Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2025.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2025.


Zákon o veřejných dražbách

250/2023 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Dražebník §2

Centrální evidence veřejných dražeb §3

ČÁST DRUHÁ - PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY

HLAVA I - OBECNÁ PRAVIDLA

Uzavření smlouvy ve veřejné dražbě §4

Pojištění odpovědnosti §5

Zvláštní účet §6

Smlouva o provedení veřejné dražby §7

Náklady veřejné dražby §8

Dražební jistota §9

Účast ve veřejné dražbě §10

Údaje zapisované do seznamu účastníků veřejné dražby §11

Osoby vyloučené z účasti ve veřejné dražbě §12

Dražební vyhláška §13

Upuštění od veřejné dražby §14

Překážky v konání veřejné dražby §15

Obecné podmínky pro konání veřejné dražby §16 §17

Předkupní právo §18

Zahájení veřejné dražby §19

Anglický způsob licitace §20

Holandský způsob licitace §21

Ukončení veřejné dražby §22

Protokol o vydražení §23

Nabytí vlastnického práva §24

Potvrzení o uzavření kupní smlouvy příklepem §25

Úhrada ceny dosažené vydražením §26

Neplatnost smlouvy uzavřené příklepem §27

Zvláštní ustanovení o náhradě škody §28

Podmínky pro konání elektronické dražby §29 §30

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO VEŘEJNÉ DRAŽBY NĚKTERÝCH MOVITÝCH VĚCÍ §31

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ NUCENÉ DRAŽBY

Nucená dražba §32

Další podmínky udělení koncese pro provádění nucených dražeb §33

Pojištění odpovědnosti §34

Doručování §35

Vyloučení dražebníka z provádění nucené dražby §36

Právo dražebníka na informace o předmětu nucené dražby §37

Náklady nucené dražby a odměna dražebníka §38

Smlouva o provedení nucené dražby §39

Oznámení o uzavření smlouvy o provedení nucené dražby §40

Ocenění předmětu nucené dražby §41

Prohlídka předmětu nucené dražby §42

Účast v nucené dražbě §43

Dražební vyhláška nucené dražby §44

Přihlášení pohledávek §45

Upuštění od nucené dražby §46

Překážky v konání nucené dražby §47

Žaloba na určení nepřípustnosti prodeje předmětu nucené dražby §48

Osvědčení průběhu nucené dražby §49

Opakovaná nucená dražba §50

Úhrada ceny dosažené vydražením §51

Odevzdání předmětu nucené dražby §52

Rozvrh a uspokojení pohledávek §53

Protokol o uspokojení pohledávek §54

Zástavní práva §55

Neplatnost kupní smlouvy uzavřené příklepem §56

Práva z vadného plnění §57

Zvláštní ustanovení o náhradě škody §58

ČÁST TŘETÍ - KONTROLA A PŘESTUPKY

Kontrola §59

Opatření k nápravě §60

Přestupky §61

ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zmocnění §62

Přechodná ustanovení §63

Zrušovací ustanovení §64

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §65

INFORMACE

250

XXXXX

xx xxx 13. xxxxxxxx 2023

o xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx veřejné dražby, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx dražby x xxxxx státní xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx dražeb.

(2) Veřejnou xxxxxxx xx dražba, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxx kupní xxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx kupní smlouvě x osobou, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nejlepší nabídku.

§2

Dražebník

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxx, xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejnou xxxxxx.

(2) Dražebníkem je xxxx

x) xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§3

Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Ministerstvo xxx místní xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, název, xxxxxxxx xxxxx xxxx označení,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

c) xxxxxx xxxxx právnické xxxxx,

x) typ xxxxxx xxxxxxxx x identifikátor xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

j) dobu xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx,

x) xxxx pozastavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti,

l) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx papírů,

o) xxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx dražby cenných xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) údaj x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, rozhodnutí, xx xxxxxxx není v xxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxx řešení úpadku x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x splnění reorganizačního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx právnické osoby xx likvidace,

s) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti podle §8 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 písm. x), §45 xxxx. 3 xxxx. e) a §45 odst. 4 xxxxxxxxxxxxxx zákona x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx zajistit.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle odstavce 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dostupném x xxxxxxxxx evidenci xx 2 pracovních xxx xxx xxx jejich xxxxxxxx. Ministerstvo ověří xxxxx údajů uvedených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, x základním registru xxxxxxxx, v informačním xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx dražebníka prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dokumenty x údaje xxxxx xxxxxxxx 4 jsou x centrální evidenci xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let.

