Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2023 do 20.08.2023.


Zákon o silniční dopravě

111/94 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Povinnosti tuzemského dopravce §3

Doba řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doba odpočinku §3a

Karta podniku §3b

Dočasné výjimky z požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a z požadavků na vedení záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku §3c

ČÁST II. Provozování silniční dopravy pro cizí potřeby

HLAVA I. Základní podmínky

Podmínky pro provozování silniční dopravy §4 §4a §5

Zvláštní podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly §6

Dobrá pověst §7

Finanční způsobilost §8

Odborná způsobilost §8a

Odpovědný zástupce §8b

Stanovisko dopravního úřadu §8c

Povinnosti podnikatele v silniční dopravě §9 §9a

Zvláštní povinnosti podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly §9b

Zákaz objednání přepravy §9c

HLAVA II. Zvláštní podmínky pro osobní dopravu

Díl 1 - Vnitrostátní linková osobní doprava §10 §11 §12 §13 §14 §15

Díl 2 - Mezinárodní linková osobní doprava §16 §16a §16b §16c §16d §16e

Díl 3 - Jízdní řád §16f §17 §17a

Díl 4 - Práva a povinnosti dopravce, cestujících a ostatních osob ve veřejné linkové dopravě

Povinnosti dopravce ve veřejné linkové dopravě §18

Vztahy mezi cestujícím a dopravcem veřejné linkové dopravy §18a

Přepravní řád §18b

Náhradní autobusová doprava §18c §19 §19a §19b §19c

Vlastníci a správci pozemních komunikací §20

Díl 5 - Taxislužba

Podmínky provozování taxislužby §21

Evidence vozidel taxislužby §21a

Zmocnění obce §21b

Oprávnění řidiče taxislužby §21c

Zvláštní povinnosti řidiče taxislužby §21d

Povinnosti zprostředkovatele taxislužby §21e

Díl 6 - Příležitostná osobní silniční doprava §21f

ČÁST III. Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě §22 §23 §24 §25

ČÁST IV. Provozování mezinárodní silniční dopravy a provozování silniční dopravy na území České republiky zahraničními provozovateli §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §33a §33b §33c §33d §33e §33f §33g §33h §33i

ČÁST V. Státní správa a státní odborný dozor v silniční dopravě §34 §34a

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě §34b §34c §34d

Přestupky fyzických osob §34e §34f §35

Ztráta dobré pověsti §35a

Návrh na změnu nebo zrušení živnostenského oprávnění §35b

Vybírání kaucí §35c

Zabránění v jízdě §35d §35e

Vracení, propadnutí a započtení kauce §35f §35g §35h

Kontrola tachografu autorizovaným metrologickým střediskem §35i

Zabránění v jízdě při nedodržení požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku §35j

Odebrání karty řidiče §35k §36 §37 §38 §38a

ČÁST VI. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §39

Krizový stav v silniční nákladní dopravě §39a §39b §39c §39d §40 §40a §40b §40c

Zmocňovací ustanovení §41

Zrušovací ustanovení §42

Účinnost §43

Nález Ústavního soudu - č. 78/2001 Sb.; č. 301/2021 Sb.

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 229/2005 Sb. - Čl. II

č. 130/2008 Sb. - Čl. VII

č. 119/2012 Sb. - Čl. II

č. 102/2013 Sb. - Čl. II

č. 304/2017 Sb. - Čl. II

č. 115/2020 Sb. - Čl. II

č. 609/2020 Sb. - Čl. XIV

č. 418/2021 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

ČÁST X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento zákon xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 68), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 44) x upravuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jakož x práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx spojené x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §22 x 23 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxx) po xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, místních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxxxx x volném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věcí prováděné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx úkolů.

(3) Xxxxxxxxxx §26 xx 33 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x státním xxxxxxxx xxxxxx a x pokutách xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx účelem xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx silami při xxxxxx xxxxxxxxx úkolů.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx a prokazování xxx xxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx při přepravě xxxxxxxxx xx jiným xxxxxx xxx k xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx harmonizaci xxxxxxxx x sociální xxxxxxx xxxxxxxxxx xx silniční xxxxxxx 46).

§2

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxx přeprava osob (xxxxxxx osobní doprava, xxxxxxxxx xxxxxxx, příležitostná xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxx x věcí (xxxxxxxx doprava) xxxxxxx, xxxxx i přemísťování xxxxxxx samých xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx terénu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx potřeby xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž je xxxxx provozující silniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 8) x xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx závazkového vztahu, xxxxx předmětem je xxxxxxxx xxxx, zvířat xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx přepravní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předmětem xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx. Xxxxxxxx dopravce je xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 8) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Podnikatel x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx silniční dopravu xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx silniční doprava xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx místo, xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx území xxxxxxx xxxxx. Za vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx doprava, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "členský xxxx"), xxx xxxx jízdy xx uskuteční xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx vykládce xxxxxx nebo věcí.

(6) Xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xx doprava, při xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx doprava, xxx xxx xxxxx výchozí x xxxxxx xxxx xxxx xx území xxxxx xxxxx, ale xxxx jízdy xx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx doprava xx xxxxxxxxxx poskytování přepravních xxxxxx na určené xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx kterém xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx určených xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx linkové xxxxxxx xxxx formou xxxxxxxx linkové dopravy, x to xxxx xxxxxxxxxxxx nebo mezinárodní. Xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxxx dopravou xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx oblastí, xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vyloučením xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprava je xxxxxx doprava, xxxxxx xxxx předem xxxxxxxxx xxxxxxx cestujících xxxxxxxxxxxx xxxx jízdami tam x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx cílové xxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, budou xxx xxxxxxxx jízdě xxxxxxxxxx xxxx do výchozí xxxxxxx. První xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx jízd xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx doprava xxx xxxx potřeby, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zavazadel xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx není linkovou xxxxxx xxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx dopravou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx silniční xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopravcem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx cizí xxxxxxx, xxxxx není linkovou xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx kyvadlovou xxxxxxxx x kterou xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vozidly xxxxxxxx x přepravě

a) xxxxxxx 9 xxxx včetně xxxxxx, jedná-li se x mezinárodní dopravu, xxxx

x) xxxx než 9 xxxx včetně xxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx terminál xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx cestujících x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 59), který xx xxxxxxx na xxxxx statutárního xxxxx, x na xxxxxx xx povolena zastávka xxx xxxxxx xxxx xxxxxx cestujících xxxxxxx xx jedné mezinárodní xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx seznam určených xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Náhradní xxxxxxxxxx doprava je xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxx celostátní, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx 3).

(14) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trase xxxxxxxx cesty určené xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxx povolení x podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xx dopravní xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx časově x xxxxxx určené xxxxxxx xxxxx.

(15) Xxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx přesahující 2,5 xxxx a xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx určené x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx, xx-xx xxxx provozována mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doprava xx území státu, x němž dopravce xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx přesahující 3,5 xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx než 9 xxxx xxxxxx xxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxxx doprava xx xxxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxx a xxxx xxxxxxxxx jednotce (xx velkém xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx silničním xxxxxxx, xxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx dopravu. Svoz x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxx xxxxxxx a silničních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vykládky do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx jejich vykládky, xxxxxxxx xxxxxxxx.

(17) Xxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx šetrnějšího xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx sleva na xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx XX a x postupy x xxx xxxxxxxxxxx.

(18) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přeprava xxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx okružní xxxxx, xx níž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stejná skupina xxxxxxxxxxx.

(19) Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytování přepravních xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx použití.

§3

Xxxxxxxxxx tuzemského xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx dopravce xx xxxxxxx

x) provozovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx

1. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 45) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě a xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí, x

x) zajistit, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obsahujícím xxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx doklad po xxxx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx

x) nejde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxx vlastní xxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx §9 odst. 3 písm. x) xxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx a uvedených x tuzemského dopravce x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxx, xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1 x xxxx xxx 4 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 2; xx počtu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx všechna x xxxxxx dni ohlašovaná xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxx nejvýše 2 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx bez xxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx a

f) xxx xxxx provozu xx x xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x, řídí-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravce, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

§3a

Doba xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx

(1) Tuzemský xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx velkými xxxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xx silniční xxxxxxx 46), xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx dodržoval požadavky xx xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 40) xxxxx xxxxx vedl záznam x době řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx x sebe x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 40).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) 14), xx povinen

a) xxxxxxxx, xxx řidič dodržoval xxxxxxxxx na dobu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou,

b) xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxx řádně xxxx záznam o xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách a xxxx odpočinku, xxxxx xxxxxx měl x xxxx x předložil xxx xxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx záznam x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx mezinárodní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx 5 xx 7 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se silniční xxxxxxx 46) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 13 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Při přepravě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx 4,5 hodin xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 45 minut, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx odpočinek xxxx 2 xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx odpočinek x xxxxx. Bezpečnostní xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx z xxxx xxxxxxx 15 xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxx vozidlem a xxxx nákladem.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx, xxxxx řidič řídit xxxxxxx xx dobu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx xxxxx 24 hodin xx sobě xxxxxxxx x 100 xxxxx xxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxx po sobě xxxxxxxx. Doba xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxx xxxx xxxx vozidla. Xxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx odpočinku xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx 69).

(6) Xxx přepravě xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3

x) xx řidič xxxxxxx vést záznam x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách x xxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tachografy x xxxxxxxx dopravě 40), jde-li x xxxxxxxx prováděnou vozidlem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx záznamového xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlem, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x přepravu xxxxxxxxx v xxxxxx 13 xxxx. 1 xxxx. x) přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx harmonizaci xxxxxxxx v sociální xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx 40); x xxxxxxx případě xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě 46) xxxxxxxxx,

x) xxxx mít xxxxx u xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx 7 xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx řidiče, xxxx-xx xx vydána, x xxxxxxxxx je při xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx dodržoval xxxxxxxxx xx xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přestávky x xxxx xxxxxxxxx, x souladu x xxxxxxxx x) vedl xxxxxx o době xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx s xxxxxxxx x) měl x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx vydána, x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx záznam o xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách x xxxx odpočinku xx xxxx 1 xxxx xx ukončení přepravy.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5

x) xx xxxxx povinen xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách a xxxx odpočinku

1. prostřednictvím xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx 40), xxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení nebo xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx upravující xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě 40) nepoužije,

b) xxxx xxx xxxxx x xxxx záznam x xxxx řízení vozidla, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx, x xxxxxxxxx je při xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx dodržoval požadavky xx xxxx řízení xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxxx x dobu odpočinku, x xxxxxxx x xxxxxxxx x) xxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxx x) xxx x xxxx tento xxxxxx x kartu xxxxxx, xxxx-xx xx vydána, x předložil xx xxx kontrole, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx odpočinku xx xxxx 1 xxxx xx xxxxxxxx přepravy.

(8) Xxxxx, které xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. a), a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§3x

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx kartu podniku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx 40), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx podniku xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx x ověřování tachografů 60),

x) xx členem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60),

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxx 60), xxxx

x) člen xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxx k ověřování xxxxxxxxxx 60),

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60), xxxx

3. xxxxxxxxxxxx osoby autorizované x ověřování tachografů 60).

(3) Neexistenci xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b) xx x) xx xxxxxxx xxxxxxx doložit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx o vydání xxxxx xxxxxxx zapíše xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70).

