf.

Rozdělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX-XXX xxx xxxxxxxxx emisí xx xxx 2017 (Xxxxx: XXX)

Xxxxx (xXX2,xxx./xxx)

xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x XXX

xxxxx xxxxxxxx

xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxx na xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xx 2 500 xXX2xxx./xxx

44 315

0,07 %

57

18 %

45

22 %

zdroje od 2 500 xXX2xxx./xxx xx 25 000 xXX2xxx./xxx

1 552 429

2,32 %

139

45 %

147

70 %

xxxxx xxxxxx

65 379 014

97,62 %

113

37 %

80

38 %

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx nemají xxxxxx xx: xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx, xxxxx), dopady ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a ve xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx statistické služby, xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ty xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxx toliko x xxxxxxx cen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx elektřiny xx xxxx xxxxxxxxx trhem XX, zahrnutí xxxx xxxxxxx malých zdrojů x XX xx xx xxxxxxxxxxxx trh xxxxx malý vliv, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx znalosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx XX. Xxxx xxxxxxxxx xx promítá xxxx xx xxxx xxxxx x případě cca 40 % xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx teplo xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx variant 0 a 1 xxxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.23 Xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx relevantní.

Nevyužití možnosti xxxxxx malých zařízení xx xxxxxxx XX-XXX xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolenek xx pro XX xxxxx xxxxxxx nemění.

3.1.1 Xxxxxxxx 0

Nevyužití xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oproti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx XXX ve xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx bezplatné xxxxxxx xxxxxxxx povolenek a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xx xxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxx v xxxx 2018 xxxx 403 Xx/xxx x 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 459 Xx / xxx.

Xxxxxxxx 0 xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxx 890 000 Xx xxxxx.

Xxxxxxxx 0 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx sektorů xxxx XX-XXX a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x dosažením xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx XX-XXX x x tím xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady (viz xxxx xxxxxxxx 1 x 2).

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx ostatní xxxxxxx xxxxx xxxx výjimky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx (uhlíková xxx). Xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spojené x XX-XXX xxxxxxxxxx xx xxx svých výrobků x xxxxxx, může xxxxx x xxxxxxx xxxxxx hospodářských xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx však xxx xxxxx obtížně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xx xxxxxx x provozovatelům, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxx různých xxxxxxxxx (x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx nadále x xxxxxxx XX-XXX) x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provozovatelů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx dopady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uhlíkové xxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xx xxxxxxx x XX-XXX.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx pokles xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.7.1 Xxxxxx dopady xxxxxx xxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxxx xxx XX.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx mírně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxx spojené x XX-XXX mohou provozovatelé xxxxxxxxxx do xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx.

Xxxxxx na životní xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zdrojů xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX x xxxxxxxxx v XX-XXX, xxxxxxx celková xxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dražených xxxxxxxxx.

3.1.2 Xxxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x emisí xx 2 500 xXX2,xxx./xxx xxx zavedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx do XX-XXX.

Xxxxxxxx do 2 500 xXX2,xxx./xxx představují 18 % z xxxxxxxxx xxxxx 309 xxxxxxxx registrovaných x XX x roce 2017 x přitom xxx 0,07 % xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx XX-XXX. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x XX-XXX xxxxx xxxx xxxxx přeřazeny xx xxxxxxx mimo XX-XXX, xxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx až x 44 315 tCO2,ekv./rok, xxx. o 0,07 % (dle dat 2017). XX xxxxx xxxxxxxx cíl x xxxxxxxxx mimo XX-XXX xx roku 2020, xxx. nenavýšit emise x xxxx xxx 9 % xxxxxx xxxx 2005, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx XX xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx 2030 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx motivovaly sektory xxxx EU-ETS (zejm. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx) k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x technologiím. X xxxxxxx xx xx, xx xxxx lze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez zavedení xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx XX x 2 xxxxxxxxx body xxxx xxx x xxxx 2030 spočívající x xxxxxxx emisí v xxxxxxxxx xxxx ETS x 14 % xxxxxx xxxx 2005.24

Xxxx.: Xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxx xxxx emisemi x ročními xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx změna na xxxxxxx xxxxx x xxxx 2005.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx veřejné xxxxxxxx

Xxxxxxxx 1 představuje xxxxxxx xx xxxxxx cca 725 000 Xx / xxxxx, xxx. xxxxxx xxx 160 000 Xx / xxxxx xxxxxx variantě 0. Vynětí xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxxx pro ČR, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx redukčních cílů x xxxxxxxxx xxxx XX-XXX je xx xxxx 2020 xxxxxxx „Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx“25 x x xxxxxx 2021 – 2030 „Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx“26. Každý xxxx má přidělenou xxxxxxx xxxxxx roční xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, může s xxxxxxx „obchodovat“, tzn. xxxxxxxxxxx, xxxx prodat x při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nakoupit, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xx zřejmé x xxxx uvedeného xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx, xxx dle xxxx xxxxxxxx nesplní xxxx 9 – 10 xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tlak na xxxx volné alokace xx xxxx.

Xxx ilustraci: Xxxxx xxxxxx vycházet x xxxxxxxx Komise, xx ČR xxxx x 2 procentní xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx 2030 x 14 % xxxxxx xxxx 2005, xxx., xx 61,91 xxx. xXX2,xxx. x xxxx 2005 je xxxxxxx snížit o 8,67 xxx. tCO2,ekv., xxx xxx XX xxxx x xxx 1,24 xxx. xXX2,xxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxx mezeru xxxxxx x xxx 3,58 % (x xxx 44,3 xxx. tCO2,ekv. x roce 2017). Xxxx xxx pouze xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx XX-XXX v xxxx 2030, xxx xxxxxxxxx však lze xxxxx, xx pokud xx xxxx xxxxxx xxxx jako x xxxxxxx EU-ETS x xxxx 2030, tedy xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 34,7 XXX/ xXX2,xxx., xxx při xxxxx 25,65 Xx/XXX xxxx XX nucena xxxxxxxx alokaci xx xxx 1,1 mld. Xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx malých xxxxxx x XX-XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 40 xxx. Xx. Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx výpočty, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR

Varianta xx agregátně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, záleží však xx xxxx bezplatné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž provozovatelů xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx odhadu a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxx 1 xxx. Xx xxxxx, což xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx 60 %. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx údajů x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisí. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spravovat x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxx x povolenkami xx xxxx, xxxxxxxxx alokace xxxxxxxxx, odevzdání povolenek) x nést xxxxxxxxxx xxxxxxx na ověření xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx mírně xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx negativní xxxxxx xx životní xxxxxxxxx x pohledu naceňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx v XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mimo XX-XXX x XX-XXX, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx limity xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx XX-XXX.

3.1.3 Xxxxxxxx 2 (xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx vyjmutí xxxxxxxx x xxxxx xx 25 000 xXX2,xxx./xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, která xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx XX-XXX.

Xxxxxx xxxxxxxx xx 25 000 xXX2,xxx./xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijetím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxx. uhlíkovou xxxx, xxxxx xx nacenila xxxxxxxxx externality xxxxxxx xx změnou klimatu, xxx. nacenění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx XX-XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxxx subjekty x XX-XXX by byly xx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 25 000 xXX2,xxx./xxx představují 63 % x xxxxxxxxx xxxxx 309 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v XX x xxxxxx xxx 2,38 % xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx EU-ETS. Xxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxx x EU-ETS xxxxx xxxx emise xxxxxxxxx xx sektorů xxxx XX-XXX, xxx xxxxx představovat xxxxxxxx xx x 1 552 429 tCO2,ekv./rok, xxx. x 2,5 % (xxx xxx 2017). Xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx mimo EU-ETS, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx redukčních xxxx x sektorech xxxx XX-XXX xxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 1.

Xxxxxxxxxx xx xx základě usnesení xxxxx x. 6 xx dne 9. xxxxx 2017 prováděna Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx daně) x xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxx 2018. Xxxxxxxx uhlíkové daně xx však ze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx politické xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x emisemi xxxxxxxxxxxx xxxxx xx srovnatelné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xx českého právní xxxx navrhována, xxxxxxxx 2 xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Podrobné xxxxxx zavedení uhlíkové xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx konstrukce x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx uvedené hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx-xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx rozpočty

Varianta 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx 325 000 Xx / xxxxx, xxx. xxxxxx xxx 565 000 Xx / ročně xxxxxx variantě 0.

Dopady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx neutrální dopady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx sektory mimo XXX xx xxxxxxx x XXX. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tzn., xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx mimo ETS.

Dopady xx podnikatelské xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxx pozitivní xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zdrojů xx 25 000 xXX2,xxx./xxx xx představovalo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx 3,4 xxx. Xx xxxxx, tzn. x xxx xxxxxxx x xxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxx xx 25 000 xXX2,xxx./xxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (sledování a xxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxx monitorovacího xxxxx) x přípravu xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx účet x povolenkami (xxxxxxx x povolenkami na xxxx, bezplatná xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx povolenek) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ověření xxxxxxx výkazu xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx neutrální xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx cenotvorbu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uhlíkové xxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx naceňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx dani xxxx zavedeny do xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektřiny xxx xxxxxxxxx emisí.

Státy XX, xxxxx xxxx x xxxx 2013 xxxxx XXX na obyvatele x tržních xxxxxx xxx x roce 2013 xxxxx xxx 60 % xxxxxxx Xxxx, xxxxx využít xxx xx. 10c xxxxxxxx bezplatné xxxxxxxxxxx xxxxxxx výroby xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx transformace odvětví xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výjimky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx xxxx tržní hodnoty xxxxx xxxxxxxxx přidělených xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx být provedeny x souladu x xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx v oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxxx XX do xxxx 2030 x Pařížské xxxxxx. Platnost xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skončí x xxxx 2030. Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxx xx xxxxxx XX xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx z pohledu xxxxxxxxx rozpočtů (možný xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx) a efektivita xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektřiny. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx dopady xx: xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx, xxxxx); xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx; xx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx nemají xxxx xxxxx sociální xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x bezplatně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx elektřiny xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx elektřiny xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxx xxxxxx xxxxx příčinnou xxxxxxxxxx x XX-XXX. Xxxx x xxxxxxx modernizace xxxxxxx v XX xxxx xxx sice xxxx na xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxxx obchodovacím období (2013-2020) jsou povolenky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2009 xx xxxx 2019. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2013 - 2019, x xxxx 2020 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxx 2018 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 103,5 xxx. povolenek v xxxxxxx xxx 15,9 xxx. Kč (0,64 xxx. XXX při xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx 24,956 Xx/XXX). Xxxxxxx xxxxxxx zatím xxxxxxxx xxxxxxxx (dokončených x xxxxxxxxxxxxx) je xxx 31, 5 xxx. Xx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx roční úspora xxxxx x dokončených xxxxxxxx dle energetických xxxxxx xx xxx 2,7 mil. xXX2,xxx./xxx, xxxxxxx se xxxx x konečné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dodány.

3.2.1 Xxxxxxxx 0

Varianta 0 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx výjimky v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx přidělování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx dle požadavků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povolenek xx xxxx xxx. 70 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx. 30 % xxxx xxx xxxx xxx revize xxxxxxxx xx soukromých xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx varianta xxxxxxxxxx xxxx stanovený xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx emisí do xxxx xxxxxxxxx 12,5 xxx. XXX (xxx 321 xxx. Xx). Xxx xxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vypsat xxxxxxxx nabídkové xxxxxx. Xxx xxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

1) splňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, rovného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

2) xxxxxxxx, xxx byly x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx x diverzifikaci xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dodávek, nezbytné xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx zlepšení x xxxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx výroby xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

3) definovat xxxxx, objektivní, xxxxxxxxxxxxx x nediskriminační kritéria xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx, které:

a) xx xxxxxxx xxxxxxx nákladů x xxxxxxx zajišťují xxxxx pozitivní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x, s xxxxxxx xx rozsah xxxxxxxx, dosáhnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxx XX2;

x) xxxx xxxxxxxxxx, jasně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx energii;

c) xxxxxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x

x) xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ani ji xxxxxxxxxx, ani nezvyšují xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx na xxxxxx rozpočet x xxxxxxx veřejné xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx výše možné xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx potenciální xxxxx x xxxxxxxxx xx 4. obchodovací období x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezplatné xxxxxxx xx xxxx výnosu x 40 % xxxxxxxxx povolenek xxxxxxxxxxx xxxx výnos xxx 75,3 xxx. Kč xx xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx minimálně částečně xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx např. xx podporu investic xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ETS xxxx xxxxx x xxxxxxx s cíli xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, případně xx xxxxx xxx část xxxxxx určena xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX-XXX xx xxxxxxxxxxxxxx průmysl. (Xxxxxxxx xx část mohla xxx využita xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx.)

