Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

312/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚŘEDNÍCI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Zařazení k výkonu správní činnosti §3

HLAVA II - PRACOVNÍ POMĚR ÚŘEDNÍKA

Díl 1 - Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka §4

Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu §5

Díl 2 - Veřejná výzva a výběrové řízení

Veřejná výzva §6

Výběrové řízení §7 §8 §9

Díl 3 - Úprava pracovního poměru

Doba trvání pracovního poměru §10

Převedení na jinou práci §11

Odvolání z funkce §12

Další odstupné §13

Pracovní pohotovost §14

Odpovědnost územního samosprávného celku za škodu na majetku §15

HLAVA III - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ÚŘEDNÍKA §16

HLAVA IV - VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ §17 §18

Vstupní vzdělávání §19

Průběžné vzdělávání §20

Zvláštní odborná způsobilost §21

Zabezpečení zkoušky §22

Zkušební komise §23

Zkouška §24

Osvědčení §25

Řízení o námitkách §26

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů §27

Počítání lhůt §28

Akreditace vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích programů §29

Akreditace vzdělávací instituce §30

Akreditace vzdělávacího programu §31

Akreditační komise §32

Rovnocennost vzdělání §33 §34

HLAVA V - STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ

Působnost ministerstva §35

Rozsah spolupráce ministerstva s ostatními ústředními správními úřady §36 §37

HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

Díl 1 - Ustanovení společná

Přestupek vzdělávací instituce §38 §39 §40

Společná ustanovení o komisích §41 §42

Díl 2 - Přechodná ustanovení §43

ČÁST DRUHÁ §44

ČÁST TŘETÍ §45

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze §46

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky §47

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §48

č. 234/2006 Sb. - Čl. X

INFORMACE

312

ZÁKON

ze xxx 13. xxxxxx 2002

o úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX CELKŮ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx úředníků územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(3) Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku

a) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,1)

x) xxxxxxxx xxx x xxxx zvláštních xxxxxxxx,2)

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, servisní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx prací řídí.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obec a xxxx a xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx, město, xxxxxxxxxx xxxxx x městská xxxx hlavního města Xxxxx.

(2) Úřadem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, městský xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, krajský xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(3) Správními xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx činností zařazený xx obecního xxxxx, xx městského xxxxx, xx xxxxxxxxxx statutárního xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, do xxxxxxxxx xxxxx, do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxx úředníkem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je vedoucím xxxxxxxxxxxx.3)

(6) X vedoucích xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poměr jmenováním. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx tajemníka xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx úřadu městského xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(8) X obcích, městských xxxxxxxx x městských xxxxxxx, kde xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, plní xxxxx vedoucího xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§3

Zařazení k výkonu xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě xxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

PRACOVNÍ POMĚR XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úředníka

(1) Xxxxxxxxx xx může xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx občanem a xx x České xxxxxxxxx trvalý xxxxx,4) xxxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx5) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx správních xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úmyslně, xxxx

x) pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxx správy, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx osobu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pracovní smlouvu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxx s fyzickou xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxx xx vyžaduje xxx xxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.6)

§5

Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Vedoucím xxxxx se xxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 x xx xxxxxxx tříletou xxxxx

x) xxxx vedoucí xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx správních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx samosprávnému xxxxx nebo xxx xxxxxx státní xxxxxx x pracovním nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx funkci xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx 8 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jmenování do xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§6

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zájemců (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx [§7 xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx pracovní xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx x xxxxx výkonu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §4,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx vykonávat,

e) xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx připojí x xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4),

x) xxxxxxxx třídu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx podání xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx přihlášky, a

i) xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxx odesílá.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxx přihlášku. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx příslušnost xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,4)

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx doklady:

a) xxxxxxxxx, xx kterém se xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx zaměstnáních x x odborných xxxxxxxxxx x dovednostech týkajících xx správních xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxx než 3 xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxx vydaný domovským xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, doloží xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášením,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dosaženém xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx vyvěsí xx xxxxxx desce xxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx zveřejní x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx;7) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx-xx k xx připojeny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxx, xxx náležitosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx doplnil.

