Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2023.


Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

250/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Časová působnost §2

Územní působnost §3

Osobní působnost §4

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADY ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPEK

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO FYZICKOU OSOBU, PRÁVNICKOU OSOBU A PODNIKAJÍCÍ FYZICKOU OSOBU

Přestupek §5

Pokus přestupku §6

Pokračování v přestupku §7

Trvající přestupek §8

Hromadný přestupek §9

Opomenutí §10

Spolupachatel §11

Zvláštní subjekt přestupku §12

HLAVA II - ODPOVĚDNOST FYZICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Fyzická osoba jako pachatel §13

Odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka fyzické osoby §14

Zavinění §15

Omyl skutkový §16

Omyl právní §17

Věk §18

Nepříčetnost §19

HLAVA III - ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Právnická osoba jako pachatel §20

Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek §21

HLAVA IV - ODPOVĚDNOST PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Podnikající fyzická osoba jako pachatel §22

Posuzování odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek §23

HLAVA V - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST

Krajní nouze §24

Nutná obrana §25

Svolení poškozeného §26

Přípustné riziko §27

Oprávněné použití zbraně §28

HLAVA VI - ZÁNIK ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPEK A ODPOVĚDNOST PRÁVNÍHO NÁSTUPCE

Díl 1 - Zánik odpovědnosti za přestupek

Důvody zániku odpovědnosti za přestupek §29

Délka promlčecí doby §30

Běh promlčecí doby §31

Stavení a přerušení promlčecí doby §32

Díl 2 - Odpovědnost právního nástupce za přestupek

Přechod odpovědnosti právnické osoby za přestupek §33

Přechod odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek §34

HLAVA VII - SPRÁVNÍ TRESTY A JEJICH UKLÁDÁNÍ

Díl 1 - Druhy správních trestů a obecné zásady pro jejich ukládání

Druhy správních trestů §35

Ukládání správních trestů §36

Určení druhu a výměry správního trestu §37

Povaha a závažnost přestupku §38

Polehčující okolnosti §39

Přitěžující okolnosti §40

Ukládání správních trestů za více přestupků §41

Podmíněné upuštění od uložení správního trestu §42

Upuštění od uložení správního trestu §43

Mimořádné snížení výměry pokuty §44

Díl 2 - Jednotlivé správní tresty a jejich výkon

Napomenutí §45

Pokuta §46

Zákaz činnosti §47

Propadnutí věci §48

Propadnutí náhradní hodnoty §49

Zveřejnění rozhodnutí o přestupku §50

HLAVA VIII - OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Druhy ochranných opatření §51

Omezující opatření §52

Zabrání věci §53

Zabrání náhradní hodnoty §54

HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O MLADISTVÝCH

Mladistvý §55

Ukládání správního trestu mladistvému §56

Pokuta §57

Zákaz činnosti §58

Upuštění od uložení správního trestu §59

ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

HLAVA I - PŘÍSLUŠNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A ZMĚNY PŘÍSLUŠNOSTI

Věcná příslušnost §60

Komise pro projednávání přestupků §61

Místní příslušnost §62

Vyloučení z projednávání a rozhodování věci §63

Předání věci §64

HLAVA II - PRÁVNÍ STYK S CIZINOU

Uskutečňování právního styku s cizinou §65

HLAVA III - DORUČOVÁNÍ

Doručování veřejnou vyhláškou §66

Doručování zmocněnci §67

HLAVA IV - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DALŠÍ OSOBY VYSTUPUJÍCÍ V ŘÍZENÍ A ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Účastníci řízení §68

Obviněný §69

Poškozený §70

Osoba přímo postižená spácháním přestupku §71

Zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí §72

Ochrana osob vystupujících v řízení o přestupku §72a

Nepřípustné zastoupení §72b

HLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Oznamování přestupku §73

Oznamování přestupku orgánem policie ve zvláštních případech §74

Součinnost §75

Odložení věci §76

HLAVA VI - POSTUP V ŘÍZENÍ

Díl 1 - Zahájení řízení

Překážky řízení §77

Zahájení řízení z moci úřední §78

Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku §79

Díl 2 - Průběh řízení

Ústní jednání §80

Řízení navazující na kontrolu §81

Dokazování §82

Záruka za splnění povinnosti §83

Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby §84

Přerušení řízení §85

Zastavení řízení §86

Narovnání §87

Díl 3 - Zvláštní druhy řízení

Společné řízení §88

Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení §89

Příkaz §90

Ukládání pokuty příkazem na místě §91

Příkaz na místě a příkazový blok §92

HLAVA VII - ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU

Výroková část rozhodnutí o přestupku §93

Lhůta pro vydání rozhodnutí §94

HLAVA VIII - NÁKLADY ŘÍZENÍ

Náhrada nákladů řízení §95

HLAVA IX - ŘÍZENÍ O ODVOLÁNÍ

Osoby oprávněné podat odvolání §96

Odvolání a postup správního orgánu prvního stupně §97

Řízení u odvolacího správního orgánu §98

HLAVA X - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PO PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU

Nové rozhodnutí §99

Přezkumné řízení §100

Přezkum příkazu na místě §101

Přechod úhrady pokuty na právního nástupce §102

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výkon působnosti §103

Amnestie §104

Přenos příslušnosti na základě veřejnoprávní smlouvy §105

Evidence přestupků §106

Postup při zápisu do evidence přestupků §107

Námitkové řízení §108 §109 §110

Požadavky na oprávněnou úřední osobu §111

Přechodná ustanovení §112

Zrušovací ustanovení §113

Účinnost §114

č. 173/2018 Sb. - Čl. III

č. 417/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 54/2020 Sb.; č. 325/2020 Sb.

INFORMACE

250

XXXXX

xx xxx 12. xxxxxxxx 2016

x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zásady xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x přestupku.

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Odpovědnost xx přestupek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; podle xxxxxxxxxx zákona se xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "pachatel") příznivější.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxx konal xxxx x případě opomenutí xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nastane xxxx xxx xxx nastat.

