Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.05.2022.


Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

15/98 Sb.

ČÁST I. Dohled v oblasti kapitálového trhu

HLAVA I. Působnost a pravomoci České národní banky v oblasti kapitálového trhu

Předmět úpravy §1 §2

Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem §3 §4

Základní pojmy §5

Řízení před Českou národní bankou §6

Předmět státního dohledu nad kapitálovým trhem §7 §7a §8

Informační povinnost ve vztahu k České národní bance v souvislosti s vydáním dluhopisů a obdobných cenných papírů §8a

Opatření k nápravě §9 §9a

Přestupky §9b §9c

Společná ustanovení ke správním deliktům §9d

Řízení ve věcech opatření k nápravě §10

Předběžné opatření §11 §12

Vedení seznamů a dokumentace a jejich uveřejňování §13 §13a §14

Mechanismus hlášení §15

Prostředky komunikace pro přijímání oznámení porušení §16

Určení zaměstnanci §17

Postup České národní banky po přijetí oznámení porušení §18

Ochrana oznamovatelů a nahlášených osob §18a

Spolupráce se Státním úřadem inspekce práce §18b

Přezkum postupů České národní banky §18c

Spolupráce s Komorou auditorů České republiky §19 §20

HLAVA II. §21 §22 §23 §24 §25

Povinnost mlčenlivosti a mezinárodní spolupráce §26

Nakládání s informacemi §27

HLAVA III. §28

HLAVA IV. Ustanovení přechodná §29

ČÁST II. Změna a doplnění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů §30

ČÁST III. §31 §32

ČÁST IV. §33 §34

ČÁST V. §35

ČÁST VI. §36

ČÁST VII. Doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §37

ČÁST VIII. §38 §39

ČÁST IX. Změna a doplnění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb. §40

ČÁST X. Doplnění zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o české národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb. §41

ČÁST XI. §42

ČÁST XII. Změna a doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů §43

ČÁST XIII.

Účinnost §44

č. 30/2000 Sb. - Hlava III

č. 370/2000 Sb. - Čl. VII

č. 308/2002 Sb. - Čl. II

č. 257/2004 Sb. - Čl. V

č. 57/2006 Sb. - Čl. III

č. 148/2016 Sb. - Čl. IV

Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXX X XXXXXXX KAPITÁLOVÉHO TRHU

HLAVA X

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX BANKY X OBLASTI XXXXXXXXXXXX XXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Tento xxxxx zapracovává příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 81).

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 82), x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropské xxxx 83), xxxxx jde x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxx xxxxxxx banka xxx výkonu dohledu xxx xxxxxxxxxxx trhem xxxxxxxx důvěru xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx tím, xx přispívá x xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx xxxxxx x této xxxxxxx.

§3

Působnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka x oblasti kapitálového xxxx

x) xxxxxxxx dohled x rozsahu stanoveném xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxxxxx oblast podnikání xx kapitálovém xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx investic xx těchto xxxxx, xxxxx obchodních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 45),

x) rozhoduje x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákon xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičních fondů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 45),

c) xxxxxxxxxx xxxxxx informačních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, obhospodařování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničních investičních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, doplňkového penzijního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 45),

x) xxxxxxxx xxxxx činnosti podle xxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 72) a xx. 68 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a registrech xxxxxxxxxx xxxxx 78) xx xxxxxx Evropského xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x trhy xxxxxxx jeho rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx sankce xxxxxxx xx základě xxxxxxxx rozhodnutí je xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx; xx tyto xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx placení hledí xxxx na příjmy xxxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxxxx xxxx 73).

(2) Xxxxxx příslušným xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx telefonických xxxxxxxxx x datových přenosů xxxxx xx. 62 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x OTC derivátech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodních xxxxx 78) je Xxxxxx xxxx v Xxxxx.

§5

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kapitálovém xxxx xx rozumí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx provádějící xxxxxxx xx vlastní xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx společnost, investiční xxxx, pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx společnost, depozitář, xxxxxxxxxxx regulovaného trhu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 42) Česká xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxx papírů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, osoby xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vlastník xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x majitel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, 24) pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení xxxxxxxxx řádu o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx 44) se nepoužije.

(2) Xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx trhem xxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České národní xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx regulovaného trhu.

(3) X xxxxxx, xxxxx xx dotýká osob x počtu xxxxxx, xxx xx 30, xxx doručovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou.

§7

Předmět dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx podléhá

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám,

b) xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony, 45)

c) xxxxxx povinností a xxxxxxxx stanovených ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx.

