Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

250/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Časová působnost §2

Územní působnost §3

Osobní působnost §4

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADY ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPEK

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO FYZICKOU OSOBU, PRÁVNICKOU OSOBU A PODNIKAJÍCÍ FYZICKOU OSOBU

Přestupek §5

Pokus přestupku §6

Pokračování v přestupku §7

Trvající přestupek §8

Hromadný přestupek §9

Opomenutí §10

Spolupachatel §11

Zvláštní subjekt přestupku §12

HLAVA II - ODPOVĚDNOST FYZICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Fyzická osoba jako pachatel §13

Odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka fyzické osoby §14

Zavinění §15

Omyl skutkový §16

Omyl právní §17

Věk §18

Nepříčetnost §19

HLAVA III - ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Právnická osoba jako pachatel §20

Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek §21

HLAVA IV - ODPOVĚDNOST PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Podnikající fyzická osoba jako pachatel §22

Posuzování odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek §23

HLAVA V - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST

Krajní nouze §24

Nutná obrana §25

Svolení poškozeného §26

Přípustné riziko §27

Oprávněné použití zbraně §28

HLAVA VI - ZÁNIK ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPEK A ODPOVĚDNOST PRÁVNÍHO NÁSTUPCE

Díl 1 - Zánik odpovědnosti za přestupek

Důvody zániku odpovědnosti za přestupek §29

Délka promlčecí doby §30

Běh promlčecí doby §31

Stavení a přerušení promlčecí doby §32

Díl 2 - Odpovědnost právního nástupce za přestupek

Přechod odpovědnosti právnické osoby za přestupek §33

Přechod odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek §34

HLAVA VII - SPRÁVNÍ TRESTY A JEJICH UKLÁDÁNÍ

Díl 1 - Druhy správních trestů a obecné zásady pro jejich ukládání

Druhy správních trestů §35

Ukládání správních trestů §36

Určení druhu a výměry správního trestu §37

Povaha a závažnost přestupku §38

Polehčující okolnosti §39

Přitěžující okolnosti §40

Ukládání správních trestů za více přestupků §41

Podmíněné upuštění od uložení správního trestu §42

Upuštění od uložení správního trestu §43

Mimořádné snížení výměry pokuty §44

Díl 2 - Jednotlivé správní tresty a jejich výkon

Napomenutí §45

Pokuta §46

Zákaz činnosti §47

Propadnutí věci §48

Propadnutí náhradní hodnoty §49

Zveřejnění rozhodnutí o přestupku §50

HLAVA VIII - OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Druhy ochranných opatření §51

Omezující opatření §52

Zabrání věci §53

Zabrání náhradní hodnoty §54

HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O MLADISTVÝCH

Mladistvý §55

Ukládání správního trestu mladistvému §56

Pokuta §57

Zákaz činnosti §58

Upuštění od uložení správního trestu §59

ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

HLAVA I - PŘÍSLUŠNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A ZMĚNY PŘÍSLUŠNOSTI

Věcná příslušnost §60

Komise pro projednávání přestupků §61

Místní příslušnost §62

Vyloučení z projednávání a rozhodování věci §63

Předání věci §64

HLAVA II - PRÁVNÍ STYK S CIZINOU

Uskutečňování právního styku s cizinou §65

HLAVA III - DORUČOVÁNÍ

Doručování veřejnou vyhláškou §66

Doručování zmocněnci §67

HLAVA IV - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DALŠÍ OSOBY VYSTUPUJÍCÍ V ŘÍZENÍ A ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Účastníci řízení §68

Obviněný §69

Poškozený §70

Osoba přímo postižená spácháním přestupku §71

Zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí §72

Ochrana osob vystupujících v řízení o přestupku §72a

Nepřípustné zastoupení §72b

HLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Oznamování přestupku §73

Oznamování přestupku orgánem policie ve zvláštních případech §74

Součinnost §75

Odložení věci §76

HLAVA VI - POSTUP V ŘÍZENÍ

Díl 1 - Zahájení řízení

Překážky řízení §77

Zahájení řízení z moci úřední §78

Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku §79

Díl 2 - Průběh řízení

Ústní jednání §80

Řízení navazující na kontrolu §81

Dokazování §82

Záruka za splnění povinnosti §83

Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby §84

Přerušení řízení §85

Zastavení řízení §86

Narovnání §87

Díl 3 - Zvláštní druhy řízení

Společné řízení §88

Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení §89

Příkaz §90

Ukládání pokuty příkazem na místě §91

Příkaz na místě a příkazový blok §92

HLAVA VII - ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU

Výroková část rozhodnutí o přestupku §93

Lhůta pro vydání rozhodnutí §94

HLAVA VIII - NÁKLADY ŘÍZENÍ

Náhrada nákladů řízení §95

HLAVA IX - ŘÍZENÍ O ODVOLÁNÍ

Osoby oprávněné podat odvolání §96

Odvolání a postup správního orgánu prvního stupně §97

Řízení u odvolacího správního orgánu §98

HLAVA X - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PO PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU

Nové rozhodnutí §99

Přezkumné řízení §100

Přezkum příkazu na místě §101

Přechod úhrady pokuty na právního nástupce §102

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výkon působnosti §103

Amnestie §104

Přenos příslušnosti na základě veřejnoprávní smlouvy §105

Evidence přestupků §106

Postup při zápisu do evidence přestupků §107

Námitkové řízení §108 §109 §110

Požadavky na oprávněnou úřední osobu §111

Přechodná ustanovení §112

Zrušovací ustanovení §113

Účinnost §114

č. 173/2018 Sb. - Čl. III

č. 417/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 54/2020 Sb.; č. 325/2020 Sb.

INFORMACE

250

XXXXX

xx dne 12. xxxxxxxx 2016

x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx správních xxxxxx x ochranných xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o přestupku x xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Odpovědnost xx přestupek se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx přestupku; podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") příznivější.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx konal xxxx x xxxxxxx opomenutí xxx xxxxxxx konat. Xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx měl xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx páchání xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx při dokončení xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx zákon xxxxx xxxxx páchání

a) pokračujícího xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx účinný v xxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) hromadného přestupku, xxxxxxx se zákon xxxxxx x xxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx zákon xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je účinný xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx takový xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) O xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx účinného x xxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Územní působnost

(1) Xxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Přestupek xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx pachatel

a) xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx mělo xxxxxx zcela nebo xxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx právního řádu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx své sídlo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx xxxxx zde xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx svým xxxxxxxx porušil xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx i mimo xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx občanskému soužití, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx projednáno v xxxxxx, nebo

c) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.

