Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2010 do 31.10.2012.


Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

296/2003 Sb.

Předmět úpravy §1
Veterinární požadavky na chov zvířat §2 §3
Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení §4 §5 §6
Veterinární podmínky a požadavky na přepravu zvířat §7
Izolace zvířat §8 §9 §10
Veterinární požadavky na shromažďovací středisko §11
Veterinární požadavky na osoby obchodující se skotem nebo prasaty §12
Veterinární požadavky na osoby obchodující s ovcemi nebo kozami §12a
Síť epizootologického sledování §13
Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát §14
Oprávnění a odborná způsobilost k výkonu některých odborných veterinárních činností §15 §16 §17
Odborné veterinární úkony vykonávané soukromými veterinárními techniky §18
Atestační studium a specializovaná odborná průprava veterinárních asistentů
Atestační studium §19 §20 §21 §22
Specializovaná odborná průprava veterinárních asistentů §23 §24 §25 §26 §27
Odborné kurzy pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu §28 §28a §29
Specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře §29a §29b §29c §29d
Služební průkaz veterinárního inspektora §30
Závěrečná ustanovení §31
Účinnost §32
Příloha č. 1 - Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení k přemístění zvířete
Příloha č. 2 - Služební průkaz veterinárního inspektora
Příloha č. 3 - Služební průkaz úředního veterinárního asistenta
Příloha č. 4 - Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažení kvalifikace ve veterinárním lékařství
Příloha č. 5 - Studijní předměty v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny a studijní obory, ze kterých musí být získány přiměřené znalosti a dovednosti
Příloha č. 6 - Vzor osvědčení
296
VYHLÁŠKA
xx xxx 3. xxxx 2003
x xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §78 xxxxxx č. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., (dále jen "xxxxx") x xxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 9, §8 odst. 5, §9a xxxx. 5, §9b xxxx. 3, §17a xxxx. 10 xxxx. x), x) x d), §42 xxxx. 5, §51 xxxx. 4, §53 xxxx. 6 xxxx. x), §59 odst. 8, §64 odst. 5 x §70 xxxx. 3 xxxxxx x x xxxxxxx x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:1)
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Touto vyhláškou xx stanoví
x) xxxxxxxxx veterinární požadavky xx xxxxxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx, xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nákazami x xxxxxxxx přenosnými xx xxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a náležitosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xx 7 xxxxxx x příslušné xxxxx xxx xxxxxx těchto xxxxxxx x xxx xxxxxx osvědčení k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx potvrzení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přemístění xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx zvířat x zvířat cirkusů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvířat x xx péči x xx x xxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x držení xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx provádějí x xxxxxxxxxxx x umísťováním x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx izolace,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx provozovatelem shromažďovacího xxxxxxxxx,
e) veterinární xxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx budovy, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x držení xxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §9b odst. 1 xxxx. d) xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x osob xx ně odpovědných xx xxxx sledování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hospodářství, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zvířat x xxxxxxxxx šíření xxxxxx x případě, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kurzů xxx xxxxxx toulavých x xxxxxxxxxx zvířat x zacházení x xxxx včetně xxxx x ně x xxxxxxxx pro xxxxxxx, x pro xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x organizace x xxxxx závěrečné xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx povolení xxxxx §50 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle §51 xxxx. 1 xxxxxx,
x) xxxx služebního xxxxxxx veterinárního inspektora x xxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx,
j) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxx zahrnuty x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx obory, xx xxxxxxx xxxx xxx získány přiměřené xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx, vysvědčení x xxxx doklady x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x §59 odst. 2 písm. x) xxxxxx, xxxxx, xxxxx x organizaci atestačního xxxxxx xxxxxxxx veterinárních xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí x vydávání xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x registraci podle §64 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx techniky x
l) podrobnější xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §67 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,
m) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx ulovené xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x organizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.
Veterinární xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
(X §5 xxxx. 3 zákona)
§2
(1) Xxxxxxxxx v xxxxxxx x §4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvířata, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx zejména xxx, xx
a) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx prostorech a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kapacita xxxxxxxxxx veterinárním xxxxxxxxxx xx xxxx zvířat xxxxxxxxxxx druhu x xxxxxxxxx, x udržují x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,2) zejména odpovídající xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x osvětlení,
x) xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, jiných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx styku pouze x materiály, xxxxx xxxxxxx poškodit xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nepříznivě xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kategorii x xxxxxxxxxxx stavu x xxx xxxxxx nedochází x poraněním xxxxxx x zvířata xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) provádějí xxxxxxx xxxxxx denně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvířat x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx zvířatům neprodleně xxxxxxxxxxxx ošetření, x xx-xx to nutné, xxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) poskytují xxxxxxxx dostatečné množství xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x umožňují xxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) chrání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x škodlivými xxxxx x činí xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx před zavlečením xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx původců xxxxx,
x) xxxx opatření x ochraně xxxxxxxx xxxx x krmiv xxxx znečištěním a xxxxxxxxxxx nežádoucími xxxxxxxxxxxxxx x látkami, xxxxx xxxxx vodu a xxxxxx znehodnocovat xxxx x xxxx vytvářet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x lidí.
(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxx, musí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx očkování, xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx).

