Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2023.


Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

250/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Časová působnost §2

Územní působnost §3

Osobní působnost §4

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADY ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPEK

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO FYZICKOU OSOBU, PRÁVNICKOU OSOBU A PODNIKAJÍCÍ FYZICKOU OSOBU

Přestupek §5

Pokus přestupku §6

Pokračování v přestupku §7

Trvající přestupek §8

Hromadný přestupek §9

Opomenutí §10

Spolupachatel §11

Zvláštní subjekt přestupku §12

HLAVA II - ODPOVĚDNOST FYZICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Fyzická osoba jako pachatel §13

Odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka fyzické osoby §14

Zavinění §15

Omyl skutkový §16

Omyl právní §17

Věk §18

Nepříčetnost §19

HLAVA III - ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Právnická osoba jako pachatel §20

Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek §21

HLAVA IV - ODPOVĚDNOST PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Podnikající fyzická osoba jako pachatel §22

Posuzování odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek §23

HLAVA V - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST

Krajní nouze §24

Nutná obrana §25

Svolení poškozeného §26

Přípustné riziko §27

Oprávněné použití zbraně §28

HLAVA VI - ZÁNIK ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPEK A ODPOVĚDNOST PRÁVNÍHO NÁSTUPCE

Díl 1 - Zánik odpovědnosti za přestupek

Důvody zániku odpovědnosti za přestupek §29

Délka promlčecí doby §30

Běh promlčecí doby §31

Stavení a přerušení promlčecí doby §32

Díl 2 - Odpovědnost právního nástupce za přestupek

Přechod odpovědnosti právnické osoby za přestupek §33

Přechod odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek §34

HLAVA VII - SPRÁVNÍ TRESTY A JEJICH UKLÁDÁNÍ

Díl 1 - Druhy správních trestů a obecné zásady pro jejich ukládání

Druhy správních trestů §35

Ukládání správních trestů §36

Určení druhu a výměry správního trestu §37

Povaha a závažnost přestupku §38

Polehčující okolnosti §39

Přitěžující okolnosti §40

Ukládání správních trestů za více přestupků §41

Podmíněné upuštění od uložení správního trestu §42

Upuštění od uložení správního trestu §43

Mimořádné snížení výměry pokuty §44

Díl 2 - Jednotlivé správní tresty a jejich výkon

Napomenutí §45

Pokuta §46

Zákaz činnosti §47

Propadnutí věci §48

Propadnutí náhradní hodnoty §49

Zveřejnění rozhodnutí o přestupku §50

HLAVA VIII - OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Druhy ochranných opatření §51

Omezující opatření §52

Zabrání věci §53

Zabrání náhradní hodnoty §54

HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O MLADISTVÝCH

Mladistvý §55

Ukládání správního trestu mladistvému §56

Pokuta §57

Zákaz činnosti §58

Upuštění od uložení správního trestu §59

ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

HLAVA I - PŘÍSLUŠNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A ZMĚNY PŘÍSLUŠNOSTI

Věcná příslušnost §60

Komise pro projednávání přestupků §61

Místní příslušnost §62

Vyloučení z projednávání a rozhodování věci §63

Předání věci §64

HLAVA II - PRÁVNÍ STYK S CIZINOU

Uskutečňování právního styku s cizinou §65

HLAVA III - DORUČOVÁNÍ

Doručování veřejnou vyhláškou §66

Doručování zmocněnci §67

HLAVA IV - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DALŠÍ OSOBY VYSTUPUJÍCÍ V ŘÍZENÍ A ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Účastníci řízení §68

Obviněný §69

Poškozený §70

Osoba přímo postižená spácháním přestupku §71

Zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí §72

Ochrana osob vystupujících v řízení o přestupku §72a

Nepřípustné zastoupení §72b

HLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Oznamování přestupku §73

Oznamování přestupku orgánem policie ve zvláštních případech §74

Součinnost §75

Odložení věci §76

HLAVA VI - POSTUP V ŘÍZENÍ

Díl 1 - Zahájení řízení

Překážky řízení §77

Zahájení řízení z moci úřední §78

Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku §79

Díl 2 - Průběh řízení

Ústní jednání §80

Řízení navazující na kontrolu §81

Dokazování §82

Záruka za splnění povinnosti §83

Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby §84

Přerušení řízení §85

Zastavení řízení §86

Narovnání §87

Díl 3 - Zvláštní druhy řízení

Společné řízení §88

Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení §89

Příkaz §90

Ukládání pokuty příkazem na místě §91

Příkaz na místě a příkazový blok §92

HLAVA VII - ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU

Výroková část rozhodnutí o přestupku §93

Lhůta pro vydání rozhodnutí §94

HLAVA VIII - NÁKLADY ŘÍZENÍ

Náhrada nákladů řízení §95

HLAVA IX - ŘÍZENÍ O ODVOLÁNÍ

Osoby oprávněné podat odvolání §96

Odvolání a postup správního orgánu prvního stupně §97

Řízení u odvolacího správního orgánu §98

HLAVA X - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PO PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU

Nové rozhodnutí §99

Přezkumné řízení §100

Přezkum příkazu na místě §101

Přechod úhrady pokuty na právního nástupce §102

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výkon působnosti §103

Amnestie §104

Přenos příslušnosti na základě veřejnoprávní smlouvy §105

Evidence přestupků §106

Postup při zápisu do evidence přestupků §107

Námitkové řízení §108 §109 §110

Požadavky na oprávněnou úřední osobu §111

Přechodná ustanovení §112

Zrušovací ustanovení §113

Účinnost §114

č. 173/2018 Sb. - Čl. III

č. 417/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 54/2020 Sb.; č. 325/2020 Sb.

INFORMACE

250

ZÁKON

ze dne 12. xxxxxxxx 2016

o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx x přestupku x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Odpovědnost xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx x době, xxx xxxxxxxx konal xxxx x xxxxxxx opomenutí xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx rozhodující, kdy xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx páchání xxxxxxxxx, použije xx xxxxx, který xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým je xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

x) pokračujícího xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx účinný x xxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx dílčímu xxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupku, xxxxxxx xx zákon xxxxxx v době, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx útoku, xxxx

x) xxxxxxxxxx přestupku, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účinný xxx xxxxxxxxx jednání, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, se použije xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Pachateli xxx uložit xxxx xxx xxxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx účinného v xxxx, kdy xx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx.

