Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
250/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy a působnost zákona §1

ČÁST DRUHÁ - FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Nástroje finančního hospodaření §2

Střednědobý výhled rozpočtu §3

Rozpočet §4

Peněžní fondy územních samosprávných celků a svazků obcí §5

Obsah rozpočtu §6

Příjmy rozpočtu obce §7

Příjmy rozpočtu kraje §8

Výdaje rozpočtu obce §9

Výdaje rozpočtu kraje §10

Dotace a návratná finanční výpomoc §10a §10b §10c §10d

ČÁST TŘETÍ - ROZPOČTOVÝ PROCES

Sestavení a zveřejnění rozpočtu územního samosprávného celku §11 §11a

Závazné ukazatele §12

Rozpočtové provizorium §13

Rozpis rozpočtu §14

Hospodaření podle rozpočtu a kontrola §15

Změny rozpočtu §16

Závěrečný účet §17 §17a

Časové použití rozpočtu §18

Účelovost rozpočtových prostředků §19

Návratnost nepoužitých rozpočtových prostředků §20

Kompenzační peněžní operace §21

Porušení rozpočtové kázně §22

Přestupky §22a

Společná ustanovení §22b

ČÁST ČTVRTÁ - ORGANIZACE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Druhy organizací územních samosprávných celků §23

Organizační složky územního samosprávného celku

Vznik organizačních složek územního samosprávného celku §24

Hospodaření organizačních složek §25

Zřizovací listina organizačních složek §26

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků

Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací §27

Finanční hospodaření příspěvkových organizací §28

Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace §28a

Peněžní fondy příspěvkových organizací §29

Rezervní fond §30

Fond investic §31

Fond odměn §32

Fond kulturních a sociálních potřeb §33 §33a

Stravování a stravovací služby §33b

Úvěry, půjčky a ručení příspěvkové organizace §34

Nákup na splátky příspěvkovými organizacemi §35

Nakládání s cennými papíry příspěvkovými organizacemi §36

Poskytování darů příspěvkovými organizacemi §37

Zřizování a zakládání právnických osob §37a

Předchozí souhlas §37b

ČÁST PÁTÁ - HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ

Majetek svazku obcí §38

Finanční hospodaření svazku obcí §39

Druhy organizací svazku obcí §39a §39b

ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Plnění závazků z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé §40

Přechodná ustanovení §41

Účinnost §42

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 557/2004 Sb. - Čl. II

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 477/2008 Sb. - Čl. II

č. 465/2011 Sb. - Čl. IV

č. 24/2015 Sb. - Čl. II

č. 192/2016 Sb. - Čl. VI

č. 24/2017 Sb. - Čl. XV

č. 484/2020 Sb. - Čl. IV

č. 251/2021 Sb. - Čl. IX

č. 151/2023 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 99/2018 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

250

XXXXX

xx xxx 7. xxxxxxxx 2000

x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx tvorbu, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,1) xxxxx xxxx xxxx2) a xxxxx,3) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s finančními xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx hospodaření xxxxxxxxxxxx svazků obcí2) (xxxx xxx "svazek xxxx"), xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx obcí.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx hospodaření xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx2) a x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx struktury xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx své xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX HOSPODAŘENÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.4)

(3) X rozpočtu územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx svazku xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příjmů, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "rozpočtová skladba"). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx a financující xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.

§3

Střednědobý výhled rozpočtu

(1) Xxxxxxxxxxx výhled xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx rozvoje jeho xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahů a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozpočet (§4).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxx x příjmech x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a potřebách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obcí xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx projednávání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx úplné xxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x příjmech x xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx závazcích a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx samosprávný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx úřední desce, xxx je návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx x xxx xx možno xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx střednědobého xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx střednědobého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx stanovené při xxxx zveřejnění xxxx xxxxx při xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Územní samosprávný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu na xxxxx internetových xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kde xx xxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxx xxx zveřejněn xx do xxxxxxxxxx xxxxxx střednědobého xxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Rozpočet

(1) Rozpočet xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku a xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, jímž xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x svazku xxxx.

(2) Rozpočtový xxx xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vychází ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx se sestavuje xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxxx xxx schválen xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxx x využití xx x následujících xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx jistiny xxxxx z xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Rozpočet xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx možné xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,5) xxxxxx,6) návratnou finanční xxxxxxxx xxxx příjmem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx zdroje").

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxx rozpočet xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx schodkový xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zabezpečenou xxxxxxx5), úvěrem6) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx projektů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření běžného xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxx, x xx ke krytí xxxxxxxxxxxx výdajů, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx fondů (§5).

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x návratných xxxxxx splatných x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků a xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celek a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx fondy, x xx xxx xxxxxxxxx účely xxxxx xxx účelového určení.

(2) Xxxxxxx peněžních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svazku xxxx xxxxx xxx zejména

a) xxxxxxxx hospodaření z xxxxxxxx let,

b) xxxxxx xxxxxxx roku, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxx,

x) převody prostředků x xxxxxxxx během xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxx rozpočtu

(1) Obsahem xxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xx uskutečňují xxxxxxx operace xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Podnikatelská xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx se sleduje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx promítne xx rozpočtu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxx rozpočtu obce

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx práv,

b) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) příjmy x hospodářské činnosti xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obce, která xxxxxxxxxx zřídila nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx správní xxxxxxxx xxxxxx příjmů x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx činnosti, xxxxxx x vybraných xxxxx x odvodů xxxxxxxxx x pravomoci xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno jinak,

e) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx,7)

x) výnosy xxxx xxxx podíly na xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,8)

x) xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu a xx státních fondů,

h) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ostatních xxxxxx státní xxxxxx, xxxx. z xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx peněžních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů příjmem xxxx,

x) přijaté xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx může x xxxxxx svých xxxxxx xxxxxx xxx návratných xxxxxx (§4 xxxx. 5 písm. x).