Xxxxxxx na správu xxxxxxxxx alokace představují xxx 3 měsíce xxxxx xx výši 0,25 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx 403 Kč / xxx a 0,1 xxxxxx xxx 459 Xx / xxx. Xxxxxxxx 0 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxx 74 000 Xx / xxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nabídkového řízení xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx x sektoru výroby xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR

Bezplatná xxxxxxx xx xxxxxx modernizace xxxxxxx výroby elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxx výhodu x pohledu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx x EU-ETS nemají. Xxxx prostředků, které xx xxxxx sektor xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx emisních povolenek, xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxx horizontu xxx bude záležet xx kvalitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx 2030 xxx xxxxxx xxxxx xxxx výjimky xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx snižování xxxxx x xxxxxx obchodovacím xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jedná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 0 neumožňuje xxx xx. 10x xxxx. 6 xxxxxxxx investovat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx projekt xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vyšší xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx: x xxxxxxx, xx xxxxxx investice (byť xxxx. xx obnovitelných xxxxxx) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx navýšené xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odpovídající kapacita xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx intenzitou xxxxx.

Xxxxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx současnému xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž spojenou x podáváním xxxxxxx x bezplatnou alokaci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nově xxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxxx hradit xxxxxxx 30 % xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zdrojů, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx přidělení xxxxxxxxx xxxxxxx pro modernizaci xxxxxxx xxxxxx elektřiny xx výši výnosu x 40 % xxxxxxxx xxxxxxxxx ročně xxxxxxxxxxx xxxxxx cca 22,6 mld. Kč. xx xxxx 4. xxxxxxxxxxx období.

Dopady xx xxxxxxx prostředí

Dopady na xxxxxxx prostředí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxx x XX xxxx stejné x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výroby xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 0 však xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vysokými emisemi, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx investičních xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xx xxx alokace xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – např. xxxxxxxx xxxxxx znečišťujících xxxxx. X pohledu xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Je xxxx xxxxx uvést, že xxxx by xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 12,5 mil. XXX (xxx 321 mil. Xx), velké projekty xx xxxxxx být xxxxxxxxx x otevřeném xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx vazba xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xx malé xxx, xxx nemusely být xxxxxxxxx.

X xxxxxxx varianty 0 xxx odhadovat xxx xxxxxxxxxx přidělení xxxxxxxxx alokace xxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx x 40 % xxxxx dražených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx x xxxxxxx 97,9 xxx. Xx xx xxxx 4. obchodovací xxxxxx x snížení xxxxx x cca 8,2 mil. tCO2,ekv./rok.

Korupční xxxxxx

Xxxxxxxx 0 xx xxxxx korupční xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX.

3.2.2 Xxxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx bezplatné povolenky xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xx fungoval xx xxxxxxx soutěžního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx 70 %. Xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx investic, xxxxx zvyšují elektrický xxxxx, nutnost xxxxxxx x xxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zařízení x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx pravidlo xx zejména xxxxxxxxxxxxx xxx investice do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie, xxx xx za xxxxxxxxxxx Xx27 xxxxxx (xxx. plného xxxxxx, xxxxxx ve špičce) xxxx vyřadit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. x xxxx, xxx xx xxxxx vedlo x xxxxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxx elektřiny. Xxxx xx okruh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x XX XXX.

Xxxxxx xx státní xxxxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx bezplatné alokace xx xxxx potenciální xxxxx x povolenek xx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako x případě xxxxxxxx 0.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 0 (74 000 Xx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR

Varianta 1 xxxxxxxxxxx stejně jako xxxxxxxx 0 xxxxxxx xxxxxx x pohledu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Oproti xxxxxxxx 0 xxxx zásadně xxxxxxx xxxxxx promarněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx alokaci bezplatných xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projektů xxx dosahování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 neumožňuje xxx xx. 10x xxxx. 6 směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny, xxxxx investiční xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kapacity, xxxx xx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx emisí. Přesněji xxxxxx: x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxx. xx xxxxxxxxxxxxx zdrojů) vede x xxxxxxxx kapacity xxxxxx xxxxxxxxx, dotčený xxxxxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxx xx zahájení provozu xxxxxxxx xxxxxxxx vyřazena x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxx zásadní změnu xxx administrativní xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, že dojde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na kvalitu x pohledu dosahování xxxxxxxxxxx v xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ucházející xx x bezplatně xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx 0.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XX xxxx xxxxxx x x bez xxxxxxx xxxxxxxx bezplatné alokace xxxxxxx výroby elektřiny.

Varianta 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx vhodném xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pozitivní dopady xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx regulatorními xxxxxxxxx x taktéž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx cíle xxxxxxxx xxxxxxx klimatu. Xxxxxxxx 1 xxxxx představuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oproti xxxxxxxx 0 minimálně v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 12,5 xxx. EUR (xxx 321 xxx. Xx).

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. Rizika xxxx xxxxxx jako v xxxxxxx xxxxxxxx 0.

3.2.3 Xxxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektřiny xxxxx modernizační fond (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přidělením xxxxxxxxx xxxx vydražením xx modernizačního fondu. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x takto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx XX čerpat xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sektoru xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určeny xxx xxxxxxxxxxx sektoru xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx XXX na xxxxxxxxx x tržních xxxxxx v xxxx 2013 xxxxxxxxxxxxx 60 % xxxxxxx EU, xxxxxx xxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podíly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx XXx xxxxxxxx 2003/87/XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Investiční Xxxxx.

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozpočty

Dopad na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je ušlý xxxxxxxxxxx výnos x xxxxxxxxx za 4. xxxxxxxxxxx období stejně xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 0.

Xxxxx státní xxxxxx se předpokládá xxxxxx jako ve xxxxxxxx 0 (74 000 Xx ročně), xxxxxxxx vyšší.  Xxxxxxxx xxxx xx, xx Xxxxxxxxxxxx fond xxxx xxxxx být v XX xxxxxxxxxxxxx i xxx přidělení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sektoru xxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxxx možné xxxxxxxx xxx 31,2 xxx. Xx, xxxxx xxxx x něm xxx XX v xxxxxxx xxxxxx (xxx kapitola 3.7.3).

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx x financování xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podílu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx daný xxxxxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx výboru a XXX. V xxxxxxxxx, xxx EIB potvrdí, xx daná xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx ve směrnici, xxxx členský xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx. Modernizační xxxx xxxx poskytovat x xxxx xxxxx xxxxxxx než xxxxxx (xxxxxx, bankovní xxxxxxx…).

Xxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na podporu xxxxxxxx xx xxxxxx x využívání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx energetických xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x na xxxxxxx spravedlivé xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uhlíku v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx a zvyšování xxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx dopravy, budov, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx žádnou podporu xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se sice x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obdobný nástroj xxxxxxx investic, xxx x větší flexibilitou xxxxxxxxxxx investic. Za xxxxxxxxx xx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podpory xx xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx dle xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojenou x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. dotace) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nově xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx projektových xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x pohledu xxxxxxxxxx modernizace v xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 0.

Dopady na xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx předběžných xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx způsobilé xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, rekonstrukce xxxx CZT x xxxxx xxxxxxxx základny (x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx paliva x xxxxxx emisním xxxxxxxx xx výše 30 % x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx XXX xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).)

Xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx 1 (x v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 0) xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx xx. 10c xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx emisí. Xxxxxxxx xxxxxx: x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxx. do xxxxxxxxxxxxx zdrojů) xxxx x navýšení xxxxxxxx xxxxxx elektřiny, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx provozovatelem bude xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx emisí.

Varianta 2 xxx oproti xxxxxxxx 1 umožňuje xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx emisním xxxxxxxx. Xxxx x dopady xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 1, tzn., xx dotace či xxxx xxxxx podpory xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Samotná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx korupční xxxxxx, xxxxxxx konečným x xxxxxxxxx rozhodujícím xxxxxxxxx xx Evropská xxxxxx.

3.2.4 Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx státní xxxxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxx představuje xxxxxxxxxxx vyšší výnos x xxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xx výše xxxxxx x 40 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 75,3 mld. Kč xx celé 4. xxxxxxxxxxx období. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx musel xxx xxxxxxxxx částečně xxxxxxx xxxxx xxx požadavků xxxxxxxx např. xx xxxxxxx investic xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxx výrobu xxxxxxxxx, xx podporu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxXXX nebo xxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxx x energetiky, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx pro kompenzace xxxxxxxxx dopadů systému XX-XXX xx zpracovatelský xxxxxxx. (Případně xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.)

Xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxx o cca 74 000 Kč xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx 0).

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx negativní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx vyšších xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x menší xxxxxxxx xxxxxxxx modernizační xxxxxxxxx xxx xxxxx tržních xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxx zásadní xxxxxx, xxx efektivně bude x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx může xxx zpětně xxxxxxxxx xx modernizaci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx administrativy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xx čistě xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zpětné xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx prostředky xxx podporu investic x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxx výnosy xxxxxx xxx kompenzace nepřímých xxxxxx xxxxxxx EU-ETS xx zpracovatelský xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx jinak x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spojených xx správou nákupu xxxxxxxx xxxxxxxxx. Sektor xxxx xxx nyní x ohledem na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx spalování xxxxx xxxx emisí xxxxxx nákupem xxxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx prostředí

Dopady na xxxxxxx prostředí nejsou x celkového xxxxxxx xxxxxxx, protože xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XX xxxx xxxxxx x i bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výroby xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx podobné xxxxxx jako varianta 0 xx 2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx modernizace xxxxxxx xx základě posuzování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projektů, xxxxx xx však xxxxxx hrazeny xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx odvislé xx xxxxxx xxxxxx x dražeb x xxxxxxx x cíli xxxxxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezplatnou xxxxxxx. Korupční xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxx, xxxxx by s xxxxxxx x dražeb xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx XXX Xxxx zelená xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xx podporované xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx č. 165/2012 Sb., xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx rozhodnutí).

3.3 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX-XXX xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx problém: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx „úniku xxxxxx“ umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státní podpory, xxxxx mají xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx EU-ETS (výrobci xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x XX-XXX promítají xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x XX-XXX xxxxxxx náklady, xxxxx xxx mohou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, oba xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx k xxxxx podnikům x xxxxxxxxx. Dostupné studie28 xxxxx xxxxxxx, že x úniku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a alokaci xxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx co xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx č. 2012/X 158/04, xxxxx xxxxxxxx kritéria, xx xxxxxxx xxxxxxx Evropská xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xx Xxxxxxx (xxx xxxx) x xxxxxx xx xxxxx vypočítat xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx ceně xxxxxxxx xxxxxxxxx, energetické účinnosti x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxx XX Xxxxxxx):

- Xxxxxx xxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

- Xxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx chemických látek

- Xxxxxx x hutní xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x cínu

- Xxxxxx xxxxx x xxxx

- Xxxxxx xxxxxxxx železa, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx bezešvých trubek

- Xxxxxx papíru x xxxxxxx

- Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

- Xxxxxx x hutní xxxxxxxxxx mědi

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxx xxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vláken

- Výroba xxxxxxxxxx xxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxx

- Xxxx xxxxxxxxxxxx pododvětví ve xxxxxx xxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxxx buničiny

Kompenzační schéma xx svých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX x XXX. Xxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Španělsko, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Finsko x Xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxxx, x Německu, Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx odkázali xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx státy přijaly xxxxxx dokumenty, které xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jsou vždy xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx 2020 (poslední xxxxxxx xxxxx udělovány xx xxx 2020 x xxxx 2021). Xxxxxxxxxx xxxxxxx schémata xxxxxx xxxxxxxx implementována formou xxxxxx, xxx xxxxx xxxx nazvanými jako „xxxxxx“, „předpis“ xx „xxxxx“. Xxxxxxx národních xxxxx xxxxxxxx pravidla xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx. xxxx xxxxxxx (v xxx. XXX)

Xxxxxxxx xxx. xxxx podpory xx xxx (x mil. XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx x dražby xxxxxxxxx x xxxx 2016 (xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx. XXX)

Xxxxx kompenzací xx xxxxxxxx*

Spojené království

127 (xxx roky 2013-15)

14,5-56

2013-2020

419

3,5-13,4 %

Xxxxxxx

756 (2013-15)

203-350

2013-2020

846

24-41 %

Xxxxxx

113 (xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na ceně xxxxxx)

38

2013-2020

107

35,5 %

Xxxxxxxxxx

156 (2014-15)

78

2013-2020

142

55 %

Xxxxx

160 (2015-18)

40

2013-2020

147

27,2 %

Xxxxx

13.1

1-3

2014-2020

21

4,7-14,3 %

Xxxxxxxxx

250

35

2014-2020

65

53,8 %

Xxxxxxx

364

61

2015-2020

231

26,4 %

Finsko

149

30

2016-2020

71

42,3 %

Xxxxxxxxx

5 (2013-15), 106 (2016-20)

1-3, 6-25

2013-2020

365

0,3-0,8 % 1,6-6,8 %

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx, které představuje xxxxx pro možné xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nezavádí. Xxxxxxxx Sdělení je xxxxxx x xxxxxxxxxx xx 31.12.2020 x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2021, xxxxx xxxxxx vydáno nové Xxxxxxx Xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx EU) a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dražeb x xxxxxxx x cíli xxxxxxx ochrany klimatu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx kompenzace xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx část výnosů x dražeb xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx: územní samosprávné xxxxx (obce, kraje); xx xxxxxx x xxxxxx diskriminace x xx xxxxxx x xxxxxxxx žen a xxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx státu, xx xxxxxxxxxxxx.