§7x

(1) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx převzetí x zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx účastnických xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx společností, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx akcií xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x je oprávněna xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx tresty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání xx kapitálovém xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx takovou xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, je-li xx potřebné k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, věřitelů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Opravný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx společnosti, x xxx xxx výkon xxxxxxxxxxx práv xxxxxxx xxxxx pozastaven, centrálnímu xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§8

(1) Xxxxx národní xxxxx xx oprávněna xxx xxxxx výkonu xxxxxxx xxx kapitálovým xxxxx

x) xxxxxxxxx informace xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx; to xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytovatelů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx každého; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x nimi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 68) xx xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxx dohledu nad xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx oprávněně xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx od xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 77), x to xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sídla Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxx xxx důvodně předpokládat, xx xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odhalení přestupku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodování na xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx jeho pachatele, x nelze-li sledovaného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx jen x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx 5); xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx povinná xxxxx,

x) xxxxxxx si xx xxxxxxxx investičního xxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 84), xxx předkládal xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 18 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 596/2014.

(2) Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx odstavce 1, xx-xx to xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx žádá xxxxxxxxxx xxxxx dohledu xxx finančním xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xx xx nutné xxx xxxxxx jeho xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x §26 xxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx svého xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) Osoba, xx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka oprávněna xxxxxxxxx informace, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo s xxxx spojené xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, je xxxxxxx poskytnout tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx záznamy x xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou.

(4) Osoby, x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxx povolení xxxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx provádějí xxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolovat podle xxxxxxxxxxx řádu x xxxxxxx, který je xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx takové činnosti.

(5) Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx některých činností xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx kontrolního xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx, xxxxx, formu a xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 písm. x).

§8a

Informační povinnost ve xxxxxx x České xxxxxxx bance v xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxxxx x obdobných xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx která xxxxxx obdobné xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx práva xxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx k datu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx představujících právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejich emise, xxxxx xxxxxx vydání, xxxxx x jejich xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§9 **)

Xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) V případě, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatření k xxxxxxx:

x) uložit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxx xxxxxxxx nápravu xx xxxxx stanovené x opatření x xx stanovené xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) určit, xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx rozhodne xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx veřejné napomenutí xxxxxx.

§9x

§9x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2016 Sb.

§9x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxx,

x) jako povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx povinnost xxxxx §8 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8a,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) x xxxxxxx x §27 xxxxxxx informace xxxxx §26 odst. 1 x jinému xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osobě xxx xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx do 25 000 000 Xx.

(3) Právnické x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) uložit pokutu xx 10 000 000 Kč x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§9c

§9c zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxxx xxxxxxx banka.

(2) Xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx obchodníkům s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Garančního xxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx; xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.

§10

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Xxxxxxx řízení, x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx Xxxxx národní banka xxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx, xx niž xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx neodstranitelný xxxxx xx práv xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx, x xxxx Xxxxx národní banka xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx i xxxxxxxxx rozhodnutí České xxxxxxx banky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx banka je xxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxx i doručením xxxxxxxx vyhláškou, xxxxx xx xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x pokud xx xxxxxxxxxx rozhodnutí doručit x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx x xxxxx případě doručeno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úřední desce Xxxxx národní xxxxx.

(4) Xxx ukládání opatření x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vychází Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, doby xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x výběru xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přihlížet xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxx xx opatření x xxxxxxx xxxxxx.

(5) Osoba xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxx evidence, xxxxxxx xx bylo doručeno, xxxx-xx v rozhodnutí xxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky o xxxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, týkajícím se xxxxxxx papírů, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kromě xxxxxxx, kdy lze xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx, xx Česká národní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx osob, xxxxx xxxxxx účastníky xxxxxxxxx xxxxxx, nebo jestliže xx xxx výkon xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxx ohrožen. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uložit i x případě, xx x to xxxxxx xxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může Xxxxx národní xxxxx xxxxxx

x) xxxx, xxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx správní xxxxx, účet cenných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převodu cenných xxxxxx x xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx účet xxxx xxxx jiné osoby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) tomu, xxx xxxx účet xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx jakýkoliv jiný xxxx xxxx nebo xxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavního xxxxx, xxx-xx o xxxx, xx který xxxx převedeny xxxxxx, xxxx níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x jejich xxxx,

x) xxxx, xxx xx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osoby, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx nejednal xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx spořitelnímu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx níž se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx běžný, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx nevyplácely xxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxx, neprováděly xx ně xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx spořitelnímu x úvěrnímu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo jiný xxxx, xxx nevyplácely xxxxxxx prostředky z xxxxxx účtu, xxxxxxxxxxx xx xx započtení x ani xxxxx x xxxx nenakládaly, xxx-xx x účet, xx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx sankce, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky z xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxx, kterým se xxxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) až x); xxxxxxx podaný xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x).