(6) Xxxxxxxxxxx x údajích xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX PRO XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX PRAVIDLA

§4

Uzavření xxxxxxx xx veřejné xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx odpovědnosti

(1) Dražebník xxxxx §2 odst. 1 xxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx sjednáno x xxxxxxxxxxx, který xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx toto xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx 500 000 Kč xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx souběhu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednom roce xxxxxxx 1 000 000 Kč.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx 5 000 Kč xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx událost.

(5) Pojistitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu.

§6

Xxxxxxxx xxxx

(1) Dražebník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxx x Xxxxx republice x banky xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx, xx státě, xxxxx je smluvní xxxxxxx Dohody o Evropském hospodářském prostoru, xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx dražebníka x pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx prostředky xxx xxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§7

Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxx dražby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xx základě smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x osobou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo x předmětu xxxxxxx xxxxxx nebo předmět xxxxxxx xxxxxx zpeněžit xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smlouvy x provedení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Smlouva o xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x vyvolávací xxxx, x pokud xx licitace probíhat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx vyvolávací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx jakou xxxxxxxx xxxxxx ji xxx xxxxxx,

x) lhůtu x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením,

d) odměnu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx určení a xxxxxxxx, zda odměnu xxxxx navrhovatel, nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jak xx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx provedena bezúplatně, x

x) xxxx o xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx kupní smlouvě, xx-xx tomu tak.

(4) Xx-xx účelem veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kupní xxxxxxx, nesmí běh xxxxx xxx zaplacení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyžaduje písemnou xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§8

Náklady xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxx nese xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx.

§9

Xxxxxxxx jistota

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jistoty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dosažené xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dražebníka.

(2) Xxxxxxxx jistota xx xxxxxxxxx x penězích. Xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxx x xx formě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dražební xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx pro xxxxxxxxxx dražební xxxxxxx xxxxxx běžet xxxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx. Xxxx posledním xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesmí být xxxx než 2 xxxxxxxx dny. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 30 % z xxxxxxxxxx xxxx, nesmí xxxx xxxxxxxxx 3 000 000 Xx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jistotu xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx po upuštění xx xxxxxxx dražby; xx platí x x případě, xx xxxxxxxxx veřejnou dražbu xxxxxxxxx.

§10

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxx xx veřejné xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Dražebník xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účast xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxx poskytl xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx záruky, xxxx-xx xxxxxxxx jistota xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx dražby, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně x xxxxxx podle tohoto xxxxxx.

§11

Xxxxx zapisované do xxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dražby

a) fyzickou xxxxx jejím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx jí přiděleno, xxxxx narození, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xx, adresou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx nebo obchodní xxxxxx, identifikačním xxxxxx xxxxx nebo jiným xxxxxxxx identifikačním údajem, xx-xx přidělen, a xxxxxxx sídla.

(2) Dražebník x osobách podle §10 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předmět xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx se podíly xxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu. Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx se xxxxxxx dražby xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx podíly xxxxxxxxxxx. X této osobě xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx veřejné dražby xxxxx, xx účastníkem xxxxxxx xxxxxx není.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx svěřenský xxxxxxx, xxxxxx dražebník xxxx xxxxxxxxxx do seznamu xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx správci xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xx-xx zájemce x účast ve xxxxxxx xxxxxx zastoupen, xxxxxx dražebník xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 také x xxxx zástupci.

§12

Osoby xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx

(1) Účastníkem veřejné xxxxxx xxxxx být

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx statutárního, xxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x takovém xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx dražebníka, x x případě, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx orgánu,

c) xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxxx jednající x xxxxxx podle písmene x) nebo x) xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxx a) nebo x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle písmene x) xxxx x) x xxxxx, které xxxx x osobou xxxxx písmene a) xxxx x) ovládané xxxxxxx osobou,

e) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx právním předpisem xxxx zakladatelským xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) xxxxx pověřená kontrolou xxxxxxx xxxxxx.

