Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.08.2023.


Zákon o silniční dopravě

111/94 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Povinnosti tuzemského dopravce §3

Doba řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doba odpočinku §3a

Karta podniku §3b

Dočasné výjimky z požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a z požadavků na vedení záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku §3c

ČÁST II. Provozování silniční dopravy pro cizí potřeby

HLAVA I. Základní podmínky

Podmínky pro provozování silniční dopravy §4 §4a §5

Zvláštní podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly §6

Dobrá pověst §7

Finanční způsobilost §8

Odborná způsobilost §8a

Odpovědný zástupce §8b

Stanovisko dopravního úřadu §8c

Povinnosti podnikatele v silniční dopravě §9 §9a

Zvláštní povinnosti podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly §9b

Zákaz objednání přepravy §9c

HLAVA II. Zvláštní podmínky pro osobní dopravu

Díl 1 - Vnitrostátní linková osobní doprava §10 §11 §12 §13 §14 §15

Díl 2 - Mezinárodní linková osobní doprava §16 §16a §16b §16c §16d §16e

Díl 3 - Jízdní řád §16f §17 §17a

Díl 4 - Práva a povinnosti dopravce, cestujících a ostatních osob ve veřejné linkové dopravě

Povinnosti dopravce ve veřejné linkové dopravě §18

Vztahy mezi cestujícím a dopravcem veřejné linkové dopravy §18a

Přepravní řád §18b

Náhradní autobusová doprava §18c §19 §19a §19b §19c

Vlastníci a správci pozemních komunikací §20

Díl 5 - Taxislužba

Podmínky provozování taxislužby §21

Evidence vozidel taxislužby §21a

Zmocnění obce §21b

Oprávnění řidiče taxislužby §21c

Zvláštní povinnosti řidiče taxislužby §21d

Povinnosti zprostředkovatele taxislužby §21e

Díl 6 - Příležitostná osobní silniční doprava §21f

ČÁST III. Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě §22 §23 §24 §25

ČÁST IV. Provozování mezinárodní silniční dopravy a provozování silniční dopravy na území České republiky zahraničními provozovateli §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §33a §33b §33c §33d §33e §33f §33g §33h §33i

ČÁST V. Státní správa a státní odborný dozor v silniční dopravě §34 §34a

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě §34b §34c §34d

Přestupky fyzických osob §34e §34f §35

Ztráta dobré pověsti §35a

Návrh na změnu nebo zrušení živnostenského oprávnění §35b

Vybírání kaucí §35c

Zabránění v jízdě §35d §35e

Vracení, propadnutí a započtení kauce §35f §35g §35h

Kontrola tachografu autorizovaným metrologickým střediskem §35i

Zabránění v jízdě při nedodržení požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku §35j

Odebrání karty řidiče §35k §36 §37 §38 §38a

ČÁST VI. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §39

Krizový stav v silniční nákladní dopravě §39a §39b §39c §39d §40 §40a §40b §40c

Zmocňovací ustanovení §41

Zrušovací ustanovení §42

Účinnost §43

Nález Ústavního soudu - č. 78/2001 Sb.; č. 301/2021 Sb.

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 229/2005 Sb. - Čl. II

č. 130/2008 Sb. - Čl. VII

č. 119/2012 Sb. - Čl. II

č. 102/2013 Sb. - Čl. II

č. 304/2017 Sb. - Čl. II

č. 115/2020 Sb. - Čl. II

č. 609/2020 Sb. - Čl. XIV

č. 418/2021 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

XXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 68), xxxxxxx navazuje na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 44) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "vozidlo") prováděné xxx vlastní a xxxx potřeby xx xxxxxx podnikání, jakož x práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xx tomto úseku.

(2) Xxxxxxxxxx §22 x 23 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o státním xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xx účelem xxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, místních xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových komunikacích x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx prováděné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx sbory při xxxxxx vlastních úkolů.

(3) Xxxxxxxxxx §26 xx 33 xxxxxx souvisejících xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dozoru x x pokutách xx xxxxxxxx na veškeré xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxx účelem) s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silami při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o státním xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx i na xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx přepravě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 46).

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Silniční xxxxxxx xx souhrn xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx osobní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx doprava, xxxxxxxxxx), xxxxxx a xxxx (xxxxxxxx doprava) xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových komunikacích x volném terénu.

(2) Xxxxxxxx doprava xxx xxxxxxx potřeby xx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 8) x při xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx závazkového xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx cizí xxxxxxx je xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx potřeba xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx věcí.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx. Xxxxxxxx dopravce je xxxxxxxx, který provozuje xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx 8) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x zajištění své xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánem Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx tuzemský xxxxxxxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxx cizí xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doprava xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxxx doprava, xxx výchozí místo x xxxxxx místo xxxx xx xxxxx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx"), xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx vykládce xxxxxx nebo xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xx doprava, při xxx xxxxx výchozí x xxxxx cílové xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx států, xxxx xxxxxxx, při xxx xxxxx výchozí x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx státu, ale xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, nejedná-li xx x vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx doprava xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravních xxxxxx xx xxxxxx xxxxx dopravní xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx předem určených xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx linkové xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx linkové xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo mezinárodní. Xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx které xxxx přepravní xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravních xxxxxx; xxxxx xx doprava xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jedná xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx dopravou xxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx doprava, kterou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x zpět ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx skupiny xxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx jízdě xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, zavazadel xxxx věcí.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 9 osob xxxxxx xxxxxx x xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx dopravou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osobní silniční xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxxxxx taxislužby xx xxxxx, xxxxx xx úplatu zprostředkuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx přepravy, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxxx osobní xxxxxxxx doprava xx xxxxxxxxx xxxxxx doprava xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravou x xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přeprava xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) nejvýše 9 xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x mezinárodní xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxx 9 xxxx včetně xxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 59), který xx xxxxxxx na xxxxx statutárního xxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxx cestujících alespoň xx jedné xxxxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo dopravy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx namísto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx drážní xxxxxxx xx dráze celostátní, xxxxxxxxxx, tramvajové, trolejbusové xxxx na xxxxx xxxxxxxxx 3).

(14) Linka xx xxxxxx dopravních xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx níž xxxx xxxxxxxxxxx přepravní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx schváleného xxxxxxxx řádu. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx x místně xxxxxx xxxxxxx řádem.

(15) Xxxxxx xxxxxxxx xx

x) vozidlo xxxx xxxxxx xxxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 xxxx x xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx, je-li xxxx provozována mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doprava xx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx sídlo,

b) xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx přesahující 3,5 xxxx určené x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 xxxx včetně xxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jedné x xxxx přepravní xxxxxxxx (xx xxxxxx kontejneru, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, které při xxxxx jízdě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Svoz x rozvoz x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x silničních xxxxxxx, pokud využijí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dopravu, x xxxxx xxxxxx nakládky, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kombinované xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vykládky, xxxxxxxx xxxxxxxx.

(17) Veřejným xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx dopravy xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ekologicky xxxxxxxxxxx xxxxx dopravy. Podporou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx poskytované x souladu s xxxxxx XX a x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx.

(18) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stejná xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(19) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx cen za xxxxxxxxxx přepravní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přepravních xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) provozovat silniční xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 45) a xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx poznávací xxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě a xxxxxx k přepravě xxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxx 2 xxx xx ukončení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xxxxx x xxxxxxx, xx

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx potřeby,

b) xx dni ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 3 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x uvedených x tuzemského dopravce x Xxxxxxxxx podnikatelů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, je-li u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1 x méně xxx 4 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 2; do počtu xxxxxxx xx započítávají xxxxxx všechna x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xx sobě xxxxxxxx měsíců x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx x

x) při xxxx provozu xx x xxx smlouva x nájmu x xxxxxxxx xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx x, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravce, pracovní xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3x

Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx odpočinku

(1) Tuzemský xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidly, xx xxxxxx se x plném xxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx harmonizaci xxxxxxxx x xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 46), xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby xxxxx dodržoval xxxxxxxxx xx dobu řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx 40) xxxxx xxxxx vedl xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxx, a

c) uchovat xxxxxx o době xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím tachografy x xxxxxxxx dopravě 40).

(2) Tuzemský xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) 14), xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx dodržoval xxxxxxxxx na dobu xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxxx x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zajistit, xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidič xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx odpočinku, tento xxxxxx xxx x xxxx a xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, x

x) uchovat záznam x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx 5 xx 7 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x sociální xxxxxxx xxxxxxxxxx xx silniční xxxxxxx 46) se xxxxxxxxx na přepravu xxxxxxxxx x článku 13 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx.

(4) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 3 xx řidič xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx 4,5 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nejméně 45 xxxxx, nenásleduje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Bezpečnostní xxxxxxxxx xxxx být rozdělena xx xxxxxxxx částí, xxxx-xx xxxxx x xxxx nejméně 15 xxxxx. Xxxxx bezpečnostní xxxxxxxxx xxxx řidič xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx vozidlem a xxxx xxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxx cestujících v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x níž délka xxxxxxx xx spojů xxxxxxxxxxx 50 km, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx xxxxx 24 xxxxx xx sobě xxxxxxxx x 100 xxxxx xxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sobě xxxxxxxx. Doba xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx odpočinku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 69).

(6) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x době řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době odpočinku

1. xxxxxxxxxxxxxxx tachografu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 40), xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 13 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxx 40); x takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx 46) xxxxxxxxx,

x) xxxx mít xxxxx x sebe xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x právě xxxxxxxxxxxxx xxx x xx 7 dnů, xxxxx xxxxxx dni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx, byla-li xx vydána, a xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx,

x) xx dopravce xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostní přestávky x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx x) xxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxx x xxxxxxxx x) xxx u xxxx tento záznam x xxxxx řidiče, xxxx-xx xx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx odpočinku xx xxxx 1 roku xx ukončení xxxxxxxx.

(7) Xxx přepravě prováděné xxxxx xxxxxxxx 5

x) xx řidič xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách x xxxx odpočinku

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 40), xxxx

2. prostřednictvím jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx; v takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující tachografy x silniční xxxxxxx 40) xxxxxxxxx,

x) musí xxx řidič x xxxx xxxxxx x xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách x xxxx odpočinku x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx dne x xxxxx řidiče, xxxx-xx xx xxxxxx, a xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxx x) vedl xxxxxx o xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx s xxxxxxxx x) xxx x xxxx xxxxx záznam x kartu xxxxxx, xxxx-xx mu xxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, x

x) xx dopravce povinen xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx, které xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách x xxxx odpočinku xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. a) xxxx odstavce 7 xxxx. x), x xxxxxx zaznamenávání xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§3b

Karta podniku

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx 40), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Karta xxxxxxx xx žadateli xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx x ověřování tachografů 60),

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60),

c) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxx 60), xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxx k ověřování xxxxxxxxxx 60),

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60), xxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxxx autorizované x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60).

(3) Xxxxxxxxxxx překážky xxx xxxxxx karty xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x vydání xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70).

§3b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 337/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§3c

Dočasné výjimky x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxxxx xx vedení xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách x xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy x důvodu ochrany xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úseky, xxxxx xxx xxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx odpočinku.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx povahy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xx lze od xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, uspokojivých x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx řidiče x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy jsou Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx doručení, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxx návrh zveřejní xx své xxxxxx xxxxx pouze Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xx nejméně 5 xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ve lhůtě 5 pracovních dnů xxx dne xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružující xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Evropské komise. Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx projednání x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx souhlasu Evropské xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 30 xxx. Návrh opatření xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a připomínky xxx xxxxxxx xx x němu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx Evropské komisi.

