Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

312/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚŘEDNÍCI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Zařazení k výkonu správní činnosti §3

HLAVA II - PRACOVNÍ POMĚR ÚŘEDNÍKA

Díl 1 - Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka §4

Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu §5

Díl 2 - Veřejná výzva a výběrové řízení

Veřejná výzva §6

Výběrové řízení §7 §8 §9

Díl 3 - Úprava pracovního poměru

Doba trvání pracovního poměru §10

Převedení na jinou práci §11

Odvolání z funkce §12

Další odstupné §13

Pracovní pohotovost §14

Odpovědnost územního samosprávného celku za škodu na majetku §15

HLAVA III - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ÚŘEDNÍKA §16

HLAVA IV - VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ §17 §18

Vstupní vzdělávání §19

Průběžné vzdělávání §20

Zvláštní odborná způsobilost §21

Zabezpečení zkoušky §22

Zkušební komise §23

Zkouška §24

Osvědčení §25

Řízení o námitkách §26

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů §27

Počítání lhůt §28

Akreditace vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích programů §29

Akreditace vzdělávací instituce §30

Akreditace vzdělávacího programu §31

Akreditační komise §32

Rovnocennost vzdělání §33 §34

HLAVA V - STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ

Působnost ministerstva §35

Rozsah spolupráce ministerstva s ostatními ústředními správními úřady §36 §37

HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Díl 1 - Ustanovení společná

Přestupek vzdělávací instituce §38 §39 §40

Společná ustanovení o komisích §41 §42

Díl 2 - Přechodná ustanovení §43

ČÁST DRUHÁ §44

ČÁST TŘETÍ §45

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze §46

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky §47

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §48

č. 234/2006 Sb. - Čl. X

INFORMACE

312

XXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2002

x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxx úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xx xxxxxxxx zákoník xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1)

x) xxxxxxxx xxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx,2)

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx výkon xxxxxxxx xxxxx řídí.

§2

Xxxxxxxx základních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem xx xxxx x xxxx x pro xxxxx xxxxxx zákona xxx hlavní xxxxx Xxxxx, město, statutární xxxxx x městská xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, městský xxxx, xxxxxxxxx statutárního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a úřad xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx podílející xx na výkonu xxxxxxxxx činností xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx městského xxxxx, xx magistrátu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, xx xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx úřadu xxxxxxx xxxxx územně členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx úřadu, xx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx, xxxxx je vedoucím xxxxxxxxxxxx.3)

(6) U xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx provede vedoucí xxxxx.

(7) Vedoucím xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úředník, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tajemníka xxxxxxxx xxxxx, tajemníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, xxxxxxxxx úřadu městského xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, ředitele xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(8) X obcích, xxxxxxxxx xxxxxxxx a městských xxxxxxx, xxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx ustanoven, plní xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x druhem xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX POMĚR XXXXXXXX

Xxx 1

Předpoklady pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx jmenování xxxxxxxxx xxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx cizím xxxxxxx občanem x xx x České xxxxxxxxx xxxxxx pobyt,4) xxxxxxx xxxx 18 xxx, je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, ovládá xxxxxxx xxxxx5) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx správních xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem.

(2) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx zákona xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebyla xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxx lze uzavřít xxx s xxxxxxxx xxxxxx, která splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx.6)

§5

Předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxx fyzická osoba, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx §4 x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) jako vedoucí xxxxxxxxxxx, xxxx

x) při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x územnímu samosprávnému xxxxx nebo při xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxx pro výkon xxxx funkce.