(4) Předběžné xxxxxxxx xxxxxxx uplynutím xxxx xxx od xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxxx návrh x xxxxx, xxx uložil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, které xxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx opatření. Xxxxx xxxx xxx x soudu xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaniká. Xxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx podle odstavce 4 xxxx třetí, xxxxx x tom xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Stejnou xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx uvedených v §3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxx x xxxxxxxxxx uvést xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo podmínku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx banky o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx povinné xxxxx.

§12

§12 zrušen právním xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§13

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pojišťoven,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) vypořádacích systémů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx depozitáře,

i) xxxxxxx pro úvěrové xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x vedení samostatné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx trhů obdobných xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prospektu xxxxxxx xxxxxx xxxx doplňku xxxxxxxxx schváleného xxxxxxx xxxxxxx jiného členského xxxxx, která xx xxxx poskytnuta xxxxx xxxxxxx, včetně elektronického xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx umístěné xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx penzijních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zástupců xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podniků,

s) systematických xxxxxxxxxxxxxxx,

x) akcií podle xx. 14 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 600/2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sídlem x Xxxxx republice,

v) xxxxxxxxxx společností,

w) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx zaručeny xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, a

y) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx seznamy ani xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zapisuje xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx činnosti a xxxxxxxx další činnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma xxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxx bydliště xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx přiděleno, předmět xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxx povolená Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx seznamu, včetně xxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxxx; tato informace xx xxxxxxxx xx xxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktualizuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx obchodních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření x xxxxxxxxxx připojištění, x xxxxxxxx sdělení Xxxxx xxxxxxx xxxxx x nim.

§13x

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§14

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu 45), x xx xxxx x anonymizovanými xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxx, které xx týká (xxxx xxx "dotčená osoba"), xxxxxxxx by xxxxxxxxxx

x) xxxx vůči xxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx,

x) ohrozilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx být xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx uveřejněny xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pominou. Xxxx-xx postup podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx, xxx uveřejnění rozhodnutí xxxxxxx xx do xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx správního trestu xx xxxxxxxxx, opatření x nápravě nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uveřejněno xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxx údaje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx v takovém xxxxxxxxxx, mohou být xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let.

(5) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žaloba, xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informaci x výsledku xxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx banka xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx mechanismus xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx 85) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Mechanismus xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, snadno xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx každý xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx, jakým xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 obsahují xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s uvedením

1. xxxxxxxxxxx čísel, na xxxxx xxx oznámení xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis postupů xxxxxxxx se oznámení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka požadovat xxxxxxxx oznámení porušení xxxx jeho objasnění,

3. xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytne xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

x) režim xxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxx porušení, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx okolností, xx xxxxx xxxxx xxx důvěrné údaje x oznamovateli xxxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxx xxxxxx 27, 28 xxxx 29 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 596/2014 x xxxxx §26,

x) xxxxx xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxx §18a a

e) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx informací, xxxxx vyplývá ze xxxxxxx nebo právního xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhu.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx potenciálnímu xxxxxxxxxxxx xxxx přijetím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 3 x 4.

§16

Prostředky xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx národní banka xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx sdělování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx komunikace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx

x) jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx používá,

b) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x přístupu neoprávněných xxxx, a

c) umožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě,

b) ústní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx setkáním x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §17.

§17

Určení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxx zaměstnanci"). Určení xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxx informace o xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx porušení,

b) přijímají x vyřizují xxxxxxxx xxxxxxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx své xxxxxxxxx údaje.

§18

Xxxxxx Xxxxx národní xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xxxxx §16, xxxxx xxxxxxxxxxx x beze xxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xxxxx §16.

(2) Česká národní xxxxx vede xxxxxx x xxxxxx přijatém xxxxxxxx porušení.

(3) Česká xxxxxxx banka potvrdí xxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx přijetí tohoto xxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxx ohrožena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx je po xxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) zvukového xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hovoru zkontrolovat, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formou xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx formou přesného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Česká národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, opravit x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, že xx k xxxxxxxx xxxxxxxx dojít xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a věrný xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x vyhledatelné xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx zápisu; x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznamovatele x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo hrozící xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx") xxxxxx České xxxxxxx banky x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx osobám.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxxx orgánům xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, ledaže xx xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx v souladu x §26.

§18x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx o zaměstnance xxxxx podléhající xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxx nespravedlivého zacházení, xx kterým by xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x ním, a

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §18 xxxx. 9 x §26.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 nepovažuje xx oznamovatele.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx nahlášené osoby xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, proti xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx zahájila xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 7.

§18x vložen xxxxxxx předpisem x. 204/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.8.2017

§18x

Xxxxxxxxxx xx Státním xxxxxx inspekce xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se Xxxxxxx xxxxxx inspekce xxxxx xxx zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxxxx měl xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x poradenství o

1. xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx nespravedlivému xxxxxxxxx x

2. postupech xxx nárokování xxxxxxxxxx xxxxxx xx způsobenou xxxxx xxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) účinné xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx inspekce xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.8.2017

§18x

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxx, xxxxxxx vezme x xxxxx zkušenosti xxx x orgánů xxxxxxx xxx kapitálovým xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státu Evropské xxxx x xxxx xxxxxxx a tyto xxxxxxx upraví v xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a technologií.