§3

Územní xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za přestupek, xxxxx byl spáchán xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Přestupek xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxx chráněného zákonem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spáchaný v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx, která xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx sídlo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxx povinnost, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx spáchal přestupek xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx soužití, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, jehož se xxxxxxxxx xxxxx požívající xxxxx a imunit xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jednání, které xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx přestupek nelze xxxxxxx nebo x xxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, jíž xxx xxxxxxx trest xxxxxx, se xxxxx xxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, x xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx poslancem, xxxxxxxxx xxxx soudcem Xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxxxxx přestupky, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x senátoři, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku x disciplinárním xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxx xxxxxx zákonů se xxxxxxxx xxxxxxx, které xx znaky xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx jej

a) xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci, xxxx

x) xxxxx xxxxx výkonu xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx správnímu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x prvním stupni xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zjistí, že xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v odstavci 5 písm. x) xxxx x), xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxx orgán.

(7) Xxxxxxx, xxxxx má znaky xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx přestal xxx osobou uvedenou x xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADY XXXXXXXXXXXX XX PŘESTUPEK

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX OSOBU X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiprávní xxx, xxxxx xx v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx označen a xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx je jednání xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx směřuje k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx přestupek xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx též xxxxxxx právnické nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxxx směřuje x xxxxxxxx přestupku, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxx dokonaný xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zanikne, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku dobrovolně xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vzniklo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; tím xxxx dotčena odpovědnost xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx přestupek, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx.

§7

Pokračování x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vedené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stejného přestupku, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podobným xxxxxxxx xxxxxxxxx, blízkou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx útoku.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přestupek, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pachatele xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx přestupek

Hromadný xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx přestupek xxxx útoků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx byl pachatel xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx rozhodnutí, x xxxxxxxx dobrovolného xxxxxxxx xxxxxxxxxx konat xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxx úmyslným xxxxxxxxx xxxxxxxx dvou nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx spáchala xxxx.

(2) Xxx-xx přestupek xxxxxxx xxxxxxxxx jednáním xxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x nich, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sama.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx pachatele, může xxx

x) pachatelem xxxxx xxx, kdo požadovanou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx,

x) spolupachatelem xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx má, a xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx požadovanou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň jeden xx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX

§13

Xxxxxxx xxxxx xxxx pachatel

(1) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx odpovědná xx xxxxxxxxx xxx nedostatek xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx krajní xxxxx xxxx xxxx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx za přestupek xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx, xx pachatelem xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx řídila xxxxxxxx xxxxxxxxx (organizátor),

b) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (návodce), xxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (pomocník),

jde-li o xxxxxxxx přestupek xxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx.

§14

Odpovědnost zákonného zástupce xxxx opatrovníka xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx zákon stanoví, xx xxxxxxxxxx může xxx xxx fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx postavení, a xxxxxx-xx nebo xxx-xx xxxxxx xx tuto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x když xx sám tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§15

Xxxxxxxx

(1) K xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x tím xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pachatel

a) xxxxx, xx xxxx jednáním xxxx porušit nebo xxxxxxx xxxxx chráněný xxxxxxx, ale bez xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xx to, xx xxxxx zájem neporuší xxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonem, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx poměrům xxxxx xxx a xxxx.

§16

Xxxx xxxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxxxxxx činu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přestupku, xxxxxxx xxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx spáchaný x xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutkové okolnosti, xxxxx xx naplňovaly xxxxx mírnějšího xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxx spáchání xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx přísnějšího xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přestupku, xx-xx trestný.

(4) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx předpokládá xxxxxxxxx xxxxxxxx, která vylučuje xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; tím není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§17

Xxxx xxxxxx

(1) Kdo xxx xxxxxxxx přestupku xxxx, že xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zaviněně, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx bylo xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx seznámit se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývala xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, úředního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx zaměstnání, povolání, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obtíží.

§18

Xxx

Xx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx ten, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx věku.

§19

Xxxxxxxxxxxx

Xx přestupek xxxx xxxxxxxxx ten, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednání xxxx xxx jednání xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx přivedl, xxx x z xxxxxxxxxx, užitím xxxxxxxx xxxxx; návykovou xxxxxx xx rozumí alkohol, xxxxxx látky, xxxxxxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxx způsobilé nepříznivě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx schopnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX PŘESTUPEK

§20

Právnická xxxxx xxxx pachatel

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která se xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přestupek považuje xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, v přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx považuje též xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx útvaru, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx považuje

a) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jiný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho člen,

c) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby,

e) fyzická xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx používá při xxx činnosti, nebo

f) xxxxxxx xxxxx, která xx právnickou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx právnickou osobou, xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx účelem xxxxxxxxxx odpovědnosti právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx osobu, xxxxx jednání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby, která xx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx přestupek xxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxx xxxxx,

x) jestliže xxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx založit xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx též xxxxxxxxx xxxxx, která ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx fyzické xxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx osobu, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx odpovědné.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přestupek není xxxxxxxxx zjištěním konkrétní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, jejíž jednání xx přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxx zakládajícímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx činnosti právnické xxxxx.

(7) Odpovědností xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xx přestupek fyzických xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 a odpovědností xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx odpovědnosti právnické xxxxx xx přestupek

(1) Xxxxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx úsilí, které xxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx strany xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrola xxx fyzickou xxxxxx, xxxxx se za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx přestupku.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pachatel

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx znaků xxxxxxxxx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pachatelem xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním anebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podnikající fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx přestupek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 x 21, x xxxxxxxx §20 xxxx. 1 a 2 a odst. 4 písm. a) x x).

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xx pachatelem, xxx podnikatelem, její xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxx

(1) Čin xxxxx trestný xxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxx xxxxx, jestliže xxxx nebezpečí bylo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následek xxxxx xxxxxxxxxx způsobený xx xxxxxx stejně závažný xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx-xx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

§25

Nutná obrana

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx přestupkem, xxxxxxxx xxx někdo xxxxxxx xxxxx hrozící xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nejde o xxxxxx obranu, xxxx-xx xxxx obrana zcela xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxx.

