Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2003.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.06.2002 do 23.10.2003.


Zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxx

587/92 Xx.

XXXX X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx ustanovení §1
Xxxxxxxx xxxxx §2
Xxxxxx §3
Xxxxxxx xxxx §4
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §5
Xxxxxx xxxx §6
Xxxxx xxxx §7
Xxxxxxxxxx xx xxxx §8 §9
Xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx §10
Xxxxxxx xxxx §11
Xxxxx na vrácení xxxx §12 §12a §12b §12c §12d §12e §12f §12g §12h §12i
Xxxxxx přiznání §13
Xxxxxxxxx období, xxxxx x splatnost xxxx, xxxxxxxx vracení daně §14
Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §15
Xxxxxxxxxxxxx xxxx §16
Xxxxxxxxx uplatnění xxxxxxx x časového xxxxxxxx §16a
Xxxxxx xxxxxx §17
XXXX XX. Xxxxxxxx ustanovení
HLAVA X. Xxx x xxxxxxxxxxxxxx paliv x xxxxx
Xxxxxx xxxx §18
Předmět xxxx §19
Xxxxx daňové xxxxxxxxxx §20
Xxxxxx daně §21
Xxxxx xxxx §22
Xxxxxxxxxx xx daně §23
HLAVA XX. Xxx z xxxx
Xxxxxx §24
Předmět xxxx §25
Xxxxx xxxxxx povinnosti §26
Xxxxxx daně §27
Xxxxx xxxx §28
Xxxxxxxxxx od xxxx §29 §30
XXXXX XXX. Daň z xxxx
Xxxxxxx daně §31 §31a
Xxxxxx daně §32
Xxxxx xxxx §33 §33a
XXXXX XX. Daň x xxxx
Xxxxxx §34
Vznik xxxxxx xxxxxxxxxx §34a
Xxxxxxx xxxx §35
Xxxxxx xxxx §36
Xxxxx xxxx §37
Registrace §37a
HLAVA X. Xxx z xxxxxxxxxx výrobků
Předmět xxxx §38
Xxxxxx xxxx §39
Xxxxx xxxx §40
Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx §40a
Xxxxxxxxxxxxx xxxx §40b
XXXX XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §40c
Objednávání, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx §40d
Evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx §40e
Vracení tabákových xxxxxxx §40f
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §40g
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §40h
XXXX IV. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §41
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx §42 §42a
Regulační xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavu §42b
Účinnost xxxxxx §43
č. 325/1993 Xx. - Čl. IV
č. 260/1994 Xx. - Čl. II
x. 148/1995 Xx. - Čl. II, Čl. IV
x. 95/1996 Xx. - Čl. VI
x. 303/1997 Xx. - Čl. III
č. 129/1999 Xx. - Čl. V
x. 22/2000 Sb. - Čl. II
x. 141/2001 Sb. - Čl. II
Xxxxx ÚS - č. 265/1995 Sb.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx uhlovodíkových xxxxx x xxxxx, xxxx, xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx výrobků (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxx") x xxxxxx značení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňují podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx celních xxxxx x svobodných xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx není tuzemskem,
x) vývozem výstup xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx propuštěných xx xxxxxx xxxxxx 2) xxxx do režimu xxxxxxxxx zušlechťovacího xxxxx 22) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx svobodného xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxx, xxx kterém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx podstatě xx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx v §19 xxxx. 5 a 6,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx územní xxxxxxxx orgán (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"); 46) xxx dovozu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) x x) a x xxxxxxx, doutníků a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx §40c xxxxx xxxxx, 47)
x) daňovou povinností xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx §12 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zvýšen xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §12,
h) xxxxxxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (§3) x prostor, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxx, 48) xxxxxxx x xxxxxxxxxx, 49) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 50) x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx nákladu, 51)
2. použití xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně,
3. použití xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx plátce xxxx, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxx jemu xxxxxxxx, 52) jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx jim blízkých,
4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxx,
5. použití xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx, 53)
x) xxxxx nezávislým xxxxxxxxx xxxxxx právnická osoba xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxx větší xxx 200000 xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v §31a,
x) xxxxxx xxxxxxxx piva xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku (xxxx xxx "xxx xxxxxxxxx") se xxxxxx xxxxxxx xxx popisu xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 61)
x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 76)
§3
Xxxxxx
(1) Xxxxxx daně (xxxx jen "xxxxxx") xxxx všechny právnické x fyzické xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyrábějí xxxx kterým xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx také právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. b), §23 a 29 xxx jiné xxxxx xxx tam stanovené.
(3) Plátci xxxx xxx právnické xxxx xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx lihu, xxxxxxx, xxxxxxxx, cigarillos, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §34 xxxx. 1, piva x xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §10 xxxx. 8, xxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx výrobků oprávněně xxx daně. Průkazem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 x 5 nebo xxxx. 6 nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx subjekt, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zdaněné xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. Pro nezdaněné xxxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxxxxx platí, xx xx xxxxxxxxx prokázat xxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxx xxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx materiál vstupující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Další zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx jsou xxxxxxx x §18, 24 x 34.
§4
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx dovezené xxxxxxx xxxxxxx, jakož x vybrané výrobky, xxxxx xx podle xxxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx
x) umístěny ve xxxxxxxxx xxxxxx skladu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx vyvezeny xx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx stavu vráceny xxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx skladu xxxx svobodném xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 77) xxxxxx xxxxxxxx do zahraničí x jsou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vrácení xxxx xxxxx §12. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, §8 xxxx. 3, §12 odst. 5 x §24 xxxx. x).
§5
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) při xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxx vybraných xxxxxxx, s výjimkou xxxxxx cigaret, xxxxxxxx x cigarillos, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; 56) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pásmu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) x b), xxxx xx tuzemska xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxx výrobky xxx xxxxxx dohledem xxxxxxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x), §23 x 29 dnem xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx x tuzemsku nebo xx xxxxxxxx dovezených, x kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §12 odst. 1, dnem xxxxxxxxxxx xxxx xxxx použití xxx xxxx účely xxx stanovené v §12 xxxx. 1; xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. b), §23 a 29 xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxx tuzemské xxxxxx x xxx dovozu xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx odebrání xxxxxxxxxx nálepek od Xxxxxxx úřadu Xxxxx Xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, které xxxxx §40c nesmějí xxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x),
x) x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x kterých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §40c, xxxx vyskladnění v xxxxxxx xxxxxxxx výroby x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, 56)
x) dnem xxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x obchodního rejstříku xxxx jiných evidencí 58) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dnem xxxxxxxx správci daně x ukončení xxxxxxxx; 59) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx všech xxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxx xxxx k xxxxxx dni ve xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx výrobky xxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx podle §29 xxxx. 1 písm. x) a f),
x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx xxxx xxxxxxxx vybraných výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x to xxx xxxx, xxxxx nastal xxxxx,
x) dnem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, 57) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx manka xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx a) xx x); xx mank x škod xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx normy xxxxxxxxxxx xxxxxx,
j) xxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxx, 62) xxx xxxxxxx podniku 63) xxxx xxxx xxxxxxx xxxx vkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; 64) xxxxxxxxxx §8 odst. 1 xxxx. b), §9 a 29 xxxxxxxxx nedotčena.
(2) Xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v §20, 26 x 34a.
§6
Základ xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xx množství xxxxxxxxx výrobků, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx uvedeno xx xxxxxxx dokladu xxxxx §10, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx v části xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx x tabákových xxxxxxx xx xxxxxx x §39.
§7
Sazby xxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxx uvedeny x xxxxx xxxxx.
Osvobození od xxxx
§8
(1) Xx daně xxxx xxxxxxxxxx vybrané xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xxxxx xx xx ně xxxxxxxx osvobození xx xxx 3) x xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxx dovážených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, 4)
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx po xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx volného oběhu, 5)
3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, 6)
4. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx cla v xxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod x xxxxx unii xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, 7)
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, 8) xxx hygienický xxxxx, 9) xxx xxxxxxxx proti xxxxxx x xxxxxx přenosných xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx, 9) xxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx 9) x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xx xxxx jsou xxxxxxx x §23 a 29.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx vybrané xxxxxxx osvobozené xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxx xxxxxx xxxx, pohlíží se xx tyto xxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxx za xxxx bez xxxx. Xxxxx xxxxx pro xxx, u xxxxx xxxxx k doměření xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé xxxxx §26 písm. x).
§9
Xxxxx xx osvobození xx xxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx uplatňuje, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx ustanovení §8 xxxx. 1 písm. x), §23 x §29 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) a e), xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, 11) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx režimu xxxxxxx xxxxx xxxx aktivního xxxxxxxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnického xxxxx k nezdaněnému xxxx tvořícímu xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxx do obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků, xx xxxxx xx xxxxxxxx ustanovení §29 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 10) k xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. 5, předloží xxxxxxxxx koncesní listinu xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 81) x xxxxxx, xxxxxx nebo dovozu xxxxxxxxxxx benzinu. Neučiní-li xxx, xxxxx xxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výroby xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40c xxxx xxxxxx povinni xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxx doklad, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, 78) xxxxx a daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx 13) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx x xxxxxxxx, 79) bydliště x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx plátce x xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx-xx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxx vyskladněny xxxxx §2 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx označení x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 14)
x) xxxxxx daně,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx vystavení xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) podpis xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx zatřídění vybraných xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Při xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx užívat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xxxx plátci xxx xxxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx x xxx vzniku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx "xxxxx" x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx daňové povinnosti xxxxx §5 odst. 1 písm. x).