§18c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 13.8.2017

§19

Spolupráce s Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx zavádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupů xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x usměrňování xxxxxxxx auditorů xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§20

§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 308/2002 Sb.

§21

§21 zrušen právním xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zaměstnanci Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxxxxx dohled x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x osoby, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx využívá při xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx zaměstnanci a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx oblast kapitálového xxxx jsou povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxx činnosti, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx nad kapitálovým xxxxx. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxx xxxx výkon xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx kapitálovým xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx vedeném x xxxxxxxxxxx x rozhodnutím xxxx výkonem xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení. Xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx x pro xxxx xxxxx xxx xxxxx věty druhé, xxxxx x tím xxxxxxx souhlas xxxxx, xxxxx informace poskytla. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx týká. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx skončení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx založily.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x čl. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 596/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxx řešení krize xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x členském státě, xxxxx působí xxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx trhem,

c) xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxxxxxx, nuceným xxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx, xxxxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx vykonávanou x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxx poskytujícím xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxxxx neplnění xxxx hrozícího xxxxxxxx xxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxx kompenzačního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 x 2; Xxxxx xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx státu xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxx výkonu dohledu xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) legislativním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x Xxxxx republice xxxx v členském xxxxx činným v xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rovněž mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx boje xxxxx xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx řízením nebo xxxxxxxx zahraničním xxxxxxx, xxxxxxx v případě xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx být xxxxxxx,

x) Veřejnému xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Evropskému xxxxxx pro bankovnictví, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) 75) x Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 76),

j) Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx x Úřadu pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 79),

x) xxxxx osobám xxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x není-li xx porušením xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx krize na xxxxxxxxx trhu.

(3) Porušením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx. 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 596/2014 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti podle xxxxxxxx 1 dále xxxx poskytnutí xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx souvisejí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx se subjektům x úřadům xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxx xxxxx jejich xxxxxx x xx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx nejméně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvést, xxxxx způsobem se x takovou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jíž xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx byla xxxxx vyhlášena.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx působí xxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x nesmí xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dalšímu.

(7) Xxxxxxxxx získané Českou xxxxxxx bankou x xxxxx xxxxxxxx na xxxxx cizího xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Úřadu, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx plnění jeho xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody a xxxxx tehdy xx-xx xxx xxx zaveden xxxxx povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx srovnatelný x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 65).

(9) Xx-xx pro xx zaveden režim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx jejich úkolů xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx pobytem xxxx xx xxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v subjektu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx funkci svým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správce, insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx auditora,

b) xxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx, provozující xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx investorů,

d) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem,

e) xxxxxx xx sídlem xx státě, který xxxx členským xxxxxx, xxxxxxxxxxxx se bojem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního míru x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) orgánu vykonávajícímu xxxxxx xxx osobami xxxxxxx xx xxxxxx x emisními povolenkami xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních x xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxx vykonávajícímu xxxxxx xxx osobami xxxxxxx xx trzích xx zemědělskými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 65).

(10) X xxxxxxxx dohody xxxxx xxxxxxxx 8 a 9 xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (Evropský xxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx).

§27

Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx než Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro účely, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx uvede, xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

XXXXX XXX

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 57/2006 Sb.

XXXXX IV

USTANOVENÍ XXXXXXXXX

§29

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXXXX ZÁKONA ČESKÉ XXXXXXX RADY Č. 2/1969 XX., X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX ÚSTŘEDNÍCH XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§30

Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 34/1970 Sb., zákona Xxxxx národní xxxx x. 147/1970 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 125/1973 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 25/1976 Xx., xxxxxx Xxxxx národní rady x. 118/1983 Sb., xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 60/1988 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 173/1989 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 9/1990 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 93/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 126/1990 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 203/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 288/1990 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 305/1990 Sb., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 575/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 173/1991 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 283/1991 Sb., xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 19/1992 Xx., zákona České xxxxxxx xxxx č. 23/1992 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 103/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 167/1992 Xx., zákona České xxxxxxx xxxx č. 239/1992 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 350/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx národní rady x. 358/1992 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 359/1992 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 474/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 548/1992 Xx., xxxxxx České národní xxxx x. 21/1993 Xx., zákona x. 166/1993 Xx., xxxxxx x. 285/1993 Xx., xxxxxx x. 47/1994 Xx., xxxxxx x. 89/1995 Sb., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx č. 135/1996 Xx., xxxxxx č. 272/1996 Xx. x xxxxxx č. 152/1997 Xx., xx mění x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xx za xxxxx 8 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 9, xxxxx zní:

"9. Xxxxxx pro cenné xxxxxx.".

