Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
250/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy a působnost zákona §1

ČÁST DRUHÁ - FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Nástroje finančního hospodaření §2

Střednědobý výhled rozpočtu §3

Rozpočet §4

Peněžní fondy územních samosprávných celků a svazků obcí §5

Obsah rozpočtu §6

Příjmy rozpočtu obce §7

Příjmy rozpočtu kraje §8

Výdaje rozpočtu obce §9

Výdaje rozpočtu kraje §10

Dotace a návratná finanční výpomoc §10a §10b §10c §10d

ČÁST TŘETÍ - ROZPOČTOVÝ PROCES

Sestavení a zveřejnění rozpočtu územního samosprávného celku §11 §11a

Závazné ukazatele §12

Rozpočtové provizorium §13

Rozpis rozpočtu §14

Hospodaření podle rozpočtu a kontrola §15

Změny rozpočtu §16

Závěrečný účet §17 §17a

Časové použití rozpočtu §18

Účelovost rozpočtových prostředků §19

Návratnost nepoužitých rozpočtových prostředků §20

Kompenzační peněžní operace §21

Porušení rozpočtové kázně §22

Přestupky §22a

Společná ustanovení §22b

ČÁST ČTVRTÁ - ORGANIZACE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Druhy organizací územních samosprávných celků §23

Organizační složky územního samosprávného celku

Vznik organizačních složek územního samosprávného celku §24

Hospodaření organizačních složek §25

Zřizovací listina organizačních složek §26

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků

Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací §27

Finanční hospodaření příspěvkových organizací §28

Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace §28a

Peněžní fondy příspěvkových organizací §29

Rezervní fond §30

Fond investic §31

Fond odměn §32

Fond kulturních a sociálních potřeb §33 §33a

Stravování a stravovací služby §33b

Úvěry, půjčky a ručení příspěvkové organizace §34

Nákup na splátky příspěvkovými organizacemi §35

Nakládání s cennými papíry příspěvkovými organizacemi §36

Poskytování darů příspěvkovými organizacemi §37

Zřizování a zakládání právnických osob §37a

Předchozí souhlas §37b

ČÁST PÁTÁ - HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ

Majetek svazku obcí §38

Finanční hospodaření svazku obcí §39

Druhy organizací svazku obcí §39a §39b

ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Plnění závazků z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé §40

Přechodná ustanovení §41

Účinnost §42

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 557/2004 Sb. - Čl. II

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 477/2008 Sb. - Čl. II

č. 465/2011 Sb. - Čl. IV

č. 24/2015 Sb. - Čl. II

č. 192/2016 Sb. - Čl. VI

č. 24/2017 Sb. - Čl. XV

č. 484/2020 Sb. - Čl. IV

č. 251/2021 Sb. - Čl. IX

Nález Ústavního soudu - č. 99/2018 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

250

ZÁKON

ze xxx 7. xxxxxxxx 2000

o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx a působnost xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx,1) xxxxx jsou xxxx2) a kraje,3) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx. Xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ustanoveními xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx2) (xxxx xxx "svazek xxxx"), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxx2) x v xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Obsah rozpočtu xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, stanoví město xx své xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX CELKŮ

§2

Nástroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx řídí xxxxxx ročním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx samosprávný xxxxx x xxxxxx xxxx vede účetnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.4)

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxx se uplatňuje xxxxxxxx třídění příjmů, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx skladba"). Xxxxxxxxxx xxxxxxx určuje xxxxxxxx, podle kterých xx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx jednotky xxxxxxx x xxxxxx hledisek. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou.

§3

Střednědobý výhled xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx výhled xxxxxxxx xx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx sloužícím xxx střednědobé finanční xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, na xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§4).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o příjmech x výdajích, o xxxxxxxxxxxx závazcích x xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x potřebách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svazku obcí xx celou dobu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxx střednědobého výhledu xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx zahájení xxxx projednávání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku. Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx znění xxxxxx. Xx úřední xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx v jednotlivých xxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx současně xxxxxx xx úřední xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx výhledu rozpočtu xxxxxxxxx x xxx xx možno nahlédnout xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zveřejnění xxxx xxxxx až xx xxxxxxxxxx střednědobého výhledu xxxxxxxx. Připomínky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx internetových xxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne jeho xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx možno xxxxxxxxxx xx jeho listinné xxxxxx. Xxxxx způsobem xxxx být zveřejněn xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx plánem, xxxx xx xxxx financování xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx a xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx ročního xxxxxxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx výhledu xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx být schválen xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx příjmy xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x využití až x xxxxxxxxxxxxx letech xxxx xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x předchozích xxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx možné xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,5) xxxxxx,6) xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx").

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx finančními xxxxxxxxxx x minulých let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zabezpečenou xxxxxxx5), xxxxxx6) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx uhradit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx předfinancování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření běžného xxxx xx xxxxxxx x použití x xxxxxx roce, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů, anebo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§5).

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x minulých xxx xxxx se xxxxx z návratných xxxxxx splatných x xxxxxxxx x následujících xxxxxx.

§5

Peněžní xxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to xxx xxxxxxxxx účely anebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx během xxxx xx účelových xxxxxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx příjmy x výdaje a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx peněžních fondů, xxxxx není xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx týkající xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx prostředků.

(3) Podnikatelská xxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x svazku xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx promítne xx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx závěrečného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x svazku xxxx.

