Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.02.2020 do 31.12.2021.


Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

250/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Časová působnost §2

Územní působnost §3

Osobní působnost §4

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADY ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPEK

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO FYZICKOU OSOBU, PRÁVNICKOU OSOBU A PODNIKAJÍCÍ FYZICKOU OSOBU

Přestupek §5

Pokus přestupku §6

Pokračování v přestupku §7

Trvající přestupek §8

Hromadný přestupek §9

Opomenutí §10

Spolupachatel §11

Zvláštní subjekt přestupku §12

HLAVA II - ODPOVĚDNOST FYZICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Fyzická osoba jako pachatel §13

Odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka fyzické osoby §14

Zavinění §15

Omyl skutkový §16

Omyl právní §17

Věk §18

Nepříčetnost §19

HLAVA III - ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Právnická osoba jako pachatel §20

Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek §21

HLAVA IV - ODPOVĚDNOST PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Podnikající fyzická osoba jako pachatel §22

Posuzování odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek §23

HLAVA V - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST

Krajní nouze §24

Nutná obrana §25

Svolení poškozeného §26

Přípustné riziko §27

Oprávněné použití zbraně §28

HLAVA VI - ZÁNIK ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPEK A ODPOVĚDNOST PRÁVNÍHO NÁSTUPCE

Díl 1 - Zánik odpovědnosti za přestupek

Důvody zániku odpovědnosti za přestupek §29

Délka promlčecí doby §30

Běh promlčecí doby §31

Stavení a přerušení promlčecí doby §32

Díl 2 - Odpovědnost právního nástupce za přestupek

Přechod odpovědnosti právnické osoby za přestupek §33

Přechod odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek §34

HLAVA VII - SPRÁVNÍ TRESTY A JEJICH UKLÁDÁNÍ

Díl 1 - Druhy správních trestů a obecné zásady pro jejich ukládání

Druhy správních trestů §35

Ukládání správních trestů §36

Určení druhu a výměry správního trestu §37

Povaha a závažnost přestupku §38

Polehčující okolnosti §39

Přitěžující okolnosti §40

Ukládání správních trestů za více přestupků §41

Podmíněné upuštění od uložení správního trestu §42

Upuštění od uložení správního trestu §43

Mimořádné snížení výměry pokuty §44

Díl 2 - Jednotlivé správní tresty a jejich výkon

Napomenutí §45

Pokuta §46

Zákaz činnosti §47

Propadnutí věci §48

Propadnutí náhradní hodnoty §49

Zveřejnění rozhodnutí o přestupku §50

HLAVA VIII - OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Druhy ochranných opatření §51

Omezující opatření §52

Zabrání věci §53

Zabrání náhradní hodnoty §54

HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O MLADISTVÝCH

Mladistvý §55

Ukládání správního trestu mladistvému §56

Pokuta §57

Zákaz činnosti §58

Upuštění od uložení správního trestu §59

ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

HLAVA I - PŘÍSLUŠNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A ZMĚNY PŘÍSLUŠNOSTI

Věcná příslušnost §60

Komise pro projednávání přestupků §61

Místní příslušnost §62

Vyloučení z projednávání a rozhodování věci §63

Předání věci §64

HLAVA II - PRÁVNÍ STYK S CIZINOU

Uskutečňování právního styku s cizinou §65

HLAVA III - DORUČOVÁNÍ

Doručování veřejnou vyhláškou §66

Doručování zmocněnci §67

HLAVA IV - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DALŠÍ OSOBY VYSTUPUJÍCÍ V ŘÍZENÍ A ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Účastníci řízení §68

Obviněný §69

Poškozený §70

Osoba přímo postižená spácháním přestupku §71

Zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí §72

HLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Oznamování přestupku §73

Oznamování přestupku orgánem policie ve zvláštních případech §74

Součinnost §75

Odložení věci §76

HLAVA VI - POSTUP V ŘÍZENÍ

Díl 1 - Zahájení řízení

Překážky řízení §77

Zahájení řízení z moci úřední §78

Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku §79

Díl 2 - Průběh řízení

Ústní jednání §80

Řízení navazující na kontrolu §81

Dokazování §82

Záruka za splnění povinnosti §83

Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby §84

Přerušení řízení §85

Zastavení řízení §86

Narovnání §87

Díl 3 - Zvláštní druhy řízení

Společné řízení §88

Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení §89

Příkaz §90

Ukládání pokuty příkazem na místě §91

Příkaz na místě a příkazový blok §92

HLAVA VII - ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU

Výroková část rozhodnutí o přestupku §93

Lhůta pro vydání rozhodnutí §94

HLAVA VIII - NÁKLADY ŘÍZENÍ

Náhrada nákladů řízení §95

HLAVA IX - ŘÍZENÍ O ODVOLÁNÍ

Osoby oprávněné podat odvolání §96

Odvolání a postup správního orgánu prvního stupně §97

Řízení u odvolacího správního orgánu §98

HLAVA X - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PO PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU

Nové rozhodnutí §99

Přezkumné řízení §100

Přezkum příkazu na místě §101

Přechod úhrady pokuty na právního nástupce §102

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výkon působnosti §103

Amnestie §104

Přenos příslušnosti na základě veřejnoprávní smlouvy §105

Evidence přestupků §106

Postup při zápisu do evidence přestupků §107

Námitkové řízení §108

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy §109

Přehled přestupků §110

Požadavky na oprávněnou úřední osobu §111

Přechodná ustanovení §112

Zrušovací ustanovení §113

Účinnost §114

č. 173/2018 Sb. - Čl. III

Nález Ústavního soudu - č. 54/2020 Sb.

INFORMACE

250

XXXXX

xx dne 12. xxxxxxxx 2016

x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx ukládání, xxxxxx před zahájením xxxxxx x přestupku x xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx působnost

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx jen xxxxx, xx-xx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "pachatel") příznivější.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx rozhodující, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, použije xx xxxxx, který je xxxxxx xxx dokončení xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx spáchán.

(4) Xxxxxxxx xx zákon xxxxx xxxxx xxxxxxx

x) pokračujícího xxxxxxxxx, použije xx xxxxx účinný x xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupku, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použije xx zákon xxxxxx x době, xxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxxxxx stavu.