2. V §2 xxxx. 3 xx xx první xxxx xxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxxx x členy Xxxxxxxx Komise xxx xxxxx papíry xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx vlády xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §4 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxx xxx" vkládají xxxx xxxxx: "x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry".

XXXX XXXXX

§31

§31 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§32

§32 (část třetí) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

ČÁST XXXXXX

§33

§33 (xxxx xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 257/2004 Sb.

§34

§34 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2004 Sb.

ČÁST PÁTÁ

§35

§35 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2004 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

§36

§36 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX X. 455/1991 XX., X ŽIVNOSTENSKÉM XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX XXXXX), XX XXXXX XXXXXXXXXX PŘEDPISŮ

§37

Zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Sb., xxxxxx č. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Sb., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx č. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Sb., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., zákona x. 217/1997 Xx. x xxxxxx x. 280/1997 Sb., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastí 13) " xxxxxxxx xxxx xxxxx: "x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s cennými xxxxxx 13x) ".

Poznámka x. 13x) zní:

"13a) §70x zákona XXX x. 591/1992 Xx.".

XXXX XXXX

§38

§38 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2004 Sb.

§39

§39 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 257/2004 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX X. 42/1994 SB., X XXXXXXXXX PŘIPOJIŠTĚNÍ SE XXXXXXX XXXXXXXXXX X X ZMĚNÁCH XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXX X. 61/1996 XX.

§40

Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx mění a xxxxxxxx takto:

1. X §5 xxxx. 1 xxxxx xxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx" vkládají tato xxxxx: "x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx".

2. X §8 xxxx. 2 xx xx xxxxx "ministerstvem" vkládají xxxx slova: "xx xxxxxx s Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx".

3. X §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx připojuje xxxx xxxx: "Změnu statutu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxx papíry.".

4. X §34 xxxx. 5 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "a Xxxxxx xxx cenné xxxxxx".

5. X §36 xxxx. 3 xx xx slovo "ministerstvu" xxxxxxxx tato xxxxx: "x Komisi xxx xxxxx papíry".

6. X §39 xxxx. 4 xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxx xxxxx: "xx xxxxxx x Komisí pro xxxxx papíry".

7. V §42 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxx xxxxx: "a Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (§45x)".

8. Za §45 xx xxxxxx nový §45x, xxxxx xxx:

"§45x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx penzijního xxxxx xxxxx §33. Xx xxxxxx xxx xxxxxx státního xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx se přiměřeně xxxxxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 2, 4 x 5 x §43 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 xxxx. x) přijímá Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx státnímu dozoru Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrolovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §33. Xx postup xxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxxx xxxxxxxxxx §43 xxxx. 1 písm. x) x x).".

XXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X. 6/1993 XX., X ČESKÉ XXXXXXX XXXXX, XX XXXXX XXXXXX Č. 60/1993 XX.

§41

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1993 Sb., xx xxxxxxxx takto:

1. §3 xx doplňuje xxxxxxxx 3, 4 x 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 17), 18) a 19) xxxxx:

"(3) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxx xxxx opis xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 17)

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 18) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx požádána, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 19) xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxx opatření x xxxxxxx x xxxxxx.

17) §16 xxxx. 2 zákona x. 15/1998 Xx., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx.

18) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 15/1998 Xx.

19) §16 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 15/1998 Xx.".

2. Xx §60 xx xxxxxx xxxx §60a, xxxxx xxxxxx poznámky x. 20) xxx:

"§60x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona 20) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

20) Xxxxx x. 15/1998 Xx.".

XXXX XXXXXXXXX

§42

§42 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2008 Sb.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXX X XXXXXXXX ZÁKONA X. 99/1963 XX., XXXXXXXX XXXXXX XXX, XX XXXXX POZDĚJŠÍCH XXXXXXXX

§43

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 36/1967 Xx., xxxxxx č. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Sb., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., zákona č. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 152/1994 Xx., zákona x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 247/1995 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx x. 31/1996 Xx., zákona x. 142/1996 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 269/1996 Xx., zákona x. 202/1997 Sb. x zákona č. 227/1997 Xx., xx xxxx x doplňuje xxxxx:

1. X §9 xxxx. 3 písm. x) xxx xx) xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 13x) xxx:

"xx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; 13a)

13a) Zákon x. 15/1998 Xx., x Komisi pro xxxxx xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx dalších xxxxxx.".

2. §75 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) X xxxxxx xx předběžné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 13x) musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dnů xxxx, xx byl podán.".

ČÁST XXXXXXXX

§44

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1998, x xxxxxxxx §2, §21 xx 28 x §30 bodů 1 x 2, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. r.