§4

Osobní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx má znaky xxxxxxxxx, jehož se xxxxxxxxx xxxxx požívající xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jednání, které xx znaky přestupku, xxxxx xx dopustila xxxxx požívající xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, nelze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx pokračovat, xxxxxxxx osoba, jíž xxx správní trest xxxxxx, se stala xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx x disciplinárním xxxxxx xxxxx jiných zákonů. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx soudci Ústavního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx přestupku o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Není-li xxxxxxxxx xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx osobou xxxxxxxx v xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx x), xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx přestupek xxxxx xxxxxx zákona. Jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zjistí, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, se projedná xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX ODPOVĚDNOSTI XX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX X PODNIKAJÍCÍ FYZICKOU XXXXX

§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiprávní xxx, xxxxx xx v xxxxxx xx přestupek xxxxxxxx označen x xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx čin.

§6

Pokus xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx jednání xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx směřuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx spáchat, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nedošlo.

(2) Pokus xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxx x dokonání xxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx je trestný, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x to xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Odpovědnost xx xxxxx přestupku zanikne, xxxxxxxx pachatel od xxxxxxxx xxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vzniklo xxxxx xxxxxxxxxx zákonem; xxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx xx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx x přestupku

Pokračováním x xxxxxxxxx xx xxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dílčí xxxxx xxxxxx jednotným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, blízkou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§8

Trvající xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyvolání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyl pachatelem xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přestupek, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro vznik xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx spojených xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Opomenutí

Jednáním xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x opomenutí xxxxxxxx konání, x xxxxx xxx pachatel xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxx dobrovolného xxxxxxxx xxxxxxxxxx konat xxxx xxxxxxxxx-xx jeho zvláštní xxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx úmyslným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxx spáchán xxxxxxxxx jednáním xxxx xxxx xxxx xxxx, x nichž xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx z nich, xxxx xx přestupek xxxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx, kdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxx, kdo požadovanou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx má, x xxxxxxx-xx xxx zákon xxxx xxx, kdo xxxxxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx postavení xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX II

ODPOVĚDNOST XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX

§13

Xxxxxxx xxxxx jako pachatel

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednáním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx nedostatek xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx jednáním naplnila xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx krajní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávnost.

(3) Xxxxxxxxxx xx též xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx přestupek xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx tak xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx),

x) vzbudila x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jinému spáchání xxxxxxxxx (xxxxxxxx),

xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx pachatelem může xxx xxx fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx postavení, x xxxxxx-xx xxxx xxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx nebo opatrovník, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x když xx sám xxxx xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx postavení xxxx.

§15

Xxxxxxxx

(1) X odpovědnosti xxxxxxx osoby za xxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxx. Postačí zavinění x nedbalosti, xxxxxxxxx-xx xxxxx výslovně, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx úmyslně, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) chtěl xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx z nedbalosti, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xx svým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem chráněný xxxxxxx, xxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx to, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx neohrozí, nebo

b) xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx porušit xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx zákonem, ač xx vzhledem k xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx vědět xxx x mohl.

§16

Xxxx skutkový

(1) Xxx xxx spáchání xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spáchaný x xxxxxxxxxx.

(2) Xxx při xxxxxxxx činu mylně xxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx přestupek, xxxxx-xx x xxxxxxxxx spáchaný x xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx přísnějšího xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přestupku, xx-xx trestný.

(4) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx předpokládá xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx protiprávnost, nejedná xxxxxxx; tím není xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx.

§17

Omyl xxxxxx

(1) Kdo xxx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx seznámit xx x xxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ze zákona xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smlouvy, x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx mohl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obtíží.

§18

Xxx

Xx přestupek xxxx xxxxxxxxx ten, xxx x době jeho xxxxxxxx nedovršil xxxxxxxx xxx svého xxxx.

§19

Xxxxxxxxxxxx

Xx přestupek není xxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxx poruchu x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednání xxxx své jednání xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxx nezbavuje xxx, xxx se do xxxxx xxxxxxxxxxxxx přivedl, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxx návykové xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxx látky, xxxxxxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx psychiku člověka xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx schopnosti xxxx xxxxxxxx chování.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX PRÁVNICKÉ XXXXX XX XXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba je xxxxxxxxxx, jestliže k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednáním xxxxxxx xxxxx, která se xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx přičitatelné xxxxxxxxx osobě x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxxxxx právnické xxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xx považuje též xxxxxxxx právní povinnosti xxxxxxx organizační složce xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby za xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) statutární xxxxx nebo člen xxxxxxxxxxxx orgánu,

b) jiný xxxxx právnické osoby xxxx xxxx člen,

c) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx používá xxx xxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Jestliže xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx u xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx i tehdy,

a) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vznikla, xxx soud rozhodl x xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx založit xxxxxxxxx x jednání za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx užila xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx přestupek xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx. Správní orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx přestupek xxxxx xxx xxxxxxxx právnické xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupek fyzických xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxx odpovědnost právnické xxxxx za přestupek.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za přestupek

(1) Xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxx, že vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrola xxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxx, xxxxx jednání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo nebyla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx přestupku.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX PODNIKAJÍCÍ XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přestupku xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba svým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pachatelem xxx v xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx osoby, ve xxxxxx xx které xx považuje xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxx x přímé souvislosti x ním anebo xx prospěchu této xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx x jejím xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx osobu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx nebo osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx výsledku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx přestupek xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §20 x 21, x výjimkou §20 xxxx. 1 x 2 x xxxx. 4 xxxx. x) x x).

(2) Přestane-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx pachatelem, xxx podnikatelem, její xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX VYLUČUJÍCÍ XXXXXXXXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxx

(1) Čin xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jím někdo xxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nejde x xxxxxx nouzi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bylo xxxxx xx daných xxxxxxxxx odvrátit jinak xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobený xx xxxxxx stejně xxxxxxx xxxx ještě xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx-xx xxx, komu nebezpečí xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

§25

Nutná obrana

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx není přestupkem, xxxxxxxx jím xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx chráněný xxxxxxx.

