Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

312/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna stavebního zákona Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna vodního zákona Čl. III

Přechodná ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. V

INFORMACE

312

XXXXX

xx dne 31. xxxxx 2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 254/2001 Xx., o xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna stavebního xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona č. 68/2007 Sb., xxxxxx x. 191/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 345/2009 Xx., zákona x. 379/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona č. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 194/2017 Xx., xxxxxx č. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx. a xxxxxx č. 169/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §119 xxxx. 1 xx xxxxxxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxx podle §15a xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx,".

2. V §158 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx §15x xxxx. 1" xxxxxxxx xxxxx "nebo 3".

3. X §159 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxx. x) xx i) x x)" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxx úprav xxxxx §15x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxxxxx xxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 254/2001 Sb., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 274/2003 Xx., zákona x. 20/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., zákona č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 181/2008 Xx., zákona x. 157/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 150/2010 Xx., xxxxxx x. 77/2011 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 85/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona x. 501/2012 Xx., zákona x. 275/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 61/2014 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Xx., xxxxxx č. 39/2015 Xx., zákona x. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb. a xxxxxx x. 113/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §15x xx za odstavec 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5, xxxxx xxxxx:

"(3) X xxxxxxxxx vodního xxxx xx xxxxxx 20 000 x2 x xxxxxx xxxxx xx 2,5 x, xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx x akumulaci xxx x které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxx xx XX. xxxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx díla xxxxx věty xxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx staveb.

(4) Xxxxxxxx vodního xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §96x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx územní xxxxxxx se xxxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávnění k xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10d), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx objektů a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dokladovou část, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kategorie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu a xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§61 xxxx. 4), xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx vzduté x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vzduté x xxxxxxxxxxx xxxx x údaj x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vody při xxxxxxxx xxxxxxx,

x) posudek xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kategorie x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu (§61 xxxx. 4),

x) xxxxxxxxxx správce povodí,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) stanovisko xxxx, x xxxxxx xxxxxxx obvodu xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx, obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx údaje x xxxxxxxxx vody xx xxxxxx xxxx x návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx (§36 xxxx. 2).".

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 a 7.

2. V §15x xxxx. 7 xx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1" a xxxx xxxxx x xxxxx xx zrušují.

3. X §15x se xxxxxxxx xxxxxxxx 8 x 9, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxxxx vodoprávní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodního díla xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx, xx se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x xxxxxxxx se má xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodami xx xxxxxx napouštění xxxxxx xxxxxxx xxxx x odvedení xxxxxxxxx xxxx xxxx do xxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx platí xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx xx xxxx užívání vodního xxxx.

(9) Souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle odstavce 1 nebo 3 xx doručuje xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vodní xxx, správci vodního xxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.".

4. Za §15x se xxxxxx xxxx §15b, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§15b

Ohlášení xxxxxxxxx úprav

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x krajině xx 1,5 x xxxxxxx x výměře xxx 300 x2 xxxxxxx xxxx xx 20 000 m2 x xxxxxxxxxxxx území, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx komunikací, postačí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle věty xxxxx se obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ohlašování xxxxxx.

(2) Ohlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje náležitosti xxxxx xxxxxxxxxx zákona4) x dále závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §96x xxxxxxxxxx zákona, přičemž xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxx souhlas xx xxxxxxxx. Nejde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx třetí xxxx čtvrté zákona x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x předpokládaných xxxxxxxx xxxxxxxxx úprav xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx postupu x xxxxxxx xxxxx, údaje x násypných xxxxxxx, x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx úpravě,

c) situační xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x

x) situační xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 500 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav, xxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxx xxxxxx důsledky, xxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo záplavových xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkresu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úprav.".

5. X §36 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) X xxxxxxx vodního xxxx xxxxx §15a xxxx. 3, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 5, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x projektové xxxxxxxxxxx. Souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx díla xx xx xxxxx minimálního xxxxxxxxxxxx průtoku xxxxxxx x projektové xxxxxxxxxxx xx stanovený.".

6. X §55 xxxx. 3 xx xx slova "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx,".

7. X §59 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle §15x xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxx manipulační xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx schválení nejpozději x žádostí x xxxxxxxxxx souhlas podle xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

8. X §61 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxxxx-xx xx x vodní xxxx xxxxx §15x odst. 3, xxxxxxxxxxx technickobezpečnostnímu xxxxxxx, má xx xxxxxxxxx vodoprávního úřadu x ohlášením xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx XX. xxxxxxxxx technicko-bezpečnostního xxxxxxx xxxxx posudku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx technickobezpečnostního xxxxxxx, xx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 10 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7 až 11.

9. X §75 odst. 3 xx číslo "9" xxxxxxxxx xxxxxx "10".

10. V §126 xxxx. 8 se xxxxx "§61 xxxx. 6" nahrazují xxxxx "§61 xxxx. 7".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Postupy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vodoprávní xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx

Xx. V

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vyhlášení.

v x. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 312/2019 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.2.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.