(2) Délka xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxx v průběhu 8 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení

§6

Veřejná xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") musí xxxxxxxxxx xxxxxxx výzva x xxxxxxxxxx zájemců (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx [§7 odst. 1 xxxx. b)]. Xxxx první neplatí xxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx výzva obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx,

x) xxxx xxxxx x místo xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx podle §4,

x) xxxx požadavky xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxx vznik xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx vykonávat,

e) xxxxx dokladů, xxxxx xxxxxxx připojí x xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4),

x) xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxx xxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxx přihlášky,

h) xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a

i) xxxxxx, na xxxxxx xx přihláška xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) datum x xxxxx narození zájemce,

c) xxxxxx příslušnost xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo číslo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,4)

x) datum x xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx, xx kterém se xxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx činností,

b) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxx xxx 3 xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; pokud takový xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx kopie xxxxxxx x nejvyšším xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Veřejná xxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxx úřadu xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx;7) xx xxxxxxx xxxx povinnosti odpovídá xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx xxxxxx-xx x xx připojeny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxx, xxx náležitosti xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx lhůtě doplnil.

(7) Xx 15 xxx xx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xx zájemcem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx, xx s xxxxxx ze zájemců xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vedoucí úřadu xxxxxx x posouzení x xxxxxxxxx zájemců xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) seznam xxxxxxx vyřazených, protože xxxxxxxxxxx předpoklady x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dodatečné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxxxx zájemců, a

d) xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xxxx uzavřena xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx, xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx úřadu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zprávy xxxx xxxxxxxx.

(8) Pracovní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxx úplnou přihlášku, xxxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xxx-xx x cizího xxxxxxxx xxxxxx,4) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx podmínkou xxx

x) xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx neurčitou xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. x xxxxxxxx xxxxx,

2. x Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. v xxxxxxxxx xxxxxxx úřadě,

5. x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx části hlavního xxxxx Xxxxx, kterému xx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "oznámení") xxxxxxxx údaje xxxxxxx x §6 odst. 2. Vyhlašuje-li xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5, xxxxxx xx x oznámení x xxxx xxxxxxxxxxx. Splnění xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku nejméně 15 xxx xxxxx xxxx určeným xxx xxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) (xxxx xxx "uchazeč") x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.7) Xxx-xx x xxxxxxxx řízení na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podá k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxx přihlášku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx narození xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx státního xxxxxx,4)

x) datum x xxxxxx uchazeče.

(5) K xxxxxxxxx xx připojí xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 4, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Výběrová xxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 3. Xxxxxxx xxxxx třetina xxxxx xxxxxx xxxx úředníci xxxxxxxx samosprávného celku, xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx komise xxxxx, xx-xx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx jejích xxxxx, x rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx přítomných xxxxx xxxxxxxx komise.

§9

(1) Výběrová xxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x doklady xxxxx §6 xxxx. 4 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4, xxxxxxxxx §5, jde-li x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úředníka. Xx-xx xx nutné x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, výběrová xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx úplné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 x splňují xxxxxxxxxxx xxxxx §4, xxxxxxxxx §5, jde-li x xxxxxxxx o jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výběrová xxxxxx pořídí x xxxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx, která obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx uchazečů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4, xxxxxxx předpoklady podle §4 xxxx xxxxx §5 x xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 podepisují xxxxxxx přítomní členové xxxxxxxx xxxxxx x xxxx předseda xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 3.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uzavřena jen x xxxxxxxxx xxxxxxxx x seznamu podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Ke xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 3 musí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do zprávy xxxxxxxxxx.

(6) Uchazeč xxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx pracovního xxxxxx

§10

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx však xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x potřebě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx mateřské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx lze na xxxxxxx lékařského posudku xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx vojenské služby xxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx, xxx uzavřít xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx uvede xxxxxx samosprávný celek xxxxx, pro který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxx. Xxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jmenování xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, xxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx-xx úředník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, převede xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Odvolání x funkce

(1) Xxxxxxxxx úředníka nebo xxxxxxxxx úřadu xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §4,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx nejméně xxxx xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx úředník xxxx vedoucí úřadu xx xxxx xxxx xxxxxx xxx vzdát.