(3) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx zákon xxxxx xxxxx páchání

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) hromadného xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx útoku, xxxx

x) xxxxxxxxxx přestupku, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x době, xxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona, xxxxx xx účinný xxx xxxxxxxxx jednání, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx vždy xxx takový xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) O xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx působnost

(1) Podle xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx spáchán xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx pachatel

a) xxxxx xxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx mělo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxx

x) x cizině, xxxxx porušení nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx zde alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zde xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxx povinnost, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetku nebo xxxxx občanskému xxxxxxx, xxxxx takové jednání xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, nebo

c) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§4

Osobní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxxx osoba požívající xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uložený xx xxxxxxxxx nelze xxxxxxx nebo x xxxx výkonu pokračovat, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx stala xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx poslancem, xxxxxxxxx nebo soudcem Xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x senátoři, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx projednávají xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx soudci Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nepožádají xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx výkonu xxxxx, xxxxxx odnětí xxxxxxx nebo zabezpečovací xxxxxxx.

(6) Není-li xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx osobou xxxxxxxx x odstavci 5 xxxx. a) xxxx x), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx je osobou xxxxxxxx x odstavci 5 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx pachatel přestal xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADY XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX FYZICKOU XXXXX, PRÁVNICKOU XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx společensky xxxxxxxx protiprávní čin, xxxxx xx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx jednání xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx přestupek spáchat, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx právnické nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokus xxxxxxxxx xx trestný, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Odpovědnost xx xxxxx přestupku xxxxxxx, xxxxxxxx pachatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx přestupek, který xxx xxxxxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jednotlivé xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx spojeny xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a souvislostí x xxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pachatele xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx udržování protiprávního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx takový xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx útoků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Opomenutí

Jednáním xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx i opomenutí xxxxxxxx konání, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxx rozhodnutí, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konat nebo xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednání xxxx x němuž xxx z jiného xxxxxx xxxxx okolností x svých xxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, jako by xxxxxxxxx xxxxxxxx sama.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx více xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxx x nich, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pachatele, xxxx xxx

x) pachatelem xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx má, a xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxx ten, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx nemá, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň jeden xx spolupachatelů.

HLAVA II

ODPOVĚDNOST XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX

§13

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba je xxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx naplnila xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

(2) Pachatelem je xxx fyzická xxxxx, xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx odpovědná xx xxxxxxxxx xxx nedostatek xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx jednáním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obrany xxxx xxxxxx nouze xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Pachatelem xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx tak xxxxx, xx pachatelem xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx),

x) vzbudila x xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx

x) umožnila nebo xxxxxxxxx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx (pomocník),

jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxx může xxx xxx fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx postavení, x xxxxxx-xx nebo měl-li xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx tuto xxxxxxxx vlastnost, způsobilost xxxx postavení xxxx.

§15

Xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xx xxxx jednáním xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný xxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x tím xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxx z nedbalosti, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhal xx to, xx xxxxx xxxxx neporuší xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx může porušit xxxx ohrozit xxxxx xxxxxxxx zákonem, ač xx vzhledem k xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx poměrům vědět xxx x xxxx.

§16

Xxxx skutkový

(1) Kdo xxx spáchání xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx možnou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přestupku, nejedná xxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx naplňovaly xxxxx mírnějšího xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x přestupek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Kdo xxx spáchání xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx přísnějšího xxxxxxxxx, xx-xx trestný.

(4) Xxx xxx spáchání xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nejedná xxxxxxx; tím není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx.

§17

Xxxx právní

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zaviněně, xxxxxx-xx xx xxxxx vyvarovat.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx seznámit se x příslušnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ze zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rozpoznat xxx xxxxxxxx obtíží.

§18

Xxx

Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, kdo x xxxx xxxx xxxxxxxx nedovršil xxxxxxxx xxx svého věku.

§19

Xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx duševní xxxxxxx x době jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého jednání xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx se xx xxxxx nepříčetnosti xxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, užitím xxxxxxxx xxxxx; návykovou xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx a ostatní xxxxx způsobilé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho ovládací xxxx xxxxxxxxxxxx schopnosti xxxx xxxxxxxx chování.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx pachatel

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednáním xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, x to xxx xxxxxxxx právnické xxxxx, x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx prospěchu xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx zájmu; xx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xx xxxxx, xxxxx jednání xx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xx za xxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx člen,

c) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx plní xxxxx xxxxxxxxx osoby,

e) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx využila.

(3) Jestliže xx xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx u xxxxxxx osoby, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx i tehdy,

a) xxxxxxxx x jednání xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za přestupek xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba vznikla, xxx xxxx xxxxxxx x neplatnosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) je-li xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Pachatelem xx xxx právnická xxxxx, která xx xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, jestliže xxxx xxxxx nejsou xx přestupek odpovědné.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx zjištěním konkrétní xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jednání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx povinen zjišťovat xxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx se za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, jejíž jednání xx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, zejména xxxxx, xx-xx xx zjištěných xxxxxxxxxxx zřejmé, xx x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dotčena odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 2 a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za přestupek.

§21

Xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx xx přestupek

(1) Xxxxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx zabránila.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx nezbytná opatření x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxx xxxxxxxx

(1) Podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx přestupku xxxxx při xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(2) Podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je přičitatelné xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, x která xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx které xx xxxxxxxx xx xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, nebo x xxxxx souvislosti x ním xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx porušila xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx nebo fyzické xxxxx.

(3) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxxx považuje

a) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby,

c) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx své xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxx, xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 x 21, x výjimkou §20 xxxx. 1 x 2 x odst. 4 písm. a) x x).

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§24

Xxxxxx nouze

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx chráněnému xxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxxxx způsobený xx xxxxxx stejně xxxxxxx xxxx xxxxx závažnější xxx ten, který xxxxxx, xxxxx byl-li xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

§25

Nutná xxxxxx

(1) Čin xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx přestupkem, xxxxxxxx jím xxxxx xxxxxxx xxxxx hrozící xxxx trvající xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nejde x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx obrana zcela xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zájmy, x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx činem xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx čin xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx; xx-xx takové xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, mohl-li xxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx řádem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx považovat xxxxxxx x xxxxxxxx xx zdraví.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx trestný jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx poznání x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku dosáhnout xxxxx.

(2) O přípustné xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxxx, xxxx by x xx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míře xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zřejmě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx mravům.

