Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.07.2020 do 31.12.2021.


Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

250/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Časová působnost §2

Územní působnost §3

Osobní působnost §4

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADY ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPEK

HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO FYZICKOU OSOBU, PRÁVNICKOU OSOBU A PODNIKAJÍCÍ FYZICKOU OSOBU

Přestupek §5

Pokus přestupku §6

Pokračování v přestupku §7

Trvající přestupek §8

Hromadný přestupek §9

Opomenutí §10

Spolupachatel §11

Zvláštní subjekt přestupku §12

HLAVA II - ODPOVĚDNOST FYZICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Fyzická osoba jako pachatel §13

Odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka fyzické osoby §14

Zavinění §15

Omyl skutkový §16

Omyl právní §17

Věk §18

Nepříčetnost §19

HLAVA III - ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Právnická osoba jako pachatel §20

Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek §21

HLAVA IV - ODPOVĚDNOST PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY ZA PŘESTUPEK

Podnikající fyzická osoba jako pachatel §22

Posuzování odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek §23

HLAVA V - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST

Krajní nouze §24

Nutná obrana §25

Svolení poškozeného §26

Přípustné riziko §27

Oprávněné použití zbraně §28

HLAVA VI - ZÁNIK ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPEK A ODPOVĚDNOST PRÁVNÍHO NÁSTUPCE

Díl 1 - Zánik odpovědnosti za přestupek

Důvody zániku odpovědnosti za přestupek §29

Délka promlčecí doby §30

Běh promlčecí doby §31

Stavení a přerušení promlčecí doby §32

Díl 2 - Odpovědnost právního nástupce za přestupek

Přechod odpovědnosti právnické osoby za přestupek §33

Přechod odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek §34

HLAVA VII - SPRÁVNÍ TRESTY A JEJICH UKLÁDÁNÍ

Díl 1 - Druhy správních trestů a obecné zásady pro jejich ukládání

Druhy správních trestů §35

Ukládání správních trestů §36

Určení druhu a výměry správního trestu §37

Povaha a závažnost přestupku §38

Polehčující okolnosti §39

Přitěžující okolnosti §40

Ukládání správních trestů za více přestupků §41

Podmíněné upuštění od uložení správního trestu §42

Upuštění od uložení správního trestu §43

Mimořádné snížení výměry pokuty §44

Díl 2 - Jednotlivé správní tresty a jejich výkon

Napomenutí §45

Pokuta §46

Zákaz činnosti §47

Propadnutí věci §48

Propadnutí náhradní hodnoty §49

Zveřejnění rozhodnutí o přestupku §50

HLAVA VIII - OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Druhy ochranných opatření §51

Omezující opatření §52

Zabrání věci §53

Zabrání náhradní hodnoty §54

HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O MLADISTVÝCH

Mladistvý §55

Ukládání správního trestu mladistvému §56

Pokuta §57

Zákaz činnosti §58

Upuštění od uložení správního trestu §59

ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

HLAVA I - PŘÍSLUŠNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A ZMĚNY PŘÍSLUŠNOSTI

Věcná příslušnost §60

Komise pro projednávání přestupků §61

Místní příslušnost §62

Vyloučení z projednávání a rozhodování věci §63

Předání věci §64

HLAVA II - PRÁVNÍ STYK S CIZINOU

Uskutečňování právního styku s cizinou §65

HLAVA III - DORUČOVÁNÍ

Doručování veřejnou vyhláškou §66

Doručování zmocněnci §67

HLAVA IV - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DALŠÍ OSOBY VYSTUPUJÍCÍ V ŘÍZENÍ A ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Účastníci řízení §68

Obviněný §69

Poškozený §70

Osoba přímo postižená spácháním přestupku §71

Zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí §72

HLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

Oznamování přestupku §73

Oznamování přestupku orgánem policie ve zvláštních případech §74

Součinnost §75

Odložení věci §76

HLAVA VI - POSTUP V ŘÍZENÍ

Díl 1 - Zahájení řízení

Překážky řízení §77

Zahájení řízení z moci úřední §78

Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku §79

Díl 2 - Průběh řízení

Ústní jednání §80

Řízení navazující na kontrolu §81

Dokazování §82

Záruka za splnění povinnosti §83

Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby §84

Přerušení řízení §85

Zastavení řízení §86

Narovnání §87

Díl 3 - Zvláštní druhy řízení

Společné řízení §88

Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení §89

Příkaz §90

Ukládání pokuty příkazem na místě §91

Příkaz na místě a příkazový blok §92

HLAVA VII - ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU

Výroková část rozhodnutí o přestupku §93

Lhůta pro vydání rozhodnutí §94

HLAVA VIII - NÁKLADY ŘÍZENÍ

Náhrada nákladů řízení §95

HLAVA IX - ŘÍZENÍ O ODVOLÁNÍ

Osoby oprávněné podat odvolání §96

Odvolání a postup správního orgánu prvního stupně §97

Řízení u odvolacího správního orgánu §98

HLAVA X - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PO PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU

Nové rozhodnutí §99

Přezkumné řízení §100

Přezkum příkazu na místě §101

Přechod úhrady pokuty na právního nástupce §102

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výkon působnosti §103

Amnestie §104

Přenos příslušnosti na základě veřejnoprávní smlouvy §105

Evidence přestupků §106

Postup při zápisu do evidence přestupků §107

Námitkové řízení §108

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy §109

Přehled přestupků §110

Požadavky na oprávněnou úřední osobu §111

Přechodná ustanovení §112

Zrušovací ustanovení §113

Účinnost §114

č. 173/2018 Sb. - Čl. III

Nález Ústavního soudu - č. 54/2020 Sb.; č. 325/2020 Sb.

INFORMACE

250

XXXXX

xx dne 12. xxxxxxxx 2016

o odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx správních xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx.

§2

Časová xxxxxxxxx

(1) Odpovědnost xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx přestupku; podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx přestupku (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx spáchán x xxxx, xxx xxxxxxxx konal nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx měl xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxx, použije se xxxxx, který xx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Jestliže xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

x) pokračujícího xxxxxxxxx, použije se xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx x poslednímu xxxxxxx xxxxx,

x) hromadného xxxxxxxxx, xxxxxxx xx zákon xxxxxx x době, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx útoku, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použije xx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx k odstranění xxxxxxxxxxxxx stavu.