§3c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2022

XXXX II

PROVOZOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXX PRO CIZÍ XXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX PODMÍNKY

§4

Podmínky xxx provozování silniční xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xxx xxxx potřeby xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx 8).

§4a

§4a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 119/2012 Sb.

§5

Jde-li o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidly, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxx xxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxx xxx jen xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 47), xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxx pověst,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) odborná xxxxxxxxxxx.

(2) Koncesi pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) fyzické osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, je-li xxx vyžadována, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx než x České xxxxxxxxx.

§7

Dobrá pověst

Dobrou xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx neztratila rozhodnutím xxxxx §35a.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Finanční xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 47). Xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx způsobilost prokázat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxxxx velkými xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxx xxxx.

§8a

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx způsobilý odpovědný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidly.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osvědčením x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx složené xxxxxxx x xxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx 48), xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 49).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dopravu xxxxxxxxxxxx velkým xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidlem.

(4) Zkoušku xxxxx odstavce 2 xxxx. x) provádí xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxx obvyklého xxxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 48). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Zkouška xx písemná, v xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx a případové xxxxxx. Na průběh xxxxxxx dohlíží a xxxx xxxxxxxx vyhodnocuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx zkoušku opakovat.

(6) X průběhu a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise xx 7 xxx xxx xxx konání xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x zkoušky xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x poučí ho x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx hodnocení x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§8x

Xxxxxxxxx zástupce

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 8).

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 49). Pokud je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx tyto xxxxxxxx, xxxx odpovědným xxxxxxxxx xxxxxxxxx sám xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 49), xxxxx xxxxxx velkých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podnikatelem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 50.

(4) Xxxxxxxxx zástupce xxxx vykonávat činnost xxxxxxxx xxxxxxx xxx 4 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxxxxx podnikateli x podnikání xxxxxxxxxx 50.

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 119/2012 Xx. x účinností xx 1.6.2012

§8c

Stanovisko dopravního xxxxx

(1) Xxxxx žadatel x xxxxxxx nebo x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx koncese xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x v §6 xxxx. 2 x jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8b v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx souhlasné xxxxxxxxxx.

(2) Pokud žadatel x koncesi xxxx x změnu rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x §6 xxxx. 2 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8b xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx pouze x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx podnikání, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxx x koncesi xxxx x změnu xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidly xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 1 xxxx. x) až x) a x §6 odst. 2 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce nesplňuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §8b x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx koncese xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Žadatel, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx velkými xxxxxxx, k žádosti x koncesi nebo x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx osvědčující xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostor xxx splnění podmínky xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 45),

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx vozidla xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) osvědčení x splnění xxxxxxxx xxxxx pověsti, bylo-li xxxxxxxx nebo jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 47), x

x) xxxxx má osoba, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxxx skutečnou xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx přiloženy xxxxxxxx podle odstavce 4 v dostatečném xxxxxxx xxxx xx xx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) x x §6 xxxx. 2 xxxx §8b, xxxx dopravní xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx; k xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Stejnopis xxxxx dopravní xxxx xxxxx xxx živnostenskému xxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx neběží xxxxx xxx xxxxxx stanoviska. Xxxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x žádosti o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxx zástupce, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx stanovisko, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8b. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx dopravní xxxx xxxxxxxxxxx stanovisko x xxxx xxxxxxxxxx odůvodní.

(7) X xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 písm. x) x e). Postup xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad x vydání xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx úřad při xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxxxxx 6 splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neposuzuje.

§9

Povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Podnikatel x silniční xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx

x) x xxxxxx xxxxxxx používaném k xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx

1. doklad x oprávnění k xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravu, xxxx

2. xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx dopravě, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 50), a xxxxx xxxxxxx vztahující se x prováděné přepravě xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 44) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x ostatních xxxxxxxxx,

x) práce řidiče xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx více xxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x), x

x) práce xxxxxx vozidla xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxx xxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

1. xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxxxxx taxislužby,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, která xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx x přepravě,

4. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o přepravě xxxxxxxxxxx nebo uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o přepravě,

5. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

6. neumožnění xxxxxxxx nebo státního xxxxxxxxx dozoru,

b) xxxx xxx x posledních 2 letech xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

1. xxxxxx vozidla xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx požití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx návykové xxxxx, xx kterou xx xxxxx pod xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx jízdě xx xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx látky, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx při xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx na xxxxxxx xxxxx ovlivněn xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) kdo xxx xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxx trestný xxx xxxxxx, xxxxxxx ublížení xx xxxxxx, xxxxxxxx xx zdraví, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx osobní svobody, xxxxxxx, xxxxx rukojmí, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sexuálního xxxxxxx, xxxxxxx, podvodu, xxxxxxxxxxxx vyhrožování, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxx vlivem xxxxxxxx xxxxx, pohlavního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, opilství, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku, xxxxx xx na xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen, nebo

d) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx trest xxxx xxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx řidiče xxxxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx trestu.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 45) určeno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx cizí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx povolenou hmotnost, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tovární xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího Xxxxxxxx xxxxxx 41) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(5) Xxxxx, xxxxx uložil xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx práce xxxxxx taxislužby, zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trvalý, dlouhodobý, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pobyt.

(6) Xxx-xx xxxxxxx odkladný xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx účely posouzení xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x žalobě x x přepravě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX) 64) xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladní xxxxxxx xx smlouvu x xxxxxxxx xxxx, xxxxx x povinnosti xxx přepravě xxxx, xxxxxxx škody vzniklé xxx xxxxxxxx xxxx x xx odpovědnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx povinnosti podnikatele x xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidly

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx věcí xxx, že xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí, xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxxx a xxxxxxxx velkého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x konkrétní přepravou, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxx 48 hodin xx xxxxx. Xxxx výkonu xxxxxx činností xxx xxxxxxxxxx xx na 60 xxxxx za xxxxx, pokud za 26 týdnů xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx v průměru xxxxxxxxxx 48 hodin xx týden. Týdnem xx xxxxxx xxxxxx xx 00.00 xxxxx x pondělí do 24.00 hodin x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 30 minut. Xxxxxxxx-xx xxxx výkonu xxxxxx činností 9 xxxxx xx sobě xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx nejméně 45 xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx několika xxxxx x xxxxxx xxxxxxx 15 minut. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vykonávány x xxxx xx 00.00 xxxxx xx 04.00 xxxxx, xxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 24 hodin xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx odstavce 1 xxxx záznamy x xxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x tyto xxxxxxx uchovává po xxxx xxxxxxx 2 xxx xx ukončení xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx, bezpečnostní přestávky x dobu odpočinku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§9x

Xxxxx objednání přepravy

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx přepravu xxxxxx xxxx věcí, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxx, že xx xxxxxxxxxx přepravy xxxxxxxx xxxxxxx

x) povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxx řízení vozidla, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) některý x xxxxxxxxxxxxxxxx požadavků, xxxxx platí xxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx práce x xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 55).

(2) Provozovatel xxxxxxxx kanceláře xxxx xxxxxxxx agentury nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x okolnostem x xxxx osobním xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx, že xx provedením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x vedení záznamu x xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx x době odpočinku.

§9c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2022

XXXXX DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XXX XXXXXX DOPRAVU

Díl 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravu může xxxxxxxxxx jen xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Podnikatel v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx 60 xxx provozovat xxxxxxxxxxxx linkovou osobní xxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx

x) s rozhodnutím, xxxxxx mu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přepravě cestujících xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx v přepravě xxxxxxxxxxx 65),

x) xx xxxxxxxx uzavřenou xx xxxxxxx přímého xxxxxx x mimořádné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x přepravě xxxxxxxxxxx 65), nebo

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx.

§11

(1) X xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx rozhoduje na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx být výchozí xxxxxxxx linky. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provoz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x udělení xxxxxxx vedle obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x, xxx-xx x městskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, údaj x xxxx skutečnosti,

b) xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx nástup x výstup, jejich xxxxxxx xxxxx x xxxxxx výchozí x xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "vedení xxxxx"), x

x) xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx.

(3) Dále musí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obsahovat,

a) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx v xxxxx xxxxxxx provozována xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65) (xxxx xxx "xxxxxxx doprava xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx službách"), xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx smluv, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx se xx xxxx doprava xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx obchodní xxxxx x dále xxxxx narození x xxxxxx trvalého xxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, její xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx podání.

§12

(1) Dopravní xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx směru xxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx místní xxxx xxxxxxxxxx úpravou xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx dopravce xxxxxxxxxx jednání uvedeného x §15 odst. 1 xxxx. a) xxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx 3 xxxx, a

c) xxxxxx xxxxx je x xxxxxxx xx všemi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx 65), xx xxxxxxx základě xx xxx xxxxxxx provozována, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá být xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx 65) (xxxx jen "linková xxxxxxx bez smlouvy x xxxxxxxxx službách"), xxxxxxxx xxxx i xxx splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx neudělí, xxxxx xx xxxx doprava xxxx nadbytečná x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx službách v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65), (xxxx xxx "veřejná xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxx negativní xxxxxxxxxx xxxxxx na veřejnou xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx službách. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx plynoucích.

(3) Xxxxxxxxxx x udělení licence xxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) údaj x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x, xxx-xx x městskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x této xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx dopravu xx základě xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65), xx jejímž xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozována, xxxx

x) podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací na xxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxx.

(5) Lze-li nadbytečnosti xxxx xxxxxxxxxx ekonomickým xxxxxxx podle odstavce 2 předejít xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x udělení licence xxxxxxx

x) další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravy, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx

x) jiné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedeno v xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 5 xxx nebo

a) na xxxxxx xxxx, pokud x xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) na dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65), xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx doprava xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxx xxxx doprava provozována xx xxxxxxx xxxx xxxxx, uděluje xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx skončit xxxxxxxx, xxxx

x) na dobu xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx 5 let xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx stejná xxxx xxxxxxx jako trasa xxxxx veřejné xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx, nejméně xxxx xx 2 xxxx.

§13

(1) Jde-li o xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx licence závazné xxxxxxxxxx dopravního xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxx xx xxxxx posuzované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "dotčený xxxx"), x xxxxxxxxx, xxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx pro xxxxxxxxx licence podle §12 odst. 2.

(2) Xx-xx xxx důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx okolností xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx linky x xxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxx osobní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x veřejných službách x měla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx dopravu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxx obdržel. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§14

(1) Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx rozhodne do 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X změně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dopravní úřad xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx názvu xxxxxxxx nedošlo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx řízení x xxxxx licence xx xxxxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §12 xxxx. 2, 4 a 5 x §13 obdobně. Xxxxxxx-xx xx změně xx xxxxxx linky, xxxx xxxxxxxx provozu x podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 4 xxxx. x) xxxx 2 x §12 xxxx. 5 xxxx. x), postup xxxxx §13 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx platnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx zániku xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx licence, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x povinností na xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravu xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, pokud x xxxx xxxxx podá xxxxxx nástupce xxxxxx x změnu licence x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx do xxxx, xxx dopravní xxxx o xxxx xxxxxxx rozhodne; dopravní xxxx žádosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 písm. x) xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx.