§28

Xxxxxxxxx použití xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx použije xxxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA VI

ZÁNIK XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX PRÁVNÍHO NÁSTUPCE

Díl 1

Xxxxx odpovědnosti za xxxxxxxxx

§29

Xxxxxx zániku xxxxxxxxxxxx xx přestupek

Odpovědnost xx xxxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxx nástupce, xxxx

x) xxxxxxxxxx amnestie.

§30

Délka promlčecí doby

Promlčecí xxxx xxxx

x) 1 xxx, xxxx

x) 3 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, za který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx je alespoň 100&xxxx;000 Xx.

§31

Běh xxxxxxxxx doby

(1) Xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxx x ukončení xxxxxxx, xxxxxx xxx přestupek xxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxxx účinek, promlčecí xxxx počíná xxxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx nastal.

(2) Promlčecí xxxx počíná xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem následujícím xx dni, xxx xxxxx x poslednímu xxxxx, a

c) x xxxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx se pachatel xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§32

Stavení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Do xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) po xxxxxx xxxx xxxxxx x přestupku přerušeno xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obviněnému x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xx xxxxxx xx o xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správní,

d) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Promlčecí xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx obviněný xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx jeho doručením,

c) xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx;

xxxxxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 roky xx xxxx xxxxxxxx; xxx-xx x přestupek, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100 000 Xx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 let xx xxxx xxxxxxxx. Do xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx trvala xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx přestupek

§33

Přechod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nástupců, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

§34

Přechod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby za xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx její smrti xx xxxxx, která xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokračuje-li x podnikatelské činnosti xxxx xxxx, odpovídá xx přestupek xxxxx x xxxx, xxxx xx přestupek xxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX TRESTY X XXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx správních xxxxxx x obecné zásady xxx jejich xxxxxxxx

§35

Xxxxx xxxxxxxxx trestů

Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx činnosti,

d) propadnutí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

§36

Xxxxxxxx xxxxxxxxx trestů

Správní xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx nebo spolu x xxxxxx správními xxxxxx; napomenutí xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

§37

Xxxxxx xxxxx a xxxxxx správního xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx správního xxxxxx x jeho xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx, xx x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx spáchány xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení,

c) x přitěžujícím a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx přestupku x xxxx, do xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx x důvodům, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) u fyzické xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx totéž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxx xxxx správním xxxxxxx xxx x xxxxxx x přestupku,

g) x xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx nástupce x xxxx, x xxxxx rozsahu xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x jiné xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k tomu, xxx některý z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, při které xxx xxxxxxxxx spáchán,

i) x xxxxxxxxxxxxx, trvajícího x hromadného xxxxxxxxx x xxxx, zda x xxxxx jednání, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, došlo xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mírnější xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxxx tohoto jednání.

§38

Povaha x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x závažnost xxxxxxxxx xx dána xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrožen,

b) významem x rozsahem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxx druhem x mírou xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx protiprávní xxxxxxx pachatele xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stav udržovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxxxx okolnosti

Jako x xxxxxxxxxxx okolnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx

x) xxxxxxx přestupek xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxxxx, xxx odvrátil xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx krajní xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) napomáhal x xxxxxxxxxx škodlivého xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) oznámil přestupek xxxxxxxxx orgánu x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx napomáhal, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx hrozby xxxx xxxxxxx xxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx k xxxxxxxxxxx okolnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx více xxxxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zneužil xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) spáchal xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) spáchal xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§41

Ukládání xxxxxxxxx trestů xx více xxxxxxxxx

(1) Xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx projednaných ve xxxxxxxxx řízení xx xxxxx správní xxxxx xxxxx ustanovení vztahujícího xx xx přestupek xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jsou-li xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx trest xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dva xxxx xxxx přestupků, správní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xx přestupek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvyšuje xx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx trestem uloženým xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 lze xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx trestu, xxxxxxxx xx jej xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), anebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx orgánem postačí x xxxx nápravě.

(2) Xxx podmíněném xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pachateli xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx vydal xxxxxxxxxx obohacení získané xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxx xx xxxxxx; jestliže xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neuhradí nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupkem xxxxx xxx neučiní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx mu xxxxx.

§43

Upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx upustit, xxxxxxxx x xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx trest xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestu, který xx byl xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a osobě xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx projednání xxxx xxxx správním xxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx lze xxxxxx v částce xxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx dolní xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx očekávat, že x xxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx pokuta ukládána xx pokus xxxxxxxxx,

x) xxxxxx uložená x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxx xx byla xxxxxxxx x xxxxxxx pachatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxx přestupek, xxx odvrátil xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, xxxx byly zcela xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx jiné okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx mimořádně xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxx alespoň xx xxxx jedné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§45

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx upozorní xxxxxxxxx na důsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxx zákona xxxxx, pokud xx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§46

Pokuta

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx lhůtu xxxxx.

§47

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx činnost, ke xxxxx xx třeba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobném xxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxx výkonu této xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxx uložit jen xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx na xxxx xxx xxxxxxxxxx. Není-li xxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxx, xxx zákaz xxxxxxxx uložit xxxxxxx xx 3 xxxx.

(3) Xx doby zákazu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx uložen xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxx činnosti xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo provedením xxxxxxxx opatření, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx xx zákazem xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxx uhrazena, popřípadě xxxx uhrazena pouze xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zbytku zákazu xxxxxxxx upustit, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx její xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pokuty.

(6) Xxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx věci

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx uložit xxx, xxx-xx x xxx,

x) xxxxx byla xx xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx pachatel xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), pokud xxxxxxx xxxx uvedené xxx xxxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx nabyté xxxx zanedbatelná.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x xxx náležející xxxxxxxxx.

(3) Propadnutí xxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nepoměru x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxx xxxx obdobný xxxxxx xxxxx, k hodnotě xxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxx xxxx.

