Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2025.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2025.


Zákon o veřejných dražbách

250/2023 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Dražebník §2

Centrální evidence veřejných dražeb §3

ČÁST DRUHÁ - PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY

HLAVA I - OBECNÁ PRAVIDLA

Uzavření smlouvy ve veřejné dražbě §4

Pojištění odpovědnosti §5

Zvláštní účet §6

Smlouva o provedení veřejné dražby §7

Náklady veřejné dražby §8

Dražební jistota §9

Účast ve veřejné dražbě §10

Údaje zapisované do seznamu účastníků veřejné dražby §11

Osoby vyloučené z účasti ve veřejné dražbě §12

Dražební vyhláška §13

Upuštění od veřejné dražby §14

Překážky v konání veřejné dražby §15

Obecné podmínky pro konání veřejné dražby §16 §17

Předkupní právo §18

Zahájení veřejné dražby §19

Anglický způsob licitace §20

Holandský způsob licitace §21

Ukončení veřejné dražby §22

Protokol o vydražení §23

Nabytí vlastnického práva §24

Potvrzení o uzavření kupní smlouvy příklepem §25

Úhrada ceny dosažené vydražením §26

Neplatnost smlouvy uzavřené příklepem §27

Zvláštní ustanovení o náhradě škody §28

Podmínky pro konání elektronické dražby §29 §30

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO VEŘEJNÉ DRAŽBY NĚKTERÝCH MOVITÝCH VĚCÍ §31

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ NUCENÉ DRAŽBY

Nucená dražba §32

Další podmínky udělení koncese pro provádění nucených dražeb §33

Pojištění odpovědnosti §34

Doručování §35

Vyloučení dražebníka z provádění nucené dražby §36

Právo dražebníka na informace o předmětu nucené dražby §37

Náklady nucené dražby a odměna dražebníka §38

Smlouva o provedení nucené dražby §39

Oznámení o uzavření smlouvy o provedení nucené dražby §40

Ocenění předmětu nucené dražby §41

Prohlídka předmětu nucené dražby §42

Účast v nucené dražbě §43

Dražební vyhláška nucené dražby §44

Přihlášení pohledávek §45

Upuštění od nucené dražby §46

Překážky v konání nucené dražby §47

Žaloba na určení nepřípustnosti prodeje předmětu nucené dražby §48

Osvědčení průběhu nucené dražby §49

Opakovaná nucená dražba §50

Úhrada ceny dosažené vydražením §51

Odevzdání předmětu nucené dražby §52

Rozvrh a uspokojení pohledávek §53

Protokol o uspokojení pohledávek §54

Zástavní práva §55

Neplatnost kupní smlouvy uzavřené příklepem §56

Práva z vadného plnění §57

Zvláštní ustanovení o náhradě škody §58

ČÁST TŘETÍ - KONTROLA A PŘESTUPKY

Kontrola §59

Opatření k nápravě §60

Přestupky §61

ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zmocnění §62

Přechodná ustanovení §63

Zrušovací ustanovení §64

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §65

INFORMACE

250

XXXXX

xx xxx 13. xxxxxxxx 2023

x xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento zákon xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxx nucené xxxxxx x výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dražeb.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx předem xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx smlouvě x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Dražebník

(1) Xxxxxxxxxxx je xxx, xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx je xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx dražbu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x nímž xx xxxxxxxxx nakládat,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx majetku xxxx xxxxxx xxxxxxx, x nímž je xxxxxxxx xxxxxxxx; územním xxxxxxxxxxxx celkem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb (dále xxx "xxxxxxxxx evidence") xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx evidence xx xxxxxxx přístupná způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, název, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) typ datové xxxxxxxx x identifikátor xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum vzniku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

k) xxxx pozastavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx papírů,

n) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovat xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxx trvání,

p) xxxxx xxxxxx oprávnění organizovat xxxxxxx dražby cenných xxxxxx,

x) údaj x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx konkursu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx právnické osoby xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx §8 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx §45 xxxx. 2 písm. e), §45 xxxx. 3 xxxx. x) a §45 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxx xxxxx živnostenského rejstříku x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx ministerstvu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxx, dodatky x xxxxxxxxx vyhláškám x xxxx dokumenty xxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx formuláři x údaji xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, x informačním xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dokumenty x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxx o údajích xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx evidence stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX DRAŽBY

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXX

§4

Xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxx dražbě

Při xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uzavřena xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepřihlíží.