(4) Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx čerpáním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozpočtu xxxx xxxx. Návratná xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Příjmy xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx kraje xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x vlastního majetku x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, k xxxx xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uložených x xxxxxxxxx kraje podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxx podíly xx xxxx podle zvláštního xxxxxx,8)

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx státních xxxxx,

x) xxxxxxx peněžité xxxx x příspěvky,

h) jiné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx kraje,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxxxx ostatních xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx trestů, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx použít xxx návratných zdrojů (§4 odst. 5 xxxx. x).

(4) Xxxx xxxx ke krytí xxxxxxxxx časového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx určených x jejich xxxxxx xxxxxx návratnou xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx jiného kraje. Xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxx rozpočtu xxxx

(1) X rozpočtu xxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx vyplývající xxx xxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jí xxxxxx,

x) výdaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x její samostatné xxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státní správy, xx xxxxx je xxxx pověřena xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahů x xxxxx hospodaření x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx přistoupila,

e) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx subjekty, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) úhrada xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a úvěrů,

g) xxxxxx xx emise xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx úhradu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx působnosti xxxx, včetně xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx účely.

(2) Vedle xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx obec xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

§10

Výdaje rozpočtu kraje

(1) X rozpočtu kraje xx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx vyplývající pro xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených zvláštními xxxxxxxx předpisy,

b) výdaje xx činnost xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxx s xxxx x vlastní xxxxxxx a xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx xxxx pověřen xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vyplývající xxx xxxx x uzavřených xxxxxxxxx vztahů v xxxx hospodaření x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx rozpočtů xxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx přijaté v xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx celky xxxx x dalšími xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činnost,

g) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx půjček a xxxxx,

x) výdaje xx xxxxx vlastních xxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx na podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxx výdaje xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x příspěvků xx sociální nebo xxxx humanitární xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 hradí xxxx xx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů xxxxxx vlastníkům.

Xxxxxx x návratná xxxxxxxx výpomoc

§10a

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx Regionální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx peněžní prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxx xxxx xxxx Regionální xxxx xxxxxxx soudržnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 7 a §31 xxxx. 1 xxxx. x),

x) návratnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozpočtu poskytovatele xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čerpání x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x vrácení nepoužitých xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx poskytovatele,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přehled x xxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx účelu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x programu.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§10c), xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x žádosti xxxx xx xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx22). Na xxxxxx xxxx návratnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx22).

(3) Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc, s xxxxxxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx podle §34 xxxx. 1, lze xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22); xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x adresu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx fyzickou osobou, x xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) požadovanou částku,

c) xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx dotaci xxxx návratnou finanční xxxxxxx použít,

d) dobu, x níž má xxx dosaženo xxxxx, x xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx splátek,

e) xxxxxxxxxx žádosti,

f) je-li xxxxxxx x dotaci xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uvedením, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx zda xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx plné xxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci skutečných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x nahrazením novými xxxxx, xxxxx-xx xx x evidující xxxxx; x xxxxxxx, xx xx žadatel o xxxxxx zahraniční právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx xxx výpisem xx xxxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osob, xxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx akcionářů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podílu xx zisku, společenská xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

3. informace x xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxx, x x xxxx xxxxxx podílu.

g) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx vyhotovení xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zastoupení xx základě xxxx xxxx x xxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, sdělí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žadateli, xx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční výpomoci xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci,

b) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx dotace nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, a xx-xx tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx, xx-xx příjemce dotace xxxx návratné finanční xxxxxxxx právnickou osobou, xxxxx, popřípadě obchodní xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxxx x příjemce xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx výše xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; u xxxxxx xxxx návratné finanční xxxxxxxx, xxxxx součástí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx x Xxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stanovení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, x níž xx být xxxxxxxxxxx xxxxx dosaženo,

g) x xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx pro navrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx příjemce xxxxxxx xxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účelem, xx xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuty, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxxxx finančního vypořádání xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx návratná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx osoby s xxxxxxxxx,

x) xxx podpisu xxxxxxx smluvními stranami x xxxxxx podpisy.

(6) Xx xxxxxxxxxxxxx smlouvě x poskytnutí dotace xxx z podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxxx podmínky, jejichž xxxxxxxx bude považováno xx xxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxx, xxx odpovídá xxxx xxxxxxxxxxx použitých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxxx nižšího xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxx bude xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x poskytnutých xxxxxxxxxx, x souvislosti x jejichž použitím xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Podmínky xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx státního xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxxxx fondu, xxxx být x xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx finanční výpomoci xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx výše xxxxxx xxx prokazována x xxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; paušální xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx skutečně vynaložených x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovených jednotkových xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx.

§10x

(1) Xxxxx z xxxxxxxx poměrů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx

x) Ministerstvo xxxxxxx, xx-xx xxxxxx ze xxxxxxxxx stran xxxx, xxxxxx xxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) krajský xxxx x xxxxxxxxx působnosti, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx členem xxxx hlavní xxxxx Xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nachází xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxx xxxxx,

x) Magistrát xxxxxxxx města Xxxxx x přenesené působnosti, xx-xx jednou ze xxxxxxxxx xxxxx městská xxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Ministerstvo financí xxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx.