§7

Xxxxxx rozpočtu xxxx

(1) Xxxxxx rozpočtu obce xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) příjmy x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxx jiného zákona xxxxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx zřídila xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx správy, x xxxx xx xxxx pověřena podle xxxxxxxxxx zákonů, zejména xx správních xxxxxxxx x xxxx činnosti, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo zvláštních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx,7)

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,8)

x) dotace xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx z rozpočtu xxxxx,

x) xxxxxxxxxx získané xxxxxxx xxxxxxxx ostatních xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx odvodů x správních trestů, xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjmem xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů xxxxx xx příjmů xxxx.

(2) Obec xxxx xxxxxx prostředky poskytnuté xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx může x xxxxxx xxxxx potřeb xxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxx (§4 odst. 5 xxxx. b).

(4) Xxxx xxxx xx xxxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výdajů x xxxxxxx rozpočtových xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxx kraje xxxx x rozpočtu xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splácení xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxxx kraje

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

x) příjmy x xxxxxxxxx majetku x majetkových xxxx,

x) xxxxxx x výsledků xxxxxxx činnosti,

c) xxxxxx x hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx zřídil nebo xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx x xxxxxx xxxxxx správy, k xxxx xx kraj xxxxxxx podle zvláštních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx x vybraných xxxxx uložených v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) výnosy xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,8)

x) xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx x xx státních xxxxx,

x) xxxxxxx peněžité xxxx x příspěvky,

h) xxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx získané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxx. x jimi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx příjmem xxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx potřeb použít xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§4 odst. 5 xxxx. x).

(4) Kraj xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx časového xxxxxxxxx xxxx čerpáním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a plněním xxxxxxxxxxxx příjmů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx splácení se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxx rozpočtu xxxx

(1) X xxxxxxxx obce xx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx vyplývající xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jí xxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxx činnost xxxx x xxxx samostatné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx majetek x xxxx rozvoj,

c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx správy, xx xxxxx xx xxxx pověřena zákonem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahů x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx smluvních xxxxxx xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxx x xxx přistoupila,

e) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx spolupráce x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx subjekty, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) úhrada xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xx emise xxxxxxxxx dluhopisů x xx úhradu výnosů x nich náležejících xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výdaje xx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro obec,

i) xxxx xxxxxx uskutečněné x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx x příspěvků xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, úvěrů x xxxxxxxxxx výpomocí a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastníkům.

§10

Xxxxxx xxxxxxxx kraje

(1) X rozpočtu kraje xx hradí xxxxxxx

x) xxxxxxx vyplývající xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy,

b) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) výdaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxx pověřen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx organizací, jestliže x nim xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx rozpočtů xxxx v xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx spolupráce x xxxxxx územními xxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx společnou xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx půjček x xxxxx,

x) výdaje xx xxxxx vlastních xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx podporu soukromého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx sociální xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, úvěrů x návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x návratná xxxxxxxx xxxxxxx

§10x

(1) Xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy, svazek xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx stanovený xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 7 a §31 xxxx. 1 xxxx. b),

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx Regionální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx účel, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozpočtu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x vrácení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx dotací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxx věcných, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx nebo návratná xxxxxxxx výpomoc se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxx (§10c), xx xxxx xxxx určený xxxxxxxxx x žádosti xxxx na účel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx22). Xx dotaci xxxx návratnou xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx22).

(3) Xxxxxx xxxx návratnou xxxxxxxx výpomoc, x xxxxxxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1, xxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy (dále xxx "xxxxxx"), popřípadě xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22); xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx žadatele o xxxxxx xxxx návratnou xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx fyzickou xxxxxx, x xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) požadovanou částku,

c) xxxx, xx xxxxx xxxxxxx chce dotaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx použít,

d) xxxx, x níž xx xxx xxxxxxxx účelu, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxx o dotaci xxxxxxxxxx osobou:

1. informace x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx formě xxxxxxx výpisu platných xxxxx x xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo x nahrazením xxxxxx xxxxx, jedná-li se x xxxxxxxxx osobu; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sdělí identifikační xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx všech xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodnímu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx statutárního orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, společenská xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

3. informace x identifikaci xxxx, x nichž má xxxxx, x x xxxx xxxxxx xxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxxx příloh xxxxxxx,

x) den vyhotovení xxxxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě plné xxxx i plnou xxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, sdělí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx, identifikační číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx bydliště, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, a xx-xx tato xxxxxxx xxxxx podnikatelem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxx xxxx poskytovatele x příjemce dotace xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx způsob, xxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx může xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx peněžní prostředky xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdroj xxxxxx xxxxx; x xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx částek xxxx xxxxxx jejich stanovení x termíny xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, x níž xx xxx stanoveného xxxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxx jednotlivých xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx splnit,

i) případně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účelem, xx xxxx byly peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx,

x) xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx výpomoci x xxxxx účtu, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vráceny,

k) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx,

x) xxx podpisu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 písm. x) xxxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx méně závažné, xx které xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx odpovídá xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxxxxxx nižšího xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxx bude odvod xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x souvislosti x xxxxxxx použitím xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx dotace nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuty.

(8) Xx veřejnoprávní xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx výše xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx vyúčtovány xxxxxxxx xxxxxxx; paušální xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) procentem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prokázaných, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovených jednotkových xxxxxxx, nebo

c) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx jejich xxxx.