(2) Nejde o xxxxxx obranu, byla-li xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxx.

§26

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx přestupkem, xxxxxxxx někdo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx, x nichž xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx oprávněně xxxxxxxxxx, xxxx činem xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx trestný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx a srozumitelně; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpokládat, xx osoba, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx x xxxx xxxx x souladu x xxxxxxx řádem a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x praxe, nelze xx xxxxxxx považovat xxxxxxx k ublížení xx zdraví.

§27

Xxxxxxxxx riziko

(1) Xxx xxxxx trestný xxxx xxxxxxxxx xxxx přestupkem, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxx x xxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx postupu, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxx ohrozí xxxx xxxxxx xxxxx chráněný xxxxxxx, nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x xx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx xxxxxx neodpovídá xxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiného právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxx lidskosti xxxx se xxxxx xxxxxx mravům.

§28

Xxxxxxxxx použití zbraně

Přestupek xxxxxxxx, xxx použije xxxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX PŘESTUPEK A XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

§29

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přestupek

Odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby,

b) smrtí xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx činí

a) 1 xxx, xxxx

x) 3 xxxx, jde-li o xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jejíž horní xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Kč.

§31

Běh xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx spáchání xxxxxxxxx; dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx jednání, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx počíná běžet

a) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxxx dílčímu xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, běží xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxx.

§32

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx vedlo xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obviněnému x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Promlčecí xxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx promlčecí xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx promlčecí xxxx xxxx.

(3) Odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 3 roky xx xxxx spáchání; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxx zákon stanoví xxxxx pokuty, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx 100 000 Xx, odpovědnost za xxxxxxxxx zaniká nejpozději 5 let xx xxxx spáchání. Xx xxxx doby xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx trvala xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

§33

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx přechází na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

§34

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxx xx osobu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx x podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx spáchala xxxx.

XXXXX VII

SPRÁVNÍ TRESTY X XXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx trestů x xxxxxx xxxxxx xxx jejich ukládání

§35

Druhy xxxxxxxxx trestů

Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) pokuty,

c) xxxxxx činnosti,

d) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxx.

§37

Určení xxxxx x xxxxxx správního xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx,

x) x xxxx, že x některém z xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx společném xxxxxx,

x) x přitěžujícím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, do jaké xxxx xx jednání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx nedošlo,

e) u xxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx měrou xxxxxxx xxxxxxx x nich xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxx, zda x xxxxx způsobem xxxx pro totéž xxxxxxxxxxx xxxxxxx potrestána x xxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x řízení x přestupku,

g) x xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx činnosti,

h) x xxxxxxxx nástupce x xxxx, v xxxxx rozsahu xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx některý x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx které xxx xxxxxxxxx spáchán,

i) x pokračujícího, trvajícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx byl přestupek xxxxxxx, došlo xx xxxxxxxxx zákona, který xx přestupek stanovil xxxxxxx trest xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

§38

Xxxxxx a závažnost xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx je dána xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx následku xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxx druhem x xxxxx jejího xxxxxxxx, xxxxxxxxx pohnutkou,

f) xxxxxx xxxx, po xxxxxx trvalo xxxxxxxxxxx xxxxxxx pachatele xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku.

§39

Xxxxxxxxxxx okolnosti

Jako k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx přestupek xxxxxxxxx xxxxxx a xxx jeho objasňování xxxxxx napomáhal, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx hrozby xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx podřízenosti xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxx okolnosti

Jako x xxxxxxxxxxx okolnosti xx xxxxxxxxx zejména x xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) spáchal xxxxxxxxx xxxx xxxx organizované xxxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, nemocné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxx xxxxxxxxx trestů xx více xxxxxxxxx

(1) Xx xxx xxxx xxxx přestupků xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx přestupek xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jsou-li xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx trest xxxxx xxxxxxxxxx vztahujícího xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dva nebo xxxx přestupků, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xx xxx, xx xxxxx xxxxxxx sazby pokuty xx xxxxxxxxx nejpřísněji xxxxxxx se xxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, která je xxxxxxx horních xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx společně projednávané xxxxxxxxx.

(3) Spolu xx xxxxxxxx xxxxxxx uloženým xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxx x xxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx uložit xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže vzhledem x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx újma (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxx xxxxx spácháním xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x osobě xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx postačí x jeho xxxxxxx.

(2) Xxx podmíněném upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxxx xxxxxxxxxx způsobil, xxxx aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx způsob, xxxxx tak xxxxxxxx xx učinit; xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx uloží.

§43

Upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx správního xxxxxx xxx upustit, jestliže x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebylo konáno xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx jinak xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Od xxxxxxx xxxxxxxxx trestu lze xxx upustit, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx projednání xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxx výměry xxxxxx

(1) Pokutu xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx pachatele xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxx xxx xxxx nápravy xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx ukládána xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x poměrům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísná, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx přestupek, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx nebezpečí, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx překročil xxxx jiné okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx alespoň xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Jednotlivé xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxx

§45

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx napomenutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx důsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxx, pokud xx xx i v xxxxxxxx dopouštěl xxxxxxxxx xxxxxxx.

§46

Pokuta

(1) Pokutu lze xxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 Xx.

(2) Pokuta xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§47

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx činnost, ke xxxxx je třeba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pracovním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx k přestupku xxx výkonu xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, je-li to xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx na xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx učiněného x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxx činnosti xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx další výkon xxxx xxxxxxxx.

(5) Byla-li xxxxx se zákazem xxxxxxxx uložena xxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dokud xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pokuty.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejíž výkon xxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx-xx x xxx,

x) xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx pachatel xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx za xxx, xxxx

x) kterou pachatel, xxx i xxx xxxxxx, nabyl za xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx b), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx b) xxxx xx xxxxxx x hodnotě xxxxxx xxxx zanedbatelná.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx uložit xxxxx xxxxx, jde-li x věc náležející xxxxxxxxx.