(3) Xxxxxxxx xxxx vzdání xx funkce musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jinak xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx uveden xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx vzdáním se xxxxxx vedoucího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx poměr xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx. Územní xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xx jinou xxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úředníku nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxx rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, x nímž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozváže xxxxxxxx poměr xxxxxxxx x důvodů uvedených x §52 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 a 68 xxxxxxxx práce xxxxxx další xxxxxxxx xx výši x xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx počet xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činí

a) dvojnásobek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku x xxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 let xxxxxxxxxx poměru podle xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x úředníka, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx x xxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru dovršil xxxxxxx 20 let xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Pro xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po 24. xxxxxxxxx 1990 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx rozváže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným v xxxxxxxx 1, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xx za xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byly x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§2 odst. 3),

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

Pracovní xxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx ohrožení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,8) územní xxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xx pracovišti xxxx xx xxxxx místě. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přesčas, x xxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 400 hodin x xxxxxxxxxxx roce.

§15

Odpovědnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úředníkovi xxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx byla xxxxxxxxx úředníkovi xx xxxx majetku pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA III

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§16

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx

x) dodržovat xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,9)

x) xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x nimi xxx xxxxx seznámen,

c) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) plnit xxxxxx xxxxxxxxx úředníků, xxxxxx-xx x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx; má-li xxxxxxx za to, xx vydaný xxxxx xx v rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx, xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx; xxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxx xxxx pokyn xxxxx xxxxx, dostane-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tak xxxxxx; xxxxxxx xxxxx vykonat xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxx dopustil trestného xxxx, přestupku, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx prodlení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx si xxxxxxxxxxx x rozsahu stanoveném xxxxx xxxxxxx,

x) jednat x xxxxxxxxxx nestranně xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx mohlo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku,

h) zdržet xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx veřejného xxxxx xx zájmy xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx ve prospěch xxxxxxx xxxx někoho xxxxxx,

x) x souvislosti x xxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx celkem, u xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx stanoveném zvláštními xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx zaměstnání x v xxxxxxxxxxx x ním; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zproštěn; xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprostit xxxxxxx úřadu, jím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxx xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,10)

x) xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11) x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jednání x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, příjmení, xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx úřadu; xxxxxx xxxxxxxxxxx celek x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx nahradit xxxx označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx samosprávnému xxxxx, xx nastaly xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx (§11) nebo xxxxxxxx z xxxxxx (§12).

(2) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx svých xxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pracovních xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací, xxxxx xxxxxxxx, hospodárně x xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ztrátou, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x nejednat x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zachovávat pravidla xxxxxxxxx při úředním xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxx.

(3) Xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxx, dozorčího xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxx osoby, jejímž xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xx takového xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx samosprávným celkem, xxxxx je zaměstnancem. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nenáleží xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxx xx skončení xxxxxxxxxx poměru.

(4) Úředník xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx zaměstnán.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu12) xxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad, xx xxxxxxx x poradních xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §301 x 303 zákoníku xxxxx xx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jen

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx, jíž byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30,

x) xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx Ministerstvem xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo"),

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §30, (xxxx xxx "vzdělávací xxxxxxxxx").

(2) Vzdělávací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxx příslušný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§18 xxxx. 1 x 2).

(3) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; postupuje xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prohlubování kvalifikace xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx 18 xxxxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vzdělávání xx 1 xxxx xx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jedenkrát xx 3 xxxx xxxxxx xxxxxx plánu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§18

(1) Úředník je xxxxxxx prohlubovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxx na

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx úředník x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx též xxxxxx xx xxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxx (§27), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) X opakování zkoušky xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "zkouška") xxxxxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1.

§19

Xxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx úředníka,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx činností,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx zařazení.

(2) Úředník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx osvědčením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vstupní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Průběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výkon správních xxxxxxxx x územním xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Průběžné xxxxxxxxxx se uskutečňuje xxxxxx kurzů.

(3) X xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx potřeb územního xxxxxxxxxxxxx celku x x přihlédnutím k xxxxx xxxxxxxxxx úředníka; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na kurzu, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx odborná způsobilost

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx prokázali xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx nemá zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nejdéle xxxx po xxxx 18 měsíců od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxx xxx, xxx xxxxx vykonávat činnost, xxx jejíž xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxx x §43 xxxx. 10.