§10x

(1) Spory z xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx jednou xx xxxxxxxxx stran xxxx, xxxxxx xxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Praha, xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx, jehož xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, v jehož xxxxxxxx obvodu xx xxxx nachází xxxx x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x přenesené působnosti, xx-xx jednou xx xxxxxxxxx xxxxx městská xxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx krajských xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx vydanému xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx odvolání ani xxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 20.2.2015

§10c

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx, zveřejní xxxxxxx xx úředních deskách xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx počátkem xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. f). Xxxxxxx xx zveřejňuje xxxxxxx xx xxxx 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxx.

(2) Program obsahuje xxxxxxx

x) xxxx, na xxxxx mohou být xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx podpory xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozpočtu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx podání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxxxxx o žádosti,

i) xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx nebo návratné xxxxxxxx výpomoci,

j) vzor xxxxxxx, xxxxxxxx obsah xxxxxx xxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 24/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 20.2.2015

§10d

(1) Poskytovatel, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Kč se xxxxxxxxxxxx; xxxxx uzavřením xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx zvýšena nad 50&xxxx;000 Xx, poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx uzavření xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 let xxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxx xxxx návratná xxxxxxxx výpomoc zvýšena xxx 50&xxxx;000 Kč, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx zveřejňovaná xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxx dodatek xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu23) xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx zveřejnění jsou xxxxxxxxx údaje, o xxxxxxx xx stanoví xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx xxxx24).

§10x vložen xxxxxxx předpisem x. 24/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

ČÁST TŘETÍ

ROZPOČTOVÝ XXXXXX

§11

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx výhled rozpočtu x na xxxxxxx

x) xxxxx z rozpisu xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx určuje xxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obcí,

b) v xxxxxxx xxxx též xxxxx x rozpočtu xxxxx, jímž rozpočet xxxxx určuje své xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podílí xx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx samosprávný xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx desce xxxxxxx 15 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx10). Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zveřejňuje xxxxx xxxxx návrhu. Xx úřední xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx údaje o xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x třídění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx současně xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx zveřejněn a xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podoby. Zveřejnění xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ústně xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Územní xxxxxxxxxxx celek xxxxxxxx xxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx jeho schválení x xxxxxxxx xxxxxx xx úřední xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x elektronické podobě x xxx je xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zveřejněn xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozpočtový xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx který xxx schválen.

§11x

§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§12

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Rozpočet xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx svazku xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx rozpočtové xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ukazatele, jimiž xx xxxxxxx řídí

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx obcí xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v působnosti xxxxxx obcí,

d) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Nebude-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku a xxxxxx xxxx x xxxx do schválení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx územního samosprávného xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx26).

(3) Pravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx plynulosti hospodaření xx vlastní xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx obce pro xxxxxxxxxxx obce,

c) xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí.

(4) Xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provizoria překročit xxxxx dvanáctinu výdajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx výdaje xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx projektů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx a výdaje xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozpočtovému xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Současně xxxxxx xx své xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx možno nahlédnout xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx způsobem xxxx xxx zveřejněna xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx rozpočet, xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx jsou schválena, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx členských xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx být zveřejněna xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx která xxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxx rozpočtu

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx rozpisu xxxxxxxx je sdělení xxxxxxxxx ukazatelů rozpočtu xxx subjektům, xxxxx xxxx povinny xx xxxx řídit.

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx člení podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx skladby.

§15

Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Územní xxxxxxxxxxx celek x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozpočtem a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx10a) po xxxx rozpočtový rok.

(2) Xxxxxx samosprávný celek x svazek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§16

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Rozpočet xxxx xxx xx xxxx schválení změněn x xxxxxx

x) xxxxx x organizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (organizační xxxxx),

x) změny právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx příjmů nebo xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx); xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu xxxxxx xx xxxxxx (xxxxx xxxxx).

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtovým xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx posloupnosti. Rozpočtová xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jinému xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx schodku.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx němž xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx navzájem ovlivňují, xxxx xx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výdajů,

b) použití xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, rozpočtem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, čímž se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx rozpočtových xxxxxx, jestliže xx xxxxxx krytí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů; xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx snižuje.

(4) Xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím, při xxxxxxxx dotace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx pokud xx xxxxx o peněžní xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 15.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejní xxxxxx xxxxxxxxxxx celek x xxxxxxxxxx xxxx regionu xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxx, svazek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve stejné xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx členských xxxx. Současně územní xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx rada regionu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx úřední xxxxx x svazek xxxx xx úředních deskách xxxxxxxxx obcí, xxx xx rozpočtové xxxxxxxx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx a xxx xx možno xxxxxxxxxx xx jeho listinné xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx opatřením změněn.

§17

Závěrečný xxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx o xxxxxx hospodaření územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx obcí souhrnně xxxxxxxxxxxx do závěrečného xxxx.

(2) X závěrečném xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx rozpočtové xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx x majetkem x o dalších xxxxxxxxxx operacích, včetně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxx zhodnotit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku nebo xxxxxx xxxx a xxxx zřízených nebo xxxxxxxxxx právnických osob.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx krajů, xxxx, xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozpočtům x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x svazek xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx právní předpis.11b)

(5) Xxxxxx o výsledku xxxxxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xxx jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxx21) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx zahájení jeho xxxxxxxxxxxx na zasedání xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx10). Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxx příjmů x xxxxxx rozpočtu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhového třídění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mohou občané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxx písemně xx lhůtě xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxx při xxxx projednávání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) souhlasu x xxxxxxxxxx hospodařením, x xx xxx xxxxxx, xxxx

x) souhlasu x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx vůči xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx způsobily xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx samosprávný xxxxx xxxxxxxx závěrečný xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx10) a xxxxxxxx oznámí xx xxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx je možno xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podoby. Xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx následující rozpočtový xxx.

