Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
250/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů R P
250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů R P
250/2020 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie R P
250/2019 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky R P
250/2018 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019 R P
250/2017 Sb. Zákon o elektronické identifikaci R P
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich R P
250/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů R P
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě R P
250/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech R P
250/2012 Sb. Sdělení o vydání cenového rozhodnutí 2/12-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce R P
250/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů R P
250/2010 Sb. Nález ÚS ze dne 29.6.2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů R P
250/2009 Sb. Nález ÚS ze dne 2.6.2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů R P
250/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel R P
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů R P
250/1999 Sb. Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic R P
250/1997 Sb. Sdělení o sjednání Dodatku č. 2 k Programové dohodě mezi vládou ČR, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury R P
250/1995 Sb. Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny R P
250/1994 Sb. Sdělení o Rámcové dohodě o finanční spolupráci mezi ČR a Evropskou investiční bankou R P