(2) Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úředník xx xxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do 18 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jejíž xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxxxxxx.

(3) Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souhrn xxxxxxxx x dovedností xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x zvláštní xxxx. Obecná xxxx xxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, zákona x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx x správním řízení, x schopnost aplikace xxxxxx xxxxxxxx. Zvláštní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx samosprávy x územních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx činnostem, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) v xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxx zřízen xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx vedoucí xxxxx,

x) x xxxxxx případech xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a), xx xxxxxxx prokázat zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx části.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnost, xxx jejíž výkon xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zkoušky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, prokazuje xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x obecné části x ze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx řízenými úředníky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prokázat zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx zkoušky

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx, soubor xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx odborné xxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx mají 3 xxxxx x jsou xxxxxxx z odborníků xx obecnou část x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx rozhoduje většinou xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxx zkoušce xx xxxxxxxx xxxxxx vázána xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx uchazeče, který x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx průběh xxxxxxx xxxxx vážně xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx se xxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, písemnou x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x obecné xxxxx a xx xxxxxxxx části samostatně.

(2) Xxxxxxx xxxx nejdříve xxxxxxxx zkoušku. Xxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx koná xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Zkušební xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx protokol. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky x ústní xxxxxxx x den jejich xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx úředník xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx ústní xxxxxxx, xxxx xx dvakrát xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zkouška xx xxxxxx xxxxxxxx xx 30, nejpozději xxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxxx, v xxx xxxxxxx nevyhověl.

§25

Osvědčení

(1) Je-li při xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupněm "xxxxxxx" x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, do 15 xxx xxx xxx konání ústní xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxx osvědčení.

(2) Ministerstvo xxxx evidenci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kurzů xxxxxxxxx vzdělávání, vzdělávání xxxxxxxxx úředníků a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

§26

Řízení x xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx při xxxxxxx nebo ústní xxxxxxx xxxxxxxx klasifikačním xxxxxxx "nevyhověl", xx xxxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx zkušební xxxxxx; xxxxxxx xx podávají xxxxxxxx komisi. Zkušební xxxxxx xxxxxxxx vyhoví xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx k opakovanému xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud x při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", vydá xx x tom xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx právo xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx týkajících xx xxxx xxxxx, které xxxx význam xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx o xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxx řízení.13)

§27

Xxxxxxxxxx vedoucích úředníků x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx samosprávný celek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úředníků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Výjimečně xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úředník, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nestanoví-li tento xxxxx xxxxx (§43 xxxx. 10). Xxxxx xx xxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx. Vedoucí xxxxxxx xx povinen ukončit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úředníků xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx zahrnuje xxxxxxxx x dovednosti v xxxxxxx řízení xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx zahrnuje xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx vykonávaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxx takový xxxxxxx rozváže s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx 3 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxx vzděláváním xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zčásti, xxxxxxxxx xxxxxxx náklady se xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §235 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx nákladů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx vztahují xxxxxxx na vzdělávání xxxxxxxxx xxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxx

(1) Do xxxx xxxxxxxxx v §21 odst. 1, 2 x 5 x v §27 xxxx. 1 x 3 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pracovní xxxxxxxxxxxx, vojenské xxxxxxxx (xxxxxxxx) služby, civilní xxxxxx ani xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxxxxxxx xx též xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx nepodmíněného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxxxxx odsouzení, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx, xxxxx je x xxxxxxx s předpokladem xxxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx běh lhůt xxxxxxxxx x odstavci 1.

§29

Xxxxxxxxxx vzdělávacích institucí xxxx vzdělávacích xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obnovení.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx vzdělávacího programu xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx ministerstvo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xxxxxx vzdělávací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx odůvodňovaly xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo akreditace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odňata, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v účasti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vzdělávací instituci. Xxx splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxxx xx x žádost x xxxxxxxxxx alespoň 1 vzdělávacího programu (§31 xxxx. 1 x 2).