§5

Xxxxxxxxx odpovědnosti

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 musí xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být sjednáno x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobenou x xxxxxxxxxxx s prováděním xxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx 500 000 Kč xx xxxxxx xxxxxxxxx událost, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx událostí x xxxxxx roce xxxxxxx 1 000 000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx 5 000 Xx xx každou jednotlivou xxxxxxxxx událost.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx povinné pojištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku upravujících xxxxxxxxx smlouvu.

§6

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ukládat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vedený x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody o Evropském hospodářském prostoru, xxxx xx Švýcarské konfederaci, xxxxx xxxxxxxx činnost xx území Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxx veřejné dražby. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Peněžní prostředky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dražebníka podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx úpadek x xxxxxxx jeho xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx úhradu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxx x provedení xxxxxxx dražby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx lze provést xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx předmět xxxxxxx dražby zpeněžit xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx").

(2) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dražebníkem, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx namísto smlouvy x provedení veřejné xxxxxx uveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Smlouva x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxx x xxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx probíhat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, x jaké xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx lze xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) odměnu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx určení x xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xx její xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx je veřejná xxxxxx xxxxxxxxx bezúplatně, x

x) údaj o xxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kupní smlouvě, xx-xx xxxx tak.

(4) Xx-xx účelem veřejné xxxxxx uzavření smlouvy x xxxxxxx kupní xxxxxxx, xxxxx běh xxxxx xxx zaplacení xxxx dosažené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřením xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx dražby nemovité xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx úředně xxxxxxx.

§8

Xxxxxxx veřejné xxxxxx

Xxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxx xxxx dražebník, xxxx-xx xxxxxxxx jinak.

§9

Dražební xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx dražbě žádat xxxxxxxxxx xxxxxxxx jistoty x xxxxxxxxx zaplacení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx jistota se xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jistoty xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx konání xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx než 2 xxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxxxx jistota xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nejvýše 30 % z xxxxxxxxxx xxxx, nesmí xxxx xxxxxxxxx 3 000 000 Kč.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jistotu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx veřejné dražby xxxx po xxxxxxxx xx veřejné dražby; xx xxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxx xx veřejné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prokázal xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dražební xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx záruky, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx oprávněny x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx jménem xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x nemá-li xx, adresou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobu jejím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, identifikačním xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

(2) Dražebník x osobách podle §10 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx spoluvlastnických xxxxxx xxxxx předmět xxxxxxx dražby nabývat x, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu. Tyto xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx dražby xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx nevyjadřují. X xxxx osobě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx není.

(3) Xxxxxxx-xx xx veřejné xxxxxx svěřenský správce, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxx označení svěřenského xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxx veřejné dražby xxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xx-xx xxxxxxx x účast ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx dražebník do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxx zástupci.

§12

Osoby xxxxxxxxx z xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx být

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx, že je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx osobou, xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, kontrolního xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x) xx shodě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x), xxxxx ovládající xxxxx xxxxx písmene x) xxxx x) x xxxxx, xxxxx xxxx x osobou xxxxx písmene x) xxxx b) ovládané xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx předmětu veřejné xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"),

x) osoba, která xxxxxxxxx požadavky stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x

x) xxxxx pověřená kontrolou xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx dražbě, xxxxx nesmí být xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Dražebník xxxxxxx konání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx navrhovatele, xx-xx xxxxxx odlišnou od xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx odlišnou xx navrhovatele x xx-xx xx xxxx,

x) xxxxx, datum a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) označení a xxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx váznoucích, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx, xx předmětem veřejné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx snížit, je-li xxxx tak,

g) xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osoby, xxxxx se xxxx xxxxx, x označení xxxx, připouští-li se xxxxxx ceny x x jiné xxx xxxxx měně,

i) xxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxx dražby xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxx,

x) xxxxx, x xxx xx strana xxxxxxx o budoucí xxxxx smlouvě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kupní xxxxxxx, a xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx kupní smlouvě xxxxxxx po vyzvání xxxxx strany xxxxxxx xxxxx smlouvu, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x určení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx smlouvě je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx kupní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x budoucí xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx uzavřena, xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jsou-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, bude-li ji xxxxxx vydražitel,

m) výši, xxxxx x způsob xxxxxxxxxx dražební xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, má-li být xxxxxxxxxxx,

x) podmínky odevzdání xxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx, datum a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ani xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx vyhlášce nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Dražebník xxxxxxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxx, xxx x xx xxxx uveřejněna xxxxxxx xx xxxx 15 xxx xxxxx xxxx zahájení veřejné xxxxxx. Xxx předměty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Dražebník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xx xxxx uvedenou x xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx elektronické xxxxxx xxxx na internetové xxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx měnit. To xxxxxxx x případě, xxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xx předmět xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x psaní xx počtech xxxx xxxx xxxxxx nesprávnost. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodatku x xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

