Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.01.2005.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.09.2004 do 15.01.2005.


Zákon o správních poplatcích

368/92 Sb.

Předmět úpravy §1
Předmět poplatků §2
Poplatník §3
Sazby poplatků §4
Základ procentního poplatku §5
Vyměření, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení §6
Placení poplatku §7
Vrácení poplatku §8
Osvobození od poplatku §9 §9a
Řízení §10
Součinnost územních finančních orgánů se správními orgány §10a
Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení §11 §12 §13 §14
PŘÍLOHA: Sazebník správních poplatků
č. 85/1994 Sb. - Čl. VII
č. 273/1994 Sb. - Čl. II
č. 36/1995 Sb. - Čl. III
č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII
č. 305/1997 Sb. - Čl. II
č. 167/1999 Sb. - Čl. V
č. 363/1999 Sb. - §48
č. 149/2002 Sb. - Čl. III
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 39/2004 Sb. - Čl. VI
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxxx správní xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx orgány státní xxxxxx Xxxxx republiky x územní samosprávné xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x správě xxxx x poplatků. 6)
§2
Xxxxxxx xxxxxxxx
Předmětem poplatků xxxx úkony xxxxxxx x xxxxxxxx správních xxxxxx (xxxx jen "xxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxxx x sazebníku xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "sazebník"). Xxxxxxxx xx xxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx.
§3
Poplatník
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx úkon proveden.
(2) Xxxxxxx-xx více xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zaplatí jej xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
§4
Xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pevnou xxxxxxx xxxx procentem xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "procentní xxxxxxxx"). Jednotlivé sazby xxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx procentního xxxxxxxx xx xxxx předmětu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 2)
(2) Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxx-xx xxxx zřejmě xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx náklady poplatníka.
(3) Základ procentního xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx desítky Xx nahoru. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx Xx xxxxxx.
§6
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx poplatku a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pevnou xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx stanoveno xxxxx x poznámkách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx poplatník xxxxxxxx x této xxxx, xxxxx ho xxxxxxx orgán, aby xxx xxxxxx do 15 xxx ode xxx, který následuje xx doručení xxxxx. Xxxxxxxx xx poučí, xx xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx řízení xx zastaví. Xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ve lhůtě 15 dnů xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx doručení xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx splatné do 15 xxx xx xxxxxxxx výměru.
(3) Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx položkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zaplatí-li poplatník xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx v řízení xxx, jako xx xxx poplatek zaplacen xxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx.
(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy xxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výměru x xxxxxxxxx poplatku xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx x českého zastupitelského xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx má xxxxx xxxx x sebe, xxxx vybrat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx vyměřují x xxxxxxxx poplatky v xxxxx měně a xxxxxxxxxx platí poplatky x této xxxx x výjimkami xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vybírají xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx základ poplatku. Xxxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, v xxxx mají xxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx měnu xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x v xxxx xxxxxx xxxxx, je-li Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx její xxxxxx xxxx devizového xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx vždy placení xxxxxxxx x xxxxx xxxx.
(3) Přepočet xxxxx měny xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeného Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dni xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxx přepočet xxx, xxxxxxx směnný xxxx devizového xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxx USD k xxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx úřad sídlo, x xxxxxxx dni xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx vyměřován xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a vybírají xxxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového xxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxx xxxxxxxxxxx týdne, xx xxxx následující xxxxxxxxxx týden. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x cizí xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx měně.
(6) Xxxxxxxx přepočítané xx xxxx xxxx xx zaokrouhlují xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 0,50 Xx x nahoru xxx xxxxxxxx od 0,50 Xx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx vyměřované x xxxxxxxx správními xxxxxx, x xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, českých xxxxxxxxxxxxxxx úřadů a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx nepřevyšuje 5000 Xx. U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx platí xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx placení xxxxxxxx x územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx účet xxxxxxxx rozpočtu zřizuje x České xxxxxxx xxxxx pro příslušný xxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx.
§8
Xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jej vrátí:
x) v xxxx xxxx, xxxxxxx-xx vůbec x xxxxxxxxx xxxxx xxx viny poplatníka xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, aniž xxx x tomu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx;
x) x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx více, xxx xxx povinen xxxx x kterou byl xxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Neprovede-li správní xxxxx úkon xxxxx xxxxxxxxxx nebo správní xxxxx xxxxxxx řízení xxxxx neuzná xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §6, xxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx 50 % xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx poplatek vyměřil x vybral. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx zvláštního xxxx xxxxx §7 xxxx. 7 vrací xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, vykonává rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx známkou finanční xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu.
(4) Správní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx 50 Xx.
(5) Vrácení xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxx stanoveno xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, návrhu, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx (§6 odst. 1).
§9
Osvobození xx xxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x) státní xxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx diplomatičtí xxxxxxxx, konzulové z xxxxxxxx x další xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizích států, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 3) výsady x xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx x úkony xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
c) územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x úkony, xxxxxxxx xx výkonu státní xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxx osvobozeny xxxxx
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, x xxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxx zvýšení cen xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x nemocenském xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x ve xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx občany,
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx), xxxxx, popřípadě rodného xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí z xxxxxx moci,
x) xxx účely dědického xxxxxx prováděného xxxxxxx - soudním komisařem x pro xxxxx xxxxxxxx činnosti prováděné xxxxxxx exekutorem,
d) x xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ujednání, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 4)
(3) Xx xxxxxxxx úkonu, xxxxx xx osvobozen xx správního xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx, k němuž xxx xxxx proveden.
(4) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxxx.
(5) X rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx upustí xx xxxx xxxxxxx.
(6) Xx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx nároku na xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)
§9x
(1) X xxxxxxxx vybraného xxxxx položky 20 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx správní xxxxx (xxxx xxxx) xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx hrací přístroj xxxxxxxx x provozování xxxxxx
5000 Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na tři xxxxxx,
8000 Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na šest xxxxxx,
15000 Xx xxx xxxxxxxx vydaném xx kalendářní rok.
(2) Xxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se konkrétního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vylepí xx xxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Kopii xxxxxxxx se spodními xxxx kolkových xxxxxx xxxxx xx 30 xxx následujících xx xxxxxx povolení xxxxxx xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxx.
§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 305/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
§10
Xxxxxx
Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6) pokud xxxx tímto zákonem xxxxxxxxx xxxxx.
§10x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx orgány
(1) Příslušné územní xxxxxxxx xxxxxx kontrolují 7) x xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxx xxxx vybírány, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx a ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx sídlem xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx územní finanční xxxxx nesprávný xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx 8) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx promlčeno, 9) xxxxx územní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poplatníka xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx bylo xxxxxxxx x podnětu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vybírají xxxxx dosavadních předpisů, x xxxx xx xxxxxx splatnými xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
(2) Po xxxxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxx nebo válečného xxxxx xxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx stavu xxxxxxxx xxxx válečného xxxxx svým xxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nouzového xxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx 25)
a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x sazeb xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx záchranné xxxxx x xxxxxxxxx službu.
§13
Zrušují xx:
1. X xxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx zákon č. 105/1951 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 138/1960 Xx.
2. X xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstva financí Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx financí Slovenské xxxxxxxxx č. 570/1990 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 10. května 1991 o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx úlev x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx 47/1991 Xx.).
§14
Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 1993.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Příloha k xxxxxx x. 368/1992 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx poznámka:
Xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx zdravotně postižené - xxxxxxxx xxxxxxx XXX nebo XXX-X xx xxxxxxx x položek 16, 25, 26, položky 27 xxxx. b), položky 28 x položky 34 xxxx. x).
XXXXXXXX K XXXXXXXXX

Předmět

Xxxxxxx
XXXX X

Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

1

Nahlédnutí xx matrik, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx

2

Xxxxx, ověření, xxxxxxxxx, potvrzení,

3 4 5 6

xxxxxx občanství

7 8 8a 9

Xxxxx xxxxx


Xxxxxxxxxx


Xxxxxxx xxxxxx


Xxxxxxxx lístek


Xxxxxxxx doklady, občanské xxxxxxx


Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx


Xxxxxxx x hrací xxxxxxxxx


Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

ČÁST II

Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, zvláštní užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx

ČÁST XX

Xxxxxxxx xxxxxxx


Xxxxxxxxxxxx


Xxxxxx xxxxx zákonů x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek


Dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy, xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx


Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

ČÁST X

Xxxxxxxxxxx povolení, osvědčení, xxxxxxx chmele, šlechtitelská xxxxxxxxx, ochrana x xxxxxxxxxx odrůd xxxxxxx x plenem xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx

ČÁST XX

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx


Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx


Rádiové xxxxxxx

ČÁST XXX

Xxxxxxxx doklady, pobyt xxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx knížky


Xxxxxxx xxxxxxxxxxx


Xxxxxxxxxxx x xxxxxx


Xxxxx xxxxxx

ČÁST XXXX 23)

Xxxxxx před Xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví

XXXX XX

Xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, xxxxxxxx výroby a xxxxxxxxxx léčiv

ČÁST X 22)
XXXX XX

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

ČÁST XXX

Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxxxxxxx zemědělství

XXXX XXX

Xxxxxx podle zákona x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

XXXX XV

Xxxxxx o zařazení xx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx

XXXX XXX

Xxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxxx podle zákona x Xxxxxxxxxx

Příloha x xxxxxx x. 368/1992 Xx.
Sazebník xxxxxxxxx xxxxxxxx
Položka 1
Podání xxxxxxx (xxxxxx) x správce xxxx: 11)

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xx 100,-

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx hlášení

Xx 100,-

x) x prominutí xxxx xxxx příslušenství xxxx

Xx 200,-

x) x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx

Xx 200,-

x) x povolení xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xx xxx) nebo xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xx 100,-

f) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx 200,-

g) x povolení jiné xxxxx xx xxxx xxxx xxx

Kč 200,-

x) xx xxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx

Kč 200,-

x) x xxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx nedoplatku

Xx 200,-

x) xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvobozených xx xxxx, xx vydání xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x přijímání xxxxxxxxx xxxxxxx 27)

Xx 1&xxxx;000,-

x) o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx zajištění xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 28)

Xx 200,-

x) x vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za ceny xxx xxxx 29)

Xx 2 000,-

m) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxxxx xx ceny bez xxxx 29)

Xx 200,-
Xxxxxxxx:
Správní xxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxx x), x), g) x x), xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx trojnásobek stanovené xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx trojnásobek.
Xxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx položky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §1 odst. 3 xxxxxx ČNR x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 255/1994 Sb., x xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx podle xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 1 zákona XXX x. 337/1992 Xx., o správě xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Jinou xxxxx xx xxxx xxxx cle podle xxxxxxx x) této xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx snížení xxxx., k xxxx xx zmocněn správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
3. Správní xxxxx vrátí poplatek xxxxx xxxxxxx d) xxxx xxxxxxx v xxxx výši, je-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx poplatky xxxxx xxxx xxxxxxx xx každou xxx, xxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx jednu xxxxxx xxxx poplatníků. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxx x xxxxxxx, kdy xxx x daň xx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitosti).
5. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx sazeb poplatků xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxx podle xxxxxxx x) této xxxxxxx xx xxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §289 xxxxxx XXX x. 13/1993 Xx., celní xxxxx, xx xxxxx zákona x. 113/1997 Xx., xxx-xx x zboží, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx 2

x) Xx nahlédnutí xx xxxxxxx

Xx 20,- za xxxxx xxxxxx xxxxxxx

b) Xx nahlédnutí xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku

Kč 20,-

c) Xx xxxxxxxxxx xx opisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx

Xx 20,-

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx 50,-
Osvobození:
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx jsou osvobozeny xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 31.12.1949.
Xxxxxxxx:
Za nahlédnutí xx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx jehož xxxxxx xx xxxxxxx.
Položka 3

Vydání xxxxxxxxxx, xxxxx, fotokopie, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx úschově), xxxxxxxxx, xxxx, záznamů, evidencí xxxx xxxxxx

Kč 50,- xx každou x započatou stránku
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 31.12.1949.
Xxxxxxxx:
Xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx poplatek xxxxx xxxx xxxxxxx o 70 %.
Xxx-xx x xxxxx zpřístupňovaných xxxxxxxxx, vydané podle §10c odst. 1 xxxxxx č. 140/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 107/2002 Xx., xxxxx xxxxxxxx x 90 %.
Poznámky:
1. První vydání xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx úmrtního xxxxxxxxx xxxxxxxx. Poplatku xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, fotokopie xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxx (§23 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vydaná xxxxxxx xxxxxxx A4 x xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxx xx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zastupitelského xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx položky 153 xxxx. x) sazebníku.
Xxxxxxx 4
Ověření stejnopisu, xxxxx, xxxxxxxxx, výpisu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx

a) v xxxxxx jazyce

Xx 20,-

b) v xxxxx xxxxxx

Xx 50,-
Osvobození:
Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx osvobozeno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákona č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 101/1964 Xx.
Xxxxxxxx:
1. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx x xxxxxx trvalého xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxx český jazyk.
2. Za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxx xxxxx x cizím xxxxxx.
3. Poplatku xxxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx spisového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§23 zákona XXX x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Položka 5

