Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o elektronizaci zdravotnictví

325/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2 §3

Postavení oprávněných a zapisujících osob §4 §5

Součinnost Ministerstva vnitra a Policie České republiky §6

ČÁST DRUHÁ - INTEGROVANÉ DATOVÉ ROZHRANÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §7 §8 §9 §10

HLAVA II - PŘÍSTUP K INTEGROVANÉMU DATOVÉMU ROZHRANÍ §11 §12

HLAVA III - IDENTIFIKACE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ A PACIENTŮ §13 §14 §15

HLAVA IV - SOUČÁSTI INTEGROVANÉHO DATOVÉHO ROZHRANÍ

Díl 1 - Kmenové zdravotnické registry §16 §17 §18

Kmenový registr poskytovatelů zdravotních služeb §19 §20

Kmenový registr zdravotnických pracovníků §21 §22

Kmenový registr pacientů §23 §24

Služby zajišťující vazbu na základní registry §25

Díl 2 - Služby vytvářející důvěru §26

Díl 3 - Centrální služby elektronického zdravotnictví §27 §28 §29

Služby výměnné sítě §30 §31

Systém správy souhlasů §32 §33 §34

Portál elektronického zdravotnictví §35

Katalog služeb elektronického zdravotnictví §36

Díl 4 - Žurnál činností §37

ČÁST TŘETÍ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI ELEKTRONIZACE ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo §38

Kontrola §39

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY §40 §41

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §42

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §43

Přechodná ustanovení §44

Účinnost §45

INFORMACE

325

XXXXX

xx xxx 18. xxxxx 2021

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x jeho xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví x

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx výkonu státní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

§2

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx poskytování x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnictví (xxxx jen "Xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhraní"), služeb xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx systémů poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx zdravotní služby xxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx1) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sloužící xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxxxxx pracovníka v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrech.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhraní xx xxxxxx xxxxxx využívající xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu2).

(6) Xxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx strukturu, obsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x datových xxxxx, rozhraní xxx xxxxxx a předávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě a xxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx použití.

§3

Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx kmenových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, fyzická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhraní x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x oprávněné xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhraní,

d) xxxxx xxxxxx právnická, xxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx práv x xxxx zastoupení xxxxx xxxxxx zákona xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx osob

§4

Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx standardy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx nich xxxxxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx,

x) využívat xxxxxxx xxxxx x řídit xx xxxx xx xxxxxx stanoveným tímto xxxxxxx,

x) xx svém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxx u xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahu, a

2. xxxxxxxxxxxxxx pacientů, xxxxxx xxxxxxxxx nebo poskytoval xxxxxxxxx služby, x

x) xx xxxx informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osoby, s xxxxxxxx pacienta, xxxx xxxxxxx

x) určit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků, x

2. xxxxxxxxxx, měnit x xxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx s provozní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxx informační xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx specifikaci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx datového rozhraní xxxxx §10.

§6

Xxxxxxxxxx Ministerstva vnitra x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x fyzických osobách, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) xxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx3), xxxxxxxxx též xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu4); xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx formě referenční xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), xx xxxx i xxxx x xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx kód adresního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace; x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx3) xx xxxxx xxxx označen jako xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v informačním xxxxxxx evidence obyvatel xxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; x subjektu údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

f) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx den, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) telefonní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Údaji xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx příjmení,

c) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, popřípadě xxxx zrušení údaje x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx data xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres narození; x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

f) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, který je x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rodné číslo,

h) xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx čísla osvojitelů; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx narození xxxxxxxxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodná xxxxx otce a xxxxx; xxxxx jim xxxxxx přiděleno, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x

3. datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

d) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

f) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx manžela xxxx registrovaného xxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx narození,

i) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx rodné xxxxx; x případě, xx dítěti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, a

j) xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxxx o xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx a datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx, x

3. xxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x osvojení nebo xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx.

(6) Údajem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxx x rodném xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

INTEGROVANÉ XXXXXX XXXXXXXX

XXXXX I

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§7

(1) Xxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) žurnál xxxxxxxx.