(3) Propadnutí xxxx xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx přestupku. Xxxxxxxx-xx xx bezpečnost osob xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obecný xxxxx, k xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§49

Propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx věc, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx propadnutí takové xxxx xxxxx, může xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věci.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx náhradní hodnoty xx xxxxx stát.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxx-xx tak zákon. Xxx ukládání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xx, xxx xxxxx xx soukromí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x přestupku xxx zveřejnit až xx nabytí xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x přestupku. Výroková xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx trest, xxxxxxxx xxxxx, během níž xx rozhodnutí xxxxxxxx. Xxxx xxxxx nesmí xxx kratší než 2 xxxxxx x xxxxx xxx 6 xxxxxx x počíná xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provede xx xxxxxxx xxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx x xxxxxxx xx dobu 2 měsíců.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx určí xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Je-li xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxx xxxxxx správní xxxxx zveřejnění rozhodnutí x přestupku (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx x přezkumném xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x soudním řízení xxxxxxxx, správní xxxxx xxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxxx ruší, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydal; xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx každé pravomocné xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx rozhodnutí ruší, x xx na xxxxxxx náklady x xxxxxxxx způsobem, jakým xxxx zveřejněno původní xxxxxxxxxx.

(7) Obsahem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx být údaje xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx xxx pachatele.

XXXXX VIII

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

§51

Druhy xxxxxxxxxx opatření

Ochranná xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) zabrání věci xxxx náhradní hodnoty.

§52

Xxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx spočívá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přístupná xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx konají xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx akce, xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxx okruhem xxxx xxxx x povinnosti xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Omezující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx spáchaným přestupkem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přiměřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx poměrům pachatele; xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx nejdéle xx xxxx 1 roku. Xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx s účinky xxx mimo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx, xx-xx omezující xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx omezující xxxxxxxx xxxxxx též xxxx xxxxxxx obvod xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx uložil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx druhu xxxx xxx, který xxxxxxxxx opatření xxxxxx x v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx opatření xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx opatření účinky.

(6) Xx-xx to x xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx, xxxx dodržování xxxxxxxxxx xxx orgán Xxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxx územním xxxxxx má omezující xxxxxxxx účinky, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu obce, x xxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx správním xxxxxx xx omezující opatření xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(7) Omezující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dopustila xxxxxxxxx vykazujícího xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s pachatelem xxxxxxx konkrétní xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, rozsahu x xxxxxxx jeho provádění xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na pachatele x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx programu xxx xxxxxxxx agrese xxxx násilného chování xxxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxx omezujícího xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pachatele x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx chování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §48 xxxx. 1, lze xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx 60 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx nezjistí xxxxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxx xxxxxx o přestupku xxxxx xxxxxx osobě,

b) xxxxxx pachateli, xxxxx xxxxx xxxxx vést xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx trest,

c) náleží xxxxxxxxx, u xxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx upuštěno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x jestliže to xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxx majetku xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxxx x zabrání věci xxxxx x případě, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx, byť nikoli xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zabrané xxxx xx xxxxx xxxx.

(4) X zabrání xxxx nelze rozhodnout, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

§54

Zabrání náhradní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ten, xxxx xxxxxx věc, která xx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, která xxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zabrané xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X MLADISTVÝCH

§55

Mladistvý

Mladistvým je xxx, xxx v xxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx osmnáctý xxx svého xxxx.

§56

Xxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx a rozumové x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxx osobním poměrům xxx, xxx xxxx xxxxx vývoj xxx xx nejméně xxxxxxx.

§57

Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx u xxxxxxxxxxx snižuje xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx částku 5&xxxx;000 Kč; to xxxxxxx, xx-xx mladistvý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§58

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx mladistvému xxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.

§59

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu

Od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx přestupku x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mladistvého xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX

§60

Xxxxx příslušnost

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(2) Xxxxxx xxxx xx příslušný x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx kraje,

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,

d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

e) xxxxx xxxxxxx.

§61

Komise xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přestupků (xxxx xxx "komise"). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx kraje, xxxxxxxxx proti xxxxxxx x xxxxxx samosprávě, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přestupky proti xxxxxxxxxx soužití, xxxxxxxxx xxxxx majetku x xxxxxxxxx, o kterých xx stanoví jiný xxxxx. Xxx zřízení xxxxxx starosta určí, xxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxx.

(2) Starosta xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx členy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxx §111.

(3) Xxxxxx xx lichý xxxxx xxxxx.

§62

Místní xxxxxxxxxxx

(1) K xxxxxx xx místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx byl přestupek xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo byl-li xxxxxxxxx spáchán x xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pobyt, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu podezřelý x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx měl xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x cizině x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxx vykonává xxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je x xxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx měl svůj xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxx příslušných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nejdříve najevo.

§63

Xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx x xxxxxx x tomto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řízením x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušný xxxxxxxxx správní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož orgán xx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxx pověří xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xx správním obvodu xxxxxx odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x přestupku xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, jehož orgán xx odvolacím xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx bezodkladně x v průběhu xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x projednání xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx §4 odst. 5 xxxx. c), anebo xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 5 xxxx. x) x x), xxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx věcně x místně příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx věcně nebo xxxxxx xxxxxxxxx. Příslušný xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx na xxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

XXXXX II

PRÁVNÍ STYK X CIZINOU

§65

Uskutečňování právního xxxxx s cizinou

(1) Xxx xxxxxxxx cizozemského xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x cizinou x xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx k

a) vyřizování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxxx o poskytnutí xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizozemskému xxxxxxxxx orgánu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx správní xxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věc xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx veřejnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§67

Doručování zmocněnci

Jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, doručuje xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxxx řízení.

XXXXX IV

ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, XXXXX XXXXX VYSTUPUJÍCÍ X XXXXXX X XXXXX SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ XXXXXXX XXXX

§68

Xxxxxxxxx řízení

Účastníkem řízení xx

x) obviněný,

b) poškozený x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx nároku na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx řízení, xxxxx xx týká xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§69

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx první úkon x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, hledí xx xx xxx xxxx na xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxx nárok xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxx, pokud xx xx xxxx osoba xxxxx. Xxxxxxxx tuto xxxxx poučí, že xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného obohacení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prvním xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxx, xxxxxx xx určí. Xxxxx xx vyrozumění xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §66 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobena xxxxx xxxx na xxxxx xxxx se obviněný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu škody xxxx nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxx uplatnit x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxxx-xx xx ústní xxxxxxx, xxxxxx-xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobena xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poškozeným xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku obohatil xx xxxx xxxx, x o takovém xxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx; pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vyrozumí xxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx.