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§18

Časové použití rozpočtu

(1) Xx xxxxxx rozpočtu xx zahrnují jen xxxxxx příjmy, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xx zařazuje xxx xxxxxx čerpání xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx.

(3) Xxx zařazení xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx rozhodující xxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx na bankovních xxxxxx.

(4) Xxxxxx samosprávný xxxxx a svazek xxxx xxxx přijímat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx plnění xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx až v xxxxxxxxxxxx roce.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rozpočtu jejich xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx termínu, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) odvětvově xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) územně ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx území nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx samosprávný xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx použití xxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx

x) x účelu xxxxxxxxx dotací xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, z Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxx, xxxx

x) z xxxxxxxxxx smluv, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx půjček.

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozpočtové prostředky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x svazku xxxx xxxxxxxxx do konce xxxx nepropadají, xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx příjmem xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxxx k xxxxxx vrácení xxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx zálohy x vrácené xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky, x xx xx xxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx rozpočtového xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx výši, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobami xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx skladbou, xxxx

x) jestliže rozpočet xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozpočty nižších xxxxxx.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx každé neoprávněné xxxxxxx xxxx zadržení xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Neoprávněným xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx jejich xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx den, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxx xxx jejich xxxxxxxx na účet xxxxxxxx x dotací xxxxxxxxxxxxx zpětně. Za xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx považuje xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx souvisí s xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22), ke xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xx xxxxxxx došlo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xx dni připsání xxxx; xxx připsání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx den xxxxxxxx rozpočtové xxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoveném termínu; xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx případě den xxxxxxxxxxx xx dni, x němž xxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovený xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, z xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuty.

(5) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx první xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prostředků. Odvody xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při použití xxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xx sčítají, x xxxxxxxx odvodů za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx. Xx xxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx uloží xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li veřejnoprávní xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx neoprávněném xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxx poskytnutých prostředků, xxxxxx se podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx porušení méně xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxx §10a odst. 6 xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxx do výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx odvodu xxxxxxxxx orgán příslušný xxxxx odstavce 9 xxxx 11 k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vlivu na xxxxxxxx účelu dotace. Xxx podezření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozastavit jejich xxxxxxxxxx, x xx xx do xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx 11 xxxxx xxxxx xx porušení rozpočtové xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xx z xxxxxxxxx odvodu bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx uloženým xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx příslušný podle xxxxxxxx 9 nebo 11 odvod xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyzve xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě10a) x xxx stanovené xxxxx, xxxxxxx-xx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx10a), xx příjemce xxxxxx xxxxxxx méně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 6, xx níž byla xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že její xxxxxxxxx bude postiženo xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx činí celková xxxxxx dotace x xxxxx povaha xxxxxxxx xxxxxxx x náhradní xxxxx. V xxxxxxx, x jakém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx, xx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx písemně xxxxx xxxxxxxx dotace x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx části xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx kontroly, xx xxxxxxxx dotace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, která xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dotace xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx byla dotace xxxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx. X rozsahu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx část, xxxxx, xx nedošlo x porušení rozpočtové xxxxx. Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx její části xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu informuje x xxxxxx výzvy x provedení opatření x nápravě, x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxx, xxx xxxxxxxx dotace xxxxx xxxxxxx, xxxxx příslušný xxxxx odstavce 9 xxxx 11 k xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.
(7) Odvod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx xxxxxxx, xxxxx xxxx celková xxxx xx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxx xxxxxxx téže xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(8) Za prodlení x xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové kázně xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 0,4 xxxxxxx z částky xxxxxx xx každý xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx výše xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx počítá xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, do xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx poskytovatele. Xxxxx poskytovatel rozhodl xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx sedmé, penále xx xxxxxx z xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx odvést. Penále xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx kterého xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uhradit. Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 Xx, xx xxxxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 až 8 za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx působnosti

a) x xxxx obecní xxxx,

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx Prahy Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) x kraje xxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 písm. x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti krajský xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx. x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu14). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx. c) x x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxxx přezkoumává xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 9 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxx a řízení xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxx vrátit x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx odvolání xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) X uložení xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 8 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxx orgán xxxxxx x tomu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, který xxxxx jménem xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx regionu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(12) Xxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle sídla xxxxxx xxxx.

(13) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 až 8 xxx xxxxxx xx 10 xxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx roku následujícího xx xxxx, v xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(14) Xxxxxxxxx xxxx částečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x penále xxxx x důvodů hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx odvodu x xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 9 x odstavce 11 xxxx. a) xxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx; x prominutí xxxx xxxxxxxxx prominutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupem, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx25),

x) xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. b) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství; xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prominutí odvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxx nebo xxxxxx uložil.

(15) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prominutí povinnosti xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byl xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx. Xxxxx 1 xxxx xxxxxx xxx xxx

x) xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx daňového xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxx řízení,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx xx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx stížnosti.