(2) Správcem Integrovaného xxxxxxxx rozhraní xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx ústav"). Statistický xxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovatelem xxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů5).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Kmenovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x),

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x),

3. xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo") poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Kmenovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §19 xxxx. 1 písm. x) x

4. xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách1) (xxxx jen "poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx") vedeného x Kmenovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §19 xxxx. 1 písm. a),

b) xxxxxxxxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx v kmenových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §16 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxx. x) x x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů xx xxxxxx zápisu podle §23 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xx účelem xxxxxx podle §23 xxxx. 2 xxxx. x).

§8

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických registrů x Xxxxxxxxxxxx datovém xxxxxxxx zpracovává xxxxxxx xxxxx

x) poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sociálních xxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo se xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx členský stát") xxxxxxxxxxx zdravotní služby xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx registru poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 x 2,

x) zdravotnického xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxx §21 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §23 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx správce Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x žurnálu xxxxxxxx xxxxx §37 činnosti xxxxxxxxx oprávněnými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhraní.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) kmenové xxxxx x Kmenovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx dobu 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxx xxxx vedeny, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50 xxx xxx dne xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého x

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx vytvoření.

§9

Xxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přístupné, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx údaj x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytován xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) formu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxx xxxx x Kmenového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx certifikátů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx datovému xxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a služby xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, strukturu a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxx xx kmenových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

g) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pověřených xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx pracovníků xxxxx §5 písm. x) xxxx 2.

HLAVA XX

XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

§11

(1) X Integrovanému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba, x xxxxxxxx pacienta x třetí xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxx vybaven resortním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx automatizovaně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx o elektronické xxxxxxxxxxxx6) prostřednictvím Portálu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxxx certifikátů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pověřený xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx přístupové údaje xx xxxxx informačního xxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx a xxxxx osoba xxxxxxxxxx x Integrovanému xxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6) prostřednictvím Portálu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x třetí xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx totožnost.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXX

§13

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zápisu xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Každý zdravotnický xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jedním identifikátorem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Každý xxxxxxx xx identifikován xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx x identifikátorem xxxxxxxx.

(4) Identifikátor zdravotnického xxxxxxxxxx x identifikátor xxxxxxxx nelze xx xxxxxxxxx měnit, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§14

(1) Byl-li stejný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnickému xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx zdravotnickým pracovníkům xxxx xxxxxxxxx, ministerstvo xxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxx x pacientům xxxxxxx identifikátor xxxxx x přidělí xxx xxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxx pacientovi xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§15

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx

x) žádosti zdravotnického xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxx zdravotnického pracovníka, xxxx pacienta, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx pacienta, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx identifikátor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikátor xxxxxxxx ve lhůtě

a) xx 30 xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b).

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) identifikátor xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického pracovníka xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x

x) odůvodnění požadované xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx, kdo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxxxxxxxxx pacienta a xxxxx xxxxxxxx zneužil. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, žadatel k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které ho xxxxx x xxxxxxxx, xx identifikátor zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx podat x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx podpisu7).

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx změn xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA IV

SOUČÁSTI XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx registry

§16

(1) Kmenovými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kmenové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx sociálních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x

x) identifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sociálních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx zajišťující vazby xx základní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx8).

(4) Xxxxxxx xxxx využívá xxxxxxxxx xxxxx, aniž by xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nevznikne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tento xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx označení zapisující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Kmenový xxxx označený za xxxxxxxxx má xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xx xx xx, že xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x kmenového údaje, xx v dobré xxxx, xx stav xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věci, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx, xxx jedná v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje, nemůže xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx prokáže, že xxxx xx nesprávný x xx xxxx xxxxxxxxxxx nezpůsobil.

§18

(1) Xxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, není-li xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxx kmenových xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cestou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx své činnosti xxxxxx nesoulad kmenového xxxxx se skutečným xxxxxx, anebo vznikne-li x ní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem zapisující xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx příslušného kmenového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx mu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ministerstvo.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo při xxxxxx jiné činnosti x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nesoulad xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxx-xx x něho oprávněná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxx neprodleně xxxxxxxxxxxxx způsobem zapisující xxxxx xxxxxxxxx údaje xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxx-xx, xx údaj xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx opraví. Xxxxxxxxxx osoba odpovídá xx xx, xx xx zapsaný xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x údajem xxxxxxxx x dokladech, xx jejichž xxxxxxx xxx xxxxxxx údaj xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx změny v xxxxxxxxx kmenových xxxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx registr poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx

§19

(1) X Xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) identifikační xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x název,

b) xxxx x xxx, xx jde o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx9),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx doba, x xx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) adresa sídla xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x adresa místa xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxx lůžek xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách,

m) xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx přístrojem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx jsou xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx údajů xxxxxxxx x Národním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) označení xxxxxxx xxxx využívané pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx samostatných xxxxx či xxxxxx x xx.