(2) Xxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx číslo") xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx fyzickou xxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx, statutární xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou.

(3) X xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;15) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx o akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x personálním, xxxxxxxxxx x materiálním xxxxxxxx xxxxxxxx o akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

c) přehled xxxxxxxxx činnosti žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx program, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx důvěrné x ministerstvo xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 2 a 3.

(6) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neudělí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) x xxxxxxx uvedla xxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx x ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 3,

x) xxxx bezúhonná.

(7) Fyzická xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx trestný xxx, pokud xx xx ni xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx se xx xx nehledí, jako xx xxxxxx odsouzena.

(9) Xx účelem prokázání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx 8 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Akreditace xxxxxxxxxxxx programu

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, sídlo, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx žadatel xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxxx kopie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx žádost xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx program xxxxxxxx

x) název, typ, xxxxx x xxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prohlubování xxxxxxxxxxx (§18 odst. 1 x 2); xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx prezenční, xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx vzdělávací xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x obsahovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předmětů a xxxx xxxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx program.

(4) Skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxx důvěrné x xxxxxxxxxxxx xx může xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) x xxxxxxx xxxxxx nesprávné xxxx neúplné údaje x ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ji xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx program xxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 3.

§32

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxx xxxxx §29 xx 31.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx složena x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy x xx xxxxxxxx xxxxx a obcí. Xxxxx akreditační xxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxxxxx.

(3) Akreditační xxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace, a xxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§33

(1) Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§21), xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úředníků x xxxxxxxxx úřadů (§27) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vstupního xxxxxxxxxx (§19) nemá xxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxx x bakalářských xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podle §34. Xxxxxxxxx prokázat zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku podle xxxxxx o státní xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§21) xxxx řízení úředníků (§27) xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§34

(1) Na žádost xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku ministerstvo xxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxx vzdělání xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx uznání xx xxxx, xxxx rovnocenné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prohlubování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxx se xxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx odlišné xx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx x xxxxxx osvědčení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,13) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 měsíců od xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX SPRÁVA X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§35

Xxxxxxxxx ministerstva

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) stanoví xxxxx xxxxxx části zkoušky,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky,

d) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xx xxxxxxxx část xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x zařazení xxxxxxxxx osob do xxxxxxx odborníků na xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxx zkušební xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odborníků podle xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,7)

h) xxxxxx xxxxxxxxx podle §25 x xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §26,

x) xxxxxx rovnocenné vzdělání xxxxx §34,

k) xxxxxxx xxxxxxxxxxx komisi xxxxx §32 x jmenuje x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečuje činnost xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programů (§29 xxxx. 4); xxxxxxxxx xxx tom xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,16)

x) xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx každoročně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,7)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx7) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků,

s) xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kraji.

§36

Xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady

Příslušná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx právnímu xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx na zvláštní xxxx zkoušky.

§37

Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxx ke zkouškám xxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxx x vedoucích xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s ostatními xxxxxxxxxxx ústředními xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx přípravu xx xxxxxxx x obecné xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx ministerstva a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přípravu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

HLAVA VI

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §29 odst. 5.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vypracují xxxxxxxxxx písemnou zprávu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx poskytovaném xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Zprávu xxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§40

X xxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§310 xxxxxxxx práce).

§41

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx komise na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxx zkušební komise xxx zkouškách xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx úkonem x xxxxxxx xxxxx17), xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pracovní xxxxx v nezbytně xxxxxx rozsahu x xxxxxxxx mzdy (platu). Xxxxxx xxxxxx komisí, xxxxx nejsou v xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx náhrada xxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx výši, xxxxxxx xxxx 80 Xx xx xxxxxx xxxx 680 Kč za xxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výši; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx jízdních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nenáleží xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx xxxx uvolnění xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx nesmějí xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x úředníkovi xxxxxxxxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxxxx pochybnosti o xxxxxx nepodjatosti. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, oznámit xx tomu, xxx xxx jmenoval. Xxxxxxx, xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx oznámí osobě, xxxxx xxxxxxx členy xxxxxx, xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxxx člena komise, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jmenuje členy xxxxxx. Shledá-li, že xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx jinou xxxxx.