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx otisku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx

Kč 30,-

x) Ověření (xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

Xx 100,-
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx je osvobozeno xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx zákona č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničí x x některých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 101/1964 Xx.
Xxxxxxxx:
Xxxxx písmene x) této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx listiny (xxxxxxxx) xx účelem xxxxxx použití v xxxxxxxxx.
Xxxxxxx 6

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xx 2000,-
Položka 7

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx 5000,-
Zmocnění:
Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx na částku 500 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Položka 8

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Kč 100,-

b) Xxxxxx xxxxxxxxx x domovské xxxxxxxxxxxx xxxx národnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 100,-
Xxxxxxx 8x

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx postižené xxxxxx

Xx 30,-

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimořádných výhod xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx

Xx 50,-
Xxxxxxx 8a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 360/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2000
Položka 9

Vydání potvrzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxx xxxx xxxxxx písemného xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx držiteli

Xx 20,-
Osvobození:
Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu xxxx xx osvobozen Český xxxxxxx kříž x xxxxxx, xxxxxxxx údaj x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Poznámky:
1. Xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx potvrzení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, popř. x xxxxxx xxxxxxx.
2. Výměna nebo xxxxx xxxxxxxxxx dat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx této xxxxxxx.
Xxxxxxx 10
Xxxxxxxx xxxxx

x) příjmení hanlivého, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zkomoleného, xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 100,-

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx případech

Xx 1000,-
Osvobození:
1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky je xxxxxxxxxx xxxxx příjmení, x xxx dochází xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx manžela, xx přijímá xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx tato skutečnost xxxxxxxx xx jednoho xxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx x rozvodu.
2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx (neúplných) xxxxxx x xxxxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky je xxxxxxxxxx xxxxx jména x xxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
1. Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx téhož xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxx xxxxx poplatek.
3. Xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxx správní orgán xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příjmení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dohodnuté xxx xxxxxx vlastní xxxx, pokud opatrovníky xxxx pěstouny jsou xxxxxxxxx xxxx sourozenci xxxxxx nezletilých xxxx.
Xxxxxxx 11

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx x jiným než xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x českým xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x jiným xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx českými xxxxxxxx xxxxxx xxx trvalého xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky

Xx 2000,-

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x českým státním xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, českým xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx pobytem na xxxxx České republiky, xxxxxx xxxxxxx občanem x xxxxxxx bydlištěm xx xxxxx České xxxxxxxxx x cizincem x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx cizincem x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x cizincem x xxxxx xxx trvalým xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

Xx 1000,-

x) Povolení xxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xx 1000,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxx této položky xxxxxx správní xxxxx xxx xx xxxxxxx xx snoubenců.
2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx správní xxxxx, před xxxxxx xx manželství uzavíráno.
Položka 12

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx

Xx 500,-
Položka 13

x) Vydání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

- xx xxxxx den

Xx 30,-

- xx xxx xxx

Xx 50,-

- xx 30 xxx

Xx 70,-

- xx 6 měsíců

Xx 100,-

- xx 12 xxxxxx

Xx 150,-

b) Xxxxxx loveckého xxxxxx

xx dobu xxxxxxxxx

Xx 1000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx podle této xxxxxxx x 50 %, xxxxxx-xx lovecký xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx studijních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx hospodářům x xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx stráž. Xxxxx xx snížení poplatku xxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx potvrzením xxxxx o studiu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
Xxxxxxx 14

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx

- xx xxxxx xxxx xxx xxx

Xx 15,-

- xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx 30,-

- ročního

Xx 50,-

- tříletého

Xx 100,-

- xxxxxxx xx 15 xxx

Xx 20,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x 50 %, vydává-li xxxxxxxx lístek žákům (xxxxxxxxx) českých xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x výukou xxxxxxxxx, xxxxxxxx pracovníkům xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx rybářství x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx stráž. Nárok xx xxxxxxx poplatku xxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx potvrzením xxxxx x studiu xxxx potvrzením x xxxxxx funkce anebo xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
Xxxxxxx 15

x) Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.) xxxxxxxx za doklad (xxxxxx, osvědčení apod.) xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, neupotřebitelný xxxx xx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx apod.) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx opravy

Xx 100,-

x) Xxxxxx občanského xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx zájmu

Xx 100,-

x) Za xxxxx xxxx doplnění xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 14) x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 25,-
Zmocnění:
Xxxxxxx xxxxx sníží xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx 25 Xx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu xxxx sociální xxxxxx xxxxxxxxxx.
Poznámky:
1. Xxxxx xxxx položky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak.
2. Xxxxxxxxxxxxxxxx dokladem (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.) je xxxx. doklad, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, osvědčením xxxx.) xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx.
Xxxxxxx 16

1. Vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx

a) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxx xxxx

Xx 300,-

x) ke xxxxxx xxxxxxxx xxxx x více než xxxxx xxxx

Xx 1000,-

x) xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx chata, xxxxxxxxx domek, xxxxxxxxxxxx xxxxx)
- xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx plocha 25 x2
- přesahuje-li xxxxxxxxx xxxxxx 25 x2

Xx 200,-
Xx 500,-

x) ke stavbě xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (nástavby, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx stáními

Xx 300,-

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx úpravy), xx xxxxxx plnící doplňkovou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx uvedené pod xxxxxxx x) až x), ke stavbě xxxxxx anebo xx xxxxxx přípojek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx síť x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x)

Xx 300,-

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Kč 300,- x 150,- Xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx Xx 2500,-

- x jejich xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx), ke xxxxxx xxxxxx doplňkovou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx

Kč 500,-

x) ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
- x xxxxxx xxxxxx (nástavby, přístavby) x xx stavbám xxxx xxxxxxxxxx

Xx 3000,-
Xx 2500,-

x) xx stavebním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stavbě xxxxxxxx k nebytovým xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xx xxxxxxxxxx

Kč 1000,-

x) ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx staveniště

Xx 300,-

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x změnu stavebníka, xxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx osoby odpovědného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx 300,-
Xxxxxxxxxx
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx průkazu ZTP xxxx ZTP-P, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx trvalý xxxxx.
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx každého xxxxxxxx xxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx povolením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedených xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxx nebytových xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx příslušným x xxxxx podle xxxx položky xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx smyslu §120 x 121 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 písm. a) xx d) x x) xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za stavbu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
6. Za xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této položky. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxx.
7. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.
Xxxxxxx 17

Vydání územního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

Xx 1000,-
Xxxxxxxx:
1. Poplatek se xxxxxxxx, xx-xx sloučeno xxxxxx řízení se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se jedno xxxxxxxxxx.
2. Podle xxxx xxxxxxx xx xxxxxx poplatek x xx vydávané xxxxxx xxxxxxxxxx o umístění xxxxxxxxxxxx, reklamního nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [§39 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 262/1992 Xx.]. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 286/1995 Xx.
Xxxxxxx 18

x) Vydání xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx 500,-

x) Xxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx

Xx 100,-
Xxxxxxx 19
Místní xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx koná x xxxxxxx účastníků řízení

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx 100,-

x) za každou xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dnech

Xx 150,-

c) xx xxxxxx započatou hodinu xx dnech xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx pracovního klidu

Xx 300,-
Xxxxxxxxxx:
Xx poplatku xx xxxxxxxxxx místní xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x místní xxxxxxx xxxxx xxxxxx ČNR č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx šetření xxxxx xxxxxx ČNR č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 89/1996 Xx., xxxxxx xxxxxxx prováděné za xxxxxx xxxxxxxx stížností xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 150/1958 X. x., x vyřizování xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx pracujících, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx šetření xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx položek 16, 18, 20 xxxx 58 x xx xxxxxx šetření xxx kolaudaci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán.
2. Xx místní xxxxxxx xxx kolaudaci správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xx xxxxxx xxxxxxx x podnětu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx položky xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx účastníka xxxxxx.
4. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx šetření při xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx sloučena.
5. Xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Položka 20

x) Povolení xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

10 %, xxxxxxx Xx 200,- xxxxxxx Xx 10 mil.

x) Povolení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx každý xxx

10 %, xxxxxxx Xx 1500,- xxxxxxx Xx 10 xxx.

x) Xxxxxxxx x provozování výherních xxxxxxx přístrojů xx xxxxx přístroj

- xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
- xxxxxxx xx šest xxxxxx x kalendářním xxxx
- nejdéle xx xxxxxxxxxx xxx

Xx 10&xxxx;000,-
Xx 16&xxxx;000,-
Xx 30 000,-

x) Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxxxxx xxxx.) za xxxxx xxx 10 %,

xxxxxxx Xx 1500,-

x) Xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Kč 1000,-

f) Xx xxxxxx povolení xxx xxxxxx výherního hracího xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx živelní xxxxxxxx

Xx 2000,-

x) zrušeno právním xxxxxxxxx x. 63/1999 Xx.

Poznámky:
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky (xxxxxxx xxxxxxx nebo okamžité xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx mezi úhrnnou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhrami. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tomboly xx úhrnná xxxx xxxxxxxx losů.
2. Xxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxx x) a x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Poplatek podle xxxxxx x) x x) této xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxxx 15) xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx.
4. Zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 63/1999 Xx.
Xxxxxxx 21

a) Vydání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

Xx 150,-

x) Xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x)

Xx 20,-
Xxxxxxx 22

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné činnosti xxxxx xxxxxxx úředního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 16)

Xx 200,-

b) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx památek nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx výtvarných xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ("xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx")

Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x)

Xx 50,-

x) Udělení xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 1 000,-

e) Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 500,-

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx nebezpečnými xxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Kč 50 000,-

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladu

Kč 10&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxx cizinců

Xx 2&xxxx;000,-

x) Podání xxxxxxx cizince x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx 500,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx 250,-

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení ke xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx

Kč 10&xxxx;000,-

x) Xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xx 10&xxxx;000,-

x) Xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického povolání xx území Xxxxx xxxxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-

x) vydání rozhodnutí x akreditačním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-

x) xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu

Xx 500,-

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 500,-

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky

Xx 1&xxxx;000,-

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-
Xxxxxxxx:
1. Státní xxxxxxxxxx xx uděluje, xxxx xxxx xxxx xxxxx zákona č. 222/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích a x Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 219/1994 Xx. x x. 105/1995 Xx.
3. Xx-xx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx komoditní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů, xxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jmenuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx upraveno x §16 odst. 9 xxxxxx č. 307/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Povolení xxxxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx položky xx xxxxxxxx podle §14 xxxx. 8 zákona XXX x. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona ČNR x. 242/1992 Xx.
6. Pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2004 Xx.
8. Xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx se vybere xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx osobám, xxxxx získaly xxxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x farmaceuta, x xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní péče x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních).
9. Xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxx rozhodnutí v xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x farmaceuta, x podle xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).
10. Xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu xxxxx zákona č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).
11. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 zákona x. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).
12. Poplatek xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx se xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx republiky podle xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx zdravotnických povoláních).
13. Xxxxxxxx podle xxxxxxx u) xxxx xxxxxxx xx vybere xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx žadatele xxxxx §46 x 49 xxxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).
Xxxxxxx 23

x) Vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
- xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Kč 1000,-
Xx 10000,-

x) Za rozhodnutí x provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx průmyslovým xxxxxxxx, pokud xxx xxx vydán xxxxxxxxxxxx xxxx

Kč 9000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
- xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průmyslovým xxxxxxxx

Kč 2000,-
Xx 20000,-

d) Xx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx již byla xxxxxx koncesní listina

Xx 18000,-

x) Xx xxxxx živnostenského xxxxx xxxx koncesní xxxxxxx

Xx 500,-

x) Xx xxxxx xxxxxxxx údajů (jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx) podnikatele x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx listině xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx 100,-

g) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx 150,-

x) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx živnost

Xx 500,-

x) Vydání xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 17)

Xx 100,-
Xxxxxxxx:
1. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx splatný xxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx současně xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxx.
3. Správní orgán xxxxxxxx poplatek, provádí-li xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.
4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
Položka 24

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 1000,-

b) Xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 500,-

x) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x registraci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxx těch-to xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Kč 100,-

x) Za zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nestátního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 150,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxx, provádí-li současně xxxxx zpoplatňované podle xxxxxx x) x x) xxxx položky.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, provádí-li xxxxx zákonných xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx ze xxxxx podnětu.
Xxxxxxx 25
Zápis xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx opatřeno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xx 50 cm3

Xx 100,-

x) x motocyklu nad 50 xx3 včetně xxxxxxxxx s přívěsným xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxxxxx - xxxxx