§71

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx pokračování xxxx xxxxxxx, xxxxx i x řízení, které xxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, právo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx, právo na xxxxxxxxxx informací x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, právo xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v řízení, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxx rozhodnutí.

§72

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x orgán sociálně-právní xxxxxxx dětí

(1) Zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xx právo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx návrhy xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx potřebných k xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx mladistvého xxxxxxxxxx, xxxxx vyjádřit x xxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx podkladům, xxxxx xx oznámení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zákonný xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx obviněný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, vykonává xxxxx podle odstavce 1 pouze xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx. Xxxxxxx orgán x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obviněnému, xxxx zákonnému zástupci, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí.

(3) Xx-xx xxxxxxx obava, xx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zájmy mladistvého xxxxxxxxxx, xxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx orgán sociálně-právní xxxxxxx dětí. Správní xxxxx x tom xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zástupci, opatrovníkovi x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§72x

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z nahlížení xx spisu xxxxx x místě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x přestupku na xxxxxx xxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X žádosti xxxxx xxxx xxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx x nahlížení xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x totožném xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx známa. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do spisu xx učiní záznam xx xxxxx.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 417/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§72x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx x různých xxxxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx soustavně x xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§72x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 417/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

XXXXX X

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§73

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx") nebo xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx podezření, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, oznámí tuto xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kdo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, popis xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx spatřován, xxxxx x xxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxx.

§74

Oznamování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx

(1) Orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx šetření xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pozdější xxxxxxxxxx xxxx správním xxxxxxx, nasvědčují-li xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx přestupek

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx soužití, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x ublížení na xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx správě spáchaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x nařízení xxxx xxxx kraje,

e) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x silničním xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §125f,

x) xx xxxxx xxxxxxx ochrany, xxxx

x) x xxxx xx xxxxxxx jiný xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx x přestupku dozví.

(3) Xxxxx policie

a) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxx-xx o jednání, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx x trestný xxx, xxxx

x) xxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx určitá xxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxx-xx xx místě xxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Orgán xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxxx

(1) Orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx úkony potřebné x prověřování xxxxxxxx x přestupku, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx požadovaných úkonů xxxxxxxxx, neprovede xx x vyrozumí x xxx xxxxxxxxx správní xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx orgán veřejné xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x prověřování xxxxxxxx x přestupku, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx přestupek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx 18 let, xxxx xxxx-xx osoba xxxxxx 18 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxx vyrozumí xxx xxxxxxxxxx odkladu orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x zároveň xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, aniž řízení xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx neodůvodňuje zahájení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx požívá výsad x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x přestupku x xxxx xxxxxxxx skutku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x přestupku xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpovědný,

f) xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxx xxxxx jiný xxxxxxx xxxxx,

x) fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx podezřelá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právnická osoba xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §77 xxxx. 2,

x) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xx x xxxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahájení řízení xxxxx určité osobě.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx x xxxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci vyrozumí xxxxx dotčenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx-xx mu známa. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx správní orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení §66 se nepoužije.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, věc xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx tento xxxxxxx xxxxx zpět, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx souhlasu; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku se x něm vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxxx dále odložit, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx jedním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx projednány xx xxxxxxxxx řízení, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx některý x nich xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx vedle trestu, xxxxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uložen x trestním xxxxxx xx xxxx xxxxxx;

xxxxxxxx xx xxxxxxxx podezřelému x xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx vyrozumí osobu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku, xx-xx xx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku bylo xxxxxxx x neúměrnými xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §66 se xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx správní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x xxxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zjistil.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Zahájení xxxxxx

§77

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxx obviněn z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxx xxxx proti xxxx xxxxx zahájeno xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx trestní xxxxxx.

(2) Nikdo xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxx xxxx x jiném xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx se xxxxxx xxxxxx, nespáchal xxx xxxxxxxx, spáchání skutku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx že xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo není xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx narovnání, bylo xxxxxxxxx odloženo xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxxxxx.

§78

Zahájení xxxxxx z xxxx úřední

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x každém xxxxxxxxx, xxxxx zjistí, x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx podezřelému x přestupku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx doručením xxxxxxxx x zahájení xxxxxx všem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Oznámení x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx být x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx také x xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3. Xxxxx x průběhu xxxxxx správní xxxxx xxxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxx, vyrozumí x xxx xxxxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x přestupku, x němž xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx zahájit a x již xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx osob xxxxx postižených spácháním xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x nich.

(2) Xxxxxxx xxxxx poučí osobu xxxxx xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, o xxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 dnů.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vzít xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx, x to xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(4) Xxxxx přímo postižená xxxxxxxxx přestupku xxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxx nedala xx xxxxx podle odstavce 2 nebo již xxxx xxxxxxx vzala xxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postižena xxxxx xxxxxx 18 let xxxx xxx-xx přestupek xxxxxxx vykázání xx xxxxxxxxxx obydlí, zahájí xxxxxxx orgán řízení xxxx v xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx.

Xxx 2

Průběh xxxxxx

§80

Xxxxx xxxxxxx

(1) Správní orgán xxxx nařídit ústní xxxxxxx.

(2) Správní orgán xxxxxx xxxxx jednání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx usnesením, xxxxx xx oznamuje pouze xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx poučen. Správní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx věci. Xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx nařídí ústní xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx poškozeného, je-li xx třeba x xxxxxxxxxx x nároku xx xxxxxxx škody xxxx nároku xx xxxxxx bezdůvodného obohacení. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být poškozený xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ústního jednání xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx poškozenému.

(4) X xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účastníky xxxxxx. Ústní jednání xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže byl xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx omluvy xxxx xxx dostatečného důvodu.

§81

Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx kontroly xxxxx xxx skutečnosti xxxxxxxx při kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§82

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; je-li xx xxxxxxxx x uplatnění xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provede. Xxxxxxx obviněného xxxxx xxx proveden za xxxxxxxx podmínek, za xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Obviněný xx právo nevypovídat. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nutit x xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxx poučí x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx výslech.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx otázky xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osoba přímo xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxxx xxxxx §71, x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx právo klást xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a znalcům. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx odmítnout xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx za stejných xxxxxxxx jako svědek. Xxxxxxx orgán xxxx xxxxx xxxxx o xxxxx nevypovídat a x zákazu xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx svědka, xxxxx xx osobou xxxxxx 15 let, xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; správní xxxxx xxx výslechu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx přítomni xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxx-xx jejich xxxxxxxxxx xx xxxx práv xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx správní orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xx zřetelem na xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx duševního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x správnému xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 15 xxx, lze xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx.