Upuštění od veřejné xxxxxx

(1) Dražebník xxxxxx xx xxxxxxx dražby, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx navrhovatel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx informovat bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Dražebník xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dražbu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vyjde xxxxxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx byla xxxxxxxx x osobou, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx oprávněna,

b) xxxxx předmět xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx x předmětu xxxxxxx dražby,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx předkupní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxx k jinému xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dražebník xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neprovedení xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx odstavce 1 x x důvodu xxxxxx neprovedení nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx dražebník xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§16

Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přístup xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx veřejná xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dražby.

§17

(1) Xxxxxxx dražba xxxx xxxxxxxx x xxxxxx jazyce.

(2) Dražební xxxxxxxx a dokumenty, xxxxx xx uveřejňují xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx právo

(1) Xx-xx xxxxxxx veřejné dražby xxxxxxx předkupním právem, xxxx navrhovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předkupníkovi xx xxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx cenou xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ceny. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx předkupníkovi, x xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx veřejné xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx z xxxxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx ke koupi xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zákaz xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx dražba xxxxx xx po xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx, je-li tato xxxx delší než 2 měsíce x xxxxx-xx x zákonné xxxxxxxxx právo, po xxxxxxxx 2 měsíců xx xxxxxx oznámení; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx konání xxxxxxx xxxxxx xx považuje xx nabídku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Předkupník, xxxxx xx účastníkem xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx výši, xxxxx xxxxxxxx xxx podaná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dražby. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výši xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dražby, xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, udělí se xxxxxxx předkupníkovi. Podá-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, rozhodne se xxxxx, xxxx z xxxx se příklep xxxxx.

(6) Ustanovení §2145 xxxxxxxxxx zákoníku se xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx kupní xxxxx xxxx x předem xxxxxxxxxx xxxxxxxx určení xxxxx ceny.

(7) Převodem xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx dražby, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

§19

Zahájení veřejné xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. x) až x). Xxx-xx x xxxxxx licitace xxxxx §20, xxxxx dražebník xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxx podávali xxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx způsob xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx nabídka xxxxxx alespoň xx xxxx vyvolávací xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx musí být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx příklep xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nabídku.

(2) Xxxx udělením příklepu xxxxxxxxx xxxxxxx zopakuje xxxx xxxxxxxx nabídky x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x podání xxxxxxx xxxxx x též xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předkupníka, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx elektronické xxxxxx xx xxxxxxxx 2 nepoužije x xxxxxxx xx xxxxx xx uplynutí lhůty xxx podávání xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx licitace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx může xxxxxx vyvolávací xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xx smlouvě o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx současně xxxxxxx ve stejné xxxx x nebyla-li xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx udělí.

§21

Xxxxxxxxx způsob xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a udělí xxxxxxx účastníkovi xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx dražby xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nabídky.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx nabídek udělením xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nabídku xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, komu x xxxx xxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxx dražby

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx příklepu,

b) xxxxxxxxxxx dražebníka, že xxxxxx podána xxxxx xxxxxxx,

x) pro xxxxxxxx x konání xxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx výši xxxx dosažené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx podána žádná xxxxxxx, xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxxxx xx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx ukončená podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) bude zahájena xxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx. Dražebník xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx znovu zahájena.

§23

Protokol x xxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x předá xxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žádosti. Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx 5 pracovních dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx předá xxxxxxxxxxx x vlastníkovi.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx být jako xxxxxx označen, musí x něm xxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x budoucí xxxxx xxxxxxx, x dále xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx. x) až x) x

x) xxxx, lhůtu x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx identifikačních xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx hradí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x vydražení xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejích xxxxxxx.

§24

Xxxxxx vlastnického xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx hradí.

(2) Xxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xx možné podat xx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením.