(2) X Xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb se xxxx vedou xxxxxxx xxxxx

x) o poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx poskytujících xxxxxxxxx xxxxxx, a xx

1. xxxx, xx xxx o poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) x x) xx x),

x) x osobách xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx poskytujících zdravotní xxxxxx, x to

1. xxxx x xxx, xx xxx x xxxxx usazenou nebo xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxx zdravotní služby,

2. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx uvedený x xxxx 2,

4. xxxxx xxxxxxxx a ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x doba jeho xxxxxx,

6. xxxxxxxxx adresa x

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a j).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) až x), x) x x) xx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xx známé,

b) xxxxxxxx 1 xxxx. x), i) x x) xx x) xx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

d) xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x) je xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Zapisující xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx změnu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx, pozastavení xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisující xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x Xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx stomatologická xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx10),

x) xxxxxxxxxxxx, a xx za účelem xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx podle zákona x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11),

x) Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x to za xxxxxx výkonu státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx místo"), x xx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví12), x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, x to za xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x zákona x xxxxxxxxxxx službách.

Xxxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx

§21

(1) V Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vedou xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, vědecká xxxxxxx x vědecko-pedagogický xxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxxxx,

x) pohlaví,

e) státní xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xx specializačního xxxxxxxxxx xx specializačním xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x uvedením xxxxx, xxxx zařazení x vzdělávacího zařízení, xxxxx x zařazení xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kmene xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, data xxxxxxxx, čísla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydalo,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné nebo xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxx získání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13); x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx13), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx

1. xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. každého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) obor, xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

x) xxxxxxx o

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxxxx komory x xxxxxxxxx x České xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx komory xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx komory, xxx-xx x xxxxx xxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxxx hlášeného xxxxxx, pokud je xxxxxxxxxxxx pracovník sdělil,

n) xxxx, zda xxx x hostující xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx hostující xxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, x

x) kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx číslo a xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx

1. xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xx Národního registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. i), x) a x) xx

1. xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx organizace, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx předávající údaje xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 písm. j) x x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx sociálních služeb,

e) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxx, který xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 2 xx Xxxxx xxxxxxxx komora, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxxxxxx pracovník, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne tyto xxxxxxx xxxxx zapsat.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx změnu xxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx osoba xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx právní moci xxxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x Xxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxx

x) xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx výkonu státní xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx,

x) zapisující xxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 písm. x) x x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x) xx x), n) x x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 1 x jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx personální zabezpečení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 písm. x), x), x) xx x), x) x p), x xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Česká lékařská xxxxxx, Xxxxx stomatologická xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jejích xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1, a xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx10),

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 1, x xx za xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx předpisů,

g) Státní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 písm. x) xx c), x), x), x), x), x) a x), x xx xx účelem výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x léčivech xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx11),

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x), x), x), x) xx x) x x) xx x), a xx za xxxxxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx zákona x zdravotních službách.

(2) Xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x Xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x

x) xxxxxxxxxxxx pracovník.

Xxxxxxx xxxxxxx pacientů

§23

(1) X Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx:

x) identifikátor xxxxxxxx x údaj x ztotožnění x xxxxxxxx obyvatel,

b) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxx-xx tímto xxxxxx xxxxx číslo,

d) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx3), xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx4); xxxxxxx adresy jsou xxxxxx ve formě xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu4), xx vede i xxxx x identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx schránky xxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx přidělen kód xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx3) je xxxxx údaj xxxxxxx xxxx adresa xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo pracoviště, xxxx-xx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx pacient nepřežil,

j) xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx komunikace,

k) xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx pojištěncem, a xxxxx xxxxxx a xxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x

x) o xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) x x) xx xxxxxxxxxxxx,

x) odstavce 1 xxxx. x) až x), x), i), x) a l) xx xxxxxxxxx pojišťovna x pacientech, kteří xxxx jejími xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; údaj xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) zapisuje zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxx o neztotožněného xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jíž xx xxxxxxxxxxx, se zapisuje xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx k xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx 1, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx mu známy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §29; údaj xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) zapisuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx trvalého xxxxxx matky,

d) odstavce 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §29, xxxxx se xxxxx xxxxxxx rozhodne xxxx xxxxxxx údaje xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx využívajícími xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx

x) poskytovatel zdravotních xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) zdravotničtí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahu, x rozsahu xxxxx x pacientovi,

c) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx za účelem xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v rozsahu xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx11),