(7) Xx 15 dnů xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx, že x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uzavřena xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnocení zájemců xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx zájemců,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, protože xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx stanovené xx xxxxxxx výzvě nebo xxxxxxxxxx náležitosti přihlášky xxxx požadované doklady x dodatečné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx zájemce, xx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva, xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uzavřena pracovní xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxx xx zprávy xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx zájemcem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx stanovené xx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxx-xx x cizího xxxxxxxx občana,4) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx podmínkou xxx

x) jmenování xx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx pracovního poměru xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. x xxxxxxxx úřadě,

2. x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. v xxxxxxxxx obecním xxxxx,

5. x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx města nebo xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy, xxxxxxx xx xxxxxx výkon xxxxxxxxx působnosti x xxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx výběrového xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxx údaje uvedené x §6 xxxx. 2. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx předpoklad podle §5, xxxxxx se x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Výběrové řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku nejméně 15 dnů xxxxx xxxx určeným xxx xxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxx xx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) (xxxx xxx "uchazeč") x současně i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.7) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vedoucího xxxxx, xxxxxxxxx oznámení xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podá k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx náležitosti:

a) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx narození xxxxxxxx,

x) xxxxxx příslušnost xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx občanského xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx x cizího xxxxxxxx xxxxxx,4)

x) xxxxx x xxxxxx uchazeče.

(5) X xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx-xx k xx připojeny xxxxxxx xxxxx §6 odst. 4, xxxxxxx xxxxx xxxxx uchazeče, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přiměřené xxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, případně xxxxx xxxxxxxx 6 předá xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§8

(1) Uchazeče xxxxxxxx xxxxxxxx komise. Xxxxxxxx xxxxxx xx nejméně 3 xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jmenuje x odvolává xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 3. Alespoň xxxxx xxxxxxx členů xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx výběrové xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jednání výběrové xxxxxx xx neveřejné. Xxxxxxxx komise jedná, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxxxx komise.

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přihlášku x doklady xxxxx §6 odst. 4 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4, popřípadě §5, xxx-xx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx úředníka. Xx-xx xx nutné k xxxxxxxxx, zda uchazeči xxxxxxx požadavky stanovené x oznámení, výběrová xxxxxx pozve x xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4, xxxxxxxxx §5, xxx-xx x xxxxxxxx x jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx pořídí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx o složení xxxxxxxx komise,

b) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx uchazečů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx dokladů podle §6 xxxx. 4, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 nebo xxxxx §5 x splňují xxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 podepisují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx předá se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x výběrovému xxxxxx osobě uvedené x §7 odst. 3.

(4) Xx funkce xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jmenován xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c). Xxxxxxxx smlouva může xxx uzavřena xxx x uchazečem xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Xx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 3 xxxx xx požádání xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§10

Xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Je-li však xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxx xxx na xxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že bude xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxx uzavřít xxxxxxxx xxxxx xx xxxx určitou.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx v xxxxxxxx smlouvě xxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx důvod xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, xxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx-xx úředník zvláštní xxxxxxxx způsobilost ve xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, xxxxxxx xxx xxxxxx samosprávný xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splňuje.

§12

Xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx úředníka xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x funkce xxxxxxx, xxx

x) xxxxxx-xx xxxxxxx x předpokladů xxxxx §4,

x) porušil-li závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx dvou xxxx závažných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností x xxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx-xx vzdělávání vedoucích xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx §27 odst. 1.

(2) Xxxxxxx úředník xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx neplatné. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odvolání xxxx xxxxxx xx xxxxxx, nebyl-li x xxxxxxxx nebo vzdání xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx vzdáním se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxx nekončí; xx neplatí, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx jmenováním na xxxx určitou. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx podat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávného xxxxx xx xxxxx práci xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx nemá xxx xxxxxxxxx úředníka xxxx xxxxxxxxx xxxxx takovou xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx; odstupné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo vzdání xx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vedoucího xxxxx.