§49

Propadnutí náhradní hodnoty

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx věc, xxxxx xx xxxxx xxx prohlášena xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, nebo jestliže xxxxx xxxxxxxxxx takové xxxx zmaří, xxxx xx xxx uloženo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stává xxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak zákon. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dbá xxxxxxx orgán na xx, xxx xxxxx xx soukromí pachatele xxx xxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přestupku. Výroková xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx trest, xxxxxxxx xxxxx, během xxx xx xxxxxxxxxx zveřejní. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 2 xxxxxx x xxxxx než 6 xxxxxx x počíná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx správního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxxx provede na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx x prvním xxxxxx, x to xxxxxxx xx dobu 15 xxx a xxxxxxx xx xxxx 2 měsíců.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku (dále xxx "původní xxxxxxxxxx"), xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx novém xxxxxx x přestupku xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxx, x takovém rozhodnutí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydal; xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí vydal, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx náklady a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zveřejněno xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Obsahem zveřejněného xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxx být údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx pachatele.

HLAVA XXXX

XXXXXXXX OPATŘENÍ

§51

Druhy xxxxxxxxxx opatření

Ochranná xxxxxxxx xxxx

x) omezující xxxxxxxx x

x) zabrání xxxx xxxx náhradní hodnoty.

§52

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Omezující xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx určená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místa, xxx xx xxxxxx sportovní, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnému xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uložit xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxx přímá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatřením, xxxxx má xxx xxxxxxx.

(3) Omezující opatření xxxx xxx přiměřené xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx přestupku a xxxxxxx poměrům xxxxxxxxx; xxx je xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx. Xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx s xxxxxx xxx xxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroluje správní xxxxx, který je xxxxxx, xx-xx omezující xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx správní obvod xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správní orgán, xxxxx je uložil, x xxxx xxxxxxx xxxxx stejného xxxxx xxxx ten, xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx x x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx opatření xxxxxx.

(5) Xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx x účinky xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx ode dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxx stejného xxxxx, v jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinky.

(6) Xx-xx to x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx omezujícího opatření xxxxx, jeho dodržování xxxxxxxxxx též orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx uložil, x správní xxxxx xxxxxxxx druhu, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx omezující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx omezujícím xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodnému xxxxxxxx xxx zvládání xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykazujícího xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vztahu. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx konkrétní typ xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, rozsahu x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pachatele x zároveň xxxxxxxxx xxxx individuálním xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyžádá xx xxxxxxxxxxxxx vhodného xxxxxxxx xxx zvládání xxxxxx xxxx xxxxxxxxx chování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dodržování xxxxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze strany xxxxxxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx agrese nebo xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx tento xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Zabrání věci

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx propadnutí věci xxxxxxx v §48 xxxx. 1, lze xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx zabírá, xxxxxxxx

x) do 60 xxx ode dne, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osobě,

b) xxxxxx pachateli, proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jemuž xx xxxxxxxxx nelze uložit xxxxxxx xxxxx,

x) náleží xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx rozhodnout x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx výnosem xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zabrané xxxx xx xxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx jednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§54

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ten, xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx mohla být xxxxxxx, ji xxxx xxxxxxxx zničí, poškodí, xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, může mu xxx xxxxxxx zabrání xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx hodnotě takové xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zabrané xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X MLADISTVÝCH

§55

Mladistvý

Mladistvým xx xxx, xxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx patnáctý xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx věku.

§56

Ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxx a rozumové x mravní xxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx vývoj byl xx nejméně ohrožen.

§57

Xxxxxx

Xxxxx hranice xxxxx xxxxxx se u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx přesahovat částku 5&xxxx;000 Xx; to xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx.

§58

Zákaz xxxxxxxx

(1) Zákaz xxxxxxxx xxxxx mladistvému xxxxxx, jestliže xx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejdéle xx xxxx 1 xxxx.

§59

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu mladistvému xxx též xxxxxxx, xxxxxxxx vzhledem k xxxxxx spáchaného xxxxxxxxx x k dosavadnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx důvodně očekávat, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx lépe než xxxxxxx trest.

ČÁST XXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX SPRÁVNÍCH XXXXXX X ZMĚNY XXXXXXXXXXXX

§60

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x) proti xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo kraje,

b) xxxxx pořádku x xxxxxx samosprávě,

c) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,

d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx.

§61

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Starosta xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx komise xxx projednávání xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"). Xxxxxx může projednávat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x územní samosprávě, xxxxxxxxx xxxxx veřejnému xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soužití, xxxxxxxxx xxxxx majetku x xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx jiný xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Starosta xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §111.

(3) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§62

Místní xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nelze-li místní xxxxxxxxxxx správního orgánu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx-xx xxxxxxxxx spáchán v xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x řízení xxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přestupku xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určit xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxx-xx xxxxxxxxx spáchán x cizině x xxxxxxxxx x přestupku xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx České republiky xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx zde xx xxxx nemovitý xxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxx, nebo xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx odstavců nebo xx-xx xxxxxx příslušných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx vyšel xxxxxxxxx nejdříve najevo.

§63

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx, jehož orgán xx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x tomto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx pověří xxxxxxx x xxxxx přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx, je-li podezřelým x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož orgán xx příslušným správním xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správní xxxxx odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pověří xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x tomto xxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxx věci

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x v průběhu xxxxxx předá

a) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nasvědčují-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x projednání xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 4 nebo §4 xxxx. 5 xxxx. c), xxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x) a x), xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx věc xxxxxxxxxxx xxxxx věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx věcně xxxx xxxxxx příslušný. Příslušný xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podklady, xxxx-xx xx xx xxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXX X XXXXXXX

§65

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s cizinou

(1) Xxx dožádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx pomoci, xxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx cizozemskému správnímu xxxxxx, xxx doručování xxxxxxxxxx xx styku x xxxxxxx x xxx uznávání a xxxxxx cizozemského rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx správní xxxxx, xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizozemského správního xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x cizinou, xxxx

x) xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

xx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx a místně xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

HLAVA III

DORUČOVÁNÍ

§66

Doručování xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx veřejnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxxx zmocněnci

Jestliže se xxxxxx doručovat zmocněnci xxxxxxxxx řízení, doručuje xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX ŘÍZENÍ, XXXXX XXXXX VYSTUPUJÍCÍ X ŘÍZENÍ A XXXXX SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ XXXXXXX XXXX

§68

Xxxxxxxxx řízení

Účastníkem xxxxxx xx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx řízení, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx byla xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§69

Obviněný

(1) Podezřelý z xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Dokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku vyslovena xxxx obviněného, hledí xx xx xxx xxxx na xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobena xxxxx xxxx xx xxxxx úkor xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xx tato xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx tuto xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx uplatnit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx ústním xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx osoby xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obtížemi xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení §66 xx nepoužije.