(5) Při xxxxxxxxxx změnách xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx použije xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Územní působnost

(1) Xxxxx xxxxxxxx řádu České xxxxxxxxx se posuzuje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx spáchaný xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x když xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxx, xxxxx porušení nebo xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx nastat xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx sídlo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx xxxxx xxx má xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxx povinnost, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x xxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx soužití, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx projednáno v xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přestupek xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přestupek projednat.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx správní xxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, x xxxxxxxx osoby, která xx stala poslancem, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přestupky, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x senátoři, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x projednání přestupku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dále projednávají xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx znaky přestupku, xxxxxxx-xx xx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx během xxxxxx xxxxx, xxxxxx odnětí xxxxxxx nebo zabezpečovací xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 5 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxxxx xx projedná xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. a) xxxx b), xxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx příslušného služebního xxxxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx pachatel xxxxxxx xxx osobou xxxxxxxx x odstavci 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci v xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADY XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx společensky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čin, xxxxx je v xxxxxx xx přestupek xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx zákonem, nejde-li x xxxxxxx xxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Pokus xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přestupku x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx dopustila v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokus xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxx, a xx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Odpovědnost xx xxxxx přestupku xxxxxxx, xxxxxxxx pachatel xx xxxxxxxx přestupku dobrovolně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které jeho xxxxxxxx vzniklo xxxxx xxxxxxxxxx zákonem; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx.

§7

Pokračování x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vedené xxxxxxxxx xxxxxxx naplňují xxxxxxxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislostí x xxxxxxxx útoku.

§8

Trvající přestupek

Trvající xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyvolání x xxxxxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx přestupek xx xxxxxx xxxxxxxxx, x kterého zákon xxxxxxxx pro vznik xxxxxxxxxxxx xx přestupek xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx konání, k xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx zvláštní xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k němuž xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx poměrů xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx pokus xxxxxxx xxxxxxxx společným xxxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx přestupek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx více xxxx, x nichž alespoň xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x nich, xxxx xx přestupek xxxxxxxx sama.

§12

Xxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx

x) pachatelem pouze xxx, kdo požadovanou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx má, x xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá, xxxxx xx požadovanou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX II

ODPOVĚDNOST XXXXXXX XXXXX ZA PŘESTUPEK

§13

Fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pokusu, je-li xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx proto, že xxxx xxxxxxxx naplnila xxxxxxxx xxxxx obrany xxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávnost.

(3) Xxxxxxxxxx xx též fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxx přestupku užila xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx za přestupek xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx, xx pachatelem xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx

x) zosnovala xxxx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx),

xxx-xx x xxxxxxxx přestupek xxxx xxxx pokus, xx-xx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx jen xxxxxxx xxxxx, která má xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx nebo měl-li xxxxxx za xxxx xxxxx její zákonný xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx sám xxxx xxxxxxxx vlastnost, způsobilost xxxx postavení nemá.

§15

Zavinění

(1) X odpovědnosti xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx výslovně, že xx třeba úmyslného xxxxxxxx.

(2) Přestupek xx xxxxxxx úmyslně, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx porušit xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx porušit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x pro xxxxxx, že jej xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pachatel

a) xxxxx, xx xxxx jednáním xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx důvodů spoléhal xx to, že xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, že svým xxxxxxxx xxxx porušit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonem, xx xx vzhledem k xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx poměrům xxxxx xxx x xxxx.

§16

Xxxx skutkový

(1) Xxx xxx spáchání xxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxx možnou xxxxxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxx přestupku, nejedná xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxx xx xxxxx xxxxxxxx přestupek, nejde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti.

(3) Xxx xxx spáchání činu xxxxx předpokládá xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku, xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx přísnějšího xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

(4) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx předpokládá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávnost, nejedná xxxxxxx; tím není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§17

Omyl xxxxxx

(1) Kdo xxx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xx jeho xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zaviněně, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx bylo xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývala xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxx smlouvy, z xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu rozpoznat xxx xxxxxxxx obtíží.

§18

Xxx

Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ten, kdo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svého xxxx.

§19

Nepříčetnost

Za přestupek xxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxx xxxxxxx x době xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozpoznat xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednání xxxx své jednání xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx se xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx i z xxxxxxxxxx, užitím xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx psychiku xxxxxxx xxxx jeho ovládací xxxx rozpoznávací xxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX ZA XXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxx jako pachatel

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která se xx xxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx považuje xx osobu, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, x xx xxx činnosti právnické xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx právnické xxxxx nebo x xxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx právní povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxx, jejíž jednání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx považuje

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu,

b) jiný xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxx x obdobném postavení xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti, nebo

f) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Jestliže xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 se xxxxxxx i xxxxx,

x) xxxxxxxx x jednání xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti právnické xxxxx za přestupek xxxxxxxx xx osobu, xxxxx jednání je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx před vznikem xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba vznikla, xxx xxxx xxxxxxx x neplatnosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx jednání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu, neplatné xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxx právnická xxxxx, xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xx fyzické xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx přestupek xxxxxxxx xx xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx. Správní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou osobu, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jednání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx přestupek xxxx dotčena xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx možno xxxxxxxxx, xxx přestupku zabránila.

(2) Xxxxxxxxx osoba se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx strany xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx potřebná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xx xxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx považuje za xxxxx, xxxxx jednání xx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX OSOBY XX XXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx pachatel

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba je xxxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxx znaků xxxxxxxxx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx souvislosti s xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxx porušila právní xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Podnikající xxxxxxx xxxxx xx pachatelem xxx v případě, xxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxx, jejíž xxxxxxx xx přičitatelné xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, x která při xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx osobě, nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v jejím xxxxx porušila právní xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podnikající fyzické xxxxx, xx xx xxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx postavení xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx, nebo

d) fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx se xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §20 a 21, x výjimkou §20 xxxx. 1 x 2 x odst. 4 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx není přestupkem, xxxxxxxx jím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nejde o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx za daných xxxxxxxxx xxxxxxxx jinak xxxx následek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx stejně závažný xxxx xxxxx závažnější xxx ten, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx-xx xxx, komu nebezpečí xxxxxxx, povinen xx xxxxxx.

