Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.09.2023.


Zákon o insolvenčních správcích

312/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - INSOLVENČNÍ SPRÁVCI

HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Citlivá činnost §2a

HLAVA DRUHÁ - OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce §3

Vydání povolení a zvláštního povolení

Návrh fyzické osoby §4

Návrh veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti §5

Sídlo a provozovna insolvenčního správce §5a

Povolení a zvláštní povolení fyzické osoby §6 §6a

Bezúhonnost §7

Vydání povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti §8 §8a

Vydání nového povolení a nového zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti §8b

Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce §9 §10 §11

Zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce §12

Zrušení povolení nebo zvláštního povolení §13

Personální a materiální vybavení insolvenčního správce §13a

Zaměstnanec insolvenčního správce §13b

Informační povinnost insolvenčního správce §14

Informační povinnost ministerstva §15

HLAVA TŘETÍ - SEZNAM §16

Členění a obsah seznamu §17

Údaje zapisované do seznamu §18

Údaj identifikující insolvenčního správce §19

Údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce §20

Údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce §21

Údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce §22

HLAVA ČTVRTÁ - VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ §23

Zkouška insolvenčního správce §24 §25

Zvláštní zkouška insolvenčního správce §26

HLAVA PÁTÁ - HOSTUJÍCÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE §27 §28

Zápis do seznamu §29

Údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce §30 §31

Pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce §32

Zánik práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce §33 §34 §34a

Informační povinnost hostujícího insolvenčního správce §35

HLAVA ŠESTÁ - DOHLED §36 §36a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §36b §36c §37

HLAVA SEDMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §38 §39

Zmocňovací ustanovení §39a

Přechodná ustanovení §40 §41

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích §42

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o advokacii §43

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky §44

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) §45

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §46

č. 223/2009 Sb. - Čl. LXV

č. 185/2013 Sb. - Čl. II

č. 64/2017 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

312

ZÁKON

ze xxx 23. xxxxxx 2006

x insolvenčních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX SPRÁVCI

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

Tento xxxxx upravuje

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce1),

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx hostujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dohled xxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Insolvenčním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rovněž x veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx společníků xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x je založená xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx států Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, členských xxxxx Dohody x xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace (xxxx jen "xxxxxxx xxxx"), který vykonává xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx10) vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xx xxxx rozumí x zahraniční xxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx společníků xxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx právo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx insolvenčního správce xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§2x

Xxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce dlužníka xxxxx §3 odst. 2.

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 185/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

XXXXX DRUHÁ

OPRÁVNĚNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SPRÁVCE

§3

Vznik xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Právo xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávat činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Právo xxxxxxxxx funkci insolvenčního xxxxxxx dlužníka, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx2) xxxx obchodníkem x xxxxxxx papíry, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, penzijní xxxxxxxxxxx nebo penzijním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úpadek xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx úhrn xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxx zaměstnává xxxxxxx 100 zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosud nezapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, do obchodního xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§4

Xxxxx fyzické xxxxx

(1) Návrh fyzické xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení, xxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxx pobyt, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxx číslo, datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx a xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx hodiny"), xx xxxxxxx xxxx x xxxxx vykonávat činnost, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx

x) xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 odst. 1 xxxx. b),

b) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x); xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx obchodní společnosti xxxx zahraniční společnosti, x němuž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x),

x) doklad x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydaný xxxxxx xxxxx, v xxxxx se x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx 90 xxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx o xxxxxxxxx správního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o odborném xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx a

g) xxxxxx x splnění podmínky xxxxxxxxxxxx a materiálního xxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. x); xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podáván návrh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x).

(3) Xxxxxxx, daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, seznamu xxxxxxxx xxxxxxx, seznamu xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxx, xx byl jmenován xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx x zahraniční xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a úřední xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx činnost,

c) identifikační xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xx-xx navrhováno xxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku,

d) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx číslo, x xxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx pobyt xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx jednací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společníka.

(2) X návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx insolvenčního správce xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; podpis xxxxxxxxxx společníka xxxx xxx úředně xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. c),

c) doklad x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x).

(3) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí být xxxx připojena xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx.