(2) Xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx škoda xxxx na xxxxx xxxx se obviněný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu škody xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nárok xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxx jednání xxxx xx xxxxx určené xxxxxxxx orgánem, xxxxxx-xx xx ústní jednání, xxxxxx-xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx škoda xxxx na jejíž xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxx, uplatnila xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trestním xxxxxx x xxxxxxxx skutku, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxxx se obviněný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx její xxxx, x x takovém xxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx vyrozumí x nemožnosti rozhodovat x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx probíhá, vyrozumí xxxxx xxxx o xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx.

§71

Osoba xxxxx postižená xxxxxxxxx přestupku

Osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx pokračování xxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx, xxxxx xxx zahájit nebo x již xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx návrhy xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx nahlížet xx spisu, xxxxx xxxxxxxx xx ústního xxxxxxx a být xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx vyjádřit xx xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxx rozhodnutí.

§72

Zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx a opatrovník xxxxxxxxxxx obviněného x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiné xxxxxx xx celou dobu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyjádřit x řízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx ústního xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxx všech xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxx vydáním xxxxxxxxxx x jeho podkladům, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podat xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx podat xxxxxx x obnovu řízení xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného xx xxxxx zvolit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce.

(2) Xx-xx xx tentýž skutek xxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí. Xxxxxxx xxxxx x xxx rozhodne usnesením, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obviněnému, xxxx zákonnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník mladistvého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí. Správní xxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obviněnému, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§72x

Xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxxxx xx spisu údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x přestupku xx xxxxxx xxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. X žádosti podle xxxx xxxxx rozhodne xxxxxxx orgán usnesením.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx x nahlížení xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x těmto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trestním řízení x xxxxxxxx skutku, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X vyloučení z xxxxxxxxx xx xxxxx xx učiní xxxxxx xx spisu.

§72a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 417/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§72x

Xxxxxxxxxxx zastoupení

Správní orgán xxxxxxxxx rozhodne x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 417/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

HLAVA X

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§73

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx policie") xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podezření, xx xxx xxxxxxx přestupek, x není-li xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx podezřelým x xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx spatřován, xxxxx a xxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx.

§74

Oznamování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx

(1) Xxxxx policie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zjištění xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před správním xxxxxxx, nasvědčují-li xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx správě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení xxxx xxxx kraje,

e) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x silničním xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla podle §125f,

x) na xxxxx xxxxxxx ochrany, nebo

h) x xxxx to xxxxxxx xxxx zákon.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx policie

a) xxx xxxxx příslušnému xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xxxx nasvědčují-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxx, xxxx

x) xxx xxxxxx, není-li dáno xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jej xxxxxxxx určitá osoba; xxxxxxx-xx xxxxxx odložení, xxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx oznamovatele xxxxxxxxx x provedených xxxxxxxxxx.

§75

Součinnost

(1) Orgán veřejné xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu na xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x prověřování xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx přestupku x x xxxxxx rozhodnutí. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x vyrozumí x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x k výkonu xxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx užití xxxxxx v rodině xxxx partnerském xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxx byla-li osoba xxxxxx 18 xxx xxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxx xxxxx užití násilí x rodině xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx skutečnostech, které xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx věci

(1) Správní xxxxx, xxxx řízení xxxxxx, věc xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) došlé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věci,

b) xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) podezřelý x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx spáchání skutku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx věku,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebyl x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nepříčetnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x totožném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) fyzická osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zemřela, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxxxx x její podnikatelské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba xxxxxxx, pokud odpovědnost xx xxxxxxxxx nepřešla xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x skutku xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §77 odst. 2,

x) x skutku xxx xxxx xxxxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx deliktu x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxx oznámení xxxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán, xxxx xxxxxx zahájí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 se pouze xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx věci vyrozumí xxxxx dotčenou jednáním xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xx-xx xx známa. Xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx bylo spojeno x neúměrnými obtížemi xxxx náklady, doručí xx správní xxxxx xxxxxxxx vyhláškou; xxxxxxxxxx §66 se nepoužije.

(4) Xxxxxxx xxxxx, aniž xxxxxx zahájí, věc xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx tento xxxxxxx vzala zpět, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx přímo postižená xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) podezřelý x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přestupků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx některý x xxxx xxx xxxxxxxxx xx postačující, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uložen x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx;

xxxxxxxx xx oznamuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; správní xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, je-li xx xxxxx. Pokud xx vyrozumění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §66 se xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí x xxxxxxxxx zástupci xxxx opatrovníkovi xxxxxx. Xxxxxxxxx je přitom x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Zahájení řízení

§77

Překážky xxxxxx

(1) Nikdo xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, o němž xxx xxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Nikdo xxxxxx xxx obviněn z xxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž již xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx téže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jej xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo že xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx narovnání, bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§78

Xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x každém xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx úřední.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X ústním xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(3) Oznámení x zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx předběžnou xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx x řízení xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, než xxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3. Xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx kvalifikaci xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx spácháním přestupku

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx a x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jedné x xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx osobu xxxxx postiženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx mu xxxxx, x xxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxx xx xxxxx x podání xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 dnů.

(3) Xxxxx xxxxx postižená spácháním xxxxxxxxx může vzít xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 kdykoliv zpět, x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxx nedala xx xxxxx podle odstavce 2 xxxx xxx xxxx xxxxxxx vzala xxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postižena xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xxx-xx přestupek xxxxxxx vykázání xx xxxxxxxxxx obydlí, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx v již xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx souhlasu osoby xxxxx postižené xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxx

§80

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Správní xxxxx nařídí xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavu věci. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nařídí xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx mladistvý.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poškozeného, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx poškozený xxxxxx. X zamítnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx ústního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxx předvolá xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx jednání xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jednání bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxxxxxxxxx nedostaví xxx xxxxxxxx omluvy nebo xxx xxxxxxxxxxxx důvodu.