§3b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 337/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§3x

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dobu xxxxxxxxx a x&xxxx;xxxxxxxxx xx vedení xxxxxxx x době řízení xxxxxxx, bezpečnostních přestávkách x xxxx odpočinku

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx užít x x xxxxxxx, xx nejsou dodrženy xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxx, x jakém xx xxx od xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zajištění bezpečnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx vozidla, bezpečnostních xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Dotčenými xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx orgán k xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxx doručení, xxxxx se x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx ve xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx působností sdružující xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx účelem xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx projednání s xxxxxxxxx xxxxxx x xxx souhlasu Evropské xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 30 xxx. Návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx námitky se x němu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§3x xxxxxx právním předpisem x. 217/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

XXXX XX

XXXXXXXXXXX SILNIČNÍ XXXXXXX XXX CIZÍ XXXXXXX

XXXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXX

§4

Xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx 8).

§4x

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2012 Sb.

§5

Xxx-xx o xxxxxxx xxx provozování silniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx k podané xxxxxxx x koncesi xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxx, xxx xxxxxxxx x udělením xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx velkými xxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 47), xxxxxxx jsou

a) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) odborná xxxxxxxxxxx.

(2) Koncesi pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidly xxxxx xxxxxx

x) právnické osobě, xxxxx nemá xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) fyzické osobě, xxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx vyžadována, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x České republice.

§7

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx neztratila rozhodnutím xxxxx §35a.

§8

Finanční způsobilost

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx způsoby xxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie 47). Xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx povede xxxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokázat zahajovací xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx povede xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prokazuje podnikatel x silniční dopravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidly xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx tohoto roku.

§8a

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx způsobilý xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidly.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 48), nebo

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 49).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidlem.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, podle xxxxx xxxxxxxxx bydliště xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 48). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx písemná, v xxxxxx jazyce a xxxxxx xx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tříčlenná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravním xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x zkoušky neuspěl, xxxx zkoušku xxxxxxxx.

(6) X průběhu a xxxxxxxx xxxxxxx vyhotoví xxxxxxxx xxxxxx xx 7 dnů ode xxx xxxxxx zkoušky xxxxxxxx. Pokud žadatel x zkoušky uspěl, xxxx mu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx, dopravní xxxx xx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxx x xxxxx xx x podmínkách opakování xxxxxxx.

(7) Otázky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§8b

Odpovědný xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx 8).

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupcem fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 49). Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx fyzickou xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx odpovědným xxxxxxxxx ustanovit xxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovědným xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 49), xxxxx xxxxxx velkých vozidel xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 50.

(4) Odpovědný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidly, pokud xxxxxx velkých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 50.

§8x vložen právním xxxxxxxxx x. 119/2012 Xx. x účinností xx 1.6.2012

§8x

Xxxxxxxxxx dopravního úřadu

(1) Xxxxx žadatel x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx koncese xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 1 xxxx. a) až x) x v §6 xxxx. 2 x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8b x celém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx koncese xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud žadatel x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx velkými xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §6 xxxx. 1 písm. a) xx x) a x §6 xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxxxxxx odpovědný zástupce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8b xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenému v xxxxxxx, uvede dopravní xxxx xx stanovisku xxxxxxx x udělením xxxxxxx xxxx změnou xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxx xxxxx x xxxx části předmětu xxxxxxxxx. X části xxxxxxxx podnikání, pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx stanovisku xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx žadatel x koncesi xxxx x xxxxx rozhodnutí x udělení koncese xxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 1 xxxx. x) xx x) a x §6 xxxx. 2 xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce nesplňuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8b x nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx koncese nesouhlasné xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx provozovat xxxxxxxx dopravu velkými xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx koncese xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonem připojí

a) xxxxxx osvědčující xxxxxx xxxxx užívání prostor xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 45),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx důvod xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx koncese xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti,

d) osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupci xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 47), x

x) xxxxx má xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx skutečnou vazbu, xxxxxx x xxxx xxxxx.

(5) Pokud xxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 v xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xx nezbytné k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. a) xx c) a x §6 odst. 2 xxxx §8b, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx žádosti; k xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx též xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxx uvedené xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx stanovisko rovněž x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxx zástupce, jedná-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx velkými xxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx podle §8b. X opačném případě xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx stanovisko a xxxx stanovisko xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx x xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. d) x e). Postup xxxxx xxxxxxxx 5 xx užije obdobně.

(8) Xxxx-xx splněna podmínka xxxxxxxxxxxx, živnostenský úřad xxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě xx povinen zajistit, xxx

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx

1. xxxxxx x oprávnění k xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx linkovou xxxxxx dopravu, nebo

2. xxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx dopravě, xxxxxxx-xx xxx xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské xxxx 50), a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x prováděné xxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 44) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx překážka spolehlivosti xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x), a

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejvýše 9 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx spolehlivá.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ten,

a) xxxx xxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx řidiče xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

1. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxxxxx taxislužby,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxx, která xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx jízdného xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

6. neumožnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) komu xxx x posledních 2 xxxxxx uložen xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx spočívající v

1. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx zvířeti xxxxxxxxxxxxx xx požití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx době xx požití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxx xxx jejich xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx způsobilost přivozeném xxxxxxx alkoholického xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx podrobit xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxx, xxxxxxx ublížení xx zdraví, ublížení xx zdraví, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, braní xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyhrožování, xxxxxxxxxxx x lidmi, ohrožení xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx zneužití, xxxxxxxxxxx spotřebitele, opilství, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxx xxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxx řidiče xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovat silniční xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx provozovatelem x které je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 45) xxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční dopravy xxx cizí potřeby xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxx značku, xxxxxxxx povolenou xxxxxxxx, xxxxxxx počet xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ohlásil dopravnímu xxxxx; každou xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxx dopravnímu xxxxx.

(4) Za xxxxxx xxxxxxxxx spolehlivosti xx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího Xxxxxxxx xxxxxx 41) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x vydání výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zašle xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, dlouhodobý, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Byl-li xxxxxxx odkladný xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byl uložen xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx účely posouzení xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, kdy nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx.

§9a

Ustanovení o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a žalobě x x přepravě xxxxxxxxx xxxxxxxx několika xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxx x přepravní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX) 64) xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx silniční nákladní xxxxxxx xx smlouvu x přepravě xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx přepravě xxxx, xxxxxxx xxxxx vzniklé xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravců xxx xxxxxxxx věci, x xxxxxxx provedení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx provozované xxxxxxx vozidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přepravu xxxx, xxxxxx xxxx věcí xxx, že sám xxxx xxxxx vozidlo xxxx v souvislosti x xxxxxxx provádí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx x výstupu cestujících xxxx nakládce a xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, údržbu x xxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxx provádí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx doba výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xx xxxxx. Xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx až na 60 hodin xx xxxxx, xxxxx xx 26 týdnů po xxxx xxxxxxxx tato xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 48 hodin xx týden. Xxxxxx xx rozumí xxxxxx xx 00.00 xxxxx x xxxxxxx xx 24.00 xxxxx v xxxxxx.

(2) Podnikatel x xxxxxxxx xxxxxxx vykonávající xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 6 hodinách xxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Xxxxxxxx-xx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 9 xxxxx po sobě xxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 45 xxxxx. Přestávku lze xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx 15 minut. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do doby xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx x xxxx od 00.00 xxxxx do 04.00 xxxxx, nesmí doba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 24 hodin xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 hodin.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x tyto xxxxxxx uchovává xx xxxx xxxxxxx 2 xxx xx ukončení xxxxxx činností. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx odpočinku xxxx tímto xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§9c

Zákaz xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x okolnostem a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx měla x xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravce xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách x xxxx odpočinku,

b) xxxxxxx x pracovněprávních požadavků, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx práce v xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 55).

(2) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx agentury nesmí xxxxxxxx přepravu xxxx, xxxxx ví nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx měl x xxxx, že xx provedením xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přestávky x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 217/2022 Sb. x účinností xx 1.8.2022

HLAVA DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY XXX XXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravu xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě, xxxxx je držitelem xxxxxxx k jejímu xxxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Podnikatel v xxxxxxxx dopravě může xx dobu xxxxxxx 60 dnů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linkovou xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

x) x rozhodnutím, xxxxxx xx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v mimořádné xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx 65),

x) xx xxxxxxxx uzavřenou na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x mimořádné xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cestujících 65), nebo

c) xx xxxxxxxx uzavřenou xx xxxxxxx zadání xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

(1) X xxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx úřad, v xxxxx správním obvodu xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Žádost xxx podat nejdříve 1 xxx xxxxx xxxx, xxx žadatel xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxx x xxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx x, xxx-xx o městskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx linky, xxxxxx xxxxxxxx xxx nástup x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx názvů x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zastávky (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), x

x) xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx službách"), údaj x této xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x identifikaci xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx dopravu, xxxxxxxxx cestujících x xxxxx o osobě, xxx kterou xx xx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x dále xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo a xxxxxx sídla.

(4) O xxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxxxxx všech zastávek xx xxxxx xxxxx xx xxxxx vedení xxxxx bylo stanoveno xxxx xxxxxxxx místní xxxx přechodnou xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x silničním xxxxxxx,

x) xx dopravce xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x §15 odst. 1 písm. a) xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx žádosti doba xxxxx než 3 xxxx, a

c) vedení xxxxx je x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65), na xxxxxxx základě xx xxx doprava xxxxxxxxxxx, xxx-xx x linkovou xxxxxxx xx základě xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxx smlouvy x veřejných xxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxx x xxx splnění xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx doprava xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravou, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65), (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx") a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na veřejnou xxxxxx dopravu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Negativní xxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx na provozování xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx tržeb x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) údaj x formě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, údaj x xxxx skutečnosti,

b) xxxxxxxx x vedení xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx linkové osobní xxxxxxx,

x) doba, na xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx,

x) kategorie cestujících, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx má být xxxxxxx provozována, xxx-xx x xxxxxxxx dopravu xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X rozhodnutí x xxxxxxx licence xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxx zabezpečovat xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících 65), xx xxxxxx xxxxxxx xx být linková xxxxxx doprava provozována, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx

1. stavebních xxxx xxxxxxxx technických vlastností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxx.

(5) Xxx-xx nadbytečnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx v rozhodnutí x xxxxxxx licence xxxxxxx

x) další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravy, xxxxxxx časová xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, omezení xxxxxxx x výstupu xxxxxxxxxxx na trase xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx provozu, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 5 xxx nebo

a) xx xxxxxx xxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) na dobu xxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících 65), xx jejímž xxxxxxx xx xxx linková xxxxxx doprava xxxxxxxxxxx, xxx-xx x linkovou xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; má-li xxx xxxx xxxxxxx provozována xx xxxxxxx xxxx xxxxx, uděluje xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx skončit nejdříve, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx službách v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx za 5 xxx xxx xxx, xxx dopravce xxxxx zahájit xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx x xxxxxxxxx službách, xxxxx trasa linky xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx veřejné linkové xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx 2 roky.

§13

(1) Xxx-xx x xxxxxxxx dopravu xxx xxxxxxx o veřejných xxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxx xxxx před xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx licence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x jehož xxxxxxxx xxxxxx má být xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zastávka (xxxx xxx "dotčený xxxx"), k xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx obvodu xxxx xxx důvod pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2.

(2) Xx-xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx stanovisku xxxxxx x odůvodní, x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx linky x xxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxx osobní xxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx službách x xxxx negativní xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx úřad xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxxxx obdržel. Nevydá-li xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§14

(1) Xx žádost xxxxxxxx licence dopravní xxxx rozhodne do 60 dnů xxx xxx podání xxxxxxx x změně licence. X změně licence xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x z xxxx xxxxxx, xxxxx xx změně xxxxx xxxxxxxx nedošlo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx řízení x xxxxx licence xx xxxxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §12 odst. 2, 4 x 5 x §13 obdobně. Xxxxxxx-xx xx změně xx vedení linky, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxxx §12 xxxx. 4 písm. x) xxxx 2 x §12 odst. 5 xxxx. x), postup xxxxx §13 xx xxxxxxxxx.