(3) Xxxxxxx-xx v xxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx veřejné dražby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydražitelem x brání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx veřejné dražby, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstoupí-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xx právo xx xxxxxxx dražební xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uhradí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxxxx x uzavření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx uzavřena xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx kupní xxxxxxx xxxxxxxxx poté, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxx a věci xxxxxx být x xxxxxxxxx x uzavření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx ověřen. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xx podkladem xxx xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx příslušenství, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx něm xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx práv, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaniknou,

d) označení xxxxxxxxxx, navrhovatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx odlišnou xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nabývá-li předmět xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, velikost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx skutečnost, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, má-li xxx předmět xxxxxxx xxxxxx začleněn do xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prohlášení, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uhrazena, xxxxxx xxxxx x xxxx a způsobu xxxx xxxxxx, a

h) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx je xxxxxx xxxxxxxx nebo účinnost xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx kupní smlouvy xxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode dne, xxx xxxx dražebníkovi xxxxxxxx úhrada ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxx xxxx dosažené xxxxxxxxxx

(1) Na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx peněžitá xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Lhůta xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při uzavření xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 10 xxx x xxxxx než 90 xxx ode xxx udělení xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx smlouvy x budoucí kupní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 dnů a xxxxx xxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx kratší xxx 10 xxx, xxxx xxxx lhůta 10 dnů. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx úhradu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 90 dnů, xxxx tato xxxxx 90 dnů.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx cenu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx uzavřena xxxxxxx x xxxxxxx kupní xxxxxxx, xxxxx zároveň, xx odstoupil i xx xxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dražebníka, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x ní, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx jistoty.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, do 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Dražební xxxxxxx xx vrátí x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dosaženou vydražením xxxx xx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx odměny xxxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx smlouvy uzavřené xxxxxxxxx

(1) Soud rozhodne x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, navrhovatele, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxx návrh xxxx xxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxx xxxxxxx dražby, xxxx toho, kdo xx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Neplatnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx uplynutím 3 xxxxxx ode xxx, xxx xx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx dražby. Xxxxxx-xx žaloba xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxxx vyhověno, nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxx podat žalobu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx do seznamu xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx do xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, kdy xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, způsobem, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nahradí xxxxx, která xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Správce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; tuto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pro konání xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§29

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx prováděná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dražebního systému.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci požadavků xxxxxxxxxx xx adresu xxxxxxxxxxx stránky, kde xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xxxxxxx dat xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx přístup xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, autentizaci xxxxx přihlašující xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkonů x ochranu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx pro podávání xxxxxxx musejí být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxx elektronická xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxxxx.

(4) Dražebník xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx v průběhu xxxxx pro podávání xxxxxxx třetí osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxx xxxxxxx nejméně x 1 xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. Xxxx x xxxx skutečnosti se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jej dražebník xxxxxx xxxxxxx účastníkovi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx elektronické xxxxx.

(5) Xxxx odesláním xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx zadal xx xxxx xxx vkládání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému.

(6) Xx-xx x xxxxxxxxxx 3 minutách xxxx xxxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, prodlouží se xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxxx této xxxxx xxxxxxx po 3 xxxxxxxx xx okamžiku xxxxxx xxxxxxxx nabídky, x xx i xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx licitace prováděné xxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxx xxxxx bezprostředně xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx dražby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx dražby xxxxxxxxxx, xxxxx xx příklep xx 3 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zobrazí xxxx x xxxxxxx příklepu, xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Údaj x ukončení elektronické xxxxxx xxxxxxx odešle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx alespoň

a) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x provedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby a x elektronických xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) čas xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx uvedený x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx elektronický xxxx xxxxxxxx nebo činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx internetového xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxx elektronické xxxxxx x

x) záznam x xxxxxxxxx xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx záznam x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx uchován a xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx po xxxx 5 xxx.

XXXXX II

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XXX VEŘEJNÉ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

§31

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxx veřejná dražba xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činí xxxx než 300 000 Kč, s xxxxxxxx

x) nucené dražby,

b) xxxxxxx dražby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxxxx správcem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného investičního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, x xxx tak stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx některých movitých xxxx se použijí x xxxxxxxxxx hlavy X xxxxx §8, §9 xxxx. 1, 4 a 5, §28 odst. 2 x §29 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx pojištěn xxxxx §5.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dražebník xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX PRAVIDLA XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

§32

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx dražby.

(3) Xxxxxxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx notářským zápisem xx svolením x xxxxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxx vykonatelným xxxxxxxxxxx, xxxxx soudní výkon xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "titul xxx xxxxx rozhodnutí").