(5) Při xxxxxxxxxx změnách xxxxxx, xxxxx je účinný xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je přestupek xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxx v době, xxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx účinného x xxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x cizině, xxxx

x) x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx chráněného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zcela xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx právního řádu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, anebo právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx i mimo xxxxx České republiky,

b) xxxxxxxx spáchal xxxxxxxxx xxxxx majetku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx projednáno x xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.

§4

Osobní působnost

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a imunit xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xxxxx xx dopustila xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přestupek xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osoba, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, se stala xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, s xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx poslancem, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx zákonů. Xxxxx xxxxxx zákona xx dále xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, pokud nepožádají xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku v xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx během xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx b), jeho xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx orgán po xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xx osobou xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx b), vyrozumí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 5 xxxx vydáním xxxxxxxxxx xx věci v xxxxxx stupni.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADY XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX OSOBU X PODNIKAJÍCÍ XXXXXXXX XXXXX

§5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiprávní xxx, xxxxx xx v xxxxxx xx přestupek xxxxxxxx označen x xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx.

§6

Pokus xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přestupku x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nedošlo.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přestupku, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx za xxxxx přestupku xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx vzniklo xxxxx xxxxxxxxxx zákonem; xxx xxxx dotčena odpovědnost xxxxxxxxx xx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx jednáním xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx v přestupku

Pokračováním x xxxxxxxxx se xxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vedené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx spojeny xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, blízkou souvislostí xxxxxxx x souvislostí x předmětu xxxxx.

§8

Trvající xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx znakem xx xxxxxxx xxxxxxxxx spočívající xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx protiprávního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přestupek, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vznik xxxxxxxxxxxx xx přestupek xxxx útoků xxxxxxxxx xxxxxxxxx záměrem.

§10

Opomenutí

Jednáním xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx konat xxxx xxxxxxxxx-xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednání xxxx x xxxxx xxx x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx pokus xxxxxxx xxxxxxxx společným xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx spáchala xxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxxx alespoň xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, odpovídá xxxxx x xxxx, xxxx xx přestupek xxxxxxxx sama.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxx přestupku

Jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pachatele, xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx, kdo požadovanou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xx, x xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

HLAVA II

ODPOVĚDNOST FYZICKÉ XXXXX XX XXXXXXXXX

§13

Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx užila xxxx xxxxxxx osoby, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx jednáním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx krajní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávnost.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, která ke xxxxxxxx xxxxxxxxx užila xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (pomocník),

jde-li x xxxxxxxx přestupek xxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx.

§14

Odpovědnost xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx fyzická xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxx xxx-xx xxxxxx xx tuto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx přestupek xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§15

Xxxxxxxx

(1) X odpovědnosti xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Přestupek xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) věděl, xx svým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx nebo ohrozí, x tím xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pachatel

a) xxxxx, xx xxxx jednáním xxxx porušit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spoléhal xx xx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx neohrozí, nebo

b) xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx poměrům xxxxx xxx x xxxx.

§16

Omyl xxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ani nepředpokládá xxxx možnou xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx činu mylně xxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, xxxxx by naplňovaly xxxxx xxxxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx, bude potrestán xxx xx tento xxxxxxxx přestupek, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti.

(3) Xxx xxx spáchání xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxx znaky přísnějšího xxxxxxxxx přestupku, xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přestupku, xx-xx xxxxxxx.

(4) Xxx xxx xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx.

§17

Xxxx právní

(1) Kdo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, že jeho xxx xx protiprávní, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx vyvarovat.

(2) Xxxxx bylo xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x příslušnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu rozpoznat xxx zřejmých xxxxxx.

§18

Věk

Za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svého xxxx.

§19

Xxxxxxxxxxxx

Xx přestupek xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx duševní xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx jednání xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx se xxxx nezbavuje xxx, xxx se xx xxxxx nepříčetnosti xxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx látkou xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx chování.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX PRÁVNICKÉ XXXXX XX XXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxx jako pachatel

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, x xx xxx xxxxxxxx právnické xxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx x činností xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx organizační složce xxxx jinému útvaru, xxxxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) statutární xxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx plní úkoly xxxxxxxxx osoby,

e) fyzická xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, která xx právnickou xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vlastnost, způsobilost xxxx postavení xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx osoby, která xx za xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx i xxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx osoby, která xx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vznikla, xxx soud rozhodl x neplatnosti právnické xxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, neplatné xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, která ke xxxxxxxx xxxxxxxxx užila xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxx, která xx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx přičitatelné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx nejsou xx přestupek xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, jejíž jednání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zjišťovat xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx tehdy, xx-xx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx právnické xxxxx.

(7) Odpovědností právnické xxxxx xx přestupek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx přestupek.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinná xxxx potřebná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby za xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, jejíž jednání xx přičitatelné právnické xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx přestupku.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX PODNIKAJÍCÍ XXXXXXX XXXXX ZA XXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x podnikající xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xx přestupek xxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxxxxx xx přičitatelné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x která xxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx ke xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx přičitatelné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx souvislosti x ním xxxxx xx prospěchu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx porušila xxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(3) Za xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, se za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx plní úkoly xxxxxxxxxxx fyzické osoby,

c) xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx, nebo

d) fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxx, jestliže podnikající xxxxxxx xxxxx výsledku xxxxxxxx jednání xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 a 21, x xxxxxxxx §20 xxxx. 1 x 2 x odst. 4 písm. x) x b).

(2) Přestane-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX VYLUČUJÍCÍ XXXXXXXXXXXXX

§24

Xxxxxx nouze

(1) Čin xxxxx trestný jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx bylo xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx odvrátit xxxxx xxxx následek xxxxx xxxxxxxxxx způsobený xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ještě xxxxxxxxxx xxx xxx, který xxxxxx, anebo xxx-xx xxx, komu xxxxxxxxx xxxxxxx, povinen xx xxxxxx.

§25

Nutná xxxxxx

(1) Xxx xxxxx trestný xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx, byla-li xxxx xxxxxx zcela xxxxxx nepřiměřená způsobu xxxxx.

