Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.12.2023.


Zákon o elektronizaci zdravotnictví

325/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2 §3

Postavení oprávněných a zapisujících osob §4 §5

Součinnost Ministerstva vnitra a Policie České republiky §6

ČÁST DRUHÁ - INTEGROVANÉ DATOVÉ ROZHRANÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §7 §8 §9 §10

HLAVA II - PŘÍSTUP K INTEGROVANÉMU DATOVÉMU ROZHRANÍ §11 §12

HLAVA III - IDENTIFIKACE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ A PACIENTŮ §13 §14 §15

HLAVA IV - SOUČÁSTI INTEGROVANÉHO DATOVÉHO ROZHRANÍ

Díl 1 - Kmenové zdravotnické registry §16 §17 §18

Kmenový registr poskytovatelů zdravotních služeb §19 §20

Kmenový registr zdravotnických pracovníků §21 §22

Kmenový registr pacientů §23 §24

Služby zajišťující vazbu na základní registry §25

Díl 2 - Služby vytvářející důvěru §26

Díl 3 - Centrální služby elektronického zdravotnictví §27 §28 §29

Služby výměnné sítě §30 §31

Systém správy souhlasů §32 §33 §34

Portál elektronického zdravotnictví §35

Katalog služeb elektronického zdravotnictví §36

Díl 4 - Žurnál činností §37

ČÁST TŘETÍ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI ELEKTRONIZACE ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo §38

Kontrola §39

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY §40 §41

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §42

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §43

Přechodná ustanovení §44

Účinnost §45

INFORMACE

325

XXXXX

xx xxx 18. xxxxx 2021

o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxx xxxxx.

(2) Tento xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zdravotních xxxxxxxxxx a dalších xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví (xxxx xxx "ministerstvo") xxx výkonu xxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Základní pojmy

§2

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx poskytování a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů Integrovaného xxxxxxxx rozhraní zdravotnictví (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhraní"), xxxxxx xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní služby xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách1) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo sociálních xxxxxx") xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx umožňujících xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx pacienta se xxxxxx xxxxxxxxx bezvýznamový xxxxxxxxxxxxx sloužící xxx xxxxxxxxxxxx pacienta v xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví při xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xx zdravotnické xxxxxxxxxxx.

(3) Identifikátorem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxxx bezvýznamový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Kmenovým xxxxxx xx xxxxxx údaj xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhraní se xxxxxx xxxxxx využívající xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx standardy xxxxxxxxxx strukturu, obsah x formát xxxxxxxx xxxxxxx a datových xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx použití.

§3

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxx xxxxx xx kmenových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx právnická, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, organizační složka xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního samosprávného xxxxx, která xx xxxxxxxxx využívat služby Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu podle xxxxxx xxxxxx,

x) pověřeným xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx datové rozhraní,

d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx udělil xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx zastoupení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx oprávněných x xxxxxxxxxxxx osob

§4

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo sociálních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 písm. x); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx postupováno xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx jimi xx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) ve svém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytoval xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx Integrované xxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) určit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

1. ověřit xxxxxx xxxxxxxxx, x xx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Integrované xxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

2. xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 x

x) zajistit, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx specifikaci uveřejněné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10.

§6

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxx xxxxx plnění xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx vedeny v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x) xxxx c).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) rodné xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa místa xxxxxx3), popřípadě xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být doručovány xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx4); uvedené xxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx adresního xxxxx) xx referenční xxxx o xxxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu4), xx xxxx i xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodávací xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x které nebyl xxxxxxxx kód adresního xxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx3) je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx stejným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx se narodil,

f) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx republiky, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti, xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) telefonní číslo xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zvoleného xxxxxx informací a

i) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx čitelných identifikačních xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx narodil x xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li vydáno xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx je x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

j) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a rodné xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx xxxxx z xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx manžela xxxx registrovaného xxxxxxxx x datum jeho xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x osvojenci x xxxxxxx

1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a

3. datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o osvojení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvojení.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx referenční xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(5) Údaji xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

d) xxxxx narození,

e) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost,

h) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxx registrovaného partnera x jeho xxxxx xxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení xxxxxxx a datum xxxx narození,

i) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je cizincem, x jeho rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx dítěti xxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx otce x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x

3. xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Údajem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxx x xxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

XXXXX I

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§7

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx informační xxxxxx xxxxxxx správy, jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tyto informační xxxxxxx a xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vytvářející xxxxxx,

x) xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správcem Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"). Statistický xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrů zpracovatelem xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx5).