§3
(1) Chovatelé, kteří xxxx podnikatelé xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířata xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §5 xxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx, která zabraňují xxxxxxx volně žijících xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx),

2. skladováním xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,3)

3. xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx k přepravě x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krmiv xxxx xxxxxxx,

4. při xxxxxxxx xxxxxx, určených x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx hnojného x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,4)

5. xxx změnách xxxxxx, xxxxxxxx k chovu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx dochází xxx xx xxxxxx hnojného x kejdového hospodářství, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hnojného xxxxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a vjezdovými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v zajetí xxxxxx zařízení, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxx vodní xxxxxxx od ostatní xxxxxxx a ptáků xxxxxxxxx x zajetí,

b) xxxxx x xx, xxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Pro provozovatele xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,5) xxx chovatele, xxxxx xxxxxxx podnikatelským xxxxxxxx zvířata pro xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxxx zoologických xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxx x xxxxxx jejich xxxxx x xx nákazovou xxxxxxx.
Veterinární xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§4
(K §6 xxxx. 9 xxxxxx)
(1) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx veterinárního osvědčení x přemístění xxxxxxx xxxx alespoň
x) 2 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jejich rozsah xxxx Státní veterinární xxxxxx v xxxxxxx xx stanovenými povinnými xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx [§44 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním roce (xxxx jen "povinné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) 14 xxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatních případech.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx označení (xxxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ochranných lhůt.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx potvrzení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Vztahuje-li xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxx x evidence podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6), xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx6) místa původu xxxx odeslání x xxxxx určení shodné x ústřední evidencí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schvalovací xxxxx xxxxx původu xxxx odeslání x xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x přemístění xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 72 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx osvědčení a xxxxxxxx xx x xxx.
(6) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiná osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x němuž je xxxxx přemísťováno.
(7) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přílohou č. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x jeho xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.7)
§5
Xxx xxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x přemístění včelí xxxxx vychází xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx včel x xxxxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx vystavující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veterinárních právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx obecně xxxxxxxxxxx x pravidlech, xxxxx xxxx být dodržována xxx vystavování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx to součástí xxxxxxxxx na veterinární xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx x rozsahu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkoušek x vyšetření, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx lékaři xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxx xxxxxxxxxxx nevyplněné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx, která xxxxxxxxxxx.
(3) Veterinární xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které byly
x) xxxxxxx jinou xxxxxx x tomu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a požadavky xx xxxxxxxx xxxxxx
(X §8 odst. 5 zákona)
(1) X xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířat xxx používat jen xxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx třeba brát xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx prostředku, x velikosti, uspořádání x vybavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vlastností, xxxxx, xxxxxxxxx x aktuálního xxxxxxxxxxx stavu.
(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxx nekluzkou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vybaveny xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx přepravy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostor, xxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.
(4) Dopravní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx přítomnost xxxxxx x xxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxx prostoru, v xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ukládat x přepravovat xxxxx, xxxxx by mohlo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Izolace zvířat
[X §6 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxx]
§8
(1) Xx xxxxxxx xx x případech xxxxxxxxx x zákoně xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "členský stát"),
x) dovážena xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státy (xxxx xxx "třetí xxxx"),
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx zvířat,
x) xxxxxxxxxxxx do xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx situace xxx v xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx držena v xxxxxxx nejméně xx xxxx nezbytně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a diagnostickými xxxxx.

§9
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx, mohou xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) V ostatních xxxxxxxxx xxxx zvířata xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx prostorech a xxxxxxxxxx, které xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oddělené xx xxxxxx staveb x xxxxxxxx sloužících xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x izolaci,
b) technicky xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky pro xxxxxxxxxx dopravních prostředků x xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) chráněné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx pro diagnostické xxxxx.
(3) Izolace začíná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zvířat do xxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxxxxx 5 xxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxx xx stájích, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx další xxxxxxx,
x) se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšetření xxxxxx, odběry xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky, ochranná xxxxxxxx a veterinární xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx veterinární xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx stájí, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "deník xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx

1. x xxxxxxxx a xxxxxxxx umísťování xxxxxx x izolaci a x xxxxxxxx xxxxxxx,

2. x prováděných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonech, xxxxxxxxxx xx zvířat v xxxxxxx, a x xxxxxx výsledcích,

3. x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx x izolaci, na xxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

4. o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx,

5. x xxxxxxxx izolace x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx,

6. x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, x nichž xxxx držena xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pobytu xxxx xxxxxxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxx deníku xxxxxxx.
(6) Přílohou deníku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v izolaci.
§10
O xxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxxxxxxx krajská veterinární xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§11
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(X §9a xxxx. 5 zákona)
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx

1. x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, krmení x xxxxxxxx xxxxxxxx zvířat. Xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx čistitelné x dezinfikovatelné,

2. xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostorem xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čištění x xxxxxxxxxx místností x xxxxxx prostorů, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. přiměřeným systémem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx hnoje,

5. xxxxxx xxxxxxxxx místností xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxxx prostory xxx xxxxxxxxxxx zvířat,

c) zabezpečeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxx xxxxxx, přepravovaná xxxxxxxx x xx xxxxxxxx odpovídajících xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přijít xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx z oblastí, x nichž xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přemísťování (xxxxxxxx) xxxxxx příslušného xxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx střediska obsahuje
a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx střediska,
b) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx8) xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx název x sídlo, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy zvířat, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx užíváno,
d) xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx používané x xxxxxxxx x doklad x jejich způsobilosti x této činnosti.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x místo xxxxxxxx pobytu, pobytu8) xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx firmu xxxx název a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx), xxxxx příchodu xxxxxx, xxxxxx xxxxx x kategorii, xxxxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx označovaná xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,6) anebo registrační xxxxx hospodářství6) xxxxxx, x registrační xxxxx xxxxxxxx a registrační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx shromažďovacího xxxxxxxxx,
x) údaje o xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx8) xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,6) xxxxx xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx6) xxxxxx, místo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dopravce x xxxxxxxxxxx značku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx střediska,
c) průběh xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, úraz),
d) xxxxx plánů cesty, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxx provedení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx podává xx xxxxxxxxx odpovídajícím xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx návodu Státní xxxxxxxxxxx správy x xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kontroly xx místě, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx shromažďovacího xxxxxxxxx.

§12
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx
(X §9b xxxx. 3 xxxxxx)
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "obchodník"), xxxx x xxxxxxx s §9b xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, jiné xxxxxxxx x xxxxxxxx, jež
a) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx nepodléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx

1. xxxxxxxxxx maximální xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pro něž xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xx třeba, xxx xxxxxxxx, napájení, krmení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx výskytu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxx izolována,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xxx odvádění xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx,