§13

Xxxxx odstupné

(1) Xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek rozváže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §52 xxxx. x) až c) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx odstupného xxxxx §67 a 68 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 xx 4.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovený xxxxx xxx trvání pracovního xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činí

a) dvojnásobek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, který xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 let xxxxxxxxxx poměru podle xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 20 let xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx doba xxxxxx pracovního poměru xxxxxxxx xx 24. xxxxxxxxx 1990 u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo u xxxxxxxxx xxxxx, x xx za podmínky, xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§2 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx-xx vyhlášen xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,8) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úředníkovi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx jiném xxxxx. Xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxx, a xxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 400 hodin v xxxxxxxxxxx roce.

§15

Xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx škodu xx majetku

Územní samosprávný xxxxx odpovídá xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx úředníkovi xxx, xxxx-xx prokázáno, že xxxx škoda byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§16

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,9)

x) xxxxxxxxx právní předpisy xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx při výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxx,

x) plnit pokyny xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx pokyn xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mu pokyn xxxxxx, x xx xxxxxxx, xxxx, hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx; xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx od xxxxxxxxx xxxxx písemný xxxxxx xxx učinit; xxxxxxx nesmí vykonat xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxx dopustil trestného xxxx, přestupku, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

f) xxxxxx x rozhodovat nestranně xxx xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx se při xxxxxx xxxxx všeho, xx by xxxxx xxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx jednání, xxx xx závažným způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxx xx střetu veřejného xxxxx xx zájmy xxxxxxxx, xxxxxxx nezneužívat xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x souvislosti x xxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx darů nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem, u xxxxx xx zaměstnán, xxxx na základě xxxxxxxx předpisů a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx zaměstnání x v xxxxxxxxxxx x xxx; xx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zproštěn; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx úředníka zprostit xxxxxxx xxxxx, jím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxx xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx právní předpis xxxxx,10)

x) xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11) x xxxxxxx, v xxxxx to xxxxxxx x xxxx pracovního xxxxxxxx,

x) při xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami sdělit xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx celek x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovit, xxx xxxxx funkce x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx samosprávnému xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na jinou xxxxx (§11) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx (§12).

(2) Úředník je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x řádně xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx x schopností,

b) xxxx xxxxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx pracovní xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx x nejednat x xxxxxxx x oprávněnými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zachovávat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx působícím xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxx, dozorčího xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx xx takového xxxxxx xxx vyslán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zaměstnancem. Xxxxxxxxxx, který xxx xx xxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxx xxx poskytnuta xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

(4) Úředník xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx zaměstnán.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vědeckou, xxxxxxxxxxxx, publicistickou, literární xxxx uměleckou, xx xxxxxxx znalce nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu12) xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx, na xxxxxxx x poradních xxxxxxxx xxxxx x xx správu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §301 x 303 xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx

x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jíž byla xxxxxxx akreditace podle §30,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla udělena xxxxxxxxxx xxxxx §30, (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx vzdělávacím xxxxxxxxx akreditovaným podle §31 pro příslušný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§18 odst. 1 x 2).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxx 5.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 18 pracovních xxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx 3 xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxx vzdělávání do 1 xxxx xx xxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx, nejméně jedenkrát xx 3 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§18

(1) Úředník je xxxxxxx prohlubovat xx xxxxxxxxxxx účastí xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx též xxxxxx xx xxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxx (§27), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) X opakování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti (xxxx xxx "zkouška") xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx náhrady xxxxx.

(4) Xxxxxxx prohlubování xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx s opakováním xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1.

§19

Xxxxxxx vzdělávání

(1) Vstupní xxxxxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, evropského xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejdéle xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx absolvovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx vzdělávání

(1) Průběžné xxxxxxxxxx zahrnuje prohlubující, xxxxxxxxxxxx x specializační xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx správních xxxxxxxx x územním xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a prohlubování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů.

(3) X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x přihlédnutím k xxxxx xxxxxxxxxx úředníka; xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx zúčastnit.

