Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
325/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů R P
325/2021 Sb. Zákon o elektronizaci zdravotnictví R P
325/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení §112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb. R P
325/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů R P
325/2018 Sb. Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních R P
325/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony R P
325/2016 Sb. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017 R P
325/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví R P
325/2014 Sb. Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015 R P
325/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu R P
325/2012 Sb. Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013 R P
325/2011 Sb. Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012 R P
325/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek R P
325/2009 Sb. Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně R P
325/2007 Sb. Sdělení o vydání cenového rozhodnutí R P
325/2005 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 305/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů R P
325/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o ochraně chmele R P
325/2001 Sb. Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2001 - 2004, 6,05 % R P
325/2000 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky č. 67/1995 Sb. R P
325/1999 Sb. Zákon o azylu R P