(4) X xxxxxxxxx xxxxx §26 písm. x) xx c) x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx. c) x x) x xxxxx §29 xxxx. 2 xx daňový xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxx xxx xx xxxxxxx vystaveném podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx ustanovení §8 xxxx. 1 písm. x), §23 xxxx §29.
(6) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx oběhu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx styku x xxxxxxx navracení nebo xxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) x b) xxxxxx xx tiskopisu celního xxxxxxxxxx 12) xxxx xxxx rozhodnutí celního xxxxxx x vyměření xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) a x), rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx vývozu nebo xxxxxxxxx zušlechťovacího xxxxx, xxxxxx xx tiskopisu xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výstupu xxxxxxxxx xxxxxxx x tuzemska, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx vydané xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx celního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx celního xxxxxx, xx kterém xx celním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pásma.
(7) Při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx podléhajících povinnosti xxxxxxx xxxxx §40c xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 16)
(8) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů, 65) xxxx (§31) x xxxx (§35) xxx přímou xxxxxxxx x prostorách, kde xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uskladněny, xxxx xxx xxxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostor x množství xxxxxxxxxxxxxx 5 xxxxx xxx xxxxx osobu za xxxxx xxxxxxxxxx xxx x lihovin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx x §35 a 20 xxxxx pro xxxxx xxxxx za jeden xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x §31. Xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), d) x x).
(9) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx plátci povinni xxxx doklady x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně podle §12 xxxx. 1.
(10) Xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx daňový xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx plátci xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x). Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx další doklady xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx uchovávat xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx vznikla xxxxxx xxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx vznikla xxxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx.1 xxxx. x), x), x), x), x), h) x x) x xxxxx §20, 26 x 34a, xxxx xxxxxx povinni xx xxxx vypočítat. Daň x vybraných xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxxxxxx správce xxxx.
(2) Daň xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx. XX zákona x. 95/96 Sb. >>
xx. XX xxxxxx x. 148/95 Xx. >>
(1) Xxxxxx vzniká xxxxx na vrácení xxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxx pasivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx celního xxxxxxxxxx, 12) xx-xx xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti; 54) xxxx ustanovení xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxx §8 xxxx. 3 pohlíží xxxx xx výrobky pořízené xx xxxx xxx xxxx,
b) xxxxxxxx xx sklad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou výrobků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx jako materiál xx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plátci xxxxxxxx, xxx které xxxx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. h) xxxx 1,
d) xxxxxxxxxx nároků x xxx vybraných xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xx xxxx vybrané výrobky xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx uplatnění xxxxxx xx nedodané vybrané xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxx xx xxxxx plátce,
x) xxxxxxx zdaněných xxxxxxxxx výrobků podle §12b xxxx. 1,
x) vzniku skutečnosti xxxxx §42a,
g) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x obchodního rejstříku xxxx xxxxxx evidencí xxx ukončení xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx líh podle §19 xxxx. 2 xxxx. x); xxx xx vrací xx xxxx odpovídající xxxxxxxx xxxx obsaženém v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,
x) vyskladnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxx xxxxx §19 xxxx. 2 písm. x); xxx xx vrací xx xxxx xxxxxxxxxxxx 45 % xxxxxxxx xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxx obsaženém x xxxxxxxxxxxxx palivu a xxxxxx.
(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) xx nevztahují na xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §40f xxxx. 4, 5 x 7.
(3) Nárok xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 uplatní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx uplynutí této xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx prodloužit ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předešlý xxxx. Xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vybraného xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx vybraného výrobku xxxxxx. Nárok na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx uplatnit xxxxx xx výše xxxx xxxxxxxxx xxxxxx daně xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x tento den xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ohledu xx xx, zda xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.
(5) Xxxxx plátce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohl učinit, xxxxxxx se xxx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxx §5 xx xxxxxxx výrobky, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, tak, xxxx xx tento xxxxx xxx xxxxxxxx.
§12x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, 17) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit") xx vrací daň xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx výrobků (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxx"). Xxx účely xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x) diplomatická xxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxx"), xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx cizích států,
x) xxxxxxxx mise,
x) mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx funkcí x Xxxxx republice, x státní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nemá v xxxxxxxx xxxxxx pobyt,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem diplomatické xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx pobyt,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v písmenech x) xxxx x), xxxxx xxxxxx xxxx 15 xxx, xxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x je registrován Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.
(2) Xxxxxxxxx daň xx xxxxx
a) xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx. x) maximálně xx xxxx 200000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx,
x) osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xx xxxx 100000 Kč xx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d), x) x x) maximálně xx xxxx 50000 Xx za xxxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx vrácení xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx daňového poplatníka xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxx zaplacené xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx následuje po xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx plátcem xxxx x xxxxxxx hodnoty. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx uvést:
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 59) xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx, je-li prodávající xxxxxxxx osobou,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x měřicích xxxxxxxxxx,
x) výši xxxx,
x) datum xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podává finančnímu xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období, x xx xxxxxxxx xxxxx den xx xxxxxxxx zdaňovacího období x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx. Xxxxx xxxxx požívající xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx obdobím xx x xxxx požívajících xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx měsíc x x xxxx požívajících xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. d), x) a x) xxxxxxxxxx čtvrtletí.
(6) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxxxxx mise, xxxxxxxx xxxx x konzulární xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finančnímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxxxx jejich rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osob uvedených x xxxxxxx x),
x) mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) podává xxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxx xxxxx x České republice,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx příslušnému podle xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxxx xxxx, zvláštní xxxx x konzulární xxxxx, které xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxx daňové xxxxxxxx Finančnímu úřadu xxx Xxxxx 1,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxx členy xxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podívají xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 1.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx se xxxxx xxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neúplné xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x správnosti, pravdivosti xxxx průkaznosti xxxxxxxx xxxxxxxx, správce xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxxx vady x xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(8) Xxxxx xxxx xxxx českým diplomatickým xxxxx, konzulárním xxxxxx x českým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx diplomatických xxxx x konzulárních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 přiznává Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx vrácení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x konzulárním xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx těchto xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, x jakém xx vracena daň xxxxxx xxxxxx x xxxxx cizím xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx stát xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx příslušníkům, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, nevrací xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx poskytovaných xxxxxx, vrátí Česká xxxxxxxxx diplomatickým misím, xxxxxxxxxxx úřadům x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxxxx misí, daň x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x odstavci 1 písm. x), x) x x) xxxxxx jejich rodinných xxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2.
§12x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx ceny xxx xxxx v xxxxxxxxxx XXXX/XXX FREE xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letišť x na palubách xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx musí xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxx jméno a xxxxxxxx, sídlo xxxx xxxxxxxx žadatele,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx x registraci xx xxxxxxxxx dani,
d) xxxxxxxx xxxxx, kde xx prodejna xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx výstupu xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letišť,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x prodejem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx letadel xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxx udělí povolení, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx daně,
x) xx vydán xxxxxxx xxxxxxxxxxx celního úřadu x umístěním xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) je vydán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x umístěním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letišť nebo x prodejem xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx XXXX/XXX XXXX, který xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx uskutečňuje xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx státní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x zahraničí x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx uskutečňuje x množství xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxx tomto xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyznačeno xxxxx letu, xxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxx xxxx x na xxxxxxx vstupence xxxxx xxxxxxx, ze kterého xx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x prodejně XXXX/XXX XXXX.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx prodávány za xxxx bez xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
a) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo
x) xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX/XXX XXXX xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prodejně XXXX/XXX XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx, pokud xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně.
§12x
(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx právnickým x fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a maziva xxxxxxx x §19 xxxx. 1 písm. x) x x §19 odst. 2 xxxx. x), x) x x) (dále xxx "xxxxx xxxxx") která jsou xxxxxxx x značkována xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 66) xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oleje xxxxxxx xxx xxxxxx tepla xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx tepla. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výrobu xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx spotřeby xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu x xxxxxxxx x xxxxxx x spotřebě xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, kdy právnické x fyzické xxxxx xxxxxxx xxx výrobu xxxxx topné oleje, xxxxx samy xxxxxxxx, xxxxxxxxx se, xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx tepla, xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxx dokladem.
(2) Xx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx prodávající xxxxxxx vystavit nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 59) xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx a daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx kupující právnickou xxxxxx; jméno a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou,
x) xxxxxxxx topných xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) sazba xxxxxxxxx daně xxxxxx x den xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,
e) xxxx xxxxxxx xxxx topných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx vystavení xxxxxxx o xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
i) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uvedeny xxxx xxxxxxxxxxx:
a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx, xx-xx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxx; jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxx x daňové identifikační xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx výrobce, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx osobou,
x) množství topných xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x objemových xxxxxxxxxx,
c) sazba xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx vyskladnění xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 písm. x) xxxx 3,
x) xxxx spotřební daně xxxxxx,
x) datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) číslo interního xxxxxxx,
g) xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxx daně xxx přiznat xxxxx xx výše xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx olejů xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx účel postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uplatní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podaném x xxxxxxxxxx xxxxxx 46) xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí. Nárok xx uplatní xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx vznikl. Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 měsíců xx xxxxxxxxxx xxx měsíce, xx kterém nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx nárok xx vrácení xxxx xxxxxx a xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx nelze povolit xxxxxxxxx x předešlý xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 25. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx žádosti xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vzniku.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx daňové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx nesprávné xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vrácení xxxx, xxxx povinni předložit xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 18)
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zjistí, že xxxxxx přiznání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xx xxxxxxxxx xxxx neúplné x xxxx xxxxxx xx xx následek zvýšení xxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejpozději xx šesti xxxxxx xx posledního xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (odstavec 5) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx předloženo, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx musí xxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx označeno. X xxxxxxxxxx daňovém přiznání xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podanému.
