Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
61/2023 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními R P
61/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů R P
61/2020 Sb. Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima R P
61/2019 Sb. Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu R P
61/2018 Sb. Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů R P
61/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů R P
61/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády R P
61/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony R P
61/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech R P
61/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů R P
61/2011 Sb. Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby R P
61/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství R P
61/2008 Sb. O hospodaření energií - úplné znění zákona č. 406/2000 Sb. R
61/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů R P
61/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/91 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů R P
61/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů R P
61/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/99 Sb., kterým se mění zákon č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/92 Sb., a zákon č. 356/99 Sb., kterým se mění zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony R P
61/2000 Sb. Zákon o námořní plavbě R P
61/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů R P
61/1997 Sb. Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) R P