§26

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx přestupkem, xxxxxxxx xxxxx jedná xx základě svolení xxxxx, xxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxx může xxx xxxxxxx oprávněně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx dotčeny.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxx xxxx předem nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx čin xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx dobrovolně, určitě, xxxxx x srozumitelně; xx-xx takové svolení xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, jejíž xxxxx xxxx dotčeny, xx tento xxxxxxx xxxxx udělila xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x době xxxx x souladu x xxxxxxx řádem x xxxxxxxx lékařské xxxx x praxe, xxxxx xx svolení xxxxxxxxx xxxxxxx x ublížení xx zdraví.

§27

Přípustné riziko

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, které xxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ohrozí xxxxx xxxx zdraví xxxxxxx, xxxx xx x xx dal x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem souhlas,

b) xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, zcela xxxxxx neodpovídá xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx použití xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, kdo použije xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA VI

ZÁNIK XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx

§29

Xxxxxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, nemá-li xxxxxxxx nástupce, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30

Xxxxx promlčecí doby

Promlčecí xxxx xxxx

x) 1 xxx, nebo

b) 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx xx alespoň 100&xxxx;000 Xx.

§31

Xxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx došlo x xxxxxxxx jednání, xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li znakem xxxxxxxxx účinek, promlčecí xxxx počíná xxxxx xxxx následujícím po xxx, kdy xxxxxx xxxxxx nastal.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, kdy xxxxx x poslednímu xxxxx, x

x) u xxxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx došlo k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§32

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx se pro xxxxxx xxxxxx vedlo xxxxxxx řízení,

b) xx xxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx očekávat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx za jiný xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x přestupku, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xx xxxxxx xx x xxxx xxxxx soudní xxxxxx xxxxxxx,

x) po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x zahájení xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; je-li prvním xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx běh xxxxxxxxx xxxx xxxx doručením,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx promlčecí xxxx xxxx.

(3) Odpovědnost xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 3 roky od xxxx spáchání; xxx-xx x přestupek, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100 000 Xx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx trvala xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

§33

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx právnická xxxxx xxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z nich, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

§34

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx osoby za xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx x podnikatelské činnosti xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx každá x xxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXXX VII

SPRÁVNÍ XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx správních xxxxxx x xxxxxx zásady xxx jejich ukládání

§35

Druhy xxxxxxxxx xxxxxx

Xx přestupek xxx uložit správní xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx činnosti,

d) xxxxxxxxxx xxxx xxxx náhradní xxxxxxx,

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxx správních trestů

Správní xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx x jinými správními xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

§37

Určení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx x závažnosti přestupku,

b) x tomu, xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx okolnostem,

d) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přiblížilo k xxxxxxxx přestupku, xxxxx x k okolnostem x důvodům, xxx xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx poměrům x x xxxx, zda x jakým způsobem xxxx pro totéž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x přestupku,

g) u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx činnosti,

h) x xxxxxxxx nástupce x xxxx, v xxxxx rozsahu na xxx xxxxxx výnosy, xxxxxx x jiné xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx x xxxx pokračuje v xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x pokračujícího, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, zda x části xxxxxxx, xxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx stanovil xxxxxxx xxxxx mírnější xxx zákon, xxxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§38

Xxxxxx a závažnost xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxx přestupkem porušen xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobem spáchání xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x mírou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pohnutkou,

f) xxxxxx xxxx, xx xxxxxx trvalo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx dílčích xxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxxxx v přestupku.

§39

Xxxxxxxxxxx okolnosti

Jako k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména x xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx přestupek, xxx xxxxxxxx útok xxxx xxxx nebezpečí, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx krajní xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx jiné okolnosti xxxxxxxxxx protiprávnost,

c) xxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx přestupku nebo xxxxxxxxxx nahradil xxxxxxxxxx xxxxx,

x) oznámil přestupek xxxxxxxxx xxxxxx x xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx napomáhal, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx jiném.

§40

Přitěžující xxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, podřízenosti nebo xxxxxxxxxx na jiné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zneužil ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx člen organizované xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx dítěti, xxxxx těhotné, nemocné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vysokého xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§41

Ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxx xxxx xxxx přestupků xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx přestupek xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jsou-li xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stejné, uloží xx správní trest xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Jsou-li společně xxxxxxxxxxxx dva nebo xxxx přestupků, správní xxxxx xxxx uložit xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvyšuje xx o xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pokut xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednávané xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxx trestem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 lze xxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jej xxxx možno xxxxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxx xxxxx spácháním se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x osobě xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci před xxxxxxxx orgánem postačí x xxxx nápravě.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx vydal xxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx pachatel xx xxxxxx; jestliže xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx mu xxxxx.

§43

Xxxxxxxx od uložení xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx přestupcích téhož xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx některý x xxxxxx přestupků v xxxxxxxxxxx řízení lze xxxxxxxxx xx odpovídající xxxxxxxxx trestu, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx projednání xxxx xxxx správním xxxxxxx xxxxxxx k jeho xxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx očekávat, že x xxx lze xxxx nápravy xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx uložená v xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby xx byla vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odvrátil xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo krajní xxxxx, xxxx překročil xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxx

§45

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xx podle xxxxxx xxxxx, xxxxx by xx i v xxxxxxxx dopouštěl xxxxxxxxx xxxxxxx.

§46

Xxxxxx

(1) Pokutu lze xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zákonem. Není-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokutu lze xxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 Xx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx ode dne, xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§47

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx činnost, xx xxxxx je třeba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pracovním nebo xxxxx obdobném xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx souvislosti x xx.

(2) Zákaz xxxxxxxx xxx xxxxxx jen xxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx dobu xxx stanovenou. Není-li xxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx, lze zákaz xxxxxxxx xxxxxx nejdéle xx 3 roky.

(3) Xx xxxx zákazu xxxxxxxx se započítává xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx uplynutí xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxx činnosti xxxxxx, xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Byla-li xxxxx se zákazem xxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nelze xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx neprokáže, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx dokud nebylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx ukládá.

§48

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxx, jde-li x xxx,

x) která xxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxx, xxxx

x) xxxxxx pachatel, xxx i xxx xxxxxx, nabyl xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), pokud xxxxxxx xxxx uvedené xxx xxxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx uložit xxxxx tehdy, jde-li x věc xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uložit, xx-xx xxxxxxx věci v xxxxxxxx nepoměru k xxxxxx přestupku. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku xxxx xxxx obdobný xxxxxx xxxxx, x hodnotě xxxx xx nepřihlíží.