(4) Udělením xxxxxxxx xxx nucené xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x budoucí xxxxx xxxxxxx.

(5) Při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx (xxxx jen "koncese").

§33

Xxxxx xxxxxxxx udělení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxx x xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx také

a) xxxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dražebníka xxx výkonu dražební xxxxxxxx, v nichž xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nucené dražby xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osob, jejichž xxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxxx dotčena.

(2) Xxx xxxxxx koncese x xxxxxxxxx nucených xxxxxx xx nutné xxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx žadatel xxxxxxxx xxxxx §5, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §34 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobenou v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nejméně 5 000 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednom xxxx xxxxxxx 10 000 000 Xx.

§35

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx doručují xxxxxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Vyloučení xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx a navrhovatel xxxxx xxx toutéž xxxxxx.

(2) Dražebník x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobami blízkými xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx obdobném právním xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxx sobě xx xxxxxx

x) společníka xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) tichého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx ve shodě, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stejnou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx, kontrolního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx zástupce právnické xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§37

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dražby

(1) Dražebník xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx, rozhodčího soudu xxxx rozhodce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve stejném xxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vlastníka x pořizovat si x nich kopie x výpisy. Xxxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxxxx součinnost.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo potvrzení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx veškeré informace, xxxxx xxxx mu xxxxx x stavu xxxxxxxx xxxxxx dražby, xxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx přípravu x xxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx účelně x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dražby.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxx činit xxx xxxx dosaženou xxxxxxxxxx

x) xx 1 000 000 Xx xxxxxxx 5 % z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx 1 000 000 Kč xx 5 000 000 Xx xxxxxxx 50 000 Xx xxxxxxxxx x 4 % z xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 000 000 Xx,

x) x xxxxxxx 5 000 000 Kč xx 10 000 000 Xx nejvýše 210 000 Xx zvýšených x 3 % x částky xxxxxxxxxxx 5 000 000 Xx,

x) x xxxxxxx 10 000 000 Xx xx 50 000 000 Xx xxxxxxx 360 000 Xx zvýšených x 2 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 10 000 000 Xx,

x) xxx 50 000 000 Xx xxxxxxx 1 160 000 Xx xxxxxxxxx x 1 % z xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 000 000 Xx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx 5 000 Xx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx dosažená xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, uhradí xxxxxxx nucené dražby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx navrhovatel, není-li xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxxx, že x xxxxxxx případě nese xxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxxx xxxx že xxxxxxxxx nemá na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Náklady, xxxxx xxxxxxx dražebníkovi, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx ve smlouvě x provedení nucené xxxxxx ujednáno, že xxxx xxxxxxx nese xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxx nehradí, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Smlouva x xxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx způsob xxxxxx určení.

(2) Xxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxx nesmí obsahovat xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx uzavřena, xxxxx §13 odst. 1 xxxx. k).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obvyklé xxxx. Vyvolávací xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxxxx nejméně xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Smlouva x provedení xxxxxx xxxxxx musí obsahovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx přílohou xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx listiny dokládající xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dokládající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x předmětu xxxxxx dražby a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pohledávky x xxxx splatnost, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x listiny dokládající xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxx smluv o xxxxxxxxx nucené dražby xxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx a xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx dražba xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nejdříve xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxx dříve xxxxxx, x xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nucenou xxxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx o uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx nucené dražby xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx navrhovatele.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxx dražebník xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dražby xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí.

(4) Od xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx smlouvy x provedení nucené xxxxxx, xxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, zatížit xxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nucené xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx dražby xxxx dluhy nebo xxxxxx snižující jeho xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxxx nebo neuhradil-li xxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx cenu dosaženou xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro překážky xxxxx §47 xxxx. 1 nebo xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příklepem. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxx-xx vydražena xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx dosažená xxxxxxxxxx x nekoná-li se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx dražebník xxxxxxx xxxxxx xxx překážky xxxxx §47 xxxx. 1, oznámí xx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxx.

§41

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx obvyklou cenou, x xxx xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx váznoucí, xxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxxx dražby, xxxxxx závad, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx x den xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 9 xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx konání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx-xx předmětem xxxxxx xxxxxx nemovitá xxx, musí xxx xxxxxxx cena předmětu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výzvě umožnit xxxxxxxxx prohlídky za xxxxxx ocenění předmětu xxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx výzvě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xxxxx po odeslání xxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, lze xxx xxxxxxx xx základě xxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dražebníkovi x dispozici.

