Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o elektronizaci zdravotnictví

325/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2 §3

Postavení oprávněných a zapisujících osob §4 §5

Součinnost Ministerstva vnitra a Policie České republiky §6

ČÁST DRUHÁ - INTEGROVANÉ DATOVÉ ROZHRANÍ

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §7 §8 §9 §10

HLAVA II - PŘÍSTUP K INTEGROVANÉMU DATOVÉMU ROZHRANÍ §11 §12

HLAVA III - IDENTIFIKACE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ A PACIENTŮ §13 §14 §15

HLAVA IV - SOUČÁSTI INTEGROVANÉHO DATOVÉHO ROZHRANÍ

Díl 1 - Kmenové zdravotnické registry §16 §17 §18

Kmenový registr poskytovatelů zdravotních služeb §19 §20

Kmenový registr zdravotnických pracovníků §21 §22

Kmenový registr pacientů §23 §24

Služby zajišťující vazbu na základní registry §25

Díl 2 - Služby vytvářející důvěru §26

Díl 3 - Centrální služby elektronického zdravotnictví §27 §28 §29

Služby výměnné sítě §30 §31

Systém správy souhlasů §32 §33 §34

Portál elektronického zdravotnictví §35

Katalog služeb elektronického zdravotnictví §36

Díl 4 - Žurnál činností §37

ČÁST TŘETÍ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI ELEKTRONIZACE ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo §38

Kontrola §39

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY §40 §41

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §42

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §43

Přechodná ustanovení §44

Účinnost §45

INFORMACE

325

ZÁKON

ze xxx 18. xxxxx 2021

o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stanoví podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxx xxxxx.

(2) Tento zákon xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zdravotních xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

Xxxxxxxx pojmy

§2

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx poskytování x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx systémů Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxxx na Integrované xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx sociálních služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách1) (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sociálních xxxxxx") xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro pacienta, xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx bezvýznamový xxxxxxxxxxxxx sloužící xxx xxxxxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Identifikátorem zdravotnického xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx bezvýznamový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhraní xx xxxxxx služby využívající xxxxxxxxx služby elektronického xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu2).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxx standardy xxxxxxxxxx strukturu, xxxxx x formát datových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx x předávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx právnická, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

c) pověřeným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx oprávněných x xxxxxxxxxxxx osob

§4

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxx sociálních xxxxxx xx jako xxxxxxxxx osoba povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 2 xxxx. x); xxxxxxxxx elektronického zdravotnictví xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx postupováno xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) využívat kmenové xxxxx a xxxxx xx jimi xx xxxxxx stanoveným tímto xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxx x něj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a

2. xxxxxxxxxxxxxx pacientů, kterým xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx Xxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osoby, x xxxxxxxx pacienta, jsou xxxxxxx

x) určit xxxxxxxx xxxxxxxxxx a

1. ověřit xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx přidělením xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxx Integrované datové xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnický pracovník, xxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

2. xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x

x) zajistit, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhraní x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx datového rozhraní xxxxx §10.

§6

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra x Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,

x) údaje z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx čísel x fyzických xxxxxxx, xxxxxx bylo přiděleno xxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx c).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx3), popřípadě xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx4); xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx adresního xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx4), se xxxx x údaj x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodávací xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx mimo xxxxx České republiky x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx adresního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx3) xx xxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxx informací a

i) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx jehož xxxxx k úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxx den, který xxxxxxx údajů prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx, x datum nabytí xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

h) xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx otce, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx zástupce nemá xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx dítěte; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x datum narození xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx čísla osvojitelů; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Údaji poskytovanými xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné číslo,

d) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx rodné xxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx registrovaným xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x datum xxxx narození,

i) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte, xxxxx xx xxxxxxxx, x jeho rodné xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx číslo přiděleno, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx

1. rodná xxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx osvojitele,

2. xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x jejich xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x xxxx narození, x

3. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Údajem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxx x rodném xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§7

(1) Xxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx x služby:

a) xxxxxxx zdravotnické registry,

b) xxxxxx vytvářející důvěru,

c) xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) žurnál xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Integrovaného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"). Statistický xxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxx kmenových xxxxxxxxxxxxxx registrů zpracovatelem xxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx5).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhraní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §23 xxxx. 1 písm. x),

3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 písm. x) x

4. xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách1) (xxxx xxx "poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 odst. 1,

x) xxxxxxxxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x kmenových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §16 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxx údajům x xxxx vedeným x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhraní x

x) přístup poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxxx služeb do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxx zápisu xxxxx §19 xxxx. 3 xxxx. x) x x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. c) x xxxxxxxx xx účelem xxxxxx podle §23 xxxx. 2 xxxx. x).

