Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
312/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023 R P
312/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů R P
312/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení §138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník R P
312/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů R P
312/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC R P
312/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů R P
312/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně R P
312/2014 Sb. Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhláška státu) R P
312/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony R P
312/2012 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší R P
312/2010 Sb. Sdělení, kterým se mění sdělení č. 305/2010 Sb., o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí R P
312/2009 Sb. Sdělení ÚS o přijetí usnesení ÚS ze dne 1.9.2009 o odložení vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kontrasignovaného předsedou vlády R P
312/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů R P
312/2007 Sb. Vyhláška o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců R P
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích R P
312/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky R P
312/2004 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí R P
312/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně R P
312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů R P
312/2001 Sb. Zákon o státních hranicích R P