§15

(1) Dopravní xxxx xxxxxxx odejme,

a) xxxxxx-xx xxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tato xxxxxxx udělena, provozovat xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx licence x xxxxxx licence, nebo

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65), xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx dopravu xx xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx o osobní xxxxxxxx xxxxxxx provozovanou xx základě více xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65) x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x změně xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx dopravy xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx licence x důvodu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx ukončení řízení x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx platnosti

a) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx byla udělena,

b) xxxxxxx koncese,

c) xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx držitelem xxxxxxx,

x) xxxxxxx právnické osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx podle §14 xxxx. 3,

x) zamítnutím xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odnětí xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx linková xxxxxx doprava

§16

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx základě

a) licence xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxx vydané xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 50) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(2) Jde-li x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie 50), xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx dopravě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 50).

§16a

(1) O xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhoduje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx dopravce. Xxxxxx xxx podat xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dopravy.

(2) Žádost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxx o xxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx tarifu,

f) návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek x

x) xxxxx x xxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doby xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, kteří xxxx řídit xxxxxxx xx lince.

(3) Dále xxxx xxxxxx x xxxxxxx licence xxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dopravu, xxxxx xx xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx provozována xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65) (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx"), údaj x xxxx skutečnosti a xxxxx nutné k xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kategorie xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx xx má xxxx xxxxxxx provozovat, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx firma x dále xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx, xxxx identifikační xxxxx a xxxxxx xxxxx.

(4) X žádosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx státu.

§16x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxx umístěno xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxx dne xxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx 3 xxxx,

x) jsou splněny xxxxx xxxxxxxxx, stanoví-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, x

x) xxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx v přepravě xxxxxxxxxxx 65), xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xx Ministerstvo dopravy xxxxxx závazné stanovisko xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x celém xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65) (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx dopravy i xxx splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx neudělí, xxxxx xx tato xxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx přepravních xxxxxx veřejnou osobní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnou osobní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spočívají xxxxxxx x xxxxxxxx nákladů xx provozování xxxxxxx xxxx ve snížení xxxxx x dopravy xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx

x) xxxx o xxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx provozu linkové xxxxxx dopravy,

d) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx uděluje,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) identifikační údaje x xxxxxxxxx, na xxxxxxx základě xx xxx doprava provozována, xxx-xx x mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx x udělení licence xxx stanovit

a) podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dopravce, xxxx

x) xxxxxxxx omezující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx

1. stavebních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxx komunikací xx xxxxx linky, xxxx

2. xxxxxxx.

(5) Lze-li xxxxxxxxxxxxx xxxx negativním xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravy, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) další xxxxxxxx xxxxxxxxx provozování dopravy, xxxxxxx časová xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na trase xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx trase xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Licence xx xxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx na 5 xxx, xxxx

x) na xxxxxx xxxx, pokud x xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 304/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.10.2017

§16c

(1) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx si Xxxxxxxxxxxx dopravy před xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx, xxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §16b xxxx. 2.

(2) Xx-xx xxx důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx navrženého xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx trase xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x měla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 vydá dotčený xxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx úřad x xxxx lhůtě xxxxxxx stanovisko, xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16x

(1) Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. O xxxxx xxxxxxx spočívající xxxxxxx ve změně xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x moci xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx řízení x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §16b xxxx. 1 xxxx. x) x c), §16b xxxx. 2, 4 x 5 x §16c obdobně x §16a xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxx linky, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxxx §16b odst. 4 písm. x) xxxx 2 x §16b xxxx. 5 xxxx. a), xxxxxx xxxxx §16c xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prodloužit, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 90 xxx; postup xxxxx §16c x xxxxx xxxxx §16a xxxx. 3 xx x tomto případě xxxxxxxxx.

(3) Při zániku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx licence, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a povinností xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je podnikatelem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx velkými xxxxxxx, xx §14 xxxx. 3 použije obdobně.

(4) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §15 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.

§16d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 304/2017 Xx. x účinností od 4.10.2017

§16e

Pro vydání, xxxxx x odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské unie 50) xx §16b xxxx. 2 x 5, §16c x §16d xxxxxxx xxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 304/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 4.10.2017

Xxx 3

Xxxxxx xxx

§16x

(1) Xxxxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxx,

x) Ministerstvo dopravy, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastnostmi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx vedena,

c) xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidly jiných xxxxx x

x) obsahuje xxxxx spoje xxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx 65), xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 50), Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxxxx, jsou-li splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx službách, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jízdního xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx doprava xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx byla x xxxxxxxx požadované xxxxx jízdního xxxx xxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xx tuto xxxxxxx. Xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxx jízdního xxxx si Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x posouzení, xxx x xxxx správním xxxxxx není xxx xxxxx xxx neschválení xxxxx jízdního řádu xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxx xxxx do 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správního obvodu xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx schválí, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a c) x je-li linka xxxxxx odchylně xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x x souladu s xxxxxxxxxxx x uzavírce xxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxx. Výlukový jízdní xxx xxxxxxxxx po xxxx trvání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx řád xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxx řád, xxxxxxxx xxxxxx řád xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyznačit xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx údaj, že xxx jízdní řád xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxx schválil, jméno, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx razítka x xxxxx schválení xxxxxxxx řádu. Xxxxxx xxx xxxxxxxx doložkou xxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx výlukový xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxx-xx x xxxxxxx provozovanou xxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2, xxxxxx řád xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zveřejnit x xxxxxxxxxx informaci o xxxxxx linky x xxxxxx příjezdů x xxxxxxx dopravních xxxxxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx názvu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo Ministerstvo xxxxxxx rozhodnout x x xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy, xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx řádech. Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řádech xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jízdních xxxxxx xxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx zastávek xxxxxxx xxxxxx dopravy.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx provádět pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxx jízdního xxxx veřejné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy i x xxxx xxxx xxxxxxxxx k jinému xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 xx nevztahuje xx xxxxxx řády městské xxxxxxxxxx xxxxxxx provozované xx území města.

(6) Xxxxxx zpracování, xxxxxxxxxxx xx schválení x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§17a

(1) Dopravní xxxx xxxx Ministerstvo dopravy xxx účely vydání xxxxxxxxxx o udělení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx změny nebo xxxxxxx úřad pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx úkolů xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejných služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 65), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xx xxx vedena xxxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti, xxxx-xx v žádosti xxxxxxxxx lhůta xxxxx.

Xxx 4

Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§18

Xxxxxxxxxx dopravce xx xxxxxxx linkové dopravě

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dopravě xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx schválený xxxxxx řád, xxxx xxxxx, smluvní xxxxxxxxx xxxxxxxx x tarif,

c) xxxxxxxxxx dopravu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxx nebo povolení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx smluvní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odvrátit xxxx xxx zabránit,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx být čitelné x xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodním xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxxx symbolem xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx číslo xxxxx, x xx celou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx znění jeho xxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxx xxxxxx pouze xxx výstup xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx přepravovaných xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že se xxxxx účastníkem dopravní xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx závadu, xxx xxxxxx nelze xxxx xxxxxxxx,

x) vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx uzavřena xxxx je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 9), xxx xx od xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx odchýlit x xxxxxxxxx rozsahu a x souladu x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx neprůjezdná, xxx xx od trasy xxxxx podle licence x nezbytném xxxxxxx xxxxxxxx.

§18x

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Řidič x průvodčí xxxxxxx xxxxxxx linkové xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dopravcem veřejné xxxxxxx dopravy a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx dávat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pověřená osoba xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujícího, xxxxx xx xx xxxxx pověřené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jízdním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přirážku, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx nedodržuje xxxxxxxxx xxx, pokyny x příkazy pověřené xxxxx, xxxxxxxxxx vozidlo xxxx xxxxx svým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestujících nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx bezpečnost a xxxxxx cestujícího,

b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx cestujících xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx vozidla,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, který se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, aby se xxxxxxxx osobním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx přepravní podmínky x tarif,

b) xxxx xxxxxx x příkazů xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxx, xxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jízdním xxxxxxxx, neprokáže-li xx xxxxxxx jízdním dokladem, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dokladem x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; osobními xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaplacení jízdného x přirážky se xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 42), číslo xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xx výzvu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xx zjištění totožnosti, xxxxx xx výzvu xxxxxxxx xxxxx setrvat xx vhodném místě xx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx uvedenou x písmenu x),

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pokynu x příkazu pověřené xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx cestujících.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx přirážky xxxxx přesáhnout xxxxxx 1&xxxx;500 Xx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.

(5) Dopravce xx xxxxxxxx pro xxxxx vymáhání zaplacení xxxxxxxx x přirážky xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

§18x

Xxxxxxxxx řád

(1) Xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jízdního xxxxxxx, xxxxxx placení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, kdy xx xx přepravě xxxxxx xxxx xxxxxxxx),

x) podmínky, xx xxxxx xx xxx xxxxxx zakoupit xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx přepravy xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x vozíků xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx neprovedení xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx přepravy zavazadel, xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx lze xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx zvířat,

h) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řád stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx může x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), f), x) x x).

§18c

Náhradní xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, tramvajové, xxxxxxxxxxxx xxxx speciální xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradní xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx drážní dopravu xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravu, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxx silniční xxxxxxxxx xxxxxx dopravu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 8) Xxx provozování xxxxxxxx autobusové dopravy, xxxxx xxxxxxxxxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx udělení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx vozidlo xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx doprava". Ustanovení §18 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxx přiměřeně.

(4) Náhradní xxxxxxx xxxx umožnit xxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

§19

§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§19x

§19x zrušen právním xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§19b

§19b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§19x

§19x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§20

Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v zastávce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zveřejnění xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx zařízení xxx zveřejnění xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)

Díl 5

Taxislužba

§21

Podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx smí xxxxxxxxxx taxislužbu xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx x evidenci xxxxxxx taxislužby (dále xxx "vozidlo xxxxxxxxxx") x xxxxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx vozidlo xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx přepravovaná xxxxx xxx účely xxx přepravy (xxxx xxx "vozidlo xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx není xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx

x) xx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, není-li touto xxxxxx sám dopravce xxxx xxxx manžel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xx držitelem xxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx při nabízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx viditelně x čitelně xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx s nápisem XXXX xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a

2. xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxx firmou xxxx xxxxxx dopravce xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x přepravě x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx

1. xxxxxx sestavou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 60), xxxxx součástí xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"),

2. knihou taxametru x

3. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmene x) x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx o přepravě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx probíhajícím xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x taxametru byly xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxx čitelné x xxxxxxxxx x xxxxx přepravované xxxxx,

x) xxxxx taxislužby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxx přepravy,

f) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výstup x xxxxxxxx xxxxxxxxx záznam x xxxxxxxx x

x) xxxxx taxislužby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x tiskárny xxxxxxxxx, pokud x xxx cestující požádá.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) obsahuje

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx smluvních stran, xxxxxxx jsou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, adresa xxxxxxxx nebo sídla x xxxxx narození xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. jednoznačné určení xxxxxxxx xxxxxxxx jména, xxxxxxxxx jmen, x xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob x údajů x xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

4. xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx taxislužby, xxxxxxx xxxx jeho jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, x označení, xx xxx o zprostředkovatele, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) je při xxxxxxxx x po xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx poskytnuta, nebo xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx poskytnuta xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cena xx xxxx xxxxxxxx a, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě jména, x příjmení, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx sídla a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přepravy xxxx xxxx zahájením xxxxxxxx sděleny xxxxx x

1. xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, obchodní firma xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. řidiči xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx provede, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, x

3. xxxxxxx taxislužby, xxxxxx xxxx přeprava poskytnuta, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx značka, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx označení,

c) objednateli xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xx xxx uvedenou xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx zbývající xxxx xxx, ve kterém xxxx přeprava poskytnuta, x dispozici u xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poskytnul.