§8

(1) Xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx zdravotnických registrů x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpracovává kmenové xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx nebo sociálních xxxxxx a osoby xxxxxxx nebo se xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx xxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx bez oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx") v xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 odst. 1 x 2,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Kmenovém xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1 a

c) xxxxxxxx x xxxxxxx vedeném x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §23 xxxx. 1.

(2) Ministerstvo xxxx správce Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x žurnálu činností xxxxx §37 xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněnými x xxxxxxxxxxxx osobami x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) kmenové xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 let xxx xxx úmrtí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx vedeny, xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx registru pacientů xx dobu 50 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx a

d) xxxxxxx x žurnálu xxxxxxxx po dobu 2 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Integrovaného datového xxxxxxxx xx Portálu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx komunikaci xxxxxxxxxxx a zapisujících xxxx x Integrovaným xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx poskytován xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) formu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) proces xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx systémových x osobních certifikátů xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) popis služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx časová xxxxxxx x služby xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dalších údajů xx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pověřených xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, změnu x xxxxxx přístupových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. x) xxxx 2.

HLAVA XX

XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX DATOVÉMU ROZHRANÍ

§11

(1) X Xxxxxxxxxxxxx datovému xxxxxxxx přistupuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x třetí osoby, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6) xxxxxxxxxxxxxxx Portálu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k Integrovanému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zapisující xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx datovému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6) prostřednictvím Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Pacient x xxxxx xxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

§13

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Kmenového registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Každý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Každý xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Identifikátor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x identifikátor xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx měnit, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

§14

(1) Xxx-xx stejný xxxxxxxxxxxxx přidělen zdravotnickému xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníkům xxxx xxxxxxxxx, ministerstvo xxxx dotčeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx xxxx identifikátorů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo pacienta xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§15

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx identifikátor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podezření xx xxxxxxxx identifikátoru, xxxx

x) x moci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyhodnotí xxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx kybernetického bezpečnostního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx přidělí xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx identifikátor xxxxxxxx xx xxxxx

x) xx 30 dní xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx identifikátoru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pacienta, jejichž xxxxx je xxxxxxxxxx, x

x) odůvodnění požadované xxxxx identifikátoru.

(4) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxx doklady, x nichž xx xxxxxx, kdo identifikátor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx doklady xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx, xxxxx ho xxxxx k xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikátor xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx možné podat x listinné podobě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup, xxx se žádost xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jiný právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx7).

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx změn xxxx zrušení identifikátoru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pacienta xxxxxxx xxxxxxxxx historických xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx změněnému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo pacienta, x nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pacienta x Xxxxxxxxxxxx datovém rozhraní.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§16

(1) Kmenovými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) Xxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxx zdravotnických pracovníků x

x) Kmenový xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kmenové zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx k

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pracovnících x xxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx sociálních služeb, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrů xxxx xxxxxx zajišťující xxxxx xx základní xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx8).

(4) Kmenový xxxx xxxxxxx oprávněná xxxxx, aniž xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxx údaj xx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx nevznikne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxx xxxxx zapisující xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx ověří xxxxxxxxx údaje.

(2) Kmenový xxxx označený xx xxxxxxxxx má po xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx označen, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx se za xx, xx oprávněná xxxxx, xxxxx xxxxxxx x kmenového xxxxx, xx x xxxxx xxxx, že xxxx xxxxx odpovídá skutečnému xxxxx věci, xxxxxx xxxxxx xxxx měla xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Proti tomu, xxx jedná v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx týká, xxxxxxx, xx tento xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx prokáže, že xxxx xx xxxxxxxxx x že xxxx xxxxxxxxxxx nezpůsobil.

