Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.07.2020 do 31.01.2022.


Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

250/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Časová působnost §2

Územní působnost §3

Osobní působnost §4

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADY ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPEK

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO FYZICKOU OSOBU, PRÁVNICKOU OSOBU A PODNIKAJÍCÍ FYZICKOU OSOBU

Přestupek §5

Pokus přestupku §6

Pokračování v přestupku §7

Trvající přestupek §8

Hromadný přestupek §9

Opomenutí §10

Spolupachatel §11

Zvláštní subjekt přestupku §12

HLAVA II - ODPOVĚDNOST FYZICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Fyzická osoba jako pachatel §13

Odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka fyzické osoby §14

Zavinění §15

Omyl skutkový §16

Omyl právní §17

Věk §18

Nepříčetnost §19

HLAVA III - ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Právnická osoba jako pachatel §20

Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek §21

HLAVA IV - ODPOVĚDNOST PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Podnikající fyzická osoba jako pachatel §22

Posuzování odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek §23

HLAVA V - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST

Krajní nouze §24

Nutná obrana §25

Svolení poškozeného §26

Přípustné riziko §27

Oprávněné použití zbraně §28

HLAVA VI - ZÁNIK ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPEK A ODPOVĚDNOST PRÁVNÍHO NÁSTUPCE

Díl 1 - Zánik odpovědnosti za přestupek

Důvody zániku odpovědnosti za přestupek §29

Délka promlčecí doby §30

Běh promlčecí doby §31

Stavení a přerušení promlčecí doby §32

Díl 2 - Odpovědnost právního nástupce za přestupek

Přechod odpovědnosti právnické osoby za přestupek §33

Přechod odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek §34

HLAVA VII - SPRÁVNÍ TRESTY A JEJICH UKLÁDÁNÍ

Díl 1 - Druhy správních trestů a obecné zásady pro jejich ukládání

Druhy správních trestů §35

Ukládání správních trestů §36

Určení druhu a výměry správního trestu §37

Povaha a závažnost přestupku §38

Polehčující okolnosti §39

Přitěžující okolnosti §40

Ukládání správních trestů za více přestupků §41

Podmíněné upuštění od uložení správního trestu §42

Upuštění od uložení správního trestu §43

Mimořádné snížení výměry pokuty §44

Díl 2 - Jednotlivé správní tresty a jejich výkon

Napomenutí §45

Pokuta §46

Zákaz činnosti §47

Propadnutí věci §48

Propadnutí náhradní hodnoty §49

Zveřejnění rozhodnutí o přestupku §50

HLAVA VIII - OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Druhy ochranných opatření §51

Omezující opatření §52

Zabrání věci §53

Zabrání náhradní hodnoty §54

HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O MLADISTVÝCH

Mladistvý §55

Ukládání správního trestu mladistvému §56

Pokuta §57

Zákaz činnosti §58

Upuštění od uložení správního trestu §59

ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

HLAVA I - PŘÍSLUŠNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A ZMĚNY PŘÍSLUŠNOSTI

Věcná příslušnost §60

Komise pro projednávání přestupků §61

Místní příslušnost §62

Vyloučení z projednávání a rozhodování věci §63

Předání věci §64

HLAVA II - PRÁVNÍ STYK S CIZINOU

Uskutečňování právního styku s cizinou §65

HLAVA III - DORUČOVÁNÍ

Doručování veřejnou vyhláškou §66

Doručování zmocněnci §67

HLAVA IV - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DALŠÍ OSOBY VYSTUPUJÍCÍ V ŘÍZENÍ A ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Účastníci řízení §68

Obviněný §69

Poškozený §70

Osoba přímo postižená spácháním přestupku §71

Zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí §72

HLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Oznamování přestupku §73

Oznamování přestupku orgánem policie ve zvláštních případech §74

Součinnost §75

Odložení věci §76

HLAVA VI - POSTUP V ŘÍZENÍ

Díl 1 - Zahájení řízení

Překážky řízení §77

Zahájení řízení z moci úřední §78

Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku §79

Díl 2 - Průběh řízení

Ústní jednání §80

Řízení navazující na kontrolu §81

Dokazování §82

Záruka za splnění povinnosti §83

Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby §84

Přerušení řízení §85

Zastavení řízení §86

Narovnání §87

Díl 3 - Zvláštní druhy řízení

Společné řízení §88

Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení §89

Příkaz §90

Ukládání pokuty příkazem na místě §91

Příkaz na místě a příkazový blok §92

HLAVA VII - ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU

Výroková část rozhodnutí o přestupku §93

Lhůta pro vydání rozhodnutí §94

HLAVA VIII - NÁKLADY ŘÍZENÍ

Náhrada nákladů řízení §95

HLAVA IX - ŘÍZENÍ O ODVOLÁNÍ

Osoby oprávněné podat odvolání §96

Odvolání a postup správního orgánu prvního stupně §97

Řízení u odvolacího správního orgánu §98

HLAVA X - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PO PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU

Nové rozhodnutí §99

Přezkumné řízení §100

Přezkum příkazu na místě §101

Přechod úhrady pokuty na právního nástupce §102

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výkon působnosti §103

Amnestie §104

Přenos příslušnosti na základě veřejnoprávní smlouvy §105

Evidence přestupků §106

Postup při zápisu do evidence přestupků §107

Námitkové řízení §108

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy §109

Přehled přestupků §110

Požadavky na oprávněnou úřední osobu §111

Přechodná ustanovení §112

Zrušovací ustanovení §113

Účinnost §114

č. 173/2018 Sb. - Čl. III

Nález Ústavního soudu - č. 54/2020 Sb.; č. 325/2020 Sb.

INFORMACE

250

XXXXX

xx xxx 12. xxxxxxxx 2016

x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx o nich

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a zásady xxx jejich ukládání, xxxxxx xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxxx x postup v xxxxxx x přestupku.

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Odpovědnost xx přestupek xx xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx přestupku (dále xxx "pachatel") xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxx konal nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx konat. Xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nastane nebo xxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se zákon xxxxx xxxxx páchání xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx spáchán.