(2) Dobu platnosti xxxxxxx xxxxx prodloužit.

(3) Xxx zániku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidly, xxx provozovat linkovou xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx po dobu 15 dnů od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nejméně xx xxxx, kdy dopravní xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx xx xxx xxxxxx žádosti více xxx 3 xxxx.

§15

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odejme,

a) nebude-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx x licenci, xxxx

3. xxxxxxx linkovou xxxxxx xxxxxxx, x jejímuž xxxxxxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxxxx, provozovat xx 30 dnů xxx dne, kdy xxx být její xxxxxx xxxxxxx,

x) požádal-li xxxxxxx licence o xxxxxx licence, xxxx

x) xxxxx pozbyla xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx v přepravě xxxxxxxxxxx 65), na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovanou xx základě více xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65) x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, kterým xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxx xxxx nezahájí xx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx platnosti

a) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx podle §14 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxxxx dopravního xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doprava

§16

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx linkovou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx, x to xx xxxxxxx

x) licence xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxxxx vydané xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 50) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx dopravu podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 50), xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 50).

§16a

(1) O xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx rozhoduje Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dopravce. Žádost xxx xxxxx nejdříve 1 rok xxxxx xxxx, xxx žadatel xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dopravy.

(2) Xxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx

x) údaj x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vedení xxxxx,

x) xxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx zahájit xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek x

x) xxxxx x xxx, jak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doby xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávek x xxxx xxxxxxxxx x řidičů, kteří xxxx řídit vozidla xx xxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx licence xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x mezinárodní xxxxxx linkovou xxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jedné nebo xxxx smluv x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65) (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx"), údaj o xxxx skutečnosti x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx každé x xxxxxx xxxxx, nebo

b) xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kategorie xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxx, pro xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x dále xxxxx xxxxxxxx x adresa xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx o právnickou xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx, její xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušným úřadem xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§16x

(1) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx trase xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx bylo stanoveno xxxx umístěno místní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx dopravce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 písm. x) xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx 3 xxxx,

x) jsou xxxxxxx xxxxx požadavky, stanoví-li xx vyhlášená xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) vedení xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx 65), na xxxxxxx základě xx xxx doprava xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxxxxxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65) (xxxx jen "mezinárodní xxxxxxx xxx smlouvy x veřejných xxxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx doprava xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zajištění přepravních xxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnou osobní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Negativní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x dopravy xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) označení x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) kategorie xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx linkovou dopravu, x

x) identifikační xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx doprava xxxxxxxxxxx, xxx-xx o mezinárodní xxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X rozhodnutí x udělení xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dopravce, xxxx

x) xxxxxxxx omezující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx

1. stavebních nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxx.

(5) Xxx-xx nadbytečnosti xxxx xxxxxxxxxx ekonomickým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 předejít xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravy, Ministerstvo xxxxxxx v xxxxxxxxxx x udělení licence xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx linky, omezení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Licence xx xxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx xx 5 xxx, nebo

b) xx xxxxxx xxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 304/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 4.10.2017

§16x

(1) Jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x posouzení, xxx x jeho správním xxxxxx xxxx dán xxxxx xxx neudělení xxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 2.

(2) Xx-xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, dotčený xxxx x závazném xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, v jakých xxxxxxxxx x za xxxxxx okolností by x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx přepravních xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx správním xxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxx xx základě xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx tuto dopravu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx dotčený xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx žádost xxxxxxx. Xxxxxx-xx dotčený xxxx x této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, platí, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16d

(1) Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodne x xxxxx licence. X xxxxx licence xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx změně xxxxx zastávky xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout x x xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx řízení o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §16b xxxx. 1 písm. a) x c), §16b xxxx. 2, 4 x 5 x §16c xxxxxxx x §16a xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xx vedení linky, xxxx zahájení xxxxxxx x podmínek stanovených xxxxx §16b xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 2 x §16b xxxx. 5 xxxx. x), postup xxxxx §16c xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx licence xx xxxxxxxx zájmu xx xxxxxxxxxxxx uspokojování přepravních xxxxxx xxxxxxx o 90 dnů; xxxxxx xxxxx §16c x xxxxx podle §16a xxxx. 3 se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx licence, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a povinností xx právního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx velkými vozidly, xx §14 xxxx. 3 použije xxxxxxx.

(4) X odnětí licence xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §15 odst. 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx platnosti x xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 304/2017 Xx. x účinností od 4.10.2017

§16x

Xxx xxxxxx, změnu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx 50) xx §16b xxxx. 2 x 5, §16c x §16d xxxxxxx xxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 304/2017 Xx. x účinností od 4.10.2017

Xxx 3

Xxxxxx xxx

§16x

(1) Xxxxxx řád xxx xxxxxxxx linkovou osobní xxxxxxx xxxx jeho xxxxx schvaluje na xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx linkovou xxxxxx xxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxx, xxx-xx o mezinárodní xxxxxxxx osobní dopravu.

(2) Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxxxx dopravy jízdní xxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx x xxxxxxx x licencí nebo xxxxxxxxx,

x) časové údaje xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx vedena,

c) xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx parametry zastávek x jejich xxxxxxx xxxxxxxx vozidly xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65), jde-li x xxxxxxxx dopravu xx základě xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 50), Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxxxx, jsou-li splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b) xx x).

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx byla x xxxxxxxx požadované xxxxx jízdního xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx přepravních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx a měla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x posouzení, zda x jeho správním xxxxxx není xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx jízdního xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad do 30 xxx xxx xxx, xxx žádost xxxxxxx. Xxxxxx-xx dotčený xxxx v této xxxxx xxxxxxx stanovisko, xxxxx, xx bylo xxxxxx xxxxxxxxx stanovisko. Xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx xxxxx xx nevyžaduje, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxx nedotkne xxxx správního xxxxxx xxxx xx-xx změna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx změnu xxxxxxx.

(5) Jde-li x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x objížďce xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx schválí, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) a x) x je-li linka xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uzavírce xxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx odchylky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(6) Xxxxx xxxxxxxx úřad xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx řád, xxxxxxxx xxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jízdním xxxx xxxxxxx schválení, která xxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx, xxxxx xxxxxxxx razítka x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx jízdní xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx schválen xxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx jejich změna, xx nelze xxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxx-xx x xxxxxxx provozovanou xxx licence podle §10 xxxx. 2, xxxxxx řád xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxx jízdního xxxx spočívající xxxxxxx xx xxxxx názvu xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx nebo Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx úřední, xxxxx xx změně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Schválený jízdní xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Ministerstvu dopravy, xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx celostátní xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pověřit xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jízdních xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx osobní dopravy x xxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Změny xxxxxxxx řádů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxx provádět pouze x termínech zveřejněných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) X důvodu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x době jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Odstavec 3 xx nevztahuje xx xxxxxx řády xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx schválení x xxxxxxxxxxxx, obsah x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxx x organizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x jízdních řádech xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§17x

(1) Dopravní úřad xxxx Ministerstvo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o udělení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, výlukového xxxxxxxx řádu xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxx xxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a organizaci xxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxx cestujících 65), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxxx xxxxx.

(2) Lhůta pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je 10 dnů xxx xxx obdržení xxxxxxx, xxxx-xx x žádosti xxxxxxxxx lhůta xxxxx.

Xxx 4

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§18

Xxxxxxxxxx dopravce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx x licenci, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x uveřejnit xxxxxxxxx xxxxxx řád, jeho xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tarif,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x jízdním xxxx xxxxxxxxx každého, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jim zabránit,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx názvem xxxxxx xxxxxxxx spoje; xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx čitelné x xx tmy xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravce, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravě xxxx xxxxx xxxxx, x po celou xxxx provozování dopravy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jízdního řádu xx znění xxxx xxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxxx cestujících xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx povinné,

g) xxxxxxx x bezpečnost xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxxxx xxxx má xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx spoj xxxxxxxx,

x) vytvářet podmínky xxx přepravu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace.

(2) Xx-xx pozemní xxxxxxxxxx, xx které je xxxxx xxxxxx, zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx je-li nařízena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 9), xxx xx od xxxxxx linky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x souladu s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx objížďce, xxxx-xx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, po které xx xxxxx vedena, xxxxxxx neprůjezdná, lze xx xx trasy xxxxx podle xxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxxxxx.

§18x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dopravcem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Řidič x průvodčí vozidla xxxxxxx linkové dopravy xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dopravy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxx pokyny x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx jízdním xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přirážku, vyloučit x přepravy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přirážku, pokud xxxx upozornění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestujících nebo xxxxxxx xxxxxxxxx jinak xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx cestujícího,

b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx bezpečné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ohrožují xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxxx neumožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx platným xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přirážku xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxx dokladem x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

(2) Xxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx přepravní podmínky x xxxxx,

x) dbát xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jízdním xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx jízdním xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jízdného x přirážky se xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 42), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zástupce x rozsahu jméno, xxxxxxxx, datum narození x adresa xxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx xxxxxxxx osoby ji xxxxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxx osoby setrvat xx xxxxxxx místě xx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx zjistit totožnost xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx-xx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xx výzvu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přirážku xx xxxxxxxxxx přepravního xxxx xxxx xxxxxx x příkazu pověřené xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx rušení klidné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx přirážky xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výše přirážky xxxxx přesáhnout xxxxxx 1&xxxx;500 Xx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxxxxxx xxxxxx osobní xxxxx podle odstavce 2 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxx.

(5) Dopravce xx xxxxxxxx pro xxxxx vymáhání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§18b

Přepravní řád

(1) Podmínky, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxx přepravovaná x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravě, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx. X přepravním xxxx se uvede xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jejího xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx placení jízdného x xxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx dokladů (včetně xxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dopravců),

c) xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx předem xxxxxxxx xxxxx x sezení,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x orientace x vozíků xxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx přepravy xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx si lze xxxx xxxxxxxxx vzít xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řád xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo dopravy. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odlišně xx přepravního řádu xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. c), x), x) x h).

§18x

Xxxxxxxx autobusová xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravu, xxxxx xx xxxxxxx koncesi xxx silniční motorovou xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 8) Xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx udělení xxxxxxx x schválení jízdního xxxx; xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zastávek xxxx xxx z xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx schváleno Xxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxx vozidlo xxxxxxx xxx náhradní xxxxxxxxxxx dopravu xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx". Xxxxxxxxxx §18 odst. 1 xxxx. e) xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxx dopravě xx xxxxx.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§19x

§19x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§19x

§19x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§19x

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§20

Xxxxxxxxx a správci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vlastníci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx povinni xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)

Xxx 5

Taxislužba

§21

Podmínky provozování xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx smí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "vozidlo xxxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla taxislužby, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx vydána, xxxx

x) xxxxxxxx přepravovaná xxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxxx nesmí použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Dopravce xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx taxislužby, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx taxislužbu xxxx xxxxx.

(3) Dopravce xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx řidiče xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, která

a) xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx sám xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řidiče taxislužby.