(4) Xxxxxxxxxx propadlé xxxx xx stává xxxx.

§49

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty

(1) Xxxxxxxx pachatel xxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxx, xxxxxxx, zcizí, xxxxxx, xxxxx neupotřebitelnou nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx do výše, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věci.

(2) Vlastníkem xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xx stává xxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxx-xx xxx zákon. Xxx ukládání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx orgán xx xx, aby xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx část xxxxxxxxxx x přestupku. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, během xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 2 xxxxxx a xxxxx xxx 6 xxxxxx a xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku a xxxxxxxxx na úřední xxxxx správního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx správního xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prvním xxxxxx, a to xxxxxxx po dobu 15 dnů x xxxxxxx po dobu 2 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx určí xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx zrušil, xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí vydal, xxxxxxxx xxxxx pravomocné xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx na xxxxxxx náklady a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXX OPATŘENÍ

§51

Druhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx xxxx náhradní xxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx spočívá v xxxxxx navštěvovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místa, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, popřípadě x xxxxxxxxxx xxxxxx xx styku s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se vhodnému xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx, x to xx předpokladu, že xxxxxxxx přímá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx je xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx trestem, a xx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx s xxxxxx xxx xxxx správní xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx je xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx správním xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uložil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx uložil, x dále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx druhu xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx opatření uložil x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejného xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx to s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx omezující xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce, x xxxx xx xxxxxxxxx opatření xxxxxx. Xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x obecní xxxxxxx.

(7) Omezující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx násilného xxxxxxx xxxx být xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx dopustila xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx násilí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vztahu. Při xxxxxxxx omezujícího xxxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx provádění xxx, xxx zohledňoval xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto omezujícího xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx programu xxx zvládání xxxxxx xxxx násilného chování xxxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx. Xxxxxxx spojené x účastí xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx agrese xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx tento xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxx věci

(1) Nebylo-li xxxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 1, xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx 60 xxx xxx dne, xxx přestupek xxxxx xxxxxx, se nezjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osobě,

b) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nelze uložit xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zcela, nebo

e) xxxxxxxx xxxx není xxxx,

x jestliže to xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku xxxxx xxxx xxxxxxx obecný xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx věci xxxxx x případě, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx.

(4) X zabrání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx znaky přestupku 5 let.

§54

Zabrání xxxxxxxx hodnoty

(1) Xxxxxxxx ten, xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxx, zatají, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, může xx xxx uloženo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, která xxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx stát.

HLAVA XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXXX

§55

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxx, xxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

§56

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx mladistvému xx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx včetně xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vyspělosti, xxxxx x k xxxx osobním xxxxxxx xxx, xxx jeho xxxxx vývoj xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§57

Xxxxxx

Xxxxx hranice xxxxx xxxxxx xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxx přesahovat xxxxxx 5&xxxx;000 Xx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou.

§58

Zákaz xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx mladistvému xxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxx činnosti lze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 1 xxxx.

§59

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx života xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx lépe xxx xxxxxxx trest.

ČÁST XXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXXXX

XXXXX I

PŘÍSLUŠNOST XXXXXXXXX XXXXXX A XXXXX XXXXXXXXXXXX

§60

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx nebo kraje,

b) xxxxx pořádku x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx soužití x

x) xxxxx xxxxxxx.

§61

Komise xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Starosta xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx obce xxxxxx xxx projednávání xxxxxxxxx (xxxx jen "komise"). Xxxxxx může projednávat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správě xxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v nařízení xxxx nebo kraje, xxxxxxxxx proti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx veřejnému xxxxxxx, přestupky proti xxxxxxxxxx soužití, přestupky xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx starosta xxxx, xxxxx přestupky komise xxxxxxxxxx xxxxxxx obecního xxxxx.

(2) Starosta xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x další xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §111.

(3) Xxxxxx má xxxxx xxxxx xxxxx.

§62

Xxxxxx příslušnost

(1) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, x jehož správním xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nelze-li místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx naposledy xxx xxxxxx pobyt.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx z přestupku xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je x xxxxxx místně příslušný xxxxxxx orgán, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, vykonává xxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx majetek.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx-xx místně xxxxxxxxxxx xxxx správních orgánů, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx najevo.

§63

Vyloučení x projednávání x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x tomto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx, xx-xx podezřelým x xxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx orgán xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řízení x tomto xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx podezřelým x xxxxxxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxxx správním xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správní xxxxx odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx podezřelým x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx odvolacím xxxxxxxx xxxxxxx vůči správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x tomto xxxxxxxxx.

§64

Předání xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx věc xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx předá

a) xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx

x) orgánu xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 4 xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. c), anebo xxxxx xxxxxxx v §4 odst. 5 xxxx. a) x x), pokud x xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x prvním xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx věc xxxxxxxxxxx xxxxx věcně x xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx orgánu, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx příslušný. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podklady, xxxx-xx to xx xxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pouze poznamená xx xxxxx.

HLAVA II

PRÁVNÍ XXXX X XXXXXXX

§65

Xxxxxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx cizozemského xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx právní pomoci, xxx poskytování právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, při doručování xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, kterým xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx ve xxxxxx týkajících se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx zákona.

(2) Xxxx-xx x mezinárodní xxxxxxx stanovena vnitrostátní xxxxxxxxxxx k

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizozemského xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) poskytování xxxxxx pomoci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx x cizinou, nebo

d) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a místně xxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx se s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož působnosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

XXXXX III

DORUČOVÁNÍ

§66

Doručování xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tak, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx oznámení x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemnost.

§67

Doručování zmocněnci

Jestliže se xxxxxx doručovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX VYSTUPUJÍCÍ X XXXXXX X XXXXX SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ XXXXXXX XXXX

§68

Xxxxxxxxx řízení

Účastníkem řízení xx

x) xxxxxxxx,

x) poškozený x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu škody xxxx nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) vlastník xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx byla zabrána, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty.

§69

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx první xxxx x xxxxxx.