§42

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §21 x §33 odst. 1.

Díl 2

Přechodná xxxxxxxxxx

§43

(1) Xxxxx zákonem se xxxx také xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2003, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2003 xx však posuzují xxxxx dosavadních předpisů.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, fyzická osoba, xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx správní xxxxxxxx x splňuje předpoklady xxxxx §4, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxxxxx správní činnosti x splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx §4, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx územně členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ověřená xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů18) x xxxx od 24. xxxxxxxxx 1990 xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokázanou xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx zkoušce xxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považují xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 5.

(7) X xxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx vztahuje předpoklad xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, počínají xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 a 2 xxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx a xxxx 30 xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx způsobilosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(8) X úředníka, u xxxxxxx xx lhůty xxxxx §21 odst. 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx tyto lhůty xxxxxxxxxx x 12 xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, má xxxxxxxxx ukončit vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxxx do 4 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx, xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx o xx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx nárok xx xxxxxxxx důchod, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xx xxx požádá.

(11) Xxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 5 xxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vypracuje xxxxxxx úřadu nejpozději xx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(12) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úředníka xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx 4 považuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2003.

XXXX DRUHÁ

§44

§44 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

XXXX XXXXX

§45

§45 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

§46

Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Praze, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Sb., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb. x zákona x. 311/2002 Xx., se xxxx takto:

1. §84, 85 a 86 xx xxxxxxx.

2. X §120 xxxx. 2 xx slova "x 86" xxxxxxx.

3. §127 xx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 24) x odkazu xx ni xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx některých xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x organizacích Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§47

Xxxxx č. 451/1991 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpoklady pro xxxxx některých funkcí xx státních orgánech x organizacích Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxxx 1992 xxxxxxxxxxx x xxxxxx 116/1992 Sb., xxxxxx x. 254/1995 Xx., xxxxxx x. 422/2000 Xx., zákona x. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx. x zákona č. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,".

2. X §1 odst. 3 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§48

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2003, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §29 xx 32, §35 odst. 1 xxxx. x), x) x x) x §41, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. r.

Havel x. x.

x z. Xxxxxxxxx x. r.

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx §11 odst. 1 xxxxxx x. 312/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 234/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 312/2002 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2003, x výjimkou xxxxxxxxxx §29 xx 32, §35 xxxx. 1 xxxx. x), x) x n) x §41, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.7.2002.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

46/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 312/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2004

234/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 22/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, x xxxxx x. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 46/2004 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

264/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

227/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

365/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2012

420/2011 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

250/2014 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

183/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §23 x násl. xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Xx.
3) §9 xxxx. 3 zákoníku xxxxx.
4) §65 x xxxx. xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Sb.
5) Například §3 xxxx. 1 xxxxxx č. 337/1992 Xx., o správě xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxx x. 255/1994 Sb.
6) Xxxxx č. 451/1991 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx orgánech x xxxxxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
7x) Xxxxxxxxx §37 xxxx. 1 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx).
9) Čl. 112 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx §46 xxxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 363/2000 Sb.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 106/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o znalcích x xxxxxxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
17) §203 xxxxxxxx xxxxx.
18) Zákon č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 147/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx.
Xxxxxxxx č. 345/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a okresních xxxxx, xxxx stojících x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxx x xxxxxxxx komisí, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti, (xxxxxxxx o zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx vyhlášky x. 427/2000 Xx.
Xxxxxxxx č. 51/1998 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou způsobilost x xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 121/1999 Xx.
Xxxxxxxx č. 260/1991 Sb., x xxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxxxx okresních úřadů x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 535/1992 Xx.
19) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.