§10x vložen právním xxxxxxxxx x. 24/2015 Xx. s účinností xx 20.2.2015

§10c

(1) Poskytovatel zveřejní xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxx, zveřejní xxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx počátkem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxxxx xx zveřejňuje xxxxxxx xx dobu 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) účel, xx xxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozpočtu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) maximální xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro stanovení xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx podání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vzor xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příloh.

§10c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 24/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.2.2015

§10x

(1) Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx obcí, xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x poskytnutí dotace xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx desce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejího xxxxxxx. Veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do výše 50&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxxxx; pokud xxxxxxxxx xxxxxxx x veřejnoprávní xxxxxxx xxxx dotace xxxx návratná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nad 50&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x její dodatek xx své úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx nejméně po xxxx 3 xxx xxx dne zveřejnění.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx obcí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Veřejnoprávní xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx 50&xxxx;000 Xx se xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k této xxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxx nebo návratná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxx dodatek na xxxxxxxx xxxxxxx členských xxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 let xxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxxxxx xx zpřístupnění, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx informací vyloučených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx zveřejnění jsou xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx24).

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

§11

Xxxxxxxxx x zveřejnění rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx samosprávný celek xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx svůj xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx

x) xxxxx x rozpisu xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxxxxxx provizoria, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx k xxxxxxxxx krajů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx xxxx xxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx své xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské unie, xxxx xxxx rozpočet xx příslušný xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančních prostředků xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx programu nebo xxxxxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozpočtu xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxx nejméně 15 xxx xxxxx xxxx zahájení xxxx xxxxxxxxxxxx xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx10). Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zveřejňuje xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx úřední xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nejvyšších xxxxxxxx xxxxxxxxx třídění xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx desce, xxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xx možno xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx trvat xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx občané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx projednávání xx xxxxxxxx zastupitelstva.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxx schválení x současně oznámí xx xxxxxx desce, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx listinné xxxxxx. Xxxxx způsobem musí xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozpočtový xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx rozpočtového xxxx, na který xxx schválen.

§11x

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§12

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx svazku xxxx xx zpracovává x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx skladby xxxxx §2 odst. 3.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxx obcí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skladby; xxxxxxxxx rozpočet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx obcí při xxxxxxxxxxx xxxxx rozpočtu,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx při svém xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x působnosti xxxxxx obcí,

d) xxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx provizorium

(1) Nebude-li xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx rozpočtového xxxx, řídí se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pravidly rozpočtového xxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx schválen jeho xxxxxxxx, xxxxx zvláštního xxxxxx26).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vlastní xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozpočtové xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx x územních rozpočtů xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx hospodaření xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx obce xxx xxxxxxxxxxx obce,

c) xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dvanáctinu xxxxxx xxxxxxxx schváleného xxx xxxxxxxxx rozpočtový rok. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že jejich xxxxxxx přímo xxxxxxx xx zvýšením xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zveřejní pravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxx jsou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx úřední xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx způsobem xxxx xxx zveřejněna xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozpočtový xxx, xx xxxxx xxxx schválena. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx rozpočtového xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obcí xxxxxx, kde jsou xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kde xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx zveřejnění xxxxxxxx xx rozpočtový xxx, xx xxxxx xxxx schválena.

§14

Xxxxxx rozpočtu

(1) Xx xxxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxxx xxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx subjektům, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx10a) po xxxx rozpočtový xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celek x svazek obcí xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx.

§16

Xxxxx rozpočtu

(1) Rozpočet xxxx xxx xx xxxx schválení xxxxxx x xxxxxx

x) xxxxx x organizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozpočtem (xxxxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx (xxxxxxxxx změny); xxxxx xxxx xx xxxx cenové změny xxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ovlivňujících xxxxxx xxxxxxxx příjmů xx výdajů (xxxxx xxxxx).

(2) Změna xxxxxxxx xx provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozpočtová xxxxxxxx xx evidují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se uskutečňují xxxxxxx, a xx x xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k jinému xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxxx rozpočtového xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků, xxx němž xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ovlivňují, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výdajů,

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nepředvídaných xxxxxx k úhradě xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, čímž se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) vázání rozpočtových xxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtových xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rozpočtu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výdaje. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provést xxxxx při živelní xxxxxxx xxxx havárii xxxxxxxxxx životy a xxxxxxx, xxx plnění xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx o peněžní xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 15.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx xx stejné xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxx xx xxxxxxxxx členských xxxx. Současně územní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámí na xxx xxxxxx xxxxx x svazek xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kde xx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kde xx možno xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změněn.

§17

Závěrečný xxxx

(1) Xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xx údaje o xxxxxx hospodaření územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx podrobném xxxxxxx x xxxxxx, aby xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxx zřízených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxxx finančních xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx, rozpočtům xxxxx, xxxx, státním fondům, Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x x hospodaření xxxxxxx xxxx.

(4) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxx si přezkoumat xxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx kalendářní xxx.11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.11b)

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx závěrečného xxxx xxx jeho projednávání x orgánech územního xxxxxxxxxxxxx celku a xxxxxx xxxx.