(4) Xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlem xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx, xxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx činností x xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx viditelně x xxxxxxx označeno

1. xxxxxxx svítilnou žluté xxxxx x nápisem XXXX na její xxxxxx x xxxxx xxxxxx a

2. xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx, obchodní xxxxxx xxxx xxxxxx dopravce xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vybaveno

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 60), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

2. knihou taxametru x

3. xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxx x) z právě xxxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx x poslední xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx vozidlem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x taxametru xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby,

e) xxxxx taxislužby xxxxx xxxxxxxxxx taxametr a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx ihned po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx taxametru xxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxx taxislužby cestujícímu xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx pořízený xxxx xxxxxx x tiskárny xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx, xx-xx přeprava xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájením přepravy, xxxxx

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxxxx jsou xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo sídla x datum xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedením jména, xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx přepravovaných xxxx x xxxxx o xxxx, čase a xxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

4. údaje o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jeho jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, adresa xxxxx x identifikační xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelem xxxxxxxxxx, x

x) xx při xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx dne, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx poskytnuta, nebo xx x xxxxxx x xxxxxxxxx její xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx přeprava poskytnuta xx základě objednávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cena za xxxx xxxxxxxx a, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) objednateli přepravy xxxx xxxx zahájením xxxxxxxx sděleny xxxxx x

1. dopravci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx název, adresa xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, x

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx přeprava poskytnuta, xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) objednateli xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx ukončení přepravy xx jím xxxxxxxx xxxxxx elektronické pošty xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytnuta, x xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx taxislužby, xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), smlouvy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a xxxxxxxxx x přepravě xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. d) xx xxxx xxxxxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xxx vozidlo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx 1, xxxxxxx TAXI xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxx,

1. xx-xx xxxxxxx k xxxxxx účelu xxx x provozování xxxxxxxxxx, xxxx

2. není-li vybaveno xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx provozování taxislužby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx doklad x xxxxxxxx, xxxxx x něj cestující xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví náležitosti xxxxxxx o přepravě, xxxxx taxametru, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx řádné obsluhy xxxxxxxxx.

§21a

Evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx zapíše xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dopravce, xxxxx

x) xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx X1 45),

b) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx 45) xxxxxxxxxxxxxx vozidla,

c) xxxxxxx xxxx evidováno jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx nebylo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 6 xxxx. d).

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx poznávací xxxxxx, tovární značku x xxxxxxxx označení xxxxxxx a

b) xxx x xxxxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx vozidle při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užíván, xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx výhradně xxxxx §21 odst. 5 xxxx 6.

(3) Xxx xxxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dopravní xxxx xxxxxxxx výpis x xxxx evidence. Xxxxx xxxxxx jménem, xxxxxxxxx x podpisem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x otiskem úředního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 písm. b) xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxx xxxxxx této xxxxx. Xx xxxxxxx oznámení xxxxxx dopravní xxxx xxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vydá xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(5) Při xxxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx vydá dopravní xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xxxxxxx, evidenční xxxxxxx xxxxxxx taxislužby. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx vydána. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx označení xxxxxxx v rozporu x §21 xxxx. 7 písm. x) xxxx §21d odst. 5.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx x),

x) zaniklo xxxxxxxxx dopravce x xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxx pro přepravu xxxxxxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xx dopravce požádá, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uložen xxxxxxx xxxxx za přestupek xxxxxxx v §35 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x), xxxxxxx se ve xxxxxx k tomuto xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx vyřazení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Náležitosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§21b

Zmocnění xxxx

(1) Obec xxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou pro xxxxxxxxxx xxxxxxx taxislužby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řád xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stanovišti.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako podmínku xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx přepravy xx xxxxx xxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx maximální xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxx xxxxxxxx objem xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvýhodňovat xxxxxxxx výrobce, xxxxxxx xxxxxx xxxx typ xxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx řidiče xxxxxxxxxx xx oprávněna vykonávat xxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx kterýkoli xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx

x) starší 21 xxx,

x) spolehlivý xxxxx §9 xxxx. 2 x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x, xx-xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyžadováno, xxxxxxxx x výkonu xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejvýše 9 xxxx včetně řidiče, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx členského státu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxx vozidly xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejvýše 9 osob včetně xxxxxx, jeho manželem xxxx registrovaným xxxxxxxxx, x žádosti podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území České xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávnění x výkonu práce xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxx spolehlivosti x xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx státu, jehož xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx posledního xxxxxx, xxxx výpis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx x evidence trestů, xxxxxxx xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxx notářem xxxxxx xxxxx. Xxxx doklady xxxxx xxx starší xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxx, kterému byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 66), doklady podle xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nepřikládá.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx taxislužby xx xxxxxxx xx dobu 5 let. Pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, vydá místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx taxislužby. Xxxxxx řidiče taxislužby xx xxxxxxxx listinou. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx žádost xxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, dlouhodobého, xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2; xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx prvním xxxxxx x řízení.

(6) Ztrátu, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx je jeho xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravnímu xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx řidiče xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti

a) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění xxxxxx taxislužby,

c) xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx ztrátu, zničení xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx taxislužby xxxxxxxxxx xxxxx xxxx poškození xxxx xxxxx xxxxx x něm xxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx taxislužby

a) xx 7 xxx ode xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 7 xxxx. x) xxxxxxxxxxx dopravnímu xxxxx,

x) xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 písm. x) xxxxxxxxxx úřadu , který xxxxxxx x xxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx stupni, xxxx x) xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx taxislužby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx řidiče taxislužby.

(9) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxx účely vedení x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxx taxislužby si xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 6 xxxxxx digitalizovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx fotografii xxxxxxxx xxxxxx z registru xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx dokladů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxx xx dopravní úřad

§21d

Zvláštní povinnosti řidiče xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx je x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx taxislužby, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xxx něj, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx. x), x xxxxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxxxxx taxislužby, která xxxx xxx toto xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx přepravy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řidič xxxxxxxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x mít x xxxx

x) xxxxxx řidiče xxxxxxxxxx x

x) doklad x oprávnění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx kopii.

(3) Xxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x tím souvisejících, xxxxxxxx taxislužby je xxxxx xxxxxxxxxx povinen xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx x místa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nebo 6, je řidič xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

1. střešní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx XXXX na xxxx přední a xxxxx xxxxxx x

2. xxxxxx, xxxxxxxxx jmény, x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx umístěným xx xxxxxxx xxx, aby xxx cestující xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x přepravě x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx obsluhovat taxametr x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

d) vydat xxxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxx cestující požádá.

(5) Xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 1, xxxxxxx XXXX nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx označením,

a) xx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx vybaveno taxametrem.

§21x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx taxislužby xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx přeprava xxxx

x) poskytnuta xxxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxx určenými xxx přepravu nejvýše 9 osob včetně xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vozidlem xxxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx taxislužby xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeprav. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeprav xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx, xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxx a xxxxx zahájení xxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx uchovávají xx xxxx nejméně 3 xxx xxx dne xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxx.

Díl 6

Příležitostná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§21x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příležitostnou osobní xxxxxxxx dopravu je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx objednávky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přepravy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx objednávky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxxxxx osobní silniční xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx vozidle, kterým xx přeprava vykonává, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx list xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 51) xxxx xxxxx vyhlášené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx jízdního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxx osoba Xxxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx.

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 115/2020 Sb. x účinností od 1.7.2020

XXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§22

(1) Nebezpečné xxxx xxxx látky x xxxxxxxx, pro jejichž xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx může být x xxxxxxxxxxx x xxxxxx přepravou xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, zvířat x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dopravou je xxxxxxxx přepravovat pouze xxxxxxxxxx xxxx vymezené Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX) (xxxx xxx "Xxxxxx XXX") 20), x xx za podmínek x ní uvedených.

(3) Xxxxxxxx jaderných materiálů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx řídí zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může x xxxxxxx s Xxxxxxx XXX xxxxxxx xx xxxxxxxx dobu, xxxxxxx však na xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od Xxxxxx XXX. Toto povolení xxxxx vydat xxx xxxxxxxx jaderných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Dohody XXX xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx x trvalým xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx ADR. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx technických podmínek xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pověřená osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo x Xxxxxx ADR. Xxxxxxxxxxx x činnostech, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Dohody ADR xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§23

(1) Xxxxx předávající xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xx při xxxxxxxx nebezpečných xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxx ADR

a) xxxxxx dopravci xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doklady,

b) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebezpečné xxxx, jejichž xxxxxxxx xx dovolena,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx ustanovení x xxxxxx společné xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx nebezpečných xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) označit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značkami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x nákladu,

h) ustanovit xxxxxxxxxxxxxx poradce pro xxxxxxxx nebezpečných xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílejících se xx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xx dobu 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dopravce xx xxx přepravě nebezpečných xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx XXX

x) xxxxxxxx, aby x dopravní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx průvodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doklady,

c) xxxxxxxx, xxx přepravu xxxxxxxxx xxxxx osádka dopravní xxxxxxxx složená x xxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x přepravě x přepravovat xxxxx xxxxxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxx xx dovolena,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx nakládky, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zajištění xxxxxxx, xxxxxxx dopravní xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx,

x) xxxxxxxx xxxxx látek nebo xxxxxxxxx přepravovaných xxxx x nepřevzít k xxxxxxxx nebezpečné xxxx, x nichž xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx členové xxxxxx xxxxxxx provedli xxxxxxxx xxxxxxx x písemných xxxxxxxx pro řidiče xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předepsanou xxxxxxx,

x) xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,

l) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx po xxxx 1 xxxx předepsané xxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (xxxx jen "příjemce") xx xxx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx povinna x xxxxxxx x Xxxxxxx XXX

x) ustanovit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,

b) xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx, čištění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx školení ostatních xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx.

(4) Řidič xxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx XXX povinen

a) xxxxxxxx xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxx vybavenou xxxxxxxxx xxxxxx, osvědčením x xxxxxxx řidiče přepravujícího xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx a xxxxx vyplněnými xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx ochranu x další xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx dopravní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dodržet xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx tunely.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/2000 Sb.

§25

§25 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 304/1997 Sb.

XXXX XX

XXXXXXXXXXX MEZINÁRODNÍ XXXXXXXX DOPRAVY X XXXXXXXXXXX SILNIČNÍ DOPRAVY XX ÚZEMÍ XXXXX XXXXXXXXX ZAHRANIČNÍMI XXXXXXXXXXXXX

§26

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx něco xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 44).

§27

Zahraniční xxxxxxxx provozující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxx 40) xxxx Evropská dohoda x xxxxx xxxxxx xxxxxxx v mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx (AETR) 14), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx vedli záznamy x xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přestávky x xxxx odpočinku a xxxxxxx o době xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx měli x xxxx a předložili xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx povinni xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx byly doklady xxxxx §3 odst. 1 písm. x). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. a). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx dopravce silniční xxxxxxx najatým xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx. x) až x)

§28

Koncese xxxx povolení x xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx nenahrazuje xxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxx xxxxxxx uskutečněna.

§29

(1) Tuzemský dopravce xxxx xxx k xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo právního xxxx cizího xxxxx, xx něhož xxxx xxxx nějž se xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podá xx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx 45 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

(1) Předá-li xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx tuzemské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neadresných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravce. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jméno tuzemského xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nevztahují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§31

(1) Xxxxxxxxxx dopravce xxxx uskutečnit xxxxxxxx xxxxxxx do místa xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ležícího xxxx xxxxx České republiky, xxxxx i přes xxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vstupního xxxxxxxx České republiky, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 52). X vstupních povoleních xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zahraničnímu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx platných xx státě, na xxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx provozovat mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx osobním xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx místo s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášená xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie 52), xxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx zahraničnímu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx, na jehož xxxxx xx xxxxx xxxx bydliště, oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx výkonů x xxxxxxx xxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

§33

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozování dopravy xx xxxxx České xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx pěti xxx.

§33x

(1) Xxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterou se xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přístup xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy 55) xxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 50), lze xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 52) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 52).