(7) Xxxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x), xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. d) xx xxxx nejméně 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xxx vozidlo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) bodu 1, xxxxxxx XXXX xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx označením,

1. xx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxxxx taxislužby, xxxx

2. není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Dopravce je xxxxxxx zajistit, xxx xxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestujícího xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x aby xxxxxxxxxxx xxxxx doklad x xxxxxxxx, pokud x xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, dokladu x xxxxxxxx, potvrzení x přepravě x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxx xxxxxxx taxislužby

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti dopravce, xxxxx

x) xxx x xxxxxxx kategorie X xxxx X1 45),

b) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 45) xxxxxxxxxxxxxx vozidla,

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx taxislužby xxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx nebylo v xxxxxxxxx xxxx vyřazeno x xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 písm. x).

(2) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx poznávací xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx označení xxxxxxx a

b) xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xx vozidle při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užíván, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx vozidlem bude xxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxx 6.

(3) Xxx zápisu vozidla xx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx žadateli xxxxx x této evidence. Xxxxx opatří jménem, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vyhotovila, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx znakem České xxxxxxxxx.

(4) Dopravce xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx dne xxxxxx xxxx změny. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxx taxislužby x xxxx xxxxxxxx xxxx výpis z xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vydá dopravní xxxx dopravci, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx vozidlo xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §21 xxxx. 7 xxxx. b) xxxx §21d xxxx. 5.

(6) Dopravní úřad xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vozidel taxislužby, xxxxx

x) vozidlo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 9 osob xxxxxx xxxxxx,

x) x xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) dopravci byl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxxxx v §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxx se xx xxxxxx x tomuto xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx je dopravce xxxxxxx neprodleně zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nálepky xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Náležitosti x xxxx evidenční xxxxxxx xxxxxxx taxislužby x způsob xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§21b

Zmocnění xxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx podmínkami pravidla xxxxxxx na stanovišti.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx splnění xxxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx na maximální xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx plnění emisní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, tovární xxxxxx nebo xxx xxxxxxx.

§21c

Oprávnění řidiče xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx taxislužby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx taxislužby. Xxxxxxxxx xxxxxx taxislužby udělí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx 21 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x

x) xxxxxxxx x pobytu na xxxxx Xxxxx republiky x, xx-xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x výkonu xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx koncese xxx provozování silniční xxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 xxxx včetně xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx občanem xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxx vozidly xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 osob xxxxxx xxxxxx, xxxx manželem xxxx xxxxxxxxxxxxx partnerem, x žádosti podle xxxxxxxx 1 přiloží

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydaný příslušným xxxxxxx xxxx správním xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx státním příslušníkem, x státu xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx stát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před orgánem xxxx xxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 měsíce. Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana 66), doklady xxxxx xxx xxxxx a xxxxx vydané xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx taxislužby xx xxxxxxx na xxxx 5 let. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řidiče taxislužby. Xxxxxx xxxxxx taxislužby xx xxxxxxxx listinou. Xxxx průkazu řidiče xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx žádost xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) dopravní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx přestal xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2; xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx úkonem x xxxxxx.

(6) Ztrátu, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx povinen neprodleně xxxxxxx kterémukoli dopravnímu xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx týká, xxxx xxxxxx xxxxxx taxislužby, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx taxislužby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxx taxislužby xxxxxxxx dopravnímu xxxxx xxxx xxxxxx, zničení xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxx taxislužby, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx zaznamenaných.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx odevzdat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) do 7 dnů xxx xxx pozbytí jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxxxxxxxxx dopravnímu úřadu,

b) xx 7 xxx xxx xxx pozbytí xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 písm. x) dopravnímu xxxxx , který xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxxxx taxislužby v xxxxxx stupni, nebo x) xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nový xxxxxx xxxxxx taxislužby.

(9) Xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx, xxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx nebo strážník xxxxxx policie xx xxxxxxxx odebrat neplatný xxxxxx řidiče xxxxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx x Rejstříku podnikatelů x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx taxislužby si xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, x informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx tachografu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

§21x

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx x výkonu práce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, nebo pro xxxxxxxx, k němuž xx xxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx pro toto xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidlem xxxxxxxxxxx xx řidič xxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx požádá, x xxx x xxxx

x) xxxxxx řidiče xxxxxxxxxx a

b) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx taxislužby xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx vozidle xxxxxxx průkaz xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxx z místa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxx 6, je řidič xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx taxislužby xxxxxxx

x) užít vozidlo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x čitelně xxxxxxxx

1. střešní svítilnou xxxxx xxxxx x xxxxxxx TAXI na xxxx přední a xxxxx xxxxxx a

2. xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx, obchodní xxxxxx xxxx názvem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tak, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přepravy,

c) xxxxx po ukončení xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx x tiskárny xxxxxxxxx záznam x xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořízený jako xxxxxx z tiskárny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. a) xxxx 1, xxxxxxx XXXX xxxx jiným xxxxxxxx zaměnitelným x xxxxx označením,

a) xx-xx xxxxxxx x jinému xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx vybaveno xxxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx taxislužby xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxx pro provozování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejvýše 9 osob xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vozidlem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeprav xxxxxxxx u každé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx firmu xxxx název poskytovatele xxxxxxxx, adresu jeho xxxxx, jeho identifikační xxxxx x údaje x xxxx x xxxxx zahájení přepravy. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx nejméně 3 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přepravy.

Xxx 6

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doprava

§21f

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dopravu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx knihy xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxx záznamu xxxxxxxxxx byla umístěna xx vozidle, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přepravy. Náležitosti xxxxxxx objednávky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx provozující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zajistit, xxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx vykonává, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie 51) xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx. Formulář xxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 115/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2020

XXXX III

PŘEPRAVA XXXXXXXXXXXX XXXX X SILNIČNÍ XXXXXXX

§22

(1) Xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxx, vlastnosti xxxx xxxx může xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx přepravou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx nebo xxxxxxxx životní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx dohodou x xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (ADR) (xxxx xxx "Xxxxxx XXX") 20), a xx xx xxxxxxxx x ní xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx řídí zvláštními xxxxxxxx předpisy. 21)

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx XXX xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx odchylných xxxxxxxx xx Xxxxxx XXX. Xxxx xxxxxxxx xxxxx vydat pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x radionuklidových xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. 21)

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s prováděním Xxxxxx ADR. Pověření xxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx požadovaných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověření xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x pověření xxxx x Xxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx ADR, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§23

(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") je při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx XXX

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx vyplněné xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx přeprava xx dovolena,

c) předat xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) použít x xxxxxx nebezpečných xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx kontejner xxxxxxxxxxxxxx značkami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poradce xxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xx xxxx 1 roku xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dopravce je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx XXX

x) xxxxxxxx, xxx x dopravní jednotce xxxx xxx přepravě xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx xxxx xxxxxxx dopravní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x vybavená xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zajistit, xxx xxxxxxxx prováděla xxxxx osádka dopravní xxxxxxxx složená x xxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x přepravě x přepravovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx dovolena,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nakládce, včetně xxxxxx xxxxxxxx nakládky, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, provozu xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x nepřevzít k xxxxxxxx nebezpečné xxxx, x xxxxx je xxxxxx obal xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) zajistit, xxx x případě xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) provádět přepravu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x nákladu,

i) xxxxxxx x přepravě xxxxx xxxxxxxxx označený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx dopravní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hasicími xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x

x) xxxxxxxxx po dobu 1 xxxx předepsané xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "příjemce") xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx x souladu s Xxxxxxx XXX

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx.

(4) Řidič xxxxxxx xx při xxxxxxxx nebezpečných xxxx x souladu x Xxxxxxx XXX xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, osvědčením o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provádět přepravu xxxxxxxx xxxxxxxxx označenou xxxxxxxxxxxxxx značkami x xxxxxxxxx vztahujícím xx x xxxxxxx,

x) převzít x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx označený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předepsanou xxxxxxx pro obecnou x osobní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) používat xxxxxxxx xxxxxxxx vybavenou hasicími xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx společné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx tunely.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/2000 Sb.

§25

§25 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 304/1997 Sb.

XXXX IV

PROVOZOVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXX DOPRAVY X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX ZAHRANIČNÍMI PROVOZOVATELI

§26

Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie 44).

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx velkými xxxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx harmonizaci xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 40) xxxx Xxxxxxxx dohoda x xxxxx osádek xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravě (AETR) 14), xxxx povinni xxxxxxxx, xxx řidiči xxxxx vedli xxxxxxx x xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky xx xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxx x xxxxxxxxxx xx při kontrole. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx doklady xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x). Xx zahraniční dopravce xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x). Provozuje-li xxxxxxxxxx dopravce xxxxxxxx xxxxxxx najatým vozidlem, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx splnění podmínek xxxxxxxxx v §3 xxxx. 2 písm. x) xx f)

§28

Xxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx být xxxxxxx uskutečněna.

§29

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx státu, xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 45 xxx xxxx xxxxxxxxxx přepravou xxxx, xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

(1) Xxxxx-xx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx smlouvy Xxxxx xxxxxxxxx xxx tuzemské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přidělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx může přidělováním xxxxxxxxxxxx vstupních xxxxxxxx xxxxxxx právnickou osobu.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo pověřená xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx jméno tuzemského xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§31

(1) Zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a z xxxxxxxx xxxxx do xxxxx ležícího mimo xxxxx České republiky, xxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxx) xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vstupního xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx 52). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx pouze zahraničnímu xxxxxxxx, který je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx státě, xx xxxxx xxxxx má xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx provozovat mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevyžaduje, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro vlastní xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx okružní xxxxx xx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zpáteční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§32

(1) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 52), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněni provozovat xxxxxxxx dopravu xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení Ministerstva xxxxxxx.

(2) Zvláštní xxxxxxxx xxxx xxx vydáno xxx zahraničnímu xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx bydliště, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx, x to xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx usazenými x Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx.

§33

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx opakovaném xxxxxxxx povinností vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx na xxxx xxxx let.

§33x

(1) Provozovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx mezinárodní silniční xxxxxxxx dopravy 55) xxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravy 50), lze xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 52) (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 52).

(2) O xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx žádosti.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 53), xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx velké xxxxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxx vozidla x nepřekročí xxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxx-xx podnikatel x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35b xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 1 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx velkým xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx vydán opis xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 1 xxxxxx ode xxx, xxx s tímto xxxxxxxx xxxxxxx provozovat xxxxxxx.

(6) Prokáže-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx počet velkých xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx eurolicence, x xxxx vozidla xxxx xxxxx §9 odst. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx potřeby, xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx opisů xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxxx vydány. Xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx vydány, xx xxxxxxx xx odevzdat xxxxxxxxxx úřadu xx 60 dnů ode xxx xxxxxxx platnosti.