(6) Územní xxxxxxxxxxx celek zveřejní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření21) xx svých internetových xxxxxxxxx a na xxxxxx xxxxx nejméně 15 dnů přede xxxx zahájení xxxx xxxxxxxxxxxx xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx10). Xx internetových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx desce xxxx xxx návrh xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozpočtu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx musí trvat xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx uplatnit písemně xx xxxxx stanovené xxx xxxx zveřejnění xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Projednání xxxxxxxxxxx účtu se xxxxxxx vyjádřením

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodařením, x xx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nichž přijme xxxxxx samosprávný xxxxx x svazek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx zjištěných chyb x xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx závěry xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx závěrečný xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx10) a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, kde xx zveřejněn x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podoby. Xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx následující xxxxxxxxxx xxx.

§17a

§17a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§18

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxx, které xxxx skutečně přijaty, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx plnění xxxxxx xx zařazuje xxx takové xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx zařazení xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x kalendářním xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příspěvků xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx to odpovídá xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§19

Účelovost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx určí

a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úkolu,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx daného xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx x potřebám xxxxxxxxxx území nebo xxxx části xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x svazek xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx

x) x účelu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx fondů, x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) z xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx účelové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx, příspěvků xx xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx nepoužitých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku x svazku obcí xxxxxxxxx do xxxxx xxxx nepropadají, xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx roku. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx nevyužité xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dotace nebo xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vyúčtovat a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Vrácené rozpočtové xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx, kdy xx uskuteční.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx vlastních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx rozpočtové xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx příjmem jejich xxxxxxxx v xxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§21

Kompenzační xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx přijaté zálohy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx výši, xxx x záporné xxxxxxx xxxxxx xxxxx rozpočtového xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxx, xxx v záporné xxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx,

x) xx x xxxxx rozpočtovém xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uskutečněných výdajů xxxx osobami xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§22

Porušení xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých jako xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc x xxxxxxxx poskytovatele.

(2) Neoprávněným xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx poskytnutí peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx den, xxx xxxx poskytnuté xxxxxxx xxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxx den xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x dotací xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22), xx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xx kterému xxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx příjemce se xxxxxxxx xx den xxxxxxxx rozpočtové xxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxx xxxxxxxxxx použity.

(3) Xxxxxxxxx peněžních prostředků xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je x xxxxx případě den xxxxxxxxxxx xx dni, x němž xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kázeň, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x něhož xx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxxxx použití peněžních xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx xxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx při použití xxxx dotace nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx porušení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx uloží xxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxx x stejné xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx odvod xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxx xx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx méně xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxx §10a xxxx. 6 odvod nižší. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx uložit xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx 11 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxxxxx účelu dotace. Xxx podezření na xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxx poskytovatel peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx do výše xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx 9 nebo 11 xxxxx odvod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx částka xx xxxx xxxxxxx xxxx uloženým xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxxx 11 xxxxx neuloží, xxxxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě10a) x xxx stanovené xxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx10a), xx příjemce xxxxxx porušil méně xxxxxxxx xxxxxxxx podle §10a odst. 6, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x níž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx celková xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, x jakém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, platí, xx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx písemně xxxxx xxxxxxxx dotace x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx dotace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dotace xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. V rozsahu, x jakém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dotaci xxxx xxxx xxxx, xxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x výzva x xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx závazná. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxx, xxx xxxxxxxx dotace výzvě xxxxxxx, xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx 11 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(7) Odvod xx xxxxxxxx rozpočtové kázně xx xxxxxxx, xxxxx xxxx celková xxxx xx všechna porušení xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 Xx.

(8) Za prodlení x xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xx ten, xxx xxxxxxxxxxx kázeň xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,4 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx každý xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx výše xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx následujícího po xxx, kdy došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxx, xxxxxx xx počítá x xxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx počítá ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx kterého xxx příjemce xxxxx xx xxxxxxx platebního xxxxxx xxxxxxx. Penále, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 Xx, se neuloží.

(9) X xxxxxxx odvodu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 až 8 xx porušení xxxxxxxxxx kázně xxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx

x) x xxxx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx úřad městské xxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) x xxxxx krajský xxxx.

(10) Rozhodnutí podle xxxxxxxx 9 xxxx. x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx. x) xxxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x xxxxxxxx souladu x právními xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxxx, nebo xxxxxx x xxx xxxxxx x novému projednání xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) O xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 8 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxx orgán xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxx.

(12) Xxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. x) xx krajský xxxx x přenesené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx obcí.

(13) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 8 xxx uložit xx 10 xxx xxxxxxxxxx od 1. xxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(14) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti odvodu x penále může x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx odvodu x xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx odstavce 9 x xxxxxxxx 11 xxxx. a) xxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx peněžních prostředků25),

b) xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. x) Generální xxxxxxxx ředitelství; xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx porušení rozpočtové xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uložil.

(15) Žádost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prominutí xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx podat xxxxxxxxxx xx 1 roku xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byl xxxxx nebo xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx. Xxxxx 1 xxxx xxxxxx ode xxx

x) xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx obnovy xxxxxx xxxx pravomocného skončení xxxxxxxxxx řízení,

b) zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu do xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení,

c) zahájení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx daně do xxx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxx xxxxxx xxxx xx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

(16) Xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x 11 xx postupuje xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(17) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx odvodů xx porušení rozpočtové xxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(18) Xxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje na xxxxxxxx informace získané xxx správě xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx soudržnosti.