§5a

Sídlo a provozovna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Sídlem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx adresa xx zapsána x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Insolvenční správce xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx hodinách.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx zapsané x xxxxxxx advokátů,

b) xxxxxxx xxxxxxxx, zapíše se xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, zapíše xx xx xxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) notářem, xxxxxx xx do xxxxxxx xxxxx notářského xxxxx, xx kterého xxx jmenován.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxx společností, zapíše xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx.

(4) Provozovnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx místo, xxxxx xxxxxx je xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx provozovny. Xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx stanovených insolvenčním xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x úředních hodinách.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nim xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxx xxxxxxx krajského xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.&xxxx;Xx-xx insolvenční správce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x provozovnu, zapíše xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxx.

(6) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraniční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx §3 xxxx. 2, xxxxxx se xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx a provozovna xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxxx x identifikačním xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxx je fyzickou xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a identifikačním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen x příjmení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 4.

(8) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah úředních xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ve výši 4 xx 20 xxxxx v xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx hodin, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx

(1) Xx návrh xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která

a) xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,

b) xx vysoké xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jí xxxx členským xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu,

c) xxxxxxxx zkoušku insolvenčního xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 3 xxx xxxxxxxx praxi x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, účetnictví, xxxxxx xxxx řízení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx smlouvu x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního správce xxx xxxxxx funkce xxx xxxxx dobu xxxxxx xxxx xxxxxx1) (xxxx xxx "xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu"), x

x) xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vybavení xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §13a.

(2) Xx xxxxx vydá xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), x), x) x x),

x) xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) splňuje předpoklady xxx xxxxx citlivé xxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx za splněné xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4).

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxx podání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 6 xxxxxx xxx xxx vykonání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxx, ve které xxxxxxxxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x 5 xxx. Xxxxxxx poplatek xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x poslední xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na dobu 5 let ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x 5 xxx.

(7) Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx4a) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nového xxxxxxxx xxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxx x akademický xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx průkaz také xxxx obchodní xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxxx xxxxx xx uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx průkazu xx xxxxxx s xxxxxxxxx povolení nebo xxxxxxxxxx povolení fyzické xxxxx, které se xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§6x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx §12 odst. 2, xx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 x 3 x případě, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx podán xx 3 měsíců xxx dne zániku xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx §12 xxxx. 2.

(2) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 a x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. b), x) x e).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx omezena xxxxx §6 xxxx. 5.

§6x vložen právním xxxxxxxxx č. 185/2013 Xx. x účinností xx 1.8.2013

§7

Xxxxxxxxxxx

(1) Podmínku xxxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx xx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx insolvenčního správce xxxx která xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xx xxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxx trestná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x řádný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx insolvenční xxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zamítl žádost x prominutí xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx v posledních 5 xxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejímž xxxxxx bylo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx,

x) xxx kterou xxxxx xxxx překážka xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx podáním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §34, nebo

g) xxxxx xxxx v posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx podle §13 odst. 2 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) nesplňuje xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x řádný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xx nehledí, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx x posledních 5 letech před xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx xxxxx zaniklo xxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx §34.

§8

Xxxxxx povolení a xxxxxxxxxx povolení veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx,

x) xxxxx ohlášený společník xxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 odst. 2,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxx náklad xxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx,

x) která xx bezúhonná x

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx x materiální xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §13a.

(2) Xx návrh xxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b) xx x) x

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx povolení.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4x) výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xx splněné xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx skutečnost xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společníků.

§8x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx uplynutím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2830 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb.

§8b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 223/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

§8x

Xxxxxx xxxxxx povolení x nového zvláštního xxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxx společníků.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx se ohlášeného xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx nové povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z ohlášených xxxxxxxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo některý x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx společníkem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 185/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§9

(1) Xxxxx vykonávat činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx1),

x) xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx ústavního xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uložen xxxxx xxxx sankce xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávat,

f) xxxx, ke xxxxxxx xxxx pozastaveno xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ohlášenému společníku xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx zahraniční obchodní xxxxxxxxxxx,

x) dnem, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx člena xxxxx, člena xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu15), xxxxxxxx xxxx senátora xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx vedeno trestní xxxxxxx

1. xxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxx

2. za xxxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,

a xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, kterým xx xxxx xxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uvedený xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí ministerstva x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se řeší xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, x xx nejdéle xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxx xxxxx; bude-li rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčnímu správci xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx zahájeno řízení x xxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, x to xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§11

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xx xxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávat činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. d)

a) xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ohlášený xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx.

Xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§12

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčnímu xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) byl-li xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx ke xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxx způsobilosti x právním xxxxxx xxxx jehož xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxx xxxxxxx, a xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx omezena,

d) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti,

e) xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, x xx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) jde-li o xxxxxxxx obchodní společnost xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Právo xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebyla-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx §6 odst. 5.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebyla-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem podle §6 xxxx. 6.

§13

Xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxxxx §6 odst. 1 xxxx xxxxx §8 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 nebo xxxxx §8 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení insolvenčnímu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zákonem.

§13x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního správce

(1) Xxx xxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a jejich xxxxxx vybavení.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přiměřené povaze, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §7 xxxx. 1 x musí xxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x maturitní xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx praxí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx výkon činnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx16) x spočívající x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, auditu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxx ekonomické vzdělání x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2019

§14

Informační xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxx §10, xxxxxx xxxxx podle §12 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1; x xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy nastala xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v seznamu, xxxx-xx změna xxxxx xxxxxxxxxxxx známa x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx; x to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x to nejpozději xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xx celou xxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxx, vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxx ministerstvo neprodleně xxxx xxxxxxxxxx komoru.

XXXXX TŘETÍ

SEZNAM

§16

Seznam xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1) týkající se xxxxxxxxxxxxx správců a xxxxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxxx vede xxxxxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxx a obsah xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx a část xxxxxxxx. Součástí seznamu xx i seznam xxxxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx.

(2) Xx obecné xxxxx xxxxxxx xx odděleně xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vede xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměřené xx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxxx xxxxx seznamu xx xxxxxxxx zapisují xxxxxxx xxxxx, veřejné obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka xxxxx §3 xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxx část xxxxxxx xx vede xxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx úpadku dlužníka xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxx xx veřejnou obchodní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ohlášených společníků, xxxxxx vzniklo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2.

(8) Xxxxxxx-xx právo xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx dlužníka xxxxx §3 odst. 2 x xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx částech xxxxxxx v abecedním xxxxxx.

(9) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 2.

Xxxxx zapisované xx xxxxxxx

§18

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx zapisované xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) údaj identifikující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x vzniku xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx zapsaných podle xxxxxx a) xx x).

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zapíše xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx; xxxxxxxxxx §10 odst. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

§19

Xxxx identifikující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxx xxxxx identifikujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jde-li x fyzickou osobu, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx liší xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx základního registru xxxx4b), xxxx x xxxxxxxxx vzdělání x xxxx x absolvované xxxxxxx praxi,

b) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx hodiny, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zaměření xxxxxxxxxxxxx správce.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx seznamu zapíše xxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, ve kterých xxxx činnost vykonávat. Xx své žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zahájení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X žádosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx užívání xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx správce provozovnu; x xxxxxxxx právního xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§20

Údaj x xxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxx údaje o xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního správce xx do seznamu xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxx vykonávat činnost xxxxxxxxxxxxx správce.

(2) Xxx-xx x osobu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Údaj o pozastavení xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx správce xx x xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x důvod xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§22

Xxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X rámci xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx x xxxxxxx xxxxx xxx, ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniklo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX INSOLVENČNÍCH XXXXXXX

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx soustavně xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx znalosti xxx xxxxx výkon xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

§24

Zkouška xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, ministerstvo umožní xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx písemné xxxxxxx vykonat zkoušku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx každé xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §6 xxxx. 1 písm. x) x e) a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx.

(2) Xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neuspěl, může xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx mu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx opakování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve výši 7&xxxx;000 Kč, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; zkoušku xxx opakovat xxxxx xxxxxxx.

(3) Ten, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x její xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx jejím xxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx novou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx po uplynutí 3 xxx xxx xxx xxxxxx zkoušky, xxx které xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx, xxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx řádně x xxxx omluvil, xxxxxxxx xxxxx důvody xxx xxxxxxxx11) x xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xx xxxxxxxx vykonání xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx ve xxxx 7&xxxx;000 Kč.