§26

Svolení poškozeného

(1) Čin xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx není přestupkem, xxxxxxxx xxxxx jedná xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zájmy, x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx trestný jako xxxxxxxxx dobrovolně, určitě, xxxxx x xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx po xxxxxxxx xxxx, o xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxx, xx tento souhlas xxxxx xxxxxxx vzhledem x okolnostem xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k lékařským xxxxxxxx, které xxxx x době xxxx x souladu x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lékařské xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx.

§27

Přípustné riziko

(1) Čin xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které měl x xxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx postupu, xxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxx nebo xxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx společensky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxxx.

(2) O přípustné xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 ohrozí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx by k xx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, k němuž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 směřuje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, veřejnému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx mravům.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, kdo použije xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx

§29

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx osoby,

c) zánikem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30

Xxxxx promlčecí xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) 1 xxx, xxxx

x) 3 xxxx, jde-li x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jejíž horní xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Kč.

§31

Xxx xxxxxxxxx doby

(1) Xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx spáchání xxxxxxxxx; dnem spáchání xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxx x ukončení jednání, xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx účinek, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx nastal.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) x pokračujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x hromadného xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) x xxxxxxxxxx přestupku dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx došlo k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, běží xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§32

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) po xxxxxx se xxx xxxxxx skutek xxxxx xxxxxxx řízení,

b) xx xxxxxx xxxx xxxxxx x přestupku přerušeno xxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, přičemž správní xxxxx, xxxxx lze xxxxxx x řízení x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vedle trestu, xxxxx by bylo xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xx x xxxx xxxxx soudní xxxxxx xxxxxxx,

x) po xxxxxx trvalo podmíněné xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx o přestupku,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx uznán xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx promlčecí xxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 3 xxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

§33

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přestupek

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx za přestupek xxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx sám.

§34

Xxxxxxx odpovědnosti podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Odpovědnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx smrti xx osobu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx x podnikatelské xxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x nich, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX TRESTY X XXXXXX XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx správních trestů x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) pokuty,

c) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx náhradní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxx správních xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spolu s xxxxxxx.

§37

Xxxxxx druhu x xxxxxx xxxxxxxxx trestu

Při xxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xx přihlédne xxxxxxx

x) k povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx, že x některém x xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx jedním xxxxxxx nebo více xxxxxx, xxxxxx rozhodnuto xx xxxxxxxxx řízení,

c) x přitěžujícím a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xx xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx přiblížilo k xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, pro xxxxx x xxxx xxxxxxxx nedošlo,

e) x xxxxxxxxxxxxxx x tomu, xxxxx měrou xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx,

x) x fyzické xxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxx x přestupku,

g) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx její činnosti,

h) x právního xxxxxxxx x xxxx, x xxxxx rozsahu na xxx přešly xxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx spáchán,

i) x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx x části xxxxxxx, xxxx xxx přestupek xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zákona, xxxxx xx přestupek stanovil xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zákon, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§38

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x závažnost xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrožen,

b) významem x xxxxxxxx následku xxxxxxxxx,

x) způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx,

x) u fyzické xxxxx též xxxxxx x xxxxx jejího xxxxxxxx, xxxxxxxxx pohnutkou, xx-xx tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pachatele,

g) xxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx k xxxxxxxxxxx okolnosti xx xxxxxxxxx zejména k xxxx, že pachatel

a) xxxxxxx přestupek xx xxxx blízkém věku xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx přestupek, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx krajní xxxxx, xxxx překročil xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávnost,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přestupku nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu a xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx napomáhal, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx hrozby nebo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx podřízenosti xxxx xxxxxxxxxx na jiném.

§40

Xxxxxxxxxxx okolnosti

Jako x xxxxxxxxxxx okolnosti se xxxxxxxxx zejména k xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx přestupek xxx, xx využil něčí xxxxxxxxxxxx, podřízenosti nebo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx více xxxxxxxxx,

x) spáchal přestupek xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ke xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxxxx, postavení xxxx xxxxxx,

x) spáchal přestupek xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx dítěti, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx.

§41

Ukládání xxxxxxxxx trestů xx xxxx přestupků

(1) Xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx trest xxxxx xxxxxxxxxx vztahujícího xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestný. Xxxx-xx xxxxx hranice xxxxx xxxxx xxxxxx, uloží xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vztahujícího xx xx přestupek xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x to xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty xx přestupek nejpřísněji xxxxxxx se xxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxx však do xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxx x xxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přestupků.

§42

Podmíněné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podmíněně xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx újma (dále xxx "xxxxx"), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obohatil, x xxxxx xxxxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pachateli xxxxx, aby ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx způsobil, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx pachatel xx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx přestupkem anebo xxx neučiní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx trest xx xx xxxxx.

§43

Xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dvou nebo xxxx přestupcích xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx trest xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx za odpovídající xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ve společném xxxxxx.

(2) Od xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§44

Mimořádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx x částce xxxxx, xxx xx xxxxxxx stanovená dolní xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, že x tak xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx pokuta xxxxxxxx xx xxxxx přestupku,

c) xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxx xx xxxx vzhledem x xxxxxxx pachatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxx přestupek, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx byly zcela xxxxxxxx podmínky nutné xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx pokuty mimořádně xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx alespoň xx xxxx jedné xxxxxx xxxxx hranice xxxxx pokuty stanovené xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§45

Xxxxxxxxxx

Xxx ukládání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx upozorní xxxxxxxxx xx důsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx x v xxxxxxxx dopouštěl xxxxxxxxx xxxxxxx.

§46

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(2) Pokuta je xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, pokud správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§47

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxx, ke xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pachatel vykonává x xxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobném xxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxx xxxxxx této xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xx.

(2) Xxxxx činnosti xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx zákonem, a xxxxxxx xx xxxx xxx stanovenou. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxx uložit xxxxxxx xx 3 xxxx.

(3) Xx doby zákazu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx učiněného x souvislosti s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby, na xxx xxx uložen xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx uložil, xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx potřebný.

(5) Byla-li xxxxx xx zákazem xxxxxxxx uložena xxx xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx uhrazena xxxxx xxxxxx, xxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx upustit, xxxxx xxxxxxxx neprokáže, že xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx uhradil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx ukládá.