Xx 200,-

x) u xxxxxx motorového xxxxxxx

Xx 300,-

x) x přípojného vozidla

Xx 100,-
Xxxxxxxxxx:
1. Xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx - držitelé průkazu XXX xxxx XXX-X.
2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nabytí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx bezpodílového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xx osvobozen xxxxx držitele xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx č. 92/1991 Sb., o podmínkách xxxxxxx majetku státu xx xxxx osoby, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx položky xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla x zápis xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx přípojnému xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla.
Xxxxxxx 26
Xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx typem vozidla, xxx-xx x

a) xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx

Xx 1000,-

b) xxxx xxxxxxxx vozidlo

Xx 2000,-

x) xxxxxxxx vozidlo

Xx 1000,-
Osvobození:
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 k položce 25 xxx platí xxxxxxx.
2. Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které bylo xx xxxxxxxx trvale xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx 25 % xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx motorového xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, a ve xxxx 10 %, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx-xxxxx.
Poznámka:
Xxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx motorového nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx 27

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Kč 1000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osvědčení xxx xxxxxxx xxxxxx motorových xxxxxxx

Xx 50,-

x) Xxxxx změny x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx učitele xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vozidlu

Xx 10,-

d) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Kč 100,-

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx poznávací xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

Xx 1000,-

x) Schválení xxxxx xxx tažení xxxxxxxxxx xxxxxxx

Kč 50,-
Xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxxx uvedené x xxxx 1 x položce 25 xxxxx xxxxxxx xxx písmeno x) xxxx položky.
Xxxxxxxx:
Xx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyučovat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vyučovat xxxxx předmět vybere xxxxxxx xxxxx poplatek xx xxxx 20 Xx.
Poznámka:
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx podle položky 25 xxxx 26, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky, xxxxxx-xx xxx poplatek xxxxx položky 25.
Položka 28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění skupin X, B nebo X včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 700,-
Xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 x položce 25 xxx xxxxx obdobně.
Xxxxxxx 29

a) Vydání xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 500,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 1000,-

x) Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 300,-

d) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Kč 200,-
Zmocnění:
1. Xxxxxxx xxxxx sníží xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx částku 50 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx zbraně sportovních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pětibojařů - xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
2. Správní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx, xx xxxxxx 300 Xx x xxxxxxxx xxxxx písmene d) xxxx položky na xxxxxx 20 Kč, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx 25 Xx, xxxxxx-xx průkazy x důsledku xxxxx xxxxxxxx, jména xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx poplatek xxxxx xxxxxxx x) nebo xxxxxxx d) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx 25 Kč, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx 30

a) Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Kč 1000,-

x) Xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 200,-

c) Xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx 10&xxxx;000,-

d) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ověřování
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx
2. dlouhé xxxxxxx zbraně xxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xx 60,-
Xx 100,-

e) Ověření xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. krátké xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx části
2. dlouhé xxxxxxx xxxxxx nebo její xxxxxx části

Xx 200,-
Xx 300,-

x) Xxxxxx certifikátu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Kč 10&xxxx;000,-

x) Xxxxxx certifikátu x xxxxxx zkoušce xxxxxxxxxxxxxxx předmětu

Xx 10&xxxx;000,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxxx zpoplatňované podle xxxxxx x) až x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 156/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
2. Xx xxxxxxxxxxx certifikátu, xx xxxxx xxxxxx xx vybírá xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xx xxxxxx poplatek x xxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) nebo x) xxxx položky xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx střelné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
4. Xx xxxxxxx činnosti (xxxxxx) předcházející xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx pyrotechnického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx střelné xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx předmětu, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx úplata xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx.
Položka 31
Vydání zbrojního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, trvalý xxxxx nebo xxxxxx

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx registraci

Xx 300,-

- xxxxxxxx

Xx 60,-
Osvobození:
1. Xx xxxxxxxx xxxxx této položky xxxx xxxxxxxxxx cizinci, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx republiky na xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx. Od xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx určené pro xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx zbrojní průvodní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx dovoz xxxx xxxxxx na xxxxxx získané jako xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx 32

1. Povolení k xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxx cizí xxxxxxx, xxxxx xxxx živností, xx xxxx nejvýše xxxx měsíců

Kč 200,-

2. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, která není xxxxxxxx, na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx 1000,-

3. Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xx 1000,-

4. Xxxxxxx

x) x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx linky


- pro xxxxx xxxxx

Xx 100,-

- xxx až xxxxx linek

Kč 500,-

- xxxxx xx padesát linek

Xx 2500,-

- xxxx xxxxx

Xx 5000,-

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linkové xxxxxx dopravy xxxxxxx xxx meziokresní xxxxx


- xxx xxxxx linku

Xx 200,-

- xxx xx xxxxx xxxxx

Xx 1000,-

- xxxxx xx xxxxxxx xxxxx

Xx 5000,-

- více xxxxx

Xx 10000,-

x) x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx


- xx xxxxx xxxxx

Xx 100,-

- xxx a xxxx xxxxx

Xx 500,-

x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxx xxxxxxxxxxx xxxxx


- xx xxxxx xxxxx

Kč 200,-

- xxx x xxxx xxxxx

Kč 1000,-

x) x xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné


- xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

Xx 15000,-

- pro xxxxxxxxxx provozovatele za xxxxxx xxxxx

Kč 1000,-

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxx


- pro xxxxxxxxxxxx provozovatele xx xxxxxx xxxxx

Xx 5000,-

- pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx

Kč 500,-

5. Xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx

x) k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xx 500,-

b) x provedení xxxx xx pěti xxxxxxx

Xx 1000,-

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Kč 10000,-

6. Povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

Xx 5000,-

7. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xx 5000,-

8. Náhradní xxxxxxxx xxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx

Kč 10000,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x přepravu xxxxxxxxxxxx výrobků xxxx x přepravu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Správní xxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx poplatku snížit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx poplatku xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby xx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vybrání xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o vstup xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hraničního pásma xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 38/1995 Xx.
Xxxxxxx 33
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, silnice nebo xxxxxx komunikace xxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx hmotnost přesahují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 102/1995 Sb.
X. Při vnitrostátní xxxxxxx:
1. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) přesahuje-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 200,-

x) x celkové xxxxxxxxx xx 60 t xxxxxx

Xx 600,-

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx nad 60 x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx 60 x (x platností povolení xxxxxxx xx tři xxxxxx xx xxxxxx xxxx povolení)

Xx 2000,-
2. Xxx xxxxx xxxxxx

a) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 1200,-

x) o xxxxxxx hmotnosti do 60 x xxxxxx

Xx 2500,-

c) x celkové hmotnosti xxx 60 t x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx 60 x (s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx)

Kč 6000,-
X. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) přesahuje-li xxxxx xxxxxxxx přípustné rozměry x xxxxx nepřesáhne 3,5 m

Xx 4500,-

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx


xxxxxxx hmotnost (x t)

xxx 150


do 60

xxx 60

xxx 80

nad 100

nad 120

x xx 200

xxxxx x Xx

6000

12000

20000

30000

40000

60000

xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx tlaku xx xxxxxxx (x %) 18)

3-10

11-20

21-30

xxx 30

XX sazba v Xx

5000

15000

30000

60000

xxxxxxx šířka v xx

nad 3500

xxx 4000

xxx 4500

xxx 5000

xxx 5500

III xxxxx x Xx

3000

6000

10000

15000

20000
Xxxxxxx xxxxxxxx I+II+III
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx

x) přesahuje-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 1800,-

x) o celkové xxxxxxxxx do 60 x včetně

Xx 3000,-

x) x xxxxxxx hmotnosti nad 60 x

Kč 6000,-
C. V xxxxxxx tranzitní xxxxxxx xx x částkám xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X xxxxxx 25000 Xx.
Xxxxxxxxxx:
Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X xxxx položky xxxx osvobozena xxxxxxxx x xxxxxxx zemědělských xxxxxx x souvislosti xx žňovými xxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx B xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Povolením xxxxx xxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 písm. a) xxxxxx č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Položka 34

x) Xxxxxx xxxxxxxx ke zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx

Xx 1000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxx připojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx silnice xxxxx xx xxxxxxx X. xx. 19)

Xx 1000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xx xxxxxxx XX. xx. 19)xxxx XXX. xx. 19) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 19)

Xx 500,-
Xxxxxxxxxx:
1. Xx poplatku xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro občany xxxxx zdravotně xxxxxxxxx - xxxxxxxx průkazu XXX xxxx XXX-X.
2. Od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dodatečné povolení xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu kratší xxx šest xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx výši 50 % a xx dobu xxxxxx xxx deset xxx xx výši 100 Xx.
Poznámka:
Povolením xxxxx xxxxxxx a) xxxx položky se xxxxxx povolení xxxxx §25 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx komunikacích.
Položka 35

a) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xx 200,-

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx malého xxxxxxxx

Xx 150,-

x) Xxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 100,-

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plavbu xx xxxx

Xx 300,-
Položka 36

a) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plavbě

- xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 5 x xxxxxx


xxx xxxxxx

Kč 200,-

x xxxxxxx

Xx 300,-

- malá xxxxxxxx xxx xxxxx 5 x


xxx xxxxxx

Kč 400,-

x motorem

Xx 500,-

- xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 400,-

- ostatní xxxxxxxx xxxx plovoucí xxxxxxxx


xx xxxxxxx do 15 x xxxxxx

Kč 400,-

x xxxxxxx xxx 15 t

Xx 600,-

x) Xxxxxx nebo prodloužení xxxxxxxxx mezinárodního osvědčení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx plavbu

Xx 100,-

x) Xxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx


- xxxxxxxx x přepravě xxxxxxx

Xx 1000,-

- neurčenému x xxxxxxxx nákladů

Xx 500,-

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx plavidla xx vodních cestách Xxxxx xxxxxxxxx

Xx 500,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxx zpoplatňovaný xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti.
2. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx průkaz xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx položky 15 písm. x).
Xxxxxxx 37

a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Kč 500,-

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xx 2000,-

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx malého xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení

Xx 2000,-

x) Xxxxx xxxxx vlastníka xxxx provozovatele xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dokladů

Xx 200,-

e) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx plavebního xxxxxxxxx x lodních xxxxxxx

Xx 200,-

f) Xxxxx plavidla z xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

Xx 200,-
Xxxxxxx 38

x) Vydání xxxxxxxx ke zřízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 1000,-

x) Xxxxxxxxx povolení xx xxxxxx do veřejného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx naloženého xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx 2000,-

x) Vystavení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xx 5000,-

x) Vystavení povolení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx 2000,-

x) Xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přepravu (Xx. 1.21 Řádu xxxxxxxx bezpečnosti)

Xx 1500,-
Xxxxxxx 39

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 500,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx


- námořníka

Xx 1500,-

- xxxxxxxxxx

Xx 2000,-

- xxxxxxxx

Xx 3000,-

x) Vydání dokladu (xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxx ztracený, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xx 400,-
Položka 40
Zápis námořní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x

- námořní xxxxxx

Xx 15000,-

- xxxxxxx námořní xxxx

Xx 30000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx až x 30 %, xxx-xx x lodě xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx účelům, x x 50 %, jde-li xxxxxxxx x osobní xxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxx).
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx moři.
Xxxxxxx 41
Výmaz xxxxxxx xxxx x námořního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o výmazu, xxx-xx o

- xxxxxxx xxxxxx

Xx 2000,-

- xxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx 10000,-
Xxxxxxxx:
Poznámka xxxxxxx x položce 40 xxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx 42

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx


- námořní xxxxxx

Xx 1000,-

- xxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx 2000,-

x) Xxxxxxxxx prozatímního xxxxxxxxxx xxxxx xxxx výměrného xxxxx

Xx 1000,-

x) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx registračních xxxxx, jde-li o


- námořní xxxxxx

Xx 1000,-

- xxxxxxx námořní xxxx

Kč 2500,-
Xxxxxxxx:
1. Poplatek xxxxx písmene x) xxxx položky vybere xxxxxxx orgán xx xxxxx xxxxx listin xxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx v položce 40 xxx platí xxxxxxx.
Xxxxxxx 43
Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx letiště xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

x) mezinárodní xxxxxxx

Xx 15000,-

x) xxxxxxxxxxx neveřejné

Xx 10000,-

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Kč 5000,-

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Kč 3000,-
Xxxxxxx 44

x) Udělení xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Kč 10000,-

x) Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xx 5000,-
Xxxxxxx 45

a) Vydání xxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxx

Kč 50000,-

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nepravidelné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx 30000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xx 15000,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx letectví.
2. Xxxxxxx xxxxx vybere xxxxxxxx podle této xxxxxxx, xxxxxx-xx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy zahraničnímu xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Položka 46

a) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxx dokladů xxx


- xxxxxxx, xxxxxxxxx

Kč 1000,-

- kluzáky, balóny, xxxxxxxxxxx, ultralehká xxxxxxx

Xx 500,-

x) Xxxxx civilního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro


- xxxxxxx, xxxxxxxxx

Xx 200,-

- xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, ultralehká xxxxxxx

Xx 100,-

x) Xxxxxx potvrzení o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo potvrzení, xx letadlo xxxxxx x xxxxxxxxx zapsáno