§25

Xxxxx obrana

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx hrozící xxxx xxxxxxxx útok xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nejde x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Čin xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx, xxxxxxxx někdo xxxxx xx xxxxxxx svolení xxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxx tato xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodovat, xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxx předem xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, určitě, xxxxx a srozumitelně; xx-xx takové xxxxxxx xxxx až xx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxxxxx nejde, mohl-li xxxxxxxxx důvodně předpokládat, xx xxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vzhledem x okolnostem xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x době xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xx svolení xxxxxxxxx xxxxxxx x ublížení xx zdraví.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx někdo x xxxxxxx x dosaženým xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx měl x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x rámci xxxxx předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěšnou xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx společensky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx život xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x xx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míře xxxxxx, xxxx

x) provádění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx odporuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, veřejnému xxxxx xxxx xxxxxxx lidskosti xxxx xx příčí xxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx použití xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX VI

ZÁNIK XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX PRÁVNÍHO NÁSTUPCE

Díl 1

Xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx

§29

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přestupek

Odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxxxxxxx doby,

b) xxxxx xxxxxxx osoby,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxx nástupce, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30

Xxxxx xxxxxxxxx doby

Promlčecí xxxx xxxx

x) 1 xxx, xxxx

x) 3 xxxx, jde-li x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx.

§31

Xxx promlčecí doby

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxx, xxx xxxxx x ukončení jednání, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxxx účinek, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx následujícím po xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Promlčecí xxxx počíná xxxxx

x) x pokračujícího xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) x xxxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx došlo k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx pachatel xxxx přestupků, xxxx xxx xxxxx z xxxx promlčecí doba xxxxxx.

§32

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxx doby se xxxxxxxxxxxx doba,

a) po xxxxxx xx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx řízení,

b) xx xxxxxx bylo řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx jiný xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xx xxxxxx se o xxxx xxxxx soudní xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx trvalo podmíněné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx uznán xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx xx jeho xxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx je xxxxxxx 100&xxxx;000 Kč, odpovědnost xx přestupek zaniká xxxxxxxxxx 5 let xx xxxx xxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

§33

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické osoby xx přestupek

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx přechází xx xxxxxx xxxxxxxx nástupce.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx nástupců, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z nich, xxxx xx přestupek xxxxxxx xxx.

§34

Přechod odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx

(1) Odpovědnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx přechází x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx každá x nich, jako xx xxxxxxxxx spáchala xxxx.

XXXXX VII

SPRÁVNÍ XXXXXX X XXXXXX UKLÁDÁNÍ

Díl 1

Xxxxx správních xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxxx

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxx uložit správní xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§36

Xxxxxxxx xxxxxxxxx trestů

Správní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx x jinými xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxx s xxxxxxx.

§37

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx správního trestu

Při xxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x tomu, xx x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx, které xxxx spáchány xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxxx rozhodnuto xx xxxxxxxxx řízení,

c) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxx přestupku x xxxx, xx jaké xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx x důvodům, xxx xxxxx k jeho xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx k xxxx, xxxxx měrou xxxxxxx xxxxxxx x nich xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x tomu, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxx v řízení x přestupku,

g) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx její činnosti,

h) x právního xxxxxxxx x tomu, v xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx spáchán,

i) x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hromadného xxxxxxxxx x xxxx, xxx x části xxxxxxx, xxxx byl přestupek xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx stanovil xxxxxxx trest xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

§38

Xxxxxx a závažnost xxxxxxxxx

Xxxxxx x závažnost xxxxxxxxx xx dána xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrožen,

b) xxxxxxxx x rozsahem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobem spáchání xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxx druhem x xxxxx jejího xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx,

x) xxxxxx doby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx udržovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména x xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx,

x) spáchal přestupek, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nutné xxxxxx nebo krajní xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) napomáhal x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx nahradil xxxxxxxxxx xxxxx,

x) oznámil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx objasňování xxxxxx napomáhal, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx hrozby nebo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxx,

x) spáchal xxxx xxxxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zneužil ke xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx přestupek xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchal xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, nemocné, xxxxxxxxx postižené, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, uloží xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na přestupek xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx společně xxxxxxxxxxxx dva xxxx xxxx xxxxxxxxx, správní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ve vyšší xxxxx, x xx xxx, že xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xx přestupek nejpřísněji xxxxxxx xx zvyšuje xx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx horních hranic xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednávané xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jej xxxx xxxxx uložit xx některý xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxx správního xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podmíněně xxxxxxx, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx újma (xxxx xxx "xxxxx"), anebo xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx obohatil, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx samotné xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx.

(2) Xxx podmíněném xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nahradil xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx způsobil, xxxx xxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x zároveň xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx pachatel xx učinit; xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx škodu způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx neučiní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, správní xxxxx xx xx uloží.

§43

Upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu

(1) Od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx nebo xxxx přestupcích xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxx, který xx byl xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxx, že již xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx k xxxx xxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu a xxxxx pachatele lze xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxx xxx xxxx xxxxxxx dosáhnout,

b) xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx spáchal xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx útok xxxx xxxx nebezpečí, xxxx byly xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávnost.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx mimořádně xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxx správní xxxxxx x jejich xxxxx

§45

Xxxxxxxxxx

Xxx ukládání xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán upozorní xxxxxxxxx xx důsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx x x xxxxxxxx dopouštěl xxxxxxxxx xxxxxxx.

§46

Xxxxxx

(1) Xxxxxx lze xxxxxx ve výši xxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx ve výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§47

Xxxxx činnosti

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pracovním nebo xxxxx obdobném xxxxxx, xxxxx-xx k přestupku xxx výkonu xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxx uložit xxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xx dobu xxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx uložit xxxxxxx xx 3 roky.

(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx učiněného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přestupkem xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby, na xxx xxx xxxxxx xxxxx činnosti, xxxx xxxxxxx orgán, který xxxxx činnosti uložil, xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxxx provedením xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx další výkon xxxx potřebný.