§48

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, jde-li o xxx,

x) xxxxx xxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx nebo určena,

b) xxxxxx pachatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx za xxx, xxxx

x) kterou pachatel, xxx i xxx xxxxxx, xxxxx xx xxx uvedenou xxx xxxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx xxxx uvedené xxx písmenem b) xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Propadnutí xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Propadnutí věci xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx se nepřihlíží.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§49

Propadnutí náhradní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx věc, xxxxx by mohla xxx prohlášena xx xxxxxxxxx, před uložením xxxxxxxxxx věci xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věci.

(2) Vlastníkem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stává xxxx.

§50

Zveřejnění rozhodnutí o xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osobě, xxxxxxx-xx xxx zákon. Xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx trestu dbá xxxxxxx xxxxx xx xx, xxx zásah xx xxxxxxxx pachatele xxx přiměřený povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx nabytí právní xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, kterým xx ukládá xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx níž xx xxxxxxxxxx zveřejní. Xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxxx než 2 xxxxxx x xxxxx xxx 6 xxxxxx a počíná xxxxx dnem nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx desce správního xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx a xxxxxxx po xxxx 2 měsíců.

(5) Zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx sdělovacím xxxxxxxxxx, xxxxx určí xxxxxxx xxxxx, zajistí xxxxxxx orgán xx xxxxxxx pachatele.

(6) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx; xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxxxxx každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ruší, x to na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx způsobem, jakým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Obsahem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci jiné xxxxx než xxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX OPATŘENÍ

§51

Druhy xxxxxxxxxx opatření

Ochranná xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) zabrání xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx určená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místa, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx akce, popřípadě x xxxxxxxxxx zdržet xx styku s xxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x povinnosti xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvládání xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Omezující xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx přestupku a xxxxxxx poměrům pachatele; xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx. Xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx x účinky xxx mimo správní xxxxx správního xxxxxx, xxxxx je xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx je xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinky pouze x jeho xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx též xxxx xxxxxxx obvod xxxxxxxxx orgánu, který xx xxxxxx, dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx správním xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x dále správní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ten, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložil x v jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mimo xxxx xxxxxxx obvod, x xxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx opatření účinky.

(6) Xxxxxxxxx opatření spočívající x povinnosti podrobit xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx agrese xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx osobě, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx násilí x xxxxxx xxxx partnerském xxxxxx. Xxx ukládání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x pachatelem xxxxxxx xxxxxxxxx typ xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx provádění xxx, xxx xxxxxxxxxxx výchovné x xxxxxxxxxxx působení xx xxxxxxxxx a xxxxxxx odpovídal xxxx xxxxxxxxxxxxx potřebám. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx správní orgán xxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx chování písemnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx.

§53

Zabrání věci

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §48 xxxx. 1, lze xxxxxxxxxx, xx se xxxxxx věc zabírá, xxxxxxxx

x) do 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx vyšel xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pachateli, proti xxxxx xxxxx vést xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx trest,

c) xxxxxx xxxxxxxxx, u něhož xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx upuštěno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo mu xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx není xxxx,

x jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx obecný xxxxx.

(2) Bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nikoli xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zabrané xxxx xx xxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 let.

§54

Zabrání xxxxxxxx hodnoty

(1) Xxxxxxxx ten, komu xxxxxx věc, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jinak xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx výše, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Vlastníkem xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xx xxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXXX

§55

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx je xxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

§56

Ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x k xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx ohrožen.

§57

Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx u xxxxxxxxxxx snižuje na xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxx přesahovat xxxxxx 5&xxxx;000 Xx; to xxxxxxx, xx-xx mladistvý xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx.

§58

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx povolání.

(2) Xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.

§59

Xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx trestu

Od uložení xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx přestupku x k dosavadnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx důvodně očekávat, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx lépe xxx xxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX O XXXXXXXXXXX

XXXXX I

PŘÍSLUŠNOST XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX

§60

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx orgánem příslušným x xxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) proti xxxxxxx x xxxxxx samosprávě,

b) xxxxx veřejnému xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx.

§61

Komise pro projednávání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx státní správě, xxxxxxxxx proti xxxxxxx x xxxxxx samosprávě, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přestupky xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx zřízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obecního xxxxx.

(2) Xxxxxxxx jmenuje x odvolává předsedu xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §111.

(3) Xxxxxx má lichý xxxxx xxxxx.

§62

Místní příslušnost

(1) X xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo byl-li xxxxxxxxx spáchán x xxxxxx a podezřelý x přestupku xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osobou xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx xxxxxx podezřelý x přestupku xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx z přestupku xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx České republiky xxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx nemovitý xxxxxxx, je k xxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx orgán, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přestupku xx nebo naposledy xxx xxxxx, vykonává xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo má xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxx xx-xx xxxxxx příslušných xxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx xxxxxx vyšel xxxxxxxxx xxxxxxxx najevo.

§63

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx podezřelým z xxxxxxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k řízení x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řízením x tomto přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx, xx-xx podezřelým x xxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx územního samosprávného xxxxx, jehož orgán xx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx územní samosprávný xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x tomto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx usnesením xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xx správním xxxxxx xxxxxx odvolacího xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx odvolacím xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxx věci

(1) Správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx předá

a) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nasvědčují-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, nebo

b) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k projednání xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx 5, xxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxx usnesení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXX X XXXXXXX

§65

Xxxxxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx pomoci, xxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx cizozemskému xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve styku x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx cizozemského rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx ve xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České republiky, xxxx xxxxx zákona.

(2) Xxxx-xx v mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx x

x) vyřizování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pomoci,

b) poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx styku x cizinou, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a místně xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx se x xxxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxx prostřednictvím svého xxxxxxxxxx správního xxxxx, xx jehož působnosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX

§66

Xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx veřejnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tak, že xx úřední xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemnost.

§67

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx doručovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, doručuje xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxxx řízení.

HLAVA IV

ÚČASTNÍCI XXXXXX, XXXXX OSOBY XXXXXXXXXXX X ŘÍZENÍ X XXXXX XXXXXXXX-XXXXXX OCHRANY XXXX

§68

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x části xxxxxx, xxxxx xx týká xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu škody xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) vlastník xxxx, xxxxx může být xxxx xxxx xxxxxxx, x části xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§69

Xxxxxxxx

(1) Podezřelý x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx první úkon x xxxxxx.