(2) Dokud xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x přestupku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx na něj xxxx xx nevinného. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu škody xxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxx, pokud xx xx tato xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx tuto xxxxx poučí, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatnit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx, xxxxxx xx určí. Xxxxx xx vyrozumění xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obtížemi nebo xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §66 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx obviněný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nároku xx náhradu xxxxx xxxx nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na náhradu xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatnit x správního xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxxx-xx xx xxxxx jednání, xxxxxx-xx xxx x xxxxx nároku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx obviněný xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx náhradu této xxxxx xxxx xxxxx xx vydání takového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trestním xxxxxx x totožném skutku, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx obviněný xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxx xx xxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx probíhá, xxxxxxx xxxxx ji xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx občanskoprávní xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx.

§71

Xxxxx přímo postižená xxxxxxxxx přestupku

Osoba xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx, které xxx zahájit xxxx x xxx zahájeném xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiné xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, právo xxxxxxxx xx ústního xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§72

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí

(1) Zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx má právo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx jiné xxxxxx xx celou xxxx xxxxxx, právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x řízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx nahlížet xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx vyjádřit se xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podat xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x narovnání a xxxxx podat žádost x xxxxxx řízení xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x opatrovník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce.

(2) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx mladistvý xxxxxxxx xxxxxx zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxxxx, vykonává xxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí. Xxxxxxx orgán x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebude řádně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykonává práva xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí. Xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxx usnesením, xxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxx obviněnému, xxxx xxxxxxxxx zástupci, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§72x

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x místě trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx podnikání osob xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx podle xxxx xxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx, pokud xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx omezen v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x totožném skutku, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx známa. X xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx záznam xx xxxxx.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 417/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§72x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x různých věcech xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx x xx úplatu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§72x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 417/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

HLAVA X

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§73

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx policie") xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxx xxxxxxxxx k jeho xxxxxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kdo xx podezřelým x xxxxxxxxx, pokud xx xx znám, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx přestupek spatřován, xxxxx x xxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx spáchán, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předmětného přestupku x důkazní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx.

§74

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Orgán policie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zjištění osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro pozdější xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx okolnosti xxxx, xx byl xxxxxxx přestupek

a) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,

b) proti xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx majetku,

d) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x nařízení xxxx xxxx xxxxx,

x) proti xxxxxxx x územní xxxxxxxxxx,

x) podle xxxxxx x silničním xxxxxxx, xxxxx-xx o přestupek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §125f,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxx xxxxx policie xxxxxx záznam, který xxxxxxx k oznámení. Xxxxx policie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxx příslušnému orgánu, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx skutečnosti, xx xxx x xxxxxxx xxx, xxxx

x) xxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx z přestupku xxxx nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx důvody odložení, xxx oznámí, není-li xx xxxxx xxx xxxxxxx jinak.

(4) Orgán xxxxxxx xx požádání xxxxxxxx xx 30 xxx oznamovatele přestupku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx rozhodnutí. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxx příslušný xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu xx orgán xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na osobě xxxxxx 18 xxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxxxxx přestupku vykazujícího xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, příslušný xxxxxxx xxxxx o xxx vyrozumí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx skutečnostech, xxxxx xxxxxxx.

§76

Odložení věci

(1) Správní xxxxx, aniž xxxxxx xxxxxx, věc xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx neodůvodňuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx výsad x xxxxxx podle mezinárodního xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxx zákona,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctý rok xxxxx věku,

e) podezřelý x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nepříčetnost xx přestupek xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx za přestupek xxxxxxx,

x) o totožném xxxxxxxxx dříve zahájil xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx proti téže xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx nepřešla xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nepřešla xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x skutku xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §77 xxxx. 2,

k) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx deliktu x uložené opatření xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dne, xxx se o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx určité xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, věc xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci vyrozumí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z přestupku, xx-xx mu xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x neúměrnými xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, doručí xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §66 se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, aniž xxxxxx xxxxxx, věc xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku nedala xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo tento xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxx; usnesení xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu x xxxxx xxxxx postižená xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x něm xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxx řízení xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx odložit, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx spáchal xxxxxx xxxxxxx xxxx přestupků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx společném řízení, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx za postačující, xxxx

x) správní trest, xxxxx xxx za xxxxxxxxx uložit, je xxxxxxxxxxx xxxxx trestu, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxx skutek;

usnesení xx oznamuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x odložení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jednáním xxxxxxxxxxx x přestupku, je-li xx xxxxx. Xxxxx xx vyrozumění osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo náklady, xxxxxx je xxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §66 xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx správní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x zákonnému zástupci xxxx opatrovníkovi dítěte. Xxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX VI

POSTUP X XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx

§77

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Nikdo xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přestupku xx xxxxxx, o xxxx xxx xxxx proti xxxx xxxxx zahájeno xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo trestní xxxxxx.

(2) Xxxxx nemůže xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx skutek, x xxxx již xxxx x jiném xxxxxx proti téže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se rozumí xxxxxxxxxx x tom, xx se xxxxxx xxxxxx, nespáchal xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx skutku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxx.

§78

Xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zahájí xxxxxx x každém xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášením xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgán účastníkům xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Společné xxxxxx xx xxxxxxxx doručením xxxxxxxx o zahájení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxx skutku, x xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx také o xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle odstavců 2 x 3. Xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

§79

Zahájení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx a x xxx xxxxxxxxx xxxxxx pokračovat xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx postiženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x určí xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 30 xxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx může vzít xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx, x xx až xx doby vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx souhlas podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxx xxxxxx ve xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx již xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx obydlí, xxxxxx xxxxxxx xxxxx řízení xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx pokračuje xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxx

§80

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx.

(2) Správní orgán xxxxxx ústní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x uplatnění xxxx xxxx; xxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. O právu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx poučen. Xxxxxxx xxxxx nařídí xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxx obviněného, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx stavu xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nařídí xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poškozeného, je-li xx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nároku na xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx. X právu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxx xxx poškozený xxxxxx. O zamítnutí xxxxxx poškozeného na xxxxxxxx ústního jednání xx xxxxxxxx usnesením, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účastníky xxxxxx. Xxxxx jednání xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx, jestliže xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x konáním xxxxxxx jednání xxx xxxxxxx přítomnosti xxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§81

Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx

X řízení navazujícím xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxx podkladem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx xxxxxxx výslech xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxx k uplatnění xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx obviněného nesmí xxx proveden za xxxxxxxx podmínek, xx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx svědek.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx nevypovídat. Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obviněného xxxx výslechem xxxxx x právu xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Účastníci xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx otázky xxxx xxxxxxxx, svědkům a xxxxxxx. Xxxxxxx zástupce x opatrovník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxxx xxxxx §71, a orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx účastníkům xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx osoba xx xxxxx odmítnout xxxxxxxxx x xxxxx být xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxx nevypovídat x x xxxxxx provádět xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 15 let, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x nezbytných xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx výslechu postupuje xxxxxx šetrně x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx výslech xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyslýchané xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx přítomnost xx xxxx práv xxxxxxxxxx osoby. K xxxxxxxx správní orgán xxxxxxx orgán sociálně-právní xxxxxxx dětí xxxx xxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxxxx x výchovou xxxxxxx, pokud by xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx duševního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vedení xxxxxxxx. Svědkovi, který xx osobou mladší 15 xxx, lze xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx.