§81

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxx xxx skutečnosti xxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§82

Dokazování

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxxx; je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx právo xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nutit x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Účastníci xxxxxx xxxx právo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxx práva xxxxx §71, a xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a znalcům. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx odmítnout xxxxxxxxx x nesmí být xxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poučí x xxxxx xxxxxxxxxxx x x zákazu provádět xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; správní orgán xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Výslechu xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vyslýchané xxxxx, xxxxxx-xx jejich xxxxxxxxxx xx újmu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přispěla x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Svědkovi, xxxxx xx xxxxxx mladší 15 xxx, xxx xxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§83

Xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx x zajištění xxxxx řízení uložit xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxx x přestupku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx ztěžovat xxxxxx x xxxxxxxxx, výkon xxxxxxxxx trestu xxxx xxxxxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přestupku.

(2) Xxxxx xxxxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx záruku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84

Zrušení, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zakáže xxxxxxx, zánik xxxx xxxxxxx obviněné právnické xxxxx, pokud má xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx svým xxxxxxx vyhnout xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx xx xx xxxxx zmařit xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx zahájení xxxxxx x přestupku xxxxxxxx doba, xx xxx byla založena xxxx zřízena, nebo xx naplnil xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xx xx tohoto xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx byla založena xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě; xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Rozhodnutí o xxxxxx zrušení, xxxxxx xxxx přeměny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické osobě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x přestupku. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx být prvním xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxx xxxxxxx uvědomí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný zákonem xxxxxx xxxxxxxx, registr xxxx xxxxxxxx právnických xxxx. Xxxxx veřejné xxxx nebo xxxxx, xxxxx vedou veřejný xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx určený xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx evidence, ani xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx je správní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nezanikne xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo rozdělení xxxxxxxxx osoby, převod xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx x téže xxxx xxxxxx kasační xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx správního.

(2) Xxxxxxx xxxxx může usnesením xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx není schopen xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx přechodnou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Správní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxx uložit v xxxxxx x přestupku, xx xxxxxxxxxxx vedle xxxxxx, jehož xxxxxxx xxx očekávat x xxxxxxxx xxxxxx.

§86

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx usnesením zastaví xxxxxx, xxxxxxxx

x) skutek, x němž xx xxxx řízení, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx nespáchal xxxxxxxx,

x) spáchání xxxxxx, x němž xx xxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx výsad a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx nebyl x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nepříčetnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx téže xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) o xxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §77 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx zemřel xxxx xxxxxx,

x) o xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zjistí, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxx

x) xxxxx přímo postižená xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), i), x), x), m) x x) xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. d) xxxx e), xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx-xx xxxx jiné důvody xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 4 xxxx 5, správní xxxxx xxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx usnesením xxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx skutku xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx lze xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, ledaže xxxx x skutku xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx skutku xx nepodařilo obviněnému xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx trestným xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odloženo podání xxxxxx xx potrestání xxxx xxxx odstoupeno xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx skutek v xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníkovi xxxxxx. Informuje xx xxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zjistil.

§87

Xxxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x rozporu x veřejným xxxxxx x xx dostačující xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku, x míře, xxxxx xxx přestupkem xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx je stíhán, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svobodně, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx škodu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, výši xxxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxx x jejímu xxxxxxxx xxxx správní orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx této xxxxxx xxxxx xxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, kterou xxx xx tento xxxxxxxxx uložit.

(3) Správní xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vyslechne xxxxxxxxxx x poškozeného x xxxxxxx a okolnostech xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, zda xxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a zda xxxxxxxx s jejím xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx současně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxx pouze xxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx fond, státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příspěvková xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, registrovaná církev xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, veřejná xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx svazek obcí.

(5) Xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

§88

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx podezřelý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx stejné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxx xx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx společném xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx týž xxxxxxx xxxxx.

(3) Ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx po zahájení xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx týká porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušný týž xxxxxxx orgán, projednají xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se ve xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxxx xx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx řízení, jestliže xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X urychlení xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx skutek xx xxxxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxxx x xxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxxx.

§89

Řízení x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx bezdůvodného obohacení

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nahradil xxxxx xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané na xxxx xxxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx poškozený xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku, xxxxxx xxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx x její xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx poškozenému xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ho x xxxx nárokem xx xxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx rovněž x xxxxxxx, xxx xx zjišťování xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx na xxxx nebo jiný xxxxx xxxxxxx moci.

(4) Xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx, správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx rozhodovat o xxx uplatněném xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx uplatní xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(6) Xxx rozhodování o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku na xxxx poškozeného se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5.

§90

Xxxxxx

(1) Správní orgán xxxx o přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx uložit xxxxxxx xxxxx napomenutí, pokuty, xxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním přestupku,

b) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mladistvému, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě, nebo xxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx obviněnému x xxxxxx xxxxxx xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x řízení xxxxx xxxxxx kvalifikaci xxxxxx.

§91

Ukládání xxxxxx xxxxxxxx xx místě

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx příkazem xx xxxxx xxxxxx xxxxx pokutu, xxxxx xxxxxxx domluva x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, souhlasí xx xxxxxxxxx stavem xxxx, x xxxxxx kvalifikací xxxxxx, x uložením xxxxxx x její xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx pokutu xxxxxxx 10&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pokutu nejvýše 2&xxxx;500 Kč; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx příkazem na xxxxx může kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx

x) xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx pořádku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx proti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx státní správě xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx, proti xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx majetku, jde-li x přestupek xxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxx x) xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) orgán xxxxxx xxxxxx správy za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxxx povinnosti vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx práce, dopustil-li xx xxxxxx přestupku xxxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx obecní xxxxxxx za přestupek, xxxxx xxxxxxxxxx je x působnosti xxxx, xx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx spáchán xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx státní správě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx místní xxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx obce xxxxxx xx xxxxx xxx za cenu xxxxxxxxx v souladu x cenovými xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.