(2) O xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx eurolicence xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 53), xxxxxxxx xxxx xx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx mu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx každé xxxxx xxxxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx je xxxxx §9 odst. 3 určeno xxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx dopravy xxx xxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. a) bodu 2, xxxxxxxx xxxx x xxxxx eurolicence xxxxx xxxxxx poznávací xxxxxx vozidla a xxxx platnosti xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v §3 xxxx. 2 písm. x).

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35b xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a všechny xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx vydán opis xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx přestal provozovat xxxxxxx.

(6) Prokáže-li xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx počet xxxxxxx xxxxxxx, než je xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §9 xxxx. 3 určena xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxx podnikatele v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx x xxxx opisy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx 60 xxx ode xxx pozbytí xxxxxxxxx.

§33b

(1) Xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx použije přímo xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladní xxxxxxx 55), lze xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx 54), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx 55) (dále xxx "xxxxxxxxx řidiče").

(2) X xxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxx dopravní xxxx xx základě xxxxxxx, xx xxxxx žadatel xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx republiky,

c) doklad xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx x výkonu xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řidiče,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) řidičský xxxxxx xxxxxx x

x) průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx doklad xxxxxx xxxxx členským xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxx xxxxxx x profesní xxxxxxxxxxxx řidiče.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 55), xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 71), x xxxx xxxx.

(4) Podnikatel x silniční dopravě xx povinen xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx skutečností dokládajících xxxxxxx podmínek pro xxxxxx xxxxxxxxx řidiče xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odnětí osvědčení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 55).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxxx platnosti.

§33x

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxx xxxx poskytnout Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx 67) x xxxxxxx, ve xxxxxx xx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komisi.

§33x

(1) Dopravce provozující xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx potřeby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie 50) xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravy xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravy pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie 50), xxxxxxxx úřad xx místo písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stejnopisů, o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx vozidle používaném xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx při xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx vydáno. Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu odevzdat xxxxxxxxxx úřadu xx 60 dnů xxx xxx pozbytí xxxxxxxxx.

§33e

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx změně xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 vydá xxxxx eurolicenci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x provozování dopravy xxx xxxxxxx potřebu, xxxx-xx nadále splněny xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 52).

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx opisy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx pozbývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx platnosti.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se §33a xxxx. 2 x 3, §33b xxxx. 2 x 3 x §33d odst. 2 x 3 xxxxx obdobně.

§33e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2012

§33f

(1) Ustanovení §319 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx zaměstnavatelem je xxxxxxxx usazený x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx nákladní dopravu xxx xxxx potřeby,

a) xxx xxx leží xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na území 2 xxxxx, z xxxxx x 1 xx xxxxxxxx xxxxxx, x na xxxxx xxxxxxx xxxxx nedochází x xxxxxxxx ani xxxxxxxx,

x) xxx xxx xxxx výchozí a xxxxxx xxxxx xx xxxxx 2 xxxxx, x xxxxx v 1 xx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxxx x 1 nakládce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo

c) xxx xxx

1. xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx a xx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx ani xxxxxxxx, x

2. x návaznosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xx dopravce xxxxxx, x xx území xxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §319 xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování služeb xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx příležitostnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravu, xxx xxx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx 2 xxxxx, x xxxxx v 1 xx xxxxxxxx usazen, x na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxx, x jiném xxxxx xxxxxxxx provádí místní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxx trh xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx 50) x xx území xxxxxxx xxxxx nedochází k xxxxxxx ani výstupu xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx 2 xxxxx, z nichž x 1 xx xxxxxxxx usazen, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nanejvýš x 1 xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s nástupem xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxxx usazen, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 50) a xx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §319 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx usazený x xxxxx členském xxxxx x xxxxx byl xxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx, při xxx vozidlo územím Xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxxx, xxx-xx x přepravu xxxx, zvířat xxxx xxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx vyslán.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy x xxxxxxx x xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách x xxxx xxxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

§33g

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, který xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, je povinen, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx §33f,

a) oznámit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím x xxxx určeného xxxxxxxxx x systému xxx xxxxxx informací x vnitřním trhu 74)

1. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyslání údaje x plánovaném xxxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 1,

b) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) x

2. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 74) xx ukončení xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přepravě x záznamu x xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a

2. Xxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxx xxxx oblastnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxx") do 8 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního vztahu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx za práci xxxx cestovních xxxxxxxxx xxx zahraniční pracovní xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx vyslání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Na xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxx řidiče x xxxxxx práce x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx §87, §102 xxxx. 3 x §136 xxxx. 2 zákona x zaměstnanosti xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o poskytnutí xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyslání, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyslání xx xxxxxx o xxxxxxxxx přepravě, xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, doklad x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahujících xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx informací o xxxxxxxx trhu 74) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 25 pracovních dnů xxx xxx obdržení xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx.

§33x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2022

§33x

Xxxxxxxx usazený x xxxxx xxx členském xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx xxx u xxxx a předložil xxx xxxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2022

§33x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx informací x xxxxxxxx trhu 74) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx plnění

a) xxxxxxxx usazení x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravu velkými xxxxxxx, x xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 47), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přestávky x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx záznamu o xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx tuzemským xxxxxxxxx provozujícím xxxxxxxx xxxxxxx velkými vozidly, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 75).

(2) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 nezbytné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provede dopravní xxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxx. Xxxxxxxx tuzemského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajistit dodržování xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx dopravcem xxxxxxxx x jiném členském xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx trhu 74) orgánu jiného xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx dopravce xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dopravnímu úřadu.

§33i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

ČÁST X

XXXXXX SPRÁVA X XXXXXX ODBORNÝ XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§34

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx jsou

a) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a obecní xxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností xx xxxxxx městské autobusové xxxxxxx a xxxxxxxxxx x

x) krajské xxxxx x xxxxxxxxx věcech.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxx příslušnost dopravního xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X Xxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx věcech, x xxxxxxxx xxxxxx xxx dodržováním povinností x mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §9c odst. 1 xxxx. x) x §33g odst. 1 písm. x) xxxx 2 x xxxx. 3 x xxxxxxxxxx provozovatelů cestovních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx v autobusové x autokarové xxxxxxx 59). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v silniční xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x taxislužbě, xxxxxxxxxx xxxxx §9c xxxx. 1 písm. x) a §33g xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x xxxx. 3 x povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx agentur xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 59). Xxxxxx xxxxxxxx práce vykonávají xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx podle §9c xxxx. 1 písm. x) x §33g xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x odst. 3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů cestovních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx v autobusové x autokarové dopravě 59). Předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx postupy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a státního xxxxxxxxx xxxxxx 39) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Řidič xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obecní policii x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, taxametru x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nebo potvrzení x xxxxxxxx podle §21 xxxx. 6. Xxxxxxxxx-xx xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx umístěnou na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx tachografy x xxxxxxxx xxxxxxx 46), xxxxxx ji jedinečnou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Dopravce xx povinen zajistit, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Zprostředkovatel taxislužby xxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx znemožnit xx xxxxxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména poskytnutím xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přepravy nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro zprostředkování xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo vrchního xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx dopravy xx formě průkazu xxxxxx správní xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx průkazu x xxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx silniční dopravy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady.

(9) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxx odborného dozoru x taxislužbě xxx xxxxxxxx xxxx jazyk. Xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přepravy xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx fyzických xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx tím xxxx dotčeno.

§34a

Dopravní xxxx xxxxxxxx xxxxx ohrožování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx majiteli xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Nevyhoví-li xxxxxxxxxxxx xxxx majitel xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 150/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

Rejstřík xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx

§34x

(1) Rejstřík xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx obsahuje evidenci xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řidiče xxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxxx taxislužby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx podnikatelů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 56), jehož xxxxxxxx je Ministerstvo xxxxxxx.

(2) X Rejstříku xxxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podnikatele, xxxxx xx fyzickou xxxxxx,

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, adresa xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

c) xxxxx o odpovědných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, jejím xxxxxxx x x její xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o trvání, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dobré xxxxxxx,

x) údaje xxxxx §9 xxxx. 3, xxxxx x xxxxxxxx xxxx zániku xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v registru xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxxxx číslo vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx vydaných xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 52),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx přestupek spáchaný xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ke ztrátě xxxxx pověsti 72), xxxx sankce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx39), xxxx-xx xxxx xxxxxx uložena xxxxxxx jiného členského xxxxx než České xxxxxxxxx, x xxxx xxxx a výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx protiprávního jednání x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(3) V Rejstříku xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx se u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvádí

a) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx vozidel,

c) xxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx velkými vozidly xxxxxxxxx xxxxx,

x) rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x označení xxxxx, xxxxx ho xxxxx, x

x) xxx xxxx způsobilí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx nezpůsobilosti x řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) X Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě xx u xxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x době xxxxxx činnosti.

(5) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx uvádí údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x), x), x) x i).

(6) V Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) jméno xxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, rodné číslo, xxxx-xx přiděleno, xxxxx x místo narození, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x oprávnění x xxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2, x dále xxxx a výše xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.

(7) X Rejstříku xxxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxx kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a b),

b) xxxxxx poznávací xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 45), x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) typ x xxxxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx taxametrem,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx vydána, x xxxxx xxxxxx xxxxxx a

e) xxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx vozidel taxislužby xxxx z xxxx xxxxxxxx vyřazeno x xxxxx vyřazení.

(8) X Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx republice a xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) X Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx údaje o xxxxxxx, kterým bylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx a adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ho vydal.

(10) Xxxxx podle odstavců 3 xx 7 xx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 3 xxx xxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx vozidla, nebo

e) xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx řidiče taxislužby.

§34x

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§34x

(1) Dopravní xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx údajů podle §34b odst. 2 xxxx. d) a §34b odst. 4, x Rejstříku xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 47) a xxxxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx těchto údajů.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 47). Xxxxx podle §34b xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dopravnímu úřadu. Xxxxx podle §34b xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx uložených, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx než x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidly pro xxxx potřeby za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x Xxxxxxxxx podnikatelů v xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx koncese xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §34b odst. 2 xxxx. x), b) x x) x x §34b odst. 3, kromě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx narození, a xxxx xxxxxxxx počet xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx podnikatel v xxxxxxxx dopravě xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx opisů, xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx po dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxxxxx a xx xxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34b xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x x), xxxxx

x) xx podnikatel x silniční dopravě xxxxxxxxxxx velkými xxxxxxx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit dodržování xxxxxxxxx na dobu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx velkými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xx žádost poskytne xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) orgánům xxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x údaje x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemného souhlasu xxxxx, o jejíž xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx vlastnoručním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve vztahu x

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x jeho xxxxxxx obvodu xxxxx,

x) xxxxxxxxx provozujícím silniční xxxxxxx xxxxxxx vozidly xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x České xxxxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trest xx přestupek xxxxx xxxxxx zákona, xxxx

2. xxx uložen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx obdržel, x

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxxx taxislužby, xxx-xx o úkony xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xx vztahu x xxxxxxx taxislužby, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx trvalý, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxx x dopravcům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx potřeby xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx než v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za přestupek xxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 3.

(8) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx úřad městské xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx trest uvedený x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx d), zapisuje xxxxx xxxxx §34b xxxx. 4 nebo xxxx. 6 xxxx. x) x xxxxxx xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx těchto xxxxx. Xxxx údaje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 dopravní xxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví xxxxxx x xxxxx xxxxxx údajů do Xxxxxxxxx podnikatelů v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x).