(3) Xxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. a),

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §23 xxxx. 1 xxxx. x),

3. identifikačního xxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx číslo") xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) x

4. identifikačního čísla xxxxxxxxxxxxx sociálních služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách1) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx") vedeného x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. a),

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxx, x výjimkou xxxxxxxx, xx službám xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 odst. 1,

c) xxxxxxxxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx v kmenových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxx o xxxx vedeným x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhraní x

x) přístup poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx služeb do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle §19 odst. 3 xxxx. x) x x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zápisu xxxxx §23 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x).

§8

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x Integrovaném datovém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx xxxxxxx stát") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby") v xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 x 2,

b) zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněnými a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx datovém xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 let ode xxx zániku xxxxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého,

c) xxxxxxx údaje v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a

d) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2 let ode xxx jejich xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§10

Statistický xxxxx xxxxxxx x zveřejňuje provozní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx s Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxx z Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx identifikátoru xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx x Xxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) proces vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx systémových x osobních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx k Xxxxxxxxxxxxx datovému rozhraní xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a poskytující xxxxxxxx elektronická časová xxxxxxx x služby xxxxxxxxxx pečetění,

f) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx kmenových zdravotnických xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx přístupových xxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xxxxx §5 xxxx. a) xxxx 2.

XXXXX XX

XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

§11

(1) X Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zapisující xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxx podnikající fyzickou xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxxx systému, který xxx vybaven resortním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx k Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6) xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx k Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhraní.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx svého informačního xxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx x xxxxx xxxxx přistupují x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pomocí vzdáleného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx6) xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX III

IDENTIFIKACE XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXX

§13

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx Kmenového registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zápisu pacienta xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx zdravotnický xxxxxxxxx je identifikován xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx jedním identifikátorem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx x identifikátorem xxxxxxxx.

(4) Identifikátor zdravotnického xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§14

(1) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a pacientovi xxxxx xxxxx xxxx xxxx zdravotnickým pracovníkům xxxx pacientům, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxx a pacientům xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jim xxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§15

(1) Ministerstvo přidělí xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x moci úřední x xxxxxxx postupu xxxxx §14 xxxx xxxxx ministerstvo vyhodnotí xxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx kybernetického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) bez zbytečného xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxxxxxx

x) identifikační údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx je xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx požadované xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x nichž je xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx takové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ho xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xx xxxxx podat x xxxxxxxx podobě x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu7).

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pacienta xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vážou xx změněnému xxxx xxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx pacienta x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhraní.

XXXXX IV

SOUČÁSTI INTEGROVANÉHO XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Kmenové xxxxxxxxxxxx registry

§16

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx jednoznačných x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pracovnících x xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vazby xx základní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech8).

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněná xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxx údaj xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx opak xxxx xxxxx nevznikne oprávněná xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zapisující xxxxx xxxxxx tento xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nesprávný. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx označen, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx se za xx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x kmenového údaje, xx v xxxxx xxxx, že xxxx xxxxx odpovídá skutečnému xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx.

(4) Proti xxxx, xxx jedná x xxxxxx ve správnost xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx týká, xxxxxxx, xx tento xxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx nesprávný x xx xxxx xxxxxxxxxxx nezpůsobil.