§12x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx §12c odst. 1 až 3 xxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx daně a xxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxxx o nákupu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/1997 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1998
§12x
(1) X xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 67) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x) a xxxxx §19 xxxx. 2 písm. x) xxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx x lodě xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx vrácení xxxx, xxxxxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 67) xxxxxxxxxxxx xxxxx uplatní xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx úřadu xxx Prahu 1, x to na xxxxxxxxx vydaném Ministerstvem xxxxxxx České republiky. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx postavení xxxxxxxxxx xxxx bez povinnosti xx registrovat jako xxxxxx subjekt. Žádost x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx podání xxxxxxx. Xxxxx xx vrácení xxxx zaniká, xxxx-xx xxxxxxxx x Finančního xxxxx xxx Prahu 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx.
(4) Xxx odstranění xxx xxxxxxx x vrácení xxxx x pochybností x její xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxx x pochybnostech xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx (§12a xxxx. 7). Xxxxxxxx xxxx xxx Prahu 1 xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx odstraněny vady x xxxxxxxxxxx týkající xx žádosti; lhůty xxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadem xxx Xxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxx x pochybností xx xxxxxxxxxxxxxx do xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(5) Z xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Finančnímu xxxxx pro Xxxxx 1 xx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxx připadající, x xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 22/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2000
§12f
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx právnickým x xxxxxxxx xxxxxx, 54) provozujícím zemědělskou xxxxxxxxxx, lesní xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx, 68) xxxxx xxxxxxxxx výrobky xxxxxxx x §19 xxxx. 1 písm. x) x §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx cenu xxxxxxxxxx xxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a prokazatelně xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lesní xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx vrácení xxxx vzniká xxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, ovocnářství, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, hub, xxxxxxxxx xxxxxx, dřevin, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pronajatých.
(3) Xxxxx xx xxxxxxx daně xx xx xxxx 60 % xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxx nakoupených výrobků xxxxxxxxx v §19 xxxx. 1 xxxx. x) x §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx výši xxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx spotřebě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx účel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladem x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxx. x) x §19 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pozemků, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxx nájemní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x jde-li x fyzickou xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx výpisem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxx, podle kterého xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.
(5) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) x §19 odst. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nároku xx vrácení xxxx. Xxxxx-xx
a) ke xxxxx xxxx výmazu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x obchodním xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 71) xxxx
b) ke xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxx poplatník x daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxx změně, xxxx. xxxxxx.
(6) Xx xxxxxxx x nákupu, xxxxx xx povinen xxxxx prodávající, musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx 13) xxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx x příjmení xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. rodné xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) obchodní xxxxx xxxx název, sídlo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §19 odst. 1 xxxx. x) a §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx označení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxx. x) x §19 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedených v §19 odst. 1 xxxx. x) x §19 odst. 2 xxxx. x) včetně xxxxxxxxx xxxx,
f) xxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx,
g) xxxxx xxxxxxxxx dokladu o xxxxxx,
x) číslo xxxxxxx o nákupu,
x) podpis prodávajícího.
(7) Na interním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx náležitosti:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výrobce, xx-xx xxxxxxx právnickou xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx. xxxxx číslo xxxxxxx, xx-xx výrobce fyzickou xxxxxx,
b) množství x objemových xxxxxxxxxx,
x) sazba spotřební xxxx xxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx v §19 xxxx. 1 xxxx. x) a §19 xxxx. 2 písm. x) xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 3,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx.
(8) Správnost dokladů xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 kontroluje xxxxxxx daně.
(9) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx podaném u xxxxxxxxxx orgánu 46) xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí. Nárok xx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx vznikl. Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx nejpozději do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxx, xx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxx povolit xxxxxxxxx x předešlý xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 25.xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx vznikl. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí xx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx.
(10) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 zjistí, xx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xx xxxxxxxxx xxxx neúplné a xxxx oprava xx xx následek xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 18)
(11) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zjistí, xx xxxxxx přiznání, xxxxx předložili xxxxx xxxxxxxx 8, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx následek xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx lhůty xxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xxxxxxx se xxxx. Pokud x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nárok xx xxxxxxx daně xxxxxx x tuto lhůtu xxxxx prodloužit ani xxxxx povolit navrácení x xxxxxxxx stav.
(12) Dodatečné daňové xxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx výrazně xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx rozdíly xxxxx daňovému přiznání xxxxxxx podanému.
§12x
Ministerstvo xxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx v §19 xxxx. 1 xxxx. x) a §19 xxxx. 2 xxxx. x) spotřebovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx školkách a xxx obnově x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §12f xxxx. 4 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v §19 odst. 1 xxxx. c) x §19 odst. 2 xxxx. c) xxx xxxxxxxxxxx prvovýrobu, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx §12f odst. 3.
§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 22/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2000
§12x
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx vzniká právnickým x fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx technický xxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxx. x) (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxx a ostatní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx maziva xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxxxx oleje") xx cenu xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx technický benzin xxxx tyto mazací xxxxx použily v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 54) x xx xxxxx než xxx xxxxxx, xxx pohon xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx podle §19 odst. 2 xxxx. x). Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx spotřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx olejů xxx xxxx účely, xxx xx prodej, pohon xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx podle §19 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx x evidencí x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx funkci dokladu x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxx technického xxxxxxx xx xxxxxxx oběhu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx navracení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prohlášení. 12) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx použijí xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx mazací xxxxx, které xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx interním xxxxxxxx.
(2) Xx dokladu x nákupu, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx následující pracovní xxx po xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx 13) xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, bydliště x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou,
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, sídlo a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx x příjmení xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tiskopisu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx množství xxxxxxxx olejů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx olejů plátcem xxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo mazacích xxxxx xxxxxx spotřební xxxx,
x) výše xxxxxxxxx daně xxxxxx,
x) xxxxx vystavení xxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxx dokladu x nákupu,
i) xxxxxx prodávajícího.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 13) xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx právnickou osobou; xxxxx x xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx číslo xxxxxxx, xx-xx výrobce xxxxxxxx xxxxxx,
b) množství xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx označení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v tiskopisu xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednotkách,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx vyskladnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo mazacích xxxxx xxxxxxx xxxx,
x) výše xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx vystavení xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) číslo xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx výše xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx platné x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx plátce xxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx olejů xx xxxx platné x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plátce xxxx xxxx x xxx jejich xxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx se registrovat.
(5) Nárok xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx orgánu 46) xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx financí. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců od 25. dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Jestliže v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 25. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx vznikl. Vznikne-li xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx žádosti xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho vzniku.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x jeho xxxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxx nároku xx vrácení xxxx, xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxx daně dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 18)
(7) Pokud xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxxxxx přiznání, které xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, xx xxxxxxxxx xxxx neúplné x xxxx oprava má xx xxxxxxxx zvýšení xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx posledního dne xxxxx pro předložení xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 5) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxx. Pokud x xxxx xxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nárok xx xxxxxxx daně xxxxxx a xxxx xxxxx nelze prodloužit xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(8) Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xx uvedou xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§12x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví x xxxxxxxxx §12h odst. 1 vyhláškou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx vedení xxxxxxxx x nákupu x xxxxxxxx technického xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.
§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 141/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2001
§13
Daňové xxxxxxxx
(1) Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daňová xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vrácení daně, xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxx správci xxxx.
(2) Daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xx 25. xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnost. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx daňová xxxxxxxxx xxx xxxxx xx vrácení xxxx, xxxxxx přiznání se xxxxxxxxxxx. Daňové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxx druh daně xx samostatném formuláři.
(3) Xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, plní funkci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxxx, 12) xxxx xxxx rozhodnutí celního xxxxxx o xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxx xxxxxx daňové povinnosti xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx oprava xx za xxxxxxxx xxxxxxx daňové povinnosti xxxx snížení xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 18)
(6) Xxxxx plátci xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, které předložili, xx nesprávné xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx má za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zvýšení xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx předložit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x udáním xxxxxxxxxxx období, kterého xx týká. Pokud x této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx prodloužit xxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(7) Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx musí xxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx uvedou xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx původně xxxxxxxx.
(8) V xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx plátce v xxxxxxx stanoveném v xxxxxxxx 2. To xx týká x xxxxxxxx přiznání xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx konkursu.
§14
Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx daně
(1) Xxxxxxxxxx obdobím xx xxxxxxxxxx měsíc.
(2) Xxx xx odvádí
x) xxxxxx částkou xx xxxxx podle xxxxxxxx 4, nebo
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 až 7.
(3) Měsíční daňovou xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejbližšímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx xxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx daňová xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 písm. x) x x), xxxxxxxxxx částku 10000000 Xx, nejpozději xx 55. dne xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx povinnost, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 10000000 Xx.
(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 stanoví xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx k xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x výši xxxxxx na vrácení xxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx nejbližšímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxx pevné xxxxxx xxxxx, 56. xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxxx povinnost xxxxxxx, x xxxxx 55. xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxx vznikla. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x poslední xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zálohové pevné xxxxxx xxxxxxxx daňovou xxxxxxxxx xx měsíc, xx xxxxxx daňová xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxx za zdaňovací xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 55. xxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx daň xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 55. dne xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxx dovozu xxxxxxxxx xxxxxxx se daň xxxxxx ve xxxxx, xxxxxx xxxxxxx celní xxxxx. 19)
(10) Xxxxxxxx-xx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx obdobně xxxx při vypořádání xxxxxxxx xxxxxxxxx. 20)
(11) Plátce, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nevznikne daňová xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), a xxxxx xx stejné xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Žádost xxxxxx předkládá xx 11. xxx zdaňovacího xxxxxx, do 21. xxx xxxxxxxxxxx období x xx 1. xxx zdaňovacího období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně přesáhne xx dni xxxxxx xxxxxxx 50000 Xx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx daně xxx jednou. X xxxxxxx předložené xx 11. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lze uplatnit x nároky xxxxxxx xx 21. xxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(12) Xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx daně xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx §10 xxxx. 6. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 11 a 12, finanční orgán xxxxxxxxxxx částku vrátí xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 11.