(16) Při xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 a 11 xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx xxx xxxxxx odvodů xx porušení rozpočtové xxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(17) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx správě xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(18) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx odvodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Regionální xxxx xxxxxxx soudržnosti.

§22x

Xxxxxxxxx

(1) Územní samosprávný xxxxx, svazek xxxx xxxx xxxxxxx část xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhled xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §10c xxxx. 1 xxxxxxxxxx program,

c) x xxxxxxx x §10d xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §13 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxx podle pravidel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neprovede xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 a 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §12 xxxx. 1,

g) x xxxxxxx x §14 xxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxxxxxxxx kontrolu xxxxx hospodaření, xxxx

x) x rozporu x §17 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxx xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x

x) §3 xxxx. 3 nezveřejní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozpočtu,

b) §3 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhled xxxxxxxx,

x) §11 odst. 2 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) §11 xxxx. 3 nezveřejní xxxxx rozpočtu,

e) §11 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) §13 xxxx. 6 nezveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) §16 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření,

h) §17 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) §17 odst. 8 nezveřejní závěrečný xxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že v xxxxxxx x

x) §39 xxxx. 3 xxxxxxxx x schválí xxxxxxxx,

x) §39 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxx střednědobého xxxxxxx xxxxxxxx,

x) §39 xxxx. 5 nezveřejní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) §39 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) §39 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) §13 xxxx. 7 nezveřejní xxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxx,

x) §16 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) §39 xxxx. 9 xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) §39 xxxx. 10 nezveřejní xxxxxxxxx účet.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx dopustila xxxx xxxx dobrovolný xxxxxx xxxx, jehož xxxxxx není xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x jehož xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxxx svazek obcí xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxx město Praha, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(3) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx orgán, který xx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX CELKŮ

§23

Druhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx samosprávný xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx k plnění xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ve xxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxx,

x) zakládat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,15) a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ústavy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx16),

x) xxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,16a)

x) xxxxxxxx xxxxxxx výzkumné instituce xxxxx zvláštního zákona16b).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx činnosti se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku

§24

Vznik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Organizační složka xxxxxxxx samosprávného celku (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") vzniká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx jednotkou. Xxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx samosprávný xxxxx xxx takové xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vnitřně odvětvově xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ekonomických nebo xxxxxxxx vztahů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky x xxxx jeho xxxxx x xxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxx a xxxxxx xxxxx organizačních složek. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xx součástí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinna xxxx, xxx dosahovala xxxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtem x xxxxxx xxxxxx xxxxx nejhospodárnějším xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, jednak xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxx xxxxxx oprávnění vychází x xxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x přihlédnutím k xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx přenáší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x takovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx činností, xxx xx nutné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, vedení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zřizovatele.

(5) Organizační xxxxxx je povinna xxxxxxxxx provozní zálohu xx xxxxxxxx xxxxxx, xx něž byla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů x její činnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx buď x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx svého běžného xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx nesmí organizační xxxxxx hradit xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx účet xxxxx zřizovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx průběh xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x plném xxxxxxx xxxxx rozpočtové xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x výdajů xxxxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x nejpozději xxxx koncem xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx složka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx koncem xxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úplný xxxxx xxxxxxxxxxx; je-li xxx xxxx, xxxxx xx také xxxx xxxxxxxx do xxxxxx,

x) xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxx odpovídajícího xxxxxxxx činnosti,

d) označení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx organizační xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxx xx správy x xxxxxx vlastnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxx organizační složce xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx, x v xxxxx vymezené pravomoci x xxx xxxxxxx,

x) xxxxx příjmů x xxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do její xxxxxxxxxx, x způsob xxxxxx použití, a xx xx xxxxxx xx zbývajících xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx x xxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřených xx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx případného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bankovního xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záloh poskytovaných xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx doby, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxx složka zřízena.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§27

Xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Územní samosprávný xxxxx zřizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro takové xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx neziskové a xxxxxxx rozsah, struktura x složitost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx obsahovat

a) úplný xxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxx xxxx, uvede xx také xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x identifikační xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx16d); xxxxx musí vylučovat xxxxxxx záměny s xxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizace,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zřizovatele, xxxxx xx příspěvkové organizaci xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx svěřeným xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx k xxxxx xxxx zřízena; xxxxxxx xx uvedou xxxxx x povinnosti xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x péčí o xxxx xxxxxxx, xxxxxx x zvelebení, podmínky xxx jeho případnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a prodej xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxx a povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx subjektům x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxx xxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odbornost xxxxx xxxxxxxxxxx; tato činnost xxxxx narušovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx zřízených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx pobytu fyzické xxxxx nebo xxxxx xxxxxx bydliště v xxxxxx, xxxx-xx místo xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx údajem x identifikačním čísle xxxxx, xxxxx a xxxxxx sídla právnické xxxxx,

x) adresa sídla.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném zřizovací xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx zřizovatele, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x nabytí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx může příspěvková xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx

x) bezúplatným xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) děděním; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx příspěvková xxxxxxxxxx povinna dědictví xxxxxxxxx, xxxx

x) jiným xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxx majetek, xxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx xx svého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 písm. a), xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx ho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx příspěvková xxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Ke vzniku, x xxxxxxxxx, sloučení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dochází xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxx určí, v xxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx přejímající xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx uplynutím dne xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx, práva x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx. Ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx dojít xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zřizovatele.