§83

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx povinnosti, která xx mohla xxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx vyhýbat xxxxxxxxxx xx přestupek xxxx xxxxxx správního trestu xxxx bude xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx xxxxxxx škody anebo xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Záruku za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxx x přestupku.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uložení xxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xx obviněnému.

(3) Záruku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uložit též xxxxxxxx, popřípadě příkazovým xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti.

§84

Xxxxxxx, zánik x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zakáže xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, pokud xx xxxxxxx podezření, že xx xx právnická xxxxx mohla xxxx xxxxxxx xxxxxxx potrestání xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx xx xx xxxxx xxxxxx uspokojení xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo nároku xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx založena xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxx xxxx založena xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx účel, xxx xxxxx byla xxxxxxxx nebo zřízena, xxxxx se na xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxx založena xxxx xxxxxxx xx xxxx neurčitou.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx zrušení, xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx zákaz, xxxxxxx-xx xxxxxx pro jeho xxxxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx prvním xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a x xxxx xxxxxxx uvědomí xxxxx veřejné xxxx xxxx osobu, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rejstřík, registr xxxx evidenci právnických xxxx. Orgán xxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx veřejný xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx rejstříku, registru xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx její výmaz, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvědomil x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, obviněná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nezanikne xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(6) Přeměnou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, převod xxxxx xx společníka, xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx do zahraničí.

§85

Přerušení řízení

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tehdy, xxxx-xx x téže xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxx smysl řízení xxx přechodnou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx xxxxx může usnesením xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení, přičemž xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx v xxxxxx x přestupku, xx bezvýznamný xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§86

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastaví xxxxxx, xxxxxxxx

x) skutek, x xxxx xx xxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx,

x) skutek nespáchal xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, x němž se xxxx řízení, nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) obviněný xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx skutku nedovršil xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) obviněný xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxx,

x) x totožném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx x §77 xxxx. 2,

k) xxxxxxxx zemřel xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxx rozhodnuto xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx považovat xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zjistí, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku x xxxxx xxxxxxx xxxxx dán, nebo

n) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx souhlas xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Usnesení x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), x), x), x), x), x), x) a x) xx pouze xxxxxxxxx do xxxxx.

(3) Xxxxx bylo řízení xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx e), xxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx jiného xxxxxx xxxx mezinárodního xxxxx x xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 4 xxxx 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x přestupku usnesením xxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx trestní xxxxxx. Xxxxxx lze po xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x tomto skutku xxxxx xxxxxxx, ledaže xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo že xxxxxx xx trestným xxxxx, xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx zastaveno, xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx odstoupeno xx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Správní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx přestupek uložit, xx xxxxxxxxxxx vedle xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx skutek v xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. f), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxx zjistil.

§87

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx schválí xxxxxx x narovnání, kterou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxx vyřízení xxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, jakou xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem a xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx skutek, xxx xxxxx je xxxxxx, xxxxxx-xx důvodné xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx, vážně x určitě,

c) obviněný xxxxxxx poškozenému xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xxxxxxxx složil na xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx určenou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, výši xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pokuty, xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Správní xxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx obviněného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx, zda xxxxxx x xxxxxxxxx mezi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zda xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Obviněného xxxxxxxx xxxxx x právních xxxxxxxxxx schválení xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxx pouze xxxx, xxxx, obec, xxxxxx xxxx, státní xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, spolek, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, veřejná xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx svazek xxxx.

(5) Xxxxxx mocí rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

§88

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxx xx podezřelý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, projednají xx xx společném xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx skutková xxxxxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a k xxxxxx projednání xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx neprojedná xxxxxxxxx, který byl xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx více přestupků, xxxxx spolu souvisejí, xxxxxxx xxxxxxxx podstata xx týká xxxxxxxx xxxxxxxx povinností vyskytujících xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, projednají xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, hospodárnosti x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx mladistvý xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx dopustili xxxx xxxxxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxx a k xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušný xxx správní orgán, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx řízení, jestliže xx to xxxxxxxx x xxxxxxxx zjištění xxxxx věci x xxxx to xx xxxx xxxxxxxxxxx podezřelého.

(5) X xxxxxxxxx řízení xxxx z jiného xxxxxxxxxx důvodu lze xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§89

Řízení x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xxxxx takový xxxxx xxxxxxxxx uplatnil x xxxxxx o xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx byla spolehlivě xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nepřizná x xxxxxx xx s xxxx nárokem na xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx postupuje rovněž x případě, kdy xx xxxxxxxxxx škody xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx.

(3) Xxxxxxx škody xxx xxxxxxx xxx xxxxx x části xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx orgán nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx škoda xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx poškozený xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx opožděně, správní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku.

(6) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5.

§90

Xxxxxx

(1) Správní orgán xxxx x přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Příkazem xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokuty, xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx hodnoty.

(2) Příkazem xxxxx xxxxxxxxxx

x) v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním přestupku,

b) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxx

x) xx-xx xxx uložen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukládaného xxxxxxxx xx xxxxx, nebo xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nelze xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mu byly xxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx správní xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx kvalifikaci xxxxxx.