3.3.1 Xxxxxxxx 0

Ponechání xxxxxxxx x zákoně xx xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx regulatorní xxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 383/2012 Sb. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX zavést xxxxxxx xxx odvětví, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx do xxx elektřiny. Kompenzace xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oxidu xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výroby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx státní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx podpora xx xxxxxxx státního rozpočtu, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx varianta 0 xxxxxxxxx parametry xxx poskytování xxxxxxx x výše xxxxxx xx tak xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx 25 % výnosů x povolenek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 0 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 zvýšené náklady xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxx (xxx xxxx xxxxxxxx 1).

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx konkurenceschopnost XX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxx státní xxxxxxx xxxxxxxx, lze v xxxxxx xxxxxx identifikovat xxxxxx na konkurenceschopnost xxxx (vždy xx xxxx záleželo xx xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxx):

- xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx průmyslové xxxxxxx, x rámci XX xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx vydány xx zvýšení konkurenceschopnosti XX x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ekonomiky;

- x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podpora xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x umělých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x naopak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx je však xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x do xxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxx. X ohledem xx xx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenu emisních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx možností xxxxxxxxxx nepřímých nákladů xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx prostředí

Případná xxxxxxx xxxx taková xx xxxx vždy xxxxxxxxxx - představuje xx xxxxxx míry xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vůči xxxxxxxxxxx, které zvýšenou xxxx elektřiny xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx více, xxx xxxxx – xxxxxxxxxx xxx 2 000 MWh xxxxx xxxxxxx xxxx xx 1 MWh, odběratelé xxxx 500 – 2000 XXx xxxxx x 11 % xxxx, xxxx 20-500 XXx x 56 % xxxx a xxxxxxxxxx do 20 XXx platí 2,5 xxxxxxx xxxx xx 1 XXx (xxxxxxxxx xxxxxxxx průměrů cen xx xxxxxx 2008-2017).

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory, x případě xxxxxxx xxxxxxx podniků xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podniků.

Sociální dopady

Případná xxxxxxx xxxx hypoteticky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx elektřiny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx průměrně xx xxxxxx 2008-2017 x 0,6 až 2,02 Xx/xXx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tedy xxxxxx nákladů xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx menších xxxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx znatelně liší xxx velikosti odběru xxxxxxxxx. Xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx energetické xxxxxxx pojednány x xxxxxxxx 3.7.1.

Dopady xx xxxxxxx prostředí

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx cílů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx v podobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx podporou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektů xxx xxxxxxxx ekvivalentních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx dosažení xxxxxxxxxx xxxx XX, xxx xxx redukce emisí xxxxxxx x XX-XXX xxxx zachován.

Korupční xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx korupční xxxxxx xxx administraci xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3.3.2 Xxxxxxxx 1

Xxxxxx zmocnění x xxxxxx x nastavením xxxxxxxxxxx limitu částky xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx. Jedná xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení tak, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kritériím xxx xxxxxxxxx slučitelnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX.

Xxxxxx se budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx měl být xxxxxxx xx úrovni XX xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxx XX (x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx). Níže xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odhady xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxx varianta upravena xx konkrétní podoby, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx nařízení vlády, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, samotná podpora xx byla vyplácena xxxxxxxxxx trhu (XXX, x.x.), prostředky xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx skrze Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, xxxxxxx se xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, (xxx. je na xxxxxxxxxx vlády, zda x v jaké xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx).

Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 0, významnost dopadů xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx 0).

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozpočty

Dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx vyplacená xx celý xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx reflektuje xxxxxxxx 1. Xxxxxx při xxxxxxxx svých pokynů xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx mimo jiné xxxx xxxxxxxx užitečnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx. 10x odst. 6 xxxxxxxx nově xxxxx, xx pokud xxxxxxx xxxxxxx stát xx xxxx 2018 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx spotřebitele, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx musí xxx xxxxxx uvedeny xxxxxxxxx x tom, zda xxxx náležitě xxxxxxx xxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uhlíku xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dle xx. 10 odst. 5) xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx vlivů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx a x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ovlivňují xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu), xxx. xxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx 50 % povolenek xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxx pohybovat xxxxx cca 31 xxx. Kč xx xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato výše xx však xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx (ve výpočtu xx xxxxxxxxxxx odhad xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 25,16 XXX/XXX, xxxxx 25,65 Xx/XXX). Zároveň xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx základě vývoje xxx emisních povolenek x xxxxxxx faktorů, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx na xxxxxx XX. Xxxxx průmyslu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dosahovat xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x+2, xxx., xx xxxxxxxxx rokem xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x, x xxxxxxxxxxxx xxxx (x+1) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o kompenzace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxx (x+2) a x xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxx rozhodovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (OTE, a.s.), xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx x xxxxxxxxxx výdaj (xxx. je na xxxxxxxxxx xxxxx, zda x x xxxx xxxx xxxxxxxx kompenzace xx xxxx xxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 by xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx XXX a XXX, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nároky.

OTE, x.x. xxxxxxxx náklady x xxxx sta tisíců xx xxxxxxxx xxx. Xx x xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXX, x.x. xxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxxxxxxxx xxx nároků xx xxxxxx státního xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx budou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx se x xxxxxxxxxx výdaj xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx vyčleněných prostředků xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxx pro daný xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx výdaj xxxxxxx xxxxxxx kategorií xxxxxx x dražeb xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X obecné rovině xxxx pak xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 0 při xxxxxxxx kompenzačního schématu.

Dopady xx podnikatelské xxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx analogické xxxx xx xxxxxxxx 0 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schématu.

Sociální xxxxxx

X xxxxxx xxxxxx xxxx xxx dopady analogické xxxx ve xxxxxxxx 0 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 0 xxx zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx rizika

V obecné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx variantě 0 xxx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxxxx.

3.3.3 Xxxxxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx podporu opatření xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxx 25 % xxxxxxx hodnoty xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xx o upřesnění xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxx, xxx xxxx vyhovovalo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx slučitelnosti podpory x jednotným xxxxx XX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx upřesnění, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx operátorem xxxx (XXX, a.s.), xxxxxxxxxx xx byly xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu.

Oproti variantě 1 xx varianta 2 relativně xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xx kompenzace xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx snižování emisí. X xxxxxxxxx oblastech xx xxxxxxxx 2 xx analogické xxxxxx xxxx xxxxxxxx 0, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schématu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 2 (xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxx zvýšených xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx správy x souvislosti x xxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (oproti xxxxxxxx 0).

3.3.4 Xxxxxxxx 3

Xxxxxxx zmocnění pro xxxxxxxxxx nepřímých xxxxxx x zákoně.

Bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx případné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx využity x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx změny klimatu x energetiky (xxxxxxx xx xxxxxxxxx účelového xxxxxx xxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx konkurenceschopnost XX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx nemá xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR.

Analogicky x xxxxxxxxx 0, 1 x 2 lze x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx:

- xxxxxx xxxxxxxxxxx nevýhodu xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- finanční xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx přispělo xx zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xx, xx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx x řadě států x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx období, xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx možností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poptávkové xxxxxx xxxx x elektřinou x rámci ČR (xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx vysokých nákladů (xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxxxxxxxxxx. Oproti variantě 0, 1 a 2 xx xxxxx xx xxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx domácnosti, tak xxxxxxxxxxxxx sektor.

Dopady na xxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků pro xxxxxxx cílů politik xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx by případné xxxxxxxx xxxx negativní xxxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX, xxx xxx redukce xxxxx sektorů v XX-XXX bude zachován.

Korupční xxxxxx

Xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx způsobu naložení x xxxxxx x xxxxxx.

3.4 Xxxx pokut xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx problém: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx správní xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx povolenky xx xxxxxxx revidovat výše xxxxx za přestupky, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx naplňování ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinností (§18 x §19 xxxxxx x. 383/2012 Xx.).

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x sankcích xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX provozovatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (§18 odst. 1, xxxx. c) x x)). V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy xx jedná o xxxxxxxxxx ustanovení §19 xxxx. 1, xxxx. x), xxx 1 – xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx množství xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxx schváleným xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x grafu x kapitole 3.1, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pohybují v xxxxxx tisíců xx xxx xxxxxx xXX2,xxx./xxx. Xxxxxxxxxxx tabulka xxxxxxx xxxx, za xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nevykázat xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2 xxx. Kč xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

xxx

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

xxxx za xxxxxxxxx v EUR

17,06

18,62

20,18

21,74

23,3

25,58

27,86

30,14

32,42

34,7

cena xx xxxxxxxxx x Xx (25,65 Kč/EUR)

438

478

518

558

598

656

715

773

832

890

2 500 xXX2

667

611

564

524

489

445

409

378

351

328

25 000 xXX2

67

61

56

52

49

45

41

38

35

33

50000 tCO2

33

31

28

26

24

22

20

19

18

16

500000 tCO2

3,3

3,1

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,9

1,8

1,6

1 000 000 xXX2

1,7

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,9

0,8

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx §18 xxxx. 2 xxxx. b) x §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x EU-ETS. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxx minimálně xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxx xxx nakoupit.

Varianty xxxxxx xxxxxx xx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podnikatelské xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx, kraje), xxxx xxxxxxxx nemají xxxxxxxx dopady, dopady xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx žen x xxxx, xx výkon xxxxxx statistické služby x xx xxxxxxxxxx xxxx obranu xxxxx.

3.4.1 Xxxxxxxx 0

Zachování xxxxxxxxx xxxx pokut – xxxxxxxxx regulatorní xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx rozpočet x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na veřejné xxxxxxxx, xxx četnost xxxxxxx xxxxxxxxx pokut xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx pohybovaly x xxxx miliónů. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx je menší, xxxxxxx xx může xxxxxx x podniky x insolvenci. V xxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx.

Xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx nebo nevykazují xxxxx, xxxxxx vůbec xxxx (plně) xxxxxxxx xx systému EU-ETS, xxxxxx xxxxxxxxxxx motivace xxxxx xxxx závazky xxxxxxxxx životní prostředí. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx rizika x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx pokuty.

3.4.2 Xxxxxxxx 1

Zvýšení pokut xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx rostoucí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X tabulky výše xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 2 000 000 Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nakoupit xxxx xxx 25 000 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx emisí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pokutu xxx xx xxxxxx xx xxxx měsících namísto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolenek. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx 500 000 emisí x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx již xx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hranici, xxx se „xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx emise, dostatečně xxxxxxx x xxxxxx xxx bude plnit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx. Cílem xx, aby xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx do výše xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 0.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 je adekvátní xxxxxxxx provozovatelů neporušovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolenky, xxx xx xxxx xxx xx následek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx rizika

Varianta 1 xx srovnání x variantou 0 x sebou nese xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyšší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výši xxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxx xxxxxx výši.

3.5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zavedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx XXXXXXX xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx XX-XXX.

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx určující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x EU-ETS x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx administraci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx povinností xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx XX ETS i xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Systém xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x časově xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx automatizovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentů, xxxxx xxxxxx xxx zaměstnanců. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx využívat x spravovat xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx eliminovat xxxxxxx xxxxxxxx poštu xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx zvážení xx využití systému XXXXXXX xxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxx xx xxx x dispozici xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx legislativně problematické xxxxxx xxxxx systém xxx xxxxx digitalizaci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxx XX-XXX. Xxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánů, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx skrze xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úkonů. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxx běželo x xxxxxxxx formě (xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx).