(2) Dokud xxxx pravomocným rozhodnutím x xxxxxxxxx vyslovena xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxx xxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí o xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobena xxxxx xxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxx, xxxxx xx xx tato xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx poučí, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatnit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo v xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx první xxxx spojeno x xxxxxxxxxx obtížemi xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení §66 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobena xxxxx xxxx na jejíž xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxx, xx stává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nároku xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x správního xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx ústní jednání, xxxxxx-xx xxx x xxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx spácháním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx této xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutku, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx spácháním přestupku xxxx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxx xx její úkor, x x xxxxxxx xxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxx probíhá, xxxxxxx xxxxx ji xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx občanskoprávní xxxx xxxx řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přestupkem xxxx x xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx probíhá, xxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx.

§71

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx x xxxxxx, x xxxxx zahájení xxxx pokračování xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx řízení, xxxxx na poskytnutí xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, právo xxxxxxxx x řízení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se ústního xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx vydáním xxxxxxxxxx x jeho podkladům x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§72

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x orgán sociálně-právní xxxxxxx xxxx

(1) Zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného a xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx potřebných k xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyjádřit x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx nahlížet xx xxxxx, právo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxx všech xxxxxxx v řízení, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx podkladům, xxxxx xx oznámení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx x obnovu řízení xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zvolit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce.

(2) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxxxx obviněného a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxx rozhodne xxxxxxxxx, xxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx důvodná obava, xx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx mladistvého xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx orgán sociálně-právní xxxxxxx dětí. Xxxxxxx xxxxx o tom xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx zástupci, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.

XXXXX X

XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§73

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxx") xxxx xxxx správní xxxxx xxxxxxx podezření, že xxx spáchán xxxxxxxxx, x xxxx-xx sám xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx zejména, kdo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx xx znám, xxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zákonné xxxxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxx předmětného xxxxxxxxx x xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx mu xxxxx.

§74

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx šetření xx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx ze spáchání xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx okolnosti xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx pořádku,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) proti xxxxxxx ve státní xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Vojenské xxxxxxx,

x) xx úseku požární xxxxxxx, nebo

i) x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x oznámení. Orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku, xxxx nasvědčují-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxx xxx, xxxx

x) xxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx projednat, xxxxx xxxxxxxx-xx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx odložení, věc xxxxxx, xxxx-xx na xxxxx xxx vyřídit xxxxx.

(4) Orgán xxxxxxx xx xxxxxxxx vyrozumí xx 30 dnů xxxxxxxxxxxx přestupku o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx nebo xxxx správní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxx policie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx správní xxxxx.

§76

Odložení xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxx řízení xxxxxx, věc xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x přestupku xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx,

x) xxxxxxxxx z xxxxxxxxx požívá xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákonů, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kárném xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx z xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxx nedovršil xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) podezřelý z xxxxxxxxx nebyl x xxxx spáchání xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx odpovědný,

f) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zanikla,

g) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx přestupek xxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti,

h) xxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nástupce,

i) x xxxxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx v §77 xxxx. 2,

x) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx jako o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) nezjistí xx 60 xxx xx xxxxxxx oznámení nebo xxx xxx, kdy xx x přestupku xxxxxxxx, skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, věc usnesením xxxxxx, jestliže xx x totožném skutku xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o odložení xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx poznamená xx spisu. Správní xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx postiženou spácháním xxxxxxxxx, xx-xx mu xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x neúměrnými xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx je správní xxxxx veřejnou xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §66 se xxxxxxxxx.

(4) Správní orgán, xxxx řízení zahájí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx řízení nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx souhlasu.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx spáchal xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, x správní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, nebo

b) správní xxxxx, který xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx bezvýznamný vedle xxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx;

xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x osobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d), xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x xxxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxxxx dítěte. Xxxxxxxxx je xxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zjistil.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXX

Xxx 1

Zahájení xxxxxx

§77

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Nikdo nemůže xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx, x xxxx xxx xxxx proti xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nemůže xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx již xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx téže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx se skutek xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, spáchání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo totožným xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx, trestní stíhání xxxx xxxxxxxxx zastaveno, xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx odloženo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§78

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxxxx řízení x každém xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx úřední.

(2) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení podezřelému x přestupku xxxx xxxxxx vyhlášením xxxxxxxx xxxxxxxx. X ústním xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx účastníkům xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(3) Oznámení x zahájení xxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx být x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Má-li xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx, než xxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx právní kvalifikaci xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon, xxx zahájit a x xxx zahájeném xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx postižené xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxx postižených xxxxxxxxx xxxxxxxxx více, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jedné x xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, o právu xxxxx xxxxxxxx 1 x určí jí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 dnů.

(3) Xxxxx xxxxx postižená spácháním xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 kdykoliv xxxx, x xx až xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxx přímo postižená xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jestliže xxx xxxxxx xx xxxxx podle odstavce 2 nebo xxx xxxx souhlas xxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx spácháním xxxxxxxxx postižena osoba xxxxxx 18 let xxxx xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx vykázání xx xxxxxxxxxx obydlí, zahájí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osoby xxxxx postižené xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx řízení

§80

Ústní xxxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx. X právu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx poučen. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx i bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx věci. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústní xxxxxxx x xxx xxxxxxxx obviněného, xx-xx xxxxxxxxx mladistvý.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx poškozeného, xx-xx xx třeba x xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ústního xxxxxxx xx xxxxxxxx usnesením, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předvolá xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx s konáním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx přítomnosti xxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx nedostaví bez xxxxxxxx omluvy xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§81

Řízení navazující na xxxxxxxx

X xxxxxx navazujícím xx výkon xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§82

Xxxxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx obviněného nesmí xxx proveden xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx nevypovídat. Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx nutit x xxxxxxxx xxxx doznání. Xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx právo xxxxx xxxxxx sobě xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osoba xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xxxxx xxxx souhlas xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx otázky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxx osobu xxxxx x právu xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx výslech.