§18

(1) Zapisující osoba xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx provede xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, kdy xx x xxxxxx xxxx x změně xxxxxxxxxxx, xxxxxx údaj xxxxxxxx, xxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx registrů zapíše xx dotčeného kmenového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx skutečným xxxxxx, xxxxx vznikne-li x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správnosti xxxxxxxxx xxxxx, uvědomí x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx kmenového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx-xx mu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nesoulad kmenového xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx x xxxx oprávněná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x tom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisující xxxxx dotčeného xxxxx xx xxxxxxxxxxx kmenového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, x případě, xxx xxxxxx informaci podle xxxxxxxx 2, postupuje xxxxx xxxx první xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxx-xx, xx údaj xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx nebo opraví. Xxxxxxxxxx osoba odpovídá xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x údajem xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejichž základě xxx kmenový xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Kmenový registr poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb

§19

(1) X Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx tyto xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxx,

x) xxxx x tom, xx jde x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, xxxx-xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx9),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provozní x xxxxxxxxx xxxx, x xx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxxxx místo xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx podle xxxxx x oboru xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, používané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xxxx umístěny, x to x xxxxxxx údajů xxxxxxxx x Xxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx výměnné xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zdravotnické dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejích samostatných xxxxx xx výpisů x xx.

(2) V Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx poskytujících xxxxxxxxx xxxxxx, a xx

1. xxxx, že xxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), d) x x) xx x),

x) x osobách xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x jiném členském xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx

1. xxxx x tom, xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx,

2. xxxxx uvedené x xxxxxxx prokazujícím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx uvedený v xxxx 2,

4. datum xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx x

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x).

(3) Xxxxxxxxxx osobou kmenových xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d) xx x), x) x x) je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb; xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) správní xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx 1 písm. x), x) x x) xx n) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 2 xx krajský úřad, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x j) xx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x údaje xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx kmenové údaje xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx změnu xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zapíše do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

§20

Oprávněnými xxxxxxx využívajícími xxxxxxx xxxxx z Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu jsou

a) xxxxxxx orgán, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

c) Xxxxx lékařská xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komora x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx10),

x) xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb nebo x xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx výkonu státní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11),

x) Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a služební xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx výkonu státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění,

h) provozovatel Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx elektronické xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), a xx za účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx státní správy xxxxx xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx12), x

x) statistický xxxxx, x to xx xxxxxx výkonu činností xxxxx tohoto xxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Kmenový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§21

(1) V Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxx tyto xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxxx x ztotožnění x xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, akademický xxxxx, vědecká xxxxxxx x vědecko-pedagogický xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

e) státní xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx specializačního xxxxxxxxxx xx specializačním oboru xxxx x nástavbovém xxxxx s uvedením xxxxx, data zařazení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x zařazení xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, čísla xxxxxxxxxxx x vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti a xxxxxxxx odborné nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx13); v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v pracovněprávním xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. každého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx zdravotnický pracovník xxxxxxxx zdravotnické povolání x pracovněprávním xxxx xxxxxxxx vztahu,

k) xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedeného x písmenu j),

l) xxxxxxx x

1. pravomocných xxxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx lékařské xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx z České xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxx lékárnické xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx, adresa xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx jde x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx oznámení, na xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx kmenových xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. a) x x) je xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. b) až x) xx

1. xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xx Národního registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a o) xx

1. xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx předávající xxxxx xx Národního registru xxxxxxxxxxxxxx pracovníků,

d) odstavce 1 xxxx. j) x x) je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1 xx soud, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydal,

f) xxxxxxxx 1 písm. l) xxxx 2 je Xxxxx lékařská xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komora xxxx Česká xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx xx xxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 zapisují xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx změnu xxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx zapíše xx registru nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxx úřad, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvo spravedlnosti, x xx xx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxx. x) x c) x rozsahu xxxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x) xx x), n) x x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx xxxxx podle §21 odst. 1 x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx hostujících xxxx, x to za xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plnění požadavků xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xx x), x) x p), a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx lékařská xxxxxx, Česká xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Česká xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jejích xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx10),

x) ministerstvo v xxxxxxx údajů podle §21 xxxx. 1, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Státní xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x), x), l), x), x) x x), x xx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o léčivech xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx11),

x) provozovatel Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), j) xx x) x n) xx p), x xx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) statistický xxxxx, a to xx účelem xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x Xxxxxxxx registru zdravotnických xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) osoba xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby a