(4) Xxxxxxxx xx zákon xxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx účinný x xxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx dílčímu xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx x době, xxx došlo k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použije xx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Pachateli xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákon xxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vždy podle xxxxxx účinného v xxxx, kdy xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Územní působnost

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx posuzuje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Přestupek se xxxxxxxx za spáchaný xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jednal-li xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, i když xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx x cizině, xxxx

x) v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx chráněného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nastat zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxx právního řádu Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx spáchaný v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, která má xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx své sídlo xxxx zde xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx svým xxxxxxxx porušil xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.

§4

Osobní působnost

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přestupek xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx pokračovat, xxxxxxxx xxxxx, jíž xxx správní xxxxx xxxxxx, xx stala xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo soudcem Xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxxx poslanci x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x disciplinárním xxxxxx xxxxx jiných xxxxxx. Xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx projednávají xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx řízení podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxx přestupku, xxxxxxx-xx xx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx během výkonu xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 5 písm. x) xxxx x), xxxx xxxxxxx xx projedná xxxx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v odstavci 5 písm. x) xxxx b), xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo příslušný xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx projedná xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx uvedenou x odstavci 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADY XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX OSOBU X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx-xx x trestný xxx.

§6

Pokus xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx jednání xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxxx směřuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx přestupek xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xx trestný, xxxxx xxx stanoví xxxxx, x to xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dílčí xxxxx vedené jednotným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxxxx, xxxx spojeny stejným xxxx podobným xxxxxxxx xxxxxxxxx, blízkou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x předmětu útoku.

§8

Xxxxxxxx přestupek

Trvající přestupek xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyvolání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx protiprávního xxxxx, xxxxx xxxxx pachatelem xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx přestupek

Hromadný přestupek xx takový xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx přestupek xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i opomenutí xxxxxxxx konání, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednání xxxx k němuž xxx x xxxxxx xxxxxx podle okolností x xxxxx poměrů xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Byl-li xxxxxxxxx xxxx xxxx pokus xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx každá x xxxx, jako by xxxxxxxxx spáchala xxxx.

(2) Xxx-xx přestupek xxxxxxx xxxxxxxxx jednáním xxxx xxxx xxxx osob, x xxxxx alespoň xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, odpovídá xxxxx x xxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xx,

x) spolupachatelem xxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx, x xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jeden xx spolupachatelů.

XXXXX II

ODPOVĚDNOST FYZICKÉ XXXXX ZA XXXXXXXXX

§13

Xxxxxxx xxxxx xxxx pachatel

(1) Xxxxxxx osoba je xxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx jednáním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pokusu, je-li xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxx nedostatek xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx proto, že xxxx xxxxxxxx naplnila xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx okolnosti xxxxxxxxxx protiprávnost.

(3) Pachatelem xx xxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přestupku užila xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Stanoví-li xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx

x) zosnovala xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),

xxx-xx x xxxxxxxx přestupek xxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx jen xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxx xxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník, xxxxxxxx xx přestupek xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx, x když xx xxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx postavení nemá.

§15

Zavinění

(1) K xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx. Postačí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx porušit xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný xxxxxxx, nebo

b) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný xxxxxxx, x xxx xxxxxx, že xxx xxxxxx nebo ohrozí, x xxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx bez xxxxxxxxxxx důvodů spoléhal xx to, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, že svým xxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ač xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx a xxxx.

§16

Xxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx činu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxx přestupku, nejedná xxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx spáchaný x xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okolnosti, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x přestupek spáchaný x xxxxxxxxxx.

(3) Kdo xxx spáchání xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx přísnějšího přestupku, xx-xx trestný.

(4) Kdo xxx xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vylučuje xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spáchaný z xxxxxxxxxx.

§17

Xxxx právní

(1) Xxx xxx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xx protiprávní, xxxxxxx zaviněně, nemohl-li xx xxxxx vyvarovat.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx seznámit xx x příslušnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxx smlouvy, z xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx mohl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxx

Xx přestupek xxxx xxxxxxxxx xxx, kdo x xxxx xxxx xxxxxxxx nedovršil xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

§19

Xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ten, kdo xxx xxxxxxx poruchu x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx do xxxxx nepříčetnosti xxxxxxx, xxx i z xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx psychiku xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přestupku xxxxx jednáním xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, jejíž xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě x xxxxx porušila xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxx právnické xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx x xxxxx zájmu; xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx považuje též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxx jinému xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Za xxxxx, xxxxx jednání xx přičitatelné právnické xxxxx, se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx považuje

a) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx člen,

c) xxxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx postavení xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx plní úkoly xxxxxxxxx xxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxxx právnická xxxxx používá xxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx spáchání přestupku xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx u xxxxxxx osoby, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jednání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 se xxxxxxx x tehdy,

a) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xx-xx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu, neplatné xxxx neúčinné.

(5) Pachatelem xx xxx právnická xxxxx, xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právnické osoby xxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xx fyzické xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, jejíž xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, jestliže xxxx xxxxx nejsou xx přestupek odpovědné.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx zjišťovat xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx tehdy, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zřejmé, xx x jednání zakládajícímu xxxxxxxxxxx právnické osoby xx xxxxxxxxx došlo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx fyzických xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 a xxxxxxxxxxxx xx přestupek těchto xxxxxxxxx osob není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přestupek.

§21

Zproštění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za přestupek

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx možno požadovat, xxx přestupku zabránila.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x její xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrola xxx xxxxxxxx osobou, xxxxx se za xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX ZA XXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přestupku xxxxx xxx jejím xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je přičitatelné xxxxxxxxxxx fyzické osobě, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx ke xxxxx xx považuje xx xxxxx, xxxxx jednání xx přičitatelné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx souvislosti x ním xxxxx xx prospěchu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v jejím xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx osobu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba výsledku xxxxxxxx xxxxxxx využila.

§23

Xxxxxxxxxx odpovědnosti podnikající xxxxxxx osoby za xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 a 21, x xxxxxxxx §20 xxxx. 1 a 2 x xxxx. 4 xxxx. a) x x).

(2) Přestane-li xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx podnikatelem, xxxx xxxxxxxxxxx za přestupek xxxxxxxx.