Xx 50,-
Xxxxxxx 47

Xxxxxxx xxxxxxxxx x vývoji, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, údržbě, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xx 10000,-
Xxxxxxx 48

a) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxxx

Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Kč 50,-
Položka 49

Vydání xxxxxxxx x provozování leteckých xxxxx

Kč 5000,-
Xxxxxxx 50

Xxxxxx povolení x xxxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx

Xx 5000,-
Xxxxxxx 51

Udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx soutěže

Xx 5000,-
Položka 52
x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)
x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx modifikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mající xxxx xx xxxx výkony x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Schválení xxxxxxxxxx xxxx Dodatku x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X)
c) Uznání xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx (xxxxx poplatku xxx písmenem X)
x) Vydání Povolení x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, kde xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeno xx xxxxx letové xxxxxxxxxxxx (sazba xxxxxxxx xxx xxxxxxxx D)
x) Xxxxxxx nebo xxxxxx hlukové způsobilosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx E)


X

X

X

X

E

Balóny x xxxxxxxxxxx

5000

500

1500

-

-

Xxxxxxx

8000

2500

2500

200

-

Motorizované xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

10000

3000

3000

200

-

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 5700 xx

20000

5000

5000

500

2000

Letouny x xxxxxxxxx xxx 5700 xx

50000

15000

15000

1000

5000
Položka 53
a) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx Xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx Osvědčení xxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx F)
x) Prodloužení platnosti Xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx (xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx X)


X

G

Xxxxxx x vzducholodě

1000

100

Kluzáky

3000

300

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

3500

350

Xxxxxxx x vrtulníky xx 5700 xx

7000

700
Xxxxxxxx:
Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxx 10 % sazby xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx, xxxxx x letadla xxxxxxx zanikla, vybere xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx položky.
Xxxxxxx 54
x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydání Typového xxxxxxxxx
u pohonné xxxxxxxx xx sazba xxxxxxxx pod písmenem X
x xxxxxx x vrtulové xxxxxxxx xxx xxxxxxxx K
x pomocné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typu xx xxxxx xxxxxxxxx části xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x vlastnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx I
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx písmenem X
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx X
c) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k leteckému xxxxxxx vydaného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x pohonné jednotky xx xxxxx poplatku xxx xxxxxxxx X
x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky xxx xxxxxxxx X

Xxxxxxx jednotky

X

X

X

- xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a ultralehkých xxxxxxx

3000

1500

1500

- xxxxxxx

6000

3000

3000

- xxxxxxxxxxxxx, turbohřídelové x xxxxxxx

10000

5000

5000

Vrtule x xxxxxxxx jednotky

X

L

X

- xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1000

500

500

- xxxxx xxxxxxxxxxx x kovové xxxxxx

2000

1000

1000

- přestavitelné xxxxxx

3000

2000

2000

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

5000

3000

3000


X

X

X

- pomocná energetická xxxxxxxx

6000

3000

2000
Xxxxxxxx:
Pohonnou xxxxxxxxx xx rozumí xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Položka 55

1. Schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x civilním xxxxxxxx


a) součásti xxxxxxxx xxxxxxx

Xx 1000,-

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 4000,-

x) xxxxxxxx světelného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Kč 1000,-

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 2000,-

x) pozemního xxxxxxxxxxxxxx zabezpečovacího xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx, radionavigačního, xxxxxxxxxxxxxx)

Xx 4000,-

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx dráhové xxxxxxxxxxx

Xx 2000,-

x) xxxxxxxxx počítačového zařízení xxx xxxxxx xxxx

Xx 1000,-

x) xxxxxxx pozemních počítačových xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx

Xx 4000,-

x) zařízení pro xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx

Xx 1000,-

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx

Kč 4000,-

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 4000,-

l) xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

Xx 2000,-

x) xxxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxx letadla

Xx 2000,-

n) leteckého xxxxxxxxx xxxx simulátoru

Xx 25000,-

o) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx

Xx 500,-

x) výrobku, zařízení xxxx soustavy na xxxxxxx dokladu vydaného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

80 % x poplatků xxxxx xxxxxx x) xx x)

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx


x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx 2000,-

x) xxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

50 % x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x náročnosti úkonu xxxxx xxxxxxxx až xx 25 % xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxx zpoplatňovaný xxxxx xxxx položky zahrnuje x vydání xxxxxxx xxxx rozhodnutí.
Xxxxxxx 56

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx železniční dráhy

Xx 2000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx


- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Kč 10000,-

- xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx

Xx 3000,-

- lanové

Xx 1000,-

x) Změna xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxx

Kč 1000,-

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx 500,-

e) Xxxxxx licence x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dráze


- xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

Kč 10000,-

- xxxxxxxxx, tramvajové, xxxxxxxxxxxx nebo vlečce

Xx 3000,-

- xxxxxx

Xx 1000,-

x) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Kč 1000,-

x) Xxxxx dopravce xx odejmutí licence

Xx 500,-

h) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx

Xx 500,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx b) xxxx xxxxxxx x 50 %, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx cesty xxxxxx xx 1000 x x xxxxxx.
Poznámka:
Xxxxxxx orgán vybere xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx dráze xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx 57

x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidla


- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, motorové xxxx, xxxxxx xxxx xxx 160 km/hod., xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xx 30000,-

- xxxxxx vozy, speciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vlastním xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx drah

Xx 15000,-

- xxxxxxxx vozy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x výstavbě, xxxxxxx x xxxxxx xxxx x vozidla lanových xxxx

Xx 10000,-

x) Xxxxxxxxx změny xx drážním xxxxxxx xxxxxxxxxxx odchylku xx xxxxxxxxxxx xxxx

Kč 2000,-

c) Vydání xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx drážního xxxxxxx

Xx 100,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Kč 50,-

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxx

Kč 100,-
Poznámky:
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle písmene x) xxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx typu [§62 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 173/1995 Xx., kterou xx xxxxxx dopravní xxx xxxx] x xxxxx xxxxxxxxx jedné xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx osob xxxxxxxxx x §62 xxxx. 3 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx vybere xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx položky xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx celek více xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. 100/1995 Sb., kterou xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx, konstrukci x výrobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Položka 58

a) Vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 20) xxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem

Xx 1000,-

b) Vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx 20) nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem

Kč 1000,-

x) Vydání xxxxxxxx x odběru xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx skladu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx činnosti xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx dobývacího prostoru

Xx 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prací

Xx 250,-

f) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx díla xxxx důlní xxxxxx, xxxxxx(x)-xx povoleno(a) v xxxxx povolení xxx xxxxxxxx b) (povolení xxxxxxx, přípravy x xxxxxxxx)

Xx 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx posudky x xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zařízení x xxxxxxx

Xx 300,-

h) Xxxxxx xxxxxxxx x projektování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 300,-

i) Xxxxxxxx k používání xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx

Xx 300,-

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru

Xx 1000,-

k) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx

Xx 500,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x k) xxxx xxxxxxx o 50 %, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx oběhu.
Poznámka:
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx rozumí povolení xxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx XXX x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx správě.
Xxxxxxx 59

x) Povolení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx 2000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx povolení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx 500,-

x) Udělení xxxxxxxxxxx souhlasu ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 1000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxx XXX č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx pracích, xx znění xxxxxx XXX x. 543/1991 Xx., x xxxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx 60

a) Xxxxxxx xxxxxxxxx puncovní xxxxxx

Xx 20,-

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx výrobní xxxxxx

Xx 200,-

x) Xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx 40,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x zápisu klenotnické xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 400,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x ponechání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx 100,-
Xxxxxxxx:
1. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 odst. 2 x 3 xxxxxx č. 539/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxx x zkoušení xxxxxxx xxxx (puncovní zákon).
Položka 61

a) Xxxxx xx povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx 100&xxxx;000,-

x) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojení

Xx 10&xxxx;000,-
Xxxxxxxx:
1. Návrhem xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 zákona x. 143/2001 Xx., x ochraně hospodářské xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx).
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx rozumí návrh xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx č. 143/2001 Xx., o xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx 62 **)
&xxxx;
x) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xx 10&xxxx;000,-
&xxxx;
x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xx 30 000,-
Poznámky:
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 zákona x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže).
2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx upraven x §97 zákona č. 40/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx platí při xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 62
 
a) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx nabídky
 
0,5 % x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xx 2500,- xxxxxxx Xx 100000,-
&xxxx;
x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xx 2500,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xx xxxxxxx x §59 xxxxxx x. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx veřejných zakázek, xx xxxxx xxxxxx x. 148/1996 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xx xxxxxxx x §60 xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
Položka 63

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 10 000,-

x) Podání žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxx dodatku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 5&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Kč 3 000,-

x) Podání žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prospektu xxxxxxx xxxxxx

Xx 2 500,-

x) Podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxx)

Xx 200,-

f) Xxxxxx xxxxxxx


- x souhlas x xxxxxxx nabídky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx

Kč 5 000,-

- o xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxxxxx

Kč 1&xxxx;000,-

- x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx učinit xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx snížení podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podílu v xxxxxxxx navýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 1 000,-

- x xxxxxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

Xx 1 000,-

- x souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xx 5&xxxx;000,-

- x souhlas x obsahem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 5&xxxx;000,-

- x xxxxxxx x obsahem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx fúzi xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

Xx 5 000,-

- x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx 5&xxxx;000,-

- x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx založením xxxxxx xxxxxxxxxxx osob v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxxx xx svou xxxxxx x této xxxxxxxxxxx,

Xx 5 000,-

- x xxxxxxx x xxxxxxx veřejného návrhu xxxxxxx xxxxxxxxx nástupnickou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxx

Xx 5 000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komise xxx xxxxx xxxxxx


- fyzickou xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesouvisí x xxxxxxxxxxx

Kč 500,-

- x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Kč 3&xxxx;000,-
Xxxxxxxxxx:
1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zástavních listů.
2. Xx poplatků xxxxx této xxxxxxx xx osvobozuje Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x. x.
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx §77 xxxx. 6 x §78g odst. 2 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech,ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx 64

a) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 50 000,-

x) Xxxxxx xxxxxxx


- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx základním kvalifikačním xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti

Xx 2&xxxx;000,-

- x registraci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx se středním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx

Xx 10&xxxx;000,-

- x registraci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 10&xxxx;000,-

- x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx 20&xxxx;000,-

- x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xx 20&xxxx;000,-

- x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx


xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx o rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x neživotní xxxxxxxxx

Xx 20&xxxx;000,-

- x xxxxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x udělení souhlasu x tvorbou xxxx xxxxxxx

Xx 5&xxxx;000,-

- o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx člena statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby, která xx xxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx státě, xxx je stát Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 5&xxxx;000,-

x) Xxxxxx osvědčení o xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxx žádosti x xxxxxxx


- xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx cenných xxxxxx

Xx 200&xxxx;000,-

- xxxxxxxx x organizování xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx

Kč 200&xxxx;000,-

- xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x cennými xxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx 100 000,-

- xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx 100&xxxx;000,-

- xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx

Kč 50&xxxx;000,-

- xxxxxxxx x obchodování s xxxxxxx papíry xxxx xx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx 50 000,-

- xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx střediska

Xx 50&xxxx;000,-

- xxxxxxxx s výkonem xxxxxxxx

Xx 5&xxxx;000,-

- xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x cennými papíry (xxxxxxx)

Kč 3&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxx x změnu povolení


- xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx 100&xxxx;000,-

- x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx

Kč 100&xxxx;000,-

- x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx 50 000,-

- xx vzniku investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Kč 10&xxxx;000,-

- x xxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxx ke xxxxxxx pobočky zahraničního xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx anebo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který jako xxxxxxxxxx xxxxx xxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx zřídil

Xx 10&xxxx;000,-

- x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Kč 10 000,-

- x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry (xxxxxxx)

Xx 2&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx


- xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x), x xxxxxxxx xxxxxxx x odnětí xxxxxxxx x vykonávání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry (xxxxxxx)

Xx 3&xxxx;000,-

- xxxxxxxx k vykonávání xxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry (makléře)

Xx 1&xxxx;000,-

g) Xxxxxx žádosti x xxxxxxx předchozího xxxxxxxx x volbou nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dozorčí rady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x cennými papíry xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx fakticky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo x xxxxxxx xxxx zvýšením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx

Xx 1 000,-

x) Xxxxxx žádosti x


- xxxxxxx povolení k xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondů

Xx 50&xxxx;000,-

- xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx listů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (za xxxxx xxxxxxxx xxxx)

Xx 20 000,-

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Kč 20 000,-

- xxxxxxx povolení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx 10&xxxx;000,-