(14) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx orgán xxxxxx na xxxxxxx xxxx po xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 13, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x této částky xx xxxx 140 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(15) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 9 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxx odvodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx tento xxxxxx xxxxxxxxx v §40a.
§15
Registrace x oznamovací povinnost
(1) Plátci, kterým xxxxxxx daňová xxxxxxxxx xxxxx §5, 20, §26 xxxx. x) x x) x §34a, x xxxxxxxx §5 odst. 1 xxxx. x), jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx plátci xxxxxxxxx xxxx x příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti. Plátci, xxxxxx vznikne nárok xx vrácení xxxx xxxxx §12 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xx registrovat xxxx xxxxxx spotřební daně x příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxx podání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx již xxxxxx xxxx plátci xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 13)
(2) Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx registrace, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně xx xxx podání xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plátce, xxxxxxx nevznikne xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx udání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx po xxxx 12 po xxxx xxxxxxxxxxxxx měsíců.
(4) Odvolání proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx odkladný xxxxxx x účinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§16
Příslušenství xxxx
(1) Výši x xxxxxx vyměření xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx vymáhání, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 a x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. e), xx xxxxx stanovené x §40a xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 21) X penále xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. e), xx lhůtě xxxxxxxxx x §40a xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 21) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx dovozu xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx dovozu cigaret, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxx x xxxxxx x způsob jejich xxxxxxxx a vymáhání xxxxxxx xxxxx xxxxx. 24)
(3) Výše xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, u xxxxx vznikla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), ve xxxxx xxxxxxxxx x §40a xxxx. 2, xx xxxxxxx x §40b.
§16a
Nesprávné xxxxxxxxx dokladů z xxxxxxxx hlediska
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 14, xxx ve kterém xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, správce xxxx daň za xxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx uplatnil nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx jej xx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 x 12c, xxxx pokud xxxxxx zahrnul xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx daň za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nevyměří, xxx xxxxxxx mu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 26) x xx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxx vyrovnána xxxx daňová xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtu.
§17
Daňové xxxxxx
Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx zákon České xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx x celní xxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
XXXXX X
DAŇ X XXXXXXXXXXXXXX XXXXX A XXXXX
§18
Xxxxxx xxxx
xx. XX xxxxxx x. 148/95 Xx. >>
(1) Xxxxxx jsou také xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx uhlovodíková paliva x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxx") od výrobce xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. 25)
(2) Xxxxxx xxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxx 2 xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx nula x
a) použijí xx xxx pohon xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) použijí xx pro výrobu xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xx xxx tento účel xxxxxxx, xxxx
c) xxxxxxx je xxx xxxxxx tepla xxx xxxxxx xx způsob xxxxxxxx tepla xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx motorů xxx xxxx a xxxxxxx xx pro pohon xxxxxx motorů nebo xx xxx xxxxx xxxxxx motorů prodají.
(4) Plátci xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx přísadu xxxx plnivo (xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 4 xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx nebo xxxxxx.
§19
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx tato xxxxxx x xxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pohonné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx 2710 11 31 xx 2710 11 70,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx 2710 11 11 xx 2710 11 25 x 2710 11 90,
x) xxxxxxx x těžké xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x prodeji nebo xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx pod xxxx sazebníku 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45 x 2710 19 49,
x) xxxxxxxxx uvedené xxx xxxx xxxxxxxxx 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 21 x 2710 19 25,
x) xxxxxxx x xxxxx plynové xxxxx, u xxxxx xx xxx 350 xX xxxxxxxxxxxx minimálně 85 % objemových, x xxxxx topné xxxxx xxxxxxxxxxx xxx 350 xX x xxxxxxx 20 % xx 85 % xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, nabízené x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx výrobu tepla xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxx tepla xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 x 2710 19 69,
x) xxxxx xxxxx oleje, xx. destilační xxxxxx xxxx jejich xxxxx x palivy a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x) x xxxxxxxxxx xxxxx než 10 x 10-6 x2 x-1 xxx 100 xX, popřípadě xxxxx xxx 90 x 10-6 m2 x-1 xxx 50 xX, xxxxxx k použití, xxxxxxxx x prodeji xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx tepla xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 x 2710 19 69,
g) mazací x ostatní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené xxx xxxx xxxxxxxxx 2710 19 71 xx 2710 19 99, x xxxxxxxx xxxxxxxx x ostatních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),
x) xxxxxx x xxxxxxx oleje xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxx 2710 19 71 xx 2710 19 99 xxxxxx xxxx vlastnosti:
1. xxxxxxxxx při 40 xX nižší xxx 12 xx2. x-1,
2. xxx vzplanutí xxxxx metody Xxxxxxxx x Xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxx) max. 150 xX,
3. xx xxx. 350 xX xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxx. 20 % objemu xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx, když xxxxxx xxxx splní xxxxxxxxx uvedenou x xxxx 1 a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx 2710 91 až 2710 99,
x) zkapalněné xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, nabízené x xxxxxxx xxxx používané xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxx 2711 11 00, 2711 12 19, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00 a 2711 19 00,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx v písmenu x) xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxx 2711 11 00, 2711 12 11, 271112 19, 2711 12 91, 2711 12 93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00 a 2711 19 00,
x) xxxxxxxx plyny xxxxxx x použití, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx 2711 21 00 a 2711 29 00,
x) stlačené xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x) uvedené xxx xxxx sazebníku 2711 21 00 x 2711 29 00.
(2) Předmětem xxxx xxxx také
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2, x xxxxxxxx směsí xxxxxxxxxxxx xxxxxx x směsí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6,
x) xxxxx paliv x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo směsi xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx uvedenými x odstavci 1 xx s xxxxxxx, xxxxx x odstavci 1 nejsou xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) x x), xxxxx vzniklých xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 x xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx motorů, xxxxx-xx x xxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), d) x x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí činit xxxx než 30 % hmotnostních xxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 s látkami x xxxxxxxxxx 1 x 2 neuvedenými xxxxxx k použití, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx motorů, x xxxxxxxx směsí xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6,
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 a z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x kapitole 15 xxxxxxx sazebníku, které xxxx xxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,
x) xxxxx benzinu x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 95 % xxxxxxx x nejvýše 5 % lihu,
x) xxxxx xxxxxxx x xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nejméně 85 % benzinu x xxxxxxx 15 % xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx výrobě xxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxx paliva x maziva obsažená xx xxxxx x xxxxxx látkami, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v této xxxxx, x xxxxxxxx xxx dříve zdaněných xxxxx x maziv, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx všech xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x pokud xx xxxxxxx x technické xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).
(4) Xxxxxxxxx xxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx přísada xxxx xxxxxx (aditivum) xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx absorbují xxxx x xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx výrobu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx či xxxx druhů xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx stejnou xxxxx xxxx.
(6) Xx xxxxxx paliv a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx nepovažuje přidání xxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo plniv xx kapalného xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přísad xxxxxxxxxx 0,2 % xxxxxxx hmotnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxx.
§20
Vznik xxxxxx xxxxxxxxxx
xx. XX xxxxxx x. 148/95 Xx. >>
Xxxxxx povinnost xxxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx paliv x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1 xxx xxxx subjekty,
b) xxxx xxxxxxx
1. xxxxxxx uvedených v §18 odst. 2 xxxx. x), které xxxxxx zdaněny xxxx x xxxxx byla xxxxxxxxx nulová xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx uvedených x §19 xxxx. 2 písm. x) xxxx dnem xxxxxx xxxxxxx pro tento xxxx,
3. výrobků xxxxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxx. x), které xxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx uplatněna xxxxxx sazba daně, xxx výrobu tepla xxx ohledu xx xxxxxx spotřeby xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx,
c) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x §18 xxxx. 3 xxx pohon jiných xxx dvoutaktních motorů,
x) xxxx použití xxxxxxx uvedených x §18 xxxx. 4 xxxx přísady xxxx xxxxxx xx xxxxx xx maziv nebo xxxx jejich prodeje xxx xxxxx xxxx.
§21
Základ xxxx
Základem xxxx xx xxxxxxxx paliv x xxxxx, x xxxxx xxxxxxx daňová xxxxxxxxx xxxxx §5 x 20, xxxxxxxxx x 1000 xxxxxxx xxx xxxxxxx 15 xX. To xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plyny, x nichž je xxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx stlačené xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x m3 xxx normálním xxxxx x xxxxxxx.
§22
Sazby xxxx
(1) Xxxxx xxxx jsou stanoveny xxxxx:
_________________________________________________________________________________________
Xxx Xxxx Xxxxx
sazebníku xxxx
_________________________________________________________________________________________
2710 xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx benzinového xxxx
xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) 10 840 Xx/1000 x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) 10 840 Xx/1000 l
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 písm. x) 8&xxxx;150 Xx/1000 x
xxxxxxxxx xxxxxx leteckých podle §19 xxxx. 1 xxxx. x) 8&xxxx;150 Xx/1000 x
xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x těžké xxxxx xxxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. x) 8&xxxx;150 Kč/1000 x
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) 0 Kč/t
xxxxxx a xxxxxxx xxxxx a automobilová xxxxxxxxx xxxxxx
podle §19 xxxx. 1 xxxx. x) 0 Kč/1000 l
xxxxxx x ostatní xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) 8&xxxx;150 Xx/1000 x
xxxxxxx xxxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. i) 8&xxxx;150 Xx/1000 l
2711 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) 2 850 Kč/t
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) 0 Xx/x
xxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) 0 Xx/x3
stlačené plyny xxxxx §19 xxxx. 1 písm. x) 0 Xx/x3.