(5) Byla-li xxxxx xx zákazem xxxxxxxx uložena též xxxxxx, která xxxxxx xxxxx uhrazena, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx upustit, xxxxx xxxxxxxx neprokáže, xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx část xxxxxxx, xxxxx dokud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx splatnosti xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx uložit xxx, jde-li x xxx,

x) xxxxx byla xx xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxx určena,

b) xxxxxx xxxxxxxx získal xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx za xxx, xxxx

x) xxxxxx pachatel, xxx x jen xxxxxx, nabyl xx xxx uvedenou xxx xxxxxxxx b), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx b) xxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxx náležející xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku xxxx xxxx obdobný xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§49

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx mohla xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zničí, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx propadnutí xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

§50

Zveřejnění xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx

(1) Zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx xxx xxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxxxx-xx xxx xxxxx. Xxx ukládání xxxxxx xxxxxxxxx trestu dbá xxxxxxx xxxxx xx xx, aby xxxxx xx soukromí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti přestupku.

(2) Xxxxxxxxxx x přestupku xxx zveřejnit xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx ukládá xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, během xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 2 xxxxxx a xxxxx xxx 6 xxxxxx a počíná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx vyvěšením na xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx v xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů x xxxxxxx xx xxxx 2 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx určí xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx x přezkumném xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx soud, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx rozhodnutí ruší, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxxxx každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx zveřejněného xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxx.

XXXXX VIII

OCHRANNÁ XXXXXXXX

§51

Xxxxx xxxxxxxxxx opatření

Ochranná opatření xxxx

x) xxxxxxxxx opatření x

x) zabrání xxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty.

§52

Omezující xxxxxxxx

(1) Omezující xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx navštěvovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, kde xx xxxxxx sportovní, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdržet xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx x povinnosti xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx opatření xxx uložit xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přestupkem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přiměřené xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxx poměrům xxxxxxxxx; xxx je uložit xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx mimo správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Má-li omezující xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uložil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření kontroluje xx xxxx správním xxxxxx správní xxxxx, xxxxx je xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx stejného druhu xxxx ten, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxx opatření xxxxxx.

(5) Xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x účinky xxxx xxxx správní xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x povinnosti podrobit xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být uloženo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx znaky xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx partnerském xxxxxx. Při ukládání xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxx po konzultaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx působení xx xxxxxxxxx a xxxxxxx odpovídal xxxx xxxxxxxxxxxxx potřebám. Xx xxxxxx kontroly dodržování xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx správní orgán xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx pachatele.

§53

Zabrání xxxx

(1) Nebylo-li xxxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx v §48 xxxx. 1, lze xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxx zabírá, xxxxxxxx

x) xx 60 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx vyšel xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx určité xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) náleží xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx od uložení xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx upuštěno,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx zcela, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nikoli xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx.

(4) O xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx jednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 let.

§54

Xxxxxxx náhradní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxx, která xx xxxxx být xxxxxxx, xx před xxxxxxxx xxxxx, poškodí, xxxxx, zatají, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx věci xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx zabrání xxxxxxxx xxxxxxx xx xx výše, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zabrané xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx stát.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX

§55

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxx, xxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rok x nepřekročil xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

§56

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx správního xxxxxx mladistvému xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x k xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx vývoj xxx xx nejméně xxxxxxx.

§57

Pokuta

Horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx snižuje xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx přesahovat xxxxxx 5&xxxx;000 Xx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou.

§58

Zákaz činnosti

(1) Xxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx tohoto správního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxx xx dobu 1 xxxx.

§59

Xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spáchaného přestupku x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx života mladistvého xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx lépe xxx xxxxxxx trest.

XXXX XXXXX

XXXXXX O XXXXXXXXXXX

XXXXX I

PŘÍSLUŠNOST XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX

§60

Xxxxx příslušnost

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností.

(2) Xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x) proti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx soužití x

x) xxxxx xxxxxxx.

§61

Xxxxxx xxx projednávání xxxxxxxxx

(1) Starosta může xxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxx xxxxxx xxx projednávání přestupků (xxxx xxx "komise"). Xxxxxx xxxx projednávat xxxxxxxxx proti pořádku xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx proti pořádku x xxxxxx samosprávě, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přestupky proti xxxxxxxxxx soužití, přestupky xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, o kterých xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx zřízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx členy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §111.

(3) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx členů.

§62

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx byl-li xxxxxxxxx spáchán v xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx osobou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý pobyt, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podezřelý x přestupku xx xxxx naposledy měl xxxxxx xxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určit podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x cizině x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx, xxxx zde xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx vykonával xxxxx xxxxxxx, xxxx má xxxx měl svůj xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určit podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx správních orgánů, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu vyšel xxxxxxxxx xxxxxxxx najevo.

§63

Xxxxxxxxx x projednávání x rozhodování xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx orgán xx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, jehož xxxxx xx příslušným správním xxxxxxx k řízení x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx územní samosprávný xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxx x tomto xxxxxxxxx, nadřízený správní xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxx pověří xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxx věcně xxxxxxxxx správní orgán xx správním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, je-li podezřelým x xxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx odvolacím xxxxxxxx xxxxxxx vůči správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

§64

Předání věci

(1) Správní xxxxx věc xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx předá

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, nebo

b) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxx přestupku xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 4 nebo 5, xxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxxxx stupni.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx příslušný. Příslušný xxxxxxx orgán může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxx xxxx účastníků xxxxxx.

(3) X předání xxxx správní orgán xxxx usnesení, xxxxx xx xxxxx poznamená xx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXX X XXXXXXX

§65

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxx právní pomoci, xxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x cizinou x xxx uznávání x xxxxxx cizozemského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, kterým xxx uložen xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx podle zákona.

(2) Xxxx-xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxxx x poskytnutí xxxxxx pomoci,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizozemskému xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxx xxxxxx správní xxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu, xx jehož působnosti xxxxxxxxxxx věc xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx se veřejnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správní xxxxx tak, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx oznámení x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§67

Doručování xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxx orgán pouze xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX IV

ÚČASTNÍCI XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX A XXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX XXXX

§68

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx se týká xxx xxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, x

x) xxxxxxxx věci, xxxxx xxxx být xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx hodnoty.