X případě využití xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zahrnovaly xxxx xxxxx a údržbu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx druhou xxxxxx by bylo xxxxx xxxx digitalizovat xxxxxxx xxxxx x xxxxx XX-XXX. MŽP xxxx nepovažuje tuto xxxxxxxx momentálně xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx konkurenceschopnost ČR, xxxxxx samosprávné xxxxx (xxxx, kraje), xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x mužů, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

3.5.1 Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX x ČR.

Dopady xx xxxxxx rozpočet x ostatní veřejné xxxxxxxx

Xxxxxxxx 0 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx ulehčení xxxxxxxxxxxx xx straně XXX x tedy nepředstavuje xxxxxxx xxx snížení xxxxxxxxxxxxxxx zátěže.

Dopady xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x XX-XXX. Xxxxxxx je přehlednost x xxxxxxx podávaných xxxxx, které xx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx řízení.

Korupční xxxxxx

Xxxxxxxx 0 x xxxxxxxxx x variantou 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx v XX-XXX, xxxxxxxxxxx emisí a XXX.

3.5.2 Varianta 1

Xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů x XX-XXX xxx xxxxxxx xxxxx podání xxxxxxxxxxxxxx plánů, žádostí x bezplatnou xxxxxxx xxxxxxxxx x roční xxxxxx xxxxx. Zároveň xxxxxxxx elektronizaci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ročního výkazu xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx rozpočty

Varianta 1 x porovnání x xxxxxxxxx 0 xxxxxxx xxxxxxx marginálního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx straně XXX v závislosti xx množství subjektů, xxxxx xx systém XXXXXXX využívaly. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx značně nepřehledný xxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx 0 xxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x EU-ETS xxx xxxxxx dobrovolného xxxxxxx xxxxxx nástroje. Xxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx omezené xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx lze systém xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx 0 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxx xxxxxxxx v XX-XXX, xxxxxxxxxxx xxxxx x MŽP x xxxxxxxxxx xx množství xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx XXXXXXX využívaly.

3.5.3 Xxxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX xxx xxxxxxx xxxxx podání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x bezplatnou xxxxxxx xxxxxxxxx x roční xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx elektronizaci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (xx stejném xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx 1).

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2 přináší xxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx správní xxxxxx. Varianta 2 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 0 x 1 xxxxx představuje xxxxx snížení xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx straně MŽP.

Dopady xx xxxxxxxxxxxxx prostředí

Varianta 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojené se xxxxxxx xx straně xxxxxxxx x EU-ETS x xxxxxxxxxxx emisí, xxxxxxx xx však xxxxxxxxxx s ohledem xx omezené xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxx využít. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx seznámit se xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx nemají xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 0 x 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x XX-XXX, xxxxxxxxxxx emisí a XXX.

3.6 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, skrze xxxxx xxxxx monetizovány xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx solidarity, xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x Unii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx republiky, Estonska, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Slovinska x Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx povolenek x xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) na snížení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx klimatu x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x demonstračních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx závazek Xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx vývoj xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úrovně xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx zalesňování x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx; na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxx x xxxxxx zemích;

d) xx zachytávání XX2 x lesních porostech x Unii;

e) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ukládání XX2 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx x xx třetích xxxxxx;

x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx ty xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nízké xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xx financování xxxxxxx x vývoje x xxxxxxx energetické účinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxx, jejichž cílem xx xxxxxxx energetickou xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx izolaci nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x domácnostech x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XX XXX;

x) na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, včetně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx klimatu;

k) na xxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x cílem xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, především v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx partnery.

Ve třetím (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx možné xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxx xxxxxx 2021 – 2030 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Modernizačního xxxxx, xxxxx který xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Varianty nemají xxxxxx xx: xxxxxx xxxxxxxxxxx celky (xxxx, xxxxx); xxxxxxxxxxxxx prostředí; xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx; na výkon xxxxxx statistické služby; xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx dále sociální xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

3.6.1 Xxxxxxxx 0

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx solidarity, růstu x xxxxxxxxx v Xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx dražební xxxxxxx.

Xxxxxx xx státní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx solidarity xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxx 59 xxx. Kč xx xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx, tento xxxxx xxxx být v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účely x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x odhadu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (25,16 XXX/XXX, xxxx 25,65 Xx/XXX).

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx MŽP x xxxxxxx, jako x současném obchodovacím xxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx tyto xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx na nízkouhlíkovou xxxxxxxxx. Xxxxxx však xx xxxxx konkrétního xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem. Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálku, nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx specificky xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Obecně xx x xxxxxx dražeb xxxxxxxxxx xxxxxxx MŽP Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx dle xxxxxx č. 165/2012 Sb., případně přichází x úvahu xxxx xxxxxxx dle xx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx solidarity xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyššímu xxxxxx xxxxxxxxxx dostupných pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x nástroje xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 0 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.6.2 Xxxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, růstu x propojení v Xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx na xxxxxx rozpočet a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx povolenek xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výnos xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx cca 59 xxx. Kč xx xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx, nicméně xxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxx tak xxxxxxx pro určené xxxxx (xxx výše) x nemohly by xxx xxx xxxxxxx xxxxx. Ve xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxx prostředky xx xxxxxx xxxx čerpány xxxxx Modernizační xxxx x xxxxxxx by xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (byly xx xxxxxxxxx xxxxx XXXX).

Xxxxxxx xx správu xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx agend XXX, XXXX, MF x XXX, správa xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (na xxxxxx XX), xxx xx xxxxxxx v kapitole 3.7.3.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx oproti xxxxxxxx 0 neliší, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ceny xxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxx je, xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx být x XX xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro modernizaci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx 31,2 xxx. Xx, xxxxx xxxx x něm pro XX xxxxxx. Modernizační xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx než dotace (xxxxxx, bankovní xxxxxxx…).

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx konkurenceschopnost XX

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx varianty 0, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx fond xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 0.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx představují určitá xxxxxxxx xxxxxx, nicméně xxxxxxxx rozhodujícím subjektem x případě varianty 1 je Evropská xxxxxx.

3.6.3 Xxxxxxxx 2

Částečné xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx solidarity, růstu x xxxxxxxxx v Xxxx x xxxxx xxxxxxx dražební xxxxxxx x částečně xxxxx Xxxxxxxxxxxx fond.

V rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxx rozhodnuto, xx 50 % povolenek xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx národní dražební xxxxxxx a 50 % xxxx převedeno xx Modernizačního xxxxx, x něhož xxxxx xxxxxxxx čerpány xxxxxxxxxx xxxxxxxx popsaným x xxxxxxxx 3.7.3.

Xxxxxx xx xxxxxx rozpočet a xxxxxxx xxxxxxx rozpočty

Náklady xx správu budou xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx MŽP, XXXX, XXX a XX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, správa xxxx xxxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxx XX), jak xx xxxxxxx v kapitole 3.7.3.

Xxxx výnosů xxxxxxxx xxxxxxxx bude celkem xxxxxxxxxxxx xxx 29 xxx. Kč, xxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx. Výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx SFŽP (Xxxxxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxx 29 xxx. Xx.

Xxxxxx na mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 0 a 1, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x vymezenými účely xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxx prostředí

Stejné jako x xxxxxxx xxxxxxxx 0 x 1.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxx korupční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v případě xxxxx převedené do Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je Xxxxxxxx komise.

3.7 Obecné xxxxxx systému EU-ETS x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx minimální xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 3.7.1 xx 3.7.4 popisují xxxxxx implementace xxxxxxxx, x dále rozvíjejí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Samotný xxxxx xxxxxx nemá xxxxxxx tyto dopady xxxxxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxxxxxxx xx x nutnou xxxxxxxxxxxx xxx odchýlení xx xxxxxxxx.

3.7.1 Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX-XXX relevantní pro XX

X této kapitole xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopady EU-ETS x xxxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Jde o xxxxxxxx dopady xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblastech xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx mezirezortního připomínkového xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx níže xxxxxxx odhadované xxxxxx xxxxxxxxx variant, xxx xxxxxxxx 4. Predikovat xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx existuje predikce Xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xx světle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx bude xxx xxxx případný xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XX, xxxxxx xxxxxxxxx xx rezervy xxxxx xxxxxxxxx a její xxxxxxx, xxxx znám xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dražeb, xxx xxxxxx povolenek x Xxxxxxxxxxxxx fondu. Xxx xxxxxxx výnosů xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xx Evropské xxxxxx (25,16 XXX/XXX) x xxxxxxxx kurz 25,65 Xx/XXX.

Xxxxxxxx celkových výnosů x xxxxxxxx povolenek xxx ČR x xxxxxx 2021-2030 (x xxx. Kč) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 25,16 XXX/XXX

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx XX (xxxxxx 50 % povolenek pro xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx)

Xxxxxx x 50 % povolenek xxx účely xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx určené xxx xxxxxxxxxxx sektoru výroby xxxxxxxxx x xxx. xxxx (čerpáno skrze Xxxxxxxxxxxx fond)

Jádro xxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

125

29

75

31

0,3

Xxxxx: Evropská xxxxxx, XXX

X xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x výnosu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x 12 xxx. Xx xx 8 xxx. Xx xxxxx. Xxx xxxxxxx, výnosy x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx letectví jsou xxxx plně xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xx, že xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx tabulce počítáno.

Rozdělení xxxxxxxxx výnosů xxx xxxxxxxx v xxxxxx 2021-2030 (x xxx. Xx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, cena xxxxxxxxx 25,16 XXX/XXX

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx (x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx průmyslu)

94 – 125

x xxxx XXX (XXXX) (xxxxxxx vázané)

40

z xxxx MPO (xxxxxxx xxxxxx)

40

x xxxx XX (xxxxxx xx. xxxxxxxx)

45

x xxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx)

-31

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx (účelově xxxxxx)

135

x toho xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

75

x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx

29

x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx fondu

31

Zdroj: Evropská xxxxxx, XXX

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx XX-XXX xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx MŽP. Xxxxxx xxxxxxxxx 4 plné xxxxxx v 13. xxxxx x xxxxx xxxxxx xx 14. xxxxx (průměrně x 5. stupni), xxxxxxx xxxxxxx xxxx tvoří xxx 4,2 mil. Xx xxxxx. Personální xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR

Přímé xxxxxx xx konkurenceschopnost xxxxxxx XX-XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Dopady xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx subjektů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxxxx promítat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx (pojednáno xxx xxxxxxxx 1.4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů). Xx 4. obchodovacím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolenek x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx konkurenceschopnost oproti 3. období. Xxxxxxxx xxxxxx však xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxx. xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx trhů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uhlí), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhů atd.

Dle xxxxxx ceny xxxxxxxxx (XXX – pro xxxxxxxxxxx xxxxxx) od Xxxxxxxx xxxxxx xxxx 3. xxxxxxxxxxx období x letech 2019 x 2020 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 20 xx 22 EUR xx xxxxxxxxx. Xx 4. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx 17 XXX x její xxxxxxxx xxxx do xxxx 2030 až xx 30 EUR.

Naopak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx očekávaný xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podpory xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně v xxxxxxx xxxxxxxxxx nepřímých xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podpořených subjektů (xxx xxxxxxxx 3.3).

Xxxxxx xx podnikatelské prostředí

Způsob xxxxxxx xx popsán x metodických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podnikatelů a xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

Xx 4. xxxxxx se xxxxxxx roční administrativní xxxxx xxxxxxxxxxx 26,9 xxx. Kč xxxxx x xxx 1 xxx. Kč z xxxxxx vyjmutí malých xxxxxx xxx xxxxxxxx 3.1.2.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx rok v xxx. Xx x xxxx 2018

(Xxxxx: XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů)

velké xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxxx procesy

zdroje xx 2 500 xXX2xxx./xxx do 25 000 tCO2ekv./rok

zdroje xx 2 500 xXX2xxx./xxx

xxxxxx (xx rok)

10,4

5,7

9,1

1,7

26,9

Dopady xx xxxxxx samosprávné celky (xxxx, kraje)

Systém XX-XXX xxxx přímé xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nepřímo jsou xxxxxxxx stejně xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dalších výrobků.