§92

Xxxxxx xx xxxxx x příkazový blok

(1) Xx-xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx splnění povinnosti, xxxxxx obviněný příkazový xxxx. Podpisem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx splnit, xxxx se mu xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx povinnost na xxxxx nezaplacenou x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a název xxxxxxxxx osoby,

b) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx obviněným xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, bylo-li xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx nebo osoby xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx na území Xxxxx republiky, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx adresa místa, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek, xxxx adresa místa, xxx vykonává xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx obviněného nebo xxxxx jednající za xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou,

e) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxxx jeho spáchání xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx popis skutkových xxxxxxxx,

x) xxxxxx kvalifikace xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx ukládána,

g) xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx číslo oprávněné xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby,

k) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bloku x

x) poučení, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxxx osobou, se xxxxxxxxx xxxx stává xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Správní xxxxxx xxxxxxxxx příkazové bloky xx příslušného celního xxxxx, plyne-li xxxxx xx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx obce, x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx výnos do xxxxxxxx xxxxx xxxx xx rozpočtu xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§93

Xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx podle správního xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxx s označením xxxxx, času x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) forma xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výrok o xxxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x upuštění xx xxxxxxx správního xxxxxx xxxx x mimořádném xxxxxxx výměry xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx učiněného x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx přestupkem xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nároku na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 uvedou

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx skutek xxxxxxxx, x

x) xxxx x xxx, že xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) popis xxxxxx x označením xxxxx, xxxx x způsobu xxxx xxxxxxxx,

x) právní xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) výrok x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklých xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx řízení,

h) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx řízení x

x) xxxx x tom, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx právním xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pokračuje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§94

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx řízení.

HLAVA XXXX

XXXXXXX XXXXXX

§95

Xxxxxxx xxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx paušální xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci x xxxx xxxxxxxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxx vrátí.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx rozhodnuto xxxxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx přizná xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úspěšný a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x výši; xxxxx xxx xxxxxxxxx úspěšný xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx, správní xxxxx mu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx části těchto xxxxxxx.

XXXXX IX

ŘÍZENÍ O XXXXXXXX

§96

Xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxx

(1) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vyslovena xxxx, xx xxxx odvolat

a) xxxxxxxx x plném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pouze xxxxx výroku x xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx a xxxxxx x nákladech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxx x orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxx x vině, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení a x náhradě xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx náhradní xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx dohodu o xxxxxxxxx uzavřel, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§97

Odvolání a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxx odvolacího xxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xxxx xx x řízení práva xxxxx §71, xxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti xxxx důkazy xx xxxxx vyjádřeních xxxxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx důkazům, xxxxx obviněný xxxxx x odvolání xxxx x xxxxxxx odvolacího xxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §86 odst. 1 písm. x), x), x), j), x), x) xxxx x), xxxxxxx xxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx napadené xxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx xxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§98

Xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán přezkoumává xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

(2) Odvolací xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx napadeného xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x náhradě škody xxxxx výrok x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx jinému účastníkovi xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX POSTUPY XX PRÁVNÍ XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§99

Xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, jeho zákonného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx pachateli xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nevydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgán novým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx uloží xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx nařídí xxxxxxxx přestupku z xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů (xxxx xxx "xxxxxxxx přestupků").

§100

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx o xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tak, xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx obviněný, xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázat nebo xx skutek xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bylo podmíněně xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odloženo xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx mladistvého.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxx

x) xx 3 měsíců xxx xxx, xxx xx správní xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) nejpozději xx 3 xxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx nebo ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx se skutek xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx se nepodařilo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bylo podmíněně xxxxxxxxx, trestní stíhání xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx podmíněně odloženo xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxx zahájit xx xxxxxxxx 3 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx právní xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x případě, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx.

§102

Xxxxxxx úhrady pokuty xx právního nástupce

Pokud xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx, jenž je xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx pokuta xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx. Má-li xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§103

Výkon xxxxxxxxxx

(1) Působnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx ústřední xxxxxxx úřad, do xxxxx působnosti náleží xxxx xxxxxx správy, xx němž xxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx zakládající xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxx xxxxx.

§104

Xxxxxxxx

(1) Amnestii xx xxxxxx xxxxxxxxx uděluje xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může

a) xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, bylo-li zahájeno, xxx xx v xxx nepokračovalo,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.

§105

Xxxxxx příslušnosti xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o přenosu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx přestupků.

§106

Xxxxxxxx přestupků

(1) Xxxxxxx-xx xxx zákon, pravomocná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pravomocná xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx úkonem x xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§107

Xxxxxx při zápisu xx evidence xxxxxxxxx

(1) Xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx rozhodoval x xxxxxxxxx stupni, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx Rejstřík xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Rejstřík trestů.

(2) X xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxxxxx xxxxx obecní xxxx; x xxxxxxx xxxxx Praze x xx statutárních městech xxxxxxx xxxxx městská xxxxxxx. Obecní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx uložení xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

(3) Xxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provede nejpozději xx xxxx pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx správní orgán xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx místě.

§108

Námitkové řízení

(1) Xxxxxxx-xx xx osoba, xx xxxxx xxxxxx x xx x evidenci xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x rozhodnutím xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxx proti rozhodnutí x přestupku, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zápis xxxxxxx, xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx, který xxxxx do evidence xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx oprávněná, xxxxx x evidenci xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, o xxx vyrozumí; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§109

§109 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§110

§110 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 417/2021 Sb.

§111

Požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx osoba") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřit xxx xxxxxxxx xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx splnit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx do 18 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komise. Požadavky xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx přestupek příkazem xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx správního úřadu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x zkoušky, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vykonat xxxxxxxx xx 60 xxx x xxxxxxxxxx xx 120 xxx ode xxx xxxxxx zkoušky, xxx xxx uchazeč xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§112

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx x dosavadní xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx disciplinárních xxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx to je xxx pachatele xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx právním předpisem č. 325/2020 Sb.

(3) Na xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx delikty xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx a xxxxxx správního xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx výhodnější.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jiném xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Bylo-li xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx správním xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx se při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Na xxxxxxx řízení upravené x xxxxxxxxxxx zákonech xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(7) Na xxxxxx x projednávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jako na xxxxxx zřízené xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

(9) Xx 31. xxxxxxxx 2023 může xxxxxxx xxxxxxxxx úřední osoby xxxxxxxxx také xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §111; xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx studia xxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx. Po této xxxx může činnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx úřední xxxxx , která xxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx přestupky a xxxxxxxxxxx x xxxx.

§113

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.

2. Zákon č. 165/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx patří xx působnosti xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Čl. X xxxxxx č. 67/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx.