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxx správy xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního xxxxx, a to xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x zdravotních službách,

i) xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx, x xx xx xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx ústav xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25

Xxxxxx xxxxxxxxxxx vazbu xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx služby zajišťující xxxxx xx základní xxxxxxxx prostřednictvím služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx identifikátoru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikátoru xxxxxxxx xx agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x konkrétní agendě xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x konkrétní agendě xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Služby zajišťující xxxxx xx základní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x základních registrech xxxxxxxxx automatizovaně.

Xxx 2

Služby xxxxxxxxxxx xxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxx služby:

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektronická xxxxxx razítka,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaručené xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) služby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) služby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx datovému xxxxxxxx x

x) xxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupových xxxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je

a) oprávněn xxxxxxxx xxxxxx vytvářející xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x b), x xx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x elektronické xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x ní xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) pro xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pověřený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. c), a xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejích xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx podle zákona x zdravotních xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přístupová xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přístup x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx osoby, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx podpisových xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx k Integrovanému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxx vydán xxxxxxxx xxxxxxxxx certifikát xxx zaručený xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx k Integrovanému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu14).

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx bezúplatně.

Xxx 3

Centrální služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§27

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxx služby:

a) xxxxxx nahlížení na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx sítě,

d) xxxxxx správy xxxxxxxx,

x) Xxxxxx elektronického zdravotnictví x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Centrální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx dále xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bezúplatně.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx kmenových zdravotnických xxxxxxxx

§28

Xxxxxx nahlížení xx xxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kmenové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§29

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického registru.

Xxxxxx výměnné xxxx

§30

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejích xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx poskytovateli x zdravotními xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx15) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

(1) Xxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx úložiště, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x ní určené x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxx požadavku odesílajícího xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx sociálních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byly xxxxxx (xxxx xxx "adresát").

(2) X xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zásilky xx xxxxxxxx xxx adresát.

(3) Xxxxxxx xx v xxxxxxxx úložišti xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na dobu 30 dnů xxx xxx xxxxxx uložení. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymazána.

(4) Xxxxxx xxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx zásilky do xxxxxxxxx úložiště xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx byla dodána xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úložiště x x jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů xxx zajištění komunikace x

x) další služby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx správy xxxxxxxx

§32

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a odvolaných xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnu, xxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx pacientem třetí xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přístupu x Integrovanému datovému xxxxxxxx.

§33

(1) Xxxxxxx udělený xxxxx xxxxx x xxxxxx práv podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesouhlasu x předáváním pacientského xxxxxxx xxxx částí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pacient xxxxxx xxxxxxxxxxxx x listinné xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 vzdálený xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx, a to xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x adresu xxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jeho odvolání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxx, x xx

x) xxxxx, xxxxxxxx, datum narození x adresu xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx, jméno, příjmení x datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu.

(4) Xx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxxxx

x) xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxx k úkonům xxxxx xxxxxx zákona xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x předáváním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Vyslovuje-li xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pacientského xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského státu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx určitou, xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx souhlasů xxx využití xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx.

§35

Xxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx xx internetový xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) přístup xxxxxxxxxxx x zapisujících osob x Xxxxxxxxxxxxx datovému xxxxxxxx,

x) nabídku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x

x) zveřejňování webových x xxxxxxxxx aplikací.

(2) Xxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx xxx zajištění přístupu xxxxxxxxxxx a zapisujících xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zapisujících xxxx x

x) xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx oprávněných x xxxxxxxxxxxx osob xxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxxxxx zveřejnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x webových a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx elektronického zdravotnictví xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx elektronického zdravotnictví x

x) xxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx xxxxxxxx

§37

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozní x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Integrovaném xxxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxx x zapisujícími xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx vzdáleného xxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Pacient nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím služeb xxxxxxx činností xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxx x xxxx x typu xxxxxxxx x xxxxx účelu x xxxxxxxxxxxx původce xxxxxxxx. Xxxxxx činností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx Portálu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx koncepční, strategické x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxx procesů standardizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxx je xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxx a resortní xxxxxxxxx certifikáty xxx xxxxxxx x Integrovanému xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx certifikáty pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví a

e) xxxxxxx kontrolní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx16).