(2) Xxxxx paliv x xxxxx uvedené x §19 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx zdaňují xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x mazivo xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx x xxxxx uvedené v §19 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx sazbou 10&xxxx;840 Xx/1000 x.
(4) Xxxxx paliv x xxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxx 5&xxxx;624 Xx/1000 x.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx v §19 xxxx. 4 xx zdaňují xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx plnivo xx dvou xxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xxx která xx stanovena rozdílná xxxxx daně, zdaňují xx xxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Směsi xxxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xx zdaňují xxxxxx 10 840 Xx/1000 x.
§23
Xxxxxxxxxx xx daně
(1) Xx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxx paliva x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohonná hmota xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Od xxxx jsou osvobozena xxxx paliva a xxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxx. x) používaná xxxx pohonná hmota xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) x místa x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx,
x) x místa x xxxxxxxxx xx místa x tuzemsku,
x) x xxxxx x xxxxxxxx do xxxxx x zahraničí,
d) xxxx dvěma xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přepravy xxxxx xxxxxx a) xx x).
(4) Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx paliva x xxxxxx vyskladněná xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx státních xxxxxxxx xxxxxx 25) a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxx xx xxxx osvobozena xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §19 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX XX
XXX X LIHU
§24
Xxxxxx
Xxxxxx xxxx xxxx
a) xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xxxx. x),
x) právnické x xxxxxxx osoby, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ztrát xxxx, 27)
x) právnické x fyzické osoby, xxxxx nakoupí nebo xxxxxxx xxx osvobozený xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §29 odst. 1 xxxx. x), x) x e),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §25 xxxx. 2 x 3, x xxxxxxxx lihu xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx daňový xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 nebo 6 xxxx x případě, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §10 odst. 1 nebo 6 xx nevystavuje, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx získány, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nezdaněného xxxx xx povolení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx zvláštních předpisů 10) x zároveň xxxxxx xxxxxx podle §10 odst. 1 x 5 nebo xxxxxxxx 6, byla-li xxxxxxxxx ho xxxxxxxx.
§25
Předmět xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx je xxx (xxxxxxxxxxx). 32)
(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxx podle odstavce 1 xxxxxx neodděleného xxxx vzniklého xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx uvedené xxx xxxxxxxxx 2203, 2204, 2205 x 2206 xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 1,2 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Předmětem xxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kvašením, xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 2204, 2205 x 2206 kódu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obsah xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 22 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx líh xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx 28) xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx.
§26
Vznik xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxx xxxx xxx xxxxxx x oběhu xxxx, 27)
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx xxxx při xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. a) xxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §24 písm. x) xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, 31) x xx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx dříve.
§27
Základ xxxx
Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 x 26, xxxxxxxxx x měřicích xxxxxxxxxx. 29)
§28
Sazby xxxx
Xxxxx xxxx xxxx stanoveny xxxxx:
_________________________________________________________________________________________
Kód Sazba
xxxxxxxxx Xxxx xxxx
_________________________________________________________________________________________
2207 xxx obsažený xx xxxxxxxxx uvedených xxx položkou 2207 xxxxxxxxx kódu
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 234 Xx/xxxx xxxxxxx
2208 xxx obsažený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 2208 xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx ovocných z
xxxxxxxxxxxxx pálení 35) 234 Kč/litr xxxxxxx
líh obsažený x destilátech xxxxxxxx x pěstitelského pálení 95 Xx/xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx položkou xxx 2207
x 2208 xxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 234 Xx/xxxx xxxxxxx
§29
Xxxxxxxxxx xx xxxx
(1) Xx daně xx xxxx xxxxxxxxx
a) xxx xxxxxx x xxxxxx 33) xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx materiál xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 54) do xxxxxxx při výrobě xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx 73) x xxx výrobu x xxxxxxxx léčiv, 74)
x) xxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 25) x xxx xxxxxxxxxxx xxxx výrobci x xxxxx obměny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, přiboudlina x xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu, 28)
x) líh xxxxxxxxxxx xx výrobce pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, 34)
x) xxx xxxxxxxx denaturovaný xxxxxxxxxx x zvláštně xxxxxxxxxxxx kvasný x xxxxxxx xxx stanovený xxxx, 28)
x) xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx a), xxxxx xxxxx lihu x xxxx xxxxxxxxxxx 8,5 xxxxx xxxxxxx xx 100 kg xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo 5 litrů etanolu xx 100 kg xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx v léčivech; xxxx osvobození xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxx 2207 a 2208 xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx zdůvodněné skutečné xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ztrát xxxx, 27)
b) xxx xx výrobcích xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 2207 x 2208 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxx finančního xxxxx xxxx zničených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně.
§30
§30 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 61/1997 Xx.
XXXXX XXX
XXX Z PIVA
§31
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí:
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx více xxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx mladiny x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 2203,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 2206.
(2) Mladina xx roztok xxxxx x xxxxxxxxx látek, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nesladovaných obilovin, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx chmelovými xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx se vyjadřuje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zakvašením xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx vzorce xxxxx:
(2,066 5 X + Xx) x 100
p (%) = --------------------------------
100 + 1,066 5 A
nebo xxxxxxxxxx xxxxxx
x (%) = 2 X + Es + K,
kde
x - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zakvašením,
Es - xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) extraktu xxxx, xxxxx xx xxxxxxx sacharometricky nebo xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
X - xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
K - xxxxxxxx činitel, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx koncentrace piva xx jako xxxxxxxx xxxxxx použije destilační xxxxxx. Xxx sériových xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx původní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx analyzátorů.
§31x
Malým xxxxxxxxxx pivovarem xx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx 39) vyrábí xxxx x splňuje xxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx piva x xxxxx, je xxxxx x případě, že xxxxxx xxxxxxx podíl xx čistém xxxxxxxxx xxxxx 40) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxx 20 %,
x) xxxxxx xxxx v xxxxxxx 41) xxxxxxxxxx 49 % jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce,
x) xxxxxxxx prostory xxxxxxxx x nadzemní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ani xxxxx propojeny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx společný xxxxxx x kalendářním roce xxxxxxxxx 200 tisíc xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx malý xxxxxxxxx xxxxxxx,
d) mladinu (§31) x xxxxx xxxx xxxx nakoupit x xxxxxx xxxxxxx xx 10 % xxxxx výstavu piva xx xxxxxxxxxx xxx.
§32
Xxxxxx xxxx
Xxxxxxxx xxxx xx množství xxxx, x něhož vznikla xxxxxx povinnost xxxxx §5, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.
§33
Sazby xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx a snížené xxxxx daně x xxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. x)] xx 1 xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, před xxxxxxxxxx xxxx stanoveny xxxxx:
______________________________________________________________________________________
Xxx Xxxxx xxxx x Kč/hl xx xxxxx celé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx Xxxxxxxx Snížené xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx
xx xxx 10&xxxx;000 xxx 50 000 xxx 100&xxxx;000 xxx 150&xxxx;000
10 000 xx 50 000 xx 100 000 xx 150&xxxx;000 do 200 000
xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx
______________________________________________________________________________________
2203, 2206 24,00 Kč 12,00 Xx 14,40 Xx 16,80 Kč 19,20 Xx 21,60 Xx
______________________________________________________________________________________
Ke xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) xx nepřihlíží.
(2) Xxxx vyráběné x xxxxxxx xxxxx §31a písm. x) xx xxxx zdaňováno xxxxxxxx xxxxxx daně.
(3) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx piva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx procenta xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.
§33a
(1) Xxxx nezávislý pivovar xxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výstavu.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zařazení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx konce měsíce, x xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vypočítá xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx předpokládaného xxxxxxx xx zahájení xxxxxxxx xx konce xxxx x xxxxx xxxxxx výroby x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx nezávislého xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x jeden xxxxxx nižší, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx roce xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, předloží xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 18) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx každé xxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xx xxxxxxxxxx daňovém přiznání xxxxx rozdíl mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skutečnému xxxxxxx, x xxxxxxx povinností xxxxxxxx xx řádném xxxxxxx přiznání za xxxxxx zdaňovací xxxxxx. Xxxxxxxx lze xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x §12 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání podaného xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 zákona č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXX X XXXX
§34
Xxxxxx
(1) Xxxxxxx daně z xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x osobami xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx 30) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 500 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxx xxxx x xxxx xxxx také xxxxxxx právnické x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. h) xxx 1 nezdaněné víno xxxxxx xx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx nedotčeno.
(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
§34a
Xxxxx xxxxxx povinnosti
(1) Xxxxxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. 2.
(2) Daňová xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx §37a, dnem xxxxxxxxxx xxxxx §37a x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1. ledna xxxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx došlo x xxxxxxxxxx, xx dne xxxxxxxxxx.