(10) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx k uvedené xxxxxxxxxxx došlo.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku; xxxxx na zápis xxxxxx xxxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočet x xxxxxxxxxxx výhled xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxx x nákladů xx rozpočtový rok, xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xx shodný x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je plán xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx 2 xxxx následující xx xxxx, na který xx xxxxxxxxxx rozpočet. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x prostředky xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx dary xx xxxxxxxxx x právnických xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých z Xxxxxxxxx xxxxx x xx zahraničí.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hospodaří

a) x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxx xxx kryty x xxxxxxxx Evropské xxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx,

x) x xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx svěřeny xxxxxxx xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx švýcarsko-české spolupráce.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx fondu jako xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx letech x xxxxx se xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxx, xx xxxxxx byl xxxxxx xxxx, xx xxxxx byla dotace xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na provoz xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx kritéria xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx jej xxxxxx jen xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zdroje.

(9) Xxxxxxxxxxx organizaci xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do svého xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx užití xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx stanoveným xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jiný xxxx xxxx x xxxx výši, xxx xxxxxxx tento zákon xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, na xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx platy, xxxxx xxxx překročení xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxx xxxxxxxxx zřizovatelem.

(11) Xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx svého rozpočtu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx nejpozději xx 1 roku xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx 3 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx 12 xx nevztahují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxx nakládání x xxxxxxxxxx poskytnutými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x rozpočtu xxxxxxxx fondu xxxx x Národního fondu xx účelem, xxx xx xx základě xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx se postupuje xxxxx §22.

(14) Xxxxx xxxxxxxx příspěvkové organizace x xxxxxxxx zřizovatele xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace jen xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příčin.

(15) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxx zřizovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx příspěvkové organizace xx xxxxxxxx xxxxxxxx x k Xxxxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxxx organizaci zřízenou xxxx, xxx x xxxxxxxx kraje.

§28x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx, xxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxx projednávání xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx trvat xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhled xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx x xxxxx obvyklým xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx až do xxxxxxxxxx nového střednědobého xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřizovatele, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nejméně 15 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým xx 30 xxx xx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§29

Peněžní fondy příspěvkových xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tyto peněžní xxxxx:

x) rezervní xxxx,

x) xxxx investic,

c) xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb.

(2) Xxxxxxxx peněžních xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx převádějí xx xxxxxxxxxxxxx roku.

§30

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx zlepšeného výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výše zřizovatelem xx skončení xxxx, xxxxxxxxx o případné xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx skutečné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x přijatým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zdrojem xxxxxxxxxx xxxxx mohou xxx též peněžní xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §28 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 6, xxxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x časovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x náklady,

c) x úhradě případných xxxxxx x penále xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně,

d) x xxxxxx své xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(3) Účelově xxxxxx xxxxxxx dary xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, aby xxxx svého xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 6, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§31

Fond xxxxxxxx

(1) Fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx odpisů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx4) xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) investiční xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxxxx fondů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx x technické zhodnocení xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx drobného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxx,

x) x odvodu xx xxxxxxxx zřizovatele, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xx financování xxxxxx x oprav xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb lze xx souhlasem zřizovatele xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo půjček.

§32

Fond xxxxx

(1) Xxxx xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx jeho 80 %, nejvýše xxxx xx xxxx 80 % xxxxxx prostředků xx platy stanoveného xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx platy.

(2) Xxxxxx peněžních prostředků xx fondu odměn xxxxxxxxx zřizovatel.

(3) X xxxxx xxxxx se xxxxx odměny xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxx hradí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostředků na xxxxx.

§33

Xxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx x ročního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx, na odměny x ostatní xxxxxx xx vykonávanou práci.

(2) Xxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxx schváleným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x rámci účetní xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxxx xxxxxx x je xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učilišť x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, důchodcům, xxxxx xxx xxxxx odchodu xx xxxxxxxxxx důchodu xxxx invalidního důchodu xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx fyzickým xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx příjmy, xxxx tvorby x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 477/2008 Sb.

§33x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, právnické osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru,

b) xxxx x xxxxxxxx xx xxxx jejich činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není jejich xxxxxxxxxx zajištěno xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx předpisem zabezpečovat xxxxxxxxxx ve vlastním xxxxxxxxxxx zařízení xxx

x) xxxxxxx zaměstnancům, kteří x ní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx důchodu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx stravování xx xxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo fyzickou xxxxxx,

x) zaměstnancům xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx x xx xx xxxxxxxx cestě xxxx xxx xx jinak xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxxx za xxx náleží xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx 3 xxxxxx v xxxxx xxx v místě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx poskytuje do xxxx 70 % xxxxx xxxxxxx stravného, xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 až 12 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Příspěvková xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odlišně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx úhradu xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Úvěry, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx5) nebo x xxxxx6) jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zřizovatele. Tento xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx půjček xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxx vrácení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx roku, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxx následujícího xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx lhůtu xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněna xxxxx xx závazky třetích xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§35

Nákup na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi

Příspěvková xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx smlouvou x xxxxx s xxxxxx xxxxx jen po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx příspěvkovými xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zřizovatele. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ani xxx xxxxxxxxx ručitelem.

§37

Poskytování darů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx subjektům, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx kulturních x sociálních potřeb x s výjimkou xxxxxxx podle §27 xxxx. 8.