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§23

(1) X Kmenovém xxxxxxxx xxxxxxxx se vedou xxxx kmenové údaje x pacientech:

a) identifikátor xxxxxxxx x xxxx x ztotožnění x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx pojištěnce xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx příjmení,

e) xxxxxx xxxxxx3), xxxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4); xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (kódu xxxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx adresy, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), xx xxxx x xxxx o identifikaci xxxxxxxx přihrádky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x které xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx; x případě adresy xxxxx xxxxxx3) xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxx-xx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xx pacient xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx elektronické xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jazyk xxxx xxxx způsob komunikace,

k) xxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jíž xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x

x) o xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zapisující osobou xxxxxxxxx údajů xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x n) je xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x), x), i), x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pacientech, xxxxx xxxx xxxxxx pojištěnci, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) zapisuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxxxxxx; změna xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx 3 pracovních xxx ode xxx, xxx x této xxxxx xxxxx,

x) odstavce 1, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §29; xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) odstavce 1 xxxx. g) x j) xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx podle §29, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sociálních xxxxxx x rozsahu xxxxx vedených x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) zdravotničtí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx v xxxxxxx x) v pracovněprávním xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x rozsahu údajů x pacientovi,

c) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxx pojištěncem, xx účelem provádění xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v rozsahu xxxxx o xxx xxxxxxxx a třetí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11),

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, a

j) xxxxxxxxxxx ústav za xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25

Xxxxxx xxxxxxxxxxx vazbu xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx zdravotnické registry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx překlad xxxxxx identifikátoru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikátoru xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx agendě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx agendě xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo identifikátor xxxxxxxx.

(3) Služby xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x základních registrech xxxxxxxxx automatizovaně.

Xxx 2

Xxxxxx vytvářející xxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx certifikátů xxx přístup k Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx zdravotnických pracovníků xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vytvářející xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x), x xx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, předávání xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx x ní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) pro xxxxxxx x Integrovanému datovému xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vytvářející důvěru xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), x to xxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, x

x) odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x informačnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx přístupová xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx důvěru podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxxx x Integrovanému datovému xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx

x) resortních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zaručený xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx certifikátů xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx službám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxxxx x zapisujících osob, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhraní.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx právního předpisu14).

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx poskytovány bezúplatně.

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví

§27

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxx nahlížení xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx sítě,

d) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Centrální xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx nahlížení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§28

Xxxxxx nahlížení xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§29

Xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Služby výměnné xxxx

§30

Xxxxxx xxxxxxx sítě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x ní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx službách xxxx xxxx těmito xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx15) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanálu.

§31

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, její xxxxx nebo xxxxxxxxx x ní určené x předání (xxxx xxx "zásilka") xx xxxxxxx požadavku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx určeny (xxxx jen "xxxxxxx").

(2) X xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úložiště x xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxx adresát.

(3) Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Služby xxxxxxx xxxx zabezpečují

a) xxxxxxx zásilky do xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx adresáta, že xxxxxxx xxxx xxxxxx xx dočasného úložiště,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vedení údajů x xxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx,

x) xxxxxx technických xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Systém správy xxxxxxxx

§32

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasů třetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) službu ověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx službám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx části zdravotnické xxxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") prostřednictvím Národního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx eviduje x xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přístupu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§33

(1) Xxxxxxx udělený xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx odvolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx podává xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x adresu xxxxx xxxxxx, x xxx opatřeno úředně xxxxxxxx podpisem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x to

a) xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxx x datum narození xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx osobu.

(4) Xx souhlasu uděleného xxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejvýše však x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx, x

x) xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx třetí osobě xxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx může xxxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx, xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx kterou xx vyslovuje.

§34

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxx xxxxxxxx.

§35

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zapisujících osob x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx zajišťuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zapisujících osob x

x) xxxxxx k xxxxxxxxx naplnění xxxx x povinností oprávněných x xxxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx zveřejnění nabídky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx ministerstvo xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) služby xxxxxxxx x mobilních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ministerstvem na Xxxxxxx elektronického zdravotnictví x

x) služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Žurnál činností

§37

(1) Xxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaznamenávající, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx časového razítka xxxxx §26 odst. 1 písm. x) x služby vzdáleného xxxxxxx zaručené xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx činností xx xxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxx x času x xxxx xxxxxxxx x jejím účelu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Žurnál xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx činnost podle xxxxxxxx 1 umístěnou xx Xxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxxxxx

(1) Státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví

a) xxxxxxx xxxxxxxxx, strategické x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) stanovuje x vydává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxx xx ve Xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x resortní xxxxxxxxx certifikáty xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx ke službám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx členem xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx16).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé x podle xxxxxxxx 2 písm. d) xxxxxxxxxxx ústav.