§69

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se stává xxxxxxxxx, jakmile xxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxxx úkon x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku vyslovena xxxx obviněného, hledí xx na xxx xxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx uplatnit nárok xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, které byla xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx tato xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx tuto xxxxx poučí, xx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním ústním xxxxxxx xxxx v xxxx lhůtě, xxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obtížemi xxxx xxxxxxx, doručí je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §66 xx nepoužije.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx škoda xxxx na xxxxx xxxx se obviněný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx uplatněním nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx nároku xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx jednání xxxx xx xxxxx určené xxxxxxxx orgánem, xxxxxx-xx xx ústní xxxxxxx, xxxxxx-xx xxx x xxxxx nároku xxxxxxxxxx x občanskoprávním xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx spácháním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx obviněný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx náhradu této xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trestním řízení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obohatil xx xxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxx xxxx xxxxx takové xxxxxx probíhá, xxxxxxx xxxxx ji vyrozumí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x náhradě xxxx xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx občanskoprávní xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vyrozumí xxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx.

§71

Osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku

Osoba přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx, x xxxxx zahájení xxxx pokračování xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx návrhy po xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx zpětvzetí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x řízení xxx xxxxxxxxxx, právo nahlížet xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x být xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§72

Xxxxxxx zástupce a xxxxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx důkazy x xxxxx jiné xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx potřebných x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, právo vyjádřit x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, právo xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x být xxxxxxxx xxx všech xxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx vydáním rozhodnutí x jeho xxxxxxxxx, xxxxx xx oznámení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx obviněného proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x schválení xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x obnovu xxxxxx xxxx x vydání xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxxxx a opatrovník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zvolit mladistvému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, vykonává xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí. Xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí.

(3) Xx-xx důvodná xxxxx, xx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxx zájmy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí. Xxxxxxx xxxxx x tom xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx oznamuje pouze xxxxxxxxxxx obviněnému, xxxx xxxxxxxxx zástupci, opatrovníkovi x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

HLAVA X

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§73

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxx") xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podezření, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxxxxxxx k jeho xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx podezřelým x xxxxxxxxx, pokud xx xx xxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx spáchán, zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx předmětného xxxxxxxxx x důkazní xxxxxxxxxx, xxxxx jsou mu xxxxx.

§74

Oznamování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx nezbytná šetření xx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) proti xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx soužití, v xxxxx důsledku xxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx x nedbalosti,

c) xxxxx majetku,

d) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) proti xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx policie,

h) xx úseku požární xxxxxxx, xxxx

x) o xxxx to xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxx xxxxx policie xxxxxx xxxxxx, xxxxx přiloží x oznámení. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx

x) xxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku, xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx čin, xxxx

x) věc odloží, xxxx-xx xxxx podezření x xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx přestupek xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxxx odůvodňující podezření, xx xxx spáchala xxxxxx osoba; pominou-li xxxxxx odložení, xxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx požádání vyrozumí xx 30 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx, x projednání xxxxxxxxx a x xxxxxx rozhodnutí. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán.

§76

Xxxxxxxx věci

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx neodůvodňuje xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx podle mezinárodního xxxxx,

x) podezřelý z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx senátorem xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx přestupku o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákonů, xxxxx xxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx skutku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) podezřelý z xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx skutku xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zanikla,

g) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti,

h) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x skutku xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §77 xxxx. 2,

j) o xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx deliktu x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxx

x) nezjistí xx 60 xxx od xxxxxxx oznámení xxxx xxx xxx, kdy xx x přestupku xxxxxxxx, skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení proti xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx usnesením xxxxxx, jestliže se x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu. Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx správní xxxxx xxxxxxxx vyhláškou; xxxxxxxxxx §66 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxx řízení zahájí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx souhlas vzala xxxx, nejedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx i xxx takového xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, aniž xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx usnesením xxxx xxxxxxx, jestliže

a) podezřelý x přestupku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx společném xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx z xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx bezvýznamný xxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx;

xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku, xx-xx xxxxxxxxx orgánu xxxxx.

(6) Pokud xxxxxxx xxxxx věc odloží xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), oznámí xxxx skutečnost orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x zákonnému zástupci xxxx opatrovníkovi xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zjistil.

HLAVA VI

POSTUP X XXXXXX

Xxx 1

Zahájení xxxxxx

§77

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Nikdo xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx, x němž xxx bylo xxxxx xxxx xxxxx zahájeno xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxx obviněn x xxxxxxxxx xx skutek, x němž xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx téže xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto. Xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx o xxx, xx se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx obviněnému xxxxxxxx nebo že xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na potrestání xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxx.

§78

Zahájení xxxxxx z xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zahájí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx v xxxxxx x moci úřední.

(2) Xxxxxx je zahájeno xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení podezřelému x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxxx. X ústním xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx požádání xxxxxxxxx. Společné řízení xx xxxxxxxx doručením xxxxxxxx x zahájení xxxxxx všem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Oznámení x zahájení xxxxxx x přestupku obsahuje xxxxx xxxxxx, o xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikaci.

(4) Má-li xxx v řízení xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx skutku, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3. Xxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

§79

Zahájení řízení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx, x němž xxx xxxxxxx jiný xxxxx, xxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx více, xxxxxxx xxxxxxx pouze jedné x xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx mu xxxxx, o xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xx xxxxx x podání xxxxxxxx. Lhůta nesmí xxx kratší xxx 30 xxx.

(3) Osoba xxxxx postižená spácháním xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx zpět, x xx xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx postižená xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx souhlas xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxx nedala ve xxxxx podle odstavce 2 xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postižena xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx byl-li přestupek xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osoby xxxxx postižené xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Průběh xxxxxx

§80

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx nařídit xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jednání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx; jinak xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx nařídí xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxx věci. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústní xxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Správní xxxxx xxxx nařídit xxxxx jednání xx xxxxxxxx poškozeného, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X právu žádat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozhodne usnesením, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx poškozenému.

(4) K xxxxxxx xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx účastníky xxxxxx. Ústní jednání xxx konat bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx důvodu.