(2) Dražebník xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účast xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx dražby.

§13

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Dražebník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejněním xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx navrhovatele, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x vlastníka, xx-xx xxxxxx odlišnou xx xxxxxxxxxxxx x xx-xx xx znám,

c) xxxxx, datum x xxx konání veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx předmětu veřejné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a závad xx něm váznoucích, xxxxx ovlivňují hodnotu xxxxxxxx veřejné dražby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dražby a xxxx x tom, xx předmětem veřejné xxxxxx xx kulturní xxxxxxx, xx-xx xxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx cenu x xxxx x tom, xx xx dražebník xxxx snížit, je-li xxxx tak,

g) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením, identifikační xxxxx xxx provedení xxxxxx, označení xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx i x jiné xxx xxxxx měně,

i) xxxx x xxx, xx xxxxxx veřejné dražby xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx kupní xxxxxxx, je-li tomu xxx,

x) lhůtu, v xxx xx strana xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx kupní smlouvě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx smlouvě, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx stran xxxxxxx x budoucí xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvu,

k) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x budoucí kupní xxxxxxx, xxxxx xx xxx příklepem xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx dražebník x xxxxxxxxxxx toutéž xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a její xxxxxxxxx, bude-li ji xxxxxx vydražitel,

m) výši, xxxxx a způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejího xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx,

x) místo, xxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, má-li být xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx odevzdání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx předmětů veřejné xxxxxx, xx-xx xxxx xxx draženo xxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx vyhlášce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxx, aby x xx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx dražby podléhající xxxxxx zkáze xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx uvedenou v xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, a v xxxxxxx elektronické xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx vyhlášku xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx v případě, xxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx je zjištěna xxxxx v xxxxx xx počtech xxxx xxxx zřejmá nesprávnost. Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozvěděl.

§14

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

(1) Dražebník xxxxxx xx veřejné dražby, xxxxxxxx o to xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx jej x xx navrhovatel xxxxxxx, xxxxxxx způsobem, xxxxxx xx uveřejňuje dražební xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x již xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x osobou, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx předmět veřejné xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x předmětu xxxxxxx xxxxxx,

x) navrhovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x jinému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx vyrozumět xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x o důvodu xxxxxx neprovedení xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx uveřejňuje xxxxxxxx vyhláška.

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dražby

§16

Veřejná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx veřejná xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx časovém xxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx dražby.

§17

(1) Xxxxxxx dražba xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musejí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§18

Předkupní xxxxx

(1) Je-li xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předmět xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x předkupní xxxxx s xxxxxx xxxxxxx kupní xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ceny. Xxxxxxxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dražby.

(3) Xxxxxxx-xx z předkupního xxxxx xxxxxxxxx nabídnout xxxxxxxxxxxxx předmět xxxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx určité xxxx xx xxxxxxxx konání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx, xx-xx xxxx xxxx delší než 2 měsíce a xxxxx-xx x zákonné xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxx oznámení; xx neplatí, pokud xxxxxxxxxx po tomto xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx souhlas.

(4) Xxxxxxxx konání veřejné xxxxxx se xxxxxxxx xx nabídku vlastníka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx péči.

(5) Předkupník, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výši, xxxxx xxxxxxxx xxx podaná xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx dražby. Podá-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výši xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxx by xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxxxx, rozhodne xx xxxxx, komu x xxxx xx příklep xxxxx.

(6) Ustanovení §2145 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx kupní xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ceny.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předkupní právo xxxxxxxx.

(8) Xx-xx předkupník xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx veřejnou xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx poté xxxxx údaje xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx x). Jde-li o xxxxxx xxxxxxxx podle §20, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx dražebník xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx podávali xxxxxxx.

§20

Anglický xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx licitaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxx xxx první nabídka xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ceny x každá další xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nejvyšší nabídku.

(2) Xxxx xxxxxxxx příklepu xxxxxxxxx třikrát xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x podání xxxxxxx xxxxx x též xxxxx k dorovnání xxxxxxx předkupníka, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx dražby.

(3) X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx uplynutí lhůty xxx xxxxxxxx nabídek.