§18

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kmenový údaj xxxx provede xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx x vzniku xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx cestou xxxxxxxxxx registrů xxxxxx xx dotčeného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Oprávněná xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx své činnosti xxxxxx xxxxxxxx kmenového xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikne-li x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxx údaje, uvědomí x tom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ministerstvo.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx činnosti x rámci xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx skutečným xxxxxx, xxxxx vznikne-li x xxxx oprávněná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo, x xxxxxxx, kdy xxxxxx informaci xxxxx xxxxxxxx 2, postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Zapisující osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx-xx, že údaj xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, tak xx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx kmenový xxxx je x xxxxxxx x údajem xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tyto osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Kmenový registr poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx

§19

(1) X Xxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx,

x) xxxx o xxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zániku xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

f) datum xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx9),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provozní x xxxxxxxxx xxxx, a xx xxx každé xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x adresa xxxxx xxxx míst poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx identifikátor,

k) forma xxxxxxxxx péče, obory xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxx každé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx podle xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx x oprávnění x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách,

m) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx poskytování zdravotních xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx samostatných xxxxx xx xxxxxx x ní.

(2) X Xxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxx poskytujících xxxxxxxxx xxxxxx, x xx

1. údaj, xx xxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxx podle odstavce 1 písm. x), x), d) a x) xx k),

b) x osobách xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to

1. xxxx o xxx, xx jde x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě,

3. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx 2,

4. datum xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x doba xxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx x

7. xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx kmenových xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) až x), x) x x) xx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb; xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx známé,

b) xxxxxxxx 1 xxxx. x), i) x x) xx n) xx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odstavce 2 xx krajský úřad, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) x j) xx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xxx-xx o údaje xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Zapisující xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxx xxxxx nebo xxxx změnu vyplývající x xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách zapisující xxxxx zapíše xx xxxxxxxx nejpozději xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx využívajícími xxxxxxx údaje x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb v xxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxx xxxxx zákona x zdravotních xxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx účelem xxxxxx xxxxxx správy v xxxxxxx zdravotnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx lékařská komora, Xxxxx stomatologická xxxxxx x Xxxxx lékárnická xxxxxx, a to xx účelem výkonu xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx10),

x) ministerstvo, x xx za účelem xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných právních xxxxxxxx,

x) poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxx xxx kontrolu léčiv, x xx xx xxxxxx výkonu státní xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx11),

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění,

h) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxx elektronické xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), x xx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) orgány ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví12), x

x) statistický xxxxx, x xx za xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách.

Xxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§21

(1) X Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaj x ztotožnění x xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, vědecká xxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

e) státní xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx specializačního xxxxxxxxxx xx specializačním xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx zařazení x xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kmene xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxx specializované xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx13); x případě xxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů,

j) identifikační xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xx zdravotnický xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. každého poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovněprávním nebo xxxxxxxx vztahu,

k) obor, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx péče, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxx x

1. pravomocných xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, České stomatologické xxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxxxx komory, xxx-xx o xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu zdravotnického xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, adresa xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx hostující xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx kmenových xxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 xxxx. a) x m) je xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. b) až x) je

1. xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx organizace, které xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 písm. x), x) a x) xx

1. xxxxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků,

d) odstavce 1 xxxx. x) x k) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) odstavce 1 xxxx. l) xxxx 2 je Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zdravotnický xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zapsat.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx změnu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxx xx xxxxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Není-li xxxxxxxxxxxx pracovník xxxxx x registru xxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§22

(1) Oprávněnými osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxx

x) xxxxxxx úřad, Ministerstvo xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zapisující xxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2 písm. x) a c) x rozsahu xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. a) xx i), x) x x),

x) poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx údajů podle §21 xxxx. 1 x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx personální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx službách,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x), b), f) xx x), x) x x), x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Česká xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jejích xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, a xx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx10),

x) ministerstvo x xxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Státní xxxxx xxx kontrolu xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), j), x), x), x) a x), x to xx účelem xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx x léčivech xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11),

x) provozovatel Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. a), b), x), x) xx x) a x) xx x), x xx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

i) xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx využívajícími xxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx x nich xxxxxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxxxxx služby a

b) xxxxxxxxxxxx pracovník.

Kmenový xxxxxxx pacientů

§23

(1) X Kmenovém xxxxxxxx xxxxxxxx xx vedou xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx obyvatel,

b) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx tímto xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x rodné příjmení,

e) xxxxxx xxxxxx3), popřípadě xxx xxxxxx, na xxxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4); xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx adresy, xx xxxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu4), xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace; x xxxxxxx xxxxxx xxxxx pobytu3) je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx adresa xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx pracoviště, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx zaregistrován,

g) xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, den, xxxxx xx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx nepřežil,

j) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacienta, xxx xx pojištěncem, a xxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x

x) o zákonném xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x) xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x), h), x), x) a l) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxx pojištěnci, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx informačního xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v registru xxxxxxxx; xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jíž je xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx x této xxxxx xxxxx,

x) odstavce 1, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, je poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx známy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §29; xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx matky,

d) odstavce 1 xxxx. x) x x) je xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx xxxxx §29, xxxxx se xxxxx xxxxxxx rozhodne xxxx xxxxxxx xxxxx zapsat.