§33b

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx velkými xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladní xxxxxxx 55), xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx rezidentem 54), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 55) (dále xxx "xxxxxxxxx řidiče").

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) cestovní doklad xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řidiče x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohodu x provedení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x řidičem, xxxx-xx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxx, že xx xxxxx oprávněn vykonávat xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobný doklad xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx státem xxxx x xxx není xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 55), xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx osvědčení xxxxxx, xx němž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 71), a xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 55).

(6) Xxxxxxxxx řidiče x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx vydány, nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Podnikatel x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byly osvědčení xxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx každého xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 67) x xxxxxxx, ve xxxxxx xx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§33d

(1) Xxxxxxxx provozující xxxxxxxxxxx osobní dopravu xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx 50) musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx dopravy xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad na xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozování dopravy xxx xxxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie 50), xxxxxxxx xxxx xx xxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stejnopisů, o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, aby x xxxxxx vozidle používaném xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravy pro xxxxxxx potřebu.

(5) Osvědčení x provozování xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravy pro xxxxxxx potřebu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx pozbytí platnosti.

§33x

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx změně došlo.

(2) Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vydá xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx 52).

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx pro vlastní xxxxxxx pozbývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxx xxxxxx platnosti.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx §33a xxxx. 2 x 3, §33b odst. 2 x 3 x §33d xxxx. 2 x 3 xxxxx obdobně.

§33e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

§33f

(1) Xxxxxxxxxx §319 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxx byl xxxxxx x výkonu xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxx xxx leží xxxxxxx x cílové xxxxx na xxxxx 2 států, z xxxxx v 1 xx dopravce usazen, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x nakládce xxx xxxxxxxx,

x) xxx xxx xxxx výchozí x xxxxxx xxxxx xx xxxxx 2 xxxxx, x nichž x 1 je xxxxxxxx xxxxxx, x na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxxxxxxx, vykládce xxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx

1. leží xxxxxxx místo xx xxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx místo xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx ani xxxxxxxx, x

2. x xxxxxxxxxx xx dopravu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxx místo xx území xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §319 xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx xx řidiče, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx usazený x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx byl xxxxxx x xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kyvadlovou xxxxxxx, xxx níž

a) xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx na území 2 států, z xxxxx x 1 xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx území xxxxxxx států xxxxxxxxx x xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) leží xxxxxxx x cílové xxxxx na xxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího přístup xx xxxxxxxxxxx trh xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 50) x xx území dalších xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx výstupu xxxxxxxxxxx,

x) leží xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx 2 xxxxx, x xxxxx x 1 xx xxxxxxxx xxxxxx, a xx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

d) leží xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxx, x jiném státě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího přístup xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a autobusové xxxxxxx 50) x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dochází xxxxxxxx x 1 nástupu, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx s nástupem xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §319 xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxx xxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx vozidlo xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxx xx xx něm xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) nástupu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 se nepoužijí, xxx-xx o xxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, do xxxxx xxx řidič xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 xxxx. x) a c) x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) se xxxxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaznamenávajícím xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tachografy x xxxxxxxx xxxxxxx 46).

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxx Xxxxxxx České republiky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státního odborného xxxxxx vyžadovat pouze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx.

§33x

(1) Xxxxxxxx usazený x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx §33f,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x tomu xxxxxxxx xxxxxxxxx v systému xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 74)

1. nejpozději xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x plánovaném xxxxxxx x

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1,

x) xxxxxxxx, xxx řidič xxx u sebe x xxxxxxxxx při xxxxxxxx

1. xxxxxxxx podle xxxxxxx x) a

2. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx trhu 74) xx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx úřadu xxxx, xxx-xx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 8 týdnů xxx xxx doručení xxxx xxxxxxx kopii xxxxxxx x xxxxxxxxx přepravě x záznamu x xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a

2. Xxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx inspekce xxxxx") xx 8 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního vztahu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx práci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx dobu vyslání x evidence pracovní xxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se §87, §102 odst. 3 a §136 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dokladů prokazujících xxxxxxx řidiče a xxxxxxx pracovněprávních požadavků xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyslání řidiče x xxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx, xxxxxxxx smlouva nebo xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo cestovních xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx dobu xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 74) xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xx 25 xxxxxxxxxx xxx xxx dne obdržení xxxx žádosti o xxxxxxxxxx.

§33x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

§33x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx x xxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2022

§33i

(1) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx informací x xxxxxxxx trhu 74) orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx usazení x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx velkými xxxxxxx, x xx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 47), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxx přestávky a xxxx odpočinku x xxxxxx záznamu x xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách x xxxx odpočinku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie 75).

(2) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx informace podle xxxxxxxx 1 nezbytné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxxxxxx zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vozidla, bezpečnostní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usazeným x xxxxx členském xxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 74) orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx je xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

§33i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

ČÁST X

XXXXXX SPRÁVA X XXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§34

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x taxislužby x

x) krajské úřady x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dozor x xxxxxxxx dopravě xx xxxxx věcech, x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §9c xxxx. 1 xxxx. x) x §33g odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 a xxxx. 3 a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a cestovních xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x autokarové xxxxxxx 59). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x taxislužbě, xxxxxxxxxx podle §9c xxxx. 1 xxxx. x) x §33g xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 x xxxx. 3 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kanceláří x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx cestujících v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx 59). Xxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9c xxxx. 1 xxxx. x) x §33g xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x odst. 3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů cestovních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího práva xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x autokarové xxxxxxx 59). Předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x státního xxxxxxxxx xxxxxx 39) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx, obecní xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, taxametru x xxxxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxx xx x dispozici smlouvu xxxxx §21 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §21 xxxx. 6. Xxxxxxxxx-xx xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo orgán Xxxxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx novou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 46), xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Dopravce xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx poskytl xxxxxx policii a Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Zprostředkovatel taxislužby xxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obecní xxxxxxx a Policii Xxxxx xxxxxxxxx znemožnit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dozoru xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spadá. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(8) Xxxxxx státní dozor xxxxxxxx xx všech xxxxxx silniční dopravy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vrchní xxxxxx xxxxx dozírá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přepravy xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xxxxxxxx záznamy bez xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Právo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tím xxxx dotčeno.

§34x

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ohrožování provozu xxxxxxx linkové xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nařídí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Nevyhoví-li provozovatel xxxx xxxxxxx zdroje xxxxxxxx, dopravní xxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

§34a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2000 Xx. x účinností xx 1.7.2000

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§34x

(1) Rejstřík xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odpovědných xxxxxxxxxx, o řidičích, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx velkého xxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 56), jehož xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X Rejstříku xxxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx xx u xxxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx,

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, adresa xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 3,

x) xxxx x xxxxx zaměstnanců,

e) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx rozsahu x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x ztrátě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx §9 xxxx. 3, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx vozidla, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 45), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x kategorie xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 52),

i) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x přímo použitelných xxxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxx xx ztrátě xxxxx pověsti 72), xxxx sankce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která mohou xxxx ke ztrátě xxxxx pověsti39), xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) X Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx se u xxxxxxxxxxx zástupců xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, datum x místo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adresa xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě provozované xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupcem x pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) zda xxxx x podnikateli x silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, a

e) zda xxxx způsobilí x xxxxxx xxxxxxxx činnosti; x případě xxxxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) X Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě xx x xxxxxx, xxxxxx byl uložen xxxxx činnosti spočívající x zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx byl zákaz xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx provozované xxxxxx xxx velkými xxxxxxx xx x Rejstříku xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uvádí údaje xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x), x), x), x) x x).

(6) X Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě xx x xxxxxx taxislužby xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xxx řidiči xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2, x dále xxxx x xxxx xxxxxxxxx trestu a xxxxxx xxxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.

(7) X Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx o dopravci, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx značka, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxx, xxx xx xxxxxxxx zapsán jako xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 45), x údaj o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx x xxxxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxx, xx vozidlo xxxx xxxxxxxx taxametrem,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxx taxislužby vydána, x xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) datum, x xxxxx xxxx xxxxxxx zařazeno do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(8) X Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rovněž údaje xxxxx odstavce 2 xxxx. x), b) x x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx velkými xxxxxxx xxx cizí potřeby, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) X Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti, x xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x odborné způsobilosti, xxxxx xxxx xxxxxx x označení úřadu, xxxxx ho xxxxx.

(10) Xxxxx xxxxx odstavců 3 až 7 xx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx dne

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx dopravě,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) úmrtí xxxxxxxxxxx zástupce,

d) ukončení xxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vozidla, nebo

e) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§34x

§34x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§34x

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxx §34b xxxx. 2 xxxx. x) x §34b xxxx. 4, x Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 47) a xxxxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx kontaktním místem xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 47). Xxxxx podle §34b xxxx. 2 xxxx. x) o xxxxxxxxxxx, trestných činech x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx Xxxxx xxxxxxxxx podnikateli x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odpovědnému xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx dopravnímu xxxxx. Xxxxx xxxxx §34b xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx potřeby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zapíše x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx dopravě Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx koncese xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §34b odst. 2 xxxx. a), x) x x) x x §34b xxxx. 3, kromě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxx x xxxxx narození, a xxxx zveřejní počet xxxxxxx vozidel, se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx po dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx číslo tohoto xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx práce způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34b xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x x), xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) podnikatel x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hodnocení rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) správním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) soudům,

c) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxx o údaje x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 a 5 xxxxxxxx dopravní xxxx xx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx dopravě, xxxxx xxxx v jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x České republice, xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx obdržel, a

c) xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Dopravní xxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx obvodu trvalý, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx povolený xxxxx, x

x) činnosti xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxx x dopravcům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidly pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx sídlo v xxxx správním obvodu x ve xxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 3.

(8) Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností nebo xxxx městské xxxxx, xxxxx uložil xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx vozidla, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx trest xxxxxxx x §9 odst. 2 písm. x) xxxx x), xxxxxxxx xxxxx xxxxx §34b xxxx. 4 nebo xxxx. 6 písm. x) x jejich xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx x odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx. Xxxx xxxxx poskytuje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 dopravní xxxx, v jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxx předpis stanoví xxxxxx a xxxxx xxxxxx údajů do Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx vybraná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x).

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §21c odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §21d xxxx. 5 užije vozidlo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 4 písm. a) xxxx 1, nápisem XXXX xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Řidič xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §21c xxxx. 8 xxxx §35h odst. 6 neodevzdá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §21d xxxx. 1 vykoná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidlem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xxx něj, xx-xx xxx dopravcem, nebo xxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx §21 odst. 3 písm. x), xxx vozidlem xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu s §21d odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx řidiče xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx taxislužby,

d) x xxxxxxx s §21d xxxx. 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cestujícímu xxxxxx x přepravě, xxxxx o něj xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx taxislužby xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx ani jeho xxxxx,

x) xxx nabízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxx souvisejících, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx umístěn xxxxxx xxxxxx taxislužby způsobem xxxxxxxxxx x §21d xxxx. 3,

x) v xxxxxxx x §21d xxxx. 4 písm. x) užije xxxxxxx, xxxxx není viditelně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx svítilnou xxxx xxxxx x dopravci,

g) x xxxxxxx x §21d odst. 4 xxxx. x) neobsluhuje xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přepravy,

h) x xxxxxxx s §21d xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx přepravy xxxx xxxxxx z xxxxxxxx taxametru záznam x xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx náležitosti,

i) x xxxxxxx x §21d xxxx. 4 písm. x) xxxxxx na xxxxxxxx cestujícímu doklad x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx o přepravě xxxxxxx xxxxx §21d xxxx. 2 xxxx §21d xxxx. 4 xxxx. d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §21d xxxx. 5 užije xxxxxxx xxxxxxxx střešní xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 1, xxxxxxx TAXI nebo xxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxx x §35h xxxx. 5 vykoná práci xxxxxx taxislužby v xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx řidiče xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx záznam x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx odpočinku stanoveným xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) nedodržuje požadavky xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostní přestávky xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) neumožní xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx provádí kontrolu xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x),

x) 15 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) xx x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx x) xx x) nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) lze xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xx xxx dopustil xxxxxxxx, který xx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxx dopustila osoba, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx. x).