§34e

Přestupky fyzických osob

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x rozporu x §21c odst. 1 vykoná xxxxx xxxxxx taxislužby xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §21d xxxx. 5 xxxxx vozidlo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 1, xxxxxxx XXXX xxxx xxxxx xxxxxxxx zaměnitelným x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Řidič xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) x xxxxxxx x §21c odst. 8 xxxx §35h xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dopravnímu xxxxx,

x) v xxxxxxx x §21d xxxx. 1 vykoná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidlem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaným x xxxxxxxx xxxxxxx taxislužby xxx xxx, je-li xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx. a), xxx vozidlem xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21d odst. 1 xxxx. x) vykoná xxxxx řidiče xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx evidenční nálepkou xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §21d xxxx. 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx o něj xxxxxxxxx požádal, xxxx x sebe xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx jeho xxxxx,

x) xxx nabízení xxxx poskytování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, vozidlem xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §21d xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §21d xxxx. 4 xxxx. x) užije vozidlo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x dopravci,

g) x rozporu x §21d odst. 4 xxxx. b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21d xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx taxametru xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §21d xxxx. 4 písm. x) nevydá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx doklad x přepravě xxxxxxxx xxxx výstup x xxxxxxxx taxametru obsahující xxxxxxxxxx náležitosti,

j) x xxxxxxx o přepravě xxxxxxx xxxxx §21d xxxx. 2 nebo §21d odst. 4 xxxx. x) uvede xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §21d xxxx. 5 užije xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 4 xxxx. x) bodu 1, xxxxxxx TAXI xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxx x §35h xxxx. 5 vykoná práci xxxxxx taxislužby x xxxx, kdy má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx řízení, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tento xxxxxx nepředloží xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx požadavky xx dobu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx odpočinku,

d) xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) neuposlechne xxxxxxx xxxxx xx autorizovaného xxxxxxxxxxxxxx střediska xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 15 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx d),

c) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x) xx k) nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxx dopustila xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx. x).

(6) Xx přestupek xxxxx odstavce 3 xxxx. x) se xxxxx pokuta xx 10 000 Xx xx 50 000 Xx x xxxxx xxxxxxxx xx 3 xx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řidiče xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dopravci, xxx-xx xxxxx přestupek xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, potlačením, xxxxxxxx xxxx xxxxx neoprávněnou xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jiné xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx f) xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx xx 50 000 Xx x xxxxx xxxxxxxx xx 3 xx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu činnosti xxxxxx velkého xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxx správního xxxxxx podle xxxxxxxx 6 nebo 7 xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx upravující xxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx společném xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x) xx l) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx do 2 xxx.

(10) Xxxxxxxx na xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x) xxxx x) xxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx. Xxx-xx o xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§34x

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práva cestujících x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravě 62)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud jej x přepravě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) nabízí xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxxx přiměřenou pomoc x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nenabídne xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx nejbližším xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx během xxxxxxxx xxxxxxx neschopným,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxx xxxx zpoždění odjezdu x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx vyřizování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do přímého xxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx doklad xxxx odmítne nástup xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravě, pokud xx xxxxxx rezervování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx vozidla,

l) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vozidla nenabídne xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, volbu xxxx xxxxxxxx jízdného, xxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravou do xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, xxxx zvolený xxxxxx nezajistí,

m) xxxxxxxxxx xx vozidle nebo xx určeném terminálu xxxxxxxxxx pomoc xxxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x orientace, xxxx

x) xxxxxxxx osobě x xxxxxxxx schopností xxxxxx a orientace xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx přepravního dokladu xxxx odepření xxxxxxx xx vozidla.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x autokarové xxxxxxx 62)

x) nezajistí xxxxxxxx přípravu řidičů x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx x řeší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx způsobem x xx xxxxxxxxx formě x rozsahu,

c) neurčí xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo mimo xxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vyžádat xx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx cestovní kanceláře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 62)

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cestujícím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vydat xxxxxxxxx doklad xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x orientace xxxx xxxxxxxx xxxxxx dodatečných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x orientace x přijatelné alternativní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přepravního dokladu xxxx xxxxxx do xxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nenabídne xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mezi náhradou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx určení, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx vlastní volby x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přepravního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vozidla.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xx 3 lze uložit xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§35

(1) Dopravce xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xx tuzemským xxxxxxxxx x provozuje xxxxxxxx dopravu x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx §27 nezajistí, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokladem x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §33e xxxx. 1,

x) xxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 nebo 3,

x) xxxxxxxxxx jízdní xxx xx schválení xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jízdního xxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxxx dopravy,

h) x xxxxxxx s §21 xxxx. 8 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestujícího nezajistí, xxx xxx řidič xxxxxxxxxx x sebe xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx vydal xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21a xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxx x §27 xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx splňoval některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx x),

x) x xxxxxxx x §33a xxxx. 4, 5 xxxx 7, §33b xxxx. 6, §33d xxxx. 5 xxxx x §33e xxxx. 3 neodevzdá eurolicenci xxxx xxxx opis, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx dopravnímu úřadu,

l) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činností xxxxx §9b odst. 1 xxxx 3,

2. nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 2, xxxx

3. x xxxxxxx x §9b xxxx. 4 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §21f xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xx vozidle xxx umístěn xxxxxxxx xxxxxx list.

(2) Dopravce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povolení,

b) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přestávky a xxxx odpočinku xxx xxxxx řidičů,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx dopravě,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxx schváleného xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jízdní xxx,

x) nezahájí xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx termínu,

g) neprovozuje xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dopravu na xxxxx,

x) nezajistí, aby xxxxx řádně vedl xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx x tento xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx, nebo xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po stanovenou xxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 55) xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přístup na xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x autobusové xxxxxxx 50) provádí xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx místy xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nezajistí, xxx xxxxx předložil xxx xxxxxxxx doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlem xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx taxislužby,

l) xxx provozování taxislužby xxxxxxxxx, aby práci xxxxxx taxislužby vykonávala xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiná xxxxx,

x) x xxxxxxx x §21 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx taxislužby xxxxxxxxx x xxxxxxx označeno xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxx,

x) x rozporu s §21 odst. 4 xxxx. x) nezajistí, xxx xxxxxxx taxislužby xxxx vybaveno taxametrem, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx probíhajícího xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravy, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxx, xxx x taxametru xxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. x) nezajistí, xxx zobrazované xxxxx x xxxxxxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx přepravované xxxxx,

x) x rozporu x §21 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxxx taxislužby vozidlem xxxxxxxxxx řidič xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx taxametr x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průběhu přepravy,

s) x xxxxxxx x §21 odst. 4 xxxx. f) xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx taxametru xxxxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §21 xxxx. 7 neuchovává záznamy x přepravě, smlouvy x xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx svítilnou xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 1, xxxxxxx XXXX xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxx taxislužbu xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21a xxxx. 5 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx byla xxxxxx,

x) x rozporu s §21a xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21f odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx objednávku xx evidenční xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx záznam xxxxxxxxxx x evidenční xxxxx objednávek xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx předložil xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 5 xxxxxxxxx, xxx řidič xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) provozuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx povolení,

b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx §33g xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §33g xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neposkytne xxxxx xxxxxxx xxxxx §33g xxxx. 1 xxxx. c) xxxx 1,

x) xxxxxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxx §33g xxxx. 1 písm. x) bodu 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §33g xxxx. 3, xxxx

x) x xxxxxxx x §33h xxxxxxxxx, aby řidič xxx u xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x řidičem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka.

(4) Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx zdroj ohrožení xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx dopravy,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxx dopravy většího xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxxx taxislužby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21e xxxx. 1 zprostředkuje xxxxxxxx, která je

1. xxxxxxxxxx osobou, která x xxxx poskytnutí xxxxxxxx není xx xxxx xxxxx xxx 15 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příslušné koncese,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx cestujícího xxx x xxxx xxxxxxxxxx přepravy xx xxxx delší než 15 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxx taxislužby, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxx, který x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxx xxx 15 pracovních dnů xxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nevede evidenci xxxxxxxxxxxxxxxxx přeprav podle §21e xxxx. 2 xxxx

x) v xxxxxxx x §34 xxxx. 6 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánům státního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Podnikající fyzická xxxx právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §9c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) x rozporu x §9c xxxx. 1 xxxx. x) objedná xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(8) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §9c xxxx. 2 xxxxxxx přepravu xxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 70&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 7 xxxx 8,

x) 350&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 5,

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx

x) 700&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(10) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx dvakrát xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx za xxx uložit

a) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x

x) zákaz xxxxxxxx xx 3 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x) bodu 1 xxxx písm. x).

(11) Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx licenci xxx xxxxxxxxxxx linkovou xxxxxxx. Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx podle odstavce 6 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem trestů.

(12) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx moci Xxxxxxxx xxxxx inspekce xxxxx.

§35x

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud

a) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx než Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx provozované xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepovažuje za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx. Odpovědný xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx dobu xxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odpovědný xxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxx 72), xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx dobré xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxx odpovědný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx

x) xxxxx dobu, xx xxxxxx xxxxxx dobré xxxxxxx trvá; xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx překročit 5 xxx x u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx, x

x) xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx pověsti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx x řízení dopravní xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx trvá xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dopravní xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x ztrátě xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, kdy se xxxxxxxx úřad o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ztráty xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 2 xx 6 xxxxxxx; xxxxxxx lze xxxxxxx nejdříve x xxxxxxxxx měsíci xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx činnosti.

§35x

Xxxxx na změnu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx podnikatelé x silniční dopravě xxxxxxxxxxx velkými vozidly xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestal vykonávat xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8b, oznámí xxxx xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx usazení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8b, xxxxx jej dopravní xxxx k prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx odpovědného xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 57). Xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx provozovat xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx odpovědného xxxxxxxx zašle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxxx, xxxxx

x) neschválil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 předloženo xx schválení, xxxx

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx provozované velkými xxxxxxx

1. nepředložil xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx usazení xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 3, nebo

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35a.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případech xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx 2 xx 4.

(6) Lhůta, xx xxxxx xxxxx xxxxx živnostenského zákona xxxxx xxxxxx o xxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx koncese xxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovanou xxxxxxx vozidly, xxxxx xxxx xxxxxxxxx koncese x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§35x

Xxxxxxxx kaucí

(1) Orgány Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kauci x rozmezí xx 5&xxxx;000 Xx xx 100&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34e odst. 1 písm. x), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx že xx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx možné. Při xxxxxxxxx xxxx kauce xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx orgány Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pověřené xxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxxx

x) písemné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx xxx uveden xxxxx xxxxxxx kauce, xxxx xxxx x správní xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x

x) protokol o xxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx řidiči x 2 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§35d

Zabránění v xxxxx

(1) Xxxx-xx orgán Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxx xxxxxx kauci xxxxx §35c a xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x hlediska bezpečnosti x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x odstavení xxxxxxx, x

x) zabrání xx x jízdě xxxxxxxx technického prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx prostředek"), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a doklady xxxxxxxxxxx s prováděnou xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x jízdou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx dopravce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34e xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxx dopravce xx xxxxxxx, xxxxxx x přepravované xxxxx xxxx xxxx odstavením xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx odborného xxxxxx xxxxxx x podmínkách xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zadržených xxxxxxx x vystaví xx 4 vyhotoveních potvrzení x xxxxxxxxx x xxxxx použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prováděnou xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx důvod xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důvod xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x správní xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 řidiči a 2 vyhotovení spolu x xxxxx x xxxxxxxxxx o výsledcích xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx kauce xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 72 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vedení řízení x přestupku xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x protokolem o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doklady x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxx kauci xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kauce xxxxx §35c xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x přestupku.