XXXXX V

OKOLNOSTI XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx chráněnému xxxxxxx.

(2) Nejde x xxxxxx nouzi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stejně xxxxxxx xxxx xxxxx závažnější xxx xxx, xxxxx xxxxxx, anebo xxx-xx xxx, xxxx nebezpečí xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

§25

Nutná xxxxxx

(1) Čin xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jím xxxxx xxxxxxx přímo hrozící xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx chráněný xxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxx xxxxxx, byla-li xxxx obrana xxxxx xxxxxx nepřiměřená xxxxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx trestný xxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx, xxxxxxxx někdo xxxxx xx základě svolení xxxxx, xxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx být xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx trestný jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x srozumitelně; xx-xx takové xxxxxxx xxxx až xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx dotčeny, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx udělila vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x lékařským xxxxxxxx, které jsou x xxxx činu x xxxxxxx x xxxxxxx řádem x xxxxxxxx xxxxxxxx vědy x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx zdraví.

§27

Přípustné xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x dosaženým xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx měl x dispozici x xxxx xxxxx rozhodování x xxxxxx postupu, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x rámci xxxxx předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx život xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx by x xx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, x němuž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx neodpovídá míře xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx odporuje xxxxxxxxxx jiného právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx zájmu xxxx zásadám xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx použití xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx.

HLAVA VI

ZÁNIK XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX PRÁVNÍHO XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx

§29

Xxxxxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby,

b) smrtí xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx nástupce, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30

Délka xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx činí

a) 1 xxx, xxxx

x) 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Kč.

§31

Běh xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx doba počíná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx; dnem spáchání xxxxxxxxx se rozumí xxx, kdy došlo x ukončení xxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx účinek, xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) x pokračujícího přestupku xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, kdy xxxxx x poslednímu xxxxx, a

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxxx protiprávního stavu.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx z xxxx promlčecí xxxx xxxxxx.

§32

Stavení a přerušení xxxxxxxxx doby

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx doba,

a) xx xxxxxx xx pro xxxxxx xxxxxx vedlo xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxx očekávat uložení xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx za jiný xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx správní xxxxx, který xxx xxxxxx v řízení x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx trestu, xxxxx xx bylo xxxxx uložit x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xx x xxxx vedlo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) po xxxxxx xxxxxx podmíněné xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx trestu.

(2) Promlčecí xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx o zahájení xxxxxx x přestupku,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx uznán xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx počíná promlčecí xxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx doba přerušena, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx od jeho xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxx stanoví sazbu xxxxxx, jejíž horní xxxxxxx xx alespoň 100&xxxx;000 Kč, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxx spáchání.

Xxx 2

Odpovědnost právního xxxxxxxx za xxxxxxxxx

§33

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Odpovědnost xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xx přestupek xxxxxxx xxx.

§34

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Odpovědnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx její smrti xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokračuje-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx přestupek každá x xxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obecné xxxxxx xxx xxxxxx ukládání

§35

Druhy xxxxxxxxx xxxxxx

Xx přestupek xxx uložit xxxxxxx xxxxx

x) napomenutí,

b) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxx správních trestů

Správní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

§37

Určení druhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx správního xxxxxx x xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x tomu, xx x některém x xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx jedním xxxxxxx xxxx více xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xx jaké xxxx xx jednání xxxxxxxxx přiblížilo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x k okolnostem x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x fyzické xxxxx x xxxxx xxxxxxx poměrům a x xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx jednání potrestána x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxx x řízení x přestupku,

g) x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx činnosti,

h) x xxxxxxxx nástupce x xxxx, v xxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxx xx spáchaného xxxxxxxxx, x v xxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx, trvajícího x hromadného xxxxxxxxx x tomu, zda x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx přestupek xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxxx tohoto jednání.

§38

Xxxxxx a závažnost xxxxxxxxx

Xxxxxx a závažnost xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) významem xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrožen,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx následku xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x mírou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx doby, xx xxxxxx trvalo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stav udržovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku.

§39

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxxxx okolnosti se xxxxxxxxx zejména k xxxx, xx pachatel

a) xxxxxxx přestupek xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx nebezpečí, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx překročil xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávnost,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx přestupek xxxxxxxxx orgánu a xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx přestupek pod xxxxxx hrozby nebo xxxxxxx anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxx okolnosti

Jako x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx využil něčí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx na jiné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) spáchal přestupek xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx, postavení nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx přestupek xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, nemocné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxx správních xxxxxx xx xxxx přestupků

(1) Xx dva xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx správní trest xxxxx xxxxxxxxxx vztahujícího xx xx přestupek xxxxxxxxxxx trestný. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxx, xxxxx xx správní trest xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xx na přestupek xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx společně xxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxx, správní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xx xxx, xx horní xxxxxxx xxxxx pokuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx o polovinu, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx horních hranic xxxxx pokut xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx uloženým xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx i xxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx uložit xx některý ze xxxxxxxx projednávaných přestupků.

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku, xxxxxx byla způsobena xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "škoda"), anebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxx, xx již xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx x jeho xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx přestupkem xxxxx xxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx uloží.

§43

Xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxx upustit, jestliže x dvou nebo xxxx xxxxxxxxxxx téhož xxxxxxxxx xxxxxx konáno xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx některý z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestu, xxxxx xx xxx jinak xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxx, že již xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxx výměry xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx očekávat, xx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx pokuta xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísná, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odvrátil útok xxxx jiné xxxxxxxxx, xxxx xxxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx nutné xxxxxx xxxx krajní xxxxx, nebo překročil xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxxxx mimořádně xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx alespoň xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxx

§45

Xxxxxxxxxx

Xxx ukládání xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xx důsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xx podle xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx x x xxxxxxxx dopouštěl xxxxxxxxx xxxxxxx.

§46

Xxxxxx

(1) Pokutu xxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx zákonem. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx ve výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(2) Pokuta xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, pokud správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§47

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxx, ke xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx pachatel vykonává x pracovním xxxx xxxxx xxxxxxxx poměru, xxxxx-xx k přestupku xxx výkonu této xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, je-li xx xxxxxxxxx zákonem, x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejdéle xx 3 xxxx.