- xxxxxxx xxxxxxxx xx sloučení xxxxxxxxxx fondů

Kč 5&xxxx;000,-

- odnětí xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx 2 000,-

- schválení xxxxx xxxxxxx investičního xxxx xxxxxxxxxx fondu

Kč 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx splynutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx 20 000,-

x) Xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx

Kč 3 000,-

x) Xxxxxxxxxx státní xxxxxx

0,5 % xx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx:
Xx poplatku xxxxx písmene k) xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx Xxxxxxxx garanční x xxxxxxxxxxx společnost, x. s. a Xxxxx xxxxxxxx banka, x. x.
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vybrání poplatku xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxx této xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx řádu.
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx záruka xxxxx §73 xxxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
2. Správní xxxxx vybere xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Položka 65 - zrušena právním xxxxxxxxx x. 46/2000 Xx.
Položka 66

a) Xxxxxx xxxxxxx


- x xxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 50&xxxx;000,-

- x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx televizního xxxxxxxx

Kč 50&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxx


- x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 15&xxxx;000,-

- x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 15&xxxx;000,-

x) Xxxxxx přihlášky k xxxxxxxxxxx převzatého xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím družic

Xx 50&xxxx;000,-

d) Xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených


- v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 10&xxxx;000,-

- x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 3&xxxx;000,-

- x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 10&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 200 000 000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx nevybere správní xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku [§14 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 231/2001 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx].
Položka 67
Xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx [§32 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), xx znění zákona x. 131/2003 Xx.]

x) za xxxxxx x xxxxxxxxx tunu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx 170 nejméně xxxx Xx 1&xxxx;120,-

x) za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů

Xx 170 xxxxxxx xxxx Xx 1&xxxx;120,-

x) xx každou x započatou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Kč 170 xxxxxxx xxxx Kč 1&xxxx;120,-

x) xx xxxxxx x započatou xxxx xxxxxxx produktů xxxxxxxx xx 100 xxx xxxxxx

Xx 170 nejméně však Xx 1 120,-

- xxxxxxxxxx-xx zásilka produktů xxxxxxxx 100 tun

Xx 80 za xxxxxx další xxxx xxx 100 xxx xxxxxx

- překračuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, 100 xxx

Xx 50 za xxxxxx další tunu xxx 100 tun xxxxxx
Poznámka:
Minimální xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 120 Xx xx nepoužije, jde-li x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, zvířat vodního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, hlodavců, xxxxxxxxxxxx, xxxx x jiného xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxx xxxxxxxxxx zahrady x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 68

x) Schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx č. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx do Seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 6&xxxx;000,-

b) Xxxxxx povolení k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravků xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 10&xxxx;000,-

c) Xxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx prodejce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §66a xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx péči x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

Xx 2&xxxx;000,-

x) Zápis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xx 1 000,-

x) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-

x) Prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 2&xxxx;000,-
Položka 69

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx včel (§6 zákona x.166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

- xx xxxxx xxxxx

Kč 50,-

- za xxxx xxx xxxxx xxxxx

Kč 100,-
Položka 70

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§27 xxxxxx č. 166/1999 Xx., o veterinární xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xx 100,-
Xxxxxxx 71

x) Xxxxxxxxx x registrace xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§49 odst. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx]

Xx 200,-

b) Schválení x xxxxxxxxxx podniku, xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxx [§49 xxxx. 1 xxxx. h) xxx 2 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx]

Xx 500,-

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obchodníka [§49 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx]

Xx 500,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§56 zákona x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xx 300,-
Xxxxxxx 72

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§64 xxxxxx x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů)

Xx 1&xxxx;000,-

b) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti (§50 zákona x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xx 2&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx (§50 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xx 3&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx asanační xxxxxxxx (§51 zákona č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů)

Xx 1&xxxx;000,-
Xxxxxxx 73

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§13 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání)

xx xxxxx xxxxx

Kč 3&xxxx;000,-

za více xxx jedno xxxxx

Xx 5&xxxx;000,-

b) Xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxx pokusné xxxxx (§21 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání)

Kč 10&xxxx;000,-
Xxxxxxx 74

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx zařízení, která xxxxxxx xxxx dodávají xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

Xx 5000,-
Xxxxxxx 75

a) Xxxxxxxxx (§7 xxxxxx č. 97/1996 Xx., x xxxxxxx chmele) xxxxxx xxxxxxxxxx (xx 100 xx)

Xx 25,-

x) Xxxxxxxxx chmele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (xx 100 xx)

Xx 30,-

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx certifikátu

Xx 30,-

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ověřovací xxxxxxx

Xx 50,-

x) Xxxxxxxx chmele xxx xxxxxxxxx (xx 100 xx)

Xx 15,-
Poznámka:
Kontrola xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §7 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx x. 162/1996 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o ochraně xxxxxx.
Xxxxxxx 76

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxx, xxxx. dovozce xxxxx, doplňkových xxxxx xxxx premixů

Kč 10000,-

x) Změny xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobce, xxxx. xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xxxxxx látek nebo xxxxxxx

Xx 500,-
Xxxxxxxx:
Rozhodnutí zpoplatňované xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 xxxxxx č. 91/1996 Xx., x xxxxxxxx.
Xxxxxxx 77

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 2&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxx nebo fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx chovatelského xxxxxxx

Kč 2&xxxx;000,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx upraveno x xxxxxxxxxx §3 zákona x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
2. Rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx písmene b) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx §5 x 6 xxxxxx č. 154/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
Xxxxxxx 78

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx chovatelského xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx podnikatelem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 500,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §3, 5 a 6 xxxxxx x. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, plemenitbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx zákon).
Xxxxxxx 79

a) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxxx nebo rostlinné xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx

Xx 500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx škodlivým xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx x mimořádném xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 100,-

x) Xxxxxxxx xxxxxx zásilek xxxxxxxx xxx výzkumné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx 500,-

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx x nimi pro xxxxx rostlinolékařského xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 500,-
Xxxxxxxxxx:
Od poplatku xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx:
Osvědčení zpoplatňované xxxxx písmene x) xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx x. 147/1996 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §14 xxxx. 3 xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx 80
Xxxxxx žádosti x registraci (§18 xxxxxx č. 147/1996 Xx.) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 40000,-

b) xxxxxx xxxxx byla x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 25000,-
Zmocnění:
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx x 90 %, xxx-xx x xxxxxxxxxx přípravek xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 81
Xxxxxx xxxxxxx x prodloužení registrace xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

a) xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 5000,-

b) xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Kč 12000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx uvedené x položce 80 xxx xxxxx obdobně.
Xxxxxxx 82

Podání xxxxxxx x xxxxxxxx změny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu rostlin

Xx 500,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxx x položce 80 zde platí xxxxxxx.
Xxxxxxx 83
Xxxxxx xxxxxxx

x) o převod xxxx rozšíření registrace xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

Kč 2000,-

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravku xx xxxxxxx rostlin

Xx 1000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x 50 %, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bázi xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 84
Xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx

Xx 100,-

x) x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin

Xx 3000,-
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx biologického přípravku xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx predátorů x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 85
Podání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx

a) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Kč 10000,-

x) registrovaného přípravku xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x jeho xxxxxxxxxx

Xx 3000,-
Zmocnění:
Xxxxxxxx uvedené v položce 83 zde xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx 86

Podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 500,-
Položka 87
Podání xxxxxxx

x) o xxxxxxxxxx xxxxx x uvádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§16 xxxxxx)

Xx 100,-

b) x registraci xxxxxx (§28 x 29 xxxxxx)

Xx 2&xxxx;000,-

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odrůdy

Xx 500,-
Xxxxxxx 87x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22 xxxx. 1 xxxxxx x. 149/2003 Xx., x xxxxxxx xx xxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lesnicky xxxxxxxxxx druhů a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x obnově xxxx x x xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxx dřevin)

Kč 100,-
Položka 87x xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 149/2003 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2004
Položka 88

Podání žádosti x xxxxxxx ochranných xxxx x xxxxxx xxxxxxx (§8 a xxxx. xxxxxx č. 408/2000 Xx., o xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxx x. 92/1996 Sb., x xxxxxxxx, osivu x sadbě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxx práv x xxxxxxx)

Xx 1&xxxx;000,-
Xxxxxxx 89 - zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 149/2002 Xx.
Položka 90

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§21 zákona x. 408/2000 Sb.)

Xx 3&xxxx;000,-
Xxxxxxx 91

a) Xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx (§15 xxxxxx x. 408/2000 Xx.)

Xx 500,-

b) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxx odrůdě xxxx o převodu xxxxxx ochranných xxxx x chráněné xxxxxx (§24 zákona x. 408/2000 Xx.)

Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxx xxxxxx licence, změny xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, trvalého xxxxxx xxxx sídla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§26 xxxxxx č. 408/2000 Xx.)

Xx 200,-
Položka 91x

x) xxxxxx osvědčení xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zeměpisných xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxx volně rostoucích xxxxxxx hub určených xxx xxxxxxxxxxxxx účely

Xx 500,-

c) xxxxxx osvědčení xxx xxxxxxx, potraviny xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ovoce, čerstvé xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx

Kč 1&xxxx;000,-

x) vydání xxxxxxxxx xxxx dokladu o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Kč 1&xxxx;000,-

x) xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-

x) xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxx x xxxxxxx ozařování xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-
Xxxxxxxx:
Xx xxxxxx předcházející vydání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx podle xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxxxxxx podle položky 19.
Xxxxxxx 92

a) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx 250,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zatřídění xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx šumivého vína xxxxxxxxx oblasti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakostního likérového xxxx, u xxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx množství xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 10 xxx. xxxxx x xxxxx

Xx 0,-

x) Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vína, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx vína xxxxxxxxx xxxxxxx, aromatického xxxxxxxxxx šumivého vína xxxxxxxxx xxxxxxx, pěstitelského xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxx. xxxxx x xxxxx

Kč 300,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vína x přívlastkem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vína xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxx x započatých 10 xxx. litrů x xxxxx

Xx 500,-
Xxxxxxxx:
Ověření zpoplatňované xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §19 xxxx. 4 xxxx. d) xxxxxx x. 321/2004 Xx., x vinohradnictví x xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) této xxxxxxx jsou upravena x xxxxxxxxxx §26 xxxx. 2 téhož xxxxxx.
Xxxxxxx 92a
Xxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx substrátu

Kč 3&xxxx;000,-

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx hnojiva, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rostlinného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xx 500,-.
Xxxxxxx 92a xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/1999 Sb. x účinností xx 30.12.1999
Xxxxxxx 93

x) Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) povolující xxxxx

0,5 % x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx služby xxxxxxx Xx 500,-

x) Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx oceli, xxxx a koksu

0,1 % x xxxx xxxxxxx Xx 500,-

x) Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) povolující dovoz

Xx 500,-

x) Xxxxxx xxxxxxxx (licence) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 500,-
Xxxxxxxxxx:
Od xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřední xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, reklamací x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx položky xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 62/2000 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x licenčním xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
Položka 94

x) Povolení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx 5&xxxx;000,-

x) Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

0,5 % x xxxx xxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx nejméně Xx 500,-

x) Xxxxxxx xx dovoz xxxxxxxxxx materiálu

Kč 500,-
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx povolující xxxxx xxxxxxxxxx materiálu xxx xxxxx výstav, předvedení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vydané xxxxx zákona č. 38/1994 Sb., x zahraničním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx 95

Udělení xxxxxxxx x dovozu xxxx xxxxxx kontrolovaného xxxxx (xxxxx č. 21/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xx 500,-
Položka 96
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení

x) k umístění xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx

Kč 5000,-

x) x xxxxxxx


- xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 5000,-

- xxxxxxxxxx s xxxxx významným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 5000,-

- xxxxxxxxxx x významným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření

Xx 1000,-

c) x xxxxxxx radionuklidů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 200,-

x) x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření

Xx 200,-

e) x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x průvozu jaderných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 500,-

x) x přepravě


- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 500,-

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 2000,-

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx

Xx 1000,-
Xxxxxxxxxx:
Xx poplatků xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx radioaktivních xxxxxx.
Xxxxxxx 97
Xxxxxx xxxxxxx

x) x typové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx


- typu X

Xx 1000,-

- xxxx X

Xx 5000,-

- xxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xx 500,-

b) x xxxxxx xxxxxxxxx


- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx

Kč 1000,-

- xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Kč 200,-

- xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 200,-
Položka 98

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanic

Kč 600,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xx vybere jen x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx povolení xx zřízení a xxxxxxxxxxx xxxx přechovávání xxxxxxx vysílací xxxxxxx.
Položka 99

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Kč 200,-

- xxxxxx xx 15 xxx

Xx 50,-

b) Xxxxxx cestovního průkazu xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxx

Xx 50,-

c) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provedení xxxxx xxxxx změny x xxxxxxxxx xxxxxxx

Kč 50,-
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přílohy xxxxx xx 15 xxx.
Zmocnění:
Správní xxxxx vybere xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx nevybere xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx.
Xxxxxxx 100

a) Xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx

Xx 1 000,-

x) Xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx mladšímu 15 xxx

Xx 500,-

x) Xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx povolení x xxxxxx xxx cizince

Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxx změny x xxxxxxx povolení x xxxxxx xxx cizince (xx xxxxxx xxxxx)

Xx 300,-

x) Xxxxxx průkazu povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxx náhradou za xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxx a xx vydání tohoto xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx 101

a) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx 1 500,-

x) Udělení víza x pobytu xxx 90 xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx víza, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky

Xx 200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx do 90 xxx uděleného na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem

Kč 200,-

e) Xxxxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxx prodloužení jeho xxxxxxxxx

Kč 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Kč 200,-

x) Ověření xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx republiky

Xx 200,-
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx:
x) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
b) Xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Za xxxxxxx xxxxxxx víza xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx mladšího 15 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx vízum xxx xxxxxxx xxxxxx 15 xxx.
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx hraničním přechodu Xxxxx republiky xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx českého xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.
Zmocnění:
1. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx poplatku xxxxx xxxx položky upustit xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Správní xxxxx xxxx xx poplatku xxxxx této položky xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx víza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx tranzitní přepravě, xxx xxxxxxxx přistání xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx cizinec xxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu.
Poznámka:
Xxxxxxx xxxxx vybere xxxxxxxx podle písmene x) xxxx xxxxxxx x x případě, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
Správní xxxxx nevybere poplatek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.
Položka 102

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Kč 50,-
Xxxxxxx 103

a) Xxxxxx xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx každých x xxx xxxxxxxxxx 20 xxxxxx 12) katastru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx 100,-

b) Vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pozemkových xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx 20 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx operátů a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx 100,-

x) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx mapy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx A4

Xx 50,-

x) Xxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxx doplněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za každý x xxx xxxxxxxx xxxxxx A4

Kč 100,-

e) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx započatých 20 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx území

Kč 100,-

f) Xxxxxx xxxxxx, opisu nebo xxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx 20 xxxxxx

Xx 100,-

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx každou x započatou stránku xxxxxxx xxxx číselné xxxxxxxxx xxxxxxx X4 xxxx vydání druhé x další xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx formát A3

Xx 30,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pozemkové xxxxx xx každou x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 50,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x parcelami xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx 20 xxxxxx x xxxxxx katastrálním xxxxx

Xx 300,-
Xxxxxxxxxx:
1. Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx osvobozeny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stavební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx subjektivitou x Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx občanská xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx státu.
3. Xx poplatku xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x převodem xxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1, 2 x 3 xxxxxx x. 72/1994 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy k xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vlastnictví bytů), x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu k xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x bytem, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx citovaných xxxxxxxxxx zákona č. 72/1994 Sb.
Xxxxxxxx:
1. Za xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x cizím xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
2. Za xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sníží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 50 %.
Poznámky:
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) této xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pozemku, xxx xxxx nebytový xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 12)
2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx položky xxxxxxx xxxxxx srovnávacího xxxxxxxxx obsahující xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx srovnávacího xxxxxxxxx bez xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx 104

Návrh na xxxxxxxx řízení o xxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx 500,-
Xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxx 1 a 2 x položce 103 xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o povolení xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx příspěvku na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výstavbu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstva xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předsedy Státní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx č. 136/1985 Sb., x finanční, úvěrové x jiné pomoci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx výstavbě x xxxxxxxxxxx rodinných domků x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3. Xx xxxxxxxx je osvobozen xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku státu xx xxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4. Od xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, 2 x 3 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x bytům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), x xxxxx xx zahájení řízení x xxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 72/1994 Sb.
Xxxxxxxx:
Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x povolení vkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx (smluv xxxxxxxxxx xx xxxxxx realizace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, odvádění xxxxxxxxx vod a xxxxxx čištění, xxx xxxxxxxx dopravu, xxxxxxx xxxxxxxx, veřejnou xxxxxx xxxx., xxxxxx xxxxxxx xxxxx poplatek x xxxxx xxxxxxx 5000 Xx.
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx vlastnických x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Položka 105

Xxxxxxxxxx výrobce xxxx opravce měřidel

Xx 200,-
Položka 106

Autorizace x xxxxxxxx xxxxxx

Xx 1000,-
Položka 107

Xxxxxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení před xxxxxx orgánem

Xx 150,-
Xxxxxxx 108

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xx 350,-
Xxxxxxx 109

Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx 350,-
Xxxxxxx 110

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, spisů, úředních xxxxxx x záznamů

Xx 100,- xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
Zmocnění:
Xx xxxxx pořízené xx xxxxxxxxxxxx strojích xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx x 50 %.
Xxxxxxxx:
Každou xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx stránky xxxxxxx X4 x xxxxx.
Xxxxxxx 111

x) Xxxxxx xxxxxxx


- x první xxxxxxxxxxx xxxxx

Kč 200,-

- x každé xxxxx prodloužení xxxxx

Xx 500,-

- x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx 1000,-

x) Xxxxxx rozkladu xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx 1000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx)

Xx 500,-
Xxxxxxx 112

x) Podání xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 1200,-

- xxxxx xx (xxxx) prohlašovatelem(li) xxxxxxx xxxxxxx(x)

Xx 600,-

x) Podání xxxxxxx


- x zveřejnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtou

Xx 800,-

- x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxx

Xx 600,-

- x xxxxx xxxxxxx původce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx patentu

Xx 300,-

- x xxxxx změny jména, xxxxxxxx - xxxxx, xxxxxxxx - sídla xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx patentu xxxx xxxx xxxxxxxx - xx každou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xx 100,-

- x xxxxx xxxxxxx x vynálezu xx xxxxxxxxx

Xx 200,-

- x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx

Xx 5000,-

- x xxxxxxxxx autorského xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xx 2000,-

- x xxxxx dalšího xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx

Xx 100,-

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úplného xxxxxxxx xxxxxxxxx vynálezu

Xx 3000,-

- xx 11. x xxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxx nárok

Kč 500,-

x) Vydání xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx


- xxxxx stran xxxxxxxxxx

Xx 1600,-

- xx xxxxxx xxxxx xxxxxx

Xx 200,-
Položka 113

a) Podání xxxxxxx x xxxxxx, xxx technické xxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxx

Xx 5000,-

x) Xxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxx xx xxxxxxxx šesti xxxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 1000,-
Xxxxxxx 114 - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 173/2002 Xx.
Xxxxxxx 115

Za úkony Xxxxx průmyslového vlastnictví xxxxxxx x podáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle Xxxxxxx o patentové xxxxxxxxxx

Kč 1500,-
Xxxxxxx 116

x) Xxxxxx xxxxxxxxx užitného xxxxx

Xx 1000,-

- xxxxx xx (jsou) xxxxxxxxxxxxxxx(xx) výlučně původce(i)

Xx 500,-

x) Xxxxxx xxxxxxx


- x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

Xx 500,-

- o xxxxxxx xxxxxxx přihlášky xx jiného přihlašovatele xxxx převodu užitného xxxxx na jiného xxxxxxxx

Xx 600,-

- x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, přihlašovatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx 300,-

- o xxxxx xxxxx jména, příjmení - názvu, xxxxxxxx - sídla xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Kč 100,-

- x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vzoru xx xxxxxxxxx

Xx 200,-

- o nucenou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xx 5000,-

- o zápis xxxxxxx rozhodného xxxxx xx rejstříku

Xx 100,-
Položka 117

a) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx vzoru

Xx 5000,-

x) Xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

Xx 500,-

x) Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vzoru

Xx 2500,-
Poznámka:
Podle xxxxxxx c) této xxxxxxx se vybere xxxxxxxx xx xxxxxx x návrhu xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Poplatek xx xxxxxx po xxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxx xx ten, xxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxx výmazu určí xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 118
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vzoru

x) xxxxxx x xxx xxxx

Xx 3000,-

x) xxxxxxx x tři roky

Xx 6000,-
Poznámky:
1. Dojde-li x xxxxxx užitného xxxxx xx rejstříku po xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx, je možno xxx zaplatit ještě x další xxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 119

x) Xxxxxx xxxxxxxxx průmyslového xxxxx

Xx 1000,-

- xxxxx xx (xxxx) xxxxxxxxxxxxxxx(xx) xxxxxxx xxxxxxx(x)

Xx 500,-

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx 1000,-

- xxxxx xx (jsou) xxxxxxxxxxxxxxx(xx) xxxxxxx původce(i)

Xx 500,-

- za xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx

Xx 400,-

- xxxxx xx (jsou) xxxxxxxxxxxxxxx(x) xxxxxxx xxxxxxx(x)

Xx 200,-

c) Xxxxxx xxxxxxx


- x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zapsaného xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxx

Xx 600,-

- x xxxxx xxxxxxx původce, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx 300,-

- x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx - xxxxx, bydliště - sídla xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx původce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xx 100,-

- x zápis xxxxxxx xx rejstříku xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx 200,-
Xxxxxxx 120

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx 3000,-

x) Podání xxxxxx na výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx

Kč 1000,-

- xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx 100,-
Položka 121
Podání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxx o xxx xxxx

Kč 2000,-

- podruhé x xxx roků

Xx 3000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx 122

a) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

Xx 500,-

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx o zápisu xxxxxxxxxxxx vzoru do xxxxxxxxx

Xx 500,-
Xxxxxxx 123

x) Xxxxxx xxxxxxxxx


- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx tří tříd xxxxxxx xxxx služeb

Xx 4000,-

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx známky xx xxx tříd xxxxxxx nebo služeb

Xx 10000,-

- xx každou třídu xxxxxxx nebo xxxxxx xxx tři třídy

Xx 500,-

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx označení xx xxxxxxxxx

Xx 1000,-

c) Xxxxxx xxxxxxx


- x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx 3000,-

- x obnovu zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx 5000,-

- x xxxxxx zápisu xxxxxxxxxxxx ochranné xxxxxx, xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx doby, nejpozději xxxx do xxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxx

Kč 6000,-

- x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, podané xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxxxxx však xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx

Xx 10000,-

- x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx převodu či xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xx 600,-

- o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx

Xx 500,-

- x xxxxx x xxxxxxxx známce, x změnu xxxxx, xxxxxxxx - názvu, xxxxxxxx - sídla, xxxxxx seznamu xxxxxxx x xxxxxx, o xxxxx nebo změnu xxxxxxxx, x xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxx x xxxxx úkon

Xx 500,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx 1000,-

x) Xxxxxx xxxxxx na výmaz xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Kč 1000,-

x) Podání xxxxxxx


- o xxxxxxxxxxx zápis ochranné xxxxxx

Xx 2500,-

- o obnovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxx

Kč 2500,-

- x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx 1500,-

- x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochranné xxxxxx, x xxxxx xxxxx, příjmení - xxxxx, xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx známky, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxxx zapsané xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxx x tento xxxx

Kč 500,-

- x zápis xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

Xx 600,-

- x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Kč 1000,-
Xxxxxxx 124

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx původu

Xx 4000,-

b) Xxxxxx žádosti


- x zápis xxxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxx

Xx 3000,-

- x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx - xxxxx, xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxx o tento xxxx

Xx 100,-

- x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Kč 500,-

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx 1500,-
Poznámka:
Xxxxxxxx xxxxx položek 123 xxxx. f) x 124 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxxx xxxxxx továrních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x jejich mezinárodním xxxxxx x Mezinárodního xxxxx Světové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x Xxxxxx.
Xxxxxxx 125

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx polovodičových výrobků

Xx 5000,-
Položka 126

Podání xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Kč 4000,-
Položka 127
Xxxxxx xxxxxxx

- x zápis změny xxxxx, xxxxxxxx - xxxxx, bydliště - xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxx jeho xxxxxxxx

Xx 100,-

- x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx majitele

Xx 600,-

- x xxxxx licence xx xxxxxxxxx

Xx 200,-

- x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 5000,-
Xxxxxxx 128

a) Xxxxxx xxxxxxx


- x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 2&xxxx;000,-

- o xxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 2&xxxx;000,-

- o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 2&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx 2 000,-

c) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx souběžného dovozu xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 2&xxxx;000,-

d) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx

Kč 1&xxxx;000,-
Poznámky:
1. Xxxxxxx xxxxx vybere xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx registrován v Xxxxx xxxxxxxxx x x členských xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx 30. xxxxxx 2004, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku x Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) druhé xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx výši, xxxx xx šlo x xxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) xxxx x) xxxx položky xx xxxxxxxx, týká-li xx xxxx léčivého xxxxxxxxx zařazeného do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, 26) x xx xx celou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx 129

x) Podání xxxxxxx


- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Kč 2&xxxx;000,-

- x xxxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Kč 2&xxxx;000,-

- x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x registraci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 2&xxxx;000,-

x) Podání xxxxxxx x převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 2&xxxx;000,-

x) Podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx homeopatického xxxxxxxxx

Kč 2 000,-

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xxxxx xxxxxx č. 79/1997 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx 130
Xxxxxx žádosti

- x povolení xx xxxxx povolení x výrobě léčivých xxxxxxxxx

Kč 2&xxxx;000,-

- x povolení xx změnu povolení x xxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx

Xx 2&xxxx;000,-

- o povolení xx xxxxx povolení x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 2&xxxx;000,-

- x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 2 000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Položka 131
Xxxxxx xxxxxxx

- x povolení xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 2&xxxx;000,-

- x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xx 2 000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 79/1997 Sb., x léčivech x o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Položka 131x

Xx xxxxxx xxxxxxx o registraci xxxxxxxxxx xxxxx

Kč 20000,-
Xxxxxxx 131x

x) Xxxxxxxx x zacházení s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přípravky je xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx psychotropních xxxxx

Xx 3000,-

x) Povolení x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx látek, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, některých xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxx psychotropních xxxxx x x vývozu xxxxxxxxx látek

Xx 500,-

x) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xx 500,-

x) Registrace xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx 1000,-

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomocných xxxxx

Kč 1000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx se vybere xx xxxxxxxxxx výrobců, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx látek, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 10 x 11 xxxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 117/2000 Xx.; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e) xxxx xxxxxxx se vybere xx registraci prodejců xxxxxxxxx látek, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 10 xxxxx zákona.
Xxxxxxx 131c

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xx Xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Kč 10&xxxx;000,-

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 2&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů xxxxxxxxxxx xxx uvádění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Kč 20&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x zápisu xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů x xxxxxxxx schválených xxx xxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

Xx 30 000,-
Položka 131x xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 153/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Položka 131d *)
 
1. Xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
x) o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
&xxxx;
Xx 35&xxxx;000,-
&xxxx;
x) x xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx složením na xxx
&xxxx;
Xx 20 000,-
 
c) x xxxxx povolení x xxxxxxx biocidního xxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení nebo xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xx 2&xxxx;500,-
&xxxx;
x) x xxxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
Xx 4&xxxx;500,-
&xxxx;
2. Xxxxxx xxxxxx xx zařazení xxxxxx xxxxx biocidních xxxxxxxxx xx xxxxxxx účinných xxxxx, xxxxxxx účinných xxxxx s xxxxxx xxxxxxx nebo seznamu xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xx 45&xxxx;000,-
Xxxxxxxx
1. Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 1 xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx o povolení xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, x podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx poplatek xxxxx xxxx 1 xxxxxxx x) této xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), §9 xxxx. 2 xxxx §7 xxxx. 7 zákona x. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx látek xx xxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 1 xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxxxx xx xxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 2 xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx podle §12 xxxxxx x. 120/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx látek xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx 131x xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 120/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2002
Xxxxxxx 131x

x) Xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 30 000,-

b) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci

Kč 10&xxxx;000,-

c) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Kč 5&xxxx;000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vybrání xxxxxxxx, je-li xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx výzvu xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxx xxxxx vybere xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx povolení při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci, xxxx vydává-li xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx neuvedeného x příloze č. 1 xxxxxx x integrované prevenci.
Xxxxxxx 131x vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
Xxxxxxx 132

1. Udělení


x) Xxxx x xxxxxx do 90 xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jednosměrného

Xx 800,-

x) Xxxx x pobytu xx 90 xxx xxxxxxxxxxxxx

Xx 3000,-

x) Víza k xxxxxx xx 90 xxx x prodlouženou xxxxx xxxxxx na 180 xxx

Xx 6000,-

d) Xxxx x pobytu xxx 90 xxx

Kč 1500,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, letištního xxxx xxxxxxxxxxxx

Xx 1200,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx omezení xxxxx xxxx

Kč 3000,-

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx víza

50 % xxxxxxxx za xxxxxxx víza
Xxxxxxxxxx:
Xx poplatků podle xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx víza, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
- xxxxxxx xxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a humanitární xxxxxx,
- xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx,
- udělení xxxx za xxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
1. Xxx-xx x xxxxxxx xxxx mimo úřední xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx cizího státu xx xxxx platby, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx vybírá za xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Poznámka:
Xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx české xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Položka 133

Uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zastupitelským xxxxxx

Xx 3000,-
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx osvobozeni čeští xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zahraničí.
Xxxxxxx 134

Podání xxxxxxx x českého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx 750,-
Xxxxxxxx:
Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx úkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx části xxxxxxxxx.
Položka 135

Vybrání pohledávky, xxxxx apod., x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečení, úkony x xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx)

4 % x xxxxxxx xxxxxx (xxxx) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nejméně Kč 150,-
Xxxxxxxx:
1. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx prováděn xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx poplatek xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
2. Poplatek za xxxxx v xxxxxx x dědictví xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nesnížené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx 136
Xxxxxx xxxxxxx

- xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1 % x částky xxxx xxxx předmětu xx xxxxx rok nejméně Xx 200,-

- xxxxxx nebo xxxxx xx každý xxx

Xx 200,-
Poznámka:
Xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx u xxxxxxx zastupitelského úřadu xxxxxx jen za xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx republiky.
Xxxxxxx 137

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx.

Xx 600,-

x) Xxxxxxx xxxx moci s xxxxxxxx podpisu

Xx 300,-
Položka 138

Vidování xxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xx 150,-
Xxxxxxx 138 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/97 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1998
Xxxxxxx 139

a) Ověření xxxxxxx xx listině x na jejím xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx

Xx 250,-

x) Ověření xxxxxx xxxxxxxx razítek a xxxxxxxx xxxxxxx (superlegalizace)

Xx 600,-

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úředních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx

Kč 100,-
Xxxxxxxx:
Xx ověření xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině do Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xxxxx správní xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x) a x) x 50 %.
Xxxxxxxx:
1. Xx uznání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x případech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zahraničí.
Xxxxxxx 139 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 305/97 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Xxxxxxx 140

a) Xxxxxxxxxx xxxxx (fotokopie) xxxxxx xxxxxxx

Xx 250,-

x) Ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opisu (xxxxxxxxx)

Xx 250,-

c) Xxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 250,-
Xxxxxxxx:
1. Za xxxxx xxxxx písmen x) xx c) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx x 50 %, xxx-xx x doklad xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx do Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx.
2. Za xxxxx xxxxxxxx xx kopírovacích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx poplatek podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x 50 %.
Xxxxxxxx:
Poplatek xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx formátu X4 x menší.
Xxxxxxx 140 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/97 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Xxxxxxx 141
Vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

a) xx jazyka českého xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Kč 600,-

x) x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx 650,-

x) x jednoho xxxxxx jazyka do xxxxxxx xx každou x xxxxxxxxx stránku

Xx 1000,-

x) x jazyka xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx znakových xxxxxx xx každý xxxxxx xxxx

Kč 30,-

x) do jazyka xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, korejského x jiných xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx

Kč 30,-
Položka 141 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/97 Sb. x účinností od 1.1.1998
Xxxxxxx 142

x) Za xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad

Xx 300,-

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx

Kč 700,-
Xxxxxxxx:
Poplatek podle xxxxxxx a) této xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx matričního xxxxxxx.
Xxxxxxx 142 vložena xxxxxxx předpisem č. 305/97 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Xxxxxxx 143
Xx xxxxx

a) xxxxxxxx hanlivého, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, cizojazyčného xxxx za předešlé xxxxxxxx

Xx 100,-

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx

Xx 1000,-
Xxxxxxxxxx:
1. Od xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx prohlášením xxxxxxxxxxx manžela, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx po nabytí xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx.
2. Od xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osvojených xxxx xxxx změna, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x důsledku nesprávných (xxxxxxxxx) xxxxxx v xxxxxxx.
3. Xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx jména x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx transexuality.
Xxxxxxxx:
1. Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx společné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx změnu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx xx příjmení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx příjmení dohodnuté xxx xxxxxx vlastní xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo sourozenci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx 143 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/97 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1998
Xxxxxxx 144

Xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx písemné xxxxxxxxx z úředních xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx spisů

Xx 150,- xx xxxxxx x započatou xxxxxxx
Zmocnění:
Za xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx strojích sníží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx x 50 %.
Xxxxxxxx:
Každou xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X4 x menší.
Xxxxxxx 144 vložena xxxxxxx předpisem x. 305/97 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Položky 145

Za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx x xxxxxx

Xx 500,-
Xxxxxxx 145 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/97 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Položka 146

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xx 750,-

- osobám xx 15 let

Xx 250,-

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu) x xxxxx do Xxxxx republiky x xxxx

Xx 250,-

x) Provedení xxxx x cestovním xxxx

Xx 150,-

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změn v xxxxxxxxx průkazu (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx

Xx 50,-

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx přepravu tělesných xxxxxxxxxx člověka

Xx 100,-
Xxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx osvobozeno xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů.
Xxxxxxx 146 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 305/97 Xx. s účinností xx 1.1.1998
Xxxxxxx 147

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

Xx 75,-
Xxxxxxx 147 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/97 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Xxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxxxxx x dovozu, průvozu xxxx xxxxxx vysílacích xxxxxxxxx xxxxxx

Kč 600,-
Poznámka:
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx vybere jen x xxxxxxx, xx xxxxxx vydáno povolení xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx přechovávání xxxxxxx vysílací stanice.
Xxxxxxx 148 xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 305/97 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Xxxxxxx 149

Potvrzení xxxx xxxxxxx sdělení o xxxxxx xxxx

Xx 150,-
Poznámka:
Xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx vybere za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx v xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx 149 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 305/97 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Xxxxxxx 150

x) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx občanství

Xx 150,-

b) Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx občanství

Xx 300,-
Položka 150 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 305/97 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1998
Xxxxxxx 151
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx

x) každé xxxxxx xxxxxxxxxxx registraci

Xx 500,-

x) xxxxxxxx

Kč 100,-
Xxxxxxxxxx:
1. Xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří přijedou xx České republiky xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xx xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx podle této xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx průvoz xx xxxxxx xxxxxxx jako xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soutěžích.
Xxxxxxx 151 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/97 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Xxxxxxx 152

a) Xx xxxxxxxx a potvrzení xxxxxxx dokladů (deník xxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx)

Xx 200,-

b) Za xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxx x vylodění x deníku xxxxxxx

Xx 200,-

x) Xx xxxxxxxxx xxxxxx x nalodění x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

Xx 100,-

x) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 600,-

x) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx

Xx 2000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xxxxx razítek vyznačených x xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx 152 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/97 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998
Položka 153
Xx xxxxxx xxxxxxx

a) x xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx

Xx 200,-

x) x vystavení xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů

Kč 200,-
Položka 154

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx do Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx

Xx 200,-
Položka 154 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/97 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

x) Xxxxxx námitky xxxxx xxxx vyúčtování ceny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 100,-

x) Podání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 100,-
Poznámka:
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx, xx výše xxxx xxxxxxxxxx 700,- Xx.
Xxxxxxx 155 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2000
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx obsluhu

x) xxxxxxxxxxxxxxxx x radiotelegrafních xxxxxxxxxx rádiových zařízení xxxxxxxxxx na palubách xxxxxxx x xxxx


xx) xxxxxxxxxxxxxxxx

Xx 400,-

ab) xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xx 600,-

x) xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx pozemních vysílacích xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx


xx) xxxxxxxxxxxxxxxx

Kč 300,-

bb) xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xx 400,-

x) xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx vln


ca) xxxxxxxxxxxxxxxx

Xx 300,-

cb) xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kč 400,-

x) xxxxxxxxxx rádiových xxxxxxxx xxx amatérskou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 400,-
Xxxxxxx 156 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 151/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx typu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Kč 5&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Kč 3 000,-

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx rádiového xxxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-
Položka 157 vložena právním xxxxxxxxx x. 151/2000 Xx. x účinností xx 1.7.2000

x) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xx 100&xxxx;000,-

x) Xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě

Xx 100&xxxx;000,-

c) Xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx telekomunikační xxxx

Xx 100 000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx nevybere, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx licence podle xxxxxx x), x) x x) žadatel, xxxxx provozuje uvedené xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx 158 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2000 Xx. s účinností xx 1.7.2000

Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služby xxxxx §54 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx 5&xxxx;000,-
Xxxxxxx 159 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2000 Xx. x účinností xx 1.7.2000

Vydání xxxxxxxxxx o přidělení xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx adresy

Xx 5&xxxx;000,-
Poznámka:
Xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx nevybere, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx poruch, xxxxxx x ohlašovnou xxxxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxx, hovory x xxxxxxxxx stanicí xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (hlásek), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx 160 vložena právním xxxxxxxxx č. 151/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
Vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxx provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání

Xx 7&xxxx;000,-

x) xxx pevnou xxxxxx

Xx 5&xxxx;000,-

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 500,-

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx 3&xxxx;000,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí podle §66 zákona č. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx 161 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2000
Xxxxxxx 162

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Kč 100&xxxx;000,-

b) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s požadavky

Xx 10&xxxx;000,-
Xxxxxxx 162 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 227/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
Xxxxxxx 163

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro ekologické xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-

x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pozemků nově xxxxxxxxxx do přechodného xxxxxx