§22x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, svazek obcí xxxx městská xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §10c xxxx. 1 xxxxxxxxxx program,

c) v xxxxxxx x §10d xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci včetně xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §13 odst. 1 x 2 xxxxxxxxxxx podle pravidel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neprovede xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 x 4,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §12 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §14 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

i) x xxxxxxx x §17 xxxx. 4 xxxxxxxxx přezkoumání xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x

x) §3 xxxx. 3 nezveřejní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) §3 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) §11 odst. 2 zpracuje a xxxxxxx xxxxxxxx,

x) §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxx rozpočtu,

e) §11 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) §13 xxxx. 6 nezveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provizoria,

g) §16 xxxx. 5 nezveřejní xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) §17 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) §17 odst. 8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Svazek xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s

a) §39 xxxx. 3 xxxxxxxx x schválí xxxxxxxx,

x) §39 odst. 4 xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) §39 xxxx. 5 nezveřejní xxxxxxxxxxx výhled xxxxxxxx,

x) §39 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) §39 xxxx. 7 xxxxxxxxxx rozpočet,

f) §13 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) §16 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) §39 odst. 9 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

i) §39 xxxx. 10 nezveřejní xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, jehož xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kterých xx dopustila xxxxxxx xxxx hlavního města Xxxxx, projednává v xxxxxxxxx působnosti Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obcí, xxxxx členem xx xxxxxx město Xxxxx, xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX ÚZEMNÍCH XXXXXXXXXXXXX XXXXX

§23

Xxxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ve své xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úkolů, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx využívání xxxxx xxxxxxx a x zabezpečení veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx činnosti nevytvářejí xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,15) a xx xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) zakládat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx16),

x) xxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,16a)

f) zřizovat xxxxxxx výzkumné instituce xxxxx zvláštního xxxxxx16b).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx jiných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx společností, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx majetkem xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§24

Xxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Organizační složka xxxxxxxx samosprávného xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx jednotkou. Xxxx xxxxx svého hospodaření xxxx územní samosprávný xxxxx pro takové xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnanců,

b) xxxxxxxxxxx složité a xxxxxxxx strojní xxxx xxxx xxxxxxxxx vybavení,

c) xxxxxx vnitřně xxxxxxxxx xx jinak organizačně xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x povinnosti.

§25

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx svém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výdaje xxxxx xxxxxxxxxxxxx složek. Xxxxxxxx organizační xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Organizační xxxxxx xx povinna xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxx x plnila xxxxxx xxxxx nejhospodárnějším xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxx oprávnění x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxx xxxxx xxxxx, jednak xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vychází x xxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x přihlédnutím k xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxx složku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx disponovat xxx s takovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, pravidelnou činností, xxx xx nutné xxxxxxxxxxxx operativně. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřizovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zálohy x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x peněžními prostředky, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx zřizovatele.

(5) Organizační xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx ukončení období, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Zřizovatel xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtových xxxxxx x xxxx činnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx běžného xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxxx xxxxxx hradit výdaje.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinna xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx průběh xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxx deníku xx xxxxxxxxx xx rozpočtu xxxxxx a výdajů xxxxxxxxxxx, a xx x xxx stanoveném xxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxx x nejpozději xxxx xxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zřizovateli v xxx stanoveném xxxxxxx, xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxx kontroluje xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx listina xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úplný xxxxx xxxxxxxxxxx; je-li xxx xxxx, uvede xx xxxx její xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx organizačních složek xxxxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxx x tomu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx složku,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zřizovatele, pokud xx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxx do xxxxxx x xxxxxx vlastnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) mohla řádně xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx byla xxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx použití, a xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx organizační xxxxxx, které xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a zabezpečuje xx xx xxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví x xxxxxxxx x výdajích xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxx xx xx její xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Příspěvkové organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§27

Xxxxxxxxx, změny x zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Územní samosprávný xxxxx xxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx pro takové xxxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx neziskové x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vydá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxx, uvede xx xxxx její xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx, sídlo příspěvkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné xxxx xxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx16d); xxxxx xxxx vylučovat xxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a tomu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx zřizovatele, xxxxx xx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxx k hospodaření (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) vymezení xxxx, xxxxx organizaci xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx mohla xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx x zvelebení, podmínky xxx xxxx případnou xxxxx investiční xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxx x povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxx povolí k xxxx, aby mohla xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxx x odbornost svých xxxxxxxxxxx; xxxx činnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sleduje xx xxxxxxxx,

x) vymezení xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zřizovatel xxxx x všech xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) název,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) statutární xxxxx vyjádřený xxxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x adrese xxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx bydliště x xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa sídla.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx vést xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx majetkem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak. Xxxxxxxxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx byla zřízena, x xx

x) bezúplatným xxxxxxxx xx svého xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx; bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna dědictví xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zřizovatele.

(8) Xxxxx xx xxxxx majetek, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx. a), xxx ni trvale xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizovateli. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxx, x xxxxxxxxx, sloučení, xxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxx určí, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx uplynutím xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x závazky na xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do 15 xxx ode dne, xxx x uvedené xxxxxxxxxxx došlo.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxx zřizovatel.

§28

Finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Rozpočet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x nákladů xx xxxxxxxxxx rok, xxxx xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xx shodný x xxxxxxxxxxx rokem.

(3) Střednědobý xxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx a nákladů xx nejméně 2 xxxx následující xx xxxx, na který xx sestavován xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxxxx letech.

(4) Příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činností a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zřizovatele. Xxxx xxxxxxxxx s prostředky xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx dary od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx poskytnutých z Xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx.