(3) Xx doby zákazu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přestupkem xxx xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx.

(4) Xx uplynutí xxxxxxxx xxxx, na xxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx uložil, xx výkonu zbytku xxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxxx opatření, že xxxx další výkon xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx uložena xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx neprokáže, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx uhradil, xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxxx o rozložení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx splatnosti xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, jde-li x xxx,

x) která xxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxx, xxxx

x) kterou xxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx b), pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x) xxxx ve vztahu x hodnotě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx stává stát.

§49

Xxxxxxxxxx náhradní hodnoty

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxx prohlášena xx xxxxxxxxx, před uložením xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, zatají, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx takové xxxx xxxxx, může xx být uloženo xxxxxxxxxx náhradní xxxxxxx xx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věci.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xx, aby xxxxx xx soukromí pachatele xxx xxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o přestupku xxx zveřejnit xx xx xxxxxx právní xxxx. Zveřejňuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přestupku. Xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, obsahuje xxxxx, xxxxx xxx xx rozhodnutí xxxxxxxx. Xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 2 xxxxxx a xxxxx xxx 6 xxxxxx x počíná xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx správního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxx xx xxxx 15 dnů x xxxxxxx xx xxxx 2 měsíců.

(5) Zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který určí xxxxxxx xxxxx, zajistí xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx v přezkumném xxxx novém xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x takovém rozhodnutí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx; xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx rozhodnutí xxxx, x xx xx xxxxxxx náklady a xxxxxxxx způsobem, jakým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Obsahem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiné xxxxx než pachatele.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

§51

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx opatření xxxx

x) xxxxxxxxx opatření x

x) xxxxxxx věci xxxx náhradní hodnoty.

§52

Omezující xxxxxxxx

(1) Omezující xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx navštěvovat xxxxxx xxxxxxx přístupná místa xxxx xxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdržet xx xxxxx x xxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxx okruhem osob xxxx x povinnosti xxxxxxxx xx vhodnému xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uložit fyzické xxxxx, stanoví-li xxx xxxxx, a xx xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatřením, xxxxx má být xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přiměřené xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx trestem, x xx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx. Xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx s účinky xxx xxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx je xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx omezující xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx správní obvod xxxxxxxxx xxxxxx, který xx uložil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x dále xxxxxxx xxxxx stejného xxxxx xxxx ten, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložil x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinky.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložil x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obvod, x xxxx skutečnosti xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx obvodu má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnému xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx typ xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx zohledňoval xxxxxxxx x preventivní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx potřebám. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx programu pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dodržování podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany pachatele.

§53

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx v §48 xxxx. 1, lze xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx věc zabírá, xxxxxxxx

x) xx 60 xxx xxx xxx, xxx přestupek xxxxx xxxxxx, xx nezjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o přestupku xxxxx xxxxxx osobě,

b) xxxxxx pachateli, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o přestupku xxxx jemuž xx xxxxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx upuštěno,

d) nenáleží xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx zcela, nebo

e) xxxxxxxx xxxx není xxxx,

x jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx obecný xxxxx.

(2) Bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx věci xxxxx x xxxxxxx, xx xx výnosem xxxxxxxxx, xxx nikoli xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se stává xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přestupku 5 xxx.

§54

Zabrání náhradní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxx, která xx mohla xxx xxxxxxx, ji před xxxxxxxx xxxxx, poškodí, xxxxx, zatají, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx zužitkuje, xxxx xxxxxxxx jinak xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx výše, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zabrané xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X MLADISTVÝCH

§55

Mladistvý

Mladistvým je xxx, xxx v xxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx osmnáctý xxx svého xxxx.

§56

Xxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxx a xxxxxxxx x mravní xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxx osobním xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx vývoj xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§57

Xxxxxx

Xxxxx hranice sazby xxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx částku 5&xxxx;000 Xx; to xxxxxxx, xx-xx mladistvý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§58

Xxxxx činnosti

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bránil xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.

§59

Upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx upustit, xxxxxxxx vzhledem k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x dosavadnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx očekávat, xx xxxxxxx omezujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx trest.

XXXX XXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXXXX

XXXXX I

PŘÍSLUŠNOST SPRÁVNÍCH XXXXXX X ZMĚNY XXXXXXXXXXXX

§60

Xxxxx příslušnost

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, je xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx x řízení xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x) proti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx veřejnému pořádku,

c) xxxxx občanskému xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx.

§61

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxxxxxx jako zvláštní xxxxxx xxxx xxxxxx xxx projednávání xxxxxxxxx (xxxx jen "komise"). Xxxxxx může projednávat xxxxxxxxx xxxxx pořádku xx státní xxxxxx, xxxxxxxxx proti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přestupky xxxxx xxxxxxxxxx soužití, xxxxxxxxx xxxxx majetku x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx zřízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obecního xxxxx.

(2) Starosta xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x další xxxx xxxxx. Předseda xxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxx §111.

(3) Xxxxxx xx lichý xxxxx xxxxx.

§62

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx naposledy měl xxxxxx xxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx-xx přestupek spáchán x xxxxxx x xxxxxxxxx x přestupku xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx svůj nemovitý xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx orgán, x xxxxx správním obvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, vykonává xxxx vykonával svoji xxxxxxx, xxxx má xxxx měl svůj xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx správních orgánů, xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§63

Vyloučení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx příslušným správním xxxxxxx x řízení x tomto přestupku, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxx správním xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx příslušným správním xxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx podezřelým z xxxxxxxxx územní samosprávný xxxxx, xxxxx xxxxx xx odvolacím xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxx pověří xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx správním obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx. Obdobně se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxx věci

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x průběhu xxxxxx předá

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nasvědčují-li zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 4 xxxx 5, pokud x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx věcně x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx. Příslušný xxxxxxx orgán xxxx xxxxxx předané xxxxxxxx, xxxx-xx xx na xxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXX X CIZINOU

§65

Uskutečňování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx dožádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxx xxxxxx pomoci, xxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x cizinou x xxx xxxxxxxx x xxxxxx cizozemského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx postupuje podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx součástí právního xxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizozemského xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve styku x cizinou, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx uložen xxxxxxx xxxxx,

xx příslušným xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

HLAVA III

DORUČOVÁNÍ

§66

Doručování xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tak, xx xx úřední xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx převzít xxxxxxxxxxx písemnost.