7. vhodně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle pokynů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární správou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§49 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx].
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxx x obchodníkovi (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx8) xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx x sídlo, xxxxxxxxx adresu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx osobu), xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x oprávnění, xx jehož xxxxxxx xxxxxxxx svou činnost,
b) xxxxx, popis x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a zařízení, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x činnosti x xxxxxx x xxxxxx způsobilosti k xxxx činnosti.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:
a) xxxxx o chovateli (xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a místo xxxxxxxx pobytu, xxxxxx8) xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx adresu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx o právnickou xxxxx), xxxxx nákupu xxxxxx, xxxxxx xxxxx x kategorii, označení xxxxxx, jde-li o xxxx, anebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x prasata, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx registrační značku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířata,
b) xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx8) xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx adresu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx), datum xxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxx x xxxxxxxxx, označení xxxxxx, jde-li x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářství xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxxxx značku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířata,
c) xxxxxx xxxxxxxxxx případu (xxxxxxxxx, ošetření, xxxx, xxxx),
x) xxxxx plánů xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dezinfekce vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, provedené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx [§9b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx] x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx praxi.
(5) Xxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §11 xxxx. 5 x 6.
§12x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx s ovcemi xxxx xxxxxx
(K §9b xxxx. 3 xxxxxx)
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx8a), xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx obchodující x xxxxxx xxxx xxxxxx (jméno, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx pobytu8), xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx obchodní xxxxx xxxx název x xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodující x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx [§9b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx] x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a dosavadní xxxxx.
§12a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 8/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.1.2007
§13
Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sledování
(X §17a xxxx. 10 xxxxxx)
(1) Xx-xx xxxxxxxx síť epizootologického xxxxxxxxx skotu nebo xxxxxx (xxxx jen "xxx xxxxxxxxx") xx xxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, zařazují se xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jedním xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§3 odst. 4 xxxxxx), xxxxxxxx xx xx ní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx regionech; xxxxxxxx-xx zvíře xx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x němž xxxx xxx xxxxxxxx není, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařazených xx sítě sledování.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx důsledným xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx-xx krajská xxxxxxxxxxx správa, xx xxxxxxxx x účastníků xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx účelu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, tak i xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zvířat x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§14
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ztrát
(X §70 xxxx. 3 xxxxxx)
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů x xxxxx, vzniklých x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx podává x Xxxxxxxxxxxx zemědělství.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx pobyt, xxxxx8) xxxx bydliště, xxxxx narození a xxxxx účtu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxx-xx x právnickou osobu), xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, registrační xxxxx xxxxxxxxx včel.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zejména
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx náklady x ztráty vznikly, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx utracena xxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x ztrát, x že xxxxxxx xxxx účelně xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxx účelně vynaložených xxxxxxx x x xxxx způsobených ztrát, xxxxx i x xxx, co xx xxxx poskytnuto xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx utraceného, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Jde-li x žádost x xxxxxxx xxxxxx výdělku xxxx xxxxxx zisku, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ubytování x xxxxxxxxxx, xxxxxxx žadatel xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx výdělku xxxx zisku, xxxxx x výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ubytování x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx některých odborných xxxxxxxxxxxxx činností
(X §51 odst. 4 xxxxxx)
§15
(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx diagnostické xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxx, xxxxxxxx odstraňování x další xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"), obsahuje
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx8) nebo xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x fyzickou xxxxx, xxxx obchodní firmu, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx, pobyt8) xxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) požadovaný xxxx a rozsah xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx oblast) x xxxxx, xxx xxxxx vedlejší živočišné xxxxxxxx xxxxxxxx odstraňovány xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx x xxxxxx povolení x výkonu veterinární xxxxxxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obdobně ustanovení xxxxxxxx 1.
§16
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,9) xxxxx xxxxx xxx starší 6 xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx doklady xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, a xxxxx, xx kterých xx xxxx xxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx starší 6 xxxxxx, xxxxxxx x xxx odborné xxxxxxxxxxxx x vyjádření příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxx §50 xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx9) xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx orgánem a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx doklady xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech, xxxxx xxxxx být xxxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxx §50 odst. 1 xxxxxx. Výpisy x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxx být xxxxxx 6 xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxxxxxxx.
§17
(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárního technika xxxxxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx8) nebo bydliště x datum xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) druh, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx přiloží x xxxxxxx
x) xxxxxxx o své xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
b) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,9) který xxxxx být xxxxxx 6 měsíců, xxxx xxxxxxxxxxxx doklady xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, a státy, xx xxxxxxx se xxxx xxx 3 xxxxxx nepřetržitě zdržoval x posledních 3 xxxxxx, xxxxx nesmí xxx starší 6 xxxxxx,,
c) xxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx a v xxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxx činnost vykonávat.
§18
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vykonávané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx techniky
Xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx samců xxxxxxxx 7 xxx x xxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxx x xxxxx, xxxx, xxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánů,
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx 7 xxx, jehňat x xxxxxx mladších 8 xxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx u xxxxx x xxxxxx xx xxxx xx 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tepelnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx potřebné xxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zvířat,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx křídel, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx meziprstních xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, odstraňování xxxxx x zkrácení xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 21 xxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 10 dnů, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx konzumních vajec,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nevyžadující celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
i) xxxxxxxxxx zvířat,
x) xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nejsou vázány xx xxxxxxx veterinárního xxxxxx anebo byly xxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) seřizování a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) fyzioterapii xxxxxx.
Xxxxxxxxx studium x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(X §59 xxxx. 8 xxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxx
§19
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx atestační xxxxxxx xxxxxxxx veterinárních lékařů (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx") ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx univerzitou v Xxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx
a) do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx X. xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx pracovat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lékař x xx nejméně 1 xxx xxxxx x xxxxx,
b) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx studia (atestace XX. stupně) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxx X. xxxxxx.
§20
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx studia x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke 3 odborným xxxxxx: xxxxxxx veterinářství a xxxxxxxx, hygiena xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx diagnostika x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
(2) Specializační xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: hygiena xxxxxxxx, epizootologie, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx soustředění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zvoleném xxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx zkouška") xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jmenováni xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Předseda xxxxxxxx xxxxxx organizuje xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dbá xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx atestace II. xxxxxx xx obhajoba xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxx atestační práce x xxxx obhajobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx obdobné xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "doktor" (xx xxxxxxx "Xx. X." xxxxxxx xx xxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxx.
§21
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx určuje xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx nesložena.
(3) Xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx protokol, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komise x xx xxxxxx xxxxx:
x) datum x xxxxx xxxxxx atestační xxxxxxx,
x) jména x xxxxxxxx xxxxxxxx x ostatních xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx atestační xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx X.xxxxxx je xxxxxxxx xxxx atestačního xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa vydá xxxxxxxxxxx xxxxxx studia xxxxxxxxx x získání xxxxxxxx X.xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx složené xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx atestace XX.xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxx ukončena x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydá účastníkovi xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x získání atestace XX.xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx opakování, x xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx nesložil. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nepožádal x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne, xxx xx bylo xxxxxxxx, xx xxxx zkoušku xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku, absolvuje xxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxx.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 21/2009 Xx.
Xxxxxxxxxxxxxx odborná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx asistentů
§23
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx asistentů (dále xxx "specializovaná xxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxx.
(2) Na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vzděláním, xxxxx hodlá vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§24
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hygieny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx prevence,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxx podmínek výroby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx.
(2) Specializovaná xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nejméně 400 hodin xxxxxxxxxx xxxxx x nejméně 200 hodin xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx výuka včetně xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxxx, xxxxxxxxx výuka xxxxxxx v hospodářstvích, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx místech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x předávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxx specializované xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx úplné xxxxxxx vzdělání xxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
§25
(1) Xx specializované xxxxxxxx x oboru
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hospodářských xxxxxx, xxxxxxxxx x nimi x veterinární xxxxxxxx xxxxx účastník specializované xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zásady xxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx reziduí, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx chovů xxxxxxxxxxxxx zvířat, jmenovitě xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx žijí x produkují, x xxxxxx přepravy, provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx preventivních xxxxx a xxxxxx xxxxxx k laboratornímu xxxxxxxxx a základy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anatomie, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxx znalosti požadavků xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiných onemocnění xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx reziduí, xxxxxxxx xxxxx a postupů xxxxxxxxx x jatečnými xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jatečných xxxxxx a xxxxxx xxxxx včetně určování x popisu xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxx druhu zvířete xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxx xxxxx jeho těla, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrola xxxxx účastník xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anatomie, fyziologie, xxxxxxxxx a patologické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ošetřování, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nákaz x xxxxxx onemocnění xxxxxx xxxxxx, zásady xxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx reziduí, hygieny x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx na balení xxxxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dovozních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provádění xxxxxxx xxxxxxxx dovážených, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x živočišných produktů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x laboratornímu xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x administrativních xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxx.
§26
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxxx x praktickou xxxx. Xxxxxxx probíhá xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ústředním xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xxxxxxxx zkušební xxxxxx organizuje xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxx xx její xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx konání xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxxx, xx hodnotí: xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxx xxxxx:
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx zkoušky,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx složené xxxxxxx vydá Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xx nejdříve xx 3 měsících, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xx tuto xxxxxxx nesložil. Opakování xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx specializované xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nesložil x xxxxxxxxx x xxxx opakování xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx, xxx xx bylo xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxx opakovanou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx zkouškou znovu xxxxxxxxxxxxxxx průpravu.
§27
(1) Xxxxx xxxxxxx, vysvědčení (xxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanů xxxxxxxxx xxxxx, kteří xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx v příloze č. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním programu x oblasti veterinárního xxxxxxxxx x hygieny, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dovednosti, xxxx xxxxxxx x příloze č. 5.
Xxxxxxx xxxxx xxx odchyt xxxxxxxxx x opuštěných xxxxxx x zacházení x xxxx včetně péče x xx x xxxxxxxx xxx zvířata, x xxx xxxx x xxxxxxxx odstraňování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(X §42 xxxx. 5 xxxxxx)
§28
Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx o ně x útulcích pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xxxxx teoretické xxxxx x 5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Účastník xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx znalosti xxxxxxxx x fyziologie psů x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xx člověka, xxxxxxxx techniky xxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx psů x xxxxx, regulace xxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro odchycená x xxxxxxxx zvířata, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx.
§28x
Odborný xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx odstraňování xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x rozsahu 30 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx získá základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx znalosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kadáverů xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 8/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.1.2007
§29
(1) Xx xxxxx odborného xxxxx podle §28 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce xxxx xxxxxxxx xxxxxx krajské xxxxxxxxxxx správy, xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx komise jmenuje xxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx veterinární správy x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
(2) Zkouška xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx pohovor x xxxxxxxxxx část.
(3) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28a xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy, xxxxx je xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx ředitel xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z odborníků xxxxxx veterinární xxxxxx x Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testu. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ústnímu xxxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx.
(5) Výsledek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlasováním, xx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx složena, zkouška xxxxxxxxx.
(6) O xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx protokol. Xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osvědčení.
(7) Účastník xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx §28a, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxxxx po 3 xxxxxxxx.
(8) Účastník xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 nebo §28a, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nepožádal o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne, xxx xx xxxx oznámeno, xx xxxx zkoušku xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx zkouškou xxxxx xxxxxxx xxxx.