(4) Xxxxxxxxx příhoz nesmí xxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx ceny. X xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xx ujednáno xx xxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(6) Xxxx-xx více xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve stejné xxxx x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx losem, xxxx x nich xxxxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxxx způsob licitace

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx snižuje vyvolávací xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, který xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nabídky.

(3) X xxxxxxx elektronické dražby xxxxx lhůta pro xxxxxxxx xxxxxxx udělením xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx nabídku xx xxxxxx výši, rozhodne xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x nich xxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxx veřejné dražby

(1) Xxxxxxx dražba je xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxx, nebo

d) pro xxxxxx nepřekonatelnou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx oznámí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxxxx xx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Veřejná xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Dražebník xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx, xxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxx a místo, xxxxx a xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo údaj, xx veřejná xxxxxx xxxxxx znovu xxxxxxxx.

§23

Protokol x vydražení

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx uzavřena xxxxx smlouva, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx protokol x xxxxxxxxx x předá xxx vydražiteli do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žádosti. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vydražení x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx udělení xxxxxxxx xxx předá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx označen, xxxx x xxx xxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx uzavřena xxxxx xxxxxxx, xxxx smlouva x budoucí xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx obsahovat alespoň

a) xxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxx. x) až x) x

x) xxxx, lhůtu x xxxxxx úhrady xxxx xxxxxxxx vydražením, xxxxxx identifikačních xxxxx xxxxx, které xx xxxx hradí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejích xxxxxxx.

§24

Nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x předmětu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vydražitel xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Návrh xx xxxxx xxxxx xx xxxxx podat xx xx xxxxxx xxxx dosažené xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x době xx uzavření xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx veřejné dražby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx právo xx smlouvy uzavřené xxxxxxxxx odstoupit. Xxx xxxxxx dotčena ustanovení x xxxxxxxx nemožnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstoupí-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx x odměnu xxxxxxxxxx uhradí v xxxxxxx xxxxxxx navrhovatel, xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx jinak.

§25

Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxxxx x uzavření xxxxx xxxxxxx příklepem poté, xx mu byla xxxxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxx vydražením.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věc xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x uzavření xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřen. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příklepem xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dražby x xxxx příslušenství, práv x předmětem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiných práv, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxxxxxx zaniknou,

d) označení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx předmět xxxxxxx dražby více xxxx společně, velikost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kde se xxxxxx nevyjadřují,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xx-xx xxx předmět xxxxxxx xxxxxx začleněn do xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prohlášení, že xxxx xxxxxxxx vydražením xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx údaje x xxxx x způsobu xxxx xxxxxx, a

h) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx je xxxxxx xxxxxxxx nebo účinnost xxxxx smlouvy podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodatků.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx vydražiteli i xxxxxxxxxxxx 2 stejnopisy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrada xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Na xxxx xxxxxxxxx vydražením xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uzavření xxxxx xxxxxxx příklepem xxxxx být xxxxxx xxx 10 xxx x delší xxx 90 dnů ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx příklepem xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx x xxxxx xxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx kupní xxxxxxx. Xxxx-xx stanovena xxxxx xxx xxxxxx ceny xxxxxxxx vydražením xxxxxx xxx 10 dnů, xxxx xxxx xxxxx 10 xxx. Pokud xxxx stanovena xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením xxxxx xxx 90 xxx, xxxx tato xxxxx 90 dnů.

(3) Neuhradí-li xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx cenu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx. X takovém případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, byla-li xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx náklady x xxxxxx z xx, xxxxx xxx do xxxx dražební xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx dosažená xxxxxxxxxx xxxxxx uhrazena, xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx uveřejňuje dražební xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx jistota xx vrátí x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx započítána na xxxx xxxxxxxxx vydražením xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dražby xxxx xxxxxx dražebníka.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx x neplatnosti xxxxxxx xxxxxxxx příklepem na xxxxxxx žaloby účastníka xxxxxxx xxxxxx, navrhovatele, xxxxxxxxxxx, osoby, xx xxxxx návrh xxxx xxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxx veřejné dražby, xxxx xxxx, xxx xx xx rozhodnutí xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxx xx zakládá xxxxxxxxxxx xxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx 3 měsíců xxx xxx, xxx se x xxxxxx neplatnosti xxxxxxx dozvěděl, nejpozději xxxx xxxxxxxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx podána x zákonné xxxxx xxxx xxxxxx-xx této xxxxxx vyhověno, xxxxx xxxxxxxx smlouvy uzavřené xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxx xx záznamu x xxxxxxx elektronické xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx soud, xx xx xxxxxxx uzavřená xxxxxxxxx xxxxxxxx, dražebník xx xxxxxx xx 5 pracovních xxx xxx xxx, xxx xx x rozhodnutí xxxxxxxx, způsobem, xxxxxx xx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxx.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxx škody