Systém XX-XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průmyslem xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx centrálních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.4, ačkoliv xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX-XXX, hodnocení xxxxxx xxxxxx předpokládá, xx xxxxxx EU-ETS xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx sociální xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx roste ohrožení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx chudobou. Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx:

- Xxxxxx xxxxxxxxxx definicí v XX xxxxxxxxxxx xxxxxxx: „Xxxxxxxxxxx chudoba nastává xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx vytopit xxx xx xxxxxxx 18 xx 21 °C xx cenu, xxxxxx xx xxxx finančně xxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx.“

Xxxxx xxx Xxxxxxxxx to je 3,8 % xxxxxxxxxx XX, xxxxxx x XX xx 8,7 % v roce 2016.

- Xxxxxx XXXX „Xxx xxxxxx xx xxxxxx taxes on xxx affordability xx xxxxxxxx xxxxxx“ x xxxx 2017 zkoumá xxxxx energetických xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx domácnosti. Xxxxxx EU-ETS sice xxxx xxxxxxxx energetickou xxxx, jeho xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro domácnosti, xxxx. rizika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXX

Xxxxxxxx 10 %

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx 10 % x xxxx x příjmu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx decilů

RPL

Relativní míra xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx příjem xxxxxxxxxx xx odečtení nákladů xx energie spadne xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (60 % xxxxxxxxxxx xxxxxx domácností x xxxx zemi)

LIHCS

Podíl xxxxxxxx příjmu x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx XXX x RPL – xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Dle XXX cca 23 % xxxxxxxxxxxxxxx domácností x ČR xxxx xx energie xxxx 10 % xxxxx xxxxxx, dle XXX xxx 17 % xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pod 60 % mediánového xxxxxx. V kombinaci XXXXX (nejpřísnější indikátor) xxx 14 % xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx tak lze xxxxxxx, že v xxxxxxxxx s XX xxxx ČR xxxx xxxxx zasažena energetickou xxxxxxxx xxxxx základní xxxxxxxx, xx druhou xxxxxx je potřeba xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx měření xxxxxxx xxxxxx skrze xxxxx populace x xxxxxxx pod 60 % xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx takového x populaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxx xx potřeba xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je v XX relativně závažný xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ve 4. období. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x kapitole 3.2 x 3.3 xx proto xxxxxxxxx x pozitivnějšími xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zahrnuje více xxxxxxxx x EU-ETS x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podmínky x xxxxx xxxxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxx 40 % xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx teplo od xxxxxxxx.29 Xxxxxxx xx xxxx xxxxx výrobu xxxxx xxxxxxxxxxxx skrze xxxxxx podporu.

Dopady xx xxxxxxxxxxxx

Xxx xx uvedeno x kapitole 1.4, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx EU-ETS, xxxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx, xx rostoucí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX-XXX x ČR xx xxxxxxx považovat xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx x xxxx xx facto xxxxxxxx xxxxxxx emisí skleníkových xxxxx xx subjektů x XX-XXX (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx x kolik xxxxxxxx xxxxxxxxx), skrze xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pak xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx XX-XXX. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 2005 x 2016 xxxxx xx xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x 12 % za xxxxx xxxxxxxxx, o 5 % x xxxxxxxxx xxxx EU-ETS x x 18 % x xxxxxxxxx v XX-XXX. Zpracovatelský xxxxxxx xxxxxx emise x 34 % a xxxxxxxxxxx o 20 % x xxxx 2016 oproti 2008 (Xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hospodářská xxxxx x letech 2008-2013, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx EU, xxxxxxx x xxxxxxx XX xxx po dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v XX-XXX xxxxxxx výše. XXX bylo x xxxxxx xxxxxxx v xxxx 2016 x 8 % xxxxx, xxx x xxxx 2008 (růst xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx až v xxxx 2014). Xxx Xxxxxxxxx politik xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx OECD x xxxxxxxxx roku xx xxx řady xxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx (např. xxxxx xxxxxxxx uhlíkové xxxx) x taktéž xxxx xxxxxxxxxx xxxx. OECD xxxxxxxx celkovou xxxxxxxxx xxxxx30 xx emise xxxxxxxxxxxx plynů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 XXX/xXX2xxx., který xx xxxxxxxxxxxx spodní xxxxxxx xxxxxxxxx celosvětových xxxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx 60 XXX/xXX2xxx. v xxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nákladů xxx xxx 2030, xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x Pařížské úmluvy x xxxxxxx klimatu. Xxxxxxxx xxxx benchmarku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akumulací xxxxxxxxxxxx xxxxx v atmosféře, x xxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxx x s xx spojenými náklady.

V xxxx 2015 xxxx xxx XXXX v XX naceněno 79 % xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nad 5 XXX xxx 67 %, nad 30 XXX 15 % x nad 60 XXX 15 %. X sektoru výroby xxxxxxxxx xx je 96 % xxxxx xxx 5 XXX (xxxxx xxxx xxx 30 XXX); x xxxxxxxx 50 % xxx 5 XXX; xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 60 EUR xx tunu xxxxx x xx x 93 %. Xxx 30 XXX xx xxxx emise v XX není naceněno 70 % xxxxx xxxxx skleníkových xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx k xxxxxxxx xxx x xxxx

Xxxxxx EU-ETS nemá xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx.

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx XX-XXX xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx EU-ETS s xxxxx přímo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x dražeb xxxxxxxxx xxxx xxx státem xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxx a energetiky.

Dopady xx bezpečnost nebo xxxxxx xxxxx

Xxxxxx EU-ETS xxxx dopady na xxxxxxxxxx nebo obranu xxxxx.

3.7.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sektorům xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxx sektorům xx stacionárními xxxxxx x XX-XXX xx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně. Xxxxxxxx xxx bezplatnou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx * xxxxxxxxx * xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xx xx, xxxxxx xxxxx únik xxxxxx a ty, xxxxxx únik uhlíku xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx budou xx xxxx 2026 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 30 % xxxxxxx, xx xxxx 2030 pak xxxxxxxx příděl povolenek xxxxxxxx na nulu.

Sektory xxxxxxxx únikem xxxxxx xxxxx v příštím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 100 % xxxxxxx. Seznam xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (XXX) xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnicí. Úprava XXX xxx 4. xxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxx / xxxx xxxxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx (třetím) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx,31 pro 4. xxxxxxxxxxx období (2021-2030) xxxx na CLL xxxxxxxx odvětví xxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxxxxx * xxxxxxxxx xxxxx &xx; 0,2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 44 xxxxxxx, xxxxxx xxx 170 odvětví x xxxxxxxxxx xxxxxx.32 Xxxxxxxx xxxxxxx měla možnost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nároku xx xxxxxxxx xx CLL, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx seznamu. Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xx xxxxx xxxx 2018.

Xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx – xx 1. ledna 2012 (xx xxxxxxxx xxxxxxx XX-XXX pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx) xx konce xxxx 2012 byla těmto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 97 % xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx 2013 xx těmto xxxxxxxxx přidělena xxxxxxx xxxxxxx xx výši 95 % xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx podíl xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxx přidělovány povolenky xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx 2021 xx xxxx xxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx letectví aplikovat xxxxxx redukční faktor, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx. 2,2 % xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx: xxxxxx xxxxxxxxxxx celky (xxxx, xxxxx); xx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx; na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxx obranu státu. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx korupční rizika. Xxxxxxx xxx xxxx.

Xxxxxx xx státní rozpočet x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povolenek, a xxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxxxx xxxx v xxxxx XX xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx stejně. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx. Xxxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx relativně xxxxxxxxx vůči třetímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx období xx XXX xxxx, xxx x xxxxxxx x xxx vypadnou. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxxxx dotkne především xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx bezplatné xxxxxxx. Přidělování bezplatných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxx xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx dopady

Dopady xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x CLL mohou xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx. Nepředpokládají xx xxxx rozsáhlé xxxxxx xx zaměstnanost.

Dopady xx xxxxxxx prostředí

Bez xxxxxxx xxxxxx, mezi xxxxxxx xxxxxx systému EU-ETS xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx špinavých xxxxxxxxxxx xxxxxx emisně efektivnějším xxxxxxxxxxxx x případech, xxx se xxxxx x substituty (xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx produktu). Xxx studie OECD x xxxx 201733 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontraproduktivní xxxxxx na cíle xxxxxxx – v xxxxx xxxxxxxxx alokace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx intenzívní xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skrze bezplatnou xxxxxxx, x přestože xxxx xxxxx emise, xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx XX-XXX vyšší xxxxxx. Xx ovlivňuje xxxxxxxxx konkurujících xx xxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx špinavými xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady x xx xxxxxxxxxx xxxx z pohledu xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alokace ve 4. období xxxxxxxx xxxxxx 3. xxxxxx, xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3.7.3 Xxxxxxxxx správy Xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxx XX-XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx XX-XXX xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 4. xxxxxxxxxxx období. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx odvádějí povinné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxxxxx xxxxx x modernizačního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nastavené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnicí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx bude Xxxxxxxxxxxx xxxx financován, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx bude xxxxxxxx xxxxxxx vybraným xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx delegovaný xxx xx xxxxx xxxx 2019.

Xxxxx xxxx xxxxxx XX způsobilý x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx má xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředků x dále xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx vložených xxxxxxxxx, nedochází xxxx x soutěžení o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx získané x xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx projektů xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Správou xxxx pověřen xxxxxxx xxxxx Ministra xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx XX), která xxxx xxxxxxx ze dvou xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx MPO a xxxxxxx zástupce XX. Xxxxxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxx osob xx Xxxx Modernizačního xxxxx (xx xxxxxx XX), xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx Modernizačního xxxxx (XX) a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx navržených projektů x xxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpořených xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Modernizačního xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxx XX, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx výlučně xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx skrze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx připomínkového xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx nemá xxxxxx xx: územní samosprávné xxxxx (obce, xxxxx); xxxxxxxx dopady; xx xxxxxxxxxxxx; ve xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; na xxxxxxxxxx xxxx obranu xxxxx.

Xxxxxx xx státní xxxxxxxx x ostatní veřejné xxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxx xx. 10 xxxx. 1. xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 % z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lety 2021 – 2030, x xxxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxxxxx finančními xxxxxxxxxx. Modernizační xxxx xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx XX xxx 31,2 xxx. Xx xx xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx (x tomto xxxxxx xxxxxxxx případné xxxxxxxxx převedené xx xxxxx xx xxxxxx XX xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výroby xxxxxxxxx xxx kapitola 3.2.3 x xxxxxxxxx xxx účely solidarity xxx kapitola 3.6.3).

X xxxxxxx převedení xxxxxxxxx xx strany ČR xxx účely modernizace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx XX představoval xxx 135 xxx. Kč (xx xxxx 4. xxxxxxxxxxx období). Xxxxx xxxxxx povolenek xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxx do fondu xxxx xxxxxxxxxxx povolenky, xxxxxxx výnosy x xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx financování xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx a zvyšování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx modernizace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx použije přednostně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx modernizace, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxx 75 xxx. Xx).

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx XXX, XXX a XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx – bude xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Finanční xxxxxxxxxx xxxx vyplácet XXXX.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx konkurenceschopnost XX

Xxxxxxxxxxxx fond xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx hospodářství. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektů.

Dopady xx xxxxxxx xxxxxxxxx

X případě xxxxxxxxx čerpání prostředků xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rizika, xxxxxxx konečným x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Evropská xxxxxx.

3.7.4 Xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů z xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx XX-XXX xxxxxxxx x roce 2012. Xxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolenkami xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx - XXXX). Xxxxxxx CORSIA34 xx klade xx xxx stabilizovat xxxxx x letecké dopravy xx xxxxxx xxxx 2020. Xxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx omezeného xxxxxxx XX-XXX (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor) xxxxxxxxxxx xx xxxx 2023. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dohoda xx xxxxxxxxxxx úrovni, bude xxxxxxxxx EU-ETS xx xxxxxx letectví dále xxxxxxxxxx xx roku 2024.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx letecké dopravy xxxx dopady na: xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx, xxxxx); xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx x xxxxxx diskriminace x ve vztahu x xxxxxxxx žen x xxxx; xx xxxxx xxxxxx statistické xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx státní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx část xxxxxxx. Xxxxxxx xx 12% část alokace. Xxxxx xxxxxx xxx XX z xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx 2021-2023 xxxxxxxxxxx cca 72,4 xxx. Xx. Xxxxx xx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx redukce xxxxx, x tedy prodloužení xxxxxxxxxx XX-XXX xx xxxxxx letectví, xxxxxxxx xx, xx xx XX xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 295,3 mil. Kč.35

Na xxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxx stejné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určení, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx společnosti stejné xxxxxxxx. Xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zavést xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolenkami.

Dopady xx xxxxxxxxxxxxx prostředí

Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společností xxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx XX-XXX xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx se xxx xxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx xx systémem XXXXXXX.