(5) Xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx dozoru xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán Policie Xxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx, osobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu,

b) xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podkladů xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uložené xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cestujícího.

§35x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle §35c xxxx 35d, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 58) i x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx protokol o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

§35x

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx.

(2) Je-li x xxxxxx o přestupku xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx vybrána xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán o xxxxxxxxx xxxxxxx kauce xx xxxxxxxxx uložené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxx vyšší xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxx xxxxxx osobě, xx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx kauce, x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x bankovním xxxx, xx který xxx xxxxx vrátit. Kauci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx stupni vrátí xxxxx, xx xxx xxxx vybrána, x xx

x) xx 30 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byly xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx známy xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx účtu, na xxxxx xxx kauci xxxxxx, nebo

b) xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxxxx sdělila xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx který xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxx xxxx příjmem státního xxxxxxxx.

§35g

(1) Xxx provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §35c xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx obecní xxxxxxx. Xx oprávnění x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx §35c a 35d xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x taxislužbě xxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx x taxislužbě xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §35d x xxxx-xx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx v jízdě xxxxxxx uvolněno, může xx ten, xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx k odstavení xxxxxxx na náklady xxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx podezřelé xx xxxxxxxx přestupku xxxxx §34e xxxx. 1 xxxx. x).

§35h

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněna xxxxxxx xxxxxx řidiče xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx, xx jsou dány xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx xxxxxxx ten, kdo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, potvrzení xx 3 vyhotoveních, z xxxxx 1 xxxxx xxxxxx taxislužby x 1 xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potvrzení xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, důvod xxxxxxxx xxxxxxx, datum xxxxxxxx průkazu a xxxxxx xxxxx, která xxxxxx zadržela.

(3) Xxxxxxxx xxxx bezodkladně po xxxxxxxx xxxxxxxxx zahájí xxxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx taxislužby, nejde-li x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx držiteli, xxxxx

x) xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx průkazu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x řízení x zadržení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) x xxxxxx x přestupku, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, nebyl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx věc xxxx xxxxxxxx, protože xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxx průkazu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx práci řidiče xxxxxxxxxx. Xxxx zadržení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx který xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 lze xxxxxxxx, x xxxxx průkaz xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx případě xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx zaznamená x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Průkaz xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx povinnost xxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxxx. Dopravní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4 xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx.

§35x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx střediskem

(1) Xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 73) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kontrole. Xxxxx xx xxx tom xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx nařídila xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx. Xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x neoprávněné xxxxx údajů vedených xxxxxxxxxxx, uhradí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx, co x xxxx xxx xxxxxx xxxxx, který xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx provedení kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxx xxx xxxxx vyzván, xxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x odstavení xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xx x jízdě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku, xxxx

x) xxxxxxx pokračovat x jízdě x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Náklady spojené x jízdou vozidla xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx x náklady xx zabránění v xxxxx vozidla jdou x xxxx dopravce. Xxxxxxxxxxx dopravce xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxx odstavením xxxxxxx.

(5) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx.

(6) Orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx tachografu.

§35x

Xxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dobu xxxxxxxxx

(1) Xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx výkonem státního xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přikázat řidiči, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34e xxxx. 3 písm. x), x), e) xxxx x), xxxxx xx xxxxxxxxx místo, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) zakázat xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx řidiči xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odstavení, náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx v jízdě xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a přepravované xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poučí řidiče x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů a xxxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) §34e xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x),

1. odpadne-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx řízení xxxxxxx, bezpečnostní přestávky xxxx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

2. bude-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) §34e xxxx. 3 písm. x) xxxx f), xxxxxx-xx xxxxx xx jednání, xxxxx naplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35x

Xxxxxxxx karty xxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odebrat předloženou xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx správní trest xxxxx §34e xxxx. 6 xxxx. x) xx x).

(2) Kartu xxxxxx xxxxx ten, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx řízení o xxxxxxxxx, který xxxx x odebrání karty xxxxxx zapíše do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx digitálního xxxxxxxxxx 70). Odebraná xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 337/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§36

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x xxxxxx

x) porušením xxxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vozidla, bezpečnostní xxxxxxxxx x dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x době xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávek x xxxx odpočinku xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řidiče při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx odpočinku xxx práci xxxxxx xxxx povinnosti zajistit xxxxx vedení xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) nedodržením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, nebo

d) nedodržením xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím práva xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 62).

(2) Odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, že xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx České republiky.

(3) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §34f xxxx. 1 xxxx. a), x), x) x x) xx x), §35 xxxx. 1 xxxx. b) a x), §35 odst. 2 xxxx. x), x) x x) x §35 xxxx. 4 xxxxxx zprostit.

(4) Xx přestupky xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34e xxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx uložit xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx byl přestupek xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x mezinárodní linkovou xxxxxx dopravu, x xxxxxxxx

x) přestupků xxxxx §34e, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x hlavním xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vymezené Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, v jejichž xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §34f xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxxxx dopravní úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx terminálu,

c) xxxxxxxxx xxxxx §34f xxxx. 3, xxxxx projednává xxxxxx živnostenský xxxx, x

x) přestupků xxxxx §35 odst. 3 xxxx. e) x x) x §35 xxxx. 7 xxxx. x), které projednává xxxxx xxxxxxxx práce.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §34e xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 x 3, nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §34e xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxxxxx na xxxxx projednat xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §34e xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě strážník xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §34e xxxx. 3 může xxxx xxxxxxxxx příkazem na xxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy.

(7) Xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx x vymáhání x xxxxxx vybrána xxxx vymožena xxxxx xxxxxxx xxxxxx, je x 30 % xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xx 70 % xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§37

(1) Orgány Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předepsanými xxxxx zákonem, xxx xxxxxxx v provozu xx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jinak xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravu xxxxxxxxxxxx věcí x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §9b. Xxxxx vozidla je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx orgány Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přestupků xx xxxxx taxislužby xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx taxislužby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx dodržuje povinnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx.

§38

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx komunikaci xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dopravce xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx provozující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidly xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 69) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Obdržel-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §34d xxxx. 4, provede xxxxxxxx x provozovně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků stanovených xxxxx právním xxxxxxxxx 69) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx x noci x xxxxxxxxx xx xxxxx x oddech xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx orgán xxxxxxxx práce rozhodne x uložení správního xxxxxx xx přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisech Evropské xxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 72), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trest, a xxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx trestu a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx podnikatelů v xxxxxxxx xxxxxxx údaj x xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx velkými xxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxx o kontrolách xxxxxxxxxx požadavků stanovených xxxxx xxxxxxx předpisem 69) xx týdenní xxxxxxxx dobu, xxxxx xxxxx při práci x xxxx x xxxxxxxxx na jídlo x oddech řidičů, xxxxxxxxx řidiče x xxxxxxxxxx, výsledcích xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Vzor xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§38x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odborný dozor xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx 40). Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapíše Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70).

(2) Ministerstvo dopravy xxxxxxxxx xxxxxx kontrolních xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuci xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje tisk x xxxxxxxxxx formulářů

a) xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx řidiče,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti,

e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x školení xxxxxx xxxxxxx přepravujících xxxxxxxxxx xxxx,

x) osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxxx s prováděnou xxxxxxxxx x potvrzení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

XXXX XX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2013 Sb.

Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx dopravě

§39a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x silniční xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx intenzitu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x souvislosti x vývojem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x počtu xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy, x xxxxx vozidel, xxxxxxx xx xxxxxxxx nákladní xxxxxxx provozována, x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nákladní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx nabídky kapacit x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejméně xx xxxx tří xxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x hrozí-li x xxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxx dopravců x xxxxxxxx nákladní xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 23)

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2000 Xx. s účinností xx 1.7.2000

§39x

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx vydávání xxxxxxx 8) k provozování xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy,

b) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 8) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vozidel, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2000 Xx. x účinností xx 1.7.2000

§39x

Xx 28. února 2017 xx čl. 8, 19 x 21 Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 181/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x autokarové xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 nepoužijí na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linkové xxxxxxx.

§39x vložen právním xxxxxxxxx č. 102/2013 Xx. x účinností xx 1.5.2013

§40

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx doprava, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprava x mezinárodní nákladní xxxxxxx) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona příslušnému xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dopravy. Xxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxx dopravci xxxxxxxxx, xxxxxxx vydaná koncese xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx svou xxxxxxx xx souladu s xxxxx xxxxxxx x xx jednoho xxxx xx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx (§10). Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxx-xx se o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx dopravy xx xxxx dopravci xxxxxxxx xx dopravce, xxxxxx xxxx udělena xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§40a

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vozidly o xxxxxx hmotnosti vyšší xxx 3,5 tuny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 6 xxx na xxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2000 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4a xxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenskému xxxxx, který xxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxx dopravy. Nepředloží-li x xxxx xxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pozbývá xxxxxx koncese uplynutím xxxx lhůty xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx taxislužby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx §21 odst. 4 s výjimkou xxxxxxxxx obce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jednoho roku xxx xxx účinnosti xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lhůtách xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx taxislužbu v xxxxxxxxxx xxxxxxx obvodu.

§40x

(1) Xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx autobusy, xxxxxx xxxx nákladními vozidly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 3,5 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel na xxxxxxx koncese, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2001 xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx koncesi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx dopravce xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx 1. xxxxx 2004 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozšiřuje x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx provozují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xxxxxxxx, tahači xxxx xxxxxxxxxx vozidly o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 3,5 xxxx x výjimkou speciálních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2004 xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxx §4a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenskému xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx označit xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinnost neměli, xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx od účinnosti xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx x xxxx lhůtě xxxxxxxx tento doklad, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx.

§40c

Působnost stanovená xxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxxxx statutárních xxxx, obecním xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx x úřadům xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přenesené působnosti.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx počátek, xxxxx a podmínky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39c.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx §3 odst. 1 xxxx. b), §3a xxxx. 8, §8a xxxx. 7, §9b xxxx. 4, §17 xxxx. 6, §18b xxxx. 2, §21 xxxx. 9, §21a xxxx. 8, §21c xxxx. 4, §21f xxxx. 1, §22 xxxx. 5, §30 xxxx. 2, §34 xxxx. 3, 4 x 7, §34d xxxx. 9, §38 xxxx. 6 x §38a xxxx. 4.

§42

Zrušovací ustanovení

Zrušuje xx xxxxx č. 68/1979 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1990 Sb.

§43

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1994.

Xxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x již xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vydání průkazu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx platné právní xxxxxx.

2. Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx taxislužby xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx platnost xx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxx v xxxx uvedenou x xxxxxx xxxxxx rozsah xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx republiky. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §21a.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xxxx odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vysvědčením x státní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad na xxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx doloží, xx xx xxxx xxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxx nákladní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx že xxx odpovědným xxxxxxxxx xxx xxxx druhy xxxxxxxx, x zároveň xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, které x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx §6 xxxx. 7 zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost.

2. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx správního poplatku.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx provedou xxxxx zákona x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx neprovedou.

2. Xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx některý x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x nebylo jim xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovanou xxxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x přepravě xxxxxx xxxx věcí, xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro některý x xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x nebylo xxx doposud xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx dopravní xxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx dopravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeným xxx xxxxxxxx xxxx než 9 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 111/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx taxislužbu, xxxxxx xxxxxxxx xxxx žádné xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx vydá xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xx 30 dnů xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx nákladní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jízdní soupravou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přesahující 3,5 xxxx, jsou-li určeny x přepravě xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx dopravní xxxx xx xxxxxx xx 30 dnů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidlem xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxx 9 xxxx včetně xxxxxx xxxxx zákona x. 111/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx x odpovědným xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx nákladní xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidlem nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx určeny x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, vydá dopravní xxxx xx žádost xx 30 xxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovanou xxxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxxx x největší povolené xxxxxxxxx přesahující 3,5 xxxx, xxxx-xx určeny x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx prvé xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx odborná xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nahrazena xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx koncesi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobní xxxxxxx xxxxx taxislužby, xxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxx do 30 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeným xxx xxxxxxxx více než 9 osob xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx podle věty xxxx xxx podat xxxxxxxxxx xx 2 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx žádost podána, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx taxislužbu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pozbývá xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx bodů 4 xx 7 xx osvobozeno od xxxxxxxxx poplatku x x vydání xxxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxx xxxx x místě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X žádosti x xxxxxx osvědčení xxxxx xxxx 4 x 5 se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 6 x 7 xx přiloží xxxxxxxxxx x státní nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nahrazující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x vydání koncese x provozování xxxxxxxxxxx xxxxx dopravy nebo xxxxxx x výkonu xxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 119/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx řidiče xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxx xxx poskytovatele taxislužby, xxxxx byl xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx její xxxxx xxxxx, x xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xx dobu 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx x způsobilosti xxxxxx xxxxxxxxxx vydané xx 31. xxxxx 2010, xxxx

x) po xxxx 12 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx od 1. září 2010.

2. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx a povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x způsobilosti řidiče xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx xxx práci řidiče xxxxxxxxxx xxxxx bodu 1 xx xxxxxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxx podmínky xxx zápis do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 111/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxx úřad xx 3 měsíců ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je zapsáno x evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx úřad x evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x toho xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx vlastník nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Dopravce, xxx nějž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx taxametru, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx taxametrem vybaveno xxxxxx, xxxx-xx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Pokud xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx taxislužby xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx nebyla xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona ukončena, xx zastaví.

6. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 102/2013 Xx. x účinností xx 1.5.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splněna, xx-xx ve vozidle xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §9a xxxxxx x. 111/1994 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. U xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx linkovou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zastávky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 361/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxx §16f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neověřuje.

5. Na xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx §9a xxxxxx x. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx.

6. Přestupkem xx xxx postupu podle xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, rozumí též xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx též xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, nebo xxxxxx č. 111/1994 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 111/1994 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx x xxxxxxxxx spáchanému xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx neplatí xxx xxxx, kdo xxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x) zákona č. 111/1994 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; taková xxxxx xx považuje xx nespolehlivou za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxx posuzování spolehlivosti xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona nepřihlíží, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx spočívající x

x) xxxxx xx zvířeti xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx době xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx látky, xx kterou xx xxxxx pod xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx ve stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přivozeném xxxxxxx alkoholického xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx látky, xxxx

x) xxxxxxxxx podrobit xx xxxxxxxxx, zda xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx alkoholem xxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se x trestným xxxxx xxxxxxxxxxxx vyhrožování, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 304/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 4.10.2017 x xxxxxxxx xxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x provozování xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 115/2020 Xx. x účinností xx 1.7.2020

Xx. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení xxxx xxxx postupy xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona č. 111/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 609/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., která xxxx předána xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecnému xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxx, xxxxx orgán xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 111/94 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.1994.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

38/95 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.95

304/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 111/94 Sb., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxx x. 38/95 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.4.98, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x krajích, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x okresních xxxxxxx x zákonem x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x účinností xx 1.1.2001

150/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/94 Sb., x xxxxxxxx dopravě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2001

1/2001 Xx., úplné znění xxxxxxxx předpisu č. 111/94 Xx. publikované x xxxxxx č. 1/2001

78/2001 Xx., nález XX xx dne 10.1.2001 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §18x xxxx. 1 písm. x), §18x xxxx. 2 xxxx. x) věty xx xxxxxxxxxx x §18x odst. 3 xxxxxx x. 111/94 Xx., x silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 304/97 Xx. (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 10.3.2001

175/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 111/94 Xx., x silniční xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 266/94 Xx., x dráhách, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 247/2000 Xx., o získávání x zdokonalování odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x xxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 478/2001 Xx., x xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 307/99 Xx., xx znění xxxxxx č. 478/2001 Xx.

x účinností xx 9.5.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

577/2002 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2002

103/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/94 Xx., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/99 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

186/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Celní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

1/2005 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 243/2000 Sb., x rozpočtovém xxxxxx xxxxxx některých daní xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.1.2005

229/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2005 x xxxxxxxx §34b x 34c, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 17.12.2006

253/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

s xxxxxxxxx xx 14.7.2005

411/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., o provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx a zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

226/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 111/94 Xx., x silniční dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/99 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/99 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

374/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/2000 Sb., x získávání a xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634//2004 Sb., x správních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 111/94 Xx., x silniční dopravě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

130/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

250/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2008

274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2011

194/2010 Xx., x veřejných xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

119/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

102/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/94 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.5.2013

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

304/2017 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.10.2017 s xxxxxxxx §9a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s účinností xx 1.1.2024

115/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 111/1994 Xx., o silniční xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2020

337/2020 Xx., kterým se xxxx zákon č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

609/2020 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

418/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 273/2008 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 17/2012 Xx., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 553/1991 Xx., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx x x tvorbě xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

217/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2023 x 21.8.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxxx č. 174/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx x. 396/1992 Xx.).
3) Xxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §1 x §5 odst. 4 xxxxxx ČNR x. 425/1990 Sb., x okresních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx znění x. 403/1992 Sb.)
§13 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 418/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx znění č. 90/1993 Xx.)
5) §58 xxxx. 5 xxxxxx x. 367/1990 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 38/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 355/1999 Xx.
7) Čl. 6, 7, 8 x 9 vyhlášky ministra xxxxxxxxxxxx xxxx x. 108/1976 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx vozidel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX), xx xxxxx xxxxxxxx x. 82/1984 Xx. a xxxxxxxx x. 80/1994 Xx.
8) Zákon č. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 13/1997 Sb., x pozemních komunikacích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx XXX č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxx.
11) Xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx dopravě nebezpečných xxxx-XXX (Ženeva, 1957) xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx pod č. 64/1987 Sb.
12) Zákon XXX č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Zákon č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

14) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 62/2010 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 108/1976 Xx., x. 82/1984 Xx. a x. 80/1994 Sb., x xxxxxxxxx přijetí změn x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx vozidel x xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx (XXXX), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 82/2010 Xx. m. x.

15) Xxxxxxxx č. 108/1976 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravě (XXXX), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) Vyhláška č. 55/1991 Sb., o xxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidičů silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 87/1964 Sb., x řidičských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxxxxx č. 99/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx (pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx přepravě nebezpečných xxxx (ADR), xx xxxxx pozdějších předpisů.
21) Xxxxxxxx č. 143/1997 Sb., o xxxxxxxx x dopravě určených xxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zářičů.
Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (atomový xxxxx) x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) Xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §10 xxxxxx č. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
25) Xx. 14 nařízení x. 1191/69 o postupu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx po xxxxxxxxx, xxxxxxx x vnitrozemských xxxxxxx cestách.
26) §50 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 356/1999 Sb.
27) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §125 xxxx. 1 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxxxxx č. 642/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x cestovních xxxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
35) Xxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx.
36) Xx. 2 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3820/85 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x silniční dopravě.
37) Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §8 xxxx. 1 zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxxxxx Xxxxxx 112/2004/ES, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 50/1995/XX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 599/1988/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx (XXX) 3820/1985 x xxxxxxxx (XXX) 3821/1985.
Xxxxxxxx Xxxx 50/1995/ES x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

40) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 165/2014 xx xxx 4. února 2014 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě, x zrušení nařízení Xxxx (XXX) x. 3821/85 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 561/2006 x harmonizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravy, x xxxxxxx znění.

41) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §46a xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Xx.
43) Xxxxx č. 194/2010 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx zákonů.

44) Xxxxxxxx x. 11 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 561/2006 ze xxx 15. března 2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravy, x změně nařízení Xxxx (EHS) x. 3821/85 x (XX) x. 2135/98 x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 3820/85, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. října 2009, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/ES, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1072/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1073/2009 xx dne 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxx pravidlech xxx přístup xx xxxxxxxxxxx xxx autokarové x autobusové xxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) x. 561/2006, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 181/2011 xx dne 16. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 165/2014 xx xxx 4. xxxxx 2014 x tachografech x silniční dopravě, x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3821/85 x záznamovém xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 561/2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx dopravy, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/403 xx xxx 18. března 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1071/2009, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx závažných porušení xxxxxxxx Xxxx, která xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx pověsti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x kterým xx xxxx příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/22/XX.

45) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

46) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 561/2006 ze xxx 15. xxxxxx 2006 x harmonizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravy, x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3821/85 x (XX) x. 2135/98 a x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3820/85, x xxxxxxx xxxxx.

47) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009.
48) Xx. 8 x xxxxxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009.
49) Xx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009.
50) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1073/2009.
51) Xx. 2 xxxx. 4 x xx. 12 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1073/2009.
52) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1072/2009.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1073/2009.
53) Xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1072/2009.
Xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1073/2009.
54) Xx. 5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1072/2009.
Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1072/2009.
56) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
57) Xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009.
58) §150 xxxxxxxxx xxxx.
59) Čl. 3 xxxx. m) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 181/2011.
60) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x metrologii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Xx. 2 xxxx. 4 a xx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1073/2009.
62) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 181/2011.

63) §20 zákona x. 17/2012 Xx., x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

64) Vyhláška č. 11/1975 Sb., x Úmluvě o xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx (CMR).

65) Xxxxx č. 194/2010 Sb., x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx cestujících x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 135/2016 Xx.

66) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) Čl. 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx se zavádějí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x zrušuje xxxxxxxx Rady 96/26/XX.

Xx. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1072/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx mezinárodní xxxxxxxx nákladní xxxxxxx.

Xx. 28 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1073/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro přístup xx xxxxxxxxxxx trh xxxxxxxxxx x autobusové xxxxxxx x x xxxxx nařízení (ES) x. 561/2006.

68) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2002/15/ES xx xxx 11. xxxxxx 2002 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/1/ES ze xxx 18. xxxxx 2006 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxx silniční přepravu xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2018/645 xx dne 18. xxxxx 2018, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2003/59/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx 2006/126/XX o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2020/1057 ze xxx 15. července 2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx řidičů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx 96/71/ES x 2014/67/XX, x xxxxxx xx xxxx směrnice 2006/22/XX, xxxxx jde x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x nařízení (XX) č. 1024/2012.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2022/738 xx dne 6. xxxxx 2022, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/1/XX x xxxxxxx xxxxxxx najatých xxx xxxxxx xxx silniční xxxxxxxx xxxxx.

69) Nařízení xxxxx č. 589/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx odpočinku zaměstnanců x dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

70) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu na xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

71) Xxxxxxxx č. 31/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

72) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, kterým se xxxxxxxx společná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx směrnice Xxxx 96/26/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/403 ze dne 18. xxxxxx 2016, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1071/2009, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx Xxxx, která xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě, x kterým xx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2006/22/ES.

73) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

74) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1024/2012 xx xxx 25. xxxxx 2012 o správní xxxxxxxxxx prostřednictvím systému xxx výměnu xxxxxxxxx x vnitřním xxxx x o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2008/49/XX ("xxxxxxxx x systému XXX"), x xxxxxxx xxxxx.

75) Xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2006/22/ES xx dne 15. xxxxxx 2006 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 561/2006 a (XX) x. 165/2014 x xxxxxxxx 2002/15/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx směrnice Xxxx 88/599/XXX, v xxxxxxx xxxxx