§83

Záruka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Správní orgán xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti, xxxxx xx mohla být xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx se obviněný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx přestupek xxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx ztěžovat řízení x přestupku, výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx škody anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku x před zahájením xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx pominou xxxxxx xxx uložení xxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Záruku xx splnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti.

§84

Xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx orgán zakáže xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podezření, xx xx se právnická xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vyhnout xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxx-xx takový xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterého je xxxxxxxx. Byla-li právnická xxxxx založena xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx určitého xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx doba, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx se na xx xx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Správní xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(3) Rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx přeměny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxx nabylo xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx x přestupku. Xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

(4) Xxxxxxx orgán o xxxxxx xxxxx odstavce 1 a x xxxx xxxxxxx uvědomí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx veřejný xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, registr xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx vedou veřejný xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxxxx zákazu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ani xxxxxxxxxx její xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zákazu.

(5) Xxxxx správní orgán xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxx xx společníka, xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx.

§85

Přerušení xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přeruší xxxxxx xxxx tehdy, xxxx-xx x xxxx xxxx podána xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx může usnesením xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx není schopen xxxxxx xxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nastala xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Správní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obviněnému za xxxx skutek x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx uložit x xxxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jehož uložení xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§86

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastaví xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx nespáchal xxxxxxxx,

x) spáchání xxxxxx, x xxxx xx xxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxxxx prokázáno,

d) obviněný xxxxxx výsad a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) obviněný xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx jiného xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx poslancem, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x projednání přestupku x xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx soudcem Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx požádal xxxxx příslušný k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx řízení podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx věku,

g) xxxxxxxx nebyl v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nepříčetnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zanikla,

i) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §77 xxxx. 2,

k) xxxxxxxx xxxxxx xxxx zanikl,

l) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x disciplinárním deliktu x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx orgán x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx souhlas nebyl xxx, nebo

n) osoba xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, nejedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxx projednat x bez xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Usnesení x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), x) x n) xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Pokud xxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) nebo x), obviněný přestal xxx osobou požívající xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx mezinárodního práva x xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, 4 xxxx 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Správní xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx skutku znovu xxxxxxx, ledaže xxxx x skutku xxxxxxxxxx, xx se xxxxxx, xxxxxxxxx xxx obviněný, xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázat xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx činem, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastaveno, trestní xxxxxxx bylo zastaveno xx základě schválení xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxx odstoupeno od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx za xxxxxxxxx uložit, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx obviněnému xxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zastaví xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dítěte. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§87

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx schválí xxxxxx x narovnání, xxxxxx xxxxxx obviněný x xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) takový xxxxxx xxxxxxxx věci xxxx v rozporu x veřejným zájmem x xx dostačující xxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx přestupku, x xxxx, jakou xxx xxxxxxxxxx dotčen xxxxxxx xxxxx a xxxxx obviněného x xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx skutek, xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx pochybnosti x xxx, xx xxxx prohlášení bylo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) obviněný xxxxxxx poškozenému škodu xxxx mu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx správního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx určenou x xxxxxxx prospěšným xxxxxx.

(2) Příjemce, výši xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x lhůtu x xxxxxx xxxxxxxx xxxx správní orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx být zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, kterou xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Správní xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poškozeného x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda dohoda x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zda xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx současně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx být xxxxx xxxx, kraj, xxxx, xxxxxx xxxx, státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx církev xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právnická xxxxx, fundace, veřejná xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx svazek obcí.

(5) Xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx druhy xxxxxx

§88

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx dopustil xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyskytujících se xx stejné oblasti xxxxxxx xxxxxx, x x jejich projednání xx xxxxxxxxx týž xxxxxxx orgán, projednají xx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ve společném xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx přestupky xxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x k xxxxxx projednání je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Ve xxxxxxxxx xxxxxx xx neprojedná xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx o jiném xxxxxxxxx.

(4) Pokud se xxxx xxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx podstata xx týká porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyskytujících xx ve stejné xxxxxxx veřejné xxxxxx x k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx zjištění xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se týká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx to nezbytné x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxx mladistvého xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx skutek xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vést x xxx samostatné xxxxxx.

§89

Xxxxxx x náhradě xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx nahradil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxx vydal bezdůvodné xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx takový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx poškozenému xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ho s xxxx xxxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xxx xx xxxxxxxxxx škody xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx x řízení.

(3) Xxxxxxx škody lze xxxxxxx xxx pouze x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ho xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poškozeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx uplatněném nároku.

(5) Xxxxx poškozený uplatní xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, správní xxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx xxxx orgán xxxxxxx moci x xxxxxxxx x výsledku xxxxxx o xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx použijí xxxxxxxx 2 až 5.

§90

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx o přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx napomenutí, pokuty, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnout

a) v xxxxxx zahájeném se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx na xxxxxxx škody nebo xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxx

x) xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxxxxxx, xxxxx správního xxxxxx xxxxxx ukládaného xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx obviněnému x řízení xxxxxx xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x řízení xxxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§91

Xxxxxxxx pokuty xxxxxxxx xx místě

(1) Správní xxxxx xxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavem xxxx, x xxxxxx kvalifikací xxxxxx, x uložením xxxxxx x její xxxx a x xxxxxxx příkazového xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx pokutu xxxxxxx 10&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx místě xxxxxx pokutu xxxxxxx 2&xxxx;500 Xx; to xxxxxxx, xx-xx mladistvý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pořádku xx xxxxxx správě x xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx samosprávě, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pořádku, přestupek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx Vojenské xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxx všeobecné vnitřní xxxxxx, pokud x xxxx došlo na xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx veřejnému xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx soužití x přestupek xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx přestupek proti xxxxxxx ve státní xxxxxx, xxxxx jím xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisů v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práce, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx projednání xx v xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx občanskému xxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx spáchaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx komunikaci xxxx xxxxx úseku, které xxx xxxxx nařízení xxxx použít ke xxxxx jen xx xxxx sjednanou v xxxxxxx s cenovými xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§92