§91

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx pokutu, pokud xxxxxxx domluva a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavem věci, x xxxxxx kvalifikací xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx a s xxxxxxx příkazového xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx pokutu xxxxxxx 10&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx na místě xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2&xxxx;500 Xx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx příkazem xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx

x) orgán Policie Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pořádku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx proti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx proti občanskému xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) orgán Xxxxxxxx policie xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xx úseku všeobecné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x němu došlo xx xxxxx státní xxxxxx v působnosti Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx proti veřejnému xxxxxxx, proti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx majetku, jde-li x xxxxxxxxx osoby xxxxx §3 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správě, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx,

x) orgán xxxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxx pořádku xx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, dopustil-li xx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na svém xxxxxxxxxx xxxx podnikatel xx xxxxx prostorách, x

x) strážník xxxxxx xxxxxxx xx přestupek, xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx obce, xx přestupek proti xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx porušením xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stáním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo jejím xxxxx, xxxxx xxx xxxxx nařízení xxxx xxxxxx ke xxxxx xxx xx cenu xxxxxxxxx x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§92

Xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx příkazem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nemůže-li xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xx xxxxx xxxxxx, xxxx se mu xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nezaplacenou x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x lhůtě xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx bloku se xxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obviněného, xxxxx xx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x název xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, bylo-li xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx, xx-xx hlášený xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sídla xxxxxxxxxx, xx-xx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxx nemovitý majetek, xxxx adresa xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v případě, xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xx xxxxx zjistit x xx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx obviněného xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx,

x) popis xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutkových xxxxxxxx,

x) právní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, na xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx pokuty xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxx xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) poučení, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Správní orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx příslušného xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx kraje nebo xxxxxxxx obce, x xx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx-xx xxxxx do xxxxxxxx kraje xxxx xx xxxxxxxx obce. Xxxxxxxxx bloky xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§93

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přestupku

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přestupku, kterým xx obviněný xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx podle správního xxxx uvede

a) popis xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) forma xxxxxxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) druh a xxxxxx xxxxxxxxx trestu, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx správního xxxxxx, x upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x mimořádném xxxxxxx xxxxxx pokuty,

f) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx opatření učiněného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx doby zákazu xxxxxxxx,

x) výrok x xxxxxxx ochranného xxxxxxxx,

x) xxxxx x nároku xx náhradu xxxxx xxxx nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o přestupku, xxxxxx je obviněný xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx skutek xxxxxxxx, x

x) xxxx x xxx, že osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx právním nástupcem xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx přestupku, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxx podnikající xxxxxxx osoby, xxxxx xx dopustila xxxxxxxxx.

(3) Xx výrokové xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) popis xxxxxx x označením místa, xxxx x xxxxxxx xxxx spáchání,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) forma xxxxxxxx u obviněného, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) výrok x xxxxxxxxx dohody o xxxxxxxxx,

x) obsah xxxxxx x narovnání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx částky xxxxxx x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx příjemce,

g) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxx x xxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx dopustila xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti zemřelé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se dopustila xxxxxxxxx.

§94

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx správní orgán xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXX ŘÍZENÍ

§95

Náhrada xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, povinnost nahradit xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nákladů řízení, xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bylo-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx přizná xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx jejich xxxxx x xxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx přizná xxxx obviněnému náhradu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXXX

§96

Xxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxx

(1) Proti xxxxxxxxxx x přestupku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x plném xxxxxxx,

x) poškozený pouze xxxxx výroku x xxxxxx na náhradu xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx spojených x uplatněním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xx prospěch mladistvého xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx x xxxx, x správním xxxxxx, x xxxxxxxxx opatření, x xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x náhradě xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx odvolat xxxxx xxxxx výroku x xxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx může xxxxxxx ten, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§97

Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvádět xxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy. Xxxxxxx účastníci, orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x zákonný zástupce x xxxxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxx x osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx má x řízení xxxxx xxxxx §71, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx odkladný xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu nastal xxxxxxx x xxxxxx xxx zastavení xxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxx orgán, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x odvolání xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§98

Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přezkoumává xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx výrok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo výrok x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxxxxxx obviněného.

(3) Xxxxx důvod, xxx xxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxx xxxxxx účastníkovi xxxxxx, xxxxxxxx odvolací xxxxxxx xxxxx též x xxxx xxxxxxxx.

HLAVA X

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§99

Xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

(2) Správní orgán xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neuhradí xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxx nevydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx pachatele na xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx správní xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx uloží xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přestupků vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx").

§100

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x kterém xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxx, že xx nestal, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, spáchání xxxxxx xx nepodařilo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx narovnání, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx trestního xxxxxxx mladistvého.

(2) Přezkumné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx

x) xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx x xxxxxx xxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) nejpozději xx 3 let xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxx, xx se xxxxxx xxxxxx, skutek xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx schválení narovnání, xxxx podmíněně odloženo xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 nelze xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx.

§101

Přezkum xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx zahájit xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx.

(2) Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx nelze zahájit, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx požádal, x to ve xxxxx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx.

§102

Xxxxxxx úhrady pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, uložena xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx exekuce, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx, pak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§103

Výkon xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Projednáváním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rady obce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxx xxxxxxxxx xx ten ústřední xxxxxxx úřad, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státní správy, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx kraje.

§104

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může

a) nařídit, xxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx zahájeno, xxx xx x xxx nepokračovalo,

b) odpustit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zbytek, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv.

§105

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxx uzavřít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přenosu xxxxxxxxxxxx x projednávání xxxxxxxxx pouze x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx s pověřeným xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxx správním xxxxxx xx obec nachází. Xxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušnost x xxxxxxxxxxxx přestupků.

§106

Xxxxxxxx přestupků

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx příslušný x projednání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xx po xxxxxxxx řízení o xxxxxxx přestupku xxxx xxxx vydáním příkazu, xx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx x evidence xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podezřelého x přestupku.

§107

Xxxxxx při zápisu xx evidence přestupků

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Rejstřík xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx obecní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx obecní xxxx; x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx statutárních městech xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pracovních xxx xxx dne uložení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provede xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx. Záznam xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx xxxxxx příkazem xx xxxxx.

§108

Námitkové xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxx, že xxxxx xxxxxx x xx x evidenci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, může xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, který zápis xxxxxxx, námitku.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, který xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxx x xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx, x xxx vyrozumí; jinak xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§109

§109 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§110

§110 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 417/2021 Sb.

§111

Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxx osobu

(1) Úřední xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx vedoucím správního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxx x Ministerstva xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx nebo bezpečnostně xxxxxx studia xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice; zajištěním xxxxxxx může Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřit xxx xxxxxxxx xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nejpozději xx 18 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx přestupek xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx vedoucí jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 prokazuje xxxxxxxxx úřední osoba xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Obsahem zkoušky xx ověření znalostí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx.

(5) Nevyhoví-li uchazeč x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx opakovat. Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx vykonat nejdříve xx 60 dnů x xxxxxxxxxx xx 120 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxx a náležitosti xxxxxxxxx x vykonání xxxxxxx.