§24

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx využívajícími xxxxxxx údaje x Xxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx

x) poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytoval xxxxxxxxx xxxxxx, a to x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx v písmenu x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zdravotní xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x rozsahu xxxxx o xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů11),

g) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxx správy podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách,

i) xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, x xx xx xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a

j) xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách.

§25

Služby xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému základních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na agendový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x konkrétní agendě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx agendového identifikátoru x konkrétní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo identifikátor xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§26

(1) Službami xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxx:

x) systém xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektronická xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zaručený xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) služby vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx k Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupových xxxxxxxxxxx pro zajištění xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx službám xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx sociálních xxxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x), a xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx x elektronické podobě, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x ní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx pracovník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx využívat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), a xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xx pro xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx podle zákona x zdravotních xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x informačnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přístupová xxxxx x xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx přístupový xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Integrovanému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oprávněná xxxx xxxxxxxxxx osoba, x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, je xxxxxxx využívat xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxxx x Integrovanému datovému xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx

x) resortních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro zaručený xxxxxxxxxxxx podpis,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx zdravotnických pracovníků xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx x zapisujících xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx podpisový xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14).

(7) Xxxxxx vytvářející důvěru xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx poskytovány xxxxxxxxxx.

Díl 3

Centrální xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§27

(1) Centrálními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxx nahlížení na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) katalog xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách.

(3) Centrální xxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx údaje v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx kmenových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§28

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx údaje vedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťují xxxxxxxxx xx kmenové xxxxx x kmenových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§29

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx sítě

§30

Služby xxxxxxx xxxx zajišťují xxxxxxxx předávání zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx informací x xx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách xxxx xxxx těmito poskytovateli x xxxxxxxxxxx pojišťovnami xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx15) prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

(1) Součástí xxxxxx xxxxxxx sítě xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sociálních služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "adresát").

(2) X xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úložiště x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx adresát.

(3) Xxxxxxx se v xxxxxxxx úložišti xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 30 xxx xxx xxx jejího xxxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x dočasného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx zabezpečují

a) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx odesílatele,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úložiště x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx údajů x jiné xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx komunikace x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvem.

Xxxxxx xxxxxx souhlasů

§32

(1) Xxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odvolaných xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx třetích xxxx xx službám elektronického xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souhrnu, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx") prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx eviduje x xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zřizuje xxxx xxxxxxx xxxxxx přístupu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§33

(1) Souhlas xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx podobě musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x to xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x to

a) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, nebo

b) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x datum narození xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu.

(4) Xx xxxxxxxx uděleného xxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být zřejmé

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) doba, xx xxxxxx xx xxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxx vyslovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pacientského xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx kontaktního místa xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odvolat.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pacientského xxxxxxx xxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx určitou, xxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx zřejmá xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§34

Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxx sociálních xxxxxx xx xxxxxxx využívat xxxxxx správy xxxxxxxx xxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxx xxxxxxxx.

§35

Portál elektronického xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx internetový portál, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Integrovanému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nabídku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví a xxxxxxxxx x xxx x

x) xxxxxxxxxxxx webových x mobilních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zapisujících xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zveřejnění xxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

§36

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) centrální xxxxxx elektronického zdravotnictví xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. a) xx x),

x) xxxxxx xxxxxxxx a mobilních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx elektronického zdravotnictví x

x) služby elektronického xxxxxxxxxxxxx spravované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb.

Xxx 4

Xxxxxx xxxxxxxx

§37

(1) Xxxxxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostech xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhraní oprávněnými x zapisujícími osobami, xxxxxx poskytnutí resortního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. a) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činností xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx x jeho xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxx činnosti x xxxxx účelu x identifikaci xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

VÝKON XXXXXX XXXXXX V OBLASTI XXXXXXXXXXXXX ZDRAVOTNICTVÍ

§38

Ministerstvo

(1) Státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví vykonává xxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

c) xxxxxxxxx x xxxxxx standardy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zaručené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx certifikáty pro xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhraní x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx autentizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnictví x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx pro elektronické xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx16).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx části druhé x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx při výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněno

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovit lhůty, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření.