(5) Příspěvková xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxx na xxxxxx provozních výdajů, xxxxx jsou nebo xxxx být xxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxxx provozních xxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx do xxxxx kalendářního xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx financování v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx na stanovený xxxx. V rezervním xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účel nebyly xxxxxxx, podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx rok, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může xxx xxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; zřizovatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto zdroje.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxx zřizovatel xxxxxx xxxxx do svého xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) její xxxxxxxxx xxxxxx překračují xxxx plánované xxxxxxx, x to jako xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxx

x) její xxxxxxxxxx xxxxxx jsou větší, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x rozpočtu xxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx do xxxxx peněžního xxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxx, xxx stanoví tento xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx svého peněžního xxxxx na xxxx xxxx nebo v xxxx výši, než xxxxxxx tento xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, na xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) překročí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objem xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxx xxxxxxxxx zřizovatelem.

(11) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci odvod xx svého xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 1 roku xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně zjistil, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxx.

(12) Zřizovatel xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx odvod za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx 12 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové kázně xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx poskytnutými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze státního xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x Xxxxxxxxx xxxxx xx účelem, xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytnul xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §22.

(14) Vztah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx během roku xxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx, objektivně xxxxxxxxxx xxxxxx.

(15) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx zřizovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státnímu rozpočtu x x Xxxxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízenou xxxx, xxx x xxxxxxxx kraje.

§28a

Zveřejňování xxxxxxxxxxxxx výhledu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejní návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxx dnem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zřizovatelem. Xxxxxxxxxx musí trvat xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výhledu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx až do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozpočtu.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejní xxxxx xxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zveřejnění musí xxxxx xx xx xxxxxxxxxx rozpočtu.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx trvat xx xx zveřejnění xxxxxxxx xx následující xxxxxxxxxx xxx.

§29

Peněžní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tyto peněžní xxxxx:

x) xxxxxxxx fond,

b) xxxx investic,

c) xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx peněžních fondů xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§30

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě schválení xxxx výše zřizovatelem xx xxxxxxxx roku, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Zlepšený výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx skutečné výnosy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x přijatým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx provozní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx též xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 6.

(2) Rezervní xxxx, x xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 6, používá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x dalšímu xxxxxxx své xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesouladu xxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) x xxxxxx případných xxxxxx x penále xxxxxxxxx jí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx své xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(3) Účelově xxxxxx xxxxxxx dary se xxxxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlas x tomu, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 6, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§31

Xxxx investic

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x financování xxxxx investičních potřeb. Xxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx4) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zřizovatele,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fondů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx z prodeje xxxxxxxxx dlouhodobého hmotného xxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx připustí,

e) xxxxxxx xxxx x příspěvky xx jiných xxxxxxxx, xxxx-xx určené xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x rezervního fondu xx xxxx povolené xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) na pořízení x xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotného x nehmotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x úhradě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx takový xxxxx xxxxxx,

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx financování xxxxxx x oprav majetku, xxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx svou xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb lze xx xxxxxxxxx zřizovatele xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

§32

Fond xxxxx

(1) Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, x xx xx xxxx xxxx 20 %, xxxxxxx však xx xxxx 10 % xxxxxx prostředků xx platy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx dary xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odměn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxx xx xxxxx odměny xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx hradí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

§33

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx xx tvořen xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxx x náhrady xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx. Nejméně 50 % z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přídělu k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle věty xxxxx se použije xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx spoření xx xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxx osvobozeny xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob.

(2) Fond xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx xx naplňován xxxxxxxx x roční xxxxxxxxx výše x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx rozpočtem. Vyúčtování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb je xxxxxx x zabezpečování xxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx středních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx vědeckým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, kteří při xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx fyzickým nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx xxxx x splátky xxxxxxxx poskytnutých x xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx potřeb, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx pojišťovny xxxxxxxxxx se x xxxxxxx pořízenému x xxxxx, xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx provoz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx, a peněžní xxxx poskytnuté do xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Použití xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxx předpis, kolektivní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxx.

§33a

§33a zrušen právním xxxxxxxxx č. 477/2008 Sb.

§33b

Stravování x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zabezpečuje-li příspěvková xxxxxxxxxx stravování, zabezpečuje xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru,

b) xxxx x studenty xx xxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx organizace xxxx x souladu x xxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx též

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx důchodu, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx třetího xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxxxx zařízení xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx stravování se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx.

(4) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxx nákladů xxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům x pracovním poměru xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stravování xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxxx-xx alespoň 3 xxxxxx v xxxxx xxx x místě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pracovní smlouvě. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx do xxxx 70 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platem xxx pracovní xxxxx xxxxxxxx 5 xx 12 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx být částečně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx pracoviště.

(6) Xxxxxxx na stravování x xxxxxx úhradu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.

§34

Xxxxx, xxxxxx x xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx5) xxxx x xxxxx6) jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zřizovatele. Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřeb xxxx xxxxxx xx xxxxx zřizovatele návratnou xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxx vrácení xxxxxxxxxxx jejími xxxxxx xxxxxxx roku, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxx následujícího xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněna xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx zajišťovat.

§35

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx splátky xxxx smlouvou x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx příspěvkovými xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněna xxxxxxxxx xxxxx či xxxx xxxxx papíry. Xxxxxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx být xxxxxxxxx ručitelem.

§37

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dary xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx obvyklých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx osobám ze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 8.