§67

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx doručovat zmocněnci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxx řízení.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX X XXXXX XXXXXXXX-XXXXXX OCHRANY XXXX

§68

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx řízení xx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx zabrána, x části xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§69

Xxxxxxxx

(1) Podezřelý z xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx první úkon x xxxxxx.

(2) Dokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obviněného, hledí xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx. X pochybnostech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx osoba xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx lhůtě, xxxxxx xx určí. Xxxxx xx xxxxxxxxxx osoby xxxxx věty xxxxx xxxx spojeno s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §66 xx xxxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobena xxxxx xxxx na jejíž xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatnit x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx určené xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx jednání, xxxxxx-xx xxx x xxxxx nároku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx jejíž xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x totožném xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxx xx obviněný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx její xxxx, x o takovém xxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx probíhá, správní xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x náhradě této xxxxx xxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx občanskoprávní xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x vydání bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§71

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx v xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a činit xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ke zpětvzetí xxxxxxxx, právo xxxxxxxx x řízení své xxxxxxxxxx, xxxxx nahlížet xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se ústního xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v řízení, xxxxx vyjádřit se xxxx vydáním rozhodnutí x xxxx podkladům x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§72

Zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Zákonný xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiné xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx mladistvého xxxxxxxxxx, xxxxx vyjádřit x řízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx nahlížet xx spisu, právo xxxxxxxx xx ústního xxxxxxx x xxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxx podkladům, xxxxx xx oznámení xxxxxxxxxx, xxxxx podat xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o přestupku xxxx xxxxx rozhodnutí x schválení xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx řízení xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného má xxxxx xxxxxx mladistvému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx skutek xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxxxx obviněného x xxxx-xx xxxxxxxxx obviněný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka, vykonává xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxx rozhodne xxxxxxxxx, xxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zákonnému zástupci, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí. Xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx usnesením, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obviněnému, xxxx xxxxxxxxx zástupci, opatrovníkovi x orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXXX V

POSTUP XXXX XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§73

Oznamování přestupku

Má-li xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Vojenské xxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxx") xxxx xxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kdo xx podezřelým x xxxxxxxxx, xxxxx je xx znám, xxxxx xxxxxx, ve kterém xx přestupek xxxxxxxxx, xxxxx x xxx, xxx měl xxx xxxxxxxxx spáchán, zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xx xxxxx.

§74

Oznamování xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx

(1) Orgán policie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zjištění xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pozdější xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nasvědčují-li xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx pořádku x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Vojenské policie,

h) xx xxxxx požární xxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx úřední xxxxxx, xxxxx přiloží x xxxxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx se o xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx nasvědčují-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxx xxx, xxxx

x) xxx xxxxxx, xxxx-xx dáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx přestupek xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx spáchala xxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, věc xxxxxx, xxxx-xx na xxxxx xxx vyřídit xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyrozumí xx 30 dnů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxxx

Xxxxx policie nebo xxxx správní orgán xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx rozhodnutí. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušný, xxxxxxxxx je x xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§76

Odložení xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxx řízení xxxxxx, xxx usnesením xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx neodůvodňuje zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx předání xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) podezřelý x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx přestupku o xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxx požádal xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx přestupek zanikla,

g) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zemřela, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx nástupce,

i) x xxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx x §77 xxxx. 2,

x) o xxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx 60 dnů od xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx dne, xxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Správní xxxxx, xxxx řízení xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx x totožném xxxxxx xxxx trestní řízení.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx. Xxxxx by xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x neúměrnými xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx veřejnou vyhláškou; xxxxxxxxxx §66 xx xxxxxxxxx.

(4) Správní xxxxx, xxxx řízení zahájí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx projednat x xxx xxxxxxxx souhlasu.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, může xxx usnesením xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) podezřelý x xxxxxxxxx spáchal xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, a správní xxxxx uložený xx xxxxxxx x nich xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxx

x) správní xxxxx, xxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx bezvýznamný xxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx z přestupku xxxxxx x trestním xxxxxx xx xxxx xxxxxx;

xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx orgánu xxxxx.

(6) Pokud xxxxxxx xxxxx věc xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x zákonnému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zjistil.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx

§77

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx nemůže xxx obviněn x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nemůže xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx, x němž xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx téže xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx se xxxxxx xxxxxx, nespáchal jej xxxxxxxx, spáchání skutku xx nepodařilo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx že xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxxx, xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx odloženo podání xxxxxx xx potrestání xxxx xxxx odstoupeno xx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxx.

§78

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx přestupku, xxxxx zjistí, x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx požádání xxxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o zahájení xxxxxx xxxx podezřelým x přestupku.

(3) Oznámení x zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, o xxxxxx má xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Má-li xxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3. Xxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x přestupku, x xxxx xxx xxxxxxx jiný xxxxx, xxx zahájit x x již xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxx postižených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jedné x nich.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx jí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vzít xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx, x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odvolání.

(4) Xxxxx přímo postižená xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jestliže xxx nedala xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxx xxxx souhlas xxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx spácháním xxxxxxxxx postižena xxxxx xxxxxx 18 let xxxx xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obydlí, zahájí xxxxxxx xxxxx řízení xxxx x již xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx postižené xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx řízení

§80

Ústní xxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx; jinak návrh xxxxxxx usnesením, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx ústní xxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nařídí ústní xxxxxxx i bez xxxxxxxx obviněného, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx nařídit xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx poškozeného, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného obohacení. X právu žádat xxxxxxxx ústního xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx ústního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx poškozenému.

(4) K xxxxxxx jednání správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Ústní xxxxxxx xxx konat bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx byl xxxxx předvolán x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx přítomnosti nebo xxxxx xx xx xxxxxxxxxx nedostaví xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dostatečného xxxxxx.

§81

Řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

X řízení navazujícím xx xxxxx kontroly xxxxx být skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podkladem rozhodnutí x přestupku.