(6) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx xx 50 000 Xx a xxxxx xxxxxxxx xx 3 xx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řidiče xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx řízení, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) užitím xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) užitím xxxxx řidiče, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, nebo

d) užitím xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx x) xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx xx 50 000 Kč x xxxxx xxxxxxxx xx 3 xx 6 xxxxxx spočívající v xxxxxx výkonu činnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx k xxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 6 xxxx 7 xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx upustit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx upravující xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx měl být xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) xxxx x) až l) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx 2 xxx.

(10) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b) xx d) xxxxxx xxxxxx xx 5 000 Xx. Xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 nebo 7, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě.

§34f

(1) Dopravce xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxx cestujících x autobusové x xxxxxxxxxx xxxxxxx 62)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) nabízí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx praktické xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x případě xxxxxxx nebo zpoždění xxxxx nenabídne xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pokračováním x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x náhradou xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx terminálu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx během xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc x xxxxxxx zrušení xxxx zpoždění xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx do přímého xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx nezpřístupní xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přepravní xxxxxx xxxx xxxxxxx nástup xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx požaduje úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravě, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přepravního xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx nástupu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, případně jejímu xxxxxxxxx, volbu xxxx xxxxxxxx jízdného, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx místa xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx nezajistí,

m) xxxxxxxxxx xx vozidle xxxx xx určeném terminálu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) neumožní xxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dle xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rezervování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nástupu xx xxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxx cestujících x xxxxxxxxxx a autokarové xxxxxxx 62)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řidičů x dalších osob, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx stanovené formě x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx neoznačí xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo mimo xxx, xxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) neposkytne xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x autokarové xxxxxxx 62)

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cestujícím údaje xxxxxxxxxx způsobem a xx xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu,

b) odmítne xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nástup do xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx dodatečných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx alternativní xxxxxxx, pokud jí xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu xxxx nástup xx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx jejímu xxxxxxxxx, xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx místa xxxxxx, xxxx zvolený xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) neumožní xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mít xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x odstranění důvodů xxx odmítnutí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo odepření xxxxxxx xx vozidla.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze xxxxxx xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.

§35

(1) Dopravce se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx tuzemským xxxxxxxxx a provozuje xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 2,

x) v rozporu x §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx §27 xxxxxxxxx, xxx každé vozidlo xxxx xxxxxxxx dokladem x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxx §33e xxxx. 1,

x) xxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nedodržuje xxxxxxxxxx přepravního řádu,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 3,

x) xxxxxxxxxx jízdní xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxx určený xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx nezveřejní xxxxxx řád x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §21 odst. 8 xxx xxxxxxxxxxx taxislužby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezajistí, xxx měl řidič xxxxxxxxxx u sebe xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx aby vydal xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21a xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x vybavení xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx zahraničním xxxxxxxxx x x xxxxxxx s §27 xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §3 odst. 2 xxxx. d) xx x),

x) v xxxxxxx x §33a xxxx. 4, 5 xxxx 7, §33b xxxx. 6, §33d xxxx. 5 xxxx x §33e xxxx. 3 xxxxxxxxx eurolicenci xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

l) xxxx podnikatel x xxxxxxxx xxxxxxx provozované xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1 xxxx 3,

2. nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přestávkou podle §9b odst. 2, xxxx

3. v xxxxxxx x §9b xxxx. 4 po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záznamy x době xxxxxx xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx, nebo

m) x xxxxxxx x §21f xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx ve xxxxxxx xxx xxxxxxx vyplněný xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xxx xxxxxxxxxxx povolení,

b) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přestávky x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx řidičů,

c) nedodržuje xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dopravě,

d) nedodržuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx povolení,

e) provozuje xxxxxxxx xxxxxx dopravu xxx schváleného jízdního xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválený jízdní xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx lince xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx licence nebo xxxxxxxx dopravu na xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo záznam x době xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po stanovenou xxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx přístup na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 55) xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trh autokarové x xxxxxxxxxx xxxxxxx 50) provádí xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx x Xxxxx republice xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx předložil xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx taxislužbu xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx taxislužby,

l) xxx xxxxxxxxxxx taxislužby xxxxxxxxx, xxx práci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3,

m) v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx taxislužby, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx vozidel taxislužby, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx označeno xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx o dopravci,

o) x xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx taxametrem, xxxxxx taxametru x xxxxxxx o přepravě x xxxxx probíhajícího xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravy, xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §21 xxxx. 4 písm. x) nezajistí, xxx x taxametru xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx zobrazované xxxxx x taxametru xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) v rozporu x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx taxislužby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přepravy,

s) x xxxxxxx x §21 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxx provozování xxxxxxxxxx vozidlem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výstup x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) x rozporu x §21 odst. 4 xxxx. x) nezajistí, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §21 xxxx. 7 neuchovává xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x přepravě a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx vozidlo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 4 xxxx. a) xxxx 1, nápisem TAXI xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §21 odst. 1 provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx cestujícího,

w) x xxxxxxx s §21a xxxx. 5 nezajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx taxislužby xxxxxx xxxxxxxx na jiném xxxxxxx, než xxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §21a odst. 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21f xxxx. 1 xxxxxx nezaznamená objednávku xx evidenční xxxxx xxxxxxxxxx, neuchová xxxxxx xxxxxxxxxx x evidenční xxxxx objednávek xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xx ukončení xxxxxxxxx přepravy xxxx xxxxxxxxx, aby kopie xxxxxxx objednávky byla xxxxxxxx xx vozidle, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx na xxxxxxxx předložil kontrolnímu xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 5 xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podle §33g xxxx. 1 písm. x),

x) v xxxxxxx x §33g odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neposkytne xxxxx xxxxxxx xxxxx §33g odst. 1 xxxx. c) bodu 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §33g xxxx. 1 písm. x) xxxx 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §33g xxxx. 3, nebo

g) x xxxxxxx x §33h xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx překladu xx xxxxxxx jazyka.

(4) Xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxx dopravu xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) svojí xxxxxxxx xxxxxxx zařízení veřejné xxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx většího xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxxx taxislužby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §21e xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxxxxxx osobou, xxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xx xxxx delší než 15 pracovních xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x době xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 15 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxx taxislužby, nebo

3. xxxxxxxxx řidičem, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxx xxx 15 pracovních xxx xxxxxxxxx oprávnění řidiče xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21e xxxx. 2 xxxx

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 6 xxxxxxxx či xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx fyzická xxxx právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §9c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §9c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §9c xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx osob.

(9) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 70&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1, 7 xxxx 8,

x) 350&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 nebo 5,

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx

x) 700 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(10) Xx-xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx uložit

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku x

x) xxxxx xxxxxxxx xx 3 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx 1 xxxx písm. x).

(11) Xxxxxxxx úřad xxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx sídlo, a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx zapisuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů.

(12) Xxxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxx trest za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§35a

Ztráta dobré pověsti

(1) Xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx velkými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ztrácí xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx

x) xxx rozhodl xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než České xxxxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx provozované velkými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle živnostenského xxxxxx, xxxxxx dobrou xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Odpovědný xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx stává xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Dopravní xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx velkými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxx xx ztrátě xxxxx pověsti 72), xxxxxx dobrou xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx přiměřeným xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpovědný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxx, po xxxxxx ztráta dobré xxxxxxx xxxx; xxxx xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx překročit 5 xxx a u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx, a

b) xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nezpůsobilosti x xxxxxx dopravní xxxxxxxx na dobu, xx xxxxxx trvá xxxxxx dobré pověsti, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx o xxxx nezpůsobilosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx pověsti podle xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx úřad o xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx do 1 xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání podle xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxxxx zaznamená xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poté, xx rozhodnutí nabude xxxxxx moci.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ztráty xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxx §8a odst. 2 až 6 xxxxxxx; zkoušku lze xxxxxxx nejdříve v xxxxxxxxx měsíci xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§35b

Návrh xx změnu xxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx velkými xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx provozované xxxxxxx xxxxxxx přestal xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8b, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě provozované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx usazení xxxx finanční xxxxxxxxxxxx, xxxx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8b, xxxxx jej xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 57). Xx xxxx xxxx může xxxxxxxxxx provozovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxx xxxxx rozsah koncese, xxxxx

x) xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ustanovení xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 předloženo xx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx velkými xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce ke xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx usazení ve xxxxx podle xxxxxxxx 3,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, nebo

4. xxxxxxx xxxxxx pověst xxxxxxxxxxx xxxxx §35a.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx koncese x případech xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) bodů 2 xx 4.

(6) Lhůta, xx které nelze xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x případě xxxxxx zrušení, se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o nové xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidly, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§35x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx vybírat xxxxx x xxxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx do 100&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34e xxxx. 1 xxxx. a), xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxx řízení o xxxxxxxxx nebo xx xx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx možné. Xxx xxxxxxxxx výše xxxxx xx přihlíží k xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx kauce xxxxxx Xxxxxx České republiky xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx poučí řidiče, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx kauce, xx kterém xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx o přestupku, x

x) protokol o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření.

(3) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předá 1 xxxxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x 2 vyhotovení xxxxx x kaucí xxxxxxxxxx xx 2 pracovních xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§35d

Zabránění v xxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kauci xxxxx §35c a xxxxx kauci na xxxxx xxxxxxx, přikáže xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx výkonem státního xxxxxxxxx dozoru řidiči, xxxxx pro xxxx xxxxx zastupuje xxxxxxxx, xxxxx na nejbližší xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx bezpečnosti x plynulosti provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, a

a) xxxxxxx xx x jízdě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx prostředek"), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx a zadrží xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vozidla xx xxxxx odstavení, xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx x náklady xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze spáchání xxxxxxxxx xxxxx §34e xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxx dopravce xx xxxxxxx, xxxxxx x přepravované xxxxx xxxx xxxx odstavením xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx odborného xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X potvrzení xxxxx důvod zabránění x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a dokladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uložení xxxxx x xxxx xxxx x správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx xxxxx 1 vyhotovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x 2 vyhotovení spolu x kaucí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx složena do 72 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaslány x xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x prováděnou xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx dne vydání xxxxxxxxxx o přestupku xxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxx příslušného x xxxxxx xxxxxx x přestupku. Správní xxxxx, x kterého xxxx kauce složena, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kauce podle §35c odst. 2 xxxx. x) x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx Policie České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx výkonem státního xxxxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgán zajistí xxxxxxxxxx vrácení xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx složena kauce xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) správní xxxxx, který xx xxxxxxxxx k vedení xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx podkladů důvody x zahájení správního xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx bylo pravomocně xxxxxxxxx, nebo

d) xxxx xxxxxxxxx pokuta a xxxxxxx řízení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(6) Odstavce 1 xx 5 xx nepoužijí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cestujícího.