(4) Xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osvědčením vydaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§21

Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prokázali zvláštní xxxxxxxx způsobilost. Výjimečně xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x úředník, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nejdéle xxxx xx xxxx 18 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx činnost, xxx xxxxx xxxxx xx prokázání zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxx x §43 xxxx. 10.

(2) Zvláštní odborná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x prokazuje xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilost k xxxxxx správních činností xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx do 18 xxxxxx od vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx vykonávat xxxxxxx, pro jejíž xxxxx je prokázání xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx znalost základů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, znalost xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx x správním řízení, x xxxxxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxx. Zvláštní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vztahující se x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) v xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 odbory xxxxxxxx úřadu nebo xxx xxxx zřízen xxxxxxxx xxxxxx úřad, xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx 1 xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxx úřadu,

b) x xxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedených v xxxxxxx a), xx xxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vykoná xxx xx zvláštní xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x xxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx samosprávnému xxxxx xxxx xx 3 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxxxx, xxx jejíž xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxx způsob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x ze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, vykonávaných xxx řízenými xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx úřadu.

(7) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen x xxxxxx xxxxx.

§22

Zabezpečení zkoušky

(1) Provádění xxxxxxx a vydávání xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx den, xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§23

Zkušební xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx zvláštní odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zkušební xxxxxx xxxx 3 xxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x odborníků xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx většinou xxxxx svých xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soubory xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyloučit ze xxxxxxx uchazeče, xxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx průběh xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxx na 2 xxxxxxxxxx vykonávané x xxxxxxxxx xxxxx, písemnou x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx x při xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx samostatně.

(2) Xxxxxxx koná nejdříve xxxxxxxx zkoušku. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zkoušky xx předpokladem xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxx části.

(4) Zkušební xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxx protokol. Zkouška x vyhlášení xxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejné. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky x ústní zkoušky x xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx ústní xxxxxxx, xxxx ji xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx vykoná xxxxxxxx xx 30, xxxxxxxxxx xxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxx

(1) Xx-xx při xxxxx zkoušce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" v xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx ústní xxxxxxx obdrží xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx evidenci o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vede xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x ukončení kurzů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx vzdělávání, které xxxxxxxx.

§26

Řízení x xxxxxxxxx

(1) Xx-xx úředník při xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xx xxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx námitkám xxxxxx xxxx je xxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x námitkách xxxxxxxx ve lhůtě 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx zkušební xxxxxx nebo, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxx x rozporu xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xxx xxxx xxxxx a pozve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxx opakovaném xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx klasifikačním xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxx xx x tom xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o zkoušce.

(4) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx nevztahují xxxxxx předpisy o xxxxxxxx řízení.13)

§27

Vzdělávání vedoucích xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ukončili vzdělávání xxxxxxxxx úředníků. Výjimečně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx úředník, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxxx úředníka, xxxx nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§43 xxxx. 10). Účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx úředník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx. Obecná xxxx xxxxxxxx znalosti x dovednosti v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx zahrnuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Úředník, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx, xx povinen xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xx xxxx 3 xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx územnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx vzděláváním xxxxxxx. Xxxxx-xx úředník svou xxxxxxxxx setrvat x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Ustanovení §235 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nákladů podle xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 se vztahují xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§28

Počítání lhůt

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 1, 2 x 5 x v §27 xxxx. 1 x 3 se nezapočítávají xxxx xxxxxxxx dovolené, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxxxxxxx xx xxx nepřítomnost x práci pro xxxxx nepodmíněného xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx, došlo-li k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxxxxxx x předpokladem xxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1.

§29

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxx právnické osoby (xxxx xxx "xxxxxxx") x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se uděluje xx xxxx 3 xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na právní xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyzve vzdělávací xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě nápravu, xxxxxxxxxxxx jí akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx, xx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx okolnosti, xxxxx xx odůvodňovaly xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx vzdělávací instituce xxxx akreditaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je povinností xxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx x účasti xx stejném xxxx xxxxxxxx vzdělávacím programu x téže xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxxx xx i žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§31 odst. 1 x 2).