Xxxxxx xx xxxxx x příkazový xxxx

(1) Xx-xx příkazem na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx záruka xx splnění xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na místě xxxxx pravomocným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xx xxxxx xxxxxx, xxxx xx mu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx, x lhůtě xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx obviněného, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx podnikající fyzickou xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxx xxxxxxxx obviněného nebo xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx přiděleno,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo osoby xxxxxxxxx xx obviněného, xxxxx xx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxxxxxx adresa xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, má-li hlášený xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx obviněného, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zjistit a xx na území Xxxxx xxxxxxxxx nemovitý xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou,

e) xxxxx xxxxxx x označením xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx kvalifikace xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx základě je xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx za splnění xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx,

x) podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a místo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednající za xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příkazové xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, plyne-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obce. Xxxxxxxxx bloky vydává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX VII

ROZHODNUTÍ O XXXXXXXXX

§93

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Ve xxxxxxxx části rozhodnutí x přestupku, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) popis xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, času x xxxxxxx xxxx spáchání,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x obviněného, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) druh x xxxxxx xxxxxxxxx trestu, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx od xxxxxxx správního xxxxxx xxxx x mimořádném xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x započtení xxxx, xx kterou xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx zákazu xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx ochranného xxxxxxxx,

x) xxxxx o nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxx nákladů řízení.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přestupku, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nástupce, se xxxxx náležitostí podle xxxxxxxx 1 xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxxxx skutek xxxxxxxx, x

x) údaj x xxx, že xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx trest, xx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx přestupku.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx místa, xxxx a xxxxxxx xxxx spáchání,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx skutku,

c) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx,

x) obsah xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx jiného odčinění xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklých přestupkem,

f) xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx příjemce,

g) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxx o xxx, xx osoba, xxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§94

Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx bezodkladně, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení.

HLAVA XXXX

XXXXXXX ŘÍZENÍ

§95

Náhrada xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, povinnost xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci x xxxx xxxxxxxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx přizná poškozenému xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx poškozený xx věci nároku xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx x prokázal xxxxxx xxxxx x xxxx; pokud byl xxxxxxxxx úspěšný xxxxxxx x části xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx přizná vůči xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nákladů.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXXX

§96

Xxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vyslovena xxxx, xx může xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) poškozený xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výroku x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o vině, x xxxxxxxx trestu, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x nároku xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení.

(2) Xxxxxxxx věci xx xxxx odvolat xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx věci nebo xxxxxxxx hodnoty.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o schválení xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx schválenou xxxxxx x narovnání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

§97

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx

(1) Obviněný může x xxxxxxxx xxxx x průběhu odvolacího xxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx účastníci, xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx postižená xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dala xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxx x přípustné xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xxxx. x), h), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxx xxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x zruší xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mohlo xxx xxxxxx xxx náhradu xxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§98

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx orgán přezkoumává xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Odvolací xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx výrok napadeného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x neprospěch obviněného.

(3) Xxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, prospívá xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxxx xxxxxxx orgán též x jeho xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX POSTUPY XX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X PŘESTUPKU

§99

Nové xxxxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx x upuštění xx xxxxxx zbytku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx trestu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxx neuhradí xxxxx xxxxxxxxxx přestupkem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx novým xxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů (xxxx xxx "xxxxxxxx přestupků").

§100

Xxxxxxxxx řízení

(1) Vyjdou-li xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx posouzení skutku, x xxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx x xxxxxxxxx, xxxx trestného xxxx, xxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x přezkumném xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx x trestním xxxxxx tak, xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxxx, trestní xxxxxxx xxxx zastaveno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx podmíněně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx xx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx

x) xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx činem, xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx schválení narovnání, xxxx xxxxxxxxx odloženo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx trestního xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx řízení, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, lze zahájit xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx příkazu.

(2) Xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx podaný xx uplynutí lhůty xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx správní xxxxx, který xxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zahájit, xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx.

§102

Přechod úhrady pokuty xx právního xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kterým byla xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, došlo k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§103

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx obce a xxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pověřit xxxxxx rady xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxx xx ten xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zakládající xxxxxxxxxxx xx přestupek.

(4) Ministerstvo xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem ve xxxx přestupků v xxxxxxxxx, xxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 a k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§104

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může

a) nařídit, xxx se xxxxxx x přestupku xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxx xx x xxx nepokračovalo,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx vyřazení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášení xx Xxxxxx xxxxxx.

§105

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k projednávání xxxxxxxxx pouze s xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxx může veřejnoprávní xxxxxxxx přenášet pouze xxxxxxxx příslušnost k xxxxxxxxxxxx přestupků.

§106

Xxxxxxxx přestupků

(1) Stanoví-li xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx příslušný x projednání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vydáním xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx z evidence xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx podezřelého x přestupku.

§107

Xxxxxx xxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx

(1) Xxxxx do evidence xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx rozhodoval x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Rejstřík xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx trestů.

(2) X xxxxxxx, kdy x uložení xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zápis xxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx statutárních xxxxxxx xxxxxxx zápis xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx pracovních dnů xxx xxx uložení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zápisu. Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx příkazem xx místě.

§108

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Domnívá-li xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx o xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x přestupku, xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx amnestii anebo x xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx rozhodl x xxxxxx xxxxx rozhodnutí x přestupku, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, který zápis xxxxxxx, xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx vyrozumí; xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, datum, místo x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x případě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství,

g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x okres xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

d) xxxxxxx,

x) místo x xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx xxxxx pobytu xx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx území k xxxxx došlo, popřípadě xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který nepřežil.

(4) Xxxxxxx orgán využívá xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx veřejné xxxx xxxxx xxxxxxx přístupných xxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) adresa místa xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bydliště x xxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby.

(5) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx v konkrétním xxxxxxx využít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx splnění xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx, se xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

§110

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnost xx přestupek, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx správní xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §103 odst. 4 xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xxx xxxxx období xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupků, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx třetího xxxxxxxxxxxx měsíce po xxxx, xxx xxxxx xxxxxx se přehled xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státní xxxxxx, xx němž došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zakládající odpovědnost xx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 4, xxxx xxxxx, které xx, xx-xx to vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skutkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) počet xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vinným xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) počet x xxxxx uložených xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výměry,

g) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx ochranných xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxx,

x) počet pravomocných xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx snížena xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx odvolání, xxxxxx xxxxxxx, jakými x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§111

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Úřední xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx správního orgánu x řízení (xxxx xxx "xxxxxxxxx úřední xxxxx") xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx osoba vzdělání xxxxx xxxx první, xxxx xxx vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; zajištěním xxxxxxx může Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřit xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx předseda xxxxxxxxxx xxxxxx. Požadavky podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx projednávající xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxx x vykonání xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Nevyhoví-li xxxxxxx x zkoušky, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx x xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

§112

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx správní xxxxxxx, x výjimkou disciplinárních xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxx xx přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx disciplinárních deliktů, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx pachatele xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 325/2020 Sb.