(1) Poruší-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, nahradí xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx povinnosti xxxxxxx, prokáže-li, xx xxxxxxxxx veškerou xxxx, xxxxxx xxx rozumně xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx nedošlo.

(2) Správce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx dražebník.

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§29

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx dražebního systému.

(2) Xxxxxxxxxxxx dražební systém xxxx xxx xxxxxxxxxx x prostředí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx dražba xxxxxxx, xxxx být dostatečně xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dat před xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx dražby, autentizaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zabezpečenou komunikaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických úkonů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zásahy do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby. Xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx elektronické xxxxxx xxxx alespoň xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se x xxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x dražební xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx elektronické xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx nabídek nesmí xxx xxxxxx xxx 10 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx internetové xxxxxxx, kde xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x kontroly xxxxxxxxxxx, xx došlo k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nabídek nejméně x 1 xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. Údaj x xxxx skutečnosti xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektronickým xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx chce xxxxx nabídku x xxxxxx xxxx, která xx zobrazena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémem nebo xxxxxx zadal xx xxxx pro vkládání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dražebním systému.

(6) Xx-xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nabídek xxxxxx xxxxxxx, prodlouží xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xx 3 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx prováděnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx licitace prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx první xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxx dražby xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx 3 minutách xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxxxxxx dražebním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Údaj x ukončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx zároveň xxxxxx xxxxxxxxx každému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx elektronické dražby xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx alespoň

a) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkonech účastníků xxxxxxxxxxxx dražby x x elektronických xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx setinu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx elektronický úkon xxxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx internetového xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx záznam o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx evidence xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx konání xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Záznam xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, změně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

§31

(1) Xxxxxxxx dražbou xxxxxxxxx xxxxxxxx věcí xx xxxxxx veřejná xxxxxx xxxxxx věci, jejíž xxxxxxxxxx xxxx činí xxxx xxx 300 000 Xx, s xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx investičního xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, o xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx hlavy X xxxxx §8, §9 odst. 1, 4 a 5, §28 xxxx. 2 x §29 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx movitých věcí, xxxxxx xxx pojištěn xxxxx §5.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x dražebním xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx ministerstvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx údajů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

§32

Xxxxxx dražba

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx veřejná xxxxxx, x které xx navrhovatelem xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx nucené xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx věřitel, xxxxx pohledávka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykonatelným xxxxxxxxx nálezem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx soudní xxxxx xxxxxxxxx zákon (dále xxx "xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §21.

(6) X xxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxx živnostenského zákona (xxxx xxx "xxxxxxx").

§33

Xxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx dražeb

(1) X xxxxxxx o koncesi xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žadatel připojí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx také

a) xxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx dražební xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx popíše, xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dražby xxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, účastníků xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx vydání koncese x xxxxxxxxx nucených xxxxxx xx nutné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §34 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dražby xxxx xxxxx nejméně 5 000 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx 10 000 000 Kč.

§35

Doručování

Písemnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Vyloučení dražebníka z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxx toutéž xxxxxx.

(2) Dražebník x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobném xxxxxxx xxxxxx.

(3) Dražebník a xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx sobě xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) osob xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx ovládající x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x takovém xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§37

Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx dražby oprávněn xxxxxxxx xx spisů x xxxxxxx dokladů xxxxxx veřejné moci x xx spisů xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nucené xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x držení vlastníka x pořizovat xx x nich xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nezbytnou součinnost.