§35x

Xxxxx xxx použit xxxxxx podle §35c xxxx 35d, xxxxxxx xxxxx může vydat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 58) x x případě, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx protokol x xxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxx moci.

§35e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

§35f

Vracení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx vrátí v xxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx.

(2) Je-li v xxxxxx x přestupku xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx osobě, xx xxx byla xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxxxxx složené xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx vybraná xxxxx xxxxx než xxxxxxx pokuta x xxxxxxx řízení, vrátí xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neshledá důvody xxx zahájení xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobu, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx ji xx xxxxxxx potřebných xxxxx x bankovním xxxx, xx xxxxx lze xxxxx xxxxxx. Kauci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxxx v xxxxxx stupni vrátí xxxxx, xx níž xxxx xxxxxxx, x xx

x) xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx ke xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx známy xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx účtu, na xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx 15 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu potřebné xxxxx x bankovním xxxx, na xxxxx xxx kauci vrátit.

(4) Xxxxx propadá, jestliže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sděleny potřebné xxxxx x bankovním xxxx, xx xxxxx xxx kauci nebo xxxx část xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx samosprávného celku, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxx x přestupku. To xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx linkové xxxxxx dopravy, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§35x

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §35c xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx obecní xxxxxxx xx §35c a 35d xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx při provádění xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §35d x xxxx-xx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx x jízdě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx, xxx x xxxxx zabránil, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xx náklady xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34e xxxx. 1 xxxx. x).

§35h

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx xx oprávněna xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx, xxx které xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2, xxxx

x) je xxxxx xxxxxxxxxx podezřelý xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, kdo xxxxxx xxxxxx taxislužby xxxxxxx, xxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx, z xxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x 1 bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Potvrzení xxxxxxxx jméno a xxxxxxxx řidiče taxislužby, xxxxx xxxxxxx, důvod xxxxxxxx průkazu, datum xxxxxxxx průkazu x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zadržela.

(3) Dopravní xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxxxx, v xxxx xxx rozhodnout x xxxxxxxx průkazu xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a).

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx

x) xx 15 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx doručení potvrzení xxxxxxx oznámení o xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx x přestupku, xxx xxxxx xxx xxxxxx zadržen, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx věc xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx.

(5) Po xxxx xxxxxxxx xxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx xxxxx řidič xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxx správní xxxxx xxxxxx za skutek, xxx xxxxx byl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Postup podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxx xxxxxxxx, x pokud průkaz xxxxxx xxxxxxxxxx nebyl xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Průkaz xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx případě xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se zaznamená x potvrzení xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravnímu xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů ode xxx zadržení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nevrací, xxxxx-xx xxxxxxxx.

§35i

Kontrola xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx účelem kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxx řidiči xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 73) x podrobení vozidla xxxx kontrole. Řidič xx při xxx xxxxxxx řídit se xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx tachografu xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hradí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx středisku xxx, xxx ji xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx tachografu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vedených xxxxxxxxxxx, xxxxxx dopravce xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx ji nařídil, xxxxxxxxxxxxx xxxx, co x xxxx xxx xxxxxx řidič, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx bezprostředně poté, xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pověřená výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, které xx x xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a

a) xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx pokračovat x xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Náklady spojené x jízdou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx a náklady xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxx xxxxxxxxxx dotčena.

(5) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx výkonem státního xxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla nebo xxxxxxx zadržených xxxxxxx x xxxxx řidiči xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx dokladů. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx.

(6) Xxxxx Policie Xxxxx republiky nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborného dozoru xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§35x

Xxxxxxxxx x jízdě xxx nedodržení xxxxxxxxx xx xxxx řízení xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx řidiči, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34e xxxx. 3 písm. x), x), e) xxxx x), jízdu xx xxxxxxxxx místo, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx vhodné x xxxxxxxxx vozidla, a

a) xxxxxxxx mu x xxxxx použitím technického xxxxxxxxxx, nebo

b) zakázat xxxxxxxxxx v xxxxx x zadržet xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x doklady související x prováděnou přepravou.

(2) Xxxxxxx spojené s xxxxxx vozidla xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx jdou k xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Orgán Xxxxxxx České republiky xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx státního odborného xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx uvolnění xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx potvrzení x zabránění v xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxx důvod xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx podle

a) §34e odst. 3 xxxx. b) nebo x),

1. xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xx dobu řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

2. xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řidič, xxxx

x) §34e odst. 3 písm. x) xxxx x), xxxxxx-xx xxxxx xx jednání, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35k

Odebrání xxxxx řidiče

(1) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx řidiče, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §34e xxxx. 6 písm. b) xx x).

(2) Xxxxx xxxxxx předá xxx, xxx xx odebral, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx údaj x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70). Odebraná xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 337/2020 Xx. x účinností xx 1.10.2020

§36

(1) Podle právního xxxx České xxxxxxxxx xx posuzuje též xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

x) porušením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx vozidla, bezpečnostní xxxxxxxxx x dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxx x xxxx odpočinku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx některé x xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,

b) xxxxxxxxx povinnosti dopravce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx odpočinku xxx práci xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedení záznamů x xxxx řízení, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) nedodržením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxx, xxxx

x) nedodržením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx x autobusové x xxxxxxxxxx xxxxxxx 62).

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x případě, xx xxx spáchán v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pobytem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx a podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §34f odst. 1 xxxx. x), x), x) x x) až x), §35 odst. 1 xxxx. b) x x), §35 odst. 2 písm. b), x) x x) x §35 odst. 4 xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34e nebo §35 xxxx. 2 xxxx. x), nelze xxxxxx xxxxxxxxxx věci nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx provedena xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §34e, které xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x hlavním xxxxx Praze xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §34f xxxx. 2, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §34f xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad, x

x) přestupků xxxxx §35 xxxx. 3 xxxx. e) a x) x §35 xxxx. 7 xxxx. x), které projednává xxxxx xxxxxxxx práce.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34e xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 x 3, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Přestupky xxxxx §34e xxxx. 1 xxxx. b), xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx projednat orgán Xxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podle §34e xxxx. 2 může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx strážník xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §34e odst. 3 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Ministerstvo dopravy.

(7) Xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx obecním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vybrána xxxx vymožena xxxxx xxxxxxx úřadem, xx x 30 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx 70 % xxxxxxx obce, xxxxx orgán xxxxxx xxxxxx.

§37

(1) Xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předepsanými xxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, zda jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxx dodržovány xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx řidičů x xxxxxxxxx podle §9b. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx doklady předepsané xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přestupků xx úseku xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx označeno x xxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx taxislužby xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxx xxxxxx policie nebo xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx.

§38

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vhodném místě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo osoby xxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx dozoru xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 69) na xxxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx a oddech xxxxxx.

(2) Obdržel-li orgán xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §34d xxxx. 4, provede kontrolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 69) xx xxxxxxx xxxxxxxx dobu, xxxxx xxxxx při xxxxx x xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxx xxxxxxxx práce rozhodne x uložení xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxx porušení, která xxxxx vést xx xxxxxx dobré xxxxxxx 72), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro cizí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxxx dopravci uložen xxxxxxx trest, x xxxx xxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxxxxx trestu a xxxxxx kvalifikaci protiprávního xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března xx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku.

(5) Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx poskytne každoročně xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxx x kontrolách xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 69) xx xxxxxxx xxxxxxxx dobu, xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xx xxxxxxxx přestupky xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx údaje podle xxxxxxxx 5, stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§38a

(1) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxx vykonávajícím xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx odpočinku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx 40). Údaje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 70).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobu kontrolních xxxxx, karet xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karet xxxxxxx x na xxxxxxx požadavků dopravních xxxxx distribuci xxxxxxx xxxxxx taxislužby.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x distribuci xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx a opisu xxxxxxxxx xxxxxx,

x) osvědčení x odborné způsobilosti,

e) xxxxxxxx k provozování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osvědčení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prováděnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převzetí kauce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/2013 Sb.

Krizový stav x xxxxxxxx nákladní xxxxxxx

§39x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx nabídky kapacit x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx silniční xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravců x silniční xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příslušné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy, x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozována, x x jejich finanční xxxxxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxx stav x xxxxxxxx nákladní dopravě xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x silniční xxxxxxxx xxxxxxx nejméně xx xxxx xxx měsíců xx sobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neprůjezdnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x hrozí-li x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx počtu dopravců x xxxxxxxx nákladní xxxxxxx úpadek xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 23)

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 150/2000 Xx. x účinností xx 1.7.2000

§39x

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoví

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx změn xxxxxxx 8) x xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx.

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 150/2000 Xx. x účinností xx 1.7.2000

§39x

Xx 28. února 2017 se xx. 8, 19 x 21 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 181/2011 ze xxx 16. února 2011 o právech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 nepoužijí xx xxxxxxxxxxx vnitrostátní linkové xxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2013

§40

(1) Dopravci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprava x mezinárodní nákladní xxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou povinni xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odborné způsobilosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx koncese xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxx xx základě xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx souladu x xxxxx zákonem x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx požádat x xxxxxxx xxxxxxx (§10). Xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx linkovou xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx dopravci považují xx dopravce, xxxxxx xxxx udělena licence xxxxx xxxxxx zákona.

§40x

(1) Xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx autobusy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 3,5 tuny xxxx xxxxxxx hmotnosti xxxxx než 6 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2000 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenskému xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nepředloží-li x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx koncese xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx taxislužby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jsou povinni xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písemné xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 4 x výjimkou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx taxislužbu v xxxxxxxxxx územním xxxxxx.

§40x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidly x celkové xxxxxxxxx xxxxx xxx 3,5 xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března 2001 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx xxxxxxxxxx dopravním xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx koncesi k xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxx xxxxxx koncese xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx 1. xxxxx 2004 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx provozují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, tahači nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxx 3,5 xxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2004 prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předložit živnostenskému xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uplynutím xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx zákona je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx tak učinit xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinni předložit xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nepředloží-li x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx vydaná koncese xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx.

§40c

Působnost stanovená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxxxxxxxx statutárních xxxx, obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákazů xxxxx §39c.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx x provedení §3 xxxx. 1 xxxx. x), §3a xxxx. 8, §8a xxxx. 7, §9b xxxx. 4, §17 xxxx. 6, §18b xxxx. 2, §21 xxxx. 9, §21a xxxx. 8, §21c xxxx. 4, §21f xxxx. 1, §22 xxxx. 5, §30 xxxx. 2, §34 xxxx. 3, 4 x 7, §34d xxxx. 9, §38 xxxx. 6 a §38a xxxx. 4.

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx č. 68/1979 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zasílatelství, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1990 Xx.

§43

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1994.

Uhde v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx x již xxxxxxxxxx řízeních xx xxxx xxxxxx průkazu x způsobilosti řidiče xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx platné xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx řidiče taxislužby xxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxx územní xxxxxx xx rozšiřuje na xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §21a.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 229/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušce z xxxxxx oboru, xxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxx žádost do 15 dnů xxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx druhy xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx, které x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx §6 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost.

2. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx provedou xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx, které složily xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nebylo jim xxxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx určeny x přepravě xxxxxx xxxx věcí, xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx některý x xxxxx osobní xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vydá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx dopravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeným pro xxxxxxxx více než 9 xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx taxislužbu, xxxxxx xxxxxxxx xxxx žádné xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Držitelům xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx některý x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx vydá dopravní xxxx na xxxxxx xx 30 dnů xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx určeny x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na žádost xx 30 dnů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx než 9 xxxx včetně xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona nahrazena xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx koncesi x xxxxxxxxxxx některého x xxxxx nákladní dopravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xx 30 dnů xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovanou vozidlem xxxx jízdní soupravou x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx určeny x xxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí, xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxx.

7. Podnikatelům v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zástupcům, u xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nahrazena xxxxxxxxxxx x státní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dopravy xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeným xxx xxxxxxxx více xxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxx-xx žádost podána, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Vydání xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx osvědčení xx xxxxxxxxx dopravní xxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx. X žádosti o xxxxxx osvědčení podle xxxx 4 x 5 se přiloží xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 6 a 7 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x státní xxxx xxxxxxxxx zkoušce nahrazující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x vydání koncese x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxx odpovědného zástupce.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2012 Xx. x účinností xx 1.6.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna vykonávat xxxxxx fyzická xxxxx, xx xxxxx jméno xxx vydán xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxx poskytovatele taxislužby, xxxxx byl xxxxxx x způsobilosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx její xxxxx xxxxx, x xx xxxx, na xxxxxx byl tento xxxxxx vydán, xxxxxxx xxxx

x) xx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydané do 31. xxxxx 2010, xxxx

x) xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxx 2010.

2. Xx posouzení spolehlivosti, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x průkazem x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 1 se xxxxxxx xxxxx č. 111/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxx taxislužby, xxxxx xx xxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nesplňuje podmínky xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vyřadí xxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona z xxxxxxxx. Vozidlo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx, xxx nějž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx x xxxxxxx xxxxx taxametru a xxxxxxx číslo paměťové xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx vozidlo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo písemně xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude-li jím xxxxxxxxxxx taxislužba xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 4 zákona x. 111/1994 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, dopravní xxxx xxxxxx xxxxxxx taxislužby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Řízení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx taxislužby xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona ukončena, xx xxxxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx do nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 111/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxxxxxxxxxx městské xxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx, xx-xx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx §9a zákona č. 111/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxxx využívaných ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx zastávky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx č. 361/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16f xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx x. 111/1994 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

5. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx §9a xxxxxx x. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí též xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x. 111/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx neplatí xxx toho, xxx xxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 111/1994 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených x §9 xxxx. 3 xxxx. a) zákona x. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 111/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x přestupky xxxxxx xxxxxxxxxxx v

a) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx požití xxxxxxxxxxxxx nápoje xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxx xx požití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx návykové xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx pod xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx podrobit se xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx ovlivněn xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 písm. x) zákona č. 111/1994 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se x xxxxxxxx činům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxx vlivem návykové xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx ohrožení xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 304/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.10.2017 x xxxxxxxx xxxx 5, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxx nálepkou, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 115/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

Xx. XIV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokuta xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1994 Xx., xxxxx xxxx předána obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, jejíž xxxxx xxxxxx uložil.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 111/94 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.1994.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

38/95 Sb., x xxxxxxxxxxx podmínkách provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích

s xxxxxxxxx xx 1.7.95

304/97 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx dopravě, xx znění xxxxxx x. 38/95 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.4.98, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000

132/2000 Xx., x změně x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x obcích, xxxxxxx x okresních xxxxxxx a zákonem x hlavním xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

150/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2000

361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

1/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 111/94 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 1/2001

78/2001 Sb., xxxxx XX xx xxx 10.1.2001 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §18x odst. 1 xxxx. x), §18x xxxx. 2 xxxx. x) věty xx xxxxxxxxxx x §18x xxxx. 3 xxxxxx x. 111/94 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 304/97 Xx. (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 10.3.2001

175/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 266/94 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 478/2001 Xx., a xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 168/99 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 307/99 Xx., xx znění xxxxxx č. 478/2001 Xx.

x účinností xx 9.5.2002

320/2002 Sb., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

577/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 30.12.2002

103/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/94 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/99 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

186/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Celní xxxxxx XX

x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o přistoupení XX x XX (1.5.2004)

1/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxxxx státním xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 3.1.2005

229/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005 x výjimkou §34x x 34x, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 17.12.2006

253/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x inspekci xxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 a xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

411/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 200/90 Xx., o přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx motorových xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

226/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 111/94 Sb., x xxxxxxxx dopravě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/99 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/99 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

374/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/2000 Xx., x získávání a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634//2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/94 Xx., x silniční xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

130/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

250/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony související x xxxxxxx evidence xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2008

274/2008 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

194/2010 Xx., x veřejných xxxxxxxx x přepravě cestujících x o změně xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

119/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2012

102/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 111/94 Xx., o xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2013

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

304/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.10.2017 x xxxxxxxx §9x, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

115/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

337/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

609/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

418/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 17/2012 Xx., x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

177/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

217/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2022 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.2.2023 x 21.8.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 174/1968 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx znění č. 396/1992 Xx.).
3) Zákon č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §1 x §5 xxxx. 4 xxxxxx ČNR x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx znění x. 403/1992 Sb.)
§13 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 418/1990 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx znění x. 90/1993 Xx.)
5) §58 xxxx. 5 xxxxxx x. 367/1990 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Xxxxx č. 38/1995 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu silničních xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 355/1999 Xx.
7) Čl. 6, 7, 8 a 9 vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 108/1976 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx x mezinárodní silniční xxxxxxx (XXXX), ve xxxxx xxxxxxxx x. 82/1984 Xx. x xxxxxxxx č. 80/1994 Xx.
8) Xxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x pozemních komunikacích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Xxxxx XXX č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxx.
11) Xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx-XXX (Xxxxxx, 1957) xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx pod č. 64/1987 Sb.
12) Xxxxx XXX č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

14) Xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 62/2010 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 108/1976 Xx., č. 82/1984 Xx. x x. 80/1994 Xx., x xxxxxxxxx přijetí xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx (XXXX), ve znění xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 82/2010 Xx. m. s.

15) Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx (XXXX), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) Xxxxxxxx č. 55/1991 Sb., o xxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
17) Vyhláška č. 87/1964 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxxxxx č. 99/1989 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx č. 64/1987 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx (ADR), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxxxxx č. 143/1997 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx využívání jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx.
22) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
23) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., o evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx).
25) Xx. 14 xxxxxxxx x. 1191/69 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách.
26) §50 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 356/1999 Xx.
27) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Zákon č. 505/1990 Sb., x metrologii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §125 xxxx. 1 zákona x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30) Vyhláška č. 642/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx zákon o xxxxxxxxxx průkazech x xxxxx o cestovních xxxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších předpisů.
32) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Zákon č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx.
36) Čl. 2 nařízení Rady (XXX) č. 3820/85 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x silniční xxxxxxx.
37) Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
38) §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x evidenci obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxxxxx Xxxxxx 112/2004/XX, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx technickému xxxxxxx Xxxxxxxx Rady 50/1995/XX o jednotných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx.
Xxxxxxxx Rady 599/1988/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nařízení (XXX) 3820/1985 x xxxxxxxx (XXX) 3821/1985.
Xxxxxxxx Rady 50/1995/XX x jednotných postupech xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

40) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 165/2014 ze xxx 4. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx, x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 3821/85 x záznamovém xxxxxxxx v silniční xxxxxxx x x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 561/2006 x harmonizaci některých xxxxxxxx x sociální xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

41) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §46a xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Xx.
43) Xxxxx č. 194/2010 Sb., x veřejných xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx x o xxxxx dalších xxxxxx.

44) Xxxxxxxx č. 11 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx čl. 79 xxxx. 3 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx znění.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 561/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006 x harmonizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x změně nařízení Xxxx (EHS) x. 3821/85 x (XX) x. 2135/98 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3820/85, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1072/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1073/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x společných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trh autokarové x autobusové xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 561/2006, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 181/2011 xx dne 16. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxx (XX) x. 2006/2004. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 165/2014 xx xxx 4. února 2014 o xxxxxxxxxxxx x silniční dopravě, x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3821/85 o záznamovém xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 561/2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx dopravy, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx (XX) 2016/403 ze xxx 18. března 2016, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1071/2009, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx Xxxx, která xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx pověsti xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx příloha XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/22/XX.

45) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

46) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 561/2006 ze xxx 15. xxxxxx 2006 x harmonizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx dopravy, x změně xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3821/85 x (XX) x. 2135/98 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3820/85, x platném xxxxx.

47) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1071/2009.
48) Xx. 8 x xxxxxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1071/2009.
49) Xx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009.
50) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1073/2009.
51) Xx. 2 xxxx. 4 x xx. 12 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1073/2009.
52) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1072/2009.
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1073/2009.
53) Xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1072/2009.
Xx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1073/2009.
54) Xx. 5 xxxx. 1 písm. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1072/2009.
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1072/2009.
56) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xx. 13 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1071/2009.
58) §150 xxxxxxxxx xxxx.
59) Xx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 181/2011.
60) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Xx. 2 xxxx. 4 a xx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 1073/2009.
62) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 181/2011.

63) §20 zákona x. 17/2012 Xx., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

64) Xxxxxxxx č. 11/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxxxxx smlouvě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX).

65) Zákon č. 194/2010 Sb., x veřejných službách x přepravě xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 135/2016 Sb.

66) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) Xx. 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1071/2009 ze xxx 21. října 2009, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx závazných xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx x zrušuje xxxxxxxx Rady 96/26/XX.

Xx. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1072/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1073/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx mezinárodní trh xxxxxxxxxx x autobusové xxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) x. 561/2006.

68) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2002/15/ES xx xxx 11. xxxxxx 2002 x úpravě xxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/1/ES xx dne 18. xxxxx 2006 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxx xxxxxxxx přepravu xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2018/645 xx xxx 18. xxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2003/59/XX x výchozí xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx řidičů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx osobní xxxxxxx a směrnice 2006/126/XX o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/1057 xx xxx 15. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx 96/71/XX a 2014/67/XX, x xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/22/XX, pokud jde x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, x nařízení (XX) č. 1024/2012.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2022/738 xx dne 6. xxxxx 2022, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2006/1/XX x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx zboží.

69) Xxxxxxxx xxxxx č. 589/2006 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx úprava xxxxxxxx doby x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

71) Vyhláška č. 31/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x registru xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

72) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/403 ze xxx 18. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1071/2009, xxxxx xxx x klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx pověsti podnikatele x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx se xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/22/XX.

73) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x metrologii, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

74) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1024/2012 xx xxx 25. října 2012 x správní xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx trhu x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2008/49/XX ("xxxxxxxx o xxxxxxx XXX"), v xxxxxxx xxxxx.

75) Xx. 8 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/22/ES xx xxx 15. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 561/2006 a (XX) x. 165/2014 x xxxxxxxx 2002/15/XX, xxxxx jde o xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x silniční xxxxxxx, a x xxxxxxx směrnice Xxxx 88/599/XXX, v platném xxxxx