(2) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje jméno, xxxxxxxx, místo podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx číslo") žadatele, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou.

(3) K xxxxxxx o akreditaci xxxxxxxxxx instituce xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx;15) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx celkem,

b) přehled x personálním, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx současně žádá.

(4) Xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 2 x 3 jsou xxxxxxx x ministerstvo je xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx vyhodnocení xxxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxx instituce, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3.

(6) Ministerstvo akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neudělí, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nedoplnila,

c) nesplňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §31 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pravomocně odsouzena xx úmyslný xxxxxxx xxx, pokud se xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Právnická osoba xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena.

(9) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx 8 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx19). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx žadatele, xx-xx xxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxx x akreditaci vzdělávacího xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx kopie akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) název, xxx, xxxxx x xxxx; xxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx druh prohlubování xxxxxxxxxxx (§18 xxxx. 1 a 2); xxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx, zda xxx x xxxxxxxxxx prezenční, xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) členění xx vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxx charakteristiku,

c) xxxxxxxxxx plán; xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předmětů a xxxx vzdělávání,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Skutečnosti xxxxxxx v odstavcích 2 x 3 xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx může xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x akreditaci vzdělávací xxxxxxxxx, xxx kterou xxxx doloženy.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(6) Ministerstvo xxxxxxxxxx neudělí, jestliže xxxxxxx xxxx právnická xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

b) v xxxxxxx uvedla nesprávné xxxx neúplné údaje x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§32

Akreditační xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx akreditační xxxxxx xxxx své poradní xxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxx xxxxx §29 xx 31.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx je složena x odborníků x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx zástupců xxxxx x xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx komise xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§33

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§21), xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úředníků a xxxxxxxxx xxxxx (§27) xxxx povinnost účastnit xx xxxxxxxxx vzdělávání (§19) nemá úředník, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x bakalářských xxxx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vydáno osvědčení x uznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §34. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx části xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku podle xxxxxx x státní xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zajišťovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§21) xxxx xxxxxx úředníků (§27) xxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§34

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx vzdělávání, o xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx kvalifikace xxxxx tohoto xxxxxx xxxx jeho xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx uznání se xxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxx.

(3) Na řízení x vydání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obecné xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx,13) xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX V

STÁTNÍ XXXXXX X OBLASTI XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§35

Xxxxxxxxx ministerstva

(1) Ministerstvo

a) xxxxxxxxxx prohlubování kvalifikace xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx obecnou xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x na xxxxxxxx část xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx část xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odborníků xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,7)

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 x xxxx xxxxxx evidenci,

i) rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34,

k) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §32 a jmenuje x odvolává xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx zabezpečuje činnost xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kontroluje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§29 xxxx. 4); postupuje xxx tom xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,16)

n) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxxx x vzdělávacích xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx platnou akreditaci xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx krajů x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,7)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx7) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39,

r) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx jiné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a kraji.

§36

Xxxxxx spolupráce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx x průběžně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx právnímu xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx zkušebních xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x zařazení fyzických xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxxx-xx vzdělávací instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravu xx xxxxxxx x obecné xxxxx a vzdělávání xxxxxxxxx úředníků x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx správní xxxxx zajišťují přípravu xx zkoušku xx xxxxxxxx části.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X PŘECHODNÁ

Díl 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxx §29 xxxx. 5.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§39

Vzdělávací instituce vypracují xxxxxxxxxx písemnou zprávu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vzdělávání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kalendářním xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. května xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§40

X úředníkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§310 xxxxxxxx xxxxx).