§37x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx organizace xxxxx

x) zřizovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx x právnické xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 477/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§37x

Xxxxxxxxx souhlas

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 6, se uděluje xxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx jednání x xx xxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxx účelově xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx jednání. Není-li xxxxxxxxx souhlas udělen, x právnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx, než xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odvolat, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podstatné xxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí x udělení předchozího xxxxxxxx, které nebyly xxxxx x době xxxxxxxxxxx x měly xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxxxx předchozího xxxxxxxx x nabytí xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 6, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX

§38

Xxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx hospodaří x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vložily do xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,18) x xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vložený xxxx xx xxxxxxxxxxx svazku xxxx zůstává xx xxxxxxxxxxx obce. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx x majetkovými xxxxx, xxxxx na ně xxxxxxx obec xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Majetková xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obecnímu xxxxxxxxxxxxxx,19) xxxxx převést xx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§39

Xxxxxxxx hospodaření svazku xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (§4).

(2) Obsahem xxxxxxxx svazku xxxx xxxx xxxx xxxxxx x výdaje xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spolufinancovaného x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, musí jeho xxxxxxxx na příslušný xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx objem finančních xxxxxxxxxx účelově xxxxxxxx xx spolufinancování xxxxxxxx xxxx projektu Evropské xxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx střednědobého xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx internetových xxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx členských obcí xxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx projednávání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx alespoň údaje x xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxxxx závazcích a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výhledu xxxxxxxx xxxxx občané xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx nebo ústně xxx jeho xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušného xxxxxx svazku xxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx schválení a xxxxxxxx oznámí xx xxxxxxxx deskách xxxxxxxxx xxxx xxxx zveřejnění, x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx. Tímto xxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx zveřejní xxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obcí nejméně 15 dnů xxxxx xxxx zahájení jeho xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx k návrhu xxxxxxxx xxxxx občané xxxxxxxxx obcí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxx projednávání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x uvedením, xxx xxx zveřejněn x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx je xxxxx nahlédnout xx xxxx xxxxxxxx podoby. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx následující rozpočtový xxx, xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obcí x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádí orgán xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx svazku xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(9) Svazek xxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx účtu včetně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření21) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx projednávání xx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx příjmů x výdajů xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx jednotek druhového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxx. Zveřejnění musí xxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx k návrhu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obcí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svazku xxxx.

(10) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx závěrečný xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x uvedením, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kde je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx způsobem xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx následující xxxxxxxxxx xxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zastupitelstvům xxxxxxxxx obcí, a xx neprodleně po xxxx schválení x xxxxxx xxxxxx xxxx.

§39x

Xxxxx organizací xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx obcí xxxx

x) zřizovat vlastní xxxxxxxxxxx složky xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x akciové xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu16a).

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16a).

(3) X xxxxxx organizační xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;19b) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx;19b) tento orgán xxxx schvaluje xxxxxxxxx xxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx, xxxxx x rušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx obcí vymezený xxxxxxxxx;19b) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich zakladatelské xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Ostatní úkoly xxxxxxxxxxx příspěvkové organizace x xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyššímu xxxxxx svazku xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, vymezený xxxxxxxxx.19b)

(7) Pokud není xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xx organizační xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxxxxxxxx §2426 xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) ustanovení §2737b xxxxxxx.

§39x

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 24/2015 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§40

Xxxxxx závazků x Xxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx společenstvími a xxxxxx členskými xxxxx xx straně xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákonem upravujícím xxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podpory xx závazky xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx straně xxxxx.20)

§41

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx zřizovatele xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona obec, xx s účinností xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou obce. Xxxx k tomu xxxxx rozhodnutím zastupitelstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxx této xxxxxxxxxxx xxxxx přecházejí xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx dosavadní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §27. Xxxxx změnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx organizaci jako xxxxxx právního xxxxxxxx.

§42

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2001.

Klaus x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení čl. I bodů 1 xx 11 a 13 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx rozpočtový xxx 2005.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 557/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 9.11.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. x účinností xx 31.10.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx x výjimkou xxxxxxx převedeného xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx naloží xxxxx §27 xxxx. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 7 xxxxxx xxx dne xxxxxx jeho účinnosti.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxxx x xxxxxx se uloží xxxxx zákona č. 250/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 477/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2009

Xx. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx x odvodem za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx právní xxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prominutí xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx 1 xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx obnovu řízení xx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx řádu xx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto řízení x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x kasační stížnosti.

2. Xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutými x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státního rozpočtu, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx fondu za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx odvod xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Žádost xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx 1 roku ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2011 Sb. x účinností xx 30.12.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx posuzuje x xxxxx x xxxxxx xx uloží xxxxx xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx odvodu x xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 250/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx §10d odst. 1 x 2 zákona x. 250/2000 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije i xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx byla xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podána xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 24/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.2.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxx č. 250/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx právním předpisem x. 192/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Xx. XV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx 2017 xxxx xxxxxxxxxxx výhled rozpočtu xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozpočet nákladů x výnosů xx xxx 2017 xxxx xxxxxxxxxxx výhled xxxxxxx x výnosů na xxxxxxxxxxx xxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxx svazku xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 24/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 21.2.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uloženo xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 484/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §10a xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxx x. 250/2000 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněné xxxxxxxx v den xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

Xx. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2022, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 250/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.

2. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxx.

3. Xxxxxx xxxx xxxx postupy podle xxxx 1 vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokončí Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství.

4. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 zahájené x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x případech, xxx xxxx působnost xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022 na xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx proti rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxx žaloba, je xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxx xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx žalovanému x dalšímu řízení, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx věty druhé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx řízení x kasační stížnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx komise; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Spisy xxxxx Regionální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahující xx ke xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx soudržnosti xxxxxxxx Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj.

6. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správě xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx Regionální xxxx xxxxxxx soudržnosti xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx soudržnosti xxxx Xxxxxxxxxxxx financí, rozumí xx jimi xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxx, příslušné ode xxx 1. xxxxx 2022.

7. Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx regionů soudržnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxx xxxxxxxx xxxx 3 let xxxxx §10d xxxx. 1 xxxxxx č. 250/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 24/2015 Xx.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx proti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové xxxxx x xxxxxxx dotace xxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022 (xxxx xxx "xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona nerozhodl, xxxxxxx xxxx řízení x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx jiných xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxx postupů podána xxxxxx, x níž xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx řízení s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxxx v posledním xxxxxx.

4. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx orgánu Xxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxxxx x xxxxxx xxxx jiných xxxxxxx x xxx vrátil xxxxxxxxxx x dalšímu xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx postupy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Byla-li xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx stížnost xxxxx rozhodnutí krajského xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx postupů, dokončí xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 20.6.2023

Informace

Právní xxxxxxx x. 250/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

450/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx územních rozpočtů, xx znění xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

320/2002 Xx., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

421/2004 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxxx svazků xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2004

557/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 9.11.2004 s xxxxxxxx §33x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005

562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

635/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 16.1.2005

342/2005 Xx., x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.9.2005

138/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

140/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

245/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2006

270/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

27/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech územních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

306/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2010

477/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

227/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o základních xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

421/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 27.11.2009

27/2010 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 250/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 8/2010

457/2011 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

465/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 30.12.2011

466/2011 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 245/2006 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

171/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 250/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

24/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.2.2015, s výjimkou §10x, který nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.7.2015

192/2016 Xx., kterým se xxxx zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

24/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.2.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

99/2018 Xx., xxxxx XX ze xxx 20.2.2018 xx. zn. Xx. ÚS 6/17 xx xxxx návrhu xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 23/2017 Xx., x xxxxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx fondům (zákon x xxxxxxxxxxx určení xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 20.6.2018

484/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2022

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx hrách, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x evidenci skutečných xxxxxxxx (1.6.2021)

609/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

251/2021 Xx., kterým se xxxx zákon x. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

151/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 251/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 248/2000 Xx., x xxxxxxx regionálního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 20.6.2023

349/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x konsolidací xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

418/2023 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 99 x násl. xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 347/1997 Sb.
2) Zákon č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
2x) §16 xxxxxx x. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 138/2006 Xx.
3) Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx).
4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §657 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §497 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 243/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx fondům (xxxxx x rozpočtovém xxxxxx xxxx).
9) §37 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
10) §84 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
§35 xxxxxx x. 129/2000 Xx.
§59 zákona č. 131/2000 Xx.
10x) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §42 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§20 xxxxxx x. 129/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
§38 xxxxxx x. 131/2000 Xx.,, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11x) Zákon č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
12) §44a xxxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 482/2004 Sb. x xxxxxx x. 270/2007 Xx.
13) §67 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §81 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx.
15) Xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*16) Xxxxx č. 248/1995 Sb., o obecně xxxxxxxxxxx společnostech a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx.
16) Zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník.
16x) Zákon č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
16x) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
16x) Xxxxx č. 245/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16d) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx xxxxx č. 48/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §50 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
19) §85 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
19x) Xxxxx č. 561/2004 Sb.
19x) §50 xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx).
20) Xxxxx č. 59/2000 Sb., x veřejné xxxxxxx.
21) §10 xxxxxx x. 420/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

22) Xxxxxxxxx §160 xx 163 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 383/2005 Sb., zákona x. 343/2007 Xx., xxxxxx x. 42/2009 Xx. x xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxx xxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

23) Xxxxxxxxx zákon č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

24) Například čl. 111 x 112 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1306/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 352/78, (ES) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, xx. 3 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 184/2014 ze xxx 25. xxxxx 2014, kterým xx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1303/2013 x společných xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu pro xxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx systému xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx členskými xxxxx x Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1299/2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx regionální xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx spolupráce přijímá xxxxxxxxxxxx kategorií zásahů xxx podporu x Xxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx rozvoj v xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx. 26 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 480/2014 xx xxx 3. xxxxxx 2014, kterým xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1303/2013 x xxxxxxxxxx ustanoveních x Xxxxxxxxx xxxxx xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Evropském xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx fondu a x obecných ustanoveních x Xxxxxxxxx xxxxx xxx regionální rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx soudržnosti x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

25) §87 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 22/2004 Sb.

§101 xxxxxx x. 128/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 311/2002 Xx. a xxxxxx x. 313/2002 Xx.

§40 xxxx. 2 x §58 odst. 2 xxxxxx x. 129/2000 Xx.

§62 x 90 xxxxxx x. 131/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 22/2004 Xx.

§70 odst. 2 xxxxxx x. 131/2000 Xx.

§94 xxxxxx č. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 145/2001 Xx.

§16d xxxx. 5 zákona č. 248/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 138/2006 Xx. x xxxxxx x. 253/2011 Xx.

26) §124 zákona x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§82 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§107 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.