§37a

Zřizování a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob

Příspěvková xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx majetkovou xxxxx x právnické xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podnikání.

§37a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 477/2008 Xx. x účinností xx 1.4.2009

§37x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx zřizovatele xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 6, se uděluje xxxx xxxxx pro xxxxx právní jednání x je xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx daru xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx zřizovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx jednání. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x právnímu xxxxxxx xx nepřihlíží.

(2) Do xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxx najevo podstatné xxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nabytí majetku xxxxx §27 odst. 6, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Ústředním věstníku Xxxxx republiky.

XXXX PÁTÁ

HOSPODAŘENÍ XXXXXX XXXX

§38

Xxxxxxx xxxxxx obcí

(1) Xxxxxx obcí xxxxxxxxx x majetkem, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vložily xx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx obce xxxxx xxxxxx svazku xxxx,18) x dále x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vložený obcí xx xxxxxxxxxxx svazku xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Orgány xxxxxx obcí x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na ně xxxxxxx xxxx přenesla xxxxx stanov svazku xxxx. Xxxxxxxxx práva x vlastnímu xxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstvu,19) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx obcí.

§39

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (§4).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obcí xxxx xxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho činností x xxxxxxx x xxxx stanovami.

(3) V xxxxxxx, xx xx xxxxxx obcí podílí xx realizaci xxxxxxxx xxxx projektu spolufinancovaného x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxxx účelově určených xx spolufinancování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx obcí xxxxxxxx xxxxx střednědobého xxxxxxx rozpočtu xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xx úředních xxxxxxx členských xxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx může být xxxxx zveřejněn v xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Zveřejnění musí xxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výhledu xxxxxxxx. Připomínky k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občané xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ústně xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx zasedání příslušného xxxxxx svazku xxxx.

(5) Xxxxxx obcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx podoby. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx střednědobého xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx deskách xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xx zasedání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zveřejňuje xxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx rozpočtu v xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhového třídění xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zveřejnění xxxx xxxxx xx xx zveřejnění xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ústně xxx xxxx projednávání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 30 dnů ode xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx oznámí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x uvedením, xxx xxx zveřejněn x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kde xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx způsobem xxxx xxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx svazku xxxx. Xxxxxx x výsledcích xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx21) na xxxxx internetových xxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx členských obcí xxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x plnění příjmů x výdajů xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zprávy x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zveřejnění xxxx xxxxx xx do xxxxxxxxxx závěrečného účtu. Xxxxxxxxxx k návrhu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx při xxxx xxxxxxxxxxxx na zasedání xxxxxxxxxxx orgánu svazku xxxx.

(10) Svazek obcí xxxxxxxx závěrečný účet xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx s uvedením, xxx xxx zveřejněn x xxxxxxxxxxxx podobě x kde je xxxxx nahlédnout xx xxxx listinné podoby. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zveřejněn až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(11) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zastupitelstvům xxxxxxxxx obcí, a xx neprodleně xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx obcí.

§39x

Xxxxx xxxxxxxxxx svazku xxxx

(1) Svazek xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.19a)

(2) X zřízení, změně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx stanovami;19b) xxxxx xxxxx také schvaluje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ostatní xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyššímu xxxxxx xxxxxx obcí, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx orgán xxxxxx obcí, xxxxxxxx xxxxxxxxx.19b)

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vztahují xx xx příspěvkové xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx §27 xx 37b xxxxxxx.

§39x

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 24/2015 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§40

Xxxxxx xxxxxxx x Evropské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx straně x Xxxxxxxxxx společenstvími x xxxxxx xxxxxxxxx státy xx straně xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, obcí xxxx svazků xxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx být x souladu se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při posuzování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx závazky vyplývajícími x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přidružení xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx straně x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxx xxxxx.20)

§41

Přechodná ustanovení

(1) Dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxx. Xxxx x tomu xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizace xx xxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx dosavadní xxxxxxxxxxx organizaci přemění xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx případě se xxxxxxxxx podle §27. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení čl. I xxxx 1 xx 11 x 13 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2005.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 557/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 9.11.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx náhrady za xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx postupuje podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. s účinností xx 31.10.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx zřizovatelem. X tímto majetkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 odst. 6 xxxxxx č. 250/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Zřizovatel xxxxxxxxxx zřizovací xxxxxxx xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 7 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx účinnosti.

3. Xxxxxxxx rozpočtové xxxxx, xx kterému došlo xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx uloží xxxxx zákona x. 250/2000 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x penále xxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx kázně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 250/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 477/2008 Xx. s xxxxxxxxx od 1.4.2009

Xx. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx platební xxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx právní moci xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx částečné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxx 1 xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx návrhu xx obnovu xxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx daňového xxxx xx dne pravomocného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx xx dne xxxxxxxxxxxx skončení řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutými x xxxxxxxx zřizovatele, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státního xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx regionu xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, x xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx odvod xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx §28 odst. 9 xxxxxx x. 250/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x snížení xxxx prominutí xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxx do 1 roku ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2011 Sb. x účinností xx 30.12.2011

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx rozpočtové kázně, xx xxxxxxx došlo xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx a penále xx xxxxx podle xxxxxx č. 250/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx odvodu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx dokončí podle xxxxxx x. 250/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx §10d xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx uzavřené xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx byla xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx prostřednictvím veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinností xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 24/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.2.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3 nebo 4 zákona č. 250/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 12 měsíců ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Čl. XV

Přechodné ustanovení

Pokud xxx rozpočet na xxx 2017 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxx 2017 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo svazku xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx zveřejněn xx 30 dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 24/2017 Sb. x účinností od 21.2.2017

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, xxxxx xxxxxx pravomocně uloženo xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 484/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §10a xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x xxxxxxx dotace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx regionu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zahájeny xxxxx dnem 1. xxxxx 2022, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 250/2000 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.

2. Xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně a xxxxxx zahájené x xxxxx Regionální rady xxxxxxx soudržnosti dokončí Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx podle xxxx 1 xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x případech, kdy xxxx působnost přechází xxx dne 1. xxxxx 2022 xx xxxxxx Finanční správy Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Regionální xxxx regionu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj.

6. Jsou-li x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx odvodů xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx soudržnosti uvedeny xxxx Regionální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozumí xx jimi xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, příslušné xxx xxx 1. xxxxx 2022.

7. Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozpočtů Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxx 31. prosince 2021 nebyla xxxxxxxx xxxx 3 xxx xxxxx §10d xxxx. 1 xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 24/2015 Sb.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 251/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 250/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx kontrole)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

450/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

421/2004 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2004

557/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.11.2004 x xxxxxxxx §33b, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2005

562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

635/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.1.2005

342/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.9.2005

138/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx zakázkách

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

140/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

245/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 31.5.2006

270/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 337/92 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

27/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.3.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

477/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 250/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx územních rozpočtů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.4.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o základních xxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

421/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 27.11.2009

27/2010 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx č. 250/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 8/2010

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

465/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

466/2011 Xx., xxxxxx xx zrušuje xxxxx č. 245/2006 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.12.2011

171/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 250/2000 Sb., x rozpočtových pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

24/2015 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 250/2000 Sb., x rozpočtových pravidlech xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.2.2015, s xxxxxxxx §10x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2015

192/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

24/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx x zákona x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

99/2018 Xx., xxxxx XX xx dne 20.2.2018 xx. xx. Xx. XX 6/17 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 23/2017 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x. 243/2000 Xx., x rozpočtovém xxxxxx výnosů některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x některým xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 20.6.2018

484/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx, xxxxxx související x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákon č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

609/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2021

251/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 248/2000 Sb., x xxxxxxx regionálního xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 99 x násl. ústavního xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 347/1997 Sb.
2) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
2x) §16 xxxxxx č. 248/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, ve xxxxx xxxxxx č. 138/2006 Xx.
3) Xxxxx č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx).
4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §657 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §497 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 243/2000 Sb., x rozpočtovém xxxxxx výnosů některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx určení xxxx).
9) §37 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
10) §84 xxxxxx č. 128/2000 Xx.
§35 zákona x. 129/2000 Xx.
§59 xxxxxx x. 131/2000 Xx.
10a) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §42 xxxxxx č. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§20 xxxxxx x. 129/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§38 xxxxxx x. 131/2000 Xx.,, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) Zákon č. 420/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí.
12) §44a xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 482/2004 Sb. x xxxxxx x. 270/2007 Sb.
13) §67 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §81 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx městě Praze.
15) Xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*16) Xxxxx č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx některých zákonů.
16) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
16x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx).
16b) Xxxxx č. 341/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16x) Zákon č. 245/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16d) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx xxxxx č. 48/1995 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx platy x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) §50 xxxxxx č. 128/2000 Xx.
19) §85 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
19x) Xxxxx č. 561/2004 Sb.
19x) §50 xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
20) Zákon č. 59/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx.
21) §10 xxxxxx x. 420/2004 Xx., x přezkoumávání xxxxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

22) Například §160 xx 163 xxxxxx x. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 343/2007 Xx., xxxxxx x. 42/2009 Xx. a xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxx xxxxx x. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

23) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) Xxxxxxxxx xx. 111 a 112 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1306/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 352/78, (XX) č. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) x. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, xx. 3 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx nařízení Komise (XX) č. 184/2014 xx xxx 25. xxxxx 2014, xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1303/2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx soudržnosti, Evropském xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx ustanoveních o Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Fondu xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx stanoví podmínky xxxxxxxx se systému xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Komisí x kterým se xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1299/2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podpory x Xxxxxxxxxx fondu xxx regionální xxxxxx xxx cíl Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx fondu pro xxxxxxxxxx rozvoj x xxxxx cíle Xxxxxxxx xxxxxx spolupráce, čl. 26 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 480/2014 ze xxx 3. xxxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1303/2013 x společných xxxxxxxxxxxx x Evropském xxxxx xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu pro xxxxxx venkova x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x obecných xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním fondu, Xxxxx soudržnosti x Xxxxxxxxx námořním a xxxxxxxxx xxxxx.

25) §87 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 22/2004 Sb.

§101 xxxxxx č. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 311/2002 Xx. x xxxxxx x. 313/2002 Xx.

§40 xxxx. 2 x §58 xxxx. 2 xxxxxx x. 129/2000 Xx.

§62 x 90 xxxxxx č. 131/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 22/2004 Xx.

§70 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Xx.

§94 zákona x. 131/2000 Xx., xx xxxxx zákona č. 145/2001 Xx.

§16d xxxx. 5 zákona č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx regionálního xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 138/2006 Xx. x zákona x. 253/2011 Sb.

26) §124 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx přepisů.

§82 xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§107 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.