(2) Xxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx dražby xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, jakož x ten, kdo xx jakékoli právo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx smlouvy x provedení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx podpisy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxx x stavu xxxxxxxx nucené xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx x předmětem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx něm xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx nucené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx hradí x ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x přidané hodnoty xxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx 1 000 000 Xx xxxxxxx 5 % x xxxx dosažené xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx 1 000 000 Xx xx 5 000 000 Kč xxxxxxx 50 000 Xx xxxxxxxxx o 4 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 000 000 Xx,

x) x xxxxxxx 5 000 000 Xx xx 10 000 000 Xx xxxxxxx 210 000 Xx xxxxxxxxx x 3 % x částky xxxxxxxxxxx 5 000 000 Xx,

x) v xxxxxxx 10 000 000 Xx xx 50 000 000 Xx xxxxxxx 360 000 Xx xxxxxxxxx o 2 % z xxxxxx přesahující 10 000 000 Xx,

x) xxx 50 000 000 Xx xxxxxxx 1 160 000 Xx xxxxxxxxx x 1 % x xxxxxx přesahující 50 000 000 Xx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx nejméně 5 000 Xx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx nucené xxxxxx vydražen xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na úhradu xxxxxxx nucené xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx dražebníka, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dražby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx navrhovatel, xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxx případě nese xxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zbývající xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx dražbě xxxxx, uhradí xxxxxxxxxxx, xxxx-xx ve smlouvě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nehradí, xxxxxxx-xx x nucené xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dražebníka.

§39

Xxxxxxx o provedení xxxxxx xxxxxx

(1) Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx příklepem xxxxxxxx, xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. k).

(3) Xxxxxxx navrhovatele x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Vyvolávací xxxx xxxxxx věci xxxx činit xxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx xxxx. Vyvolávací xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxxxx xxxxxxx dvě xxxxxxx její xxxxxxx xxxx. Vyvolávací cenu xxxxx snížit.

(5) Xxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dlužníka x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dokládající xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dražby a xxxx listiny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx splatnost, nevyplývají-li xxxx skutečnosti xxx x xxxxxxx dokládající xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx-xx uzavřeno xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx x nelze-li xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx, provede xx nucená dražba xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx dražby. Xxxxxx-xx možno zjistit, xxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx x dohodě xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx o uzavření xxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxx

(1) Dražebník xxxxx oznámení o xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxx dražby xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx uzavření vlastníkovi, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zašle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx poznámky x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx dražby x

x) xxxxxxxx titulu pro xxxxx rozhodnutí.

(4) Od xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxx dražby, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx 4 xx nepostupuje, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx dražebník xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx překážky xxxxx §47 odst. 1 xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příklepem. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Je-li xxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nebyla-li xxxxxxxxx xxxx nebyla-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx nucenou xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému katastrálnímu xxxxx k výmazu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx dražby.

§41

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Dražebník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x níž xxxxx xxxxxxxxxx i práva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx něm xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx nesmí xxx x den xxxxxx xxxxxx dražby starší 9 xxxxxx. Xxxxx xx hodnota xxxxxxxx xxxxxx dražby xx xxx konání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx změní, xxxxxxxxx zajistí xxxx xxxxxxx. Xx-xx předmětem xxxxxx dražby xxxxxxxx xxx, musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby stanovena xxxxxxxxx posudkem.

(2) Vlastník xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx nucené xxxxxx u xxxx, xxxx povinni xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby. Datum x xxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx stanoveny x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xx odeslání xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx ocenění xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x dispozici.

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxx neúčelné, xxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxx záznamem.

(2) Xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nucené dražby. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby, xxxx xxx tento xxxxxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx s xxxxx xxxxxxxxx záznamem bezplatně xxxxxxxx.

(3) Místo, datum x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxx. Xxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx totožnosti; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, která xx předmět nucené xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx možností.