Xxxxxx xx spotřebitele

Dopady xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x emisních xxxxxxxxx xx cen letenek.

Dopady xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx necelé 1 % xxxxx xxxxx x xxxxxxx XX-XXX (x období 2013-2017), xxx 3 % xxxxx skleníkových xxxxx XX x xxxx 2 % skleníkových xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx jedná x xxxxxxxxxxx rostoucí xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx systému EU-ETS xxxxxx.

Xxxxxxxx rizika

Korupční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, nicméně xxxx xxxxxxx x dotačními xxxxxx pro redistribuci xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.8 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závorkami)

Institut

Varianta

Stručný obsah

Přínosy

Hodnocení

Náklady

Hodnocení

Opt-out xxxxxx zdrojů xx xxxxxxx XX-XXX

Xxxxxxxx 0

xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozpočty

Náklady xx xxxxxx (XXX)

890 000 Xx/xxx

Xxxxxxxxxxx konkurenceschopnost XX

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatelů xxxxxx xxxxxxxx

* xx ****

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx pokles xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx má hypotetické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx s XX-XXX xxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx.

(*)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx teoretický xxxxxx.

*

Xxxxxxxx 1

Vyjmutí xxxxxxxx x xxxxx xx 2 500 xXX2,xxx./xxx

Xxxxxx xxxxxxxx a ostatní xxxxxxx rozpočty

náklady na xxxxxx (XXX)

725 000 Xx/xxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR

Pozitivní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx však xx xxxx bezplatné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

*

Xxxxxxxxxxxxx prostředí

Snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1 mil. xxxxx (za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

Xxxxxx xx spotřebitele

Varianta xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxx pozitivní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(*)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxx užšího xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx negativní xxxx xx ŽP

*

Modernizace xxxxxxx výroby elektřiny

Varianta 0

xxxxxxxxx změna oproti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x ostatní xxxxxxx rozpočty

Účelnost přidělování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

***

Xxxx xxxxx x dražeb xxxxxxxxx.

xxx 75,3 xxx. Kč xx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx na správu (XXX)

74 000 Kč/ročně + pravděpodobný xxxxxx (***)

Xxxxxxxxxxx konkurenceschopnost ČR

Bezplatná xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx sektoru výroby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z pohledu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxx státům, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x XX-XXX xxxxxx.

*****

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výroby xxxxxxxxx. (Promarněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

****

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektřiny

*****

Podnikatelské xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx žadatelů xxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

xxx 22,6 xxx. Xx xx xxxx 4. obchodovací xxxxxx

Xxxxxxx prostředí

Snížení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

8,2 mil. xXX2,xxx./xxx

Xxxx výnos x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx v souladu x cíli politik xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx emisemi nehledě xx xxxxxxx investičního xxxxxxxx.

****

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx korupční xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*

Xxxxxxxx 1

soutěžní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx projektů

Státní xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

*****

Xxxx výnos x xxxxxx xxxxxxxxx.

xxx 75,3 xxx. Xx xx 4. obchodovací xxxxxx

xxxxxxx na správu (XXX)

74 000 Kč/ročně, xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxxxxx alokace za xxxxxx xxxxxxxxxxx sektoru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx konkurenceschopnosti xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx využít xxxx xxxxxxx v XX-XXX nemají.

*****

Nemožnost navýšit xxxxxxxx kapacitu xxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx realizací xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

*****

Xxxxxxxxxxxxx prostředí

Povinnost xxxxxxxx hradit xxxxxxx 30 % xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

xxx 22,6 mld. Xx xx xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx díky xxxxxxxxxx.

8,2 xxx. xXX2,xxx./xxx - xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx investicím.

Ušlý výnos x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxx xxxx XX-XXX x domácnostech).

****

Korupční rizika

Mírná xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*

Xxxxxxxx 2

Podpora xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

*****

Xxxx xxxxx státního rozpočtu x xxxxxx xxxxxxxxx.

xxx 75,3 xxx. Xx xx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xx správu (XXX)

74 000 Xx/xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx státům, xxxxx možnost xxxxxx xxxx výjimky x XX-XXX nemají.

*****

Možnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

*****

Xxxxxxxxxxxxx prostředí

Povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx.

22,6 xxx. Xx za xxxx 4. obchodovací xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx emisí xxxx xxxxxxxxxx.

8,2 xxx. xXX2,xxx./xxx - xxxxxxxxxxx více xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx z dražeb xxxxxxxxx xx xxxx xxx využit xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx klimatu x energetiky (např. x xxxxxxxxx xxxx XX-XXX a xxxxxxxxxxxx).

****

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx korupční rizika xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx bezplatné xxxxxxx xxxxxxxx povolenek xxxxxxx xxxxxx elektřiny.

Státní xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.

75,3 xxx. Xx xx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx na správu (XXX)

xxxxxxx x 74 000 Kč/ročně

Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x dražeb xxxxxx xxx kompenzace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(****)

Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektřiny x pohledu xxxxxxx xxxxxxx xx emisní xxxxxxxxx x menší xxxxxxxx provádět modernizační xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx potřeb.

*****

Podnikatelské prostředí

-

-

Životní xxxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(* xx *****)

Korupční xxxxxx

Xxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxxxxx dotací.

(**)

Kompenzace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX-XXX xx zpracovatelský průmysl

(Varianty xxxxxxxxxx nepřímých xxxxxxx xxxxx nezavádí - xxxxx xx x xxxxxxxx zmocnění v xxxxxx - xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx.)

Xxxxxxxx 0

xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxx

(* až *****)

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 25 % limitu.

(***)

Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR

Konkurenční xxxxxx xxx podpořené průmyslové xxxxxxx.

(* xx ****)

Xxxx xxxxxxxxxxxx využití prostředků xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(* xx ****)

Podnikatelské xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x střední xxxxxxx.

(* xx ****)

Sociální xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx vyšších xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podnikům, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(* xx ****)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podnikatelských xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx klimatu.

(***)

Korupční xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(***)

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxx jako xxxxxxxx 0, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, odpadají xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 25 % xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Nastavení maximálního xxxxxx kompenzací x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx varianta 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (** až ****) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxx zmocnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů x xxxxxx.

Xxxxxx rozpočet x ostatní veřejné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(* až *****)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxxxxx zavedení xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx EU xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX.

(* až ****)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx strany xxxx s xxxxxxxxxx x rámci ČR (xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

(* xx ****)

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx energií xxx podnikateli, tak xxxxxxxxxxx.

(* xx ****)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezaměstnanost.

(* až **)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(* xx ****)

Xxxxxxxx rizika

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(* xx ***)

Xxxx xxxxx za xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x ostatní xxxxxxx rozpočty

Výnos x xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx až xxx. Xx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx EU-ETS.

* xx ***

Xxxxxxxx rizika

Rozhodování x xxxx pokuty.

* xx **

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxx pokut xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolenek x xxxxxx odrazující xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x pokut xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx v xxxx xxx xxxxxx až xxx. Kč xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx emise.

* xx ***

Xxxxxxxx rizika

Rozhodování x výši xxxxxx.

* xx ***

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX x ČR.

Státní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx na xxxxxx (XXX)

* až *** (xxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x jasnost úkonů xx správním xxxxxx

**** (xxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

* xx *** (xxxx xxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, subjektem x xxxxxxxxxxxx.

* xx *** (xxxx změny)

Varianta 1

Zavedení xxxxxxx XXXXXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx a ostatní xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (MŽP)

* až **

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx zátěž - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

* xx **

Náklady na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx praxe.

** xx ****

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, subjektem x xxxxxxxxxxxx.

* xx ***

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxx zavedení xxxxxxx DECLARE.

Státní xxxxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx náročnosti správy (XXX)

**

Xxxxxxxxxxxxx prostředí

Administrativní xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

**

Xxxxxxx xx xxxxxxxx používání xxxxxxx do xxxxx.

** xx ****

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

***

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxx

Xxxxxxxx 0

Xxxxxxx povolenek xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a propojení x Xxxx v xxxxx národní dražební xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx solidarity

cca 59 xxx. Kč za xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR

Podpora xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

* až ***** (x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

* xx ***** (x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx rizika při xxxxxxxxxxx projektů.

*

Varianta 1

Využití xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx Modernizační xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx rozpočty

Výnos x xxxxxx povolenek xxx xxxxx solidarity (xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx)

xxx 59 xxx. Xx xx xxxx 4. obchodovací xxxxxx

Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.

xxx 59 xxx. Xx xx xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxxx přechodu xx xxxxxxxxxxxxxx ekonomiku

* xx ***** (x xxxxxxxxxx na využití xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx nízkouhlíkovou ekonomiku

* xx ***** (x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx rizika

Mírná korupční xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxx 50 % xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, růstu x propojení x Xxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 50 % xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx

xxx 29 mld. Kč xx xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx výnos xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.

xxx 29 xxx. Kč za xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x dražeb xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx)

xxx 29 xxx. Xx xx xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxx xx nízkouhlíkovou xxxxxxxxx

* xx ***** (x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

* xx ***** (x xxxxxxxxxx xx využití xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*

- xxx dopadů, * xxxxx nízké, ** xxxxx, *** xxxxxxx, **** xxxxxx, ***** velmi vysoké

U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx možné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx konkrétní výši x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx odhadnout x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx situaci Závěrečná xxxxxx RIA xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x konzultované míry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx souhrnem xxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx XXX. Symboly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx navrhované změny, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhodnocena x xxxx xx xxxxx nízkého očekávaného xxxxxx (*) xx xxxxx xxxxxx (*****).

4 Xxxxxxxxx xxxxxx variant x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

4.1 Xxx-xxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx XX-XXX

1. Varianta 1

2. Xxxxxxxx 2 (hypotetická)

3. Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxx xx 2 500 tCO2,ekv./rok xxxxxxxxxxx 18 % x xxxxxxxxx počtu 309 xxxxxxxx registrovaných x XX x xxxx 2017 a xxxxxx xxx 0,07 % všech xxxxx x xxxxx systému XX-XXX, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx náročného x finančně nákladného xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx XX-XXX xxxxx v jednotkách xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x roce 2030 x sektorech xxxx XXX xx tak xxxxxxxxxxxx. Varianta 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x XX-XXX xx účelem, aby xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x XX-XXX.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxx do 25 000 tCO2,ekv./rok, xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxxxx 63 % z xxxxxxxxx xxxxx 309 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XX x přitom xxx 2,38 % všech xxxxx x xxxxx xxxxxxx EU-ETS. Tato xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x ohledem xx potřebu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx 1.

Xxxxxxxxxxxx varianty 1 xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxx XXX, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vyšší xxxxxxxx xxxxxx.

4.2 Xxxxxxxxxxx sektoru xxxxxx elektřiny

1. Xxxxxxxx 2

2. Xxxxxxxx 1

3. Xxxxxxxx 0

4. Varianta 3

Xxxxxxx kritériem pro xxxxx varianty 2 xx účelnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxxxx bezplatného xxxxxxxxxxx povolenek x xxxxxxx xxxxxxxxxx modernizace xxxxxxx xxxxxx elektřiny xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Varianta 2 xxxxxx variantě 1 xxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxx xxxxxxxx vyřadit x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx faktorem. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zřídit Xxxxxxxxxxxx fond bude xxxxxxx, aby XX xxxxx xxxxxx xxx 31,2 mld. Xx, xxxxx jsou xx xxxxx xxx XX xxxxxx v xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tento xxxxxxx xxx vytvářet xxxxx xxxxxxx, např. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolenek, xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx projektů xxxxx x obdobný xxxxxxx.

Xxxxxxx xx jedná o xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxxx, xxxxxx směrnice xxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx MŽP, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4.3 Kompenzace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX-XXX na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxx 1

2. Xxxxxxxx 2

3. Xxxxxxxx 0

4. Varianta 3

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx x výši xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx kompenzace xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzací v xxxxxxx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxx cenám xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x domácností x podobě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vládou xxx. xx xxxx 25 % xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx úrovni XX xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx XX (x tohoto xxxxxx xxxxx předložit xxx s tímto xxxxxxx).

X xxxxx mezirezortního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxx varianta xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx schéma xx být přijato xxxxx xxxxxxxx vlády, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx podpory. X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx podpora xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, x.x.), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxx a obchodu, xxxxxxx xx však x xxxxxxxxxx výdaj, (xxx. xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx rok).