Xxxxx III

Přechodná xxxxxxxxxx x xxxxx třetí xx xxxxxx

1. Není-li xxxx stanoveno jinak, xxxx xx ustanoveními xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x nich xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §27x xxxxxx x. 335/1991 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx k právnímu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyjádřeného x rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx (vydáno) po xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Hlava XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

Xx. XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx právní xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx", xxxxxx se xxx "xxxxxxxx xxxxxxx".

2. Užívají-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx jmění", xxxxxx xx xxx "xxxxxxxxxx základní kapitál".

3. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001 xxxxx "xxxxxxxx jméno", xxxxxx xx xxx podle xxxxxx věci "xxxxxxxx xxxxx" xxxx "xxxxx, xxxxx a příjmení xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx, xxxx název xxxxxxxxx xxxxx".

4. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx "xxxxx účetní xxxxxxx", xxxxxx xx xxx "xxxxx xxxxxx závěrka".

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem č. 308/2002 Sb. s xxxxxxxxx xx 12.7.2002

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx Střediskem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx., zákona x. 259/1994 Sb., xxxxxx č. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 152/1996 Xx., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 70/2000 Xx., xxxxxx č. 307/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Sb., xxxxxx č. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 259/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného pod x. 476/2002 Xx. x xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb. x účinností xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry (xxxx xxx "Xxxxxx") x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členů xxxxxxxx Xxxxxx. Dosavadní xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zákonů a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x Xxxxxx na Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx správním xxxxxx vydaná Xxxxxx xxxxx zákona č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xxxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, zákona č. 15/1998 Sb., x Komisi xxx cenné papíry x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xxxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xxxxxx č. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx zněních účinných xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zaplacena, při xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákonů xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx rozhodnutí Xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx k novému xxxxxxxxxx, xx k xxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx banka, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xxxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxx č. 15/1998 Sb., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx č. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xxxxxx č. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, dokončí Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx řízení uložena xxxxxx, při jejím xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákonů xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Bylo-li xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx č. 15/1998 Sb., o Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zákona č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xxxxxx č. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx zněních účinných xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x byl-li proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, rozhodne o xxx xxxxxxxx rada Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud bankovní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadní právní xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnanci Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx a povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxx xxxxxxxxxxx přecházejí x Komise xx Xxxxxx národní xxxxx. Xxxxx a povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke Xxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxx ke xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx příslušná xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxx xx potřebný x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Tento xxxxxxx se stává xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetkem Xxxxx xxxxxxx banky x závazky související x tímto xxxxxxxx xx xxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx závazky České xxxxxxx xxxxx. Ostatní xxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Podrobnosti stanoví xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Peněžní xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

8. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx namísto Komise xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx Komise xxxxxxxxx xx xxxx. Finanční xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx takových řízení xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, uhradí stát. Xx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx Xxxxxx podle xxxxxxxxx právní xxxxxx.

9. Xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx moci xxxxxxx Komisí.

10. Povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx tímto zákonem xxxxxxx.

12. Zprávu x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 2005 xxxxx §4 xxxxxx č. 15/1998 Xx., x Komisi xxx cenné papíry x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxx xxxxxxx xxxxx do 30. září 2006, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Komisí xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx správní delikty xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx správní xxxxxxx podle zákona x. 15/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů, pokud x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx zákona x. 15/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx to je xxx xxxxxxxxx příznivější.

2. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 15/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení zahájeném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx §14 xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx a postupuje xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. IV xxxxxx právním předpisem x. 148/2015 Xx. x účinností xx 1.6.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 15/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.1998, x xxxxxxxx §2, §21 xx 28 x §30 xxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 6.2.1998.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

30/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

362/2000 Xx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 591/92 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

370/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 15/98 Xx., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/64 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 591/92 Sb., x cenných papírech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., zákon x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx ČR x jejím xxxxxxxxxxx x právních vztazích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

308/2002 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 15/98 Sb., x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.7.2002 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §25 odst. 2 x 3, §28, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2003

309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2007, zákonem x. 531/2006 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x zákonem x. 445/2011 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

407/2002 Xx., xxxx xxxxx xxxxxx č. 15/98 Xx. publikované v xxxxxx č. 144/2002

476/2002 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.10.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (notářský xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 30/2000 Xx., xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 219/2000 Sb., o xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.3.2003

88/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x notářích x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 15/98 Xx., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 501/2001 Xx. x nálezu XX vyhlášeného pod x. 476/2002 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX a jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2003

281/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

257/2004 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x EU (1.5.2004)

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

381/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 349/99 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxxxx práv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2006

56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.4.2006

70/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

224/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, x zákon x. 15/98 Xx., x dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.5.2006

289/2006 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 15/98 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 90/2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.7.2006