(5) Xxx, kdo xx xxxxxxxxx xx zkoušce xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxx hodné xxx neúčasti12) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx náhradním xxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx.

§25

§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 185/2013 Sb.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx od doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx, xx vykonala zkoušku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx připuštění xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 3&xxxx;000 Xx.

(2) Xxx xxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 až 5 xxxxxxx.

XXXXX PÁTÁ

HOSTUJÍCÍ INSOLVENČNÍ XXXXXXX

§27

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hostujících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě:

a) xxxxxxxx podle §36a xxxxxx x uznávání xxxxxxx kvalifikace,

b) xxxxxxxx xxxxx §36a zákona x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx doručování xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx zaniklo xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §34.

§28

(1) Pro zápis xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platí ustanovení §27 odst. 1 x 2 xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx §36a xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřeně.

(2) Xx seznamu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34.

§29

Xxxxx xx xxxxxxx

(1) X hostujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zapisuje

a) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx13),

x) xxx xxxxxx xx seznamu,

d) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx práva dočasně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x),

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.

(2) Pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxx §21 a 22 xxxxxxx.

§30

Údaj identifikující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X rámci xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx číslo, x xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxx §2 odst. 4, xxxx forma, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx údaj, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení, xxxxx číslo, a xxxx-xx přiděleno, datum xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§31

V xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxx v členském xxxxx xxxxxx13), xx xxxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx vydal, x

x) xxxx platnosti a xxx xxxxxx dokladu.

§32

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx příležitostně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnout x pozastavení xxxxx xxxxxxx nebo příležitostně xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxxxx x řádný výkon xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to nejdéle xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx toto xxxxxx xxxxx,

x) bylo-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxx, xxx nabude xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx toto xxxxxx xxxxx, xxxx

x) bylo-li xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx nejdéle xx xxx, kdy nabude xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Právo xxxxxxx xxxx příležitostně xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx uveřejní údaj x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxx.

§33

Zánik xxxxx dočasně xxxx xxxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) nastanou-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §12 xxxx. 1 xxxx. x) až x).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx citlivé xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxxx může rozhodnout x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx práva xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx závažným způsobem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx insolvenčním xxxxxxx.

§34a

§34a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

§35

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hostujícího xxxxxxxxxxxxx správce

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x pozastavení xxxxx xxxxx §32 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §33; x xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje ministerstvo x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x seznamu, xxxx-xx změna údaje xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx; x to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednou xxxxx, x xx nejpozději xx 2 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXX

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) dohlíží xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem x hostujícím insolvenčním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x seznamu xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx x xxxxxxxx x úřecních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxx provozovna xxxxxxx x seznamu je xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxx xxx, xxx insolvenční xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kontrolního řádu xx ministerstvo xxx xxxxxx dohledu oprávněno

a) xxxxxxxx xx spisů, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce x do daňové xxxxxxxx14) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jehož xxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úplných informací x xxxx, která xx předmětem xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx ministerstvu

a) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx x daňové evidence14) xxxx xxxxxxxxxx dlužníka, xxx xxxxx insolvenční xxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hostující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x),

x) xx výzvu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx v přiměřené xxxxx odstranil xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§36x

(1) Soudy x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx vykonávat činnost xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těch xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx skutečnosti obsahují, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx správního xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx4a) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx předpokladu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxx §13 xxxx. 1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxx hostujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx trestněprávní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány jiných xxxxxxxxx xxxxx.

§36x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

§36b

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx správce se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §5a odst. 7 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §13a nezajistí pro xxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx personální nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neinformuje ministerstvo x skutečnostech podle §14 odst. 1,

x) x xxxxxxx x §14 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxx tohoto xxxxx,

x) x rozporu s §14 odst. 3 xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) požádá za xxxxx a podání xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §390 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx nezbytně xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x §390a odst. 3 nebo 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) opakovaně xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x vadami, xxx xxxxx xxx takový xxxxx odmítnut xxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

j) x xxxxxxx s §36 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu s §5a x sídle xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx nevykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce.