§35
Xxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx daně xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx obsahují xxxx xxx 1,2 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 22 % xxxxxxxxxx alkoholu, x xx:
a) xxxxxx xxxx, xx. výrobky xxxxxxxx alkoholovým xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx vinné, x xx xxx úplným xxxx částečným, xxxxx xxxxx xxx i xxxxxxxxx lihem až xx xxxx 22 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx dosycovaná XX2, xxxxx xxx xxxxxxxxx obsahu dosahují xxx xxxxxxx 20 °X xxxxxxx xxxxx xxx 0,1 XXx,
x) šumivá xxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx druhotným xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxx xxxxxxx 20 °X xxxxxxx xxxxxxx 0,3 MPa,
x) xxxxxxxx x desertní xxxxxxxx xxxx, tj. xxxxxxx vyrobené z xxx x přísadou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx destilátu, xxxxxxxx xxxxxx,
x) ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 80) s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu f),
x) xxxxx a xxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx šťáv (cidr) xxxx xxxxxxxxxx šťáv (xxxxx), xxx obohacení xxxxx.
§36
Základ xxxx
Xxxxxxxx daně xx množství xxxx, x něhož vznikla xxxxxx xxxxxxxxx podle §5, xxxxxxxxx v xxxxxxx.
§37
Xxxxx xxxx
Sazby xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:
_________________________________________________________________________________________
Xxx Xxxxx
xxxxxxxxx Xxxx xxxx
_________________________________________________________________________________________
2204 xxxx xxxxxxxxxx XX2 podle §35 xxxx. b) 16,40 Xx/xxxx
xxxxxx xxxx xxxxx §35 xxxx. x) 23,40 Xx/xxxx
xxxxxx xxxx xxxxx §35 xxxx. x) 0 Xx/xxxx
2205 xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx vína xxxxx §35 xxxx. x) 16,40 Kč/litr
2206 xxxxxxx výrobky xxxxx §35 xxxx. e) 0 Xx/xxxx
ostatní xxxxxxx podle §35 xxxx. x) xxxxxxxxxx XX2, xxxxx xxx xxxxxxxxx
obsahu a xxxxxxx 20 °X xxxxxxxx xxxxxxx větší xxx 0,1 XXx 16,40 Kč/litr
xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. x) xxxxxx 23,40 Kč/litr
xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) 16,40 Kč/litr
cidry x xxxxx xxxxx §35 xxxx. x), xxxxx xxx uzavřeném xxxxxx x teplotě 20 xX
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 0,3 XXx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 16,40 Xx/xxxx
cidry x xxxxx xxxxx §35 písm. x), xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a teplotě 20 xX
xxxxxxxxxx xxxxxxx větší xxx 0,3 XXx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx 7 % xxxxxx (xxxxxx) 2,40 Kč/litr
xxxxx x perry xxxxx §35 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 20 xX
nedosahují xxxxxxx xxxxx xxx 0,3 XXx, xxx xxxxxx alkoholu větším xxx 7 %
xxxxxxxxxx 16,40 Xx/xxxx
§37x
Xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx kalendářního xxxx vyskladní xxxx xxx 500 xxxxx xxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx vyskladnění 501. xxxxx xxxx v xxxxx kalendářním xxxx.
§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/1995 Xx. s účinností xx 1.1.1996
HLAVA X
XXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX
§38
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, lulkové, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.
§39
Základ xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxx procentní xxxx xxxx x xxxxxxxx, cigarillos, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, šňupavých x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, cigaret x tabákových xxxxxx x xxxxxxxxxxxx tabáku xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx cena xxx konečného xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x doutníků, xxxxxxxxxx, lulkových, dýmkových, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, cigaret a xxxxxxxxxx vložek x xxxxxxxxxxxx tabáku xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx množství xxxxxxx xxxxxxxxx x kusech, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(3) Základem daně xxx procentní xxxx xxxx x cigaret, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx prodávány xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx počtu kusů x xxxxxxxxxxx balení xx tuzemském trhu.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx část xxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou určené xxx vývoz x xxxxxxxx s tímto xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx trhu.
§40
Xxxxx xxxx
xx. XX xxxxxx x. 325/93 Xx. >>
(1) Xxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxxx:
Xxx Xxxx Xxxxx xxxx
sazeb- xxxxx xxxxxxxxx
xxxx
_____________________________________________________________________________________
2401 xxxxxxxx xxxxx 440 Kč/kg 5 %
2402 xxxxxxxx 0,36 Xx/xxx 22 %
doutníky, xxxxxxxxxx 0,36 Xx/xxx 5 %
2403 xxxxxxxxxx xxxxx nařezaný xxx xxxxxx cigaret 440 Xx/xx 5 %
xxxxxxxx odpad xxxxxxxx pro kouření 440 Xx/xx 5 %
xxxxxxxx xxxxxx x cigaretového xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 0,36 Xx/xxx 22 %
lulkové, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 440 Xx/xx 5 %
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 0,36 Xx/xxx 22 %
xxxxxxx xxxxxxxx výrobky x xx 440 Xx/xx 5 %.
(2) Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pevné částky xxxx xxxxxxxx počtem xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx započatých 90 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx jeden xxx.
(4) Minimální xxxxx xxxx jsou stanoveny xxxxx:
Xxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx
____________________________________________________________________________________
2401 tabákový xxxxx 440 Xx/xx
2402 cigarety provazcové x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do 70 xx xxxxxx 0,67 Xx/xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 70 xx 0,79 Xx/xxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx 0,79 Xx/xxx
2403 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx cigaret 440 Xx/xx
xxxxxxxx odpad xxxxxxxx xxx kouření 440 Kč/kg
tabákové xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx 0,79 Xx/xxx
xxxxxxx, dýmkové, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 440 Xx/xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kusech 0,79 Xx/xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx 440 Kč/kg.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, a xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
§40x
Odvod x xxxxxxxxx xxxx
(1) Daň xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x).
(2) Pokud xx vázáno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §40d xxxx. 7, xxxxx xx peněžní xxxxx, x kterého xx xxxxx účet xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, doutníků xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "ručitel"), daňovým xxxxxxxxx 37) x xxxxxxx, xx plátce xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxx odvést xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx úřad Kutná Xxxx (dále xxx "xxxx") xx xxxxxxx xxxxx pracovní xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ručitele x xxxxxxxxxxx, že xx stal xxxxxxx xxxxxxxxx a že xx povinen xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§40b
Xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx. IV xxxxxx č. 325/93 Xx. >>
(1) Xxxxx xxxxxx, u xxxxxxx nebylo vázáno xxxxxxxx tabákových nálepek xx xxxxxxxxxx záruky xxxxx §40d xxxx. 7, xxxxxxxx xxx xx lhůty stanovené x §40a xxxx. 1, xx povinen xxxxx dlužné částky xxxx zaplatit xxxxxx xx výši 0,1 % x dlužné xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přejde podle §40a odst. 2 xx xxxxxxxx, je xxxxxxx povinen zaplatit xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,1 % x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx den prodlení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx splatnosti xxxx xxxxx §40a xxxx. 1.
§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/1995 Xx. x účinností xx 1.1.1996
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.1.1994, x xxxxxxxx xxxx. 5 a 7, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1995, xx 1.1.1995 (xx xxxxxx č. 260/94 Xx.)
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
§40x
Xxxxxxx xxxxxxx, doutníků a xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x tuzemsku xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx tabákovou xxxxxxxx 36). Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx XXXX/XXX XXXX x v xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx bez xxxx xxxxxx jiných států, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx. 1)
(2) X xxxxxxxxxx, xxx xx prodávají cigarety, xxxxxxxx x cigarillos, xx xxxxx se xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx povinnost značení, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 1994 xxxxx xxx cigarety x xxxxxx balení xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxxxxxx xxxxxxxxx do tuzemska xxxxxxxx značeny namísto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x českém xxxxxx "XXXXXX XXX XXXXXX X ČR".
(4) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x cigarillos xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jednotkovém xxxxxx určeném pro xxxxxx spotřebu (xxxx xxx "krabička") x xxx xxxxxxxxxx přebal, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx xxx xxxxxxxxx spotřebitele xxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vytištěna na xxxxxxxx xxxxxxx 16) x u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx cena vytištěna xxxxxxxxx xx obalu xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spotřebitelské xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. U doutníků x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kromě ceny xxx xxxxxxxxx spotřebitele xx jednotkové xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxx za xxx.
(6) Xxxx ceny xxx xxxxxxxxx spotřebitele xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(7) Xx cigarety, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx značené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jako xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx naseknutím 36) se nepovažují xx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx 2) nesmějí xxx značeny xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§40x
Xxxxxxxxxxx, xxxxxx a distribuce xxxxxxxxxx nálepek
(1) Xxxxx tabákových xxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tabákových xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx prodej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, doutníků a xxxxxxxxxx zajišťuje xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přepravy, xxxxxxx x užití xxxxxxxxxx xxxxxxx u výrobce xxxx dovozce xxxxxxx, xxxxxxxx x cigarillos. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontrolu xxx xxxx finanční orgány xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxx xxxxxxxx xxxx pověření xxxxxxxxxx oprávněni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 38) Náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx kontrolu xxxxxxxx, uložení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výrobce xxxx xxxxxxx xxxx stát.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx cigaret, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxxxx u úřadu.
(3) Xxxxxxx tabákových xxxxxxx smí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx tabákových nálepek (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ověřený xxxx povolení k xxxxxx nebo dovozu xxxxxxx, doutníků a xxxxxxxxxx. 42) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrobených xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx unii xxxx Xxxxxx republikou a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. 43)
(5) Výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce. X případě změny xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 je xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx objednávce xxxxxx po xxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx cigaret, xxxxxxxx x cigarillos, xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x cigarillos xxxxxx xxxx odejmuly xxxxxxxx x výrobě xxxx dovozu xxxxxxx, xxxxxxxx x cigarillos x xx toto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
(7) Úřad je xxxxxxx xx doručení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cigaret, xxxxxxxx x cigarillos xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, doutníků x xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx v §40a xxxx. 1 včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dovozci xxxxxxx, doutníků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů po xxx xxxxxxxx objednávky. X případě, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(8) Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 7, xxxx tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx počátku x x xxx xxxxxxxx její xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx zrušit xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx ukončení xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Předčasné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxx xxx zpětnou xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx úřadu xxxxxxx předčasné ukončení xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději x xxx tohoto xxxxxxxx. Xxx předložení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se postupuje xxxxx xxxxxxxx 7.