Implementace xxxxxxxx 1 by xxxx zajištěna x xxxxx xxxxxx xxxxx XXX x MPO, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nároky. Náklady XXX, a.s. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx financováním xxx nároků na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4.4 Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx 1

2. Xxxxxxxx 0

Varianta 1 xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx nevykazování xxxxx subjektem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spojené x EU-ETS. X xxxxxxx xxxxxxxx 0 xx xx prakticky xxxxxxxxx zamlčet emise xxxx nenahlásit zařízení xx xxxxxxx xxx xx velmi krátké xxxx (x xxxx xxx až 1-2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 25 000 xXX2). Motivace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozby xxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx varianty 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxx XXX, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx finanční xxxxxx.

4.5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx 0

2. Xxxxxxxx 1

3. Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxx 0 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise pro xxxxxxx xxxxx X - komise xxx xxxxxxx xxxxx x. 2 Xxxxxxxxxxxx rady xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx tomu v xxxxxxx xxxxxxx datových xxxxxxxx nebo úpravy xxxxxxxxxxxxxx podpisů xXXXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx varianta 1 (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX xx xxxxxx xx vývojové xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxx míry xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx MŽP, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.6 Xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxx xxx účely solidarity, xxxxx a propojení x Unii

1. Varianta 2

2. Xxxxxxxx 1

3. Xxxxxxxx 0

Varianta 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx 0, xxx. xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx fond. X xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx 50 % xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx na xxxxxx xxxxx pokryty x rámci výkonu xxxxx MŽP, XXXX, XXX x MF xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx prováděna Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

5 Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zvolených xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxx-xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx EU-ETS

Varianta 1

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx do 2 500 xXX2,xxx./xxx

Xxxxxx rozpočet x xxxxxxx veřejné xxxxxxxx

xxxxxxx xx xxxxxx (XXX)

725 000 Xx/xxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR

Pozitivní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dotčených zařízení, xxxxxx však xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

*

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provzovatelů malých xxxxxxxx

1 mil. xxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx mírně xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(*)

Xxxxxxx prostředí

Z xxxxxxx xxxxxxxx užšího spektra xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ŽP

*

Modernizace sektoru xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx sektoru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozpočty

Účelnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

*****

Ušlý xxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx xxxxxxxxx.

xxx 75,3 xxx. Xx xx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xx xxxxxx (XXX)

74 000 Kč/ročně, xxxxxxxxxxx vyšší

Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx modernizace xxxxxxx xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vůči státům, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x XX-XXX nemají.

*****

Možnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

*****

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň 30 % xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx.

22,6 xxx. Xx za xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx emisí xxxx xxxxxxxxxx.

8,2 xxx. xXX2,xxx./xxx - xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx investicím.

Ušlý xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x souladu x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x energetiky (např. x xxxxxxxxx xxxx XX-XXX x xxxxxxxxxxxx).

****

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX-XXX xx zpracovatelský xxxxxxx

(Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx - xxxx proto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.)

Xxxxxxxx 1

Nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx kompenzace xx xxxx 25 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x povolenek x xxxxx.

Xxxxxx rozpočet x ostatní xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxx rozhodnutí xxxxx

xxx. 31 xxx. Xx (xx celé 4. xxxxxxxxxxx období, max. 25 % xxxxxx x xxxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(* xx ****)

Ušlé alternativní xxxxxxx prostředků xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(* xx ****)

Xxxxxxxxxxxxx prostředí

Nerovnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx x xxxxxxx podniky.

(* xx ****)

Sociální xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx vyšších xxx xxxxxxx domácnostmi xxxxxx xxxxxx podnikům, energetická xxxxxxx.

(* až ****)

Životní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx je podporou xxxxxxxxxxxxxxx subjektů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(***)

Xxxxxxxx rizika

Korupční rizika xxx schvalování dotací.

(***)

Výše xxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx ceny xxxxxxxx povolenek a xxxxxx odrazující xxxxxx xxxxx xx neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozpočty

Výnos z xxxxx xx přestupky.

Pokuty x xxxx xxx xxxxxx až mil. Xx ročně.

Životní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelů neporušovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

* až ***

Xxxxxxxx rizika

Rozhodování x xxxx xxxxxx.

* xx ***

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxx xxxxxxx DECLARE na xxxxxxx dobrovolnosti xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozpočty

náklady xx xxxxxx (XXX)

* xx *** (xxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxx

**** (beze xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx bez digitalizace.

* xx *** (xxxx xxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

* xx *** (xxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, růstu x propojení x Xxxx

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxx 50 % xxxxxxxxx pro xxxxx solidarity, xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx alokace x xxxxxxx 50 % xxxxxx skrze Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dražeb povolenek xxx xxxxx solidarity

cca 29 mld. Xx xx xxxx 4. xxxxxxxxxxx období

Ušlý xxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx xxxxxxxxx.

xxx 29 xxx. Kč za xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx z dražeb xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx)

xxx 29 mld. Xx xx celé 4. xxxxxxxxxxx období

Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR

Podpora xxxxxxxx xx nízkouhlíkovou ekonomiku

* xx ***** (x xxxxxxxxxx xx využití xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

* xx ***** (x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*

- bez xxxxxx, * xxxxx xxxxx, ** xxxxx, *** xxxxxxx, **** xxxxxx, ***** velmi vysoké

U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dopadů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výši x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx odhadnout x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektů. X xxxxxx situaci Xxxxxxxxx xxxxxx RIA xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx předpokládané x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx RIA. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx konzultací xxxxxxxxxxx x xxxx od xxxxx xxxxxxx očekávaného xxxxxx (*) po xxxxx xxxxxx (*****).

Xxxxxx xxxxxx systému XX-XXX x xxxxxxxxx ustanovení xxx minimální implementaci xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx EU-ETS x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx revize xxxxxxxx (dle xxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx xxxxxxxxx xxx stacionární xxxxxx xx 2021-2030

125 xxx. Xx xx celé 4. obchodovací období

kompenzace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx, xxx. 31 xxx. Xx xx xxxx 4. obchodovací xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx 2021-2023, xxxxxxx xx 2021-2030

0.3 mld. Xx xx celé 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx (295,3 mil. Kč xx celé 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohoda x xxxxxxx obchodování x sektoru xxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxx xx správu (XXX)

4,2 mil. Kč xxxxx (xxx navýšení xxxxxxx)

Xxxxxx z povolenek xxxxxxx skrze Xxxxxxxxxxxx xxxx xx 2021-2030

135 xxx. Xx za xxxx 4. xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (SFŽP)

bez xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (MŽP, XXX, XX)

xxx navýšení xxxxxxx

Xxxxxxx xx správu XXX, x.x.

xxxxxxx x xxxxx samostatného financování

Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČR

Efektivní x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.

*** xx *****

Snížení konkurenceschopnosti xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

* xx ***** (x xxxxxxxxxx xx sektoru, xxxxxxxxx xxxxxxx, reinvesticím x xxxxxxxxxx nepřímých xxxxxxx)

Xxxxxxx kompenzací xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

** xx ***** (X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s XX-XXX

25,9 xxx. Xx xxxxx (xxxxxxx o 1 xxx. Xx)

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

* xx ***** (x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx xx spotřebitele

Promítnutí xxxxxxx XX-XXX do xxxxxxxxx xxxxxxx.

* xx **** (x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx snižování xxxxx XXX xxxx xxxx 2005 - 2016.

12 % méně xxxxxx 18 % x xxxxxxxxx XX-XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX-XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx v souladu x xxxx ochrany xxxxxxx.

(* až ***)

- xxx dopadů, * xxxxx xxxxx, ** xxxxx, *** xxxxxxx, **** xxxxxx, ***** xxxxx xxxxxx

X některých xxxxxxxxxxxxxxxx dopadů není xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X takové xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx XXX tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx popisu a xxxxxxxxxxxx předpokládané x xxxxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxx ordinální xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx souhrnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx míru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhodnocena x xxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadu (*) po xxxxx xxxxxx (*****).

6 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx implementaci, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx: XXXX, XXX, SFŽP, XXX a XX. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu XXX, a. x.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX, x.x. novelou xxxxxx č. 458/2000 Sb. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx státní správy x energetických odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů.

Působnost xxxxxxxxx xxxxx není novelou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.4 Xxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx z veřejných xxxxxxxx, náklady XXX, x.x. xxxxx xxxxxxx x xxxxx vlastního xxxxxxxxxxx.

7 Přezkum xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. č. 383/2012 Sb. x obchodování x emisními xxxxxxxxxxx x návaznosti na xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxx systému XX-XXX xx xxxxxx x XX, xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxx 5. obchodovací xxxxxx xx xxxx 2031.

Xxxxxxxx pro xxxxxxx x XX:

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx EU-ETS a xxxx xxxxxx EU-ETS

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx (XXX)

- Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x dražeb xxxxxxxx xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výroby xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx infrastruktury xxx xxxxxx elektřiny (xxxx. celkové xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx)

- Xxxx x xxxxxxxxxx cen xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

- Xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx)

- Xxxxxxxx dopady xx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx

8 Xxxxxxxxxx x xxxxxx dat

Konzultace:

Odpovědi xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx x XX-XXX v XX (MŽP 2018).

Xxxxxx xxx:

XXX – data xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ohledně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x XX.

Xxxxxxxx Environmental Xxxxxx – Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx (XXXX), Dostupné x: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxxx-xxx-xxxx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx-6

Xxxxxxxx (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database) (srpen 2018):

- Xxx emissions xxxxxxxx by NACE Xxx. 2 xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx prices xxx xxxxxxxxx consumers - xx-xxxxxx xxxx (xxxx 2007 xxxxxxx)

- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xx-xxxxxx xxxx (xxxx 2007 xxxxxxx)

- Xxxxxx saving - annual data

- Xxxxxxxxxx gas emissions (xxxxxx: EEA)

- Air xxxxxxxxx intensities by XXXX Rev. 2 xxxxxxxx

- Greenhouse xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx: XXX) (xxxx year 1990; xxx capita)

- Greenhouse xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx energy xxxxxxxxxxx (xxxxxx: EEA xxx Xxxxxxxx)

- Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - annual xxxx

- Share of xxxxxx from xxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xx xx XXXX X*64)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

- Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx - sekce XX-XXXX

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx, X. x Xxxxxx, X. 2017. Xxxx xxx XX XXX Cause Xxxxxx Xxxxxxx in European Xxxxxxxxxxxxx? Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xüx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dostupné x: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/73/xxx_01.x.565609.xx/xx1689.xxx

Xxxxxxxx, X.; Xxxxxxxxxxx, X.; Xxxxxx, X. 2011. XXXXXXXX XXXXXXXXXX: TRANSITIONAL FREE XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXXX XXXXXXXX - Xxxxxxxx by xxx Xxxxxxxxxxxxx Law Service xxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxxxxxxx z: xxxxx://xxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxx-10x-xxxxxxxxxxx_xxxxx.xxx

Xxxxx, X. xxx X. van Xxxxxx (2017), “Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx investment xxxxxxxxxx in xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx”, XXXX Xxxxxxxx Xxxxxxx Papers, Xx. 33, XXXX Xxxxxxxxxx, Xxxxx. xxxx://xx.xxx.xxx/10.1787/x3xxx05x-xx

Xxxxx, X. xxx K. xxx Xxxxxx (2017), “Xxx xxxxxx of xxxxxx xxxxx xx xxx affordability xx xxxxxxxx xxxxxx”, OECD Xxxxxxxx Working Xxxxxx, Xx. 30, XXXX Xxxxxxxxxx, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/08705547-en

OECD (2018), „Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 2018“

Xxxxxxxx Commission (2015), „Xxxxxx Assessment xx xxx Proposal xxx x Xxxxxxxxx xx xxx European Parliament xxx of the Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx 2003/87/XX xx xxxxxxx xxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx reductions xxx xxx-xxxxxx investments“, xxxxxxxx x: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1537806317889&uri=CELEX:52015SC0135

European Xxxxxxxxxx (2014), „IMPACT XXXXXXXXXX Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx Commission xx xxx Xxxxxxxx Parliament, xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Committee and xxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx X xxxxxx framework xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx period xxxx 2020 xx xx 2030“, dostupné x: xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxx=1537806386045&xxx;xxx=XXXXX:52014XX0015

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (2014), „XXXXXXXXXXXXX FROM XXX COMMISSION XX XXX XXXXXXXX PARLIAMENT, XXX XXXXXXX, XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXX OF XXX XXXXXXX X xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx and xxxxxx xx the xxxxxx xxxx 2020 xx 2030“, xxxxxxxx z: xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxx=1537806530164&xxx;xxx=XXXXX:52014XX0015

Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx for Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx: Marcu, X., Xxxxxxxx, X., Caneill, X-X., Xxxxxxx, X., Xxxxxxxxxx, X. X., Xxxxxx, X., Vailles, Xx., Xxxxxxxxxxxx, X. (2018): „2018 Xxxxx xx the XX XXX Xxxxxx“, xxxxxxxx x: https://www.ictsd.org/themes/climate-and-energy/research/2018-state-of-the-eu-ets-report

Arlinghaus, X. (2015), “Xxxxxxx xx Xxxxxx Prices on Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx: X Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Findings”, XXXX Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xx. 87, XXXX Xxxxxxxxxx, Paris. Xxxxxxxx x: xxxx://xx.xxx.xxx/10.1787/5xx37x21xxxx-xx

Xxxxx, X. xxx X. Braathen (2015), "Xxxxxxxx Carbon Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx: Xx Overview xx Current Xxxxxxxx xxx Key Xxxxxx", XXXX Environment Xxxxxxx Xxxxxx, Xx. 92, XXXX Publishing, Xxxxx, Xxxxxxxx x: https://doi.org/10.1787/5jrs8st3ngvh-en

OECD (2018), Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx 2018: Xxxxxxx Xxxxxx Emissions Through Xxxxx xxx Emissions Xxxxxxx, XXXX Publishing, Xxxxx, Dostupné z: xxxxx://xxx.xxx/10.1787/9789264305304-xx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (2017): „XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XX THE XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX Report xx xxx functioning xx the Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“, Xxxxxxxx x: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1537808920077&uri=CELEX:52017DC0693

European Xxxxxxxxxxx Xxxxxx (2017): „Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx EU XXX xx 2017 - Xxx XX Emissions Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx“, Dostupné z:  xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx-XX-XXX-2017

Xxxxxxx (2017): State xx xxx EU Xxxxxxxxx Trading Xxxxxx 2017 – Asking xxxxxxxxx of xxx xxxxxxx: xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x: xxxxx://xxxxxxx.xxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/2017/11/Xxxxx-xx-XX-XXX-2017-xx-Xxxxxxx-2.xxx

XXXX (2018), Taxing Xxxxxx Xxx 2018: Xxxxxxxxx to xxx Xxxxxx Energy Xxx Xxxxxxxx, XXXX Xxxxxxxxxx, Xxxxx, xxxxx://xxx.xxx/10.1787/9789264289635-xx

XXXX (2015), Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, XXXX Xxxxxxxxxx, Paris, xxxxx://xxx.xxx/10.1787/9789264235410-xx

Xxxxxxx:

Xxxxxx, D. (2015), „Xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx popírání xxxxxxx“, xxxxxxxx x: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/371070-xxxx-xx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxx.xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx the Czech Xxxxxxxx: „Xxxxxxxxx on xxx 2018 Xxxxx xx xxx XX XXX Report“

9 Seznam xxxxxxxxx zkratek

MŽP

Ministerstvo životního xxxxxxxxx ČR

MPO

Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx ČR

MD

Ministerstvo xxxxxxx ČR

ČIŽP

Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX

Xxxxx statistický xxxx

XXX

Xxxxx-Xxxxx-Xxxxx = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

Xxxxxx-Xxxxxxx-Xxxx = seznam xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

10 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX

Xxx. Xx. Xxxxxxx Xxxxx

Xxxxx ekonomiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx 65, Praha 10, 100 10

xxxxx: xxxxxxx.xxxxx@xxx.xx

xxx: +420 267 122 249

Xxx. Xxx Xxxx

Xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx 65, Xxxxx 10, 100 10

xxxxx: xxx.xxxx@xxx.xx&xxxx;

xxx: +420 267 122&xxxx;360

1. Manažerské xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxx politik x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx: xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXXX/?xxx=XXXXX:52014XX0016&xxx;xxx=1556529845245&xxx;xxxx=XX

2. Xxxxxxxxxx shrnutí xxxxxxxxx dopadů x xxxxxx xxxxxx k Xxxxx politik v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx naleznete xxx: xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXXX/?xxx=XXXXX:52015XX0136&xxx;xxx=1556529884103&xxx;xxxx=XX

3. Pro xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, tématu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX xxxx XXXX x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxx 1988 představuje xxxxxxxxx xxxxx z celého xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxx klimatu x xxxxxxxxxx xxxxxx environmentálních x xxxxxxxxxx důsledků.

4. Xxxxxxx Xxxxxx: XXX(2014)15 – návrh Xxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx a energetiky x xxxxxx 2020-2030); XXX(2014)15 – xxxxxxxxx xxxxxx návrhu Rámce xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx 2020-2030).

5. Xxxxx xxxxxx bylo x xxxxxx 2005-2007; xxxxx období 2008-2012; xxxxx xxxxxx 2013-2020.

6. Xxxxxxx Xxxxxx: XXX(2015)337 – xxxxx revize xxxxxxxx 2003/87/ES ze xxx 13. xxxxx 2003 x vytvoření xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x Unii x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/61/ES; XXX(2015)135 – xxxxxxxxx dopadů xxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX xx xxx 13. xxxxx 2003 x xxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x o xxxxx xxxxxxxx Rady 96/61/XX.

7. Xxxx. Xxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx, xxx x zvláštní xxxxx x xxxxx xxxxxxx EU-ETS, xxx XX x xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtu, xxx xxxxxxx a dobrovolné xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxx. xxxxxxxx xxx xx specifická xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxx x dopravních xxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxx / xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxx by měla xxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxxxxx), které xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxx xxxxx xx dostupný xx xxxxxxxxx Eur-lex, rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nejsou platná xxx xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx.xxxx?XX=32003X0087&xxx;xxx=1535460073554&xxx;XXXXXX=XX_XXXXXXX&xxx;XXX_XXX=XXX&xxx;xxxx=xxxxxxxx&xxx;xxxx=xx&xxx;XXXXXX_XXXX=XXX_XXX&xxx;XXX_XXXXXX=XXX_XXX

10. Přesné xxxxxxxx viz §2 xxxx. x) x x. 383/2012 Xx.: xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uhlovodíků, xxxxxxxxxxx sírový x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, přírodní x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x opětovně vyzařují xxxxxxxxxxxx xxxxxx"

11. Xxxx. x xxxx 2014 xxxx xx programu XXXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XXX (zřízen xx xxxxxxx zákona x. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 50 xxx. Xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxx do kapitoly XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XX, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx OZE.

12. Richard X X Xxx; Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx of Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx and Policy, Xxxxxx 12, Issue 1, 1 Xxxxxxxx 2018, Xxxxx 4-25, xxxxx://xxx.xxx/10.1093/xxxx/xxx027

13. xxxxx://xxx.xxx.xx/X1257458002X0XX7/xx/xxxxxxxx_xxxxxx_xxxx_2015/$XXXX/XXXX-XXXX_XXX_xxxxxx_XX-20150504.xxx

14. https://web.stanford.edu/~mburke/climate/map.php

15. xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxx/X2214999615012242

16. xxxx://xxxxxx.xxx/X/XXX/2349(2017)

17. https:www.un.org/press/en/2018/sc13264.doc.htm

18. xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxx-xx-xx/xxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxx

19. xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxx

20. xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/2018/07/xxx-xxxx-xxxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxx_2013_02.xxx

21. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx blíže xxxxxxx x xxxxxxxx 5, 6 x 7 xxxxxx xxxxxxxx. Konkrétně xx xxxxx x xxxxxxx flexibility x xxxxxx vypůjčení, započtení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 5), xxxxxxx počtu xxxxxxxxx XX-XXX (článek 6) x dalšího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx 280 milionů x XXXXXX (xxxxxx 7).

22. Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxxx doplnění xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx přesného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx příděly, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx relevantními xxxxxxx.

23. Zdroj xxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/?xx=124&xxx;xx=0750

24. REPORT XXXX XXX COMMISSION TO XXX EUROPEAN PARLIAMENT XXX XXX XXXXXXX XX and xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx Katowice XXX dostupné x: xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxx=XXXXX:52018XX0716

25. Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx x. 406/2009/XX xx xxx 23. xxxxx 2009 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2020.

26. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (EU) 2018/842 xx dne 30. xxxxxx 2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx snižování xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxxxxxxx státy x xxxxxx 2021-2030 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) x. 525/2013.

27. Watt=peak capacity

28. Xxxx. Naegele, X. x Zaklan, A. 2017. Xxxx the XX XXX Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx? Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xüx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/73/xxx_01.x.565609.xx/xx1689.xxx

29. Xxxxx viz: xxxx://xxx.xxxx.xx/?xx=124&xxx;xx=0750

30. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně, tzn. xxxxxxx sazby určené xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx daní, xxxx xx využívání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx povolenek.

31. Xxxxxxxx CLL pro xxxxxx 2013-2020: xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxx=XXXXX:32014X0746&xxx;xxxx=XX

32. Xxxxxxxxx XXX na xxxxxx xxxxxx 2021-2030: xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXX/?xxx=XXXXX:52018XX0508(01)&xxx;xxxx=XX

33. Xxxxxx allocation xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (OECD 2017)

34. Xxx Carbon Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

35. Xxx xxxxxx xxxxxx byl použit xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro jednotlivé xxxx Xxxxxxxx komise x xxxx 25,65 Xx/XXX.

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX S XXXXXXXX XX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x energetických odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/410 xx xxx 14. března 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/87/XX xx účelem posílení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (XX) 2015/1814

Xxxxxxxxxx

XXXXX č.

Ustanovení

Čl. I bod 1

32018L0410

Čl. 3 xxx 1

Čl. I bod 6

32018L0410

Xx. 1 xxx 7

Čl. I bod 8

32018R0842

Čl. 3 xxx 2

Čl. I body 10 a 11

32018L0410

Xx. 1 xxx 10

Čl. I bod 15

32018L0410

Xx. 1 xxx 35

Čl. I bod 16

32018L0410

Xx. 1 xxx 13 xxxx. x)

Čl. I bod 17

32003L0087 xx xxxxx 32017X2392

Xx. 3x xxxx. 2

Čl. I bod 18

32003L0087 xx xxxxx 32017X2392

Xx. 28x xxxx. 2

Čl. I bod 26

32018L0410

Čl. 1 xxx 21

Čl. I bod 27, §10 odst. 1

32018L0410

Čl. 1 xxx 14 xxxx. x) (Xx. 10x xxxx. 1)

32019R0331

Čl. 1

Xxxxxx 3

Článek 4

Čl. I bod 27 §10 odst. 2 a 3

32019R0331

Článek 23

Čl. I bod 27 §10 odst. 4

32003L0087

Xx. 10a xxxx. 3

Čl. I bod 28, §11

32003L0087 xx znění 32018L0410

Xx. 10x odst. 6

Čl. I bod 28, §12

32018L0410

Čl. 1 bod 16 (xx. 10x xxxx. 1 xx 4)

Čl. I bod 35

32018L0410

Čl. 1 xxx 8 (Xx. 3d xxxx. 3)

Čl. I bod 36

32003L0087 xx xxxxx 32008L101

Čl. 3x xxxx. 4

Čl. I bod 39

32003L0087 xx xxxxx 32008X101

Xx. 3x xxxx. 7

Čl. I bod 40

32003L0087 ve xxxxx 32017X2392

Xx. 28x odst. 2

Čl. I bod 41

32019R0331

Xxxxxx 25

Čl. I bod 42

32019R0331

Xx. 2 xxx 18

Čl. I bod 45

32003L0087 ve xxxxx 32017X2392

Xx. 28a odst. 6

Čl. I bod 63

32003L0087 xx xxxxx 32017X2392

Xx. 3x odst. 3x

Čl. I bod 64

32003L0087 xx xxxxx 32017X2392

Xxxxxxx X xxxx. x)

Čl. III

32018L0410

Xxxxxx 3

Článek 4

Xxxxx xxxxxxxx EU (xxx XXXXX)

Xxxxx předpisu XX

32018L0410

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/410 xx xxx 14. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/87/ES za xxxxxx posílení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (XX) 2015/1814

32003L0087

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/87/XX xx dne 13. xxxxx 2003 x xxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/61/XX

32018R0842

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2018/842 xx dne 30. xxxxxx 2018 x xxxxxxxx každoročním xxxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxx 2021–2030 xxxxxxxxxxxxx x opatřením x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) č. 525/2013

32019R0331

&xxxx;XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2019/331 xx xxx 19. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatných povolenek xx xxxxx xxxxxx x xxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 10x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2003/87/XX

Zdroj textu xxx.xxx.xx