Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.12.2021.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

466/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

466

XXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxxxxx 2021,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 537/2006 Xx., x xxxxxxxx proti infekčním xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Xx., xxxxxx č. 223/2013 Xx., zákona č. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Sb. x zákona x. 205/2020 Xx., x xxxxxxxxx §46 odst. 1 a 6:

Xx. I

Vyhláška č. 537/2006 Sb., x očkování xxxxx xxxxxxxxx nemocem, ve xxxxx xxxxxxxx x. 65/2009 Sb., vyhlášky x. 443/2009 Sb., xxxxxxxx č. 299/2010 Xx., vyhlášky č. 40/2016 Xx. x xxxxxxxx x. 355/2017 Xx., se mění xxxxx:

1. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "x xxxxx virové xxxxxxxxxx B" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx B x xxxxx xxxxxx xxxxx-19".

2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx-19".

3. X §2 xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje.

4. §8 xxxxxx nadpisu xxx:

"§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19

(1) Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxx-19 se xxxxxxx u fyzické xxxxx, xxxxx dovršila 60 xxx věku. Xxxxxxxx očkování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx 60 let xxxx. Základní xxxxxxxx x případné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dávkami xxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x očkovací xxxxx.

(2) Xxxxx byla xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19 xxxx xxxxxxxxx 60 xxx věku, xxxxxxx xx xxxxxxxx očkování xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx přeočkování x xxxxxxx intervalu mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x přípravku x očkovací látce xxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxxx xxx uplynul, xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx xxxx.".

5. Xx §10 se vkládá xxxx §10x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§10x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19 xx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx sociální služby xxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx osobami xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxx připravujícími xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §115 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výuku x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) jsou zaměstnanci xxxx státními xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxxx zařazenými k xxxxxx xxxxxx xxxxxx x krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v bezpečnostním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x bezpečnostním xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx,

x) jsou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx,

x) xxxx vojáky x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnanci Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxxx x xxxxx xxxxx x časových xxxxxxxxxxx xxxx dávkami xxxxx souhrnu xxxxx x přípravku x xxxxxxxx látce.

(3) Pokud xxxx fyzická osoba xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx proti xxxxxx covid-19 předtím, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx očkování xxxxx xxxxx-19 xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx očkování nebo xx případně xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dávkami xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 4 měsíců ode xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které xxxxxxxx 60 let xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19 xxxxx §8 xxxx. 1 vyhlášky x. 537/2006 Xx. do 28. února 2022. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přeočkování xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x časových xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx souhrnu xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx látce.

2. Xxxxx byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19 xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx přeočkování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx, xx tento xxxxxxxx již uplynul, xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2022.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §10x odst. 1 xxxxxxxx x. 537/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxxx podrobit xx xxxxxxxxxx očkování proti xxxxx-19 dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx podrobí zvláštnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19 x souladu x §10x xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx x. 537/2006 Xx. xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2022. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxx a časových xxxxxxxxxxx mezi jednotlivými xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o přípravku x xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx byla fyzická xxxxx xxxxxxx v xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19 xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx intervalu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2022.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. xx Xxx. Xxxxxxx, XXX, x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 466/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.12.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.