§39

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Ministerstvo xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněno

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lhůty, x xxxxx xx xxxxx nápravné opatření xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravných opatření.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx uloženo xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx, technických x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx standardy xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

c) doplnění xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx

x) oprava xxxx doplnění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Integrovaném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§40

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx §5 xxxx. a), xxxx

x) xxxxxxxxxx §5 xxxx. b).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §19 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x), §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2, §21 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 2, §21 odst. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x) xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxx neprovede xxxxx xxxx opravu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx registru xx xxxxx podle §18 xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx s §18 xxxx. 4 xxxxxx do kmenového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sociálních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §4 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §4 xxxx. x)

1. xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx údaje do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x), §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 25 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx odstavce 4, xxxx

x) 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

§41

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.

XXXX XXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§42

Společná xxxxxxxxxx

(1) Oprávněné xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx datovému xxxxxxxx, xxxxxxxxx, aby xx xxxxxx informační xxxxxx xxxx Integrovanému xxxxxxxx xxxxxxxx autentizoval xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ověřují x ověřené výstupy x něj xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vedená xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx17).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§43

Xxxxxxxx postupy x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx inspekce bezpečnostních xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky x zajištění bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx postupy xxx xxxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx republiky,

2. Xxxxxxx Xxxxx republiky,

3. Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx České xxxxxxxxx,

6. Xxxxxxxx xxxxxxx x

7. xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zpravodajské služby Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx záchranný sbor Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxx síly Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§44

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx xx dni 1. xxxxx 2023 xxxxx

x) xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 1,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1 a

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx uvedené x §19 odst. 1 x 2 x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedeného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 1 z Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků.

(4) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h), x), x) x x) o xxxxx xxxxxxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů xx xxx xxxxxxx Kmenového xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené v §71c xxxx. 1 x x §71c xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xx dobu užívání xxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2022, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x h), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022,

x) ustanovení §7 xxxx. 3, §8, §10 xx 15, §16 odst. 1 xx 3, §18, §19 xxxx. 3 x 4, §20, §21 xxxx. 2 xx 4, §22, §23 xxxx. 2, §24, §26 xx 37 a §41, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023,

x) xxxxxxxxxx §5, §16 odst. 4 x §17, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2023,

x) xxxxxxxxxx §4 xxxx. x) až x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2026, x

x) ustanovení §4 xxxx. x), xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2025.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 325/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2022, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) a x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2022, xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3, §8, §1015, §16 xxxx. 1 xx 3, §18, §19 xxxx. 3 x 4, §20, §21 odst. 2 xx 4, §22, §23 odst. 2, §24, §26 xx 37 x §41, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2023, ustanovení §5, §16 xxxx. 4 a §17, xxxxx nabývají účinnosti 1.7.2023, xxxxxxxxxx §4 xxxx. b) xx x), xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2026, x xxxxxxxxxx §4 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

409/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 374/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 325/2021 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.12.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §11 odst. 2 x 8 xxxxxx x. 372/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podmínkách xxxxxx poskytování (zákon x zdravotních xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 372/2011 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

3) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných číslech x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxxx §46b xxxx. x) zákona x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

5) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

6) Xxxxx č. 250/2017 Sb., x xxxxxxxxxxxx identifikaci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §26 zákona x. 372/2011 Xx.

10) Xxxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 378/2007 Sb. x zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x farmaceuta, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x uznávání způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 297/2016 Sb., x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Například xxxxx č. 48/1997 Sb.

16) Xx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (XX) 2019/1765 xx xxx 22. xxxxx 2019, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2011/890/XX, v xxxxxxx xxxxx.

17) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.