§82

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výslech xxxxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx obviněného, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx orgán nesmí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x zákazu xxxxxxxx výslech.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx otázky xxxx xxxxxxxx, svědkům a xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx souhlas xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx otázky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx tázána za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxx osobu poučí x právu nevypovídat x x zákazu xxxxxxxx xxxxxxx.

§83

Xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti, xxxxx xx mohla být xxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx obviněný xxxx xxxxxxx potrestání xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, výkon xxxxxxxxx trestu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxxxx. Záruku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx první xxx xxxxxx osobě xxxxxxxxx xx spáchání přestupku x xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx pominou xxxxxx xxx uložení xxxxxx, xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xx obviněnému.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84

Xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zakáže xxxxxxx, zánik nebo xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx přestupek xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx že by xxxxx xxxxxx uspokojení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx takový xxxxxx zjevně nepřiměřený xxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx určitého xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xx naplnil účel, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx na xx od xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xx oznamuje pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, pominou-li xxxxxx xxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx zrušení, xxxxxx xxxx přeměny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické osobě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx x zastavení řízení x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxx zrušení uvědomí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx veřejný xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rejstřík, registr xxxx evidenci právnických xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx veřejný xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx určený xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx nebo přeměnu xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ani xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, obviněná xxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(6) Přeměnou se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxx, převod xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zahraničí.

§85

Přerušení xxxxxx

(1) Správní xxxxx usnesením přeruší xxxxxx xxxx tehdy, xxxx-xx v xxxx xxxx podána xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxx smysl xxxxxx xxx xxxxxxxxxx duševní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx uložit x xxxxxx x xxxxxxxxx, xx bezvýznamný xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx očekávat v xxxxxxxx xxxxxx.

§86

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Správní xxxxx usnesením zastaví xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx, x xxxx xx xxxx řízení, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxx poslancem, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x projednání přestupku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxx řízení podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxx nedovršil xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx odpovědný,

h) xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxx,

x) x totožném přestupku xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxx osobě xxxx správní xxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §77 xxxx. 2,

x) obviněný xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x disciplinárním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) správní xxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxx, že se xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxx projednat xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx souhlas xxxxx xxx, nebo

n) xxxxx xxxxx postižená spácháním xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se zahájením xxxxxx nebo pokračováním x řízení, nejedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), e), f), x), x), k), x) x n) xx pouze poznamená xx spisu.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx zastaveno xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), obviněný xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx mezinárodního xxxxx x xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 4 xxxx 5, xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx.

(4) Správní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx usnesením xxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx řízení. Řízení xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx skutku znovu xxxxxxx, xxxxxx xxxx x skutku xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx skutek xx xxxxxxxx činem, xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx zastavit řízení, xxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx lze xx xxxxxxxxx uložit, xx xxxxxxxxxxx vedle xxxxxx, xxxxx xxx obviněnému xxxxxx xx jiný xxxxxx x trestním xxxxxx.

(6) Pokud správní xxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x xxxxxxxxx zástupci xxxx opatrovníkovi xxxxxx. Xxxxxxxxx xx přitom x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zjistil.

§87

Narovnání

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx schválí dohodu x narovnání, xxxxxx xxxxxx obviněný a xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x míře, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem a xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx osobním poměrům,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx skutek, pro xxxxx je xxxxxx, xxxxxx-xx důvodné pochybnosti x xxx, xx xxxx prohlášení bylo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx správního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prospěšným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, výši xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a lhůtu x jejímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx povaze a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx před vydáním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx obviněného x poškozeného x xxxxxxx x okolnostech xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x narovnání.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx xxx xxxxx xxxx, kraj, xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx církev xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx svazek xxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

§88

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx dopustil xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyskytujících xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx orgán, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx společném xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx týž správní xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx se xxxx mladistvých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx více přestupků, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx stejné xxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xx vhodné z xxxxxxxx zjištění xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x x přihlédnutím k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx správní orgán, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxx xx xx xxxx mladistvého xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiného xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§89

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx obviněného, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán uloží xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xxxxxx obviněným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx; jinak xxxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx s xxxx nárokem xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci. Xxxxxxx postupuje xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poškozeného x xxxxxxxxxx rozhodovat x xxx uplatněném xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na soud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxx rozhodování x xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx poškozeného xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 až 5.

§90

Příkaz

(1) Správní xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx uložit správní xxxxx xxxxxxxxxx, pokuty, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příkazem xxxxx xxxxxxxxxx

x) v xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx,

x) x nároku na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, nebo

c) xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx ukládaného xxxxxxxx xx místě, nebo xxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nelze xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx nebo vyšší xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§91

Xxxxxxxx pokuty příkazem xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx pokutu, pokud xxxxxxx domluva x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, souhlasí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x uložením xxxxxx x její xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx uložit pokutu xxxxxxx 10&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxxxx obviněnému xxx xxxxxxxx xx místě xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2&xxxx;500 Xx; xx xxxxxxx, je-li mladistvý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx

x) xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x působnosti Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx samosprávě, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přestupek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Vojenské xxxxxxx, za přestupek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx soužití x přestupek xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx podle §3 zákona x Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx báňské správy xx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xx státní xxxxxx, xxxxx jím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisů v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) orgán xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xx státní správě, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xx xxxx pracovišti nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx projednání xx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soužití, xxxxx xxxxx spáchán xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx proti xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neoprávněným xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx komunikaci xxxx xxxxx úseku, které xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jen xx xxxx sjednanou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízením.

§92

Příkaz xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx příkazem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx peněžitá xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Podpisem příkazového xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx místě xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx blok na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nezaplacenou x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je obviněným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, bylo-li xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx obviněného, xxxxx xx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx sídla xxxxxxxxxx, xx-xx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxx místa, xxx se xxxxxxx xxxx nemovitý xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxx x xx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx obviněného nebo xxxxx jednající za xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) popis xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxx za splnění xxxxxxxxxx popis skutkových xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx ukládána,

g) výše xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx jednající za xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx bloky xx xxxxxxxxxxx celního xxxxx, xxxxx-xx xxxxx xx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx obce, x xx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx-xx výnos xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx vydává Xxxxxxxxxxxx financí.