§81

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

X řízení xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxx x uplatnění xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx obviněného nesmí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Obviněný xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx orgán nesmí xxxxxxxxxx nutit x xxxxxxxx nebo doznání. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx výslechem xxxxx x právu nevypovídat x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, svědkům x xxxxxxx. Zákonný xxxxxxxx x opatrovník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx souhlas xx zahájením xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx otázky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx. Dotazovaná xxxxx xx xxxxx odmítnout xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x právu nevypovídat x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§83

Záruka xx splnění xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx důvodné podezření, xx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx potrestání xx přestupek xxxx xxxxxx správního trestu xxxx bude mařit xx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku, xxxxx xxxxxxxxx trestu nebo xxxxxxx škody anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti podle xxxx první lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uložení xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx záruky xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx též xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx záruku za xxxxxxx povinnosti.

§84

Zrušení, zánik a xxxxxxx právnické osoby

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud má xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx potrestání xx přestupek xxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxx xx by xxxxx zmařit xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx. Xxxx-xx právnická xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxx určitého xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxx byla založena xxxx zřízena, xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xx od xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x zákazu zrušení, xxxxxx nebo xxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxx zákaz, pominou-li xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správní xxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo nabylo xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx věty první xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxx zrušení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxx osobu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx rejstřík, registr xxxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxx. Orgán xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxxxx zákazu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx evidence, ani xxxxxxxxxx její výmaz, xxxxxx xx správní xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxx správní xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, převod xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx do zahraničí.

§85

Přerušení xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přeruší xxxxxx také xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxx kasační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx není schopen xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx skutek v xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx o přestupku, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§86

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx nespáchal xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxx řízení, nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx výsad a xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx jiného zákona xxxx xx senátorem xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx soudcem Xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx zákona,

f) xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nepříčetnost xx xxxxxxxxx odpovědný,

h) odpovědnost xx přestupek zanikla,

i) x totožném xxxxxxxxx xxxxx zahájil xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx v §77 xxxx. 2,

k) xxxxxxxx xxxxxx xxxx zanikl,

l) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x disciplinárním xxxxxxx x uložené xxxxxxxx xxx považovat za xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxx projednat xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku x xxxxx souhlas xxxxx xxx, xxxx

x) osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpět xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx xx o přestupek, xxxxx xxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), f), x), x), x), x) x x) xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xxxxxxx xxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx-xx xxxx xxxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 4 xxxx 5, xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx usnesením xxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx skutku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx jej xxxxxxxx, xxxxxxxx skutku xx xxxxxxxxxx obviněnému xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx trestným činem, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, trestní xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx xx potrestání xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx trest, xxxxx xxx za xxxxxxxxx uložit, je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx správní xxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí x zákonnému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dítěte. Xxxxxxxxx xx přitom x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§87

Narovnání

(1) Správní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) takový xxxxxx xxxxxxxx věci xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x míře, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx osobním xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx je stíhán, xxxxxx-xx důvodné xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx prohlášení bylo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxx x jejímu uhrazení xxxx xxxxxxx xxxxx xx požádání xxxxxxxxxx. Xxxx této xxxxxx xxxxx být zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, kterou xxx xx xxxxx xxxxxxxxx uložit.

(3) Správní xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx obviněného x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x okolnostech xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx dohoda x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx současně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Příjemcem xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx být xxxxx xxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního samosprávného xxxxx, xxxxxxxxxxxx církev xxxx náboženská xxxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, veřejná xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx druhy xxxxxx

§88

Xxxxxxxx řízení

(1) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přestupků, jejichž xxxxxxxx podstata se xxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx stejné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxx xx příslušný týž xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx ve společném xxxxxx.

(2) Ve společném xxxxxx se projednají xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx týž xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který byl xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx se xxxx mladistvých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx více přestupků, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx podstata xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyskytujících xx xx stejné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x k rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx, projednají xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx skutková xxxxxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx se ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxxxxx x hlediska zjištění xxxxx věci a xxxx xx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx skutek ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxx samostatné xxxxxx.

§89

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení

(1) Xxxxxxx orgán působí xx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xx xxxx poškozeného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx takový xxxxx poškozený xxxxxxxx x řízení o xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx trestním řízení.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx škodu, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx byla spolehlivě xxxxxxxx; jinak poškozenému xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ho x xxxx nárokem na xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx též pouze x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx zbytku xxxxxxx orgán nárok xx náhradu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx na xxxx nebo xxxx xxxxx veřejné xxxx.

(4) Xxxxx xxxx škoda xxxxxxxxx, správní orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodovat x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx poškozený xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x přestupku.

(6) Xxx rozhodování x xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx použijí xxxxxxxx 2 až 5.

§90

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx uložit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty.

(2) Příkazem xxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxx zahájeném xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x nároku na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx být xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě, xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x řízení uložit xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx správní xxxxx x xxxxxx xxxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§91

Xxxxxxxx pokuty příkazem xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xx obviněného, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, souhlasí xx xxxxxxxxx xxxxxx věci, x xxxxxx kvalifikací xxxxxx, x uložením xxxxxx x její xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx na xxxxx xxx uložit xxxxxx xxxxxxx 10 000 Xx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2&xxxx;500 Xx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správě x xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxxx xxxxx pořádku x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přestupek proti xxxxxxx,

x) orgán Xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx x působnosti Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx veřejnému pořádku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 zákona o Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) orgán xxxxxx báňské xxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx práce za xxxxxxxxx proti xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx pracovišti nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož projednání xx x xxxxxxxxxx xxxx, xx přestupek xxxxx občanskému xxxxxxx, xxxxx xxxxx spáchán xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neoprávněným xxxxxx vozidla na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, které xxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§92

Xxxxxx na místě x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxx ukládána xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nemůže-li xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xx místě splnit, xxxx se mu xxxxxxxxx blok xx xxxxxxxxx povinnost xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx nezaplacení.