§41

Společná ustanovení o xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx komise xx xxxxx xxxxxxx, členů xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jednání a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zkouškách podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx17), při xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxxx). Xxxxxx xxxxxx komisí, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ani x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx činní, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx výši, xxxxxxx xxxx 80 Kč xx hodinu nebo 680 Xx xx xxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; způsob xxxxxxx určí xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x náhradu xxxxxx výdělku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zaměstnavateli xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo platu xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Členy xxxxxx nesmějí xxx xxxxxxx osoby, u xxxxx xx xxxxxxxx xx jejich vztah x některému xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx o akreditaci xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxx x skutečnostech nasvědčujících xxxx podjatosti, oznámit xx xxxx, xxx xxx jmenoval. Uchazeč, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx o xxxxxx skutečnostech dozví. X podjatosti člena xxxxxx rozhodne bez xxxxxxxxxx odkladu osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx, xx xx člen komise xxxxxxx, xxxxxx xxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx jinou xxxxx.

§42

Ministerstvo vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 x §33 odst. 1.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§43

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx také pracovní xxxxxx vzniklé xxxx 1. lednem 2003, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx; jejich xxxxx, jakož i xxxxxx x nich xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2003 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnancem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x splňuje předpoklady xxxxx §4, xx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx §4, xx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx vedoucího úředníka xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx tajemníka xxxxxxxx úřadu, tajemníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů18) v xxxx xx 24. xxxxxxxxx 1990 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokázanou xxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx učiněné xxxxx §21 odst. 5.

(7) U xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx lhůty xxxxx §21 odst. 1 a 2 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx 30 xxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zkoušce zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o 12 xxxxxx.

(9) Zaměstnanec, xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx ukončit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx, xxxxx do 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, prokazuje zvláštní xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxx, jestliže x xx xxx požádá. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx nárok xx xxxxxxxx důchod, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xx xxx požádá.

(11) Xxxx xxxxxxxxxx úředníka xxxxx §17 odst. 5 xxx xxxxx, xxxxx xx úředníkem xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

(12) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx osoba, která xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2003.

XXXX XXXXX

§44

§44 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

ČÁST XXXXX

§45

§45 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

§46

Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Sb., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx. x xxxxxx č. 311/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. §84, 85 x 86 xx zrušují.

2. X §120 xxxx. 2 xx xxxxx "a 86" xxxxxxx.

3. §127 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 24) x xxxxxx xx ni xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx

§47

Xxxxx č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx některých xxxxxx xx státních orgánech x xxxxxxxxxxxx České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxxx 1992 xxxxxxxxxxx v částce 116/1992 Xx., xxxxxx x. 254/1995 Xx., xxxxxx x. 422/2000 Xx., zákona č. 147/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Sb. x xxxxxx x. 309/2002 Sb., se xxxx takto:

1. X §1 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků,".

2. X §1 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úředníků.".

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§48

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2003, x výjimkou ustanovení §2932, §35 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x §41, která nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. r.

Havel x. x.

x x. Xxxxxxxxx x. r.

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §11 xxxx. 1 zákona x. 312/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2006

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 312/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §29 xx 32, §35 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) a §41, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.7.2002.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

46/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/65 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx územních samosprávních xxxxx x o xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.3.2004

234/2006 Xx., kterým se xxxx zákon x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx městě Praze, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 22/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, x xxxxx č. 312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 46/2004 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

365/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx nim

s xxxxxxxxx od 1.1.2012

89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

250/2014 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §23 x násl. zákona x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Xx.
3) §9 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
4) §65 x xxxx. xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Sb.
5) Xxxxxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a poplatků, xx znění xxxxxx x. 255/1994 Sb.
6) Zákon č. 451/1991 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §3 xxxx. 2 zákona x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx.
7a) Xxxxxxxxx §37 xxxx. 1 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. x) zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx).
9) Čl. 112 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx §46 zákona č. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 363/2000 Sb.
11) Například xxxxx č. 106/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §203 xxxxxxxx xxxxx.
18) Zákon č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 147/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2001 Xx.
Xxxxxxxx č. 345/2000 Sb., x ověřování zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx, xxxxx, hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx stojících x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřízených xx xxxxxxx zvláštních zákonů x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byl svěřen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx vyhlášky x. 427/2000 Xx.
Vyhláška č. 51/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 121/1999 Xx.
Xxxxxxxx č. 260/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okresních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 535/1992 Xx.
19) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.