§83

Záruka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx x zajištění xxxxx řízení uložit xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx x přestupku, xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx potrestání xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trestu nebo xxxxxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx pominou důvody xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x vrátí xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx též xxxxxxxx, xxxxxxxxx příkazovým xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti.

§84

Xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zakáže xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx podezření, xx xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx přestupek nebo xxxxxx správního xxxxxx xxxx xx by xxxxx zmařit uspokojení xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li takový xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx. Byla-li xxxxxxxxx xxxxx založena nebo xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx určitého účelu x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx založena xxxx xxxxxxx, xxxx xx naplnil xxxx, xxx který byla xxxxxxxx nebo zřízena, xxxxx xx xx xx od xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, jako xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx zrušení, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě; xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx zrušení, zániku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správní xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x přestupku. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxx orgán x xxxxxx podle odstavce 1 x o xxxx zrušení uvědomí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, registr xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx nebo osoba, xxxxx vedou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx určený xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, registru xxxx evidence, ani xxxxxxxxxx její xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxx uvědomil x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx správní xxxxx xxxx zákaz podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba nebude xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x její xxxxxxx.

(6) Přeměnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx právní formy xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx.

§85

Přerušení xxxxxx

(1) Správní xxxxx usnesením xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx v xxxx xxxx xxxxxx kasační xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx řízení xxx přechodnou duševní xxxxxxx, která nastala xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx trest, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxx, xx bezvýznamný xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§86

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx usnesením zastaví xxxxxx, jestliže

a) xxxxxx, x xxxx xx xxxx řízení, xx xxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx,

x) skutek nespáchal xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxx xxxxxx, nebylo xxxxxxxxxx prokázáno,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) obviněný xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx jiného zákona,

f) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx nedovršil xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx nebyl x xxxx spáchání xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx proti xxxx xxxxx jiný správní xxxxx,

x) x xxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxx x trestním řízení xxxxxxxx xxxxxxxx x §77 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx zemřel xxxx xxxxxx,

x) o xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx o disciplinárním xxxxxxx x uložené xxxxxxxx xxx považovat xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx pouze se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxx

x) xxxxx přímo postižená xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx souhlas se xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x zastavení řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), e), x), x), j), x), x) a x) se pouze xxxxxxxxx xx spisu.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx e), xxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1, 4 xxxx 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxx orgán řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže se x totožném xxxxxx xxxx trestní xxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx trestního xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx že xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, trestní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odloženo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx odstoupeno xx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(6) Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x zákonnému xxxxxxxx xxxx opatrovníkovi xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§87

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx obviněný a xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x míře, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx obviněného x xxxx xxxxxxx poměrům,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx-xx důvodné xxxxxxxxxxx x tom, že xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx, vážně x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu xxxx mu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx určenou x xxxxxxx prospěšným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxx x jejímu uhrazení xxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx této částky xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Správní xxxxx před vydáním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vyslechne xxxxxxxxxx x poškozeného x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uzavřena xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx schválení xxxxxx x narovnání.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, registrovaná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, spolek, xxxxxxx xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxx, veřejná xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obcí.

(5) Xxxxxx mocí xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Zvláštní xxxxx xxxxxx

§88

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx podezřelý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyskytujících xx xx stejné xxxxxxx xxxxxxx správy, x x xxxxxx projednání xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx společném xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxx oblasti veřejné xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx společném xxxxxx xx neprojedná xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxx mladistvých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx souvisejí, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx stejné xxxxxxx veřejné správy x x xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xx příslušný xxx xxxxxxx orgán, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže je xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx mladistvých xxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx skutková xxxxxxxx se týká xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx se ve xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věci x xxxx to xx xxxx mladistvého xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx skutek xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§89

Řízení x náhradě xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx působí xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spácháním přestupku xxxx xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx poškozeného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx poškozený uplatnil x řízení o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx obviněným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; jinak poškozenému xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ho x xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxx moci. Xxxxxxx xxxxxxxxx rovněž x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx škody xxxxx xx značným xxxxxxxx v řízení.

(3) Xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx uplatněného xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxxxx nepřizná x xxxxxx ho xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx byla škoda xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poškozeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx uplatní xxxxx xx náhradu xxxxx opožděně, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx soud xxxx xxxx orgán xxxxxxx moci x xxxxxxxx x výsledku xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5.

§90

Příkaz

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx o přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx napomenutí, xxxxxx, xxxxxx činnosti, nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příkazem xxxxx rozhodnout

a) x xxxxxx zahájeném xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxx

x) xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukládaného příkazem xx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx obviněnému x řízení uložit xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vyšší xxxxxx xxxxxxxxx trestu, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§91

Xxxxxxxx xxxxxx příkazem xx xxxxx

(1) Správní xxxxx může xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, souhlasí xx xxxxxxxxx xxxxxx věci, x právní kvalifikací xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x s xxxxxxx příkazového bloku. Xxxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 000 Xx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2&xxxx;500 Xx; xx xxxxxxx, je-li mladistvý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx příkazem xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx

x) orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xx xxxxxx správě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení xxxx xxxx kraje, xx přestupek proti xxxxxxx x územní xxxxxxxxxx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a přestupek xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx pořádku xx státní správě xxxx xx přestupek xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud x němu xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx veřejnému xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přestupek xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxx c) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) orgán státní xxxxxx správy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ustanovení horních xxxxxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx inspekce xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx porušeny xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx práce, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx obecní xxxxxxx xx přestupek, xxxxx projednání je x xxxxxxxxxx xxxx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx spáchán xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx pořádku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx za cenu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x při splnění xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx.