XXXXX VII

ROZHODNUTÍ X XXXXXXXXX

§93

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Ve xxxxxxxx části rozhodnutí x přestupku, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, se kromě xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxx

x) popis xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx,

x) druh x xxxxxx správního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxx, x upuštění xx xxxxxxx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pokuty,

f) xxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) výrok x xxxxxxx ochranného xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxx nákladů řízení.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 uvedou

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxx x xxx, že xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx nástupcem xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx osobou, která xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemřelé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx přestupku.

(3) Xx výrokové xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxx x označením xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) právní xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) forma xxxxxxxx u obviněného, xxxxx je fyzickou xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x narovnání zahrnující xxxx nahrazené xxxxx xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxx o tom, xx xxxxx, která xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§94

Xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX VIII

NÁKLADY ŘÍZENÍ

§95

Náhrada xxxxxxx řízení

(1) Správní xxxxx uloží obviněnému, xxxxx byl xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení paušální xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx xxxx obviněnému, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxx a prokázal xxxxxx vznik x xxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxx úspěšný xxxxxxx x části xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxx těchto nákladů.

XXXXX XX

XXXXXX O XXXXXXXX

§96

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx vina, xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx v plném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx výroku o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx spojených x uplatněním xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) zákonný zástupce x opatrovník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx opatření x o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx hodnoty.

(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxx odvolat xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, zákonný zástupce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§97

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx

(1) Xxxxxxxx může x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odvolacího xxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx postižená xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pokračováním xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo důkazy xx xxxxx vyjádřeních xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které obviněný xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinek, který xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxx některý z xxxxxx xxx zastavení xxxxxx podle §86 xxxx. 1 písm. x), h), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxx xxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx vydal, zastaví xxxxxx x zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xx rozhodnutí o xxxxxxxx mohlo mít xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§98

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx škody xxxxx výrok o xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx důvod, xxx xxxxx odvolací správní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odvolací xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXXX

§99

Xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx novým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x upuštění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníka nebo xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxx rozhodnutím zruší xxxxx o podmíněném xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pachateli xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxx nevydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané přestupkem.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pachatele na xxxxxxxx xxx, že xxxxx uložený správní xxxxx xxxx xxxx xxxxx nevykonanou xxxx xxxx xxxxx správní xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přestupku z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx přestupků").

§100

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx skutečnosti, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx příslušný správní xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx správní orgán xxxxx v přezkumném xxxxxx též xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodl xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx, že xx nestal, xxxxxxxxx xxx obviněný, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx je xxxxxxxx činem, trestní xxxxxxx bylo podmíněně xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odloženo xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Přezkumné xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx

x) xx 3 měsíců xxx xxx, xxx xx správní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx zahájení trestního xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx se nepodařilo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, trestní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stíhání xxxx zastaveno xx xxxxxxx schválení narovnání, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mladistvého.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxxx řízení, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příkaz na xxxxx, lze zahájit xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, že x vyrozumění xxxxxxx, x xx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx obdržel.

§102

Přechod xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx pokuta uhrazena, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pak xxxxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx uhrazení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§103

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rady xxxx.

(3) Xxxxxxxxx správním úřadem xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx ústřední xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx správy, xx němž xxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnost xx přestupek.

(4) Ministerstvo xxxxxx xx ústředním xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 x k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§104

Amnestie

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx republiky.

(2) Prezident xxxxxxxxx může

a) xxxxxxx, xxx se xxxxxx x xxxxxxxxx nezahajovalo xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxx xx x xxx nepokračovalo,

b) odpustit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.

§105

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejnoprávní smlouvy

Obec xxxx uzavřít veřejnoprávní xxxxxxx x přenosu xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx obvodu xx obec nachází. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přenášet xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§106

Evidence xxxxxxxxx

(1) Stanoví-li xxx zákon, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku x xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx příkazu, xx-xx xxxxxx xxxxxx x řízení, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§107

Postup xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx x xxxxxxx pokuty xxxxxxxx xx místě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zápis obecní xxxx; x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Obecní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx zápisu xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx příkazem xx xxxxx.

(3) Xxxxx údajů xx evidence xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx správní orgán xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx provede ke xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx místě.

§108

Námitkové xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx anebo x rozhodnutím xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, který zápis xxxxxxx, xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, která xxxxxxx podala, o xxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx o neoprávněnosti xxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxx údajů z xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx doručovány xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, datum xxxxx, místo x xxxx, na jehož xxxxx k xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a stát,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx opatrovníka; xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x x opatrovníka, který xx narodil x xxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx státního občana Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx výkonu působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje v xxxxxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

d) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx se xxxxxxx narodil na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx,

x) datum, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo, popřípadě xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, popřípadě jako xxx, který xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx využívá xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) adresa místa xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničí podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§110

Xxxxxxx přestupků

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zakládající odpovědnost xx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 4 zpracovávají xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §103 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x xx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxxxxx po roce, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx správní xxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §103 odst. 4 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx správní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinny nejpozději xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, pro jehož xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům, xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxx státní správy, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 4, xxxx xxxxx, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) počet xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) počet xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxx zastavených xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx pravomocných xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx přestupku,

f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestů, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxx snížena xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx odvolání, včetně xxxxxxx, jakými o xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§111

Xxxxxxxxx na oprávněnou xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx x xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx") xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx x magisterském studijním xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx vysoké xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx oprávněná xxxxxx xxxxx vzdělání xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxx oblasti x xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx provedenou x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Požadavky podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ústředního správního xxxxx.

(3) Xxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx prokazuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx, může xxxxxxx dvakrát xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 60 dnů x nejpozději xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx zkoušky, xxx xxx uchazeč xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vykonání xxxxxxx.

§112

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx správní xxxxxxx, x výjimkou disciplinárních xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x dosavadní jiné xxxxxxx delikty, x xxxxxxxx disciplinárních deliktů, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx zákonů, pokud x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx xx je xxx pachatele příznivější.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 325/2020 Sb.

(3) Xx určení xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx druhu a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx výhodnější.

