Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
466/2023 Sb. Vyhláška o podmínkách provozování hazardních her R P
466/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů R P
466/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů R P
466/2020 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021 R P
466/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů R P
466/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
466/2013 Sb. Nález ÚS ze dne 17.9.2013 sp. zn. Pl. ÚS 41/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti §32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů R P
466/2012 Sb. Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby R P
466/2011 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony R P
466/2009 Sb. Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2009 pro účely zákona o zaměstnanosti R P
466/2008 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých R P
466/2006 Sb. Vyhláška o bezpečnostní letové normě R P
466/2004 Sb. O návykových látkách a o změně některých zákonů - úplné znění zákona č. 167/98 Sb. R
466/2003 Sb. Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2003 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti R P
466/2001 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou R P
466/2000 Sb. Sdělení, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace R P