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx zahájením xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby. Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx x dražební xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx prohlídka xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxx nucené dražby xxxx x ní xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx x xxx prohlídky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xx, xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ani povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx vlastník xxxx xxxx xxxxx, která xx předmět nucené xxxxxx u sebe, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci možností.

§43

Účast v xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxx xxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx nucené dražby,

b) xxxxxxx,

x) osoba, která xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx, xxxx níž x xxxxxxxx z xxxx podle xxxxxx x) xx x) xx xxxxx

1. manželů,

2. xxxxxxxxxx nebo člena xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxx osoby,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

4. člena xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x takovém xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x této xxxx xxxxxxxxx osoby, nebo

5. xxxx jednajících xx xxxxx, osoby xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx stejnou xxxxxxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxx x xxx, že jde x xxxxxxx xxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x tento xxxx,

x) xxxxxxxx vlastníka,

c) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx cenu xxxxxxxx xxxxxx dražby,

e) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x centrální xxxxxxxx tak, xxx x xx xxxx xxxxxxxxxx alespoň xx xxxx 30 xxx xxxxx xxxx zahájení xxxxxx dražby. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dostupném, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx adrese, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dražebník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) dlužníkovi,

d) osobě, xxxxx má x xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x listinách osvědčujících xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxx,

x) obci, x xxxxxx správním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxx, x žádostí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zřizovatele, společníka xxxx člena právnické xxxxx xxxx územnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx nucené dražby xxxxxxx právnické osoby, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx samosprávný xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jinak Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx předmětem xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně.

(4) Dražebník xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, co xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řádně xxxxxxxx, xxxx xxxx, co xx dozvěděl x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx přihlášeného dražebního xxxxxxxx.

(5) Dojde-li ke xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xx x změně xxxxxxxx, x zaslat xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxx jejích dodatků xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. g) xx x).

§45

Xxxxxxxxxx pohledávek

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx u dražebníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zkáze xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 30 dnů, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přihlásit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx x pozemku xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx vlastníku jednotky, xx-xx předmětem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx věřitel v xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx pohledávky související xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx pohledávky xxxxxxxxx x originále xxxx x xxxxxx ověřeném xxxxx x dále xxxxxxxxx pohledávky u xxxxx žalobou xxxxx xxxxx třetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pohledávky xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx přihlášená xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxx. Xxxxxxxx věřitel xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxx, výše x xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx věřitel xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx dražebníkovi xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxx xx nucené xxxxxx

Xxxxxxxxx upustí xx xxxxxx xxxxxx nejpozději xx jejího zahájení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zástavce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxxx zadržovacím xxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§47

Překážky v xxxxxx xxxxxx dražby

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neprovede x xxx započatou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) vyjde xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx byla uzavřena x xxxxxx, která x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxx platná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prodejem nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx vydán xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx x prodeji xxxx správě předmětu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části,

d) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláška, kterou xx oznamuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx xx řeší xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx dražby xxxx jeho xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx,

x) xxxxx najevo, xx xxxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxx rozhodnutí orgánu xxxxxxx moci x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx dražby x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepokryje xxxxxxx nucené xxxxxx, xxxx

x) vyjde najevo, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dražby došlo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby.

(3) Xxxxxxxxxx §15 xx xxx xxxxxxx dražbu xxxxxxxxx.

§48

Žaloba xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Ten, xxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v nucené xxxxxx není xxxxxxxxx, xxxx své xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx podanou proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx.

(2) Žalobu xx určení nepřípustnosti xxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xx lhůtě xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx dražbu xxxxxxx až xxxx, xxx xxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 2 500 000 Xx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osvědčen xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x osvědčení průběhu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxx xxxxxx dražba

(1) Xxxxxxxxx nucená xxxxxx xx dražba xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxx příklep xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx u opakované xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Dražebník xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x dispozici xxxxxxx, xxxxx xxxx starší 1 roku před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§51

Úhrada ceny dosažené xxxxxxxxxx

(1) Lhůta xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx a xxxxx xxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx dražby. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, xxxx xxxx lhůta 30 dnů. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx úhradu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 90 xxx, xxxx xxxx lhůta 90 xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dosaženou xxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx.