(3) Xxxxxxxxx opatřením xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx věcných, technických x xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx neúplného xxxx nesprávného xxxxx xxxxxxxx x Integrovaném xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX

§40

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx §5 písm. x), xxxx

x) ustanovení §5 xxxx. b).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx uvedená v §19 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x), §21 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2, §21 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2, §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) nebo §23 xxxx. 2 písm. x) se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx nebo neprovede xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §18 odst. 4 xxxxxx do kmenového xxxxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jako xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x rozporu x §4 xxxx. x) xxxxxxxxxx standardy elektronického xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. x)

1. xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. bodem 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jako xxxxxxxxxx osoba dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxx §19 odst. 3 písm. b) xxxx d), §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Xx přestupek xxx uložit pokutu xx

x) 25 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx odstavce 4, xxxx

x) 50 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

§41

Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§42

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx informační systém xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémového xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhraní.

(2) Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ověřují x xxxxxxx xxxxxxx x xxx na xxxxxx pacienta nebo xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vedená xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx17).

(3) Xxxxxxxxx stanovená xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx působnosti.

§43

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx příslušníků x xxxxxx v činné xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx stanovených xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

2. Xxxxxxx Xxxxx republiky,

3. Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

6. Xxxxxxxx xxxxxxx a

7. xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, Xxxxxxxx záchranný xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Ministerstvo vnitra, Xxxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,

x) poskytovatelé zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§44

Přechodná ustanovení

(1) Ministerstvo xx xxx 1. xxxxx 2023 xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx registry xxxxx §16 odst. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1 x

x) žurnál xxxxxxxx xxxxx §37.

(2) Xxxxxxxxxxx ústav xxxxx xxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 1 x 2 x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedeného xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách do Xxxxxxxxx registru poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb xx xxx zřízení Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx údaje uvedené x §21 xxxx. 1 x Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických pracovníků xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx xx Kmenového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předá xx svého informačního xxxxxxx údaje xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. b) xx f), x), x), x) x x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §71c xxxx. 1 x x §71c xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxxxxxx službách xx xxx jeho xxxxxxx.

(6) Xx dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kmenového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxx rodné číslo xxxxxxxx.

§45

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2022, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) x h), xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022,

x) xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3, §8, §10 xx 15, §16 xxxx. 1 xx 3, §18, §19 odst. 3 x 4, §20, §21 xxxx. 2 xx 4, §22, §23 xxxx. 2, §24, §26 xx 37 x §41, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2023,

x) ustanovení §5, §16 xxxx. 4 x §17, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2023,

x) xxxxxxxxxx §4 písm. x) xx x), xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. ledna 2024, a

e) xxxxxxxxxx §4 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2026.
&xxxx;

Xxxxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 325/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2022, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) x x), xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.2.2022, xxxxxxxxxx §7 odst. 3, §8, §1015, §16 xxxx. 1 xx 3, §18, §19 xxxx. 3 a 4, §20, §21 xxxx. 2 až 4, §22, §23 odst. 2, §24, §26 xx 37 x §41, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023, xxxxxxxxxx §5, §16 xxxx. 4 x §17, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2023, xxxxxxxxxx §4 xxxx. b) až x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024, x xxxxxxxxxx §4 xxxx. x), které xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2026.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.

1) §11 xxxx. 2 x 8 xxxxxx x. 372/2011 Xx., o zdravotních xxxxxxxx a podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

2) Například xxxxx č. 372/2011 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 378/2007 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o léčivech), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Například §46b xxxx. x) xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx údajů a x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

6) Xxxxx č. 250/2017 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x autorizované konverzi xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních registrech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §26 zákona x. 372/2011 Xx.

10) Zákon č. 220/1991 Sb., x České lékařské xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) Xxxxxxxxx zákon č. 378/2007 Sb. x xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Například xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

14) Xxxxx č. 297/2016 Sb., x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx zákon č. 48/1997 Sb.

16) Čl. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (XX) 2019/1765 ze xxx 22. října 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, řízení x xxxxxxxxx sítě vnitrostátních xxxxxx odpovědných xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí 2011/890/XX, x xxxxxxx xxxxx.

17) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.