4. Xx. II xxxxxx č. 290/1993 Sb., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx.

5. Xx. I xxxxxx č. 82/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Xx., o přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 553/1991 Xx., o obecní xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 528/1990 Xx., devizový xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Část xxxx xxxxxx č. 237/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a práv xxxxxxxxxx právu příbuzných x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx.

7. Zákon č. 279/1995 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8. Část xxxx xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon).

9. Zákon č. 112/1998 Sb., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 168/1999 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxxx za újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx).

11. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 360/1999 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

12. Část xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx službách).

13. Část xxxxxx zákona č. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem autorským x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx).

14. Část sedmnáctá xxxxxx č. 132/2000 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze.

15. Část xxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx.

16. Xxxx pátá xxxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).

17. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 370/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 15/1998 Xx., x Komisi xxx cenné xxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákon č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 328/1991 Sb., x konkursu a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázních x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

19. Část xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon).

20. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 265/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

21. Část druhá xxxxxx č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx příslušníků národnostních xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

22. Xxxx xxxxx zákona č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx potřebu x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx).

23. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 312/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x státních xxxxxxxxx).

24. Xxxx pátá xxxxxx č. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx správě xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx).

25. Část xxxxx xxxxxx č. 62/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26. Xxxx první xxxxxx č. 78/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 90/1995 Xx., x jednacím xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 107/1999 Sb., x jednacím xxxx Xxxxxx.

27. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

28. Xxxx čtvrtá zákona č. 259/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 84/1990 Xx., o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 175/1990 Xx., a xxxxxxx další xxxxxx.

29. Xxxx xxxxx zákona č. 311/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxx čtyřicátá xxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

31. Xxxx xxxxxx zákona č. 218/2003 Sb., x odpovědnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx).

32. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 274/2003 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx zákony xx úseku ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

33. Xxxx xxxx xxxxxx č. 362/2003 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

34. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 47/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35. Část devátá xxxxxx č. 436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

36. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

37. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 559/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38. Xxxx xxxxx zákona č. 586/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (branný xxxxx).

39. Část xxxxx xxxxxx č. 95/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

40. Část xxxxxx xxxxxx č. 379/2005 Sb., x opatřeních k xxxxxxx xxxx škodami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx látkami a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

41. Část xxxxx xxxxxx č. 392/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

42. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 411/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 247/2000 Xx., x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

43. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 57/2006 Sb., x xxxxx zákonů x souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

44. Xxxx xxxxx zákona č. 76/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony.

45. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 80/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 115/2006 Sb., o registrovaném xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

47. Část xxxx xxxxxx č. 134/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 94/1963 Sb., x rodině, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/1995 Sb., x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

48. Část druhá xxxxxx č. 181/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49. Xxxx xxxxx zákona č. 213/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 352/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, x zákon x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

50. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 216/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

51. Xxxx xxxx xxxxxx č. 225/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx letectví x o xxxxx x doplnění zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

52. Část xxxx zákona č. 226/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním provozu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

53. Část xxxxx xxxxxx č. 215/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

54. Xxxxx č. 344/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55. Xxxx xxxxx zákona č. 376/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 61/1988 Xx., o hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56. Část osmnáctá xxxxxx č. 129/2008 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

57. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

58. Xxxx druhá zákona č. 309/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

59. Xxxx šestá xxxxxx č. 314/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx správní, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 7/2002 Sb., x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x státních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 349/1999 Sb., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/1993 Xx., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

60. Xxxx druhá xxxxxx č. 484/2008 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 119/2002 Sb., x střelných zbraních x xxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., x zákona x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61. Xxxx xxxx zákona č. 41/2009 Sb., x změně některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

62. Část xxxxx xxxxxx č. 52/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

63. Část xxxx xxxxxx č. 306/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x některé další xxxxxx.

64. Xxxx třetí xxxxxx č. 346/2009 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 100/2004 Xx., x ochraně druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích xxxxxxx regulováním xxxxxxx x nimi x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

65. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 150/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 200/1990 Xx., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

66. Xxxx xxxxx zákona č. 199/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx.

67. Xxxx druhá xxxxxx č. 133/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

68. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 366/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

69. Xxxx třetí xxxxxx č. 142/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů.

70. Xxxx xxxxx zákona č. 237/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rybolovných zdrojů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x rybářství), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

71. Část xxxxxx xxxxxx č. 390/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

72. Část xxxxx zákona č. 494/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 306/2009 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony.

73. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 102/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

74. Xxxx druhá zákona č. 300/2013 Sb., x Vojenské xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx).

75. Xxxx osmá xxxxxx č. 306/2013 Sb., o xxxxxxx karty xxxxxxxxxx xxxxxxx.

76. Část druhá xxxxxx č. 308/2013 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

77. Část xxxxx xxxxxx č. 204/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony.

78. Xxxxxxxx č. 231/1996 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

79. Xxxxxxxx č. 340/2003 Sb., kterou se xxxx vyhláška č. 231/1996 Sb., xxxxxx xx stanoví paušální xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích.

§114

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2017.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Čl. III

Jednání, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xxxxx xx dopustil xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, která nebyla xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 250/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přestupku, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxx paušální xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazem na xxxxx.

3. Lhůta podle §111 odst. 2 xxxxxx č. 250/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pro který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §110 xxxxxx x. 250/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx 2020.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 417/2021 Sb. x účinností xx 1.2.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 250/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

173/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/93 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

x účinností xx 1.12.2018

285/2018 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 173/2018 Xx., x xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

54/2020 Sb., nález XX xx xxx 4.2.2020 xx. xx. Xx. XX 15/19 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §112 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx

x účinností od 26.2.2020

325/2020 Xx., xxxxx XX xxxxx ze xxx 16.6.2020 xx. xx. Pl. XX 4/20 xx věci xxxxxx xx zrušení §112 xxxx. 2 xxxxxx č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx o xxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu ze xxx 4.2.2020 xx. xx. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod x. 54/2020 Xx.

x xxxxxxxxx od 22.7.2020

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

417/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 250/2016 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2022

x xxxxxx xxxx provedena sdělením XX v xxxxxx x. 1/2017 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.