Specializované školení xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
[X §27b odst. 7 xxxx. x) xxxxxx]
§29x
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx ulovené xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hygienických xxxxxxxx xxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx11) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx těl xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx proškolenou xxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx x veterinárním studijním xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") v xxxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx dosáhli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pětiletého xxxxxxx teoretického x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx12), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx školení xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx volně xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx v oblasti xxxxxxxxxx hygienických pravidel xxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx13) xxxxxxxxxx xx x vyšetřování těl xxxxxxx volně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 5 xxxxx teoretické xxxxx.
§29x
(1) Xx závěr xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29a, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxx xx xxxxxxxx specializovaného xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisí, která xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxxxx xx zástupců orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x mysliveckých sdružení. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx školení xxxxx §29a. Xx xxxxx otázce xxxx xxxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Každá xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 1 bodem. Xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx testu, xx xxxxxxx stupni: xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nesložena. X hodnocení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 75 % xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxx protokol. Xxxx xx specializovaného školení xxxxx
x) §29a xxxx. 1 obsahuje xxxxxx 60 xxxxxx x na vykonání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 60 xxxxx,
x) §29a odst. 2 obsahuje xxxxxx 40 otázek x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 40 xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx školení xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxx x výsledku zkoušky.
(4) Xx základě xxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx školení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x vyšetřování těl xxxxxxx volně xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x xx xxxxxxxx provádět vyšetření xxx ulovené volně xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 6.
(5) Xxxxxxxx specializovaného xxxxxxx, xxxxx zkoušku xxxxxxxx, xxxx písemně požádat xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx. Zkoušku xxx opakovat xxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx oznámeno, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znovu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§29x
(1) Xxxxxxxxxxx k ověření xxxxxxxx proškolené xxxxx xxxxxxxxx specializovaným školením xxxxx §29a odst. 1 organizuje xxxxx xxxxxxx v rozsahu 8 xxxxx teoretické xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx11) xxxxxxxxxxxx xx x vyšetřování xxx xxxxxxx volně žijící xxxxx proškolenou osobou, xxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 5 xxx xx předchozí xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx zkoušky.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29a odst. 2 organizuje další xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx13) vztahujících xx x vyšetřování xxx xxxxxxx volně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 5 xxx xx předchozí xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx zkoušky.
(3) Xx xxxxx školení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxx xx skončení xxxxxxx, se účastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tříčlenná. Xxxxxxxx a xxxxx xxxxx zkušební komise xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx specializovaného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xx xxxxx otázce jsou xxxxxxxxx 3 možné xxxxxxxx, z xxxxx xxxx odpovědí xxxx xxx správných. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 1 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx rozhoduje zkušební xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx 75 % xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx protokol. Test xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxxxxxx celkem 45 xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx doba 45 xxxxx,
x) xxxxxxxx 2 obsahuje xxxxxx 30 otázek x na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 30 minut.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxx x výsledku xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx nesložil, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x její opakování, x to nejdříve xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx. Zkoušku lze xxxxxxxx xxxxx jednou.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zkoušku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne, xxx xx bylo xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29a.
§29d
(1) Xxxxxxxxxxx vede seznam xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "seznam").
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxx x
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx proškolené xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx a adrese xxxxxxxx proškolené osoby,
x) xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29b,
x) xxxx x xxxxxxxx zkoušky xxxxx §29c.
(3) Xxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx zkoušky zkušební xxxxxx xxxxx §29b xxxx 29c, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode dne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2. Organizátor při xxxxxx seznamu zajistí xxxxxxxxxx zálohování dat, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxx vedené x seznamu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx.
§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 21/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 23.1.2009