(4) Xxxxxxxxxxxx může pověřit xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovit lhůty, x xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx, technických x personálních opatření x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo

d) oprava xxxx xxxxxxxx neúplného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX

§40

(1) Oprávněná xxxx zapisující xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx podle

a) xxxxxxxxxx §5 písm. x), xxxx

x) ustanovení §5 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx uvedená v §19 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx x), §21 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx 2, §21 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2, §21 odst. 2 xxxx. f) nebo x) nebo §23 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx opravu xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx registru ve xxxxx podle §18 xxxx. 1, xxxx

x) x rozporu x §18 odst. 4 xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo sociálních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §4 písm. a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. x)

1. bodem 1 xxxxxxxxx identifikátory xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. bodem 2 neeviduje identifikátory xxxxxxxx.

(4) Poskytovatel zdravotních xxxxxx nebo sociálních xxxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxx. b) xxxx d), §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §23 xxxx. 2 písm. x).

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 25 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx xxxxxxxx 4, xxxx

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2 xxxx 3.

§41

Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§42

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osoby, které xxxx správci informačních xxxxxxx přistupujících k Xxxxxxxxxxxxx datovému rozhraní, xxxxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx autentizoval xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ověřené výstupy x něj xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx17).

(3) Působnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx působnosti.

§43

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a zajištění xxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ozbrojených xxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx použít xxxxxxxx postupy xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. Xxxxx xxxxxx České republiky,

4. Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx České xxxxxxxxx,

6. Xxxxxxxx xxxxxxx x

7. xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Celní správa Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx síly České xxxxxxxxx,

x) poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) a

d) zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§44

Přechodná ustanovení

(1) Ministerstvo xx xxx 1. xxxxx 2023 zřídí

a) xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1,

x) xxxxxx vytvářející xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1,

x) centrální xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37.

(2) Xxxxxxxxxxx ústav xxxxx xxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 1 x 2 z Xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx ústav xxxxx údaje xxxxxxx x §21 odst. 1 x Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx informačního xxxxxxx údaje xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x), x) a x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Kmenového xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx předá xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §71c xxxx. 1 x x §71c xxxx. 2 písm. x) zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx jeho zřízení.

(6) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž číslo xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§45

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) x x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. února 2022,

x) xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3, §8, §10 xx 15, §16 xxxx. 1 xx 3, §18, §19 xxxx. 3 x 4, §20, §21 xxxx. 2 xx 4, §22, §23 odst. 2, §24, §26 xx 37 x §41, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023,

x) xxxxxxxxxx §5, §16 odst. 4 x §17, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2023,

x) xxxxxxxxxx §4 xxxx. x) až x), xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2024, x

x) xxxxxxxxxx §4 xxxx. a), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2026.
&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 325/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2022, x výjimkou xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.2.2022, xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3, §8, §10 xx 15, §16 odst. 1 xx 3, §18, §19 xxxx. 3 a 4, §20, §21 xxxx. 2 xx 4, §22, §23 xxxx. 2, §24, §26 xx 37 a §41, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023, ustanovení §5, §16 xxxx. 4 x §17, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023, xxxxxxxxxx §4 xxxx. x) xx x), která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024, x xxxxxxxxxx §4 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2026.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §11 xxxx. 2 a 8 xxxxxx č. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 372/2011 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců na xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Například §46b xxxx. a) zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné nařízení x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

6) Xxxxx č. 250/2017 Sb., x elektronické identifikaci, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

8) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §26 zákona x. 372/2011 Xx.

10) Xxxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx stomatologické xxxxxx x České xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Například xxxxx č. 378/2007 Sb. x xxxxx č. 48/1997 Sb., o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Například xxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx zákon č. 48/1997 Sb.

16) Xx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (XX) 2019/1765 ze xxx 22. xxxxx 2019, xxxxxx se xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2011/890/XX, x xxxxxxx xxxxx.

17) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.