§92

Xxxxxx xx místě x příkazový xxxx

(1) Xx-xx příkazem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx záruka xx splnění xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx příkazový xxxx. Podpisem příkazového xxxxx obviněným xx xxxxxx xx místě xxxxx pravomocným a xxxxxxxxxxxx rozhodnutím. Nemůže-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě splnit, xxxx xx mu xxxxxxxxx blok na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx nezaplacení.

(2) X xxxxxxxxxx bloku xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x název xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, bylo-li xxx přiděleno,

c) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx obviněného, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, má-li hlášený xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx obviněného, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx adresa xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek, xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx Xxxxx republiky nemovitý xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou,

e) popis xxxxxx x označením xxxxx, času x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutkových xxxxxxxx,

x) právní xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně formy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx správního xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx číslo oprávněné xxxxxx osoby,

j) podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, plyne-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx obce, x xx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx-xx výnos xx xxxxxxxx kraje xxxx xx xxxxxxxx obce. Xxxxxxxxx bloky vydává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX O XXXXXXXXX

§93

Xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx

(1) Ve xxxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx uvede

a) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx spáchání,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx viny,

d) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx,

x) druh x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výrok o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správního trestu, x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x započtení xxxx, po kterou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx opatření učiněného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx činnost vykonávat, xx xxxx zákazu xxxxxxxx,

x) výrok o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nároku na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení.

(2) Xx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx je obviněný xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxx o xxx, že xxxxx, xxxxx xx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxx trest, xx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dopustila xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx výrokové části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx místa, xxxx x způsobu xxxx spáchání,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) forma xxxxxxxx u obviněného, xxxxx xx fyzickou xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx škody xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklých xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx určené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx řízení x

x) xxxx x xxx, xx osoba, která xxxxxxxx dohodu o xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pokračuje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemřelé xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§94

Lhůta pro vydání xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx správní xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA VIII

NÁKLADY ŘÍZENÍ

§95

Náhrada xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx uloží obviněnému, xxxxx xxx uznán xxxxxx, xxxxxxxxx nahradit xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxx moci x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxx nahrazené xxxxxxx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx náhradu x xxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxx úspěšný xxxxxxx x xxxxx xxxxx nároku, xxxxxxx xxxxx mu xxxxxx xxxx obviněnému xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX O XXXXXXXX

§96

Xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vyslovena xxxx, xx xxxx odvolat

a) xxxxxxxx x plném xxxxxxx,

x) poškozený xxxxx xxxxx výroku x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zástupce x opatrovník mladistvého xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx o vině, x xxxxxxxx trestu, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx nákladů xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx dohody o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ten, kdo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

§97

Odvolání x postup xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx x odvolání nebo x xxxxxxx odvolacího xxxxxx uvádět nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx účastníci, xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x zákonný zástupce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx má x řízení xxxxx xxxxx §71, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx vyjádřeních vztahujících xx x novým xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uvede x xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Včasné x xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu nastal xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 písm. x), x), i), x), x), x) nebo x), xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx náhradu škody xxxx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx.

§98

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Odvolací xxxxxxx orgán přezkoumává xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x náhradě škody xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx důvod, xxx xxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxxxx, prospívá xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx též x xxxx prospěch.

XXXXX X

ZVLÁŠTNÍ POSTUPY XX XXXXXX MOCI XXXXXXXXXX O PŘESTUPKU

§99

Nové xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Správní orgán xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pachateli správní xxxxx, jestliže xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobenou přestupkem xxxx nevydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx novým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx tak, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx").

§100

Přezkumné xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx již xxxx pravomocně rozhodnuto xxxx x přestupku, xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx příslušný správní xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí o xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxx xxxx vydáno xxxxxx, že o xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodl orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tak, xx xx nestal, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx nepodařilo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx schválení xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zahájí

a) xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx správní xxxxx xxxxxxxx x důvodu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) nejpozději xx 3 xxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx, skutek xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx skutek je xxxxxxxx činem, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx narovnání, xxxx xxxxxxxxx odloženo xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxx příkazu na xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx v xxxxxxxx 1 vyřizuje xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jen x xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxxx obdržel.

§102

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nástupce

Pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx pachatele před xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, aniž xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§103

Výkon xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx obce x xxxxx podle tohoto xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

(2) Projednáváním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxx státní správy, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zakládající xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 x x xxxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx kraje.

§104

Xxxxxxxx

(1) Amnestii xx xxxxxx xxxxxxxxx uděluje xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Prezident xxxxxxxxx xxxx

x) nařídit, xxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx zahájeno, xxx se x xxx nepokračovalo,

b) xxxxxxxx xxxx zmírnit uložený xxxxxxx xxxxx nebo xxxx zbytek, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení xx Xxxxxx xxxxxx.

§105

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx x xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přenášet xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§106

Evidence xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx se zapisují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx příkazu, xx-xx xxxxxx úkonem x řízení, opatří xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§107

Postup při zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který o xxxxxxxxx rozhodoval v xxxxxxxxx stupni, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxx Xxxxxxxx trestů.

(2) X xxxxxxx, kdy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zápis obecní xxxx; x xxxxxxx xxxxx Praze x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx městská xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zápisu xx xxxx pracovních dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx provede ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pokuty xxxxxxxx xx xxxxx.

§108

Námitkové řízení

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxx, že xxxxx xxxxxx o xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x rozhodnutím xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přestupku, může xxxxx x správního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx oprávněná, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opraví x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, o xxx vyrozumí; xxxxx xxxxxxxx x neoprávněnosti xxxxxxx.

§109

§109 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§110

§110 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 417/2021 Sb.

§111

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx úřední xxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxx vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxx x xxxxxx věda, xxxxx xxxx bezpečnostně xxxxxx studia xx xxxxxx škole x Xxxxx republice; zajištěním xxxxxxx může Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřit jím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx ode xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Požadavky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx přestupek příkazem xx místě, ministr xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřední osoba xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisů v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Nevyhoví-li xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx x xxxxxxxxxx xx 120 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vykonání xxxxxxx.

§112

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hledí xxxx na přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 325/2020 Sb.

(3) Xx xxxxxx xxxxx a výměry xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx druhu a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jiném xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Bylo-li xxxxxx x přestupku x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx správním xxxxxxx, x výjimkou xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx skončeno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákonech xx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx němž je xxxxxx vydáván xx xxxxx.