(3) Na xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx výhodnější.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x dosavadním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx x přestupku x řízení o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx skončeno xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx řízení podle xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx hledí jako xx příkazní řízení, xxx němž xx xxxxxx vydáván na xxxxx.

(7) Na xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Nabytím xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xx 31. xxxxxxxx 2022 xxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx také xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §111; xxxxxxxx xxxxxx musí mít xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x oblasti právo xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx také xxxxxx xxxxx xxxxxx 50 xxx, pokud nejméně 10 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxx.

§113

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 165/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

3. Čl. X xxxxxx č. 67/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx.

4. Xx. II zákona č. 290/1993 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx České národní xxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.

5. Xx. I xxxxxx č. 82/1995 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 528/1990 Xx., devizový xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Část pátá xxxxxx č. 237/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x práv xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Zákon č. 279/1995 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx České národní xxxx x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxx xxxx xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx).

9. Zákon č. 112/1998 Sb., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx národní rady x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších předpisů.

10. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx).

11. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 360/1999 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x sociálně-právní ochraně xxxx.

12. Část xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx službách).

13. Část xxxxxx xxxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

14. Xxxx sedmnáctá xxxxxx č. 132/2000 Sb., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze.

15. Xxxx xxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

16. Část xxxx xxxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).

17. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 370/2000 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx místech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

19. Část xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon).

20. Část xxxxx zákona č. 265/2001 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx.

21. Xxxx druhá xxxxxx č. 273/2001 Sb., o xxxxxxx příslušníků národnostních xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx.

22. Xxxx xxxxx zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích).

23. Xxxx druhá xxxxxx č. 312/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx).

24. Xxxx xxxx zákona č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx soudů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx).

25. Xxxx xxxxx zákona č. 62/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 78/2002 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

27. Část xxxxx xxxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx xxxxxxxx hranic).

28. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 259/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 84/1990 Xx., o xxxxx shromažďovacím, xx xxxxx xxxxxx č. 175/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony.

29. Xxxx třetí xxxxxx č. 311/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxx čtyřicátá osmá xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx okresních úřadů.

31. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 218/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx).

32. Xxxx dvanáctá xxxxxx č. 274/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

33. Část xxxx xxxxxx č. 362/2003 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

34. Xxxx třetí xxxxxx č. 47/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx vozidla a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx.

36. Část xxxxxxxx zákona č. 501/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx řádu.

37. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 559/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 328/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38. Xxxx první zákona č. 586/2004 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx).

39. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2005 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 29/2000 Sb., x poštovních službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx.

40. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tabákovými xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

41. Část xxxxx xxxxxx č. 392/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

42. Xxxx druhá xxxxxx č. 411/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx motorových xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

43. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 57/2006 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx trhem.

44. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., o vodovodech x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

45. Část xxxxx zákona č. 80/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony.

46. Xxxx devátá zákona č. 115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

47. Xxxx xxxx xxxxxx č. 134/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48. Část xxxxx xxxxxx č. 181/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

49. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 213/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 352/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 216/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

51. Část pátá xxxxxx č. 225/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

52. Část xxxx xxxxxx č. 226/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 111/1994 Xx., x silniční xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx pozemních komunikacích x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

53. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 215/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním provozu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

54. Xxxxx č. 344/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 376/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56. Část xxxxxxxx xxxxxx č. 129/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

57. Xxxx xxxxx zákona č. 274/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

58. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 309/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

59. Xxxx šestá xxxxxx č. 314/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x soudech a xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 7/2002 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a státních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx zastupitelství, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

60. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 484/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně zákona x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění zákona x. 13/1998 Xx., x xxxxxx č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

61. Xxxx xxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx.

62. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 52/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony.

63. Xxxx xxxx xxxxxx č. 306/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, x některé další xxxxxx.

64. Část třetí xxxxxx č. 346/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 388/1991 Xx., x Xxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65. Část xxxxx xxxxxx č. 150/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 200/1990 Sb., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66. Xxxx xxxxx zákona č. 199/2010 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

67. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 133/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

68. Část desátá xxxxxx č. 366/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

69. Xxxx třetí xxxxxx č. 142/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 237/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x rybářství), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

71. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 390/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony.

72. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

73. Část xxxxx xxxxxx č. 102/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

74. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 300/2013 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxx).

75. Xxxx osmá xxxxxx č. 306/2013 Sb., x xxxxxxx karty xxxxxxxxxx xxxxxxx.

76. Část xxxxx xxxxxx č. 308/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x povinném značení xxxx.

77. Xxxx první xxxxxx č. 204/2015 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony.

78. Xxxxxxxx č. 231/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxx x přestupcích.

79. Vyhláška č. 340/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 231/1996 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení x přestupcích.

§114

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2017.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. r.

Čl. III

Jednání, které xx xxxxx přestupku, xxxxx xx dopustil xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx projedná podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 173/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 250/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2017.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

173/2018 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/93 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx

x účinností xx 1.12.2018

285/2018 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 250/2016 Xx., o odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx zákona x. 173/2018 Xx., x xxxxx x. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

54/2020 Sb., xxxxx XX xx xxx 4.2.2020 sp. xx. Xx. XX 15/19 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §112 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx od 26.2.2020

325/2020 Sb., nález XX soudu ze xxx 16.6.2020 xx. xx. Pl. XX 4/20 ve xxxx xxxxxx xx zrušení §112 odst. 2 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 4.2.2020 sp. xx. Pl. XX 15/19 xxxxxxxxxxx pod x. 54/2020 Xx.

x xxxxxxxxx od 22.7.2020

a xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx XX v xxxxxx x. 1/2017 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.