§112

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx a dosavadní xxxx xxxxxxx delikty, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx deliktů, xx posoudí podle xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x jednání zakládajícímu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xx je xxx pachatele xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 325/2020 Sb.

(3) Xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx dosavadní xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx delikty xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Zahájená xxxxxx x xxxxxxxxx x dosavadním xxxxx xxxxxxxx deliktu, s xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx jiném správním xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dosavadních xxxxxxxx xx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx němž xx xxxxxx vydáván na xxxxx.

(7) Xx komise x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(9) Xx 31. prosince 2023 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx také xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §111; předseda xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním programu xxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx studia xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx úřední osoby xxxxxxxxx xxxx úřední xxxxx , xxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxx.

§113

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.

2. Zákon č. 165/1990 Sb., x udělování xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx, xxxxxxx projednávání xxxxx xx působnosti xxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xx. X zákona č. 67/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, zákon Xxxxx národní rady x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, x zákon Xxxxx národní rady x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx.

4. Xx. XX zákona č. 290/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.

5. Xx. X xxxxxx č. 82/1995 Sb., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 528/1990 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxx xxxx xxxxxx č. 237/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx právu příbuzných x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx č. 279/1995 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 367/1990 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Část xxxx xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).

9. Zákon č. 112/1998 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx).

11. Část xxxxx xxxxxx č. 360/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

12. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

13. Xxxx xxxxxx zákona č. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

14. Část sedmnáctá xxxxxx č. 132/2000 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Xxxxx.

15. Xxxx xxxx zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

16. Xxxx xxxx xxxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx).

17. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 370/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Část xxxxx zákona č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

19. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx).

20. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 265/2001 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx.

21. Xxxx druhá xxxxxx č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů.

22. Xxxx xxxxx zákona č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x kanalizacích pro xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x kanalizacích).

23. Xxxx druhá zákona č. 312/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x státních xxxxxxxxx).

24. Xxxx xxxx xxxxxx č. 6/2002 Sb., o soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x soudech x xxxxxxxx).

25. Xxxx xxxxx zákona č. 62/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 78/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 90/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 107/1999 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

27. Xxxx třetí xxxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic).

28. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 259/2002 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 84/1990 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 175/1990 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx.

29. Xxxx třetí xxxxxx č. 311/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxx čtyřicátá osmá xxxxxx č. 320/2002 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

31. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 218/2003 Sb., x odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx).

32. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 274/2003 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

33. Xxxx xxxx zákona č. 362/2003 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

34. Část xxxxx xxxxxx č. 47/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 168/1999 Sb., x pojištění odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 436/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanosti.

36. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

37. Část xxxxx xxxxxx č. 559/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38. Xxxx xxxxx zákona č. 586/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povinnosti a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx).

39. Část xxxxx xxxxxx č. 95/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx službách), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

40. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx látkami x x změně souvisejících xxxxxx.

41. Xxxx třetí xxxxxx č. 392/2005 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony.

42. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 411/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

43. Část xxxxxxxx zákona č. 57/2006 Sb., x změně xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx trhem.

44. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx potřebu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

45. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 80/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., o pozemních xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

47. Xxxx pátá xxxxxx č. 134/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

48. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 181/2006 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 266/1994 Xx., x dráhách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 213/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 352/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, x xxxxx x. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 216/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

51. Xxxx pátá xxxxxx č. 225/2006 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

52. Xxxx xxxx zákona č. 226/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

53. Část xxxxx xxxxxx č. 215/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

54. Xxxxx č. 344/2007 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55. Xxxx xxxxx zákona č. 376/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

56. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 129/2008 Sb., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

57. Xxxx xxxxx zákona č. 274/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

58. Xxxx druhá xxxxxx č. 309/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

59. Xxxx šestá xxxxxx č. 314/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 7/2002 Sb., x xxxxxx ve věcech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 349/1999 Xx., x Xxxxxxxx ochránci xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/1993 Xx., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60. Xxxx druhá xxxxxx č. 484/2008 Sb., kterým xx mění zákon x. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Sb., x xxxxxx x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x zbraních), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

61. Xxxx xxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

62. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 52/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

63. Xxxx xxxx xxxxxx č. 306/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

64. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 346/2009 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 100/2004 Sb., x xxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx regulováním obchodu x xxxx x xxxxxxx opatřeních k xxxxxxx xxxxxx druhů x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 388/1991 Xx., x Xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

65. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 150/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66. Xxxx šestá xxxxxx č. 199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

67. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 133/2011 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx.

68. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 366/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

69. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 142/2012 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70. Xxxx xxxxx zákona č. 237/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x rybářství), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

71. Xxxx xxxxxx zákona č. 390/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony.

72. Část xxxxx zákona č. 494/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 306/2009 Xx., a některé xxxxx zákony.

73. Část xxxxx xxxxxx č. 102/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1994 Xx., x silniční xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

74. Xxxx druhá xxxxxx č. 300/2013 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxx).

75. Část xxxx xxxxxx č. 306/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

76. Část xxxxx xxxxxx č. 308/2013 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x povinném xxxxxxx xxxx.

77. Část xxxxx xxxxxx č. 204/2015 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx.

78. Xxxxxxxx č. 231/1996 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx.

79. Vyhláška č. 340/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 231/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dopustil xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 173/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 250/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx x přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

3. Lhůta podle §111 xxxx. 2 xxxxxx x. 250/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřední xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x přestupku xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxx §110 xxxxxx x. 250/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx 2020.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 417/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 250/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

173/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/93 Sb., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2018

285/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x nich, xx znění zákona x. 173/2018 Xx., x xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

277/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

54/2020 Xx., xxxxx XX ze xxx 4.2.2020 xx. xx. Xx. XX 15/19 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §112 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx

x xxxxxxxxx xx 26.2.2020

325/2020 Xx., xxxxx XX soudu ze xxx 16.6.2020 xx. xx. Xx. XX 4/20 ve xxxx xxxxxx xx zrušení §112 xxxx. 2 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 4.2.2020 sp. xx. Xx. ÚS 15/19 vyhlášeného pod x. 54/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 22.7.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

417/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

177/2022 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x tvorbě právních xxxxxxxx vyhlašovaných xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

349/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

427/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

a oprava xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX v částce x. 1/2017 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.