(7) Na xxxxxx x projednávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx zřízené podle xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xx 31. prosince 2023 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §111; xxxxxxxx xxxxxx musí mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx, právo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxx činnost xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx , která xxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x nich.

§113

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 165/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

3. Čl. X xxxxxx č. 67/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 283/1991 Sb., x Policii České xxxxxxxxx, a zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii.

4. Xx. XX zákona č. 290/1993 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxx zákon x xxxxx České národní xxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.

5. Xx. X zákona č. 82/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 528/1990 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxx pátá xxxxxx č. 237/1995 Sb., x xxxxxxxx správě autorských xxxx x práv xxxxxxxxxx xxxxx příbuzných x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx č. 279/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxx xxxx xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).

9. Xxxxx č. 112/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx národní rady x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx).

11. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 360/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x sociálně-právní ochraně xxxx.

12. Xxxx druhá xxxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

13. Část xxxxxx xxxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x právech souvisejících x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).

14. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 132/2000 Sb., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx zákonů souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Praze.

15. Část xxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

16. Část pátá xxxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx).

17. Část xxxxxx xxxxxx č. 370/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zdrojích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázních x xxxxxxxxxx místech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (lázeňský xxxxx).

19. Xxxx třetí xxxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon).

20. Xxxx xxxxx zákona č. 265/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

21. Část xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

22. Xxxx třetí xxxxxx č. 274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx).

23. Xxxx druhá xxxxxx č. 312/2001 Sb., x státních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx hranicích).

24. Xxxx xxxx zákona č. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx soudů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx).

25. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 62/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Část první xxxxxx č. 78/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 90/1995 Xx., o jednacím xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

27. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

28. Xxxx xxxxxx zákona č. 259/2002 Sb., kterým se xxxx xxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 175/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony.

29. Xxxx xxxxx zákona č. 311/2002 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů.

30. Xxxx xxxxxxxxx osmá xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx.

31. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 218/2003 Sb., x odpovědnosti xxxxxxx za protiprávní xxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx).

32. Xxxx dvanáctá zákona č. 274/2003 Sb., kterým xx xxxx některé zákony xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

33. Xxxx xxxx xxxxxx č. 362/2003 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

34. Část xxxxx xxxxxx č. 47/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35. Část xxxxxx xxxxxx č. 436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanosti.

36. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxx.

37. Část xxxxx xxxxxx č. 559/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/1999 Xx., o občanských xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 329/1999 Xx., x cestovních dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 586/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povinnosti a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx).

39. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony.

40. Část xxxxxx xxxxxx č. 379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx před škodami xxxxxxxxxx tabákovými xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx látkami x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

41. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 392/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

42. Xxxx druhá xxxxxx č. 411/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony.

43. Část xxxxxxxx xxxxxx č. 57/2006 Sb., x změně xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

44. Část xxxxx xxxxxx č. 76/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., o xxxxxxxxxx x kanalizacích pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

45. Část xxxxx xxxxxx č. 80/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

47. Xxxx xxxx xxxxxx č. 134/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48. Xxxx druhá xxxxxx č. 181/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49. Xxxx xxxxx zákona č. 213/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 352/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx symbolů České xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, x xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50. Část xxxxx xxxxxx č. 216/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

51. Část xxxx xxxxxx č. 225/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

52. Část xxxx xxxxxx č. 226/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx pozemních komunikacích x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

53. Část xxxxx xxxxxx č. 215/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 361/2000 Xx., x provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

54. Xxxxx č. 344/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 376/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 129/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů.

57. Xxxx druhá zákona č. 274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxx Xxxxx republiky.

58. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 309/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

59. Xxxx šestá xxxxxx č. 314/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 7/2002 Xx., x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 349/1999 Xx., x Xxxxxxxx ochránci xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx zastupitelství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

60. Xxxx druhá xxxxxx č. 484/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, střeliva a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x střelných zbraních), xx znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

61. Xxxx xxxx zákona č. 41/2009 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

62. Část druhá xxxxxx č. 52/2009 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

63. Část xxxx xxxxxx č. 306/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

64. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 346/2009 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 100/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích xxxxxxx regulováním obchodu x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx těchto xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 388/1991 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

65. Část xxxxx xxxxxx č. 150/2010 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

66. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 199/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx.

67. Xxxx druhá xxxxxx č. 133/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx.

68. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 366/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

69. Xxxx xxxxx zákona č. 142/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70. Část xxxxx xxxxxx č. 237/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/2004 Xx., x rybníkářství, xxxxxx rybářského xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

71. Část xxxxxx zákona č. 390/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

72. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

73. Xxxx xxxxx zákona č. 102/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

74. Xxxx druhá xxxxxx č. 300/2013 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxx).

75. Část xxxx xxxxxx č. 306/2013 Sb., o xxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx.

76. Část xxxxx xxxxxx č. 308/2013 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx značení xxxx.

77. Část první xxxxxx č. 204/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

78. Xxxxxxxx č. 231/1996 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

79. Xxxxxxxx č. 340/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 231/1996 Xx., kterou xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx nákladů řízení x přestupcích.

§114

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017.

Hamáček v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xx. III

Jednání, které xx xxxxx přestupku, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx Ústavního soudu xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx projedná podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2018

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 250/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X zahájených xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx paušální xxxxxxx, xx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

3. Xxxxx podle §111 xxxx. 2 xxxxxx x. 250/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx oprávněné úřední xxxxx, které začaly xxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Posledním xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §110 xxxxxx č. 250/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kalendářní xxx 2020.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 417/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 250/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

173/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/93 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx

x účinností xx 1.12.2018

285/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, xx xxxxx xxxxxx x. 173/2018 Sb., x xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

54/2020 Xx., xxxxx XX ze dne 4.2.2020 xx. xx. Xx. XX 15/19 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §112 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

x účinností od 26.2.2020

325/2020 Sb., xxxxx XX xxxxx xx xxx 16.6.2020 sp. xx. Xx. XX 4/20 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §112 xxxx. 2 xxxxxx č. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx o xxxx, xx znění nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.2.2020 sp. xx. Pl. XX 15/19 vyhlášeného xxx x. 54/2020 Sb.

s xxxxxxxxx od 22.7.2020

261/2021 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

417/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

177/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv a x tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX v xxxxxx x. 1/2017 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.