(4) Zahájená xxxxxx o xxxxxxxxx x dosavadním jiném xxxxxxxx deliktu, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Bylo-li xxxxxx o přestupku x řízení x xxxxxxxxxx jiném xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx o disciplinárním xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xx xxxxxxx řízení upravené x dosavadních zákonech xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx hledí xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx němž xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(7) Xx komise x projednávání přestupků xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xx 31. xxxxxxxx 2022 xxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §111; předseda xxxxxx musí mít xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx právo xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 50 xxx, xxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxx.

§113

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 165/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx věcech přestupků, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx patří xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xx. X zákona č. 67/1993 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x zákon Xxxxx národní rady x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx.

4. Xx. II xxxxxx č. 290/1993 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.

5. Xx. I xxxxxx č. 82/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 528/1990 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Část xxxx xxxxxx č. 237/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Zákon č. 279/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 367/1990 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8. Část xxxx zákona č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů (xxxxx zákon).

9. Xxxxx č. 112/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxx xxxxxx zákona č. 168/1999 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx).

11. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 360/1999 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

12. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx službách).

13. Xxxx xxxxxx zákona č. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

14. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, zákonem o xxxxxx, zákonem o xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze.

15. Xxxx xxxx zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

16. Část xxxx xxxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx).

17. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 370/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 15/1998 Xx., o Xxxxxx xxx cenné papíry x x změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákon č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, přírodních xxxxxxxxx lázních x xxxxxxxxxx místech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).

19. Xxxx třetí xxxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx xxxxx).

20. Xxxx xxxxx zákona č. 265/2001 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

21. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.

22. Xxxx xxxxx zákona č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx).

23. Xxxx xxxxx zákona č. 312/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx hranicích).

24. Xxxx xxxx zákona č. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx).

25. Xxxx xxxxx zákona č. 62/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Část xxxxx xxxxxx č. 78/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 90/1995 Xx., o jednacím xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

27. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx státních xxxxxx).

28. Xxxx xxxxxx zákona č. 259/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 84/1990 Xx., o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 175/1990 Sb., a xxxxxxx další zákony.

29. Xxxx xxxxx zákona č. 311/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 553/1991 Xx., x xxxxxx policii, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx.

30. Xxxx čtyřicátá osmá xxxxxx č. 320/2002 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

31. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 218/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx).

32. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 274/2003 Sb., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

33. Xxxx xxxx zákona č. 362/2003 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

34. Část xxxxx xxxxxx č. 47/2004 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35. Xxxx devátá xxxxxx č. 436/2004 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

36. Část xxxxxxxx xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

37. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 559/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38. Xxxx xxxxx zákona č. 586/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx).

39. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

40. Část xxxxxx zákona č. 379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx tabákovými výrobky, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

41. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 392/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

42. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 411/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

43. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 57/2006 Sb., x xxxxx zákonů x souvislosti xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx.

44. Část xxxxx zákona č. 76/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx potřebu x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

45. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 80/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

47. Xxxx xxxx xxxxxx č. 134/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 94/1963 Xx., x rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48. Xxxx druhá xxxxxx č. 181/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49. Xxxx xxxxx zákona č. 213/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 352/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 216/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

51. Část xxxx xxxxxx č. 225/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx.

52. Xxxx xxxx zákona č. 226/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

53. Část xxxxx xxxxxx č. 215/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 361/2000 Xx., o provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

54. Xxxxx č. 344/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

55. Část xxxxx xxxxxx č. 376/2007 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

56. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 129/2008 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

57. Xxxx druhá zákona č. 274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky.

58. Xxxx druhá zákona č. 309/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx.

59. Část šestá xxxxxx č. 314/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x soudech a xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 7/2002 Xx., o xxxxxx xx věcech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 349/1999 Xx., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/1993 Xx., x státním zastupitelství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60. Část xxxxx xxxxxx č. 484/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu a x změně xxxxxx x. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

61. Xxxx xxxx zákona č. 41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

62. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 52/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony.

63. Xxxx xxxx zákona č. 306/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, x některé další xxxxxx.

64. Xxxx třetí xxxxxx č. 346/2009 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 100/2004 Xx., x xxxxxxx druhů xxxxx žijících živočichů x planě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx a xxxxxxx opatřeních k xxxxxxx xxxxxx druhů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx druhy), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 388/1991 Xx., x Xxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65. Část xxxxx xxxxxx č. 150/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66. Xxxx šestá xxxxxx č. 199/2010 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 586/1992 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

67. Část xxxxx xxxxxx č. 133/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

68. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 366/2011 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

69. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 142/2012 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxx registrů.

70. Část xxxxx zákona č. 237/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rybářského práva, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rybolovných zdrojů x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

71. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 390/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

72. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 200/1990 Xx., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

73. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 102/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1994 Xx., o silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

74. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 300/2013 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx).

75. Xxxx xxxx xxxxxx č. 306/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx.

76. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 308/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x povinném xxxxxxx xxxx.

77. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 204/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

78. Xxxxxxxx č. 231/1996 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

79. Xxxxxxxx č. 340/2003 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 231/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx paušální xxxxxx nákladů xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017.

Hamáček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxx, které xx znaky přestupku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2018

Informace

Právní xxxxxxx x. 250/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2017.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

173/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/93 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2018

285/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x nich, xx xxxxx zákona x. 173/2018 Xx., x xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

54/2020 Sb., xxxxx XX xx dne 4.2.2020 xx. xx. Xx. XX 15/19 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §112 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 250/2016 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx

x xxxxxxxxx xx 26.2.2020

325/2020 Xx., xxxxx XX xxxxx xx xxx 16.6.2020 xx. xx. Xx. ÚS 4/20 ve xxxx xxxxxx xx zrušení §112 xxxx. 2 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.2.2020 xx. xx. Xx. XX 15/19 xxxxxxxxxxx xxx x. 54/2020 Xx.

x xxxxxxxxx od 22.7.2020

261/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx od 1.2.2022

417/2021 Xx., kterým se xxxx zákon x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

a xxxxxx xxxx provedena xxxxxxxx XX x xxxxxx č. 1/2017 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.