§43

Účast x nucené xxxxxx

Xxxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxx xxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx dražby,

b) xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx dražbě téhož xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx, xxxx xxx x některou x xxxx podle xxxxxx x) až c) xx xxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx právnické osoby,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx statutárního, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu právnické xxxxx a této xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx orgánu xxxx právnické xxxxx x této xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

5. xxxx jednajících xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx ovládaných stejnou xxxxxxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) údaj x xxx, že xxx x xxxxxxx xxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxxx nucenou xxxxxx, x tento xxxx,

x) xxxxxxxx vlastníka,

c) označení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx cenu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx dražby. Xxxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx veřejnosti xxxxxx dostupném, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x x případě elektronické xxxxxx vždy xx xxxxxxxxxxx adrese, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxx zkáze může xxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx 30 dnů xxxxx xxxx zahájení xxxxxx xxxxxx xxxxx dražebník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) dlužníkovi,

d) osobě, xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zapsané ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxx nucené dražby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx,

x) xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se předmět xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x žádostí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) orgánu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xx-xx xxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx členem xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx daně, x xxxxxxx obvodu územní xxxxxxxxxx xx místo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jinak Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx, Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx výčet řádně xxxxxxxxxx přihlášených pohledávek xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uveřejněné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx poté, co xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky dražebního xxxxxxxx nebo x xxxxx přihlášeného dražebního xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx ke xxxxx x osobě xxxxxxxxx, xx dražebník xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx dodatkem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx o změně xxxxxxxx, x zaslat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x orgánům xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x).

§45

Přihlášení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zkáze uveřejněna xx dobu xxxxxx xxx 30 dnů, xx xxxxxxxx věřitel xxxxxxxx přihlásit pohledávku xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx doby, po xxxxxx xx dražební xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávku xxxxxx příslušenství ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxx x popřípadě xxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xx správou xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x pozemku xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx listinami x xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a dále xxxxxxxxx pohledávky u xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx přihlášená xxxxxxxxxx xxxxx doložena, xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxx xx nucené xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxx způsobem.

§47

Xxxxxxxx v konání xxxxxx dražby

(1) Dražebník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx, xx smlouva x provedení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x osobou, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx oprávněna,

b) xxx není xxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvě x provedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dražbu xxxxxxx,

x) byl nařízen xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx orgánem veřejné xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx exekutorem nebo xxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx k prodeji xxxx xxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx řeší xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx dražby xxxx xxxx část xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodeje zástavy,

f) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx dražby k xxxxxx nebo takovému xxxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepokryje xxxxxxx nucené xxxxxx, xxxx

x) vyjde najevo, xx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx došlo x jinému xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x x důvodu jejího xxxxxxxxxxx xxxx ukončení. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skutečnostech dražebník xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §15 xx xxx nucenou xxxxxx xxxxxxxxx.

§48

Žaloba na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx, xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx není přípustný, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx lze podat xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nepřípustnosti xxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx, xxx nucenou xxxxxx xxxxxxx až xxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxxxx xxxxxxx nucené xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 2 500 000 Xx, musí xxx xxxxxx nucené xxxxxx osvědčen xxxxxxxxx xxxxxxx. Účast xxxxxx x osvědčení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxxx.

§50

Opakovaná nucená dražba

(1) Xxxxxxxxx nucená xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx, v níž xxxxx udělen příklep xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxxx xxxx předchozí xxxxxx xxxxxx.

(3) Dražebník xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podstatně xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx 1 xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§51

Xxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxx xxxx dosažené xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx a delší xxx 90 xxx xxx xxx ukončení xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx stanovena xxxxx xxx xxxxxx ceny xxxxxxxx vydražením xxxxxx xxx 30 dnů, xxxx xxxx xxxxx 30 dnů. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx úhradu ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 90 dnů, xxxx tato lhůta 90 dnů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dosaženou xxxxxxxxxx vždy dražebníkovi.

§52

Xxxxxxxxx předmětu nucené xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předmět xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx k předmětu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li předmětem xxxxxx dražby xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zápisu změny xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxx věci x xxxxxxxx nemovitostí.

(2) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx x odevzdání xxxxxxxx xxxxxx dražby; x xxxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxx zejména podrobný xxxxx xxxxx, v xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx odevzdání xxxxxxx, a xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; odmítne-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx v protokolu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx obdrží 1 xxxxxxxxx protokolu x vydražitel xxxxxx 2 xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.