(9) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cigaret, doutníků x xxxxxxxxxx, který
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 a 5,
x) nepředloží stejnopis xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 7, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
c) nemá xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx kterému xxxx xxxx povolení xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost podle §40a xxxx. 1 xxxx §40b xxxx. 1, xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40a xxxx. 2 xxxx §40b xxxx. 2,
x) neuhradil xxxxx cenu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 11, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx,
x) ceny cigaret, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uveřejněny v Xxxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, doutníků x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předat xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx, doutníků a xxxxxxxxxx předá xxxxxxxx xxxxxxx zahraničním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, doutníků x cigarillos xxxxx §40c xxxx. 1 x 4. Dovozce xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx je povinen xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx cenu tabákových xxxxxxx. Přepravu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, doutníků x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x výrobce xxxx xxxxxxx cigaret, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dovozce cigaret, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx vlastní xxxxxxx.
(12) Úřad xx xxxxxxx vydat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx do 14 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, pokud xxxxxx tabákových xxxxxxx x xxxxxx stanovených x xxxxxxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx. Písemné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cigaret, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odeslat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxx xxx vydání tabákových xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx prodlužuje x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 7. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx objednané xxxxxxxx xxxxxxx výrobci xxxx xxxxxxx cigaret, xxxxxxxx x cigarillos, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení odstavců 7 x 8 x xxxxxxxx 9 xxxx. x).
(13) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, doutníků x xxxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 12 x xxxxxxx v xxxx lhůtě jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, doutníků a xxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty. Xxxxx x xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x cigarillos, ztrácí xxxxxxxxxx platnost.
§40e
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx cigaret, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxx přijatých, xxxxxxx x vrácených xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx zápisy x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx tyto doklady xxxxxxxxx.
(2) Úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek x každého xxxxxxx xxxx dovozce cigaret, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx xx dále xxxxxxxx provádět namátkovou xxxxxxxx evidence tabákových xxxxxxx x namátkovou xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§40x
Xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vrátit xxxxx poškozené nebo xxxxxxxxxx tabákové nálepky. X xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx část xxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a musí xxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx jde o xxxxxxxx nálepky nabyté x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. U xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx všechny xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nálepky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxxxxx nálepky, xxxx xxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx poškozené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx byly nakoupeny xx jinou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx které xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx výrobci xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x cigarillos xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx poškozená nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, lze xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nejsou-li xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx části xxxxx x sobě. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zničí xx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x zničení xxxxxxxxx poškozených x xxxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxx protokol.
(2) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x změně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx se xxxxxx sazba xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxx cigaret, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxx nepoužité xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vzoru. Xx xxxxxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxx vzoru xx 15 xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxx nebo dovozcem xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedohodne xxxxx. Xxxx xxxxxxx tabákové xxxxxxx starého xxxxx xxxxx xx účasti xxxxxxxxxx pracovníka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx neprodleně xxxxxx úřadu nepoužité xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx nálepky poškozené xxxx znečištěné xxxxx xxxxxxxx 1, v xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx dovozce cigaret, xxxxxxxx x cigarillos. Xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, doutníků x cigarillos xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx vrácené tabákové xxxxxxx zaplacena.
(4) Xxxxxxx nebo dovozce xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxxxx xx krabičkách. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek nalepených xx xxxxxxxxxx, které xx xxx náklady xxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxx, doutníků x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxx xxxxxxx dozorem lze xxxxxxx pouze na xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx dovozci xxxxxx nárok na xxxxxxx daně do xxxx xxxx odvedené xxxx zničení tabákových xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxx splněna xxxxxxxx xxxxx §40a.
(5) Výrobce nebo xxxxxxx cigaret, xxxxxxxx x cigarillos xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx od xxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x cigarillos ustanovení §40a x 40b. Xxxxxxxx u takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx již daň xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cigaret, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx výše xxxx odvedené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx.
(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx poškozené x více xxx 40 %, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zničené xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxxxx neposkytuje.
(7) Xxxxxxx-xx Ministerstvo financí xxxxx xxxxxx xxxx xxx konečného spotřebitele, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nálepky x xxxxxxxxx cenou xxxxxx xx cigarety, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepkách, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx u xxxxx xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx byla xxx xxxxxxxx xxx podle §40a, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx výše xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx tabákové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx úřad xx xxxxxx pověřeného pracovníka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§40g
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx cigaret, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §40d odst. 10 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §40d xxxx. 2, x xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §40d xxxx. 3, xxxxx xxxx pokutu xx xx xxxx 5000000 Xx, nejméně xxxx 200000 Xx.
(2) Xxxxxxx xxxx dovozci xxxxxxx, doutníků a xxxxxxxxxx, který poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §40e xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxx xx do xxxx 2000000 Kč, xxxxxxx xxxx 50000 Xx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §40f xxxx. 2 x 3, xxxxx úřad xxxxxx xx do xxxx 1000000 Xx, nejméně xxxx 25000 Xx.
(4) Pokuty xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx uložil. Příjmy x xxxxxx pokut xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Pokutu xxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx k jednání xxxxxxxxxxxxx právo na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx roky. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pěti xxx xxx dne, x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
§40x
Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, doutníků x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, prodeje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek,
x) xxxxxx přepravy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poškozených xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vstupu do xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx cigaret, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
i) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40f xxxx. 1 x 2.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§41
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Bude-li xxxxxxxxx řádný doklad x xxxxxxx zboží (xxxxxxx faktura), případně x vnitropodnikovém použití xxxxx xxxxx §4 xxxxxx č. 73/1952 Xx., x xxxx x xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 107/1990 Xx., xx 1. xxxxx 1993, xxxxx plátce tuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx x obratu za xxx 1992. Xxxxxx xx xxxx jednat x xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx vyhotoven xx xxxxx pro vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx z xxxxxx xx xxx 1992, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, která xxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 za xxxx xxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8, §12 xxxx. 1 xxxx. x) až x), §23, §29 xxxx. x) a x) x vybraných xxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxx daně xxxx
x) provést xxxxxxxx inventuru xxxxx x 31. xxxxxxxx 1992,
x) přiznat x xxxxxx spotřební xxx xxxxx §13 x 14 x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 musí xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x odvést xxxxx §13 a 14 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx období xx 1. xxxxx 1993.
(4) První xxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plátci xxxx, xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxx xxxx x obratu, xxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1992 xxxxxxxx částku 100000 Xx. Xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxx x uhlovodíkových xxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx x §14 xxxx. 4 x 7. X období xxxxxxxxx tohoto ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 9.
(5) X xxxxxxx xxxxxx x vad, xxxxx byly xxxxxxxxx x zákonné xxxxx x xxxxxxxxx výrobku xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 x xxxxxxx oprávněnost xxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 1993, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx §12 xxxx. 1 písm. x) xxxxx do xxxx xxxxxxxxx daně x obratu.
§42
Platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx začaly xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx uplatnění xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx předpisy, x když xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.
§42x
Ustanovení xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxx smluv xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x vrácení daně xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně.
§42x
Regulační xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx stavu
Po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx válečného xxxxx xxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx na xxxx trvání xxxxx xxxxxxxx xxxx válečného xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx válečného xxxxxxxx xxxxxxxx 75)
a) xxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx bezpečnostním xxxxxx, xxxxxxxxx záchranným xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx xxxxx vybraných výrobků xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§43
Účinnost xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 1993.
Uhde x. x.
Xxxxx v. x.
Čl. IV
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1994, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. X xxxx 34 až 37, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1994, x xxxxxxxxxx xx. I xxxx 38 §40b odst. 5 x 7, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. xxxxx 1995.
Čl. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 325/93 Xx. x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1994
Xx. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 1993 x 1994 xxxxx přesáhnout xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxx podle dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1994.
2. X roce 1995 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx (§33a xxxx. 1) xx 30. xxxxxx 1995.
3. X xxxx 1995 xx u malých xxxxxxxxxxx pivovarů považuje xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxx x roce 1994 (§33a xxxx. 1 a 2). X xxxx 1995 xx xxxxxxxxxx §33a xxxx. 3 xxxxxxxxx.
4. Xxx xxxx xxxxxxxxx pivovary xxxxx §2 písm. x) xxxxx xx 30. xxxxxx 1995 xxxxx xxxx xxxxxxx x §33 x položce "xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx".
5. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/1995 Xx.
6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §33a xxxx. 4.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx mohou xx 31. xxxxxx 1996 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daň xxxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1995.
2. Xxxxxxx xxxx dovozci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx dovézt nejpozději xx 31. xxxxxx 1996.
3. Při xxxxxxx podle bodu 2 xx xxx xxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx daně, daňové xxxxxxxx, zdaňovací xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995.
4. Xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx cigarety xxxxxxx tabákovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději dne 30. září 1996. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40c xxxx. 3. Xx uplynutí této xxxx xxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxx tabákovými xxxxxxxxx neobsahujícími xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx x xxxxxxx cigaret xxxx xxxxxxx vrátit xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx nejpozději xx 15. xxxxx 1996. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx vrácené xxxxxxxx nálepky xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 0,8 % tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 12,50 Xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve výši 30 Xx xx xxxxxx chybějící xxxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx republikou se xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nálepky, xxxxx xxxxx potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40d xxxx. 10 přešly xx zahraniční x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxx na 12,50 Xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. IV
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. X bodů 16, 36, 37, 38, 40 a 43, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. srpna 1995.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/95 Xx. x xxxxxxxxx 1. xxxxx 1996.
Xx. VI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. XXX
1. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §12 xxxx. 10 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 148/1995 Xx., do xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
2. Nárok xx vrácení xxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. III xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x čl. III bodu 12 x za xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 95/1996 Xx. x xxxxxxxxx od 26.4.1996
Xx. XXX
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x prodeji xxxxxxxxx výrobků xx xxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx považují xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Xx. X
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 129/1999 Xx. x účinností od 1.7.1999
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx výrobků xx xxxx bez xxxx xxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxx DUTY/TAX FREE xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx do 31. prosince 2003 xxxxxx; uplynutím tohoto xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Do 31. xxxxxxxx 2003 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx vybraných xxxxxxx xx ceny xxx xxxx x prodejnách XXXX/XXX XXXX xxxxxxxxxx xx celních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přechodů xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx dosavadními právními xxxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez vyznačení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2001 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2001.
2. Fyzické xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx a cigarillos xxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxx 2002, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2002. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx budou xxxxxxx cigarety xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepkami xxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx spotřebitele x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx označení ceny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nálepky xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx 2001. Xxxx výrobci xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, která xxxx xx vrácené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 141/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2001

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 587/92 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
199/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.8.93
325/93 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 587/92 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 199/93 Xx., x zákon XXX x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 337/92 Sb. x xxxxxx ČNR č. 35/93 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.94, x xxxxxxxx §40 x účinností od 1.7.94 x §40b xxxx. 5 x 7 x xxxxxxxxx xx 1.1.95
136/94 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paliv x maziv x x opatřeních s xxx souvisejících, o xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x změně xxxxxx XXX č. 588/92 Xx., o dani x přidané xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.94
260/94 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 587/92 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.95, x xxxxxxxx xxxxx daně xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.95
148/95 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.96, x xxxxxxxx §12 xxxx. 1 písm. b), §18 odst. 2, §19 odst. 1 x 3, §20 xxxx. b) x §22 xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.95
265/95 Xx., nález Xxxxxxxxx soudu ČR
x účinností xx 1.1.96
25/96 Xx., xxxx znění xxxxxx x. 587/92 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 8/96 Xx.
95/96 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 136/94 Xx., x barvení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx zákona XXX x. 588/92 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 587/92 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 26.4.96
61/97 Xx., x xxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx ČNR x. 587/92 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxx)
x účinností xx 1.7.97
303/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 587/92 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x mění zákon x. 303/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx monopolu a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.1.98
198/98 Xx., xxxx xxxxx zákona x. 587/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 65/98 Sb.
129/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 587/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 588/92 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 61/97 Xx., x xxxx
x účinností xx 1.7.99
22/2000 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.4.2000
241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
141/2001 Xx., kterým se xxxx zákon č. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2001, s xxxxxxxx ustanovení §2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 39, 40, 40x, 40x, 40x, 40x, 40f, 40x, 40x a xx. XX, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.8.2001
262/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 587/92 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 588/92 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 17/2000 Xx. x zákon x. 22/2000 Sb.
s xxxxxxxxx xx 1.8.2001
493/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 16/93 Xx., x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx od 1.1.2002
255/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 587/92 Xx., o spotřebních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.6.2002
354/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2004
x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 29/94 Xx. a x. 50/98 Sb.
Xxxxxx předpis č. 587/92 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Např.:
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 157/1964 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
Vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 32/1969 Sb., x Vídeňské xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
Vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 40/1987 Sb., x Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx.
2) §214 x xxxx. zákona XXX x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx.
3) §55, 191 a 237 xxxxxx XXX x. 13/1993 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §80 xx 84 xxxxxxxx x. 93/1993 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
5) §234 x xxxx. zákona XXX x. 13/1993 Xx.
6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 69/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zemí xx xxxxxxxxx xxx.
7) Xxxxxx xxxxxxxx č. 59/1948 Xx., kterou xx xxxxx x prozatímní xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx dne 30. října 1947, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Zákon č. 30/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx x. 84/1987 Xx.).
9) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 86/1992 Xx.).
10) §12 xxxxxx č. 61/1997 Xx.
11) §105 xxxxxx XXX x. 13/1993 Xx.
12) §104 x 105 zákona x. 13/1993 Sb.
13) §33 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Xx., o správě xxxx x xxxxxxxx.
14) §40 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx.
15) Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 92/1993 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxxx.
16) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 11/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxx. xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 157/1964 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 21/1968 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 32/1969 Sb., x Vídeňské úmluvě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 40/1987 Sb., o Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 52/1956 Sb., x přístupu Československé xxxxxxxxx x Úmluvě x výsadách x xxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, xxxxx č. 125/1992 Sb., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Evropě a x výsadách a xxxxxxxxx tohoto sekretariátu x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx o bezpečnosti x xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
18) §41 xxxxxx ČNR x. 337/1992 Xx.
19) §270 xxxxxx XXX č. 13/1993 Xx.
20) §64 xxxxxx XXX č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §197 x násl. xxxxxx XXX x. 13/1993 Xx.
23) §128 x xxxx. xxxxx XXX x. 13/1993 Xx.
24) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx XXX č. 13/1993 Sb.
25) §4 xxxxxx x. 97/1993 Xx., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx.
26) §63 xxxx. 2 zákona XXX č. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1997 Sb.
28) §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 61/1997 Sb.
29) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 61/1997 Sb.
30) §115 xxxxxx x. 40/1964 Xx.
31) §3 xxxxxx č. 61/1997 Xx.
32) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 61/1997 Xx.
33) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1997 Xx.
34) §9 xxxxxx č. 61/1997 Xx.
35) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství a xxxxxx České socialistické xxxxxxxxx č. 76/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
36) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx financí č. 11/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
37) §57 xxxxxx XXX č. 337/1992 Xx.
38) §15 x 16 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §2 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
40) §6 xxxx. 3 zákona x. 513/1991 Xx.
41) §14 xxxxxx č. 527/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 560/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dovozu x xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 237/1993 Sb., x sjednání Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx Xxxxxx republikou a Xxxxxxxxxx republikou.
44) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x konkurzu x vyrovnání, ve xxxxx xxxxxx č. 122/1993 Xx.
45) §163 x xxxx. xxxxx XXX x. 13/1993 Xx.
46) §1 x 2 xxxxxx XXX x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx.
47) §3 x násl. zákona XXX x. 13/1993 Xx.
48) §516 xx 526 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník.
§747 xx 753 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
49) §527 xx 535 xxxxxx x. 513/1991 Sb.
50) §601 xx 609 zákona x. 513/1991 Xx.
51) §610 xx 629 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
§765773 xxxxxx x. 40/1964 Xx.
52) §115, §116, §117 xxxxxx x. 40/1964 Xx.
53) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 61/1997 Xx., x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxx).
54) §2 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
55) §577 xx 590 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
56) §238 xx 253 xxxxxx XXX č. 13/1993 Xx.
57) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx.
58) §35 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §33 xxxx. 7 zákona XXX č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) §238 xx 252 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 113/1997 Sb.
61) Xxxxxxxx xxxxx x. 318/1999 Xx., kterým xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx).
62) §6 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
63) §476 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
64) §59 x 223 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 600/1991 Sb. a xxxxxx x. 142/1997 Xx.
65) §16 xxxx. x) x x) xxxxxxxx č. 335/1997 Xx., kterou xx provádí §18 xxxx. x), x), x), x), x) x k) xxxxxx x. 110/1997 Sb., x potravinách a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro nealkoholické xxxxxx x koncentráty x xxxxxxxx nealkoholických xxxxxx, xxxxxx vína, xxxxxxx vína a xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje, xxxxxx xxxx x xxxxxx.
66) §2 xxxxxx č. 136/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a o xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 95/1996 Xx. (xxxxx xxxxx x. 214/1996 Xx. ).
67) Xxxxx č. 310/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
68) §2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 289/1995 Xx., o xxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).
69) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru xxxxxxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 289/1996 Xx.
70) Xxxxxxxxx občanský zákoník, §8 xxxx. 10 x 11 xxxxxx x. 284/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/1993 Xx. a xxxxxx x. 217/1997 Sb., §22 odst. 3 xxxxxx č. 229/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, §19 xxxxxx x. 111/1998 Xx., o vysokých xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx).
71) §12a xx 12e xxxxxx x. 105/1990 Xx., xx znění xxxxxx x. 219/1991 Xx.
72) §27, 28 x 28a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 142/1996 Xx.
73) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
74) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
75) §31 x 32 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla).
76) §5 xxxxxx č. 526/1990 Xx., o xxxxxx.
77) §164 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx znění xxxxxx č. 113/1997 Xx.
78) §8 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 370/2000 Xx.
79) §8 xxxx. 2 x §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 513/1991 Xx., ve znění xxxxxx x. 370/2000 Xx.
80) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 335/1997 Xx., xxxxxx se xxxxxxx §18 xxxx. x), x), h), x), j) a x) xxxxxx č. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x koncentráty x xxxxxxxx nealkoholických xxxxxx, xxxxxx vína, xxxxxxx xxxx x medovinu, xxxx, xxxxxxxx líh, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje, xxxxxx xxxx a xxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 45/2000 Sb.
81) §10 x xxxx. zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.