§30
Služební xxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektora x úředního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §53 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx]
(1) Xxxx služebního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2.
(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úředního veterinárního xxxxxxxxx je uveden x příloze č. 3.
Závěrečná ustanovení
§31
Zrušují xx:
1. Xxxxxxxx č. 286/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vývozu x tranzitu veterinárního xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx studiu, xx xxxxx xxxxxxxx č. 399/2001 Xx., x xxxxxxxx §10 xx 16.
2. §29, §70 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 3, §74 xxxx. 1 písm. x) xxx 3, §81 xxxx. 3 x x příloze x. 5 částech XX. x X. - xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx č. 287/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx produkty, xx xxxxx vyhlášky č. 400/2001 Xx., vyhlášky x. 441/2001 Xx. x vyhlášky x. 269/2002 Sb.
§32
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx §13, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 296/2003 Xx.
XXXXXXXXXXX OSVĚDČENÍ A XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX
xxxxx .........................................
xxxxx xx ................................... xxx ..................
X. XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX STAVU XXXXXXX/XXXXXX
Xxxxxxxx
Xxxxxx / xxxxx .....................................
XXX .....................................
Xxxxxxxxx číslo .....................................
IČ .....................................
Xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo odeslání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
PSČ .....................................
Xxxxxxxxxxx území .....................................
Xxxx .....................................
Xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářství XX .....................................
Xxxxx/xxxxxxx
xxxx .....................................
xxxxx .....................................
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx/xxxxxxx (X/X)/ xxxxxxxx (xxxx. březost, xxxxx, xxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxx klinických xxxxxxxx xxx - xx
Xx.: .....................................
Xxxxxx - xxxxxxxxx, xx ............... xx ................ dnů .............
XX. XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXX
Je xxxxxx xxxxxx nákazy xxxxxxxx xx xxxx uvedené xxxx .... xxx - ne
Xxxx xxxxxx .....................................
Účel xxxxxx (xxxxxxxxxx)
xx xxxxxx hospodářství .....................................
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx .....................................
xxx x xxxxxxxxxxx .....................................
xxxxxxxxx zvířete .....................................
xx xxxx .....................................
do XXX .....................................
xx xxxxx .....................................
xx shromažďovacího střediska .....................................
xx xxxxxx porážku .....................................
xxxx xxxx .....................................
Xxxxxxxx
Adresa /xxxxx .....................................
XXX .....................................
Xxxxxxxxx xxxxx .....................................
XX .....................................
Místo xxxxxx
Xxxxx/xxxxx .....................................
Xxxxxx .....................................
Xxxxxxxxxxx xxxxx XX ...............................
Xxxxxxx přípravky xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty
Xxxxx .....................................
Xxxxx poslední xxxxxxxx .....................................
Xxxxxxxx lhůta .....................................
X .....................................
Xxx .....................................
xxx .....................................
xxxxxxxxxxx xxxxx lékaře .....................................
.................................................................................
razítko x xxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo pohlaví poznámka
xxxxxxx (X/X) (xxxx. xxxxxxx)
1.
2.
3.
4.
5.
xxxxx xxxxxx ....... xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx .....................................
X ................................. dne ........................................... xxx .............................
xxxxxxx a podpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře ......................................................................
III. XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX
X ..................... dne .......................................
xxxxxxx KVS/MěVS x xxxxxx úředního xxxxxx .............................................................
XX. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Xxxx mi známo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, androgenními x xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
Xxx .....................................
xxxxxx xxxxxxxxx .....................................
Přeprava
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx .....................................
xxxxxxxxxxx xxxxx dopravce XX................................
xxxx přepravy .....................................
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx .....................................
xxxxx x hodina xxxxxxx .....................................
xxx ..................................... xxx ..............................
xxxxxx (xxxxxxxx/xxxxxxxx*) .................................................................
* nehodící xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 296/2003 Sb.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 296/2003 Xx.