§53

Rozvrh x uspokojení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx rozvrhne cenu xxxxxxxxx vydražením xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli postupně xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadržovacím xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx související xx xxxxxxx domu x xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx jedné xxxxxxxx xxxx dosažené xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x hypotečních xxxxx xxxx části xxxxxx xxxxxxxxxx sloužící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) ostatní pohledávky xxxxxxxxx zástavním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zástavního xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě 10 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx předá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nucené xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx 10 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nabývá-li xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx předchozímu xxxxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx nucené xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx dražebnímu věřiteli xxxx xxxxxxxxxxx vlastníkovi, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx úschovy.

(7) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxxxxxx soudního řádu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

§54

Xxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx

(1) X uspokojení xxxxxxxxxx vyhotoví xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx a čas xxxxxx nucené dražby,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x vydražitele,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx dražebníka,

f) xxxxx xxxxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, x jakých xxxx xxxxxxxxxx, a

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xx xx vzniku, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k předmětu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Protokol x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražebník xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů od xxxx vyhotovení navrhovateli, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Zástavní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, jakož x xxxxxxx následující xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx převodem xxxxxxxxxxxx xxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x zákazu xxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx.

(2) Zástavní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavnímu xxxxx zajišťujícímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku, xxxxx je xxxxx x xxxxxx, převodem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxxxx; xx platí x o právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx zcizení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nucené dražby.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kupní xxxxxxx xxxxxxxx příklepem x nucené xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nucené xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xx jejichž xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§57

Xxxxx z vadného xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§58

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Dražební xxxxxxx nahradí škodu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxx nedošlo. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx přihlásila pohledávku x rozporu x xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, nahradí xxxxx xxx způsobenou.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX

§59

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§60

Opatření k xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odstranit xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx porušen xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§61

Přestupky

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) není xxxxxxxx xxxxx §5,

x) neuvede x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §13 xxxx. 1,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 5,

e) provede xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §15 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) nepředá stejnopis xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx smlouvy příklepem x xxxxxxxxxxxx xxxxx §25,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx evidence xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §30, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx §60.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 a §44 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxx xxxxx dražební xxxxxxxx xxxxxx dražby v xxxxxxx x §13 xxxx. 5,

c) xxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxx §30,

x) xxxx xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxx plnění podle §34,

x) xxxxxxxxx uveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 2 věty xxxxx,

x) xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxx §44 xxxx. 2 věty xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osobám xxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §47 odst. 1 xxxx. x), b), x), x), x) xxxx f),

i) nerozvrhne xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx nepředá xxxxxxxxxxxx částky xxxxx §53 odst. 4 xxxx 5,

j) xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek do xxxxxx xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 6 xxxx 7, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx pohledávek xxxxx §54 odst. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 250 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x), f), x) xxxx x), xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) xxxx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§62

Zmocnění

Ministerstvo xxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 6 x §29 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx.

§63

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx konaná xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a povinnosti x xx související xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opakované xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxx č. 26/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x archivují xxxxx na centrální xxxxxx podle xxxxxx č. 26/2000 Sb., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§64

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 26/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx pátá xxxxxx č. 517/2002 Sb., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx čtvrtá xxxxxx č. 257/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování a xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

5. Xxxx třicátá zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém xxxxxxx nad bankami, xxxxxxxxxxxx a úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve finančních xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx).

6. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony.

7. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 315/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx.

8. Xxxx xxxx zákona č. 110/2007 Sb., x některých xxxxxxxxxx v soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informatiky x x změně xxxxxxxxx zákonů.

9. Xxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 296/2007 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 182/2006 Xx., x xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxx.

10. Xxxx dvacátá xxxxx xxxxxx č. 7/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 223/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx pohybu xxxxxx.

12. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 396/2012 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

13. Část xxxxxxxx xxxxxx č. 399/2012 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxx.

14. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 303/2013 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva.

15. Xxxxx č. 167/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx dražbách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 375/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx.

17. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 51/2016 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx.

18. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxx druhá xxxxxx č. 291/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 26/2000 Xx., x veřejných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx xxxxx č. 168/2000 Sb., x centrální xxxxxx.

21. Xxxxxxxx č. 18/2014 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při elektronické xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§65

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2025.
 

Pekarová Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Fiala v. x.

Informace

Právní předpis x. 250/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2025.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.