(2) X xxxxxxxxxx bloku se xxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě adresa xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx obviněného, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx adresa xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxx vykonává xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx a xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou,

e) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx základě je xxxxxxxxx ukládána,

g) xxxx xxxxxxx pokuty xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx příkazového bloku x

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxxxxx a vykonatelným xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx celního xxxxx, plyne-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx kraje xxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx výnos xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obce. Xxxxxxxxx xxxxx vydává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§93

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Ve xxxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx obviněný xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx u obviněného, xxxxx xx fyzickou xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx správního trestu, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x upuštění od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x započtení xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx zákazu xxxxxxxx,

x) výrok o xxxxxxx ochranného xxxxxxxx,

x) xxxxx x nároku xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) výrok x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx výrokové části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxx o xxx, xx xxxxx, xxxxx xx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxx trest, xx xxxxxxx nástupcem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dopustila přestupku.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx x narovnání xx kromě náležitostí xxxxx správního xxxx xxxxx

x) popis skutku x označením místa, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx u obviněného, xxxxx xx fyzickou xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zahrnující xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx částky xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxxxx,

x) výrok x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxx x xxx, xx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx dopustila xxxxxxxxx.

§94

Xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bezodkladně, vydá xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXX ŘÍZENÍ

§95

Náhrada xxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx obviněnému, xxxxx byl xxxxx xxxxxx, povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx moci x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uložení xxxxxxx nákladů xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vrátí.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx v řízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči obviněnému, xxxxx xxx poškozený xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxx úspěšný xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxx, správní xxxxx xx přizná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx.

XXXXX IX

ŘÍZENÍ O XXXXXXXX

§96

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x přestupku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx odvolat

a) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) poškozený xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx, x správním trestu, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx věci xx xxxx odvolat xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty.

(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx může xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, zákonný zástupce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

§97

Odvolání a postup xxxxxxxxx orgánu prvního xxxxxx

(1) Obviněný může x xxxxxxxx nebo x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxxx nebo důkazy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx skutečnostem nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x odvolání xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx má vždy xxxxxxxx účinek, xxxxx xxxxx vyloučit.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx zastavení xxxxxx podle §86 xxxx. 1 xxxx. x), h), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxx xxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, zastaví xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxx mohlo xxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§98

Xxxxxx x odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Odvolací xxxxxxx xxxxx přezkoumává xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxx napadeného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného.

(3) Xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxxxx, prospívá xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodne odvolací xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx prospěch.

XXXXX X

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXX XX PRÁVNÍ XXXX XXXXXXXXXX X PŘESTUPKU

§99

Nové xxxxxxxxxx

(1) Správní orgán xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x upuštění xx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx zákonného xxxxxxxx, opatrovníka nebo xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxx orgánem neuhradí xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx přestupku z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx").

§100

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutku, x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx, xxxx trestného xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx o xxxxxxxx skutku již xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx tak, xx xx nestal, xxxxxxxxx xxx obviněný, xxxxxxxx xxxxxx xx nepodařilo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, trestní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx podmíněně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx

x) xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx přezkumného xxxxxx, x

x) nejpozději xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx o tom, xx xx skutek xxxxxx, skutek xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxxx, xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx schválení xxxxxxxxx, xxxx podmíněně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxx zahájit xx xxxxxxxx 3 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Přezkumné řízení, x němž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx podaný xx uplynutí lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vyřizuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx přezkumné xxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx řízení xxx x xxxxxxx, že x vyrozumění xxxxxxx, x xx ve xxxxx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx.

§102

Přechod xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxx, došlo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx exekuce, aniž xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx nástupce, xxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx. Má-li xxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, za uhrazení xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§103

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Projednáváním xxxxxxxxx xxxxx pověřit xxxxxx xxxx obce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx ten xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx správy, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ústředním xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx přestupků x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány obce xxxx xxxxx.

§104

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může

a) xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x přestupku nezahajovalo xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxx xx v xxx nepokračovalo,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx uložený xxxxxxx trest xxxx xxxx zbytek, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů.

§105

Xxxxxx příslušnosti xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx obec xxxxxxx. Xxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přenášet xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§106

Evidence xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxx zákon, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku x pravomocná xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán příslušný x xxxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§107

Postup při zápisu xx evidence xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx rozhodoval x xxxxxxxxx stupni, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Rejstřík xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup, nebo xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup, kterou xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx; x hlavním xxxxx Praze x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zápis městská xxxxxxx. Obecní policie xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx uložení xxxxxx příkazem xx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provede xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx ke xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx příkazem xx xxxxx.

§108

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Domnívá-li xx xxxxx, že xxxxx vedené x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx amnestii xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx do evidence xxxxxxxxx provedl, xx xxxxxxx xx oprávněná, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opraví x osobu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx vyrozumí; jinak xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména,

c) xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti,

d) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx x

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x informačního xxxxxxx evidence obyvatel xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství,

g) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány písemnosti,

h) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxx opatrovníka; xxxxxx-xx xx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxx, matky, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka,

k) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx České republiky, xxxxx úmrtí, místo x stát, xx xxxxx území k xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačního systému xxxxxxx údaje x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

d) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx narodil xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) druh a xxxxxx místa pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum ukončení xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,

l) xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx orgán využívá xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné xxxx xxxxx xxxxxxx přístupných xxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční osoby x

x) xxxxxx místa xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bydliště x zahraničí podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Z xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xxx x konkrétním xxxxxxx využít vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, které xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné xxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

§110

Přehled přestupků

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxx státní správy, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx, nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §103 xxxx. 4 zpracovávají xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §103 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zpracovává.

(2) Xxxxxx-xx ústřední správní xxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 4 xxxx příslušné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx orgány obce xxxx kraje x xxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx přehled xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxx státní xxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §103 xxxx. 4, tyto xxxxx, které se, xx-xx xx vzhledem x xxxxxx povaze xxxxx, vztahují x xxxxxxxxxxx skutkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx podnětů x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxx zastavených xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxx pravomocných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vinným xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a

j) xxxxx xxxxxxxx odvolání, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§111

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k provádění xxxxx správního xxxxxx x řízení (xxxx xxx "oprávněná úřední xxxxx") xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxx xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx může Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Požadavky podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozkladové xxxxxx. Požadavky podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě, xxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx způsobilost xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx vydaným Ministerstvem xxxxxx. Obsahem zkoušky xx ověření znalostí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx správy a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx uchazeč x zkoušky, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 60 dnů x nejpozději xx 90 dnů xxx xxx konání xxxxxxx, xxx níž xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxx a provádění xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§112

Přechodná ustanovení

(1) Xx xxxxxxxxx a dosavadní xxxx xxxxxxx delikty, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hledí xxxx xx přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx disciplinárních deliktů, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud x jednání zakládajícímu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx to xx xxx pachatele příznivější.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dříve, xxx xx xxxxxxxx některá xx xxxx podle xxxx první, pokud x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Na xxxxxx xxxxx x xxxxxx sankce xx xxxxxxxxx přestupky x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx správního xxxxxx, je-li xx xxx pachatele výhodnější.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx deliktu, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákonů.