Xx 500,-
Xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxx x §6 xxxx. 8 x §9 odst. 1 xxxxxx x. 242/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx zemědělství a x změně xxxxxx x. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx 163 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 242/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
Xxxxxxx 164

Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx atestačního xxxxxxxxx

Xx 100&xxxx;000,-
Xxxxxxx 164 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 365/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 23.10.2000
Položka 165

x) Xxxxxx xxxxxxx x zařazení xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx konzervace x využívání genetických xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx významných xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx 1&xxxx;000,-

b) Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx konzervace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx významných pro xxxxxx x zemědělství

Xx 500,-
Xxxxxxxx:
1. Podání xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx programu konzervace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx významných pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) této položky, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxxxx x. 148/2003 Xx., x konzervaci x xxxxxxxxx genetických zdrojů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výživu x zemědělství x x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
2. Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx genetických xxxxxx rostlin x xxxxxxxxxxxxxx významných xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx podle písmene x) této položky, xx upraveno x xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x. 148/2003 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx genetických xxxxxx xxxxxxx x mikroorganismů xxxxxxxxxx xxx výživu x xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
Xxxxxxx 165 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.6.2003
Xxxxxxx 166

x) xxxxxx přihlášky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k ochraně xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx 500,-

x) podání xxxxxxxxx xx zkoušce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 až 4

Xx 500,-

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx volně xxxxxxxxxx xxxx pěstovaných xxxxxxx xxx k xxxxxx xxxx přípravě xxxxxx

Xx 500,-
Xxxxxxx 166 vložena xxxxxxx předpisem x. 274/2003 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2003
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx splatné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2.
2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx platí xx výši stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx patentu. Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx další xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxx stanovené sazebníkem xxxxxxx v době xxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poplatku xxxxxx běžet xx xx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx sazebníkem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přeplatek xxxxxx poplatníkovi. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx lhůtě xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3 poznámky x položce 100 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poplatku x předchozí (prošlé) xxxxx xxxxxxxxxx.
Čl. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 85/1994 Xx. s účinností xx 1.6.1994
Přechodná, zmocňovací x závěřečná ustanovení
Xx. XX
(1) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 32 xx 35 x 134 xxxxxxxxx xxxxxx x. 85/1994 Sb. xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx soukromých xxxxxxxxxxxxxx služeb a xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 273/1994 Xx. x účinností xx 1.1.1995
Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx tohoto xxxxxx xx vybírají xxxxxxxx x poplatných xxxxx navržených nebo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx podaných xxxxxxxx xxxx dovolání. Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx za řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poplatky podle xxxxxxxxxxx předpisů, i xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x. III xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 36/1995 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.1995
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pro xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatek xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx částkou x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 zákona x správních poplatcích, xxx-xx x nedoplatek, xxxxx podle §8 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/1997 Xx. x účinností xx 1.1.1998
Xx. V
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1999, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x zaměstnání xxxx 1. xxxxxx 1999, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2a odst. 2 xxxx xxxxxx zákona x. 1/1991 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, od 1. xxxxx 1999.
Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.1999
§48
Xxx xxxxxxxx splatné xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2000
Xx. XXX
1. Xxxxx xxx xxxxxxx poplatek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx řádně zaplacený xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxx xxxxxx, xxx které xxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxx správní poplatek xx platnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zaplacen xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zaplacen xx stanovené xxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx Xxxxxx k doplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
4. Pokud xxxxx x zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx marně xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v další xxxxx 6 měsíců, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx poplatek xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 149/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 39/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 368/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
10/93 Sb., xxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 1993, x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx ČNR x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.1993
72/94 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy k xxxxx x nebytovým xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.5.1994
85/94 Xx., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX č. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybíraných xxxxxxxxx orgány XX, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/93 Xx. x xxxxxx x. 72/94 Xx., xxxxx ČNR x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 337/92 Xx., x správě xxxx x poplatků, xx znění zákona XXX 35/93 Xx., xxxxxx x. 157/93 Xx., xxxxxx x. 302/93 Xx., xxxxxx x. 315/93 Sb., x xxxxxx x. 323/93 Xx., zákon XXX x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona ČNR x. 18/93 Xx., xxxxxx x. 322/93 Xx., xxxxxx x. 42/94 Xx. a xxxxxx x. 72/94 Xx., xxxxx x. 331/93 Xx., x xxxxxxx rozpočtu ČR xx xxx 1994 x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/93 Xx., xxxxxx x. 96/93 Xx., zákona č. 157/93 Sb., xxxxxx x. 196/93 Xx., xxxxxx x. 323/93 Xx., x zákona x. 42/94 Xx.
x xxxxxxxxx od 1.6.94
273/94 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákon x. 72/94 Sb. x xxxxxx x. 85/94 Xx.
x účinností xx 1.1.95
274/94 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 72/94 Xx. x xxxxxx x. 85/94 Sb., xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxx 7.12.94 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 21.12.94
x účinností xx 1.1.95
36/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 549/91 Sb., x soudních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon XXX č. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.4.95
118/95 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.95
160/95 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.96
301/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 468/91 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 103/92 Sb., x Radě XX xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 483/91 Xx., o Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx ČNR č. 484/91 Xx., o Xxxxxx rozhlasu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon XXX x. 368/92 Sb., x správních poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.96
20/96 Xx., xxxx xxxxx zákona x. 368/92 Xx. publikované x částce x. 6/96 Xx.
151/97 Xx., x xxxxxxxxx majetku x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.98
305/97 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 368/92 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xx xxxx xxxxx XXX x. 551/91 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon XXX x. 565/90 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.98
149/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 202/90 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 70/94 Xx., x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností od 1.9.98
157/98 Xx., x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.99
167/98 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.99
63/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 202/90 Xx., o xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x o změně xxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.1.2000
166/99 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx zákon)
s účinností xx 28.9.99
167/99 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 1/91 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 9/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.10.99
223/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x rozsahu branné xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx) a xxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.12.99
326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2000
352/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 157/98 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxx zákonů, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 30.12.99
357/99 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 92/96 Sb., x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x. 368/92 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
s xxxxxxxxx od 30.12.99
360/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9 odst. 2 x xxxxxxx 8a, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.7.2000
363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.4.2000
46/2000 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 14.3.2000
62/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx řízení a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2000
117/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 167/98 Sb., x návykových xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 354/99 Xx., x zákon x. 368/92 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 30.6.2000
133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx)
x účinností od 1.7.2000
151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx dalších zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.7.2000
153/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx modifikovanými xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx 1.1.2001
156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/95 Xx., o střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx o střelných xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 13/98 Xx., a xxxxxx x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.8.2000
158/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx, průzkumu x xxxxx nerostných xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx pravomocí xxxxx a o xxxxx některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 6.7.2000
227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
307/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 7.9.2000
365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 23.10.2000
140/2001 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2001
231/2001 Sb., x provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 4.7.2001
76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x účinností xx 1.1.2003
107/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 140/96 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 20.3.2002
120/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx trh x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
146/2002 Xx., x Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
149/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 408/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxx x. 92/96 Xx., x xxxxxxxx, xxxxx a sadbě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o ochraně xxxx x odrůdám), x xxxxx č. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2002
173/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xx udržování patentů x dodatkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů
s účinností xxx xxx, x xxxx xx stane xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XX xxxxxxx (16.7.2002)
308/2002 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 12.7.2002
320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
129/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 79/97 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 368/92 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 5.6.2003
131/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2003, x xxxxxxxx xxxxxxx 67, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vstoupila v xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR k XX
148/2003 Xx., x xxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x mikroorganismů významných xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o genetických xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx od 22.6.2003
149/2003 Xx., o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, určeného k xxxxxx lesa x x xxxxxxxxxxx, x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
219/2003 Xx., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x sadby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxx osiva a xxxxx)
x účinností xx 30.8.2003
274/2003 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví
s xxxxxxxxx xx 1.10.2003
276/2003 Xx., o Xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx vyhlášení Xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx (31.3.2005)
354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 24.10.2003
356/2003 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravcích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU
360/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 6/2002 Sb. x xxxxxx x. 279/2003 Xx., x xxxxx x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 29.10.2003
39/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 363/99 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
s účinností xx 1.4.2004
41/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2004
96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
x účinností xx 1.4.2004
121/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 20/66 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 160/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 18.4.2004
316/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 110/97 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 27.5.2004
321/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x vinohradnictví a xxxxxxxxx)
x účinností xx 28.5.2004
340/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 2.6.2004
436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích)
s xxxxxxxxx od 1.5.2005
x xxxxxx xxxxxxxxx redakčním xxxxxxxx x xxxxxx x. 5/95 Xx. x 99/2003 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 368/92 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 634/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.1.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxx. §21 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §15 xxxxxx XXX č. 97/1974 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 343/1992 Xx., §33 xxxxxx č. 61/1964 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx výroby.
2) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 157/1964 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx o diplomatických xxxxxxx.
Vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 32/1969 Sb., x Vídeňské úmluvě x konzulárních xxxxxxx.
4) Xxxxx č. 403/1990 Sb., o zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 458/1990 Xx.
Xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx zemědělskému majetku, xx xxxxx zákona x. 93/1992 Xx.
Xxxxx č. 42/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
5) Xxxxx XXX č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx XXX č. 592/1992 Sb., x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §20 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 576/1990 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx České republiky x xxxx v Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx zákona ČNR x. 10/1993 Sb.
8) §73 xxxxxx ČNR x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx.
9) §70 xxxxxx ČNR x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/1993 Xx.
10) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
11) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon XXX č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx zeměměřického x xxxxxxxxxxxxx č. 190/1996 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 265/1992 Sb., o xxxxxxxx vlastnických x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Sb. x xxxxxx č. 90/1996 Xx.
Xxxxx XXX č. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx.
13) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví XXX č. 10/1987 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 75/1957 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxx. §14 xxxxxx x. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, §3 zákona ČNR x. 62/1988 Xx., x geologických xxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX č. 543/1991 Xx., §8 xxxxxx x. 91/1996 Xx., x xxxxxxxx, §7 x 9 xxxxxx x. 38/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
17) §10 xxxx. 3 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 286/1995 Xx.
18) Xxxxx č. 38/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx silničních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
19) §4, §5 odst. 2 xxxx. a), x), x), §5 xxxx. 3 x §6 xxxxxx x. 13/1997 Xx., o pozemních xxxxxxxxxxxx.
20) Zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x státní báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
22) Zmocnění x xxxxx X
1. Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx poplatků vyměřovaných a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu devalvace xxxxx měny. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx 31 x xxxxxxx 101 xxxx. a) xx c) xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx orgány xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxx snížit xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx poplatku x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x provedením xxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxx X
Xxxxxxxx xxxxx xxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
23) Osvobození x xxxxx VIII
Xx xxxxxxxx vybíraných xxxxx xxxxxxx 112 xxxx. x), 116 xxxx. x), 119 xxxx. x), 123 xxxx. x) x 127 jsou osvobozeny xxxxxxx x zápisy xxxxxxx práv z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným státním xxxxxxx, a xx xxxxx ustanovení §11 xxxx. 6 xxxxxx x. 92/1991 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx státu na xxxx osoby, ve xxxxx xxxxxx č. 210/1993 Xx., a xxxxx §16 téhož xxxxxx.
Poznámky x xxxxx XXXX
1. Xxxxxxxx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveného x xxxxxxxxx 112 xxxx. x), 114 a xxxxxxx 117 xxxx. c).
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx 112 xxxx. x), 116 xxxx. x), 119 xxxx. x), 123 xxxx. x), 124 xxxx. x) x 125 x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x přihlášce xx xxxxxxxxx.
24) Zákon č. 1/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 305/1991 Xx., xxxxxx č. 578/1991 Xx., zákona x. 231/1992 Xx., zákona x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 39/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx. x xxxxxx x. 167/1999 Xx.
25) §31 x 32 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
26) Xxxxxxxx (XX) x. 141/2000 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx ze xxx 16. xxxxxxxx 1999 x xxxxxxxx přípravcích xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
27) §13, 20, 22 x 23 zákona x. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx.
28) §21 xxxxxx č. 353/2003 Xx.
29) §36 xxxxxx x. 353/2003 Xx.
30) Xxxxx č. 435/2004 Sb.

*) Xxxxxxx č. 76/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 xxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxx položka 131x, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a následnou xxxxxxx č. 120/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002 xxxx xxxx doplněna xxxxxxx 131x, xxxxx xx xxxx zákona x xxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxxx přípravků a xxxxxxxx xxxxx na xxx. Doufáme, xx xx 1.7.2002 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx chyb.

Protože xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxx uvádíme xxxxxxx 131x xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx se do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx znění xxxxxxx 131x je xxxxxx.

**) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 62, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 340/2004 Sb. x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 41/2004 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 62 xxxxx. Xxx pádem xxxx xxxxx zřejmé, xxxxx znění platí. Xxxxxxx 62 xxxx xxxxx xxxxxxx dvakrát xx xx xxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx pravé.