(3) Xxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neinformuje xxxxxxxxxxxx o skutečnostech xxxxx §35 xxxx. 1,

x) x rozporu x §35 xxxx. 2 neinformuje ministerstvo x xxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x změně xxxxxx xxxxx,

x) v rozporu x §35 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx x podání xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx také insolvenčního xxxxxx podle §390 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx x xxxxxxx s §390a xxxx. 3 xxxx 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx §390a xxxx. 1 písm. a) xxxxxxxxxxxxx zákona podal xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx, xxx které xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo zamítnut,

f) xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním zákonem, xxxx

x) x xxxxxxx x §36 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx

x) xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx e) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo x) xxx xxxxxx pokutu xx 100&xxxx;000 Kč,

b) xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního správce x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v obvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx dobu 5 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) nebo odstavce 3 písm. x) xxxx e) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

§36c

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx vybírá x vymáhá ministerstvo.

§37

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Obsah x xxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozor xxxx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, centrálním depozitářem, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondem.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§38

Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx9).

§39

Xxxxxxxxx limit xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x), §8 xxxx. 1 písm. x) x §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§39x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2017

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§40

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnost, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxxx x. 476/1991 Xx., xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) x xxxxx §3 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx uplynutí xxxx xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 nemusí xxxxxx xxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x), podá-li návrh xxxxx §4 ve xxxxx podle xxxxxxxx 2.

§41

Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §40 xxxx. 1 nemusí xx xxxx šesti xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x).

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x správních poplatcích

§42

V xxxxxxx zákona č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 228/2005 Xx. a xxxxxx x. 361/2005 Sb., xx v položce 10 doplňuje xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xx 5&xxxx;000.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

§43

X §15 xxxx. 1 xxxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xx xxxxx "xxxxx advokacie" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4x)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x xxx:

"4x) Xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 4x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x, a xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§44

X §3 zákona č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 170/2004 Xx., xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx též xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zvláštního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x).".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 3x zní:

"3a) Xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx).".

Xxxxxxxxx poznámky xxx čarou x. 3x až 3x xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3b xx 3x, a to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon)

§45

Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxx xxxxx:

1. X §21 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx směru" xxxxxxx.

2. X §84 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxx pro cenné xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx".

3. X §139 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx xxxxx".

4. V §247 písm. b) xx xxxxx "Komisi xxx cenné xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Českou xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "Komise xxx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx banky".

5. X §365 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxx xxx cenné xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx".

6. X §366 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxx pro xxxxx papíry" xxxxxxxxx xxxxx "České xxxxxxx xxxxx".

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§46

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2008.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. r.

Xx. LXV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx správce, kterému xxxx vydáno zvláštní xxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx písemnou xxxxxx x vykonání xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 312/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozdílovou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, nemusí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxxxx č. 312/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx návrh xx xxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 6 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Platnost xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx omezena xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 312/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě xxxxxxx zvláštní zkoušku, xxxxx uplynuly xxx xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxx xxx 4 roky. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 312/2006 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx podle §3 xxxx. 2, xx xx právo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xx-xx x xxxxxx x. 312/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx zkouška xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., o insolvenčních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx správce, jemuž xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxx §13a xxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx a personální xxxxxxxx požadavkům xxxxx §34a zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 312/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2008.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

108/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 312/2006 Xx., x xxxxx x. 312/2006 Xx., x insolvenčních xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.5.2007

296/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb

s xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

420/2011 Xx., x xxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x doplňkovém penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

185/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

294/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 312/2006 Sb., x insolvenčních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

31/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxx x soudcích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2019

285/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Xx., o insolvenčních xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 23.9.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx).
2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxx x. 139/2011 Xx.
3) §316 xxxx. 4 xxxxxx x. 182/2006 Sb.
4) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4b) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 523/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon č. 254/2000 Sb., x auditorech x o změně xxxxxx x. 165/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1346/2000 xx xxx 29. května 2000 x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/24/XX ze dne 4. xxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/17/XX xx xxx 19. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxx x likvidaci xxxxxxxxxx.
10) Zákon č. 222/2009 Sb., x volném xxxxxx služeb, xx xxxxx zákona x. 247/2011 Xx.
Zákon č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §11 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 312/2007 Xx., x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §11 xxxx. 3 vyhlášky x. 312/2007 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §36a xxxx. 5 písm. x) xxxxxx č. 18/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 52/2012 Xx.
13) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) §7b xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx §71 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) §79 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.