531/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 7.12.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

104/2008 Xx., x nabídkách xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx převzetí)

s účinností xx 1.4.2008

230/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2008

250/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2008

254/2008 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

s xxxxxxxxx xx 1.9.2008

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

230/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

160/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x ratingových xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.6.2010

139/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, xx znění xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

188/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.7.2011

428/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

445/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x službě státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 28.12.2011

37/2012 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx unii

s xxxxxxxxx xx 31.1.2012

89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

273/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2012

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x přijetím přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 19.8.2013

303/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

131/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

375/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu x x souvislosti s xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

148/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2016

183/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

204/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 3.1.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 13.8.2017

204/2019 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2019

119/2020 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2020

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

96/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xx unie xxxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 530/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx připojištění se xxxxxxx xxxxxxxxxx a x změnách některých xxxxxx souvisejících x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx.
2) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., o xxxxxx kontrole, xx xxxxx zákona x. 166/1993 Sb.
3) §45 xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 152/1996 Sb.
4) §49 xxxxxx XXX č. 591/1992 Xx.
5) §50 xxxxxx XXX x. 591/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 152/1996 Sb.
6) §70b xxxxxx XXX č. 591/1992 Xx.
7) §76 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 248/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
9) §36a, 37m xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 151/1996 Sb.
10) §30 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 151/1996 Xx.
11) Xxxxx č. 42/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx.
12) §81 xxxxxx ČNR x. 591/1992 Xx.
13) Xxxxx XXX č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 102/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 399/1990 Xx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) Xxxx. §38 zákona x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 84/1995 Xx., §7 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
17) Xxxxx č. 61/1996 Sb.
18) Xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx x dalších náležitostech xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx představitelů státní xxxx x některých xxxxxxxx orgánů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx XX č. 253/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Nařízení xxxxx XX č. 253/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxx. xxxxx č. 530/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) §8a xxxxxx ČNR x. 591/1992 Sb.
22) §70a xxxxxx XXX č. 591/1992 Sb., ve xxxxx zákona x. 152/1996 Xx.
23) §98 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 152/1996 Xx.
24) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
25) §183b x 183d xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §156 xxxx. 4, §161a xx §161d, 161f, 183c x 186a xxxxxx x. 513/1991 Xx.
27) §45a xxxxxx x. 591/1992 Xx.
28) §183a xxxx. 1 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
30) §55 x 70a xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) §8b xxxxxx x. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 362/2000 Xx.
32) §70b xxxxxx č. 591/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §91 xxxxxx č. 591/1992 Xx., ve znění xxxxxx x. 362/2000 Xx.
34) §91a xxxxxx č. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx.
35) §72 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 591/1992 Sb., ve xxxxx zákona č. 362/2000 Xx.
36) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxxxxxx §37d zákona č. 248/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §91 xxxxxx č. 591/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxxxxxx §45, 45a, 49, 50, 70a, 70b xxxxxx x. 591/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, §8 xxxxxx č. 248/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §2 xxxxxx x. 214/1992 Xx., o xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §22 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 530/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §78a xxxxxx x. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx., x §31 xxxxxx x. 214/1992 Xx., ve znění xxxxxx x. 251/2000 Xx.
42) Zákon č. 256/2004 Sb., x podnikání xx kapitálovém xxxx.
43) Xxxxx č. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx.
44) §152 xxxx. 5 správního xxxx.

45) Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 256/2004 Sb., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

Zákon č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 427/2011 Sb., x doplňkovém penzijním xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 240/2013 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

46) §49 xxxx. 1 x §149 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §90, 91 x §97 xxxx. 3 zákona x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
48) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) §6 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém trhu.
50) §14 xxxxxx č. 256/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §74 xxxxxx č. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §83 xxxxxx č. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §45 xxxxxx č. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Zákon č. 189/2004 Sb.
55) §25 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
56) Xxxxx č. 42/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Zákon č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
58) §26 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
59) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
61) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Nařízení Komise (XX) č. 2273/2003 ze xxx 22. prosince 2003, kterým se xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2003/6/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 809/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/71/ES, xxxxx jde o xxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx. Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1287/2006 xx dne 10. xxxxx 2006, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2004/39/XX, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxx.
63) §17a xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 230/2008 Xx.
64) §17b xxxx. 7 zákona x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 230/2008 Xx.
65) §27 xxxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 439/2004 Sb.
66) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1060/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
67) Xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1060/2009.
68) §2 xxxx. x) zákona x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích.
69) Xxxxx č. 426/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx č. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx.
70) §98 xx 100 zákona x. 427/2011 Xx., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.
71) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1060/2009 xx xxx 16. září 2009 x ratingových xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 531/2011.
72) Xx. 36x xxxx. 2x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1060/2009, xx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 531/2011.
73) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx.
74) §12b xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 120/2007 Xx., zákona x. 160/2010 Sb. x xxxxxx x. 41/2011 Xx.
75) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1093/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), x změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/ES x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/ES, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx a xxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX, x xxxxxxx znění.

76) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1092/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx systémová xxxxxx.
77) §97 xxxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx zákona x. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 94/2011 Xx. x xxxxxx x. 273/2012 Xx.
78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 ze xxx 4. xxxxxxxx 2012 o XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

79) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1227/2011 xx xxx 25. xxxxx 2011 x integritě x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx.

Xxxxx č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

80) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 909/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx a o xxxxx xxxxxxx 98/26/ES x 2014/65/EU x xxxxxxxx (XX) x. 236/2012.

81) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/2392 xx xxx 17. xxxxxxxx 2015 x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx.

82) Čl. 105 xxxx. 2 x xx. 107 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/34/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papírů a x xxxxxxxxxxx, které x xxx mají xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2003/6/XX, 2003/71/ES, 2004/109/ES x 2005/1/ES.

Čl. 21 xxxx. 3 a 4 x xx. 22 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/71/ES xx xxx 4. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k obchodování, x o změně xxxxxxxx 2001/34/XX, xx xxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/11/XX, 2010/73/XX, 2010/78/XX, 2013/50/XX x 2014/51/EU.

Čl. 24 odst. 4 x 4x x xx. 25 xxxx. 1, 3 x 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2004/109/ES ze xxx 15. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx týkajících xx informací x xxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, x x xxxxx xxxxxxxx 2001/34/XX, ve xxxxx xxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2008/22/ES, 2010/73/XX, 2010/78/EU x 2013/50/XX.

Xx. 98 x 102 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx právních x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), ve znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2010/78/XX x 2013/14/XX.

Xx. 46 x 47 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/EU ze xxx 8. xxxxxx 2011 x správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxx 2003/41/XX a 2009/65/ES x nařízení (XX) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/14/EU.

Čl. 69 x 76 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/65/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 o xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x x xxxxx směrnic 2002/92/XX x 2011/61/XX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 909/2014 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2016/1034.

Xx. 22 xxxx. 1 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2034 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx podniky x x xxxxx xxxxxxx 2002/87/XX, 2009/65/XX, 2011/61/XX, 2013/36/XX, 2014/59/XX x 2014/65/XX.

83) Xx. 32 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1060/2009 ze xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 513/2011 x x. 462/2013 x xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX a 2014/51/XX.

Xx. 33 a 34 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 236/2012 xx dne 14. xxxxxx 2012 x xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 909/2014.

Xx. 22 xxxx. 2 a xx. 83 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2012 xx dne 4. xxxxxxxx 2012 o XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/59/XX, ve xxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 1002/2013 x xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013 x x. 600/2014.

Xx. 19 x 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 345/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu.

Čl. 20 x 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 346/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání.

Čl. 23 x 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 596/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxx trhu (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx) x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/6/XX x směrnic Xxxxxx 2003/124/XX, 2003/125/XX a 2004/72/XX.

Xx. 11 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 909/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx směrnic 98/26/ES x 2014/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 236/2012.

Xx. 16 xxxx. 2 x xx. 18 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/2365 ze xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x opětovného použití x x změně xxxxxxxx (XX) x. 648/2012.

Xx. 41 a 48 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/1011 xx xxx 8. června 2016 x xxxxxxxx, xxxxx xxxx používány xxxx referenční xxxxxxx xx finančních nástrojích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x změně xxxxxxx 2008/48/XX x 2014/17/XX x xxxxxxxx (XX) x. 596/2014.

Xx. 41 x 42 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/1129 xx xxx 14. června 2017 x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx uveřejněn xxx veřejné nabídce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x x zrušení xxxxxxxx 2003/71/XX.

Xx. 30, 35 a 42 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2020/1503 xx xxx 7. xxxxx 2020 x evropských xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x změně nařízení (XX) 2017/1129 x xxxxxxxx 2019/1937.

84) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 596/2014.

85) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 596/2014.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 600/2014.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 909/2014.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1129.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2033 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx nařízení (XX) x. 1093/2010, (XX) x. 575/2013, (EU) x. 600/2014 a (XX) č. 806/2014.

*) Xxxxxx x. 56/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.3.2006 xxxxx zapracovat xx §9x a 9x, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Jsou xxxxxxx xx xxxxxxx x. 57/2006 Xx., xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

**) Xxxxxx x. 57/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006 xx xxxxxxxxxxxxxx x §9, protože neobsahuje xxxx. 3 x x §13, protože xxxxxx xxxxxxx x), xxxxx bylo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x) a y) xxxxxxx č. 56/2006 Xx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x), xxxxx §13 xxxx.