§52

Odevzdání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx vlastník xxxxxxx vydražiteli xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x doklady, které xx x předmětu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx předložení xxxxxxxxx o uzavření xxxxx xxxxxxx příklepem x xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, předá xx xxxxxxxxx vlastník xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nemovitostí.

(2) Dražebník xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nucené dražby; x xxxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx, dražebníka, vydražitele x předmětu nucené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxxx xx předmět xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při odevzdání xxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx na xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx předmětu nucené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx předchozí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx x protokolu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 stejnopis xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obdrží 2 xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx moci xxxxx xxxxx, vykoná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§53

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Dražebník xx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx x řádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupně xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadržovacím xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx vůči xxxxxxxxx jednotky do xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dosažené xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx z hypotečních xxxxx xxxx části xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) ostatní pohledávky xxxxxxxxx zástavním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1, uspokojí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nesplatné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx předá xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek dražebním xxxxxxxxx xx lhůtě 10 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nabývá-li xx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx částky dražebním xxxxxxxxx ve lhůtě 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x předmětu nucené xxxxxx do takového xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx zbývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dražebník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxx dosažené xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx předá xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xx xxxxxx vlastnického xxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxx do takového xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx možné xxxxxx podle odstavce 4 xxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx úschovy.

(7) Xx doby xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx třetí xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx odstavce 6.

§54

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) O uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx uvede

a) místo, xxxxx x xxx xxxxxx nucené xxxxxx,

x) xxxxxxxx předmětu nucené xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníka x dlužníka,

e) xxxx xxxxxxxxx vydražením, vypořádání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x částky, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xx xx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražebník xxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxxxx navrhovateli, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávku, xxxxxxxxxx a předchozímu xxxxxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx zajišťující řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x všechna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx převodem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dražby; xx xxxxx i o xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x zákazu xxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx.

(2) Zástavní xxxxx x xxxxxxxx nucené xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavnímu xxxxx zajišťujícímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx zcizení x zákazu zatížení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx rozhodne x neplatnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nucené xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, dražebního xxxxxxxx, účastníka nucené xxxxxx, předkupníka, osoby, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xx jejichž xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§57

Práva x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx nemá práva x vadného plnění.

§58

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx škody

(1) Dražební xxxxxxx xxxxxxx škodu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; této odpovědnosti xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxx nedošlo. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xx zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebyla podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx dražebníkovi xxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxxx, nahradí xxxxx xxx způsobenou.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX

§59

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§60

Opatření x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dražebníkovi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx dodržena xxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x protiprávní xxxx xxxx; x xxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx.

§61

Xxxxxxxxx

(1) Dražebník xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) není pojištěn xxxxx §5,

b) xxxxxxx x dražební vyhlášce xxxxx podle §13 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx změní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 5,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x náležitostmi xxxxx §25,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx evidence xxxxxx x průběhu elektronické xxxxxx xxxxx §30, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §60.

(2) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxx tím, xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 x §44 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §13 xxxx. 5,

c) xxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §30,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx limitu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 věty xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxxxx xxxxxx osobám xxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 3,

h) xxxxxxx nucenou xxxxxx x xxxxxxx s §47 odst. 1 xxxx. x), b), x), d), e) xxxx f),

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 nebo 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 odst. 4 xxxx 5,

x) nesloží xxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 6 xxxx 7, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 250 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx j), nebo

c) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx e) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), e), x) xxxx x).

(4) Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§62

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 6 x §29 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Dražba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xx související xx posoudí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx uzavřené přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 26/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 26/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a to xx xxxx 3 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§64

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx dražbách.

2. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Část xxxx xxxxxx č. 517/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x mění xxxxxxx xxxxxx.

4. Část xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 257/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx o dluhopisech.

5. Xxxx xxxxxxx zákona č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx).

6. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 56/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 315/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 26/2000 Xx., x veřejných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

8. Xxxx pátá xxxxxx č. 110/2007 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

10. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 7/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

11. Xxxx patnáctá xxxxxx č. 223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 396/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

13. Xxxx patnáctá xxxxxx č. 399/2012 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxx třicátá první xxxxxx č. 303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

15. Xxxxx č. 167/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

16. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 375/2015 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 51/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku České xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

18. Xxxx xxxxxxx třetí xxxxxx č. 298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 291/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 26/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Nařízení xxxxx č. 168/2000 Sb., o centrální xxxxxx.

21. Xxxxxxxx č. 18/2014 Sb., x stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§65

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2025.
 

Pekarová Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 250/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2025.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.