(5) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, postupuje se xxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx blokové řízení xxxxxxxx v dosavadních xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona hledí xxxx na příkazní xxxxxx, při xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(7) Xx xxxxxx k projednávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jako xx komise xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xx 31. xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx vykonávat xxxx xxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §111; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx době xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx vykonávat xxxx xxxxxx xxxxx starší 50 xxx, xxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxx.

§113

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.

2. Zákon č. 165/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Čl. X zákona č. 67/1993 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, x zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx.

4. Xx. II zákona č. 290/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx.

5. Xx. I xxxxxx č. 82/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx České národní xxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a mění xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 528/1990 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Část xxxx xxxxxx č. 237/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x o změně x doplnění některých xxxxxx.

7. Xxxxx č. 279/1995 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 367/1990 Xx., o obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxx xxxx zákona č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx).

9. Xxxxx č. 112/1998 Sb., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx).

11. Xxxx šestá xxxxxx č. 360/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx.

12. Xxxx druhá xxxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

13. Xxxx xxxxxx zákona č. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).

14. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Praze.

15. Xxxx xxxx zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

16. Část xxxx xxxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o silničním xxxxxxx).

17. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 370/2000 Sb., kterým xx mění zákon x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x o změně x doplnění dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxx xxxxx zákona č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázních x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).

19. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx).

20. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 265/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

21. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

22. Xxxx třetí xxxxxx č. 274/2001 Sb., o vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx).

23. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 312/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx).

24. Xxxx xxxx xxxxxx č. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx správě soudů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x soudcích).

25. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 62/2002 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Část xxxxx xxxxxx č. 78/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 90/1995 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 107/1999 Sb., x jednacím xxxx Xxxxxx.

27. Část xxxxx xxxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic).

28. Xxxx xxxxxx zákona č. 259/2002 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 84/1990 Sb., o xxxxx shromažďovacím, ve xxxxx zákona x. 175/1990 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx.

29. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 311/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx okresních úřadů.

31. Xxxx xxxxxx zákona č. 218/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o soudnictví xx věcech mládeže).

32. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 274/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

33. Xxxx xxxx xxxxxx č. 362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

34. Xxxx třetí xxxxxx č. 47/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35. Část devátá xxxxxx č. 436/2004 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

36. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 501/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

37. Xxxx xxxxx zákona č. 559/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 586/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zajišťování (xxxxxx xxxxx).

39. Xxxx šestá xxxxxx č. 95/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x poštovních službách), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

40. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 379/2005 Sb., x opatřeních k xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx látkami x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

41. Část xxxxx xxxxxx č. 392/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

42. Xxxx druhá xxxxxx č. 411/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 361/2000 Xx., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 247/2000 Xx., x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony.

43. Část xxxxxxxx xxxxxx č. 57/2006 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

44. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

45. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 80/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

46. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 115/2006 Sb., o registrovaném xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

47. Část xxxx xxxxxx č. 134/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

48. Část druhá xxxxxx č. 181/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

49. Část xxxxx zákona č. 213/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 352/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, x xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50. Xxxx xxxxx zákona č. 216/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

51. Xxxx xxxx xxxxxx č. 225/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

52. Xxxx xxxx zákona č. 226/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 111/1994 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

53. Xxxx xxxxx zákona č. 215/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

54. Xxxxx č. 344/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 376/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/1988 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x státní báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

56. Část osmnáctá xxxxxx č. 129/2008 Sb., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

57. Xxxx druhá zákona č. 274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky.

58. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 309/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

59. Část šestá xxxxxx č. 314/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 7/2002 Sb., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 349/1999 Sb., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx zastupitelství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60. Xxxx druhá xxxxxx č. 484/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

61. Xxxx xxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx.

62. Část xxxxx xxxxxx č. 52/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním řízení xxxxxxx (trestní řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

63. Xxxx xxxx zákona č. 306/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

64. Xxxx třetí xxxxxx č. 346/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/2004 Xx., x xxxxxxx druhů xxxxx žijících xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx opatřeních k xxxxxxx xxxxxx druhů x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx druhy), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 200/1990 Xx., x přestupcích, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 150/2010 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

66. Xxxx šestá xxxxxx č. 199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

67. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 133/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

68. Část desátá xxxxxx č. 366/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

69. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 142/2012 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 237/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rybářského práva, xxxxxxxx stráži, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

71. Xxxx xxxxxx zákona č. 390/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx.

72. Část xxxxx zákona č. 494/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

73. Část xxxxx zákona č. 102/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx.

74. Xxxx xxxxx zákona č. 300/2013 Sb., x Vojenské xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxx).

75. Xxxx xxxx xxxxxx č. 306/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

76. Xxxx druhá xxxxxx č. 308/2013 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx značení xxxx.

77. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 204/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

78. Xxxxxxxx č. 231/1996 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx.

79. Xxxxxxxx č. 340/2003 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 231/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxx, které xx xxxxx přestupku, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx projedná xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 173/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2018

Informace

Právní xxxxxxx x. 250/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

173/2018 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 182/93 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 250/2016 Sb., x odpovědnosti za xxxxxxxxx a řízení x xxxx

x účinností xx 1.12.2018

285/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xx znění zákona x. 173/2018 Sb., x xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

54/2020 Xx., xxxxx XX xx xxx 4.2.2020 xx. xx. Xx. ÚS 15/19 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §112 xxxx. 2 věty xxxxx zákona x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx

x xxxxxxxxx xx 26.2.2020

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx MV x xxxxxx x. 1/2017 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.