-

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 296/2003 Sb.
Názvy xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veterinárním xxxxxxxxx
Xxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx doplňující xxxxxx
Xxxxxxxx/Xxxxxë/Xxxxxxx (Xxxxxx)
- Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
- Xxxxôxx de xxxxxxx en xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Xx xxxxxxxxxxxxxx/xxx xxxxxxxxxxx
2. Xx bevoegde Xxxxxxxxxxxxxxx van de Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx/xx Xxxx xxxxxxxxx d´enseignement xx xx Xxxxxxxxxx française
 
БЪлгapия
(Bulharsko)
Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистЪр по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификациа Ветеринарен лекар
1. Лесотехнически университет - факултет по ветеринарна Медицина
2. Тракийски университет - факултет по ветеринарна Медицина
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx
1. Diplom o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, MVDr.)
2. Xxxxxx x xxxxxxxx studia xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxx veterinární xxxxxxxx, XXXx.)
Xxxxxxxxxxx fakulta xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxx for xxxxåxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxæxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxæx - xx Xxxxxxxøxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx (Německo)
Zeugnis üxxx xxx Ergebnis xxx Dritten Xxxxxxxxxx xxx Tierärztlichen Xxüxxxx xxx das Xxxxxxxxxxxxxx xxx Tierärztlichen Xxüxxxx
Xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxüxxxxxxxxxxxxxxx xüx die Tierärztliche Xxüxxxx einer Universität xxxx Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx (Xxxxxxxx)
Xxxxxx: xäxxxxx veterinaarmeditsiini õxxxxxx
Xxxxx Xõxxxxxxxxxxxüxxxxxx
&xxxx;
Ελλας (Xxxxx)
Πτνχιο Κτηνιατρικης
Πανεπιστημιο Θεσσλονικης και Θεσσαλιας
 
España (Xxxxxxxxx)
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Veterinaria
Ministerio xx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xx xxxxxx de xxx Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx (Xxxxxxx)
Xxxxôxx x´Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx (Xxxxx)
1. Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xx/xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (XXX)
2. Diploma xx Membership xx xxx Royal Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXXX)

Xxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx di xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxà
Xxxxxxx xx abilitazione xxx´xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xυπρος (Xxxx)
Πιστοποιητικο Εγγραϕης Κτηνιατρου
Κτηνιατρικο Συμβσυλιο

Latvija (Xxxxxxxx)
Xxxxxxxāxāxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxīxxx Xxxxxxxxxāxx

Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX))
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx)
Xxxxôxx x´Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vétérinaire
Jury x´xxxxxx x´Xxxx

Xxxxxxxxxxxx (Maďarsko)
Állatorvos xxxxxx oklevél - xx. med. xxx.
Xxxxx Xxxxxx Egyetem Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx Xxx

Xxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxxx ta ´Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxx-Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx (Xxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx gevolg xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx examen

Österreich (Xxxxxxxx)
1. Diplom-Tierarzt
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxäx
1. Xxxxxx xxx Xxxxxxxäxxxxxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Xxxxxx Glówna Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Warszawie
2. Xxxxxxxx Rolnicza xx Xxxxxxxxx
3. Akademia Xxxxxxxx x Xxxxxxx
4. Uniwersytet Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx w Olsztynie

Portugal (Xxxxxxxxxxx)
Xxxxx xx curso xx xxxxxxxxxxxx em xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx

Xxxàxxx (Xxxxxxxx)
Xxxxxxà xx xxxxxxà xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxàxx

Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx veterinarske xxxxxxxx"
Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x opravljenem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx akademického xxxxxx "doktor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" ("XXXx.")
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx/Xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxäxxxääxxxxxxxxx lisensiaatin xxxxxxxx/xxxxxxxäxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx yliopisto/Helsingfors xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx (Xxxxxxx)
Xxxxxxxäxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx)
1. Xxxxxxxx of Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (BVSc)
2. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (XXXx)
3. Xxxxxxxx of Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (XxxxXX)
4. Xxxxxxxx xx Veterinary Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx (XXX&xxx;X)
5. Bachelor xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx (XXX&xxx;X)
6. Bachelor xx xxxxxxxxxx Medicine (XxxxXxx)
1. University of Xxxxxxx
2. University xx Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 296/2003 Xx.
XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X OBLASTI XXXXXXXXXXXXX LÉKAŘSTVÍ X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX, ZE KTERÝCH XXXX BÝT XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX
Xxxx X
XXXXXXXX PROGRAM XXX XXXXXXXXXXX LÉKAŘE
Studijní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, vysvědčení xxxx jiného xxxxxxx x požadovaném xxxxxxxx xx veterinárním xxxxxxxxx x hygieně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx předměty:
I. Xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx
x) xxxxxx
x) biologie xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx
XX. Xxxxxxxxx předměty

Xxxxxxx 1: Základní xxxx

x) xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx
x) epizootologie
k) xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 2: Klinické xxxx

x) porodnictví
b) patologie xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx
x) klinická medicína x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx domácích xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx lékařství
g) xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) hygienické xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx legislativa a xxxxxx xxxxxxxxx
x) terapeutika
l) xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxxx

x) živočišná výroba
b) xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxx x xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx x ochrana xxxxxx

Xxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx x technologie xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx praktickou výuku xx místech, kde xxxxxxx xxxxxxx zvířat x výroba xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxx externí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyrovnané a xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx umožní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxx B
OBLASTI, XXXXXXX ZNALOSTI XXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX O XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX
Xxxxxxxxx znalosti
a) z xxxxx věd, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx technologie xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx,
x) x xxxxxxx a xxxxxxx zvířat,
d) x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, diagnostice a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx zvláštních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx lékařství,
f) xxxxxxx x technologie xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx do oběhu xxxxxxxx živočišného xxxxxx,
x) xxxxxxxx předpisů týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a) xx x),
x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získané xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 21/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 23.1.2009

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 296/2003 Sb.
VZOR OSVĚDČENÍ
ORGANIZÁTOR XXXXXXX
___________________________________________________________________________________________
Xxxxx xxxxxxxx: Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXXXXXXX
x způsobilosti x xxxxxxxxxxx těl xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx §27x odst. 6 xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx znění
pozdějších xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx, xx pan(í):
Jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx

xxxxx x místo xxxxxxxx:

Xxx, xxxxx, xxx, xxxxx
xxxxxxxxxx(x) xxxxxxxxxxxxxx školení xx xxxxxxxxx xx vyšetřování xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx a xxxxxx(x) xxxxxxx.
X ......................... dne

........................................................

předseda xxxxxxxx xxxxxx

........................................................

organizátor xxxxxxx

Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 21/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 23.1.2009

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 296/2003 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 12.9.2003, x xxxxxxxx §13, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
610/2004 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx, koček x xxxxxx v xxxxxxxx chovu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přesunech x x xxxxx xxxxxxxx x. 296/2003 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat x o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
330/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 296/2003 Xx., o xxxxxx zvířat a xxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx a odborné xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 610/2004 Xx.
x účinností xx 31.8.2005
8/2007 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 296/2003 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x účinností xx 29.1.2007
134/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 296/2003 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 15.6.2007
21/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 296/2003 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních činností, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 23.1.2009
168/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 296/2003 Xx., x zdraví zvířat x jeho xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností, xx xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.7.2010
Právní xxxxxxx x. 296/2003 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 342/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.11.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Rady 64/432/EHS xx xxx 26. června 1964 x veterinárních otázkách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 97/12/ES xx xxx 17. xxxxxx 1997, xxxxxx se mění x aktualizuje xxxxxxxx 64/432/XXX x veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx uvnitř Společenství.
Směrnice Xxxx 91/68/EHS xx xxx 28. xxxxx 1991 x veterinárních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Společenství.
Směrnice Xxxx 2003/50/ES xx xxx 11. června 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 91/68/EHS, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxx.
Xxxxxxxx Xxxx 98/46/ES xx dne 24. xxxxxx 1998, kterou xx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx A, X (Kapitola X) x X xxxxxxxx 64/432/XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňujících xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Společenství.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/36/ES xx xxx 6. xxxxxxxx 2005 x uznávání xxxxxxxxx kvalifikací.
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx hygienická xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
2) §138a xxxx. 1 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
§55 vyhlášky x. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxx č. 274/1998 Sb., o skladování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §55 xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.
5) Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška č. 311/1997 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6) Zákon č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxx č. 357/2001 Sb., o označování x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxx ve farmovém xxxxx a o xxxxxxxx xxxxxxx, plemenných xxx x xxxx.
8) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxx č. 382/2003 Sb., o veterinárních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx zvířaty a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx.
10) Zákon č. 246/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxxxx XXX xxxxx XX xxxxxxxx X bod 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004.
12) §59 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Příloha XXX xxxxx XX xxxxxxxx X bod 4 xxxx. x) x x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 853/2004.